Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R7/012
konané dne 3. března 2015

 

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi.
Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - JUDr. Petře Rusňákové, Ph.D., a Marku Janíčkovi - schváleno jednomyslně 10 členy. Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 10 členy.


 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

43.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1913, k. ú. Bohunice, návrh prodeje pozemku p. č. 1913, k. ú. Bohunice


 

Schválený program jednání:

1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM7/00636

1b.

Program zasedání ZMB č. Z7/04 - RM7/00710

1c.

Návrh na poskytnutí dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2015 - RM7/00713

1d.

Zřízení dozorčích rad příspěvkových organizací v působnosti Odboru životního prostředí MMB - RM7/00711

1e.

Změna ve složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Muzea města Brna, příspěvkové organizace - RM7/00715

2.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost - změna stanov společnosti - RM7/00541

3.

Návrh rozpočtového opatření - navýšení finančních prostředků v souvislosti s odměňováním členů komisí/výborů nečlenů ZMB - RM7/00552

4.

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z. s. p. o. - jmenování zástupců statutárního města Brna v dozorčí radě a valné hromadě - RM7/00550

5.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 4 "Kreativní centrum Brno" - odvolání stávajících a jmenování nových členů Řídící skupiny projektu - RM7/00612

6.

Informační strategie města Brna na období 2015-2018 - jmenování pracovní skupiny - RM7/00602

7.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Brno, odkanalizování a zásobování pravého břehu Brněnské přehrady" - RM7/00599

8.

"Rekonstrukce ulice Štefánikovy" - projektová dokumentace - záměr zadání, předběžné oznámení - RM7/00553

9.

"Brno, rozšíření vodojemu Lesná" - výběr nejvhodnější nabídky - RM7/00592

10.

"Brno, park Lužánky - rekonstrukce vodovodu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM7/00616

11.

"Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností PS BRNO, s. r. o. - RM7/00600

12.

"Dopravní telematika ve městě Brně - části 1-9" - výběr nejvhodnějších nabídek, smlouvy o dílo s firmami AŽD Praha s. r. o., ELTODO, a. s., a CROSS Zlín, a. s. - RM7/00622

13.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - návrh koncesní smlouvy - RM7/00624

14.

"Brno, MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace" - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou RWE GasNet, s. r. o., smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 2129/1 v k. ú. Chrlice ve prospěch firmy RWE GasNet, s. r. o. - RM7/00542

15.

Návrh dohody o zániku věcného břemene užívání a kupní smlouvy pro stavbu "Brno, MČ Žebětín - dostavba kanalizace" - RM7/00598

16.

Návrh nabytí pozemků p. č. 332/1 a 335 v k. ú. Dolní Heršpice pro stavbu "Brno, Dostavba kmenové stoky D, RN Královky" - RM7/00596

17.

Návrh nabytí pozemku p. č. 332/11 v k. ú. Dolní Heršpice pro stavbu "Brno, Dostavba kmenové stoky D, RN Královky" - RM7/00595

18.

Návrh nabytí pozemků p. č. 332/8, 336/1, 336/6 a 336/7 v k. ú. Dolní Heršpice pro stavbu "Brno, Dostavba kmenové stoky D, RN Královky" - RM7/00594

19.

Návrh nabytí pozemku p. č. 3489/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Brno, MČ Žebětín - dostavba kanalizace" - RM7/00597

20.

Návrh nabytí pozemku p. č. 3185 v k. ú. Chrlice pro stavbu "Brno, Davídkova, MČ Brno-Chrlice - splašková kanalizace" - RM7/00593

21.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Rozdrojovice - RM7/00515

22.

Vyjádření statutárního města Brna k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílovice nad Svitavou - RM7/00551

23.

Návrh nové zřizovací listiny Domu umění města Brna, příspěvkové organizace - RM7/00620

24.

Přesun finančních prostředků z důvodu změny právní formy příjemců dotací - návrh rozpočtového opatření - RM7/00618

25.

Návrh na poskytnutí dotací typu B v oblasti kultury v roce 2015 - návrh rozpočtového opatření - RM7/00621

26.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2015 - návrh rozpočtového opatření - RM7/00573

27.

Podání žádosti o změnu údaje v rejstříku škol a školských zařízení u MŠ Brno, Štolcova 51, p. o. - RM7/00537

28.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení - RM7/00574

29.

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa 2015, návrh rozpočtového opatření - RM7/00587

30.

Zpráva o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna - RM7/00588

31.

Žádost MČ Brno-Starý Lískovec o souhlas s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - RM7/00586

32.

Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ - bytového hospodářství k jinému účelu - RM7/00585

33.

Návrh na prominutí smluvní pokuty Bytovému družstvu Merhautova 138, Brno - RM7/00590

34.

"Bytové domy Vojtova" - smlouvy o připojení k distribuční soustavě provozovatele E.ON Distribuce a. s. - RM7/00579

35.

"Smlouva o uzavření budoucích smluv a dohoda o podmínkách vzájemné spolupráce při přípravě nové investice, horkovodní přípojky a předávací stanice tepla pro Bytové domy Vojtova, Brno" - RM7/00580

36.

Řešení bytové situace xxxxxxxxxxxxxxxx - RM7/00583

37.

Žádost A Kluby České republiky o. p. s. o poskytnutí bytů v celoměstském zájmu - RM7/00581

38.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxx o uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu - RM7/00584

39.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o souhlas s podnájmem bytu - RM7/00582

40.

Návrh prodeje bytové jednotky č. 1891/3 v domě Jeronýmova 24 - RM7/00589

41.

Návrh prodeje id. ½ nemovitosti (budova objektu bydlení) na adrese Jakubské nám. 2/ Rašínova 8 v k. ú. Město Brno - RM7/00562

42.

Návrh prodeje části pozemku p. č. 2484 v k. ú. Židenice - zrušení usnesení - RM7/00572

44.

Návrh a záměr prodeje pozemku p. č. 4794/4 a částí pozemků p. č. 4679/8 a 5617/3, vše v k. ú. Královo Pole, společnosti Technologický park Brno, a. s. - RM7/00578

45.

Záměr prodeje pozemku p. č. 28 v k. ú. Slatina - RM7/00558

46.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1639/1, 1640/5 v k ú. Slatina - RM7/00559

47.

Návrh na zrušení usnesení ZMB ve věci prodeje pozemku p. č. 347 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM7/00609

48.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 257/2 v k. ú. Maloměřice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - RM7/00568

49.

Nabídka předkupního práva k budově č. e. 367, stavba pro rodinnou rekreaci, stojící na pozemku p. č. 814/22 v k. ú. Obřany - RM7/00561

50.

Nabídka předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáž, stojící na pozemku p. č. 220 v k. ú. Zábrdovice - RM7/00560

51.

Návrh dispozice s částí pozemku p. č. 5037/23 v k. ú. Líšeň - RM7/00606

52.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p. č. 2096/15 a 3612/296 v k. ú. Řečkovice - RM7/00603

53.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed - částí pozemku p. č. 618/4 v k. ú. Štýřice - RM7/00604

54.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, pozemků p. č. 2450/41, 2450/42, 2450/43, 2450/45, 2450/351, 3557/95, 2450/49 v k. ú. Bosonohy - RM7/00570

55.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Jundrov, pozemek p. č. 1688/77 v k. ú. Jundrov - RM7/00571

56.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 4609/140, 4609/141, 5354 a id. ½ pozemku p. č. 1319/5, vše v k. ú. Královo Pole - RM7/00567

57.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p. č. 15/1 v k. ú. Královo Pole - RM7/00569

58.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, části pozemku p. č. 997/226 v k. ú. Kohoutovice - RM7/00605

59.

Zrušení věcného břemene - bytový dům Palackého třída č. p. 911 v k. ú. Královo Pole - změna přílohy zápisu RMB - RM7/00576

60.

Záměr pachtu pozemku p. č. 2336 v k. ú. Černovice - RM7/00607

61.

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Trnitá mezi ul. Trnitá a Opuštěná - RM7/00577

62.

Návrh dohody o ukončení Smlouvy o nájmu částí pozemku a o budoucí kupní smlouvě č. 6313173858 uzavřené se společností MEMAX, s. r. o. - části pozemku p. č. 884 v k. ú. Veveří - RM7/00608

63.

Dohoda o užívání nebytových prostor v budově Radnická 8 v k. ú. Město Brno, dodatky k dohodám o užívání nebytových prostor v budově Radnická 8 v k. ú. Město Brno, výpověď dohody o užívání nebytových prostor v budově Radnická 8 v k. ú. Město Brno - RM7/00565

64.

Pronájem prostor sloužících k podnikání o výměře 41,29 m² v budově Starobrněnská 20 v k. ú. Město Brno - RM7/00564

65.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor a souhlas s umístěním sídla podnájemce, vše v objektu Kounicova 67 v k. ú. Veveří - RM7/00563

66.

Žádost o prominutí dluhu za užívání nebytových prostor v objektu Anenská 10 v k. ú. Staré Brno - RM7/00566

67.

Ukončení smlouvy o poskytování právní pomoci mezi statutárním městem Brnem a společností KŠD LEGAL advokátní kancelář s. r. o., a odvolání plné moci Mgr. Lukáše Trojana, advokáta ze společnosti KŠD LEGAL advokátní kancelář s. r. o. v souvislosti s ukončením právního zastupování v soudním sporu - RM7/00556

68.

Odpisový plán Turistického informačního centra města Brna, p. o., na rok 2015 - RM7/00549

69.

Návrh směny pozemku p. č. 2450/75 v k. ú. Bosonohy ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 1529/5 v k. ú. Bosonohy a za spoluvlastnický podíl id. ½ pozemků p. č. 473/28, 1733/67, 1745/47, 1745/48 v k. ú. Bosonohy a návrh na zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 1529/5, 1733/67, 1745/47, 1745/48 pro stavbu "Brno, kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa - oddílný kanalizační systém" - RM7/00614

70.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ pozemků p. č. 473/28, 1733/67, 1745/47 a 1745/48 v k. ú. Bosonohy a návrh na zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 1733/67, 1745/47 a 1745/48 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa - oddílný kanalizační systém" - RM7/00615

71.

Účast statutárního města Brna na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně, návrh rozpočtového opatření - RM7/00623

72.

Návrh na doplnění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna - RM7/00644

73.

Zahraniční pracovní cesty - RM7/00665

74.

Úprava Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím - RM7/00685

75.

Smlouva o poskytování právních služeb - RM7/00693

76.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Provedení auditu organizace Turistické informační centrum města Brna, p. o." - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM7/00545

77.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 809/1 v k. ú. Ponava včetně stavby bez č. p./č. e., která je jeho součástí - stadion Za Lužánkami - RM7/00714

78.

Veřejná dopravně-urbanistická soutěž na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem - záměr, rozpočtové opatření

79.

Stanovisko k předloženému návrhu aktualizace usnesení Vlády České republiky ze dne 6. 5. 2002 č. 457 k přestavbě železničního uzlu Brno - odpověď primátora města Brna - RM7/00712

 

Různé


 

Body 1c, 1d a 1e byly projednány po bodě 4.
Body 16, 17 a 18 byly projednány po bodě 33.

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Ing. Klára Liptáková, Richard Mrázek, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Ing. Vít Beran, Marek Janíček, Bc. Tomáš Kratochvíl, JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., MUDr. Daniel Rychnovský, Mgr. Jiří Ulip, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Hana Kmentová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:

Bc. Matěj Hollan

1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM7/00636

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných RMB a způsob jejich řešení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1b.

Program zasedání ZMB č. Z7/04 - RM7/00710

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí "Předběžný program" zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/04 konaného od 17. 3. 2015.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB:

 • zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB,
 • předložit Svolání ZMB s takto upraveným programem zasedání ZMB primátorovi města Brna k podpisu.

***
úkol č.: [R7/012/1b]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [2015-03-05]

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit takto upravený program zasedání.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

2.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost - změna stanov společnosti - RM7/00541

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost,

 • schvaluje, v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), změnu stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
 • pověřuje primátora města Brna vydat "Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady" v souladu s přijatým usnesením, o změně stanov formou veřejné listiny.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

3.

Návrh rozpočtového opatření - navýšení finančních prostředků v souvislosti s odměňováním členů komisí/výborů nečlenů ZMB - RM7/00552

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky v souvislosti s odměňováním členů komisí/výborů nečlenů ZMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

4.

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z. s. p. o. - jmenování zástupců statutárního města Brna v dozorčí radě a valné hromadě - RM7/00550

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí rezignaci PhDr. Petry Kačírkové, Ph.D., na funkci zástupce statutárního města Brna na valných hromadách Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, z. s. p. o., ze dne 2. 1. 2015.

2.RMB navrhuje valné hromadě Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, z. s. p. o.:

 • odvolat
  • Bc. Aleše Jakubce
  • Ing. Stanislava Michalíka

z funkce člena dozorčí rady Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, z. s. p. o.,

 • jmenovat
  • Marka Loskota
  • Ing. Roberta Plagu, Ph.D.

do funkce člena dozorčí rady Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, z. s. p. o.

3.RMB deleguje JUDr. Petru Rusňákovou, Ph.D., k zastupování statutárního města Brna na valných hromadách Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, z. s. p. o.

***
4.RMB ukládá vedoucí Kanceláře strategie města MMB informovat ředitelku Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, z. s. p. o., o tomto usnesení.
***
úkol č.: [R7/012/04]
zodpovídá: KSM [17]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1c.

Návrh na poskytnutí dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2015 - RM7/00713

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě usnesení.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1. poskytnutí neinvestiční dotace příspěvkové organizaci LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50, ve výši 1.750 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím) na úhradu provozních nákladů,
  2. poskytnutí neinvestiční dotace příspěvkové organizaci LIPKA - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20, ve výši 350 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím) na úhradu provozních nákladů,
  3. uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu statutárního města Brna.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1d.

Zřízení dozorčích rad příspěvkových organizací v působnosti Odboru životního prostředí MMB - RM7/00711

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.


1.RMB zřizuje dozorčí rady příspěvkových organizací v působnosti Odboru životního prostředí MMB, a to:

 • Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace,
 • Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace,
 • Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace.


2.RMB schvaluje zřizovací listiny dozorčích rad příspěvkových organizací v působnosti Odboru životního prostředí MMB, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB jmenuje

 • členy dozorčí rady Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace:

Ing. Vít Beran - předseda dozorčí rady
Ing. Karin Karasová - místopředseda dozorčí rady
Mgr. Jasna Flamiková
JUDr. Jiří Oliva
Ing. Luděk Praus, Ph.D.

 • členy dozorčí rady Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace:

RNDr. Mojmír Vlašín - předseda dozorčí rady
Václav Vincenc - místopředseda dozorčí rady
Ing. Oliver Pospíšil
RNDr. Aleš Toman
Boleslav Březovský

 • členy dozorčí rady Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace:

Ivana Fajnorová - předseda dozorčí rady
Jakub Hruška - místopředseda dozorčí rady
Ing. Antonín Brzobohatý
Martin Říha
Ing. Jiří Němec

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1e.

Změna ve složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Muzea města Brna, příspěvkové organizace - RM7/00715

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB jmenuje Bc. Matěje Hollana - náměstka primátora města Brna, novým členem výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Muzea města Brna, příspěvkové organizace.

Schváleno jednomyslně 10 členy.


 

5.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 4 "Kreativní centrum Brno" - odvolání stávajících a jmenování nových členů Řídící skupiny projektu - RM7/00612

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB odvolává s účinností od 3. 3. 2015 členy Řídící skupiny projektu Kreativní centrum Brno:

 • Ing. Roberta Kotziana, Ph.D.
 • Ing. Olivera Pospíšila
 • Ing. Janu Bohuňovskou
 • Ing. Jiřího Hudečka
 • Ing. Olgu Novákovou
 • Dr. Ing. Marii Zezůlkovou


2.RMB jmenuje s účinností od 4. 3. 2015 členy Řídící skupiny projektu Kreativní centrum Brno:

 • Ing. Petra Vokřála - primátora města Brna
 • Bc. Matěje Hollana - náměstka primátora města Brna pro oblast sociálně-kulturní
 • Ing. Kláru Liptákovou - 1. náměstkyni primátora města Brna pro oblast majetku a školství
 • Richarda Mrázka - náměstka primátora města Brna pro oblast technickou
 • Mgr. Martina Andera, Ph.D. - náměstka primátora města Brna pro oblast rozvoje města
 • Dr. Ing. Marii Zezůlkovou - vedoucí Kanceláře strategie města MMB


***
3.RMB ukládá vedoucí Kanceláře strategie města MMB informovat o usnesení RMB odvolané a jmenované členy Řídící skupiny projektu Kreativní centrum Brno.
***
úkol č.: [R7/012/05]
zodpovídá: KSM [17]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

6.

Informační strategie města Brna na období 2015-2018 - jmenování pracovní skupiny - RM7/00602

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB jmenuje pracovní skupinu Informační strategie města Brna na období 2015-2018 ve složení:

 • Richard Mrázek - ANO, náměstek primátora města Brna pro oblast technickou, "sponzor projektu"
 • Mgr. Jiří Ulip - ŽTB + piráti, člen RMB
 • Ing. Pavel Staněk - ANO, předseda Komise informatiky a otevřenosti radnice RMB
 • Mgr. Petr Hladík - KDU-ČSL, člen Komise informatiky a otevřenosti radnice RMB
 • Ing. Zdeněk Forman - SZ
 • Ing. Ladislav Juříček - vedoucí ÚT MMB
 • JUDr. Rostislav Obrlík - vedoucí ÚO MMB
 • Ing. Jaromír Emmer - vedoucí OMI MMB
 • Vladimír Halm - vedoucí Odd. správy IS OMI MMB
 • Ing. Andrea Foltýnová - vedoucí Odd. správy sítí a telekomunikací OMI MMB


***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB průběžně informovat Komisi informatiky a otevřenosti radnice RMB o postupu práce na Informační strategii města Brna na období 2015-2018.
***
úkol č.: [R7/012/06]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [průběžně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

7.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Brno, odkanalizování a zásobování pravého břehu Brněnské přehrady" - RM7/00599

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci "Brno, odkanalizování a zásobování pravého břehu Brněnské přehrady".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

8.

"Rekonstrukce ulice Štefánikovy" - projektová dokumentace - záměr zadání, předběžné oznámení - RM7/00553

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB souhlasí se záměrem zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby "Rekonstrukce ulice Štefánikovy" - projektová dokumentace.

2.RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s. na základě mandátní smlouvy:

 • podpis formuláře "Oznámení předběžných informací",
 • uveřejnění předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie,
 • další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***
úkol č.: [R7/012/08]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

9.

"Brno, rozšíření vodojemu Lesná" - výběr nejvhodnější nabídky - RM7/00592

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Brno, rozšíření vodojemu Lesná" jako nejvhodnější nabídku společnosti FIRESTA - Fišer, rekonstrukce stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno.

***
2.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R7/012/09/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R7/012/09/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
4.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R7/012/09/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
5.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R7/012/09/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

10.

"Brno, park Lužánky - rekonstrukce vodovodu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM7/00616

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Brno, park Lužánky - rekonstrukce vodovodu" jako nejvhodnější nabídku společnosti Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno.

 
***
2.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R7/012/10/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R7/012/10/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
4.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R7/012/10/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
5.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R7/012/10/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 

11.

"Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností PS BRNO, s. r. o. - RM7/00600

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" jako nejvhodnější nabídku společnosti PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno, IČ 255 06 820.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno, na veřejnou zakázku "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená", která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje Ing. arch. Radomíra Kolomazníka pověřeného zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB

 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
 • podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.


***
4.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům.
***
úkol č.: [R7/012/11/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R7/012/11/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení

***
úkol č.: [R7/012/11/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R7/012/11/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R7/012/11/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R7/012/11/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

12.

"Dopravní telematika ve městě Brně - části 1-9" - výběr nejvhodnějších nabídek, smlouvy o dílo s firmami AŽD Praha s. r. o., ELTODO, a. s., a CROSS Zlín, a. s. - RM7/00622

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB vybírá pro významnou podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Dopravní telematika ve městě Brně - části 1-9" zadanou podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení jako nejvhodnější

 • nabídku firem AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČ 480 29 483, ELTODO, a. s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ 452 74 517, CROSS Zlín, a. s., Hasičská 397, 763 02 Zlín-Louky, IČ 607 15 286, společníků společnosti s názvem "Dopravní telematika ve městě Brně" pro části 1-4 a 6-9 veřejné zakázky,
 • nabídku firmy AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČ 480 29 483, pro část 5 veřejné zakázky.


 
2.RMB schvaluje

 • smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmami AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČ 480 29 483, ELTODO, a. s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ 452 74 517, CROSS Zlín, a. s., Hasičská 397, 763 02 Zlín-Louky, IČ 607 15 286, společníků společnosti s názvem "Dopravní telematika ve městě Brně" na veřejnou zakázku "Dopravní telematika ve městě Brně - části 1-4 a 6-9", které tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu,
 • smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, IČ 480 29 483, na veřejnou zakázku "Dopravní telematika ve městě Brně - část 5", která tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje Ing. arch. Radomíra Kolomazníka pověřeného zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB

 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
 • podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.


***
4.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R7/012/12/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedených smluv
***
úkol č.: [R7/012/12/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R7/012/12/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit uveřejnění smluv na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejich uzavření
***
úkol č.: [R7/012/12/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R7/012/12/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R7/012/12/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

13.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - návrh koncesní smlouvy - RM7/00624

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí předchozí stanovisko Ministerstva financí ČR č. j. MF-5558/2015/1202 ze dne 18. 2. 2015 k uzavření koncesní smlouvy statutárním městem Brnem dle § 30 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v posouzení schopnosti statutárního města Brna dostát závazkům z koncesní smlouvy.

***
2.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit prostřednictvím společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., zkráceně VRV a. s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ 471 16 901, odeslání informací dle § 32 odst. 3 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
Termín: do 30 dnů ode dne účinnosti koncesní smlouvy
***
úkol č.: [R7/012/13/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit

 • zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele,
 • uveřejnění textové části koncesní smlouvy na profilu zadavatele,
 • další náležitosti stanovené koncesním zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Termín: v termínu stanoveném koncesním zákonem
***
úkol č.: [R7/012/13/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit koncesní smlouvu o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 463 47 275.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

14.

"Brno, MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace" - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou RWE GasNet, s. r. o., smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 2129/1 v k. ú. Chrlice ve prospěch firmy RWE GasNet, s. r. o. - RM7/00542

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou RWE GasNet, s. r. o., na investiční akci "Brno, MČ Chrlice - ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace", která tvoří přílohu č. 6a tohoto zápisu,
 • smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 2129/1 v k. ú. Chrlice mezi statutárním městem Brnem a RWE GasNet, s. r. o., IČ 272 95 567, která tvoří přílohu č. 6b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje Ing. arch. Radomíra Kolomazníka, pověřeného zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, podpisem:

 • smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících,
 • smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

15.

Návrh dohody o zániku věcného břemene užívání a kupní smlouvy pro stavbu "Brno, MČ Žebětín - dostavba kanalizace" - RM7/00598

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dohodu o zániku věcného břemene užívání a kupní smlouvu mezi xxxxxxxxxxxx jako prodávající a povinnou z věcného břemene užívání, xxxxxxxxxxxxx jako 1. oprávněnou z věcného břemene užívání, xxxxxxxxxxxxx jako 2. oprávněným z věcného břemene užívání a statutárním městem Brnem jako kupujícím.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

19.

Návrh nabytí pozemku p. č. 3489/2 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Brno, MČ Žebětín - dostavba kanalizace" - RM7/00597

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 3489/2 - o výměře 52 m²

v k. ú. Žebětín,
z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 80.600,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

20.

Návrh nabytí pozemku p. č. 3185 v k. ú. Chrlice pro stavbu "Brno, Davídkova, MČ Brno-Chrlice - splašková kanalizace" - RM7/00593

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 3185 - o výměře 56 m²

v k. ú. Chrlice,
z vlastnictví xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 54.530,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

21.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Rozdrojovice - RM7/00515

Bylo hlasováno po delší rozpravě nejprve o původně předloženém materiálu. Následně bylo hlasováno o předloženém doplňku k tomuto materiálu - pro doplněk hlasoval 1 člen, nikdo nebyl proti, 9 členů se zdrželo hlasování - znění doplňku materiálu nebylo přijato.


RMB schvaluje připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Rozdrojovice, které tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

22.

Vyjádření statutárního města Brna k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílovice nad Svitavou - RM7/00551

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bílovice nad Svitavou, které tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

23.

Návrh nové zřizovací listiny Domu umění města Brna, příspěvkové organizace - RM7/00620

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit novou zřizovací listinu Domu umění města Brna, příspěvkové organizace.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

24.

Přesun finančních prostředků z důvodu změny právní formy příjemců dotací - návrh rozpočtového opatření - RM7/00618

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci Odboru sociální péče MMB z důvodu změny právní formy příjemců dotací.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

25.

Návrh na poskytnutí dotací typu B v oblasti kultury v roce 2015 - návrh rozpočtového opatření - RM7/00621

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1. poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 15.263 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna - Odboru kultury MMB (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce č. 1 "Žádosti o dotace typu B v oblasti kultury na rok 2015",
  2. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu finančních prostředků na odpovídající paragrafy a položky v souladu s rozpočtovou skladbou v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována,
  3. uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodu 1) za podmínek "Smlouvy o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu statutárního města Brna v roce 2015".


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

26.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2015 - návrh rozpočtového opatření - RM7/00573

Před projednáváním tohoto bodu náměstek primátora Richard Mrázek oznámil střet zájmů (podjatost). Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě materiálu.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 43.871.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "I. Neinvestiční dotace typu B spolkům pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2015",
  2. poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve výši 850.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j. n.: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "II. Neinvestiční dotace typu B nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2015",
  3. poskytnutí neinvestičních dotací cizím příspěvkovým organizacím ve výši 85.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5339 - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, dle tabulky "III. Neinvestiční dotace typu B cizím příspěvkovým organizacím pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2015",
  4. poskytnutí neinvestičních dotací církvím a náboženským společnostem ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5223 - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem, dle tabulky "IV. Neinvestiční dotace typu B církvím a náboženským společnostem pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2015",
  5. poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým organizacím ve výši 14.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5229 - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, dle tabulky "V. Neinvestiční dotace typu B neziskovým a podobným organizacím pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2015",
  6. poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám, ve výši 120.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5212 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám, dle tabulky "VI. Neinvestiční dotace typu B nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám, pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2015",
  7. poskytnutí neinvestičních dotací vysokým školám ve výši 700.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5332 - neinvestiční transfery vysokým školám, dle tabulky "VII. Neinvestiční dotace typu B vysokým školám pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2015",
  8. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí dotací nejen spolkům, ale také i jiným právnickým a fyzickým osobám,
  9. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1)-7) usnesení za podmínek pro uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací typu B z rozpočtu statutárního města Brna.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

27.

Podání žádosti o změnu údaje v rejstříku škol a školských zařízení u MŠ Brno, Štolcova 51, p. o. - RM7/00537

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí změnu příjmení ředitelky Mateřské školy Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace.

2.RMB schvaluje podání žádosti o zápis změny údaje v rejstříku škol a školských zařízení - změna příjmení ředitelky Mateřské školy Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace, z Kubišová na Vaňková.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB k podání této žádosti o zápis změny údaje v rejstříku škol a školských zařízení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

28.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení - RM7/00574

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB ruší usnesení R6/158. schůze RMB konané dne 19. 11. 2014, bod č. 32, které zní:

"RMB schvaluje na návrh MČ Brno-střed změnu Nařízení č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád" v aktuálním znění, spočívající v doplnění části XXIII (Městská část Brno-střed), Hlavy E, článku E1 (pojízdný prodej - k. ú. Město Brno) o lokality Šilingrovo náměstí, Hlavní nádraží, ulice Kobližná."


2.RMB schvaluje nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení, jež tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

29.

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa 2015, návrh rozpočtového opatření - RM7/00587

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1. poskytnutí zápůjček na opravu a modernizaci rodinných domů, bytových domů a bytových jednotek v Brně dle Pravidel poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna
   • ve výši až 320.000,- Kč pro xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxx,
   • ve výši až 360.000,- Kč pro xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxx,
   • ve výši až 700.000,- Kč pro Bytové družstvo Jircháře 13, Brno, na opravu a modernizaci bytového domu Jircháře 192/13,
   • ve výši až 50.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 482/59 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxx,
   • ve výši až 220.000,- Kč pro xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 170/10 v bytovém domě xxxxxxxxxxxx,
   • ve výši až 250.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxx,
   • ve výši až 370.000,- Kč pro xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxx,
   • ve výši až 510.000,- Kč pro xxxxxxxxxx, na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxxxxxxx,
   • ve výši až 250.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxxxxx,
   • ve výši až 80.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxx,
   • ve výši až 930.000,- Kč pro JOHNY, s. r. o., na opravu a modernizaci bytového domu roh Malátova 309/2 / Palackého třída 309/76,
   • ve výši až 490.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxx,
   • ve výši až 60.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxx,
   • ve výši až 50.000,- Kč pro xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 272/18 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxx,
   • ve výši až 70.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxx,
   • ve výši až 1.875.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxx,
   • ve výši až 1.550.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxna opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxx,


 

  1. vzorovou smlouvu o zápůjčce na opravy a modernizaci bytového - rodinného domu a vzniku zástavního práva výše uvedeným žadatelům,
  2. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí jednotlivých zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

30.

Zpráva o zápůjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna - RM7/00588

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí zprávu o zápůjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení města Brna v letech 1995-2014.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

31.

Žádost MČ Brno-Starý Lískovec o souhlas s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - RM7/00586

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě 1).


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Starý Lískovec použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí ve výši 12.239.090,- Kč na zateplení ZŠ Bosonožská Brno-Starý Lískovec.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

32.

Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ - bytového hospodářství k jinému účelu - RM7/00585

Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě 1).


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora použití části kladného výsledku hospodaření z VHČ - bytového hospodářství ve výši 4.000 tis. Kč na vybudování parkoviště za parkem na Palackého náměstí.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 

33.

Návrh na prominutí smluvní pokuty Bytovému družstvu Merhautova 138, Brno - RM7/00590

Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě B).


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna prominout smluvní pokutu Bytovému družstvu Merhautova 138, Brno, ve výši 2.472.769,- Kč s tím, že kupujícímu nebude poskytnuta úhrada nákladů na opravy nemovitosti dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

16.

Návrh nabytí pozemků p. č. 332/1 a 335 v k. ú. Dolní Heršpice pro stavbu "Brno, Dostavba kmenové stoky D, RN Královky" - RM7/00596

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Vlček, vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení tohoto materiálu spolu s body 17 a 18 s tím, že tyto body budou opětovně předloženy k projednání po vyřešení celé plochy dotčeného území.


 

17.

Návrh nabytí pozemku p. č. 332/11 v k. ú. Dolní Heršpice pro stavbu "Brno, Dostavba kmenové stoky D, RN Královky" - RM7/00595

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Vlček, vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení tohoto materiálu.

18.

Návrh nabytí pozemků p. č. 332/8, 336/1, 336/6 a 336/7 v k. ú. Dolní Heršpice pro stavbu "Brno, Dostavba kmenové stoky D, RN Královky" - RM7/00594

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Vlček, vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení tohoto materiálu.

34.

"Bytové domy Vojtova" - smlouvy o připojení k distribuční soustavě provozovatele E.ON Distribuce a. s. - RM7/00579

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění usnesení R6/150. schůze RMB ze dne 24. 9. 2014, bod č. 80, které zní:

"RMB schvaluje

 • smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12099743 mezi statutárním městem Brnem a E.ON Distribuce a. s. zastoupené E.ON Česká republika s. r. o., která tvoří přílohu č. 54a tohoto zápisu,
 • smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12099819 mezi statutárním městem Brnem a E.ON Distribuce a. s. zastoupené E.ON Česká republika s. r. o., která tvoří přílohu č. 54b tohoto zápisu,
 • smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12099735 mezi statutárním městem Brnem a E.ON Distribuce a. s. zastoupené E.ON Česká republika s. r. o., která tvoří přílohu č. 54c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smluv o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí mezi statutárním městem Brnem a E.ON Distribuce a. s. zastoupené E.ON Česká republika s. r. o."


takto:

1.RMB schvaluje

 • smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12109613 mezi statutárním městem Brnem a E.ON Distribuce a. s. zastoupené E.ON Česká republika s. r. o., která tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu,
 • smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12109659 mezi statutárním městem Brnem a E.ON Distribuce a. s. zastoupené E.ON Česká republika s. r. o., která tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu,
 • smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12109798 mezi statutárním městem Brnem a E.ON Distribuce a. s. zastoupené E.ON Česká republika s. r. o., která tvoří přílohu č. 10c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smluv o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí mezi statutárním městem Brnem a E.ON Distribuce a. s. zastoupené E.ON Česká republika s. r. o.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

35.

"Smlouva o uzavření budoucích smluv a dohoda o podmínkách vzájemné spolupráce při přípravě nové investice, horkovodní přípojky a předávací stanice tepla pro Bytové domy Vojtova, Brno" - RM7/00580

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o uzavření budoucích smluv a dohodu o podmínkách vzájemné spolupráce při přípravě nové investice, horkovodní přípojky a předávací stanice tepla pro Bytové domy Vojtova, Brno, mezi statutárním městem Brnem a společností Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, 638 00 Brno, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o uzavření budoucích smluv a dohody o podmínkách vzájemné spolupráce při přípravě nové investice, horkovodní přípojky a předávací stanice tepla pro Bytové domy Vojtova, Brno, mezi statutárním městem Brnem a společností Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, 638 00 Brno.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

36.

Řešení bytové situace xxxxxxxxxxxxxx - RM7/00583

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • prodloužení doby nájmu bytu 2+kk č. 29 v domě xxxxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxx do 31. 5. 2015,
 • prodloužení doby nájmu bytu 2+kk č. 28 v domě xxxxxxxxxxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxxx do 31. 5. 2015.


 
2.RMB souhlasí

 • s předáním 2-pokojového bytu č. 3 v domě xxxxxxxxxxxx v Brně po ukončení jeho oprav xxxxxxx za podmínek nájemní smlouvy stanovených MČ Brno-střed,
 • s nájmem bytu 2+kk č. 15 v domě xxxxxxxxxx v Brně po ukončení jeho oprav xxxxxxxxxxxx za podmínek nájemní smlouvy stanovených MČ Brno-střed.


***
3.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R7/012/36]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

37.

Žádost A Kluby České republiky o. p. s. o poskytnutí bytů v celoměstském zájmu - RM7/00581

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s poskytnutím 3 3-pokojových bytů a 1 2-pokojového bytu společnosti A Kluby České republiky, o. p. s., se sídlem Krasová 45, Brno, v celoměstském zájmu.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R7/012/37]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle možností odboru]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

38.

Žádost xxxxxxxxxx o uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem bytu - RM7/00584

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájem bytu č. 9 o velikosti 1+1 v domě xxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxx na dobu 1 roku, za nájemné ve výši 68,55 Kč/m²/měsíc.


***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R7/012/38]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

39.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxxx o souhlas s podnájmem bytu - RM7/00582

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB souhlasí s přenecháním bytu 1+kk č. 27 v domě xxxxxxx nájemce xxxxxxxxxxx do podnájmu na dobu 1 roku.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R7/012/39]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

40.

Návrh prodeje bytové jednotky č. 1891/3 v domě Jeronýmova 24 - RM7/00589

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí Protokol z otevření doručené obálky obsahující cenovou nabídku na prodej bytové jednotky č. 1891/3 v domě Jeronýmova 24 ze dne 21. 1. 2015.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě nabídkového řízení prodej jednotky č. 1891/3 v domě č. p. 1891, Jeronýmova 24, postaveném na pozemku p. č. 231, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 470/1887 na spole&#$03ných částech uvedené budovy a pozemcích p. č. 231 - zast. plocha a nádv., o výměře 179 m², a p. č. 232 - zahrada, o výměře 354 m², vše v Brně, k. ú. Židenice, za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

41.

Návrh prodeje id. ½ nemovitosti (budova objektu bydlení) na adrese Jakubské nám. 2/ Rašínova 8 v k. ú. Město Brno - RM7/00562

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí doporučení Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek určené R7/004. schůzí RMB konanou dne 6. 1. 2015, které zní:

"Komise doporučuje KM RMB, Radě a Zastupitelstvu města Brna schválit prodej předmětné nemovitosti společnosti STEKU, a. s., za nabídnutou kupní cenu ve výši 62.800.000,- Kč."


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • prodej id. ½ nemovitosti:

- budovy Jakubské nám. 2/Rašínova 8, č. p. 101, jako součásti pozemku p. č. 47,
- pozemku p. č. 47 - zast. plocha a nádv., o výměře 417 m²

v k. ú. Město Brno,
společnosti STEKU, a. s., za dohodnutou kupní cenu 31.400.000,- Kč s tím, že v souladu s Dohodou uzavřenou dne 26. 9. 2014 mezi statutárním městem Brnem a spoluvlastnicemi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zastoupenou advokátem JUDr. Peňázem budou předmětem koupě rovněž spoluvlastnické podíly xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a bude tak prodána celá nemovitost za dohodnutou kupní cenu 62.800.000,- Kč,

 • zřízení věcného břemene - služebnosti umístění a provozování rozpínací skříně veřejného osvětlení včetně přívodních kabelů, jedné nosné konstrukce, čtyř světlometů a elektrického přívodního kabelu venkovního slavnostního osvětlení ve prospěch společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost,

za podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

42.

Návrh prodeje části pozemku p. č. 2484 v k. ú. Židenice - zrušení usnesení - RM7/00572

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí přípis společnosti DIRS BD s. r. o. ze dne 20. 11. 2014 - zpětvzetí žádosti o prodej.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení Z6/037. zasedání ZMB konaného dne 7. 10. 2014, bod č. 63, který zní:

"1. ZMB bere na vědomí

 • žádost společnosti DIRS BD s. r. o. o prodej části pozemku p. č. 2484 v k. ú. Židenice,
 • stanovisko RMČ Brno-Židenice ve věci návrhu dispozice s předmětnými nemovitostmi.


2. ZMB schvaluje

 • prodej

pozemku p. č. 2484/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 494 m²

společnosti DIRS BD s. r. o. za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.983.760,- Kč

 • zřízení věcných břemen - služebností stezky a cesty

k pozemku p. č. 2484/2, který vzniká dle GP č. 2952-105/2014
k tíži společnosti DIRS BD s. r. o. jako vlastníka pozemku p. č. 2484/2, který vzniká dle GP č. 2952-105/2014 ve prospěch statutárního města Brna jako vlastníka pozemku p. č. 2484/1, který vzniká dle GP č. 2952-105/2014 vše v k. ú. Židenice a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen - služebností, která tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení."


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

44.

Návrh a záměr prodeje pozemku p. č. 4794/4 a částí pozemků p. č. 4679/8 a 5617/3, vše v k. ú. Královo Pole, společnosti Technologický park Brno, a. s. - RM7/00578

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení tohoto materiálu s tím, že bude opětovně předložen k projednání spolu s prověřením majetkových poměrů týkajících se pozemků statutárního města Brna v rámci Technologického parku Brno, a. s. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 

45.

Záměr prodeje pozemku p. č. 28 v k. ú. Slatina - RM7/00558

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 28 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²

v k. ú. Slatina.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 28 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²

v k. ú. Slatina,
xxxxxxxxxxxxxxxza dohodnutou kupní cenu 22.850,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

46.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1639/1, 1640/5 v k ú. Slatina - RM7/00559

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- část p. č. 1639/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 10 m²
- část p. č. 1640/5 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 2 m²

v k. ú. Slatina.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků
- část p. č. 1639/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 10 m²
- část p. č. 1640/5 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 2 m²

v k. ú. Slatina (dle GP č. 2680-81/2014 p. č. 1639/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výmě&#$04e 12 m²),

xxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 24.520,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

47.

Návrh na zrušení usnesení ZMB ve věci prodeje pozemku p. č. 347 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM7/00609

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení zasedání ZMB č. Z6/036 konaného dne 2. 9. 2014, bod č. 91, který zní:

"1. ZMB bere na vědomí přípis xxxxxxxxxxx ze dne 30. 4. 2014, kterým neakceptuje kupní cenu pozemku p. č. 347 v k. ú. Brněnské Ivanovice ve výši 277.080,- Kč a navrhuje kupní cenu ve výši 100.000,- Kč.

2. ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 347 - zahrada, o výměře 136 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice,
xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 277.080,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení."


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

48.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 257/2 v k. ú. Maloměřice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - RM7/00568

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 257/2 - zahrada, o výměře 136 m²

v k. ú. Maloměřice,
z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

49.

Nabídka předkupního práva k budově č. e. 367, stavba pro rodinnou rekreaci, stojící na pozemku p. č. 814/22 v k. ú. Obřany - RM7/00561

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí nabídku manželů xxxxxxxxxxx ze dne 10. 12. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 367, způsob využití stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné na pozemku p. č. 814/22 - zast. plocha a n&#$07dv., o výměře 16 m², v k. ú. Obřany, za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu této nabídky.

2.RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 367, způsob využití stavba pro rodinnou rekreaci, umístěné na pozemku p. č. 814/22 v k. ú. Obřany, za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva manželů xxxxxxxxxxxxxx ze dne 10. 12. 2014.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

50.

Nabídka předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáž, stojící na pozemku p. č. 220 v k. ú. Zábrdovice - RM7/00560

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí nabídku Ing. arch. Jaroslavy Smržové, zastupující na základě plné moci xxxxxxxxxxxxx, ze dne 8. 12. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově bez č. p./č. e., způsob využití garáž, zapsané na LV 846, umístěné na pozemku p. č. 220 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m², v k. ú. Zábrdovice, za kupní cenu ve výši 180.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu této nabídky.

2.RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově bez č. p./č. e., způsob využití garáž, umístěné na pozemku p. č. 220 v k. ú. Zábrdovice, za kupní cenu ve výši 180.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva Ing. arch. Jaroslavy Smržové, zastupující na základě plné moci xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ze dne 8. 12. 2014.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

51.

Návrh dispozice s částí pozemku p. č. 5037/23 v k. ú. Líšeň - RM7/00606

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí návrh na dispozici s majetkem města - žádost spol. E.ON Distribuce, a. s., ze dne 15. 10. 2014, jehož obsahem je žádost o prodej části pozemku
- p. č. 5037/23 - o výměře 24 m²

v k. ú. Líšeň,
pod stávající stavbou trafostanice z důvodu opravy údajů v KN.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku
- části p. č. 5037/23 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 24 m²

v k. ú. Líšeň.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

52.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p. č. 2096/15 a 3612/296 v k. ú. Řečkovice - RM7/00603

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 53-58.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora svěření pozemků
- p. č. 2096/15 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 374 m²

- p. č. 3612/296 - ost. plocha, zeleň, o výměře 2.115 m²

v k. ú. Řečkovice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část I. - předškolní zařízení, školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk č. 30 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

53.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed - částí pozemku p. č. 618/4 v k. ú. Štýřice - RM7/00604

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-střed svěření částí pozemku
- p. č. 618/4 oddělených dle GP č. 1393-1/2014 z pozemku p. č. 614/1 písm. "a+g", o výměře 284 m²

v k. ú. Štýřice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část I. - předškolní zařízení, školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk č. 30 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

54.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, pozemků p. č. 2450/41, 2450/42, 2450/43, 2450/45, 2450/351, 3557/95, 2450/49 v k. ú. Bosonohy - RM7/00570

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Bosonohy svěření pozemků:
- p. č. 2450/41 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 180 m²
- p. č. 2450/42 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 293 m²
- p. č. 2450/43 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 91 m²
- p. č. 2450/45 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 257 m²

- p. č. 2450/351 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 439 m²
- p. č. 3557/95 - ost. plocha, silnice, o výměře 236 m²

- p. č. 2450/49 - orná půda, o výměře 1.164 m²

v k. ú. Bosonohy,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 112 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

55.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Jundrov, pozemek p. č. 1688/77 v k. ú. Jundrov - RM7/00571

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Jundrov svěření pozemku
- p. č. 1688/77 - ost. plocha, jiná plocha, o vým&#$01ře 223 m²

v k. ú. Jundrov,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 112 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

56.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 4609/140, 4609/141, 5354 a id. ½ pozemku p. č. 1319/5, vše v k. ú. Královo Pole - RM7/00567

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Královo Pole svěření pozemků
- p. č. 4609/140 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 227 m²
- p. č. 4609/141 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 48 m²
- p. č. 5354 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 369 m²
- id. ½ p. č. 1319/5 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 44 m²

v k. ú. Královo Pole,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 112 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

57.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p. č. 15/1 v k. ú. Královo Pole - RM7/00569

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Královo Pole svěření pozemku
- p. č. 15/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 23.728 m²

v k. ú. Královo Pole,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 112 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

58.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, části pozemku p. č. 997/226 v k. ú. Kohoutovice - RM7/00605

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Kohoutovice svěření části pozemku
- p. č. 997/226 - ost. plocha, zeleň, o výměře 1.003 m², geometrickým plánem č. 1009-187/2014 nově označené jako pozemky p. č. 997/226 - ost. plocha, zeleň, o výměře 546 m², p. č. 997/228 - ost. plocha, zeleň, o výměře 354 m², p. č. 997/231 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 103 m²

v k. ú. Kohoutovice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 113 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

59.

Zrušení věcného břemene - bytový dům Palackého třída č. p. 911 v k. ú. Královo Pole - změna přílohy zápisu RMB - RM7/00576

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje změnu přílohy č. 42 bodu č. 76 zápisu R6/120. schůze RMB konané dne 30. 10. 2013, tj. Smlouvy o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni, z důvodu námitek katastrálního úřadu vůči původnímu textu smlouvy, a to ve znění návrhu Smlouvy o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

60.

Záměr pachtu pozemku p. č. 2336 v k. ú. Černovice - RM7/00607

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • návrh na dispozici s majetkem města - žádost xxxxxxxxx ze dne 27. 1. 2014 o pronájem pozemku p. č. 2336 - zahrada, o výměře 465 m² v k. ú. Černovice,
 • žádost xxxxxxxxxx ze dne 14. 1. 2015 o pronájem pozemku p. č. 2336 - zahrada, o výměře 465 m² v k. ú. Černovice.


2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu (pachtu) pozemku
- p. č. 2336 - zahrada, o výměře 465 m²

v k. ú. Černovice,
formou nabídkového řízení za minimální pachtovné 9.300,- Kč/rok a za podmínky zaplacení jednoho ročního pachtovného před podpisem pachtovní smlouvy.

3.RMB schvaluje

 • podmínky nabídkového řízení na pacht pozemku

- p. č. 2336 - zahrada, o výměře 465 m²

v k. ú. Černovice,
které tvoří přílohu č. 13a tohoto zápisu,

 • text Smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána mezi statutárním městem Brnem a zájemci o pacht pozemku formou nabídkového řízení, která tvoří přílohu č. 13b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem Smlouvy o složení a užití kauce specifikované v předchozím odstavci.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

61.

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Trnitá mezi ul. Trnitá a Opuštěná - RM7/00577

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., zastupující společnost E.ON Distribuce, a. s., o uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 6312034484.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků
- p. č. 927 - zahrada, o výměře 590 m²
- části p. č. 924/10 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 132 m²

- části p. č. 924/11 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 107 m²
- části p. č. 924/12 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 43 m²
- části p. č. 928/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 20 m²

- části p. č. 971/7 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 89 m²

- části p. č. 974/17 - orná půda, o výměře 74 m²

vše v k. ú. Trnitá.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

62.

Návrh dohody o ukončení Smlouvy o nájmu částí pozemku a o budoucí kupní smlouvě č. 6313173858 uzavřené se společností MEMAX, s. r. o. - části pozemku p. č. 884 v k. ú. Veveří - RM7/00608

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • přípis společnosti MEMAX, s. r. o., ze dne 18. 12. 2014 obsahující zejm. žádost o ukončení Smlouvy o nájmu částí pozemku a o budoucí kupní smlouvě č. 6313173858 uzavřené dne 20. 11. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. MEMAX, s. r. o., dohodou z důvodu, že se společnosti nepodařilo zajistit vydání pravomocného stavebního povolení na výstavbu níže uvedeného bytového domu,
 • skutečnost, že územní řízení vedené o umístění stavby s názvem "Bytový dům, ulice Žižkova, Brno" bylo na žádost společnosti MEMAX, s. r. o., zastaveno.


2.RMB schvaluje dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu části pozemku a o budoucí kupní smlouvě č. 6313173858 uzavřené dne 20. 11. 2013 mezi statutárním městem Brnem a společností MEMAX, s. r. o., v části týkající se Smlouvy o nájmu částí pozemku. Dohoda tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu částí pozemku a o budoucí kupní smlouvě č. 6313173858 uzavřené dne 20. 11. 2013 mezi statutárním městem Brnem a společností MEMAX, s. r. o., v části týkající se budoucí kupní smlouvy a za podmínek Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu částí pozemku a o budoucí kupní smlouvě č. 6313173858.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

63.

Dohoda o užívání nebytových prostor v budově Radnická 8 v k. ú. Město Brno, dodatky k dohodám o užívání nebytových prostor v budově Radnická 8 v k. ú. Město Brno, výpověď dohody o užívání nebytových prostor v budově Radnická 8 v k. ú. Město Brno - RM7/00565

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost "Sdružení BONA VITA" o pronájem nebytových prostor v budově Radnická 8 v k. ú. Město Brno.

2.RMB schvaluje

 • dohodu o užívání nebytových prostor v budově Stará radnice v Brně, Radnická 8, v k. ú. Město Brno, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a "Sdružením BONA VITA", Pekařská 8, 602 00 Brno, jako uživatelem týkající se užívání místnosti č. 210 o výměře 75,97 m² za účelem setkávání příznivců zdravého životního stylu, částka za poskytnuté prostory: 210,- Kč za hodinu bez DPH, která tvoří přílohu č. 15a tohoto zápisu,
 • dodatek č. 1 k dohodě o užívání nebytových prostor ze dne 17. 3. 2006 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a Lyceem Řekyň v ČR jako uživatelem týkající se úpravy výše částky za užívání s uvedením, že sjednaná částka za užívání je částkou bez DPH a aktuální sazba bude připočtena a dále sjednáním dne uskutečnění zdanitelného plnění a uvedení data splatnosti, který tvoří přílohu č. 15b tohoto zápisu,
 • dodatek č. 1 k dohodě o užívání nebytových prostor ze dne 5. 4. 2011 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a Řeckou obcí Brno jako uživatelem týkající se úpravy výše částky za užívání s uvedením, že sjednaná částka za užívání je částkou bez DPH a aktuální sazba bude připočtena a dále sjednáním dne uskutečnění zdanitelného plnění a uvedení data splatnosti, který tvoří přílohu č. 15c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem výše uvedené dohody a dodatků.

4.RMB souhlasí s podáním výpovědi dohody o užívání nebytových prostor, jejímž předmětem je užívání místnosti č. 210 ve III. NP budovy Radnická 8 v k. ú. Město Brno uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a EDU agency, s. r. o., jako uživatelem. Text výpovědi tvoří přílohu č. d tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem výpovědi.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

64.

Pronájem prostor sloužících k podnikán&#$08 o výměře 41,29 m² v budově Starobrněnská 20 v k. ú. Město Brno - RM7/00564

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě c).


1.RMB bere na vědomí

 • žádosti o pronájem nebytových prostor o výměře 41,29 m² v přízemí objektu Starobrněnská 20 v k. ú. Město Brno:

- Arnošt Přerovský, IČ 704 53 209, Kobližná 34/13, 602 00 Brno
- Ladislav Harašta, IČ 105 40 857, Ledárenská 54, 620 00 Brno
- Ing. Radmila Dolníčková, IČ 474 03 705, Nad Vrbím 539, 664 52 Sokolnice
- Pavel Smetana, IČ 757 90 491, Fišova 23, 602 00 Brno
- ANTIKMORAVIA s. r. o., IČ 277 19 251, Úvoz 15, 602 00 Brno
- Klára pomáhá o. s., IČ 012 77 812, Mladá 115/8, 644 00 Brno
- HARTECO s. r. o., IČ 023 00 991, Poděbradova 42a, 612 00 Brno
- Muchomůrka červená s. r. o., IČ 634 95 422, Hybešova 21, 602 00 Brno

 • stanovisko Odboru kultury MMB k žádosti Arnošta Přerovského.


2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání v 1. NP budovy Starobrněnská 20, č. p. 690, která je součástí pozemku p. č. 482/2 v k. ú. Město Brno o výměře 41,29 m² uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a jedním ze zájemců uvedených v pořadí jako nájemcem:

  1. Arnošt Přerovský, IČ 704 53 209, Kobližná 34/13, 602 00 Brno
  2. navržený účel nájmu: galerie výtvarného umění
   návrh nájemného: 200.964,- Kč za rok

  3. ANTIKMORAVIA s. r. o., IČ 277 19 251, Úvoz 15, 602 00 Brno
  4. navržený účel nájmu: prodejna starožitností, šperků, galerie a kancelář soudního znalce
   návrh nájemného: 148.644,- Kč za rok

  5. Ladislav Harašta, IČ 105 40 857, Ledárenská 54, 620 00 Brno
  6. navržený účel nájmu: galerie výtvarného umění
   návrh nájemného: 99.096,- Kč za rok

  7. HARTECO s. r. o., IČ 023 00 991, Poděbradova 42a), 612 00 Brno
  8. navržený účel nájmu: prodejna se značkovou módou a módními doplňky
   návrh nájemného: 218.400,- Kč za rok

  9. Ing. Radmila Dolníčková, IČ 474 03 705, Nad Vrbím 539, 664 52 Sokolnice
  10. navržený účel nájmu: prodejna s dámskou značkovou módou
   návrh nájemného: 82.580,- Kč za rok,

  11. Muchomůrka červená s. r. o., IČ 634 95 422, Hybešova 21, 602 00 Brno
  12. navržený účel nájmu: cukrárna TUTTI FRUTTI
   návrh nájemného: 330.320,- Kč za rok

  13. Pavel Smetana, IČ 757 90 491,Fišova 23, 602 00 Brno

navržený účel nájmu: specializovaná dárková prodejna destilátů a pochutin z celého světa
návrh nájemného: 185.805,- Kč za rok

která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB nesouhlasí s výpůjčkou prostor v 1. NP budovy Starobrněnská 2é, č. p. 690, která je součástí pozemku p. č. 482/2 v k. ú. Město Brno, o výměře 41,29 m², organizaci Klára pomáhá o. s.


4.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

65.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor a souhlas s umístěním sídla podnájemce, vše v objektu Kounicova 67 v k. ú. Veveří - RM7/00563

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě A) o jednotlivých částech usnesení samostatně.


1.RMB bere na vědomí žádost nájemce STAVOPROJEKTA, spol. s r. o., se sídlem Kounicova 67, Brno, o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Kounicova 67 v k. ú. Veveří pro podnájemce COPYCENTRUM.cz s. r. o. a souhlas s umístěním sídla tohoto podnájemce v uvedeném objektu.

2.RMB souhlasí s podnájmem nebytových prostor - místností č. 152, 154, 163, 163a, 163b, 165, 165d, 165e, 165f o celkové výměře 350,4 m² v 1. NP objektu Kounicova 67, budovy č. p. 949, která je součástí pozemku p .č. 1743/1 v k. ú. Veveří, společnosti COPYCENTRUM.cz s. r. o. za účelem užívání jako kanceláře, copy-centrum, k prodeji odborné literatury, k obchodní činnosti a za podmínek podnájmu, které tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

3.RMB souhlasí s umístěním sídla společnosti COPYCENTRUM.cz s. r. o. na adrese Kounicova 67, Brno, tj. v budově č. p. 949, která je součástí pozemku p. č. 1743/1 v k. ú. Veveří, a to po dobu trvání podnájmu založeného podnájemní smlouvou uzavřenou mezi STAVOPROJEKTA, spol. s r. o., se sídlem Kounicova 67, Brno, jako nájemcem a COPYCENTRUM.cz s. r. o. jako podnájemcem.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem souhlasu s umístěním sídla společnosti COPYCENTRUM.cz s. r. o. na adrese Kounicova 67, Brno, tj. v budově č. p. 949, která je součástí pozemku p. č. 1743/1 v k. ú. Veveří, po dobu trvání podnájmu založeného podnájemní smlouvou uzavřenou mezi STAVOPROJEKTA, spol. s r. o., se sídlem Kounicova 67, Brno, jako nájemcem a COPYCENTRUM.cz s. r. o. jako podnájemcem.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

66.

Žádost o prominutí dluhu za užívání nebytových prostor v objektu Anenská 10 v k. ú. Staré Brno - RM7/00566

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).


RMB trvá na usnesení R6/153. schůze RMB konané dne 15. 10. 2014, bod č. 52 část 2, která zní:

"2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna neschválit prominutí dluhu ve výši 96.815,73 Kč spolku "Adam dětem o. s.", IČ: 226 71 692, se sídlem Dobrovského 269/3, Brno, přičemž tento dluh
- představuje dlužné nájemné a úhrady za služby spojené s nájmem nebytových prostor v objektu Anenská 10, k. ú. Staré Brno, náhradu nákladů řízení a úroky z prodlení do 30. 4. 2014, pravomocně přiznáno platebním rozkazem Městského soudu v Brně ze dne 14. 11. 2013, č. j . 244 C 87/2013-28, s právní mocí ke dni 17. 12. 2013,
- a jehož splácení bylo dohodnuto ve splátkách dle dohody o splátkách č. 6614112092 uzavřené dne 30. 4. 2014 mezi statutárním městem Brnem jako věřitelem a spolkem "Adam dětem o. s." jako dlužníkem, schválené usnesením schůze Rady města Brna R6/136 konané dne 9. 4. 2014, bod č. 21"


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

67.

Ukončení smlouvy o poskytování právní pomoci mezi statutárním městem Brnem a společností KŠD LEGAL advokátní kancelář s. r. o., a odvolání plné moci Mgr. Lukáše Trojana, advokáta ze společnosti KŠD LEGAL advokátní kancelář s. r. o. v souvislosti s ukončením právního zastupování v soudním sporu - RM7/00556

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • výpověď smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené mezi příspěvkovou organizací Úrazová nemocnice v Brně a spol. KŠD LEGAL advokátní kancelář, s. r. o. (dříve KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, v. o. s.), ze dne 18. 11. 2014 a ze dne 26. 1. 2015 Úrazovou nemocnicí v Brně,
 • informaci ve věci Úrazové nemocnice v Brně.


2.RMB schvaluje

 • dohodu o ukončení smlouvy o poskytování právních služeb č. 0062091700119 uzavřené dne 19. 1. 2009 s KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, v. o. s., a to ke dni 31. 3. 2015. Dohoda tvoří přílohu č. 18a tohoto zápisu,
 • odvolání plné moci k zastupování statutárního města Brna č. j. MMB/11795/2009 ze dne 19. 1. 2009 v souvislosti s ukončením právního zastupování statutárního města Brna a Úrazové nemocnice v Brně, příspěvkové organizace, v soudním sporu sp. zn. 47 C 7/2009 o určení neplatnosti smlouvy dohodou nebo výpovědí,
 • výpověď smlouvy o poskytování právních služeb č. 0062091700119 ze dne 19. 1. 2009 pro případ, že dohoda o ukončení smlouvy o poskytování právních služeb č. 0062091700119 nebude uzavřená nejpozději dne 31. 3. 2015. Výpověď tvoří přílohu č. 18b tohoto zápisu.


3.RMB pověřuje Ing. Hanu Řepovou, vedoucí Úseku hospodářského MMB, podpisem

 • dohody o ukončení smlouvy o poskytování právních služeb č. 0062091700119 uzavřené dne 19. 1. 2009 s KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, v. o. s., včetně odvolání plné moci č. j. MMB/11795/2009 ze dne 19. 1. 2009,
 • výpovědi smlouvy o poskytování právních služeb č. 0062091700119 uzavřené dne 19. 1. 2009 s KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, v. o. s., včetně odvolání plné moci č. j. MMB/11795/2009 ze dne 19. 1. 2009 pro případ, že dohoda o ukončení smlouvy o poskytování právních služeb č. 0062091700119 nebude uzavřena nejpozději dne 31. 3. 2015.


Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

68.

Odpisový plán Turistického informačního centra města Brna, p. o., na rok 2015 - RM7/00549

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB schvaluje odpisový plán na rok 2015 Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

69.

Návrh směny pozemku p. č. 2450/75 v k. ú. Bosonohy ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 1529/5 v k. ú. Bosonohy a za spoluvlastnický podíl id. ½ pozemků p. č. 473/28, 1733/67, 1745/47, 1745/48 v k. ú. Bosonohy a návrh na zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 1529/5, 1733/67, 1745/47, 1745/48 pro stavbu "Brno, kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa - oddílný kanalizační systém" - RM7/00614

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • směnu pozemku p. č. 2450/75 - o výměře 89 m² v k. ú. Bosonohy ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 1529/5 - o výměře 18 m² v k. ú. Bosonohy a za spoluvlastnický podíl id. ½ pozemků p. č. 473/28 - o výměře 71 m², p. č. 1733/67 - o výměře 60 m², p. č. 1745/47 - o výměře 38 m² a p. č. 1745/48 - o výměře 61 m² v k. ú. Bosonohy ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx s doplatkem ve výši 110.000,- Kč ve prospěch xxxxxxxxxxxx za podmínek uvedených ve směnné smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti,
 • zřízení služebnosti stezky a cesty přes pozemky p. č. 1529/5, 1733/67, 1745/47 a 1745/48 na pozemky p. č. 1529/2 a 1745/38 v k. ú. Bosonohy ve prospěch xxxxxxxxxx za podmínek uvedených ve směnné smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Bosonohy svěření pozemku
- id. ½ p. č. 473/28 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 71 m²

v k. ú. Bosonohy,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 112 přílohy č. 4, po nabytí právní moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

70.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ pozemků p. č. 473/28, 1733/67, 1745/47 a 1745/48 v k. ú. Bosonohy a návrh na zřízení služebnosti k pozemkům p. č. 1733/67, 1745/47 a 1745/48 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa - oddílný kanalizační systém" - RM7/00615

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • nabytí spoluvlastnického podílu id. ½ pozemků p. č. 473/28 - o výměře 71 m², p. č. 1733/67 - o výměře 60 m², p. č. 1745/47 - o výměře 38 m² a p. č. 1745/48 - o výměře 61 m² v k. ú. Bosonohy z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 287.500,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti,
 • zřízení služebnosti stezky a cesty přes pozemky p. č. 1733/67, 1745/47 a 1745/48 v k. ú. Bosonohy na pozemek p. č. 1745/38 v k. ú. Bosonohy ve prospěch xxxxxxxxxxxxxxxxx za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Bosonohy svěření pozemku
- id. ½ p. č. 473/28 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 71 m²

v k. ú. Bosonohy,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 112 přílohy č. 4, po nabytí právní moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

71.

Účast statutárního města Brna na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně, návrh rozpočtového opatření - RM7/00623

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zajištění finančních prostředků na účast města Brna na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

72.

Návrh na doplnění Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna - RM7/00644

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit doplnění "Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna", bod 8 odst. e) Odbor zdraví, o text:
- dotace na aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

73.

Zahraniční pracovní cesty - RM7/00665

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě usnesení.


RMB schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. Roberta Plagy, Ph.D., člena ZMB, a Ing. Jaroslava Kacera, člena ZMB, do Belgie - Bruselu na pracovní jednání Eurocities - program Horizont 2020 - Smart Cities Call dne 13. 3. 2015 (a v době potřebné na cestu).

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

74.

Úprava Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím - RM7/00685

Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě přílohy tohoto materiálu.


RMB schvaluje s účinností od 3. 3. 2015 úpravu Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím, která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

75.

Smlouva o poskytování právních služeb - RM7/00693

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s udělením výjimky z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv při výběru advokátní kanceláře ve věci zastupování statutárního města Brna v řízení o ústavní stížnosti sp. zn. III ÚS 201/15.

2.RMB schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb mezi statutárním městem Brnem a KVB advokátní kanceláří s. r. o., IČ 014 60 412, se sídlem Teplého 2786, 530 02 Pardubice, zastoupenou advokátem JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., ve věci řízení o ústavní stížnosti sp. zn. III ÚS 201/15, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem výše uvedené smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

76.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Provedení auditu organizace Turistické informační centrum města Brna, p. o." - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM7/00545

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Provedení auditu organizace Turistické informační centrum města Brna, p. o." jako nejvhodnější nabídku společnosti Deloitte Audit, s. r. o., Karolinská 654/2, Praha 8, IČ 496 20 592.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Deloitte Audit, s. r. o., Karolinská 654/2, Praha 8, IČ 496 20 592, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB, podpisem smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R7/012/76]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

77.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 809/1 v k. ú. Ponava včetně stavby bez č. p./č. e., která je jeho součástí - stadion Za Lužánkami - RM7/00714

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí skutečnost, že stadion Za Lužánkami v Brně, který se nachází na pozemku p. č. 809/1 v k. ú. Ponava, je ve špatném až havarijním stavebně-technickém stavu a není v současné době způsobilý k užívání.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku p. č. 809/1 v k. ú. Ponava, obec Brno, včetně stavby bez č. p./č. e. - objekt občanské vybavenosti, která je součástí tohoto pozemku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

78.

Veřejná dopravně-urbanistická soutěž na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem - záměr, rozpočtové opatření

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere na vědomí časový harmonogram a finanční nároky soutěže.

2.RMB schvaluje záměr vyhlásit veřejnou otevřenou anonymní dvoukolovou urbanisticko-dopravní projektovou soutěž dle ČKA (ve spolupráci s ČKAIT) na řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží pod Petrovem s cílem získat podklad pro rozhodování v místním referendu.

***
3.RMB ukládá náměstkovi primátora Mgr. Martinu Anderovi, Ph.D., připravit ve spolupráci s náměstkem primátora Richardem Mrázkem návrh rozpočtového opatření na zajištění soutěže.
***
úkol č.: [R7/012/78/01]
zodpovídá: Mgr. Ander, Ph.D. [3207]
termín: [bezodkladně]

***
4.RMB ukládá náměstkovi primátora Richardu Mrázkovi projednat spolupráci na vyhlášení soutěže (příprava zadání, účast v porotě atd.) se Správnou železniční a dopravní cesty.
***
úkol č.: [R7/012/78/02]
zodpovídá: R. Mrázek [3248]
termín: [2015-03-31]

***
5.RMB ukládá vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB zajistit přípravu zadání a vyhlášení soutěže dle časového harmonogramu.
***
úkol č.: [R7/012/78/03]
zodpovídá: OÚPR MMB [26]
termín: [2015-05-12]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

79.

Stanovisko k předloženému návrhu aktualizace usnesení Vlády České republiky ze dne 6. 5. 2002 č. 457 k přestavbě železničního uzlu Brno - odpověď primátora města Brna - RM7/00712

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí dopis ministra dopravy se žádostí o stanovisko k návrhu materiálu "Přestavba železničního uzlu Brno" pro schůzi vlády.

2.RMB schvaluje text odpovědi primátora města Brna na dopis ministra dopravy ve věci stanoviska k předloženému návrhu aktualizace usnesení Vlády České republiky ze dne 6. 5. 2002 č. 457 k přestavbě železničního uzlu Brno, které tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

Různé

V rámci tohoto bodu byly projednány provozní záležitosti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Vokřál, v. r. Ing. Klára Liptáková, v. r.
primátor 1. náměstkyně primátora

 
 
 

Ověřovatelé:

JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D., v. r.
Marek Janíček, v. r.

 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

 
V Brně dne 3. 3. 2015
Zapsala Marcela Marečková