Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R7/010
konané dne 17. února 2015

 

 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Ing. Petr Vokřál, který vedl schůzi.
Hlasování společně o navrženém programu jednání a návrzích na ověřovatele zápisu - Marku Janíčkovi a Ing. Vítu Beranovi - schváleno jednomyslně 10 členy.


 
 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

14.

Návrh změny v orgánech sdružení Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí - změna části usnesení R7/001. schůze RMB, bodu č. 10 - RM7/00371

19.

Informační strategie města Brna na období 2015-2018 - návrh na jmenování pracovní skupiny - RM7/00459

25.

"Zateplení ZŠ Svážná" - smlouva o narovnání se společností CIPRYS s. r. o.

72.

Návrh nabytí části pozemku p. č. 745/16 v k. ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort, a. s., do majetku města Brna

88.

Projednání úplné aktualizaci Územně analytických podkladů města Brna 2014 v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích - RM7/00406

89.

Návrh na zřízení dozorčích rad příspěvkových organizací v působnosti Odboru životního prostředí MMB - RM7/00399


 

Schválený program jednání:

1a.

Úkol uložený RMB zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/03 - RM7/00490

1b.

Organizační změna v Úseku technickém a změna usnesení R7/003. schůze RMB ze dne 16. 12. 2014, bod č. 1h odst. 8 - RM7/00377

1c.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Letní 3 - RM7/00376

1d.

Stanovení specializačního příplatku ředitelce ZŠ Brno, nám. Míru 3 - RM7/00375

1e.

Odměny ředitelům/kám škol a školských zařízení za I. pol. školního roku 2014/2015 - RM7/00374

1f.

Jmenování členů Komise smart city RMB z řad odborné veřejnosti - RM7/00505

1g.

Doporučení MČ ve věci prodeje bytů a nebytových prostor - RM7/00543

2.

Záměr prodeje pozemků p. č. 2469 a části p. č. 2638, oba v k. ú. Černovice - RM7/00463

3.

Záměr prodeje pozemku p. č. 4605 v k. ú. Komín - RM7/00462

4.

Projednání usnesení 2. jednání Sněmu starostů - RM7/00368

5.

Žádost MČ Brno-Jundrov o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015 pro JSDH MČ Brno-Jundrov - RM7/00473

6.

Žádost MČ Brno-Chrlice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015 pro JSDH Brno-Chrlice - na vybavení požární technikou a věcnými prostředky - RM7/00420

7.

Žádost MČ Brno-Chrlice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015 pro JSDH Brno-Chrlice - na požární zbrojnici - RM7/00419

8.

Žádost MČ Brno-Líšeň o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství na projekt "Zahrada přírodních kouzel, MŠ Poláčkova" - RM7/00403

9.

Žádost MČ Brno-Líšeň o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství na projekt "Živá příroda, MŠ Šimáčkova" - RM7/00404

10.

Žádost MČ Brno-Líšeň o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory sídelní zeleně na projekt "Revitalizace sídlištní zeleně v lokalitě ulice Masarova Brno-Líšeň" - RM7/00405

11.

Projekt "Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM7/00467

12.

Dědické řízení k přijetí finančních prostředků pro Útulek pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby - RM7/00402

13.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ - SPORT, a. s. - změna stanov společnosti - RM7/00382

14.

Změna v orgánech sdružení Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí - změna části usnesení R7/001. schůze RMB, bodu č. 10 - RM7/00371

15.

Licenční smlouva o veřejném provozování v Urban centru pro rok 2015 a svěření pravomoci Kanceláři strategie města rozhodovat o uzavírání licenčních smluv o veřejném provozování mezi statutárním městem Brnem a OSA - Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., pro prostory Urban centra - RM7/00400

16.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Kancelářské potřeby a xerografický papír pro Magistrát města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouvy - RM7/00418

17.

Změna ve složení Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna - RM7/00413

18.

Obnovení činnosti Pracovní skupiny pro přípravu novelizace Statutu města Brna a jmenování jejích členů - RM7/00481

19.

Informační strategie města Brna na období 2015-2018 - jmenování pracovní skupiny - RM7/00459

20.

"Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy" - dokumentace pro územní rozhodnutí - záměr zadání, předběžné oznámení - RM7/00415

21.

"Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM7/00416

22.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Terminál IDS Starý Lískovec 1A. etapa" - aktualizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo - RM7/00414

23.

"Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova" - pasportizace - dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností AMBERG Engineering Brno, a. s. - RM7/00472

24.

Dodatek č. 23 ke komisionářské smlouvě č. 56029008 uzavřené s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., na operativní nákup strojů a zařízení investičního charakteru - RM7/00344

26.

"Zateplení ZŠ Svážná" - rozhodnutí o dalším postupu ve vztahu ke zhotoviteli stavby - společnosti VAŠSTAV, s. r. o. - RM7/00522

27.

Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2015 - RM7/00401

28.

Návrh nabytí pozemků p. č. 875/15 a 876/10, oba v k. ú. Horní Heršpice, pro stavbu "Cyklistická stezka Sokolova-Vomáčkova" - RM7/00443

29.

Návrh nabytí komunikační stavby chodníku v ulici Ericha Roučky na pozemku p. č. 2828/301 v k. ú. Černovice - RM7/00372

30.

Záměr výpůjčky částí účelových komunikací pro tělesně postižené občany za účelem zřízení a provozování vyhrazených parkovacích stání - RM7/00370

31.

Záměr pronájmu části prostoru podhledu v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně v k. ú. Město Brno za účelem umístění 3 kusů antén a 1 repeatru o délce vedení kabelů 79,4 m - RM7/00373

32.

Záměr pronájmu části stěny v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně v k. ú. Město Brno o výměře 0,50 m² za účelem umístění 1 ks telefonního automatu - RM7/00384

33.

Záměr pronájmu části boční stěny v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně v k. ú. Město Brno za účelem umístění 11 ks reklamních skříněk o celkové výměře 11,9 m² - RM7/00383

34.

Doplnění Pracovní skupiny pro program regenerace Městské památkové rezervace (MPR) Brno a památkovou péči - jmenování nových členů - RM7/00378

35.

Projekt "Rozšíření a zefektivnění služeb poskytování domácí péče" - souhlas s podáním žádosti o poskytnutí grantu sub-projektu - RM7/00471

36.

Návrh na poskytnutí dotace nestátní neziskové organizaci na projekt v sociální oblasti - RM7/00424

37.

Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených v rozpočtu města Brna na rok 2015 se spolky národnostních menšin a spolky působícími v oblasti etnik - RM7/00422

38.

Žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekty Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2015 - RM7/00470

39.

Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Nemocnice Milosrdných bratří, Polní 3, Brno - RM7/00397

40.

Likvidace movitého majetku umístěného v Pavilonu akutní medicíny v Nemocnici Milosrdných bratří, p. o. - RM7/00398

41.

Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Nopova, příspěvkové organizaci - RM7/00423

42.

Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Holásecká, příspěvkové organizaci - RM7/00426

43.

Dohoda o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizaci - RM7/00425

44.

Žádost o vyvěšení tibetské vlajky na Nové radnici v Brně - RM7/00407

45.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Monitoring a údržba odvodňovacího systému v Brně-Bystrci, rok 2015" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností GEOtest, a. s. - RM7/00417

46.

"Bytové domy Vojtova - záchranný archeologický výzkum" - provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na zastoupení zadavatele dle § 151 zákona o veřejných zakázkách - RM7/00474

47.

"Bytové domy Vojtova - projektové dokumentace" - výběr nejvhodnější nabídky, dodatek č. 2 - RM7/00475

48.

"Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" - výběr nejvhodnější nabídky, dodatek č. 1 - RM7/00427

49.

Nabytí majetku, stavby domu Kopečná 9, č. p. 1000 na pozemku p. č. 1253 v k. ú. Staré Brno, vybudovaného vlastní investiční činností a svěření MČ Brno-střed - RM7/00434

50.

Jmenování členů Komise vykonávající funkci správce Fondu bytové výstavby - RM7/00440

51.

Odpověď na petici "Za klidné bydlení na ulici Zderadova" - RM7/00428

52.

Žádost MČ Brno-jih o poskytnutí bytu pro řešení bytové situace xxxxxxxxxxx - RM7/00442

53.

Nájem bytu č. 2 v domě Jakubské nám. 2 - RM7/00436

54.

Žádost xxxxxxxxxxx o pronájem bytu - RM7/00441

55.

Žádost xxxxxxxxxxx o pronájem bytu - RM7/00430

56.

Žádost xxxxxxxxxxx o pronájem bytu - RM7/00431

57.

Žádost xxxxxxxxxx o pronájem menšího bytu - RM7/00432

58.

Žádost xxxxxxxxx o prodloužení nájmu bytu - RM7/00433

59.

Žádosti o prodloužení nájmu bytů - RM7/00435

60.

Žádost xxxxxxxxxx o poskytnutí slevy z nájemného z bytu - RM7/00437

61.

Žádosti cizinců požívajících status azylanta a doplňkové ochrany o příspěvek na bydlení - RM7/00429

62.

Zásady pro bezplatné využívání výstavních prostor na Nové radnici v Brně, zásady pro využívání reprezentačních prostor Nové radnice v Brně, zásady pro využívání reprezentačních prostor (primátorských salonků) v budově Staré radnice v Brně - RM7/00411

63.

Žádost o snížení nájemného za užívání prostor v budově Tržní 2 v k. ú. Černovice - RM7/00410

64.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1117/2008-981, areál Pisárecká 11 v k. ú. Pisárky - RM7/00409

65.

Pronájem pozemků p. č. 740/1 a 740/7 v k. ú. Husovice - RM7/00408

66.

Návrh prodeje pozemků pod garážemi v lokalitě mezi ul. Sportovní - Chaloupkova - Chelčického v k. ú. Královo Pole - RM7/00461

67.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1303/2 v k. ú. Staré Brno - RM7/00457

68.

Záměr prodeje pozemku p. č. 9621/2 v k. ú. Židenice - RM7/00445

69.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 532 v k. ú. Bosonohy - RM7/00446

70.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1938/16 v k. ú. Bystrc - RM7/00444

71.

Nabytí pozemků p. č. 1309/2, 1309/4, 1309/5 a 1309/6 v k. ú. Žebětín - RM7/00460

73.

Nabídka překupního práva k budově bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 1012/66 v k. ú. Komín - RM7/00465

74.

Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4172 v k. ú. Bystrc v lokalitě Kozí horka - RM7/00466

75.

Dispozice s pozemkem p. č. 2/2 v k. ú. Komín - RM7/00458

76.

Záměr dispozice s částí pozemku p. č. 1084/1 v k. ú. Žabovřesky - RM7/00447

77.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, pozemků p. č. 2224/4, 2227/22, 2253/2 v k. ú. Bosonohy - RM7/00451

78.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků v k. ú. Dolní Heršpice a k. ú. Přízřenice - RM7/00450

79.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, části pozemku p. č. 970/2 v k. ú. Komárov - RM7/00453

80.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemku p. č. 205/2 v k. ú. Ivanovice - RM7/00454

81.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, části pozemku p. č. 382/1 v k. ú. Maloměřice - RM7/00455

82.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 910/42 v k. ú. Lesná - RM7/00456

83.

Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p. č. 4422/235 v k. ú. Líšeň - RM7/00452

84.

Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 880/9, 880/10, 880/11, 881/13 a části pozemku p. č. 880/12 v k. ú. Přízřenice - RM7/00464

85.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 633/11 a části p. č. 633/12, oba v k. ú. Zábrdovice - RM7/00448

86.

Zřízení služebnosti cesty k pozemku p. č. 659/1 a služebnosti spočívající v právu umístění stavby bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 659/2 v k. ú. Zábrdovice - RM7/00449

87.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "PROXIMITY PARK - Brno Přízřenice, inženýrské sítě a komunikace" v k. ú. Přízřenice, MČ Brno-jih - RM7/00380

90.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxx o převod hrobového zařízení, návrh darovací smlouvy - RM7/00366

91.

Dodatek č. 8 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu drobných vodních toků a retenčních nádrží na území města Brna - RM7/00390

92.

Dodatek č. 13 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby mostu přes Kohoutovický potok - RM7/00386

93.

Dodatek č. 13 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby retenční nádrže - Divišova čtvrť - RM7/00391

94.

Dodatek č. 15 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby revitalizovaných ploch na pravém břehu řeky Svratky - RM7/00389

95.

Dodatek č. 15 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na správu vodního díla a přilehlých ploch na potoce Čertík - RM7/00392

96.

Dodatek č. 20 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna - RM7/00393

97.

Dodatek č. 21 na zajištění provozu a údržby objektu "Rozhledna - lokalita Ostrá Horka v Brně" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna - RM7/00394

98.

Dodatek č. 25 k příkazní smlouvě na údržbu pozemků s nevyjasněným vlastnictvím uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. - RM7/00387

99.

Dodatek č. 27 k pachtovní smlouvě na pacht pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. - RM7/00396

100.

Dodatek č. 33 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na provoz a údržbu rekreačních ploch a cest v areálu Brněnské přehrady - RM7/00385

101.

Dodatek č. 34 na zajištění provozu a údržby objektu "Brněnská přehrada - sociální a technické zařízení - lokalita Sokolské koupaliště" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady - RM7/00388

102.

Dodatek č. 35 na zajištění provozu a údržby objektu "Brněnská přehrada - sociální a technické zařízení - lokalita Přístaviště" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady - RM7/00395

103.

Žádost MČ Brno-Černovice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015 pro JSDH MČ Brno-Černovice - RM7/00479

104.

Žádost MČ Brno-Žabovřesky o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o finanční podporu z dotačního programu JMK "Podpora rodinné politiky na úrovni obcí" pro rok 2015 - RM7/00480

105.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. - změna stanov společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM7/00478

106.

Žádost MČ Brno-Bohunice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015 pro JSDH MČ Brno-Bohunice - RM7/00500

107.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - změna stanov společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - RM7/00477

108.

Přesun finančních prostředků projektů financovaných z Fondu kofinancování evropských projektů - rozpočtové opatření - RM7/00493

109.

Nominace zástupců statutárního města Brna do orgánů Svazu měst a obcí ČR - RM7/00526

110.

Soutěž "STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2014" - souhlasy s přihlášením staveb "Sportovní areál lokalita Hněvkovského" a "Rekonstrukce Vaňkova náměstí" pro společnosti PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o. - RM7/00538

111.

Vyhlášení roku 2015 Rokem smíření u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války - RM7/00547

112.

Veřejné zakázky malého rozsahu na "Provedení auditu organizace Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace" a "Provedení auditu organizace Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace" - záměr zadání - RM7/00540

113.

Záměr zveřejňování údajů o rozpočtu statutárního města Brna na internetových stránkách města Brna - RM7/00525

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

Různé

 

Bod 15 byl projednán po bodě 21.
Bod 22 byl projednán po bodě 35.

 

Přítomni:

Ing. Petr Vokřál, Ing. Klára Liptáková, Richard Mrázek, Bc. Matěj Hollan, Mgr. Martin Ander, Ph.D., Ing. Vít Beran, Marek Janíček, Bc. Tomáš Kratochvíl MUDr. Daniel Rychnovský, Mgr. Jiří Ulip, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Barbora Fialová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:

JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D.

 

1a.

Úkol uložený RMB zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z7/03 - RM7/00490

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB ukládá splnění úkolu vyplývajícího z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/03:

Úkol č. Z7/03/13


Návrh na poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2015 - návrh rozpočtového opatření


***
RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB posoudit podmínky pro poskytnutí dotací do vrcholového sportu.
***
úkol č.: [R7/010/1a]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [2015-06-30]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1b.

Organizační změna v Úseku technickém a změna usnesení R7/003. schůze RMB ze dne 16. 12. 2014, bod č. 1h odst. 8 - RM7/00377

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB zřizuje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

 • v Úseku technickém MMB Odbor implementace evropských fondů MMB,
 • v Odboru implementace evropských fondů MMB Oddělení implementace projektů MMB.

s účinností ke dni 1. 4. 2015.

2.RMB schvaluje

 • změnu části usnesení R7/003. schůze RMB konané dne 16. 12. 2014, bod č. 1h odst. 8, které zní:

"RMB stanoví, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 1. 7. 2015, zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 1 funkční místo které bude realizováno v odboru Kancelář strategie města s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 1. 7. 2015 bude stanoven od schváleného stavu k 30. 6. 2015 a bude jej garantovat Organizační odbor;"

tak, že den 1. 7. 2015 se nahrazuje dnem 1. 4. 2015 a den 30. 6. 2015 se nahrazuje dnem 31. 3. 2015,

 • převod
  • Referátu právně-ekonomického spolu s činnostmi i funkčními místy z Oddělení implementace evropských fondů MMB a jeho členění do Odboru implementace evropských fondů MMB v Úseku technickém MMB,
  • Referátu projektového spolu s činnostmi i funkčními místy z Oddělení implementace evropských fondů MMB a jeho členění do Oddělení implementace projektů MMB v Odboru implementace evropských fondů MMB v Úseku technickém MMB,
  • funkčního místa 5020/02 sekretářka spolu s činnostmi z Oddělení implementace evropských fondů MMB a jeho začlenění do Odboru implementace evropských fondů MMB v Úseku technickém MMB,
 • změnu názvu Referátu projektového na Referát mezinárodních projektů a územní spolupráce.


3.RMB zrušuje

 • dvě funkční místa v Úseku technickém MMB dnem 31. 3. 2015 dle Seznamu rušených a zřizovaných funkčních míst, který tvoří přílohu č. 1a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
 • v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Oddělení implementace evropských fondů MMB v Úseku technickém MMB dnem 31. 3. 2015.


4.RMB zřizuje dvě nová funkční místa v Odboru implementace evropských fondů MMB ke dni 1. 4. 2015 dle Seznamu rušených a zřizovaných funkčních míst, který tvoří přílohu č. 1a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5.RMB bere na vědomí, že v souvislosti se schválenou organizační změnou vyhlásí tajemník MMB výběrové řízení na novou funkci vedoucího odboru v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících, v platném znění.

6.RMB schvaluje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB ke dni 1. 4. 2015, která tvoří přílohu č. 1b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
7.RMB ukládá vedoucímu Úseku technického MMB zpracovat ve spolupráci s Odborem rozpočtu a financování MMB rozpočtové opatření a předložit jej k projednání do orgánů města.
***
úkol č.: [R7/010/1b/01]
zodpovídá: ÚT MMB [35]
termín: [bezodkladně]

***
8.RMB ukládá vedoucí Personálního oddělení MMB učinit všechny kroky potřebné k vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucího nově zřízeného odboru.
***
úkol č.: [R7/010/1b/02]
zodpovídá: PO MMB [6]
termín: [bezodkladně]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB promítnout schválenou organizační změnu a aktualizaci Organizačního řádu MMB do příslušných dokumentů včetně popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím ORGO MMB tajemníkovi ke schválení.
***
úkol č.: [R7/010/1b/03]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

***
10.RMB ukládá vedoucím odborů a samostatných oddělení zajistit prověření a aktualizaci všech dokumentů města (např. vyhlášky, metodiky, generely) a interních normativních aktů tajemníka MMB, jichž jsou správci, v návaznosti na schválenou aktualizaci Organizačního řádu MMB.
***
úkol č.: [R7/010/1b/04]
zodpovídá: vedoucí odborů a oddělení [3102]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1c.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Letní 3 - RM7/00376

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 18. 2. 2015 plat zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Letní 3, Jaromíře Strážnické, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Plat je stanoven po dobu pracovní neschopnosti ředitelky školy.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat zástupkyni statutárního orgánu o stanovení platu.
***
úkol č.: [R7/010/1c]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1d.

Stanovení specializačního příplatku ředitelce ZŠ Brno, nám. Míru 3 - RM7/00375

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále pak v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 3. 2015 specializační příplatek ředitelce ZŠ Brno, nám. Míru 3, Mgr. Kateřině Julínkové, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku školy o stanovení specializačního příplatku a jeho výši.
***
úkol č.: [R7/010/1d]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1e.

Odměny ředitelům/kám škol a školských zařízení za I. pol. školního roku 2014/2015 - RM7/00374

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB schvaluje odměny ředitelům/kám škol a školských zařízení za I. pololetí školního roku 2014/2015, dle přílohy č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Odměny jsou poskytovány za úspěšné splnění zvláště významného pracovního úkolu, který ředitelé/ky podstatným způsobem ovlivnili, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem odměn ředitelům/kám škol a školských zařízení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1f.

Jmenování členů Komise smart city RMB z řad odborné veřejnosti - RM7/00505

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB jmenuje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se Statutem komisí RMB čl. 3 odst. 2, v platném znění, s účinností od 17. 2. 2015

 • Ing. Davida Bártu,
 • Damira Čauševiče,

členy Komise smart city RMB.

***
2.RMB ukládá Marku Janíčkovi, členu RMB, informovat o tomto jmenování nové člen Komise smart city RMB a jejího předsedu.
***
úkol č.: [R7/010/1f]
zodpovídá: M. Janíček, člen RMB [3251]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

1g.

Doporučení MČ ve věci prodeje bytů a nebytových prostor - RM7/00543

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB doporučuje radám městských částí nepředkládat zastupitelstvu MČ návrhy na schválení stanovení ceny a prodeje bytů a nebytových prostor podle "Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob", a to do doby posouzení privatizace dle Pravidel prodeje.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB sdělit toto usnesení starostům MČ, které prodej jednotek realizují.
***
úkol č.: [R7/010/1g]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

2.

Záměr prodeje pozemků p. č. 2469 a části p. č. 2638, oba v k. ú. Černovice - RM7/00463

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Blažík, starosta MČ Brno-Černovice. Bylo hlasováno po delší rozpravě o jednotlivých částech usnesení samostatně.


1.RMB bere na vědomí žádosti

 • xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku p. č. 2469 a zřízení věcného břemene - služebnosti cesty a stezky, kterým by měla být zatížena část pozemku p. č. 2638, vše v k. ú. Černovice,
 • xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků p. č. 2638 a 2469, oba v k. ú. Černovice,
 • skutečnost, že části pozemků p. č. 2638 a 2469, oba v k. ú. Černovice, jsou součástí plochy užívané rodinou xxxxxxxxxxxxxxxx


2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- části p. č. 2469 - trvalý travní porost, o výměře 93 m²

- části p. č. 2638 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 9 m²

vše v k. ú. Černovice.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

3.RMB nesouhlasí se zřízením věcného břemene - služebnosti cesty a stezky, které by bylo zřízeno k tíži části pozemku p. č. 2638 v k. ú. Černovice.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

3.

Záměr prodeje pozemku p. č. 4605 v k. ú. Komín - RM7/00462

Dotazy členů RMB zodpověděla Mgr. Blatná, starostka MČ Brno-Komín. Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě I.


1.RMB bere na vědomí skutečnost, že xxxxxxxxxxxx požádala o prodej pozemku p. č. 4605 v k. ú. Komín.

2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 4605 - zast. plocha a nádv., o výměře 23 m²

v k. ú. Komín.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 4605 - zast. plocha a nádv., o výměře 23 m²

v k. ú. Komín,
xxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 48.840,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

4.

Projednání usnesení 2. jednání Sněmu starostů - RM7/00368

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB bere na vědomí usnesení 2. jednání Sněmu starostů konaného dne 22. 1. 2015.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

5.

Žádost MČ Brno-Jundrov o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015 pro JSDH MČ Brno-Jundrov - RM7/00473

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Jundrov o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu "Na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDHO JMK 2013-2016" ve výši 210.000,- Kč na dovybavení dopravního automobilu, a to bez nároku na rozpočet města Brna.

2.RMB pověřuje starostku MČ Brno-Jundrov podpisem žádosti a všech souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a všech souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

6.

Žádost MČ Brno-Chrlice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015 pro JSDH Brno-Chrlice - na vybavení požární technikou a věcnými prostředky - RM7/00420

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015 pro JSDH Brno-Chrlice na vybavení požární technikou a věcnými prostředky ve výši 100.000,- Kč bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje Ing. Lukáše Filu, starostu MČ Brno-Chrlice, podpisem žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje a všech souvisejících dokumentů a v případě schválení finanční podpory podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

7.

Žádost MČ Brno-Chrlice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015 pro JSDH Brno-Chrlice - na požární zbrojnici - RM7/00419

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015 na výstavbu požární zbrojnice v MČ Brno-Chrlice ve výši 500.000,- Kč.

2.RMB pověřuje Ing. Lukáše Filu, starostu MČ Brno-Chrlice, podpisem žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje a všech souvisejících dokumentů a v případě schválení finanční podpory podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

8.

Žádost MČ Brno-Líšeň o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství na projekt "Zahrada přírodních kouzel, MŠ Poláčkova" - RM7/00403

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Líšeň o dotaci Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství na projekt "Zahrada přírodních kouzel, MŠ Poláčkova", bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje Mgr. Břetislava Štefana, starostu MČ Brno-Líšeň, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Zahrada přírodních kouzel, MŠ Poláčkova" a k jednání se Státním fondem životního prostředí v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se administrace projektu, konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

9.

Žádost MČ Brno-Líšeň o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství na projekt "Živá příroda, MŠ Šimáčkova" - RM7/00404

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Líšeň o dotaci Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství na projekt "Živá příroda, MŠ Šimáčkova", bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje Mgr. Břetislava Štefana, starostu MČ Brno-Líšeň, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Živá příroda, MŠ Šimáčkova" a k jednání se Státním fondem životního prostředí v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se administrace projektu, konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

10.

Žádost MČ Brno-Líšeň o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory sídelní zeleně na projekt "Revitalizace sídlištní zeleně v lokalitě ulice Masarova Brno-Líšeň" - RM7/00405

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Líšeň o dotaci Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory sídelní zeleně na projekt "Revitalizace sídlištní zeleně v lokalitě ulice Masarova Brno-Líšeň", bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje Mgr. Břetislava Štefana, starostu MČ Brno-Líšeň, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Revitalizace sídlištní zeleně v lokalitě ulice Masarova Brno-Líšeň" a k jednání se Státním fondem životního prostředí v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se administrace projektu, konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

11.

Projekt "Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM7/00467

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova" z úrovně MČ Brno-Líšeň, který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

12.

Dědické řízení k přijetí finančních prostředků pro Útulek pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby - RM7/00402

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí přípis notáře JUDr. Michala Voříška jako soudního komisaře, spis. značka 58 D 3470/2014, Nd 1/2015 ze dne 15. 1. 2015.

2.RMB souhlasí s přihlášením se k dědictví s výhradou soupisu pozůstalosti k získání finančních prostředků z dědictví po Olze Šindlerové dle závěti do sbírky Útulku pro opuštěná zvířata a odchytové a asanační služby při MP Brno na účet číslo 240549/5400.

3.RMB schvaluje text plné moci pro JUDr. Evu Lněníčkovou, Ph.D., k zastupování statutárního města Brna v rámci dědického řízení po Olze Šindlerové. Text plné moci tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

13.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ - SPORT, a. s. - změna stanov společnosti - RM7/00382

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění přílohy tohoto materiálu.


RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti STAREZ - SPORT, a. s.,

 • schvaluje, v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), změnu stanov společnosti STAREZ - SPORT, a. s., která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
 • pověřuje primátora města Brna vydat "Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady" v souladu s přijatým usnesením, o změně stanov formou veřejné listiny.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

16.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Kancelářské potřeby a xerografický papír pro Magistrát města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky - RM7/00418

Bylo hlasováno po delší rozpravě o nově navrženém usnesení.


1.RMB neschvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku "Kancelářské potřeby a xerografický papír pro Magistrát města Brna" pro dílčí plnění A) kancelářské potřeby a dílčí plnění B) xerografický papír žádnému uchazeči, který předložil nabídku, neboť nevybrala žádnou nabídku jako nejvhodnější.

***
2.RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB

 • informovat o rozhodnutí RMB uchazeče, kteří předložili nabídku,
 • zajistit provedení nového průzkumu trhu před zadáním výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu.

***
úkol č.: [R7/010/16]
zodpovídá: OVV MMB [22]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

17.

Změna ve složení Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna - RM7/00413

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB odvolává Zdeňka Schimmera z funkce člena Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna dnem 17. 2. 2015.

2.RMB jmenuje

 • Ing. Víta Berana - člena RMB,
 • Petra Chudáčka - pracovníka Dopravního podniku města Brna, a. s.,

do funkce člena Pracovní skupiny pro názvosloví města Brna s účinností od 18. 2. 2015.

***
3.RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB informovat o přijatém usnesení dotčené osoby.
***
úkol č.: [R7/010/17]
zodpovídá: OVV MMB [22]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

18.

Obnovení činnosti Pracovní skupiny pro přípravu novelizace Statutu města Brna a jmenování jejích členů - RM7/00481

Bylo hlasováno po delší rozpravě a doplnění usnesení.


1.RMB obnovuje činnost Pracovní skupiny pro přípravu novelizace Statutu města Brna.

2.RMB jmenuje

 • JUDr. Petru Rusňákovou, Ph.D. - zástupkyni klubu ANO 2011
 • Ing. Karin Karasovou - zástupkyni klubu ANO 2011
 • PhDr. Karlu Hofmannovou - zástupkyni klubu Žít Brno s podporou pirátů
 • Ing. Víta Berana - zástupce klubu KDU-ČSL
 • Ing. Kláru Liptákovou - zástupkyni klubu KDU-ČSL
 • Ing. Janu Drápalovou - zástupkyni klubu SZ
 • JUDr. Jiřího Olivu - zástupce klubu ČSSD
 • JUDr. Markétu Vaňkovou - zástupkyni klubu ODS
 • MUDr. Josefa Drbala - zástupce klubu TOP 09
 • Ing. Pavla Březu - zástupce klubu KSČM

členy Pracovní skupiny pro přípravu novelizace Statutu města Brna s účinností od 18. 2. 2015.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

20.

"Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy" - dokumentace pro územní rozhodnutí - záměr zadání, předběžné oznámení - RM7/00415

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby "Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy" - dokumentace pro územní rozhodnutí.

2.RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací" včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje Ing. arch. Radomíra Kolomazníka, pověřeného zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB,

 • jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky,
 • podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".


***
4.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, zajistit

 • uveřejnění předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie,
 • další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***
úkol č.: [R7/010/20]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

21.

"Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM7/00416

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou v otevřeném zadávacím řízení podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), "Zajištění prostředků ICT pro cílovou skupinu a realizační tým projektu" jako nejvhodnější nabídku společnosti TECHNISERV IT, spol. s r. o., IČ 262 98 953, se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností TECHNISERV IT, spol. s r. o., IČ 262 98 953, se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje

 • Richarda Mrázka, náměstka primátora města Brna pro oblast technickou, podpisem této smlouvy,
 • vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".


***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R7/010/21/01]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R7/010/21/02]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R7/010/21/03]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R7/010/21/04]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R7/010/21/05]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R7/010/21/06]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

15.

Licenční smlouva o veřejném provozování v Urban centru pro rok 2015 a svěření pravomoci Kanceláři strategie města rozhodovat o uzavírání licenčních smluv o veřejném provozování mezi statutárním městem Brnem a OSA - Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., pro prostory Urban centra - RM7/00400

Dotazy členů RMB zodpověděla Dr. Ing. Zezůlková, vedoucí Kanceláře strategie města MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování pro rok 2015 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a OSA - Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6 - Bubeneč, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Kanceláře strategie města podpisem smlouvy mezi statutárním městem Brnem a OSA - Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., pro rok 2015.

3.RMB svěřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Kanceláři strategie města pravomoc rozhodovat o uzavírání licenčních smluv o veřejném provozování uzavíraných mezi statutárním městem Brnem a OSA - Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., pro prostory Urban centra.

4.RMB pověřuje podpisem licenčních smluv o veřejném provozování uzavíraných mezi statutárním městem Brnem a OSA - Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., pro prostory Urban centra Dr. Ing. Marii Zezůlkovou, vedoucí Kanceláře strategie města.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

23.

"Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova" - pasportizace - dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností AMBERG Engineering Brno, a. s. - RM7/00472

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností AMBERG Engineering Brno, a. s., Ptašínského 313/10, 602 00 Brno, na službu "Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova" - pasportizace, který tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje Ing. arch. Radomíra Kolomazníka, pověřeného zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru investičního MMB, podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

***
3.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru investičního MMB, zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R7/010/23]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

24.

Dodatek č. 23 ke komisionářské smlouvě č. 56029008 uzavřené s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., na operativní nákup strojů a zařízení investičního charakteru - RM7/00344

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB schvaluje dodatek č. 23 ke komisionářské smlouvě č. 56029008 na operativní nákup strojů a zařízení investičního charakteru uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., který tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje Ing. arch. Radomíra Kolomazníka, pověřeného zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru investičního MMB, podpisem tohoto dodatku komisionářské smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

26.

"Zateplení ZŠ Svážná" - rozhodnutí o dalším postupu ve vztahu ke zhotoviteli stavby - společnosti VAŠSTAV, s. r. o. - RM7/00522

Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě C).


RMB schvaluje pokračovat v provádění prací na stavbě "Zateplení ZŠ Svážná" společností VAŠSTAV, s. r. o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno, dle smlouvy o dílo č. 5614051861 ze dne 24. 4. 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 8. 2014, a uplatnit sankce u tohoto zhotovitele dle čl. XII smlouvy o dílo.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

27.

Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2015 - RM7/00401

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, ze dne 12. 1. 2015 o poskytnutí provozní dotace na provozování a udržování kolektorů v majetku TSB, a. s.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 255 12 285, ve výši 13.947.000,- Kč pro rok 2015,
 • dodatek č. 11 ke smlouvě č. 57049415 o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně uzavřené dne 22. 12. 2004 mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 255 12 285, a statutárním městem Brnem.


3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit Ing. arch. Radomíra Kolomazníka, pověřeného zastupováním vedoucího Odboru investičního MMB, podpisem dodatku o poskytnutí dotace.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

28.

Návrh nabytí pozemků p. č. 875/15 a 876/10, oba v k. ú. Horní Heršpice, pro stavbu "Cyklistická stezka Sokolova-Vomáčkova" - RM7/00443

Bylo hlasováno po delší rozpravě o doplněném usnesení.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
- p. č. 875/15 - orná půda, o výměře 814 m²
- p. č. 876/10 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 235 m²

oba v k. ú. Horní Heršpice,
ve vlastnictví společnosti JB Stavební, s. r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 727.375,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-jih svěření pozemků
- p. č. 875/15 - orná půda, o vým&#$01ře 814 m²
- p. č. 876/10 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 235 m²

oba v k. ú. Horní Heršpice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 111 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

29.

Návrh nabytí komunikační stavby chodníku v ulici Ericha Roučky na pozemku p. č. 2828/301 v k. ú. Černovice - RM7/00372

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí komunikační stavby - chodníku v ulici Erika Roučky na pozemku p. č. 2828/301 v k. ú. Černovice, ve vlastnictví společnosti DAIDO METAL CZECH s. r. o. do vlastnictví statutárního města Brna a za podmínek uvedených v darovací smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

30.

Záměr výpůjčky částí účelových komunikací pro tělesně postižené občany za účelem zřízení a provozování vyhrazených parkovacích stání - RM7/00370

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem výpůjčky částí pozemků se stavbami účelových komunikací:
- p. č. 561/37 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 16 m² v k. ú. Řečkovice,
- p. č. 5277 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 16 m² v k. ú. Královo Pole,
za účelem zřízení a provozování vyhrazených parkovacích stání pro tělesně postižené občany.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

31.

Záměr pronájmu části prostoru podhledu v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně v k. ú. Město Brno za účelem umístění 3 kusů antén a 1 repeatru o délce vedení kabelů 79,4 m - RM7/00373

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu části prostoru podhledu v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně v k. ú. Město Brno za účelem umístění 3 kusů antén a 1 repeatru o délce vedení kabelů 79,4 m.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

32.

Záměr pronájmu části stěny v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně v k. ú. Město Brno o výměře 0,50 m² za účelem umístění 1 ks telefonního automatu - RM7/00384

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu části stěny v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně v k. ú. Město Brno o výměře 0,50 m² za účelem umístění 1 ks telefonního automatu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

33.

Záměr pronájmu části boční stěny v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně v k. ú. Město Brno za účelem umístění 11 ks reklamních skříněk o celkové výměře 11,9 m² - RM7/00383

Bylo hlasováno po delší rozpravě. Pro návrh usnesení nehlasoval nikdo, 9 členů bylo proti, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 

34.

Doplnění Pracovní skupiny pro program regenerace Městské památkové rezervace (MPR) Brno a památkovou péči - jmenování nových členů - RM7/00378

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB jmenuje dalšími členy Pracovní skupiny pro Program regenerace MPR Brno a památkovou péči s účinností od 17. 2. 2015:

 • Ivanu Fajnorovou - členku ZMB
 • PhDr. Karlu Hofmannovou - členku ZMB
 • Šimona Ryšavého - místopředsedu Komise RMB pro kulturu
 • PhDr. Alžbětu Vlčkovou - členku Komise RMB pro kulturu
 • Ing. arch. Pavla Wewioru - pověřeného vedením odboru péče o památkový fond, NPÚ ÚOP v Brně.


***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru památkové péče MMB zaslat nově jmenovaným členům Pracovní skupiny písemné sdělení o jmenování za člena.
***
úkol č.: [R7/010/34]
zodpovídá: OPP MMB [46]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

35.

Projekt "Rozšíření a zefektivnění služeb poskytování domácí péče" - souhlas s podáním žádosti o poskytnutí grantu sub-projektu - RM7/00471

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno o poskytnutí grantu sub-projektu z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na projekt Rozšíření a zefektivnění služeb poskytování domácí péče, a to bez nároku na spolufinancování z rozpočtu statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

22.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Terminál IDS Starý Lískovec 1A. etapa" - aktualizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo - RM7/00414

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. arch. Kolomazník, pověřený zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Terminál IDS Starý Lískovec 1A. etapa" - aktualizace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí jako nejvhodnější nabídku firmy PK OSSENDORF s. r. o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností PK OSSENDORF s. r. o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje Ing. arch. Radomíra Kolomazníka, pověřeného zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru investičního MMB, podpisem smlouvy o dílo.

***
4.RMB ukládá Ing. arch. Radomíru Kolomazníkovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru investičního MMB, zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R7/010/22]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

36.

Návrh na poskytnutí dotace nestátní neziskové organizaci na projekt v sociální oblasti - RM7/00424

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • převod schválené dotace Armádě spásy v České republice, z. s., ve výši 200 tis. Kč na nově vzniklý subjekt Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s., IČ 030 10 376, na projekt "Potravinová banka",
 • uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2015 dle "Návrhu smlouvy o poskytnutí dotace".


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

37.

Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených v rozpočtu města Brna na rok 2015 se spolky národnostních menšin a spolky působícími v oblasti etnik - RM7/00422

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 1.100 tis. Kč ze schváleného rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015 v ORJ 7200 - Odbor sociální péče MMB (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce "Návrh dotací spolkům národnostních menšin a spolkům působícím v oblasti etnik na rok 2015",
 • uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle předchozího odstavce za "Podmínek smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015 na projekty spolků národnostních menšin a spolků působících v oblasti etnik".


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

38.

Žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekty Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2015 - RM7/00470

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekty

 • "Domovnická akademie - bezpečná adresa I. (pilotní projekt pro akreditaci)",
 • "Rozvoj činnosti APK" a "Nízkoprahové centrum Jekhetane-Společně".


2.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem žádosti a všech souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

39.

Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Nemocnice Milosrdných bratří, Polní 3, Brno - RM7/00397

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyřazení z účetní evidence a fyzickou likvidaci movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Nemocnice Milosrdných bratří, Polní 3, Brno, dle seznamu movitého majetku, který tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

40.

Likvidace movitého majetku umístěného v Pavilonu akutní medicíny v Nemocnici Milosrdných bratří, p. o. - RM7/00398

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • vyřazení monitoru lékařského Viewmedic 21", výr č. 515005002, inv. č. 7150287, v pořizovací ceně 65.161,95 Kč, zůstatková cena 0,- Kč, rok pořízení 2006, z majetku statutárního města Brna a z účetní evidence Odboru zdraví MMB, který je správcem uvedeného movitého majetku,
 • fyzickou likvidaci majetku prostřednictvím Nemocnice Milosrdných bratří, p. o., kde je přístroj umístěn v Pavilonu akutní medicíny.


***
2.RMB ukládá Odboru zdraví MMB zajistit realizaci výše uvedeného usnesení.
***
úkol č.: [R7/010/40]
zodpovídá: OZ MMB [19]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

41.

Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Nopova, příspěvkové organizaci - RM7/00423

Bylo hlasováno po kratší rozpravě spolu s bodem 42.


1.RMB vybírá zájemce o nájem prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Nopova, příspěvkové organizaci:

 • Hanu Strnadovou, IČ 468 94 314,
 • Radku Poláčkovou, IČ 879 89 441,
 • Sylvu Ludínovou, IČ 633 82 431.


2.RMB schvaluje

 • smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Hanou Strnadovou, IČ 468 94 314, jako nájemcem za nájemné ve výši 1.200,- Kč ročně, která tvoří přílohu č. 15a tohoto zápisu,
 • smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Radkou Poláčkovou, IČ 879 89 441, jako nájemcem za nájemné ve výši 1.200,- Kč ročně, která tvoří přílohu č. 15b tohoto zápisu,
 • smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Sylvou Ludínovou, IČ 633 82 431, jako nájemcem za nájemné ve výši 1.200,- Kč ročně, která tvoří přílohu č. 15c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

42.

Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Holásecká, příspěvkové organizaci - RM7/00426

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá zájemce o nájem prostoru sloužícího podnikání v Domově pro seniory Holásecká, příspěvkové organizaci:

 • Naděždu Bielovou, IČ 871 01 769,
 • Lenku Pavlíkovou, IČ 681 09 067,
 • Bohuslavu Vyskočilovou, IČ 462 68 979,
 • Mgr. Martinu Pazderovou, IČ 675 60 822.


2.RMB schvaluje

 • smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Naděždou Bielovou, IČ 871 01 769, jako nájemcem za nájemné ve výši 1.200,- Kč ročně, která tvoří přílohu č. 16a tohoto zápisu,
 • smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Lenkou Pavlíkovou, IČ 681 09 067, jako nájemcem za nájemné ve výši 1.200,- Kč ročně, která tvoří přílohu č. 16b tohoto zápisu,
 • smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Bohuslavou Vyskočilovou, IČ 462 68 979, jako nájemcem za nájemné ve výši 840,- Kč ročně, která tvoří přílohu č. 16c tohoto zápisu,
 • smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Mgr. Martinou Pazderovou, IČ 675 60 822, jako nájemcem za nájemné ve výši 4.000,- Kč ročně, která tvoří přílohu č. 16d tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

43.

Dohoda o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizaci - RM7/00425

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Jaroslavy Polakovičové o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizaci, ke dni 28. 2. 2015.

2.RMB schvaluje dohodu o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 7213033495 uzavřenou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Jaroslavou Polakovičovou, IČ 738 05 947, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této dohody.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

44.

Žádost o vyvěšení tibetské vlajky na Nové radnici v Brně - RM7/00407

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).


1.RMB bere na vědomí žádost Spolku LUNGTA, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1, o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet".

2.RMB souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na Nové radnici v Brně dne 10. 3. 2015 v rámci kampaně "Vlajka pro Tibet".

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit realizaci výše uvedeného usnesení
***
úkol č.: [R7/010/44]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [2015-03-10]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování.

 
 

45.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Monitoring a údržba odvodňovacího systému v Brně-Bystrci, rok 2015" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností GEOtest, a. s. - RM7/00417

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Monitoring a údržba odvodňovacího systému v Brně-Bystrci, rok 2015" jako nejvhodnější nabídku společnosti GEOtest, a. s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností GEOtest, a. s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

46.

"Bytové domy Vojtova - záchranný archeologický výzkum" - provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na zastoupení zadavatele dle § 151 zákona o veřejných zakázkách - RM7/00474

Bylo hlasováno po delší rozpravě o upraveném usnesení ve variantě B).


1.RMB bere na vědomí informaci o stavu přípravy akce "Bytové domy Vojtova".

2.RMB souhlasí

 • s podrobným prověřením funkčního využití objektu Domu s pečovatelskou službou a občanskou vybaveností budovaného v rámci akce "Bytové domy Vojtova",
 • s prověřením možností řešení občanské vybavenosti v dané lokalitě,
 • s prověřením možností zvýšení počtu bytových jednotek Domu s pečovatelskou službou.


***
3.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB ve spolupráci s MČ Brno-střed předložit RMB

 • podrobné prověření funkčního využití objektu Domu s pečovatelskou službou a občanskou vybaveností,
 • prověření možností řešení občanské vybavenosti v dané lokalitě,
 • prověření možností zvýšení počtu bytových jednotek Domu s pečovatelskou službou.

***
úkol č.: [R7/010/46]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [2015-03-31]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

47.

"Bytové domy Vojtova - projektové dokumentace" - výběr nejvhodnější nabídky, dodatek č. 2 - RM7/00475

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě A).


1.RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace - vícepráce č. 2".

2.RMB bere na vědomí

 • odeslání písemné výzvy k jednání pro veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v jednacím řízení bez uveřejnění,
 • uveřejnění odůvodnění veřejné zakázky.


3.RMB vybírá pro veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona - "Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace - vícepráce č. 2" jako nejvhodnější nabídku společnosti S-projekt plus, a. s., třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín.

4.RMB schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 6214050280 mezi statutárním městem Brnem a společností S-projekt plus, a. s., třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín, na veřejnou zakázku "Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace - vícepráce č. 2" zadanou podle ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona, která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

***
6.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů od uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R7/010/47/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R7/010/47/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R7/010/47/03]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R7/010/47/04]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle zákona]

***
10.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajisti další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R7/010/47/05]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

48.

"Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" - výběr nejvhodnější nabídky, dodatek č. 1 - RM7/00427

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" - dodatečné stavební práce č. 1.

2.RMB bere na vědomí písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 20a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB vybírá pro veřejnou zakázku na stavební práce "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42 - dodatečné stavební práce č. 1" jako nejvhodnější nabídku společnosti IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/74, 627 00 Brno.

4.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6214053227 na veřejnou zakázku "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42 - dodatečné stavební práce č. 1" mezi statutárním městem Brnem a společností IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/74, 627 00 Brno, který tvoří přílohu č. 20b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

***
6.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.
Termín: do 15 dnů od uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R7/010/48/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R7/010/48/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R7/010/48/03]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R7/010/48/04]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle zákona]

***
10.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R7/010/48/05]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

49.

Nabytí majetku, stavby domu Kopečná 9, č. p. 1000 na pozemku p. č. 1253 v k. ú. Staré Brno, vybudovaného vlastní investiční činností a svěření MČ Brno-střed - RM7/00434

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí

 • nabytí nemovitosti, bytového domu Kopečná 9, č. p. 1000 na pozemku p. č. 1253 v k. ú. Staré Brno do majetku statutárního města Brna,
 • že dle čl. 75 odst. 4 písm. f) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, vkladem do katastru nemovitostí je bytový dům Kopečná 9, č. p. 1000 na pozemku p. č. 1253 v k. ú. Staré Brno svěřen MČ Brno-střed v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část II. - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 75 přílohy č. 4.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

50.

Jmenování členů Komise vykonávající funkci správce Fondu bytové výstavby - RM7/00440

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.


RMB jmenuje za členy Komise vykonávající funkci správce FBV

 • Ing. Klára Liptáková - předsedkyně komise
 • JUDr. Tomáš Kratochvíl
 • Mgr. Ing. Daniel Kypr
 • Martin Landa
 • Marek Janíček
 • Mgr. Monika Doležalová
 • Mgr. Jaroslav Suchý
 • Mgr. Jiří Dvořáček
 • Mgr. Jitka Ivičičová
 • Mgr. David Oplatek
 • Ing. Karin Karasová


 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

51.

Odpověď na petici "Za klidné bydlení na ulici Zderadova" - RM7/00428

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí podání označené jako petice "Za klidné bydlení na ulici Zderadova".

2.RMB schvaluje odpověď jménem primátora města Brna Mgr. Kataríně Juščákové, bytem Brno, osobě oprávněné zastupovat petiční výbor na podání označené jako petice "Za klidné bydlení na ul. Zderadova", která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB provádět ve spolupráci s Odborem správy majetku MMB fyzickou kontrolu bytů v domě Zderadova 3.
***
úkol č.: [R7/010/51/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [čtvrtletně]

***
4.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB

 • zajišťovat vyklizení těch nájemců, kteří prokazatelně porušují povinnosti vyplývající z nájmu bytů,
 • vyzývat městské části, které městu navrhují budoucí nájemce bytů, aby důsledně prověřovaly navržené žadatele z hlediska řádného užívání v dosavadním bydlišti.

***
úkol č.: [R7/010/51/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [průběžně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

52.

Žádost MČ Brno-jih o poskytnutí bytu pro řešení bytové situace xxxxxxxxxxxx - RM7/00442

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s tím, aby v souladu s čl. 15 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady byl poskytnut MČ Brno-jih maximálně 2-pokojový byt pro řešení bytové situace xxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxx.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R7/010/52]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle možností odboru]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

53.

Nájem bytu č. 2 v domě Jakubské nám. 2 - RM7/00436

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 

54.

Žádost xxxxxxxxxxxx o pronájem bytu - RM7/00441

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB mění usnesení R6/150. schůze RMB ze dne 24. 9. 2014, bod č. 98, které zní:

"RMB schvaluje nájem bytu 1+kk č. 117 v domě xxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxx, na dobu určitou - na 2 roky a za nájemné ve výši 63,98 Kč/m²/měsíc, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 57 tohoto zápisu, a dále za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky NV č. 146/2003 Sb., a dále za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího bytu č. 18 v domě xxxxxx."


takto:

RMB schvaluje nájem bytu 1+kk č. 22 v domě xxxx v Brně xxxxxxxx, bytem tamtéž, na dobu neurčitou a za nájemné ve výši 96,- Kč/m²/měsíc zvyšované každoročně k 1. 7. o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, a dále za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího bytu č. 18 v domě xxxxxx.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

55.

Žádost xxxxxxxxxxx o pronájem bytu - RM7/00430

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájem bytu 2+kk č. 4 v domě xxxxxxxxxxxxx jako bytu služebního vázaného na výkon domovnických prací xxxxxxxxxxxx, bytem tamtéž, na dobu určitou - po dobu výkonu domovnických prací, nejdéle na 1 rok, za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu, a dále za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího bytu č. 2 v tomto domě. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R7/010/55]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

56.

Žádost xxxxxxxxxxxxxx o pronájem bytu - RM7/00431

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 57 a 58.


1.RMB souhlasí s poskytnutím maximálně 2-pokojového bytu xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxx, za podmínky, že vyklidí stávající 3-pokojový byt zvláštního určení č. 19 v domě xxxxxxxxxxxxx.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R7/010/56]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle možností odboru]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

57.

Žádost xxxxxxxxxx o pronájem menšího bytu - RM7/00432

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s poskytnutím maximálně 2-pokojového bytu xxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxx, za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 4-pokojového bytu č. 8 v tomto domě.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R7/010/57]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle možností odboru]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

58.

Žádost xxxxxxxxxxxx o prodloužení nájmu bytu - RM7/00433

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje prodloužení doby nájmu bytu 1+kk č. 3C v domě xxxxxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxxxx o 1 rok.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R7/010/58]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

59.

Žádosti o prodloužení nájmu bytů - RM7/00435

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje prodloužení doby nájmu

 • 3-pokojového bytu č. 15 v domě xxxxxxxxxxxxx o 1 rok,
 • 2-pokojového bytu č. 3 v domě xxxxxxxxxxxx o 1 rok,
 • 2-pokojového bytu č. 12 v domě xxxxxxxxxxxxx o 1 rok,

za nájemné ve výši 96,- Kč/m²/měsíc.


***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R7/010/59]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

60.

Žádost xxxxxxxxxxx o poskytnutí slevy z nájemného z bytu - RM7/00437

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě 2).


RMB nesouhlasí s poskytnutím slevy z nájemného z bytu xxxxxxxxxxxxx, nájemkyni 4-pokojového bytu č. 7 v domě xxxxxxxxxxxxxxx v Brně o 60 % od 15. 10. 2014 do 31. 12. 2014.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

61.

Žádosti cizinců požívajících status azylanta a doplňkové ochrany o příspěvek na bydlení - RM7/00429

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB schvaluje žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k úhradě čistého nájemného z bytu pro rok 2015 v rámci státního integračního programu o zajištění bydlení osobě, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany

 • xxxxxxxxxxxxx z bytu č. 11 v domě xxxxxxxxxxxx,
 • xxxxxxxxxxxxx z části rodinného domu xxxxxxxxxx,
 • xxxxxxxxxxx z bytu č. 5 v domě xxxxxxxxxxxx,
 • xxxxxxxxxxxxxx z bytu č. 8 v domě xxxxxxxx.


2.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem žádostí a smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k úhradě čistého nájemného z bytů.

3.RMB souhlasí s tím, aby účelová neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce byla použita na opravy domů ve správě Odboru správy majetku MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

62.

Zásady pro bezplatné využívání výstavních prostor na Nové radnici v Brně, zásady pro využívání reprezentačních prostor Nové radnice v Brně, zásady pro využívání reprezentačních prostor (primátorských salonků) v budově Staré radnice v Brně - RM7/00411

Bylo hlasováno bez rozpravy.


A)
1.RMB mění

 • usnesení schůze RMB č. R5/141 konané dne 14. 4. 2010, bod č. 40, které zní:

"RMB schvaluje
- zásady pro bezplatné využívání výstavních prostor, tj. Křížové chodby včetně jejího jižního křídla na Nové radnici v Brně, které tvoří přílohu č. 21a tohoto zápisu;"

 • část usnesení schůze RMB č. R6/126 konané dne 15. 1. 2014, bod č. 30, která zní:

"2.RMB schvaluje vzorovou smlouvu o výpůjčce prostor Nové radnice v Brně, k. ú. Město Brno, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako půjčitelem a fyzickou nebo právnickou osobou jako výpůjčitelem, která tvoří přílohu č. 13a tohoto zápisu;"

takto:

RMB schvaluje

 • zásady pro bezplatné využívání výstavních prostor na Nové radnici v Brně, které tvoří přílohu č. 23a tohoto zápisu,
 • vzorovou smlouvu o výpůjčce výstavních prostor na Nové radnici v Brně uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako půjčitelem a fyzickou nebo právnickou osobou jako vypůjčitelem, která tvoří přílohu č. 23b tohoto zápisu.


2.RMB svěřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru správy majetku MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce výstavních prostor na Nové radnici v Brně v souladu s výše uvedenými zásadami pro bezplatné využívání výstavních prostor na Nové radnici v Brně a v souladu s výše uvedenou vzorovou smlouvou o výpůjčce.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smluv o výpůjčce specifikovaných výše.

B)
1.RMB mění

 • část usnesení schůze RMB č. R1/108 konané dne 12. 1. 1994, bod č. 1, která zní:

"1.RMB schvaluje

  • zásady pro využívání reprezentačních prostor Nové radnice a dalších prostor Magistrátu města Brna a města Brna,
  • vzorovou nájemní smlouvu na využívání reprezentačních prostor Nové radnice včetně úhrady za pronájem těchto prostor.

Zásady a vzorová nájemní smlouva tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

2.RMB ukládá primátorovi města Brna rozhodovat o využívání reprezentačních prostor v souladu se schválenými zásadami."

 • část usnesení schůze RMB č. R6/018 konané dne 14. 4. 2011, bod č. 91, která zní:

"2.RMB schvaluje nové ceníky úhrad za pronájem reprezentačních prostor na Nové radnici v Brně, tj. Velkého zasedacího sálu, Rytířského sálu, místnosti Rady města Brna, malé zasedací místnosti (podkovy), které tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu."

takto:

RMB schvaluje zásady pro využívání reprezentačních prostor na Nové radnici v Brně, které tvoří přílohu č. 23c tohoto zápisu.

2.RMB svěřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru správy majetku MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o nájmu reprezentačních prostor na Nové radnici v Brně mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a fyzickou nebo právnickou osobou jako nájemcem, v souladu s výše uvedenými zásadami pro využívání reprezentačních prostor na Nové radnici v Brně.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smluv o nájmu specifikovaných výše, popř. podpisem faktur v případě, že nebude smlouva o nájmu vyhotovena v písemné formě.

C)
1.RMB schvaluje

 • zásady pro využívání reprezentačních prostor (Primátorských salonků) v budově Staré radnice v Brně, které tvoří přílohu č. 23d tohoto zápisu,
 • vzorovou smlouvu o výpůjčce reprezentačních prostor (Primátorských salonků) v budově Staré radnice v Brně uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako půjčitelem a fyzickou nebo právnickou osobou jako vypůjčitelem, která tvoří přílohu č. 23e tohoto zápisu.


2.RMB svěřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru správy majetku MMB pravomoc rozhodovat o:

 • uzavírání smluv o výpůjčce reprezentačních prostor (Primátorských salonků) v budově Staré radnice v Brně v souladu s výše uvedenými zásadami pro využívání reprezentačních prostor (Primátorských salonků) v budově Staré radnice v Brně a v souladu s výše uvedenou vzorovou smlouvou o výpůjčce,
 • uzavírání smluv o nájmu reprezentačních prostor (Primátorských salonků) v budově Staré radnice v Brně v souladu s výše uvedenými zásadami pro využívání reprezentačních prostor (Primátorských salonků) v budově Staré radnice v Brně.


3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem

 • smluv o výpůjčce specifikovaných výše,
 • smluv o nájmu specifikovaných výše, popř. podpisem faktur v případě, že nebude smlouva o nájmu vyhotovena v písemné formě.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

63.

Žádost o snížení nájemného za užívání prostor v budově Tržní 2 v k. ú. Černovice - RM7/00410

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě a).


1.RMB bere na vědomí žádost Heleny Matuškové o snížení nájemného za užívání prostor v budově Tržní 2 v k. ú. Černovice o 1.500,- Kč měsíčně.

2.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor č. 6614031475 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Helenou Matuškovou, IČ 163 39 461, jako nájemcem, týkající se snížení nájemného za užívání prostor v budově Tržní 2, č. p. 1242, která je součástí pozemku p. č. 13/2 v k. ú. Černovice, na částku 56.400,- Kč za rok, který tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

64.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1117/2008-981, areál Pisárecká 11 v k. ú. Pisárky - RM7/00409

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost LINOLL interier s. r. o. o možnost vrácení prostor v budově č. 29D v areálu Pisárecká 11 z důvodu špatného technického stavu a o úpravu předmětu nájmu s tím spojenou.

2.RMB schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu č. 1117/2008-981 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a LINOLL interier s. r. o. jako nájemcem, týkající se úpravy předmětu nájmu snížením výměry pronaj&#$08maných prostor o 17 m² v budově bez č. p./č. e., která je součástí pozemku p. č. 1452/3 v k. ú. Pisárky, který tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

65.

Pronájem pozemků p. č. 740/1 a 740/7 v k. ú. Husovice - RM7/00408

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě b).


1.RMB bere na vědomí

 • žádost Jana Habijaniče, IČ 753 24 806, o pronájem pozemků s budovami na pozemcích p. č. 740/1, 740/2, 740/3 v k. ú. Husovice,
 • skutečnost, že pozemek p. č. 740/2 v k. ú. Husovice je ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě MČ Brno-sever a pozemek p. č. 740/3 je ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě společnosti Brněnské komunikace, a. s.


2.RMB neschvaluje nájemní smlouvu uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Janem Habijaničem, IČ 753 24 806, jako nájemcem, týkající se pronájmu pozemku p. č. 740/1 včetně budovy č. p. 1464, která je jeho součástí, a pozemku p. č. 740/7, vše v k. ú. Husovice.

3.RMB souhlasí s odstraněním stavby budovy č. p. 1464, která je součástí pozemku p. č. 740/1 v k. ú. Husovice.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

66.

Návrh prodeje pozemků pod garážemi v lokalitě mezi ul. Sportovní - Chaloupkova - Chelčického v k. ú. Královo Pole - RM7/00461

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 1. žádost:
  • xxxxxxxxxx o prodej pozemků p. č. 3857/2 a id. části p. č. 3857/54 v k. ú. Královo Pole,
  • xxxxxxxx o prodej pozemků p. č. 3857/3 a id. části p. č. 3857/54 v k. ú. Královo Pole,
  • xxxxxxxx o prodej pozemků p. č. 3857/5 a id. části p. č. 3857/54 v k. ú. Královo Pole,
  • xxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků p. č. 3857/8 a id. části p. č. 3857/54 v k. ú. Královo Pole,
 2. nesouhlas OÚPR MMB s prodejem pozemků pod garážemi a pozemků tvořících příjezdovou a manipulační plochu v lokalitě mezi ul. Sportovní - Chaloupkova - Chelčického v k. ú. Královo Pole s ohledem na skutečnost, že umístění garáží není dle platného ÚPmB v souladu s funkčním využitím návrhové plochy ostatní městské zeleně a návrhové plochy pro technickou vybavenost, kterých jsou pozemky součástí.


2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 3807/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 5.419 m²
- p. č. 3807/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3807/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3807/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3807/8 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3807/9 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3808 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3809 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3810 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3811 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3812 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3813 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3814 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3815 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3816 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3817 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3818 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3819 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3820 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3821 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3822 - zast. plocha a nádv., o v&#$06měře 18 m²
- p. č. 3823 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3824 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3825 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3826 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3827 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3828 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3829 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3830 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3831 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3832 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3833 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3834 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3835 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3836 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3837 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3838 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3839 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3840 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3841 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3842 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3843 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3844 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3845 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3846 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3847 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3848 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3849 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3850 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3851 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3852 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3853 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3854 - zast. plocha a nádv., o v&#$06měře 18 m²
- p. č. 3855 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3857/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/5 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/6 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3857/8 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/10 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/11 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/12 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. &#$03. 3857/13 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/14 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/15 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3857/16 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/17 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/18 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3857/19 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/20 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/21 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/22 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3857/23 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/24 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/25 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3857/26 - zast. plocha a nádv., o v&#$06měře 18 m²
- p. č. 3857/27 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/28 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/29 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3857/30 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/31 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 5697 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 5712 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 5714 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 5579 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 5580 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3857/54 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1.413 m²

vše v k. ú. Královo Pole.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

67.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1303/2 v k. ú. Staré Brno - RM7/00457

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 1303/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 427 m², jehož součástí je stavba bez č. p./ č. e., způsob využití jiná stavba, v k. ú. Staré Brno,
formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 5.600.000,- Kč za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy.

2.RMB schvaluje

 • podmínky nabídkového řízení na prodej nemovitostí - pozemku p. č. 1303/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 427 m², jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., způsob využití jiná stavba, v k. ú. Staré Brno, které tvoří přílohu č. 26a tohoto zápisu,
 • text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej nemovitosti specifikované v předchozím odstavci, která tvoří přílohu č. 26b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

68.

Záměr prodeje pozemku p. č. 9621/2 v k. ú. Židenice - RM7/00445

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku

- p. č. 9621/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 10 m²

v k.ú. Židenice.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 9621/2 - zast. plocha a nádv,. o výměře 10 m²

v k. ú. Židenice,
společnosti MNG trade a. s. za dohodnutou kupní cenu 27.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

69.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 532 v k. ú. Bosonohy - RM7/00446

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí skutečnost, že dne 27. 8. 2014 podali manželé xxxxxxxxxx žádost o prodej části pozemku
- p. č. 532 - o výměře 61 m²

v k. ú. Bosonohy.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku
- části p. č. 532 - zahrada, o v&#$06měře 61 m²

v k. ú. Bosonohy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

70.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1938/16 v k. ú. Bystrc - RM7/00444

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje části pozemku p. č. 1938/16 v k. ú. Bystrc za účelem dostavby čtyř jednopodlažních garáží v návaznosti na stávající garážový dvůr na ulici Štouračova.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 1938/16 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře cca 90 m²

v k. ú. Bystrc.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

71.

Nabytí pozemků p. č. 1309/2, 1309/4, 1309/5 a 1309/6 v k. ú. Žebětín - RM7/00460

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí

  1. s nabytím pozemků
  2. - p. č. 1309/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 12 m²

   - p. &#$03. 1309/4 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 2 m²
   - p. č. 1309/5 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 8 m²
   - p. č. 1309/6 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 11 m²

   v k. ú. Žebětín,

  3. s návrhem kupní ceny za pozemky p. č. 1309/2, 1309/4, 1309/5, 1309/6 v k. ú. Žebětín ve výši 1.000,- Kč/m².


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

73.

Nabídka překupního práva k budově bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 1012/66 v k. ú. Komín - RM7/00465

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • nabídku xxxxxxxxxxx ze dne 28. 11. 2014 na využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 1012/66 v k. ú. Komín za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu této nabídky,
 • lhůtu k uhrazení kupní ceny dohodnutou mezi prodávající a koupěchtivými v uzavřené kupní smlouvě, a to zaplacení kupní ceny v hotovosti při uzavření kupní smlouvy.


2.RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově bez č. p./č. e., způsob využití garáž, stojící na pozemku p. č. 1012/66 v k. ú. Komín za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč a za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva xxxxxxxxxxxx ze dne 28. 11. 2014.

 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

74.

Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4172 v k. ú. Bystrc v lokalitě Kozí horka - RM7/00466

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí nabídku Mgr. Petra Šívary, advokáta, zastupujícího na základě plné moci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ze dne 21. 11. 2014, na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4172 v k. ú. Bystrc v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva statutárního města Brna dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4172 v k. ú. Bystrc v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxx určenému Opatřením obecné povahy č. 1/2011 ze dne 17. 5. 2011 pro veřejně prospěšnou stavbu č. VPS29/08-I/1 - stavba rozšíření obslužných komunikací v lokalitě Kozí horka, a to s ohledem na skutečnost, že pro veřejně prospěšnou stavbu č. VPS29/08-I/1 není zpracován investiční záměr a v současné době není znám rozsah dotčení části pozemku p. č. 4172 v k. ú. Bystrc, která má do budoucna sloužit pro realizaci stavby obslužných komunikací.

 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

75.

Dispozice s pozemkem p. č. 2/2 v k. ú. Komín - RM7/00458

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 6314031400 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o., dne 28. 3. 2014, jehož předmětem je

 • rozšíření předmětu nájmu z původního "část pozemku p. č. 2/2 o výměře 961 m²" na nově sjednávaný předmět nájmu definovaný jako "pozemek p. č. 2/2 o výměře 1.118 m²", vše v k. ú. Komín,
 • navýšení nájemného při zachování dříve dohodnutého jednotkového nájemného ve výši 10,- Kč/m²/rok.

Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem dodatku specifikovaného v předchozím odstavci.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení Z6/032. zasedání ZMB konaného dne 18. 3. 2014, bod č. 65, který zní:

"1. ZMB bere na vědomí přípis společnosti Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o., ze dne 9. 12. 2013 obsahující protinávrh kupní ceny ve výši 1.000,- Kč/m².


2. ZMB schvaluje

a) prodej pozemků
- p. č. 2/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m²
- p. č. 2/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 127 m²

v k. ú. Komín,
společnosti Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o., za dohodnutou
kupní cenu 381.442,- Kč,

b) zřízení předkupního práva jako práva věcného k pozemkům
- p. č. 2/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m²
- p. č. 2/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 127 m²

vše v k. ú. Komín,
ve prospěch statutárního města Brna
práva přednostního daru jako práva smluvního k nemovitostem
- p. č. 2/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m²
- p. č. 2/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 127 m²

vše v k. ú. Komín,
ve prospěch statutárního města Brna
a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva s věcnými účinky a o přednostní nabídce daru, která tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení.

3. ZMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru Magistrátu města Brna podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci."


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

76.

Záměr dispozice s částí pozemku p. č. 1084/1 v k. ú. Žabovřesky - RM7/00447

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej nebo pronájem části pozemku p. č. 1084/1 o výměře 30 m² v k. ú. Žabovřesky za účelem rozšíření příjezdové cesty k domu a rozšíření parkovací plochy u nemovitosti ve vlastnictví manželů xxxxxxxx.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje a pronájmu části pozemku
- p. č. 1084/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 30 m²

v k. ú. Žabovřesky.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

77.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, pozemků p. č. 2224/4, 2227/22, 2253/2 v k. ú. Bosonohy - RM7/00451

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 78-84.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Bosonohy svěření pozemků
- p. č. 2224/4 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 11 m²

- p. č. 2227/22 - orná půda, o výměře 141 m²
- p. č. 2253/2 - ost. plocha, dobývací prostor, o výměře 43 m²

v k. ú. Bosonohy,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 111 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

78.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků v k. ú. Dolní Heršpice a k. ú. Přízřenice - RM7/00450

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-jih svěření pozemků
- p. č. 356/5 - orná půda, o výměře 84 m²
- p. č. 359/6 - ost. plocha, o výměře 43 m²

- p. č. 369/1 - trvalý travní porost, o výměře 669 m²
- p. č. 369/6 - trvalý travní porost, o výměře 3.142 m²
- p. č. 369/7 - trvalý travní porost, o výměře 2.307 m²

- p. č. 369/8 - trvalý travní porost, o výměře 8 m²
- p. č. 369/13 - trvalý travní porost, o výměře 32 m²
- p. č. 369/14 - trvalý travní porost, o výměře 50 m²

- p. č. 370/1 - orná půda, o výměře 131 m²
- p. č. 582/1 - ost. plocha, o výměře 2.368 m²
- p. č. 582/5 - ost. plocha, o výměře 140 m²

v k. ú. Dolní Heršpice,
- p. č. 1043 - ost. plocha, o výměře 713 m²

- p. č. 1044/2 - ost. plocha, o výměře 74 m²
- p. č. 1045 - ost. plocha, o výměře 900 m²

v k. ú. Přízřenice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 111 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB a za podmínky, že na pozemcích nebudou realizovány žádné stavby.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

79.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, části pozemku p. č. 970/2 v k. ú. Komárov - RM7/00453

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-jih svěření částí pozemku dle GP 437-43/1998
- část p. č. 970/2 - ost. plocha, o výměře 353 m², označeno písm. "e" a "f"
- část p. č. 970/2 - ost. plocha, o výměře 1 m², označeno písm. "b"

v k. ú. Komárov,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 111 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

80.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemku p. č. 205/2 v k. ú. Ivanovice - RM7/00454

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Ivanovice svěření pozemku
- p. č. 205/2 - zahrada, o výměře 34 m²

v k. ú. Ivanovice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 111 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

81.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, části pozemku p. č. 382/1 v k. ú. Maloměřice - RM7/00455

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Maloměřice a Obřany svěření části pozemku
- p. č. 382/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m², dle neměřičského záznamu č. 1597-86/2014 označené původním p. č. 382/2
v k. ú. Maloměřice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 111 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

82.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 910/42 v k. ú. Lesná - RM7/00456

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-sever svěření pozemku
- p. č. 910/42 - ost. plocha, zeleň, o výměře 65 m²

v k. ú. Lesná,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 111 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

83.

Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p. č. 4422/235 v k. ú. Líšeň - RM7/00452

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Líšeň odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, pozemku
- p. č. 4422/235 - ost. plocha, o výměře 3.894 m²

v k. ú. Líšeň,
z kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek svěřený rozhodnutím ZMB č. Z3/017 ze dne 11. 4. 2000, se souhlasem MČ Brno-Líšeň.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

84.

Návrh odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 880/9, 880/10, 880/11, 881/13 a části pozemku p. č. 880/12 v k. ú. Přízřenice - RM7/00464

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-jih odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, pozemků
- p. č. 880/9 - zast. plocha, o výměře 30 m²
- p. č. 880/10 - ost. plocha, o výměře 3.831 m²
- p. č. 880/11 - ost. plocha, o výměře 1.904 m²
- část p. č. 880/12 - ost. plocha, o výměře 959 m²

- p. č. 881/13 - ost. plocha, o výměře 191 m²

vše v k. ú. Přízřenice,
z kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek svěřené Z6/010. zasedáním ZMB ze dne 8. 11. 2011, se souhlasem MČ Brno-jih.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

85.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 633/11 a části p. č. 633/12, oba v k. ú. Zábrdovice - RM7/00448

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků
- p. č. 633/11 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 72 m²
- části p. č. 633/12 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 10 m²

vše v k. ú. Zábrdovice.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

86.

Zřízení služebnosti cesty k pozemku p. č. 659/1 a služebnosti spočívající v právu umístění stavby bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 659/2 v k. ú. Zábrdovice - RM7/00449

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxx o zřízení služebnosti cesty k pozemku p. č. 659/1 a k budově Koliště č. or. 61, č. p. 277, v k. ú. Zábrdovice a zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 659/2 v k. ú. Zábrdovice.

2.RMB nesouhlasí se zřízením služebnosti cesty k pozemku p. č. 659/1, jehož součástí je budova Koliště č. or. 61, č. p. 277, v k. ú. Zábrdovice a zřízením služebnosti spočívající v právu umístění stavby bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 659/2 v k. ú. Zábrdovice.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

87.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "PROXIMITY PARK - Brno Přízřenice, inženýrské sítě a komunikace" v k. ú. Přízřenice, MČ Brno-jih - RM7/00380

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna zastoupeného primátorem města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "PROXIMITY PARK - Brno Přízřenice, inženýrské sítě a komunikace", které tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

90.

Žádost xxxxxxxxxxxxx o převod hrobového zařízení, návrh darovací smlouvy - RM7/00366

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí žádost xxxxxxxx o převod hrobového zařízení inv. č. 20028068214 umístěného na Ústředním hřbitově města Brna, hrobovém místě č. 12/5/364-365, do svého vlastnictví.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit darovací smlouvu mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxxxxxxxxx na poskytnutí věcného daru - hrobového zařízení inv. č. 20028068214 umístěného na Ústředním hřbitově města Brna, hrobovém místě č. 12/5/364-365.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem darovací smlouvy na poskytnutí věcného daru - hrobového zařízení inv. č. 20028068214 umístěného na Ústředním hřbitově města Brna, hrobovém místě č. 12/5/364-365.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

91.

Dodatek č. 8 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu drobných vodních toků a retenčních nádrží na území města Brna - RM7/00390

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 92-99.


1.RMB schvaluje dodatek č. 8 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu drobných vodních toků a retenčních nádrží na území města Brna, který tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

92.

Dodatek č. 13 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby mostu přes Kohoutovický potok - RM7/00386

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 13 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby mostu přes Kohoutovický potok, který tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

93.

Dodatek č. 13 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby retenční nádrže - Divišova čtvrť - RM7/00391

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 13 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby retenční nádrže - Divišova čtvrť, který tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

94.

Dodatek č. 15 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby revitalizovaných ploch na pravém břehu řeky Svratky - RM7/00389

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 15 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby revitalizovaných ploch na pravém břehu řeky Svratky, který tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

95.

Dodatek č. 15 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na správu vodního díla a přilehlých ploch na potoce Čertík - RM7/00392

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 15 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na správu vodního díla a přilehlých ploch na potoce Čertík, který tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

96.

Dodatek č. 20 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna - RM7/00393

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 20 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna, který tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

97.

Dodatek č. 21 na zajištění provozu a údržby objektu "Rozhledna - lokalita Ostrá Horka v Brně" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna - RM7/00394

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 21 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby objektu "Rozhledna - lokalita Ostrá Horka v Brně", který tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

98.

Dodatek č. 25 k příkazní smlouvě na údržbu pozemků s nevyjasněným vlastnictvím uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. - RM7/00387

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 25 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu pozemků s nevyjasněným vlastnictvím, který tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

99.

Dodatek č. 27 k pachtovní smlouvě na pacht pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. - RM7/00396

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 27 k pachtovní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na pacht pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, který tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

100.

Dodatek č. 33 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na provoz a údržbu rekreačních ploch a cest v areálu Brněnské přehrady - RM7/00385

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB schvaluje dodatek č. 33 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na provoz a údržbu rekreačních ploch a cest v areálu Brněnské přehrady, který tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 
 

101.

Dodatek č. 34 na zajištění provozu a údržby objektu "Brněnská přehrada - sociální a technické zařízení - lokalita Sokolské koupaliště" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady - RM7/00388

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu - pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 
 

102.

Dodatek č. 35 na zajištění provozu a údržby objektu "Brněnská přehrada - sociální a technické zařízení - lokalita Přístaviště" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady - RM7/00395

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu - pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 
 

103.

Žádost MČ Brno-Černovice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015 pro JSDH MČ Brno-Černovice - RM7/00479

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015 ve výši 489.000,- Kč pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Černovice bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Černovice podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

104.

Žádost MČ Brno-Žabovřesky o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o finanční podporu z dotačního programu JMK "Podpora rodinné politiky na úrovni obcí" pro rok 2015 - RM7/00480

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Žabovřesky o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu JMK "Podpora rodinné politiky na úrovni obcí" pro rok 2015 ve výši 50.000,- Kč na doplnění prvku hřiště pro seniory ve vnitrobloku mezi ulicemi Korejská - Jindřichova - Zborovská - Klímova v MČ Brno-Žabovřesky bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Žabovřesky podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

105.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. - změna stanov společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM7/00478

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění přílohy tohoto materiálu.


RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Brněnské komunikace a. s.

 • schvaluje, v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), změnu stanov společnosti Brněnské komunikace a. s., která tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
 • pověřuje primátora města Brna vydat "Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady" v souladu s přijatým usnesením, o změně stanov formou veřejné listiny.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

106.

Žádost MČ Brno-Bohunice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2015 pro JSDH MČ Brno-Bohunice - RM7/00500

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Bohunice o dotaci z Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH měst a obcí JMK na období 2013-2016 ve výši 480 tis. Kč na výstavbu sociálního zařízení v areálu cvičiště JSDH MČ Brno-Bohunice, a to bez nároku na rozpočet města Brna.

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Bohunice podpisem žádosti a všech souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

107.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - změna stanov společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - RM7/00477

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.

 • schvaluje, v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), změnu stanov společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., která tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
 • pověřuje primátora města Brna vydat "Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady" v souladu s přijatým usnesením, formou veřejné listiny.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

108.

Přesun finančních prostředků projektů financovaných z Fondu kofinancování evropských projektů - rozpočtové opatření - RM7/00493

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu, za účelem přesunu finančních prostředků v rámci kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

109.

Nominace zástupců statutárního města Brna do orgánů Svazu měst a obcí ČR - RM7/00526

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB navrhuje nominaci těchto členů a jejich náhradníků do komisí Svazu měst a obcí ČR:

 • do energetické komise:
  • Ing. Jaroslava Kacera - předsedu komise SMART City RMB, jako člena
  • Ing. Ladislava Juříčka - vedoucího Úseku technického MMB, jako náhradníka

 • do finanční komise:
  • Ing. Janu Červencovou - vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB, jako členku
  • Ing. Jiřího Trnečku - vedoucího Oddělení rozpočtu ORF MMB, jako náhradníka

 • do majetkové komise:
  • Ing. Hanu Řepovou - vedoucí Úseku hospodářského MMB, jako členku
  • Ing. Pavla Sršně, Ph.D. - vedoucího Majetkového odboru MMB, jako náhradníka

 • do komise cestovního ruchu:
  • JUDr. Petru Rusňákovou, Ph.D. - členku RMB, jako členku
  • ředitele/ku TIC, p. o., jako náhradníka/ci

 • do komise pro informatiku:
  • Mgr. Jiřího Ulipa - člena RMB, jako člena
  • Ing. Pavla Staňka, člena ZMB, jako náhradníka

 • do kulturní komise:
  • Bc. Matěje Hollana - náměstka primátora, jako člena
  • PhDr. Vieru Rusinkovou - vedoucí Odboru kultury MMB, jako náhradnici

 • do sociální komise:
  • Bc. Martina Freunda - člena ZMB, jako člena
  • Ing. Miroslava Foltýna - vedoucího Odboru sociální péče MMB, jako náhradníka


***
2.RMB ukládá vedoucí Kanceláře strategie města MMB doručit tuto nominaci Svazu měst a obcí ČR a informovat o nominaci příslušné dotčené osoby.
***
úkol č.: [R7/010/109]
zodpovídá: KSM MMB [17]
termín: [2015-02-20]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

110.

Soutěž "STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2014" - souhlas s přihlášením staveb "Sportovní areál lokalita Hněvkovského" pro společnosti PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o. - RM7/00538

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. arch. Kolomazník, pověřený zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucího Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o upraveném usnesení.


1.RMB souhlasí s přihlášením staveb "Sportovní areál Hněvkovského" společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno, IČ 253 42 100, do soutěže "Stavba Jihomoravského kraje 2014".

2.RMB schvaluje "souhlas s přihlášením staveb do soutěže", který tvoří přílohu č. 42 tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje Ing. arch. Radomíra Kolomazníka, pověřeného zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru investičního MMB, podpisem "souhlasu s přihlášením staveb do soutěže".

***
4.RMB ukládá Richardu Mrázkovi, náměstkovi primátora, projednat přihlášení staveb "Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem" s firmami FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Metrostav a. s. a TOPGEO PROJEKT, spol. s r. o., členy sdružení s názvem "Společnost Firesta + Metrostav + TOPGEO - Janáčkovo divadlo".
***
úkol č.: [R7/010/110]
zodpovídá: R. Mrázek [3248]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

111.

Vyhlášení roku 2015 Rokem smíření u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války - RM7/00547

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB schvaluje vyhlášení roku 2015 Rokem smíření k uctění památky brněnských obětí z let 1939-1945 u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války.

2.RMB souhlasí s vyzváním veřejnosti, organizací i jednotlivců k připojení individuálních plánovaných akcí do rámce projektu Rok smíření za podmínek, že tyto akce budou v souladu se záměrem a dramaturgickým konceptem projektu.

***
3.RMB ukládá MgA. Jiřímu Mottlovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele/ředitelky Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace:

 • zajistit realizaci a koordinaci projektu Rok smíření,
 • zajistit vyhotovení textu výzvy k zapojení veřejnosti, organizací a jednotlivců do projektu Rok smíření,
 • zajistit zveřejnění této výzvy.

***
úkol č.: [R7/010/111]
zodpovídá: TIC [2000]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

112.

Veřejné zakázky malého rozsahu na "Provedení auditu organizace Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace" a "Provedení auditu organizace Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace" - záměr zadání - RM7/00540

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 
 

113.

Záměr zveřejňování údajů o rozpočtu statutárního města Brna na internetových stránkách města Brna - RM7/00525

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB souhlasí se záměrem zveřejňování údajů o rozpočtu statutárního města Brna na internetových stránkách města formou "rozklikávacího" rozpočtu.

2.RMB schvaluje text dopisu jménem primátora na starosty městských částí, který tvoří přílohu č. 43 tohoto zápisu.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB ve spolupráci s vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB a Komisí informatiky a otevřenosti radnice zajistit zveřejňování údajů o rozpočtu statutárního města Brna na internetových stránkách města formou "rozklikávacího" rozpočtu.
***
úkol č.: [R7/010/113]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně po získání souhlasu MČ]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

 

Různé

V rámci tohoto bodu byly projednány provozní záležitosti.


 
 

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

  1. Informativní zpráva k územnímu řízení o umístění stavby "Maximus resort - rozšíření kuchyně" v k. ú. Kníničky
  2. Informativní zpráva - Usnesení Krajského soudu v Brně o návrzích na zrušení usnesení ZMB o vyhlášení místního referenda

 
 
 
 
 
 
 

Přehled nepřijatých usnesení:

 

33.

Záměr pronájmu části boční stěny v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně v k. ú. Město Brno za účelem umístění 11 ks reklamních skříněk o celkové výměře 11,9 m² - RM7/00383


RMB souhlasí se záměrem pronájmu části boční stěny v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně v k. ú. Město Brno za účelem umístění 11 ks reklamních skříněk o celkové výměře 11,9 m².

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Vokřál, v. r. Ing. Klára Liptáková
primátor 1. náměstkyně primátora

 
 
 

v z. Richard Mrázek, v. r.

náměstek primátora

 
 
 

Ověřovatelé:

Marek Janíček, v. r.
Ing. Vít Beran, v. r.

 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

 
V Brně dne 17. 2. 2015
Zapsala Marcela Marečková