Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

 
 

USNESENÍ


 
Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/037
konaného dne 7. října 2014

 
 
 

 

 

Bod 27 byl projednán po bodu 29.
Bod 31 byl projednán po bodu 45.
Bod 114 byl projednán po bodu 116.
Bod 121 byl projednán po bodu 127.

 

1.

Technický bod


ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:
Mgr. Pavel Sázavský MBA, Mgr. Libor Šťástka.

ZMB schvaluje pořad jednání ZMB č. Z6/037 předložený RMB, ve znění změn.

 

5.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM6/3605

ZMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích výborů ZMB za 3. čtvrtletí roku 2014.

6.

Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) - ZM6/3663

ZMB bere na vědomí výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) provedené agenturami Standard & Poor´s (AA-) a Moody´s Investors Service (A2).

 

7.

Rozpočtové opatření - aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2014 - ZM6/3700

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení, kterým dochází k aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna v roce 2014.

8.

Rozpočtové opatření - postoupení části městem přijatého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtů městských částí - ZM6/3636

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení, spočívající v postoupení části městem přijatého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtů městských částí.


9.

Zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a.s. peněžitým vkladem statutárního města Brna, rozpočtové opatření - ZM6/3610

ZMB schvaluje

 • poskytnutí peněžitého vkladu statutárního města Brna za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a.s. peněžitým vkladem ve výši 50.000.000,- Kč,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 3 těchto usnesení, z důvodu zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a.s. pro účely výstavby parkovacích domů Panenská a JKC - 1. etapa.

 

10.

Úprava výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3687

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení, z důvodu řešení aktuálních potřeb Městské policie Brno.

11.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Bohunice - rozpočtové opatření - ZM6/3604

ZMB schvaluje

 • změnu účelu použití části investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Bohunice na základě rozhodnutí ZMB Z6/034, bod č. 11, z investiční akce "MŠ Uzbecká 30 - zřízení učeben v prostorách školního bytu" na neinvestiční akci "Úprava sociálních zařízení v MŠ Amerlingova, Uzbecká, Běloruská a Švermova", a to ve výši 188.577,32 Kč,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 5 těchto usnesení, z důvodu změny účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Bohunice.


 

12.

Zajištění nezbytných oprav ve vozovně Komín a stanici Jírova, rozpočtové opatření - ZM6/3655

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6 těchto usnesení, z důvodu zajištění finančních prostředků pro nezbytné opravy ve vozovně Komín a stanici Jírova.

13.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - říjen 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3621

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7 těchto usnesení, za účelem zapojení a přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.


 

14.

Projekt Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - Nechme mluvit a naslouchejme, rozpočtové opatření - ZM6/3606

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 8 těchto usnesení, z důvodu realizace dokumentárního filmu v rámci projektu Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - Nechme mluvit a naslouchejme.


 

15.

Úhrada bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání pozemků v majetku ČR - ÚZSVM v k. ú. Královo Pole - rozpočtové opatření - ZM6/3692

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9 těchto usnesení, z důvodu úhrady bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání pozemků v majetku ČR - ÚZSVM v k. ú. Královo Pole.


 

16.

Poskytnutí příspěvku na obnovu kulturní památky v roce 2014, II. etapa - rozpočtové opatření - ZM6/3641

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičního příspěvku na obnovu kulturní památky na území města Brna z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, Odbor památkové péče MMB, žadateli SZZ II Brno p. o. dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10a těchto usnesení, za stanovených podmínek ve výši 658.000,- Kč,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku na obnovu kulturní památky na rok 2014 polikliniky Zahradníkova,

 • "Podmínky poskytnutí neinvestičního příspěvku SZZ II Brno p. o. na obnovu kulturní památky", které tvoří přílohu č. 10c těchto usnesení.

 

17.

Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. - převedení části neinvestičního příspěvku na investiční transfer, rozpočtové opatření - ZM6/3661

ZMB schvaluje

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 11 těchto usnesení, z důvodu realizace investiční akce ORG 2923 "Rekonstrukce v objektu NMB",

 • ponechání finančních prosředků z nedočerpaného investičního transferu na akci ORG 2923 "Rekonstrukce v objektu NMB", poskytnutého z rozpočtu města v roce 2014, k využití Nemocnici Milosrdných bratří, p. o., v roce 2015 při zachování stanoveného účelu.

 

18.

Navýšení neinvestičního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na zajištění opravy objektu Kobližná 4 - rozpočtové opatření - ZM6/3714

ZMB schvaluje

 • účelové navýšení neinvestičního příspěvku pro Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci, v roce 2014 o finanční částku 278 tis. Kč na opravu střechy objektu Kobližná,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 12 těchto usnesení.

19.

Postoupení neinvestičního transferu městským částem za účelem úhrady provozních nákladů středisek volného času - rozpočtové opatření - ZM6/3616

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 1 500 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 dle tabulky "Návrh výše účelového transferu jednotlivým MČ pro II. pololetí 2014", která tvoří přílohu č. 13a těchto usnesení s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 31. 1. 2015;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 13b těchto usnesení, za účelem zabezpečení úhrady specifikovaných provozních nákladů středisek volného času v městských částech.


 

20.

Poskytnutí dotace na rok 2014 Masarykově univerzitě, rozpočtové opatření - ZM6/3607

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 Masarykově univerzitě v celkové výši 15.000,- Kč na projekt "O čem se nepřednáší",

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 14a těchto usnesení, z důvodu realizace dotace z rozpočtu města Brna,

 • uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle podmínek smlouvy, které tvoří přílohu č. 14b těchto usnesení.


 
 
 

 

21.

Poskytnutí investiční dotace sportovnímu klubu Malá baseballová liga na dobudování Sportovního areálu U Hrocha - II. etapa - ZM6/3689

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí investiční dotace ve výši 1.200 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 sportovnímu klubu Malá baseballová liga na dobudování Sportovního areálu U Hrocha - II. etapa,

 • uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace, která tvoří přílohu č. 15 těchto usnesení.


Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.


 

22.

Poskytnutí investiční dotace SK Řečkovice na rekonstrukci fotbalového hřiště na ul. Novoměstská 4 v Brně - rozpočtové opatření - ZM6/3688

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí investiční dotace ve výši 6.000 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 SK Řečkovice na rekonstrukci fotbalového hřiště na ul. Novoměstská 4 v Brně,

 • uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace, která tvoří přílohu č. 16a těchto usnesení,

za podmínky, že SK Řečkovice obdrží na tuto akci dotaci od MŠMT ČR v minimální výši 10.000 tis. Kč,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 16b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí investiční dotace SK Řečkovice na rekonstrukci fotbalového hřiště na ul. Novoměstská 4 v Brně.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.


 

23.

Poskytnutí investiční dotace SK Líšeň na zastřešení stávající tribuny ve sportovním areálu na ul. Kučerova 4 v Brně - rozpočtové opatření - ZM6/3690

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí investiční dotace ve výši 8.000 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 SK Líšeň na zastřešení stávající tribuny ve sportovním areálu na ul. Kučerova 4 v Brně,

 • uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace, která tvoří přílohu č. 17a těchto usnesení,

za podmínky, že SK Líšeň obdrží na dobudování sociálního zázemí ve stávající tribuně dotaci od MŠMT ČR v minimální výši 8.000 tis. Kč,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 17b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí investiční dotace SK Líšeň na zastřešení stávající tribuny ve sportovním areálu na ul. Kučerova 4 v Brně.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.


 

24.

Poskytnutí investiční dotace TJ Tatran Bohunice na rekonstrukci tribuny vč. zastřešení a modernizaci objektu šaten ve sportovním areálu na ul. Neužilova 35 v Brně - rozpočtové opatření - ZM6/3691

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí investiční dotace ve výši 2.500 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 TJ Tatran Bohunice na rekonstrukci tribuny vč. zastřešení a modernizaci objektu šaten ve sportovním areálu na ul. Neužilova 35 v Brně,

 • uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace, která tvoří přílohu č. 18a těchto usnesení,

za podmínky, že TJ Tatran Bohunice obdrží na tuto akci dotaci od MŠMT ČR v minimální výši 7.000 tis. Kč,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 18b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí investiční dotace TJ Tatran Bohunice na rekonstrukci tribuny vč. zastřešení a modernizaci objektu šaten ve sportovním areálu na ul. Neužilova 35 v Brně.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.


 

25.

Smlouva o poskytnutí zápůjčky s Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, rozpočtové opatření - ZM6/3625

1. ZMB bere na vědomí zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5194 "Revitalizace městských parků, III. etapa" z 38.950 tis. Kč na 46.687 tis. Kč.

2. ZMB schvaluje

 • poskytnutí zápůjčky ve výši 39.196.446,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, za účelem realizace projektu "Revitalizace městských parků, III. etapa",

 • poskytnutí investičního transferu ve výši 7.490.090,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, za účelem realizace projektu "Revitalizace městských parků, III. etapa",

 • smlouvu o poskytnutí zápůjčky z Fondu kofinancování evropských projektů mezi statutárním městem Brnem a Veřejnou zelení města Brna, příspěvkovou organizací, která tvoří přílohu č. 19a těchto usnesení,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 19b těchto usnesení, za účelem poskytnutí investičního transferu z Fondu kofinancování evropských projektů Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.

 

26.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavírané za účelem úhrady ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného - ZM6/3657

ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavírané za účelem úhrady ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravcům v rámci systému IDS JMK mezi Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 20 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

28.

Dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace - ZM6/3642

ZMB schvaluje dodatek č. 12 ke zřizovací listině Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 21 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

29.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna,  kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek - ZM6/3600

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, která tvoří přílohu č. 22 těchto usnesení.

 

27.

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna Povodí Moravy, s. p. - ZM6/3627

ZMB schvaluje navýšení poskytnuté dotace o částku 7.700.000,- Kč Povodí Moravy, s. p., za podmínek uvedených v dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna č. 4313091511, který tvoří přílohu č. 23 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 

30.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2013 - ZM6/3612

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2013, která tvoří přílohu č. 24 těchto usnesení.


 

32.

Čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 2. termín roku 2014, rozpočtová opatření - ZM6/3671

1. ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 25 těchto usnesení, v souvislosti s navrženým čerpáním finančních prostředků z Fondu bytové výstavby města Brna.

***
2. ZMB ukládá příslušným městským částem provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 773 za příslušný kalendářní rok do 18. 2. 2015.
***
úkol č.: [Z6/037/32/01]
zodpovídá: příslušné městské části [27]
termín: [2015-02-18]

***
3. ZMB ukládá příslušným městským částem předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu financování a kolaudačního rozhodnutí na Bytový odbor MMB do 3 měsíců od kolaudace příslušné akce.
***
úkol č.: [Z6/037/32/02]
zodpovídá: příslušné městské části [27]
termín: [viz usnesení]

 

33.

Úprava rozpočtu Fondu bytové výstavby na rok 2014, rozpočtové opatření - ZM6/3676

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení, z důvodu snížení kapitálových a provozních výdajů Fondu bytové výstavby v roce 2014.

 
 
 
 

34.

Žádost MČ Brno-střed o použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - ZM6/3681

ZMB schvaluje MČ Brno-střed použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí v celkové výši 50.902 tis. Kč na financování:

 • 29.500 tis. Kč rekonstrukce domu Zelný trh 14-16, Brno,

 • 21.402 tis. Kč rekonstrukce a opravy školských zařízení zřizovaných MČ Brno-střed, dle rozpisu, který tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení.


 

35.

Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - vzorové obchodní podmínky - ZM6/3667

ZMB schvaluje vzorové obchodní podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská", které tvoří přílohu č. 28 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

36.

Prodej domovního celku Erbenova 10, 12 včetně pozemků - ZM6/3677

ZMB schvaluje v rámci prodeje domovního celku Erbenova 10, 12 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob
- prodej těchto nemovitostí
- pozemku p. č. 3463 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 413 m² se stavbou č. p. 378, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 3462/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 813 m² se stavbou č. p. 380, způsob využití bydlení,
vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení s tím, že:

 • kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domovním celku Erbenova 10, 12, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,

 • kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví uhradí MČ Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domovním celku Erbenova 10, 12;


- zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Erbenova 10, 12, Brno.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 

37.

Prodej domovního celku Teyschlova 32, 34, 36 včetně pozemků - ZM6/3674

ZMB schvaluje v rámci prodeje domovního celku Teyschlova 32, 34, 36 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob
- prodej těchto nemovitostí
- pozemku p. č. 7902/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 238 m² se stavbou č. p. 1095 - způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 7898/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 278 m² se stavbou č. p. 1094 - způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 7894/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 266 m² se stavbou č. p. 1093 - způsob využití bydlení
vše v k. ú. Bystrc, město Brno, MČ Brno-Bystrc,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 30 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-Bystrc smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

- zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Teyschlova 32, 34, 36, Brno.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

38.

Prodej bytového domu Helfertova 7c včetně pozemků - uliční část - ZM6/3686

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Helfertova 7c - uliční část dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob
- prodej těchto nemovitostí
- pozemku p. č. 3283/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 774 m² se stavbou č. p. 509, způsob využití bytový dům
- pozemku p. č. 3285 - zahrada, o výměře 139 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 31 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

- zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Helfertova 7c, Brno.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 

39.

Prodej bytového domu Provazníkova 13 včetně pozemků - ZM6/3678

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Provazníkova 13 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob
- prodej těchto nemovitostí
- pozemku p. č. 1068 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 156 m² se stavbou č. p. 1235, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 1067 - zahrada, o výměře 116 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

- zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve prospěch České spořitelny, a.s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Provazníkova 13, Brno, bytovému družstvu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

40.

Prodej bytového domu Trávníky 2 včetně pozemku - ZM6/3670

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Trávníky 2 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob
- prodej pozemku
- p. č. 2984 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.300 m² se stavbou č. p. 1558, způsob využití bydlení
v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

- zřízení zástavního práva k výše uvedené nemovitosti ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení kupní ceny předmětné nemovitosti Bytovému družstvu Trávníky 2, družstvu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

41.

Prodej bytového domu Údolní 52 včetně pozemků - ZM6/3680

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Údolní 52 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí
- pozemku p. č. 548 - zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 421 m² se stavbou č. p. 408, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 549 - zahrada, o výměře 236 m²

vše v k. ú. Veveří, město Brno, MČ Brno-střed,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 34 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

43.

Prodej bytového domu Zemědělská 28 včetně pozemku - ZM6/3673

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Zemědělská 28 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob
- prodej pozemku
- p. č. 2887 - zastavěná plocha a nádvo&#$04í, o výměře 703 m² se stavbou č. p. 813, způsob využití bydlení
v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

- zřízení zástavního práva k výše uvedené nemovitosti ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětné nemovitosti Bytovému družstvu Zemědělská 28, Brno.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

44.

Prodej rodinného domu Helfertova 7c včetně pozemků - dvorní trakt - ZM6/3685

ZMB schvaluje v rámci prodeje rodinného domu Helfertova 7c - dvorního traktu dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 3284/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 680 m² se stavbou bez čísla popisného, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 3283/2 - ostatní plocha, o výměře 61 m²

- pozemku p. č. 3284/5 - ostatní plocha, o výmě&#$04e 19 m²
- pozemku p. č. 3286 - zahrada, o výměře 877 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 36a těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
- pozemku p. č. 3284/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m²
- pozemku p. č. 3284/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²
- pozemku p. č. 3284/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 36b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 

45.

Prodej jednotek vymezených v budově Podpěrova č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů - majetkoprávní vypořádání se společnostmi Marka, spol. s r. o., a MARKA real, s. r. o. - ZM6/3693

1. ZMB nesouhlasí s prominutím povinnosti MČ Brno-Medlánky uhradit částku 56.009,86 Kč na příjmový účet statutárního města Brna, která byla zaplacena z rozpočtu statutárního města Brna na základě usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byla statutárnímu městu Brnu jako žalovanému uložena povinnost zaplatit společnosti MARKA, spol. s r.o., jako žalobci část kapitalizovaných zákonných úroků z prodlení ve výši 3.102,86 Kč, náhradu nákladů řízení ve výši 44.141,- Kč a část soudního poplatku na účet soudu ve výši 8.766,- Kč, v souvislosti se soudním sporem ohledně složené jistiny ze strany společnosti Marka, spol. s r.o., v částce 876.606,- Kč na účet statutárního města Brna. Tato jistina byla složena na základě návrhu kupní smlouvy a dohody o narovnání, která byla předložena k podpisu společnosti MARKA, spol. s r.o., v souladu s usnesením Z5/038. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 5. 10. 2010, bod č. 58, kterým byl schválen prodej jednotek v podobě celého druhého podlaží, vymezených v budově č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky, spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky společnosti MARKA, spol. s r.o., a které bylo na základě opakovaných podnětů MČ Brno-Medlánky ohledně jeho pozastavení následně zrušeno.

2. ZMB schvaluje

 1. prodej
  • vlastnictví jednotek č. 439/21, 439/22, 439/23, 439/24, 439/25, 439/26, 439/27 a 439/28 vymezených v budově č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 678 m² v k. ú. Medlánky,

  • spoluvlastnického podílu id. 512/990 na společných částech budovy č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 678 m² v k. ú. Medlánky,

  • spoluvlastnického podílu id. 512/990 na pozemku p. č. 1704/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 678 m² v k. ú. Medlánky,

  • vlastnictví k celé společné části SP 2 (druhé podlaží),

dle Prohlášení vlastníka ze dne 20. 4. 2005, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, do vlastnictví společnosti MARKA, spol. s r.o., za dohodnutou kupní cenu 9.376.606,- Kč,

 1. dohodu o narovnání mezi statutárním městem Brnem, společností MARKA, spol. s r. o., a společností MARKA real, s.r.o., na základě které společnost MARKA, spol. s r.o., a společnost MARKA real, s.r.o., uznávají pohledávku statutárního města Brna vůči společnosti MARKA, spol. s r.o., ve výši 9.376.606,- Kč jako kupní cenu za prodej jednotek č. 439/21, 439/22, 439/23, 439/24, 439/25, 439/26, 439/27 a 439/28 vymezených v budově č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 678 m² v k. ú. Medlánky, spoluvlastnického podílu id. 512/990 na společných částech budovy č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky, spoluvlastnického podílu id. 512/990 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky a celé společné části SP 2 (druhé podlaží), dle Prohlášení vlastníka ze dne 20. 4. 2005, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, statutární město Brno uznává pohledávku společností MARKA, spol. s r. o., a MARKA real, s.r.o., vůči statutárnímu městu Brnu ve výši 8.500.000,- Kč za zbudované jednotky č. 439/21, 439/22, 439/23, 439/24, 439/25, 439/26, 439/27 a 439/28 vymezených v budově č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 678 m² v k. ú. Medlánky dle Prohlášení vlastníka ze dne 20. 4. 2005, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, přičemž rozdíl vzájemných pohledávek statutárního města Brna a společností MARKA, spol. s r.o., a MARKA real, s.r.o., činí 876.606,- Kč ve prospěch statutárního města Brna, který společnost MARKA, spol. s r.o., uhradí statutárnímu městu Brnu na jeho účet, v plné výši po podpisu kupní smlouvy a dohody o narovnání poslední stranou a před podáním návrhu na zahájení řízení o zápisu vlastnického práva kupujícího z této smlouvy do katastru nemovitostí,


za podmínky, že před podpisem kupní smlouvy a dohody o narovnání společnost MARKA, spol. s r.o., jako nájemce uzavře s MČ Brno-Medlánky jako pronajímatelem novou nájemní smlouvu na pronájem:
- jednotek č. 439/11, 439/12 a 439/13 vymezených v budově č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 678 m² v k. ú. Medlánky (první podlaží),
- spoluvlastnického podílu id. 478/990 na společných částech budovy č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 678 m² v k. ú. Medlánky,
- spoluvlastnického podílu id. 478/990 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky,
vymezených v Prohlášení vlastníka ze dne 20. 4. 2005, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.

Účinnost této nájemní smlouvy bude vázána na splnění odkládací podmínky nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch nájemce - společnosti MARKA, spol. s r.o., k předmětu koupě dle kupní smlouvy a dohody o narovnání a za podmínek kupní smlouvy a dohody o narovnání, která tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 

31.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku - ZM6/3666

1. ZMB bere na vědomí

 • souhlas RMB s úplným zákazem provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Brna,

 • dosud předložené návrhy na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,

 • stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k regulaci provozu loterií a  jiných podobných her na území obcí.


2. ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 1/2014 o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, která tvoří přílohu č. 38 těchto usnesení.

***
3. ZMB ukládá RMB předložit Zastupitelstvu města Brna ve spolupráci s dotčenými městskými částmi návrh na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 1/2014, který uvede její znění do souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k regulaci provozu loterií a jiných podobných her obcemi a zohlední stanoviska nově zvolených zastupitelstev městských částí k úplnému zákazu provozu loterií a jiných podobných her.
***
úkol č.: [Z6/037/31]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2014-12-31]


 

46.

Záměr prodeje domovního celku Filipova 14, 16, 18 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/3672

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje domovního celku Filipova 14, 16, 18 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 5949 - zastavěn&#$07 plocha a nádvoří, o výměře 229 m² se stavbou č. p. 775, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 5950 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 229 m² se stavbou č. p. 774, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 5951 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 228 m² se stavbou č. p. 773, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 6227/7 - ostatní plocha, o vým&#$01ře 60 m²
- pozemku p. č. 6243/3 - ostatní plocha, o výměře 15 m²
- pozemku p. č. 6243/5 - ostatní plocha, o výměře 8 m²

vše v k. ú. Bystrc, město Brno, MČ Brno-Bystrc.

2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 20.115.000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-Bystrc smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domovním celku, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.


 

47.

Záměr prodeje bytového domu Drobného 76a včetně pozemků
Stanovení ceny pro opakovanou nabídku - ZM6/3675

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Drobného 76a dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 3562/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 545 m² se stavbou &#$03. p. 1973, způsob využití bydlení
- části pozemku p. č. 3563 geometrickým plánem č. 1227-327/2013 ze dne 27. 11. 2013 označené jako p. č. 3563/2 - zahrada, o výměře 138 m²

- pozemku p. č. 3564 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²
- pozemku p. č. 3565 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- pozemku p. č. 3566 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²
- pozemku p. č. 3567 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever.

2. ZMB stanoví

 • výchozí cenu pozemku p. č. 3562/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 545 m² se stavbou č. p. 1973, způsob využití bydlení, a části pozemku p. č. 3563 geometrickým plánem č. 1227-327/2013 ze dne 27. 11. 2013 označené jako p. č. 3563/2 - zahrada, o výměře 138 m², dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 4.975.000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,

 • kupní cenu pozemků:

- p. č. 3564 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², ve výši 106.912,- Kč

- p. č. 3565 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m², ve výši 85.530,- Kč
- p. č. 3566 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m², ve výši 85.530,- Kč

- p. č. 3567 - zastav&#$01ná plocha a nádvoří, o výměře 17 m², ve výši 90.875,- Kč

vše v k. ú. Černá Pole.


 
 
 
 

48.

Záměr prodeje bytového domu Nové sady 16 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/3682

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Nové sady 16 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 1474 - zastavěná plocha a n&#$07dvoří, o výměře 1.420 m² se stavbou č. p. 581, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 1475 - zahrada, o výměře 736 m²

vše v k. ú. Staré Brno, město Brno, MČ Brno-střed.

2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 19.878.970,- Kč s tím, že:

  • kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,

  • úhrada nákladů na opravy nemovitosti dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje bude kupujícímu poskytnuta pouze za podmínky, že provede výměnu stávajících oken v domě Nové sady 16 za okna se vzduchovou neprůzvučností min. 37 dB.


3. ZMB stanoví obvyklou cenu půdních vestaveb
- č. 501 ve výši 2.432.376,- Kč
- č. 502 ve výši 1.854.007,- Kč
- č. 503 ve výši 1.895.834,- Kč.

 

49.

Záměr prodeje bytového domu Špitálka 14 včetně pozemku
Stanovení ceny - ZM6/3683

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Špitálka 14 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje této nemovitosti:
- pozemku p. č. 71 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 764 m² se stavbou č. p. 37, způsob využití bytový dům,
vše v k. ú. Trnitá, město Brno, MČ Brno-střed.

2. ZMB stanoví výchozí cenu této nemovitosti dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 9.774.003,- Kč s tím, že:

 • kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,


 

 • úhrada nákladů na opravy nemovitosti dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje bude kupujícímu poskytnuta pouze za podmínky, že provede výměnu stávajících oken v domě Špitálka 14 za okna se vzduchovou neprůzvučností min. 36 dB.


 

50.

Záměr prodeje bytového domu Tišnovská 118 včetně pozemků
Stanovení ceny pro opakovanou nabídku - ZM6/3684


1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Tišnovská 118 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 1925 - zastavěná plocha a nádvo&#$04í, o výměře 154 m² se stavbou č. p. 1490, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 1926/1 - zahrada, o výměře 70 m²
- pozemku p. č. 1926/2 - ostatní plocha, o výměře 47 m²

- pozemku p. &#$03. 1961/40 - ostatní plocha, o výměře 76 m²
- pozemku p. č. 1961/41 - ostatní plocha, o výměře 25 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever.

2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 3.968.712,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.


 

51.

Záměr prodeje nemovitosti (bytový dům) na adrese Leitnerova č. or. 7, č. p. 680 v k. ú. Staré Brno - ZM6/3717

1. ZMB bere na vědomí

 • žádost společnosti MAGNUM Living, s. r. o., o prodej nemovitosti uvedené dále včetně navazujícího přípisu,

 • žádost nájemců bytů Leitnerova 7 o přeřazení domu do seznamu domů, které budou připravovány do prodeje v souladu s Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.


2. ZMB neschvaluje změnu Seznamů bytových domů schválených na Z3/033. zasedání ZMB konaném od 11. 12. 2001, ve znění pozdějších změn, tak, že přeřazuje dům Leitnerova č. or. 7 v MČ Brno-střed ze "Seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let" do "Seznamu domů, které budou připravovány k prodeji v souladu s Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob".

 
 
3. ZMB schvaluje změnu Seznamů bytových domů schválených na Z3/033. zasedání ZMB konaném od 11. 12. 2001, ve znění pozdějších změn, tak, že vyřazuje dům Leitnerova č. or. 7 v MČ Brno-střed ze "Seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let".

4. ZMB souhlasí

 • se záměrem prodeje nemovitosti:

- budovy Leitnerova č. or. 7, č. p. 680, jako součásti pozemku p. č. 1120
- pozemku p. č. 1120 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 783 m²

vše v k. ú. Staré Brno,
společnosti MAGNUM Living, s. r. o.,

 • se záměrem postoupení pohledávek statutárního města Brna vůči dlužníkům statutárního města Brna, kteří užívají byty v budově Leitnerova č. or. 7 na základě nájemních smluv společnosti MAGNUM Living, s. r. o., v případě realizace prodeje,

 • s návrhem kupní ceny ve výši 9.200.000,- Kč pro prodej nemovitosti specifikované výše společnosti MAGNUM Living, s. r. o.


 

52.

Prodej pozemku pod bytovým domem Jírova 3 v Brně, k. ú. Líšeň - ZM6/3669

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 5986 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 347 m²

v k. ú. Líšeň, obec Brno, okres Brno-město,
vlastníkům jednotek v domě č. p. 2192 na ulici Jírova 3 postaveném na pozemku p. č. 5986 v Brně, k. ú. Líšeň, v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavených bytovými domy, v platném znění a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

53.

Prodej pozemku pod bytovým domem Pod Nemocnicí 29 v Brně, k. ú. Bohunice - ZM6/3668

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 2558 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 247 m²

v k. ú. Bohunice, obec Brno, okres Brno-město,
vlastníkovi bytového domu č. p. 581 na ulici Pod Nemocnicí 29 postaveného na pozemku p. č. 2558 v Brně, k. ú. Bohunice, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavených bytovými domy, v platném znění, a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 40 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

54.

Prodej pozemků p. č. 4215/1, p. č. 4215/6 a části pozemku p. č. 4217/2 v k. ú. Bystrc - ZM6/3637

ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 4215/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 52 m²

- p. č. 4215/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m²
- p. č. 4217/7 - lesní pozemek, o výměře 25 m²

vše v k. ú. Bystrc
xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 203.176,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

55.

Prodej pozemků p. č. 819/2 a p. č. 820/3 v k. ú. Bystrc - ZM6/3713

1. ZMB bere na vědomí žádost pana xxxxxxxxx ze dne 4. 7. 2014 o stanovení kupní ceny pozemků p. č. 819/2 a 820/3 v k. ú. Bystrc dle cenové mapy, tj. ve výši 94.300,- Kč.

2. ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 819/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 24 m²

- p. č. 820/3 orná půda, o výměře 17 m²

v k. ú. Bystrc xxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 120.390,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 42 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

56.

Prodej pozemku p. č. 250/130 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM6/3718

1. ZMB bere na vědomí

 • protokol z otevření obálek doručených v nabídkovém řízení vyhlášeném na prodej pozemku p. č. 250/130 - ostatní plocha, jin&#$07 plocha, o výměře 1.934 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice,

 • usnesení 87. zasedání Komise majetkové RMB konané dne 9. 9. 2014, bod č. 87/28, ve věci hodnocení nabídek, které statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej pozemku p. č. 250/130 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.934 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice.


2. ZMB schvaluje na základě nabídkového řízení prodej pozemku
- p. č. 250/130 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.934 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice,
společnosti MARSTON-CZ s.r.o. za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.047.040,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

57.

Prodej pozemků p. č. 6845, 6864, id. 1/14 pozemku p. č. 6869/1 a id. 1/14 části pozemků p. č. 6867/1, 6869/3 v k. ú. Bystrc - ZM6/3696

ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 6845 - zastavěná plocha a nádvoří, o vým&#$01ře 21 m²
- id. 1/14 pozemku p. č. 6867/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²

vše v k. ú. Bystrc,
xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 43.740,- Kč,

- p. č. 6864 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²
- id. 1/14 p. č. 6869/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²
- id. 1/14 p. č. 6869/6 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²

vše v k. ú. Bystrc,
do spoluvlastnictví xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 27.360,- Kč
a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

58.

Prodej pozemku p. č. 783/4 v k. ú. Medlánky při ulici Palackého třída - ZM6/3722

1. ZMB bere na vědomí dopis společnosti BRNOCAR a.s. ze dne 28. 8. 2014 - protinávrh kupní ceny za prodej pozemku
- p. č. 783/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 220 m²

v k. ú. Medlánky ve výši 191.000,- Kč.

2. ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 783/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 220 m²

v k. ú. Medlánky
společnosti BRNOCAR a.s. za dohodnutou kupní cenu 573.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

59.

Prodej pozemku p. č. 1261/2 v k. ú. Slatina - ZM6/3712

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 1261/2 - ostatní plocha, o výmě&#$04e 12 m²

v k. ú. Slatina (dle GP č. 2481-216/2012) xxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 24.520,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 
 

60.

Prodej pozemků p. č. 3749/53, p. č. 3594/18 a p. č. 3594/45, vše v k. ú. Řečkovice a pozemku p. č. 971/6 v k. ú. Ivanovice při ulici Maříkova a zřízení služebnosti - areál společnosti MOTORTEC, spol. s r.o. - ZM6/3707

ZMB schvaluje
- prodej pozemků
- p. č. 971/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m² v k. ú. Ivanovice,
- p. č. 3594/18 - orná půda, o výměře 291 m²

- p. č. 3749/53 - orná půda, o výměře 1.746 m²

- p. č. 3594/45 - orná půda, o výměře 360 m²

vše v k. ú. Řečkovice, o celkové výměře 2.414 m²

společnosti MOTORTEC, spol. s r.o., za dohodnutou kupní cenu 6.184.200,-Kč,

- zřízení služebnosti uložení vodovodního řadu DN 150 a splaškové kanalizační stoky DN 400 na částech pozemků p. č. 3749/53, p. č. 3594/18 a p. č. 3594/45 v k. ú. Řečkovice a na části pozemku p. č. 971/6 v k. ú. Ivanovice, s omezením činnosti v ochranných pásmech, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 47 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

61.

Prodej části pozemku p. č. 2700/5 v k. ú. Kuřim - ZM6/3639

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 2700/61 - orná půda, o výměře 2.668 m²

v k. ú. Kuřim společnosti MCAE Systems, s.r.o., za dohodnutou kupní cenu 2.774.720,-Kč za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 48 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

62.

Prodej částí pozemků p. č. 2380, 2387 a 301/61, vše v k. ú. Nový Lískovec - ZM6/3724

ZMB v návaznosti na smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 63110705119 uzavřenou dne 30. 9. 2011 mezi statutárním městem Brnem a společností S-A-S develop - Nový Lískovec, s. r. o., schvaluje

 • prodej pozemku p. č. 2380/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2.096 m² v k. ú. Nový Lískovec společnosti S-A-S develop - Nový Lískovec, s. r. o., za dohodnutou kupní cenu 13.123.179,- Kč včetně DPH,

 • zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě (vodovodní přípojky a vodovodního řadu DN 600) k částem pozemku p. č. 2380/1 v k. ú. Nový Lískovec - omezení činností v ochranných pásmech ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení s tím, že v návaznosti na usnesení Z6/011 zasedání ZMB konaného dne 6. 12. 2011, bod č. 81, odst. 2, odrážka poslední, bude část kupní ceny ve výši 9.300.000,- Kč příjmem rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec, a to neprodleně poté, co smlouva v plném rozsahu nabude účinnosti.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

63.

Prodej části pozemku p. č. 2484 v k. ú. Židenice - ZM6/3640

1. ZMB bere na vědomí

 • žádost společnosti DIRS BD s. r. o. o prodej části pozemku p. č. 2484 v k. ú. Židenice,

 • stanovisko RMČ Brno-Židenice ve věci návrhu dispozice s předmětnými nemovitostmi.


2. ZMB schvaluje

 • prodej

pozemku p. č. 2484/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 494 m²

společnosti DIRS BD s. r. o. za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.983.760,- Kč

 • zřízení věcných břemen - služebností stezky a cesty

k pozemku p. č. 2484/2, který vzniká dle GP č. 2952-105/2014
k tíži společnosti DIRS BD s. r. o. jako vlastníka pozemku p. č. 2484/2, který vzniká dle GP č. 2952-105/2014 ve prospěch statutárního města Brna jako vlastníka pozemku p. č. 2484/1, který vzniká dle GP č. 2952-105/2014 vše v k. ú. Židenice a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen - služebností, která tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

64.

Prodej části pozemku p. č. 74/5 v k. ú. Husovice - ZM6/3716

ZMB schvaluje prodej části pozemku
- p. č. 74/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 249 m²

v k. ú. Husovice oddělenou GP č. 1112-16/2014 a tímto GP označenou jako
- p. č. 74/51 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 249 m²

v k.ú. Husovice společnosti Dene & co. s. r. o., za dohodnutou kupní cenu 776.880,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 51 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

65.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3220/1, p. č. 3220/3, p. č. 3220/4, p. č. 3220/5 a p. č. 3221/1 v k. ú. Židenice - Informace - ZM6/3715

ZMB bere na vědomí skutečnost, že s ohledem na usnesení schůze R6/150 RMB konané dne 24. 9. 2014 nebyla splněna zakonná podmínka, tj. zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 3220/1, 3220/3, 3220/4, 3220/5 a 3221/1, vše v k. ú. Židenice dle zákona o obcích pro projednání dispozice - návrhu prodeje v orgánech města včetně souhrnné informace v předmětné věci.
Souhrnná informace tvoří přílohu č. 52 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

66.

Nabytí pozemku p. č. 471/15 v k. ú. Černá Pole - ZM6/3644

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 471/15 - ostatní plocha, silnice, o výměře 142 m²

v k. ú. Černá Pole,
ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 242.820,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 53 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

67.

Nabytí pozemku p. č. 2234/49 v k. ú. Maloměřice - ZM6/3646

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 2234/49 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 66 m²

v k. ú. Maloměřice ve spoluvlastnictví xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 79.200,- Kč a se započtením kompenzace za užívání pozemku bez právního důvodu od 1. 4. 2012, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 54 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

68.

Nabytí pozemku p. č. 2234/52 v k. ú. Maloměřice - ZM6/3647

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 2234/52 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 39 m²

v k. ú. Maloměřice ve spoluvlastnictví xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 46.800,- Kč a se započtením kompenzace za užívání pozemku bez právního důvodu od 1. 4. 2012, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

69.

Nabytí pozemku p. č. 7958/32 v  k. ú. Židenice - ZM6/3648

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 7958/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 42 m²

v k. ú. Židenice, z vlastnictví xxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 63.840,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

70.

Nabytí pozemků p. č. 8207/133 v k. ú. Židenice, p. č. 4149/32 a 6238/15, oba v k. ú. Líšeň - ZM6/3649

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 8207/133 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 40 m²

v k. ú. Židenice,
- p. č. 4149/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m² a
- p. č. 6238/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 105 m²

oba v k. ú. Líšeň, z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou cenu ve výši 243.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 57 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

71.

Nabytí pozemku p. č. 1507/21 v  k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3654

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 1507/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 106 m²

v k. ú. Horní Heršpice, v podílovém spoluvlastnictví xxx. xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx, do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 200.820,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 58 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

72.

Nabytí pozemků p. č. 1486/11, 1526/275, 1534/17, 1534/18 a p. č. 1535/77, vše v k. ú. Komín - ZM6/3656

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 1486/11 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 38 m²

- p. č. 1526/275 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 m²
- p. č. 1534/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m²
- p. č. 1534/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m²

- p. &#$03. 1535/77 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 53 m²

vše v k. ú. Komín ve vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 188.400,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 59 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

73.

Nabytí pozemků p. č. 875/30 a 876/6, oba v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova" - ZM6/3608

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- část p. č. 875/4 oddělená podle geometrického plánu č. 1596-4/2010 a označená jako p. č. 875/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 81 m²
- p. č. 876/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m²

oba v k. ú. Horní Heršpice, ve spoluvlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 201.600,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 60 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

74.

Nabytí pozemků p. č. 875/22 a 876/12, oba v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Sokolova - Vomáčkova" - ZM6/3609

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- část p. č. 875/11 oddělená podle geometrického plánu č. 1576-4/2010 a označená jako p. č. 875/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m²
- p. č. 876/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 196 m²

oba v k. ú. Horní Heršpice, ve spoluvlastnictví xxx. xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 397.800,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

75.

Nabytí pozemků p. č. 708/68, 723/2 a 767/11 k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - ZM6/3613

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 708/68 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m²

- p. č. 723/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 123 m²

- p. č. 767/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 21 m²

vše v k. ú. Trnitá,
z vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.139.700,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 62 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

76.

Nabytí pozemku PK p. č. 190 v k. ú. Řečkovice - ZM6/3719

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- PK p. č. 190 - o výměře 251 m²

v k. ú. Řečkovice,
z vlastnictví xxx. xxxx xxxxxxxx (id. 1/2), xxxxxxxxxx xxxxxxxx (id. 1/2) do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 451.800,- Kč (tj. zaokrouhleno 1.800,- Kč/m²) a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

77.

Nabytí pozemků  p. č. 3274/23, 3280/26, 3281/62, 3281/76, 4422/51, 4445/10, 4445/11, 5037/123, 5037/130, 5037/131, 6646/6 v k. ú. Líšeň - ZM6/3708

1. ZMB nesouhlasí s nabytím pozemků
- p. č. 3274/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m²
- p. č. 3280/26 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 15 m²
- p. č. 3281/62 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 14 m²

- p. č. 3281/76 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m²


2. ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 4422/51 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 48 m²
- p. č. 4445/10 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m²

- p. č. 4445/11 - ostatní plocha, jiná plocha, o výmě&#$04e 474 m²
- p. č. 5037/123 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 35 m²
- p. č. 5037/130 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 30 m²

- p. č. 5037/131 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 29 m²
- p. č. 6646/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 382 m²

v k. ú. Líšeň ve vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 901.920,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

78.

Nabytí pozemků p. č. 8209/5, 8209/6, 8209/7, 8209/8, 8989/2, 9018/2, 9047/9, 9047/15, 9047/19, 9050/4, 9055/3, 9058/3, 9061/3, 9062/3, 9065/2, 9068/7, 9124/2, 9125/4, 9126/2, 9127/5, 9127/6, 9127/9, 9128/2, 9135/3, 9136/3, 9137/5, 9138/3, 9139/3, 9149/17, 9156/5, 9156/6, 9156/7, 9160/2, 9165/2, 9171/3 vše v k. ú. Židenice - ZM6/3694

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 8209/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 101 m²
- p. č. 8209/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 64 m²
- p. č. 8209/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 95 m²

- p. č. 8209/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o v&#$06měře 91 m²
- p. č. 8989/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m²
- p. č. 9018/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 29 m²

- p. č. 9047/9 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 11 m²

- p. č. 9047/15 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 309 m²

- p. č. 9047/19 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 122 m²

- p. č. 9050/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 41 m²

- p. č. 9055/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 104 m²

- p. č. 9058/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 66 m²

- p. č. 9061/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o v&#$06měře 43 m²
- p. č. 9062/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²

- p. č. 9065/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 2 m²

- p. č. 9068/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým&#$01ře 152 m²

- p. č. 9124/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 26 m²
- p. č. 9125/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 87 m²

- p. č. 9126/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 5 m²
- p. č. 9127/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 110 m²
- p. č. 9127/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 35 m²

- p. č. 9127/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o v&#$06měře 10 m²

- p. č. 9128/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 53 m²

- p. č. 9135/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 32 m²
- p. č. 9136/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m²

- p. č. 9137/5 - ostatní plocha, zeleň, o v&#$06měře 60 m²

- p. č. 9138/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 128 m²

- p. č. 9139/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 162 m²

- p. č. 9149/17 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 107 m²

- p. &#$03. 9156/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 38 m²
- p. č. 9156/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m²

- p. č. 9156/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým&#$01ře 33 m²

- p. č. 9160/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 98 m²

- p. č. 9165/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 43 m²

- p. č. 9171/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 49 m²

v k. ú. Židenice,
ve vlastnictví xxxx. xxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.180.600,- Kč

a dohodu o narovnání, na základě které zaplatí statutární město Brno xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx úhradu za užívání pozemků p. č. 8209/5, 8209/6, 8209/7, 8209/8, 8989/2, 9018/2, 9050/4, 9061/3, 9068/7, 9125/4, 9127/5, 9127/6, 9127/9, 9136/3, 9156/5, 9156/6, 9156/7 a části pozemku p. č. 9047/19 o výměře 61 m², vše v k. ú. Židenice, o celkové výměře 1.032 m², které jsou zastavěny místní komunikací IV. třídy (chodník), místní komunikací III. třídy (silnice), parkovištěm a kontejnerovým stáním, a to za dva roky zpětně před uzavřením kupní smlouvy. Tato úhrada za užívání činí dohodou stran 82.560,- Kč
a za podmínek kupní smlouvy a dohody o narovnání, které tvoří přílohu č. 65 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

79.

Nabytí id. 1/3 pozemků p. č. 8357/15, 8361/11 a p. č. 8364/11, vše v k. ú. Židenice - ZM6/3650

ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/3 pozemků
- p. č. 8357/15 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 293 m²
- p. č. 8361/11 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 88 m²
- p. č. 8364/11 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 148 m²

vše v k. ú. Židenice, ve vlastnictví xxx. xxxxx xxxxxxxx, do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 188.917,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 66 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 
 

 
 

80.

Nabytí pozemků p. č. 2257/6 a 2260/2 v k. ú. Pisárky - ZM6/3659

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 2257/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 33 m², který je oddělen dle geometrického plánu č. 1418-9/2014 z pozemku p. č. 2257/2
- p. č. 2260/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m², oba v k. ú. Pisárky ve vlastnictví xxxxx xxxxxxxx, do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 180.770,- Kč a se započtením kompenzace za užívání pozemku od 8. 11. 2012 bez právního důvodu, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 67 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

81.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Pisárky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - ZM6/3618

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 843 - lesní pozemek, o výměře 288 m²

- p. č. 850 - lesní pozemek, o výměře 155 m²
- p. č. 852 - lesní pozemek, o výměře 284 m²
- p. č. 854 - lesní pozemek, o výměře 163 m²
- p. č. 856 - lesní pozemek, o výměře 146 m²

- p. č. 858 - lesní pozemek, o výměře 257 m²
- p. č. 860 - lesní pozemek, o výměře 144 m²
- p. č. 862 - lesní pozemek, o výměře 88 m²
- p. č. 864 - lesní pozemek, o výměře 80 m²

- p. č. 866 - lesní pozemek, o výměře 75 m²

vše k. ú. Pisárky
z vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s. p. do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí, která tvoří přílohu č. 68 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

82.

Bezúplatné nabytí částí pozemků p. č. 1544/7 a 1544/8 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3706

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí

 • částí pozemku p. č. 1544/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 442 m² označených dle geometrického plánu č. 861-42/2011 jako pozemky p. č. 1544/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 134 m² a p. č. 1544/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m²,

 • č&#$07sti pozemku p. č. 1544/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 663 m² označené dle geometrického plánu č. 861-42/2011 jako pozemek p. č. 1544/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým&#$01ře 114 m²,

vše v k. ú. Komárov,

z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, která tvoří přílohu č. 69 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

83.

Bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 1548/13, k. ú. Komárov, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3705

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 1548/13, označené dle geometrického plánu č. 902-5846/2012 jako pozemek p. č. 1548/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmě&#$04e 192 m², k. ú. Komárov, z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 70 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

84.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1969/17, k. ú. Slatina, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3704

ZMB schváluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 1969/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 135 m²,

k. ú. Slatina,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 71 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

85.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3942/46, k. ú. Černá Pole, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3702

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 3942/46 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 58 m²

v k. ú. Černá Pole,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 
 
 

 

86.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1029/7, 1031/7, 1031/9, 1033/104, 1033/115 a 1033/116 v k. ú. Ivanovice a svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemků v k. ú. Ivanovice - ZM6/3698

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že xxxx. xxxxxx xxxxxx, xxxx., advokát, správce konkurzní podstaty úpadce xxxxxxxxx xxxxxxx informoval, že dne 17. 9. 2014 podal k soudu návrh na zrušení konkurzu a předpokládá, že časový horizont do vydání rozhodnutí a nabytí právní moci bude činit cca 3 týdny, kdy během této doby bude třeba darovací smlouvu uzavřít.

2. ZMB schvaluje
- bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 1029/7 - zahrada, o výměře 37 m²

- p. č. 1031/7 - zahrada, o výměře 173 m²

- p. č. 1031/9 - zahrada, o výměře 45 m²

- p. č. 1033/104 - orná půda o výměře 1.000 m²

- p. č. 1033/115 - orná půda, o výměře 203 m²

- p. č. 1033/116 - orná půda, o výměře 467 m²

vše v k. ú. Ivanovice
z konkurzní podstaty dlužníka xxxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek darovací smlouvy.
Darovací smlouva tvoří přílohu č. 73 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
Ověřené přílohy k darovací smlouvě uzavírané s xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. advokátem, správcem konkurzní podstaty úpadce xxxxxxxxx xxxxxxx jsou pro obsáhlost uloženy na Majetkovém odboru MMB.

- MČ Brno-Ivanovice svěření pozemků
- p. č. 1029/7 - zahrada, o výměře 37 m²
- p. č. 1031/7 - zahrada, o výměře 173 m²
- p. č. 1031/9 - zahrada, o výměře 45 m²

- p. č. 1033/104 - orná půda, o výměře 1.000 m²

- p. č. 1033/115 - orná půda, o výměře 203 m²

- p. č. 1033/116 - orná půda, o výměře 467 m²

vše v k. ú. Ivanovice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č.109 přílohy č. 4, po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy dle bodu 1. tohoto návrhu usnesení.

 

87.

Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 k pozemku p. č. 2600/6, k. ú. Slatina, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3703

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 2/3 k pozemku
- p. č. 2600/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 88 m²

v k. ú. Slatina,

 
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 74 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

88.

Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemkům p. č. 3612/288 a 3612/299, oba v k. ú. Řečkovice, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3701

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemkům
- p. č. 3612/288 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 285 m²
- p. č. 3612/299 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m²

oba v k. ú. Řečkovice,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, která tvoří přílohu č. 75 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

89.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1637/3 v k. ú. Stránice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/3628

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 1637/3 - zahrada, o výměře 7 m²

v k. ú. Stránice,
z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, která tvoří přílohu č. 76 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

90.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4051/5 v k. ú. Bystrc z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/3638

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 4051/5 - trvalý travní porost, o výměře 196 m²

v k. ú. Bystrc
z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, které tvoří přílohu č. 77 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 

91.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1467, 1790/13 a 1790/25 v k. ú. Husovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3697

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 1467 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 459 m²

- p. č. 1790/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 57 m²
- p. č. 1790/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 366 m²

vše v k. ú. Husovice,
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, která tvoří přílohu č. 78 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

92.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemky p. č. 847/1 a 847/2 k. ú. Trnitá pro stavbu "EUROPOINT Brno - městská infrastruktura" - ZM6/3614

ZMB schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nabytí pozemků
- p. č. 847/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.000 m²

- p. č. 847/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 230 m²

oba v k. ú. Trnitá,
z vlastnictví ČR - Strojírenský zkušební ústav, s. p., do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní, která tvoří přílohu č. 79 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

93.

Smlouva o smlouvách budoucích kupních na nemovitosti ve vlastnictví společností ČSAD Brno holding, a. s., Tourbus, a. s., a TOREA Plus, s. r. o. pro stavbu "Přestavba železničního uzlu Brno" - ZM6/3617

ZMB schvaluje uzavření smlouvy o smlouvách budoucích kupních na nabytí nemovitostí v k. ú. Trnitá:
- pozemek p. č. 795/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 625 m², jehož součástí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba

- pozemek p. č. 795/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 697 m², jehož součástí je budova bez č.p./č.e., pro výrobu a skladování
- pozemek p. č. 795/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 30 m²

- pozemek p. &#$03. 795/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 693 m²
- pozemek p. č. 795/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 634 m², jehož součástí je budova bez č. p./č.e., jiná stavba
- pozemek p. č. 795/6, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 66 m², jehož součástí je budova bez č. p./č.e., jiná stavba

- pozemek p. č. 795/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 42 m², jehož součástí je budova bez č. p./č.e., jiná stavba
- pozemek p. č. 795/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 540 m², jehož součástí je budova bez č. p./č.e., jiná stavba
- pozemek p. č. 795/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 128 m², jehož součástí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba
- pozemek p. č. 796/1, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 6.400 m²
- pozemek p. č. 796/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 177 m², jehož souč&#$07stí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba
- pozemek p. č. 796/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 45 m²

- pozemek p. č. 796/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výmě&#$04e 498 m², jehož součástí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba

- pozemek p. č. 796/5, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 37 m²

- pozemek p. č. 796/6, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 2 m²

- pozemek p. č. 797/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 194 m², jehož součástí je budova bez č. p./č.e., jiná stavba
- pozemek p. č. 797/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 125 m², jehož součástí je budova bez č. p./č.e., jiná stavba
- pozemek p. č. 798/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1176 m²
- pozemek p. č. 798/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 760 m²

- pozemek p. č. 798/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 54 m²
- pozemek p. č. 800/2, ostatní plocha, dráha, o výměře 926 m²
- pozemek p. č. 800/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m²

- pozemek p. &#$03. 801/1, ostatní plocha, manip. plocha, o výměře 1.443 m²
- pozemek p. č. 801/2, ostatní plocha, manip. plocha, o výměře 842 m²

- pozemek p. č. 801/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výmě&#$04e 88 m², jehož součástí je budova bez č.p./č.e., jiná stavba
- pozemek p. č. 802/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 343 m², jehož součástí je budova č. p. 490, jiná stavba
- pozemek p. č. 802/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 191 m²
- pozemek p. č. 868, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 89 m², jehož součástí je budova bez č. p./č.e., jiná stavba
- pozemek p. č. 869/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.758 m²
- pozemek p.č. 869/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 60 m²

- část o vým&#$01ře 177 m² z pozemku p. č. 878, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 191 m²
- část o výměře 89 m² z pozemku p. č. 883/1, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 465 m²
- část o výměře 38 m² z pozemku p. č. 1166/2, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 378 m²
- část o výměře 2.905 m² z pozemku p. č. 1168/1, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 20.521 m²
- část o výměře 656 m² z pozemku p. č. 1169/1, ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 669 m²

zapsaných na listu vlastnictví č. 235 ve vlastnictví společnosti ČSAD Brno holding, a. s.

- budova č. p. 136, jiné stavby stojící na pozemku p. č. 798/2
- budova bez čp/če, jiné stavby stojící na pozemku p. č. 798/1
zapsaných na listu vlastnictví č. 446 ve vlastnictví společnosti Tourbus, a. s.

- budova bez čp/če, stavba občanského vybavení na pozemcích p. č. 883/4 a p. č. 883/5
- budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p. č. 869/3
- budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p. č. 866/3
zapsaných na listu vlastnictví č. 392 ve vlastnictví společnosti TOREA Plus, s. r. o.

do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvách budoucích kupních, která tvoří přílohu č. 80 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

94.

Směna pozemku p. č. 664/3 a částí pozemků p. č. 664/4 a 666, vše v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3631

ZMB schvaluje

 • směnu pozemků

- p. č. 664/3 - zahrada, o výměře 7 m²
- p. č. 664/8 - zahrada, o výměře 19 m²

- p. č. 666/2 - orná půda, o výměře 234 m²

vše v k. ú. Horní Heršpice,
ve vlastnictví statutárního města Brna

za pozemek
- p. č. 664/2 - zahrada, o výměře 260 m²

v k. ú. Horní Heršpice,
ve vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxx

bez doplatku,

 • zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě uložení kabelu veřejného osvětlení k části pozemku p. č. 666/2, který vzniká dle GP č. 1899-171/2014 z pozemku p. č. 666, vše v k. ú. Horní Heršpice, ve prospěch společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, která tvoří přílohu č. 81 těchto usnesení,

 • svěření MČ Brno-jih pozemku

- p. č. 664/2 - zahrada, o výměře 260 m²

v k. ú. Horní Heršpice, který vzniká dle GP č. 1899-171/2014, v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 109 přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

95.

Směna pozemků p. č. 5049/84, 5049/85 a 5049/185 za části pozemků p. č. 5041/95 a 5043/13, vše v k. ú. Líšeň - ZM6/3721

ZMB schvaluje směnu pozemků
- p. č. 5049/84 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 8 m²
- p. č. 5049/85 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 142 m²
- p. č. 5049/185 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6 m²

v k. ú. Líšeň ve vlastnictví statutárního města Brna
za části pozemků
- p. č. 5041/95 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m²
- p. č. 5043/13 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6 m²

(dle GP č. 4059-163/2013 pozemek p. &#$03. 5041/95 ostatní plocha o výměře 16 m²)

v k. ú. Líšeň ve vlastnictví manželů xxx. xxxxx xxxxxxx a xxxx. xxxxx xxxxxxxxx s doplatkem ve prospěch statutárního města Brna ve výši 292.800,- Kč a za podmínek směnné smlouvy, která tvoří přílohu č. 82 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

96.

Směna pozemku p. č. 5049/182 za pozemky p. č. 5041/149, p. č. 5043/24 a p. č. 5049/382, vše v k. ú. Líšeň - ZM6/3720

ZMB schvaluje směnu pozemku
- p. č. 5049/182 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 18 m²

v k. ú. Líšeň ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky
- p. č. 5041/149 - ostatn&#$08 plocha, jiná plocha, o výměře 15 m²
- p. č. 5043/24 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 11 m²
- p. č. 5049/382 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m²

v k. ú. Líšeň (dle GP č. 4080-136/2014) ve vlastnictví manželů xxxx. xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx s doplatkem ve prospěch manželů xxxxxxxxx ve výši 6.000,- Kč  a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 83 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

97.

Směna částí pozemků p. č. 524/2 a p. č. 525/1 za části pozemků p. č. 524/1 a p. č. 4814/5, vše v k. ú. Žabovřesky, v ul. Dunajevského - ZM6/3711

ZMB schvaluje směnu

- části pozemku p. č. 524/2 zahrada v k. ú. Žabovřesky o výměře 23 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označené písmenem "f", kterážto část se slučuje s částí pozemku p. č. 524/1 - zahrada, o výměře 482 m², uvedeným geometrickým plánem označené písmenem "e", do nově označeného pozemku p. č. 524/1 - zahrada, o výměře 505 m² v k. ú. Žabovřesky,

- části pozemku p. č. 525/1 - ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Žabovřesky o výměře 38 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označené písmenem "b", kterážto část se slučuje s částí pozemku p. č. 4814/5 - ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Žabovřesky o výměře 45 m², uvedeným geometrickým plánem označené písmenem "a", do nově označeného pozemku p. č. 4814/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 84 m² v k. ú. Žabovřesky, o celkové výměře 61 m², ve vlastnictví statutárního města Brna
za
- část pozemku p. č. 524/1 zahrada v k. ú. Žabovřesky o výměře 8 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označenou písmenem "d",

- část pozemku p. č. 4814/5 - ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Žabovřesky o výměře 53 m², geometrickým plánem č. 2548-153/2014 pro k. ú. Žabovřesky označenou písmenem "c", kteréžto části se slučují do nově označeného pozemku p. č. 4814/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 61 m² v k. ú. Žabovřesky ve vlastnictví xxx. xxxxx xxxxxxxxx bez doplatku směny a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 84 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

98.

Směna části pozemku p. č. 91/10 za pozemek p. č. 44/16, vše k. ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti, zřízení věcného břemene - ZM6/3709

ZMB schvaluje směnu pozemku
- p. č. 91/10 - orná půda, o výměře 421 m²

(dle GP č. 1238-150/2014) v k. ú. Brněnské Ivanovice vlastnictví statutárního města Brna za pozemek
- p. č. 44/16 - orná půda, o výměře 6 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví spol. AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. s doplatkem ve prospěch statutárního města Brna ve výši 1.171.000,- Kč

a zřízení služebnosti na části pozemku p. č. 91/10 v k. ú. Brněnské Ivanovice - umístění a vedení vodovodního řadu DN 400, omezení činností v ochranném pásmu vodovodního řadu a práva vstupu a vjezdu pro statutární město Brno a pro společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

a zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace - právo zřídit a provozovat na části pozemku p. č. 91/10 v k. ú. Brněnské Ivanovice dálnici Dl včetně součástí a příslušenství a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním dálnice D1

a za podmínek směnné smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 85 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

99.

Svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemku p. č. 571 v k. ú. Komín - ZM6/3635

ZMB schvaluje MČ Brno-Komín svěření pozemku
- p. č. 571 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 689 m²

v k. ú. Komín
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 109 přílohy č. 4.

 

100.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p. č. 641 a p. č. 642 v k. ú. Dvorska - ZM6/3634

ZMB schvaluje MČ Brno-Tuřany svěření pozemků
- p. č. 641 - ostatní plocha, o výměře 4.621m²

- p. č. 642 - ostatní plocha, o vým&#$01ře 269 m²

v k. ú. Dvorska
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 109 přílohy č. 4.

 

101.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemků p. č. 418, p. č. 422, p. č. 423, p. č. 447, p. č. 448, p. č. 469 a p. č. 472 v k. ú. Dvorska - ZM6/3633

ZMB schvaluje MČ Brno-Tuřany svěření pozemků
- p. č. 418 - orná půda, o výměře 7.346 m²
- p. č. 422 - ostatní plocha, o výměře 1.357 m²

- p. č. 423 - orná půda, o výměře 3.130 m²
- p. č. 447 - ostatní plocha, o výměře 1.486 m²
- p. č. 448 - ostatní plocha, o výměře 4.740 m²

- p. č. 469 - ostatní plocha, o výměře 3.296 m²
- p. č. 472 - ostatní plocha, o výměře 1.333 m²

v k. ú. Dvorska
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 109 přílohy č. 4.


 

102.

Svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemku p. č. 2006/39 v k. ú. Chrlice - ZM6/3632

ZMB schvaluje MČ Brno-Chrlice svěření pozemku
- p. č. 2006/39 - orná půda, o výměře 1.449 m²

v k. ú. Chrlice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 109 přílohy č. 4.


 

103.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 879/1, 879/2, 881/1, 882, 883/2, 883/3, 2060/9, 2060/13, 2078/8, 2078/9, 2084/3, 2085/6, 2091/5 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3630

1. ZMB neschvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků
- p. č. 879/1 - ostatní plocha, o výměře 3.603 m²
- p. č. 2078/9 - ostatní plocha, o výměře 285 m²

v k. ú. Horní Heršpice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 109 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB.

2. ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků
- p. č. 879/2 - ostatní plocha, o výměře 148 m²
- p. č. 881/1 - ostatní plocha, o výměře 22 m²

- p. č. 882 - ostatní plocha, o výměře 62 m²
- p. č. 883/2 - ostatní plocha, o výměře 1.290 m²
- p. č. 883/3 - ostatní plocha, o výměře 359 m²

- p. č. 2060/9 - ostatní plocha, o výmě&#$04e 135 m²
- p. č. 2060/13 - ostatní plocha, o výměře 40 m²
- p. č. 2078/8 - ostatní plocha, o výměře 13 m²
- p. č. 2084/3 - ostatní plocha, o výměře 36 m²

- p. č. 2085/6 - ostatní plocha, o výměře 227 m²
- p. č. 2091/5 - ostatní plocha, o výměře 229 m²

vše v k. ú. Horní Heršpice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 109 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB.

 

104.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 890/2, 2076/1, 2076/6, 2077/1 v k. ú. Horní Heršpice a p. č. 332/6 v k. ú. Dolní Heršpice - ZM6/3629

ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků
- p. č. 890/2 - orná půda, o výměře 310 m²

- p. č. 2076/1 - orná půda, o výměře 231 m²

- p. č. 2076/6 - orná půda, o výměře 246 m²

- p. č. 2077/1 - orná půda, o výměře 450 m²

v k. ú. Horní Heršpice,
- p. č. 332/6 - orná půda, o výměře 102 m²

v k. ú. Dolní Heršpice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 109 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB.


 

105.

Dispozice s pozemky p. č. 745/2, p. č. 745/21, p. č. 745/17, p. č. 745/22, p. č. 741/2 a p. č. 741/3 v k. ú. Kníničky - úprava přílohy č. 135 bodu č. 179 usnesení Z6/036. ZMB - ZM6/3723

1. ZMB bere na vědomí skutečnost,

 • že část pozemku p. č. 745/16 o výměře 64 m² pro výstavbu parkoviště č. 1 dosud ve vlastnictví společnosti Maximus Resort, a.s., označená v př&#$08loze č. 33 bodu č. 111 zápisu R6/145. schůze RMB a v příloze č. 135 bodu č. 179 usnesení Z6/036. zasedání ZMB - ve smlouvě o provedení stavby, nájemní smlouvě a budoucí kupní smlouvě s předkupním právem a výhradou zpětné koupě se spol. Maximus Resort, a.s., a vedlejším účastníkem spol. Brněnské komunikace, a.s., jako pozemek č. 2, byl zatížen zástavním právem k zajištění budoucí pohledávky do výše 35.000.000,- Kč splatné do 31. 7. 2021, budoucí pohledávky do výše 35.000.000,- Kč vzniklé do 31. 1. 2022 a budoucí pohledávky do výše 3.500.000,- Kč vzniklé do 31. 1. 2022 ve prospěch Komerční banky, a. s., IČ 453 17 054, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 13. 2. 2012 s právními účinky vkladu ke dni 20. 2. 2012, č. j. V-2469/2012-702, a tato skutečnost byla popsána v čl. IV. shora uvedené smlouvy, která tvoří přílohu č. 33 bodu č. 111 zápisu R6/145. schůze RMB a přílohu č. 135 bodu č. 179 usnesení Z6/036. zasedání ZMB,
 • že vlastník pozemku č. 2 společnost Maximus Resort, a.s., neinformoval Majetkový odbor MMB, že podal dne 18. 6. 2014 ke katastrálnímu úřadu návrh na vklad výmazu zástavních práv váznoucích na tomto pozemku a že vklad výmazu zástavních práv byl proveden dne 23. 7. 2014,
 • že z důvodu výmazu zástavního práva, které vázlo na pozemku č. 2, vznikla pro realizaci v RMB a ZMB schválené dispozice nezbytnost úpravy přílohy č. 33 bodu č. 111 zápisu R6/145. schůze RMB a přílohy č. 135 bodu č. 179 usnesení Z6/036. zasedání ZMB,
 • že provedením úpravy nedojde k věcné změně přílohy uvedených usnesení RMB a ZMB - práva a závazky smluvních stran zůstanou po provedení úpravy beze změny.


2. ZMB souhlasí s úpravou v čl. IV. přílohy č. 135 bodu č. 179 usnesení Z6/036. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 2. 9. 2014, který zní:

 

Čl. IV. Odložená účinnost

1. Nájemce výslovně prohlašuje, že nic nebrání provedení výstavby veřejného parkoviště č. 1 na pozemku č. 2, převedení pozemku č. 2 do vlastnictví pronajímatele a neváznou na něm dluhy ke dni uzavření této smlouvy věcná břemena, zástavní práva či jiné právní povinnosti s těmito výjimkami:

 1. pozemek č. 2 je zatížen zástavním právem k zajištění budoucí pohledávky do výše 35.000.000,- Kč splatné do 31. 7. 2021, budoucí pohledávky do výše 35.000.000,- Kč vzniklé do 31. 1. 2022 a budoucí pohledávky do výše 3.500.000,- Kč vzniklé do 31. 1. 2022 ve prospěch Komerční banky, a. s., IČ 453 17 054, na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 13. 2. 2012 s právními účinky vkladu ke dni 20. 2. 2012, č. j. V-2469/2012-702,
 2. pozemek č. 2 je zatížen věcným břemenem ve prospěch pronajímatele a Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., IČ 463 47 275, na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 2. 8. 2012 s právními účinky vkladu ke dni 14. 8. 2012, č. j. V-12897/2012-702.


2. Vzhledem k tomu, že pozemek č. 2 je určen pro výstavbu veřejného parkoviště č. 1, dohodly se smluvní strany, že pozemek č. 2 bude převeden do vlastnictví pronajímatele nezatížený právy třetích osob s výjimkou věcného břemene uvedeného v předchozím odstavci pod písmenem b) na základě kupní smlouvy uzavřené mezi nájemcem jako prodávajícím a pronajímatelem jako kupujícím za kupní cenu ve výši celkem 1.000,- Kč, která je splatná do 60ti dnů poté, kdy pronajímatel bude zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník pozemku č. 2 nezatíženého právy třetích osob s výjimkou věcného břemene uvedeného v předchozím odstavci pod písm. b). Zajištění geometrického plánu, kterým bude oddělen pozemek č. 2 tak, aby mu bylo přiděleno samostatné parcelní číslo a mohl být převeden do vlastnictví pronajímatele, je věcí nájemce. Nájemce je rovněž povinen zajistit před uzavřením kupní smlouvy, kterou prodá pozemek č. 2 do vlastnictví pronajímatele, aby pozemek č. 2 nebyl zatížen právy třetích osob, žádná jeho zatížení nebyla zapsána v katastru nemovitostí s výjimkou uvedenou v předchozím odstavci pod písm. b).

3. Smluvní strany se zároveň dohodly, že tato smlouva se uzavírá s odloženou účinností a účinnosti nabývá, jakmile bude pronajímatel zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník pozemku č. 2 nezatíženého právy třetích osob s výjimkou zatížení uvedeného v odst. 1 písm. b) tohoto článku a nájemce složí na účet pronajímatele kauci uvedenou v čl. XIV. této smlouvy a to tím okamžikem, který nastane později. Smlouva v celém rozsahu zaniká s výjimkou části E., pokud nenabude účinnosti nejpozději do 30. 6. 2016. Nabytí účinnosti této smlouvy pronajímatel a nájemce shodně písemně potvrdí. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností s výjimkou části E., která nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy vzhledem k tomu, že nájem pozemku dle části E. nesouvisí s výstavou veřejného parkoviště č. 1 a č. 2 dle této smlouvy.

4. Smluvní strany se zároveň dohodly, že i když je tato smlouva uzavřena s odloženou účinností, je oprávněn nájemce ihned po jejím uzavření požádat o vydání územního rozhodnutí pro výstavbu veřejného parkoviště č. 1 na pozemcích č. 1 a na pozemku č. 2 a veřejného parkoviště č. 2 na pozemcích č. 3 před nabytím účinnosti smlouvy po odsouhlasení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vedlejším účastníkem, není však oprávněn žádat o stavební povolení pro jejich výstavbu před nabytím účinnosti této smlouvy.


takto:

Čl. IV. Odložená účinnost

1. Nájemce výslovně prohlašuje, že nic nebrání provedení výstavby veřejného parkoviště č. 1 na pozemku č. 2, převedení pozemku č. 2 do vlastnictví pronajímatele a neváznou na něm ke dni uzavření této smlouvy dluhy, věcná břemena, zástavní práva či jiné právní povinnosti, s výjimkou věcného břemene zřízeného k pozemku č. 2 ve prospěch pronajímatele a Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., IČ 463 47 275, na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 2. 8. 2012 s právními účinky vkladu ke dni 14. 8. 2012, č. j. V-12897/2012-702.

 
2. Vzhledem k tomu, že pozemek č. 2 je určen pro výstavbu veřejného parkoviště č. 1, dohodly se smluvní strany, že pozemek č. 2 bude převeden do vlastnictví pronajímatele nezatížený právy třetích osob s výjimkou věcného břemene uvedeného v předchozím odstavci na základě kupní smlouvy uzavřené mezi nájemcem jako prodávajícím a pronajímatelem jako kupujícím za kupní cenu ve výši celkem 1.000,- Kč, která je splatná do 60ti dnů poté, kdy pronajímatel bude zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník pozemku č. 2 nezatíženého právy třetích osob s výjimkou věcného břemene uvedeného v předchozím odstavci. Zajištění geometrického plánu, kterým bude oddělen pozemek č. 2 tak, aby mu bylo přiděleno samostatné parcelní číslo a mohl být převeden do vlastnictví pronajímatele, je věcí nájemce. Nájemce je rovněž povinen zajistit před uzavřením kupní smlouvy, kterou prodá pozemek č. 2 do vlastnictví pronajímatele, aby pozemek č. 2 nebyl zatížen právy třetích osob, žádná jeho zatížení nebyla zapsána v katastru nemovitostí s výjimkou uvedenou v předchozím odstavci.

3. Smluvní strany se zároveň dohodly, že tato smlouva se uzavírá s odloženou účinností a účinnosti nabývá, jakmile bude pronajímatel zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník pozemku č. 2 nezatíženého právy třetích osob s výjimkou zatížení věcným břemenem uvedeným v odst. 1. tohoto článku a nájemce složí na účet pronajímatele kauci uvedenou v čl. XIV. této smlouvy a to tím okamžikem, který nastane později. Smlouva v celém rozsahu zaniká s výjimkou části E., pokud nenabude účinnosti nejpozději do 30. 6. 2016. Nabytí účinnosti této smlouvy pronajímatel a nájemce shodně písemně potvrdí. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností s výjimkou části E., která nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy vzhledem k tomu, že nájem pozemku dle části E. nesouvisí s výstavou veřejného parkoviště č. 1 a č. 2 dle této smlouvy.

4. Smluvní strany se zároveň dohodly, že i když je tato smlouva uzavřena s odloženou účinností, je oprávněn nájemce ihned po jejím uzavření požádat o vydání územního rozhodnutí pro výstavbu veřejného parkoviště č. 1 na pozemcích č. 1 a na pozemku č. 2 a veřejného parkoviště č. 2 na pozemcích č. 3 před nabytím účinnosti smlouvy po odsouhlasení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vedlejším účastníkem, není však oprávněn žádat o stavební povolení pro jejich výstavbu před nabytím účinnosti této smlouvy.

Upravená smlouva o provedení stavby, nájemní smlouva a budoucí kupní smlouva s předkupním právem a výhradou zpětné koupě se spol. Maximus Resort, a.s., a vedlejším účastníkem spol. Brněnské komunikace, a.s., tvoří přílohu č. 86 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

106.

Žádost o vrácení části kupní ceny z realizovaného prodeje pozemku p. č. 9 v k. ú. Medlánky při ul. Turistická - zámecký park - ZM6/3710

ZMB schvaluje dohodu o narovnání, na základě které statutární město Brno uhradí xxxxxx xxxxxxxx částku ve výši 27.814,- Kč s ohledem na skutečnost, že v době, kdy Z5/010. zasedání Zastupitelstva města Brna, konané dne 13. 11. 2007, pod bodem č. 55 schvalovalo prodej pozemku p. č. 9 zahrada v k. ú. Medlánky xxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 106.800,- Kč, navrženou dle jednotkové kupní ceny 600,- Kč/m² + 3% daň z převodu nemovitostí a 500,- Kč správní poplatek za vklad do KN, činila výměra tohoto pozemku uvedená v katastru nemovitostí 127 m², nikoliv 172 m², jak je uvedeno v kupní smlouv&#$01 č. 62 07 1 483 ze dne 21. 2. 2008, přičemž dle schválené jednotkové kupní ceny 600,- Kč/m² + 3% daň z převodu nemovitostí a 500,- Kč správní poplatek za vklad do KN by kupní cena za prodej pozemku p. č. 9 zahrada o výměře 127 m² v k. ú. Medlánky v době schvalování prodeje na zasedání Z5/010. Zastupitelstva města Brna činila 78.986,- Kč, za podmínek dohody o narovnání, která tvoří přílohu č. 87 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

107.

Řešení úhrady smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč s příslušenstvím v souvislosti s nesplněním závazku xxxxxx xxxxx ze směnné smlouvy č. 62 08 3 007 na přestěhování podnikatelské provozovny z ulice Nad Dědinou na ul. Páteřní v k. ú. Bystrc - ZM6/3695

ZMB souhlasí se splátkami smluvní pokuty v celkové výši 500.000,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 7,75 % ročně z částky 500.000,- Kč za dobu od 1. 9. 2011 do zaplacení, z důvodu nesplnění závazku xxxxxx xxxxx dle směnné smlouvy č. 62 08 3 007 ze dne 30. 6. 2008 přestěhovat podnikatelskou provozovnu z ulice Nad Dědinou na ul. Páteřní, formou měsíčních splátek 30.000,- Kč, počínaje říjnem 2014, se splatností vždy do 25. dne v měsíci pod ztrátou výhody splátek, s možností mimořádných splátek, přičemž říjnová splátka v r. 2014 bude ve výši 90.000,- Kč (za měsíce srpen, září, říjen r. 2014), dle podmínek dohody o rozložení splátek smluvní pokuty, která tvoří přílohu č. 88 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

108.

Dodatek č. 2 ke směnné smlouvě pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - ZM6/3615

ZMB schvaluje dodatek č. 2 ke směnné smlouvě ev. č. 5613043341 uzavřené mezi xxxxxxx xxxxxxxx a statutárním městem Brnem pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb", obsahující

 • prodloužení lhůty vyklizení předmětných nemovitostí, a to do 30. 4. 2015,

 • stanovení náhrady za setrvání od 31. 10. 2014 do 30. 4. 2015 ve výši 58.071,- Kč,

 • povinnost uzavřít dohodu o vyklizení ve formě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, který tvoří přílohu č. 89 těchto usnesení.


Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

109.

Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s. - ZM6/3658

ZMB schvaluje dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s., která tvoří přílohu č. 90 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 
 

110.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno -  vzor koncesní smlouvy aktualizovaný v rámci posouzení SFŽP - ZM6/3611

ZMB schvaluje vzor koncesní smlouvy obsažený ve svazku 2 koncesní dokumentace pro koncesní řízení s názvem "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno" schválený SFŽP v rámci posouzení a vypořádání připomínek, který tvoří přílohu č. 91 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

111.

Vydání změny Územního plánu zóny (ÚPZ) Soběšice - č. RP 5/09 - ZM6/3656

ZMB v návaznosti na ust. § 69 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 • neschvaluje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny ÚPZ Soběšice - č. RP 5/09,

 • nesouhlasí s návrhem na vydání změny ÚPZ Soběšice - č. RP 5/09 opatřením obecné povahy,

 • zamítá změnu ÚPZ Soběšice - č. RP 5/09 formou opatření obecné povahy,

 • souhlasí s ukončením procesu pořizování změny ÚPZ Soběšice - č. RP 5/09.

 

112.

Zrušení Územního plánu zóny (ÚPZ) Řečkovice - centrální část a ukončení procesu pořizování změny Územního plánu zóny Řečkovice - centrální část č. RP 2/08 - ZM6/3643

1. ZMB v návaznosti na ust. § 71 odst. 3 a § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 • schvaluje zrušení Územního plánu zóny Řečkovice - centrální část,

 • vydává zrušení Územního plánu zóny Řečkovice - centrální část, formou opatření obecné povahy, které tvoří přílohu č. 92a těchto usnesení,

 • souhlasí s ukončením procesu pořizování změny Územního plánu zóny Řečkovice - centrální část, č. RP 2/08 dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu č. 92b těchto usnesení.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 

113.

Podnět k pořízení změny Regulačního plánu MČ Medlánky - ZM6/3652

1. ZMB ve smyslu ust. § 62 odst. 2 písm. b) a § 64 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o pořízení změny Regulačního plánu městské části Medlánky č. RP 1/14.

2. ZMB ve smyslu ust. § 62 odst. 2 písm. b) a § 64 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zněním předloženého návrhu zadání změny, který tvoří přílohu č. 93 těchto usnesení.

***
3. ZMB ve smyslu ust. § 62 odst. 2 písm. b) a § 64 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukládá RMB zajistit předání návrhu zadání pořizovateli.
***
úkol č.: [Z6/037/113]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [bezodkladně]

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

115.

Projekt IPRM "Kapucínské terasy" - posouzení projektu, zařazení projektu do rozpočtu města Brna, pověření Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, investorskou činností - ZM6/3622

1. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "Kapucínské terasy", které tvoří přílohu č. 94 těchto usnesení;

 • přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Kapucínské terasy" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 • zařazení projektu ORG 5204 "Kapucínské terasy" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 25.301 tis. Kč a s realizací v roce 2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna.


***
ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Kapucínské terasy" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z6/037/115]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2014-11-30]

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 
 
 

116.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3624

1. ZMB bere na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42".

2. ZMB souhlasí s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 95 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

114.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - říjen 2014 - ZM6/3626


1. ZMB bere na vědomí

 • zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5023 "Zelný trh - rekonstrukce" ze 70.000 tis. Kč na 71.500 tis. Kč,

 • zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu ORG 5142 "Zateplení ZŠ Blažkova" z 28.100 tis. Kč na 29.500 tis. Kč.


2. ZMB schvaluje

 • změnu názvu projektu ORG 5196 z "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" na "NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností",

 • zařazení projektu ORG 5203 "Dobudování sportovně rekreačního areálu Pod Plachtami v Brně-Novém Lískovci, 1. etapa" s celkovými náklady ve výši 8.000 tis. Kč a dobou realizace 2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna.


 

117.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3619

1. ZMB bere na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60.

2. ZMB souhlasí s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 96 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

118.

Projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3623

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava".

2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 97a těchto usnesení.

3. ZMB schvaluje smlouvu č. 13142026 o poskytnutí podpory ze Státního fondu Životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability Lokální biokoridor Heršpická Leskava" v maximální výši 694.774,80 Kč, která tvoří přílohu č. 97b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 

119.

Projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k. ú. Chrlice" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3620

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k. ú. Chrlice".

2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k. ú. Chrlice", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 98a těchto usnesení.

3. ZMB schvaluje smlouvu č. 13148206 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k. ú. Chrlice" v maximální výši 1.128.298,85 Kč, která tvoří přílohu č. 98b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 

120.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci k projektu "Moravian Science Centre Brno" - ZM6/3660

1. ZMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci k projektu "Moravian Science Centre Brno" uzavřenou mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem, který tvoří přílohu č. 99 těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucí Kanceláře strategie města MMB podpisem uvedeného dodatku.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

122.

Nabytí pozemků p. č. 2234/40 v k. ú. Maloměřice - ZM6/3645

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 2234/40 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 53 m²

v k. ú. Maloměřice ve spoluvlastnictví xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 63.600,- Kč a se započtením kompenzace za užívání pozemku bez právního důvodu od 1. 4. 2012, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 100 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

123.

Prodej pozemku p. č. 2373/38 v k. ú. Královo Pole a zřízení služebnosti - ZM6/3699

ZMB schvaluje

 • prodej pozemku p. č. 2373/38 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 90 m² v k. ú. Královo Pole xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 281.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy,

 • zřízení služebnosti spočívající v povinnosti kupujícího strpět uložení vodovodního řadu DN 100 a vodovodní přípojky inv. č. 05878 na části pozemku p. č. 2373/27 v k. ú. Královo Pole ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 101 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


124.

Prohlášení o využití areálu nedokončené železniční polikliniky v k. ú. Štýřice statutárním městem Brnem ve veřejném zájmu - ZM6/3725

1. ZMB bere na vědomí

 • přípis Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 15. 9. 2014, kterým tato organizace sděluje statutárnímu městu Brnu, jako žadateli o převod areálu nedokončené železniční polikliniky v k. ú. Štýřice, že je připravena bezodkladně obnovit proces dokončení privatizace tohoto areálu formou aktualizace již existujícího privatizačního projektu za podmínky, že obdrží závazné prohlášení statutárního města Brna, že převáděný majetek město využije ve veřejném zájmu a zároveň upozorňuje, že konkrétní výše kupní ceny bude stanovena až po obdržení níže specifikovaného prohlášení statutárního města Brna;

 • skutečnost, že dle poskytnutého znaleckého posudku z ledna 2014 byla cena obvyklá areálu stanovena na 9.320.000,- Kč, a to jako cena pozemků ve výši 44.791.060,- Kč s odečtením nákladů na demolici staveb ve výši 35.470.000,- Kč;

 • skutečnost, že bližší podmínky nebyly statutárnímu městu Brnu sděleny.


2. ZMB prohlašuje že v případě, že statutární město Brno nabude vlastnické právo k nemovitým věcem, které tvoří areál nedokončené železniční polikliniky v k. ú. Štýřice, zajistí jejich využití ve veřejném zájmu, a to:

 • části pozemků p. č. 143/1 a 142/1 (okrajově také pozemek p. č. 141) jako plochy městské zeleně (pro veřejně prospěšnou stavbu),

 • zbývající části pozemků p. č. 143/1 a p. č. 148/9 jako plochy dopravní infrastruktury - komunikace a prostranství místního významu (veřejný dopravní prostor),

 • pozemek p. č. 141 a zbývající část pozemku p. č. 142/1 jako plochy dopravní infrastruktury - doprava drážní - "Přestavba železničního uzlu Brno", umístění tramvajové smyčky u ulice Rosické a komunikační propojení ulice Rosické a Pražákovy (stavba ve veřejném zájmu),

 • pozemky p. č. 141, 142/1, 143/1 a 145 pro veřejně prospěšné stavby - koridory pro protipovodňové hráze a zdi,

 • pozemek p. č. 143/1 pro veřejně prospěšnou stavbu - koridor kanalizace pro dostavbu kmenové stoky A,

 • pozemky p. č. 145, 147, 148/2, 148/7, 148/8 a převážné části pozemků 143/1 a 148/9 k revitalizaci území včetně odstranění staveb ve špatném stavebně technickému stavu v návaznosti na výše uvedené budoucí využití ostatních částí území


přičemž v případě pozemku p. č. 143/1 v k. ú. Štýřice již byla mezi statutárním městem Brnem a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací uzavřena dne 12. 11. 2013 smlouva o zřízení věcného břemene za účelem umístění a provozování cyklistické stezky, tedy je užíván ve veřejném zájmu.

 

125.

Memorandum ve věci majetkoprávní přípravy staveb "Silnice I/42 Brno, Tomkovo náměstí" "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - ZM6/3726

ZMB schvaluje Memorandum ve věci majetkoprávní přípravy staveb "Silnice I/42 Brno, Tomkovo náměstí" "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova", které tvoří přílohu č. 102 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

126.

Nabídka předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům podél Ponávky a při ulici Dornych v k. ú. Komárov - ZM6/3727

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 1284/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 38 m² vzniklého dle geometrického plánu č. 782-15/2008 z části p. č. 1284 - zastavěná plocha, společný dvůr v k. ú. Komárov z vlastnictví společnosti SVÚM reality s.r.o. do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 76.950,- Kč a za podmínek dle kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 103 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 

127.

"Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba" - dohoda o narovnání se společností ŽSD a.s. - ZM6/3728

1. ZMB schvaluje dohodu o narovnání uzavíranou ke smírnému ukončení soudního sporu mezi statutárním městem Brnem a spol. ŽSD a.s., se sídlem Brněnská 1050, 664 42 Modřice, spočívající v závazku účastníků dohody o narovnání uzavřít soudní smír, který bude obsahovat následující podmínky:

 • závazek ŽSD a.s. uhradit statutárnímu městu Brnu částku 1.920.000,- Kč ve lhůtě do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o schválení soudního smíru,
 • závazek ŽSD a.s. uhradit statutárnímu městu Brnu část soudního poplatku, která nebude vrácena po skončení soudního řízení smírem, a to do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o schválení soudního smíru.

Dohoda o narovnání tvoří přílohu č. 104 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dohody o narovnání.


 
 

121.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně - ZM6/3651

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, která tvoří přílohu č. 105 těchto usnesení.


 
 
 
 
 
 
 

3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

ZMB bere na vědomí (bez hlasování) zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMB za III. čtvrtletí roku 2014, Finančního výboru ZMB ve III. čtvrtletí 2014, Výboru pro národnostní menšiny ZMB za III. čtvrtletí 2014, předložené zprávy o bezpečnosti a pořádku - Zprávu PČR o bezpečnostní situaci na území města Brna, Zprávu o činnosti Městské policie Brno za 3. čtvrtletí 2014 a Zprávu o činnosti Hasičského záchranného sboru na území města Brna za III. čtvrtletí 2014.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 

Ověřovatelé:

Mgr. Pavel Sázavský, MBA, v. r.

Mgr. Libor Šťástka, v. r.

 
V Brně 8. října 2014
Zápis zpracovala Nikol Šabratová, Organizační odbor MMB
Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB