Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

 
 

USNESENÍ


 
ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z7/01
konaného dne 25. listopadu 2014

 

 

 

1.

Zahájení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brna primátorem města Brna

Bod jednání bez hlasování.


 

2.

Složení slibu členů Zastupitelstva města Brna


ZMB bere na vědomí, že níže uvedení členové ZMB složili zákonem předepsaný slib:
Mgr. Martin Ander, Ph.D.
Mgr. Lubora Bednaříková
Ing. Vít Beran
Ing. Pavel Boleslav
RNDr. Daniel Borecký, CSc.
Ing. arch. Petr Bořecký
JUDr. Šárka Cechová
Ing. Antonín Crha
Ing. Jana Drápalová
MUDr. Josef Drbal
Mgr. Zdeňka Dubová
Ivana Fajnorová
Bc. Martin Freund
Mgr. Petr Hladík
PhDr. Karla Hofmannová
RNDr. Jan Hollan, Ph.D.
Bc. Matěj Hollan
Jiří Hráček
Bc. Miloslav Humpolíček
Jiří Ides
Marek Janíček
Ing. Stanislav Juránek
Ing. Jaroslav Kacer
Ing. Karin Karasová
Ing. Hana Kašpaříková
JUDr. Robert Kerndl
Bc. Tomáš Koláčný
Ing. Petr Kratochvíl
Bc. Tomáš Kratochvíl
Bc. Naděžda Křemečková
Ing. Klára Liptáková
Bc. Barbora Maťáková
Richard Mrázek
Jiří Novotný
Mgr. René Novotný
JUDr. Jiří Oliva
Bc. Roman Onderka, MBA
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
Ing. Oliver Pospíšil
JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D.
MUDr. Daniel Rychnovský
Martin Říha
Mgr. Pavel Sázavský, MBA
Ing. Martin Schwab
Ing. Pavel Staněk
Mgr. Jaroslav Suchý
JUDr. Helena Sýkorová
Petr Šafařík
Mgr. Libor Šťástka
Mgr. Jiří Ulip
Ing. Pavel Urubek
doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D.
RNDr. Mojmír Vlašín
Ing. Petr Vokřál
MVDr. Vlastimil Žďárský

Bod jednání bez hlasování.


 

3.

Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brna

ZMB zvolilo ověřovatele zápisu:
JUDr. Jiří Oliva, Ing. Jana Drápalová.

4.

Stanovení počtu členů Rady města Brna - ZM7/0001

ZMB v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
stanoví pro volební období 2014-2018 počet 11 členů Rady města Brna.

 
 
 
 
 

5.

Zřízení výborů Zastupitelstva města Brna ve volebním období 2014-2018 a stanovení počtu jejich členů - ZM7/0002

ZMB v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, pro volební období 2014-2018:

1. zřizuje

 • Finanční výbor Zastupitelstva města Brna
 • Kontrolní výbor Zastupitelstva města Brna
 • Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna


2. stanoví počet členů

 • Finančního výboru Zastupitelstva města Brna na 11 členů
 • Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna na 9 členů
 • Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna na 7 členů.

6.

Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva města Brna dlouhodobě uvolněni - ZM7/0003

ZMB v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
1. určuje funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Brna dlouhodobě uvolněni dnem 25. 11. 2014:

 • primátor města Brna;

 • první náměstek primátora města Brna, který bude zástupcem primátora města Brna v době jeho nepřítomnosti, nebo v době, kdy primátor města Brna funkci nevykonává, v celém rozsahu práv a povinností primátora města Brna, a podepisuje s ním právní předpisy statutárního města Brna;

 • náměstci primátora města Brna v pořadí pro zastupování primátora města Brna v době jeho nepřítomnosti a nepřítomnosti prvního náměstka primátora města Brna:
  • v pořadí druhý náměstek primátora města Brna,
  • v pořadí třetí náměstek primátora města Brna,
  • v pořadí čtvrtý náměstek primátora města Brna;

 • člen Rady města Brna pro správu městských účastí;

 • předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna;

 • předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Brna;


čímž stanoví v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, počet dlouhodobě uvolněných členů ZMB na 8 dnem 25. 11. 2014.

 
2. svěřuje

 • primátorovi města Brna zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti v oblasti financí a rozpočtu, strategie města, zahraničních a regionálních vztahů, publicity činnosti města, vnější a vnitřní kontrolní činnosti, civilním nouzovém plánování a obranném plánování a veřejném pořádku;

 • prvnímu náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti v oblasti správy majetku a oblasti školství, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na správu a dispozice s městským majetkem a školství, mládež a tělovýchovu;

 • v pořadí druhému náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti pro oblast technickou, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na dopravu, investiční výstavbu vč. technických sítí, městskou informatiku a implementaci evropských fondů;

 • v pořadí třetímu náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti pro oblast sociálně kulturní, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na kulturu, památkovou péči, zdravotnictví a sociální péči;

 • v pořadí čtvrtému náměstkovi primátora města Brna vykonávat působnosti pro oblast rozvoje města, tedy zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti se zaměřením na územní plánování a rozvoj, životní prostředí, zemědělství, vodní a lesní hospodářství a projekt zdravého města.

7.

Volební řád pro volbu primátora, náměstků primátora, dalších členů Rady města Brna a pro volbu dalších dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Brna - ZM7/0004

1. ZMB schvaluje Volební řád pro volbu primátora, náměstků primátora a dalších členů Rady města Brna a pro volbu dalších dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Brna, který tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení.

2. ZMB volí volební komisi pro volbu primátora, náměstků primátora a dalších členů Rady města Brna a pro volbu dalších dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Brna ve složení:

předseda volební komise: Ing. Antonín Crha
členové volební komise: PhDr. Karla Hofmannová
Jiří Ides
Ing. Karin Karasová
Ing. Pavel Urubek

 
 
 

 

8.

Volba primátora města Brna - ZM7/0005

ZMB zvolilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dne 25. listopadu 2014 Ing. Petra Vokřála primátorem města Brna.

 

9.

Volba náměstků primátora města Brna - ZM7/0006


ZMB v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

zvolilo

 • dne 25. listopadu 2014 Ing. Kláru Liptákovou do funkce první náměstkyně primátora města Brna, která bude zástupkyní primátora města Brna v době jeho nepřítomnosti, nebo v době, kdy primátor města Brna funkci nevykonává v celém rozsahu práv a povinností primátora města Brna, podepisuje s ním právní předpisy statutárního města Brna, a která bude vykonávat působnosti pro oblast správy majetku a oblast školství, tedy zabezpečovat konkrétní úkoly v samostatné působnosti se zaměřením na správu a dispozice s městským majetkem a školství, mládež a tělovýchovu;

 • dne 25. listopadu 2014 Richarda Mrázka do funkce v pořadí druhého náměstka primátora města Brna, který bude vykonávat působnosti pro oblast technickou, tedy zabezpečovat konkrétní úkoly v samostatné působnosti se zaměřením na dopravu, investiční výstavbu vč. technických sítí, městskou informatiku a implementaci evropských fondů;

 • dne 25. listopadu 2014 Bc. Matěje Hollana do funkce v pořadí třetího náměstka primátora města Brna, který bude vykonávat působnosti pro oblast sociálně kulturní, tedy zabezpečovat konkrétní úkoly v samostatné působnosti se zaměřením na kulturu, památkovou péči, zdravotnictví a sociální péči;

 • dne 25. listopadu 2014 Mgr. Martina Andera, Ph.D. do funkce v pořadí čtvrtého náměstka primátora města Brna, který bude vykonávat působnosti pro oblast rozvoje města, tedy zabezpečovat konkrétní úkoly v samostatné působnosti se zaměřením na územní plánování a rozvoj, životní prostředí, zemědělství, vodní a lesní hospodářství a projekt zdravého města.


 

10.

Volba dalších členů Rady města Brna - ZM7/0007


ZMB v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

1. zvolilo dne 25. listopadu 2014
- Bc. Tomáše Kratochvíla
do funkce dlouhodobě uvolněného člena Zastupitelstva města Brna - člena Rady města Brna pro správu městských účastí;

2. zvolilo dne 25. listopadu 2014
- MUDr. Daniela Rychnovského
- JUDr. Petru Rusňákovou, Ph.D.
- Ing. Víta Berana
- Marka Janíčka
- Mgr. Jiřího Ulipa

do funkce členů Rady města Brna.

 

11.

Volba dalších dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Brna - ZM7/0008

ZMB v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) a l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
zvolilo

 • dne 25. listopadu 2014 Mgr. Jaroslava Suchého

předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Brna

 • dne 25. listopadu 2014 Bc. Naděždu Křemečkovou

předsedkyní Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna.

 

12.

Volební řád pro volbu neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů Zastupitelstva města Brna a úprava Statutu výborů Zastupitelstva města Brna - ZM7/0009

1. ZMB schvaluje změnu článku 4, odst. 4 Statutu výborů ZMB, který nově zní: "Předsedou a místopředsedou výboru jsou pouze členové ZMB. V případě Výboru pro národnostní menšiny ZMB musí být nejméně polovina členů výboru tvořena zástupci národnostních menšin delegovanými spolkem utvořeným dle občanského zákoníku. Člen výboru ZMB, který současně není členem ZMB, musí mít po celou dobu výkonu funkce trvalé bydliště na území statutárního města Brna.

2. ZMB schvaluje Volební řád pro volbu neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů Zastupitelstva města Brna, který tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení.

3. ZMB volí volební komisi pro volbu neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů Zastupitelstva města Brna ve složení:

předseda volební komise: Ing. Antonín Crha
členové volební komise: Mgr. Zdeňka Dubová
PhDr. Karla Hofmannová
Ing. Karin Karasová
Jiří Novotný

 
 
 
 

13.

Volba neuvolněných předsedů, místopředsedů a členů výborů Zastupitelstva města Brna - ZM7/0010

1. ZMB zvolilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dne 25. listopadu 2014,

- Ing. Roberta Plagu, Ph.D.
místopředsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Brna

- Ing. Víta Berana
- Ing. Janu Drápalovou
- RNDr. Jana Hollana, Ph.D.
- Ing. Jaroslava Kacera
- Ing. Hanu Kašpaříkovou
- Bc. Romana Onderku, MBA
- Martina Říhu
- Ing. Pavla Staňka
- doc. RNDr. Františka Vižďu, Ph.D.
členy Finančního výboru Zastupitelstva města Brna

- MUDr. Josefa Drbala
místopředsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna

- Mgr. Luboru Bednaříkovou
- RNDr. Daniela Boreckého, CSc.
- Mgr. Petra Hladíka
- Bc. Tomáše Koláčného
- JUDr. Jiřího Olivu
- Mgr. Libora Šťástku
- RNDr. Mojmíra Vlašína
členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna

- Bc. Martina Freunda
předsedou Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna

- Ivanu Fajnorovou
místopředsedkyní Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna

- Bc. Barboru Maťákovou
členkou Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna.

***
2. ZMB ukládá předsedovi Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna připravit návrh na doplňující volbu členů výboru a předložit jej na příští zasedání Zastupitelstva města Brna.
***
úkol č.: [Z7/01/13]
zodpovídá: předseda Výboru pro národnostní menšiny [75]
termín: [do příštího zasedání ZMB]

14.

Příjmy, které město Brno postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2015 - ZM7/0011

1. ZMB bere na vědomí kritéria a jejich veličiny použité pro rozdělení neúčelové dotace postupované městem Brnem v roce 2015 do rozpočtů městských částí dle přílohy č. 3a těchto usnesení.

2. ZMB schvaluje procentní podíl kritérií pro rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města Brna městským částem v roce 2015 dle přílohy č. 3b těchto usnesení.

3. ZMB stanoví příjmy, které město Brno postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2015, v celkovém objemu 1.250.192 tis. Kč dle přílohy č. 3c těchto usnesení.

 

15.

Vyhlášení místního referenda - ZM7/0012

1. ZMB bere na vědomí

 • doplnění návrhu přípravného výboru pro konání místního referenda o poloze osobního železničního nádraží v Brně o možný termín jeho konání;

 • právní analýzu otázek navržených k rozhodnutí v místním referendu zpracovanou advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s. r. o.;

 • právní analýzu možnosti dodatečné změny návrhu na konání místního referenda o možný termín jeho konání.


2. ZMB vyhlašuje místní referendum na základě návrhu přípravného výboru, v souladu s ust. § 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území statutárního města Brna o otázkách:

"1. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti k modernizaci železniční stanice "Brno-hlavní nádraží" v dosavadní poloze podél ulice Nádražní?

2. Souhlasíte s tím, aby město Brno podniklo bezodkladně všechny kroky v samostatné působnosti s cílem prosadit, aby se nejlepší řešení modernizace železniční stanice "Brno-hlavní nádraží" určilo prostřednictvím soustavy otevřených návrhových soutěží?"

3. ZMB stanovuje

 • dobu jeho konání současně s volbami do zastupitelstev krajů v září nebo říjnu roku 2016.;

 • výši odměny za výkon funkce člena komise ve výši 1300,- Kč a předsedy komise ve výši 1600,- Kč.


 
 
 
 
***
ZMB ukládá RMB vyčlenit v rozpočtu města Brna na rok 2016 finanční prostředky na zajištění konání místního referenda.
Termín: při tvorbě rozpočtu na rok 2016.
***
úkol č.: [Z7/01/15]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [viz usnesení]

 
 

16.

Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Brna do konce roku 2014 a v roce 2015 - ZM7/0013

1. ZMB schvaluje

 • termín zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2014 se zahájením zasedání dne 19. prosince;
 • harmonogram zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2015 v termínech zahájení zasedání:

10. února
17. března
14. dubna
19. května
23. června
8. září
6. října
10. listopadu
8. prosince.

2. ZMB souhlasí s konáním zasedání Zastupitelstva města Brna v prázdninovém období v případě potřeby, které bude primátorem města Brna svoláno v souladu s článkem 3 odst. 2 Jednacího řádu ZMB.

17.

Návrh na změny v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města Brna - ZM7/0014

ZMB v souladu s ustanovením § 84 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

 1. navrhuje odvolání a zvolení členů představenstev a dozorčích rad obchodních společností se 100 % majetkovou účastí statutárního města Brna:
  • Brněnské komunikace, a.s.
  • Dopravní podnik města Brna, a.s.
  • Lesy města Brna, a.s.
  • Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.
  • SAKO Brno, a.s.
  • STAREZ - SPORT, a.s.
  • Technické sítě Brno, akciová společnost
  • Teplárny Brno, a.s.

  dle přehledu, který tvoří přílohu č. 4a těchto usnesení;

  B. navrhuje odvolání a zvolení členů představenstev a dozorčích rad obchodních společností s menší než 100% majetkovou účastí statutárního města Brna:

   • Automotodrom Brno, a.s.
   • Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
   • KORDIS JMK, a.s.
   • Technologický Park Brno, a.s.
   • Veletrhy Brno, a.s.

  dle přehledu, který tvoří přílohu č. 4b těchto usnesení.

   

18.

Delegování zástupců statutárního města Brna na valné hromady obchodních společností s menší než 100% majetkovou účastí města - ZM7/0015

1. ZMB ruší delegování zástupců statutárního města Brna na valných hromadách obchodních společností s majetkovou účastí statutárního města Brna stanovené usnesením Z6/001. zasedání ZMB, konaného dne 11. listopadu 2010, bod 16.

2. ZMB deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

Bc. Tomáše Kratochvíla........ jako zástupce
Ing. Víta Berana ................ jako náhradníka
k zastupování na všech valných hromadách společnosti Automotodrom Brno, a.s.,

Bc. Tomáše Kratochvíla ....... jako zástupce
Bc. Matěje Hollana.............. jako náhradníka
k zastupování na všech valných hromadách společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

Bc. Tomáše Kratochvíla ....... jako zástupce
Marka Janíčka................... jako náhradníka
k zastupování na všech valných hromadách společnosti KORDIS JMK, a.s.,

Bc. Tomáše Kratochvíla....... jako zástupce
Mgr. Martina Andera, Ph.D...jako náhradníka
k zastupování na všech valných hromadách společnosti Technologický Park Brno, a.s.,

 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Tomáše Kratochvíla ....... jako zástupce
Richarda Mrázka. ............... jako náhradníka
k zastupování na všech valných hromadách společnosti Veletrhy Brno, a.s.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Vokřál, v. r. Ing. Klára Liptáková, v. r.
primátor 1. náměstkyně primátora

 
 

 

Ověřovatelé:

JUDr. Jiří Oliva, v. r.

Ing. Jana Drápalová, v. r.

 
 
V Brně 26. 11. 2014
Zápis zpracovala Nikol Šabratová, Organizační odbor MMB
Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB