Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

 
 

USNESENÍ


 
Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/035
konaného dne 17. června 2014

 
 
 
 

Bod 105 byl projednán po bodu 109.
Bod 11 byl projednán po bodu 140.
Bod 12 byl projednán po bodu 11.
Bod 122 byl projednán po bodu 12.
Bod 130 byl projednán po bodu 143.

 

 

1.

Technický bod


ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:
Bc. Aleš Jakubec, Ludvík Kadlec.

ZMB schvaluje pořad jednání ZMB č. Z6/035 předložený RMB, ve znění změn.

 

4.

Volba přísedících Městského soudu v Brně - ZM6/3311


1. ZMB schvaluje Volební řád pro volbu přísedících Městského soudu v Brně, který tvoří přílohu č. 1a těchto usnesení.

2. ZMB volí v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), v platném znění, přísedící Městského soudu v Brně na období 2014-2018, jejichž seznam tvoří přílohu č. 1b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

5.

Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Brna pro volební období 2014-2018 a vytvoření volebního obvodu na území města Brna pro volby do ZMB - ZM6/3354

1. ZMB stanoví v souladu s ustanovením § 67 a v rozsahu ustanovení § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Brna pro volební období 2014-2018 na padesát pět.

2. ZMB bere na vědomí jeden volební obvod na území města Brna pro volby do Zastupitelstva města Brna v roce 2014.


 

6.

Stanovy společnosti Veletrhy Brno, a. s. - ZM6/3350

1. ZMB schvaluje stanovy společnosti Veletrhy Brno, a. s., které tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení.

2. ZMB bere na vědomí

 • dopis předsedy představenstva společnosti Veletrhy Brno, a. s., adresovaný primátorovi města Brna,
 • dopis primátora města Brna předsedovi představenstva společnosti Veletrhy Brno, a. s.,
 • dopis primátora města Brna jednateli společnosti Messe Düsseldorf GmbH,
 • dopis jednatele společnosti Messe Düsseldorf GmbH adresovaný primátorovi města Brna.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

7.

Stanovy společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - ZM6/3349

ZMB schvaluje stanovy společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, které tvoří přílohu č. 3 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

8.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek - ZM6/3358

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, která tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení.


 

 
 
 
 
 
 

9.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejných prostranstvích - ZM6/3357

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb na veřejných prostranstvích, která tvoří přílohu č. 5 těchto usnesení.


 

10.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2011, Požární řád města Brna, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2013 - ZM6/3356

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2011, Požární řád města Brna, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2013, která tvoří přílohu č. 6 těchto usnesení.


 

13.

Pojmenování nových ulic, pojmenování prodloužení stávajících ulic a přejmenování ulice, vše na území města Brna - ZM6/3355

ZMB schvaluje

 • pojmenování ulic v k. ú. Sadová názvy "Gustava Broma", "Jarmily Kurandové", "Vlasty Fialové", "Firkušného", "Moskalykova" a "Menšíkova",

 • pojmenování nových ulic v k. ú. Bystrc názvy "Podkomorská", "Kotoulky", "K Jelenici", "Čihadla" a pojmenování prodloužení stávajících ulic Markůvky a Nad Přehradou názvy "Markůvky" a "Nad Přehradou",

 • pojmenování nových ulic v k. ú. Holásky názvy "K Jezerům" a "Výmlatiště",

 • pojmenování nových ulic v k. ú. Slatina názvy "Kigginsova" a "Brněnky",

 • pojmenování nových ulic v k. ú. Žebětín názvy "Sedlička", "Nad Cihelnou" a "Remízky",

 • pojmenování prodloužení stávající ulice Révová v k. ú. Židenice názvem "Révová",

 • pojmenování prodloužení stávající ulice Hřebíčková v k. ú. Ivanovice názvem "Hřebíčková",

 • pojmenování nové ulice v k. ú. Horní Heršpice názvem "K Lávce",

 • přejmenování ulice "Liesganigovy" v k. ú. Soběšice názvem "U Dubu".


Situační plánky tvoří přílohu č. 7 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

14.

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015, rozsah a struktura rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2016 - 2020 - ZM6/3333

1. ZMB schvaluje

 • harmonogram přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015 (dále jen "harmonogram"), dle přílohy č. 8a těchto usnesení;

 • rozsah a strukturu rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2016-2020, dle přílohy č. 8b těchto usnesení.


***
2. ZMB ukládá RMB zajistit provádění prací na přípravě návrhu rozpočtu města Brna na rok 2015 v souladu se schváleným harmonogramem.
***
úkol č.: [Z6/035/14/01]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [dle harmonogramu]

***
3. ZMB ukládá RMB zajistit, ve spolupráci s orgány městských částí, provádění prací na přípravě rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2016 - 2020 v souladu se schváleným rozsahem a strukturou.
***
úkol č.: [Z6/035/14/02]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [bezodkladně]

 

15.

Záměr dispozice s majetkovým podílem statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s. - ZM6/3299

1. ZMB bere na vědomí posouzení záměru dispozice s majetkovým podílem statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s.,

  1. spočívající v odkoupení majetkového podílu společnosti P&O,
  2. spočívající v samostatném prodeji majetkového podílu města,
  3. spočívající ve společném prodeji majetkových podílů města a společnosti P&O.


2. ZMB schvaluje záměr dispozice s majetkovým podílem statutárního města ve společnosti Technologický Park Brno, a. s., spočívající ve společném prodeji majetkových podílů města a společnosti P&O.

***
3. ZMB ukládá RMB připravit ve spolupráci se společností P&O realizaci společného prodeje majetkových podílů ve společnosti Technologický Park Brno, a. s.
***
úkol č.: [Z6/035/15/01]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [bezodkladně]

***
4. ZMB ukládá RMB předložit Zastupitelstvu města Brna ke schválení návrh realizace společného prodeje majetkových podílů města a společnosti P&O ve společnosti Technologický Park Brno, a. s.
***
úkol č.: [Z6/035/15/02]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [bezodkladně]


 

16.

Zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ -  SPORT, a. s. peněžitým vkladem statutárního města Brna - rozpočtové opatření - ZM6/3352

ZMB schvaluje

 • poskytnutí peněžitého vkladu statutárního města Brna ve výši 10.254.000,- Kč za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a. s.,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9 těchto usnesení, z důvodu změny formy financování rozšíření kapacity hlediště v hale RONDO.


 

17.

Žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx o prominutí pohledávky - ZM6/3379

ZMB schvaluje prominutí pohledávky ve výši 40.321,- Kč za ošetřování psa v Útulku pro opuštěná zvířata při Městské policii Brno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.


 

18.

A. Rozhodnutí ve věci soudního sporu žalobce x. xxxxxxxxx za ušlé nájemné proti statutárnímu městu Brnu - rozpočtové opatření
B. Rozhodnutí ve věci soudního sporu žalobce Ing. Pavla Bednaříka, správce konkursní podstaty Moravia Banky, a. s. v likvidaci proti statutárnímu městu Brnu, o 14.168.395,24 Kč s příslušenstvím - rozpočtové opatření - ZM6/3334

1. ZMB bere na vědomí

A) nepravomocný rozsudek Městského soudu v Brně č. j. 221 C 210/2012-204 ze dne 22. 1. 2014 ve věci soudního sporu mezi žalobcem xxxxxxx xxxxxxxx a žalovaným statutárním městem Brnem za ušlé nájemné, kterým bylo mimo jiné rozhodnuto tak, že:

 • žalovaný je povinen uhradit žalobci částku 3.432.914,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 7,5 % ročně z částky 1.969.172,- Kč za dobu od 5. 12. 2012 do 31. 8. 2012 a ve výši 8,05 % ročně z částky 3.432.914,- Kč za dobu od 20. 9. 2013 do zaplacení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku (výrok I. rozsudku),

 • žalovaný je povinen uhradit žalobci na nákladech řízení částku 19.478,- Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku (výrok IV. rozsudku),

 • žalovaný je povinen uhradit České republice na účet Městského soudu v Brně na soudním poplatku částku 171.650,- Kč a na nákladech řízení částku 869,- Kč, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku (výrok V. rozsudku),


B) nepravomocný rozsudek Městského soudu v Brně č. j. 18 C 170/2003-356 ze dne 31. 10. 2012 ve věci soudního sporu mezi žalobcem Ing. Pavlem Bednaříkem, správcem konkursní podstaty Moravia Banky, a. s. v likvidaci, a žalovaným statutárním městem Brnem o zaplacení 14.168.395,24 Kč s příslušenstvím, kterým bylo mimo jiné rozhodnuto tak, že:

 • žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 4.683.542,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 5,5 % od 3. 7. 2002 do zaplacení do 15 dnů od právní moci rozsudku (výrok I. rozsudku),

 • žalovaný je povinen zaplatit České republice - Městskému soudu v Brně na nákladech řízení státu částku 12.884,- Kč do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok III. rozsudku),

 • žalovaný je povinen zaplatit České republice - Městskému soudu v Brně na soudním poplatku částku 187.340,- Kč do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok V. rozsudku).


2. ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10 těchto usnesení, pro případ pravomocného rozhodnutí soudu o povinnosti statutárního města Brna uhradit žalobci částku:

A)

 • 3.432.914,- Kč jako ušlé nájemné spolu s úrokem z prodlení ve výši 7,5 % ročně z částky 1.969.172,- Kč za dobu od 5. 12. 2012 do 31. 8. 2013 a ve výši 8,05 % ročně z částky 3.432.914,- Kč za dobu od 20. 9. 2013 do zaplacení, tj. za ušlé nájemné za pronájem nebytových prostor objektu obč. vyb. č. p. 851/Francouzská or. č. 36 v k. ú. Zábrdovice, v souvislosti s vydáním id. 2/3 podílu na nemovitostech pravomocným rozhodnutím soudu v řízení o vydání věci dle zákona č. 87/1991 Sb.,
 • 19.478,- Kč jako náhradu nákladů řízení,
 • 172.519,- Kč na soudním poplatku a nákladech řízení,

to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku,

B)

 • 4.683.542,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 5,5 % od 3. 7. 2002 do zaplacení za provedené stavební úpravy, technické zhodnocení objektu č. p. 6/Jezuitská or. č. 1 v k. ú. Město Brno,
 • 12.884,- Kč jako náhradu nákladů řízení státu,
 • 187.340,- Kč na soudním poplatku,

to vše do 15 dnů od právní moci rozsudku.

  

19.

Úprava příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3366

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 11 těchto usnesení, z důvodu řešení aktuálních potřeb Městské policie Brno.


 

21.

Převod finančních prostředků v rámci Odboru vnitřních věcí - rozpočtové opatření - ZM6/3353

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 12 těchto usnesení, z důvodu převodu finančních prostředků z provozních do kapitálových výdajů Odboru vnitřních věcí na pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve správě OVV.


22.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - červen 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3239

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 13 těchto usnesení, za účelem zapojení a přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.


 

23.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - červen 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3259

1. ZMB bere na vědomí zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5098 "Park Hvězdička" z 23.240 tis. Kč na 31.240 tis. Kč.

2. ZMB schvaluje

 • zařazení projektu ORG 5197 "Stavební úpravy Domova pro seniory Foltýnova" s celkovými náklady ve výši 35.026 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

 • zařazení projektu ORG 5198 "Zateplení logopedického stacionáře Synkova" s celkovými náklady ve výši 7.611 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

 • zařazení projektu ORG 5199 "Regenerace veřejných prostranství volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov" s celkovými náklady ve výši 6.772 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna ;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 14 těchto usnesení, za účelem zapojení Fondu kofinancování evropských projektů. 
 

 

24.

"EUROPOINT Brno - městská infrastruktura" - rozpočtové opatření pro informační kampaň - ZM6/3263

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky pro zajištění finančních prostředků na "Informační kampaň projektu EUROPOINT Brno", která tvoří přílohu č. 15 těchto usnesení.

25.

Zařazení investice "Trolejbusová vozovna Komín - klimatizační topná jednotka" do závazného plánu kapitálových výdajů a přesuny v rozpočtu OD MMB, rozpočtové opatření - ZM6/3251

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 16 těchto usnesení, z důvodu realizace dopravních opatření při významných akcích statutárního města Brna, zajištění oprav místních komunikací a výměny klimatizační topné jednotky v trolejbusové vozovně Komín.


 

26.

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace - oprava a obnova mobiliáře společenských prostor Janáčkova divadla - rozpočtové opatření - ZM6/3726

ZMB schvaluje

 • účelové navýšení neinvestičního příspěvku pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, v roce 2014 o finanční částku 2.400 tis. Kč na opravu a obnovu mobiliáře společenských prostor Janáčkova divadla;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 17 těchto usnesení.

 

27.

Muzeum města Brna, příspěvková organizace - nákup děl Dalibora Chatrného do umělecké sbírky - rozpočtové opatření - ZM6/3277

ZMB schvaluje

 • poskytnutí investičního transferu Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 580 tis. Kč na nákup děl Dalibora Chatrného do umělecké sbírky;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 18 těchto usnesení.

 

28.

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na opravu parní tramvajové lokomotivy CAROLINE, rozpočtové opatření - ZM6/3224

1. ZMB schvaluje

 • smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Technickým muzeem v Brně o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na opravu parní tramvajové lokomotivy CAROLINE ve výši 900.000,- Kč, která tvoří přílohu č. 19a těchto usnesení;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 19b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí účelové neinvestiční dotace na opravu parní tramvajové lokomotivy.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy mezi statutárním městem Brnem a Technickým muzeem v Brně o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na opravu parní tramvajové lokomotivy CAROLINE.


 

29.

Poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, na koupi pozemků od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových -rozpočtové opatření - ZM6/3362

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí investiční dotace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ 25512285, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, ve výši 2.432.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2014 na koupi pozemků p. č. 1190/5 a p. č. 1187/3 v k. ú. Trnitá od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových;

 • smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ 25512285, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00 a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 20a těchto usnesení;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 20b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí dotace.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

 

30.

Poskytnutí dotací a příspěvků na obnovu kulturních památek v roce 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3346

ZMB schvaluje

 1. poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků na obnovu kulturních památek na území města Brna z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, Odbor památkové péče, žadatelům uvedeným v tabulce "Návrh na poskytnutí dotací a příspěvků na obnovu kulturních památek v roce 2014" ve výši 5.393.000 Kč, která tvoří přílohu č. 21a těchto usnesení;
 2. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č.21b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků na obnovu kulturních památek v roce 2014;
 3. uzavření smluv o pokytnutí dotací a příspěvků v roce 2014 za podmínek uvedneých v "Základních podmínkách smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace nebo příspěvku na obnovu kulturní památky", které tvoří přílohu č. 21c těchto usnesení.


 
 

31.

Poskytnutí dotací typu B v oblasti kultury/II. kolo - rozpočtové opatření - ZM6/3360

I. ZMB ruší poskytnutí neinvestiční dotace xxx. xxxxx xxxxxxx, IČ 40379973, na projekt "Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky, sezóna 2014/2015 a dvě další (2014/2015 + 2015/2016 + 2016/2017)" v celkové výši 60 tis. Kč na kalendářní roky 2014-2016 z rozpočtu statutárního města Brna - Odboru kultury MMB schválené usnesením ZMB č. Z6/033 ze dne 15. 4. 2014.

II. ZMB schvaluje

   1. poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 60 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna - Odboru kultury MMB, xxx. xxxxxx xxxxxxx, IČ 67511201, na projekt "Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky, sezóna 2014/2015 a dvě další (2014/2015 + 2015/2016 + 2016/2017)" dle tabulky č. 1 - "Příjemce dotace v oblasti kultury 2014-2016", která tvoří přílohu č. 22a těchto usnesení;
   2. poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 885 tis. Kč v roce 2014 z rozpočtu statutárního města Brna (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce č. 2 "Žádosti o jednoleté dotace v oblasti kultury na rok 2014 / II. kolo" a tabulce č. 3 "Žádosti o tříleté dotace v oblasti kultury na roky 2014-2016 / II. kolo", které tvoří přílohu č. 22b těchto usnesení;
   3. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 22c těchto usnesení, z důvodu přesunu finančních prostředků na odpovídající paragrafy a položky v souladu s rozpočtovou skladbou, v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována;
   4. uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodů 1) a 2) za podmínek "Smlouvy o poskytnutí jednoleté dotace z rozpočtu statutárního města Brna" pro rok 2014 a "Smlouvy o poskytnutí tříleté dotace z rozpočtu statutárního města Brna" pro rok 2014-2016 schválených usnesením ZMB č. Z6/033 ze dne 15. 4. 2014.


32.

Schválení dotací typu B v oblasti kultury z důvodu změny právní formy příjemců dotací - rozpočtové opatření - ZM6/3363

1. ZMB ruší poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 90 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna - Odboru kultury MMB, schváleného usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z6/033 dne 15. 4. 2014 subjektům uvedeným v tabulce č. 1 - Příjemci jednoletých dotací v oblasti kultury - rok 2014, která tvoří přílohu č. 23a těchto usnesení.

2. ZMB schvaluje

  1. poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 90 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna - Odboru kultury MMB (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce č. 2 - Příjemci jednoletých dotací v oblasti kultury - rok 2014 - platná právní forma, která tvoří přílohu č. 23b těchto usnesení;
  2. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 23c těchto usnesení, z důvodu přesunu finančních prostředků na odpovídající paragrafy a položky v souladu s rozpočtovou skladbou, v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována;
  3. uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodu 1) za podmínek "Smlouvy o poskytnutí jednoleté dotace z rozpočtu statutárního města Brna" pro rok 2014 schválené usnesením ZMB č. Z6/033 ze dne 15. 4. 2014.


 

33.

Poskytnutí dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3252

1. ZMB schvaluje

 • Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2014, který tvoří přílohu č. 24a těchto usnesení,

 • poskytnutí neinvestičních dotací na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2014 ve výši 1.460.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 podle Přehledu financování projektů prevence kriminality v roce 2014, který tvoří přílohu č. 24b těchto usnesení,

 • uzavření smluv na poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna za rok 2014 podle Vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na dílčí projekt Městského programu prevence kriminality v Brně (schválena ZMB na zasedání č. Z6/016 konaném ode dne 19. 6. 2012),

 • poskytnutí finančního daru na projekt Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2014 ve výši 69,000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 podle Přehledu financování projektů prevence kriminality v roce 2014, který tvoří přílohu č. 24b těchto usnesení,

 • uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru z rozpočtu města Brna na rok 2014 podle Vzorové smlouvy o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Brna na dílčí projekt Městského programu prevence kriminality v Brně (schválena ZMB na zasedání č. Z6/016 konaném ode dne 19. 6. 2012),

 • poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2014 ve výši 140.000,- Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 podle Přehledu financování projektů prevence kriminality v roce 2014, s tím, že městské části jsou povinny tyto finanční prostředky vyúčtovat OSP MMB do 15. ledna 2015,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ..c těchto usnesení, z důvodu realizace Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2014, která tvoří přílohu č. 24c těchto usnesení.


2. ZMB pověřuje vedoucího odboru sociální péče MMB podpisem smluv a souvisejících dokumentů.

 

34.

Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v sociální oblasti - rozpočtové opatření - ZM6/3257

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí dotace Hospici sv. Alžběty o. p. s., IČ 26604582, ve výši 260 tis. Kč na projekt "Hospic sv. Alžběty o. p. s. - terénní odlehčovací služby", 220 tis. Kč na projekt "Hospic sv. Alžběty o. p. s. - Hospicová poradna" a Svazu důchodců ČR, Městské organizaci Brno, IČ 69706824, ve výši 40 tis. Kč na projekt "Sociální poradenství a volnočasové aktivity seniorů",

 • uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2014 dle "Návrhů smluv o poskytnutí dotace", který tvoří přílohu č. 25a těchto usnesení,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 25b těchto usnesení, za účelem poskytnutí dotací Hospicu sv. Alžběty o. p. s. a Svazu důchodců ČR, Městské organizaci Brno.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.

 

35.

Poskytnutí investiční dotace sportovnímu klubu Malá baseballová liga na dobudování Sportovního areálu U Hrocha - rozpočtové opatření - ZM6/3262

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí investiční dotace ve výši 500 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 sportovnímu klubu Malá baseballová liga na dobudování Sportovního areálu U Hrocha;

 • uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace, která tvoří přílohu č. 26a těchto usnesení;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 26b těchto usnesení, z důvodu převedení finančních prostředků na příslušnou položku z rozpočtu.


2. ZMB pověřuje vedoucího OŠMT MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

 

36.

Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit  pro rok 2014 - II. kolo - rozpočtové opatření - ZM6/3272

ZMB schvaluje

  1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 965.700,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "I. Neinvestiční dotace spolkům na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014 - II. kolo", která tvoří přílohu č. 27a těchto usnesení;
  2. poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám ve výši 270.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j. n.: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "II. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014 - II. kolo", která tvoří přílohu č. 27b těchto usnesení;
  3. poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5212 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám, dle tabulky "III. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014 - II. kolo", která tvoří přílohu č. 27c těchto usnesení;
  4. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 27d těchto usnesení, z důvodu poskytnutí dotací nejen spolkům, ale také i jiným právnickým a fyzickým osobám;
  5. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1)-3) usnesení, za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 27e těchto usnesení.

 

37.

Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2014 - ZM6/3275

ZMB schvaluje

  1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 3.680 tis. Kč dle tabulek 1. a 2. "Neinvestiční dotace spolkům na podporu talentované mládeže pro rok 2014" z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Talentovaná mládež, která tvoří přílohu č. 28a těchto usnesení;
  2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1) za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 28b těchto usnesení.


 
 

 

38.

Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2014 - ZM6/3274

ZMB schvaluje

  1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 13.777.000,- Kč dle tabulek 1. a 2. "Neinvestiční dotace spolkům na aktivity v oblasti mládežnického sportu pro rok 2014" z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Mládežnický sport, které tvoří přílohu č. 29a těchto usnesení;
  2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1) za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 29b těchto usnesení.

 

39.

Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných mezinárodních sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2014 - ZM6/3273

ZMB schvaluje

  1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 4.300 tis. Kč dle tabulky I. "Neinvestiční dotace spolkům na podporu významných mezinárodních sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2014" z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Významné mezinárodní sportovní akce ve městě Brně, která tvoří přílohu č. 30a těchto usnesení;
  2. uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1) za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 30b těchto usnesení.


 

40.

Poskytnutí dotace na aktivity v rámci činnosti BCES - ZM6/3234

ZMB schvaluje

 1. poskytnutí neinvestiční dotace Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno ve výši 80 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3149 (ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže), pol. 5332 (neinvestiční transfery vysokým školám) za účelem úhrady nákladů na konferenci o hygieně a technologii potravin XLIV. Lenfeldovy a Hoklovy dny v rámci činnosti BCES v roce 2014;
 2. uzavření smlouvy o poskytnutí uvedené dotace z rozpočtu statutárního města Brna, která tvoří přílohu č. 31 těchto usnesení.


Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

41.

Smlouva o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Brnem a Vodní záchrannou službou Brno-město - ZM6/3260

ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Brnem a Vodní záchrannou službou Brno - město, která tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

42.

Smlouva o poskytnutí neinvestičního příspěvku na koncertní a uměleckou činnost Českého filharmonického sboru Brno, o. p. s. v roce 2014 - ZM6/3364

ZMB schvaluje smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku na koncertní a uměleckou činnost Českého filharmonického sboru Brno, o. p. s., která tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

43.

Smlouva o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje - ZM6/3359

1. ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ve výši 3 mil. Kč, která tvoří přílohu č. 34 těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem této smlouvy.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

44.

Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - ZM6/3256

1. ZMB schvaluje smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu s organizací Diecézní charita Brno - Správa DCHB a Služby Brno, IČ 44990260, v rámci projektu "Zateplení a nástavba Effety Strnadova", která tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této smlouvy.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

45.

Rozvojové záměry poskytovatelů sociálních služeb ve městě Brně do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje pro rok 2015 - ZM6/3255

ZMB schvaluje rozvojové záměry poskytovatelů sociálních služeb ve městě Brně a jejich zařazení do Akčního plánu sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2015 uvedené v "Přehledu poskytovatelů sociálních služeb organizací a jejich rozvojových záměrů pro zařazení do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2015 za město Brno", který tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

46.

Zřizovací listina Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace a zřizovací listina Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvkové organizace - ZM6/3261

ZMB schvaluje

 • zřizovací listinu Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace, která tvoří přílohu č. 37a těchto usnesení,

 • zřizovací listinu Waldorfské základní školy a mteřské školy Brno Plovdivská 8, příspěvkové organizace, která tvoří přílohu č. 37b těchto usnesení.


Ověřené přílohy je uloženy na Organizačním odboru MMB.


 

47.

Nová zřizovací listina Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace - ZM6/3361

ZMB schvaluje

 • ve smyslu ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předání nemovitého majetku k hospodaření Hvězdárně a planetáriu Brno, příspěvkové organizaci, a to:
  • pozemek p. č. 685/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace,
  • pozemek p. č. 685/18 - ostatní plocha, jiná plocha,
  • pozemek p. č. 685/19 - ostatní plocha, zeleň,
  • pozemek p. č. 685/20 - ostatní plocha, zeleň,

vše v k. ú. Veveří, obec Brno,

 • novou zřizovací listinu Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace, která tvoří přílohu č. 38 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


48.

Dodatek č. 9 ke zřizovací listině Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace - ZM6/3254

ZMB schvaluje dodatek č. 9 ke zřizovací listině Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 
 

49.

Dodatek č. 10 ke zřizovací listině Domova pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizace - ZM6/3253

ZMB schvaluje dodatek č. 10 ke zřizovací listině Domova pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 40 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

50.

Poskytnutí finančních prostředků na úpravy bytu MČ Brno-Starý Lískovec  z prostředků Fondu bytové výstavby - ZM6/3367

ZMB schvaluje poskytnutí finančních prostředků z Fondu bytové výstavby do výše 486.044,- Kč na opravy a vybavení 3pokojového bytu č. 5 v domě s byty zvláštního určení na ul. Kosmonautů 19 v Brně MČ Brno-Starý Lískovec jako výjimku ze Zásad pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města.


 

51.

Žádost xxxxx xxxxxx o prominutí zbytku úroku z prodlení - ZM6/3320

ZMB schvaluje xxxxx xxxxxx prominutí zbytku úroku z prodlení ve výši 71.720,- Kč přiznaného platebním rozkazem Městského soudu v Brně č. j. 65 Ro 2392/99 ze dne 3. 12. 1999, právní moc ze dne 4. 1. 2000.


 

52.

Prominutí smluvní pokuty Bytovému družstvu Purkyňova 81, 83 a 85, družstvo - ZM6/3307

ZMB

 • promíji smluvní pokutu Bytovému družstvu Purkyňova 81, 83 a 85, družstvo ve výši 25.966.754,- Kč,

 • souhlasí s tím, že Bytovému družstvu Purkyňova 81, 83 a 85, družstvo bude poskytnuta úhrada nákladů na opravy nemovitostí dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.


 

53.

Prodej bytového domu Hoblíkova 10 včetně pozemku - ZM6/3328

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Hoblíkova 10 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej této nemovitosti:
- pozemku p. č. 2460 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m² se stavbou č. p. 552, způsob využití bydlení

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy

 • uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,

 • uhradí MČ Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domě.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


54.

Prodej bytového domu Mathonova 8a včetně pozemků - ZM6/3317

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Mathonova 8a dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob
- prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 1680 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 377 m²

se stavbou č. p. 878, způsob využití bydlení
- pozemku p. &#$03. 1681 - zahrada, o výměře 474 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 42 těchto usnesení s tím, že:

 • kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

 • kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí městské části Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domě;


- zřízení zástavního práva k nemovitostem:
- pozemku p. č. 1680 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 377 m² se stavbou č. p. 878, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 1681 - zahrada, o výměře 474 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Mathonova 8a, Brno.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

55.

Prodej bytového domu Merhautova 162/Venhudova 14 včetně pozemku - ZM6/3316

ZMB schvaluje
v rámci prodeje bytového domu Merhautova 162/Venhudova 14 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob
- prodej této nemovitosti:
- pozemku p. č. 1539 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 773 m²

se stavbou č. p. 1028, způsob využití bydlení
v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

- zřízení zástavního práva k výše uvedené nemovitosti ve prospěch České spořitelny, s. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětné nemovitosti Merhautova 162, Brno, bytovému družstvu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

56.

Prodej domovního celku Milady Horákové 42, 44 včetně pozemků - ZM6/3325

ZMB schvaluje v rámci prodeje domovního celku Milady Horákové 42, 44 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 466 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 397 m² se stavbou č. p. 110, zp&#$10sob využití bydlení
- pozemku p. č. 467 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 272 m² se stavbou č. p. 339, způsob využití bydlení

vše v k. ú. Zábrdovice, město Brno, MČ Brno-střed,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

57.

Prodej bytového domu Ryšánkova 6 včetně pozemků - ZM6/3327

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Ryšánkova 6 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 2397 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 398 m² se stavbou č. p. 1279, způsob využití bydlení

- pozemku p. č. 2400 - zahrada, o výměře 137 m²

- části pozemku p. č. 2396 - zastavěná plocha a nádvoří, dle GP č. 1175-47/2013 ze dne 6. 2. 2013, označené jako p. č. 2396/2 - ostatní plocha, o výměře 76 m²
- části pozemku p. č. 2398 - zahrada, dle GP č. 1175-47/2013 ze dne 6. 2. 2013, označeného jako p. č. 2398/1 - zahrada, o výměře 233 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

58.

Prodej bytového domu Trávníky 12/Lesnická 29 včetně pozemků - ZM6/3326

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Trávníky 12/Lesnická 29 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 3017 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 728 m² se stavbou č. p. 802, způsob využití bydlení

- pozemku p. č. 3018 - zahrada, o výměře 720 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

59.

Prodej bytového domu Merhautova 12 včetně pozemků na základě opakované nabídky - ZM6/3324

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Merhautova 12 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 356 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 336 m² se stavbou č. p. 433, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 357 - zahrada, o výměře 155 m²

vše v k. ú. Zábrdovice, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 47 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

60.

Záměr prodeje bytového domu Kamenná 25 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/3323

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Kamenná 25 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 978/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 398 m² se stavbou č. p. 199, zp&#$10sob využití bydlení
- pozemku p. č. 978/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m²
- pozemku p. č. 977 - zahrada, o výměře 189 m²

vše v k. ú. Štýřice, město Brno, MČ Brno-střed.

2. ZMB stanoví

 • výchozí cenu pozemků p. č. 978/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 398 m² se stavbou č. p. 199, způsob využití bydlení, p. č. 977 - zahrada, o výměře 189 m², vše v k. ú. Štýřice, město Brno, MČ Brno-střed, dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 3.903.153,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

 • obvyklou cenu půdní vestavby č. 6.5 v bytovém domě Kamenná 25 ve výši 3.850.000,- Kč;

 • kupní cenu pozemku p. č. 978/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m² ve výši 75.296,- Kč v k. ú. Štýřice, město Brno, MČ Brno-střed.

 

61.

Záměr prodeje bytového domu Kounicova 63/Nerudova 14 včetně pozemku
Stanovení ceny - ZM6/3322

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Kounicova 63/Nerudova 14 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje této nemovitosti:
- pozemku p. č. 1038 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.324 m² se stavbou č. p. 294, způsob využití bydlení

v k. ú. Veveří, město Brno, MČ Brno-střed.

2. ZMB stanoví

 • výchozí cenu této nemovitosti dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 54.374.386,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

 • obvyklou cenu půdní vestavby v domě Kounicova 63/Nerudova 14 č. 20.5 ve výši 3.700.000,- Kč.


 
 
 

62.

Záměr prodeje domovního celku Křídlovická 70, 72, 74, 76 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/3321

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje domovního celku Křídlovická 70, 72, 74, 76 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 1392 - zastavěná plocha a nádvoří, o v&#$06měře 148 m² se stavbou č. p. 375, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 1393 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 144 m² se stavbou č. p. 373, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 1394 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 139 m² se stavbou č. p. 673, způsob využití bydlení

- pozemku p. č. 1395 - zastavěná plocha a nádvoří, o vým&#$01ře 153 m² se stavbou č. p. 372, způsob využití bydlení

vše v k. ú. Staré Brno, město Brno, MČ Brno-střed.

2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 20.175.000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení a dále s tím, že kupujícímu nepřísluší náhrada nákladů na opravy dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje ve výši 5.598.221,- Kč.


 

63.

Záměr prodeje bytového domu Nové sady 32 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/3318

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Nové sady 32 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 1441 - zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 456 m² se stavbou č. p. 597, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 1442/2 - zahrada, o výměře 49 m²

vše v k. ú. Staré Brno, město Brno, městská část Brno-střed.

2. ZMB stanoví

 • výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 10.506.593,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;


 

 • obvyklou cenu půdní vestavby č. 502 v domě Nové sady 32 ve výši 1.879.000,- Kč.

 

64.

Záměr prodeje bytového domu Staňkova 30 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/3315

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Staňkova 30 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 883 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 257 m² se stavbou č. p. 378, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 884 - zahrada, o výměře 219 m²

vše v k. ú. Ponava, město Brno, městská část Brno-Královo Pole.

2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 2.600.000,- Kč.


 

65.

Záměr prodeje bytového domu nám. 28. října 11/Vrchlického sad 7 včetně pozemku
Stanovení ceny - ZM6/3319

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu nám. 28. října 11/Vrchlického sad 7 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje této nemovitosti:
- pozemku p. č. 3822 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 679 m²

se stavbou č. p. 1899, způsob využití bydlení, v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-střed.

2. ZMB stanoví výchozí cenu této nemovitosti dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 23.455.205,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.


 

66.

Záměr prodeje nemovitosti (bytový dům) na adrese Křenová č. or. 47, č. p. 151, v k. ú. Trnitá - ZM6/3338

1. ZMB bere na vědomí

 • přípis nájemců budovy Křenová č. or. 47 ze dne 10. 6. 2014 obsahující zejména potvrzení zájmu o koupi dále uvedené nemovitosti, žádost o snížení kupní ceny o částku 3.000.000,- Kč zdůvodněnou nutností provedení oprav budovy a sdělení, že dle názoru nájemců konstatovaná obvyklá cena není reálnou tržní cenou, neboť v ní zřejmě nejsou kalkulovány účelné náklady na nezbytnou opravu domu se závěrem, že přes uvedené skutečnosti zájem nájemců o koupi předmětné nemovitosti trvá;

 • přípis nájemců budovy Křenová č. or. 47 ze dne 28. 4. 2014 obsahující zejména potvrzení zájmu o koupi dále uvedené nemovitosti a žádost o snížení kupní ceny o částku 3.000.000,- Kč zdůvodněnou nutností provedení oprav budovy;

 • skutečnost, že s ohledem na aktuální stanovisko nájemců budovy Křenová č. or. 47 ve věci se nejeví jako účelné pokračovat v návaznosti na usnesení Z6/033. zasedání ZMB, kterým byl odsouhlasen návrh kupní ceny ve výši 8.800.000,- Kč, s těmito nájemci v jednání o podmínkách dispozice s dále specifikovanou nemovitostí.


2. ZMB nesouhlasí s návrhem kupní ceny ve výši 5.800.000,- Kč navržené nájemci bytů a nebytových prostor v objektu Křenová č. or. 47 pro prodej dále uvedené nemovitosti.

3. ZMB souhlasí se záměrem prodeje nemovitosti:

- budovy Křenová č. or. 47, č. p. 151, jako součásti pozemku p. č. 152
- pozemku p. č. 152 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 357 m²

vše v k. ú. Trnitá,

formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 8.800.000,- Kč, za podmínky splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

4. ZMB schvaluje podmínky nabídkového řízení pro prodej nemovitosti:
- budovy Křenová č. or. 47, č. p. 151, jako součásti pozemku p. č. 152
- pozemku p. č. 152 - zastavěná plocha a nádvoří, o výmě&#$04e 357 m²

vše v k. ú. Trnitá.
Podmínky nabídkového řízení tvoří přílohu č. 48a těchto usnesení.

5. ZMB souhlasí se záměrem postoupení pohledávky ve výši 158.529,- Kč vůči dlužníkovi statutárního města Brna, který užíval byt v budově Křenová č. or. 47 na základě již ukončené nájemní smlouvy, zájemci o prodej nemovitosti specifikované výše v případě realizace prodeje.

6. ZMB schvaluje text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej nemovitosti specifikované výše, která tvoří přílohu č. 48b těchto usnesení.

7. ZMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 

67.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 304/1 v k. ú. Ponava - ZM6/3335

ZMB schvaluje v rámci prodeje domovního celku Šumavská 23, 21, 19, Šumavská 17/Botanická 69, Botanická 67, 65, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje části pozemku
- p. č. 304/1 - ostatní plocha, o výměře 833 m², označeného dle GP pro rozdělní pozemků č. 652-69/2010 ze dne 22. 6. 2010 jako pozemek p. č. 304/15 - ostatní plocha, o výměře 8 m² v k. ú. Ponava, město Brno, MČ Brno-Královo Pole.


 

68.

Prodej pozemků p. č. 944/3, p. č. 944/5 a p. č. 944/6 v k.ú. Lesná v ul. Seifertova - ZM6/3284

ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 944/3 - orná půda, o vým&#$01ře 9 m²
- p. č. 944/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13 m²
- p. č. 944/6 - orná půda, o výměře 6 m²
vše v k. ú. Lesná, o celkové výměře 28 m²

manželům xxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 65.064,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

69.

Prodej pozemku p. č. 5574/2 v k. ú. Židenice - ZM6/3308

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 5574/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m²

v k. ú. Židenice xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 65.584,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

70.

Prodej pozemků p. č. 2833/1, 2833/2, 2834 a části p. č. 2832 v k. ú. Černovice - ZM6/3309

1. ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 2833/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 1.909 m²

- p. č. 2833/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 692 m²

- p. č. 2834 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 702 m²

- p. č. 2832/2 - ostatní plocha, ostatní kom., o výměře 33 m²

vše v k. ú. Černovice
xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a panu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 6.223.528,- Kč

2. ZMB schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
omezení činností v ochranném pásmu vodovodního řadu DN 300, kterým je dotčen pozemek p. č. 2833/1, vše v k. ú. Černovice

a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, která tvoří přílohu č. 51 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

71.

Prodej pozemku p. č. 610 v k. ú. Zábrdovice - ZM6/3331

1. ZMB bere na vědomí přípis starosty MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislava Štefana ze dne 26. 5. 2014 adresovaný na náměstka primátora Ing. Olivera Pospíšila ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků p. č. 8362/5 a 8362/6, oba v k. ú. Líšeň.

2. ZMB schvaluje na základě nabídkového řízení prodej pozemku
- p. č. 610 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 585 m²

v k. ú. Zábrdovice,
společnosti 1. TÝNSKÁ, s. r. o., za dohodnutou kupní cenu 7.555.555,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 52 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


72.

Prodej pozemku p. č. 7945/4 v k. ú. Bystrc - ZM6/3296

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 7945/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 53 m²

v k. ú. Bystrc,
manželům xxxx a xxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 138.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 53 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

73.

Prodej pozemku p. č. 2038/21 v k. ú. Bohunice - ZM6/3285

ZMB schvaluje
- prodej pozemku
p. č. 2038/21 - zeleň, o výměře 38 m²

v k. ú. Bohunice
xxxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 82.840,- Kč

- zřízení služebnosti
k pozemku p. č. 2038/21 v k. ú. Bohunice pro uložení jednotné kanalizační stoky DN 400 ve prospěch statutárního města Brna a ve prospěch společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 54 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

74.

Prodej pozemků p. č. 2398 a p. č. 2405/88 v k. ú. Starý Lískovec - restaurace Don v ul. Kurská - ZM6/3290

ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 2398 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 640 m²

- p. č. 2405/88 - ostatní plocha, jiná plocha, o v&#$06měře 12 m²
vše v k. ú. Starý Lískovec, o celkové výměře 652 m²,

xxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.397.845,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

75.

Prodej pozemků v k. ú. Město Brno, lokalita Římské náměstí - ZM6/3310

1. ZMB bere na vědomí

 • žádost společnosti REALMEDIOM, s. r. o., o prodej pozemků p. č. 207/2, p. č. 207/3, p. č. 209/9 a p. č. 209/10 v k. ú. Město Brno a o pronájem částí pozemků p. č. 209/3 a p. č. 209/4 v k. ú. Město Brno, dotčených dočasnou stavbou lékařských ordinací v majetku REALMEDIOM, s. r. o.;

 • skutečnost, že stavba lékařských ordinací byla v r. 2007 kolaudována jako přístavba k domu v majetku města Brna Orlí 8, 10, 12 jako stavba dočasná, s termínem dočasnosti do 26. 1. 2021, a jako samostatná stavba byla zapsána do katastru nemovitostí v r. 2009 po provedených stavebních úpravách a na základě smlouvy o vybudování samostatné stavby uzavřené mezi statutárním městem Brnem a REALMEDIOM s. r. o. dne 5. 11. 2009 s podmínkou, že tato stavba bude povolena jako stavba dočasná na dobu do r. 2021, z důvodu termínu dočasnosti přístavby do r. 2021 a s ohledem na vyjádření OÚPR MMB k možnosti reálného rozdělení budovy z r. 2009, dle kterého dočasnost této stavby do r. 2021 je v rozporu s územním plánem města Brna, neboť podle platných regulativů ÚPmB může být dočasná stavba povolena pouze do r. 2010;

 • skutečnost, že dle aktuálního vyjádření OÚPR je dočasnost stavby do r. 2021 nadále v rozporu s platným ÚPmB;

 • skutečnost, že pozemek p. č. 209/9 a pozemek p. č. 209/3 v k. ú. Město Brno jsou dotčeny smlouvou o nájmu pozemku a budoucí kupní smlouvou č. 0063111702717 uzavřenou mezi statutárním městem Brnem a xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxx dne 18. 7. 2011 ve znění dodatku č. 1;

 • společnou žádost společnosti REALMEDIOM, s. r. o. a xxx. xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx. xxxxx xxxxxxxx týkající se prodeje pozemku p. č. 207/3 a část pozemku p. č. 209/3 o výměře 1 m² v k. ú. Město Brno a společný návrh dalšího postupu.


2. ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. &#$03. 207/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 359 m²
- p. č. 207/3 - ostatní plocha jiná plocha, o výměře 11 m²
- p. č. 209/9 - ostatní plocha jiná plocha, o výměře 10 m²

- p. č. 209/10 - ostatní plocha jiná plocha, o výměře 14 m²
- část p. č. 209/3 - ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 1 m² označená GP č. 649-23/2014 jako p. č. 209/12 - ostatní plocha, o výměře 1 m²
- část p. č. 209/3 - ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 3 m² označená dle GP č. 658-98/2014 písmenem "a"

- část p. č. 209/4 - ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 11 m² označená dle GP č. 658-98/2014 písmenem "b"
o celkové výměře 409 m², vše v k. ú. Město Brno společnosti REALMEDIOM s. r. o., jako vlastníku dočasné stavby lékařských ordinací na p. č. 207/2 v k. ú. Město Brno, za dohodnutou kupní cenu 7.260.895,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

76.

Prodej pozemku p. č. 3932/11 v k. ú. Královo Pole - ZM6/3283

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 3932/11 - zastavěná plocha, o vým&#$01ře 3 m²

v k. ú. Královo Pole
manželům xxxxxxx a xxx. xxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 7.240,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 57 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

77.

Prodej pozemků v k. ú. Černá Pole - předzahrádky rodinných domů v ul. Hansmannova vč. řešení předchozího užívání a zřízení služebností - ZM6/3348

ZMB schvaluje
a) prodej pozemku p. č. 1226 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 79 m² v k. ú. Černá Pole
xxxxxxx xxxxxxxxxx (id. 3/8) a xxx. xxxxx xxxxxxxxxx (id. 5/8) za dohodnutou kupní cenu 166.963,-Kč,

b) prodej pozemku p. č. 1229 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 78 m² v k. ú. Černá Pole manželům xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 164.862,- Kč,

c) prodej pozemku p. č. 1232 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 80 m² v k. ú. Černá Pole xxxxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 169.064,- Kč,

d) prodej pozemku p. č. 1235 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 75 m² v k. ú. Černá Pole xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 158.560,- Kč,

e) prodej pozemku p. č. 1238 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 74 m² v k. ú. Černá Pole xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 156.459,- Kč,

f) prodej pozemku p. č. 1240/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 68 m² v k. ú. Černá Pole manželům xxxxxx a xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 143.854,-Kč

g) prodej pozemku p. č. 1242 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 91 m² v k. ú. Černá Pole
xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 192.173,- Kč,

a zřízení služebnosti uložení vodovodní přípojky inventární číslo 06001/558 na části pozemku p.č. 1242 ostatní plocha, zeleň, v k.ú. Černá Pole, s omezením činnosti v ochranném území vodovodní přípojky ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

h) prodej pozemku p. č. 1245 ostatní plocha, zeleň, o výměře 91 m² v k. ú. Černá Pole xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxx xxxxxxxxxxx (id. 1/2) za dohodnutou kupní cenu 192.173,- Kč,

i) prodej pozemku p. č. 1309 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 84 m² v k. ú. Černá Pole xxxxxx xxxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxx xxxxxxxxxx (id. 1/2) za dohodnutou kupní cenu 177.467,- Kč,

a zřízení služebnosti uložení vodovodní přípojky inventární číslo 06002/1390 na části pozemku p.č. 1309 ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Černá Pole, s omezením činnosti v ochranném území vodovodní přípojky ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

j) prodej pozemku p. č. 1312 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 83 m² v k. ú. Černá Pole xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx (id. 1/6) a xxxxx xxxxxxx (id. 5/6) za dohodnutou kupní cenu 175.366,-Kč,

k) prodej pozemku p. č. 1315 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 82 m² v k. ú. Černá Pole manželům xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 173.266,- Kč,

1) prodej pozemku p.č. 1318 ostatní plocha, zeleň, o výměře 77 m² v k. ú. Černá Pole manželům xxxx. xxxx a xxxxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 162.762,- Kč,

m) prodej pozemku p. č. 1321 ostatní plocha, zeleň, o výměře 79 m² v k. ú. Černá Pole xxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 166.963,- Kč,

n) prodej pozemku p. č. 1324/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 80 m² v k. ú. Černá Pole xx. xxxxx xxxxxxx (id. 1/2) a xxx. xxxxx xxxxxxxxxx (id. 1/2) za dohodnutou kupní cenu 169.064,- Kč,

a za podmínek kupních smluv a smluv o zřízení služebností, které tvoří přílohu č. 58 těchto usnesení
s řešením předchozího užívání pozemků p. č. 1226, p. č. 1229, p. č. 1232, p. č. 1235, p. č. 1238, p. č. 1240/2, p. č. 1242, p. č. 1245, p. č. 1309, p. č. 1312, p. č. 1315, p. č. 1318, p. č. 1321 a p. č. 1324/2, vše v k. ú. Černá Pole, bez majetkoprávního vypořádání užívacích vztahů ze strany uživatelů bez úhrady kompenzace za předchozí období, v případě, že k realizaci prodeje do 30. 9. 2014 nedojde, s úhradou kompenzace za období posledních dvou let zpětně v částce 20,- Kč/m²/rok.


Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 
 
 
 
 

78.

Prodej pozemků v k. ú. Lesná, k. ú. Sadová, k. ú. Obřany, k. ú. Královo Pole, k. ú. Maloměřice a k. ú. Jehnice dotčených stavbami "Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole" a "Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole - Kuřim" a zřízení služebnosti k pozemku p. č. 821/18 v k. ú. Jehnice - ZM6/3347

1. ZMB bere na vědomí

 • žádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ze dne 10. 12. 2013 ve věci zřízení právního vztahu k pozemkům v k. ú. Maloměřice, Obřany, Husovice, Lesná, Černá Pole, Sadová, Královo Pole, které budou dotčeny stavbou "Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole",

 • žádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ze dne 10. 12. 2013 ve věci zřízení právního vztahu k pozemkům v k. ú. Královo Pole, Řečkovice, Mokrá Hora, Ivanovice a Jehnice, které budou dotčeny stavbou "Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole - Kuřim".


2. ZMB schvaluje

 • prodej pozemků
  • p. č. 1298/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 83 m²

v k. ú. Lesná,

  • část pozemku p. &#$03. 22 - orná půda, označ. dle GP č. 568-4/2013 jako p. č. 22/4 o výměře 803 m²
  • část pozemku p. č. 22 - orná půda, označ. dle GP č. 587-2/2014 jako p. č. 22/5 o výměře 119 m²
  • část pozemku p. č. 31 - trvalý travní porost, označ. dle GP č. 568-4/2013 jako p. č. 31/5 o výměře 204 m²

vše v k. ú. Sadová,

  • část pozemku p. č. 440 - trvalý travní porost, označ. dle GP č. 1463-3/2014 jako p. č. 440/1 o výměře 51 m²

v k. ú. Obřany,

  • část pozemku p. č. 4601 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, označ. dle GP č. 2993-4/2014 jako p. č. 4601/1 o výměře 20 m²

v k. ú. Královo Pole,

  • p. č. 1897/49 - ostatní plocha, dráha, o výměře 3.396 m²
  • p. č. 1897/50 - ostatní plocha, dráha, o výměře 271 m²

vše v k. ú. Maloměřice,

  • p. č. 821/18 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.023 m²

v k. ú. Jehnice,
z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodaření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, za dohodnutou kupní cenu 10.046.880,- Kč,

 • zřízení služebnosti ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., spočívající v povinnosti vlastníka pozemku strpět na pozemku p. č. 821/18 v k. ú. Jehnice v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 822-100/2014 ze dne 5. 5. 2014 uložení kanalizační stoky DN 600 vč. jejího ochranného pásma,


 
za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 59 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

79.

Prodej pozemků v k. ú. Žabovřesky dotčených stavbou "Silnice I/42 Brno, VMO, Žabovřeská I." z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví ČR - ŘSD a zřízení služebností k pozemkům v k. ú. Žabovřesky dotčených stavbou "Silnice I/42 Brno, VMO, Žabovřeská I." - ZM6/3351

ZMB schvaluje
- prodej pozemků:
- p. č. 4840/41 - ostatní plocha, silnice, o výměře 357 m²

- p. č. 6251/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 130 m²

- p. č. 6266/17 - ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 543 m²
- p. č. 6266/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 24 m²
- p. č. 6266/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m²

- p. č. 6266/31 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 145 m²
- p. č. 6266/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 574 m²
- p. č. 6266/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m²

- p. č. 6266/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 36 m²
- p. č. 6266/80 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 39 m²
- p. č. 6266/82 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 60 m²

- p. č. 6266/83 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 40 m²
- p. č. 6266/84 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 33 m²

- p. č. 6266/85 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o v&#$06měře 153 m²
- p. č. 6266/86 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 44 m²
- p. č. 6266/91 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 197 m²

- p. č. 6266/92 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 133 m²

- p. č. 6268/9 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 299 m²

- p. č. 6277/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 559 m²

- p. č. 6277/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 101 m²

- p. č. 6277/4 - ostatní plocha, zeleň, o vým&#$01ře 84 m²

- p. č. 6277/6 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 61 m²

- p. č. 6277/8 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 4 m²

- p. č. 6278/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 124 m²

- p. č. 6278/5 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 89 m²

- p. č. 6278/6 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 3 m²
- p. č. 6251/35 - ostatní plocha, silnice, o výměře 441 m², vzniklého na základě geometrického plánu č. 2402-12/2013 ze dne 17. 6. 2013, oddělením z pozemku p. č. 6251/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Žabovřesky
dotčených stavbou "Silnice 1/42 Brno, VMO, Žabovřeská I." z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví České republiky s příslušnosti hospodaření ŘSD ČR za dohodnutou kupní cenu 8.630.000,- Kč (tj. 2000,- Kč/m²);


- zřízení služebností:
- ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., spočívající v povinnosti vlastníka pozemků strpět na pozemcích p. č. 4840/41 v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 2474 407/2013 ze dne 18. 11. 2013, na pozemcích p. č. 6266/41, p. č. 6277/2, p. č. 6277/4, p. č. 6277/6 a p. č. 6278/5 v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 2479 407/2013 ze dne 29. 11. 2013 a na pozemcích p. č. 6266/44 a p. č. 6277/8 v k. ú. Žabovřesky uložení vodovodního řadu a kanalizační stoky vč. jejich ochranných pásem,
- ve prospěch společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, spočívající v povinnosti vlastníka pozemků strpět na pozemcích p. č. 6251/3, p. č. 6266/17, p. č. 6266/31, p. č. 6266/91, p. č. 6268/9, p. č. 6277/2, p. č. 6277/3, p. č. 6277/4, p. č. 6277/6 a p. č. 6277/8 v k. ú. Žabovřesky v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 2478 407/2013 ze dne 3. 12. 2013 umístění zařízení veřejného osvětlení,
- ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., spočívající v povinnosti vlastníka pozemků strpět na pozemcích p. č. 6266/41, p. č. 6268/9, p. č. 6277/2, p. č. 6277/4 a p. č. 6277/6 v k. ú. Žabovřesky v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 2477 407/2013 ze dne 18. 11. 2013 umístění a provozování mostní konstrukce, za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 60 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

80.

Prodej částí pozemku p. č. 2395/3 v k. ú. Starý Lískovec v ul. Kyjevská - ZM6/3292

ZMB schvaluje prodej částí pozemku
- p. č. 2395/3 - ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Starý Lískovec, geometrickým plánem č. 1300-93/2014 pro k. ú. Starý Lískovec nově označených:
- jako pozemek p. č. 2395/24 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 63 m² v k. ú. Starý Lískovec,
- písmenem "a" o výměře 2 m², kterážto část se slučuje s pozemkem p. č. 328 - zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Starý Lískovec, jehož nová výměra po tomto sloučení činí 255 m²,
o celkové výměře 65 m², xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 164.592,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

81.

Prodej části pozemku p. č. 260/3 v k. ú. Mokrá Hora v ul. Pod Hájkem - ZM6/3281

ZMB schvaluje prodej části pozemku
- p. č. 260/3 - zahrada v k. ú. Mokrá Hora, geometrickým plánem č. 550-141/2014 pro k. ú. Mokrá Hora nově označené jako pozemek
- p. č. 260/6 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m²

v k. ú. Mokrá Hora xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 20.760,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 62 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 

82.

Záměr nabytí pozemku p. č. 4593 v k. ú. Královo Pole z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s. - ZM6/3332

Usnesení nebylo přijato.

83.

Nabytí pozemku p. č. 2234/50 k. ú. Maloměřice - ZM6/3225

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 2234/50 - ostatní plocha, jiná plocha, o v&#$06měře 160 m²

v k. ú. Maloměřice,
ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 241.600,- Kč a se započtením kompenzace za užívání pozemku od 1. 2. 2014 bez právního důvodu, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

84.

Nabytí pozemku p. č. 2162/79 v k. ú. Bosonohy - ZM6/3226

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 2162/79 - ostatní plocha, silnice, o výměře 25 m²

v k. ú. Bosonohy,
ve spoluvlastnictví xxxx xxxxxx a xxx. xxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 39.250,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

85.

Nabytí pozemku p. č. 1046/6 v k. ú. Kohoutovice - ZM6/3227

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 1046/6 - ostatn&#$08 plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m²

v k. ú. Kohoutovice,
ve vlastnictví xxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 12.250,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 65 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

86.

Nabytí pozemku p. č. 436/7 v k. ú. Mokrá Hora - ZM6/3228

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 436/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m²

v k. ú. Mokrá Hora,

 
ve vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 22.500,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 66 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

87.

Nabytí pozemků p. č. 2594/5 v k. ú. Nový Lískovec a p. č. 1663/28 a p. č. 1678/136 v k. ú. Starý Lískovec - ZM6/3229

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 2594/5 - ostatn&#$08 plocha, jiná plocha, o výměře 11 m²

v k. ú. Nový Lískovec,
- p. č. 1663/28 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m²
- p. č. 1678/136 - ostatní plocha, silnice, o výměře 16 m²

v k. ú. Starý Lískovec,
ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 56.520,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 67 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

88.

Nabytí pozemků p. č. 1151/2 a p. č. 3125/443 v k. ú. Řečkovice - ZM6/3246

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 1151/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m²
- p. č. 3125/443 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 46 m²

v k. ú. Řečkovice ve vlastnictví xxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 57.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 68 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

89.

Nabytí pozemku p. č. 436/30 v k. ú. Mokrá Hora - ZM6/3268

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 436/30 - ostatní plocha, ostatn&#$08 komunikace, o výměře 11 m²

v k. ú. Mokrá Hora ve společném jmění manželů xxx. xxxxx xxxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 13.750,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 69 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 
 

90.

Nabytí pozemku p. č. 1873/88 v k. ú. Chrlice - ZM6/3248

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 1873/88 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 38 m²

v k. ú. Chrlice ve spoluvlastnictví xxxxx xxxxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 53.200,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 70 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

91.

Nabytí pozemku p. č. 3125/442 v k. ú. Řečkovice - ZM6/3247

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 3125/442 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 345 m²

v k. ú. Řečkovice ve spoluvlastnictví xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 536.292,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 71 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

92.

Nabytí pozemků p. č. 1502/11, 2021/4 a 2021/10 vše v k. ú. Štýřice - ZM6/3265

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 1502/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 54 m²
- p. č. 2021/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m²

- p. č. 2021/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 67 m²

vše v k. ú. Štýřice,
ve vlastnictví společnosti Brno Business Park a. s. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 294.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

93.

Nabytí pozemku p. č. 436/6 v k. ú. Mokrá Hora - ZM6/3267

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 436/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m²

v k. ú. Mokrá Hora,
ve spoluvlastnictví xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 23.760,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 73 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 

94.

Nabytí pozemku p. č. 1934/2 v k. ú. Řečkovice - ZM6/3264

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 1934/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m²

který je oddělen dle geometrického plánu č. 2462-28/2013 od pozemku p. č. 1934 v k. ú. Řečkovice ve spoluvlastnictví xxx. xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 6.600,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 74 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

95.

Nabytí pozemku p. č. 145/1 díl a) v k. ú. Žebětín, pro stavbu "Brno, MČ Brno-Žebětín - dostavba kanalizace" - ZM6/3238

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 145/1 díl a) o výměře 26 m² v k. ú. Žebětín z vlastnictví xxxxxx xxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 52.650,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.
Kupní smlouva tvoří přílohu č. 75 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

96.

Nabytí pozemků p. č. 3718/2, 3719, 3720/1, 3722/1, 3723/1, PK p. č. 871/39 a PK p. č. 871/40 v k. ú. Židenice, rozpočtové opatření - ZM6/3297

1. ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 3718/2 - zahrada, o výměře 112 m²
- p. č. 3719 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 221 m²

- p. č. 3720/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 167 m²
- p. č. 3722/1 - zahrada, o výměře 405 m²

- p. č. 3723/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 268 m²
- PK p. č. 871/39 - o výměře 38 m²
- PK p. č. 871/40 - o výměře 373 m²

vše v k. ú. Židenice,
z vlastnictví xxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 2.853.480,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 76a těchto usnesení.

2. ZMB schvaluje

 • výjimku z čl. 5 Statutu Fondu bytové výstavby a zahrnutí do rozpočtu výdajů Fondu bytové výstavby na rok 2014 výdaje na nabytí pozemků p. č. 3718/2, 3719, 3720/1, 3722/1, 3723/1, PK p. č. 871/39, PK p. č. 871/40, vše v k. ú. Židenice,

 • zařazení investiční akce ORG 2806 "Nabytí pozemků v k. ú. Židenice" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 2.854.000,- Kč a dobou realizace 2014 do rozpočtu kapitálových výdajů města,


 

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 76b těchto usnesení, v souvislosti s navrženým čerpáním prostředků z Fondu bytové výstavby z důvodu zajištění úhrady kupní ceny.


 

97.

Nabytí pozemku p. č. 3251/35, v k. ú. Bystrc a smírné narovnání soudního sporu o vydání bezdůvodného obohacení - ZM6/3339

1. ZMB bere na vědomí

 • skutečnost, že na statutární město Brno byla dne 12. 6. 2012 u Městského soudu v Brně podána xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vlastníkem pozemku p. č. 3251/35 v k. ú. Bystrc, žaloba o vydání bezdůvodného obohacení za obecné užívání pozemků p. č. 3251/35, 3251/36, 3251/125 v k. ú. Bystrc za období od 12. 6. 2010 do 11. 6. 2012 + zákonný úrok z prodlení od 12. 6. 2012 do zaplacení + náklady soudního řízení;

 • sdělení právní zástupkyně xxxxxxxxx xxxxxxx, JUDr. Ivy Kremplové, ze dne 27. 3. 2014 a aktualizovaný návrh ze dne 29. 4. 2014 na majetkoprávní vypořádání pozemku p. č. 3251/35 v k. ú. Bystrc jeho výkupem do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu a narovnání vztahů z bezdůvodného obohacení obce ve smyslu konstantní soudní judikatury za podmínky uzavření kupní smlouvy s dohodou o narovnání.


2. ZMB schvaluje

 • nabytí pozemku p. č. 3251/35 - orná půda, o výměře 72 m² v k. ú. Bystrc, z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 100.000,- Kč,
 • dohodu o narovnání obsahující:
  • vydání bezdůvodného obohacení za obecné užívání pozemku p. č. 3251/35 v k. ú. Bystrc od 12. 6. 2010 do 11. 6. 2012 v celkové částce 7.454,- Kč, tj. 45,- Kč/m²/rok od 12. 6. 2010 do 31. 12. 2011, a 75,- Kč/m²/rok od 1. 1. 2012 do 11. 6. 2012 (tj. bez příslušenství);

  • vydání bezdůvodného obohacení za obecné užívání pozemku p. č. 3251/35 v k. ú. Bystrc od 12. 6. 2012 do dne právních účinků vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího statutárního města Brna, ve výši 75,- Kč/m²/rok (tj. bez příslušenství) dohody o narovnání;

  • náhradu nákladů soudního řízení vedeného pod sp. zn. 2108 C 132/2012 ve výši 6.908,- Kč za podmínek kupní smlouvy a dohody o narovnání.

Kupní smouva a dohoda o narovnání tvoří přílohu č. 77 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 
 
 
 

98.

Nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 ke komunikační stavbě a nabytí pozemků v k. ú. Líšeň při ulici Poslušného - ZM6/3266

ZMB schvaluje nabytí

 • spoluvlastnického podílu id. 1/2 ke komunikační stavbě při ulici Poslušného

- vozovky, chodníku a parkovacích stání na pozemcích p. č. 3278/32, 3278/443, 3278/446, 3278/448, 3278/450 a částech p. č. 3072/1 a 3278/441 v k. ú. Líšeň,

 • pozemků

- p. č. 3278/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.334 m²

- p. č. 3278/441 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 88 m²
- p. č. 3278/443 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 89 m²

- p. č. 3278/444 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 28 m²

- p. č. 3278/445 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 10 m²
- p. č. 3278/446 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 60 m²

- p. č. 3278/447 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 24 m²

- p. č. 3278/448 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 33 m²

- p. č. 3278/449 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 20 m²
- p. č. 3278/450 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 38 m²

vše v k. ú. Líšeň,

ve vlastnictví společnosti DOMING, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 78 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

99.

Nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/2 k pozemkům p. č. 1561/88 a 1561/93, oba v k. ú. Pisárky - ZM6/3245

ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemkům
- p. č. 1561/88 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 171 m²
- p. č. 1561/93 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m²

vše v k. ú. Pisárky ve vlastnictví xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 246.193,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 79 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

100.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 708/72, k. ú. Trnitá, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3295

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 708/72 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 112 m²

v k. ú. Trnitá,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 80 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

101.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2304/39, k. ú. Husovice, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3312

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2304/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 24 m², který vznikl oddělením dle geometrického plánu č. 1055-15/2013 z pozemku p. č. 2304/12, k. ú. Husovice, z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 81 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

102.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 280/5, k. ú. Město Brno, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3314

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 280/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m², k. ú. Město Brno, z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 82 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

103.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 451/1, k. ú. Husovice, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3343

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 451/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 993 m²

v k. ú. Husovice,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 83 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

104.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2235/3, k. ú. Husovice, z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3342

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 2235/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 92 m²

v k. ú. Husovice,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 84 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

106.

Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 k pozemku p. č. 1510/12, k. ú. Pisárky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM6/3294

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 k pozemku
- p. č. 1510/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 52 m²

v k. ú. Pisárky,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 85 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

107.

Bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p. č. 1561/93, k. ú. Pisárky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - ZM6/3313

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemku p. č. 1561/93 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m², k. ú. Pisárky, z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 86 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

108.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 391/2 v k. ú. Královo Pole z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/3305

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 391/2 - zahrada, o výměře 117 m²

v k. ú. Královo Pole,
z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, které tvoří přílohu č. 87 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

109.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2395 a 3616/2 v k. ú. Řečkovice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/3304

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 2395 - zahrada, o výměře 1.136 m²
- p. č. 3616/2 - zahrada, o výměře 808 m²

v k. ú. Řečkovice, z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků, které tvoří přílohu č. 88 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

105.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 754/1 v k. ú. Bosonohy z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3336

1. ZMB bere na vědomí

 • skutečnost, že ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvy o zřízení věcného práva k pozemku p. č. 754/1 v k. ú. Bosonohy, s omezujícími podmínkami spočívajícími mj. v tom, že:
  1. dle čl. II odst. 2 se vlastnické právo k nemovité věci převádí z důvodu veřejného zájmu s tím, že na pozemku se nachází travnatá plocha s porosty okolo BD č. p. 567-572 ul. Ševčenkova,
  2. nabyvatel se zavazuje užívat nemovitou věc pouze k účelům uvedeným v čl. II odst. 2 této smlouvy,
  3. nemovitou věc nelze využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ji pronajímat po dobu 15 let ode dne zápisu vlastnického práva nabyvatele do katastru nemovitostí pod sankcí smluvní pokuty uvedenou níže,
  4. pokud nebude nabyvatel nemovitou věc využívat ve veřejném zájmu v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou nemovitost měla ke dni zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu, tuto pokutu lze uložit i opakovaně za každé porušení smluvní povinnosti,
  5. statutární město Brno zřizuje ve prospěch ČR - ÚZSVM věcné právo k pozemku p. č. 754/1 v k. ú. Bosonohy spočívající v závazku nezcizit a nezatížit zástavním právem předmětný pozemek po dobu 15 let ode dne zápisu vlastnického práva nabyvatele do katastru nemovitostí;

 • skutečnost, že záměrem MČ Brno-Bosonohy je vybudovat na části předmětného pozemku veřejné parkoviště pro potřeby obyvatel městské části;

 • postoj ÚZSVM, dle kterého tento úřad výběr místních poplatků, zejména za parkování nebo za tzv. zvláštní užívání komunikací na pozemcích, které byly z majetku státu bezúplatně převedeny na obce a města ve veřejném zájmu s omezujícími podmínkami, považuje za užívání pozemků ke komerčním účelům a za porušení výše uvedených omezujících podmínek sjednaných ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvě o zřízení věcného práva.


2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 754/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2.242 m²

v k. ú. Bosonohy,
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvě o zřízení věcného práva s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 89 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

110.

Směna pozemku p. č. 1385/4 za pozemek p. č. 1318/3, oba v k. ú. Tuřany pro stavbu "Rekonstrukce komunikací Tuřany II" - ZM6/3236

ZMB schvaluje směnu pozemků
- část p. č. 1385 oddělen&#$07 dle geometrického plánu č. 1149-6/2012 a označená jako p. č. 1385/4 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m², k. ú. Tuřany ve vlastnictví statutárního města Brna za
- pozemek p. č. 1318/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m²

k. ú. Tuřany ve společném jmění manželů xxxxxxxx xxxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxxx s doplatkem rozdílů cen směňovaných pozemků ve výši 4.560,- Kč ve prospěch spoluvlastníků pozemku p.č. 1318/3 za podmínek uvedených ve směnné smlouvě, která tvoří přílohu č. 90 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

111.

Směna pozemků p. č. 277/1 a p. č. 278/1, oba v k. ú. Dolní Heršpice - ZM6/3302

ZMB schvaluje

 • směnu pozemků

- p. &#$03. 277/1 - orná půda, o výměře 480 m²
- p. č. 278/1 - orná půda, o výměře 620 m²

oba v k. ú. Dolní Heršpice
ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek
- p. č. 289 - orná půda, o výměře 860 m² v k. ú. Dolní Heršpice
ve vlastnictví společnosti OXES Heršpice, s. r. o.,
s doplatkem ve výši 624.000,- Kč ve prospěch statutárního města Brna a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 91 těchto usnesení;

 • svěření MČ Brno-Jih

pozemku p. č. 289 - orná půda, o výměře 860 m² v k. ú. Dolní Heršpice v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 107 přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

112.

Směna pozemků v k. ú. Lesná v areálu při ul. Okružní 19a s NOVÝM DOMOVEM, stavebním bytovým družstvem - ZM6/3301

1. ZMB bere na vědomí

 • skutečnost, že s NOVÝM DOMOVEM, stavebním bytovým družstvem byla vedena dlouhodobá jednání o vypořádání pozemků v areálu bývalého Drutisu, Okružní 17, v k. ú. Lesná, ve kterém se nachází mj. sběrné středisko odpadů Okružní, které patří mezi páteřní sběrná střediska odpadů v Brně;

 • skutečnost, že NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo trvá na zřízení předkupního práva k id. podílům na pozemcích p. č. 1394/20 a p. č. 1394/23 oba v k. ú. Lesná, které převádí do vlastnictví statutárního města Brna, a to bezplatně a na dobu neurčitou, za kupní cenu maximálně 2.060,- Kč za 1 m².


2. ZMB schvaluje
- směnu pozemků
- p. č. 1394/19 - ostatní plocha jiná plocha, o výměře 88 m²
- p. č. 1394/22 - ostatní plocha jiná plocha, o výměře 72 m²

- p. č. 1394/24 - ostatní plocha jiná plocha, o výměře 20 m²

a části pozemků:
- p. č. 319/15 - ostatní plocha jiná plocha označená dle GP č. 1084-46/2014 jako p. č. 319/46 ostatní plocha jiná plocha o výměře 101 m²
- p. č. 1394/26 - ostatní plocha jiná plocha označené dle GP č. 1033-213/2013 jako p. č. 1394/36 ostatní plocha jiná plocha o výměře 34 m²

- p. č. 1383/4 ostatní plocha jiná plocha označené dle GP č. 1033-213/2013 jako p. č. 1383/5 ostatní plocha jiná plocha o výměře 37 m²

vše v k. ú. Lesná
se všemi součástmi a příslušenstvím ve vlastnictví statutárního města Brna
za id. podíly pozemků:
- id. 82/879 pozemku p. č. 1394/20 - ostatní plocha jiná plocha, o výměře 879 m²

- id. 131/301 pozemku p. č. 1394/23 - ostatní plocha jiná plocha, o v&#$06měře 301 m²

oba v k. ú. Lesná
se všemi součástmi a příslušenstvím ve vlastnictví NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo s doplatkem směny ve výši 286.340,- Kč ve prospěch statutárního města Brna.

- zřízení předkupního práva pro NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo, nebo pro jeho právního nástupce, bezplatně a na dobu neurčitou, pokud by statutární město Brno chtělo id. podíly na pozemcích, které nabývá do svého vlastnictví, a to:
- id. 82/879 pozemku p. č. 1394/20 - ostatní plocha jiná plocha, o výměře 879 m²

- id. 131/301 pozemku p. č. 1394/23 - ostatní plocha jiná plocha, o výměře 301 m²

oba v k. ú. Lesná převést (i jednotlivě) na jinou osobu, včetně vkladu na základní kapitál
obchodní společnosti, pokud dojde ke zrušení provozovny sběrného střediska odpadu, která se nachází v areálu na ul. Okružní na pozemku p. č. 320/95 v k. ú. Lesná, ukončení jejího provozování nebo jakémukoli jejímu převodu na jinou osobu, včetně vkladu na základní kapitál obchodní společnosti , a to za kupní cenu maximálně 2.060,- Kč za 1 m² za podmínek uvedených ve směnné smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, která tvoří přílohu č. 92 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

113.

Směna pozemku p. č. 1034/4 za pozemek p. č. 1035/171 v k. ú. Ivanovice a zřízení služebnosti - "obratiště V Kolíbkách" a řešení prodloužení komunikace U Křížku - ZM6/3345

ZMB schvaluje

 • směnu pozemku

- p. &#$03. 1034/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 113 m²

v k. ú. Ivanovice,
ve vlastnictví statutárního města Brna
za pozemek
- p. č. 1035/171 - orná půda, o výměře 168 m²

v k. ú. Ivanovice,

ve spoluvlastnictví vlastníků RD a spoluvlastníků stavby účelové komunikace na pozemku p. č. 1033/4 v k. ú. Ivanovice v ul. V Kolíbkách, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na LV č. 1653, bez doplatku směny,

 • zřízení služebnosti uložení vodovodního řadu DN 100, oddílných kanalizačních stok, dešťové kanalizační stoky DN 300 a splaškové kanalizační stoky DN 300, s omezením činnosti v ochranných pásmech na části pozemku p. č. 1034/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Ivanovice, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,


s úhradou kompenzace za užívání části pozemku p. č. 1034/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 113 m² v k. ú. Ivanovice za období posledních dvou let zpětně v částce 16.950,- Kč, tj. 75,- Kč/m²/rok, před podpisem směnné smlouvy a smlouvy o zř&#$08zení služebnosti a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 93 těchto usnesení
a pro případ, že ve lhůtě do konce června 2014 nedojde k uzavření směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, souhlasí s podáním žaloby na neoprávněnost stavby, s návrhem přikázat stavbu účelové komunikace na části pozemku p. č. 1034/1 v k. ú. Ivanovice pod obratištěm v ul. V Kolíbkách do vlastnictví statutárního města Brna.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

114.

Dodatek č. 1 ke směnné smlouvě pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - ZM6/3337

1. ZMB bere na vědomí

 • žádost xxxxxx xxxxxxx a společnosti AUTO T&M, s.r.o., o prodloužení termínu vyklizení pozemků p. č. 1204 a 1205 k. ú. Komárov;

 • skutečnost, že prodloužení termínu vyklizení do 31. 10. 2014 neohrozí plnění dle harmonogramu dodatku č. 3 ze dne 20. 12. 2013 ke smlouvě o dílo č. 005610050325903.


2. ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke směnné smlouvě evidenční č. 5613043341 uzavřené mezi xxxxxxx xxxxxxxx a statutárním městem Brnem pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb", obsahující

 • prodloužení lhůty vyklizení předmětných nemovitostí, a to do 31. 10. 2014
 • přistoupení společnosti AUTO T&M, s.r.o., ke smlouvě
 • stanovení kauce ve výši 1.200.000,- Kč
 • stanovení náhrady za setrvání do 31. 10. 2014 ve výši 38.500 Kč
 • povinnost uzavřít dohodu o vyklizení ve formě notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti
 • navýšení smluvní pokuty z částky 1.000,- Kč na částku 2.000,- Kč za každý den prodlení s předáním vyklizených pozemků, který tvoří přílohu č. 94 těchto usnesení.


Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

115.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p. č. 3255 a p. č. 2411/5, vše k. ú. Černá Pole - ZM6/3306

ZMB schvaluje MČ Brno-sever svěření pozemků
p. č. 3255 - zahrada, o výměře 1.331 m²
p. č. 2411/5 - zahrada, o výměře 8 m²

vše k. ú. Černá Pole
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část II - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 72 přílohy č. 4.


116.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 2373/27, 2391/4, 2393/1 v k. ú. Královo Pole - ZM6/3291

ZMB schvaluje MČ Brno-Královo Pole svěření pozemků
- p. č. 2373/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.271 m²
- p. č. 2391/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 549 m²

- p. č. 2393/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 194 m²

v k. ú. Královo Pole,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 107 přílohy č. 4.


117.

Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 1208, 1209/1, 1209/2, 1210/4, 1211/1, 1212, 1226, 1240, 810/1, 1142/30, 1142/229, 1142/230, 1225/2, 1225/4, 1225/6, 1225/7, 1243/2, 1209/3, 1211/2, 1213/1, 1288, 1749/1, 6261/52, 1273, 1142/255, 1349/3, 1352/2 v k. ú. Bystrc - ZM6/3298

ZMB schvaluje MČ Brno-Bystrc svěření pozemků
- p. č. 1208 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 394 m²

- p. č. 1209/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 150 m²
- p. č. 1209/2 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 9 m²

- p. č. 1210/4 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha , o výměře 30 m²
- p. č. 1211/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 970 m²

- p. č. 1212 - ostatní plocha, sportoviště a rekrea&#$03ní plocha, o výměře 490 m²
- p. č. 1226 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 571 m²

- p. č. 1240 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 2.231 m²
- p. č. 810/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m²
- p. č. 1142/30 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 62 m²

- p. č. 1142/229 - ostatní plocha, jiná plocha, o v&#$06měře 7 m²
- p. č. 1142/230 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 12 m²
- p. č. 1225/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m²

- p. č. 1225/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o v&#$06měře 419 m²
- p. č. 1225/6 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m²
- p. č. 1225/7 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²

- p. č. 1243/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o v&#$06měře 166 m²
- p. č. 1209/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 35 m²
- p. č. 1211/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 139 m²

- p. č. 1213/1 - ostatní plocha, ostatn&#$08 komunikace, o výměře 456 m²
- p. č. 1288 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 71 m²
- p. č. 1749/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 163 m²

- p. č. 6261/52 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 40 m²
- p. č. 1273 - trvalý travní porost, o výměře 1.790 m²
- p. č. 1142/255 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m²

- p. č. 1349/3 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 61 m²
- p. č. 1352/2 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 79 m²

vše v k. ú. Bystrc
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 107 přílohy č. 4 s doplňujícími podmínkami:
- omezení pro nájemce nezřizovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu,
- povinnost nájemců umožnit přístup na pozemky za účelem provádění prací souvisejících se stabilizací svahu,
- povinnost nájemců zachovat stávající průchody a průjezdy územím,
- povinnost nájemců respektovat omezení specifikovaná v dopise OŽP MMB ze dne 5. 3. 2014, č.j. MMB/0058399/2014/JN, který bude přílohou Souhlasného prohlášení o odevzdání a převzetí nemovité věci městské části.


118.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemků p. č. 1355/33, 1355/41 v k. ú. Stránice - ZM6/3280

ZMB schvaluje MČ Brno-střed odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, pozemků:
- p. č. 1355/33 - ostatní plocha, o výměře 449 m²
- p. č. 1355/41 - ostatní plocha, o výměře 169 m²

v k. ú. Stránice
z kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, svěřený na zasedání ZMB č. Z5/003 konaného dne 30. ledna 2007 se souhlasem MČ Brno-střed.


119.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Bohunice, pozemku p. č. 1193/82 v k. ú. Bohunice - ZM6/3344

ZMB schvaluje MČ Brno-Bohunice odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění,
- pozemku p. č. 1193/82 - ostatní plocha, o výměře 33 m²

v k. ú. Bohunice,
z kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, svěřený Z6/028. ZMB konaným dne 5. 11. 2013, se souhlasem MČ Brno-Bohunice.

120.

Přijetí dodatečně zjištěného nemovitého majetku - podílu id. 1/150 na pozemcích p. č. 4767/280, 4767/512, 4767/513, 4767/514, 4767/515, 4767/516, k. ú. Královo Pole statutárním městem Brnem - ZM6/3293

1. ZMB bere na vědomí

 • sdělení JUDr. Evy Čiernikové, notářky - soudní komisařky, zast. Mgr. Janou Holíkovou, notářskou kandidátkou ze dne 26. 3. 2014 o zahájení dodatečného dědického řízení u nově zjištěného majetku zůstavitelky xxxx xxxxxxx, nar. xx. x. xxxx, posl. bytem xxxxxx x, Brno, zemř. x. x. xxxx,

 • žádost JUDr. Evy Čiernikové, notářky - soudní komisařky, zast. Mgr. Janou Holíkovou, notářskou kandidátkou ze dne 26. 3. 2014 ke sp. zn. 59 D 504/2008, 1 Nd 268/2008, o sdělení souhlasu statutárního města Brna s vydáním nemovitého majetku nepatrné hodnoty městu Brnu podle ust. § 175h odst. 2 občanského soudního řádu (o. s. ř.) statutárnímu městu Brnu jako vypraviteli pohřbu zemřelé Dany Hájkové.


2. ZMB schvaluje přijetí nemovitého majetku, a to spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/150 na pozemcích:
- p. č. 4767/280 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 350 m²
- p. č. 4767/512 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 273 m²

- p. č. 4767/513 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 68 m²

- p. č. 4767/514 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým&#$01ře 6 m²
- p. č. 4767/515 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 151 m²

- p. č. 4767/516 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 15 m²

vše v k. ú. Královo Pole, obec Brno,
jako majetku nepatrné hodnoty, který se vydává ve smyslu ust. § 175h odst. 2 o. s. ř. do vlastnictví statutárního města Brna jako vypraviteli pohřbu xxxx xxxxxxx, nar. xx. x. xxxx, posl. bytem xxxxxx x, Brno, zemř. x. x. xxxx.


 

121.

Zrušení podílového spoluvlastnictví budovy č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava (plavecký stadion za Lužánkami) soudní cestou - ZM6/3330

1. ZMB bere na vědomí
skutečnost, že společnost VALC active, spol. s r.o., neakceptovala odkoupení id. 1/50 budovy občanské vybavenosti č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava statutárním městem Brnem za kupní cenu 387.755,- Kč,
a započtení pohledávky statutárního města Brna vůči společnosti VALC active, spol. s r.o., ve výši 18.237,- Kč/rok z titulu bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním id. 1/50 pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava bez právního důvodu v období od 1. 3. 2008 do uzavření kupní smlouvy oproti těmto pohledávkám společnosti VALC active, spol. s r. o., vůči statutárnímu městu Brnu:

 • bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním id. 1/50 budovy občanské vybavenosti č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava bez právního důvodu v období od 1. 2. 2010 do uzavření kupní smlouvy ve výši 13.571,- Kč/rok,
 • kupní cena za id. 1/50 budovy občanské vybavenosti č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava ve výši 387.755,- Kč

dle záměru odsouhlaseného na R6/126. schůzi Rady města Brna konané dne 15. 1. 2014.

2. ZMB souhlasí se zrušením podílového spoluvlastnictví budovy občanské vybavenosti č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava soudní cestou dle ust. § 1143 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, přikázáním statutárnímu městu Brnu za náhradu.


123.

Uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti s výstavbou: "Novostavba bytového domu ul. Pěšina, Brno-Horní Heršpice" na pozemcích v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3369

1. ZMB bere na vědomí žádost společnosti PS STAV BRNO s.r.o. o uzavření plánovací smlouvy ze dne 7. 11. 2013.

2. ZMB schvaluje plánovací smlouvu se společností PS STAV BRNO s.r.o., jejímž obsahem je závazek vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury na náklady společnosti PS STAV BRNO s.r.o., a to komunikace a zpevněné plocha, kanalizační stoky jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu, ostatních zpevněných ploch, prodloužení NTL plynovodu, rozšíření distribuční soustavy NN, v souvislosti se stavbou "Novostavba bytového domu ul. Pěšina, Brno - Horní Heršpice" za podmínek uvedených v této smlouvě.
Plánovací smlouva tvoří přílohu č. 95 těchto usnesení.
Ověřené přílohy, které jsou nedílnou součástí plánovací smlouvy uzavírané se společností PS STAV BRNO s.r.o. jsou pro obsáhlost uloženy na Majetkovém odboru MMB.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

124.

Uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti se stavbou: "Brno, ul. Vyhlídalova - 15 B. J." na pozemcích v k. ú. Bohunice - ZM6/3368

1. ZMB bere na vědomí žádost společnosti M development, s.r.o., o uzavření plánovací smlouvy ze dne 22. 5. 2014.

2. ZMB schvaluje plánovací smlouvu se společností M development, s.r.o., jejímž obsahem je závazek vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury na náklady spol. M development, s.r.o., a to zejména komunikace, chodníku, sjezdu do areálu, vodovodního řadu vodovodu pro veřejnou potřebu v souvislosti se stavbou "Brno, ul. Vyhlídalova - 15 B. J." za podmínek uvedených v této smlouvě.
Plánovací smlouva tvoří přílohu č. 96 těchto usnesení.
Ověřené přílohy, které jsou nedílnou součástí plánovací smlouvy uzavírané se společností M development, s.r.o., jsou pro obsáhlost uloženy na Majetkovém odboru MMB.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 

125.

Vložení nepeněžitého vkladu - pozemku v k. ú. Staré Brno dotčeného stavbou "Parkovací dům Kopečná" do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a.s. - ZM6/3269

ZMB schvaluje vložení nepeněžitého vkladu statutárního města Brna tvořeného pozemkem
- p. č. 1147/19 - zastavěná plocha, o vým&#$01ře 10 m² (po sloučení dle GP č. 1145-1/2014 p. č. 1147/5 díl "c" o výměře 2 m² a p. č. 1147/13 díl "b" o výměře 8 m²)

v k. ú. Staré Brno, obec Brno, zapsané na LV č. 10001
do společnosti Brněnské komunikace a. s. za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem v hodnotě 30.000,- Kč (cena obvyklá) za podmínky zřízení předkupního práva k tomuto pozemku ve prospěch statutárního města Brna.

 

126.

Hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň za rok 2013 - ZM6/3249

ZMB bere na vědomí závěrečný účet hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka Brno - Vídeň za rok 2013.

 

131.

Dodatek č. 14 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - ZM6/3279

1. ZMB schvaluje předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu navrhovaného dodatku č. 14 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, který tvoří přílohu č. 97 těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem dodatku č. 14 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

132.

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem a Memorandum o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Brnem a pěti obcemi s rozšířenou působností v zázemí Brna - ZM6/3288

ZMB schvaluje Memorandum o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem, které tvoří přílohu č. 98a těchto usnesení, a Memorandum o vzájemné spolupráci mezi statutárním městem Brnem a pěti obcemi s rozšířenou působností v zázemí Brna, které tvoří přílohu č. 98b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 

133.

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014-2020 - ZM6/3286

ZMB bere na vědomí Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje 2014-2020, která tvoří přílohu č. 99 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

134.

Aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města Brna II: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města - ZM6/3258

ZMB schvaluje

 • seznam projektů zařazených do IPRM Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města a změny v parametrech projektů, který tvoří přílohu č. 100a těchto usnesení;

 • aktualizovaný dokument "Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna pro programovací období 2007-2013: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města", který tvoří přílohu č. 99b těchto usnesení;

 • dodatek č. 4 ke smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Brna Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města, který tvoří přílohu č. 100c těchto usnesení.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

135.

Projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3243

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách.

2. ZMB schvaluje text prohlášení příjemce k projektu Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. prohlášení příjemce dotace tvoří přílohu č. 101 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

136.

Projekt Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička - změny v rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3240

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička";

2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 102 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

137.

Projekt IPRM "Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3244

ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 9.406.739,20 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa" pro MČ Brno-Jundrov, která tvoří přílohu č. 103 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

138.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje "Brno Expat Centre" - smlouva o poskytnutí dotace Brnopolis o.s., občanskému sdružení - ZM6/3287

ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 5.000.000,- Kč Brnopolis, o. s., za účelem realizace projektu Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje "Brno Expat Centre", která tvoří přílohu č. 104 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

139.

Projekt "Zateplení ZŠ Úvoz" - smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP - ZM6/3242

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Zateplení ZŠ Úvoz".

2. ZMB souhlasí s podmínkami poskytnutí dotace ze Stárního fondu životního prostředí ČR na projekt "Zateplení ZŠ Úvoz, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 105a těchto usnesení.

3. ZMB schvaluje smlouvu č. 12119893 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Zateplení ZŠ Úvoz", která tvoří přílohu č. 105b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 
 
 

140.

Projekt Centrum integračních služeb Brno - dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí půjčky; prominutí dluhu organizaci IQ Roma servis, o. s. - ZM6/3241

1. ZMB bere na vědomí žádost příjemce IQ Roma servis, o. s., ze dne 11. 4. 2014 o finanční podporu projektu "Centra integračních služeb - CIS" Vranovská 45, Brno, ve výši 2.821.973,- Kč, a to formou odpuštění dluhu nebo mimořádné dotace.

2. ZMB schvaluje

 • prominutí dluhu organizaci IQ Roma servis, o. s., se sídlem Vranovská 846/45, Husovice, 614 00 Brno, IČ 65341511, ve výši 2.821.973,- Kč, který statutární město Brno eviduje vůči organizaci IQ Roma servis, o. s., na základě smlouvy o poskytnutí půjčky z Fondu kofinancování evropských projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna č. 0040101303670, ve znění dodatku č. 1, formou poskytnutí podpory de minimis;

 • dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí půjčky z Fondu kofinancování evropských projektů v rámci IPRM Brna uzavřené se společností IQ Roma servis, o. s., pro projekt s názvem Centrum integračních služeb Brno, který tvoří přílohu č. 106 těchto usnesení.


Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

11.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně - lokalita Nové náměstí - ZM6/3237

ZMB schvaluje výjimku podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, na lokalitu Nové náměstí - parcela č. 1586/1 (část), 1586/2 (část), 1586/3 (část), k. ú. Řečkovice; výměra lokality pod pořadovým číslem 197 se zmenší o 31,1 m² (zadlážděním ploch umožňujících bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a vytvořením plochy na kontejnery na separovaný odpad při opravě chodníků a obnově vozovky ve Vránově ulici, navazující na rekonstrukci inženýrských sítí v této ulici).

12.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, za účelem vybudování stanoviště podzemních kontejnerů pro sběr separovaných složek odpadů v lokalitě park Merhautova - Venhudova - Mathonova - ZM6/3271

ZMB schvaluje výjimku dle článku 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2012, na lokalitu pod pořadovým číslem 105 park Merhautova - Venhudova, pozemek par. č. 1778 k. ú. Černá Pole; výměra lokality pod pořadovým číslem 105 se zmenší o 40 m² (umístění podzemních kontejnerů pro sběr separovaných složek odpadů).
 

122.

Majetkoprávní vypořádání pozemku p. č. 4840/124 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - změna usnesení ZMB č. Z6/027, bod 78 - ZM6/3235

1. ZMB bere na vědomí

 • skutečnost, že dle § 3056 odst. 1 občanského zákoníku svědčí druhému spoluvlastníku stavby - budovy č. p. 3071 stojící mimo jiné na pozemku p. č. 5023/2 v k. ú. Žabovřesky předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. 1/3 k pozemku s tím, že dle ustanovení § 2143 téhož zákona toto předkupní právo dospěje až uzavřením smlouvy s koupěchtivým;


2. ZMB mění usnesení ZMB č. Z6/027, bod 78. ze dne 1. října 2013, které zní:

"1. ZMB nesouhlasí se směnou pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna:
- p. č. 5023/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o vým&#$01ře 53 m²
- p. č. 5023/12 - orná půda, o výměře 1.526 m²
- p. č. 5034/38 - orná půda, o výměře 422 m²
- p. č. 5034/39 - orná půda, o výměře 24 m²

- id. 1/3 p.č. 4872/124 - orná půda, o výměře 878 m²
- id. 1/3 p.č. 5023/4 - orná půda, o výměře 2.693 m²
- id. 1/3 p.č. 5034/138 - orná půda, o výměře 988 m²

vše v k. ú. Žabovřesky
za pozemky ve vlastnictví společnosti ProEx 2000, spol. s r. o.:
- p. č. 4840/124 - orná půda, o výměře 186 m²
- p. č. 4840/94 - orná půda, o výměře 1.136 m²

oba v k. ú. Žabovřesky

2. ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 4840/124 - orná půda, o výměře 186 m²

v k. ú. Žabovřesky
ve vlastnictví společnosti ProEx 2000, spol. s r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 370.000 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 60 těchto usnesení."


takto:
ZMB

 • schvaluje směnu pozemků:

- p. č. 5023/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 53 m²
- p. č. 5023/12 - orná půda, o výměře 1.526 m²
- p. č. 5023/28 - orná půda, o výměře 175 m²

- p. č. 5048/107 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 68 m²

vše v k. ú. Žabovřesky
ve vlastnictví statutárního města Brna za:
- p. č. 4840/124 - orná půda, o výměře 186 m²

- p. č. 4840/94 - orná půda, o výměře 1.136 m²

oba v k. ú. Žabovřesky
ve vlastnictví společnosti ProEx 2000, spol. s r.o., s doplatkem ve prospěch statutárního města Brna ve výši 50.500,- Kč a za podmínek uvedených ve směnné smlouvě s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva, která tvoří přílohu č. 107a těchto usnesení
a pro případ uzavření směnné smlouvy specifikované výše

 • schvaluje

text výzvy k uplatnění předkupního práva, která obsahuje podmínky pro převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemku p. č. 5023/2 v k. ú. Žabovřesky shodné s podmínkami ve směnné smlouvě a bude odeslána spoluvlastníku budovy č. p. 3071 stojící mimo jiné na pozemku p. č. 5023/2 v k. ú. Žabovřesky; text výzvy včetně konceptu kupní smlouvy tvoří přílohu č. 107b těchto usnesení. 

3. ZMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výzvy specifikované blíže v předchozím odstavci usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

141.

Zrušení části smlouvy o zřízení služebností, smlouvy o zřízení zástavního práva, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o závazcích souvisejících s provozem garáže a schválení nové smlouvy - lokalita u Janáčkova divadla - ZM6/3341


1. ZMB bere na vědomí

 • přípis společnosti TYMET a. s. ze dne 11. 3. 2014 obsahující žádost o projednání změn podmínek smlouvy o zřízení služebností, smlouvy o zřízení zástavního práva, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o závazcích souvisejících s provozem garáže č. 6314170183 ze dne 31. 1. 2014, a to v souladu s čl. X odst. 10.1 této smlouvy,

 • požadavek společnosti TYMET a. s. vůči městu s tím, že město nese veškerou odpovědnost za veškeré jím provedené práce na stropní konstrukci a svislých konstrukcích garáže a dále za veškeré instalované prvky popsané ve smlouvě, jakož i za technologii vodních prvků zřízených městem v prvním podzemním podlaží garáže a v případě, kdy v souvislosti s instalací a provozem všech instalovaných prvků a provedených prací a úprav, popsaných výše dojde ke vzniku jakékoliv škody na budově garáže č. p. 711 ve vlastnictví společnosti zavazuje se město takto vzniklé škody TYMET a. s. neprodleně v plné výši nahradit,

 • skutečnost, že záležitost odpovědnosti za škodu způsobenou provozem prvků instalovaných městem, jakož i technologií vodních prvků zřízených městem, dle výše uvedeného požadavku TYMET a. s., bude řešena samostatnou dohodou mezi TYMET a. s. jako vlastníkem garáže č. p. 711 a budoucím správcem veřejného prostoru před JD.


2. ZMB na základě čl. X odst. 10.1 Smlouvy o zřízení služebností, smlouvy o zřízení zástavního práva, smlouvy o zřízení předkupního práva, smlouvy o závazcích souvisejících s provozem garáže č. 6314170183 ze dne 31. 1. 2014, schvaluje

  1. zrušení služebnosti umístění stavby podzemního garážového objektu včetně komunikace sloužící jako sjezd a výjezd z podzemního garážového objektu na pozemcích
  2. - p. č. 7/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m²

   - p. č. 7/7 - zastavěná plocha a nádvo&#$04í, o výměře 42 m²
   - části p. č. 7/1 - ostatní plocha, o celkové výměře 1.948 m²
   - části p. č. 8 - ostatní plocha, o výměře 4.174 m²

   - části p. č. 9 - zastavěn&#$07 plocha a nádvoří, o výměře 2 m²
   - části p. č. 10 - ostatní plocha, o celkové výměře 154 m²
   - části p. č. 11 - ostatní plocha, o celkové výměře 57 m²

   vše v k. ú. Město Brno,
   ve prospěch spol. TYMET a. s. jako oprávněného z věcného břemene a k tíži statutárního města Brna jako vlastníka pozemků za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 25.247.250,- Kč včetně DPH,

  3. zřízení služebnosti umístění stavby podzemního garážového objektu č. p. 711 včetně komunikace sloužící jako sjezd a výjezd z podzemního garážového objektu na pozemcích
  4. - p. č. 7/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m²
   - p. č. 7/7 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 42 m²
   - p. č. 7/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 249 m²
   - p. č. 7/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m²

   - p. č. 8/6 - zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 5.863 m²
   - p. č. 10/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 131 m²
   - p. č. 10/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 80 m²

   vše v k. ú. Město Brno,
   ve prospěch spol. TYMET a. s. jako vlastníka stavby podzemního garážového objektu včetně komunikace sloužící jako sjezd a výjezd z podzemního garážového objektu a k tíži statutárního města Brna jako vlastníka pozemků jako služebnosti in rem za dohodnutou úplatu za zřízení služebnosti ve výši 25.247.250,- Kč včetně DPH,

  5. započtení pohledávky statutárního města Brna ve výši 25.247.250,- Kč vůči spol. TYMET a. s. na zaplacení úplaty za zřízení služebnosti dle odst. 2) s pohledávkou spol. TYMET a. s. vůči statutárnímu městu Brnu ve výši 25.247.250,- Kč na vrácení úplaty za zřízení služebnosti dle odst. 1), která zaniká,
  6. zřízení předkupního práva ve prospěch statutárního města Brna k podzemnímu garážovému objektu č. p. 711 na pozemcích
  7. - p. č. 7/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m²
   - p. č. 7/7 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 42 m²

   - p. č. 8/6 - zastavěn&#$07 plocha a nádvoří, o výměře 5.863 m²

   vše v k. ú. Město Brno,
   jako práva věcného,

  8. zřízení služebností

  9. a) obecného užívání stropní konstrukce garáže č. p. 711 v části nacházející se na pozemku p. č. 8/6 v k. ú. Město Brno, ve prospěch statutárního města Brna, jako práva věcného,

   b) provedení povrchových úprav (zpevněné plochy, parkové úpravy, instalace vodních prvků, veřejné osvětlení a vlajkosláva) nad stropní konstrukci garáže č. p. 711 v části nacházející se na pozemku p. č. 8/6 v k. ú. Město Brno, provádění jejich oprav a údržby, ve prospěch statutárního města Brna a každého dalšího vlastníka pozemku, jako práva věcného,

   c) provedení zásahů do stropní konstrukce a svislých konstrukcí v prvním podzemním podlaží garáže č. p. 711 v části nacházející se na pozemku p. č. 8/6 v k. ú. Město Brno, pro provedení průchodu instalačních vedení a kotvení prvků do stropní konstrukce a svislých konstrukcí v prvním podzemním podlaží garáže, provádění jejich oprav a údržby, ve prospěch statutárního města Brna a každého dalšího vlastníka pozemku, jako práva věcného,

   d) zřízení technologie vodních prvků a závlahového systému v prvním podzemním podlaží garáže č. p. 711 v prostorách vyznačených graficky v příloze smlouvy, provádění oprav a údržby technologie vodních prvků a závlahového systému, užívání technické místnosti v prvním podzemním podlaží garáže vyznačené graficky v příloze smlouvy k umístění technologie vodních prvků a přístup k ní, ve prospěch statutárního města Brna a každého dalšího vlastníka pozemku, jako práva věcného,

   e) připojení rozvodů el. energie, vody a kanalizace pro provoz technologie vodních prvků a závlahového systému uvedených v předchozím bodu k rozvodům el. energie, vody a kanalizace v prvním podzemním podlaží garáže č. p. 711 v místě vyznačeném graficky v příloze smlouvy a odběr el. energie, vody a kanalizace pro provoz technologie vodních prvků a závlahového systému uvedených v předchozím bodu z místa jejich připojení, ve prospěch statutárního města Brna a každého dalšího vlastníka pozemku, jako práva věcného,

   f) připojení kanalizace sloužící k odvodnění ploch nad garáží v části nacházející se na pozemku p. č. 8/6 v k. ú. Město Brno, do střešních vpustí a rozvodů kanalizace garáže a odvodnění vod z ploch nad garáží do střešních vpustí a rozvodů kanalizace garáže v místech vyznačených graficky v příloze smlouvy, ve prospěch statutárního města Brna a každého dalšího vlastníka pozemku, jako práva věcného,

  10. výhradu vlastnictví k technologii vodních prvků zřízených statutárním městem Brnem v prvním podzemním podlaží garáže č. p. 711 nacházející se na pozemcích p. č. 7/6, 7/7 a 8/6 v k. ú. Město Brno, kterou si statutární město Brno vyhrazuje, že tato technologie vodních prvků je ve vlastnictví statutárního města Brna a není součástí garáže č. p. 711 nacházející se na pozemcích p. č. 7/6, p. č. 7/7 a p. č. 8/6 v k. ú. Město Brno,


za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení služebností, smlouvě o zániku služebnosti, výhradě vlastnictví a smlouvě o zřízení předkupního práva, která tvoří přílohu č.108 těchto usnesení.

Ověřená smlouva o zřízení služebností, smlouva o zániku služebnosti, výhradě vlastnictví a smlouva o zřízení předkupního práva a 3 její přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB. Ověřená příloha č. 4 této smlouvy je pro obsáhlost uložena na Majetkovém odboru MMB.


 

142.

Nájemné z komunikačního majetku, rozpočtové opatření - ZM6/3340


ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulek, které tvoří přílohu č. 109a a č. 109b těchto usnesení, z důvodu přesunu části plánovaných výnosů z nájemného komunikačního majetku z vedlejší hospodářské činnosti do hlavní činnosti města.

 

143.

Žádost MČ Brno-střed o možnost použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - ZM6/3370

ZMB schvaluje MČ Brno-střed použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí v celkové výši 13.274 tis. Kč na financování:

 • 11.259 tis. Kč oprav a investic školských zařízení, které tvoří přílohu č. 110a těchto usnesení;
 • 2.015 tis Kč vybavení škol a školských zařízení, které tvoří přílohu č. 110b těchto usnesení.


 

130.

Vydání změny Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB" - ZM6/3289

ZMB v návaznosti na ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

1) souhlasí

 • s ukončením procesu pořizování dílčích změn ÚPmB projednaných v rámci změny ÚPmB "Aktualizace ÚPmB" dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu č. 111a těchto usnesení,

 • se samostatným projednáním návrhu dílčích změn ÚPmB projednávaných v rámci změny ÚPmB "Aktualizace ÚPmB" dle předloženého návrhu, který tvoří přílohu č. 111b těchto usnesení,


2) schvaluje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB",

3) souhlasí s návrhem na vydání změny Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB" opatřením obecné povahy,

 
 
 
 
 
 
 
4) vydává změnu Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB" formou opatření obecné povahy, které tvoří přílohu č. 111c těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou pro obsáhlost uloženy na Odboru územního plánovaní a rozvoje MMB. Na Organizačním odboru MMB jsou uloženy pouze na DVD nosiči.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 

 

Ověřovatelé:

Bc. Aleš Jakubec, v. r.

Ludvík Kadlec, v. r.

 
 
V Brně 18. června 2014
Zápis zpracovala Nikol Šabratová, Organizační odbor MMB
Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB