Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/146
konané dne 20. srpna 2014

 
 

 

Jednání RMB zahájil primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA.
Hlasování o návrzích na ověřovatele zápisu - JUDr. Jiřím Olivovi a JUDr. Robertu Kerndlovi - schváleno jednomyslně 9 členy.
Hlasování o navrženém programu jednání - schváleno jednomyslně 9 členy.


 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

17.

Změna v Ceníku Ceny za stání vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejích úsecích - RM6/11819

18.

"Park podél starého železničního tělesa a revitalizace břehů Svratky v úseku ulic Heršpická - Kšírova" - investiční záměr - RM6/11790

31.

"Rozšíření a rozvoj systému GINIS" - výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy

34.

"Zateplení ZŠ Blažkova" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PROSTAVBY, a. s.

80.

Návrh prodeje id. ½ nemovitosti (budova objektu bydlení) na adrese Jakubské nám. 2/ Rašínova 8 s pozemkem p. č. 47 v k. ú. Město Brno - RM6/11895


 
Schválený pořad jednání:

1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/036 - RM6/12001

1b.

Zhodnocení funkčního období ředitelky příspěvkové organizace Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace, za období 2009 až 2014 - RM6/11863

1c.

Zhodnocení funkčního období ředitele příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, za období 2009 až 2014 - RM6/11864

1d.

Zhodnocení funkčního období ředitele příspěvkové organizace Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace, za období 2009 až 2014 - RM6/11865

2.

Záměr prodeje a pronájmu částí pozemků p. č. 2082, 2180 a 3568 v k. ú. Obřany v lokalitě Hradiska - RM6/11875

3.

Žádost MČ Brno-Královo Pole o poskytnutí dotace z MŠMT v rámci dotačního programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol - RM6/11923

4.

Žádost MČ Brno-střed o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT v rámci dotačního programu "Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol" - RM6/11878

5.

Žádost MČ Brno-Černovice o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT v rámci dotačního programu "Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol" - RM6/11799

6.

Změna účelu použití části investičního transferu poskytnutého v roce 2014 z rozpočtu města MČ Brno-Černovice, návrh rozpočtového opatření - RM6/11798

7.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek - RM6/11800

8.

Zhodnocení mezinárodního divadelního festivalu Divadelní svět Brno v roce 2014 a změna organizátora akce pro rok 2015 - RM6/11830

9.

Záměr zapojení do projektu "Community Policing" - RM6/11801

10.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v souvislosti s organizačními změnami - RM6/11695

11.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2014 - RM6/11888

12.

Návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2015, stanovení základních proporcí rozpočtu - RM6/11911

13.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/11933

14.

"Aktualizace ratingu města Brna" - předběžné oznámení, výzva - RM6/11777

15.

Návrh na poskytnutí finanční podpory DSO "Časnýř", návrh rozpočtového opatření - RM6/11887

16.

Přesun finančních prostředků na projektovou dokumentaci z oprav místních komunikací a úhrada pohledávek za nucené odtahy vozidel, návrh rozpočtového opatření - RM6/11889

19.

"Doplnění chodníku v ulici Maříkově" - investiční záměr - RM6/11826

20.

"Rekonstrukce ulice Benešova" - projektová dokumentace - záměr zadání, předběžné oznámení, rozpočtové opatření - RM6/11806

21.

"Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - 1. etapa" - dokumentace pro územní řízení - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/11805

22.

"Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany" - zahájení zadávacího řízení - RM6/11892

23.

"Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" - zahájení zadávacího řízení - RM6/11891

24.

"In line dráha, ZŠ Pavlovská 16" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo - RM6/11893

25.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova - SO 510 přeložka STL plynovodu" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo s Vladimírem Adámkem - RM6/11807

26.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - C 769 Protihlukové stěny - napojení Bráfova" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. - RM6/11808

27.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Terénní úpravy chodníku pro pěší a CS Zouvalka" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r. o. - RM6/11804

28.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Zajištění technické podpory přístupových licencí aplikace Citrix a Citrix XenApp" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva, rozpočtové opatření - RM6/11877

29.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Maintenance licencí VMware" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva, rozpočtové opatření - RM6/11876

30.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodávka pracovních stanic pro statutární město Brno" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/11827

32.

Globální cílová architektura IT MMB - rozpracování strategie IT - RM6/11828

33.

"Maintenance a servis integrovaného personálního a platového systému OKbase/OKINFO" - dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. 5312024690 - RM6/11829

35.

"Zateplení ZŠ Vedlejší" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností OMLUX, spol. s r. o. - RM6/11784

36.

"Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Skanska a. s. - RM6/11783

37.

Projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM6/11803

38.

Smlouva o stavbě, technickém zhodnocení a úpravě majetku v k. ú. Pisárky mezi statutárním městem Brnem, společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a společností ICHTHYS AQUA SYSTEM s. r. o. - RM6/11802

39.

Smlouva o právu provést stavbu na objektech mostů ev. č. BM-597 a ev. č. BM-105 ve vlastnictví statutárního města Brna pro stavbu "Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole" - RM6/11821

40.

Protokol o odsouhlasení kompenzace na rok 2015 dle čl. II. odst. 2.1. Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - RM6/11890

41.

Doplnění "Pravidel pro vydávání povolení k vjezdu do pěší zóny a do zóny s dopravním omezením v centrální oblasti historického jádra města Brna pro subjekty dle přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010, ve znění pozdějších vyhlášek" - RM6/11820

42.

Návrh nabytí pozemků p. č. 401/6 a 401/7 v k. ú. Obřany pro stavbu "Brno - Cacovice, kanalizační podchod pod Svitavou" z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/11776

43.

Návrh nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům v k. ú. Pisárky ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje pro stavbu "Univerzitní kampus Bohunice - stavba AVVA - etapa infrastruktura" - RM6/11778

44.

Návrh budoucího nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p. č. 162/5 v k. ú. Přízřenice pro stavbu "Brno, Modřická - výstavba vodovodu DN 200" - RM6/11779

45.

Zřízení služebnosti na pozemcích v k. ú. Královo Pole a v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B" - RM6/11809

46.

Zřízení služebnosti na pozemcích v k. ú. Královo Pole, v k. ú. Žabovřesky a v k. ú. Ponava pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B" - RM6/11810

47.

Návrh rozpočtového opatření na poskytnutí finančních prostředků na úpravy bytu MČ Brno-Starý Lískovec z prostředků Fondu bytové výstavby - RM6/11854

48.

Lokalita bydlení Tuřany - Holásky, záměr výstavby bytových domů DPS - změna usnesení, návrh rozpočtového opatření - RM6/11852

49.

Návrh investičního záměru "Zámečnická 2 - stavební úpravy části nebytových prostor na bydlení" - sdílené bydlení, návrh rozpočtového opatření - RM6/11907

50.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Zpracování průkazů energetické náročnosti budov určených k prodeji dle Pravidel prodeje" - výběr nejvhodnější nabídky, objednávka - RM6/11851

51.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Technická infrastruktura v lokalitě Brno Tuřany - Holásky - dokumentace pro provedení stavby" - smlouva o dílo - RM6/11855

52.

"Bytové domy Vojtova" - smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - RM6/11857

53.

"Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 39" - smlouva o zřízení věcného břemene - RM6/11850

54.

Nájem bytu xxxxxxxxxxx- RM6/11846

55.

Nájem bytu xxxxxxxxxxxxx - RM6/11847

56.

Nájem bytu xxxxxxxxxxxxx - RM6/11848

57.

Žádost xxxxxxxxxxxxx o pronájem jiného bytu - RM6/11845

58.

Žádost xxxxxxxxxxxxx o poskytnutí dotace na nájemné z bytu - RM6/11849

59.

Návrh prodeje bytového domu Drobného 7/Lužánecká 24 včetně pozemku - RM6/11835

60.

Návrh prodeje bytového domu Gorazdova 7 včetně pozemků - RM6/11836

61.

Návrh prodeje bytového domu Hoblíkova 4/Kladivova 3 včetně pozemku - RM6/11837

62.

Návrh prodeje bytového domu Mathonova 4 včetně pozemků - RM6/11840

63.

Návrh prodeje bytového domu Merhautova 89 včetně pozemků - RM6/11841

64.

Návrh prodeje bytového domu Merhautova 176 včetně pozemků - RM6/11838

65.

Návrh prodeje bytového domu Trávníky 2 včetně pozemku - RM6/11842

66.

Návrh prodeje bytového domu Zemědělská 34 včetně pozemků - RM6/11839

67.

Návrh prodeje bytového domu Cejl 84a včetně pozemku na základě opakované nabídky - RM6/11844

68.

Návrh prodeje bytového domu Pellicova 1a včetně pozemků na základě opakované nabídky - RM6/11843

69.

Záměr prodeje domovního celku Filipova 8, 10, 12 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/11833

70.

Záměr prodeje bytového domu Třískalova 2 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/11834

71.

Záměr prodeje pozemku pod bytovým domem Jírova 3 v Brně v k. ú. Líšeň - RM6/11832

72.

Záměr prodeje pozemku pod bytovým domem Pod Nemocnicí 29 v Brně v k. ú. Bohunice - RM6/11831

73.

Záměr prodeje pozemků p. č. 915/15, 915/18, 915/19, 915/20, 915/26, 917 v k. ú. Přízřenice - RM6/11868

74.

Záměr prodeje nebo pronájmu částí pozemků p. č. 69 a 93 v k. ú. Soběšice v ul. Zeiberlichova - RM6/11867

75.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 997/226 v k. ú. Kohoutovice - zahrady za RD Řadová č. or. 12 a 16 a návrh svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p. č. 997/215 a 997/217 v k. ú. Kohoutovice - RM6/11899

76.

Návrh prodeje pozemku p. č. 3462/2 v k. ú. Černá Pole - RM6/11856

77.

Návrh prodeje pozemků v k. ú. Bystrc v garážovém dvoře při ulici Černého - RM6/11882

78.

Návrh prodeje pozemků p. č. 2107/120 a části p. č. 2107/8, oba v k. ú. Komín - RM6/11879

79.

Návrh prodeje části pozemku p. č. 3569/337 v k. ú. Šlapanice u Brna - RM6/11880

81.

Návrh budoucího prodeje části pozemku p. č. 7562/2 v k. ú. Bystrc, návrh na předchozí souhlas RMB MČ Brno-Bystrc k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 7562/2 v k. ú. Bystrc za účelem výstavby přístavby ke stávajícímu objektu - RM6/11902

82.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2060/6, 2060/8, 2083/2, 2083/5 a části pozemku p. č. 883/13, vše v k. ú. Horní Heršpice - RM6/11881

83.

Návrh nabytí pozemků p. č. 7623/115, 9149/34, 9149/37 v k. ú. Židenice - RM6/11874

84.

Návrh nabytí pozemku p. č. 4422/50 v k. ú. Líšeň - RM6/11884

85.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1678/85, 1678/205 v k. ú. Starý Lískovec a svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec - RM6/11883

86.

Návrh nabytí id. ½ pozemků p. č. 1381/39, 1381/50, 1381/57, 1381/59, 1381/60, 1381/62, 1381/63, 1381/65, 1381/67, 1381/68, 1381/69, 1381/70, 1381/71, 1381/73, 5043/3 a 5044/2, vše v k. ú. Královo Pole - RM6/11873

87.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1637/3 v k. ú. Stránice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - RM6/11870

88.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1114 v k. ú. Husovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/11871

89.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 476 v k. ú. Husovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/11869

90.

Nabídka předkupního práva k budově č. e. 94 na pozemku p. č. 5539 v k. ú. Královo Pole - RM6/11885

91.

Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1411/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/11886

92.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p. č. 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 241/12, 241/13, 241/14, 241/15, 241/16, 241/17, 241/18, 241/19, 241/20, 241/21, 241/22, 241/23, 241/24, 241/25, 241/26, vše v k. ú. Lesná - RM6/11853

93.

Záměr směny pozemku p. č. 915/26 v k. ú. Přízřenice - zrušení usnesení - RM6/11898

94.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 252, 886 v k. ú. Lesná a p. č. 6273 v k. ú. Líšeň - RM6/11872

95.

Pronájem pozemku p. č. 3125/162 a části pozemku p. č. 1631/1 a návrh prodeje pozemku p. č. 1631/2, vše v k. ú. Řečkovice v ul. Měřičkova - RM6/11900

96.

Zánik práv a závazků ze smlouvy č. 63100705504 - části pozemků p. č. 6262/2 a 6261/1 v k. ú. Bystrc - RM6/11894

97.

Podmínky nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor v budově Mečová 1 a 3 v k. ú. Město Brno - RM6/11817

98.

Nájemní smlouva na pronájem pozemku p. č. 1032 v k. ú. Staré Brno - RM6/11816

99.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově Žerotínovo nám. 6 - RM6/11812

100.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6613031162 - areál Pisárecká 11 - RM6/11815

101.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66110300559 - Mečová 5 - RM6/11814

102.

Provozní řád "Pasáže Velký Špalíček" - RM6/11813

103.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2012 - RM6/11770

104.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování díla "Změny Regulačního plánu Křenová - Masná - trať ČD - č. RP13/12, RP15/12" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/11912

105.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Bytová výstavba v Brně-Maloměřicích mezi ulicemi Obřanská a Olší (I. etapa)" v k. ú. Maloměřice, MČ Brno-Maloměřice a Obřany - RM6/11818

106.

Projekt IPRM IOP "Park Hvězdička" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/11791

107.

Projekt IPRM IOP Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42 - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/11788

108.

Projekt IPRM IOP Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39 - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/11792

109.

Projekt IPRM IOP Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/11789

110.

Projekt Digitalizace archivu města Brna - změny v rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/11787

111.

Žádost příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB o převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu - RM6/11859

112.

Žádost Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace, o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2014 - RM6/11860

113.

Kofinancování služeb sociální prevence z rozpočtu města Brna na rok 2015 - RM6/11903

114.

Návrh rozpočtového opatření - převod finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB - RM6/11858

115.

Návrh na úpravu rozpočtu provozních výdajů Odboru sociální péče MMB na rok 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/11861

116.

Návrh na poskytnutí dotace nestátní neziskové organizaci na projekt v sociální oblasti - návrh rozpočtového opatření - RM6/11866

117.

Návrh na poskytnutí neinvestičních a investičních dotací typu B pro tělovýchovu a sport na rok 2014 - III. kolo - návrh rozpočtového opatření - RM6/11916

118.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch hokejovým klubům na rok 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/11917

119.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu brněnského mládežnického hokeje a zabezpečení kurzů bruslení mateřských škol ve městě Brně pro rok 2014 - RM6/11918

120.

Návrh nové zřizovací listiny Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace - RM6/11897

121.

Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB - RM6/11862

122.

Žádost o stanovisko obce k záměru zřízení nové soukromé základní školy - RM6/11794

123.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 6420/8, 6421 a 7099/2 v k. ú. Bystrc - RM6/11796

124.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemku p. č. 790/71 v k. ú. Chrlice - RM6/11797

125.

Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Schrattenbachova paláce v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/11896

126.

Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v areálu hradu Špilberk v k. ú. Město Brno - RM6/11901

127.

Aktualizace "Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 ař 2017" - jmenování zástupce statutárního města Brna - RM6/11926

128.

Žádost MČ Brno-Jehnice o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na rok 2014 na výstavbu Mateřské školy Jehnice, Blanenská 1 - RM6/11822

129.

"Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" - smluvní pokuta - RM6/11940

130.

Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna - dodatek č. 63 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/11942

131.

Soudní a správní řízení související s přípravou a realizací akce EUROPOINT Brno - udělení plných mocí - RM6/11925

132.

Určení zástupce statutárního města Brna a jeho náhradníka do výběrové komise ustavené Ministerstvem zdravotnictví ČR pro výběr ředitele/ředitelky Masarykova onkologického ústavu - RM6/11974

133.

Odkoupení originálních kusů nábytku z vily Tugendhat - RM6/11984

134.

Navýšení kapacity Mateřské školy Brno, Veslařská 256 - změna usnesení R6/144. schůze RMB ze dne 16. 7. 2014, bod č. 86 odst. 1. - RM6/11995

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 
Bod 41 byl projednán po bodě 44.
Bod 100 byl projednán po bodě 104.

 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Hana Doležalová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:

Mgr. Libor Šťástka, MVDr. Vlastimil Žďárský.

 
 

1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/036 - RM6/12001

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě materiálu.


1.RMB bere na vědomí "Předběžný program" zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/036 konaného od 2. 9. 2014.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB

 • zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB,
 • odeslat jménem RMB takto upravený "Předběžný program" zasedání ZMB předsedům klubů,
 • předložit Svolání ZMB s takto upraveným programem zasedání ZMB primátorovi města Brna k podpisu.

***
úkol č.: [R6/146/1a]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [2014-08-22]

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit takto upravený program zasedání.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

1b.

Zhodnocení funkčního období ředitelky příspěvkové organizace Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace, za období 2009 až 2014 - RM6/11863

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


1.RMB bere na vědomí zprávu o zhodnocení funkčního období ředitelky příspěvkové organizace Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace, PhDr. Květuše Bartošové za období 2009 až 2014.

***
2.RMB ukládá vedoucí Personálního oddělení MMB ve spolupráci s vedoucím Odboru sociální péče MMB předložit RMB návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace.
***
úkol č.: [R6/146/1b]
zodpovídá: PO MMB [6]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

1c.

Zhodnocení funkčního období ředitele příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, za období 2009 až 2014 - RM6/11864

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


1.RMB bere na vědomí zprávu o zhodnocení funkčního období ředitele příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Ing. Ivo Sedláčka za období 2009 až 2014.

***
2.RMB ukládá vedoucí Personálního oddělení MMB ve spolupráci s vedoucím Odboru sociální péče MMB předložit RMB návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Centrum sociálních služeb, příspěvkové organizace.
***
úkol č.: [R6/146/1c]
zodpovídá: PO MMB [6]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

1d.

Zhodnocení funkčního období ředitele příspěvkové organizace Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace, za období 2009 až 2014 - RM6/11865

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


1.RMB bere na vědomí zprávu o zhodnocení funkčního období ředitele příspěvkové organizace Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace, Ing. Tomáše Říčného za období 2009 až 2014.

***
2.RMB ukládá vedoucí Personálního oddělení MMB ve spolupráci s vedoucím Odboru sociální péče MMB předložit RMB návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Kociánka, příspěvkové organizace.
***
úkol č.: [R6/146/1d]
zodpovídá: PO MMB [6]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

2.

Záměr prodeje a pronájmu částí pozemků p. č. 2082, 2180 a 3568 v k. ú. Obřany v lokalitě Hradiska - RM6/11875

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.A).


1.RMB bere na vědomí dopis manželů xxxxxxxxxxxxx ze dne 15. 6. 2014 - žádost o přehodnocení záměru schválit prodej všech částí pozemků
- p. č. 2082 o výměře 164 m²
- p. č. 2180 o výměře 884 m²
- p. č. 3568 zahrada o výměře 177 m²

vše v k. ú. Obřany, o celkové výměře 1.225 m²,
s protinávrhem jednotkové kupní ceny dle platné cenové mapy ve výši 150,- Kč/m² vč. nákladů na převod.


2.RMB souhlasí se záměrem prodeje
- části pozemku p. č. 2180 - trval&#$06 travní porost, o výměře 574 m²

v k. ú. Obřany.

3.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje částí pozemků
- p. č. 2082 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 164 m²

- p. č. 2180 - trval&#$06 travní porost, o výměře 310 m²
- p. č. 3568 - zahrada, o výměře 177 m²

vše v k. ú. Obřany.

4.RMB souhlasí se záměrem pronájmu částí pozemků
- p. č. 2082 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 164 m²
- p. č. 2180 - trvalý travní porost, o výměře 310 m²
- p. č. 3568 - zahrada, o výměře 177 m²

vše v k. ú. Obřany.

5.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku
- p. č. 2180 - trvalý travní porost, o výměře 574 m²

v k. ú. Obřany,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 192.027,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

3.

Žádost MČ Brno-Královo Pole o poskytnutí dotace z MŠMT v rámci dotačního programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol - RM6/11923

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Královo Pole o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT v rámci dotačního programu "Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol" na investiční akci "Rozšíření výukových kapacit v ZŠ Slovanské nám. 2" bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje Romana Vykoukala, starostu MČ Brno-Královo Pole, podpisem žádosti o investiční dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených a k jednání s úřadem Jihomoravského kraje v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se administrace projektu, konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, závěrečné zprávy, včetně žádosti o platbu.

3.RMB požaduje, aby Roman Vykoukal, starosta městské části, zaslal Informativní zprávu o finální podobě žádosti o dotaci Magistrátu města Brna, Oddělení implementace evropských fondů.
Termín: dle termínu výzvy

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

4.

Žádost MČ Brno-střed o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT v rámci dotačního programu "Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol" - RM6/11878

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT v rámci dotačního programu "Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol" na investiční akci "Mateřská školka 4.třídní Brno, Křídlovická (kontejnerová školka)" bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje Mgr. Libora Šťástku, starostu MČ Brno-střed, podpisem žádosti o dotaci na uvedenou akci a všech souvisejících dokumentů. V případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

5.

Žádost MČ Brno-Černovice o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT v rámci dotačního programu "Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol" - RM6/11799

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT v rámci dotačního programu "Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol" na investiční akci "Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, Brno" bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Černovice podpisem žádosti o investiční dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

6.

Změna účelu použití části investičního transferu poskytnutého v roce 2014 z rozpočtu města MČ Brno-Černovice, návrh rozpočtového opatření - RM6/11798

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • změnu účelu použití části investičního transferu v objemu 121.206,- Kč poskytnutého MČ Brno-Černovice na základě rozhodnutí Z6/034. zasedání ZMB, bod č. 11, z akce "Vybudování kluziště" na provoz kluziště v roce 2014,
 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu změny účelu použití části investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Černovice.


Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

7.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek - RM6/11800

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

8.

Zhodnocení mezinárodního divadelního festivalu Divadelní svět Brno v roce 2014 a změna organizátora akce pro rok 2015 - RM6/11830

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí průběh a realizaci 5. ročníku mezinárodního divadelního festivalu Divadelní svět Brno (dále jen DSB).

2.RMB souhlasí s realizací mezinárodního divadelního festivalu DSB Národním divadlem Brno, příspěvkovou organizací, a každoročně počínaje rokem 2015.

3.RMB pověřuje Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, realizací následujících ročníků mezinárodního divadelního festivalu DSB počínaje 6. ročníkem.

***
4.RMB ukládá řediteli Národního divadla Brno, příspěvkové organizace (dále jen NDB) a ředitelce Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace (dále jen TICmB) realizovat výše uvedené usnesení.
***
úkol č.: [R6/146/8/01]
zodpovídá: NDB, p. o., TICmB, p. o. [85,2000]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá řediteli NDB zajistit

 • okamžité přípravy 6. ročníku mezinárodního festivalu DSB a předložit RMB informativní zprávu o průběhu příprav DSB v roce 2015,
 • realizaci 6. ročníku mezinárodního festivalu DSB v roce 2015 v souladu s platnými dotačními pravidly čerpaných dotačních titulů fondů EU, které byly v rámci realizace předcházejících ročníků čerpány tak, aby nedošlo k jejich porušení.

***
úkol č.: [R6/146/8/02]
zodpovídá: NDB, p. o. [85]
termín: [bezodkladně]

***
6.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit převod poměrné části finančních prostředků projektu do provozu NDB.
***
úkol č.: [R6/146/8/03]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

9.

Záměr zapojení do projektu "Community Policing" - RM6/11801

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem účasti statutárního města Brna jako partnera v projektu "Community Policing" v rámci programu Evropské komise Horizon 2020.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

10.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v souvislosti s organizačními změnami - RM6/11695

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu provozních výdajů Odboru vnitřních věcí MMB, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

11.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2014 - RM6/11888

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2014.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2014.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

12.

Návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2015, stanovení základních proporcí rozpočtu - RM6/11911

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2015 o celkových zdrojích .................................................................................. 10.858,6 mil. Kč
v tom:
- příjmy ................................................................................................... 10.414,4 mil. Kč
- financování ............................................................................................... 444,2 mil. Kč.

2.RMB stanoví základní proporce rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.

***
3.RMB ukládá správcům rozpočtových prostředků města - vedoucím příslušných odborů MMB a řediteli Městské policie Brno - předložit Odboru rozpočtu a financování MMB:

 • souhrn požadavků na navýšení rozpočtu běžných výdajů s vazbou na navrhované zdroje města v roce 2015 (vyšší zapojení fondů, navýšení příspěvků příspěvkovým organizacím s vazbou na odvod z investičního fondu nebo na příjmy města z pronájmu majetku),
 • souhrn požadavků na navýšení rozpočtu běžných výdajů v souvislosti se zajištěním udržitelnosti projektů spolufinancovaných z evropských fondů,
 • souhrn dalších změn s kladným (úspory činností, nižší zapojení fondů) či neutrálním (přesuny činností) dopadem na rozpočet běžných výdajů roku 2015.

Termín: do 12. 9. 2014, dle harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu schváleného na Z6/035. zasedání ZMB
***
úkol č.: [R6/146/12/01]
zodpovídá: vedoucí odborů MMB, ředitel MP Brno [3102,33]
termín: [2014-09-12]

***
4.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB na základě podkladů správců rozpočtových prostředků města předložit RMB k projednání výsledky I. etapy návrhu rozpočtu města na rok 2015 týkající se:

 • běžných výdajů města,
 • kapitálových výdajů města,

Termín: do 3. 10. 2014, dle harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu schváleného na Z6/035. zasedání ZMB
***
úkol č.: [R6/146/12/02]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [2014-10-03]

5.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí

 • návrh bilance zdrojů statutárního města Brna na rok 2015 o celkových zdrojích .................................................................................................... 10.858,6 mil. Kč

v tom:
- příjmy ....................................................................................... 10.414,4 mil. Kč
- financování ................................................................................... 444,2 mil. Kč

 • stanovení základních proporcí rozpočtu statutárního města Brna na rok 2015.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

13.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/11933

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje, na základě usnesení Z6/029. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 11.F.4, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

14.

"Aktualizace ratingu města Brna" - předběžné oznámení, výzva - RM6/11777

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky - na službu "Aktualizace ratingu města Brna".

2.RMB schvaluje

 • formulář "Oznámení předběžných informací", který tvoří přílohu č. 4a tohoto zápisu,
 • písemnou výzvu jednomu zájemci k jednání pro podlimitní veřejnou zakázku na služby - "Aktualizace ratingu města Brna", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v jednacím řízení bez uveřejnění, která tvoří přílohu č. 4b tohoto zápisu,
 • odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 4c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB

 • podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací",
 • jednáním za statutární město Brno u této veřejné zakázky.


***
4.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/146/14/01]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit odeslání výzvy k jednání dodavateli.
Termín: po uplynutí 30 dnů od zveřejnění předběžného oznámení
***
úkol č.: [R6/146/14/02]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
Termín: do 3 pracovních dnů od odeslání výzvy
***
úkol č.: [R6/146/14/03]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

15.

Návrh na poskytnutí finanční podpory DSO "Časnýř", návrh rozpočtového opatření - RM6/11887

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zajištění finančních prostředků na podporu DSO "Časnýř",
 • smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi statutárním městem Brnem a DSO "Časnýř".


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

16.

Přesun finančních prostředků na projektovou dokumentaci z oprav místních komunikací a úhrada pohledávek za nucené odtahy vozidel, návrh rozpočtového opatření - RM6/11889

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulek z důvodu přesunu finančních prostředků na projektovou dokumentaci z oprav místních komunikací a přesunu finančních prostředků z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti na úhradu pohledávek za nucené odtahy vozidel.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

19.

"Doplnění chodníku v ulici Maříkově" - investiční záměr - RM6/11826

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • investiční záměr "Doplnění chodníku v ulici Maříkově", který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
 • změnu názvu ORG 2827 z "Komunikace Maříkova I. et. chodník" na "Doplnění chodníku v ulici Maříkově".


2.RMB snižuje celkové náklady investiční akce ORG 2827 "Doplnění chodníku v ulici Maříkově" z 5.962 tis. Kč na 5.770 tis. Kč.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

20.

"Rekonstrukce ulice Benešova" - projektová dokumentace - záměr zadání, předběžné oznámení, rozpočtové opatření - RM6/11806

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby "Rekonstrukce ulice Benešova" - projektová dokumentace.

2.RMB schvaluje

 • údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací" včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 6a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6b tohoto zápisu, z důvodu připravenosti investice "Rekonstrukce ulice Benešova" k okamžité realizaci.


***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s. na základě mandátní smlouvy

 • podpis formuláře "Oznámení předběžných informací",
 • uveřejnění předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie,
 • další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***
úkol č.: [R6/146/20]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

21.

"Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - 1. etapa" - dokumentace pro územní řízení - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/11805

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby "Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích - 1. etapa" - dokumentace pro územní rozhodnutí.

2.RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací" včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

 • jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky,
 • podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".


***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie,
 • další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***
úkol č.: [R6/146/21]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

22.

"Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany" - zahájení zadávacího řízení - RM6/11892

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku - na stavební práce "Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení,
 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 8a tohoto zápisu,
 • údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 8b tohoto zápisu,
 • odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 8c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB souhlasí

 • s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona,
 • s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek.


3.RMB bere na vědomí možné zvýšení celkových rozpočtových nákladů na investiční akci cca o 11 mil. Kč.

4.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

 • Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Ing. Elena Škrabalová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


5.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

 • Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
 • Ing. Martin Jelínek - vedoucí OŠMT MMB
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Ing. Elena Škrabalová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


náhradníci:

 • Jarmila Kouřilová - členka ZMB
 • Ing. Jaromír Novák - technik OŠMT MMB
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
 • Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Ing. Jana Markelova - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


6.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

  • jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky,
  • podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".


***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/146/22/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/146/22/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/146/22/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
10.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/146/22/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

23.

"Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" - zahájení zadávacího řízení - RM6/11891

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku - na stavební práce "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení,
 • údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 9a tohoto zápisu,
 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 9b tohoto zápisu,
 • odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 9c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB souhlasí

 • s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona,
 • s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek.


3.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

 • Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Ing. Elena Škrabalová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


4.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

 • Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
 • Ing. Martin Jelínek - vedoucí OŠMT MMB
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Ing. Elena Škrabalová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


náhradníci:

 • Jarmila Kouřilová - členka ZMB
 • Ing. Jaromír Novák - technik OŠMT MMB
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
 • Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Ing. Jana Markelova - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


5.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

  • jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky,
  • podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".


***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/146/23/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/146/23/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/146/23/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/146/23/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

24.

"In line dráha, ZŠ Pavlovská 16" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo - RM6/11893

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon) - "In line dráha, ZŠ Pavlovská 16" jak nejvhodnější nabídku firmy PROSTAVBY, a. s., IČ 277 13 130, Dědina 447, 683 54 Otnice.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou PROSTAVBY, a. s., IČ 277 13 130, Dědina 447, 683 54 Otnice, na zhotovení díla "In line dráha, ZŠ Pavlovská 16", která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem

 • formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
 • smlouvy o dílo.

Termín: bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/146/24/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/146/24/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/146/24/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/146/24/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/146/24/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/146/24/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

25.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova - SO 510 přeložka STL plynovodu" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo s Vladimírem Adámkem - RM6/11807

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 26.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova - SO 510 přeložka STL plynovodu" jako nejvhodnější nabídku Vladimíra Adámka, IČ 403 81 021, xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Vladimírem Adámkem, IČ 403 81 021, xxxxxxxxxxxxxxx, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/146/25]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

26.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - C 769 Protihlukové stěny - napojení Bráfova" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. - RM6/11808

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I - C 769 Protihlukové stěny - napojení Bráfova" jako nejvhodnější nabídku společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., IČ 253 17 628, se sídlem Brno, Mlýnská 68, okres Brno-město, PSČ 602 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., IČ 253 17 628, se sídlem Brno, Mlýnská 68, okres Brno-město, PSČ 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/146/26]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

27.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Terénní úpravy chodníku pro pěší a CS Zouvalka" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r. o. - RM6/11804

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Terénní úpravy chodníku pro pěší a CS Zouvalka" - na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru jako nejvhodnější nabídku společnosti SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r. o., Šumavská 31, 602 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r. o., Šumavská 31, 602 00 Brno, na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru na akci "Terénní úpravy chodníku pro pěší a CS Zouvalka", která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

28.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Zajištění technické podpory přístupových licencí aplikace Citrix a Citrix XenApp" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva, rozpočtové opatření - RM6/11877

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Zajištění technické podpory přístupových licencí aplikace Citrix a Citrix XenApp" jako nejvhodnější nabídku firmy AutoCont CZ a. s., IČ 476 76 795, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava.

2.RMB schvaluje

 • smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou AutoCont CZ a. s., IČ 476 76 795, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, která tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu, z důvodu zajištění finančních prostředků na financování předmětu plnění veřejné zakázky.


3.RMB pověřuje Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/146/28]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

29.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Maintenance licencí VMware" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva, rozpočtové opatření - RM6/11876

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Maintenance licencí VMware" jako nejvhodnější nabídku firmy AutoCont CZ a. s., IČ 476 76 795, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava.

2.RMB schvaluje

 • smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou AutoCont CZ a. s., IČ 476 76 795, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, která tvoří přílohu č. 15a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 15b tohoto zápisu, z důvodu zajištění finančních prostředků na financování předmětu plnění veřejné zakázky.


3.RMB pověřuje Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/146/29]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

30.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodávka pracovních stanic pro statutární město Brno" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/11827

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Dodávka pracovních stanic pro statutární město Brno" jako nejvhodnější nabídku firmy AutoCont CZ a. s., IČ 476 76 795, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou AutoCont CZ a. s., IČ 476 76 795, se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/146/30]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

32.

Globální cílová architektura IT MMB - rozpracování strategie IT - RM6/11828

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje Globální cílovou architekturu IT MMB - rozpracování strategie pro IT, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit promítnutí Globální cílové architektury IT MMB do činnosti MMB.
***
úkol č.: [R6/146/32]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [průběžně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

33.

"Maintenance a servis integrovaného personálního a platového systému OKbase/OKINFO" - dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. 5312024690 - RM6/11829

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), "Maintenance a servis integrovaného personálního a platového systému OKbase/OKINFO" - uzavření dodatku č. 1 k servisní smlouvě č. 5312024690 jako nejvhodnější nabídku společnosti OKsystem s. r. o., IČ 273 73 665, se sídlem Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4.

2.RMB schvaluje dodatek č. 1 k servisní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností OKsystem s. r. o., IČ 273 73 665, se sídlem Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje

 • Mgr. Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora města Brna, podpisem dodatku č. 1 k servisní smlouvě,
 • vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".


***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/146/33/01]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 1 k servisní smlouvě
***
úkol č.: [R6/146/33/02]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/146/33/03]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 k servisní smlouvě na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/146/33/04]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/146/33/05]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/146/33/06]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

35.

"Zateplení ZŠ Vedlejší" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností OMLUX, spol. s r. o. - RM6/11784

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Zateplení ZŠ Vedlejší" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,
 • písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 19a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


2.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Zateplení ZŠ Vedlejší" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace jako nejvhodnější nabídku společnosti OMLUX, spol. s r. o., Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory.

3.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností OMLUX, spol. s r. o., Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, který tvoří přílohu č. 19b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem

 • dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
 • formuláře "Oznámení o zadání zakázky".


***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek,
 • uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.

Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/146/35/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/146/35/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/146/35/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/146/35/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

36.

"Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Skanska a. s. - RM6/11783

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasoval 1 člen, nikdo nebyl proti, 6 členů se zdrželo hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 

37.

Projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM6/11803

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze státního rozpočtu ev. č. EDS/SMVS 115D112000559 včetně Podmínek poskytnutí dotace.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (změna) na projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS 115D112000559.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 2 ke smlouvě č. 09032321 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně".

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

38.

Smlouva o stavbě, technickém zhodnocení a úpravě majetku v k. ú. Pisárky mezi statutárním městem Brnem, společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a společností ICHTHYS AQUA SYSTEM s. r. o. - RM6/11802

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti ICHTHYS AQUA SYSTEM s. r. o., se sídlem Hlinky 142c, 603 00 Brno, IČ 293 60 161, ze dne 9. 6. 2014 o souhlas s úpravami majetku v k. ú. Pisárky.

2.RMB uděluje souhlas dle čl. VIII. smlouvy o podnájmu mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., IČ 463 47 275, a společností ICHTHYS AQUA SYSTEM s. r. o., IČ 293 60 161, s realizací nových staveb na pozemku p. č. 882/1 v k. ú. Pisárky a s technickým zhodnocením majetku ve vlastnictví statutárního města Brna v rozsahu a dle podmínek smlouvy o stavbě, technickém zhodnocení a úpravě majetku v k. ú. Pisárky mezi statutárním městem Brnem, společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., IČ 463 47 275, a společností ICHTHYS AQUA SYSTEM s. r. o., IČ 293 60 161.

3.RMB schvaluje smlouvu o stavbě, technickém zhodnocení a úpravě majetku v k. ú. Pisárky mezi statutárním městem Brnem, společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., IČ 463 47 275, a společností ICHTHYS AQUA SYSTEM s. r. o., IČ 293 60 161, která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB informovat společnost ICHTHYS AQUA SYSTEM s. r. o. o přijatém usnesení.
***
úkol č.: [R6/146/38]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

39.

Smlouva o právu provést stavbu na objektech mostů ev. č. BM-597 a ev. č. BM-105 ve vlastnictví statutárního města Brna pro stavbu "Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole" - RM6/11821

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na objektech mostů ev. č. BM-597 a ev. č. BM-105 ve vlastnictví statutárního města Brna situovaných na pozemcích p. č. 526 - ost. plocha, dráha, v k. ú. Obřany a p. č. 1298/1 - ost. plocha, dráha, v k. ú. Lesná, ve vlastnictví organizace Správa železniční dopravní cesty, s. o., pro stavbu "Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole", která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

40.

Protokol o odsouhlasení kompenzace na rok 2015 dle čl. II. odst. 2.1. Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - RM6/11890

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje Protokol o odsouhlasení kompenzace na rok 2015 dle čl. II. odst. 2.1. Smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s., který tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

42.

Návrh nabytí pozemků p. č. 401/6 a 401/7 v k. ú. Obřany pro stavbu "Brno - Cacovice, kanalizační podchod pod Svitavou" z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/11776

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 43 a 44.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
- p. č. 401/6 - o výměře 94 m²
- p. č. 401/7 - o výměře 78 m²

v k. ú. Obřany,
z vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 191.200,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

43.

Návrh nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům v k. ú. Pisárky ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje pro stavbu "Univerzitní kampus Bohunice - stavba AVVA - etapa infrastruktura" - RM6/11778

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům p. č. 933/1, 933/6, 933/7, 933/20, 933/22, 933/23, 933/24 a 943/1 v k. ú. Pisárky ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje za cenu 129.203,80 Kč včetně DPH za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Brnem jako prvním oprávněným, Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., jako druhým oprávněným a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje jako povinným.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

44.

Návrh budoucího nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p. č. 162/5 v k. ú. Přízřenice pro stavbu "Brno, Modřická - výstavba vodovodu DN 200" - RM6/11779

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit budoucí nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p. č. 162/5 v k. ú. Přízřenice ve vlastnictví Jihomoravského kraje za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Brnem jako budoucím 1. oprávněným z věcného břemene, společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., jako budoucím 2. oprávněným z věcného břemene a Jihomoravským krajem jako budoucím povinným z věcného břemene.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

41.

Doplnění "Pravidel pro vydávání povolení k vjezdu do pěší zóny a do zóny s dopravním omezením v centrální oblasti historického jádra města Brna pro subjekty dle přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010, ve znění pozdějších vyhlášek" - RM6/11820

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 

45.

Zřízení služebnosti na pozemcích v k. ú. Královo Pole a v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B" - RM6/11809

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 46.


RMB schvaluje zřízení služebnosti, která spočívá v právu umístění, provozování, údržby, oprav, úprav inklinometrických vrtů ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR na pozemcích p. č. 1862/2, 3747, 3748/1 v k. ú. Královo Pole a p. č. 2375/262, 2375/352 v k. ú. Žabovřesky ve vlastnictví statutárního města Brna v rozsahu vymezeném geometrickými plány č. 2821-12/2013 a č. 2383-12/2013 a za podmínek dle smlouvy o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

46.

Zřízení služebnosti na pozemcích v k. ú. Královo Pole, v k. ú. Žabovřesky a v k. ú. Ponava pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B" - RM6/11810

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje zřízení služebnosti, která spočívá v právu umístění, provozování, údržby, oprav, úprav hydrogeologických vrtů ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR na pozemcích p. č. 1862/3, 1863, 1864/1, 3748/1, 3748/3, 5378/4 v k. ú. Královo Pole, p. č. 2375/257, 2375/350, 2375/355 v k. ú. Žabovřesky a p. č. 871/1 v k. ú. Ponava ve vlastnictví statutárního města Brna v rozsahu vymezeném geometrickými plány č. 2821-12/2013, č. 2383-12/2013 a č. 748-12/2013 a za podmínek dle smlouvy o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

47.

Návrh rozpočtového opatření na poskytnutí finančních prostředků na úpravy bytu MČ Brno-Starý Lískovec z prostředků Fondu bytové výstavby - RM6/11854

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na opravy a vybavení 3pokojového bytu č. 5 v domě s byty zvláštního určení na ul. Kosmonautů 19 v Brně MČ Brno-Starý Lískovec.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit MČ Brno-Starý Lískovec

 • provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 773 za příslušný kalendářní rok do 18. 2. 2015,
 • předložit závěrečné vyhodnocení akce včetně přehledu financování na Bytový odbor MMB do 3 měsíců od ukončení akce.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

48.

Lokalita bydlení Tuřany - Holásky, záměr výstavby bytových domů DPS - změna usnesení, návrh rozpočtového opatření - RM6/11852

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB mění část svého usnesení R6/064. schůze RMB ze dne 2. 5. 2012, bod č. 58, která zněla:

"RMB schvaluje záměr výstavby souboru 3 bytových domů - DPS v lokalitě bydlení Tuřany - Holásky, který tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu."


takto:

RMB schvaluje záměr výstavby souboru 3 bytových domů DPS v lokalitě bydlení Tuřany - Holásky, který tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • zařazení nové investiční akce ORG 2912 "DPS Tuřany - Holásky" s celkovými rozpočtovými náklady 150 mil. Kč a dobou realizace 2014-2018 do rozpočtu kapitálových výdajů města,
 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zajištění finančních prostředků z FBV na přípravu výstavby DPS Tuřany - Holásky,
 • zajištění inženýrské činnosti a realizace investice Bytovým odborem MMB.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

49.

Návrh investičního záměru "Zámečnická 2 - stavební úpravy části nebytových prostor na bydlení" - sdílené bydlení, návrh rozpočtového opatření - RM6/11907

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje "Záměr stavebních úprav části nebytových prostor v objektu Zámečnická 2 na bydlení" - sdílené bydlení, který tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit ve spolupráci s Odborem sociální péče MMB a Odborem správy majetku MMB přípravu a realizaci akce - "Zámečnická 2 - úpravy části nebytových prostor na bydlení" a předkládat do RMB a ZMB příslušné materiály.
***
úkol č.: [R6/146/49]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [2015-12-31]

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • zařazení nové akce ORG 2797 - "Zámečnická 2 - sdílené bydlení" o celkových nákladech 7 mil. Kč a termínem realizace 2014-2016 do rozpočtu kapitálových výdajů města,
 • rozpočtové opatření dle tabulky v souvislosti s navrženým čerpáním finančních prostředků z Fondu bytové výstavby.


Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

50.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Zpracování průkazů energetické náročnosti budov určených k prodeji dle Pravidel prodeje" - výběr nejvhodnější nabídky, objednávka - RM6/11851

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na "Zpracování průkazů energetické náročnosti budov určených k prodeji dle Pravidel prodeje" jako nejvhodnější nabídku společnosti Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, 638 00 Brno.

2.RMB schvaluje objednávku statutárního města Brna na zpracování průkazů energetické náročnosti budov, která tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu, u společnosti Teplárny Brno, a. s., Okružní 25, 638 00 Brno.

3.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem této objednávky.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

51.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Technická infrastruktura v lokalitě Brno Tuřany - Holásky - dokumentace pro provedení stavby" - smlouva o dílo - RM6/11855

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Technická infrastruktura v lokalitě Tuřany - Holásky - dokumentace pro provedení stavby",
 • smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností IKA Brno, s. r. o., Antonínská 549/2, Veveří, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


2.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností IKA Brno, s. r. o., Antonínská 549/2, Veveří, 602 00 Brno.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

52.

"Bytové domy Vojtova" - smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě - RM6/11857

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 53.


1.RMB schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi statutárním městem Brnem, spolkem SK Moravská Slavie Brno-fotbal o. s., Vojtova 541/12, 639 00 Brno-Štýřice, a společností Teplárny Brno a. s., Okružní 25, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi statutárním městem Brnem, spolkem SK Moravská Slavie Brno-fotbal o. s., Vojtova 541/12, 639 00 Brno-Štýřice, a společností Teplárny Brno a. s., Okružní 25, 602 00 Brno.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

53.

"Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 39" - smlouva o zřízení věcného břemene - RM6/11850

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro akci "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" mezi statutárním městem Brnem a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, která tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene pro akci "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" mezi statutárním městem Brnem a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

54.

Nájem bytu xxxxxxxxxxxxxxxx - RM6/11846

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájem bytu 1+kk č. 17 v domě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou - na 2 roky a za nájemné ve výši 59,79 Kč/m²/měsíc a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu, za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky dle NV č. 146/2003 Sb. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/146/54]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

55.

Nájem bytu xxxxxxxxxxxxxxx - RM6/11847

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájem 2+kk-pokojového bytu č. 9 v domě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bytem tamtéž, na dobu neurčitou a za nájemné ve výši 76,97 Kč/m²/měsíc zvyšované každoročně k 1. 7. o míru inflace vyhlášenou ČSÚ.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/146/55]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

56.

Nájem bytu xxxxxxxxxxxxxx - RM6/11848

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájem 1pokojového bytu č. 6 v domě xxxxxxxxxxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou a za nájemné ve výši: do 31. 12. 2014 - 86,04 Kč/m²/měsíc, od 1. 1. 2015 - 96,- Kč/m²/měsíc, od r. 2016 zvyšováno každoročně k 1. 7. o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 2pokojového bytu č. 12 v tomto domě.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/146/56]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

57.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem jiného bytu - RM6/11845

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s poskytnutím maximálně 2pokojového bytu xxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxx, za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího bytu 2+kk č. 30 v tomto domě.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/146/57]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle možností odboru]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, 1 byl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

58.

Žádost xxxxxxxxxxxxx o poskytnutí dotace na nájemné z bytu - RM6/11849

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k úhradě čistého nájemného z bytu č. 5 v domě xxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Brně v rámci státního integračního programu o zajištění bydlení osobě, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany - xxxxxxxxxxxxxx a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce pro rok 2014 podle vzoru, který tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem žádosti a smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k úhradě čistého nájemného z bytu č. 5 v domě xxxxxxxxxxx v Brně v rámci státního integračního programu o zajištění bydlení osobě, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany - xxxxxxxxxx a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce pro rok 2014.

3.RMB souhlasí s tím, aby účelová neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce byla použita na opravy domů ve správě Odboru správy majetku MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

59.

Návrh prodeje bytového domu Drobného 7/Lužánecká 24 včetně pozemku - RM6/11835

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 60-75.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Drobného 7/Lužánecká 24 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej
- pozemku p. č. 3830 - zast. plocha a nádv., o výměře 847 m² se stavbou č. p. 1837, způsob využití bydlení
v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

60.

Návrh prodeje bytového domu Gorazdova 7 včetně pozemků - RM6/11836

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Gorazdova 7 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 703/15 - zast. plocha a nádv., o výměře 261 m² se stavbou č. p. 659, způsob využití bytový dům

- pozemku p. č. 703/2 - ost. plocha, o výměře 94 m²
- pozemku p č. 703/14 - ost. plocha, o výměře 57 m²
- pozemku p. č. 705/2 - zahrada, o výměře 302 m²

vše v k. ú. Město Brno, MČ Brno-střed,
za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

61.

Návrh prodeje bytového domu Hoblíkova 4/Kladivova 3 včetně pozemku - RM6/11837

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Hoblíkova 4/Kladivova 3 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej této nemovitosti:
- pozemku p. č. 2463 - zast. plocha a n&#$07dv., o výměře 299 m² se stavbou č. p. 546, způsob využití bydlení

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 8 členy.


62.

Návrh prodeje bytového domu Mathonova 4 včetně pozemků - RM6/11840

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Mathonova 4 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 1686 - zast. plocha a nádv., o výměře 460 m² se stavbou č. p. 873, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 1687 - zahrada, o výměře 191 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy:

 • uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
 • uhradí MČ Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domě.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

63.

Návrh prodeje bytového domu Merhautova 89 včetně pozemků - RM6/11841

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Merhautova 89 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 2208 - zast. plocha a nádv., o výměře 349 m² se stavbou č. p. 965, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 2209 - zahrada, o výměře 206 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

64.

Návrh prodeje bytového domu Merhautova 176 včetně pozemků - RM6/11838

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Merhautova 176 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob

 • prodej těchto nemovitostí:

- pozemku p. č. 1552 - zast. plocha a nádv., o výměře 292 m² se stavbou &#$03. p. 1040, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 1553 - zahrada, o výměře 282 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,

 • zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Merhautova 176 Brno.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

65.

Návrh prodeje bytového domu Trávníky 2 včetně pozemku - RM6/11842

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • v rámci prodeje bytového domu Trávníky 2 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej

- pozemku p. č. 2984 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.300 m² se stavbou č. p. 1558, způsob využití bydlení

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,

 • zřízení zástavního práva k výše uvedené nemovitosti ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení kupní ceny předmětné nemovitosti Bytovému družstvu Trávníky 2, družstvu.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

66.

Návrh prodeje bytového domu Zemědělská 34 včetně pozemků - RM6/11839

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Zemědělská 34 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 2881 - zast. plocha a nádv., o výměře 314 m² se stavbou č. p. 1689, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 2882 - zahrada, o výměře 131 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

67.

Návrh prodeje bytového domu Cejl 84a včetně pozemku na základě opakované nabídky - RM6/11844

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • v rámci prodeje bytového domu Cejl 84a dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej této nemovitosti:

- pozemku p. č. 950 - zast. plocha a nádv., o výměře 390 m² se stavbou č. p. 294, způsob využití bydlení

v k. ú. Zábrdovice, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,

 • zřízení zástavního práva k výše uvedené nemovitosti ve prospěch Raiffeisen stavební spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Cejl 84a, Brno.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

68.

Návrh prodeje bytového domu Pellicova 1a včetně pozemků na základě opakované nabídky - RM6/11843

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Pellicova 1a dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 1138 - zast. plocha a nádv., o výměře 203 m² se stavbou č. p. 573, způsob využit&#$08 bydlení
- pozemku p. č. 1139 - zahrada, o výměře 138 m²

vše v k. ú. Staré Brno, město Brno, MČ Brno-střed,
za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

69.

Záměr prodeje domovního celku Filipova 8, 10, 12 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/11833

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje domovního celku Filipova 8, 10, 12 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 5952 - zast. plocha a nádv., o výměře 232 m² se stavbou č. p. 778, způsob využití bydlení

- pozemku p. č. 5953 - zast. plocha a nádv., o výměře 228 m² se stavbou č. p. 777, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 5954 - zast. plocha a nádv., o výměře 231 m² se stavbou č. p. 776, zp&#$10sob využití bydlení
- pozemku p. č. 6227/6 - ost. plocha, o výměře 58 m²
- pozemku p. č. 6234/3 - ost. plocha, o výměře 15 m²
- pozemku p. č. 6234/5 - ost. plocha, o výměře 9 m²

vše v k. ú. Bystrc, město Brno, MČ Brno-Bystrc.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 20.330.000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-Bystrc smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domovním celku, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

70.

Záměr prodeje bytového domu Třískalova 2 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/11834

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Třískalova 2 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 324/69 - zast. plocha a nádv., o v&#$06měře 309 m² se stavbou č. p. 348, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 324/70 - ost. plocha, o výměře 105 m²
- pozemku p. č. 324/96 - ost. plocha, o výměře 96 m²

vše v k. ú. Lesná, město Brno, MČ Brno-sever.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 12.200.000,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

71.

Záměr prodeje pozemku pod bytovým domem Jírova 3 v Brně v k. ú. Líšeň - RM6/11832

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 5986 - zast. plocha a nádv., o výměře 347 m²

v k. ú. Líšeň, obec Brno, okres Brno-město,
vlastníkům jednotek v domě č. p. 2192 na ulici Jírova 3 postaveném na pozemku p. č. 5986 v Brně, k. ú. Líšeň.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění záměru zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/146/71]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 5986 - zast. plocha a nádv., o výměře 347 m²

v k. ú. Líšeň, obec Brno, okres Brno-město,
vlastníkům jednotek v domě č. p. 2192 na ulici Jírova 3 postaveném na pozemku p. č. 5986 v Brně, k. ú. Líšeň, v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavených bytovými domy, v platném znění, a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

72.

Záměr prodeje pozemku pod bytovým domem Pod Nemocnicí 29 v Brně v k. ú. Bohunice - RM6/11831

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 2558 - zast. plocha a nádv., o výměře 247 m²

v k. ú. Bohunice, obec Brno, okres Brno-město,
vlastníku bytového domu č. p. 581 na ulici Pod Nemocnicí 29 postaveného na pozemku p. č. 2558 v Brně, k. ú. Bohunice.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění záměru zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/146/72]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 2558 - zast. plocha a nádv., o výměře 247 m²

v k. ú. Bohunice, obec Brno, okres Brno-město,
vlastníku bytového domu č. p. 581 na ulici Pod Nemocnicí 29 postaveného na pozemku p. č. 2558 v Brně, k. ú. Bohunice, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavených bytovými domy, v platném znění, a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

73.

Záměr prodeje pozemků p. č. 915/15, 915/18, 915/19, 915/20, 915/26, 917 v k. ú. Přízřenice - RM6/11868

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 11. 7. 2013 o prodej pozemku p. č. 915/19 - orná půda, o výměře 1.587 m² v k. ú. Přízřenice za účelem výstavby rodinného dvojdomku,
 • žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 16. 7. 2013 o prodej pozemku p. č. 915/26 - orná půda, o výměře 2.847 m² v k. ú. Přízřenice, popř. části tohoto pozemku o výměře 1.731 m² bez ploch navrhovaných dle ÚPmB na obslužnou komunikaci, za účelem výstavby rodinných domů.


2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků:
- p. č. 915/15 - orná půda, o výměře 9.929 m²

- p. č. 915/18 - orná půda, o výměře 4.642 m²
- p. č. 915/19 - orná půda, o výměře 1.587 m²
- p. č. 915/20 - orná půda, o výměře 1.987 m²
- p. č. 915/26 - orná půda, o výměře 2.847 m²

- p. č. 917 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 346 m²

vše v k. ú. Přízřenice.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

74.

Záměr prodeje nebo pronájmu částí pozemků p. č. 69 a 93 v k. ú. Soběšice v ul. Zeiberlichova - RM6/11867

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí "Návrhy na dispozici s majetkem města a návrhy na využití nemovitostí":

 • žádost xxxxxxxxxxx o prodej/pronájem části pozemku p. č. 69 v k. ú. Soběšice o výměře 79 m² užívané jako součást oplocené zahrady rodinného domu Zeiberlichova 25,
 • žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej/ pronájem části pozemku p. č. 69 v k. ú. Soběšice o výměře 13 m² užívané jako součást oplocené zahrady rodinného domu Zeiberlichova 23.


2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje částí pozemků:
- p. č. 69 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 159 m² (části o výměře 13 m², části o výměře 79 m² a části o výměře 67 m²)

- p. č. 93 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 7 m²

vše v k. ú. Soběšice.

3.RMB souhlasí se záměrem pronájmu částí pozemků:
- p. č. 69 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 159 m² (části o výměře 13 m², části o výměře 79 m² a části o výměře 67 m²)
- p. č. 93 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 7 m²

vše v k. ú. Soběšice.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

75.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 997/226 v k. ú. Kohoutovice - zahrady za RD Řadová č. or. 12 a 16 a návrh svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemků p. č. 997/215 a 997/217 v k. ú. Kohoutovice - RM6/11899

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantách A).


1.RMB bere na vědomí

 • dopis manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 20. 6. 2014 - nesouhlas s návrhem kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 997/226 - ost. plocha, zeleň, o výměře 125 m² v k. ú. Kohoutovice, ve výši 274.000,- Kč (2.192,- Kč/m² vč. nákladů na převod),
 • dopis manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 7. 7. 2014 - žádost o prodej části pozemku p. č. 997/226 - ost. plocha, zeleň, o výměře 106 m² v k. ú. Kohoutovice, "v relaci k cenám v době zjištění nejasností v majetkových vztazích",
 • dopis manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 9. 6. 2014 - žádost o prominutí platby bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku p. č. 997/226 v k. ú. Kohoutovice o výměře 327 m² bez majetkoprávního vypořádání jejich užívacího vztahu za období posledních dvou let zpětně ve výši 26.160,- Kč, tj. 40,- Kč/m²/rok, z důvodu skutečnosti, že převážná část pozemku p. č. 997/226 v k. ú. Kohoutovice je příkrý svah,
 • dopis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 18. 6. 2014 - žádost o prominutí platby bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku p. č. 997/217 v k. ú. Kohoutovice o výměře 105 m² bez majetkoprávního vypořádání užívacího vztahu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za období posledních dvou let zpětně ve výši 8.400,- Kč, tj. 40,- Kč/m²/rok, z důvodu, že matka uvedených spoluvlastníků RD xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nemá finanční prostředky, aby za n&#$01 uhradila vyměřené bezdůvodné obohacení.


2.RMB trvá na vydání bezdůvodného obohacení po všech uživatelích dlouhodobě zaplocených částí pozemků p. č. 997/215, 997/217 a 997/226 v k. ú. Kohoutovice bez majetkoprávního vypořádání užívacích vztahů za období posledních dvou let zpětně v částce 40,- Kč/m²/rok.


3.RMB souhlasí se záměrem prodeje částí pozemku
- p. č. 997/226 - ost. plocha, zeleň, o výměře 231 m²

v k. ú. Kohoutovice,
(část o výměře 125 m² a část o výměře 106 m²).


4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • prodej části pozemku p. č. 997/226 - ost. plocha, zeleň, o výměře 125 m²

v k. ú. Kohoutovice,

manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 235.000,- Kč,

 • prodej části pozemku p. č. 997/226 - ost. plocha, zeleň, o výměře 106 m²

v k. ú. Kohoutovice,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 199.432,- Kč,

a za podmínek kupních smluv.

5.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Kohoutovice svěření pozemků
- p. č. 997/215 - ost. plocha, zeleň, o výměře 293 m²

- p. č. 997/217 - ost. plocha, zeleň, o výměře 296 m²

vše v k. ú. Kohoutovice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

76.

Návrh prodeje pozemku p. č. 3462/2 v k. ú. Černá Pole - RM6/11856

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit část usnesení Z6/029. zasedání ZMB konaného od 10. 12. 2013, bod č. 42, která zněla:

"ZMB stanoví výchozí cenu pozemku
- p. č. 3462/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 21 m²

v k. ú. Černá Pole,
ve výši 27.925,- Kč."


takto:

ZMB stanoví kupní cenu pozemku
- p. č. 3462/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 21 m²

v k. ú. Černá Pole,
ve výši 58.084,- Kč.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 3462/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 21 m²

v Brně, k. ú. Černá Pole,
za podmínek kupní smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

77.

Návrh prodeje pozemků v k. ú. Bystrc v garážovém dvoře při ulici Černého - RM6/11882

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 78 a 79.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků

  1. - p. č. 6853 - zast. plocha a nádv., o výmě&#$04e 20 m²
  2. - p. č. 6854 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
   - id. 2/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²

   - id. 2/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 57.240,- Kč,

  3. - p. č. 6855/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 15 m²
  4. - id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²

   - id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 23.580,- Kč,

  5. - p. č. 6856/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 8 m²
  6. - id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²
   - id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 14.760,- Kč,

  7. - p. č. 6857/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 1 m²
  8. - id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²
   - id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 5.940,- Kč,

  9. - p. č. 6862/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 6 m²
  10. - id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výmě&#$04e 33 m²
   - id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 12.240,- Kč,

  11. - p. č. 6863/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 14 m²
  12. - id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²
   - id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 22.320,- Kč,

  13. - p. č. 6865/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
  14. - id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²

   - id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 27.360,- Kč,

  15. - p. č. 6866/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 21 m²
  16. - id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²
   - id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 31.140,- Kč,

  17. - id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²
  18. - id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.680,- Kč,

  19. - id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²
  20. - id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.680,- Kč,

  21. - id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²
  22. - id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.680,- Kč,

  23. - id. 1/14 p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²
  24. - id. 1/14 p. č. 6869/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.680,- Kč,

  25. - p. č. 6839 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m²
  26. - id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 42.480,- Kč,

  27. - p. č. 6840 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
  28. - id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 39.960,- Kč,

  29. - p. č. 6841 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
  30. - id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 39.960,- Kč,

  31. - p. č. 6842 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
  32. - id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 39.960,- Kč,

  33. - p. č. 6844 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
  34. - id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 39.960,- Kč,

  35. - p. č. 6843 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
  36. - id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 39.960,- Kč,

  37. - p. č. 6846 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m²
  38. - id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 42.480,- Kč,

  39. - p. č. 6847 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
  40. - id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 39.960,- Kč,

  41. - p. č. 6848 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
  42. - id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 39.960,- Kč,

  43. - p. č. 6849 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
  44. - id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 39.960,- Kč,

  45. - p. č. 6850/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 17 m²
  46. - id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 38.700,- Kč,

  47. - p. č. 6851/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 12 m²
  48. - id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²

   vše v k. ú. Bystrc,
   xxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 32.400,- Kč,

  49. - p. č. 6852/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 5 m²

- id. 1/14 p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 192 m²

vše v k. ú. Bystrc,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 23.580,- Kč,

a za podmínek kupních smluv.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

78.

Návrh prodeje pozemků p. č. 2107/120 a části p. č. 2107/8, oba v k. ú. Komín - RM6/11879

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • protokol z otevření nabídek doručených v nabídkovém řízení na prodej pozemků p. č. 2107/120 a části p. č. 2107/8, oba v k. ú. Komín,
 • usnesení 85. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 5. 8. 2014, bod č. 85/25 ve věci hodnocení nabídek, které statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej uvedených nemovitostí.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě nabídkového řízení

 • prodej pozemků

- p. &#$03. 2107/120 - zahrada, o výměře 350 m²

- p. č. 2107/128 - ost. plocha, zeleň, o výměře 317 m²

vše v k. ú. Komín,
xxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.111.000,- Kč,

 • zřízení služebnosti inženýrských sítí - umístění kabelu veřejného osvětlení a 2 ks stožárů veřejného osvětlení k pozemku p. č. 2107/128 - ost. plocha, zeleň, o výměře 317 m², který vzniká dle GP č. 2286-220/2013 včetně omezení činností v ochranném pásmu ve prospěch společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost,


a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

79.

Návrh prodeje části pozemku p. č. 3569/337 v k. ú. Šlapanice u Brna - RM6/11880

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • protokol z otevření nabídek doručených v nabídkovém řízení na prodej části pozemku v k. ú. Šlapanice u Brna ze dne 5. 8. 2014,
 • usnesení 85. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 5. 8. 2014, bod č. 85/30 ve věci hodnocení nabídek, které statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej uvedené nemovitosti.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě nabídkového řízení

 • prodej pozemku

- p. č. 3569/394 - orná půda, o výměře 4.258 m²

v k. ú. Šlapanice u Brna,

společnosti SALLEROVA VÝSTAVBA, spol. s r. o., za dohodnutou kupní cenu ve výši 8.984.380,- Kč,

 • zřízení věcných břemen:
  • služebností cesty a stezky k pozemku p. č. 3569/394, který vzniká dle GP č. 2843-160/2013 ve prospěch statutárního města Brna jako vlastníka pozemku p. č. 3569/395, který vzniká dle GP č. 2843-160/2013, vše v k. ú. Šlapanice u Brna,
  • služebnosti inženýrské sítě - umístění 2 stožárů nesoucích převěsovou vazbu trolejového vedení na pozemku p. č. 3569/394 v k. ú. Šlapanice u Brna, který vzniká dle GP č. 2843-160/2013, ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.,


a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen - služebností.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

81.

Návrh budoucího prodeje části pozemku p. č. 7562/2 v k. ú. Bystrc, návrh na předchozí souhlas RMB MČ Brno-Bystrc k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 7562/2 v k. ú. Bystrc za účelem výstavby přístavby ke stávajícímu objektu - RM6/11902

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost MČ Brno-Bystrc ze dne 5. 8. 2014 o udělení předchozího souhlasu dle ust. čl. 75 odst. 4 písm. a) Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 7562/2 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 350 m² v k. ú. Bystrc.


2.RMB uděluje MČ Brno-Bystrc předchozí souhlas dle ust. čl. 75 odst. 4 písm. a) Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, k uzavření smlouvy na pronájem
- části pozemku p. č. 7562/2 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 350 m²

v k. ú. Bystrc,
na dobu neurčitou za účelem výstavby přístavby ke stávajícímu objektu prodejny domácích potřeb - budovy č. p. 1231 postavené na pozemku p. č. 7562/2, vše v k. ú. Bystrc, a za podmínek uvedených v přiložené žádosti.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit budoucí prodej části pozemku
- p. č. 7562/2 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 350 m²

v k. ú. Bystrc,
xxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.092.000,- Kč za účelem vybudování přístavby, která bude bezprostředně navazovat jak po stránce provozní, tak po stránce konstrukční na stávající objekt domácích potřeb (budovu č. p. 1231 postavenou na p. č. 7562/6 v k. ú. Bystrc) ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx a za podmínek smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejímž vedlejším účastníkem je xxxxxxxxxxxxx.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

82.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2060/6, 2060/8, 2083/2, 2083/5 a části pozemku p. č. 883/13, vše v k. ú. Horní Heršpice - RM6/11881

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB bere na vědomí

 • nabídku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na prodej pozemků p. č. 2060/6, 2060/8, 2083/2, 2083/5 a části pozemku p. č. 883/13, vše v k. ú. Horní Heršpice včetně navazujících přípisů a návrhu kupní ceny ve výši 2.500,- Kč/m² s tím, že při nižší ceně vlastníci, dle jejich vyjádření, k převodu pozemků na město nepřistoupí,
 • skutečnost, že dle znaleckého posudku č. 1393-8/2014 zpracovaného Ing. Kocianem činí cena obvyklá předmětných pozemků 1.550,- Kč/m² a která je nabídkovou kupní cenou MO MMB,
 • skutečnost, že komunikace nacházející se na pozemcích, které jsou předmětem předkládaného návrhu dispozice, představuje jediný možný přístup na pozemky statutárního města Brna v širší lokalitě, mj. k nemovitostem, které město Brno nabylo od společnosti GETEON s. r. o.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
- p. č. 2060/6 - vodní pl., koryto vod. toku přirozené nebo upravené, o výměře 94 m²
- p. č. 2060/8 - vodní pl., koryto vod. toku přirozené nebo upravené, o výměře 172 m²

- p. č. 2083/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 50 m²
- p. č. 2083/5 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 20 m²
- p. č. 883/16 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 303 m²

- p. č. 883/17 - ost. plocha, neplodná půda, o výměře 332 m²

vše v k. ú. Horní Heršpice,
z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 2.427.500,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

83.

Návrh nabytí pozemků p. č. 7623/115, 9149/34, 9149/37 v k. ú. Židenice - RM6/11874

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 84-89.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
- p. č. 7623/115 - orná půda, o výměře 222 m²

- p. č. 9149/34 - ost. plocha, zeleň, o výměře 3 m²

- p. č. 9149/37 - ost. plocha, zeleň, o výměře 25 m²

vše v k. ú. Židenice,
z vlastnictví xxxxxxxxxxx (id. ¼), xxxxxxxxxxxx (id. ¼), xxxxxxxxxxxxxxxx (id. ½) do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 387.500,- Kč (tj. zaokrouhleno 1.563,- Kč/m²) a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

84.

Návrh nabytí pozemku p. č. 4422/50 v k. ú. Líšeň - RM6/11884

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 4422/50 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 193 m²

v k. ú. Líšeň,
z vlastnictví OPPORTUNITY, spol. s r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 168.640,- Kč (tj. zaokrouhleno 874,- Kč/m²) a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

85.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1678/85, 1678/205 v k. ú. Starý Lískovec a svěření majetku města MČ Brno-Nový Lískovec - RM6/11883

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • nabytí pozemků

- p. č. 1678/85 - ost. plocha, zeleň, o výměře 6 m²
- p. č. 1678/205 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m²

vše v k. ú. Starý Lískovec,
z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 20.400,- Kč (tj. 1.700,- Kč/m²) a za podmínek uvedených v kupní smlouvě,

 • svěření MČ Brno-Nový Lískovec pozemků

- p. č. 1678/85 - ost. plocha, o výměře 6 m²
- p. č. 1678/205 - ost. plocha, o výměře 6 m²

v k. ú. Starý Lískovec,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 108 přílohy č. 4, po nabytí právní moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

86.

Návrh nabytí id. ½ pozemků p. č. 1381/39, 1381/50, 1381/57, 1381/59, 1381/60, 1381/62, 1381/63, 1381/65, 1381/67, 1381/68, 1381/69, 1381/70, 1381/71, 1381/73, 5043/3 a 5044/2, vše v k. ú. Královo Pole - RM6/11873

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. ½ na pozemc&#$08ch
- p. č. 1381/39 - ost. plocha, zeleň, o výměře 62 m²

- p. č. 1381/50 - ost. plocha, zeleň, o výměře 132 m²

- p. č. 1381/57 - ost. plocha, zeleň, o výměře 246 m²

- p. č. 1381/59 - ost. plocha, zeleň, o výměře 13 m²
- p. č. 1381/60 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 71 m²

- p. č. 1381/62 - ost. plocha, zeleň, o výměře 4 m²
- p. č. 1381/63 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 158 m²

- p. č. 1381/65 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 61 m²

- p. č. 1381/67 - ost. plocha, zeleň, o výměře 34 m²

- p. č. 1381/68 - ost. plocha, zeleň, o výměře 42 m²

- p. č. 1381/69 - ost. plocha, zeleň, o výměře 51 m²

- p. č. 1381/70 - ost. plocha, zeleň, o výměře 83 m²
- p. č. 1381/71 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 309 m²

- p. č. 1381/73 - ost. plocha, zeleň, o výměře 266 m²

- p. č. 5043/3 - ost. plocha, zeleň, o výměře 166 m²
- p. č. 5044/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 125 m²

vše v k. ú. Královo Pole,

z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.025.000,- Kč (tj. po zaokrouhlení 1.125,- Kč/m²) a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

87.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1637/3 v k. ú. Stránice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - RM6/11870

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 1637/3 - zahrada, o výměře 7 m²

v k. ú. Stránice,
z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

88.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1114 v k. ú. Husovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/11871

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 1114 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1.305 m²

v k. ú. Husovice,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

89.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 476 v k. ú. Husovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/11869

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 476 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 3.163 m²

v k. ú. Husovice,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

90.

Nabídka předkupního práva k budově č. e. 94 na pozemku p. č. 5539 v k. ú. Královo Pole - RM6/11885

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 91.


1.RMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 5. 6. 2014 k využití předkupního práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 94, způsob využití rodinná rekreace, stojící na pozemku p. č. 5539 v k. ú. Královo Pole, za kupní cenu ve výši 95.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu této nabídky.

2.RMB nesouhlasí s návrhem využití předkupního práva statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k budově č. e. 94, způsob využití rodinná rekreace, stojící na pozemku p. č. 5539 v k. ú. Královo Pole, za kupní cenu ve výši 95.000,- Kč za podmínek dle nabídky na využití předkupního práva xxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 5. 6. 2014.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

91.

Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 1411/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/11886

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxxxxxxxxxxx doručený dne 20. 5. 2014, ve kterém statutárnímu městu Brnu nabízí odkoupení svého pozemku
- p. č. 1411/2 - lesní pozemek, o výměře 9 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice,
na kterém vázne předkupní právo statutárního města Brna dle § 101 stavebního zákona.

2.RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona na nabytí pozemku p. č. 1411/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

92.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p. č. 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 241/12, 241/13, 241/14, 241/15, 241/16, 241/17, 241/18, 241/19, 241/20, 241/21, 241/22, 241/23, 241/24, 241/25, 241/26, vše v k. ú. Lesná - RM6/11853

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-sever svěření pozemků
- p. č. 241/4 - o výměře 5 m²
- p. č. 241/5 - o výměře 5 m²

- p. č. 241/6 - o výměře 5 m²
- p. č. 241/7 - o výměře 9 m²
- p. č. 241/8 - o výměře 5 m²
- p. č. 241/9 - o výměře 10 m²
- p. č. 241/10 - o výměře 5 m²

- p. č. 241/11 - o v&#$06měře 5 m²
- p. č. 241/12 - o výměře 5 m²
- p. č. 241/13 - o výměře 9 m²
- p. č. 241/14 - o výměře 5 m²
- p. č. 241/15 - o výměře 10 m²
- p. č. 241/16 - o výměře 5 m²

- p. č. 241/17 - o výměře 5 m²
- p. č. 241/18 - o výměře 5 m²
- p. č. 241/19 - o výměře 9 m²
- p. č. 241/20 - o výměře 5 m²
- p. č. 241/21 - o výměře 9 m²

- p. č. 241/22 - o výměře 5 m²
- p. č. 241/23 - o výměře 9 m²
- p. č. 241/24 - o výměře 5 m²
- p. č. 241/25 - o výměře 10 m²
- p. č. 241/26 - o výměře 10 m²

vše zast. plocha a nádv. v k. ú. Lesná,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část II. - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 74 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

93.

Záměr směny pozemku p. č. 915/26 v k. ú. Přízřenice - zrušení usnesení - RM6/11898

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 25. 6. 2014 o znovuprojednání směny části pozemku p. č. 915/26 v k. ú. Přízřenice ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 915/30 v k. ú. Přízřenice v jejím vlastnictví, bez doplatku ve prospěch statutárního města Brna.

2.RMB ruší odst. 3. usnesení R6/102. schůze RMB konané dne 7. 5. 2013, bod č. 61, který zní:

"3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemku
- části p. č. 915/26 - orná půda, o výměře 1404 m² v k. ú. Přízřenice ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 915/30 - orná půda, o výměře 1404 m² v k. ú. Přízřenice ve vlastnictví paní xxxxxxxxxxx s doplatkem ve prospěch statutárního města Brna ve výši 1.404.000,-Kč a za podmínek směnné smlouvy."


3.RMB nesouhlasí se záměrem směny pozemku
- části p. č. 915/26 - orná p&#$10da, o výměře 1.404 m²

v k. ú. Přízřenice.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

94.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 252, 886 v k. ú. Lesná a p. č. 6273 v k. ú. Líšeň - RM6/11872

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků
- p. č. 252 - zast. plocha a nádv., o výměře 667 v k. ú. Lesná,
- části p. č. 886 - zast. plocha a nádv., o výměře 817 m² v k. ú. Lesná,
- p. č. 6273 - zast. plocha a nádv., o výměře 334 m² v k. ú. Líšeň.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

95.

Pronájem pozemku p. č. 3125/162 a části pozemku p. č. 1631/1 a návrh prodeje pozemku p. č. 1631/2, vše v k. ú. Řečkovice v ul. Měřičkova - RM6/11900

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje pronájem
- části pozemku p. č. 1631/1 - zahrada, o výměře 13 m²
- pozemku p. č. 3125/162 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 66 m²

vše v k. ú. Řečkovice, o celkové výměře 79 m²

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 1.975,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 1631/2 - zahrada, o výměře 12 m²

v k. ú. Řečkovice,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 23.464,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

96.

Zánik práv a závazků ze smlouvy č. 63100705504 - části pozemků p. č. 6262/2 a 6261/1 v k. ú. Bystrc - RM6/11894

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí zprávu ve věci zániku práv a závazků ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 63100705504 uzavřené dne 21. 6. 2011 mezi statutárním městem Brnem a společností KOMFORT, a. s., jejímž předmětem byl budoucí prodej částí pozemků:
- p. č. 6262/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 215 m²

- p. č. 6261/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 648 m²

vše v k. ú. Bystrc,
za dohodnutou kupní cenu 2.045.310,- Kč.

2.RMB souhlasí s vrácením kauce ve výši 1.200.000,- Kč včetně úroků uhrazené společností KOMFORT, a. s., před uzavřením smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 63100705504.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

97.

Podmínky nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor v budově Mečová 1 a 3 v k. ú. Město Brno - RM6/11817

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • podmínky nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 172,98 m² v budově Mečová 1, č. p. 361, která je součástí pozemku p. č. 435, a v budově Mečová 3, č. p. 360, která je souč&#$07stí pozemku p. č. 436, oba v k. ú. Město Brno, které tvoří přílohu č. 34a tohoto zápisu,
 • smlouvu o složení a užití kauce uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a zájemcem v r&#$07mci nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 172,98 m² v budově Mečová 1, č. p. 361, která je součástí pozemku p. č. 435, a v budově Mečov&#$07 3, č. p. 360, která je součástí pozemku p. č. 436, oba v k. ú. Město Brno, která tvoří přílohu č. 34b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o složení a užití kauce.

3.RMB jmenuje Komisi bydlení RMB Komisí pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 172,98 m² v budově Mečová 1, č. p. 361, která je součástí pozemku p. č. 435, a v budově Mečová 3, č. p. 360, která je součástí pozemku p. č. 436, oba v k. ú. Město Brno.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

98.

Nájemní smlouva na pronájem pozemku p. č. 1032 v k. ú. Staré Brno - RM6/11816

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě materiálu.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti MOTeC spol. s r. o. o pronájem pozemku p. č. 1032 v k. ú. Staré Brno.

2.RMB schvaluje nájemní smlouvu uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a MOTeC spol. s r. o., Brno, Slunečná 4, jako nájemcem týkající se pronájmu pozemku p. č. 1032 v k. ú. Staré Brno o výměře 108 m², která tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem nájemní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

99.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v budově Žerotínovo nám. 6 - RM6/11812

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).


1.RMB bere na vědomí

 • žádost společnosti NATURA SIBERICA CZ s. r. o.,
 • žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

o pronájem prostor v budově Žerotínovo nám. 6.

2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a NATURA SIBERICA CZ s. r. o., Kapusty 39, Břeclav - Charvátská Nová Ves, jako nájemcem týkající se pronájmu místnosti č. 105 o výměře 16,54 m² v 1. NP budovy Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která je součástí pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří, která tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

101.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66110300559 - Mečová 5 - RM6/11814

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace o rozšíření předmětu nájmu o místnosti ve 4. NP budovy Mečová 5 o celkové výměře 29,60 m².


2.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66110300559 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Sdružením obrany spotřebitelů - Asociací, jako nájemcem týkající se úpravy předmětu nájmu rozšířením výměry pronajímaných prostor o 29,60 m², a to o místnost č. 410, 411, 412, 413 a 414 v budově Mečová 5, č. p. 368, kter&#$07 je součástí pozemku p. č. 439 v k. ú. Město Brno, který tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 2.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

102.

Provozní řád "Pasáže Velký Špalíček" - RM6/11813

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje provozní řád "Pasáže Velký Špalíček" sjednávaný mezi účastníky statutární město Brno, PIVOVARSKÝ DŮM POUPĚ s. r. o., Nadace české architektury, Ing. Petr Šebesta, Generali Velký Špalíček s. r. o., STARMAX s. r. o., Dům umění města Brna, příspěvková organizace, Technické sítě Brno, akciová společnost, týkající se zejména úpravy práv a povinností účastníků ve věci správy a údržby, provozních podmínek a provozní doby "Pasáže Velký Špalíček". Provozní řád "Pasáže Velký Špalíček" tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB a vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem provozního řádu specifikovaného výše.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

103.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2012 - RM6/11770

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2012.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

104.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování díla "Změny Regulačního plánu Křenová - Masná - trať ČD - č. RP13/12, RP15/12" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/11912

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování díla "Změny Regulačního plánu Křenová - Masná - trať ČD - č. RP13/12, RP15/12" jako nejvhodnější nabídku Ing. arch. Jiřího Fixela, Atelier ERA - sdružení architektů Fixel a Pech, se sídlem Hudcova 78, 612 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Ing. arch. Jiřím Fixelem, Atelier ERA - sdružení architektů Fixel a Pech, se sídlem Hudcova 78, 612 00 Brno, která tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB podpisem smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

100.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6613031162 - areál Pisárecká 11 - RM6/11815

Dotazy členů RMB zodpověděl Bc. Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí žádost RealQ s. r. o. o rozšíření předmětu nájmu o místnost č. 4C o výměře 88 m² v budově č. 26 v areálu Pisárecká 11 v k. ú. Pisárky.

2.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6613031162 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a RealQ s. r. o., Tavíkovice 154, PSČ 671 40, jako nájemcem týkající se úpravy předmětu nájmu rozšířením výměry pronajímaných prostor o místnost č. 4C o výměře 88 m² a část místnosti č. 8 o výměře 14,50 m² v budově č. 26 bez č. p./č. e., která je součástí pozemku p. č. 1459/4 v k. ú. Pisárky, který tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 2.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

105.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Bytová výstavba v Brně-Maloměřicích mezi ulicemi Obřanská a Olší (I. etapa)" v k. ú. Maloměřice, MČ Brno-Maloměřice a Obřany - RM6/11818

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna zastoupeného primátorem města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Bytová výstavba v Brně-Maloměřicích mezi ulicemi Obřanská a Olší (I. etapa)", které tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

106.

Projekt IPRM IOP "Park Hvězdička" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/11791

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Park Hvězdička".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Park Hvězdička", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

107.

Projekt IPRM IOP Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42 - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/11788

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

108.

Projekt IPRM IOP Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39 - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/11792

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

109.

Projekt IPRM IOP Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/11789

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

110.

Projekt Digitalizace archivu města Brna - změny v rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/11787

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Digitalizace archivu města Brna".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Digitalizace archivu města Brna", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 2 členové byli proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

111.

Žádost příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB o převod finančních prostředků z rezervního do investičního fondu - RM6/11859

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu

 • Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace, ve výši 600 tis. Kč,
 • Domova pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizace, ve výši 500 tis. Kč,

k posílení jejich investičního fondu dle ust. § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Zásadami vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím, příloha č. 1 čl. 3 bod 3.11.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru sociální péče MMB informovat ředitele výše uvedených příspěvkových organizací o této skutečnosti.
***
úkol č.: [R6/146/111]
zodpovídá: OSP MMB [20]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

112.

Žádost Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace, o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2014 - RM6/11860

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí s podáním žádosti Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace, o poskytnutí finanční podpory ve výši 489 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2014.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

113.

Kofinancování služeb sociální prevence z rozpočtu města Brna na rok 2015 - RM6/11903

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s navýšením rozpočtu Odboru sociální péče MMB pro rok 2015 o 21.558 tis. Kč (z toho bude 944 tis. Kč kryto zdroji Fondu rezerv a rozvoje města) na služby sociální prevence provozované stávajícími poskytovateli sociálních služeb uvedenými v tabulce "Přehled služeb sociální prevence a jejich kofinancování městem Brnem" tak, aby byl naplněn požadavek Jihomoravského kraje na kofinancování těchto služeb městem Brnem v minimální výši 20 % z jejich celkových nákladů.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru sociální péče MMB nárokovat do návrh rozpočtu na rok 2015 navýšení rozpočtu výdajů na služby sociální prevence o částku 21.558 tis. Kč.
Termín: v rámci přípravy návrhu rozpočtu města Brna na rok 2015
***
úkol č.: [R6/146/113]
zodpovídá: OSP MMB [20]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

114.

Návrh rozpočtového opatření - převod finančních prostředků v rámci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB - RM6/11858

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu nákupu čistícího stroje pro Aquapark Kohoutovice a nákupu výsledkové tabule pro sportovní halu Morenda.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

115.

Návrh na úpravu rozpočtu provozních výdajů Odboru sociální péče MMB na rok 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/11861

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • snížení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím

- Domovu pro seniory Foltýnova o částku 1.000 tis. Kč,
- Domovu pro seniory Koniklecová o částku 400 tis. Kč,
- Domovu pro seniory Kociánka o částku 400 tis. Kč,
- Domovu pro seniory Kosmonautů o částku 200 tis. Kč,
s ohledem na vyšší skutečné výnosy nebo nižší skutečné náklady příspěvkových organizací oproti plánu,

 • zvýšení neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím

- Domovu pro seniory Podpěrova o částku 500 tis. Kč na pokrytí nákladů na opravu střechy objektu - občanské vybavenosti č. p. 501, stojící na pozemku p. č. 620/108 v k. ú. Medlánky,
- Domovu pro seniory Věstonická o částku 1.500 tis. Kč na pořízení nových postelí z důvodu navýšení počtu klientů sociální služby "domov se zvláštním režimem" a výměnu stávajících dveří do areálu zahrady za automaticky otevíratelné,

 • rozpočtové opatření dle tabulky.


Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

116.

Návrh na poskytnutí dotace nestátní neziskové organizaci na projekt v sociální oblasti - návrh rozpočtového opatření - RM6/11866

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí dotace spolku Moravskoslezský kruh, IČ 266 18 761, ve výši 40 tis. Kč na projekt "Vydávání novin Pečuj doma",
 • uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2014 dle "Návrhu smlouvy o poskytnutí dotace",
 • rozpočtové opatření dle tabulky za účelem poskytnutí dotace shora uvedenému subjektu.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

117.

Návrh na poskytnutí neinvestičních a investičních dotací typu B pro tělovýchovu a sport na rok 2014 - III. kolo - návrh rozpočtového opatření - RM6/11916

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 575.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "1. Neinvestiční dotace typu B spolkům pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2014 - III. kolo",
  2. poskytnutí investičních dotací spolkům ve výši 250.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 6322 - investiční transfery spolkům, dle tabulky "2. Investiční dotace typu B spolkům pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2014 - III. kolo",
  3. poskytnutí investiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě ve výši 200.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 6313 - investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, dle tabulky "3. Investiční dotace typu B nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě pro oblast tělovýchovy a sportu na rok 2014 - III. kolo",
  4. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí neinvestičních a investičních dotací,
  5. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních a investičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1)-3) usnesení za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních a investičních dotací typu B z rozpočtu statutárního města Brna.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smluv o poskytnutí dotace.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

118.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch hokejovým klubům na rok 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/11917

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 2.751 tis. Kč dle tabulky 1. "Neinvestiční dotace spolkům - hokejovým klubům na pronájem ledových ploch na rok 2014" z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Pronájem ledových ploch hokejovým klubům,
  2. poskytnutí neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě, ve výši 382 tis. Kč dle tabulky 2. "Neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě - hokejovému klubu na pronájem ledových ploch na rok 2014" z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j. n.: Dotace - Pronájem ledových ploch hokejovým klubům,
  3. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí dotace nejen spolkům, ale také i jiné právnické osobě,
  4. uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1) a 2) za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

119.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu brněnského mládežnického hokeje a zabezpečení kurzů bruslení mateřských škol ve městě Brně pro rok 2014 - RM6/11918

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 5.000 tis. Kč dle tabulky 1. "Neinvestiční dotace spolkům - mládežnickým hokejovým klubům pro rok 2014" z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Podpora mládežnického hokeje,
  2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1) za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

120.

Návrh nové zřizovací listiny Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace - RM6/11897

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit novou zřizovací listinu Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

121.

Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB - RM6/11862

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • dodatek č. 18 ke zřizovací listině Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace,
 • dodatek č. 9 ke zřizovací listině Domova pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizace,
 • dodatek č. 11 ke zřizovací listině Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace,
 • dodatek č. 11 ke zřizovací listině Domova pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizace,
 • dodatek č. 10 ke zřizovací listině Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizace,
 • dodatek č. 10 ke zřizovací listině Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

122.

Žádost o stanovisko obce k záměru zřízení nové soukromé základní školy - RM6/11794

Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 

123.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 6420/8, 6421 a 7099/2 v k. ú. Bystrc - RM6/11796

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Bystrc svěření pozemků
- p. č. 6420/8 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 30 m²

- p. č. 6421 - ost. plocha, jiná plocha, o v&#$06měře 130 m²

- p. č. 7099/2 - ost. plocha, zeleň, o výměře 16 m²

v k. ú. Bystrc,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část I. - předškolní zařízení, školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk č. 28 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

124.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemku p. č. 790/71 v k. ú. Chrlice - RM6/11797

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Chrlice svěření pozemku
- p. č. 790/71 - ost. plocha, sportoviště a rekr. plocha, o výměře 930 m²

v k. ú. Chrlice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část I. - předškolní zařízení, školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk č. 29 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

125.

Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v objektu Schrattenbachova paláce v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/11896

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti PETROV group s. r. o. ze dne 25. 6. 2014 o změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 7313033786 ze dne 30. 9. 2013 v objektu Schrattenbachova paláce v Brně, Kobližná 4, 602 00 Brno, spoč&#$08vající v rozšíření výměry plochy pronajímaných prostor o 1 m² z důvodu umístění dalšího prodejního automatu na nápoje ve výše zmíněných prostorách.


2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu plochy o celkové výměře 2 m² za účelem umístění dalšího prodejního automatu na nápoje v objektu Schrattenbachova paláce v Brně, Kobližná 4, 602 00 Brno, č. p. 70, který je součástí pozemku p. č. 143, v k. ú. Město Brno. Záměr pronájmu tvoří přílohu č. 42 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3.RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit zveřejnění záměru pronájmu výše uvedených prostor zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/146/125]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

126.

Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání v areálu hradu Špilberk v k. ú. Město Brno - RM6/11901

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem pronájmu prostor sloužících k podnikání - prodejny s administrativním zázemím v I. NP o celkové výměře 80,78 m² v objektu národní kulturní památky hrad Špilberk, na adrese Špilberk 1, č. p. 210, který je součástí pozemku p. č. 672/1 v k. ú. Město Brno, předaných k hospodaření Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, formou nabídkového řízení.

2.RMB schvaluje

 • text záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání - prodejny s administrativním zázemím v I. NP o celkové výměře 80,78 m² v objektu národní kulturní památky hrad Špilberk, na adrese Špilberk 1, č. p. 210, který je součástí pozemku p. č. 672/1 v k. ú. Město Brno,
 • podmínky nabídkového řízení na pronájem výše uvedených prostor sloužících k podnikání.

Text záměru a podmínky nabídkového řízení tvoří přílohu č. 43 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3.RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání a podmínek nabídkového řízení zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/146/126]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

127.

Aktualizace "Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 ař 2017" - jmenování zástupce statutárního města Brna - RM6/11926

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB jmenuje Mgr. Evu Rossi jako zástupce statutárního města Brna pro spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR ve věci aktualizace a hodnocení plnění "Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

128.

Žádost MČ Brno-Jehnice o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na rok 2014 na výstavbu Mateřské školy Jehnice, Blanenská 1 - RM6/11822

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s tím, aby MČ Brno-Jehnice podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MŠMT na rok 2014 ve výši 27.200.000,- Kč na výstavbu Mateřské školy Jehnice, Blanenská 1, s finanční spoluúčastí z rozpočtu MČ Brno-Jehnice ve výši 2.000.000,- Kč a rozpočtu města Brna ve výši 2.800.000,- Kč.

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Jehnice podpisem žádosti a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

129.

"Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" - smluvní pokuta - RM6/11940

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí

 • způsob vypořádání smluvní pokuty se společností Cooptel stavební a. s. na veřejnou zakázku "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" realizované na základě smlouvy o dílo č. 6213052053 zápočtem proti části ceny díla ve výši 1.590.000,- Kč bez DPH,
 • žádost společnosti Cooptel stavební a. s. o snížení smluvní pokuty stanovené na základě smlouvy o dílo č. 6213052053 na veřejnou zakázku "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" o částku 1.113.000,- Kč na částku 477.000,- Kč bez DPH.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna neschválit prominutí části smluvní pokuty ve výši 1.113.000,- Kč bez DPH společnosti Cooptel stavební a. s. stanovené dle smlouvy o dílo č. 6213052053 na veřejnou zakázku "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

130.

Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna - dodatek č. 63 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/11942

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 63 k mandátní smlouvě č. 5/2000 mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., IČ 607 33 098, který tvoří přílohu č. 44 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 63 k mandátní smlouvě.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

131.

Soudní a správní řízení související s přípravou a realizací akce EUROPOINT Brno - udělení plných mocí - RM6/11925

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí

 • s udělením plné moci Mgr. Markovi Vojáčkovi, advokátovi, společníkovi Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátní kancelář, IČ 264 54 807, k zastupování statutárního města Brna v rámci jakéhokoliv soudního řízení týkajícího se přezkumu rozhodnutí Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, odbor výstavby o umístění stavby č. 239 vydaného pod č. j. STU/01/0502840/045. Text plné moci tvoří přílohu č. 45a tohoto zápisu,
 • s udělením plné moci společnosti Brněnské komunikace a. s., IČ 607 33 098, k zastupování statutárního města Brna v rámci správního řízení o odvolání proti rozhodnutí Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, odbor výstavby o umístění stavby č. 239 vydaného pod č. j. STU/01/0502840/045. Text plné moci tvoří přílohu č. 45b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

132.

Určení zástupce statutárního města Brna a jeho náhradníka do výběrové komise ustavené Ministerstvem zdravotnictví ČR pro výběr ředitele/ředitelky Masarykova onkologického ústavu - RM6/11974

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.


RMB určuje

 • Ing. Karla Doležala - jako zástupce statutárního města Brna,
 • Ludvíka Kadlece - jako náhradníka,

do výběrové komise ustavené Ministerstvem zdravotnictví ČR pro výběr ředitele/ ředitelky Masarykova onkologického ústavu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

133.

Odkoupení originálních kusů nábytku z vily Tugendhat - RM6/11984

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB bere na vědomí kupní smlouvu mezi prof. Dr. Danielou Hammer-Tugendhat a Muzeem města Brna, příspěvkovou organizací, k odkoupení 4 originálních kusů nábytku z vily Tugendhat do sbírek Muzea města Brna.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

134.

Navýšení kapacity Mateřské školy Brno, Veslařská 256 - změna usnesení R6/144. schůze RMB ze dne 16. 7. 2014, bod č. 86 odst. 1. - RM6/11995

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění část usnesení R6/144. schůze RMB konané dne 16. 7. 2014, bod č. 86 odst. 1., který zní:

"1.RMB schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy Brno, Veslařská 256, o 10 míst ke dni 1. 9. 2014".


takto:

1. RMB schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy Brno, Veslařská 256, o 9 míst ke dni 1. 9. 2014.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

  1. Informativní zpráva - odměňování neuvolněných členů ZMB
  2. Informativní zpráva o projektu IPRM "ZŠ Otevřená"

 
 

Přehled nepřijatých usnesení:

36.

"Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Skanska a. s. - RM6/11783


1.RMB schvaluje

 • výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo,
 • písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu.


2.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace jako nejvhodnější nabídku společnosti Skanska a. s., Líbalova 1/2346, Praha 4 - Chodov, PSČ 149 00.

3.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Skanska a. s., Líbalova 1/2346, Praha 4 - Chodov, PSČ 149 00, na veřejnou zakázku "Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice", který tvoří přílohu.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem

 • dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo,
 • formuláře "Oznámení o zadání zakázky".


5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek,
 • uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.

Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
úkol č.: [R6/146/36/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

úkol č.: [R6/146/36/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
úkol č.: [R6/146/36/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
úkol č.: [R6/146/36/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

 
 

41.

Doplnění "Pravidel pro vydávání povolení k vjezdu do pěší zóny a do zóny s dopravním omezením v centrální oblasti historického jádra města Brna pro subjekty dle přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010, ve znění pozdějších vyhlášek" - RM6/11820


1.RMB schvaluje doplnění "Pravidel pro vydávání povolení k vjezdu do pěší zóny a do zóny s dopravním omezením v centrální oblasti historického jádra města Brna pro subjekty dle přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010, ve znění pozdějších vyhlášek". Nové znění Pravidel tvoří přílohu č. tohoto zápisu.

2.RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB realizovat příslušná dopravní opatření.
úkol č.: [R6/146/41]
zodpovídá: OD MMB [15]
termín: [bezodkladně]

 
 

122.

Žádost o stanovisko obce k záměru zřízení nové soukromé základní školy - RM6/11794


RMB souhlasí, v souladu s ust. § 147 odst. 1 písm. p) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zřízením nové soukromé základní školy, kde bude zřizovatel EDUCAnet - Gymnázium Brno, s. r. o.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 

Ověřovatelé:

JUDr. Jiří Oliva, v. r.
JUDr. Robert Kerndl, v. r.

 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

 
V Brně dne 20. 8. 2014
Zapsala Marcela Marečková