Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

 
 

USNESENÍ


 
Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/033
konaného dne 15. dubna 2014

 
 
 

Program 15. 4. 2014

 

1.

Technický bod

5.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM6/3111

6.

Záměr dispozice s majetkovým podílem statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s. - ZM6/3200

2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů

7.

Finanční plány na rok 2014 příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem - ZM6/3088

8.

Připojení radnice městské části Brno-Starý Lískovec a Městské policie Brno k Metropolitní síti města Brna - rozpočtové opatření - ZM6/3067

35.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o. a Bor Logistics, spol. s r. o.
a
smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM6/3150

9.

"Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem" - rozpočtové opatření - ZM6/3071

10.

"Sportovně - zábavní areál Ponava" - prověřovací studie dopravní infrastruktury v k. ú. Ponava, rozpočtové opatření - ZM6/3079

11.

Přidělení příspěvku od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2014 a úhrady povinného podílu města k příspěvku - rozpočtové opatření - ZM6/3070

12.

Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3141

13.

Poskytnutí dotací a uzavření smluv s nestátními neziskovými organizacemi, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují na rok 2014 (program II) - rozpočtové opatření - ZM6/3083

14.

Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v sociální oblasti a oblasti prevence kriminality - rozpočtové opatření - ZM6/3084

15.

Poskytnutí dotací typu B v oblasti kultury - rozpočtové opatření - ZM6/3105

16.

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a.s. - ZM6/3073

17.

Žádost spolku Divadlo Feste o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - ZM6/3066

18.

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro seniory Holásecká, příspěvkové organizace - ZM6/3082

19.

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Lelekovice - ZM6/3019

20.

Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Vranov - ZM6/3018

21.

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - ZM6/3125

22.

Žádost MČ Brno-Jundrov o možnost použití části kladného hospodářského výsledku z VHČ - bytového hospodářství na předfinancování a spolufinancování projektu "Zateplení budovy MŠ Dubová 2" - ZM6/3136

23.

Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ - bytového hospodářství a s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - ZM6/3127

24.

Žádost MČ Brno-střed o vydání souhlasu se změnou účelu použití již postoupených příjmů z prodeje bytových domů k jinému účelu
Změna části usnesení ZMB č. Z6/025, bod č. 41 - ZM6/3140

25.

"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" - smlouva o dílo - ZM6/3135

26.

Prodej domovního celku Bayerova 25, 27, 29 včetně pozemků - ZM6/3130

27.

Prodej domovního celku Chodská 7, 9 včetně pozemků - ZM6/3134

28.

Prodej bytového domu Merhautova 174 včetně pozemků - ZM6/3133

29.

Prodej bytového domu náměstí 28. října 14 včetně pozemků - ZM6/3129

30.

Prodej bytového domu Merhautova 32 včetně pozemků na základě opakované nabídky - ZM6/3132

32.

Prodej vymezené jednotky č. 597/4 v domě Botanická 8 - ZM6/3131

33.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Křenová 23 - ZM6/3137

34.

Žádost xxxxx xxxxxx o prominutí zbytku úroku z prodlení - ZM6/3126

36.

Návrh na souhlas s upuštěním od vymáhání úhrady za užívání pozemků v k. ú. Židenice bez právního důvodu společností STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. - ZM6/3089

37.

Prodej pozemků p. č. 3939/43 a p. č. 3939/44 v k. ú. Černá Pole - ČSPH v ul. Porgesova - ZM6/3103

38.

Prodej pozemků p. č. 81, 82/1 a 2251/4, vše v k. ú. Komín - ZM6/3108

39.

Prodej pozemků v k. ú. Staré Brno při ulici Kopečná - ZM6/3121

40.

Prodej pozemků p. č. 785/2 a p. č. 785/75 v k. ú. Medlánky - ZM6/3117

41.

Prodej pozemku p. č. 94/6 v k. ú. Kohoutovice v ul. Talichova - ZM6/3097

42.

Prodej pozemku p. č. 960/5 v k. ú. Bosonohy v ul. Hoštická - ZM6/3099

43.

Prodej pozemku p. č. 738/7 v k. ú. Jehnice - ZM6/3123

44.

Prodej pozemku p. č. 106/2 v k. ú. Tuřany - ZM6/3113

45.

Prodej pozemků p. č. 5010, 5013, 5016, 5019, 5022 v k. ú. Židenice - ZM6/3112

46.

Prodej pozemku p. č. 2294/1 v k. ú. Žebětín - ZM6/3107

47.

Prodej pozemku p. č. 3353/2 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3100

48.

Prodej pozemku p. č. 1688/48 v k. ú. Jundrov - ZM6/3090

49.

Prodej pozemku p. č. 5614 v k. ú. Bystrc - ZM6/3109

50.

Prodej pozemku p. č. 20/2 v k. ú. Město Brno - ZM6/3096

51.

Prodej pozemku p. č. 3942/68 a části p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole - ZM6/3138

52.

Prodej pozemku p. č. 667/1 a částí pozemků p. č. 666/3 a p. č. 633/2 vše v k. ú. Medlánky - ZM6/3128

53.

Prodej pozemku p. č. 4557 a části pozemku p. č. 4558/2 oba v k. ú. Bystrc - ZM6/3095

54.

Prodej části pozemku p. č. 1380/3 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM6/3101

55.

Prodej částí pozemků p. č. 813/1, 826/1, 826/4 v k. ú. Staré Brno - ZM6/3145

56.

Prodej části pozemku p. č. 2366/1 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3098

57.

Prodej části pozemku p. č. 5274/59 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3110

58.

Změna usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/018, bod č. 52 - "Prodej pozemku p. č. 561/26 v k. ú. Řečkovice v ul. Ječná." - ZM6/3124

59.

Změna usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/027, bod č. 53 - "Prodej pozemku p. č. 545/11 v k. ú. Kohoutovice v ul. Návrší Svobody a vodovodní přípojky inventární číslo 08015/141" - ZM6/3122

60.

Zrušení usnesení ZMB č. Z5/018, bod č. 104, ve věci prodeje pozemků p. č. 119 a p. č. 120/2 v k. ú. Dolní Heršpice - ZM6/3115

61.

Zrušení usnesení ZMB č. Z5/027, bod č. 111, ve věci prodeje pozemku p. č. 134/5 v k. ú. Komín - ZM6/3116

62.

Záměr prodeje nemovitosti (bytový dům) na adrese Křenová č. or. 47, č. p. 151, v k. ú. Trnitá - ZM6/3139

63.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3805/7 v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3118

64.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 5368/1 v k. ú. Královo Pole z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3094

65.

Nabytí pozemku p. č. 8207/143 v k. ú. Židenice - ZM6/3072

66.

Nabytí pozemku p. č. 37/5 v k. ú. Jehnice pro stavbu "Brno, Ořešín - dešťová kanalizace I. etapa, úprava koryta Jemnického potoka na Q100" - ZM6/3064

67.

Nabytí pozemku p. č. 392/13 v k. ú. Ořešín a zřízení služebnosti k pozemku p. č. 392/13 v k. ú. Ořešín pro stavbu "Brno, Jehnice - Ořešín - Útěchov, vodovodní přivaděč, 2. etapa" - ZM6/3063

68.

Směna pozemku p. č. 1400/5 v k. ú. Jundrov - ZM6/3114

69.

Změna usnesení Z6/028. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 83 - "Směna pozemku p. č. 708/38 za pozemek p. č. 696/3, vše v k. ú. Nový Lískovec ul. Zavřená a Zoubkova" - ZM6/3142

70.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 1320/6, 3695/1, 1329/5, 5128, 5131, 5303/2, 5303/3 v k. ú. Královo Pole - ZM6/3093

71.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 1417/3, 1417/6, 1417/4, 1417/5, 1418 v k. ú. Královo Pole - ZM6/3092

72.

Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemku p. č. 3966/29 v k. ú. Řečkovice - ZM6/3086

73.

Svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemku p. č.1035/1 v k. ú. Ivanovice - ZM6/3085

74.

Svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 6651/4, p. č. 6651/5, p. č. 6651/6, p. č. 7482/7 a p. č. 7482/11 v k. ú. Židenice - ZM6/3102

75.

Svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemku p. č. 245/3 v k. ú. Chrlice - ZM6/3087

76.

Nesouhlas s uznáním vlastnického práva manželů xxxxxxxxxx k částem pozemku p. č. 2954/1 v k. ú. Slatina - ZM6/3106

77.

Žádost městské části Brno-střed o "postoupení částky odpovídající uhrazené smluvní pokutě v záležitosti bývalého vojenského areálu Lerchova vč. veškerého příslušenství" a o stanovisko k této kauze a rozpočtové opatření - ZM6/3147

78.

Uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti se stavbou: "Místní komunikace v ulici Dostálově v Brně Stránicích" na pozemcích v k. ú. Stránice a dodatek ke smlouvě o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a smlouvě o zřízení zástavního práva - ZM6/3146

 

79.

Uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti s výstavbou: "Bytové domy Brno Slatina" na pozemcích v k. ú. Slatina - ZM6/3091

80.

Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2014 - ZM6/3074

81.

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - 1. etapa"- odůvodnění veřejné zakázky - ZM6/3069

82.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 0057110700073 uzavřené dne 30. 5. 2011 mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - budoucí prodej pozemků, staveb a ostatního majetku v areálu ČOV Brno-Modřice - ZM6/3068

83.

"Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno -  vzor koncesní smlouvy" - ZM6/3065

84.

"Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba" - návrh dohody o narovnání se společností ŽSD a. s. - ZM6/3119

85.

Změna Regulačního plánu (RP) MČ Medlánky - č. RP 1/10 - ZM6/3104

86.

Zrušení Regulačního plánu "Území při západním vstupu do Ústředního hřbitova v Brně-Bohunicích" - ZM6/3075

87.

Projekt Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo - posouzení projektu - ZM6/3080

88.

Projekt IPRM "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov" - posouzení projektu - ZM6/3078

89.

Projekt Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3076

90.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - duben 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3077

3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

91.

Projekt Památková obnova fasád Mahelova divadla z ulice Rooseveltova, z ulice Za divadlem a z ulice Dvořákova - posouzení projektu - ZM6/3081

92.

Rozhodnutí ve věci soudního sporu o přikázání pozemků p. č. 944/14, p. č. 5149/11, p. č. 5149/49, p. č. 5149/50 a p. č. 5149/60 k. ú. Žabovřesky do vlastnictví statutárního města Brna, vydání bezdůvodného obohacení a náhradě škody proti statutárnímu městu Brnu a Dopravnímu podniku města Brna, a. s., rozpočtové opatření - ZM6/3148

4.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB
(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

 
Jednání 15. 4. 2014

 

1.

Technický bod

ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:
Mgr. Josef Haluza, JUDr. Robert Kerndl.

ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z6/033 předložený RMB, ve znění změn.

 

5.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM6/3111

ZMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích výborů ZMB za 1. čtvrtletí roku 2014.

 

6.

Záměr dispozice s majetkovým podílem statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s. - ZM6/3200

***
ZMB ukládá RMB vypracovat posouzení záměru dispozice s majetkovým podílem statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s., ve variantách

 1. odkoupení majetkového podílu společnosti P&O,
 2. v prodeji majetkového podílu města,
 3. ve společném prodeji majetkových podílů města a společnosti P&O.

***
úkol č.: [Z6/033/06]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [bezodkladně]

 

7.

Finanční plány na rok 2014 příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem - ZM6/3088

ZMB bere na vědomí finanční plány na rok 2014 (s komentářem) příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem.

 

8.

Připojení radnice městské části Brno-Starý Lískovec a Městské policie Brno k Metropolitní síti města Brna - rozpočtové opatření - ZM6/3067

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení, z důvodu realizace připojení radnice městské části Brno-Starý Lískovec a Městské policie Brno k Metropolitní síti města Brna.


 

35.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o.
a
smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM6/3150

Zastupitelstvo města Brna
I/ bere na vědomí
- skutečnosti, že :

 • na základě usnesení ZMB na svém Z6/029 zasedání konaném dne 10. 12. 2013 byla dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. uzavřena Nájemní smlouva, smlouva o poskytnutí příspěvku a smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy,
 • státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR dle jejího stanoviska, které vyplynulo z jednání konaného dne 24. 1. 2014, není oprávněna uzavírat smlouvy se soukromým investorem a to s ohledem na právní předpisy, její postavení a schválené postupy, přičemž současný stav přípravy projektu realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" ani neumožňuje zapojení jakéhokoliv dalšího soukromého subjektu,
 • ze strany ŘSD byla podepsána a SMB předána Smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1",
 • v návaznosti na skutečnost, kdy Zastupitelstvo města Brna nepřijalo na svém mimořádném Z6/031 zasedání dne 14. 2. 2014 v předmětné věci usnesení proběhla následně jednání mezi zástupci společností CTP a některými členy Zastupitelstva města Brna, jejichž výsledkem je předkládaný Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí smlouvy


- usnesení R6/130. schůze RMB ze dne 26. 2. 2014, kterým došlo ke změně usnesení R6/129. schůze RMB konané dne 14. 2. 2014, k bodu č. 1 v částech 2 a 3
 
II. schvaluje

 • Dodatek č. 1


k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o.

s odloženou účinností do doby do 31. 12. 2014


v části smlouvy o

 • poskytnutí příspěvku a dalších investicích souvisejících s výstavbou, jejímž předmětem jsou především závazky společnosti CTP Invest, spol. s r.o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r.o.,
 • budoucím prodeji pozemků, a to části p. č. 2828/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 94.068 m2, p. č. 2828/6 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře 33.186 m2, části p. č. 2844/1 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 368 m2, části p. č. 2854/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2.778 m2, části p. č. 2858/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1.243 m2, části p. č. 2968 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 387 m2 vše v k. ú. Černovice společnosti CTP Invest, spol. s r.o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r.o.,
 • budoucím zřízení zástavního práva k pozemkům v hodnotě odpovídající závazkům, pro jejichž zajištění bude zástavní právo zřizováno ve prospěch statutárního města Brna,


 
 

jehož obsahem je zejména:

 • úprava předpokládané kupní ceny v důsledku změny výměr předmětu budoucí kupní smlouvy z původní výměry 129.701 m2 na 132.030 m2,
 • vypuštění závazku pro společnosti CTP Invest a Bor Logistics uzavřít smlouvu mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (nebo jedním z nich), a statutárním městem Brnem za účelem stavby "D1 - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1",
 • vypuštění závazku v části C čl. 9 odst. 2 - vybudování místní komunikace u poldru a vybudování kruhového objezdu (Příloha č. 2 uzavřené smlouvy),
 • zvýšení nevratného finančního příspěvku dle čl. 11 smlouvy z částky 13.000.000,- Kč na částku 26.000.000,- Kč splatného formou 100% zálohy a rozšíření možnosti statutárního města Brna jeho použití na infrastrukturu, případně na poskytnutí finančních prostředků v rámci spolupráce s ŘSD na realizaci stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1",
 • snížení kauce z částky 23.000.000,- Kč na již uhrazenou výši kauce 11.500.000,- Kč, ze které bude z části poukázána záloha ve výši 5.000.000,- Kč na zaplacení nevratného finančního příspěvku dle čl. 11 Smlouvy.
 • doplnění čl. 11a - závazek CTP k majetkoprávnímu vypořádání pozemků potřebných pro stavbu "D1 - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" na své náklady do svého vlastnictví do výše limitu 59.500.000,- Kč a následnému bezúplatnému převodu na MĚSTO
 • doplnění podmínek pro uzavření vlastní kupní smlouvy na pozemky s MĚSTEM v článku 12 smlouvy, kdy jsou doplněny podmínky pod písmeny e/, f/ a g/

Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 2a těchto usnesení
a současně s tím,
jako jednu z podmínek nabytí účinnosti Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30. 12. 2013 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společnostmi CTP Invest a Bor Logistics,

 • Smlouvu o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1"

mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR."
Smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby " D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1 tvoří přílohu č. 2b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

9.

"Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem" - rozpočtové opatření - ZM6/3071

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 3 těchto usnesení, z důvodu finančního krytí realizace investiční akce ORG 2841 "Úprava veřejného prostoru před Janáčkových divadlem".

10.

"Sportovně - zábavní areál Ponava" - prověřovací studie dopravní infrastruktury v k. ú. Ponava, rozpočtové opatření - ZM6/3079

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky "rozpočtové opatření", která tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení, z důvodu zpracování prověřovací studie dopravní infrastruktury "Sportovně-zábavní areál Ponava" v k. ú. Ponava.

 

11.

Přidělení příspěvku od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2014 a úhrady povinného podílu města k příspěvku - rozpočtové opatření - ZM6/3070

ZMB schvaluje

 1. přidělení poskytnutého příspěvku od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2014 na akci Mahenovo divadlo - pokračování obnovy interiéru divadelního sálu 1.880.000,- Kč;
 2. poskytnutí povinného podílu města k příspěvku v roce 2014 žadateli uvedenému v tabulce "Návrh na poskytnutí úhrady povinného podílu k příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2014" ve výši 1.948 185,- Kč, která tvoří přílohu č. 5a těchto usnesení;
 3. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 5b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí povinného podílu města k příspěvku;
 4. podmínky poskytnutí povinných podílů města k příspěvku od Ministerstva kultury v roce 2014 za podmínek uvedených v "Základních podmínkách poskytnutí finančního podílu města k příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón", které tvoří přílohu č. 5c těchto usnesení.


 

12.

Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3141

ZMB schvaluje

  1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 2.866 tis. Kč dle tabulky I. "Neinvestiční dotace spolkům na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2014" z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Významné sportovní akce ve městě Brně, která tvoří přílohu č. 6a těchto usnesení;
  2. poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám ve výši 600 tis. Kč dle tabulky II. "Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2014" z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, která tvoří přílohu č. 6b těchto usnesení;
  3. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6c těchto usnesení, z důvodu převodu finančních prostředků ve jmenovitých náplních a poskytnutí dotací nejen spolkům, ale i jiným právnickým osobám;
  4. uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1) a 2) za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 6d těchto usnesení.


 

13.

Poskytnutí dotací a uzavření smluv s nestátními neziskovými organizacemi, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují na rok 2014 (program II) - rozpočtové opatření - ZM6/3083

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují, v celkové výši 250 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 z ORJ 7200 - Odbor sociální péče (včetně § a položek) uvedeným v tabulce "Návrh dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují na rok 2014 - program II", která tvoří přílohu č. 7a těchto usnesení;

 • rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků z rozpočtu města Brna na rok 2014 z ORJ 7200 na odpovídající paragrafy a položky dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7b těchto usnesení, v souladu s rozpočtovou skladbou v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována;

 • uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených dle bodu 1. dle "vzorové smlouvy na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují na rok 2014", která tvoří přílohu č. 7c těchto usnesení.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem těchto smluv.

 

14.

Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v sociální oblasti a oblasti prevence kriminality - rozpočtové opatření - ZM6/3084

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí dotace Sdružení Práh, IČ 70288101, ve výši 1.000 tis. Kč na projekt "Podpora osob s duševním onemocněním v terénu (v přirozeném prostředí)" a Společnosti Podané ruce o.p.s., IČ 60557621, ve výši 500 tis. Kč na projekt "Terapeutické centrum Bratislavská" a 500 tis. Kč na projekt "Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium";

 • uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna pro rok 2014 dle "Návrhů smluv o poskytnutí dotace", které tvoří přílohu č. 8a těchto usnesení;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 8b těchto usnesení, za účelem poskytnutí dotace Sdružení Práh a Společností Podané ruce o.p.s.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.


 

15.

Poskytnutí dotací typu B v oblasti kultury - rozpočtové opatření - ZM6/3105

ZMB schvaluje

  1. poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 11.930 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna - Odboru kultury MMB (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce č. 1 "Žádosti o jednoleté dotace v oblasti kultury na rok 2014" a tabulce č. 2 "Žádosti o tříleté dotace v oblasti kultury na roky 2014-2016". Tabulky tvoří přílohu č. 9a těchto usnesení;
  2. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9b těchto usnesení, z důvodu přesunu finančních prostředků na odpovídající paragrafy a položky v souladu s rozpočtovou skladbou, v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována;
  3. uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodu 1) za podmínek "Smlouvy o poskytnutí jednoleté dotace z rozpočtu statutárního města Brna" pro rok 2014 a "Smlouvy o poskytnutí tříleté dotace z rozpočtu statutárního města Brna" pro roky 2014-2016, které tvoří přílohu č. 9c těchto usnesení.


 

16.

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a.s. - ZM6/3073

1. ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.850.000,- Kč na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a.s., která tvoří přílohu č. 10 těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB Ing. Vladimíra Bielka podpisem smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a.s.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

17.

Žádost spolku Divadlo Feste o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - ZM6/3066

1. ZMB bere na vědomí žádost spolku Divadlo Feste, třída Kpt. Jaroše 1938/23, 602 00 Brno, IČ 22856994, o prominutí smluvní pokuty ve výši 27.000,- Kč za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 731 309 1424 ze dne 29. 4. 2013.

2. ZMB schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 27.000,- Kč spolku Divadlo Feste, třída Kpt. Jaroše 1938/23, 602 00 Brno, IČ 22856994, za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 731 309 1424 ze dne 29. 4. 2013.


 

18.

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro seniory Holásecká, příspěvkové organizace - ZM6/3082

ZMB schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině Domova pro seniory Holásecká, příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 11 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

19.

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Lelekovice - ZM6/3019

ZMB schvaluje dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Lelekovice, který tvoří přílohu č. 12 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

20.

Dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Vranov - ZM6/3018

ZMB schvaluje dodatek č. 3 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Vranov, který tvoří přílohu č. 13 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

21.

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - ZM6/3125

ZMB schvaluje Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna a Přílohu č. 1 Pravidel, které tvoří přílohu č. 14 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

22.

Žádost MČ Brno-Jundrov o možnost použití části kladného hospodářského výsledku z VHČ - bytového hospodářství na předfinancování a spolufinancování projektu "Zateplení budovy MŠ Dubová 2" - ZM6/3136

ZMB schvaluje MČ Brno-Jundrov použití části kladného hospodářského výsledku z VHČ - bytového hospodářství na předfinancování a spolufinancování projektu "Zateplení budovy MŠ Dubová 2" ve výši 7.000 tis. Kč s tím, že celá částka bude vrácena zpět do VHČ - BH nejpozději do 31. 12. 2020.

23.

Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ - bytového hospodářství a s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - ZM6/3127

ZMB schvaluje MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora použití:
- části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí ve výši 319 tis. Kč;
- části zisku z VHČ - bytového hospodářství ve výši 4.881 tis. Kč
na rekonstrukci ZTI a elektroinstalace v MŠ Měřičkova 46 v Brně.


 

24.

Žádost MČ Brno-střed o vydání souhlasu se změnou účelu použití již postoupených příjmů z prodeje bytových domů k jinému účelu
Změna části usnesení ZMB č. Z6/025, bod č. 41 - ZM6/3140

1. ZMB mění část usnesení Z6/025 zasedání ZMB konaném od 18. 6. 2013, bod 41, které zní:

"ZMB schvaluje MČ Brno-střed použití části postoupených příjmů z prodeje bytových domů ve výši 61.167 tis. Kč na financování
- 5.000 tis. Kč rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře
- 5.000 tis. Kč rekonstrukce parku Björnsonův sad
- 3.800 tis. Kč zpracování projektové a zadávací dokumentace a realizace adaptace prostoru ZŠ Brno, Horní 16 pro MŠ Brno, Biskupská 7
- 35.300 tis. Kč realizace akce "ZŠ Brno, Antonínská 3 - II. etapa rekonstrukce"
- 12.067 tis. Kč realizace akce "ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží - nástavba administrativní budovy" .


takto:

Zastupitelstvo města Brna schvaluje MČ Brno-střed použití části postoupených příjmů z prodeje bytových domů ve výši 61.167 tis. Kč na financování
- 5.000 tis. Kč rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře
- 5.000 tis. Kč rekonstrukce parku Björnsonův sad
- 3.800 tis. Kč zpracování projektové a zadávací dokumentace a realizace adaptace prostoru ZŠ Brno, Horní 16 pro MŠ Brno, Biskupská 7
- 13.475.380,- Kč realizace akce "ZŠ Brno, Antonínská 3 - II. etapa rekonstrukce"
- 11.306.015,39 Kč realizace akce "ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží - nástavba administrativní budovy"
- 22.585.604,61 Kč akce "ZŠ Brno, Křídlovická 30b - vybudování MŠ"


 

25.

"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" - smlouva o dílo - ZM6/3135

ZMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností KOMFORT a.s., Křenová 478/72, 602 00 Brno, na veřejnou zakázku "Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, která tvoří přílohu č. 15 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

26.

Prodej domovního celku Bayerova 25, 27, 29 včetně pozemků - ZM6/3130

ZMB schvaluje v rámci prodeje domovního celku Bayerova 25, 27, 29 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:

 • pozemku p. č. 1590 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 617 m² se stavbou č. p. 794 - způsob využití bydlení,
 • pozemku p. č. 1591 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 629 m² se stavbou č. p. 796 - způsob využití bydlení,
 • pozemku p. č. 1592 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 626 m² se stavbou č. p. 798 - způsob využití bydlení,

vše v k. ú. Veveří, město Brno, MČ Brno-střed,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 16 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení a za podmínky, že kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy MČ Brno-střed náklady na rekonstrukci výměníkové stanice umístěné v domě Bayerova 27 ve výši 1.288.367,- Kč.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

27.

Prodej domovního celku Chodská 7, 9 včetně pozemků - ZM6/3134

ZMB schvaluje v rámci domovního celku Chodská 7, 9 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:

 • pozemku p. č. 3760/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 311 m² se stavbou č. p. 2742 - způsob využití bydlení,
 • pozemku p. č. 3760/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 317 m² se stavbou č. p. 2743 - způsob využití bydlení,

vše v k. ú. Královo Pole, město Brno, MČ Brno-Královo Pole,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 17 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

28.

Prodej bytového domu Merhautova 174 včetně pozemků - ZM6/3133

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Merhautova 174 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:

 • pozemku p. č. 1550 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 290 m² se stavbou č. p. 1038, způsob využití bydlení,
 • pozemku p. č. 1551 - zahrada, o výměře 260 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 18 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

29.

Prodej bytového domu náměstí 28. října 14 včetně pozemků - ZM6/3129

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu náměstí 28. října 14 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob

 • prodej těchto nemovitostí:
  • pozemku p. č. 3249 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 439 m² se stavbou č. p. 1108, způsob využití bydlení,
  • pozemku p. č. 3250 - zahrada, o výmě&#$04e 534 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 19 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,

 • zřízení zástavního práva k nemovitostem:
  • pozemku p. č. 3249 - zastavěná plocha a nádvoří, o vým&#$01ře 439 m² se stavbou č. p. 1108, způsob využití bydlení,
  • pozemku p. č. 3250 - zahrada, o výměře 534 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
ve prospěch České spořitelny, a.s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Osmec14.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

30.

Prodej bytového domu Merhautova 32 včetně pozemků na základě opakované nabídky - ZM6/3132

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Merhautova 32 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:

 • pozemku p. č. 329 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 455 m² se stavbou č. p. 443, způsob využití bydlení,
 • pozemku p. č. 330 - zahrada, o výměře 38 m²,

vše v k. ú. Zábrdovice, město Brno, MČ Brno-sever,

za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 20 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

32.

Prodej vymezené jednotky č. 597/4 v domě Botanická 8 - ZM6/3131

ZMB schvaluje prodej vymezené jednotky č. 597/4 - bytu v budově č. p. 597, Botanická 8, postavené na pozemku p. č. 1250, včetně jejího spoluvlastnického podílu o velikosti 8898/132006 na společných částech uvedené budovy a pozemku
- p. č. 1250 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 498 m²

vše v k. ú. Veveří, město Brno, MČ Brno-střed,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 21 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

33.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Křenová 23 - ZM6/3137

ZMB schvaluje záměr prodeje vymezených jednotek č. 110/1-110/11 v budově č. p. 110, Křenová 23, postavené na pozemku p. č. 65, včetně jejich spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy a pozemku p. č. 65 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 370 m², vše v Brně, k. ú. Trnitá, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

 

34.

Žádost xxxxx xxxxxx o prominutí zbytku úroku z prodlení - ZM6/3126

Usnesení nebylo přijato.

 

36.

Návrh na souhlas s upuštěním od vymáhání úhrady za užívání pozemků v k. ú. Židenice bez právního důvodu společností STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. - ZM6/3089

Usnesení nebylo přijato.

37.

Prodej pozemků p. č. 3939/43 a p. č. 3939/44 v k. ú. Černá Pole - ČSPH v ul. Porgesova - ZM6/3103

ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 3939/43 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 31 m²

- p. č. 3939/44 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 37 m²

vše v k. ú. Černá Pole, o celkové výměře 68 m²,

společnosti DACHING spol. s r.o. za dohodnutou kupní cenu 184.872,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 22 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

38.

Prodej pozemků p. č. 81, 82/1 a 2251/4, vše v k. ú. Komín - ZM6/3108

1. ZMB bere na vědomí
- žádosti

 • manželů xxx. xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx o prodej pozemků p. č. 81, p. č. 82/1 a p. č. 2251/4, vše v k. ú. Komín, ze dne 21. 1. 2013,
 • Jaromíra Houšky o prodej pozemku p. č. 2251/4 v k. ú. Komín ze dne 7. 1. 2013.

- přípis Jaromíra Houšky ze dne 27. 3. 2014 - žádost o přehodnocení rozhodnutí.

2. ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 81 zastavěná plocha a nádvoří o vým&#$01ře 74 m²
- p. č. 82/1 zahrada o výměře 45 m²

- p. č. 2251/4 orná půda o výměře 14 m²

vše k. ú. Komín,
manželům xxx. xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 346.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 23 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

39.

Prodej pozemků v k. ú. Staré Brno při ulici Kopečná - ZM6/3121

ZMB schvaluje
1) prodej
- části p. č. 1147/13 k. ú. Staré Brno, ostatní plocha, jiná plocha, o vým. 180 m² označené dle GP č. 1083-27/2014 jako p. č. 1147/23 ostatní plocha, jiná plocha o vým. 180 m²

- části p. č. 1147/8 k. ú. Staré Brno, ostatní plocha, zeleň, o vým. 14 m² označené dle GP č. 1083-27/2014 jako p. č. 1147/8 ostatní plocha, zeleň o vým. 14 m²

- části p. č. 1160/4 k. ú. Staré Brno, ostatní plocha, ostatní kom., o vým. 51 m² označené dle GP č. 1083-27/2014 jako p. č. 1160/4 ostatní plocha, ostatní kom. o vým. 51 m²

- části p. č. 1160/5 k. ú. Staré Brno, ostatní plocha, ostatní kom. vým. 57 m² označené dle GP č. 1083-27/2014 jako p. č. 1160/17 ostatní plocha, ostatní kom. o vým. 57 m²

se všemi součástmi a příslušenstvími, xxx. xxxxxxxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu
2.335.340,- Kč,
zřízení služebnosti spočívajícího v povinnosti vlastníka části pozemku p. č. 1160/5 v k. ú. Staré Brno (dle GP č. 1083-27/2014 p. č. 1160/17 v k. ú. Staré Brno) strpět na tomto pozemku uložení vodovodní přípojky inv. č. 06005/556 a respektovat ochranné území vodovodní přípojky, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,
a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, které tvoří přílohu č. 24a těchto usnesení;

2) prodej
- části p. č. 1147/13 k. ú. Staré Brno, ostatní plocha, jiná plocha o vým. 32 m² označené dle GP č. 1083-27/2014 jako p. č. 1147/22 ostatní plocha, jiná plocha o vým. 32 m²

- části p. č. 1147/8 k. ú. Staré Brno, ostatní plocha, zeleň o vým. 1 m² označené dle GP č. 1083-27/2014 jako p. č. 1147/21 ostatní plocha, zeleň o vým. l m²

- části p. č. 1160/4 k. ú. Staré Brno, ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. 24 m² označené dle GP č. 1083-27/2014 jako p. č. 1160/31 ostatní plocha, ostatní kom. o vým. 24 m²

xxxx. xxxxxx xxxxxxx, se všemi součástmi a příslušenstvími, za dohodnutou kupní cenu 519.710,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 24b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 

40.

Prodej pozemků p. č. 785/2 a p. č. 785/75 v k. ú. Medlánky - ZM6/3117

ZMB schvaluje prodej

 • pozemku p. č. 785/2 orná půda o výměře 723 m² společnosti REVOS Group, a. s., za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.180.568,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 25a těchto usnesení;

 • pozemku p. č. 785/75 orná půda o výměře 28 m² společnosti REVOS Group, a. s., za dohodnutou kupní cenu ve výši 84.448,- Kč, za podmínek kupní smlouvy s odloženou účinností, které tvoří přílohu č. 25b těchto usnesení.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

41.

Prodej pozemku p. č. 94/6 v k. ú. Kohoutovice v ul. Talichova - ZM6/3097

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 94/6 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 42 m²

v k. ú. Kohoutovice
manželům xxx. xxxxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 97.096,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

42.

Prodej pozemku p. č. 960/5 v k. ú. Bosonohy v ul. Hoštická - ZM6/3099

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 960/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m²

v k. ú. Bosonohy manželům xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

43.

Prodej pozemku p. č. 738/7 v k. ú. Jehnice - ZM6/3123

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 738/7 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 6 m²

v k. ú. Jehnice,
xxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 3.496,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 28 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

44.

Prodej pozemku p. č. 106/2 v k. ú. Tuřany - ZM6/3113

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 106/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m² v k. ú. Tuřany xxx. xxxxxx xxxxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 9.320,- Kč a 15 % DPH ve výši 1.398,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

45.

Prodej pozemků p. č. 5010, 5013, 5016, 5019, 5022 v k. ú. Židenice - ZM6/3112

ZMB schvaluje prodej pozemků

 • p. č. 5010 zahrada o výměře 103 m² v k. ú. Židenice manželům xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 199.172,- Kč,

 • p. č. 5013 zahrada o výměře 139 m² v k. ú. Židenice xxx. xxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 268.436,- Kč,

 • p. č. 5016 zahrada o výměře 166 m² v k. ú. Židenice manželům xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 320.384,- Kč,

 • p. č. 5019 zahrada o výměře 190 m² v k. ú. Židenice xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 366.560,- Kč,

 • p. č. 5022 zahrada o výmě&#$04e 170 m² v k. ú. Židenice xxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 328.080,- Kč


a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 30 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

46.

Prodej pozemku p. č. 2294/1 v k. ú. Žebětín - ZM6/3107

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 2294/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 74 m²

v k. ú. Žebětín,
manželům xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 77.960,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 31 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 

47.

Prodej pozemku p. č. 3353/2 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3100

1. ZMB bere na vědomí přípis manželů xxxxxxxxxx ze dne 9. 9. 2013 obsahující protinávrh kupní ceny ve výši 350.000,- Kč.

2. ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 3353/2 - zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 159 m²

v k. ú. Žabovřesky
manželům xxx. xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx. a xxxxxx. xxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 563.220,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

48.

Prodej pozemku p. č. 1688/48 v k. ú. Jundrov - ZM6/3090

1. ZMB bere na vědomí skutečnost, že xxx. xxxxx xxxxxxx, která je uživatelem a nájemcem jednotky garáže Jasanová 16a, která doposud nebyla převedena do osobního vlastnictví, elektronickou cestou sdělila, že navrhuje, aby kupní cena předmětného pozemku byla stanovena ve výši 154.810,- Kč.

2. ZMB schvaluje prodej

 • id. 2283/13700 pozemku p. č. 1688/48 v k. ú. Jundrov manželům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx. xxxx xxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 37.514,19 Kč,

 • id. 2283/13700 pozemku p. č. 1688/48 v k. ú. Jundrov xxxxxxx xxxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 37.514,19 Kč,

 • id. 2283/13700 pozemku p. č. 1688/48 v k. ú. Jundrov manželům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 37.514,19 Kč,

 • id. 2283/13700 pozemku p. č. 1688/48 v k. ú. Jundrov xxx. xxxxx xxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 37.514,19 Kč,

 • id. 571/3425 pozemku p. č. 1688/48 v k. ú. Jundrov xxxxxx xxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 37.530,62 Kč,

 • id. 571/3425 pozemku p. č. 1688/48 v k. ú. Jundrov xxxxxxx xxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 37.530,62 Kč,

 • tj. prodej pozemku p. č. 1688/48 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 137 m² v k. ú. Jundrov za dohodnutou kupní cenu ve výši 225.118,- Kč


a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

49.

Prodej pozemku p. č. 5614 v k. ú. Bystrc - ZM6/3109

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 5614 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 124 m²

v k. ú. Bystrc,
xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 67.960,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 34 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


50.

Prodej pozemku p. č. 20/2 v k. ú. Město Brno - ZM6/3096

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 20/2 - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr o výměře 421 m² v k. ú. Město Brno Družstvu na Jezuitské 11, družstvo, za dohodnutou kupní cenu 3.368.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

51.

Prodej pozemku p. č. 3942/68 a části p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole - ZM6/3138

ZMB v návaznosti na smlouvu o nájmu pozemku a o budoucí kupní smlouvě č. 63121703623 uzavřenou dne 17. 2. 2013 mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxxx xxxxxxx schvaluje

- prodej pozemků:
- p. č. 3942/68 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m²
- p. č. 3942/69 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.555 m²

oba v k. ú. Černá Pole
xxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 6.115.970,- Kč (tj. 2.870,- Kč/m²) + DPH ve výši 21 %, tj. ve výši 1.284.353,70 Kč, tzn. v celkové výši 7.400.323,70 Kč

- zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
umístění signalizačního kabelového vedení včetně potřebného obslužného zařízení k pozemku p. č. 3942/69, který vznikl dle GP č. 1235-37a/2014 z pozemku p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole ve prospěch společnosti Brněnské komunikace, a. s.,

umístění vodovodního řadu DN 500 a vodovodního řadu DN 600 k pozemku p. č. 3942/69, který vznikl dle GP č. 1235-37a/2014 z pozemku p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

umístění kabelového vedení veřejného osvětlení včetně potřebného obslužného zařízení k pozemku p. č. 3942/69, který vznikl dle GP č. 1235-37a/2014 z pozemku p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole ve prospěch společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost,

a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen - služebností, která tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

52.

Prodej pozemku p. č. 667/1 a částí pozemků p. č. 666/3 a p. č. 633/2 vše v k. ú. Medlánky - ZM6/3128

1. ZMB bere na vědomí

 • protokol z otevření obálek doručených v nabídkovém řízení vyhlášeném na prodej pozemků
 • části p. č. 633/2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 15 m²
 • části p. č. 666/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.720 m²
 • p. č. 667/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m²

vše v k. ú. Medlánky ze dne 25. 3. 2014

 • usnesení 76. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 25. 3. 2014, bod č. 17 ve věci hodnocení nabídek, které statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej pozemků
 • části p. č. 633/2 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 15 m²
 • části p. č. 666/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.720 m²
 • p. č. 667/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m²

vše v k. ú. Medlánky.

2. ZMB schvaluje na základě nabídkového řízení

 • prodej pozemků
 • p. č. 633/8 - vodní plocha, tok přirozený, o výměře 15 m²
 • p. č. 666/211 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.736 m²
 • vše v k. ú. Medlánky
 • společnosti INTEGRA CENTRUM s.r.o. za dohodnutou kupní cenu 5.555.555,- Kč

 • zřízení služebnosti inženýrské sítě
 • uložení dešťové kanalizační stoky DN 500, jednotné kanalizační stoky DN 600, jednotné kanalizační stoky DN 500 a jednotné kanalizační stoky DN 1500 vč. jejich ochranných pásem na pozemcích p. č. 633/8 v k. ú. Medlánky, (který vzniká dle GP č. 1332-272/2013) a p. č. 666/211 v k. ú. Medlánky, (který vzniká dle GP č. 1332-272/2013) s omezením činnosti v ochranných pásmech a právem chůze a jízdy pro statutární město Brno a společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

53.

Prodej pozemku p. č. 4557 a části pozemku p. č. 4558/2 oba v k. ú. Bystrc - ZM6/3095

ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 4557 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 199 m²
- p. č. 4558/3 - trvalý travní porost, o výměře 101 m²

oba v k. ú. Bystrc
xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx., xxx za dohodnutou kupní cenu 140.533,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 38 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

54.

Prodej části pozemku p. č. 1380/3 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM6/3101

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 1380/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice
xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 42.140,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

55.

Prodej částí pozemků p. č. 813/1, 826/1, 826/4 v k. ú. Staré Brno - ZM6/3145

ZMB schvaluje prodej částí pozemků
- p. č. 813/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m², označené dle GP č. 1167- 6/2014 písmenem "b"
- p. č. 826/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m², označené dle GP č. 1167- 6/2014 písmenem "c"
- p. č. 826/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m², ozna&#$03ené dle GP č. 1167- 6/2014 písmenem "a"
vše v k. ú. Staré Brno
společnosti GASPRA SPV, a. s., za dohodnutou kupní cenu 25.850,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 40 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


56.

Prodej části pozemku p. č. 2366/1 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3098

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 2366/23 - ostatn&#$08 plocha, jiná plocha o výměře 8 m²

v k. ú. Žabovřesky
manželům xxx. xxxxx a xxx. xxxxxxxxx xxxxxxx
za dohodnutou kupní cenu 16.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

57.

Prodej části pozemku p. č. 5274/59 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3110

ZMB schvaluje prodej pozemku

- p. č. 5274/194 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 25 m²

v k. ú. Žabovřesky,
xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 50.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 42 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

58.

Změna usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/018, bod č. 52 - "Prodej pozemku p. č. 561/26 v k. ú. Řečkovice v ul. Ječná." - ZM6/3124

1. ZMB bere na vědomí dopis xxx. xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 9. 12. 2013 - protinávrh kupní ceny za prodej pozemku p. č. 561/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m² v k. ú. Řečkovice ve výši 10.000,- Kč (cca 556,- Kč/m² vč. nákladů na převod), se lhůtou pro zaplacení kupní ceny do 12 měsíců.

2. ZMB nesouhlasí se změnou usnesení Z6/018. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 9. 10. 2012, bod č. 52, které zní:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej pozemku p. č. 561/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m² v k. ú. Řečkovice xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 28.810,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 34 těchto usnesení."

59.

Změna usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/027, bod č. 53 - "Prodej pozemku p. č. 545/11 v k. ú. Kohoutovice v ul. Návrší Svobody a vodovodní přípojky inventární číslo 08015/141" - ZM6/3122

ZMB mění usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/027. konaného dne 1. 10. 2013, bod č. 53, které zní:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej pozemku p. č. 545/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 57 m² v k. ú. Kohoutovice xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 107.704,- Kč a zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky s omezením činnosti v jejím ochranném území na části pozemku p. č. 545/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Kohoutovice, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, které tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení."


takto:

Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej pozemku
- p. č. 545/11 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 57 m²

v k. ú. Kohoutovice,

 
a vodovodní přípojky inventární číslo 08015/141 xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 108.087,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

60.

Zrušení usnesení ZMB č. Z5/018, bod č. 104, ve věci prodeje pozemků p. č. 119 a p. č. 120/2 v k. ú. Dolní Heršpice - ZM6/3115

1. ZMB bere na vědomí, že ze strany xxxxxxxxxx xxxxxxx nedošlo k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 119 a 120/2 v k. ú. Dolní Heršpice.

2. ZMB ruší bod č. 104 usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z5/018 konaného dne 9. 9. 2008, který zní:

"ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 119 o výměře 573 m²
- p. č. 120/2 o výměře 63 m²

vše v k. ú. Dolní Heršpice, xxxxxxxxxx xxxxxxx za kupní cenu 655.080,- Kč za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 30 těchto usnesení."

61.

Zrušení usnesení ZMB č. Z5/027, bod č. 111, ve věci prodeje pozemku p. č. 134/5 v k. ú. Komín - ZM6/3116

1. ZMB bere na vědomí, že ze strany xxxxxxx xxxxxxxx nedošlo k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 134/5 v k. ú. Komín.

2. ZMB ruší bod č. 111 usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z5/027 konaného dne 8. 9. 2009, který zní:

"ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 134/5 ostatní plocha o výměře 1 m² v k. ú. Komín xxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 2.560,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení."


62.

Záměr prodeje nemovitosti (bytový dům) na adrese Křenová č. or. 47, č. p. 151, v k. ú. Trnitá - ZM6/3139

1. ZMB bere na vědomí přípisy
- nájemců objektu Křenová č. or. 47 ze dne 16. 2. 2012, 2. 4. 2012, 26. 10. 2012, 30. 1. 2013, 11. 2. 2013, 4. 3. 2013, 7. 5. 2013, 24. 6. 2013, 11. 8. 2013, 4. 11. 2013 - opakovaná žádost o prodej objektu obsahující rovněž prohlášení připravenosti k jednání s panem xxxxxxxx a vyjádření, že akceptují kupní cenu stanovenou ZP zpracovaným xxx. xxxxxxxx a že nebudou uplatňovat slevu pro prodej dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor z vlastnictví SMB do vlastnictví fyzických a právnických osob a žádost o zaslání nabídky k odkoupení objektu a žádost o vyjmutí prodeje funkčně spjaté plochy.

2. ZMB schvaluje změnu seznamů bytových domů, schválených na Z3/033. zasedání ZMB, konaném od 11. 12. 2001, ve znění pozdějších změn, tak, že vyřazuje dům Křenová č. or. 47 v MČ Brno-střed ze seznamu domů, které budou připravovány k prodeji dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

3. ZMB souhlasí se záměrem prodeje nemovitosti

 • budovy Křenová č. or. 47, č. p. 151 jako součásti pozemku p. č. 152
 • pozemku p. č. 152 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 357 m²

vše v k. ú. Trnitá nájemcům budovy Křenová č. or. 47, č. p. 151 s návrhem kupní ceny ve výši 8.800.000,- Kč.

 

63.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3805/7 v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3118

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 3805/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 17 m²

v k. ú. Židenice, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

64.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 5368/1 v k. ú. Královo Pole z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3094

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 5368/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6.642 m²

v k. ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

65.

Nabytí pozemku p. č. 8207/143 v k. ú. Židenice - ZM6/3072

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 8207/143 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 30 m²

v k. ú. Židenice, ve vlastnictví xxxxx xxxxxxxx, do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 46.634,- Kč s finanční náhradou za užívání pozemku, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

66.

Nabytí pozemku p. č. 37/5 v k. ú. Jehnice pro stavbu "Brno, Ořešín - dešťová kanalizace I. etapa, úprava koryta Jemnického potoka na Q100" - ZM6/3064

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 37/5 o výměře 33 m² v k.ú. Jehnice z podílového spoluvlastnictví xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 74.250,-Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 47 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

67.

Nabytí pozemku p. č. 392/13 v k. ú. Ořešín a zřízení služebnosti k pozemku p. č. 392/13 v k. ú. Ořešín pro stavbu "Brno, Jehnice - Ořešín - Útěchov, vodovodní přivaděč, 2. etapa" - ZM6/3063

ZMB schvaluje

 • nabytí pozemku p. č. 392/13 o výměře 150 m² v k. ú. Ořešín z podílového spoluvlastnictví xxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxx., xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxx., xxx. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxx. xxxxxx xxxxxxx, xxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 168.400,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti,

 • zřízení služebnosti stezky a cesty přes pozemek p. č. 392/13 v k. ú. Ořešín na pozemky 392/2, 392/3, 392/5, 392/7, 392/10 a 392/11 v k. ú. Ořešín ve prospěch xxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxx., xxxx. xxxxxxxx xxxxx, xxx. xxxxxxxx xxxxx, xxxx., xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxx. xxxxxx xxxxxxx, xxx., a xxxxxx xxxxxxxxx za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti.

Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti tvoří přílohu č. 48 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

68.

Směna pozemku p. č. 1400/5 v k. ú. Jundrov - ZM6/3114

1. ZMB bere na vědomí

 • dopis xxxxxxxx xxxxxxx ze dne 7. 10. 2013, který žádá o snížení doplatku ve prospěch města Brna z částky 14.000,- Kč (1.750,- Kč/m²) na částku 11.200,- Kč (1.400,- Kč/m²) za směnu pozemků p. č. 1400/5 o výměře 13 m² v k. ú. Jundrov ve vlastnictví statutárního města Brna a p. č. 2980/3 o výměře 5 m² v k. ú. Jundrov ve vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxx.


2. ZMB schvaluje směnu pozemku
- p. č. 1400/5 zahrada o výměře 13 m²

v k. ú. Jundrov,
ve vlastnictví statutárního města Brna
za pozemek
- p. č. 2980/3 ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m²

v k. ú. Jundrov,
ve vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxx s doplatkem ve výši 14.000,- Kč ve prospěch statutárního města Brna a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

69.

Změna usnesení Z6/028. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 83 - "Směna pozemku p. č. 708/38 za pozemek p. č. 696/3, vše v k. ú. Nový Lískovec ul. Zavřená a Zoubkova" - ZM6/3142

1. ZMB mění usnesení Z6/028. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 5. 11. 2013, bod č. 83, které zní:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje směnu pozemku p. č. 708/38 zahrada o výměře 16 m² v k. ú. Nový Lískovec ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 696/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 m² v k. ú. Nový Lískovec ve vlastnictví manželů xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxxx xxxxxxxx (id. 1/2), bez doplatku směny a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení.,,


takto:

Zastupitelstvo města Brna schvaluje směnu pozemku p. č. 708/38 zahrada o výměře 16 m² v k. ú. Nový Lískovec ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 696/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 m² v k. ú. Nový Lískovec ve vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bez doplatku směny a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


70.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 1320/6, 3695/1, 1329/5, 5128, 5131, 5303/2, 5303/3 v k. ú. Královo Pole - ZM6/3093

ZMB schvaluje MČ Brno-Královo Pole svěření pozemků
- p. č. 1320/6 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 219 m²

- p. č. 3695/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výmě&#$04e 1.182 m²
- p. č. 1329/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.808 m²
- p. č. 5128 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.260 m²

- p. č. 5131 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 46 m²
- p. č. 5303/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 315 m²
- p. č. 5303/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 853 m²

vše v k. ú. Královo Pole
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 105 přílohy č. 4.


 
 

71.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 1417/3, 1417/6, 1417/4, 1417/5, 1418 v k. ú. Královo Pole - ZM6/3092

ZMB schvaluje MČ Brno-Královo Pole svěření pozemků
- p. č. 1417/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 698 m²

- p. č. 1417/6 - ostatní plocha, zeleň, s o výměře 188 m²

- p. č. 1417/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 m²
- p. č. 1417/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 574 m²
- p. č. 1418 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 566 m²

vše v k. ú. Královo Pole
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 105 přílohy č. 4.


 

72.

Svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemku p. č. 3966/29 v k. ú. Řečkovice - ZM6/3086

ZMB schvaluje MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora svěření pozemku
- p. č. 3966/29 - ostatní plocha, o výměře 1.655 m²

v k. ú. Řečkovice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 105 přílohy č. 4.

 

73.

Svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemku p. č.1035/1 v k. ú. Ivanovice - ZM6/3085

ZMB schvaluje MČ Brno-Ivanovice svěření pozemku
- p. č. 1035/1 - orná půda, o výměře 2.859 m²

v k. ú. Ivanovice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 105 přílohy č. 4.

 

74.

Svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 6651/4, p. č. 6651/5, p. č. 6651/6, p. č. 7482/7 a p. č. 7482/11 v k. ú. Židenice - ZM6/3102

ZMB schvaluje MČ Brno-Židenice svěření pozemku
- p. č. 6651/4 orná půda, o výměře 13 m²

- p. č. 6651 /5 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

- p. č. 6651/6 ostatní plocha, o výměře 4 m²

- p. č. 7482/7 ostatní plocha, o výměře 14 m²

- p. č. 7482/11 ostatní plocha, o výměře 68 m²

v k. ú. Židenice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 105 přílohy č. 4.

75.

Svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemku p. č. 245/3 v k. ú. Chrlice - ZM6/3087

ZMB schvaluje MČ Brno-Chrlice svěření pozemku
- p. č. 245/3 - orná půda, o výměře 2.122 m²

v k. ú. Chrlice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 105 přílohy č. 4.


 

76.

Nesouhlas s uznáním vlastnického práva manželů xxxxxxxxxx k částem pozemku p. č. 2954/1 v k. ú. Slatina - ZM6/3106

1. ZMB bere na vědomí

 • výzvu k uznání vlastnického práva manželů xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx ze dne 18. 10. 2013 k částem pozemku p. č. 2954/1 v k. ú. Slatina z titulu vydržení, podanou právním zástupcem manželů xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, advokátem,

 • žádost o uznání vlastnického práva xxxxxx xxxxxx ze dne 29. 7. 2013 k částem pozemku p. č. 2954/1 v k. ú. Slatina z titulu vydržení.


2. ZMB nesouhlasí s uznáním vydržení vlastnického práva k částem pozemku p. č. 2954/1 o výměře 1 m² a 41 m² v k. ú. Slatina manžely xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx.


77.

Žádost městské části Brno-střed o "postoupení částky odpovídající uhrazené smluvní pokutě v záležitosti bývalého vojenského areálu Lerchova vč. veškerého příslušenství" a o stanovisko k této kauze a rozpočtové opatření - ZM6/3147

1. ZMB bere na vědomí skutečnosti, že:

 1. Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudkem ze dne 22. 2. 2013 č. j. 72 C 206/2010 rozhodl, že žalovaný Česká republika - Ministerstvo obrany je povinna zaplatit žalobci statutárnímu městu Brnu do 3 dnů od právní moci rozsudku částku 9.724.945,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 7,75 % ročně z této částky od 28. 8. 2010 do zaplacení a žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 679.932,70 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku na účet zástupce žalobce,
 2. rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 72 Co 332/2013 ze dne 13. 11. 2013 ve věci žaloby statutárního města Brna jako žalobce o zaplacení částky 9.724.945,- Kč s příslušenstvím proti České republice - Ministerstvu obrany jako žalovanému soud potvrdil ve věci samé rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 22. 2. 2013 č. j. 72 C 206/2010 a změnil výrok o nákladech řízení tak, že jejich výše činí 916.606,- Kč,
 3. na účet statutárního města Brna byla ze strany Ministerstva obrany uhrazena částka 12.229.651,21 Kč a z účtu právního zástupce statutárního města Brna byla městu Brnu poukázána částka 389.000,- Kč zaplacená ministerstvem na účet tohoto právního zástupce jako soudní poplatek, který uhradilo statutární město Brno,
 4. MČ Brno-střed dopisem ze dne 6. 2. 2014 požádala primátora statutárního města Brna o "postoupení částky odpovídající uhrazené smluvní pokutě v záležitosti bývalého vojenského areálu Lerchova vč. veškerého příslušenství",
 5. ze strany Ministerstva obrany ČR bylo podáno dovolání k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 6 proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 72 Co 332/2013 ze dne 13. 11. 2013 a Obvodní soud pro Prahu 6 vydal dne 28. 2. 2014 usnesení, aby se statutární město Brno do 15 dnů vyjádřilo k podanému dovolání,
 6. na žádost MČ Brno-střed byla zpracována odpověď této městské části obsahující právní názor ohledně platnosti smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitostem tvořícím bývalý vojenský areál při ul. Lerchova v k. ú. Stránice s tím, že Městský soud v Praze nevyslovil právně závazný názor, že tato smlouva je neplatná,
 7. Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, jež byla Ministrem obrany pověřena k jednání jménem ČR - Ministerstva obrany při nakládání s nepotřebným majetkem, vyzvala statutární město Brno přípisem ze dne 21. 3. 2014 k vydání budov a pozemků, včetně jejich součástí a příslušenství, bezúplatně převedených městu Brnu na základě smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitostem v k. ú. Stránice do vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany, a to v rozporu s argumenty uvedenými v podaném dovolání popsaném ad 5).


2. ZMB souhlasí s vrácením částky 9.724.945,- Kč MČ Brno-střed na základě žádosti MČ Brno-střed ze dne 6. 2. 2014 s úroky z prodlení ve výši 2.504.706,21 Kč, tj. v celkové výši 12.229.651,21 Kč.

3. ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 51 těchto usnesení, v souvislosti s uhrazením částky 9.724.945,- Kč s úroky z prodlení ve výši 2.504.706,21 Kč MČ Brno-střed, tj. v celkové výši 12.229.651,21 Kč.


78.

Uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti se stavbou: "Místní komunikace v ulici Dostálově v Brně Stránicích" na pozemcích v k. ú. Stránice a dodatek ke smlouvě o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a smlouvě o zřízení zástavního práva - ZM6/3146

1. ZMB bere na vědomí

 • žádost fyzických osob xxx. xxxxxxxx xxxxxxx, manželů xxx. xxxxx xxxxxxxxx a xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx a manželů xxx. xxxxx xxxxxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxxxxx o uzavření plánovací smlouvy ze dne 29. ledna 2014;


 

 • závazek xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx mimo jiné provést na vlastní náklady a nebezpečí výstavbu komunikace na pozemku p. č. 168/2 v k. ú. Stránice a tuto komunikaci bezúplatně převést do vlastnictví statutárního města Brna, který vyplývá ze smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a smlouvy o zřízení zástavního práva uzavřené dne 23. 11. 2012 mezi JUDr. Helenou Soukupovou a statutárním městem Brnem.


2. ZMB schvaluje
- dodatek č. 1 ke smlouvě o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a smlouvě o zřízení zástavního práva uzavřené dne 23.11.2012 mezi xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx a statutárním městem Brnem, jehož obsahem je zejména

 • přistoupení xxx. xxxxxxx, xxx. xxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx a xxxx. xxxxxxxxxxx k závazkům z uzavřené smlouvy mezi xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx a statutárním městem Brnem ze dne 23. 11. 2012, a to vybudovat a předat stavbu komunikace včetně odvodnění do vlastnictví statutárního města Brna a přistoupení k povinnosti uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč v případě porušení uvedených závazků, dále přistoupení k závazku upozornit v případě převodu pozemku nabyvatele na oprávnění, statutárního města Brna odstoupit od smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a smlouvy o zřízení zástavního práva a zavázat jej k akceptaci odstoupení a k vybudování a bezúplatnému převedení komunikace do vlastnictví statutárního města Brna,

 • přijetí závazku bezúplatně převést pozemky dotčené výstavbou komunikace, které jsou ve vlastnictví jiných osob, do vlastnictví statutárního města Brna,

 • prodloužení lhůty k podání žádosti o povolení stavby a lhůty k bezúplatnému převedení stavby komunikace a pozemků jiných osob do vlastnictví statutárního města Brna,

Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 52a těchto usnesení.

- plánovací smlouvu s fyzickými osobami xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx. xxxxxx xxxxxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, jejímž obsahem je závazek k vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury na náklady uvedených fyzických osob, a to zejména místní komunikace a zpevněné plochy, odvodnění místní komunikace, kanalizační stoky jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu, přeložky veřejného osvětlení, veřejného osvětlení, ostatní komunikace a chodníků a prodloužení distribučního plynovodu, v rámci stavby "Místní komunikace v ulici Dostálově v Brně Stránicích" v souvislosti s plánovanou výstavbou tří rodinných domů na přilehlých pozemcích, za podmínek uvedených v této smlouvě.
Plánovací smlouva tvoří přílohu č. 52b těchto usnesení.

Ověřené přílohy - dodatek č. 1 a plánovací smlouva jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.
Přílohy, které jsou nedílnou součástí plánovací smlouvy uzavírané s fyzickými osobami xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx. xxxxxx xxxxxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx v ověřené podobě, jsou pro obsáhlost uloženy na Majetkovém odboru MMB.


79.

Uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti s výstavbou: "Bytové domy Brno Slatina" na pozemcích v k. ú. Slatina - ZM6/3091

1. ZMB bere na vědomí žádost společnosti BEMETT Za Kostelem s.r.o. o uzavření plánovací smlouvy ze dne 19. 2. 2013.

2. ZMB schvaluje plánovací smlouvu se společnostmi BEMETT Za Kostelem s.r.o. a BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., jejímž obsahem je vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury na náklady společností BEMETT Za Kostelem s.r.o. a BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., a to zejména komunikace a zpevněné plochy, vodovodní řady, kanalizace dešt'ové a splaškové a veřejné osvětlení v souvislosti s plánovanou výstavbou "BYTOVÉ DOMY BRNO SLATINA" a vybudování veřejné infrastruktury za podmínek uvedených v této smlouvě.
Plánovací smlouva tvoří přílohu č. 53 těchto usnesení.
Ověřená příloha - plánovací smlouva je uložena na Organizačním odboru MMB.
Přílohy, které jsou nedílnou součástí plánovací smlouvy uzavírané se společnostmi BEMETT Za Kostelem s.r.o. a BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a.s., v ověřené podobě jsou pro obsáhlost uloženy na Majetkovém odboru MMB.


80.

Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2014 - ZM6/3074

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285, ve výši 13.947.000,- Kč pro rok 2014;

 • dodatek č. 10 ke smlouvě č. 57049415 o poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně, uzavřené dne 22. 12. 2004 mezi společností Technické sítě Brno, akciová společnost, se sídlem Brno, Barvířská 5, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 25512285, a statutárním městem Brnem, který tvoří přílohu č. 54 těchto usnesení.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku o poskytnutí dotace.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 
 
 
 
 

81.

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - 1. etapa"- odůvodnění veřejné zakázky - ZM6/3069

ZMB schvaluje odůvodnění veřejné zakázky "Tramvaj Plotní - soubor staveb - 1. etapa", které tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

82.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 0057110700073 uzavřené dne 30. 5. 2011 mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - budoucí prodej pozemků, staveb a ostatního majetku v areálu ČOV Brno-Modřice - ZM6/3068

ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 0057110700073 uzavřené dne 30. 5. 2011 mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., který tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

83.

"Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno -  vzor koncesní smlouvy" - ZM6/3065

ZMB schvaluje vzor koncesní smlouvy pro koncesní řízení s názvem "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno" obsažený ve svazku 2 koncesní dokumentace a zpracovaný společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s., IČ 471 16 901, se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ 150 00, který tvoří přílohu č. 57 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

84.

"Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba" - návrh dohody o narovnání se společností ŽSD a. s. - ZM6/3119

Usnesení nebylo přijato.

 

85.

Změna Regulačního plánu (RP) MČ Medlánky - č. RP 1/10 - ZM6/3104

ZMB

 • rozhoduje o námitce uplatněné k návrhu změny RP MČ Medlánky - č. RP 1/10 v souladu s předloženým návrhem, který tvoří přílohu č. 58 těchto usnesení;
 • ukončuje proces pořizování změny RP MČ Medlánky - č. RP 1/10;
 • zamítá návrh změny RP MČ Medlánky - č. RP 1/10.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

86.

Zrušení Regulačního plánu "Území při západním vstupu do Ústředního hřbitova v Brně-Bohunicích" - ZM6/3075

ZMB schvaluje opatření obecné povahy, kterým se ruší Regulační plán "Území při západním vstupu do Ústředního hřbitova v Brně-Bohunicích" dle § 71 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a který tvoří přílohu č. 59 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

87.

Projekt Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo - posouzení projektu - ZM6/3080

1. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo", které tvoří přílohu č. 60 těchto usnesení;

 • zařazení projektu ORG 5196 "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" s celkovými náklady ve výši 97.631 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 97.031 tis. Kč, provozní výdaje ve výši 600 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu výdajů města Brna;

 • přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;

 • přípravu žádosti o dotaci z Fondů EHP na projekt "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.


***
2. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z6/033/87/01]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2014-09-30]

***
3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Fondů EHP na projekt "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z6/033/87/02]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2014-06-20]

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

88.

Projekt IPRM "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov" - posouzení projektu - ZM6/3078

1. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov", které tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení;

 • přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.


***
2. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z6/033/88]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2014-06-30]

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


89.

Projekt Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3076

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná".

2. ZMB souhlasí s podmínkami poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 62a těchto usnesení.

3. ZMB schvaluje smlouvu č. 11093266 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná", která tvoří přílohu č. 62b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 
 

90.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - duben 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3077

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení, za účelem zapojení a přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

 

3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

ZMB bere na vědomí (bez hlasování) zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMB za leden až březen roku 2014, Finančního výboru ZMB v I. čtvrtletí 2014, Výboru pro národnostní menšiny ZMB za 1. čtvrtletí 2014, předložené zprávy o bezpečnosti a pořádku - Zprávu PČR o bezpečnostní situaci na území města Brna, Zprávu o činnosti Městské policie Brno za 1. čtvrtletí 2014 a Zprávu o činnosti Hasičského záchranného sboru na území města Brna za I. čtvrtletí 2014.

 

91.

Projekt Památková obnova fasád Mahenova divadla z ulice Rooseveltova, z ulice Za divadlem a z ulice Dvořákova - posouzení projektu - ZM6/3081

1. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "Památková obnova fasád Mahenova divadla z ulice Rooseveltova, z ulice Za divadlem a z ulice Dvořákova", které tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení;

 • přípravu žádosti o dotaci z Fondů EHP 2009-2014 na projekt "Památková obnova fasád Mahenova divadla z ulice Rooseveltova, z ulice Za divadlem a z ulice Dvořákova" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.


***
2. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Fondů EHP 2009-2014 na projekt "Památková obnova fasád Mahenova divadla z ulice Rooseveltova, z ulice Za divadlem a z ulice Dvořákova" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z6/033/91]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2014-06-20]

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 
 
 
 
 

92.

Rozhodnutí ve věci soudního sporu o přikázání pozemků p. č. 944/14, p. č. 5149/11, p. č. 5149/49, p. č. 5149/50 a p. č. 5149/60 k. ú. Žabovřesky do vlastnictví statutárního města Brna, vydání bezdůvodného obohacení a náhradě škody proti statutárnímu městu Brnu a Dopravnímu podniku města Brna, a. s., rozpočtové opatření - ZM6/3148

1. ZMB bere na vědomí
rozsudek Městského soudu v Brně č. j. 35 C 37/93 ze dne 22. 5. 2012 ve věci soudního sporu mezi žalobci Ing. Marií Jelínkovou a Ing. Leošem Jiráskem a žalovaným č. 1 statutárním městem Brnem a žalovaným č. 2 společností Dopravní podnik města Brna, a. s., o přikázání pozemků p. č. 944/14, p. č. 5149/11, p. č. 5149/49, p. č. 5149/50, p. č. 5149/60 a p. č. 5093/12, v k. ú. Žabovřesky za náhradu, o vydání bezdůvodného obohacení a o náhradu škody, kterým bylo mimo jiné rozhodnuto tak, že:

  • pozemky p. č. 944/14, p. č. 5149/11, p. č. 5149/49, p. č. 5149/50, p. č. 5149/60 v k. ú. Žabovřesky se přikazují za náhradu do vlastnictví statutárního města Brna a město je povinno zaplatit žalobcům k ruce společné a nerozdílné částku 9.333.570,- Kč;

  • město je povinno zaplatit žalobcům částku 910.372,- Kč, jako bezdůvodné obohacení za užívání těchto pozemků bez právního důvodu (za období od 5. 8. 1996 do 31. 12. 2011), spolu s 7,75% p. a. úrokem z prodlení od 29. 12. 2011 do zaplacení;

  • a dále je město povinno zaplatit náklady právního zastoupení a soudní poplatek ve výši 409.760,- Kč, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku.


2. ZMB bere na vědomí protokol o vyhlášení rozhodnutí Krajským soudem č. j. 44 Co 450/2012 ze dne 2. 4. 2014, kterým mimo jiné:
Krajský soud v Brně
- potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně č. j. 35 C 37/93 ze dne 22. 5. 2012 ve výroku o přikázání předmětných pozemků do vlastnictví statutárního města Brna a výroku, že město je povinno zaplatit žalobcům společně a nerozdílně částku 910.372,- Kč, jako bezdůvodné obohacení za užívání těchto pozemků bez právního důvodu, spolu s 7,75% p. a. úrokem z prodlení od 29. 12. 2011 do zaplacení;

- změnil rozsudek ve výroku o náhradě za pozemky tak, že statutární město Brno je povinno zaplatit žalobcům k ruce společné a nerozdílné částku 4.666.785,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku
s tím, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů;

- výrok, že statutární město Brno je povinno zaplatit České republice - Městskému soudu v Brně soudní poplatek ve výši 409.760,- Kč Krajský soud v Brně zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil Městskému soudu v Brně k dalšímu řízení.

3. ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 65 těchto usnesení, v souvislosti s povinností statutárního města Brna uhradit žalobcům k ruce společné a nerozdílné částku:
- 4.666.785,- Kč jako náhradu za pozemky p. č. 944/14, p. č. 5149/11, p. č. 5149/49, p. č. 5149/50, p. č. 5149/60 vše v k. ú. Žabovřesky
- 910.372,- Kč, jako bezdůvodného obohacení za užívání těchto pozemků bez právního důvodu, spolu s 7,75% p. a. úrokem z prodlení od 29. 12. 2011 do zaplacení dle rozhodnutí Krajského soudu v Brně č. j. 44 Co 450/2012, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 

Ověřovatelé:

Mgr. Josef Haluza, v. r.

JUDr. Robert Kerndl, v. r.

 
V Brně 17. dubna 2014
Zápis zpracovala Nikol Šabratová, Organizační odbor MMB
Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB