Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

 
 

USNESENÍ


 
Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/032
konaného dne 18. března 2014

 
 
 

Program 18. 3. 2014

 

1.

Technický bod

4.

Představení nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace - informace

5.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna,  kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek - ZM6/2999

2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů

6.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně - v k. ú. Starý Lískovec 612014 (p. č. 2395/2) - ZM6/2995

7.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - lokalita Kroftova - louka pod Palackého vrchem - ZM6/2991

55.

Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o.
a
návrh smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM6/3062

8.

Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2014 - ZM6/3000

9.

Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) - ZM6/3003

10.

Žádost o povolení splátek - ZM6/2997

11.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - rozpočtové opatření - ZM6/2985

12.

Poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2014 a rozpočtové opatření - ZM6/2984

13.

Přesun finančních prostředků z důvodu změny právní formy příjemců dotací - rozpočtové opatření - ZM6/2980

14.

Poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog - Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/2966

15.

Uzavření smluv o poskytnutí dotací, schválených v rozpočtu města Brna na rok 2014, s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna - rozpočtové opatření - ZM6/2967

16.

Poskytnutí dotací organizacím doplňujícím zdravotnické služby na rok 2014, rozpočtové opatření - ZM6/2988

17.

Poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2014, rozpočtové opatření - ZM6/2989

18.

Poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/2993

19.

Podpora mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/2994

20.

Poskytnutí dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/2998

21.

Poskytnutí neinvestičních prostředků na zajištění základní plavecké výuky žáků ZŠ - rozpočtové opatření - ZM6/2969

22.

Poskytnutí dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2014 - ZM6/2992

23.

Uzavření smluv o poskytnutí dotací, schválených v rozpočtu města Brna na rok 2014, s organizacemi národnostních menšin a organizacemi působícími v oblasti etnik na rok 2014 - ZM6/2981

24.

Žádost Sdružení přátel folkloru v Brně o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - ZM6/3060

25.

Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - ZM6/2979

26.

Koncepce obecního školství ve městě Brně do roku 2020 - ZM6/2990

27.

Použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - ZM6/2996

28.

Žádost MČ Brno-Medlánky o vydání souhlasu s použitím disponibilního zisku z VHČ - bytového hospodářství na stavební činnost v oblasti školství - investiční akci "ZŠ Brno, Hudcova 35 - půdní vestavba, II. etapa" - ZM6/3045

29.

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa 2014, rozpočtové opatření - ZM6/3054

30.

Zpráva o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna - ZM6/3043

31.

"Zásady pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města" a "Statut fondu bytové výstavby" - aktualizace - ZM6/3029

32.

Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - obchodní podmínky - ZM6/3051

33.

Odpis nákladů vynaložených na přípravu rekonstrukce objektu Mendlovo nám. 16 - ZM6/3044

34.

Prodej bytového domu Fišova 19 včetně pozemku - ZM6/3046

35.

Prodej bytového domu Heinrichova 1 včetně pozemků - ZM6/3024

36.

Prodej bytového domu Helfertova 20 včetně pozemků - ZM6/3026

37.

Prodej bytového domu Jugoslávská 32 včetně pozemku - ZM6/3027

38.

Prodej bytového domu Merhautova 57 včetně pozemků - ZM6/3056

39.

Prodej bytového domu Merhautova 151 včetně pozemků - ZM6/3048

40.

Prodej bytového domu Jugoslávská 36 včetně pozemků na základě opakované nabídky - ZM6/3025

41.

Prodej bytového domu Mathonova 28 včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky - ZM6/3050

42.

Prodej domovního celku Fišova 21, 23, 25 včetně pozemků - ZM6/3047

43.

Prodej vymezené jednotky č. 414/10 v domě Údolní 72 - ZM6/3049

44.

Změna usnesení ZMB č. Z6/025, bod č. 51
Prodej domovního celku Zemědělská 2, 4, 6, 8, 10 včetně pozemků - ZM6/3035

45.

Záměr prodeje bytového domu Gorazdova 7 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/3034

46.

Záměr prodeje bytového domu Helfertova 7c včetně pozemků - uliční část
Stanovení ceny - ZM6/3033

47.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 159 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/3032

48.

Záměr prodeje bytového domu Provazníkova 13 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/3031

49.

Záměr prodeje bytového domu Veveří 51/Jana Uhra 2 včetně pozemku
Stanovení ceny - ZM6/3030

50.

Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 28 včetně pozemku
Stanovení ceny - ZM6/3022

51.

Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 34 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/3023

52.

Záměr prodeje domovního celku Merhautova 194, 196, 198 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/3059

53.

Záměr prodeje rodinného domu Helfertova 7c včetně pozemků - dvorní trakt
Stanovení ceny - ZM6/3058

54.

Záměr prodeje bytové jednotky v domě Krásného 59 v Brně - ZM6/3039

56.

Prodej pozemku p. č. 5539 v k. ú. Židenice - ZM6/3011

57.

Prodej pozemku p. č. 4175/27 a id. 1/4 pozemku p. č. 4175/26 v k. ú. Líšeň - ZM6/3006

58.

Prodej pozemků p. č. 3672, p. č. 3673, p. č. 3674, p. č. 3675, p. č. 3680/5, p. č. 3682/4 a části p. č. 3680/4, k. ú. Královo Pole - ZM6/3038

59.

Prodej pozemků p. č. 3676/2, p. č. 3678, p. č. 3679/1, p. č. 3680/6 a části p. č. 3680/4, k. ú. Královo Pole - ZM6/3037

60.

Prodej pozemku p. č. 1688/32 v k. ú. Jundrov - ZM6/3012

61.

Prodej pozemku p. č. 1420/39 v k. ú. Pisárky v ul. Pisárecká - ZM6/3010

62.

Návrh prodeje pozemků v k. ú. Žabovřesky - lokalita Kozí hora - ZM6/3020

63.

Prodej pozemků p. č. 5483/1 a 5486/1, oba v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3028

64.

Prodej pozemku p. č. 1013/19 v k. ú. Řečkovice v ul. Palackého třída - čerpací stanice pohonných hmot - ZM6/3041

65.

Prodej částí pozemku p. č. 2/2 v k. ú. Komín - ZM6/3052

66.

Prodej nemovitosti (rodinný dům) na adrese Veslařská č. or. 238, č. p. 341 v k. ú. Pisárky - ZM6/3053

67.

Prodej nemovitosti (budova občanské vybavenosti) na adrese Tuřanka č. or. 3, v k. ú. Slatina - ZM6/3061

68.

Nabytí pozemku p. č. 1837/9 v k. ú. Maloměřice při ul. Mlýnské nábřeží - ZM6/3009

69.

Nabytí pozemku p. č. 874/14 v k. ú. Tuřany, zřízení služebnosti k pozemku p. č. 874/14 v k. ú. Tuřany pro stavbu "Brno, MČ Brno-Tuřany - dostavba kanalizace" - ZM6/2964

70.

Nabytí spoluvlastnických podílů ve výši id. 1/2 k pozemku p. č. 138/2 k. ú. Štýřice pro stavbu "EUROPOINT Brno - městská infrastruktura" - ZM6/3002

71.

Nabytí pozemku p. č. 756 jehož součástí je budova č. p. 67 v k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - změna usnesení ZMB č. Z5/038, bod 98 - ZM6/3001

72.

Nabytí komunikační stavby - chodníků a parkovací plochy při ulici Křídlovická a Hybešova na pozemcích p. č. 1563/1 a p. č. 1563/27 a na částech
p. č. 1563/5 a p. č. 1382/1 v k. ú. Staré Brno - ZM6/2961

73.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1563/27 v k. ú. Staré Brno - ZM6/2962

74.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1507/4 v k. ú. Pisárky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/3008

75.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 839/219 v k. ú. Medlánky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/3017

76.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1299/6, k. ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR -ÚZSVM - ZM6/3007

77.

Budoucí bezúplatné nabytí pozemků p. č. 180/3, 545/140 a částí p. č. 545/138, 545/139, 545/141, 545/136, 545/137 včetně na nich umístěné komunikační stavby při ulici Hatě v k. ú. Ivanovice - ZM6/3004

78.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 263/2 a p. č. 263/3 oba v k. ú. Trnitá z vlastnictví Geoindustria, s. p. v likvidaci - ZM6/3042

79.

Záměr nabytí pozemku p. č. 9399/2 v k. ú. Židenice - ZM6/2963

80.

Smlouva o smlouvě budoucí darovací na bezúplatné nabytí úseku stávající silnice I/42 v ulicích Skácelova, Slovanské náměstí, Husitská, Palackého třída, Kosmova a Božetěchova - ZM6/3013

81.

Směna pozemku p. č. 2954/21 za pozemek p. č. 2882/2, oba k. ú. Slatina - ZM6/2960

82.

Směna pozemku p. č. 2972/17 za pozemky p. č. 1116/4, 1342/4 v k. ú. Slatina - ZM6/3036

83.

Směna částí pozemků p. č. 500/3 a p. č. 502/4 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3057

84.

Svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 3911 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3040

85.

Svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 1012/84, 3985, 4226 v k. ú. Komín - ZM6/3016

86.

Svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 4008, 4154 v k. ú. Komín - ZM6/3015

87.

Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 7366/41, 7366/42, 7366/43, 7366/49 v k. ú. Bystrc - ZM6/3014

88.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 1443 v k. ú. Černá Pole - ZM6/3021

89.

Dispozice s částmi pozemků p. č. 1575/3, 3116 v k. ú. Jundrov - ZM6/3055

90.

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a. s. - ZM6/2959

91.

Vložení nepeněžitého vkladu - pozemku v k. ú. Město Brno dotčeném stavbou "Parkovací objekt - ulice Panenská" do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - ZM6/3005

92.

Zahájení procesu projednání zrušení Územního plánu zóny (ÚPZ) Řečkovice - centrální část - ZM6/2965

93.

Dodatek č. 11 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - ZM6/2982

94.

Dodatek č. 12 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - ZM6/2983

95.

Protokol č. 49 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - ZM6/2987

96.

Projekt Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města - posouzení projektu - ZM6/2978

97.

Projekt IPRM "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" - posouzení projektu - ZM6/2977

98.

Projekt - (NE)Hrajeme si s domácím násilím - účast na projektu - ZM6/2970

99.

Projekt Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/2976

100.

Projekt Vila Tugendhat - rozhodnutí s podmínkami o poskytnutí dotace - změna - ZM6/2975

101.

Projekt IPRM "Sportovní areál Brno-Útěchov" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/2974

102.

Projekt IPRM "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně" - dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace - ZM6/2973

103.

Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2014 - smlouva o partnerství - ZM6/2971

104.

Podpora meziobecní spolupráce - smlouva - ZM6/2986

105.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - březen 2014 - změna celkových nákladů - rozpočtové opatření - ZM6/2972

106.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - rozpočtové opatření - ZM6/2968

3.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB
(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

 

Jednání 18. 3. 2014

 

1.

Technický bod

ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:
JUDr. Robert Kerndl, Mgr. Josef Haluza.

ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z6/032 předložený RMB, ve znění změn.

 

4.

Představení nově jmenovaného ředitele příspěvkové organizace - informace

ZMB bere na vědomí (bez hlasování), že RMB č. R6/128 na své schůzi, konané dne 4. 2. 2014 jmenovala do funkce ředitele Domova pro seniory Mikuláškovo náměstí, příspěvkové organizace
Mgr. Marka Mateje,
s účinností od 1. 3. 2014.

 

5.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna,  kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek - ZM6/2999

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek, která tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení.


 

6.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně - v k. ú. Starý Lískovec 612014 (p. č. 2395/2) - ZM6/2995

ZMB schvaluje výjimku podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně na pozemku p. č. 2395/2 na ulici Kyjevská pro výstavbu nových parkovacích stání v k. ú. Starý Lískovec; výměra lokality pod pořadovým číslem 172 se zmenší o 117 m².

7.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - lokalita Kroftova - louka pod Palackého vrchem - ZM6/2991

ZMB schvaluje výjimku podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně na lokalitu Kroftova - louka pod Palackého vrchem, parcela č. 5179/2, v k. ú. Žabovřesky; výměra lokality pod pořadovým číslem 79 se zmenší o 200 m² (úprava a napojení komunikace na ul. Kroftova, Brno-Žabovřesky).


 

55.

Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o.
a
návrh smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM6/3062

***
ZMB ukládá RMB prověřit údajné neoprávněné nakládání s pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna.
***
úkol č.: [Z6/032/55]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [bezodkladně]


 

8.

Souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2014 - ZM6/3000

ZMB bere na vědomí souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2014 v členění na rozpočet města a rozpočty 29 městských částí.


 

9.

Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) - ZM6/3003

ZMB bere na vědomí výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) provedené agenturami Standard & Poor's (AA-) a Moody's Investors Service (A2).


 

10.

Žádost o povolení splátek - ZM6/2997

ZMB souhlasí se splacením dluhu xxxxx xxxxxxxxxx vůči statutárnímu městu Brnu ve výši 29.621,- Kč, a to ve splátkách po 500,- Kč měsíčně s tím, že neuhrazením jedné splátky se stává splatnou celá dlužná částka.


 
 

11.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - rozpočtové opatření - ZM6/2985

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení, z důvodu pokrytí výdajů za služby v souvislosti s údržbou díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" za období březen až srpen 2014.


 

12.

Poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2014 a rozpočtové opatření - ZM6/2984

ZMB schvaluje

 • poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v městě Brně z rozpočtu města Brna na rok 2014 v celkové výši 800 tis. Kč dle přehledu navržených dotací uvedených v tabulce, která tvoří přílohu č. 3a těchto usnesení;

 • uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu města Brna za stanovených podmínek, které tvoří přílohu č. 3b těchto usnesení;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 3c těchto usnesení, z důvodu jiné právní subjektivity žadatelů o výše uvedené dotace než bylo schváleno v rozpočtu města na rok 2014.


 

13.

Přesun finančních prostředků z důvodu změny právní formy příjemců dotací - rozpočtové opatření - ZM6/2980

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení, spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci Odboru sociální péče MMB z důvodu změny právní formy příjemců dotací.


 

14.

Poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog - Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/2966

1. ZMB schvaluje

 1. projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog zařazené do Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2014, které tvoří přílohu č. 5a těchto usnesení;
 2. poskytnutí neinvestičních dotací na projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog v celkové výši 3.082.000,- Kč přiloženého "Přehledu financování projektů", který tvoří přílohu č. 5b těchto usnesení;
 3. uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 podle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na dílčí projekt Městského programu prevence kriminality v Brně schválené na zasedání ZMB č. Z6/016 konaného ode dne 19. 6. 2012 (materiál ZM6/1413, bod č. 31);
 4. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 5c těchto usnesení, z důvodu poskytnutí dotací subjektům s různou právní formou.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem těchto smluv a všech souvisejících dokumentů.


 

15.

Uzavření smluv o poskytnutí dotací, schválených v rozpočtu města Brna na rok 2014, s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna - rozpočtové opatření - ZM6/2967

1. ZMB schvaluje

 • uzavření smluv o poskytnutí dotací, schválených v rozpočtu města Brna na rok 2014, s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna dle "Přehledu organizací", který tvoří přílohu č. 6a těchto usnesení, za "Podmínek uzavíraných smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2014 organizacím poskytujícím služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna", které tvoří přílohu č. 6b těchto usnesení ;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6c těchto usnesení, z důvodu změny právní formy občanského sdružení Sdružení Podané ruce o.s. na obecně prospěšnou společnost s názvem Společnost Podané ruce o.p.s.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem těchto smluv.

 

16.

Poskytnutí dotací organizacím doplňujícím zdravotnické služby na rok 2014, rozpočtové opatření - ZM6/2988

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičních dotací typu "B" z rozpočtu města Brna na rok 2014 organizacím doplňujícím zdravotnické služby, v celkové výši 740.000,- Kč, uvedeným v "Přehledu žádostí o dotace na zajištění činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna - dotace typu "B" pro rok 2014", který tvoří přílohu č. 7a těchto usnesení;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7b těchto usnesení z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna;

 • uzavření smluv s organizacemi doplňujícími zdravotnické služby, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 dle "Návrhu podmínek uzavíraných smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2014 organizacím poskytujícím zdravotnické služby", který tvoří přílohu č. 7c těchto usnesení.


 
 
 

17.

Poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2014, rozpočtové opatření - ZM6/2989

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna na rok 2014 v celkové výši 760.000,- Kč na projekty v oblasti podpory rodiny, uvedené v "Přehledu žadatelů o dotaci na projekty v oblasti podpory rodiny na území města Brna pro rok 2014", který tvoří přílohu č. 8a těchto usnesení;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 8b těchto usnesení, z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna;

 • uzavření smluv s organizacemi realizujícími projekty v oblasti podpory rodiny, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 dle "Návrhu podmínek uzavíraných smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2014 na projekty v oblasti podpory rodiny", který tvoří přílohu č. 8c těchto usnesení.


 

18.

Poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/2993

ZMB schvaluje

  1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům v celkové výši 7.484 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům) dle tabulky "I. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - Spolky pol. 5222", která tvoří přílohu č. 9a těchto usnesení;
  2. poskytnutí neinvestičních dotací podnikatelským subjektům v celkové výši 30 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5213 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám) dle tabulky "II. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - K. Podnikatelské subjekty pol. 5213", která tvoří přílohu č. 9b těchto usnesení;
  3. poskytnutí neinvestičních dotací obecně prospěšným společnostem v celkové výši 147 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5221 (neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem) dle tabulky "III. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - L. Obecně prospěšné společnosti pol. 5221", která tvoří přílohu č. 9c těchto usnesení;
  4.  
    
    
    

  5. poskytnutí neinvestičních dotací církvím a náboženským společnostem v celkové výši 267 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5223 (neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem) dle tabulky "IV. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - M. Církve a náboženské společnosti pol. 5223", která tvoří přílohu č. 9d těchto usnesení;
  6. poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým a podobným organizacím v celkové výši 66 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) dle tabulky "V. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - N. Neziskové a podobné organizace pol. 5229", která tvoří přílohu č. 9e těchto usnesení;
  7. poskytnutí neinvestičních dotací cizím příspěvkovým organizacím v celkové výši 470 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím) dle tabulky "VI. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládež. aktivit v roce 2014 - O. Cizí příspěvkové organizace pol. 5339", která tvoří přílohu č. 9f těchto usnesení;
  8. poskytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v celkové výši 8 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5493 (účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) dle tabulky "VII. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - P. Fyzické osoby pol. 5212 a pol. 5493", která tvoří přílohu č. 9g těchto usnesení;
  9. poskytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v celkové výši 185 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5212 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám) dle tabulky "VII. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - P. Fyzické osoby pol. 5212 a pol. 5493", která tvoří přílohu č. 9g těchto usnesení;
  10. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9h těchto usnesení, z důvodu, že mezi uspokojenými žadateli jsou jiné organizace než spolky;
  11. uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu statutárního města Brna za podmínek pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 9ch těchto usnesení.


 
 

19.

Podpora mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/2994

ZMB schvaluje

  1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům v celkové výši 181 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům) dle tabulky "I. Žadatelé o dotace na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2014 - A. Spolky pol. 5222", která tvoří přílohu č. 10a těchto usnesení;
  2. poskytnutí neinvestičních dotací podnikatelským subjektům v celkové výši 19 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5213 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám) dle tabulky "II. Žadatelé o dotace na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2014 - B. Podnikatelské subjekty pol. 5213", která tvoří přílohu č. 10b těchto usnesení;
  3. poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši 130 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), z toho:
  4. ZŠ Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace + 27 tis. Kč
   ZŠ J. A. Komenského Brno, nám. Republiky 10, příspěvková organizace + 26 tis. Kč
   ZŠ Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace + 10 tis. Kč
   ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, příspěvková organizace + 42 tis. Kč
   ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace + 25 tis. Kč
   dle tabulky "III. Žadatelé o příspěvky na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2014 - C. Zřízené příspěvkové organizace pol. 5331", která tvoří přílohu č. 10c těchto usnesení, s tím, že základní školy jsou povinny poskytnutý příspěvek vyúčtovat OŠMT MMB do 25. ledna 2015;

  5. poskytnutí neinvestičních dotací cizím příspěvkovým organizacím v celkové výši 70 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím) dle tabulky "IV. Žadatelé o dotace na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2014 - D. Cizí příspěvkové organizace pol. 5339", která tvoří přílohu č. 10d těchto usnesení;
  6. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10e těchto usnesení, z důvodu, že mezi uspokojenými žadateli jsou jiné organizace než spolky;

  7.  
    
    

  8. uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu statutárního města Brna za podmínek pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 10f těchto usnesení.

 

20.

Poskytnutí dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/2998

ZMB schvaluje

  1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 44.047.300,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "I. Neinvestiční dotace spolkům na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014", která tvoří přílohu č. 11a těchto usnesení;
  2. poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám ve výši 460.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j. n.: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "II. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014", která tvoří přílohu č. 11b těchto usnesení;
  3. poskytnutí neinvestičních dotací cizím příspěvkovým organizacím ve výši 85.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5339 - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, dle tabulky "III. Neinvestiční dotace cizím příspěvkovým organizacím na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014", která tvoří přílohu č. 11c těchto usnesení;
  4. poskytnutí neinvestičních dotací církvím a náboženským společnostem ve výši 18.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5223 - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem, dle tabulky "IV. Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014", která tvoří přílohu č. 11d těchto usnesení;
  5. poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým organizacím ve výši 14.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5229 - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, dle tabulky "V. Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014", která tvoří přílohu č. 11e těchto usnesení;
  6. poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5212 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám, dle tabulky "VI. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014", která tvoří přílohu č. 11f těchto usnesení;
  7. poskytnutí neinvestičních dotací vysokým školám ve výši 700.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5332 - neinvestiční transfery vysokým školám, dle tabulky "VII. Neinvestiční dotace vysokým školám na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014", která tvoří přílohu č. 11g těchto usnesení;
  8. poskytnutí investičních dotací spolkům ve výši 95.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 6322 - investiční transfery spolkům, dle tabulky "VIII. Investiční dotace spolkům na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014", která tvoří přílohu č. 11h těchto usnesení;
  9. rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí dotací nejen spolkům, ale také i jiným právnickým a fyzickým osobám, která tvoří přílohu č. 11ch těchto usnesení;
  10. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1.-7. usnesení, za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 11i těchto usnesení.


 

21.

Poskytnutí neinvestičních prostředků na zajištění základní plavecké výuky žáků ZŠ - rozpočtové opatření - ZM6/2969

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičního příspěvku pro 64 základních škol ve městě Brně na zajištění základní plavecké výuky,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, které tvoří přílohu č. 12 těchto usnesení,


z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku na zajištění základní plavecké výuky žáků ZŠ.


 
 
 
 
 

22.

Poskytnutí dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2014 - ZM6/2992

ZMB schvaluje

  1. poskytnutí neinvestiční dotace příspěvkové organizaci LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 ve výši 1.700 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím) na úhradu provozních nákladů;
  2. poskytnutí neinvestiční dotace příspěvkové organizaci LIPKA - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 ve výši 300 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím) na úhradu provozních nákladů;
  3. uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 13 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

23.

Uzavření smluv o poskytnutí dotací, schválených v rozpočtu města Brna na rok 2014, s organizacemi národnostních menšin a organizacemi působícími v oblasti etnik na rok 2014 - ZM6/2981

1. ZMB schvaluje

  1. poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 950 tis. Kč ze schváleného rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 z ORJ 7200 - Odbor sociální péče (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce "Návrh dotací organizacím národnostních menšin a organizacím působícím v oblasti etnik na rok 2014", která tvoří přílohu č. 14a těchto usnesení;
  2. uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodu 1) za "Podmínek smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 na projekty organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik", které tvoří přílohu č. 14b těchto usnesení.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem těchto smluv.


 

24.

Žádost Sdružení přátel folkloru v Brně o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - ZM6/3060

Usnesení nebylo přijato.

25.

Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - ZM6/2979

1. ZMB schvaluje smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu se Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR, IČ 00676535 v rámci projektu "Rekonstrukce objektu Centra denních služeb pro sluchově postižené, Vodova 35, Brno", která tvoří přílohu č. 15 těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem této smlouvy.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

26.

Koncepce obecního školství ve městě Brně do roku 2020 - ZM6/2990

ZMB schvaluje "Koncepci obecního školství ve městě Brně do roku 2020", která tvoří přílohu č. 16 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

27.

Použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - ZM6/2996

ZMB schvaluje použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu, na financování:

 • revitalizace Centra volného času na ulici Kosmonautů 4 ve výši 4.250 tis. Kč,
 • oprav škol a školek včetně nového nábytkového vybavení ve výši 5.000 tis. Kč,
 • rekonstrukce veřejného prostranství u Donu ve výši 12.000 tis. Kč.


 

28.

Žádost MČ Brno-Medlánky o vydání souhlasu s použitím disponibilního zisku z VHČ - bytového hospodářství na stavební činnost v oblasti školství - investiční akci "ZŠ Brno, Hudcova 35 - půdní vestavba, II. etapa" - ZM6/3045

ZMB schvaluje MČ Brno-Medlánky použití disponibilního zisku z VHČ - bytového hospodářství na stavební činnost v oblasti školství - investiční akci "ZŠ Brno, Hudcova 35 - půdní vestavba, II. etapa" ve výši 12.000 tis. Kč.

 

29.

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa 2014, rozpočtové opatření - ZM6/3054

ZMB schvaluje

  1. poskytnutí zápůjček na opravu a modernizaci rodinných domů, bytových domů a bytových jednotek v Brně dle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna
  • ve výši až 80.000,- Kč pro xx. xxxxx xxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 856/17 v bytovém domě Ondrouškova 856/10,

  • ve výši až 160.000,- Kč pro xxx. xxxxx xxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 640/9 v bytovém domě Šromova 640/45,

  • ve výši až 200.000,- Kč pro xxxxx xxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 4170/13 v bytovém domě Bzenecká 4170/20,

  • ve výši až 120.000,- Kč pro xxx. xxxx. xxxxx xxxxxx a xxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Merhautova 430/6,

  • ve výši až 440.000,- Kč pro xxx. xxxx. xxxxx xxxxxx a xxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Merhautova 431/8,

  • ve výši až 80.000,- Kč pro xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Škrochova 4026/28,

  • ve výši až 80.000,- Kč pro xxxx xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 675/10 v bytovém domě Libušino údolí 675/158,

  • ve výši až 300.000,- Kč pro xxxxxx xxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Musilova 1134/16,

  • ve výši až 120.000,- Kč pro xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Drdy 445/9,

  • ve výši až 230.000,- Kč pro xxxxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Baarovo nábřeží 902/45,

  • ve výši až 650.000,- Kč pro xxxxxxxxx xxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Ječná 859/12,

  1. vzorovou smlouvu o zápůjčce na opravy a modernizaci bytového-rodinného domu a vzniku zástavního práva výše uvedeným žadatelům, která tvoří přílohu č. 17a těchto usnesení;
  2. poskytnutí zápůjčky dle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna na opravu a modernizaci bytového domu Jasanová 648, 649, 650/4, 6, 8 ve vlastnictví statutárního města Brna svěřeného MČ Brno-Jundrov ve výši až 5.760.000,- Kč podle vzorového protokolu, který tvoří přílohu č. 17b těchto usnesení;
  3. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí jednotlivých zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna, která tvoří přílohu č. 17c těchto usnesení.

30.

Zpráva o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna - ZM6/3043

ZMB bere na vědomí zprávu o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení města Brna v letech 1995-2013, která tvoří přílohu č. 18 těchto usnesení.

 

31.

"Zásady pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města" a "Statut fondu bytové výstavby" - aktualizace - ZM6/3029

ZMB schvaluje

 • "Zásady pro zapojení finančních prostředků Fondu bytové výstavby do rozpočtu města", které tvoří přílohu č. 19a těchto usnesení;

 • "Statut fondu bytové výstavby", který tvoří přílohu č. 19b těchto usnesení.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

32.

Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - obchodní podmínky - ZM6/3051

ZMB schvaluje obchodní podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská" tvořící součást zadávací dokumentace, které tvoří přílohu č. 20 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

33.

Odpis nákladů vynaložených na přípravu rekonstrukce objektu Mendlovo nám. 16 - ZM6/3044

ZMB schvaluje odpis nákladů na zmařenou investiční akci ORG 3364 "Mendlovo nám. 16 - rekonstrukce objektu" z účtu nedokončených investic města Brna v celkové výši 476.357,- Kč.

 

34.

Prodej bytového domu Fišova 19 včetně pozemku - ZM6/3046

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Fišova 19 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej této nemovitosti:
- pozemku p. č. 3453/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 342 m² se stavbou č. p. 415, způsob využití bydlení,
v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 21 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

2. ZMB schvaluje zřízení zástavního práva k pozemku p. č. 3453/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m² se stavbou bytového domu Fišova 19, č. p. 415, v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení kupní ceny předmětné nemovitosti Bytovému družstvu Fišova 19, Brno.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

35.

Prodej bytového domu Heinrichova 1 včetně pozemků - ZM6/3024

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Heinrichova 1 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 668 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 194 m² se stavbou č. p. 189, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 669/1 - zahrada, o výměře 651 m²,

vše k. ú. Stránice, město Brno, městská část Brno-střed,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 22 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

36.

Prodej bytového domu Helfertova 20 včetně pozemků - ZM6/3026

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Helfertova 20 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 2548 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 352 m² se stavbou č. p. 517, způsob vyu&#$05ití bydlení
- pozemku p. č. 2549 - zahrada, o výměře 417 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 23 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy

 • uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

 • uhradí MČ Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domě.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 

37.

Prodej bytového domu Jugoslávská 32 včetně pozemku - ZM6/3027

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Jugoslávská 32 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej této nemovitosti:
- pozemku p. č. 2352 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 474 m² se stavbou č. p. 1739, způsob využití bydlení

v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 24 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

38.

Prodej bytového domu Merhautova 57 včetně pozemků - ZM6/3056

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Merhautova 57 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 2314 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 277 m² se stavbou č. p. 941, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 2315 - zahrada, o výměře 98 m²,

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 25 těchto usnesení s tím, že

 • kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

 • úhrada nákladů na opravy domu dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje bude kupujícímu poskytnuta pouze za podmínky, že provede výměnu stávajících oken v bytovém domě Merhautova 57 za okna se vzduchovou neprůzvučností min. 37 dB.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

39.

Prodej bytového domu Merhautova 151 včetně pozemků - ZM6/3048

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Merhautova 151 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 1635 - zastavěná plocha a nádvoří, o vým&#$01ře 251 m² se stavbou č. p. 1020, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 1636 - zahrada, o výměře 99 m²,

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

40.

Prodej bytového domu Jugoslávská 36 včetně pozemků na základě opakované nabídky - ZM6/3025

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Jugoslávská 36 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 2354 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 452 m² se stavbou č. p. 601, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 2355 - zahrada, o výměře 219 m²,

vše k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

41.

Prodej bytového domu Mathonova 28 včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky - ZM6/3050

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Mathonova 28 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 1051 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 155 m² se stavbou č. p. 899 - způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 1052 - zahrada, o výměře 140 m²,

vše k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 28 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domovním celku, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 
 
 

42.

Prodej domovního celku Fišova 21, 23, 25 včetně pozemků - ZM6/3047

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje domovního celku Fišova 21, 23, 25 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemek p. č. 3455 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 381 m² se stavbou č. p. 417 způsob využití bydlení
- pozemek p. č. 3457 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 721 m² se stavbou č. p. 419 způsob využití bydlení

- pozemek p. č. 3458 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 378 m² se stavbou č. p. 421 způsob využití bydlení
- pozemek p. č. 3459 - zahrada, o výměře 1.044 m²,

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy:

 • uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domovním celku, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

 • uhradí MČ Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domovním celku.


2. ZMB schvaluje zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Fišova 21, 23, 25, Brno.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

43.

Prodej vymezené jednotky č. 414/10 v domě Údolní 72 - ZM6/3049

ZMB schvaluje prodej vymezené jednotky č. 414/10 - garáže v budově č. p. 414, Údolní 72, postavené na pozemku p. č. 598, včetně jejího spoluvlastnického podílu o velikosti 1705/94830 na společných částech uvedené budovy, pozemku p. č. 598 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 458 m² a pozemku p. č. 599/1 zahrada o výměře 609 m², vše v k. ú. Veveří, město Brno, městská část Brno-střed, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 30 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

44.

Změna usnesení ZMB č. Z6/025, bod č. 51
Prodej domovního celku Zemědělská 2, 4, 6, 8, 10 včetně pozemků - ZM6/3035

1. ZMB mění část usnesení Z6/025, bod č. 51, odst. č. 2 a 3 , které znělo:

"2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, ve výši 54.731.064,- Kč za podmínek, že:

 • kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domech, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,

 • kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví uhradí MČ Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domech.


3. ZMB stanoví obvyklou cenu půdních vestaveb v domovním celku Zemědělská 2, 4, 6, 8, 10, a to:

 • č. bytové jednotky Z2/15 ve výši 2.330.000,- Kč,
 • č. bytové jednotky Z2/16 ve výši 2.410.000,- Kč,
 • č. bytové jednotky Z4/16 ve výši 2.630.000,- Kč,
 • č. bytové jednotky Z4/17 ve výši 1.980.000,- Kč,
 • č. bytové jednotky Z4/18 ve výši 2.330.000,- Kč,
 • č. bytové jednotky Z6/15 ve výši 2.020.000,- Kč,
 • č. bytové jednotky Z6/16 ve výši 3.050.000,- Kč,
 • č. bytové jednotky Z8/15 ve výši 1.750.000,- Kč,
 • č. bytové jednotky Z8/16 ve výši 2.830.000,- Kč,
 • č. bytové jednotky Z10/13 ve výši 3.270.000,- Kč,
 • č. bytové jednotky Z10/14 ve výši 1.820.000,- Kč."


takto:

Zastupitelstvo města Brna

2. stanoví:
- výchozí cenu těchto nemovitostí:
pozemku p. č. 2955 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m² se stavbou č. p. 1666, způsob využití bydlení,

pozemku p. č. 2954 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m² se stavbou č. p. 1667, způsob využití bydlení,
pozemku p. č. 2953 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m² se stavbou &#$03. p. 1668, způsob využití bydlení,
pozemku p. č. 2952 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 225 m² se stavbou č. p. 1670, způsob využití bydlení,

pozemku p. č. 2951 zastavěn&#$07 plocha a nádvoří o výměře 229 m² se stavbou č. p. 1671, způsob využití bydlení,
pozemku p. č. 2907/7 ostatní plocha o výměře 42 m²,

pozemku p. č. 2956/2 ostatní plocha o vým&#$01ře 371 m²
pozemku p. č. 2960/3 ostatní plocha o výměře 23 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,
dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, ve výši 54.724.436,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví uhradí městské části Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domech,

- obvyklou cenu půdních vestaveb v domovním celku Zemědělská 2, 4, 6, 8, 10, a to:
č. bytové jednotky Z2/15 ve výši 2.330.000,- Kč
č. bytové jednotky Z2/16 ve výši 2.410.000,- Kč
č. bytové jednotky Z4/16 ve výši 2.630.000,- Kč
č. bytové jednotky Z4/17 ve výši 1.980.000,- Kč
č. bytové jednotky Z4/18 ve výši 2.330.000,- Kč
č. bytové jednotky Z6/15 ve výši 2.020.000,- Kč
č. bytové jednotky Z6/16 ve výši 3.050.000,- Kč
č. bytové jednotky Z8/15 ve výši 1.750.000,- Kč
č. bytové jednotky Z8/16 ve výši 2.830.000,- Kč
č. bytové jednotky Z10/13 ve výši 3.270.000,- Kč
č. bytové jednotky Z10/14 ve výši 1.820.000,- Kč
č. bytové jednotky Z8/13 - pokoj ve výši 660.000,- Kč

2. ZMB schvaluje v rámci prodeje domovního celku Zemědělská 2, 4, 6, 8, 10 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 2955 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m² se stavbou č. p. 1666, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 2954 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m² se stavbou č. p. 1667, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 2953 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m² se stavbou č. p. 1668, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 2952 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 225 m² se stavbou č. p. 1670, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 2951 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 229 m² se stavbou č. p. 1671, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 2907/7 ostatní plocha o výměře 42 m²

- pozemku p. č. 2956/2 ostatní plocha o výměře 371 m²
- pozemku p. č. 2960/3 ostatní plocha o výměře 23 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 31 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví uhradí městské části Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domech,

- zřízení zástavního práva k nemovitostem:
pozemku p. č. 2955 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m² se stavbou č. p. 1666, způsob vyu&#$05ití bydlení,
pozemku p. č. 2954 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m² se stavbou č. p. 1667, způsob využití bydlení,

pozemku p. č. 2953 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m² se stavbou č. p. 1668, způsob využití bydlení,
pozemku p. č. 2952 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 225 m² se stavbou č. p. 1670, způsob využití bydlen&#$08,
pozemku p. č. 2951 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 229 m² se stavbou č. p. 1671, způsob využití bydlení,
pozemku p. č. 2907/7 ostatní plocha o výměře 42 m²

pozemku p. &#$03. 2956/2 ostatní plocha o výměře 371 m²
pozemku p. č. 2960/3 ostatní plocha o výměře 23 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,
ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Zemědělská 2, 4, 6, 8, 10 Brno.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

45.

Záměr prodeje bytového domu Gorazdova 7 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/3034

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Gorazdova 7 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 703/15 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 261 m² se stavbou č. p. 659, způsob využití bytový dům,

- pozemku p. č. 703/2 - ostatní plocha o výměře 94 m²,
- pozemku p. č. 703/14 - ostatní plocha o výměře 57 m²,
- pozemku p. č. 705/2 - zahrada o výměře 302 m²,

vše v k. ú. Město Brno, město Brno, městská část Brno-střed.

2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 7.750.000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

 

46.

Záměr prodeje bytového domu Helfertova 7c včetně pozemků - uliční část
Stanovení ceny - ZM6/3033

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Helfertova 7c - uliční část dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 3283/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 774 m² se stavbou č. p. 509, způsob využití bydlen&#$08
- pozemku p. č. 3285 - zahrada o výměře 139 m²,

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever.

2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 13.701.890,- Kč, za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

47.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 159 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/3032

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Merhautova 159 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 1202 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 192 m² se stavbou č. p. 1026, způsob vyu&#$05ití bydlení,
- pozemku p. č. 1203 zahrada o výměře 52 m²,

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever.

2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 5.980.805,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

 

48.

Záměr prodeje bytového domu Provazníkova 13 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/3031

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Provazníkova 13 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 1068 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 156 m² se stavbou č. p. 1235, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 1067 zahrada o výmě&#$04e 116 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever.

2. ZMB stanoví

 • výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 3.633.464,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,

 • obvyklou cenu půdní vestavby - č. b. j. 8 ve výši 1.780.000,- Kč.

 

49.

Záměr prodeje bytového domu Veveří 51/Jana Uhra 2 včetně pozemku
Stanovení ceny - ZM6/3030

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Veveří 51/Jana Uhra 2 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje této nemovitosti:
- pozemku p. č. 992 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 491 m² se stavbou č. p. 160, způsob využití bydlení, v k. ú. Veveří, město Brno, městská část Brno-střed.

2. ZMB stanoví výchozí cenu této nemovitosti dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 22.602.337,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

 

50.

Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 28 včetně pozemku
Stanovení ceny - ZM6/3022

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Zemědělská 28 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje této nemovitosti:
- pozemku p. č. 2887 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 703 m² se stavbou č. p. 813, způsob využití bydlení,
v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever.

2. ZMB stanoví

 • výchozí cenu této nemovitosti dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 17.971.928,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

 • obvyklou cenu půdní vestavby - č. bytové jednotky 18 - ve výši 990.000,- Kč.


 

51.

Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 34 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/3023

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Zemědělská 34 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 2881 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 314 m² se stavbou č. p. 1689, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 2882 - zahrada o výměře 131 m²,

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever.

2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 7.017.045,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.


 

52.

Záměr prodeje domovního celku Merhautova 194, 196, 198 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/3059

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje domovního celku Merhautova 194, 196, 198 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 1616 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 937 m² se stavbou č. p. 1051, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 1624/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 992 m² se stavbou č. p. 1053, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 1625 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 932 m² se stavbou č. p. 1055, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 1617 - ostatní plocha o výměře 444 m²,
- pozemku p. č. 1618 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m²,

- pozemku p. č. 1619 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m²,
- pozemku p. č. 1620 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m²,

- pozemku p. č. 1621 - zastavěná plocha a n&#$07dvoří o výměře 20 m²,
- pozemku p. č. 1622 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m²,
- pozemku p. č. 1623 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m²,

- pozemku p. č. 1626 - ostatní plocha o výměře 404 m²,
- pozemku p. č. 3574 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m²,

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever.

2. ZMB stanoví
a) výchozí cenu těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 1616 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 937 m² se stavbou č. p. 1051, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 1624/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 992 m² se stavbou č. p. 1053, způsob využití bydlení,

- pozemku p. č. 1625 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 932 m² se stavbou č. p. 1055, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 1617 - ostatní plocha o výměře 444 m²,

- pozemku p. č. 1626 - ostatn&#$08 plocha o výměře 404 m²,

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,
dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 35.450.000,- Kč s tím, že

 • kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

 • kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví uhradí městské části Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domovním celku Merhautova 194, 196, 198;

 • úhrada nákladů na opravy nemovitosti dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje bude kupujícímu poskytnuta pouze za podmínky, že provede výměnu stávajících oken v domovním celku Merhautova 194, 196, 198 za okna se vzduchovou neprůzvučností min. 37 dB;


b) obvyklou cenu půdních vestaveb, a to
bytové jednotky č. 17 v domě Merhautova 194 ve výši 2.060.000,- Kč
bytové jednotky č. 18 v domě Merhautova 194 ve výši 1.480.000,- Kč
bytové jednotky č. 17 v domě Merhautova 196 ve výši 1.640.000,- Kč
bytové jednotky č. 18 v domě Merhautova 196 ve výši 1.970.000,- Kč
bytové jednotky č. 17 v domě Merhautova 198 ve výši 1.820.000,- Kč
bytové jednotky č. 18 v domě Merhautova 198 ve výši 2.160.000,- Kč

c) kupní cenu pozemků
p. č. 1618 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m² ve výši 62.764,- Kč
p. č. 1619 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m² ve výši 59.072,- Kč
p. č. 1620 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m² ve výši 84.916,- Kč
p. č. 1621 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m² ve vý&#$02i 73.840,- Kč
p. č. 1622 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m² ve výši 73.840,- Kč
p. č. 1623 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² ve výši 70.148,- Kč
p. č. 3574 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² ve výši 70.148,- Kč

vše v k.ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever.

 

53.

Záměr prodeje rodinného domu Helfertova 7c včetně pozemků - dvorní trakt
Stanovení ceny - ZM6/3058

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje rodinného domu Helfertova 7c - dvorní trakt dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 3284/1 - zastavěná plocha a n&#$07dvoří o výměře 680 m² se stavbou bez čísla popisného, způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 3283/2 - ostatní plocha o výměře 61 m²,

- pozemku p. č. 3284/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m²,
- pozemku p. č. 3284/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m²,

- pozemku p. č. 3284/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m²,
- pozemku p. č. 3284/5 - ostatní plocha o výměře 19 m²,
- pozemku p. č. 3286 - zahrada o výměře 877 m²,

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever.

2. ZMB stanoví
A) výchozí cenu pozemku p. č. 3284/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 680 m² se

stavbou rodinného domu Helfertova 7c, bez čísla popisného, a pozemků p. č. 3283/2 - ostatní plocha o výměře 61 m², p. č. 3284/5 - ostatní plocha o výměře 19 m² , p. č. 3286 - zahrada o výměře 877 m², v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 6.350.400,-Kč, za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,

B) kupní cenu pozemků:
pozemek p. č. 3284/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m², v k. ú. Černá Pole ve výši 95.680,- Kč;
pozemek p. č. 3284/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m² v k. ú. Černá Pole ve výši 74.880,- Kč;
pozemek p. č. 3284/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m², v k. ú. Černá Pole ve výši 83.200,- Kč.

 

54.

Záměr prodeje bytové jednotky v domě Krásného 59 v Brně - ZM6/3039

1. ZMB schvaluje

 • záměr prodeje bytové jednotky č. 1164/3 v domě č. p. 1077, č. p. 1164 a č. p. 1165, na ul. Krásného č. or. 57, 59, 61, postaveném na pozemcích p. č. 4379, p. č. 4378, p. č. 4377, p. č. 4362/45, p. č. 4362/32, p. č. 4362/34, p. č. 4362/44, p. č. 4362/35, p. č. 4362/37, p. č. 4362/42, p. č. 4362/38, p. č. 4362/40 - zastavěné plochy a nádvoří, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 3650/301500 na společných částech budovy a pozemcích p. č. 4379, p. č. 4378, p. č. 4377, p. č. 4362/45, p. č. 4362/32, p. č. 4362/34, p. č. 4362/44, p. č. 4362/35, p. č. 4362/37, p. č. 4362/42, p. č. 4362/38, p. č. 4362/40 - zastavěné plochy a dále na pozemcích p. č. 4362/46, p. č. 4362/33, p. č. 4217/2, p. č. 4362/43, p. č. 4362/36, p. č. 4217/3, p. č. 4362/41, p. č. 4362/39 a p. č. 4217/4 - ostatní plochy, vše v Brně, k. ú. Židenice,

 • podmínky nabídkového řízení pro prodej výše uvedených nemovitostí, které tvoří přílohu č. 32a těchto usnesení,

 • text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej předmětných nemovitostí a která tvoří přílohu č. 32b těchto usnesení.


2. ZMB pověřuje

 • otevřením obálek s nabídkami a sestavením jejich pořadí Komisi bydlení RMB,
 • vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o složení a užití kauce.


Ověřené přílohy je uloženy na Organizačním odboru MMB.

56.

Prodej pozemku p. č. 5539 v k. ú. Židenice - ZM6/3011

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 5539 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 142 m²

v k. ú. Židenice xxx. xxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 399.736,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

57.

Prodej pozemku p. č. 4175/27 a id. 1/4 pozemku p. č. 4175/26 v k. ú. Líšeň - ZM6/3006

ZMB schvaluje prodej
- pozemku p. č. 4175/27 - orná půda, o výměře 684 m²
- id. 1/4 pozemku p. č. 4175/26 - orná půda, o výměře 524 m²

v k. ú. Líšeň,
společnosti OKNOSERVIS s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 1.865.700,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 34 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

58.

Prodej pozemků p. č. 3672, p. č. 3673, p. č. 3674, p. č. 3675, p. č. 3680/5, p. č. 3682/4 a části p. č. 3680/4, k. ú. Královo Pole - ZM6/3038

ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 3672 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 170 m²
- p. č. 3673 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 163 m²

- p. č. 3674 - zastavěná plocha a nádvoří, o vým&#$01ře 159 m²
- p. č. 3675 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 165 m²
- p. č. 3680/5 - zahrada, o výměře 73 m²
- p. č. 3682/4 - ostatní plocha, o výměře 34 m²

a části pozemku p. č. 3680/4, dle GP č. 2809-46/2013 ze dne 7. 3. 2013, označené jako p. č. 3680/7 - zahrada, o výměře 282 m², vše v Brně, k. ú. Královo Pole, do vlastnictví Bytového družstva Sv. Čecha 99, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

59.

Prodej pozemků p. č. 3676/2, p. č. 3678, p. č. 3679/1, p. č. 3680/6 a části p. č. 3680/4, k. ú. Královo Pole - ZM6/3037

ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 3676/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 208 m²

- p. č. 3678 - ostatní plocha, o výměře 297 m²
- p. č. 3679/1 - ostatní plocha, o výměře 156 m²
- p. č. 3680/6 - zahrada, o výměře 9 m²

a části pozemku p. č. 3680/4, dle GP č. 2809-46/2013 ze dne 7. 3. 2013, označené jako p. č. 3680/4 - zahrada, o výměře 391 m², vše v Brně, k. ú. Královo Pole, do vlastnictví BD Sv. Čecha 101, bytové družstvo, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

60.

Prodej pozemku p. č. 1688/32 v k. ú. Jundrov - ZM6/3012

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 1688/32 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 247 m²

v k. ú. Jundrov
vlastníkům jednotek - garáží Jasanová č. or. 18a, č. p. 866 podle výše jejich spoluvlastnických podílů k budově garáží Jasanová č. or. 18a, č. p. 866 za dohodnutou kupní cenu ve výši 405.870,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

61.

Prodej pozemku p. č. 1420/39 v k. ú. Pisárky v ul. Pisárecká - ZM6/3010

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 1420/39 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 397 m² v k. ú. Pisárky xxx. xxxxx xxxxxxxxxx (id. 1/2) a xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx (id. 1/2) za dohodnutou kupní cenu 909.336,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 38 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

62.

Návrh prodeje pozemků v k. ú. Žabovřesky - lokalita Kozí hora - ZM6/3020

Usnesení nebylo přijato.


 

63.

Prodej pozemků p. č. 5483/1 a 5486/1, oba v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3028

ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 5483/1 zahrada o vým&#$01ře 377 m²
- p. č. 5486/1 zahrada o výměře 985 m²

v k. ú. Žabovřesky,
společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s., za dohodnutou kupní cenu 1.906.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

64.

Prodej pozemku p. č. 1013/19 v k. ú. Řečkovice v ul. Palackého třída - čerpací stanice pohonných hmot - ZM6/3041

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 1013/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m²

v k. ú. Řečkovice,
společnosti Eni Česká republika, s. r. o., za dohodnutou kupní cenu 34.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 40 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

65.

Prodej částí pozemku p. č. 2/2 v k. ú. Komín - ZM6/3052

1. ZMB bere na vědomí přípis společnosti Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o., ze dne 9. 12. 2013 obsahující protinávrh kupní ceny ve výši 1.000,- Kč/m².


2. ZMB schvaluje
a) prodej pozemků
- p. č. 2/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m²

- p. č. 2/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 127 m²

v k. ú. Komín,
společnosti Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o., za dohodnutou
kupní cenu 381.442,- Kč,

b) zřízení předkupního práva jako práva věcného k pozemkům
- p. č. 2/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m²
- p. č. 2/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 127 m²

vše v k. ú. Komín,
ve prospěch statutárního města Brna
práva přednostního daru jako práva smluvního k nemovitostem
- p. č. 2/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m²

- p. č. 2/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 127 m²

vše v k. ú. Komín,
ve prospěch statutárního města Brna
a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva s věcnými účinky a o přednostní nabídce daru, která tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení.

3. ZMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru Magistrátu města Brna podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

66.

Prodej nemovitosti (rodinný dům) na adrese Veslařská č. or. 238, č. p. 341 v k. ú. Pisárky - ZM6/3053

1. ZMB bere na vědomí

 • protokol z otevření nabídky doručené v nabídkovém řízení na prodej budovy Veslařská č. or. 238, č. p. 341, která se stala součástí pozemku p. č. 1523, pozemku p. č. 1523 a části pozemku p. č. 1522, vše v k. ú. Pisárky ze dne 11. 2. 2014,

 • usnesení 73. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 11. 2. 2014, bod č. 73/13 ve věci hodnocení nabídky, kterou statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej uvedených nemovitostí.


2. ZMB schvaluje na základě nabídkového řízení

prodej nemovitostí:
- budovy Veslařská č. or. 238, č. p. 341 jako součásti pozemku p. č. 1523
- pozemku p. č. 1523 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 141 m²

- pozemku p. č. 1522/1 zahrada o výměře 515 m²

vše v k. ú. Pisárky,
xxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 9.107.000,- Kč,

zřízení služebnosti inženýrských sítí - umístění rozpínací skř&#$08ně veřejného osvětlení včetně přívodních kabelů k pozemku p. č. 1522/1 zahrada o výměře 515 m² v k. ú. Pisárky ve prospěch společnosti Technické sítě Brno, akciov&#$07 společnost,

a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 42 těchto usnesení

změnu seznamů bytových domů, schválených na Z3/033. zasedání ZMB, konaném od 11. 12. 2001, ve znění pozdějších změn, tak, že vyřazuje dům Veslařská č. or. 238 v MČ Brno-Jundrov ze seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve svém vlastnictví nejméně po domu 15 let.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

67.

Prodej nemovitosti (budova občanské vybavenosti) na adrese Tuřanka č. or. 3, v k. ú. Slatina - ZM6/3061

1. ZMB bere na vědomí, že dne 7. 3. 2014 na základě usnesení R6/131 schůze RMB konané dne 5. 3. 2014 byla doložena prohlášení deklarující beztrestnost fyzických osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu společnosti BESSY INVEST a. s.

2. ZMB schvaluje na základě nabídkového řízení prodej nemovitosti:
- budovy Tuřanka č. or. 3, č. p. 293 jako součásti pozemku p. č. 1777
- pozemku p. č. 1777 zastavěná plocha a nádvoří o výmě&#$04e 446 m²

v k. ú. Slatina,
společnosti BESSY INVEST a. s. za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.770.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

68.

Nabytí pozemku p. č. 1837/9 v k. ú. Maloměřice při ul. Mlýnské nábřeží - ZM6/3009

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 1837/9 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 45 m²

v k. ú. Maloměřice z vlastnictví xxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna a za podmínek darovací smlouvy, které tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 

69.

Nabytí pozemku p. č. 874/14 v k. ú. Tuřany, zřízení služebnosti k pozemku p. č. 874/14 v k. ú. Tuřany pro stavbu "Brno, MČ Brno-Tuřany - dostavba kanalizace" - ZM6/2964

ZMB schvaluje

 • nabytí pozemku p. č. 874/14 - o výměře 16 m² v k. ú. Tuřany, z vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 26.970,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti,

 • zřízení služebnosti vstupu a vjezdu přes pozemek p. č. 874/14 v k. ú. Tuřany na pozemek p. č. 844 v k. ú. Tuřany ve prospěch xxxxx xxxxxxxxxx za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti.

Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

70.

Nabytí spoluvlastnických podílů ve výši id. 1/2 k pozemku p. č. 138/2 k. ú. Štýřice pro stavbu "EUROPOINT Brno - městská infrastruktura" - ZM6/3002

ZMB schvaluje nabytí spoluvlastnických podílů v celkové výši id. 1/2 k pozemku p. č. 138/2, orná půda, o výměře 928 m², k. ú. Štýřice, včetně součástí a příslušenství v podílovém spoluvlastnictví xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx (id. 1/8), xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (id. 1/8), xxxx xxxxxx (id. 1/8) a xxxxx xxxxxxxxx (id. 1/8) do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 790.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

71.

Nabytí pozemku p. č. 756 jehož součástí je budova č. p. 67 v k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - změna usnesení ZMB č. Z5/038, bod 98 - ZM6/3001

ZMB mění usnesení ZMB č. Z5/038, bod č. 98, ze dne 5. října 2010, které zní:

"ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 756 - zastav&#$01ná plocha a nádvoří, o výměře 2.840 m²

a budovy č. p. 67
v k. ú. Trnitá,
včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví společnosti FSIk, METAL, s. r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 47.432.450,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení. "


takto:

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 756 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2.840 m²

jehož součástí je stavba č. p. 67 v k. ú. Trnitá včetně všech součástí a příslušenství
z vlastnictví společnosti SIK METAL s.r.o. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 47.000.000,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 47 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

72.

Nabytí komunikační stavby - chodníků a parkovací plochy při ulici Křídlovická a Hybešova na pozemcích p. č. 1563/1 a p. č. 1563/27 a na částech
p. č. 1563/5 a p. č. 1382/1 v k. ú. Staré Brno - ZM6/2961

ZMB schvaluje nabytí komunikační stavby při ulici Křídlovická a Hybešova chodníky a parkovací plochy na pozemcích p. č. 1563/1 a p. č. 1563/27 a částech p. č. 1563/5 a p. č. 1382/1, vše v k. ú. Staré Brno, ve vlastnictví společnosti KOMFORT, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000 Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 48 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

73.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1563/27 v k. ú. Staré Brno - ZM6/2962

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku část p. č. 1563/9 oddělená dle geometrického plánu č. 998-138/2011 a označená jako p. č. 1563/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m² v k. ú. Staré Brno, ve vlastnictví společnosti KOMFORT, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

74.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1507/4 v k. ú. Pisárky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/3008

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 1507/4 - zahrada, o výměře 52 m²

v k. ú. Pisárky,
z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, které tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

75.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 839/219 v k. ú. Medlánky z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/3017

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 839/219 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m²

v k. ú. Medlánky,
z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, které tvoří přílohu č. 51 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

76.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1299/6, k. ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR -ÚZSVM - ZM6/3007

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 1299/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 191 m²

který vznikl oddělením dle geometrického plánu č. 2751-27/2012 z pozemku p. č. 1299/3, k. ú. Královo Pole,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 52 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

77.

Budoucí bezúplatné nabytí pozemků p. č. 180/3, 545/140 a částí p. č. 545/138, 545/139, 545/141, 545/136, 545/137 včetně na nich umístěné komunikační stavby při ulici Hatě v k. ú. Ivanovice - ZM6/3004

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků pod komunikační stavbou
- p. č. 180/3 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 82 m²,
- p. č. 545/140 orná půda, o výměře 51 m²,

- části p. č. 545/138, 545/139, 545/141 vše orná půda
vše v k. ú. Ivanovice,
v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxx xxxxxxx, společnosti Real Park spol. s r. o., manželů xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxx,
- částí p. č. 545/136, 545/137 oba orná půda,
v k. ú. Ivanovice,
ve vlastnictví xxx. xxxxx xxxxxxx, včetně na nich umístěné komunikační stavby při ulici Hatě, do vlastnictví statutárního města Brna a za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí darovací, která tvoří přílohu č. 53 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

78.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 263/2 a p. č. 263/3 oba v k. ú. Trnitá z vlastnictví Geoindustria, s. p. v likvidaci - ZM6/3042

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 263/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 92 m²
- p. č. 263/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 171 m²

oba v k. ú. Trnitá,
z vlastnictví Geoindustria, s. p. v likvidaci, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která tvoří přílohu č. 54 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

79.

Záměr nabytí pozemku p. č. 9399/2 v k. ú. Židenice - ZM6/2963

ZMB neschvaluje nabytí pozemku
- p. č. 9399/4 - o výměře 464 m²

v k. ú. Židenice,
z vlastnictví xxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 1.624.000,- Kč, tj. 3.500,- Kč/m² (návrh pana xxxxxxxx ze dne 11. 1. 2012).


 

80.

Smlouva o smlouvě budoucí darovací na bezúplatné nabytí úseku stávající silnice I/42 v ulicích Skácelova, Slovanské náměstí, Husitská, Palackého třída, Kosmova a Božetěchova - ZM6/3013

ZMB schvaluje budoucí bezúplatné nabytí stavby stávající silnice I/42 v ulicích Skácelova, Slovanské náměstí, Husitská, Palackého třída, Kosmova a Božetěchova situované na pozemcích
- p. č. 5/3, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 159 m²

- p. č. 13/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o v&#$06měře 1.335 m²
- p. č. 1017/11, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1.390 m²

- p. č. 1017/12, ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m²
- p. č. 1019/16, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m²
- p. č. 1019/20, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.813 m²

- p. č. 1297/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34.362 m²
- p. č. 1298/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10.249 m²
- p. č. 1614/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1.460 m²

- p. č. 1614/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2.205 m²
- p. č. 3618/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14.714 m²

- p. č. 3631/9, ostatní plocha, zeleň o výměře 632 m²
- p. č. 4602/54, ostatní plocha, silnice o výměře 525 m²
- p. č. 4726/6, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 218 m²

- p. č. 4726/7, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 49 m²
- p. č. 4726/8, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 122 m²
- p. č. 5339, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7.303 m²

- p. č. 5368/1, ostatn&#$08 plocha, ostatní komunikace o výměře 6.642 m²

vše v k. ú. Královo Pole,
z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Brna, za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí darovací, která tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 

81.

Směna pozemku p. č. 2954/21 za pozemek p. č. 2882/2, oba k. ú. Slatina - ZM6/2960

ZMB schvaluje směnu pozemků
- část p. č. 2954/1 oddělená dle geometrického plánu č. 2476-35/2012 a označená jako p. č. 2954/21 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 11 m²

v k. ú. Slatina,
ve vlastnictví statutárního města Brna
za pozemek
- p. č. 2882/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m²

v k. ú. Slatina,
ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxx,
bez doplatku a za podmínek uvedených ve směnné smlouvě, která tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

82.

Směna pozemku p. č. 2972/17 za pozemky p. č. 1116/4, 1342/4 v k. ú. Slatina - ZM6/3036

ZMB schvaluje směnu pozemku
- p. č. 2972/17 - zahrada, o výměře 7 m² v k. ú. Slatina (dle GP č. 2596-135/2013)

ve vlastnictví statutárního města Brna
za pozemky
- p. č. 1116/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 12 m²
- p. č. 1342/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m²

v k. ú. Slatina (oba dle GP č. 2596-135/2013)
ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxxx
s doplatkem ve prospěch xxxxxx xxxxxxxxxx ve výši 13.700,- Kč a za podmínek směnné smlouvy a dohody o zrušení předkupního práva, která tvoří přílohu č. 57 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

83.

Směna částí pozemků p. č. 500/3 a p. č. 502/4 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3057

ZMB schvaluje

 1. směnu pozemků
 2. - p. č. 500/10 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 38 m²
  - p. č. 502/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 129 m²

  v k. ú. Horní Heršpice,
  ve vlastnictví statutárního města Brna

  za pozemky
  - p. č. 499/5 - o výměře 20 m²
  - p. č. 500/9 - o výměře 1 m²
  - p. č. 502/8 - o výměře 146 m²

  v k. ú. Horní Heršpice 
  ve vlastnictví společnosti CENTRUM VIKTORIA s. r. o.
  bez doplatku;

 3. zřízení služebnosti inženýrské sítě

- uložení
- vodovodního řadu DN 600 vč. jeho ochranného pásma,
- jednotné kanalizační stoky DN 1100 vč. jejího ochranného pásma,
na pozemku p. č. 500/10 - ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Horní Heršpice, (který vzniká dle GP č. 1726-54/2012 oddělením z pozemku p. č. 500/3 v k. ú. Horní Heršpice) a pozemku p. č. 502/4 ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Horní Heršpice, (který vzniká dle GP č. 1726-54/2012 oddělením z pozemku p. č. 502/4 v k. ú. Horní Heršpice)


- respektování ochranného pásma
- vodovodního řadu DN 600 vč. jeho ochranného pásma,
- jednotné kanalizační stoky DN 1100 vč. jejího ochranného pásma,
na pozemku p. č. 500/10 - ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Horní Heršpice, (který vzniká dle GP č. 1726-54/2012 oddělením z pozemku p. č. 500/3 v k. ú. Horní Heršpice) a pozemku p. č. 502/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, v k. ú. Horní Heršpice, (který vzniká dle GP č. 1726-54/2012 oddělením z pozemku p. č. 502/4 v k. ú. Horní Heršpice)

- omezení činností v ochranných pásmech a právo chůze a jízdy pro statutární město Brno a společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 58 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

84.

Svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 3911 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/3040

ZMB schvaluje MČ Brno-Žabovřesky svěření pozemku
- p. č. 3911 ostatní plocha, zeleň o výměře 180 m²

v k. ú. Žabovřesky,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část II - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 71 přílohy č. 4.


 

85.

Svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 1012/84, 3985, 4226 v k. ú. Komín - ZM6/3016

ZMB schvaluje MČ Brno-Komín svěření pozemků
- p. č. 1012/84 ostatní plocha, sportoviště a rekreačn&#$08 plocha o výměře 197 m²
- p. č. 3985 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 649 m²

- p. č. 4226 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 599 m²

v k. ú. Komín,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 104 přílohy č. 4.

 

86.

Svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 4008, 4154 v k. ú. Komín - ZM6/3015

ZMB schvaluje MČ Brno-Komín svěření pozemků
- p. č. 4154 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 281 m²

- p. č. 4008 ostatní plocha, zeleň o výměře 945 m²

v k. ú. Komín,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 104 přílohy č. 4 s doplňující podmínkou omezení pro nájemce nezřizovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu.


87.

Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 7366/41, 7366/42, 7366/43, 7366/49 v k. ú. Bystrc - ZM6/3014

ZMB schvaluje MČ Brno-Bystrc svěření pozemků
- p. č. 7366/41 ostatní plocha, zeleň, o výměře 457 m²

- p. č. 7366/42 ostatní plocha, zeleň, o výměře 434 m²

- p. č. 7366/43 ostatní plocha, zeleň, o výměře 172 m²
- p. č. 7366/49 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 m²

vše v k. ú. Bystrc,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 104 přílohy č. 4.

88.

Svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 1443 v k. ú. Černá Pole - ZM6/3021

ZMB schvaluje MČ Brno-sever svěření pozemku
- p. č. 1443 - zastavěná plocha, o výměře 17 m²

v k. ú. Černá Pole,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 104 přílohy č. 4.

 

89.

Dispozice s částmi pozemků p. č. 1575/3, 3116 v k. ú. Jundrov - ZM6/3055

1. ZMB bere na vědomí

 • žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze dne 30. 9. 2013 o uznání vlastnického práva k částem pozemků p. č. 1575/3, 3116 o celkové výměře 55 m² v k. ú. Jundrov vydržením,

 • přípis xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze dne 18. 11. 2013, kter&#$06m zejm. trvá na tom, že se stala vlastníkem částí pozemků p. č. 1575/3, 3116 o celkové výměře 55 m² v k. ú. Jundrov vydržením a žádá o uznání vlastnického práva k p&#$04edmětným pozemkům.


2. ZMB nesouhlasí s uznáním vlastnického práva xxxxxxx xxxxxxxxxxx k části pozemku
- p. č. 1575/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²

a k části pozemku
- p. č. 3116 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 36 m²

v k. ú. Jundrov,
vydržením dle ust. § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. ZMB schvaluje prodej

 • pozemku p. č. 1575/12 - zahrada, o výměře 18 m² v k. ú. Jundrov, xxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 33.760,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 59a těchto usnesení;

 • pozemku p. č. 1575/13 - zahrada, o výměře 18 m² v k. ú. Jundrov, xxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 33.760,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 59b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 

90.

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a. s. - ZM6/2959

Usnesení nebylo přijato.


 

91.

Vložení nepeněžitého vkladu - pozemku v k. ú. Město Brno dotčeném stavbou "Parkovací objekt - ulice Panenská" do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - ZM6/3005

ZMB schvaluje

 • vložení nepeněžitého vkladu statutárního města Brna tvořeného pozemkem p. č. 502/6 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 61 m² (pozemek vznikl oddělením od p. č. 502/2 podle geometrického plánu 608-13/2013) v k. ú. Město Brno, obec Brno, zapsaném na LV č. 10001 do společnosti Brněnské komunikace a. s., za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem hodnotě 492.700,- Kč (cena obvyklá),

 • zřízení předkupního práva k tomuto pozemku ve prospěch statutárního města Brna. 
 

92.

Zahájení procesu projednání zrušení Územního plánu zóny (ÚPZ) Řečkovice - centrální část - ZM6/2965

ZMB v návaznosti na ust. § 71 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 • rozhoduje o zahájení procesu projednání zrušení Územního plánu zóny (ÚPZ) Řečkovice - centrální část,

 • bere na vědomí pozastavení procesu pořizování změny Územního plánu zóny (ÚPZ) Řečkovice - centrální část č. RP 2/08 do doby konečného rozhodnutí o budoucím využití (zrušení či ponechání v platnosti) ÚPZ Řečkovice - centrální část.


 

93.

Dodatek č. 11 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - ZM6/2982

1. ZMB schvaluje předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu navrhovaného dodatku č. 11 protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, který tvoří přílohu č. 60 těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem dodatku č. 11 protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

94.

Dodatek č. 12 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - ZM6/2983

1. ZMB schvaluje vynětí majetku statutárního města Brna ze správy Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace, ve smyslu navrhovaného dodatku č. 12 protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, který tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem dodatku č. 12 protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 
 

95.

Protokol č. 49 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - ZM6/2987

1. ZMB schvaluje předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu navrhovaného protokolu č. 49 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, který tvoří přílohu č. 62 těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem protokolu č. 49 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

96.

Projekt Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města - posouzení projektu - ZM6/2978

1. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města", které tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení;

 • přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt "Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.


***
2. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt "Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z6/032/96]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2014-06-30]

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

97.

Projekt IPRM "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" - posouzení projektu - ZM6/2977

1. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená", které tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení;

 • přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.


 
***
2. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z6/032/97]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2014-04-30]

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

98.

Projekt - (NE)Hrajeme si s domácím násilím - účast na projektu - ZM6/2970

ZMB bere na vědomí

 • výjimku z Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů,

 • účast statutárního města Brna jako partnera s finančním příspěvkem v projektu (NE)Hrajeme si s domácím násilím předkládaného v rámci Norských fondů obecně prospěšnou společností SPONDEA.


 

99.

Projekt Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/2976

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská".

2. ZMB souhlasí s podmínkami poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 65a těchto usnesení.

3. ZMB schvaluje smlouvu č. 12106342 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská", které tvoří přílohu č. 65b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 

100.

Projekt Vila Tugendhat - rozhodnutí s podmínkami o poskytnutí dotace - změna - ZM6/2975

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) z Integrovaného operačního programu na projekt Vila Tugendhat.

 
 
2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Vila Tugendhat, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 66 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

101.

Projekt IPRM "Sportovní areál Brno-Útěchov" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/2974

ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 12.584.967,36 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Sportovní areál Brno-Útěchov", která tvoří přílohu č. 67 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

102.

Projekt IPRM "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně" - dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace - ZM6/2973

1. ZMB schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně", která tvoří přílohu č. 68 těchto usnesení.

***
2. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu nové žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně".
***
úkol č.: [Z6/032/102]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2014-04-26]

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

103.

Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2014 - smlouva o partnerství - ZM6/2971

ZMB schvaluje smlouvu o partnerství k projektu "Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2014", která tvoří přílohu č. 69 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 
 
 

104.

Podpora meziobecní spolupráce - smlouva - ZM6/2986

1. ZMB bere na vědomí oficiální dopis Svazu měst a obcí ČR na primátora města Brna ve věci projektu Meziobecní spolupráce.

2. ZMB schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", která tvoří přílohu č. 70 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 

105.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - březen 2014 - změna celkových nákladů - rozpočtové opatření - ZM6/2972

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 71 těchto usnesení, za účelem zapojení a přesunu v rámci provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

 
 

106.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - rozpočtové opatření - ZM6/2968

1. ZMB bere na vědomí

 • zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5023 "Zelný trh" - rekonstrukce z 53.923 tis. Kč na 64.323 tis. Kč,

 • zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5142 "Zateplení ZŠ Blažkova" z 24.100 tis. Kč na 28.100 tis. Kč,

 • zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5146 "Zateplení ZŠ Labská" z 45.600 tis. Kč na 61.200 tis. Kč,

 • zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5165 "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60, 62, 64, Brno-Řečkovice" z 3.209 tis. Kč na 3.774 tis. Kč.


2. ZMB schvaluje

 • zařazení projektu ORG 5195 "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" s celkovými náklady ve výši 11.560 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,


 
 
 
 
 

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení, za účelem zapojení Fondu kofinancování evropských projektů.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 

Ověřovatelé:

JUDr. Robert Kerndl, v. r.

Mgr. Josef Haluza, v. r.

 
 
V Brně 20. března 2014
Zápis zpracovala Nikol Šabratová, Organizační odbor MMB
Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB