Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/136
konané dne 9. dubna 2014

Program:

1a.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - RM6/10611

1b.

Přehled účasti na schůzích komisí RMB - RM6/10580

2.

Záměr prodeje a pronájmu pozemku p. č. 2398 a částí pozemků p. č. 2390 a p. č. 2405/1, vše v k. ú. Starý Lískovec - restaurace Don v ul. Kurská - RM6/10609

3.

Projekt "Zateplení mateřské školy Rybnická 45, Brno-Nový Lískovec" - žádost o dotaci - RM6/10617

4.

Projekt "Zateplení budovy ÚMČ, Oblá 75a, Brno-Nový Lískovec" - žádost o dotaci - RM6/10618

5.

Projekt "Zateplení budovy Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec" - žádost o dotaci - RM6/10619

6.

Projekt "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Bořetická 7" - žádost o dotaci - RM6/10621

7.

Projekt "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Prušánecká 8" - žádost o dotaci - RM6/10622

8.

Projekt "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Velkopavlovická 15" - žádost o dotaci - RM6/10623

9.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na vybudování nového radiokomunikačního systému TETRA - RM6/10575

10.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Kancelářské potřeby a xerografický papír pro Magistrát města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouvy - RM6/10620

11.

"Brno, Vackova, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - záměr zadání, předběžné oznámení, odůvodnění veřejné zakázky - RM6/10593

12.

"Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - záměr zadání, předběžné oznámení, odůvodnění veřejné zakázky - RM6/10594

13.

Souhlas s podáním žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2014 - dotace ztráty z poskytování žákovského jízdného v rámci IDS JMK - RM6/10578

14.

Investiční záměr "Parkovací dům Panenská - komunikace" - RM6/10577

15.

Žádost o souhlas se zpracováním investičního záměru "ÚN v Brně - rekonstrukce výměníkové stanice v objektu Ponávka 10" - RM6/10567

16.

Žádost o projednání přerušení provozu MŠ Brno, Štolcova 51 a MŠ Brno, Veslařská 256 - RM6/10581

18.

Změna podmínek smlouvy o nájmu prostoru v objektu č. 17 bez č. p. a. ev. na pozemku p. č. 695 v areálu Kraví Hora II, k. ú. Veveří - RM6/10588

19.

Smlouva o nájmu prostor a pozemku - ul. Vídeňská, k. ú. Štýřice - RM6/10592

20.

Záměr pronájmu nebytových prostor bývalého kina Scala v objektu Moravské nám. 3 Masarykově univerzitě - RM6/10590

21.

Žádost "Adam dětem o. s." o splátkový kalendář na úhradu dluhu za užívání nebytových prostor v objektu Anenská 10 - RM6/10591

22.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Orlí 7 - oprava nebytového prostoru v zadním traktu" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností W.A.K. spol. s r. o. - RM6/10595

24.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Kontrola objektů ve správě Odboru správy majetku MMB z hlediska PO a BOZP" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností Ing. Petr Dostál, s. r. o. - RM6/10587

25.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Gromešova 1 - oprava západní a jižní fasády" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/10650

26.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" -výběr nejvhodnější nabídky a smlouva - RM6/10639

23.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Revize požárních hasících přístrojů a hydrantů v objektech ve správě OSM MMB" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností HASIČ SERVIS Ševčík, s. r. o. - RM6/10589

27.

Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 1. termín roku 2014, rozpočtové opatření - RM6/10596

17.

"Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2014" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/10585

28.

Žádost Bytového družstva Keřová, družstvo, o souhlas se změnou výpočtu měsíčního příspěvku do fondu oprav u bytů v domech Keřová 27,29 a Bešůvka 10 - RM6/10610

29.

Žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx o pronájem bytu v DPS mimo pořadník žadatelů - RM6/10599

30.

Prodloužení doby nájmu bytu xxxxxx xxxxxxxxxx - RM6/10597

31.

Žádost manželů xxxxxxxxxxxx o pronájem menšího bytu - RM6/10398

32.

Záměr prodeje nemovitosti (bytový dům) na adrese Křenová č. or. 47, čp. 151. v k. ú. Trnitá - RM6/10612

33.

Záměr odkoupení id. 1/50 budovy č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava (plavecký stadion za Lužánkami) a budov č. p. 581 a č. p. 582 stojících na pozemcích p. č. 834/4 a p. č. 834/5 (fitness centrum a šatny), vše v k. ú. Ponava, ve vlastnictví VALC active, spol. s r. o. - návrh na změnu usnesení - RM6/10648

34.

Záměr prodeje id. 1/2 nemovitosti (budova objektu bydlení) na adrese Jakubské nám. 2/Rašínova 8 s pozemkem p. č. 47 v k. ú. Město Brno, zrušení usnesení - RM6/10613

35.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1874/1 v k. ú. Komárov - RM6/10603

36.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 3569/337 v k. ú. Šlapanice u Brna - RM6/10606

37.

Návrh prodeje pozemků p. č. 94/34 a p. č. 96/29 v k. ú. Kohoutovice při ul. Bašného - RM6/10607

38.

Návrh prodeje pozemku p. č. 667/1 a částí pozemků p. č. 666/3 a p. č. 633/2 vše v k. ú. Medlánky - RM6/10602

39.

Návrh prodeje pozemku p. č. 3942/68 a části p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole - RM6/10651

40.

Nabytí nemovitostí z majetku ČR dle ust. § 2c zákona č. 172/1991 Sb. a zřízení věcného břemene - RM6/10608

41.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 504/2 v k. ú. Veveří - Nabytí majetku - budovy bez č.p./č.ev.., která je součástí pozemku p. č. 504/2 k. ú. Veveří do majetku statutárního města Brna a svěření MČ Brno-střed - RM6/10601

42.

Pronájem části pozemku p. č. 143/2 v k. ú. Lesná v ul. Haškova - RM6/10614

43.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 6207 2 031 na pronájem pozemků p. č. 2431/73, p. č. 2431/79 a p. č. 2531/1 v k. ú. Bosonohy a záměr pronájmu (zemědělského pachtu) pozemků p. č. 2531/1, p. č. 2431/73 a p. č. 2431/79 a části pozemku p. č. 2531/92 v k. ú. Bosonohy při ul. Konopiska - RM6/10615

44.

Nabídky předkupního práva dle & 101 stavebního zákona k pozemkům v areálu společnosti Zetor, a. s. - RM6/10649

45.

Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 915/25 v k. ú. Přízřenice - RM6/10605

46.

Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 915/31 v k. ú. Přízřenice - RM6/10604

47.

Žádost Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina o uznání vlastnictví ČR k nemovitostem areálu bývalého "Tomášského dvora v Brně" v k. ú. Veveří a žádost TJ Moravan Brno o výpůjčku nemovitostí v areálu bývalého "Tomášského dvora v Brně" v k. ú. Veveří - RM6/10616

48.

Návrh na uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti se stavbou: "Místní komunikace v ulici Dostálově v Brně Stránicích" na pozemcích v k. ú. Stránice a návrh dodatku k smlouvě o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a smlouvě o zřízení zástavního práva - R6/10654

49.

Odpisové plány příspěvkových organizací v působnosti OŽP MMB na rok 2014 - RM6/10583

50.

Účetní závěrky příspěvkových organizací v působnosti OŽP MMB za rok 2013 - RM6/10584

51.

Podání žádosti Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2014 - RM6/10574

53.

Převzetí objektu a provozování Střediska ekologické výchovy Hlídka 4 v parku Špilberk Zoo Brno a stanicí zájmových činností, příspěvkovou organizací; návrh rozpočtového opatření v ORJ 4200 - RM6/10582

54.

Dohoda o založení a provozování vinice v parku NKP Špilberk - RM6/10576

55.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - duben 2014 - RM6/10625

56.

Projekt IPRM "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov" - posouzení projektu - RM6/10630

57.

Projekt IPRM "IN line dráha při ZŠ Brno, Pavlovská 16, Brno-Kohoutovice" - žádost o dotaci - RM6/10629

58.

Projekt IPRM "Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí" - žádost o dotaci - RM6/10640

59.

Projekt Zateplení logopedického stacionáře Synkova - žádost o dotaci - RM6/10643

60.

Projekt Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/10626

62.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - duben 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/10627

63.

Projekt Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo - posouzení projektu - RM6/10644

64.

Finanční plány na rok 2014 příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem - RM6/10633

65.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 0057110700073 uzavřené dne 30. 5. 2011 mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - budoucí prodej pozemků, staveb a ostatního majetku v areálu ČOV Brno - Modřice - RM6/10624

66.

Účast statutárního města Brna na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně - RM6/10632

67.

Záměr budoucího prodeje pozemků p. č. 7828, 7831/18 a části p. č. 7822/1 v k. ú. Židenice, návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6313172974 - RM6/10635

68.

Souhlas Rady města Brna s podáním žádostí MČ Brno-sever o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu vyhlášeného Jihomoravským krajem pro rok 2014 - RM6/10641

69.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu územního plánu Moravany - RM6/10636

70.

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 7113031734 o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a Brněnskou poliklinikou, s. r. o. - RM6/10653

71.

Projekt Památková obnova fasád Mahenova divadla z ulice Rooseveltova, z ulice Za divadlem a z ulice Dvořákova - posouzení projektu - RM6/10642

72.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Minigolfový areál Kníničkv" k. ú. Kníničkv, MČ Brno-Kníničky - RM6/10634

73.

Žádost MČ Brno-střed o vydání souhlasu se změnou účelu použití již postoupených příjmů z prodeje bytových domů k jinému účelu Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z6/025, bod č. 41 - RM6/10638

74.

"Zateplení MŠ Absolonova" - odmítnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvy a smlouva o dílo s obchodními firmami WEBEL, s. r. o. a VAPEko systém, s. r. o. - RM6/10652

75.

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Královo Pole a k. ú. Ivanovice dotčených stavbami "Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-MaloměřiceBrno-Královo Pole" a "Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole-Kuřim" - RM6/10655

76.

Rozhodnutí ve věci soudního sporu o přikázání pozemků p. č. 944/14, p. č. 5149/111 p. č. 5149/49, p. č. 5149/50, p. č. 5149/60 a p. č. 5093/12 k. ú. Žabovřesky do vlastnictví statutárního města Brna, vydání bezdůvodného obohacení a náhradě škody proti statutárnímu městu Brnu a Dopravnímu podniku města Brna, a. s., návrh rozpočtového opatření - RM6/10657

77.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 1017 v k. ú. Ponava - RM6/10660

78.

"Zateplení ZŠ Úvoz" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Cooptel, stavební a. s. - RM6/10659

79.

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/033

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


 

Bod 17 byl projednán po bodě 27
Bod 23 byl projednán po bodě 26


 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

52.

Žádost Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, o udělení předchozího souhlasu k využívání služeb bankovních záruk - RM6/10586

61.

Projektu financované z Fondu kofinancování evropských projektů - návrh rozpočtového opatření - RM6/

 
 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:

MVDr. Vlastimil Žďárský, JUDr. Robert Kerndl.

 

1a.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - RM6/10611

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích výborů ZMB za 1. čtvrtletí roku 2014.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

1b.

Přehled účasti na schůzích komisí RMB - RM6/10580

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích komisí RMB za 1. čtvrtletí roku 2014.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

2.

Záměr prodeje a pronájmu pozemku p. č. 2398 a částí pozemků p. č. 2390 a p. č. 2405/1, vše v k. ú. Starý Lískovec - restaurace Don v ul. Kurská - RM6/10609

Dotazy členů RMB zodpověděli Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta MČ Brno-Starý Lískovec a JUDr. Marie Vaďurová, vedoucí Oddělení právních služeb MO MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantách II.A).


1. RMB bere na vědomí
- "Návrh na dispozici s majetkem města" - žádost xxxx xxxxxxx o prodej (pronájem) pozemku p. č. 2398 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 640 m² pod restaurací Don - budovou č. p. 642 v jeho vlastnictví (LV č. 1640) a dále částí pozemků p. č. 2390 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 70 m² a p. č. 2405/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m², vše k. ú. Starý Lískovec, o celkové výměře 722 m²,


- e-mail xxxx xxxxxxx ze dne 6. 3. 2014 - protinávrhy kupní ceny:

 • za prodej pozemku p. č. 2398 pod restaurací a části pozemku p. č. 2405/1 o výměře 12 m² pod zádveřím restaurace, vše v k. ú. Starý Lískovec, o celkové výměře 652 m², v částce 978.000,- Kč (1.500,-Kč/m² vč. nákladů na převod),
 • za prodej pozemku p. č. 2398 pod restaurací, části pozemku p. č. 2405/1 o výměře 12 m² pod zádveřím restaurace a části pozemku p.č. 2390 o výměře 70 m² pod restaurační zahrádkou, vše v k.ú. Starý Lískovec, o celkové výměře 722 m², v částce 1.168.088,-Kč (cca 1.618,- Kč/m², tj. 1.500,- Kč/m² za p. č. 2398 a p. č. 2405/1 a 2.060,- Kč/m² za p. č. 2390, s navýšením o náklady na převod).


2. RMB
- nesouhlasí se záměrem prodeje a pronájmu:
části pozemku p. &#$03. 2390 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 70 m²

v k. ú. Starý Lískovec,

- souhlasí se záměrem prodeje a pronájmu:
- pozemku p. č. 2398 - zastavěná plocha a nádvoří, o v&#$06měře 640 m²
- části pozemku p. č. 2405/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m²

vše v k. ú. Starý Lískovec.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej
- pozemku p. č. 2398 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 640 m²
- části pozemku p. č. 2405/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m²

vše v k. ú. Starý Lískovec, o celkové výměře 652 m²

xxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.397.845,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

3.

Projekt "Zateplení mateřské školy Rybnická 45, Brno-Nový Lískovec" - žádost o dotaci - RM6/10617

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí souhlas Zastupitelstva MČ Brno-Nový Lískovec o předfinancování a spolufinancování projektu "Zateplení mateřské školy Rybničká 45, Brno-Nový Lískovec" z rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec.

2. RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na projekt "Zateplení mateřské školy Rybnická 45, Brno-Nový Lískovec", Městskou částí Brno-Nový Lískovec, bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

3. RMB pověřuje Ing. Janu Drápalovou, starostku Městské Části Brno-Nový Lískovec podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Zateplení mateřské školy Rybnická 45, Brno-Nový Lískovec" a k jednání se Státním fondem životního prostředí v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů, týkajících se administrace projektu, konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.

4. RMB požaduje, aby Ing. Jana Drápalová, starostka Městské části Brno-Nový Lískovec, zaslala Informativní zprávu o finální podobě žádosti o dotaci, Magistrátu města Brna, Oddělení implementace evropských fondů.
Termín: dle termínu výzvy

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

4.

Projekt "Zateplení budovy ÚMČ, Oblá 75a, Brno-Nový Lískovec" - žádost o dotaci - RM6/10618

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB bere na vědomí souhlas Zastupitelstva MČ Brno-Nový Lískovec o předfinancování a spolufinancování projektu "Zateplení budovy ÚMČ, Oblá 75a, Brno - Nový Lískovec" z rozpočtu MČ Brno- Nový Lískovec.

2. RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na projekt "Zateplení budovy ÚMČ, Oblá 75a, Brno-Nový Lískovec", Městskou částí Brno-Nový Lískovec, bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

3. RMB pověřuje Ing. Janu Drápalovou, starostku Městské části Brno-Nový Lískovec podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Zateplení budovy ÚMČ, Oblá 75a, Brno-Nový Lískovec" a k jednání se Státním fondem životního prostředí v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů, týkajících se administrace projektu, konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.

4. RMB požaduje, aby Ing. Jana Drápalová, starostka Městské části Brno-Nový Lískovec, zaslala Informativní zprávu o finální podobě žádosti o dotaci, Magistrátu města Brna, Oddělení implementace evropských fondů.
Termín: dle termínu výzvy

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

5.

Projekt "Zateplení budovy Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec" - žádost o dotaci - RM6/10619

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí souhlas Zastupitelstva MČ Brno-Nový Lískovec o předfinancování a spolufinancování projektu "Zateplení budovy Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec" z rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec.

2. RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí na projekt "Zateplení budovy Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec", Městskou částí Brno-Nový Lískovec, bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

3. RMB pověřuje Ing. Janu Drápalovou, starostku Městské části Brno-Nový Lískovec podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Zateplení budovy Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec" a k jednání se Státním fondem životního prostředí v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů, týkajících se administrace projektu, konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.

4. RMB požaduje, aby Ing. Jana Drápalová, starostka Městské části Brno-Nový Lískovec, zaslala Informativní zprávu o finální podobě žádosti o dotaci, Magistrátu města Brna, Oddělení implementace evropských fondů.
Termín: dle termínu výzvy

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

6.

Projekt "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Bořetická 7" - žádost o dotaci - RM6/10621

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 7-8.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2.1. na akci "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Bořetická 7, Brno", městskou částí Brno-Vinohrady bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

 
2. RMB pověřuje PhDr. Jiřího Čejku, starostu Městské části Brno-Vinohrady podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Bořetická 7, Brno" a k jednání se Státním fondem životního prostředí v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů, týkajících se administrace projektu, konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.

3. RMB požaduje, aby PhDr. Jiří Čejka, starosta Městské části Brno-Vinohrady, zaslal informativní zprávu o finální podobě žádosti o dotaci Magistrátu města Brna, Oddělení implementace evropských Fondů.
Termín: dle termínu výzvy

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

7.

Projekt "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Prušánecká 8" - žádost o dotaci - RM6/10622

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2.1. na akci "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Prušánecká 8, Brno", městskou částí Brno-Vinohrady bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2. RMB pověřuje PhDr. Jiřího Čejku, starostu Městské části Brno-Vinohrady podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Prušánecká 8, Brno" a k jednání se Státním fondem životního prostředí v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů, týkajících se administrace projektu, konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.

3. RMB požaduje, aby PhDr. Jiří Čejka, starosta Městské části Brno-Vinohrady, zaslal informativní zprávu o finální podobě žádosti o dotaci Magistrátu města Brna, Oddělení implementace evropských fondů.
Termín: dle termínu výzvy

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

8.

Projekt "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Velkopavlovická 15" - žádost o dotaci - RM6/10623

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2.1. na akci "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Velkopavlovická 15, Brno", městskou částí Brno-Vinohrady bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2. RMB pověřuje PhDr. Jiřího Čejku, starostu Městské části Brno-Vinohrady podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Velkopavlovická 15, Brno" a k jednání se Státním fondem životního prostředí v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů, týkajících se administrace projektu, konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.

3. RMB požaduje, aby PhDr. Jiří Čejka, starosta Městské části Brno-Vinohrady, zaslal informativní zprávu o finální podobě žádosti o dotaci Magistrátu města Brna, Oddělení implementace evropských fondů.
Termín: dle termínu výzvy

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

9.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na vybudování nového radiokomunikačního systému TETRA - RM6/10575

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo a vybudování nového radiokomunikačního systému TETRA č. 0082 12 05 00006 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a firmou KonekTel, a. s., který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje ředitele Městské policie Brno podpisem tohoto dodatku.

3. RMB souhlasí se zahájením zadávacího řízení u veřejné zakázky na "Dodávku datových terminálů a příslušenství pro potřeby strážníků MP Brno" formou zjednodušeného podlimitního řízení s předpokládanou hodnotou do částky 4.751.985,- Kč bez DPH, tj. 5.749.902,- Kč vč. DPH.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 

10.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Kancelářské potřeby a xerografický papír pro Magistrát města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouvy - RM6/10620

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku "Kancelářské potřeby a xerografický papír pro Magistrát města Brna"
- pro dílčí plnění A) kancelářské potřeby jako nejvhodnější nabídku společnosti LAW CZ s. r. o., Bílanská 2599, 767 01 Kroměříž,
- pro dílčí plnění B) xerografický papír, jako nejvhodnější nabídku společnosti bika -velkoobchod papírem, spol. s r. o., Brněnská 262, 666 01 Tišnov.

2. RMB schvaluje
- smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností LAW CZ s. r. o., Bílanská 2599, 767 01 Kroměříž, která tvoří přílohu č. 2a tohoto zápisu;
- smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností bika - velkoobchod papírem,
spol. s r. o., Brněnská 262, 666 01 Tišnov, která tvoří přílohu č. 2b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem smluv.

***
3. RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celých textů mluv.
T: do 15 dnů od uzavření smluv
***
úkol č.: [R6/136/10]
zodpovídá: OVV MMB [22]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 
 
 

11.

"Brno, Vackova, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - záměr zadání, předběžné oznámení, odůvodnění veřejné zakázky - RM6/10593

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Brno, Vackova, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu".

2. RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/136/11]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit odůvodnění veřejné zakázky "Brno, Vackova, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace a Vodovodu".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

12.

"Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - záměr zadání, předběžné oznámení, odůvodnění veřejné zakázky - RM6/10594

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasoví se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu".

2. RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 5601 9271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/136/12]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit odůvodnění veřejné zakázky "Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu".

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

13.

Souhlas s podáním žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2014 - dotace ztráty z poskytování žákovského jízdného v rámci IDS JMK - RM6/10578

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2014 - dotace ztráty z poskytování žákovského jízdného v rámci IDS JMK, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB zajistit odeslání žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2014 Jihomoravskému kraji.
T: do 2. 5. 2014
***
úkol č.: [R6/136/13]
zodpovídá: OD MMB [15]
termín: [2014-05-02]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

14.

Investiční záměr "Parkovací dům Panenská - komunikace" - RM6/10577

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje
- Investiční záměr "Parkovací dům Panenská - komunikace", který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu;
- zařazení investiční akce "Parkovací dům Panenská - komunikace" do operativního plánu investic.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

15.

Žádost o souhlas se zpracováním investičního záměru "ÚN v Brně - rekonstrukce výměníkové stanice v objektu Ponávka 10" - RM6/10567

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci "ÚN v Brně - rekonstrukce výměníkové stanice v objektu Ponávka 10".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

16.

Žádost o projednání přerušení provozu MŠ Brno, Štolcova 51 a MŠ Brno, Veslařská 256 - RM6/10581

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí přerušení provozu v Mateřské škole Brno, Štolcova 51, příspěvkové organizaci a v Mateřské škole Brno, Veslařská 256, příspěvkové organizaci v období hlavních prázdnin a to od 1. 7. 2014 do 29. 8. 2014 v souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

18.

Změna podmínek smlouvy o nájmu prostoru v objektu č. 17 bez č. p. a. ev. na pozemku p. č. 695 v areálu Kraví Hora II, k. ú. Veveří - RM6/10588

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě b).


1. RMB bere na vědomí žádost spolku Instruktoři Brno o. s., Lidická 787/45, 602 00 Brno o úpravu smluvních podmínek ve smlouvě o nájmu prostor - areál Kraví Hora.

2. RMB schvaluje změnu přílohy č. 29, bodu č. 87 usnesení R6/122. schůze RMB, konané dne 27. 11. 2013, tj. smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu č. 17 bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 695 v k. ú. Veveří uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Instruktoři Brno, jako nájemcem, spočívající ve snížení nájemného na částku 3912,- Kč za rok a úpravě textu smlouvy tak, aby byl v souladu správní úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinného od 1. 1. 2014.
Text smlouvy tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB mění část usnesení RMB R6/122 ze dne 27. 11. 2013, bod č.87, která zní:

"2. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu č. 17 bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 695 v k. ú. Veveří uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Instruktoři Brno, jako nájemcem
výměra: 33 m²

návrh nájemného: 6.600,- Kč ročně
účel nájmu: sklad
která tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB."


takto:

RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostoru v objektu č. 17 bez č. p. a č. ev., který je postaven na pozemku p. č. 695 v k. ú. Veveří, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Instruktoři Brno, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

19.

Smlouva o nájmu prostor a pozemku - ul. Vídeňská, k. ú. Štýřice - RM6/10592

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.

 
 

20.

Záměr pronájmu nebytových prostor bývalého kina Scala v objektu Moravské nám. 3 Masarykově univerzitě - RM6/10590

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor v 1. a 2. podzemním podlaží objektu Moravské nám. 3, č. p. 127 na pozemcích p. č. 38/1, 38/2 a 41 v k. ú. Město Brno, obec Brno, část obce Brno-město, o celkové výměře 1 590,10 m² Masarykově univerzitě, Žerotínovo nám. 9, Brno, a to prostor uvedených v tabulce, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor zákonným způsobem.
***
úkol č.: [R6/136/20]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

21.

Žádost "Adam dětem o. s." o splátkový kalendář na úhradu dluhu za užívání nebytových prostor v objektu Anenská 10 - RM6/10591

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).


1. RMB bere na vědomí žádost bývalého nájemce nebytového prostoru v objektu Anenská 10 spolku "Adam dětem o. s." o splátkový kalendář na úhradu dluhu za užívání nebytového prostoru a žádost o prominutí úroku z prodlení.

2. RMB schvaluje dohodu o splátkách dlužného nájemného za užívání nebytových prostor v objektu Anenská 10 včetně úhrad za služby spojené s nájmem, úroků z prodlení a soudního poplatku, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako věřitelem a spolkem "Adam dětem o. s." jako dlužníkem, týkající se sjednání splácení dluhu ve výši 96 815,73 Kč v 18 měsíčních splátkách.
Dohoda o splátkách tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody o splátkách.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

22.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Orlí 7 - oprava nebytového prostoru v zadním traktu" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností W.A.K. spol. s r. o. - RM6/10595

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Orlí 7 - oprava nebytového prostoru v zadním traktu" jako nejvhodnější nabídku společnosti W.A.K. spol. s r. o., Hudcova 78b, 612 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností W.A.K. spol. s r. o., Hudcova 78b, 612 00 Brno, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/136/22]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

24.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Kontrola objektů ve správě Odboru správy majetku MMB z hlediska PO a BOZP" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností Ing. Petr Dostál, s. r. o. - RM6/10587

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Kontrola objektů ve správě Odboru správy majetku MMB z hlediska PO a BOZP" jako nejvhodnější nabídku společnosti Ing. Petr Dostál, s. r. o., Hybešova 308/61, 602 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Ing. Petr Dostál, s. r. o., Hybešova 308/61, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 
 
 
 
***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/136/24]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

25.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Gromešova 1 - oprava západní a jižní fasády" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/10650

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Gromešova 1 - oprava západní a jižní fasády" jako nejvhodnější nabídku společnosti PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/136/25]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 

26.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" -výběr nejvhodnější nabídky a smlouva - RM6/10639

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. l písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" jako nejvhodnější nabídku společnosti IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno na veřejnou zakázku "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" zadanou podle ust. § 21 odst. l písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 
***
3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti RTS a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
T: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/136/26/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

 
***
4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/136/26/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

 
***
5. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/136/26/03]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

 
***
6. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/136/26/04]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

 
 
***
7. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem.
***
úkol č.: [R6/136/26/05]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

 
***
8. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/136/26/06]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

 
***
9. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu .
***
úkol č.: [R6/136/26/07]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

23.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Revize požárních hasících přístrojů a hydrantů v objektech ve správě OSM MMB" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností HASIČ SERVIS Ševčík, s. r. o. - RM6/10589

Dotazy členů RMB zodpověděl Bc. Petr Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Revize požárních hasících přístrojů a hydrantů v objektech ve správě OSM MMB" jako nejvhodnější nabídku společnosti HASIČ SERVIS Ševčík, s. r. o., Bartákova 7a, 628 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností HASIČ SERVIS Ševčík, s. r. o., Bartákova 7a, 628 00 Brno, která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 
 
***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/136/23]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

 

27.

Návrh čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 1. termín roku 2014, rozpočtové opatření - RM6/10596

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

- schválit rozpočtové opatření dle tabulky č. 1 a 2 v souvislosti s navrženým čerpáním finančních prostředků z Fondu bytové výstavby města Brna;
- protokoly o poskytnutí zápůjčky z Fondu bytové výstavby,

- uložit příslušným městským částem

 • provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 773 za příslušný kalendářní rok do 18.2.2015;
 • předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu financování a kolaudačního rozhodnutí na Bytový odbor MMB do 3 měsíců od kolaudace příslušné akce.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 

17.

"Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2014" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/10585

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze materiálu.


1. RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky - na službu "Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2014".

2. RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", který tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/136/17/01]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/136/17/02]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

28.

Žádost Bytového družstva Keřová, družstvo, o souhlas se změnou výpočtu měsíčního příspěvku do fondu oprav u bytů v domech Keřová 27,29 a Bešůvka 10 - RM6/10610

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. l dohody č.6208 9 030 spoluvlastníků bytových jednotek v domech Keřová 27, 29 a Bešůvka 10 statutárního města Brna a Bytového družstva Keřová, družstvo, který tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru podpisem dodatku č. l dohody č. 6208 9 030.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

29.

Žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx o pronájem bytu v DPS mimo pořadník žadatelů - RM6/10599

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě 3.


1. RMB neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem 1pokojového bytu č. 44 v domě Vondrákova 9 v Brně s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bytem Brno, Vondrákova 9, mimo pořadník žadatelů o byt v DPS schválený Komisí bydlení Rady města Brna dne 27. 1. 2014.

2. RMB doporučuje MČ Brno-Bystrc netrvat na vyklizení bytu do doby, než jí bude dle aktuálního pořadníku žadatelů o byt v DPS nabídnut jiný byt.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/136/29]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

 
Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

30.

Prodloužení doby nájmu bytu xxxxxx xxxxxxxxxx - RM6/10597

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje prodloužení doby nájmu bytu 1+kk č.2B v domě Francouzská 44 xxxxxx xxxxxxxxxx o 1 rok.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/136/30]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

31.

Žádost manželů xxxxxxxxxxxx o pronájem menšího bytu - RM6/10398

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje poskytnutí 2pokojového bytu manželům xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx, bytem Brno, Orlí 7, za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 3pokojového bytu č. 6 v domě Orlí 7.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
Termín: dle možností odboru
***
úkol č.: [R6/136/31]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 
 

32.

Záměr prodeje nemovitosti (bytový dům) na adrese Křenová č. or. 47, čp. 151. v k. ú. Trnitá - RM6/10612

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.A).


1. RMB bere na vědomí přípisy
- nájemců objektu Křenová č. or. 47 ze dne 16. 2. 2012, 2. 4. 2012, 26. 10. 2012, 30. 1. 2013, 11. 2. 2013, 4. 3. 2013, 7. 5. 2013, 24. 6. 2013, 11. 8. 2013, 4. 11. 2013 - opakovaná žádost o prodej objektu obsahující rovněž prohlášení připravenosti k jednání s panem xxxxxxxx a vyjádření, že akceptují kupní cenu stanovenou ZP zpracovaným Ing. Peterkou a že nebudou uplatňovat slevu pro prodej dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor z vlastnictví SMB do vlastnictví fyzických a právnických osob a žádost o zaslání nabídky k odkoupení objektu a žádost o vyjmutí prodeje funkčně spjaté plochy;
- paní xxxxxx xxxxxxxx ze dne 29. 1. 2013 - žádost o umoření částky ve výši 148.000,-Kč na nájemné.

2. RMB nesouhlasí s požadavkem paní xxxxxx xxxxxxxx, aby byla oprávněna užívat po dobu 47 měsíců pronajaté nebytové prostory bezplatně jako kompenzaci investic, které dle jejího tvrzení vynaložila na opravy a úpravy těchto prostor.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 • schválit

změnu seznamů bytových domů, schválených na Z3/033. zasedání ZMB, konaném od 11. 12. 2001, ve znění pozdějších změn, tak, že vyřazuje dům Křenová č. oř. 47 v MČ Brno-střed ze seznamu domů, které budou připravovány k prodeji dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob

 

 • souhlasit se záměrem prodeje nemovitosti:

- budovy Křenová č. or. 47, čp. 151 jako součásti pozemku p. č. 152
- pozemku p. č. 152 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 357 m²

vše v k.ú. Trnitá

 • schválit

- postoupení pohledávky ve výši 158.529,- Kč vůči dlužníkovi statutárního města Brna, který užíval byt v budově Křenová č. or. 47 na základě již ukončené nájemní smlouvy paní xxxxxx xxxxxxxx, paní xxxxxxxx xxxxxxxx, panu xxxxxxxx xxxxxxxxx, panu xxxxxx xxxxxxxx, panu xxxxxx xxxxxxxxxx a panu xxxxx xxxxxxxxxx za úplatu ve výši 158.529,- Kč

- prodej nemovitosti:
- budovy Křenová č. or. 47, čp. 151 jako součásti pozemku p. č. 152
- pozemku p. č. 152 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 357 m²

vše v k.ú. Trnitá
paní xxxxxx xxxxxxxx, paní xxxxxxxx xxxxxxxx, panu xxxxxxxx xxxxxxxxx, panu xxxxxx xxxxxxxx, panu xxxxxx xxxxxxxxxx a panu xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 8.800.000,- Kč;

 • zřízení věcného břemene - služebnosti

umístění kotevního úchytu trolejového vedení tramvajové a trolejbusové tratě ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.

a za podmínek kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o postoupení pohledávky.

 
Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 

33.

Záměr odkoupení id. 1/50 budovy č. p. 486 stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava (plavecký stadion za Lužánkami) a budov č. p. 581 a č. p. 582 stojících na pozemcích p. č. 834/4 a p. č. 834/5 (fitness centrum a šatny), vše v k. ú. Ponava, ve vlastnictví VALC active, spol. s r. o. - návrh na změnu usnesení - RM6/10648

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB mění usnesení R6/126. schůze Rady města Brna konané dne 15. 1. 2014, bod č. 36, část 2., písmeno C) které zní:

"RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků:
- p. č. 834/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o v&#$06měře 398 m²
- p. č. 834/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.219 m²
- p. č. 834/6 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 516 m²

vše v k. ú. Ponava
společnosti VALC active, spol. s r. o. za nájemné ve výši 693.900,- Kč/rok (tj. 150,-, Kč/m²/rok s úhradou za užívání uvedených pozemků bez právního důvodu v období od 1. 3. 2008 do uzavření nájemní smlouvy ve výši 693.900,- Kč/rok (ti. 150,- Kč/m²/rok), a pro případ, že ze strany VALC active, spol. s r. o. nebude akceptován pronájem pozemků p. č. 834/4, p. č. 834/5 a p. č. 834/6 v k. ú. Ponava společnosti VALC active, spol. s r. o. za výše uvedených podmínek,
souhlasí s pokračováním ve vymáhání bezdůvodného obohacení, které vzniklo společnosti VALC active, spol. s r. o. užíváním pozemků p. č. 834/4, p. č. 834/5 u p. č. 834/6 v k. ú. Poncivu soudní cestou, a to za období od 1. 3. 2008 až do doby, kdy dojde k mcjetkoprávnímu vypořádání předmětných pozemků nebo kdy VALC active, spol. s r. o. přestane být vlastníkem budov stojících na pozemcích p. č. 834/4 a p. č. 834/5 v k. ú. Ponava."


takto:

1. RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků:
- p. č. 834/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 398 m²
- p. č. 834/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.219 m²

- p. č. 834/6 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 516 m²

vše v k. ú. Ponava
společnosti VALC active, spol. s r. o. za nájemné ve výši 319.950,- Kč/rok (tj. 150,- Kč/m²/rok s úhradou za užívání uvedených pozemků bez právního důvodu v období od 1. 3. 2008 do uzavření nájemní smlouvy ve výši 319.950,- Kč/rok (tj. 150,- Kč/m²/rok)


a pro případ, že ze strany VALC active, spol. s r.o. nebude akceptován pronájem pozemků p. č. 834/4, p. č. 834/5 a p. č. 834/6 v k. ú. Ponava společnosti VALC active, spol. s r. o. za výše uvedených podmínek,

souhlasí

s pokračováním ve vymáhání bezdůvodného obohacení, které vzniklo společnosti VALC active, spol. s r. o. užíváním pozemků p. č. 834/4, p. č. 834/5 a p. č. 834/6 v k. ú. Ponava soudní cestou, a to za období od 1. 3. 2008 až do doby, kdy dojde k majetkoprávnímu vypořádání předmětných pozemků nebo kdy VALC active, spol. s r. o. přestane být vlastníkem budov stojících na pozemcích p. č. 834/4 a p. č. 834/5 v k. ú. Ponava.

Zbývající část usnesení R6/126. schůze Rady města Brna konané dne 15. 1. 2014, bod č. 36, zůstává v platnosti beze změn.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 

34.

Záměr prodeje id. 1/2 nemovitosti (budova objektu bydlení) na adrese Jakubské nám. 2/Rašínova 8 s pozemkem p. č. 47 v k. ú. Město Brno, zrušení usnesení - RM6/10613

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 35.


1. RMB bere na vědomí skutečnost, že žádná ze spoluvlastnic budovy Jakubské nám. 2/Rašínova 8, jako součásti pozemku p. č. 47 v k. ú. Město Brno nevyužila nabídky předkupního práva ve lhůtě 3 měsíců.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje 1/2 nemovitosti:
- budovy Jakubské nám. 2/ Rašínova 8, č. p. 101, jako součásti pozemku p. č. 47,
- pozemku p. č. 47 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m²

vše v k. ú. Město Brno
formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 26.800.000,- Kč za podmínky splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

3. RMB schvaluje
a) podmínky nabídkového řízení
pro prodej id. 1/4 nemovitosti:
- budovy Jakubské nám. 2/ Rašínova 8, č. p. 101, jako součásti pozemku p. č. 47,
- pozemku p.č. 47 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417 m2
vše v k. ú. Město Brno
které tvoří přílohu č. 17a tohoto zápisu;

b) text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej
předmětné nemovitosti, která tvoří přílohu č. 17b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavce.

5. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení Z6/026. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 3. 9. 2013, bod č. 67, který zní:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej 1/2 nemovitostí:
- budovy Jakubské nám. 2/ Rašínova 8, č. p. 101, postavené na pozemku p. č. 47,
- pozemku p. č. 47 - zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 417 m²

vše v k. ú. Město Brno
xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 26.800.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 42 těchto usnesení."

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

35.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1874/1 v k. ú. Komárov - RM6/10603

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost pana xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o prodej části pozemku p. č. 1874/1 o výměře cca 21 m² v k. ú. Komárov ze dne 10. 7. 2013.

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku části pozemku p. č. části p.č. 1874/1 - ostatn&#$08 plocha, ostatní komunikace, o výměře 21 m² v k. ú. Komárov.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

36.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 3569/337 v k. ú. Šlapanice u Brna - RM6/10606

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I.


1. RMB v návaznosti na usnesení R6/120 schůze RMB konané dne 30. 10. 2013, bod č. 70
souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 3569/337 - orná půda, o vým&#$01ře 4.258 m² v k. ú. Šlapanice u Brna formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 7.238.600,- Kč za podmínky splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

2. RMB schvaluje podmínky nabídkového řízení pro prodej části pozemku p. č. 3569/337 - orná půda, o výměře 4.258 m² v k. ú. Šlapanice u Brna, které tvoří přílohu č. 18a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB schvaluje text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej nemovitosti specifikované v předchozím odstavci, která tvoří přílohu č. 18b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

37.

Návrh prodeje pozemků p. č. 94/34 a p. č. 96/29 v k. ú. Kohoutovice při ul. Bašného - RM6/10607

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 38-39.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků:
- p. č. 94/34 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 22 m²
- p. č. 96/29 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 47 m²

vše v k. ú. Kohoutovice, o celkové výměře 69 m²

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 158.872,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

38.

Návrh prodeje pozemku p. č. 667/1 a částí pozemků p. č. 666/3 a p. č. 633/2 vše v k. ú. Medlánky - RM6/10602

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí

 • protokol z otevření obálek doručených v nabídkovém řízení vyhlášeném na prodej pozemků

- části p. č. 633/2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 15 m²
- části p. č. 666/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1720 m²

- p. č. 667/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m²

vše v k. ú. Medlánky ze dne 25. 3. 2014

 • usnesení 76. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 25. 3. 2014, bod č. 17 ve věci hodnocení nabídek, které statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej pozemků

- části p. č. 633/2 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 15 m²
- části p. č. 666/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1720 m²

- p. č. 667/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m²

vše v k. ú. Medlánky.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě nabídkového řízení

 • prodej pozemků

- p. č. 633/8 - vodní plocha, tok přirozený, o výměře 15 m²
- p. č. 666/211 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1736 m²

vše v k. ú. Medlánky
společnosti INTEGRA CENTRUM s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 5.555.555,- Kč

 • zřízení služebnosti inženýrské sítě

- uložení dešťové kanalizační stoky DN 500, jednotné kanalizační stoky DN 600, jednotné kanalizační stoky DN 500 a jednotné kanalizační stoky DN 1500 vč. jejich ochranných pásem na pozemcích p. č. 633/8 v k. ú. Medlánky, (který vzniká dle GP č. 1332-272/2013) a p. č. 666/211 v k. ú. Medlánky, (který vzniká dle GP č. 1332-272/2013) s omezením činnosti v ochranných pásmech a právem chůze a jízdy pro statutární město Brno a společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

39.

Návrh prodeje pozemku p. č. 3942/68 a části p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole - RM6/10651

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v návaznosti na smlouvu o nájmu pozemku a o budoucí kupní smlouvě č. 63121703623 uzavřenou dne 17. 2. 2013 mezi statutárním městem Brnem a panem xxxxxxxxxx xxxxxxx doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- prodej pozemků:
- p. č. 3942/68 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 576 m²

- p. č. 3942/69 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.555 m²

oba v k. ú. Černá Pole
panu xxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 6.115.970,- Kč (tj. 2.870,- Kč/m²) + DPH ve výši 21 %, tj. ve výši 1.284.353,70 Kč, tzn. v celkové výši 7 400 323,70 Kč

- zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
umístění signalizačního kabelového vedení včetně potřebného obslužného zařízení k pozemku p. č. 3942/69, který vznikl dle GP č. 1235-37a/2014 z pozemku p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole ve prospěch společnosti Brněnské komunikace, a. s.

umístění vodovodního řadu DN 500 a vodovodního řadu DN 600 k pozemku p. č. 3942/69, který vznikl dle GP č. 1235-37al2014 z pozemku p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

umístění kabelového vedení veřejného osvětlení včetně potřebného obslužného zařízení k pozemku p. č. 3942/69, který vznikl dle GP č. 1235-37al2014 z pozemku p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole ve prospěch společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost

a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen - služebností.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

 
 
 
 

40.

Nabytí nemovitostí z majetku ČR dle ust. § 2c zákona č. 172/1991 Sb. a zřízení věcného břemene - RM6/10608

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje

a) souhlasné prohlášení, kterým se potvrzuje nabytí nemovitého majetku - pozemků:
- pozemek p. č. 144/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m²

- pozemek p. č. 262/5 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 75 m²

- pozemek p. č. 262/9 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 263 m²
- pozemek p. č. 267 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2921 m²

- pozemek p. č. 273/4 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 58 m²

- pozemek p. č. 281/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 222 m²

vše v k. ú. Ponava
z České republiky Správa železniční dopravní cesty, státní organizace dle ust. § 2c zákona č. 172/1991Sb., který byl novelizován zákonem č. 173/2012Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů na statutární město Brno;

b) zřízení věcného břemene
- služebnosti inženýrské sítě - umístění podzemního komunikačního kabelového vedení na pozemcích p. č. 262/9 a p. č. 267 v k. ú. Ponava
- služebnosti stezky a cesty přes pozemek p. č. 267 v k. ú. Ponava ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a k tíži statutárního města Brna.
Souhlasného prohlášení a smlouva o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 19a tohoto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB schvaluje souhlasné prohlášení, kterým se potvrzuje nabytí nemovitého majetku - pozemku:
- pozemek p. &#$03. 1860/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 37 m²

v k. ú. Židenice
z České republiky Správa železniční dopravní cesty, státní organizace dle ust. § 2c zákona č. 172/199 lSb., který byl novelizován zákonem č. 173/2012Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů na statutární město Brno.

Souhlasné prohlášení tvoří přílohu č. 19b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

41.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 504/2 v k. ú. Veveří - Nabytí majetku - budovy bez č.p./č.ev.., která je součástí pozemku p. č. 504/2 k. ú. Veveří do majetku statutárního města Brna a svěření MČ Brno-střed - RM6/10601

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí nabytí budovy bez č.p./č.ev., která je součástí pozemku p. č. 504/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 44 m² v k.ú. Veveří do majetku statutárního města Brna
- že dle čl. 75, odst. 4, písm. f) Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, zápisem v Katastru nemovitostí je nemovitost, budova bez č.p./č.ev., která je součástí pozemku p. č. 504/2 k. ú. Veveří, svěřena MČ Brno-střed v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. l06 přílohy č. 4.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-střed svěření pozemku
- p. č. 504/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 44 m² v k. ú. Veveří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev.
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků Vyhlášky statutárního měst Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 106 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

42.

Pronájem části pozemku p. č. 143/2 v k. ú. Lesná v ul. Haškova - RM6/10614

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem části pozemku
- p. č. 143/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 102 m²

v k. ú. Lesná xxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 5.100,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

43.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 6207 2 031 na pronájem pozemků p. č. 2431/73, p. č. 2431/79 a p. č. 2531/1 v k. ú. Bosonohy a záměr pronájmu (zemědělského pachtu) pozemků p. č. 2531/1, p. č. 2431/73 a p. č. 2431/79 a části pozemku p. č. 2531/92 v k. ú. Bosonohy při ul. Konopiska - RM6/10615

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 6207 2 031 na pronájem pozemků p. č. 2431/73, p. č. 2431/79 a p. č. 2531/1 v k. ú. Bosonohy, o celkové výměře 22.842 m², xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu (zemědělského pachtu):
- části pozemku p. č. 2531/92 - orná půda, o výměře 1.000 m²

- pozemku p. č. 2531/1 - orná půda o výměře 16.430 m² (části o výměře 200 m² a části o výměře 16.230 m²)

- pozemku p. č. 2431/73 - orná půda, o výměře 780 m²

- pozemku p. č. 2431/79 - orná půda, o výměře 5.632 m²

vše v k. ú. Bosonohy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

44.

Nabídky předkupního práva dle & 101 stavebního zákona k pozemkům v areálu společnosti Zetor, a. s. - RM6/10649

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 45-46.


1. RMB bere na vědomí
- existenci předkupních práv ve prospěch statutárního města Brna dle § 101 stavebního zákona k pozemkům v k. ú. Líšeň a k. ú. Židenice určeným opatřením obecné povahy č. 1/2011 pro veřejně prospěšné stavby č. VPS 40/06-I/1 - vybudování dopravně obslužného systému v areálu Zetoru z ulice Jedovnické a č. VPS 40/06-1/2 - stavba rozšíření a dobudování komunikací bývalého areálu Zetoru umožňující odpovídající dopravní obsluhu v průmyslové zóně;


- skutečnost, že statutární město Brno obdrželo v roce 2014 již 8 nabídek od různých vlastníků na využití předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům v k. ú. Líšeň a k. ú. Židenice, které jsou dle opatření obecné povahy č. 1/2011 určeny pro výše uvedené veřejně prospěšné stavby;

- vyjádření OD MMB k jednotlivým nabídkám, jejichž obsahem je sdělení v tom smyslu, že komunikační plochy v areálu Zetoru nejsou z hlediska koncepce dopravy pro statutární město Brno stěžejními, nebudou z pozice SMB v budoucnu realizovány a z tohoto důvodu považuje OD MMB využití předkupního práva k těmto pozemkům za zbytečné a nedoporučuje tato předkupní práva realizovat.

2. RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona k pozemkům určeným opatřením obecné povahy č. 1/2011 pro veřejně prospěšné stavby č. VPS 40/06-I/1 - vybudování dopravně obslužného systému v areálu Zetoru z ulice Jedovnické a č. VPS 40/06-1/2 - stavba rozšíření a dobudování komunikací bývalého areálu Zetoru umožňující odpovídající dopravní obsluhu v průmyslové zóně, a to s ohledem na zmíněná stanoviska OD MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

45.

Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 915/25 v k. ú. Přízřenice - RM6/10605

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí dopis pana Temistoklise Amiridise ze dne 16. 1. 2014, doručený dne 17. 1. 2014, ve kterém pan Temistoklis Amiridis nabízí statutárnímu městu Brnu "část mého pozemku parc. č. 915/25 (vedeného Katastrálním úřadem pro JmK, kat. pracoviště Brno-město na LV č. 686), obec Brno, katastrální území Přízřenice zatíženou předkupním právem dle Opatření veřejné povahy Magistrátu města Brna (Odb. územního plánování a rozvoje) č. 1/2011 z 16. 6. 2011".

2. RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona na nabytí pozemku p. č. 915/25 v k. ú. Přízřenice z vlastnictví pana Temistoklise Amiridise do vlastnictví statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

46.

Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 915/31 v k. ú. Přízřenice - RM6/10604

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí dopis pana xxxxxxxx xxxxx ze dne 9. 1. 2014, ve kterém oznamuje svůj záměr převést pozemek p. č. 915/31 - orná půda, o výměře 11.325 m² v k. ú. Přízřenice, na kterém vázne předkupní právo statutárního města Brna dle § 101 stavebního zákona, do vlastnictví jiného subjektu a žádá o sdělení, zda statutární město Brno jako oprávněná osoba využije své zákonné předkupní právo.

2. RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona na nabytí pozemku p. č. 915/31 v k. ú. Přízřenice z vlastnictví pana xxxxxxxx xxxxx do vlastnictví statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

47.

Žádost Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina o uznání vlastnictví ČR k nemovitostem areálu bývalého "Tomášského dvora v Brně" v k. ú. Veveří a žádost TJ Moravan Brno o výpůjčku nemovitostí v areálu bývalého "Tomášského dvora v Brně" v k. ú. Veveří - RM6/10616

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí

- dopis P. Ing. ThDr. Evžena Martince, OSA, opata Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina ze dne 12.12.2013 primátorovi města Brna, kterým vyzval město Brno, aby uznalo vlastnické právo ČR k nemovitostem areálu bývalého "Tomášského dvora v Brně" v k. ú. Veveří a zajistilo do konce r. 2013 zápis těchto nemovitostí na LV ČR-Státní pozemkový
úřad s tím, že opatství se může domáhat obnovení zápisu vlastnického práva ČR i soudní cestou;

- informaci Státního pozemkového úřadu ze dne 10.2.2014, dle které Státní pozemkový úřad obdržel dne 16.8.2013 a dne 16.12.2013 výzvu Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina k vydání nemovitostí v k.ú. Veveří v areálu bývalého "Tomášského dvora v Brně" dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, a sdělil oprávněné osobě Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, že vlastníkem předmětných nemovitostí je jiná osoba než stát a Státní pozemkový úřad je tedy nepříslušnou osobou a nelze dle § 1 zák. č. 428/2012 Sb., vypořádat majetkové vztahy mezi státem a oprávněnou osobou, oprávněná osoba však může dle § 11 odst. 7 uvedeného zákona uplatnit nárok na vydání nemovité věci u soudu ve lhůtě 3 let ode dne, kdy jí bylo doručeno vyrozumění od nepříslušné osoby, jinak její nárok zanikne;

- žádost TJ Moravan Brno ze dne 11. 7. 2013, nájemce nemovitostí areálu bývalého "Tomášského dvora v Brně", o výpůjčku těchto nemovitostí na dobu 15-20 let.

2. RMB schvaluje text dopisu jménem náměstka primátora Ing. Olivera Pospíšila, jako odpověď na dopis P. Ing. ThDr. Evžena Martince, OSA, opata Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina ze dne 12. 12. 2013, dle kterého požadavku Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina na uznání vlastnictví ČR k předmětným nemovitostem nelze vyhovět, který tvoří přílohu č. 22. tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB souhlasí se záměrem pronájmu nemovitostí a to:
- pozemek p. č. 830 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1626 m², jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělská budova,

- pozemek p. č. 831 - zastavěná plocha a nádvo&#$04í, o výměře 3181 m², jehož součástí je stavba bez čp/če, zemědělská budova,
- pozemek p. č. 832 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 178 m², jehož souč&#$07stí je budova č. p. 499, jiná stavba,
- pozemek p. č. 828 - ostatní plocha zeleň, o výměře 331 m²
- pozemek p. č. 829/1 - ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha, o výměře 5610 m²,
- pozemek p. č. 833 - zahrada, o výměře 3683 m²,

vše v k. ú. Veveří.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Majetkového odboru MMB zveřejnit záměr pronájmu nemovitostí zákonným způsobem.
***
úkol č.: [R6/136/47]
zodpovídá: MO MMB [3224]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

48.

Návrh na uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti se stavbou: "Místní komunikace v ulici Dostálově v Brně Stránicích" na pozemcích v k. ú. Stránice a návrh dodatku k smlouvě o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a smlouvě o zřízení zástavního práva - R6/10654

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- žádost fyzických osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, manželů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a manželů xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o uzavření plánovací smlouvy ze dne 29. ledna 2014;
- závazek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo jiné provést na vlastí náklady a nebezpečí výstavbu komunikace na pozemku p. č. 168/2 v k. ú. Stránice a tuto komunikaci bezúplatně převést do vlastnictví statutárního města Brna, který vyplývá ze smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a smlouvy o zřízení zástavního práva uzavřené dne 23.11.2012 mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a statutárním městem Brno.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- dodatek č. 1 ke smlouvě o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a smlouvě o zřízení zástavního práva uzavřené dne 23.11.2012 mezi JUDr. Helenou Soukupovou a statutárním městem Brno, jehož obsahem je zejména

 • přistoupení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx,xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx k závazkům z uzavřené smlouvy mezi JUDr. Helenou Soukupovou a statutárním městem Brno ze dne 23. 11. 2012, a to vybudovat a předat stavbu komunikace včetně odvodnění do vlastnictví statutárního města Brna a přistoupení k povinnosti uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč v případě porušení uvedených závazků, dále přistoupení k závazku upozornit v případě převodu pozemku nabyvatele na oprávnění statutárního města Brna odstoupit od smlouvy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a smlouvy o zřízení zástavního práva a zavázat jej k akceptaci odstoupení a k vybudování a bezúplatnému převedení komunikace do vlastnictví statutárního města Brna,
 • přijetí závazku bezúplatně převést pozemky dotčené výstavbou komunikace, které jsou ve vlastnictví jiných osob, do vlastnictví statutárního města Brna,
 • prodloužení lhůty k podání žádosti o povolení stavby a lhůty k bezúplatnému převedení stavby komunikace a pozemků jiných osob do vlastnictví statutárního města Brna,


- plánovací smlouvu s fyzickými osobami xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejímž obsahem je závazek k vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury na náklady uvedených fyzických osob, a to zejména místní komunikace a zpevněné plochy, odvodnění místní komunikace, kanalizační stoky jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu, přeložky veřejného osvětlení, veřejného osvětlení, ostatní komunikace a chodníků a prodloužení distribučního plynovodu, v rámci stavby "Místní komunikace v ulici Dostálově v Brně Stránicích" v souvislosti s plánovanou výstavbou tří rodinných domů na přilehlých pozemcích, za podmínek uvedených v této smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

49.

Odpisové plány příspěvkových organizací v působnosti OŽP MMB na rok 2014 - RM6/10583

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje
- odpisový plán Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, na rok 2014,
- odpisový plán Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace, na rok 2014,
- odpisový plán Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, na rok 2014.
Odpisové plány tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 

50.

Účetní závěrky příspěvkových organizací v působnosti OŽP MMB za rok 2013 - RM6/10584

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací v působnosti Odboru životního prostředí MMB za rok 2013:
- Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace;
- Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace;
- Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace.
Účetní závěrky tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

51.

Podání žádosti Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2014 - RM6/10574

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje podání žádosti Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2014, z programu "Příspěvek zoologickým zahradám".

2. RMB pověřuje ředitele Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, MVDr. Martina Hovorku, Ph.D. podpisem žádosti.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

53.

Převzetí objektu a provozování Střediska ekologické výchovy Hlídka 4 v parku Špilberk Zoo Brno a stanicí zájmových činností, příspěvkovou organizací; návrh rozpočtového opatření v ORJ 4200 - RM6/10582

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


***
1. RMB ukládá řediteli Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace
- zajistit převzetí objektu Hlídka 4 v parku Špilberk po dokončení akcí "Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - dokončení" a "Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - vybavení" a to ještě před předáním movitého a nemovitého majetku k hospodaření Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci.
- zajistit provozování Střediska ekologické výchovy Hlídka 4 v parku Špilberk minimálně po dobu 20 let.
***
úkol č.: [R6/136/53]
zodpovídá: Zoo Brno [87]
termín: [bezodkladně]

2. RMB souhlasí s uzavřením smluv s dodavateli energií a souvisejících služeb pro objekt Hlídka 4 v parku Špilberk z úrovně příspěvkové organizace.

3. RMB pověřuje
- vedoucího Odboru investičního MMB a Odboru správy majetku MMB podpisem předávacích protokolů v návaznosti na bod 1. tohoto usnesení;
- ředitele Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, podpisem smluv s dodavateli energií a souvisejících služeb.

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu finančního zajištění provozování Střediska ekologické výchovy Hlídka 4 v parku Špilberk.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

54.

Dohoda o založení a provozování vinice v parku NKP Špilberk - RM6/10576

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje poskytnutí části pozemku
- p. č. 626 - ostatní plocha, o výměře 700 m²

v k. ú. Město Brno spolku "Vinice na Špilberku" k založení a provozování vinice v parku NKP Špilberk, za podmínek Dohody o založení a provozování vinice v parku NKP Špilberk, která tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje ředitele Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, podpisem dohody.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

55.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - duben 2014 - RM6/10625

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města dle seznamu "Projekty k zařazení do Integrovaného plánu rozvoje města", který tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu.

2. RMB pověřuje Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB, vystavením a podpisem potvrzení o zařazení do IPRM.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

56.

Projekt IPRM "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov" - posouzení projektu - RM6/10630

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 57-60.


1. RMB bere na vědomí posouzení projektu "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov".

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 • schválit

- posouzení projektu "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov"
- přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 • uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity a revitalizace volně přístupných sportovišť v MČ Brno-Jundrov" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
Termín: 30. 6. 2014

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

57.

Projekt IPRM "IN line dráha při ZŠ Brno, Pavlovská 16, Brno-Kohoutovice" - žádost o dotaci - RM6/10629

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB bere na vědomí
- celkové rozpočtové náklady na projekt "IN line dráha při ZŠ Brno, Pavlovská 16, Brno-Kohoutovice" ve výši 10 757 785 Kč, z toho celkové způsobilé náklady ve výši 9 887 785 Kč;
- předpokládanou maximální výši dotace 8 404 617 Kč, tj. 78,1 % z celkových nákladů projektu.

2. RMB schvaluje
- manuál realizace projektu "IN line dráha při ZŠ Brno, Pavlovská 16, Brno-Kohoutovice", který tvoří přílohu č. 27a tohoto zápisu;

- podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "IN line dráha při ZS Brno, Pavlovská 16, Brno-Kohoutovice", která v nefínální verzi tvoří přílohu č. 27b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje
- Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených;
- Mgr. Veroniku Daňkovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádostí o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.

***
4. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit
- dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "IN line dráha při ZŠ Brno, Pavlovská 16, Brno- Kohoutovice".
- předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
***
úkol č.: [R6/136/57]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2014-05-31]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

58.

Projekt IPRM "Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí" - žádost o dotaci - RM6/10640

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- celkové rozpočtové náklady na projekt Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí ve výši 17.949.719 Kč, z toho celkové způsobilé náklady ve výši 16.811.902 Kč;
- předpokládanou maximální výši dotace 14.290.116 Kč, tj. 79,6 % z celkových nákladů projektu.

2. RMB schvaluje
- manuál realizace projektu "Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí´", který tvoří přílohu č. 28a tohoto zápisu;
- podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí", která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 28b tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje
- Ladislava Macka, náměstka primátora města Brna pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených;

- Bc. Tomáše Manosoglu, koordinátora EU Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.

***
4. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit:
- dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického a sociálního zázemí";
- předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
***
úkol č.: [R6/136/58]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2014-05-31]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

59.

Projekt Zateplení logopedického stacionáře Synkova - žádost o dotaci - RM6/10643

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- celkové rozpočtové náklady projektu Zateplení logopedického stacionáře Synkova ve výši 5,78 mil. Kč, z toho celkové uznatelné náklady projektu ve výši 3,0 mil. Kč;
- předpokládanou maximální výši dotace k projektu Zateplení logopedického stacionáře Synkova do výše 2,7 mil. Kč;
- spoluúčast provozovatele Logopedického stacionáře Synkova, Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o., na celkových nákladech projektu ve výši 1,59 mil. Kč;
- spoluúčast statutárního města Brna na projektu ve výši 1,49 mil. Kč.

2. RMB schvaluje
- na základě výjimky z Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů posouzení projektu Zateplení logopedického stacionáře Synkova, které tvoří přílohu č. 29a tohoto zápisu;
- manuál realizace projektu Zateplení logopedického stacionáře Synkova, který tvoří přílohu č. 29b tohoto zápisu;
- podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení logopedického stacionáře Synkova, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 29c tohoto zápisu;
- zařazení projektu zaměřeného na zateplení do Integrovaného plánu rozvoje města Brna "Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města".

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje

 • Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB

- podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených
- k jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v záležitostech souvisejících s výše
uvedeným projektem
- vystavením a podpisem potvrzení o zařazení do IPRM

Ing. Alexandru Musilovou, projektovou manažerku OIEF MMB

- k parafování žádosti o dotaci včetně příloh a parafování a podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, faktur, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečných monitorovacích zpráv, včetně žádostí o platbu;
- k jednání za statutární město Brno se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s výše uvedenými dokumenty v rámci předmětného projektu.

 
***
4. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit dopracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení logopedického stacionáře Synkova.
***
úkol č.: [R6/136/59/01]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2014-04-30]

***
5. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit předložení žádosti o dotaci na projekt Zateplení logopedického stacionáře Synkova na Státní fond životního prostředí ČR.
***
úkol č.: [R6/136/59/02]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2014-04-30]

***
6. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit předložení informativní zprávy o podání žádosti o dotaci na předmětný projekt ZMB.
***
úkol č.: [R6/136/59/03]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2014-05-20]

7. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí posouzení projektu Zateplení logopedického stacionáře Synkova.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

60.

Projekt Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/10626

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 • vzít na vědomí

rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná";

 

 • souhlasit

s podmínkami poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace;

 • schválit

smlouvu č. 11093266 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

62.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - duben 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/10627

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky za účelem zapojení a přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

63.

Projekt Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo - posouzení projektu - RM6/10644

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí posouzení projektu "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo".

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 • schválit

- posouzení projektu "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo";
- zařazení projektu ORG 5196 "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" s celkovými náklady ve výši 97 631 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 97 031 tis. Kč, provozní výdaje ve výši 600 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu výdajů města Brna;
- přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu;
- přípravu žádosti o dotaci z Fondů EHP na projekt "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu,

 • uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
Termín: do 30. 9. 2014

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Fondů EHP na projekt "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
Termín: do 20.6.2014

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

64.

Finanční plány na rok 2014 příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem - RM6/10633

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí finanční plány na rok 2014 (s komentářem) příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem.

2. 2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí finanční plány na rok 2014 (s komentářem) příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 
 
 

65.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 0057110700073 uzavřené dne 30. 5. 2011 mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - budoucí prodej pozemků, staveb a ostatního majetku v areálu ČOV Brno - Modřice - RM6/10624

Bylo hlasováno bez rozpravy dle předložené doplňujícího materiálu.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 0057110700073 uzavřené dne 30. 5. 2011 mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

66.

Účast statutárního města Brna na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně - RM6/10632

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě 2.


1. RMB neschvaluje účast statutárního města Brna na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.

***
2. RMB ukládá vedoucímu KPMB informovat o přijatém usnesení Rady města Brna generálního komisaře Mgr. Jiřího F. Potužníka.
***
úkol č.: [R6/136/66]
zodpovídá: KPMB MMB [02]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 

67.

Záměr budoucího prodeje pozemků p. č. 7828, 7831/18 a části p. č. 7822/1 v k. ú. Židenice, návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6313172974 - RM6/10635

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- přípis společnosti Bílá hora, s. r. o. ze dne 13. 2. 2014 - žádost o dodatek ke smlouvě č. 6313172974
- skutečnost, že Plánovací smlouva v souvislosti s výstavbou "Bytových domů Došlíkova" byla uzavřena dne 30. 1. 2014, a to na základě usnesení RMB ze dne 8. 1. 2014
- žádost pana Tomáše Vogta ze dne 14. 2. 2014 o zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu a umístění stavby k pozemku p. č. 7822/1 v k. ú. Židenice
- přípis společnosti Bílá hora, s. r. o. ze dne 28. 3. 2014 - žádost o opětovné projednání dodatku k majetkové smlouvě č. 6313172974.

 
2. RMB nesouhlasí se zřízením věcného břemene odpovídajícího právu průchodu a průjezdu a umístění vodovodní šachty, které by bylo zřízeno ve prospěch pana Tomáše Vogta a kterým by byl zatížen pozemek p. č. 7822/1 v k. ú. Židenice ve vlastnictví statutárního města Brna.

3. RMB souhlasí se záměrem budoucího prodeje pozemků:
- p. č. 7828 - trvalý travní porost, o výměře 1.660 m²
- p. č. 7831/18 - ost. pl., jiná p1. o výměře 778 m²

- č&#$07sti p. č. 7822/1 - ost. pl., neplodná, o výměře 240 m²

vše v k. ú. Židenice.

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní a smlouvě o zřízení předkupního práva s věcnými účinky č. 6313172974 uzavřené dne 24. 10. 2013 mezi statutárním městem Brnem a společností Bílá hora, s. r. o., jehož předmětem je prodloužení lhůty dohodnuté pro dosažení pravomocného územního rozhodnutí z původního termínu 30. 5. 2014 na nově navrhovaný 31. 3. 2015.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

68.

Souhlas Rady města Brna s podáním žádostí MČ Brno-sever o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu vyhlášeného Jihomoravským krajem pro rok 2014 - RM6/10641

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádostí městskou částí Brno-sever o poskytnutí finanční podpory z následujícího dotačního programu vyhlášeného Jihomoravským krajem na rok 2014 "Individuální dotace JMK 2014" na tyto akce:
- Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni při ZŠ a MŠ, Brno Blažkova 9
- Rekonstrukce sociálních zařízení v Mateřské škole Brno, Brechtova 6

2. RMB pověřuje Ing. Rostislava Hakla, starostu městské části Brno-sever podpisem obou žádostí o dotaci a všech souvisejících dokumentů, a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

69.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu územního plánu Moravany - RM6/10636

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje připomínky statutárního města Brna k návrhu územního plánu Moravany, které tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

70.

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 7113031734 o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a Brněnskou poliklinikou, s. r. o. - RM6/10653

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí projekt rekonstrukce RTG oddělení na poliklinice Zahradníkova včetně položkového rozpočtu.

2. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 7113031734 o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a Brněnskou poliklinikou, s. r. o., který tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem tohoto dodatku.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 

71.

Projekt Památková obnova fasád Mahenova divadla z ulice Rooseveltova, z ulice Za divadlem a z ulice Dvořákova - posouzení projektu - RM6/10642

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí posouzení projektu "Památková obnova fasád Mahenova divadla z ulice Rooseveltova, z ulice Za divadlem a z ulice Dvořákova".

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 • schválit

- posouzení projektu "Památková obnova fasád Mahenova divadla z ulice Rooseveltova, z ulice Za divadlem a z ulice Dvořákova"
- přípravu žádosti o dotaci z Fondů EHP 2009 - 2014 na projekt "Památková obnova fasád Mahenova divadla z ulice Rooseveltova, z ulice Za divadlem a z ulice Dvořákova" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

 • uložit

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Fondů EHP 2009 - 2014 na projekt "Památková obnova fasád Mahenova divadla z ulice Rooseveltova, z ulice Za divadlem a z ulice Dvořákova" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
Termín: do 20. 6. 2014

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 
 

72.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Minigolfový areál Kníničkv" k. ú. Kníničkv, MČ Brno-Kníničky - RM6/10634

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze materiálu.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k projektové dokumentaci pro územní řízení "Minigolfový areál Kníničky", které tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 

73.

Žádost MČ Brno-střed o vydání souhlasu se změnou účelu použití již postoupených příjmů z prodeje bytových domů k jinému účelu Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z6/025, bod č. 41 - RM6/10638

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit část usnesení Z6/025 zasedání ZMB konaném od 18.6.2013, bod 41, které zní:

"ZMB schvaluje MČ Brno-střed použití části postoupených příjmů z prodeje bytových domů ve výši 61 167 tis. Kč na financování
- 5 000 tis. Kč rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře
- 5 000 tis. Kč rekonstrukce parku Björnsonův sad
- 3 800 tis. Kč zpracování projektové a zadávací dokumentace a realizace adaptace prostoru ZŠ Brno, Horní 16 pro MŠ Brno, Biskupská 7
- 35 300 tis. Kč realizace akce "ZŠ Brno, Antonínská 3 - II. etapa rekonstrukce"
- 12 067 tis. Kč realizace akce "ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží - nástavba administrativní budovy" .


takto:

Zastupitelstvo města Brna schvaluje MČ Brno-střed použití části postoupených příjmů z prodeje bytových domů ve výši 61 167 tis. Kč na financování
- 5.000 tis. Kč rekonstrukce a rozšíření parku na Kraví hoře
- 5.000 tis. Kč rekonstrukce parku Björnsonův sad
- 3 800 tis. Kč zpracování projektové a zadávací dokumentace a realizace adaptace prostoru ZŠ Brno, Horní 16 pro MŠ Brno, Biskupská 7
- 13.475.380,- Kč realizace akce "ZŠ Brno, Antonínská 3 - II. etapa rekonstrukce"
- 21.824.620,- Kč akce "ZŠ Brno, Křídlovická 30b - vybudování MŠ"
- 11.306.015,39 Kč realizace akce "ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží - nástavba administrativní budovy"
- 760.984,61 Kč akce "ZŠ Brno, Křídlovická 30b - vybudování MŠ"

Schváleno jednomyslně 9členy.

 
 
 
 
 

74.

"Zateplení MŠ Absolonova" - odmítnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvy a smlouva o dílo s obchodními firmami WEBEL, s. r. o. a VAPEko systém, s. r. o. - RM6/10652

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB bere na vědomí odstoupení společnosti SPEDIMEX MORAVIA spol. s r. o. z veřejné zakázky ze dne 27. 3. 2014.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a dodavatelem, který se v rámci hodnocení umístil jako druhý v pořadí - obchodními firmami WEBEL s. r. o., nám. Svobody 93/22, 602 00 Brno a VAPEko system, s. r. o., Křižíkova 2988/68g, 612 00 Brno, společníky společnosti s názvem "WEBEL a VAPEko system" na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zateplení MŠ Absolonova", která tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy o dílo.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/136/74]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 

75.

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Královo Pole a k. ú. Ivanovice dotčených stavbami "Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-MaloměřiceBrno-Královo Pole" a "Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole-Kuřim" - RM6/10655

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu:
pozemku p. č. 4075/4 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 114 m²,

- pozemku p. č. 4078/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 34 m²

- pozemku p. č. 4134/27 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 43 m²

- pozemku p. č. 4207/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²

- pozemku p. č. 4207/6 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m²

- pozemku p. č. 4207/7 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m²

- pozemku p. č. 4207/8 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m²

v k. ú. Královo Pole
- části pozemku p. č. 965/229 - orná půda, o výměře 8 m² v k.ú. Ivanovice.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

 

76.

Rozhodnutí ve věci soudního sporu o přikázání pozemků p. č. 944/14, p. č. 5149/111 p. č. 5149/49, p. č. 5149/50, p. č. 5149/60 a p. č. 5093/12 k. ú. Žabovřesky do vlastnictví statutárního města Brna, vydání bezdůvodného obohacení a náhradě škody proti statutárnímu městu Brnu a Dopravnímu podniku města Brna, a. s., návrh rozpočtového opatření - RM6/10657

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí

A) rozsudek Městského soudu v Brně č.j. 35 C 37/93 ze dne 22. 5. 2012 ve věci soudního sporu mezi žalobci Ing. Marií Jelínkovou a Ing. Leošem Jiráskem a žalovaným č. 1 statutárním městem Brnem a žalovaným č. 2 společností Dopravní podnik města Brna, a. s. o přikázání pozemků p. č. 944/14, p. č. 5149/11, p. č. 5149/49, p. č. 5149/50, p. č. 5149/60 a p. č. 5093/12, v k. ú. Žabovřesky za náhradu, o vydání bezdůvodného obohacení a o náhradu škody, kterým bylo mimo jiné rozhodnuto tak, že se:

- pozemky p. č. 944/14, p. č. 5149/11, p. č. 5149/49, p. č. 5149/50, p. č. 5149/60 v k. ú. Žabovřesky přikazují za náhradu do vlastnictví statutárního města Brna a město je povinno zaplatit žalobcům k ruce společné a nerozdílné částku 9.333.570,-Kč - město je povinno zaplatit žalobcům částku 910.372,-Kč, jako bezdůvodné obohacení za užívání těchto pozemků bez právního důvodu (za období od 5. 8. 1996 do 31.12. 2011), spolu s 7,75% p. a. úrokem z prodlení od 29. 12. 2011 do zaplacení, - a dále je město povinno zaplatit náklady právního zastoupení a soudní poplatek ve výši 409.760,-Kč, to vše do tří dnů od právní moci rozsudku

B) protokol o vyhlášení rozhodnutí Krajským soudem č.j. 44 Co 450/2012 ze dne 2. 4. 2014, kterým mimo jiné:

- Krajský soud v Brně potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně č.j. 35 C 37/93 ze dne 22. 5. 2012 ve výroku o přikázání předmětných pozemků do vlastnictví statutárního města Brna a výroku, že město je povinno zaplatit žalobcům společně a nerozdílně částku 910.372,- Kč, jako bezdůvodné obohacení za užívání těchto pozemků bez právního důvodu, spolu s 7,75% p.a. úrokem z prodlení od 29. 12. 2011 do zaplacení - změnil rozsudek ve výroku o náhradě za pozemky tak, že statutární město Brno je povinno zaplatit žalobcům k ruce společné a nerozdílné částku 4.666.785,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku
s tím, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů

- výrok, že statutární město Brno je povinno zaplatit České republice - Městskému soudu v Brně soudní poplatek ve výši 409.760,-Kč Krajský soud v Brně zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil Městskému soudu v Brně k dalšímu řízení.

 
2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky v souvislosti s povinností statutárního města Brna uhradit žalobcům k ruce společné a nerozdílné částku:

 
- 4.666.785,- Kč jako náhradu za pozemky p. č. 944/14, p. č. 5149/11, p. č. 5149/49, p. č. 5149/50, p. č. 5149/60 vše v k. ú. Žabovřesky
- 910.372,-Kč, jako bezdůvodného obohacení za užívání těchto pozemků bez právního důvodu, spolu s 7,75% p.a. úrokem z prodlení od 29.12.2011 do zaplacení dle rozhodnutí Krajského soudu v Brně č.j. 44 Co 450/2012, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

77.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 1017 v k. ú. Ponava - RM6/10660

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB bere na vědomí dopis BLTC, doručený dne 4. 4. 2014, ve kterém žádá o

- uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 6205-2-078, uzavřené dne 12. 6. 2006, na základě kterého by byla změněna doba nájmu pozemku p. č. 1017 v k. ú. Ponava, sjednaná ve smlouvě jako neurčitá, na dobu určitou 5 let
nebo
- podpis čestného prohlášení statutárním městem Brnem, ve kterém město vyjádří svůj souhlas s realizací projektu zateplení a výměny oken tenisové haly stojící na pozemku p. č. 1017 v k. ú. Ponava v rámci programu "Realizace úspor energií" pro neziskové organizace, s tím, že vytvoří podmínky pro to, aby byla splněna podmínka udržitelnosti 5 let,
a to z důvodu čerpání dotace na výše uvedený projekt, jehož podmínkou je bud' dlouhodobá nájemní smlouva na pozemek zastavěný tenisovou halou na dobu minimálně 5 let nebo výše uvedené čestné prohlášení, přičemž lhůta pro podání žádosti o dotaci, jejíž přílohou má být výše uvedený dokument, končí dne 30. 4. 2014.

2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku p. č. 1017 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 896 m² v k. ú. Ponava.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

78.

"Zateplení ZŠ Úvoz" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Cooptel, stavební a. s. - RM6/10659

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Cooptel, stavební a. s., Černovické nábřeží 501/7a, 618 00 Brno na zhotovení díla "Zateplení ZŠ Úvoz", který tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/136/78/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/136/78/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


 
 
 
 

79.

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/033


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zařadit do programu zasedání ZMB č. Z6/033, které se bude konat od 15. 4. 2014 následující body:

1. Projekt Památková obnova fasád Mahenova divadla z ulice Rooseveltova, z ulice Za divadlem a z ulice Dvořákova

2. Rozhodnutí ve věci soudního sporu o přikázání pozemků p. č. 944/14, p. č. 5149/111 p. č. 5149/49, p. č. 5149/50, p. č. 5149/60 a p. č. 5093/12 k. ú. Žabovřesky do vlastnictví statutárního města Brna, vydání bezdůvodného obohacení a náhradě škody proti statutárnímu městu Brnu a Dopravnímu podniku města Brna, a. s., návrh rozpočtového opatření

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


Informativní zpráva - přehled zadaných studií a projektů za 1. čtvrtletí 2014

Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
primátor 1. náměstek primátora

 
v z. Ladislav Macek, v. r.
náměstek primátora

 
 

Ověřovatelé:

JUDr. Jiří Oliva, v. r.
Mgr. Libor Šťástka, v. r.

 
 
 
 
 
 
V Brně dne 9. 4. 2014
Zapsala Lenka Kadlecová