Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/135
konané dne 2. dubna 2014

 

 

 

Program:

1b.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy Brno, Čejkovická 10 - RM6/10508

2.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 8144 v k. ú. Židenice - RM6/10528

3.

Stanovisko k záměru MČ Brno-sever zřídit příspěvkovou organizaci s názvem "Správa nemovitostí městské části Brno-sever, příspěvková organizace" - RM6/10553

5.

Návrh záměru dispozice s majetkovým podílem statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s. - RM6/10600

4.

Mimosoudní řešení sporu mezi společnostmi Dopravní podnik města Brna, a. s., a ŠKODA TRANSPORTATION a. s. o indexaci kupní ceny dodávek tramvají - RM6/10572

6.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/10555

7.

"Sportovně-zábavní areál Ponava" - prověřovací studie dopravní infrastruktury v k. ú. Ponava, návrh rozpočtového opatření - RM6/10540

8.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Úprava komunikací u smyčky v Obřanech" - RM6/10506

9.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Přeložení TT v trianglu Olomoucká vč. parkoviště P&R" - RM6/10504

12.

"Zateplení ZŠ Svážná" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o dílo se společností VAŠSTAV, s. r. o. - RM6/10563

13.

"Zateplení MŠ Hněvkovského" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností HRAZDIL stav, s. r. o. - RM6/10503

14.

Návrh nabytí pozemku p. č. 3547/4 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa - oddílný kanalizační systém" - RM6/10499

15.

Schválení investičního záměru "Terénní úpravy chodníku pro pěší (eventuelně cyklisty) Zouvalka" - RM6/10491

16.

Projekt IPRM Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno - žádost o dotaci - RM6/10558

19.

Změna Regulačního plánu (RP) MČ Medlánky - č. RP 1/10 - RM6/10562

20.

Zrušení Regulačního plánu "Území při západním vstupu do Ústředního hřbitova v Brně-Bohunicích" - RM6/10556

21.

Vyjádření statutárního města Brna k územnímu řízení "Garážový dům a dům s obchodními plochami" v k. ú. Kohoutovice, MČ Brno-Kohoutovice - RM6/10492

23.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu města Šlapanice - RM6/10541

24.

Návrh na poskytnutí dotací typu B v oblasti kultury - návrh rozpočtového opatření - RM6/10569

25.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/10547

26.

Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v sociální oblasti a oblasti prevence kriminality - návrh rozpočtového opatření - RM6/10564

27.

Odpisové plány příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB na rok 2014 - RM6/10513

28.

Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti OŠMT MMB na rok 2014 - RM6/10551

29.

Odpisové plány příspěvkových organizací Odboru zdraví MMB - RM6/10496

30.

Účetní závěrky za rok 2013 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB - RM6/10552

31.

Účetní závěrky za rok 2013 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru zdraví MMB - RM6/10497

32.

Účetní závěrky za rok 2013 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru sociální péče MMB - RM6/10514

33.

Účetní závěrky za rok 2013 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru kultury MMB - RM6/10568

34.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Besedního domu v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/10537

35.

Žádost MČ Brno-Jundrov o možnost použití části kladného hospodářského výsledku z VHČ - bytového hospodářství na předfinancování a spolufinancování projektu "Zateplení budovy MŠ Dubová 2" - RM6/10525

36.

Nadlimitní veřejná zakázka "Výběr dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10509

37.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Příční 13a - demolice 2. NP objektu" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností JIHSTAV s. r. o. - RM6/10539

38.

"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" - výběr nejvhodnější nabídky a návrh smlouvy o dílo - RM6/10526

39.

Návrh prodeje domovního celku Bayerova 25, 27, 29 včetně pozemků - RM6/10518

40.

Návrh prodeje domovního celku Chodská 7, 9 včetně pozemků - RM6/10521

41.

Návrh prodeje bytového domu Merhautova 174 včetně pozemků - RM6/10520

42.

Návrh prodeje bytového domu náměstí 28. října 14 včetně pozemků - RM6/10517

43.

Návrh prodeje bytového domu Merhautova 32 včetně pozemků na základě opakované nabídky - RM6/10516

44.

Návrh prodeje vymezené jednotky č. 597/4 v domě Botanická 8 - RM6/10522

45.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Křenová 23 - RM6/10519

47.

Postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy o nájmu pozemku p. č. 2561 v k. ú. Bohunice - RM6/10524

48.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 6613034764 - prostory v budově Kounicova 67, k. ú. Veveří - RM6/10512

49.

Dohoda o vyklizení prostor v objektu Josefská 21 formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti - RM6/10510

50.

Zrušení věcného břemene k pozemku p. č. 3600 v k. ú. Černá Pole se stavbou bytového domu Tř. kpt. Jaroše 33 - RM6/10523

51.

Návrh prodeje pozemků v k. ú. Žabovřesky - lokalita Kozí hora - RM6/10559

52.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 3932/5 v k. ú. Královo Pole - RM6/10534

53.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2133 v k. ú. Bohunice - RM6/10529

54.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1206 v k. ú. Veveří - RM6/10533

55.

Záměr prodeje nebo pronájmu pozemku p. č. 2729/3 v k. ú. Líšeň - RM6/10532

57.

Záměr prodeje nebo pronájmu částí pozemku p. č. 294/1 nebo směny za část pozemku p. č. 267/1, záměr prodeje pozemků p. č. 295/2, 296, 298/1, 299/2, 301/2, 302/2, 303/2, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/10536

58.

Záměr směny části pozemku p. č. 5276 za část pozemku p. č. 5275, vše v k. ú. Líšeň - RM6/10535

59.

Záměr dispozice s částmi pozemku p. č. 4403/1 v k. ú. Bystrc - RM6/10543

60.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemku p. č. 245/3 v k. ú. Chrlice nebo záměr pronájmu (pachtu) pozemku p. č. 245/3 v k. ú. Chrlice - RM6/10544

61.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemku p. č. 3966/29 v k. ú. Řečkovice - RM6/10545

62.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemku p. č. 1035/1 v k. ú. Ivanovice - RM6/10546

63.

Pacht pozemku p. č. st. 57 v k. ú. Česká Dlouhá, okres Svitavy - RM6/10531

64.

Pacht části pozemku p. č. 466 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/10548

65.

Pronájem pozemku p. č. 1383/2 v k. ú. Jundrov - RM6/10549

66.

Pronájem části pozemku p. č. 2110/1 v k. ú. Žabovřesky - RM6/10550

67.

Žádost MČ Brno-střed o "postoupení částky odpovídající uhrazené smluvní pokutě v záležitosti bývalého vojenského areálu Lerchova vč. veškerého příslušenství" a o stanovisko k této kauze a návrh rozpočtového opatření - RM6/10554

68.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. - zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem statutárního města Brna a změna stanov společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/10571

1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/033 - RM6/10631

56.

Záměr prodeje nebo pronájmu (pachtu) části pozemků p. č. 1261, 1276/1 v k. ú. Slatina - RM6/10530

18.

Změna Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB" veřejné projednání upraveného návrhu změny - dohodovací řízení dle čl. 3 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna - RM6/10628

17.

Změna Územního plánu města Brna - podnět určeného zastupitele k vyčlenění ze změny ÚPmB "Aktualizace ÚPmB" - RM6/10566

 
 

Bod 1a byl projednán po bodě 68.
Bod 4 byl projednán po bodě 5.
Bod 17 byl projednán po bodě 18.
Bod 18 byl projednán po bodě 56.
Bod 56 byl projednán po bodě 1a.

 
 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

10.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Výstavba chodníku v ulici Jasanové" - RM6/10507

11.

"Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy o dílo - RM6/10495

22.

Vyjádření statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Moravany - RM6/10498

46.

Návrh na změnu části usnesení Z6/028, bod č. 53, návrh na stanovení ceny bytového domu Trávníky 2 včetně pozemku - RM6/10515


 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:

Vít Blaha.

 
 

1b.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy Brno, Čejkovická 10 - RM6/10508

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.


1.RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy Brno, Čejkovická 10, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2014.

2.RMB jmenuje

 • Bc. Marii Paděrovou - předsedkyní konkurzní komise (zástupkyně města),
 • doc. RNDr. Františka Vižďu, Ph.D. - dalším členem konkurzní komise za zřizovatele

a konkurzní komisi ve složení dle přílohy č. 1a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje PhDr. Tomáše Jilčíka funkcí tajemníka konkurzní komise, který není členem této konkurzní komise, dle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění.

4.RMB určuje Mgr. Miroslava Hrdlíka, ředitele ZŠ Brno, Kneslova 28, jako odborníka s hlasem poradním, který není členem této konkurzní komise dle § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění.

5.RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 1b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

6.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzních řízení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

2.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 8144 v k. ú. Židenice - RM6/10528

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Vašina, starosta MČ Brno-Židenice. Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě II.


1.RMB bere na vědomí návrh na dispozici s majetkem města podaný xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - prodej části pozemku p. č. 8144 o výměře 134 m² v k. ú. Židenice za účelem rozšíření příjezdové cesty podél staveb v jejich spoluvlastnictví a ke zřízení parkovišt&#$01 nebo o prodej části pozemku p. č. 8144 o výměře 90 m² v k. ú. Židenice ke zřízení parkoviště.

2.RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 8144 - ost. plocha, zeleň, o v&#$06měře 90 m²

v k. ú. Židenice.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

3.

Stanovisko k záměru MČ Brno-sever zřídit příspěvkovou organizaci s názvem "Správa nemovitostí městské části Brno-sever, příspěvková organizace" - RM6/10553

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Hakl, starosta MČ Brno-sever. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení tohoto materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 

5.

Návrh záměru dispozice s majetkovým podílem statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s. - RM6/10600

Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě usnesení.

varianta A)
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit ponechání majetkového podílu statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s., v nezměněném rozsahu.

varianta B)
1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit posouzení záměru dispozice s majetkovým podílem statutárního města Brna ve společnosti Technologický Park Brno, a. s.

 1. spočívající v odkoupení majetkového podílu společnosti P&O,
 2. spočívající v samostatném prodeji majetkového podílu města,
 3. spočívající ve společném prodeji majetkových podílů města a společnosti P&O.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB připravit realizaci schváleného usnesení.
Termín: bezodkladně

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

4.

Mimosoudní řešení sporu mezi společnostmi Dopravní podnik města Brna, a. s., a ŠKODA TRANSPORTATION a. s. o indexaci kupní ceny dodávek tramvají - RM6/10572

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o jednotlivých částech usnesení samostatně. Pro část 2) hlasovalo 5 členů, 1 člen byl proti, 2 se zdrželi hlasování - tato část usnesení nebyla přijata.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.,

 1. bere na vědomí
  • dopis společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a. s. ze dne 11. 3. 2014,
  • ekonomicko - provozně - právní stanovisko DPMB, a. s.,
  • právní stanovisko externího právního Mgr. Procházky.


  Schváleno jednomyslně 10 členů.

   

6.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/10555

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje, na základě usnesení Z6/029. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 11.F.4, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

7.

"Sportovně-zábavní areál Ponava" - prověřovací studie dopravní infrastruktury v k. ú. Ponava, návrh rozpočtového opatření - RM6/10540

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky rozpočtové opatření z důvodu zpracování prověřovací studie dopravní infrastruktury "Sportovně-zábavní areál Ponava" v k. ú. Ponava.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

8.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Úprava komunikací u smyčky v Obřanech" - RM6/10506

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci: "Úprava komunikací u smyčky v Obřanech" (MČ Brno-Maloměřice a Obřany).

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

9.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Přeložení TT v trianglu Olomoucká vč. parkoviště P&R" - RM6/10504

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci: "Přeložení TT v trianglu Olomoucká vč. parkoviště P&R" (MČ Brno-Černovice).

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

12.

"Zateplení ZŠ Svážná" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o dílo se společností VAŠSTAV, s. r. o. - RM6/10563

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 13.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Zateplení ZŠ Svážná" - jako nejvhodnější nabídku společnosti VAŠSTAV, s. r. o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností VAŠSTAV, s. r. o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno, na veřejnou zakázku "Zateplení ZŠ Svážná", která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem

 • formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
 • smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.


***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/135/12/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/135/12/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/135/12/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/135/12/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/135/12/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/135/12/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

13.

"Zateplení MŠ Hněvkovského" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností HRAZDIL stav, s. r. o. - RM6/10503

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností HRAZDIL stav, s. r. o., na zhotovení díla "Zateplení MŠ Hněvkovského", který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/135/13]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

14.

Návrh nabytí pozemku p. č. 3547/4 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa - oddílný kanalizační systém" - RM6/10499

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 3547/4 - o výměře 42 m²

v k. ú. Bosonohy,
z vlastnictví xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 84.000,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

15.

Schválení investičního záměru "Terénní úpravy chodníku pro pěší (eventuelně cyklisty) Zouvalka" - RM6/10491

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.


1.RMB schvaluje investiční záměr "Terénní úpravy chodníku pro pěší (eventuelně cyklisty) Zouvalka", který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu, a to ve variantě B2. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB zařazuje investice "Terénní úpravy chodníku pro pěší (eventuelně cyklisty) Zouvalka" do operativního plánu investic.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

16.

Projekt IPRM Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno - žádost o dotaci - RM6/10558

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • celkové rozpočtové náklady na projekt "Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno" ve výši 11.999.001,- Kč, z toho celkové způsobilé náklady ve výši 11.193.531,- Kč,
 • předpokládanou maximální výši dotace 9.514.501,- Kč, tj. 79,3 % z celkových nákladů projektu.


2.RMB schvaluje

 • manuál realizace projektu "Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno", který tvoří přílohu č. 6a tohoto zápisu,
 • podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno", která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 6b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje

 • Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených,
 • Ing. Petru Bílou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádostí o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.


***
4.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit

 • dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno,
 • předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

***
úkol č.: [R6/135/16]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2014-04-30]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

19.

Změna Regulačního plánu (RP) MČ Medlánky - č. RP 1/10 - RM6/10562

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 • rozhodnout o námitce uplatněné k návrhu změny RP MČ Medlánky - č. RP 1/10 v souladu s předloženým návrhem,
 • ukončit proces pořizování změny RP MČ Medlánky - č. RP 1/10,
 • zamítnout návrh změny RP MČ Medlánky - č. RP 1/10.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

20.

Zrušení Regulačního plánu "Území při západním vstupu do Ústředního hřbitova v Brně-Bohunicích" - RM6/10556

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit opatření obecné povahy, kterým se zruší Regulační plán "Území při západním vstupu do Ústředního hřbitova v Brně-Bohunicích" dle § 71 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

21.

Vyjádření statutárního města Brna k územnímu řízení "Garážový dům a dům s obchodními plochami" v k. ú. Kohoutovice, MČ Brno-Kohoutovice - RM6/10492

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k územnímu řízení "Garážový dům a dům s obchodními plochami včetně souvisejících objektů", které tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

23.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu města Šlapanice - RM6/10541

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu města Šlapanice, které tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

24.

Návrh na poskytnutí dotací typu B v oblasti kultury - návrh rozpočtového opatření - RM6/10569

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1. poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 11.930 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna - Odboru kultury MMB (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce č. 1 "Žádosti o jednoleté dotace v oblasti kultury na rok 2014" a tabulce č. 2 "Žádosti o tříleté dotace v oblasti kultury na roky 2014-2016",
  2. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu finančních prostředků na odpovídající paragrafy a položky v souladu s rozpočtovou skladbou, v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována,
  3. uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodu 1) za podmínek "Smlouvy o poskytnutí jednoleté dotace z rozpočtu statutárního města Brna" pro rok 2014 a "Smlouvy o poskytnutí tříleté dotace z rozpočtu statutárního města Brna" pro roky 2014-2016.


Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

25.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/10547

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 2.866 tis. Kč dle tabulky I. "Neinvestiční dotace spolkům na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2014" z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Významné sportovní akce ve městě Brně,
  2. poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám ve výši 1.000 tis. Kč dle tabulky II. "Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2014" z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám,
  3. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu převodu finančních prostředků ve jmenovitých náplních a poskytnutí dotací nejen spolkům, ale i jiným právnickým osobám,
  4. uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1) a 2) za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

26.

Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v sociální oblasti a oblasti prevence kriminality - návrh rozpočtového opatření - RM6/10564

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí dotace Sdružení Práh, IČ 702 88 101, ve výši 1.000 tis. Kč na projekt "Podpora osob s duševním onemocněním v terénu (v přirozeném prostředí)" a Společnosti Podané ruce o. p. s., IČ 605 57 621, ve výši 500 tis. Kč na projekt "Terapeutické centrum Bratislavská" a 500 tis. Kč na projekt "Denní psychoterapeutické sanatorium Elysium",
 • uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna pro rok 2014 dle "Návrhů smluv o poskytnutí dotace",
 • rozpočtové opatření dle tabulky za účelem poskytnutí dotace Sdružení Práh a Společností Podané ruce o. p. s.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

27.

Odpisové plány příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB na rok 2014 - RM6/10513

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje odpisový plán na rok 2014

 • Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace,
 • Domova pro seniory Kociánka, příspěvkové organizace,
 • Domova pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizace,
 • Domova pro seniory Nopova, příspěvkové organizace,
 • Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace,
 • Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizace,
 • Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace,
 • Domova pro seniory Koniklecová, příspěvkové organizace,
 • Domova pro seniory Okružní, příspěvkové organizace,
 • Domova pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizace,
 • Domova pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizace,
 • Domova pro seniory Holásecká, příspěvkové organizace.

Odpisové plány tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

28.

Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti OŠMT MMB na rok 2014 - RM6/10551

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace

 • MŠ Brno, Veslařská 256, na rok 2014,
 • MŠ Brno, Štolcova 51, na rok 2014,
 • ZŠ Brno, Čejkovická 10, na rok 2014,
 • WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8, na rok 2014.

Odpisové plány tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

29.

Odpisové plány příspěvkových organizací Odboru zdraví MMB - RM6/10496

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací

 • Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace,
 • Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace,
 • Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace,
 • Úrazová nemocnice v Brně,

které tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

30.

Účetní závěrky za rok 2013 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB - RM6/10552

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 31-33.


RMB schvaluje účetní závěrky za rok 2013 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB:

 • p. o. Základní škola Brno, Čejkovická 10,
 • p. o. Waldorfská základní a mateřská škola Brno, Plovdivská 8,
 • p. o. Mateřská škola Brno, Veslařská 256,
 • p. o. Mateřská škola Brno, Štolcova 51.

Účetní závěrky tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

31.

Účetní závěrky za rok 2013 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru zdraví MMB - RM6/10497

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje účetní závěrky za rok 2013 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru zdraví MMB:

 • Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace,
 • Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace,
 • Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace,
 • Úrazová nemocnice v Brně,
 • Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace,

které tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

32.

Účetní závěrky za rok 2013 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru sociální péče MMB - RM6/10514

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje účetní závěrky za rok 2013 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru sociální péče MMB:

 • Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace,
 • Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace,
 • Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace,
 • Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace,
 • Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace,
 • Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace,
 • Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace,
 • Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace,
 • Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace,
 • Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace,
 • Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace,
 • Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace,

které tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

33.

Účetní závěrky za rok 2013 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru kultury MMB - RM6/10568

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje účetní závěrky za rok 2013 příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru kultury MMB:

 • Národní divadlo Brno, příspěvková organizace,
 • Městské divadlo Brno, příspěvková organizace,
 • Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace,
 • Divadlo Radost, příspěvková organizace,
 • Filharmonie Brno, příspěvková organizace,
 • Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace,
 • Muzeum města Brna, příspěvková organizace,
 • Dům umění města Brna, příspěvková organizace,
 • Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace,

které tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

34.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Besedního domu v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/10537

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost nájemce OMCG Gastronomy, s. r. o., se sídlem Šilingrovo nám. 257/3, 602 00 Brno, IČ 023 12 085, doručenou dne 5. 3. 2014 o povolení úprav pronajatých prostor v objektu Besedního domu v Brně, Komenského nám. 8, 602 00 Brno, č. 7313034809.

2.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 7313034809 v objektu Besedního domu v Brně mezi statutárním městem Brnem a OMCG Gastronomy, s. r. o., který tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

***
4.RMB ukládá ředitelce Filharmonie Brno, příspěvkové organizace, zajistit kontrolu provádění stavebních prací a úprav v objektu Besedního domu v Brně a dodržování podmínek a ustanovení uvedených v dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor OMCG Gastronomy, s. r. o.
***
úkol č.: [R6/135/34]
zodpovídá: ředitelka Filharmonie Brno, p. o. [77]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

35.

Žádost MČ Brno-Jundrov o možnost použití části kladného hospodářského výsledku z VHČ - bytového hospodářství na předfinancování a spolufinancování projektu "Zateplení budovy MŠ Dubová 2" - RM6/10525

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě 1).


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Jundrov použití části kladného hospodářského výsledku z VHČ - bytového hospodářství na předfinancování a spolufinancování projektu "Zateplení budovy MŠ Dubová 2" ve výši 7.000 tis. Kč s tím, že celá částka bude vrácena zpět do VHČ - BH nejpozději do 31. 12. 2020.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 

36.

Nadlimitní veřejná zakázka "Výběr dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10509

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby "Výběr dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku", v souladu s ust. § 21 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení,
 • údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 17a tohoto zápisu,
 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 17b tohoto zápisu,
 • odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 17c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

 • Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
 • doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
 • Ing. Pavel Březa - člen ZMB
 • Bc. Petr Gabriel - vedoucí OSM MMB
 • Ing. Petra Křepelková - referent majetkové správy OSM MMB


3.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

 • Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
 • doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
 • Ing. Pavel Březa - člen ZMB
 • Mgr. Jan Levíček - člen ZMB
 • Bc. Petr Gabriel - vedoucí OSM MMB


náhradníci:

 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • Vít Blaha - člen RMB
 • Ing. Jana Drápalová - členka ZMB
 • Mgr. Jitka Ivičičová - členka ZMB
 • Ing. Petra Křepelková - referent majetkové správy OSM MMB


4.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB

  • jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky,
  • podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".


***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
***
úkol č.: [R6/135/36/01]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění celé zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/135/36/02]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/135/36/03]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/135/36/04]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

37.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Příční 13a - demolice 2. NP objektu" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností JIHSTAV s. r. o. - RM6/10539

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Příční 13a - demolice 2. NP objektu" jako nejvhodnější nabídku společnosti JIHSTAV s. r. o., Pompova 4, 617 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností JIHSTAV s. r. o., Pompova 4, 617 00 Brno, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/135/37]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

38.

"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" - výběr nejvhodnější nabídky a návrh smlouvy o dílo - RM6/10526

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" jako nejvhodnější nabídku společnosti KOMFORT a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností KOMFORT a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno, na veřejnou zakázku "Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

***
3.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/135/38/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

***
4.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit prostřednictvím společnosti WALLET s. r. o. v případě schválení smlouvy ZMB odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/135/38/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit v případě schválení smlouvy ZMB zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/135/38/03]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit v případě schválení smlouvy ZMB uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/135/38/04]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit v případě schválení smlouvy ZMB

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/135/38/05]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle zákona]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit v případě schválení smlouvy ZMB další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/135/38/06]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

39.

Návrh prodeje domovního celku Bayerova 25, 27, 29 včetně pozemků - RM6/10518

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 40-45.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje domovního celku Bayerova 25, 27, 29 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:

 • pozemku p. č. 1590 - zast. plocha a nádv., o výměře 617 m² se stavbou č. p. 794 - způsob využití bydlení,
 • pozemku p. č. 1591 - zast. plocha a nádv., o výměře 629 m² se stavbou č. p. 796 - způsob využití bydlení,
 • pozemku p. č. 1592 - zast. plocha a nádv., o výměře 626 m² se stavbou č. p. 798 - způsob využití bydlení,

vše v k. ú. Veveří, město Brno, MČ Brno-střed,
za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení a za podmínky, že kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy skutečně vynaložené náklady na rekonstrukci výměníkové stanice umístěné v domě Bayerova 27 vyčíslené MČ Brno-střed na 1.288.367,- Kč.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

40.

Návrh prodeje domovního celku Chodská 7, 9 včetně pozemků - RM6/10521

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje domovního celku Chodská 7, 9 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:

 • pozemku p. č. 3760/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 311 m² se stavbou č. p. 2742 - způsob využití bydlení,
 • pozemku p. č. 3760/5 - zast. plocha a nádv., o výměře 317 m² se stavbou č. p. 2743 - způsob využití bydlení,

vše v k. ú. Královo Pole, město Brno, MČ Brno-Královo Pole,
za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

41.

Návrh prodeje bytového domu Merhautova 174 včetně pozemků - RM6/10520

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Merhautova 174 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:

 • pozemku p. č. 1550 - zast. plocha a nádv., o výměře 290 m² se stavbou č. p. 1038, způsob využití bydlení,
 • pozemku p. č. 1551 - zahrada, o výměře 260 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

42.

Návrh prodeje bytového domu náměstí 28. října 14 včetně pozemků - RM6/10517

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu náměstí 28. října 14 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob

 • prodej těchto nemovitostí:
  • pozemku p. č. 3249 - zast. plocha a nádv., o výměře 439 m² se stavbou č. p. 1108, způsob využití bydlení,
  • pozemku p. č. 3250 - zahrada, o výměře 534 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,

 • zřízení zástavního práva k nemovitostem:
  • pozemku p. č. 3249 - zast. plocha a nádv., o výměře 439 m² se stavbou č. p. 1108, způsob využití bydlení,
  • pozemku p. č. 3250 - zahrada, o výměře 534 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Osmec14.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

43.

Návrh prodeje bytového domu Merhautova 32 včetně pozemků na základě opakované nabídky - RM6/10516

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v rámci prodeje bytového domu Merhautova 32 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:

 • pozemku p. č. 329 - zast. plocha a nádv,. o výměře 455 m² se stavbou č. p. 443, způsob využití bydlení,
 • pozemku p. č. 330 - zahrada, o výměře 38 m²,

vše v k. ú. Zábrdovice, město Brno, MČ Brno-sever,

za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

44.

Návrh prodeje vymezené jednotky č. 597/4 v domě Botanická 8 - RM6/10522

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej vymezené jednotky č. 597/4 - bytu v budově č. p. 597, Botanická 8, postavené na pozemku p. č. 1250, včetně jejího spoluvlastnického podílu o velikosti 8898/132006 na společných částech uvedené budovy a pozemku
- p. č. 1250 - zast. plocha a nádv., o výměře 498 m²

vše v k. ú. Veveří, město Brno, MČ Brno-střed,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

45.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytovém domě Křenová 23 - RM6/10519

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje vymezených jednotek č. 110/1-110/11 v budově č. p. 110, Křenová 23, postavené na pozemku p. č. 65, včetně jejich spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy a pozemku p. č. 65 - zast. plocha a nádv., o výměře 370 m², vše v Brně, k. ú. Trnitá, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

47.

Postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy o nájmu pozemku p. č. 2561 v k. ú. Bohunice - RM6/10524

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí, v smyslu § 1895 obč. zák. s postoupením práv a povinností z nájemní smlouvy č. 63039036 o nájmu pozemku p. č. 2561 v k. ú. Bohunice z PN 35, stavebního bytového družstva, jako postupitele na Společenství vlastníků jednotek Pod nemocnicí 35, Brno, jako postupníka.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

48.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 6613034764 - prostory v budově Kounicova 67, k. ú. Veveří - RM6/10512

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti STAVOPROJEKTA, spol. s r. o., o snížení výměry pronajatých prostor v budově Kounicova 67 o prostory ve II. NP.

2.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6613034764 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a STAVOPROJEKTOU, spol. s r. o., jako nájemcem, týkající se snížení výměry pronajímaných prostor v budově Kounicova 67, č. p. 949, která je součástí pozemku p. č. 1743/1 v k. ú. Veveří, o místnosti ve II. NP o celkové výměře 199,20 m², který tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

49.

Dohoda o vyklizení prostor v objektu Josefská 21 formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti - RM6/10510

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje uzavření dohody o vyklizení prostor v objektu Josefská 21 formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti dle § 71b odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů, mezi statutárním městem Brnem jako osobou oprávněnou a společností LA DOLCE VITA AIDA s. r. o., IČ 293 20 712, se sídlem Jižní svahy 29, Brno, jako osobou povinnou, za podmínek, které tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody o vyklizení prostor formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti specifikované výše.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

50.

Zrušení věcného břemene k pozemku p. č. 3600 v k. ú. Černá Pole se stavbou bytového domu Tř. kpt. Jaroše 33 - RM6/10523

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje zrušení věcného břemene k pozemku
- p. č. 3600 - zast. plocha a nádv., o výměře 722 m², jehož součástí je bytový dům č. p. 1945, v Brně, k. ú. Černá Pole,
za podmínek, které tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

51.

Návrh prodeje pozemků v k. ú. Žabovřesky - lokalita Kozí hora - RM6/10559

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě II.


RMB mění odst. 2 a 3 usnesení R6/131. schůze RMB, bod č. 139, které zní:

"2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě nabídkového řízení prodej pozemků
• p. č. 5637 ost. plocha, jiná plocha o vým. 17 m²
• p. č. 5638 zahrada o vým. 526 m²

• p. č. 5639 zast. plocha a nádv. o vým. 20 m²
• p. č. 5640 zahrada o vým. 533 m²
• p. č. 5641 zast. plocha a nádv. o vým. 18 m²
• p. č. 5642 zahrada o vým. 396 m²
• p. č. 5643 zast. plocha a nádv. o vým. 17 m²

• p. &#$03. 5644 zahrada o vým. 761 m²
• p. č. 5645 zast. plocha a nádv. o vým. 20 m²
• p. č. 5646 zahrada o vým. 1.728 m²

v k. ú. Žabovřesky,
společnosti Kopstav, a. s., za dohodnutou kupní cenu ve výši 11.406.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva
a pro případ uzavření kupní smlouvy specifikované výše schválit text výzvy k uplatnění předkupního práva, jejíž přílohou bude text kupní smlouvy a která bude odeslána vlastníkům staveb na pozemcích p. č. 5637, 5639, 5691, 5643 a 5645, vše v k. ú. Žabovřesky.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem výzvy specifikované blíže v předchozím odstavci tohoto usnesení."


takto:

2.RMB ruší nabídkové řízení na prodej pozemků
- p. č. 5637 - ost. plocha, jiná plocha, o vým. 17 m²
- p. č. 5638 - zahrada, o vým. 526 m²

- p. č. 5639 - zast. plocha a nádv., o vým. 20 m²
- p. č. 5640 - zahrada, o vým. 533 m²
- p. č. 5641 - zast. plocha a nádv., o vým. 18 m²
- p. č. 5642 - zahrada, o vým. 396 m²

- p. č. 5643 - zast. plocha a nádv., o v&#$06m. 17 m²
- p. č. 5644 - zahrada, o vým. 761 m²
- p. č. 5645 - zast. plocha a nádv., o vým. 20 m²
- p. č. 5646 - zahrada, o vým. 1.728 m²

v k. ú. Žabovřesky,
vypsané na základě usnesení R6/121. schůze RMB konané dne 20. 11. 2013, bod č. 68.

3.RMB souhlasí s ponecháním pozemků
- p. č. 5637 -ost. plocha, jiná plocha, o vým. 17 m²

- p. č. 5638 - zahrada, o vým. 526 m²
- p. č. 5639 - zast. plocha a nádv., o vým. 20 m²
- p. č. 5640 - zahrada, o vým. 533 m²
- p. č. 5641 - zast. plocha a nádv., o vým. 18 m²
- p. č. 5642 - zahrada, o vým. 396 m²

- p. č. 5643 - zast. plocha a nádv., o vým. 17 m²
- p. č. 5644 - zahrada, o vým. 761 m²
- p. č. 5645 - zast. plocha a nádv., o vým. 20 m²
- p. č. 5646 - zahrada, o vým. 1.728 m²

v k. ú. Žabovřesky,
v majetku statutárního města Brna do doby schválení změny Územního plánu města Brna, která se bude týkat uvedených pozemků.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

52.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 3932/5 v k. ú. Královo Pole - RM6/10534

Bylo hlasováno po kratší rozpravě spolu s body 53-55.


RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 3932/5 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 3 m²

v k. ú. Královo Pole.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

53.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2133 v k. ú. Bohunice - RM6/10529

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku
- p. č. 2133 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 13 m²

v k. ú. Bohunice.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 2133 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 13 m²

v k. ú. Bohunice.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

54.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1206 v k. ú. Veveří - RM6/10533

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti FIART s. r. o. ze dne 7. 1. 2013 o prodej části pozemku p. č. 1206 v k. ú. Veveří.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 1206 - zast. plocha a nádv., o výměře 270 m²

v k. ú. Veveří.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

55.

Záměr prodeje nebo pronájmu pozemku p. č. 2729/3 v k. ú. Líšeň - RM6/10532

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • žádosti
  • manželů xxxxxxxx ze dne 18. 9. 2013 o pronájem,
  • xxxxxxxxxxxxxxx ze dne 21. 8. 2013 o pronájem,
  • xxxxxxxxxxxxxxx ze dne 13. 9. 2013 o majetkoprávní vypořádání,
  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 8. 11. 2013 o prodej nebo pronájem,

pozemku p. č. 2729/3 v k. ú. Líšeň,

 • skutečnost, že ZMČ Brno-Líšeň na svém mimořádném zasedání konaném dne 13. 2. 2013 schválilo m.j. realizaci Projektu regenerace veřejného parku Trnkova.


2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje a pronájmu pozemku
- p. č. 2729/3 - zahrada, o výměře 591 m²

v k. ú. Líšeň.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

57.

Záměr prodeje nebo pronájmu částí pozemku p. č. 294/1 nebo směny za část pozemku p. č. 267/1, záměr prodeje pozemků p. č. 295/2, 296, 298/1, 299/2, 301/2, 302/2, 303/2, vše v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/10536

Před projednáváním tohoto bodu JUDr. Oliva, člen RMB, oznámil střet zájmů (podjatost) a z tohoto důvodu nehlasoval. Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • podání JUDr. Lenky Řehulové ze dne 29. 11. 2011, která v zastoupení vlastníků RD Tuřanská 23, 23a, 25, 27, 29, 31, 33, 35 a RD U Lípy Svobody 4 a 8 žádá o projednání záměru prodeje částí pozemku p. č. 294/1 a pozemků p. č. 298/1, 299/2, 301/2, 302/2, 303/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice včetně návrhu kupní ceny,
 • podání Ireny Válkové ze dne 10. 4. 2013, zastupující na základě plné moci spoluvlastníky pozemku p. č. 267/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice, ve kterém nesouhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 294/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice, užívané vlastníky RD při ul. Tuřanská a navrhuje směnu této části pozemku za část pozemku p. č. 267/1, sloužící jako komunikační plocha (polní cesta),
 • podání Ireny Válkové ze dne 16. 4. 2013, ve kterém sděluje, že na oplocené části pozemku p. č. 267/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice, užívané vlastníky RD při ul. Tuřanská a ul. U Lípy Svobody, byly ke dni 1. 1. 2013 uzavřeny nájemní smlouvy a přikládá plánek se zákresem navrhované směny,
 • aktualizaci vyjádření MČ Brno-Tuřany ze dne 9. 1. 2014, dle kterého proběhlo místní šetření a setkání s vlastníky přilehlých nemovitostí. Vlastníci souhlasí s posunem cesty dle katastru nemovitostí a žádají MČ o zachování přístupu z polní cesty do zahrad.


2.RMB nesouhlasí

 • se záměrem směny části pozemku p. č. 294/1 - ost. plocha, o výměře 422 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna užívané jako součásti oplocených zahrad

za část pozemku p. č. 267/1 - orná půda, o výměře 550 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, užívané jako nezpevněná komunikace - polní cesta,

 • se záměrem prodeje a pronájmu (pachtu) 11 částí pozemku p. č. 294/1 o celkové výměře 429 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice (64 m², 24 m², 38 m², 33 m², 63 m², 61 m², 32 m², 52 m², 33 m², 22 m², 7 m²).


3.RMB souhlasí

 • se záměrem prodeje pozemků
  • p. č. 295/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 112 m²
  • p. č. 296 - zahrada, o výměře 232 m²
  • p. č. 298/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 185 m²
  • p. č. 299/2 - ost. plocha, o výměře 126 m²
  • p. č. 301/2 - zahrada, o výměře 162 m²
  • p. č. 302/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 71 m²
  • p. č. 303/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 74 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice,

 • s návrhem kupní ceny v těchto případech ve výši 2.030,- Kč/m² včetně nákladů na převod + 1.000,- Kč návrh na vklad.


Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

58.

Záměr směny části pozemku p. č. 5276 za část pozemku p. č. 5275, vše v k. ú. Líšeň - RM6/10535

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 59.


1.RMB bere na vědomí návrh na dispozici s majetkem města ze dne 30. 1. 2013 podaný xxxxxxxxxxxxxx - směnu části pozemku
- p. č. 5276 - zahrada, o výměře 366 m²

ve vlastnictví statutárního města Brna

za část pozemku
- p. č. 5275 - zahrada, o výměře 18 m²

ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
vše v k. ú. Líšeň.

2.RMB nesouhlasí se záměrem směny části pozemku
- p. č. 5276 - zahrada, o výměře 366 m²

v k. ú. Líšeň.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

59.

Záměr dispozice s částmi pozemku p. č. 4403/1 v k. ú. Bystrc - RM6/10543

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 9. 7. 2013 o prodej nebo pronájem části pozemku p. č. 4403/1 o výměře 103 m² v k. ú. Bystrc včetně doplňujícího přípisu,
 • žádost xxxxxxxxxxx ze dne 23. 1. 2013 o prodej části pozemku p. č. 4403/1 o výměře 103 m² v k. ú. Bystrc,
 • žádost xxxxxxxxxxxxx ze dne 4. 3. 2013 o prodej nebo pronájem části pozemku p. č. 4403/1 o výměře 80 m² v k. ú. Bystrc.


2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje nebo pronájmu části pozemku
- p. č. 4403/1 o výměře 80 m²

v k. ú. Bystrc.

3.RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 4403/1 o výměře 103 m²

v k. ú. Bystrc.

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 4403/1 o vým&#$01ře 103 m²

v k. ú. Bystrc,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 73.850,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

60.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemku p. č. 245/3 v k. ú. Chrlice nebo záměr pronájmu (pachtu) pozemku p. č. 245/3 v k. ú. Chrlice - RM6/10544

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.B).


1.RMB bere na vědomí podání JUDr. Aleše Pillera, právního zástupce xxxxxxxxxxxxxx, ve kterém sděluje, že navržená cena za pronájem pozemku p. č. 245/3 v částce 7,- Kč/m²/rok je nepřiměřené vysoká a sděluje, že klient nabízí částku 4,- Kč/m²/rok.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Chrlice svěření pozemku
- p. č. 245/3 - orná půda, o výměře 2.122 m²

v k. ú. Chrlice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 105 přílohy č. 4.

3.RMB souhlasí se zasláním výzvy xxxxxxxxxxxxxxxxx k úhradě bezdůvodného obohacení za užívání pozemku
- p. č. 245/3 - orná půda, o výměře 2.122 m²

v k. ú. Chrlice,
za dva roky zpětně ve výši 16.976,- Kč.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

61.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemku p. č. 3966/29 v k. ú. Řečkovice - RM6/10545

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 62.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora svěření pozemku
- p. č. 3966/29 - ost. plocha, o výměře 1.655 m²

v k. ú. Řečkovice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 105 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

62.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Ivanovice, pozemku p. č. 1035/1 v k. ú. Ivanovice - RM6/10546

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Ivanovice svěření pozemku
- p. č. 1035/1 - orná půda, o výměře 2.859 m²

v k. ú. Ivanovice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 105 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

63.

Pacht pozemku p. č. st. 57 v k. ú. Česká Dlouhá, okres Svitavy - RM6/10531

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se zasláním výzvy k podání nabídky na pacht pozemku
- p. č. st. 57 - zast. plocha a nádv., o výměře 171 m²

v k. ú. Česká Dlouhá,
za minimální pachtovné ve výši 342,- Kč/rok evidovaným zájemcům.

2.RMB schvaluje text výzvy k podání nabídky na pacht pozemku
- p. č. st. 57 - zast. plocha a nádv., o výměře 171 m²

v k. ú. Česká Dlouhá,
která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem výzvy specifikované v předchozím odstavci.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

64.

Pacht části pozemku p. č. 466 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/10548

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pacht části pozemku
- p. č. 466 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 9 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za pachtovné ve výši 225,- Kč/rok a za podmínek pachtovní smlouvy, které tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

65.

Pronájem pozemku p. č. 1383/2 v k. ú. Jundrov - RM6/10549

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem pozemku
- p. č. 1383/2 - zahrada, o vým&#$01ře 20 m²

v k. ú. Jundrov,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 500,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

66.

Pronájem části pozemku p. č. 2110/1 v k. ú. Žabovřesky - RM6/10550

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje

 • dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 62052085 ze dne 18. 11. 2005 uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako nájemci na pronájem části pozemku p. č. 2110/1 o výměře 24 m² v k. ú. Žabovřesky,
 • pronájem části pozemku p. č. 2110/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 24 m² v k. ú. Žabovřesky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 1.200,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy a nájemní smlouva tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

67.

Žádost MČ Brno-střed o "postoupení částky odpovídající uhrazené smluvní pokutě v záležitosti bývalého vojenského areálu Lerchova vč. veškerého příslušenství" a o stanovisko k této kauze a návrh rozpočtového opatření - RM6/10554

Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě I.B).


1.RMB bere na vědomí skutečnosti, že:

 1. Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudkem ze dne 22. 2. 2013 č. j. 72 C 206/2010 rozhodl, že žalovaný Česká republika - Ministerstvo obrany je povinna zaplatit žalobci statutárnímu městu Brnu do 3 dnů od právní moci rozsudku částku 9.724.945,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 7,75 % ročně z této částky od 28. 8. 2010 do zaplacení a žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 679.932,70 Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku na účet zástupce žalobce,
 2. rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 72 Co 332/2013 ze dne 13. 11. 2013 ve věci žaloby statutárního města Brna jako žalobce o zaplacení částky 9.724.945,- Kč s příslušenstvím proti České republice - Ministerstvu obrany jako žalovanému soud potvrdil ve věci samé rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 22. 2. 2013 č. j. 72 C 206/2010 a změnil výrok o nákladech řízení tak, že jejich výše činí 916.606,- Kč,
 3. na účet statutárního města Brna byla ze strany Ministerstva obrany uhrazena částka 12.229.651,21 Kč a z účtu právního zástupce statutárního města Brna byla městu Brnu poukázána částka 389.000,- Kč zaplacená ministerstvem na účet tohoto právního zástupce jako soudní poplatek, který uhradilo statutární město Brno,
 4. MČ Brno-střed dopisem ze dne 6. 2. 2014 požádala primátora statutárního města Brna o "postoupení částky odpovídající uhrazené smluvní pokutě v záležitosti bývalého vojenského areálu Lerchova vč. veškerého příslušenství",
 5. ze strany Ministerstva obrany ČR bylo podáno dovolání k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 6 proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 72 Co 332/2013 ze dne 13. 11. 2013 a Obvodní soud pro Prahu 6 vydal dne 28. 2. 2014 usnesení, aby se statutární město Brno do 15 dnů vyjádřilo k podanému dovolání,
 6. na žádost MČ Brno-střed byla zpracována odpověď této městské části obsahující právní názor ohledně platnosti smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitostem tvořícím bývalý vojenský areál při ul. Lerchova v k. ú. Stránice s tím, že Městský soud v Praze nevyslovil právně závazný názor, že tato smlouva je neplatná,
 7. Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, jež byla Ministrem obrany pověřena k jednání jménem ČR - Ministerstva obrany při nakládání s nepotřebným majetkem, vyzvala statutární město Brno přípisem ze dne 21. 3. 2014 k vydání budov a pozemků, včetně jejich součástí a příslušenství, bezúplatně převedených městu Brnu na základě smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitostem v k. ú. Stránice do vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany, a to v rozporu s argumenty uvedenými v podaném dovolání popsaném ad 5).


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s vrácením částky 9.724.945,- Kč MČ Brno-střed na základě žádosti MČ Brno-střed ze dne 6. 2. 2014 s úroky z prodlení ve výši 2.504.706,21 Kč, tj. v celkové výši 12.229.651,21 Kč.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky v souvislosti s uhrazením částky 9.724.945,- Kč s úroky z prodlení ve výši 2.504.706,21 Kč MČ Brno-střed, tj. v celkové výši 12.229.651,21 Kč.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

68.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. - zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem statutárního města Brna a změna stanov společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/10571

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace a. s.

 • schvaluje
  • zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s., IČ 607 33 098, se sídlem Brno, Renneská třída 767/1a, PSČ 639 00, nepeněžitým vkladem o částku ve výši 492.700,- Kč na novou výši 371.557.800,- Kč upsáním 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 492.700,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku,
  • smlouvu o upsání akcií mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., která tvoří přílohu č. 26a tohoto zápisu,
  • změnu stanov společnosti Brněnské komunikace a. s. v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, která tvoří přílohu č. 26b tohoto zápisu,
  • prohlášení vkladatele dle § 19 zákona č. 90/2012 Sb., které tvoří přílohu č. 26c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB,

 • pověřuje primátora města Brna Bc. Romana Onderku, MBA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace a. s. formou notářského zápisu, v souladu s přijatým usnesením.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/033 - RM6/10631

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě materiálu. V závěru schůze bylo hlasováno o znovuzařazení tohoto bodu k projednání. Pro zařazení hlasovalo jednomyslně 10 členů. Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění tohoto materiálu.


1.RMB bere na vědomí "Předběžný program" zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/033 konaného od 15. 4. 2014.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB

 • zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB,
 • předložit Svolání ZMB s takto upraveným programem zasedání ZMB primátorovi města Brna k podpisu.

***
úkol č.: [R6/135/1a]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [2014-04-04]

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit takto upravený program zasedání.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

56.

Záměr prodeje nebo pronájmu (pachtu) části pozemků p. č. 1261, 1276/1 v k. ú. Slatina - RM6/10530

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení tohoto materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 

18.

Změna Územního plánu města Brna "Aktualizace ÚPmB" veřejné projednání upraveného návrhu změny - dohodovací řízení dle čl. 3 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna - RM6/10628

Bylo hlasováno po delší rozpravě a doplnění usnesení.


1.RMB souhlasí, aby v dohodovacím řízení byly projednány připomínky i těch městských částí, kde vyjádření k upravenému návrhu změny nebyla schválena usnesením zastupitelstva, jak ukládá Statut města Brna, ale byla přijata usnesením rady městské části (popř. starostou v těch městských částech, kde není volena rada).

2.RMB bere na vědomí nesouhlasná stanoviska MČ Brno-Černovice v bodě 2 a MČ Brno-Slatina v bodě 1 ke zrušení regulativu v textové části ÚPmB (zvláštní podmínky využití území) pro oblast Brněnské průmyslové zóny Černovická terasa.

3.RMB souhlasí s výsledky dohodovacího řízení s MČ Brno-Kníničky v bodech 1 až 15, MČ Brno-Černovice v bodě 1 a MČ Brno-Slatina v bodě 2 a to dle zápisu z jednání Pracovní skupiny pro vedení dohodovacího řízení, který tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
4.RMB ukládá náměstkovi primátora Ladislavu Mackovi uplatnit výše uvedené prostřednictvím institutu určeného zastupitele dle § 53 odst. 1 stavebního zákona u pořizovatele změny ÚPmB "Aktualizace ÚPmB", tj. u Odboru územního plánování a rozvoje MMB.
***
úkol č.: [R6/135/18]
zodpovídá: Ladislav Macek, náměstek primátora [3206]
termín: [bezodkladně]

 
Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 
 

17.

Změna Územního plánu města Brna - podnět určeného zastupitele k vyčlenění ze změny ÚPmB "Aktualizace ÚPmB" - RM6/10566

Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 

 
 
 

Přehled nepřijatých usnesení:

 

4.

Mimosoudní řešení sporu mezi společnostmi Dopravní podnik města Brna, a. s., a ŠKODA TRANSPORTATION a. s. o indexaci kupní ceny dodávek tramvají - RM6/10572


 
RMB v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.,

 1. uděluje pokyn představenstvu Dopravního podniku města Brna, a. s., v souladu s ust. § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, k zahájení jednání směřujícího ke smírnému vyřešení věci na základě dopisu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a. s. ze dne 11. 3. 2014.


 
 

17.

Změna Územního plánu města Brna - podnět určeného zastupitele k vyčlenění ze změny ÚPmB "Aktualizace ÚPmB" - RM6/10566


1.RMB souhlasí s podnětem k vyčlenění návrhu změny Územního plánu města Brna, tj. návrhu zrušení Zvláštních podmínek využití území pro oblast BPZ-ČT, obsažených v kap. 9 Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech ÚPmB, z návrhu změny "Aktualizace ÚPmB" a na samostatné přednostní dokončení procesu jejího pořizování.

 
2.RMB ukládá náměstkovi primátora Ladislavu Mackovi uplatnit podnět k vyčlenění návrhu změny Územního plánu města Brna, tj. návrhu zrušení Zvláštních podmínek využití území pro oblast BPZ-ČT, obsažených v kap. 9 Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech ÚPmB, z návrhu změny "Aktualizace ÚPmB" a na samostatné přednostní dokončení procesu jejího pořizování u Odboru územního plánování a rozvoje MMB.
úkol č.: [R6/135/17]
zodpovídá: Ladislav Macek, náměstek primátora [3206]
termín: [bezodkladně]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 
Ověřovatelé:

MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.
JUDr. Robert Kerndl, v. r.

 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

 
V Brně dne 2. 4. 2014
Zapsala Marcela Marečková