Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/134
konané dne 26. 3. 2014

 

Program:

107.

Stanovisko k dokumentaci Dopracování variant řešení ŽU Brno - RM6/10561

1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/032 - RM6/10505

1b.

Předběžný program zasedání ZMB č. Z6/033 - RM6/10565

1c.

Aktualizace Organizačního řádu MMB - RM6/10376

1d.

Aktualizace Přílohy č. 2 Organizačního řádu MMB, v části platné pro Odbor vnitřních věcí - RM6/10378

1e.

Aktualizace Přílohy č. 2 Organizačního řádu MMB, v části platné pro Odbor obrany - RM6/10180

1f.

Organizační změna Živnostenského úřadu města Brna - RM6/10375

1g.

Změna ve složení Komise RMB pro rozvoj města - RM6/10400

1h.

Změna zastupující přísedící v Radě města Brna - RM6/10444

1i.

Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací - RM6/10403

1j.

Stanovení osobního příplatku ředitelce MŠ "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17 a MŠ Oříšek Brno, Ořešín 57 - RM6/10299

1k.

Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/ek základních škol - RM6/10406

1l.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka ŠJ Brno, Jana Babáka 1 - RM6/10501

1m.

Jmenování a stanovení platu ředitelce ŠJ Heyrovského 32, Brno příspěvkové organizace - RM6/10502

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/10374

3.

Projekt "Oprava oken a uliční fasády - ZŠ Slovanské nám. 2, Brno" - žádost o dotaci - RM6/10478

4.

Rozšíření docházkového systému Městské policie Brno - RM6/10480

6.

Rozpočtové opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/10464

7.

Finanční plány na rok 2014 příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem - RM6/10500

8.

Zpráva o hospodaření Fondu krytí škod za rok 2013 - RM6/10377

9.

Účetní závěrka za rok 2013 příspěvkové organizace Turistické informační centrum města Brna - RM6/10452

10.

Žádosti o dotace Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, podávané na rok 2014 - doplnění přílohy k usnesení R6/119. schůze Rady města Brna konané dne 23. 10. 2013 - RM6/10437

11.

Rozpočtové opatření - akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. podle přílohy č. 1 "Roční plán investic" mandátní smlouvy č. 56 01 9 271, změna celkových nákladů; dodatek č. 58 k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro "Výkon inženýrské činnosti na stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna" - RM6/10445

14.

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - 1. etapa" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/10428

15.

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - aktualizace DSP a zpracování DPPS - etapa 2-4" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/10429

16.

"ZŠ Bosonožské nám. 44 - pohybové prostory" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/10405

17.

"Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I. etapa)" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/10426

18.

"Rekonstrukce Vaňkova náměstí" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10427

19.

"Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti" - dodávka vnitřního vybavení - zahájení zadávacího řízení - RM6/10538

20.

"Dodávky výpočetní techniky pro statutární město Brno - rámcová smlouva" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10474

21.

"Pronájem kopírovacích zařízení" - výzva k podání nabídky - RM6/10473

22.

"Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna" - výzva k podání nabídek - RM6/10475

23.

"Technická podpora aplikace Nemovitý majetek" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10472

24.

"ZOO Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Skanska a. s. - RM6/10404

25.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - návrh koncesní dokumentace vč. vzoru koncesní smlouvy - RM6/10392

28.

Smlouva o podnájmu částí místností v budově Hybešova 254/16 a v budově Pisárecká 277/1 mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. a společností ASG service s. r. o. - RM6/10372

30.

Záměr vložení nepeněžitého vkladu - pozemku v k. ú. Staré Brno dotčeného stavbou "Parkovací dům Kopečná" do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/10401

31.

Návrh nabytí pozemku p. č. 8207/143 v k. ú. Židenice - RM6/10430

29.

"Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba" - dohoda o narovnání se společností ŽSD a. s. - RM6/10431

32.

Zřízení služebností na pozemcích p. č. 1147/13, p. č. 1147/19, p. č. 1160/1, p. č. 1160/15 a p. č. 1160/20 vše v k. ú. Staré Brno pro stavbu "Parkovací dům Kopečná" - RM6/10447

33.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Moravské nám. 15 - celková oprava víceúčelového prostoru II" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností DBEST s. r. o. - RM6/10477

34.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva - RM6/10494

35.

"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" - výběr nejvhodnější nabídky, příkazní smlouva na výkon technického dozoru - RM6/10453

36.

"Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" - příkazní smlouva na výkon technického dozoru, změna části usnesení - RM6/10448

37.

"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" - Dohoda o umístění Zařízení - RM6/10454

38.

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - RM6/10449

39.

Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ - bytového hospodářství a s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - RM6/10467

41.

Nájem sociálního bytu - RM6/10458

42.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - nájem bytu xxxxxxxx xxxxxxx - RM6/10457

43.

Žádost xxxxxxxx xxxxxx o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu - RM6/10456

44.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/10455

45.

Žádost xxxxxxx xxxxxxxxx o poskytnutí dotace na nájemné z bytu - RM6/10459

46.

Žádost xxxxx xxxxxx o prominutí zbytku úroku z prodlení - RM6/10460

47.

Smlouvy o nájmu prostor v budově Žerotínovo nám. 6 s poskytovateli zdravotnických služeb - dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 - Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o. - RM6/10440

48.

Smlouvy na pronájem oplocení na pozemku p. č. 1730 k. ú. Staré Brno, na pozemku p. č. 936/1 k. ú. Trnitá a na pozemku p. č. 456/9 k. ú. Ponava - R6/10439

49.

Žádost o souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 588 v k. ú. Štýřice - RM6/10438

50.

Změna přílohy č. 34 usnesení schůze Rady města Brna R6/085 ze dne 14. 11. 2012 - dohoda o umožnění průjezdu přes pozemek p. č. 2848/1 k. ú. Žabovřesky paní Věře Rovenské - změna části usnesení - RM6/10442

51.

Návrh prodeje pozemku p. č. 94/6 v k. ú. Kohoutovice v ul. Talichova - RM6/10418

52.

Návrh prodeje pozemku p. č. 20/2 v k. ú. Město Brno - RM6/10432

53.

Návrh prodeje částí pozemku p. č. 813/1, p. č. 826/1 a p. č. 826/4 v k. ú. Staré Brno - RM6/10407

54.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1507/1 v k. ú. Pisárky - RM6/10412

55.

Záměr prodeje pozemku p.č. 1688/48 v k. ú. Jundrov - RM6/10441

56.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3353/2 v k. ú. Žabovřesky - RM6/10419

57.

Záměr prodeje pozemku p. č. 4557 a části pozemku p. č. 4558/2. oba v k. ú. Bystrc - RM6/10408

58.

Záměr prodeje pozemku p. č. 250/130 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/10479

59.

Záměr prodeje pozemků p. č. v k. ú. Lesná, k. ú. Sadová, k. ú. Obřany, k. ú. Řečkovice, k. ú. Královo Pole, k. ú. Maloměřice a k. ú. Jehnice a pronájmu pozemků v k. ú. Maloměřice, k. ú. Obřany, k. ú. Husovice, k. ú. Lesná, k. ú. Královo Pole, k. ú. Řečkovice, k. ú. Ivanovice a k. ú. Mokrá Hora dotčených stavbami "Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice-Brno-Královo Pole" a "Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole-Kuřim" - RM6/10434

60.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2366/1 v k. ú. Žabovřesky - RM6/10410

61.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1380/3 a pronájmu částí pozemků p. č. 1380/3, p. č. 1381/2, p. č. 1383/3 a p. č. 1383/4 vše v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/10417

62.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 714/1 v k. ú. Jundrov - RM6/10411

63.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 960 v k. ú. Bosonohy v ul. Hoštická - RM6/10436

64.

Záměr budoucího prodeje pozemků p. č. 7828, 7831/18 a části p. č. 7822/1 v k. ú. Židenice, návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6313172974 - RM6/10420

66.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 5368/1 v k. ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM - RM6/10413

67.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 1320/6, 3695/1, 1329/5, 5128, 5131, 5303/2, 5303/3 v k. ú. Královo Pole - RM6/10414

68.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 1417/3, 1417/6, 1417/4, 1417/5, 1418 v k. ú. Královo Pole - RM6/10415

69.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 739/16 v k. ú. Veveří - RM6/10461

70.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 849/1 v k. ú. Trnitá - RM6/10443

71.

Záměr pronájmu (pachtu) části pozemku p. č. 2972/1 v k. ú. Slatina - RM6/10409

72.

Pacht části pozemku p. č. 1691/47 v k. ú. Černovice - RM6/10471

73.

Pronájem částí pozemku p. č. 9211 v k. ú. Židenice pro vybudování lodžií u bytového panelového domu Bořetická 18, 20 - RM6/10465

74.

Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 9676/20 v k. ú. Židenice - RM6/10468

75.

Záměr úpravy právního vztahu k částem pozemků p. č. 2571, 2576, 2726, 2727, 2730, 2661/1, 2661/3, 2671/2, 2672/8, 2662/5, 2670/1 a 2671/1 v k. ú. Bohunice - RM6/10435

76.

Dohoda o vypořádání práv a závazků z nájemní smlouvy č. 63110303412 se společností SYNER Morava, a. s. na pronájem části pozemku p. č. 1355/1 v k. ú. Stránice - RM6/10466

77.

Návrh na souhlas s upuštěním od vymáhání úhrady za užívání pozemků v k. ú. Židenice bez právního důvodu společností STAVOPROGRES BRNO, spol, s r.o., návrh na souhlas se zasláním výzvy k úhradě za užívání pozemků v k. ú. Židenice bez právního důvodu společnosti BAUMAT, spol, s r. o. - RM6/10470

78.

Zřízení věcného břemene-služebnosti umístění objektu trafostanice ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. na pozemku p. č. 5158/2 a části p. č. 5158/1 v k. ú. Žabovřesky - RM6/10416

79.

Stanovisko k využití pozemků města dle plánu společných zařízení ke komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Líšeň - RM6/10433

80.

Návrh na uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti s výstavbou: "Bytové domy Brno Slatina" na pozemcích v k. ú. Slatina - RM6/10527

81.

Provozování lékárny v domě Masarykova 1 - zpráva - RM6/10421

82.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Nákupní centrum Brno-Kamechy" k. ú. Bystrc, k.ú. Žebětín, MČ Brno-Bystrc, MČ Brno-Žebětín - RM6/10398

84.

Vyřazení majetku statutárního města Brna svěřeného Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/10402

85.

Návrh na přidělení příspěvku od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2014 a úhrady povinného podílu města k příspěvku - návrh rozpočtového opatření - RM6/10493

86.

Návrh na poskytnutí dotací a uzavření smluv s nestátními neziskovými organizacemi, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují na rok 2014 (program II) - návrh rozpočtového opatření - RM6/10425

87.

Úrazová nemocnice v Brně - žádost o dotaci z dotačního programu MZČR "Rezidenční místa 2014" - souhlas zřizovatele příspěvkové organizace - RM6/10450

88.

Žádosti o dotace příspěvkových organizací v působnosti OK MMB na rok 2014 - doplnění a aktualizace přílohy k usnesení R6/116. schůze Rady města Brna konané dne 25. 9. 2013, bod č. 21 - RM6/10490

89.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury - RM6/10446

90.

Žádost společnosti YBUX s. r. o. o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10487

91.

Žádost spolku Opera na cestách o prominutí smluvní pokuty za porušení smluvních podmínek dle ustanovení čl. III. bodu 5 písm. o) smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10486

92.

Žádost spolku OTAART o prominutí smluvních pokut za porušení smluvních podmínek dle ustanovení čl. III. bodu 5 písm. o) smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10458

93.

Žádost spolku Divadlo Feste o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10484

94.

Žádost spolku SE.S.TA o prominutí smluvní pokuty za porušení smluvních podmínek dle ustanovení čl. III. bodu 5 písm. o) smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10483

95.

Dispozice s nepotřebným majetkem předaným k hospodaření Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci - RM6/10463

96.

Záměr odkoupení mobiliáře z lékárny U červeného raka v Brně - RM6/10488

98.

Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Domova pro seniory Holásecká, příspěvkové organizace - RM6/10424

99.

Svěření působnosti rozhodovat o uzavírání nájemních smluv Základní škole Brno, Čejkovická 10, p. o. a Waldorfské základní škole a mateřské škole Brno, Plovdivská 8, p. o. - RM6/10476

100.

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 7113031734 o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a Brněnskou poliklinikou, s. r. o. - RM6/10451

101.

Dohoda o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 72012005 - RM6/10393

102.

Změny v registraci sociálních služeb - RM6/10394

103.

Jmenování člena Městské rady pro prevenci kriminality - RM6/10423

104.

Změna v dozorčí radě společnosti Brněnské komunikace, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - RM6/10511

105.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA - RM6/10542

106.

Změna v představenstvu společnosti SAKO Brno, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - RM6/10557

108.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole - RM6/10560

109.

Změna územního plánu města Brna - vyčlenění ze změny ÚPmB "Aktualizace ÚPmB" a dokončení procesu pořizování změnu Územního plánu města Brna: zrušení Zvláštních podmínek využití území (regulativů) pro oblast Brněnské průmyslové zóny - Černovická terasa (BPZ-ČT) - návrh harmonogramu - RM6/10570

110.

Účast statutárního města Brna na veletrhu URBIS INVEST 2014 - změna usnesení - RM6/10573

111.

Prověření stavu pozemků p. č. 2828/1, 2828/6, 2844/1, 2854/2, 2858/1 v k. ú. Černovice - RM6/10579

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


 
 

Bod 107 byl projednán na začátku jednání schůze před bode 1a
Bod 29 byl projednán po bodě 31

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

5.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na vybudování nového radiokomunikačního systému TETRA - RM6/10481

12.

Investiční záměr "Dopravní napojení lokality Komínské louky" - RM6/10397

13.

Schválení investičního záměru "Rozšíření vodojemu Lesná" - RM6/

26.

Sběrné středisko odpadů Slaměníkova - návrh smlouvy o krátkodobém připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12084378 se spol. E.ON Distribuce, a. s. - RM6/

27.

Sběrné středisko odpadů Slaměníkova - návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12084929 se spol. E.ON Distribuce, a. s. - RM6/

40.

Dispozice s volnými byty v domech rekonstruovaných v rámci IPRM - RM6/10462

65.

Záměr prodeje nebo pronájmu části pozemku p. č. 615/1 v k. ú. Kohoutovice v ul. Myslivní a zřízení služebnosti - opěrná zeď a parkovací stání pro dva osobní automobily - RM6/10469

83.

Návrh dohody o založení a provozování vinice v parku NKP Špilberk - RM6/

97.

Převod výtvarného díla "Památník SNP" z účetní a majetkové evidence MČ Brno-sever do účetní a majetkové evidence statutárního města Brna.


 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, Mgr. Libor Šťástka, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomen:

JUDr. Jiří Oliva.

 
 
 

107.

Stanovisko k dokumentaci Dopracování variant řešení ŽU Brno - RM6/10561

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí dokumentaci Dopracování variant řešení ŽU Brno.

2. RMB schvaluje "Stanovisko statutárního města Brna k Dopracování variant řešení ŽU Brno", které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

3. RMB pověřuje 1. náměstka primátora města Brna, Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., podpisem stanoviska a jeho předáním zhotoviteli dokumentace.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

 

1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/032 - RM6/10505

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB ukládá splnění úkolů vyplývajících z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/032 vedoucím pracovníkům:

1. Úkol č. Z6/032/55

Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30.12.2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o.
a
návrh smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR


***
RMB ukládá Ing. Oliveru Pospíšilovi, náměstkovi primátora, prověřit údajné neoprávněné nakládání s pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna.
***
úkol č. [R6/134/1a/01]
zodpovídá: Ing.Pospíšil - náměstek primátora [3208]
termín: [bezodkladně]

2. Úkol č. Z6/032/96

Projekt Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města - posouzení projektu


***
RMB ukládá vedoucí Úseku rozvoje města MMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt "Řízení uživatelských přístupů ke službám TC města" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu
***
úkol č. [R6/134/1a/02]
zodpovídá: vedoucí ÚRM MMB [3216]
termín: [2014-06-30]

 
3. Úkol č. Z6/032/97

Projekt IPRM "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" - posouzení projektu


***
RMB ukládá vedoucí Úseku rozvoje města MMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu
***
úkol č. [R6/134/1a/03]
zodpovídá: vedoucí ÚRM MMB [3216]
termín: [2014-04-30]

 
4. Úkol č. Z6/032/102

Projekt IPRM "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně" - návrh dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace


***
RMB ukládá vedoucí Úseku rozvoje města MMB zajistit přípravu nové žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně"
***
úkol č. [R6/134/1a/04]
zodpovídá: vedoucí ÚRM MMB [3216]
termín: [2014-04-26]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

1b.

Předběžný program zasedání ZMB č. Z6/033 - RM6/10565

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném programu zasedání ZMB č. Z6/033 - RM6/10565.


1. RMB bere na vědomí "Předběžný program" zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/033.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB
- zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB
- odeslat jménem RMB takto upravený "Předběžný program" zasedání ZMB předsedům klubů.
***
úkol č.: [R6/134/1b]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [2014-03-28]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

1c.

Aktualizace Organizačního řádu MMB - RM6/10376

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, s účinností ke dni 1. 4. 2014. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 
 
***
2. RMB ukládá vedoucím ORF, ORGO, ÚRM, OŽP, OVLHZ, OD, BO, MO, OSM, OSP, OK a OŠMT promítnout schválenou aktualizaci Organizačního řádu MMB do popisů pracovních funkcí řízeného útvaru a předložit je, formou návrhu interní organizační změny prostřednictvím Organizačního odboru, tajemníkovi MMB ke schválení.
***
úkol č.: [R6/134/1c]
zodpovídá: ORF, ORGO, ÚRM, OŽP, OVLHZ, OD, BO, MO, OSM, OSP, OK, OŠMT
[24, 8, 3216, 10, 16, 15, 3225, 3224, 3239, 20, 12, 18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

1d.

Aktualizace Přílohy č. 2 Organizačního řádu MMB, v části platné pro Odbor vnitřních věcí - RM6/10378

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Přílohy č. 2 Organizačního řádu MMB, v části platné pro Odbor vnitřních věcí, která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu, s účinností ke dni 1.4. 2014. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

***
2. RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB promítnout schválenou aktualizaci Přílohy č. 2 Organizačního řádu MMB do popisů pracovních funkcí řízeného útvaru a předložit je, formou návrhu interní organizační změny prostřednictvím Organizačního odboru, tajemníkovi MMB ke schválení.
***
úkol č.: [R6/134/1d]
zodpovídá: OVV MMB [22]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

1e.

Aktualizace Přílohy č. 2 Organizačního řádu MMB, v části platné pro Odbor obrany - RM6/10180

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Přílohy č. 2 Organizačního řádu MMB, v části platné pro Odbor obrany, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu, s účinností ke dni 1. 4. 2014.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru obrany promítnout schválenou aktualizaci Přílohy č. 2 Organizačního řádu MMB do popisů pracovních funkcí řízeného útvaru a předložit je, formou návrhu interní organizační změny prostřednictvím Organizačního odboru, tajemníkovi MMB ke schválení.
***
úkol č.: [R6/134/1e]
zodpovídá: OO MMB [41]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

1f.

Organizační změna Živnostenského úřadu města Brna - RM6/10375

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB schvaluje
- převod Referátu spisové služby a Referátu provozního z Oddělení dokumentace a provozu ŽÚ, pod přímé vedení vedoucí Živnostenského úřadu,
- přejmenování Referátu spisové služby Živnostenského úřadu na Referát spisovny, ke dni 1. 6. 2014.

2. RMB ruší 1 funkční místo v Živnostenském úřadu města Brna, dnem 31. 5. 2014, dle Seznamu rušených a zřizovaných funkčních míst, který tvojí přílohu č. 5a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

3. RMB zřizuje 1 nové funkční místo v Živnostenském úřadu města Brna, ke dni 1. 6. 2014, dle Seznamu rušených a zřizovaných funkčních míst, který tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

Navrhovaná organizační změna nebude mít dopad do celkového počtu funkčních míst MMB.

4. RMB zrušuje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Oddělení dokumentace a provozu ŽÚ v Živnostenském úřadu města Brna, dnem 31. 5. 2014.

5. RMB schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 12812000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizací Přílohy č. 4 a Přílohy č. 2 Organizačního řádu MMB, v části platné pro Živnostenský úřad města Brna, ke dni 1. 6. 2014, která tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

 
 
 
 
 
 
***
6. RMB ukládá vedoucí Živnostenského úřadu města Brna promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru formou návrhu interní organizační změny, tajemníkovi MMB ke schválení.
***
úkol č.: [R6/134/1f]
zodpovídá: ŽU MMB [21]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

1g.

Změna ve složení Komise RMB pro rozvoj města - RM6/10400

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a v souladu se Statutem komisí RMB čl. 3, odst. 2, v platném znění.

2. RMB bere na vědomí rezignaci Bc. Marie Paděrové z funkce členky Komise RMB pro rozvoj města ke dni 10. 3. 2014.

3. RMB jmenuje Bc. Vladana Krásného do funkce člena Komise RMB pro rozvoj města dnem 26. 3. 2014.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

1h.

Změna zastupující přísedící v Radě města Brna - RM6/10444

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB ruší jmenování Mgr. Dity Havlíčkové zastupující přísedící Rady města Brna s účinností od 26. 3. 2014.

2. RMB jmenuje Mgr. Šárku Doležalovou zastupující přísedící Rady města Brna s účinností od 26. 3. 2014.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

1i.

Platové postupv ředitelů příspěvkových organizací - RM6/10403

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB stanoví v souladu s § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

s účinností od 1. 4. 2014
- Ing. Jiřímu Šulovi, řediteli Domova pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace,

s účinností od 1. 6. 2014
- PhDr. Květuši Bartošové, ředitelce Domova pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace,

platové tarify uvedené v příloze č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.


 

1j.

Stanovení osobního příplatku ředitelce MŠ "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17 a MŠ Oříšek Brno, Ořešín 57 - RM6/10299

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a v souladu s § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení

s účinností k 1. 4. 2014
osobní příplatek ředitelce MŠ "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17, paní Marii Přichystalové a MŠ Oříšek Brno, Ořešín 57, Mgr. Petře Kalašové, dle přílohy č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelky škol ve své působnosti o stanovení osobního příplatku.
***
úkol č.: [R6/134/1j]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.


 
 

1k.

Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/ek základních škol - RM6/10406

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění přílohy.


1. RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení 4 míst ředitelů/ek základních škol v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2014, dle seznamu, který tvoří přílohu č. 8a tohoto zápisu.

2. RMB jmenuje předsedy/kyně konkurzních komisí (zástupce/kyně města) a pro WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8 dalšího člena za zřizovatele a jednotlivé konkurzní komise na obsazení míst ředitelů/ek škol ve složení podle přílohy č. 8b tohoto zápisu.

3. RMB pověřuje PhDr. Tomáše Jilčíka funkcí tajemníka konkurzních komisí u výše uvedených konkurzních řízení, který není členem konkurzních komisí.

4. RMB určuje jako odborníky s hlasem poradním:
Mgr. Markétu Olbertovou do konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, Mgr. Petra Kotyzu do konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy Brno, Botanická 70, PaedDr. Karlu Havelkovou do konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka ZŠ Brno, Pavlovská 16, Mgr. Ivo Zálešáka do konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka ZŠ Brno, Slovanské nám. 2, kteří nejsou členy těchto konkurzních komisí dle § 2 odst. 5, vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění.
5. RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzních řízení, které tvoří přílohu č. 8c tohoto zápisu.

6. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzních řízení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.


 

1l.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka ŠJ Brno, Jana Babáka 1 - RM6/10501

Bylo hlasováno bez rozpravy o doplněném návrhu usnesení a doplnění přílohy.

1. RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka ŠJ Brno, Jana Babáka 1, příspěvkové organizace v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s ustanovením §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s nástupem po ukončení konkurzního řízení.

2. RMB jmenuje předsedu konkurzní komise
- Ing. Karla Doležala
zástupce města a konkurzní komisi na obsazení místa ředitel/ka ŠJ Brno, Jana Babáka 1, příspěvkové organizace ve složení podle přílohy č. 9a tohoto zápisu.

3. RMB pověřuje Bc. Annu Packovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

4. RMB určuje Bc. Libuši Šílovou, ředitelku ŠJ Brno, Nádvorní 1, jako odbornici s hlasem poradním, která není členkou konkurzní komise dle § 2 odst. 5, vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění.

5. RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 9b tohoto zápisu.

6. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.


 
 

1m.

Jmenování a stanovení platu ředitelce ŠJ Heyrovského 32, Brno příspěvkové orizanizace - RM6/10502

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB jmenuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 1. 5. 2014 na místo ředitelky ŠJ Heyrovského 32, Brno, Bc. Hanu Machařovou, na dobu šesti let.

2. RMB stanovuje
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s § 102, odst. 2, písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

s účinností k 1. 5. 2014
plat ředitelce ŠJ Heyrovského 32, Brno, Bc. Haně Machařové z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky ŠJ Heyrovského 32, Brno, dle přílohy č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.
***
úkol č.: [R6/134/1m]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


 
 
 
 

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/10374

Bylo hlasováno bez rozpravy včetně předloženého doplňující materiálu.

RMB schvaluje

 • zahraniční pracovní cestu Ing. Roberta Kotziana, Ph.D. do Polska - Poznaně na konferenci "10 na 10 - Evropská unie - samospráva- obyvatelé" dne 30. 4. 2014 (a v době potřebné na cestu);
 • zahraniční pracovní cestu Ing. Pavla Loutockého, tajemníka MMB, do Řecka - Atén na 11. bienální mezinárodní konferenci na téma "Zákonnost v éře změny: Bezpečnost, prevence kriminality, sociální práva a inkluze" ve dnech 11. - 14. 6. 2014 (a v době potřební na cestu);
 • zahraniční pracovní cestu Ladislava Macka, náměstka primátora, do Španělska - Terrassy na jednání pracovní cesty sítě Eurocities - Metropolitní oblasti ve dnech 3.-4. 4. 2014 (a v době potřebné na cestu).


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

3.

Projekt "Oprava oken a uliční fasády - ZŠ Slovanské nám. 2, Brno" - žádost o dotaci - RM6/10478

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti o finanční podporu z KÚ JMK v rámci "Individuální dotace JMK 2014" na projekt "Oprava oken a uliční fasády - ZŠ Slovanské nám. 2, Brno", městskou částí Brno-Královo Pole, bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

 
2. RMB pověřuje Romana Vykoukala, starostu Městské části, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Oprava oken a uliční fasády - ZŠ Slovanské nám. 2, Brno" a k jednání s úřadem Jihomoravského kraje v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů, týkajících se administrace projektu, vyúčtování dotace, průběžné a závěrečné zprávy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

4.

Rozšíření docházkového systému Městské policie Brno - RM6/10480

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí s rozšířením docházkového systému Městské policie Brno, který vychází z docházkového systému Magistrátu města Brna.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

6.

Rozpočtové opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/10464

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje na základě usnesení Z6/029. Zastupitelstva města Brna, bod 11.F.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 11 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

7.

Finanční plány na rok 2014 příspěvkových organizací, zřízených městem Brnem - RM6/10500

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměněném návrhu usnesení.


***
RMB ukládá ředitelům příspěvkových organizací doplnit podrobnosti k uvedeným návrhům finančních plánů.
***
úkol č.: [R6/134/07]
zodpovídá: ředitelé p. o. [3240]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, 1 člen byl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 
 
 
 

8.

Zpráva o hospodaření Fondu krytí škod za rok 2013 - RM6/10377

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí Zprávu o hospodaření Fondu krytí škod za rok 2013.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

9.

Účetní závěrka za rok 2013 příspěvkové organizace Turistické informační centrum města Brna - RM6/10452

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje účetní závěrku za rok 2013 příspěvkové organizace Turistické informační centrum města Brna, dle přílohy č. 12 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

10.

Žádosti o dotace Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, podávané na rok 2014 - doplnění přílohy k usnesení R6/119. schůze Rady města Brna konané dne 23. 10. 2013 - RM6/10437

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje
- Doplnění Přehledu žádostí o dotace podávaných TICmB, p. o., na rok 2014, který tvoří přílohu č. 13a tohoto zápisu;
- Aktualizaci Přehledu žádostí o dotace podávaných TICmB, p. o., na rok 2014, který tvoří přílohu č. 13b tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

11.

Rozpočtové opatření - akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. podle přílohy č. 1 "Roční plán investic" mandátní smlouvy č. 56 01 9 271, změna celkových nákladů; dodatek č. 58 k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro "Výkon inženýrské činnosti na stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna" - RM6/10445

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje

 • úpravu rozpočtu kapitálových výdajů města:


- zařazení nových staveb ORJ 5600, § 2310, pol. 6121, ÚZ 49, ORG 2816 a 2817 a ORJ 5600, § 2321, pol. 6121, ÚZ 49, ORG 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814 a 2815 do rozpočtu kapitálových výdajů statutárního města Brna dle tabulky "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2014;

- snížení celkových nákladů investiční akce ORG 2990 dle tabulky "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2014;

- zvýšení celkových nákladů investičních akcí ORG 2846, 2848, 2861, 2865, 2868, 2869, 2895, 2929, 3181, 3393 a 4649 dle tabulky "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2014;

- rozpočtové opatření dle tabulky "Rozpočtové opatření - tabulka 1" na základě provedení aktualizace investičních akcí hrazených dle Přílohy č. 1 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001;

- změnu názvu investiční akce ORG 2953 z "Viniční I, II - rekonstrukce vodovodu" na "Viniční II - rekonstrukce vodovodu";

- změnu názvu investiční akce ORG 2846 z "Staňkova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (úsek Rybníček - Poděbradova)" na "Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu";

- změnu názvu investiční akce ORG 2848 z "Slovanské náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" na "Slovanské náměstí, Ruská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu";

- změnu názvu investiční akce ORG 2861 z "Vančurova, Dulánek - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" na "Vančurova, Gajdošova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu";

- změnu názvu investiční akce ORG 2863 z "Gorkého - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" na "Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu";

- změnu názvu investiční akce ORG 2895 z "Dřevařská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" na "Dřevařská, Štefánikova lb - rekonstrukce kanalizace a vodovodu";

- změnu názvu investiční akce ORG 3393 z "Mezírka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" na "Mezírka II, Mášova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu";

- změnu názvu investiční akce ORG 4649 z "Údolní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Úvoz - náměstí Míru)" na "Údolní II, náměstí Míru - rekonstrukce kanalizace a vodovodu",

Tabulky "Rozpočtové opatření - tabulka 1", a "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2014 tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu.

 • dodatek č. 58 k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. pro Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna, který tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem tohoto dodatku mandátní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

14.

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - 1. etapa" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/10428

Bylo hlasováno po kratší rozpravě včetně předloženého doplňujícího materiálu.


1. RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní významné veřejné zakázky na stavební práce "Tramvaj Plotní - soubor staveb - 1. etapa".

2. RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/134/14/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/134/14/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

6. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit odůvodnění veřejné zakázky "Tramvaj Plotní - soubor staveb - 1. etapa".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

15.

"Tramvaj Plotní - soubor staveb - aktualizace DSP a zpracování DPPS - etapa 2-4" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/10429

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB souhlasí se záměrem zadání nadlimitní veřejné zakázky na službu "Tramvaj Plotní - soubor staveb - aktualizace dokumentace pro stavební povolení a zpracování dokumentace pro provedení stavby - etapa 2-4".

2. RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
***
úkol č.: [R6/134/15/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/134/15/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

16.

"ZŠ Bosonožské nám. 44 - pohybové prostory" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/10405

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "ZŠ Bosonožské nám. 44 - pohybové prostory".

2. RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", včetně odůvodnění účelnosti, který tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/134/16/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/134/16/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 

17.

"Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I. etapa)" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/10426

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (I. etapa)".

2. RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", včetně odůvodnění účelnosti, který tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/134/17/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

 
***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/134/17/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

18.

"Rekonstrukce Vaňkova náměstí" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10427

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce Vaňkova náměstí" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení;
- údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 19a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 19b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona.

3. RMB jmenuje

 • komisi pro otevírání obálek ve složení:


členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB

- Ing. Petr Hudec, Ph.D. - referent Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

 • hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:


členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
- Vít Blaha - člen RMB
- Mgr. Marián Hnát - člen ZMB
- Ing. Aleš Keller - technický ředitel BKOM
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB

náhradníci:
- Ludvík Kadlec - člen ZMB
- Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
- Bc. Pavel Sázavský - člen ZMB
- Ing. Ladislav Vyskočil - ved. střediska realizace inž. staveb BKOM
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky
- podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení otevřeného řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/134/18/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/134/18/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
T: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/134/18/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/134/18/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

19.

"Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti" - dodávka vnitřního vybavení - zahájení zadávacího řízení - RM6/10538

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje

 • zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku - na dodávku "Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti" - dodávka vnitřního vybavení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení;
 • údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 20a tohoto zápisu;
 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 20b tohoto zápisu;
 • odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 20c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB souhlasí

 • s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2) a 3) zákona;
 • s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek;
 • s účastí zástupce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod při jednání hodnotící komise.


 
3. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

 
 
členové
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. Karel Vlček - vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Jana Markelová - referentka Oddělení přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
- Ing. Zdeněk Herodes - referent Oddělení přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

4. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:

členové:
- Jarmila Kouřilová - členka ZMB
- Ing. Libuše Nivnická - ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
- Ing. Karel Vlček - vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Jana Markelová - referentka Oddělení přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

náhradníci:
- Naděžda Křemečková - členka ZMB
- Ing. Irena Antošová - vedoucí úvaru ekonomicko-správní Knihovny Jiřího Mahena v Brně
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Oddělení přípravy a realizace inž. staveb OI MMB
- Ing. Zdeněk Herodes - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Elene Škrabalová - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky
- podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek .
***
úkol č.: [R6/134/19/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/134/19/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
T: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/134/19/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/134/19/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

20.

"Dodávky výpočetní techniky pro statutární město Brno - rámcová smlouva" - zahájení zadávacího řízení - RM6/10474

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Dodávky výpočetní techniky pro statutární město Brno - rámcová smlouva" v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, věznění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení;

- údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 21a tohoto zápisu;

- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 21b tohoto zápisu;

- odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 21c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace ve složení:

členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
- Vít Blaha - člen RMB
- Mgr. Marián Hnát - člen ZMB
- Ing. Jaromír Emmer - vedoucí OMI MMB
- Ing. Josef Rotter - vedoucí Technického oddělení OMI MMB

náhradníci:
- Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB,
- Jiří Sedláček - člen ZMB
- Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
- Ing. Petr Machala - OMI MMB
- Mgr. Ladislav Zajíc - vedoucí Ekonomicko právního oddělení OMI MMB

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru městské informatiky MMB
- podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"
- jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
***
úkol č.: [R6/134/20/01]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

 
***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/134/20/02]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění odůvodnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/134/20/03]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/134/20/04]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

21.

"Pronájem kopírovacích zařízení" - výzva k podání nabídky - RM6/10473

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- výzvu k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na služby "Pronájem kopírovacích zařízení" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), která tvoří přílohu č. 22 a tohoto zápisu;

- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 22b tohoto zápisu

- přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:
- NEPA, společnost s ručením omezeným, IČ 15528383, Purkyňova 45, 612 00 Brno
- SPIN SERVIS s.r.o., IČ 25583735, Škroupova 62, 636 00 Brno
- CANON CZ s.r.o., IČ 61501484, Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7
- Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., IČ 00176150, Žarošická 4395/13, 628 00 Brno
- TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o., IČ 41191021, Michelská 12a/18, 145 01, Praha

3. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek a bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:

členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
- Vít Blaha - člen RMB
- Mgr. Marián Hnát - člen ZMB
- Ing. Jaromír Emmer - vedoucí OMI MMB
- Ing. Josef Rotter - vedoucí Technického oddělení OMI MMB

náhradníci:
- Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB
- Jiří Sedláček - člen ZMB
- Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
- Mgr. Ladislav Zajíc - vedoucí Ekonomicko-právního odd. OMI MMB
- Ing. Petr Machala - OMI MMB

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/134/21/01]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R6/134/21/02]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 

22.

"Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna" - výzva k podání nabídek - RM6/10475

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- písemnou výzvu k jednání pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v jednacím řízení bez uveřejnění, která tvoří přílohu č. 23a tohoto zápisu;

- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 23b tohoto zápisu,

- formulář "Oznámení předběžných informací", který tvoří přílohu č. 23c tohoto zápisu,

- odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 23d tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek:

členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
- Vít Blaha - člen ZMB
- Mgr. Marián Hnát - člen ZMB
- Ing. Jaromír Emmer - vedoucí OMI
- Vladimír Halm - vedoucí Oddělení správy IS OMI

náhradníci:
- Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB,
- Jiří Sedláček - člen ZMB
- Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen ZMB
- Ing. Petr Machala - OMI MMB
- Mgr. Ladislav Zajíc - vedoucí Ekonomicko-právního oddělení OMI MMB

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru městské informatiky MMB jednáním za statutární město Brno u této veřejné zakázky.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání výzvy k jednání dodavateli.
T: bezodkladně po uplynutí 1 měsíce od odeslání formuláře "Oznámení předběžných Informací"
***
úkol č.: [R6/134/22/01]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/134/22/02]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění odůvodnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: do 3 pracovních dnů od odeslání výzvy
***
úkol č.: [R6/134/22/03]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

23.

"Technická podpora aplikace Nemovitý majetek" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10472

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") "Technická podpora aplikace Nemovitý majetek" jako nejvhodnější nabídku společnosti T-MAPY spol. s r. o., IČ 47451084, se sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností T-MAPY spol. s r. o., IČ 47451084, se sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje
- Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora města Brna podpisem této smlouvy;
- vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky"

 
***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/134/23/01]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

 
***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
T: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/134/23/02]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

 
***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/134/23/03]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

 
***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/134/23/04]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

 
 
 
***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/134/23/05]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/134/23/06]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
10. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/134/23/07]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 

24.

"ZOO Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Skanska a. s. - RM6/10404

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Skanska a. s., Líbalova 1/2346, Praha 4 - Chodov, PSČ 149 00 na veřejnou zakázku "ZOO Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice", který tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

 
 
 
 
***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/134/24]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

25.

Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno - návrh koncesní dokumentace vč. vzoru koncesní smlouvy - RM6/10392

Bylo hlasováno bez rozpravy. MVDr. Vlastimil Žďárský člen RMB oznámil střet zájmu (podjatost) k tomuto bodu.

 
1. RMB schvaluje
- koncesní dokumentaci - Základní údaje a informace ke koncesní dokumentaci a koncesnímu řízení - pro koncesní řízení s názvem "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno" obsažené ve svazku 1 koncesní dokumentace a zpracované společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s., IČ 471 16 901, se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ 150 00. Svazek 1 koncesní dokumentace tvoří přílohu č. 26a tohoto zápisu;

- text výzvy k podání nabídky v koncesním řízení s názvem "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno" zpracovaný společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s., IČ 471 16 901, se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ 150 00, který tvoří přílohu č. 26b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání návrhu koncesní dokumentace vč. výzvy k podání nabídky v koncesním řízení s názvem "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno" k projednání a posouzení SFŽP.
***
úkol č.: [R6/134/25]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit vzor Koncesní smlouvy pro koncesní řízení s názvem "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno" obsažený ve svazku 2 koncesní dokumentace a zpracovaný společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s., IČ 471 16 901, se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ 150 00.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

28.

Smlouva o podnájmu částí místností v budově Hybešova 254/16 a v budově Pisárecká 277/1 mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. a společností ASG service s. r. o. - RM6/10372

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. ze dne 20. 1. 2014, zn. 140/01419/2014.

2. RMB souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu částí místností v budově Hybešova 254/16 a v budově Pisárecká 277/1, Brno, mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. a společností ASG service s.r.o, IČ 292 79 992, která tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB sdělit společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. souhlas Rady města Brna s uzavřením této smlouvy o podnájmu.
***
úkol č.: [R6/134/28]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

30.

Záměr vložení nepeněžitého vkladu - pozemku v k. ú. Staré Brno dotčeného stavbou "Parkovací dům Kopečná" do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/10401

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem poskytnutí nepeněžitého vkladu statutárního města Brna tvořeného pozemkem
- p. č. 1147/19 - zastavěná plocha, o výměře 10 m²
(po sloučení dle GP č. 1145-1/2014 p. č. 1147/5 díl "c" o výměře 2 m² a p. č. 1147/13 díl "b" o výměře 8 m²), v k. ú. Staré Brno, obec Brno, zapsáno na LV č. 10001 do společnosti Brněnské komunikace a. s. za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

31.

Návrh nabytí pozemku p. č. 8207/143 v k. ú. Židenice - RM6/10430

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 8207/143 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 30 m²

v k. ú. Židenice, ve vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxx, do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 46.634 Kč s finanční náhradou za užívání pozemku, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

29.

"Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba" - dohoda o narovnání se společností ŽSD a. s. - RM6/10431

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Investičního odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 

 

32.

Zřízení služebností na pozemcích p. č. 1147/13, p. č. 1147/19, p. č. 1160/1, p. č. 1160/15 a p. č. 1160/20 vše v k. ú. Staré Brno pro stavbu "Parkovací dům Kopečná" - RM6/10447

Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňujícího materiálu.


1. RMB schvaluje zřízení služebností, které spočívají v právu umístění, umožnění užívání, provozu, údržby, oprav, úprav a rekonstrukce

- lávky pro pěší ve vlastnictví společnosti Brněnské komunikace a. s. na pozemku p. č. 1147/13, k. ú. Staré Brno v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1150-3/2014,

 
- součásti budovy parkovacího domu - schodiště a pod ním umístěným agregátem ve vlastnictví společnosti Brněnské komunikace a.s. na pozemku p. č. 1147/19, zastavěná plocha, o výměře 10 m², k. ú. Staré Brno (po sloučení dle geometrického plánu č. 1145-1/2014, p. č. 1147/5 díl "c" o výměře 2 m² a p. č. 1147/13 díl "b", o výměře 8 m²),


- manipulačního prostoru před parkovacím domem na pozemcích p. č. 1160/1, p. č. 1160/15 a p. č. 1160/20, k. ú. Staré Brno v rozsahu vyznačeném geometrickým plánem č. 1148-2/2014, zapsaných na LV č. 10001 ve vlastnictví statutárního města Brna, ve prospěch společnosti Brněnské komunikace a. s. a k tíži statutárního města Brna, za dohodnutou cenu ve výši 171.420 Kč, za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení služebností, která tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o zřízení služebností.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

33.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Moravské nám. 15 - celková oprava víceúčelového prostoru II" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností DBEST s. r. o. - RM6/10477

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Moravské nám. 15 - celková oprava víceúčelového prostoru II" jako nejvhodnější nabídku společnosti DBEST s. r. o., Blanenská 167/19, 621 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností DBEST s. r. o., Blanenská 167/19, 621 00 Brno, která tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/134/33]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 

34.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva - RM6/10494

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst.l písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" jako nejvhodnější společná nabídka
- společnosti CGM Morava s. r. o., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč
- společnosti CGM Czech, a. s., Táborská 1148, 251 01 Říčany, sdružených ve sdružení
"Sdružení pro realizaci - Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Sdružením pro realizaci - Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39, jehož účastníky jsou společnost CGM Morava s. r. o., se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč a společnost CGM Czech, a. s., Táborská 1148, 251 01 Říčany, na veřejnou zakázku "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" zadanou podle ust. § 21 odst.l písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), která tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti RTS a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
T: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/134/34/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/134/34/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/134/34/03]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

 
***
6. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/134/34/04]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/134/34/05]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

 
 
***
8. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatel.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/134/34/06]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/134/34/07]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 

35.

"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" - výběr nejvhodnější nabídky, příkazní smlouva na výkon technického dozoru - RM6/10453

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru akce "Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" jako nejvhodnější nabídku společnosti HYŠPLER DEVELOPING s. r. o., Přadlácká 245/30, 602 00 Brno.

2. RMB schvaluje příkazní smlouvu na výkon technického dozoru akce "Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" mezi statutárním městem Brnem a společností HYŠPLER DEVELOPING s. r. o., Přadlácká 245/30, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem příkazní smlouvy na výkon technického dozoru akce "Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" mezi statutárním městem Brnem a společností HYŠPLER DEVELOPING s. r. o., Přadlácká 245/30, 602 00 Brno.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 
 
 
 

36.

"Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" - příkazní smlouva na výkon technického dozoru, změna části usnesení - RM6/10448

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 37.


RMB mění část usnesení R6/116 ze dne 25. 9. 2013, bod 53, odst. 2 a 3, které znělo:

"2. RMB schvaluje mandátní smlouvu na výkon technického dozoru akce "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42 " mezi statutárním městem Brnem a Ing. Radomírem Hoškem, V Zahradách 395, 679 71 Lysice, která tvoří přílohu č. 53 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem mandátní smlouvy na výkon technického dozoru akce "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" mezi statutárním městem Brnem a Ing. Radomírem Hoškem, V Zahradách 395, 679 71 Lysice."


takto:

2. RMB schvaluje příkazní smlouvu na výkon technického dozoru akce "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" mezi statutárním městem Brnem a Ing. Radomírem Hoškem, V Zahradách 395, 679 71 Lysice, která tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem příkazní smlouvy na výkon technického dozoru akce "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" mezi statutárním městem Brnem a Ing. Radomírem Hoškem, V Zahradách 395, 679 71 Lysice.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

37.

"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" - Dohoda o umístění Zařízení - RM6/10454

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje Dohodu o umístění Zařízení na akci "Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" mezi statutárním městem Brnem a společností MAXPROGRES telco, s. r. o., Traťová 1, 619 00 Brno, která tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem Dohody o umístění Zařízení a její přílohy č. l - protokolu o umístění Zařízení na akci "Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" mezi statutárním městem Brnem a společností MAXPROGRES telco, s. r. o., Traťová 1, 619 00 Brno.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

38.

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - RM6/10449

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna a Přílohu č. 1 Pravidel.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

 

39.

Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ - bytového hospodářství a s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - RM6/10467

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě 1).


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora použití:
- části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí ve výši 319 tis. Kč
- části zisku z VHČ-bytového hospodářství ve výši 4 881 tis. Kč
na rekonstrukci ZTI a elektroinstalace v MŠ Měřičkova 46 v Brně.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 

41.

Nájem sociálního bytu - RM6/10458

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 42.


1. RMB schvaluje ve smyslu čl. 8 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a Přílohy č. l těchto Pravidel nájem 1 pokojového bytu č. 5 v domě Nezamyslova 20 v Brně Magdě Gregurkové, bytem Brno, Barvičova l7, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/134/41]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 

42.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - nájem bytu xxxxx xxxxxx - RM6/10457

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem bytu 1+kk č. 38 v domě Francouzská 20 v Brně xxxx xxxxxxx trvale bytem Brno, Křídlovická 3, nyní Dům na půli cesty Pohořelice, na dobu určitou - na 1 rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/134/42]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

43.

Žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu - RM6/10456

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájem bytu 3+kk č. 232 v domě Jabloňová 22 v Brně xxxxxxxx xxxxxxxxx na dobu 1 roku, za nájemné ve výši 63,10 Kč/m²/měsíc.


***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/134/43]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

44.

Žádost xxx xxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/10455

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje prodloužení doby nájmu sociálního bytu č. 21 v domě Tržní 2 v Brně xxxxx xxxxxxxx o 2 roky.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/134/44]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

45.

Žádost xxxxxx xxxxxxx o poskytnutí dotace na nájemné z bytu - RM6/10459

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k úhradě čistého nájemného zbytu č. 11 v domě Jasanová 16 v Brně v rámci státního integračního programu o zajištění bydlení osobě, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany - xxxxxxx xxxxxxx a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce pro rok 2014 podle vzoru, který tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem žádosti a smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k úhradě čistého nájemného z bytu č. l1 v domě Jasanová 16 v Brně v rámci státního integračního programu o zajištění bydlení osobě, které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce pro rok 2014 .

3. RMB souhlasí s tím, aby účelová neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce byla použita na opravy domů ve správě Odboru správy majetku MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

46.

Žádost xxxxxx xxxxx o prominutí zbytku úroku z prodlení - RM6/10460

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.)


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna neschválit xxxxxxxx xxxxx prominutí zbytku úroku z prodlení ve výši 72.720,- Kč přiznaného platebním rozkazem Městského soudu v Brně č.j. 65 Ro 2392/99 ze dne 3. 12. 1999, právní moc ze dne 4. 1. 2000.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

47.

Smlouvy o nájmu prostor v budově Žerotínovo nám. 6 s poskytovateli zdravotnických služeb - dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 - Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o. - RM6/10440

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost Sdružení zdravotnických zařízení II, Brno o změny v pronájmu místností v budově Žerotínovo nám. 6, Brno.

2. RMB schvaluje smlouvy o nájmu prostor v budově Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která stojí na pozemku p. č. 345/1 k. ú. Veveří, sjednané nájemné: 2500,- Kč/m²/rok za hlavní plochy a 1500,- Kč/m²/rok za vedlejší plochy, uzavírané s poskytovateli zdravotnických služeb:


- smlouvu o nájmu prostor uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxx xxxxxxx, Drobného 28 B, 602 00 Brno jako nájemcem, týkající se pronájmu prostor v 5. NP budovy, která tvoří přílohu č. 37a tohoto zápisu;

- smlouvu o nájmu prostor uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxx xxxxxxxx, Elišky Machové 41, 616 00 Brno jako nájemcem, týkající se pronájmu prostor v 5.NP budovy, která tvoří přílohu č. 37b tohoto zápisu;

- smlouvu o nájmu prostor uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxx xxxxxx, Drobného 28 B, 602 00 Brno a xxxxxxxx xxxxxxxx Elišky Machové 41, 616 00 Brno jako nájemcem, týkající se pronájmu prostor v 5. NP budovy, která tvoří přílohu č. 37c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem výše uvedených smluv o nájmu.

4. RMB schvaluje dodatek č. 9 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6, uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Sdružením zdravotnických zařízení II Brno, p. o., Zahradníkova 2/8, 602 00 Brno jako nájemcem týkající se změny pronajímaných nebytových prostor, který tvoří přílohu č. 37d tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 9.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

48.

Smlouvy na pronájem oplocení na pozemku p. č. 1730 k. ú. Staré Brno, na pozemku p. č. 936/1 k. ú. Trnitá a na pozemku p. č. 456/9 k. ú. Ponava - R6/10439

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- žádost Akademie realit s. r. o. o pronájem oplocení na pozemku p. č. l730 k. ú.Staré Brno, na pozemku p. č. 936/1 k. ú. Trnitá a na pozemku p. č. 456/9 k. ú. Ponava
- žádost RENGL, s. r. o. o pronájem oplocení na pozemku p. č. 456/9 k. ú. Ponava

2. RMB schvaluje

- smlouvu o nájmu ploch oplocení uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Akademií realit s. r. o. jako nájemcem, týkající se pronájmu ploch oplocení na pozemku p. č. 1730 k. ú. Staré Brno, na pozemku p. č. 936/1 k.ú.Trnitá a na pozemku p. č. 456/9 k. ú. Ponava o celkové výměře 105 m², která tvoří přílohu č. 38a tohoto zápisu;

- smlouvu o nájmu ploch oplocení uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a RENGL, s. r. o. jako nájemcem, týkající se pronájmu ploch oplocení na pozemku p. č. 456/9 k. ú. Ponava o celkové výměře 14,40 m², která tvoří přílohu č. 38b tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem výše uvedených smluv o nájmu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

49.

Žádost o souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 588 v k. ú. Štýřice - RM6/10438

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podnájmem části pozemku p. č. 588 v k. ú. Štýřice o vým&#$01ře 250 m² společnosti Fritscher, spol. s r. o., Olomoucká 27, 618 00 Brno pro zřízení stavebního dvora pro stavbu sousedícího objektu OC Union na ul. Vídeňská 77, Brno za podmínek podnájmu, které tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB informovat žadatele o přijetí usnesení RMB.
***
úkol č.: [R6/134/49]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

50.

Změna přílohy č. 34 usnesení schůze Rady města Brna R6/085 ze dne 14. 11. 2012 - dohoda o umožnění průjezdu přes pozemek p. č. 2848/1 k. ú. Žabovřesky paní xxxxxxx xxxxxxx - změna části usnesení - RM6/10442

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje změnu přílohy č. 34 usnesení schůze Rady města Brna R6/085 konané dne 14. 11. 2012, bod č. 63, tj. dohody o umožnění průjezdu přes pozemek p. č. 2848/1 v k. ú. Žabovřesky, uzavírané mezi vlastníkem pozemku statutárním městem Brnem a xxxxxx xxxxxxx, Sirotkova 73, 606 00 Brno, jako uživatelkou, spočívající zejména v doplnění ustanovení dohody o oprávnění uživatelky umožnit průjezd přes výše uvedený pozemek i jiným osobám.
Upravená dohoda o umožnění průjezdu přes pozemek tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB mění část usnesení schůze Rady města Brna R6/085 konané dne 14. 11. 2012, bod č. 63, která zní:

"2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku podpisem dohody o umožnění průjezdu přes pozemek p. č. 2848/1 v k. ú. Žabovřesky, a to po vydání kolaudačního souhlasu po dokončení stavby "ZUŠ Veveří - vjezd a parkovací stání" povolené na základě stavebního povolení ÚMČ Brno-Žabovřesky č. j. MCBZAB08019/12/OS/KOLP ze dne 6. 8. 2012."

takto:

"2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody o umožnění průjezdu přes pozemek".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

51.

Návrh prodeje pozemku p. č. 94/6 v k. ú. Kohoutovice v ul. Talichova - RM6/10418

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 52-63.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 94/6 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 42 m²

v k. ú. Kohoutovice
manželům xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 97.096,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 

52.

Návrh prodeje pozemku p. č. 20/2 v k. ú. Město Brno - RM6/10432

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 20/2 - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr o výměře 421 m² v k. ú. Město Brno.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 20/2 - zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr o výměře 421 m² v k. ú. Město Brno Družstvu na Jezuitské 11, družstvo, za dohodnutou kupní cenu 3.368.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

53.

Návrh prodeje částí pozemku p. č. 813/1, p. č. 826/1 a p. č. 826/4 v k. ú. Staré Brno - RM6/10407

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje částí pozemků
- p. č. 813/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m²
- p. č. 826/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m²

- p. č. 826/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmě&#$04e 2 m²

vše v k. ú. Staré Brno.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej částí pozemků
- p. č. 813/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m²
- p. č. 826/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m²

- p. č. 826/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m²

vše v k. ú. Staré Brno
společnosti GASPRA SPV, a. s., za dohodnutou kupní cenu 25.850,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

54.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1507/1 v k. ú. Pisárky - RM6/10412

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě..


RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 1507/1 - zahrada, o výmě&#$04e 326 m²

v k.ú. Pisárky

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

55.

Záměr prodeje pozemku p.č. 1688/48 v k. ú. Jundrov - RM6/10441

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB bere na vědomí

- skutečnost, že vlastníci a uživatel jednotek garáží Jasanová č.or. 16a, č. p. 865 mají zájem odkoupit pozemek p. č. 1688/48 v k. ú. Jundrov zastavěný budovou těchto garáží;

- skutečnost, že xxxxxxx xxxxxxxxx, která je uživatelem a nájemcem jednotky garáže Jasanová 16a, která doposud nebyla převedena do osobního vlastnictví, elektronickou cestou sdělila, že navrhuje, aby kupní cena předmětného pozemku byla stanovena ve výši 154.810,- Kč.

2. RMB ruší usnesení R6/082. schůze konané dne 17. 10. 2012, bod č. 46, odstavec 3., který zní:

"Rada města Brna schvaluje pronájem pozemků
- p. č. 1688/24 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 180 m²

- p. č. 1688/32 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 247 m²
- p. č. 1688/48 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 137 m²

- p. č. 1688/63 - zastavěná plocha a nádvoří, o v&#$06měře 137 m²
- p. č. 1688/64 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 225 m²

vše v k. ú. Jundrov
vlastníkům jednotek garáží za dohodnuté nájemné ve výši 45,- Kč/m²/rok, se sjednáním úhrady za užívání pozemků p. č. 1688/24, p. č. 1688/32, p. č. 1688/48, p. č. 1688/63, p. č. 1688/64 v k. ú. Jundrov za 2 roky zpětně.ve výši 45 Kč/m²/rok a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu."


3. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 1688/48 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 137 m² v k. ú. Jundrov

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej
- id. 2283/13700 pozemku p. č. 1688/48 v k. ú. Jundrov manželům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 37.514,19 Kč,
- id. 2283/13700 pozemku p. č. 1688/48 v k. ú. Jundrov xxxxxxx xxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 37.514,19 Kč,
- id. 2283/13700 pozemku p. č. 1688/48 v k. ú. Jundrov manželům xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 37.514,19 Kč,
- id. 2283/13700 pozemku p. č. 1688/48 v k. ú. Jundrov xxxxxxx xxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 37.514,19 Kč,
- id. 571/3425 pozemku p. č. 1688/48 v k. ú. Jundrov xxxxxxx xxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 37.530,62 Kč,
- id. 571/3425 pozemku p. č. 1688/48 v k. ú. Jundrov xxxxxxxxx xxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 37.530,62 Kč,
tj. prodej pozemku p. č. 1688/48 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 137 m² v k. ú. Jundrov za dohodnutou kupní cenu ve výši 225.118,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

56.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3353/2 v k. ú. Žabovřesky - RM6/10419

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.)

1. RMB bere na vědomí
- žádost manželů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 3. 5. 2013 o prodej pozemku p. č. 3353/2 v k. ú. Žabovřesky
- přípis manželů xxxxxxxxxx ze dne 9. 9. 2013 obsahující protinávrh kupní ceny ve výši
350.000,- Kč.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 3353/2 - zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr, o výměře 159 m²

v k. ú. Žabovřesky

 
3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 3353/2 - zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 159 m²

v k. ú. Žabovřesky
manželům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 563.220,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

57.

Záměr prodeje pozemku p. č. 4557 a části pozemku p. č. 4558/2. oba v k. ú. Bystrc - RM6/10408

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků:
- p. č. 4557 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 199 m²
- části p. č. 4558/2 - trvalý travní porost, o výměře 101 m²

oba v k. ú. Bystrc

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků:
- p. č. 4557 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 199 m²
- p. č. 4558/3 - trvalý travní porost, o výměře 101 m²

oba v k. ú. Bystrc
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 140.533,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

58.

Záměr prodeje pozemku p. č. 250/130 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/10479

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 250/130 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 934 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice formou nabídkového řízení.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

59.

Záměr prodeje pozemků p. č. v k. ú. Lesná, k. ú. Sadová, k. ú. Obřany, k. ú. Řečkovice, k. ú. Královo Pole, k. ú. Maloměřice a k. ú. Jehnice a pronájmu pozemků v k. ú. Maloměřice, k. ú. Obřany, k. ú. Husovice, k. ú. Lesná, k. ú. Královo Pole, k. ú. Řečkovice, k. ú. Ivanovice a k. ú. Mokrá Hora dotčených stavbami "Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice-Brno-Královo Pole" a "Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole-Kuřim" - RM6/10434

Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňujícího materiálu.


1. RMB bere na vědomí
- žádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 10. 12.2013 ve věci zřízení právního vztahu k pozemkům v k.ú. Maloměřice, Obřany, Husovice, Lesná, Černá Pole, Sadová, Královo Pole, které budou dotčeny stavbou "Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice-Brno-Královo Pole";

- žádost Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 10. 12. 2013 ve věci zřízení právního vztahu k pozemkům v k. ú. Královo Pole, Řečkovice, Mokrá Hora, Ivanovice a Jehnice, které budou dotčeny stavbou "Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole-Kuřim".

2 . RMB souhlasí

 • se záměrem prodeje pozemků:


v k. ú. Lesná:
- p. č. 1298/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 83 m²


v k.ú. Sadová:
- část pozemku p. č. 22, orná půda, o výměře 950 m²

- část pozemku p. č. 31 trvalý travní porost, označ, dle GP č. 568-4/2013 jako p. č. 31/5 o výměře 204 m²


v k. ú. Obřany:
- část pozemku p. č. 440 trvalý travní porost o výměře 53 m²


v k. ú. Řečkovice:
- část pozemku p. č. 3467/7 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 20 m²
- část pozemku p. č. 3467/8 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 50 m²


v k. ú. Královo Pole:
- část pozemku p. č. 4601 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 20 m²


v k. ú. Maloměřice:
- p. č. 1897/34 - ostatní plocha, dráha, o výměře 102 m²

- p. č. 1897/49 - ostatní plocha, dráha, o výměře 3396 m²
- p. č. 1897/50 - ostatní plocha, dráha, o výměře 271 m²


v k. ú. Jehnice:
- p. č. 821/18 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1023 m²

 • se záměrem pronájmu pozemků:

v k. ú. Maloměřice:
- část pozemku p.č. 478/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 22 m2

v k. ú. Obřany:
- část pozemku p. č. 851/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 m²
- část pozemku p. č. 500/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 702 m²
- část pozemku p. č. 581 - trvalý travní porost, o výměře 50 m²

- část pozemku p. č. 1758 - trvalý travní porost, o výměře 23 m²

- část pozemku p. č. 146/4 - orná půda, o výměře 27 m²
- část pozemku p. č. 440 - trvalý travní porost, o výměře 290 m²


v k. ú. Husovice:
- část pozemku p. č. 2410 - trvalý travní porost, o výměře 168 m²

- č&#$07st pozemku p. č. 2411/1 - trvalý travní porost, o výměře 292 m²


v k. ú. Lesná:
- část pozemku p. č. 1290/6 - ostatní plcha, zeleň, o výměře 117 m²

- část pozemku p. č. 1290/7 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²
- část pozemku p. č. 1297/33 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m²

- část pozemku p. č. 1297/34 - zastavěná plocha a nádvo&#$04í, o výměře 3 m²
- část pozemku p. č. 324/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 188 m²


v k. ú. Královo Pole:
- část pozemku p. č. 4074/1 - trvalý travní porost o výmě&#$04e 724 m²
- část pozemku p. č. 4075/2 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 36 m²

- část pozemku p. č. 4075/4 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozen&#$09 nebo upravené o výměře 114 m²
- část pozemku p. č. 4075/6 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 287 m²

- část pozemku p. č. 4075/14 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 14 m²

- část pozemku p. č. 4077/5 - ostatní plocha, zeleň o výměře 4 m²
- část pozemku p. č. 4078/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 68 m²

- č&#$07st pozemku p. č. 4078/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m²
- část pozemku p. č. 4078/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 92 m²

- část pozemku p. č. 4134/27 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 86 m²

- část pozemku p. č. 4200/7 - ostatní plocha, zeleň o výměře 98 m²
- část pozemku p. č. 4207/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m²
- část pozemku p. č. 4207/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m²

- část pozemku p. č. 4207/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m²
- část pozemku p. č. 4207/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m²

- část pozemku 4601 - vodní plocha, koryto vodn&#$08ho toku přirozené nebo upravené o výměře 47 m²
- část pozemku p. č. 405/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 133 m²

- část pozemku p.č. 1300/12 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 177 m²
- část pozemku p.č. 3872/3 - ostatní plocha, dráha o výměře 23 m²
- část pozemku p.č. 3872/4 - ostatní plocha, dráha o výměře 10 m²

- část pozemku p. č. 4075/1 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 27 m²

- část pozemku p. č. 4075/6 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 239 m²


k. ú. Řečkovice:

- část pozemku p. č. 3161/8 - ostatní plocha, zeleň o výměře 5 m²
- část pozemku p. č. 3167/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m²

- část pozemku p. &#$03. 3167/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m²
- část pozemku p. č. 3413 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 10 m²

- část pozemku p. č. 3456/2 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 227 m²
- část pozemku p. č. 3467/7 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 20 m²

- část pozemku p. č. 3467/8 - ostatní plocha, manipulační plocha o výmě&#$04e 50 m²
- část pozemku p. č. 3470/7 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 30 m²

- část pozemku 3457/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 16 m²
- část pozemku p. č. 3470/6 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 63 m²
- část pozemku p. č. 2862/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m²


k. ú. Ivanovice:
- část pozemku p. č. 965/220 - orná půda o výměře 181 m²

- část pozemku p. č. 965/225 - orná půda o výměře 48 m²

- část pozemku p. č. 962/229 - orná půda o výměře 8 m²

- část pozemku p. č. 965/306 - orná půda o výměře 79 m²

- část pozemku p. č. 965/307 - orná půda o výměře 53 m²

- část pozemku p. č. 965/308 - orná půda o výměře 12 m²

- část pozemku p. č. 965/309 - orná půda o výměře 23 m²
- část pozemku p. č. 966/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 18 m²


k. ú. Mokrá Hora:
- část pozemku p. č. 619 - ostatní plocha, dr&#$07ha, o výměře 1713 m²


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

60.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2366/1 v k. ú. Žabovřesky - RM6/10410

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem
prodeje části pozemku p. č. 2366/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 8 m²

v k. ú. Žabovřesky.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 2366/23 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 8 m²

v k. ú. Žabovřesky
manželům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
za dohodnutou kupní cenu 16.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

61.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1380/3 a pronájmu částí pozemků p. č. 1380/3, p. č. 1381/2, p. č. 1383/3 a p. č. 1383/4 vše v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/10417

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost pana xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o prodej nebo pronájem částí pozemků p. č. 1380/3, p. č. 1383/4 a p. č. 1381/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice.

2. RMB souhlasí se záměrem

 • prodeje pozemku

- části p. č. 1380/3 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 22 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice

 • pronájmu pozemků

- části p. č. 1380/3 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 151 m²
- části p. č. 1381/2 - zahrada o výměře 198 m²
- části p. č. 1383/3 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 7 m²
- části p. č. 1383/4 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 2 m²

vše v k. ú. Brněnské Ivanovice

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- části p. č. 1380/3 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 22 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice
panu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 42.140,- Kč, a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

62.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 714/1 v k. ú. Jundrov - RM6/10411

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB bere na vědomí žádost manželů xxxxxxxxxxxx o samostatné projednání jimi podané žádosti o prodej části pozemku p. č. 714/1 k. ú. Jundrov před projednáním záměru prodeje dalších pozemků ve vlastnictví města v lokalitě p. č. 744/11, 744/19, 744/26 k. ú. Jundrov, které MO MMB připravuje.

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 714/1 - ostatní plocha, o výměře 61 m² v k. ú. Jundrov.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

63.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 960 v k. ú. Bosonohy v ul. Hoštická - RM6/10436

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 960 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m²

v k. ú. Bosonohy.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 960/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m²

v k. ú. Bosonohy manželům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

64.

Záměr budoucího prodeje pozemků p. č. 7828, 7831/18 a části p. č. 7822/1 v k. ú. Židenice, návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 6313172974 - RM6/10420

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 

66.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 5368/1 v k. ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM - RM6/10413

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 5368/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 642 m²

v k. ú. Královo Pole, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

67.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 1320/6, 3695/1, 1329/5, 5128, 5131, 5303/2, 5303/3 v k. ú. Královo Pole - RM6/10414

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 68.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Královo Pole svěření pozemků:
- p. č. 1320/6 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o vým&#$01ře 219 m²
- p. č. 3695/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1182 m²
- p. č. 1329/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1808 m²

- p. č. 5128 - ostatn&#$08 plocha, ostatní komunikace, o výměře 1260 m²
- p. č. 5131 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 46 m²
- p. č. 5303/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 315 m²

- p. č. 5303/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 853 m²

vše v k. ú. Královo Pole
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 105 přílohy č. 4.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 
 
 
 
 

68.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 1417/3, 1417/6, 1417/4, 1417/5, 1418 v k. ú. Královo Pole - RM6/10415

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje
Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Královo Pole svěření pozemků:
- p. č. 1417/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 698 m²

- p. č, 1417/6 - ostatní plocha, zeleň, s o výmě&#$04e 188 m²
- p. č. 1417/4 - ostatní plocha, jiná ploch,a o výměře 21 m²
- p. č. 1417/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 574 m²

- p. č. 1418 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 566 m²

vše v k. ú. Královo Pole
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 105 přílohy č. 4.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

69.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 739/16 v k. ú. Veveří - RM6/10461

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 70-73.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku
- p. č. 739/16 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²

v k. ú. Veveří

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

70.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 849/1 v k. ú. Trnitá - RM6/10443

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku
- č. 849/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 25 m²

v k. ú. Trnitá

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

71.

Záměr pronájmu (pachtu) části pozemku p. č. 2972/1 v k. ú. Slatina - RM6/10409

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí návrh na využití nemovitosti podaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v zastoupení Josefa Brandýse, ve kterém žádá o pronájem části pozemku s právem zřídit na něm stavbu kůlny.

2. RMB souhlasí se záměrem nájmu (pachtu ) části pozemku
- p. č. 2972/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 61 m²

v k. ú. Slatina

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

72.

Pacht části pozemku p. č. 1691/47 v k. ú. Černovice - RM6/10471

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění část usnesení schůze RMB č. R6/109 konané dne 26.6. 2013, bod č. 87, písm. a) usnesení, které zní:

"RMB schvaluje pronájem
a) části pozemku p. č. 1691/47 - zahrada, o výměře 318 m² v k. ú. Černovice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 3.816,- Kč/rok a za podmínek nájemních smluv, které tvoří přílohu č. 51 tohoto zápisu."


takto:

RMB schvaluje pacht části pozemku
- p. č. 1691/47 - zahrada, o výměře 318 m²

v k. ú. Černovice xxxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnuté pachtovné 3.816,- Kč/rok a za podmínek pachtovní smlouvy, která tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

73.

Pronájem částí pozemku p. č. 9211 v k. ú. Židenice pro vybudování lodžií u bytového panelového domu Bořetická 18, 20 - RM6/10465

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem dvou částí pozemku
- p. č. 9211 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře 8 m²

k. ú. Židenice (2 m² a 6 m²) SVJ Bořetická 18 a 20, Brno, společenství vlastníků jednotek, IČ 01640178 za dohodnuté nájemné ve výši 720,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 42 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 

74.

Nabídka předkupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 9676/20 v k. ú. Židenice - RM6/10468

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 30. 12. 2013, ve kterém oznamuje, že má zájem prodat svůj pozemek p. &#$03. 9676/20 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 546 m² v k. ú. Židenice, na kterém vázne předkupní právo statutárního města Brna dle § 101 odst. 5 stavebního zákona a nabízí statutárnímu městu Brnu odkoupení uvedeného pozemku za kupní cenu, která jí byla nabídnuta třetí osobou ve výši 1.490,- Kč/m², tj. celkem 813.540,- Kč.


2. RMB nesouhlasí s návrhem na využití předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona na nabytí pozemku p. č. 9676/20 v k. ú. Židenice z vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 813.540,- Kč.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

75.

Záměr úpravy právního vztahu k částem pozemků p. č. 2571, 2576, 2726, 2727, 2730, 2661/1, 2661/3, 2671/2, 2672/8, 2662/5, 2670/1 a 2671/1 v k. ú. Bohunice - RM6/10435

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí

- žádost DRUŽBA, SBD ze dne 4. 2. 2014 o uzavření "Smlouvy o právu stavby" pro zastřešení vchodů u domů Okrouhlá 1 a 4, k. ú. Bohunice, týkající se částí pozemků p. č. 2571, 2576, 2726, 2727 a 2730 v k. ú. Bohunice;

- žádost DRUŽBA, SBD ze dne 4. 2. 2014 o zřízení právního vztahu (věcného břemene), kterým by byly dotčeny pozemky před domy Pod nemocnicí 13 a 15, k. ú. Bohunice, za účelem vybudování nové stříšky nad vstupním schodištěm těchto domů, týkající se částí pozemků p. č. 2661/3, 2671/2 a 2672/8 v k. ú. Bohunice;

- skutečnost, že výstavbou nových stříšek před domy Pod nemocnicí 13 a 15 by byly fakticky dotčeny nejen části pozemků p. č. 2661/3, 2671/2 a 2672/8 v k. ú. Bohunice, ale rovněž části pozemků p. č. 2661/1, 2662/5, 2670/1 a 2671/1 v k. ú. Bohunice ve vlastnictví statutárního města Brna;

- skutečnost, že v letech 2011 až 2012 podalo DRUŽBA, SBD jako žalobce proti žalovanému statutárnímu městu Brnu dosud celkem 121 žalobních návrhů o vydání bezdůvodného obohacení, v nichž žalobce požadoval vrácení zaplacených kupních cen z kupních smluv uzavřených v letech 2001 až 2009 mezi statutárním městem Brnem jako prodávajícím a DRUŽBA, SBD jako kupujícím na odprodej pozemků pod bytovými domy ve vlastnictví DRUŽBA, SBD, event. Podílovém spoluvlastnictví fyzických osob (bývalých členů DRUŽBA, SBD);

- skutečnost, že jeden zvýše zmíněných podaných žalobních návrhů se týká i pozemků p. č. 2662/1 a 2662/4 v k. ú. Bohunice pod domem Pod nemocnicí 15, přičemž na zmíněném pozemku p. č. 2662/1, ohledně kterého je veden soudní spor, je umístěno i vstupní schodiště do bytového domu Pod nemocnicí 15, nad kterým má být vybudována stříška.

2. RMB nesouhlasí s uzavřením smlouvy o právu stavby k částem pozemků:
- p. č. 2571 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 1 m2,
- p. č. 2576 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 1 m2,
- p. č. 2726 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca 1 m2,
- p. č. 2727 - ostatní plocha, zeleň o výměře cca lm2,
- p. č. 2730 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 7 m²

v k. ú. Bohunice;

se zřízením věcného břemene k částem pozemků:
- p. č. 2661/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 6 m²
- p. č. 2661/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 1 m²

- p. č. 2671/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 3 m²

- p. č. 2672/8 - ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 1 m²
- p. č. 2662/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 1 m²

- p. č. 2670/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 3 m²

- p. č. 2671/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře cca 1 m²

v k. ú. Bohunice.
¨
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

76.

Dohoda o vypořádání práv a závazků z nájemní smlouvy č. 63110303412 se společností SYNER Morava, a. s. na pronájem části pozemku p. č. 1355/1 v k. ú. Stránice - RM6/10466

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje dohodu o vypořádání práv a závazků z nájemní smlouvy č. 63110303412, uzavřené se společností SYNER Morava, a. s. dne 25. 7. 2011 na pronájem části pozemku p. č. 1355/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 340 m² v k. ú. Stránice. Dohoda tvoří přílohu č. 43 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem této dohody.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

77.

Návrh na souhlas s upuštěním od vymáhání úhrady za užívání pozemků v k. ú. Židenice bez právního důvodu společností STAVOPROGRES BRNO, spol, s r.o., návrh na souhlas se zasláním výzvy k úhradě za užívání pozemků v k. ú. Židenice bez právního důvodu společnosti BAUMAT, spol, s r. o. - RM6/10470

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 2 členové, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 
 

78.

Zřízení věcného břemene-služebnosti umístění objektu trafostanice ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. na pozemku p. č. 5158/2 a části p. č. 5158/1 v k. ú. Žabovřesky - RM6/10416

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB na základě budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 6313072856 ze dne 4. 9. 2013 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a spol. E.ON Distribuce, a. s. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti umístění, provozu, údržby a oprav stavby trafostanice včetně přístupového chodníku na pozemku
- p. č. 5158/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výmě&#$04e 15 m²
- části p. č. 5158/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²

v k. ú. Žabovřesky
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněného z věcného břemene, a k tíží statutárního města Brna jako vlastníka pozemku za úplatu ve výši 71.188,-Kč + DPH
a za podmínek smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, která tvoří přílohu č. 44 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

79.

Stanovisko k využití pozemků města dle plánu společných zařízení ke komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Líšeň - RM6/10433

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s využitím pozemků města dle plánu společných zařízení ke komplexní pozemkové úpravě v k. ú. Líšeň.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Majetkového odboru MMB zaslat stanovisko statutárního města Brna Státnímu pozemkovému úřadu.
***
úkol č.: [R6/134/79]
zodpovídá: MO MMB [3224]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 
 
 
 
 

80.

Návrh na uzavření plánovací smlouvy - vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti s výstavbou: "Bytové domy Brno Slatina" na pozemcích v k. ú. Slatina - RM6/10527

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti BEMETT Za Kostelem s. r. o. o uzavření plánovací smlouvy ze dne 19. 2. 2013

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit plánovací smlouvu se společnostmi BEMETT Za Kostelem s. r. o. a BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a. s., jejímž obsahem je vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury na náklady společností BEMETT Za Kostelem s. r. o. a BEMETT nemovitostní uzavřený investiční fond, a. s. a to zejména komunikace a zpevněné plochy, vodovodní řady, kanalizace dešt'ové a splaškové a veřejné osvětlení v souvislosti s plánovanou výstavbou "BYTOVÉ DOMY BRNO SLATINA" a vybudování veřejné infrastruktury za podmínek uvedených v této smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

81.

Provozování lékárny v domě Masarykova 1 - zpráva - RM6/10421

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 3 členové, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení nebylo přijato. V průběhu jednání byl materiál znovu zařazen na program jednání jednomyslně 10 členy. Poté bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB bere na vědomí Zprávu o provozování lékárny v domě Masarykova 1, v návaznosti na stanovisko advokátky JUDr. Stanoevové, ze dne 10. 11. 2013 k posouzení smluvní pokuty ZEPIKO RETAIL s. r. o.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

82.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Nákupní centrum Brno-Kamechy" k. ú. Bystrc, k.ú. Žebětín, MČ Brno-Bystrc, MČ Brno-Žebětín - RM6/10398

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k projektové dokumentaci pro územní řízení "Nákupní centrum Brno-Kamechy", které tvoří přílohu č. 45 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

84.

Vyřazení majetku statutárního města Brna svěřeného Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/10402

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyřazení majetku z účetní evidence Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace:
- nákladní automobil AVIA A31 jednoramenný nosič kontejnerů s hydraulickou rukou 4B6 6469 inv. č. 69805, PC 1.411.841 Kč, ZC 0 Kč, úplatným převodem minimálně za cenu stanovenou znalcem;
- osobní automobil Škoda Felicia BZH 02-47 - inv.č. 69803, PC 290.500 Kč, ZC 0 Kč, předáním oprávněné osobě;
- osobní automobil Škoda Felicia BZL 52-78 - inv.č. 69817, PC 332.699 Kč, ZC 0 Kč, předáním oprávněné osobě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

85.

Návrh na přidělení příspěvku od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2014 a úhrady povinného podílu města k příspěvku - návrh rozpočtového opatření - RM6/10493

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje přijetí příspěvku od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2014 ve výši 1.880.000,- Kč.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. přidělení poskytnutého příspěvku od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2014 na akci Mahenovo divadlo - pokračování obnovy interiéru divadelního sálu 1 880 000,- Kč
 2. 2. poskytnutí povinného podílu města k příspěvku v roce 2014 žadateli uvedenému v tabulce "Návrh na poskytnutí úhrady povinného podílu k příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2014" ve výši 1.948.185,-Kč;
 3. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí povinného podílu města k příspěvku;
 4. podmínky poskytnutí povinných podílů města k příspěvku od Ministerstva kultury v roce 2014 za podmínek uvedených v "Základních podmínkách poskytnutí finančního podílu města k příspěvku z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón".


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

86.

Návrh na poskytnutí dotací a uzavření smluv s nestátními neziskovými organizacemi, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují na rok 2014 (program II) - návrh rozpočtového opatření - RM6/10425

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 • schválit


1) poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují v celkové výši 250 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 z ORJ 7200 - Odbor sociální péče (včetně § a položek) uvedeným v tabulce "Návrh dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují na rok 2014 - program II";

2) rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků z rozpočtu města Brna na rok 2014 z ORJ 7200 na odpovídající paragrafy a položky dle tabulky, v souladu s rozpočtovou skladbou v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována;

3) uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených dle bodu 1. dle "vzorové smlouvy na
poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují na rok 2014".

 • pověřit

vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem těchto smluv.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

87.

Úrazová nemocnice v Brně - žádost o dotaci z dotačního programu MZČR "Rezidenční místa 2014" - souhlas zřizovatele příspěvkové organizace - RM6/10450

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě materiálu.


RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního programu MZČR "Rezidenční místa 2014 lékařské obory a nelékařské obory", příspěvkovou organizací města Brna - Úrazová nemocnice v Brně, bez finančních nároků na rozpočet statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 
 

88.

Žádosti o dotace příspěvkových organizací v působnosti OK MMB na rok 2014 - doplnění a aktualizace přílohy k usnesení R6/116. schůze Rady města Brna konané dne 25. 9. 2013, bod č. 21 - RM6/10490

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje

- změnu přílohy č. 14 k usnesení R6/116. schůze Rady města Brna konané dne 25. 9. 2013, bod č. 21, dle Doplnění a aktualizace Přehledu podávaných žádostí o dotace na rok 2014;

- aktualizovaný Přehled podávaných žádostí o dotace na rok 2014, který tvoří přílohu č. 46 tohoto zápisu.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 

89.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury - RM6/10446

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury:
- Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci ve výši . . . . . . 80 000 Kč
na realizaci projektu Betlém aneb Převeliké klanění sotva narozenému Jezulátku;

- Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci ve výši . . . . .120 000 Kč
na realizaci projektu LET 40, Festival k oslavě čtyřiceti let HaDivadla;
- Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 Kč
na realizaci projektu Mezinárodní hudební festival Špilberk 2014 - technické zajištění, pronájem pódia včetně zastřešení;
- Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 000 Kč
na realizaci projektu Mozartovy děti 2014 - cestovné, doprava, honoráře umělců, technické zabezpečení, ozvučení, pronájem;
- Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci ve výši . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 000 Kč
na realizaci projektu Pořádání novoročního koncertu - pronájem prostor Janáčkova divadla;
- Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci ve výši . . . . . . . . . . . . . . 950 000 Kč
na realizaci projektu Podpora vzniku nových inscenací v roce 2014 - Inscenace Sliby chyby.
Smlouvy tvoří přílohu č. 47 tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 

90.

Žádost společnosti YBUX s. r. o. o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10487

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti YBUX s. r. o., Haasova 3090/27, 616 00 Brno, IČ 63487951, o prominutí smluvní pokuty ve výši 3.500 Kč za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 731 309 2457 ze dne 29. 5. 2013.

2. RMB schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 3.500 Kč společnosti YBUX s. r. o., Haasova 3090/27, 616 00 Brno, IČ 63487951, za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 731309 2457 ze dne 29. 5. 2013.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 

91.

Žádost spolku Opera na cestách o prominutí smluvní pokuty za porušení smluvních podmínek dle ustanovení čl. III. bodu 5 písm. o) smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10486

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.

 
1. RMB bere na vědomí žádost spolku Opera na cestách, Svárov 217/8, 691 53 Tvrdonice, IČ 22709835, o prominutí smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za porušení smluvních podmínek dle ustanovení čl. III. bodu 5 písm. o) smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna č. 731 309 3742 ze dne 26. 9. 2013.

2. RMB schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč spolku Opera na cestách, Svárov 217/8, 691 53 Tvrdonice, IČ 22709835, za porušení smluvních podmínek dle ustanovení čl. III. bodu 5 písm. o) smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna č. 731 309 3742 ze dne 26. 9. 2013.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

92.

Žádost spolku OTAART o prominutí smluvních pokut za porušení smluvních podmínek dle ustanovení čl. III. bodu 5 písm. o) smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10458

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


1. RMB bere na vědomí žádost spolku OTAART, Štefánikova 75/8, 602 00 Brno, IČ 68685751, o prominutí smluvních pokut v celkové výši 8.000 Kč za porušení smluvních podmínek dle ustanovení čl. III. bodu 5 písm. o) smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna č. 731 309 2212, č. 731 309 2213 ač. 731 309 2214 ze dne 20. 5. 2013.

2. RMB schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč spolku OTAART, Štefánikova 78/8, 602 00 Brno, IČ 68685751, za porušení smluvních podmínek dle ustanovení čl. III. bodu 5 písm. o) smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna č. 731 309 2212 ze dne 20. 5. 2013;
- prominutí smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč spolku OTAART, Štefánikova 78/8, 602 00 Brno, IČ 68685751, za porušení smluvních podmínek dle ustanovení čl. III. bodu 5 písm. o) smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna č. 731 309 2213 ze dne 20. 5. 2013;
- prominutí smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč spolku OTAART, Štefánikova 78/8, 602 00 Brno, IČ 68685751, za porušení smluvních podmínek dle ustanovení čl. III. bodu 5 písm. o) smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna č. 731 309 2214 ze dne 20. 5. 2013.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

93.

Žádost spolku Divadlo Feste o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10484

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 • vzít na vědomí

žádost spolku Divadlo Feste, třída Kpt. Jaroše 1938/23, 602 00 Brno, IČ 22856994, o prominutí smluvní pokuty ve výši 27 000 Kč za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 731 309 1424 ze dne 29. 4. 2013.

 • schválit

prominutí smluvní pokuty ve výši 27 000 Kč spolku Divadlo Feste, třída Kpt. Jaroše 1938/23, 602 00 Brno, IČ 22856994, za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na základě smlouvy č. 731 309 1424 ze dne 29. 4. 2013.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

94.

Žádost spolku SE.S.TA o prominutí smluvní pokuty za porušení smluvních podmínek dle ustanovení čl. III. bodu 5 písm. o) smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/10483

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


1. RMB bere na vědomí žádost spolku SE.S.TA, Pod Kaštany 246/8, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ 26537516, o prominutí smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za porušení smluvních podmínek dle ustanovení čl. III. bodu 5 písm. o) smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna č. 731 309 2280 ze dne 3. 6. 2013.

3. RMB schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč spolku SE.S.TA, Pod Kaštany 246/8, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ 26537516, za porušení smluvních podmínek dle ustanovení čl. III. bodu 5 písm. o) smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna č. 731 309 2280 ze dne 3. 6. 2013.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 

95.

Dispozice s nepotřebným majetkem předaným k hospodaření Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci - RM6/10463

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyřazení z účetní evidence a fyzickou likvidaci movitého majetku předaného k hospodaření Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci, dle seznamu, který tvoří přílohu č. 48 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

96.

Záměr odkoupení mobiliáře z lékárny U červeného raka v Brně - RM6/10488

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxx xxxxxxx, bytem Pellicova 69, 602 00 Brno ze dne 8. 1. 2014 s nabídkou na odkup mobiliáře z lékárny U červeného raka v Brně za cenu 2 200 000,- Kč a DPH.

2. RMB nesouhlasí se záměrem odkoupení nabízeného mobiliáře z lékárny U červeného raka v Brně.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, 1 člen byl proti, 3 členové se zdrželi hlasování

 
 
 
 

98.

Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Domova pro seniory Holásecká, příspěvkové organizace - RM6/10424

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Domova pro seniory Holásecká, příspěvkové organizaci.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

99.

Svěření působnosti rozhodovat o uzavírání nájemních smluv Základní škole Brno, Čejkovická 10, p. o. a Waldorfské základní škole a mateřské škole Brno, Plovdivská 8, p. o. - RM6/10476

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 
 

100.

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 7113031734 o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a Brněnskou poliklinikou, s. r. o. - RM6/10451

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 
 
 

101.

Dohoda o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 72012005 - RM6/10393

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dohodu o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 72012005, uzavřenou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací, IČ 70887039 jako nájemcem ke dni 31. 3. 2014, která tvoří přílohu č. 49 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem této dohody.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

102.

Změny v registraci sociálních služeb - RM6/10394

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost městské části Brno-Bystrc, Odboru pečovatelské služby na změny v registraci sociální služby - zrušení služby "Centra denních služeb, identifikátor 6657972, snížení kapacity pečovatelské služby, identifikátor 1937088 a zvýšení kapacity odlehčovacích služeb a rozšíření této služby o ambulantní formu, identifikátor 5412570.

2. RMB souhlasí s podáním žádosti statutárního města Brna o změny v registraci sociálních služeb - zrušení registrované sociální služby Centra denních služeb, identifikátor 6657972 Brno k datu 30. 6. 2014, snížení kapacity pečovatelské služby z 860 na 680 klientů, identifikátor 1937088, zvýšení kapacity pobytové odlehčovací služby z 10 na 15 klientů a rozšíření této služby o ambulantní formu s kapacitou 6 klientů, identifikátor 5412570.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem žádosti o změny v registraci sociálních služeb.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

103.

Jmenování člena Městské rady pro prevenci kriminality - RM6/10423

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB jmenuje Ing. Josefa Bürgera členem Městské rady pro prevenci kriminality.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

104.

Změna v dozorčí radě společnosti Brněnské komunikace, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - RM6/10511

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upraveném návrhu usnesení.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace, a. s.

 • bere na vědomí

odstoupení Mgr. Libora Šťástky z funkce člena Dozorčí rady společnosti Brněnské komunikace, a. s., ze dne 13. 3. 2014;

 • souhlasí

se zánikem funkce, v souladu s ust. § 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dnem 13. března 2014;

 • pověřuje

primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace, a. s. v souladu s přijatým usnesení.

 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

105.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA - RM6/10542

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno na zhotovení díla "Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy", který tvoří přílohu č. 50 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/134/105/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/134/105/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 

106.

Změna v představenstvu společnosti SAKO Brno, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - RM6/10557

Bylo hlasováno bez rozpravy.


Rada města Brna v působnosti valné hromady společnosti SAKO Brno, a. s.

 • bere na vědomí

odstoupení JUDr. Ing. Zdeňka Dufka, Ph.D., z funkce člena představenstva společnosti SAKO Brno, a. s., ze dne 10. 3. 2014.

 • souhlasí

se zánikem funkce, v souladu s ust. § 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dnem 31. 3. 2014;

 • pověřuje

primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. v souladu s přijatým usnesení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 

108.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole - RM6/10560

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 3942/52 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.555 m²

v k. ú. Černá Pole

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

109.

Změna územního plánu města Brna - vyčlenění ze změny ÚPmB "Aktualizace ÚPmB" a dokončení procesu pořizování změnu Územního plánu města Brna: zrušení Zvláštních podmínek využití území (regulativů) pro oblast Brněnské průmyslové zóny - Černovická terasa (BPZ-ČT) - návrh harmonogramu - RM6/10570

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměňujícím návrhu usnesení.


RMB bere na vědomí harmonogram dokončení procesu pořizování změny územního plánu města Brna - zrušení Zvláštních podmínek využití území (regulativů) pro oblast Brněnské průmyslové zóny - Černovická terasa (BPZ-ČT).

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 

110.

Účast statutárního města Brna na veletrhu URBIS INVEST 2014 - změna usnesení - RM6/10573

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kohout, vedoucí Kanceláře primátora města Brna. Pro návrh usnesení nikdo nehlasoval, 2 členové byli proti, 7 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 

 

111.

Prověření stavu pozemků p. č. 2828/1, 2828/6, 2844/1, 2854/2, 2858/1 v k. ú. Černovice - RM6/10579

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

1. RMB bere na vědomí informaci o stavu pozemků p. č. 2828/1, 2828/6, 2844/1, 2854/2, 2858/1 v k. ú. Černovice, která tvoří přílohu č. 51 tohoto zápisu.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB další monitorování stavu pozemků p. č. 2828/1, 2828/6, 2844/1, 2854/2, 2858/1 v k. ú. Černovice.
***
úkol č.: [R6/134/111/01]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [průběžně]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB informovat Radu města Brna o výsledcích probíhajících správních řízení u příslušných orgánů státní správy, které se týkají činnost na výše uvedených pozemcích a jejich úprav.
T: po ukončení správních řízení

***
úkol č.: [R6/134/111/02]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB předložit Radě města Brna návrh dalšího postupu v této věci.
T: po ukončení správních řízení
***
úkol č.: [R6/134/111/03]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


Informativní zpráva - Rozšíření sortimentu sběru využitelných složek komunálního odpadu

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled nepřijatých usnesení:

29.

"Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba" - dohoda o narovnání se společností ŽSD a. s. - RM6/10431


1. RMB bere na vědomí podání návrhu statutárním městem Brnem k Okresnímu soudu Brno-venkov na vydání platebního rozkazu na zaplacení částky 4.400.000,- Kč společností ŽSD a. s., Brněnská 1050, 664 42 Modříce, účastníkem sdružení "Dětský smích".

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dohodu o narovnání uzavíranou ke smírnému ukončení soudního sporu mezi statutárním městem Brnem a spol. ŽSD a. s., Brněnská 1050, 664 42 Modříce spočívající:

- v závazku ŽSD a.s. uhradit statutárnímu městu Brnu částku 1.320.000,- Kč ve lhůtě do 30. 6. 2014;

- v závazku statutárního města Brna po obdržení uvedené částky 1.320.000,- Kč vzít zpět žalobu podanou proti společnosti ŽSD a.s. a vedenou u Okresního soudu Brno-venkov pod sp.zn. 24 C 134/2013, jakož i každou jinou žalobu, kterou v souvislosti se smlouvou o dílo č. 0056100503763 ze dne 16. 7. 2010, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 4. 2011 případně podalo, a to i pokud by se měla týkat druhého účastníka sdružení "Dětský smích";

- v závazku ŽSD a.s. uhradit statutárnímu městu Brnu část soudního poplatku, která nebude vrácena po zpětvzetí žaloby.

Dohoda o narovnání tvoří přílohu č. .. tohoto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 

64.

Záměr budoucího prodeje pozemků p. č. 7828, 7831/18 a části p. č. 7822/1 v k. ú. Židenice, dodatek č. 1 ke smlouvě č. 6313172974 - RM6/10420


1. RMB bere na vědomí
- přípis společnosti Bílá hora, s. r. o. ze dne 13. 2. 20J4 - žádost o dodatek ke smlouvě č. 6313172974;

- skutečnost, že Plánovací smlouva v souvislosti s výstavbou "Bytových domů Došlíkova" byla uzavřena dne 30. 1. 2014, a to na základě usnesení RMB ze dne 8. 1. 2014;

- žádost pana Tomáše Vogta ze dne 14. 2. 2014 o zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu a umístění stavby k pozemku p. č. 7822/1 v k. ú. Židenice.

2. RMB nesouhlasí se zřízením věcného břemene odpovídajícího právu průchodu a průjezdu a umístění vodovodní šachty, které by bylo zřízeno ve prospěch pana xxxxxxxx xxxxxxxxxx a kterým by byl zatížen pozemek p. č. 7822/1 v k. ú. Židenice ve vlastnictví statutárního města Brna.

3. RMB souhlasí se záměrem budoucího prodeje pozemků:
- p. č. 7828 - trvalý travní porost, o výměře 1.660 m²
- p. č. 7831/18 - ost. pl., jiná pl., o výměře 778 m²

části p. č. 7822/1 - ost. plocha neplodná, o výměře 240 m²

vše v k. ú. Židenice

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní a smlouvě o zřízení předkupního práva s věcnými účinky č. 6313172974 uzavřené dne 24. 10. 2013 mezi statutárním městem Brnem a společností Bílá hora, s. r. o., jehož předmětem je prodloužení lhůty dohodnuté pro dosažení pravomocného územního rozhodnutí z původního termínu 30. 5. 2014 na nově navrhovaný 31. 3. 2015.

 
 
 
 

77.

Návrh na souhlas s upuštěním od vymáhání úhrady za užívání pozemků v k. ú. Židenice bez právního důvodu společností STAVOPROGRES BRNO, spol, s r.o., návrh na souhlas se zasláním výzvy k úhradě za užívání pozemků v k. ú. Židenice bez právního důvodu společnosti BAUMAT, spol, s r. o. - RM6/10470


1. RMB bere na vědomí
- existenci soudního sporu mezi statutárním městem Brnem a společností STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o., zastoupenou jednatelem Ing. Josefem Kavalcem, o zaplacení částky 277.422,74 Kč s příslušenstvím (tj. 85,- Kč/m²/rok při celkové výměře 1.879 m²) jako bezdůvodného obohacení za užívání pozemků p. č. 7551/20, p. č. 7551/22, p. č. 7551/64 a části pozemku p. č. 7551/1 o výměře 860 m² v k. ú. Židenice v období od 1. 11. 2010 do 26. 7. 2012, spor je veden u Městského soudu v Brně pod č. j. 252 C 68/2013;

- usnesení 65. zasedání Rady MČ Brno-Židenice, konaného dne 15. 7. 2013, bod 65/2013.10, ve kterém Rada MČ doporučuje statutárnímu městu Brnu přehodnotit požadavek vydání bezdůvodného obohacení za užívání výše uvedených pozemků za období od 1. 11. 2010 do 26. 7. 2012 společností STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. a řešit pronájem výše uvedených pozemků z úrovně MČ Brno-Židenice;

- skutečnost, že výše uvedené pozemky byly od 27. 7. 2012 do 17. 11. 2013 (tj. do dne předcházejícího jejich svěření MČ Brno-Židenice) užívány bez právního důvodu společností BAUMAT, spol. s r.o., zastoupené jednatelkou Eliškou Kavalcovou, přičemž výše bezdůvodného obohacení za užívání těchto pozemků v předmětném období byla vyčíslena v částce 209.598.59 Kč (tj. 85,- Kč/m²/rok).


2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s upuštěním od vymáhání úhrady za užívání pozemků:
- p. č. 7551/20 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 423 m²
- p. č. 7551/22 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 568 m²

- p. &#$03. 7551/64 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 28 m²
- části p. č. 7551/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 860 m²

vše v k. ú. Židenice bez právního důvodu společností STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o. v období od 1. 11. 2010 do 26. 7. 2012 ve výši 277.422,74 Kč a se zpětvzetím žaloby statutárního města Brna ve sporu vedeném u Městského soudu v Brně pod čj 252 C 68/2013, za podmínky úhrady částky 41.221,24 Kč společností STAVOPROGRES BRNO. spol. s r.o. statutárnímu městu Brnu. (Uvedená částka představuje rozdíl mezi žalovanou částkou 277.422,74 Kč v předmětném soudním spora a náklady společnosti STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o. na vyklizení pozemku p. č. 7551/66 v k. ú. Židenice ve výši 236.201,50 Kč).

3. RMB souhlasí

 • se zasláním výzvy společnosti BAUMAT, spol. s r.o. k úhradě za užívání pozemků:

- p. č. 7551/20 - zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 423 m²
- p. č. 7551/22 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 568 m²
- p. č. 7551/64 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 28 m²

- části p. č. 7551/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 860 m²

vše v k. ú. Židenice bez právního důvodu v období od 27. 7. 2012 do 17. 11. 2013
ve výši 209.598,59 Kč (85,- Kč/m²/rok) ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení této výzvy; výzva tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 • s vymáháním výše uvedené částky soudní cestou v případě, že nebude společností BAUMAT, spol. s r.o. ve stanovené lhůtě uhrazena.


 
 
 
 
 

110.

Účast statutárního města Brna na veletrhu URBIS INVEST 2014 - změna usnesení - RM6/10573

1. RMB mění usnesení R6/131. schůze Rady města Brna, konané dne 5. 3. 2014, bod č. 205, které zní:
"RMB neschvaluje účast statutárního města Brna na veletrhu URBIS INVEST 2014"


 

takto:

RMB schvaluje účast statutárního města Brna na veletrhu URBIS INVEST 2014 za podmínky společné účasti s Jihomoravským krajem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
***
2. RMB ukládá vedoucímu KPMB
- projednat společnou účast na veletrhu URBIS INVEST 2014 s Jihomoravským krajem
- zajistit další potřebné aktivity související s účastí města na veletrhu URBIS INVEST 2014.
***
úkol č.: [R6/134/110]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [bezodkladně]

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 
 

Ověřovatelé:

JUDr. Robert Kerndl, v. r.
MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.

 
 
 
 
 
V Brně dne 27. 3. 2014
Zapsala Lenka Kadlecová