Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/128
konané dne 4. února 2014

 

 

 

Program:

1a.

Odměny ředitelům/kám škol a školských zařízení za I. pol. školního roku 2013/2014 - RM6/09920

1b.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace - RM6/10086

2.

Žádost MČ Brno-Žabovřesky o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o finanční podporu z dotačního programu JMK "Podpora rodinné politiky na úrovni obcí" pro rok 2014 - RM6/09938

3.

Žádost MČ Brno-Černovice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 pro JSDH MČ Brno-Černovice - RM6/10075

4.

Žádost MČ Brno-Žebětín o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 pro JSDH MČ Brno-Žebětín - RM6/10045

5.

Souhlas RMB s podáním žádostí MČ Brno-Židenice o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v souvislosti s azylovým zařízením na území MČ Brno-Židenice - RM6/10050

6.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ-SPORT, a. s. - schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky "Areál dopravní výchovy" - RM6/10038

72.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. - schválení odůvodnění veřejné zakázky "Parkovací dům Panenská" - RM6/10070

7.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, ATS a VDJ Barvičova - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10063

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Březová nad Svitavou, II. BV - sekční uzávěry - stavební rekonstrukce" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10058

9.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Březová nad Svitavou, VDJ 5000 - rekonstrukce stavební a elektro části" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10059

10.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, ATS Kostelní zmola - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10064

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Březová nad Svitavou, VDJ 5000 - technologie desinfekce a dávkování ClO2" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10062

12.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Vančurova, Gajdošova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10065

13.

"Otevřená škola - pohybem k zdravému životnímu stylu" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností Linhart spol. s r. o. - RM6/10074

14.

"Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností D.I.S spol. s r. o. - RM6/10087

15.

"Zelný trh" - rekonstrukce - výběr nejvhodnější nabídky, zvýšení celkových rozpočtových nákladů, smlouva o dílo se společnostmi IMOS Brno, a. s., a FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. - RM6/10077

16.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - smlouva o poskytování služeb se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - RM6/10067

17.

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a. s. - RM6/09995

18.

Strategie rozvoje městského kamerového systému - RM6/10005

19.

Změna části usnesení R6/121. schůze RMB konané dne 20. 11. 2013, bod č. 1a odst. 1 v souvislosti s organizační změnou v Úseku technickém MMB - RM6/10014

20.

Návrh nabytí pozemku p. č. 874/14 v k. ú. Tuřany, návrh na zřízení služebnosti k pozemku p. č. 874/14 v k. ú. Tuřany pro stavbu "Brno, MČ Brno-Tuřany - dostavba kanalizace" - RM6/10041

21.

Návrh směny pozemku p. č. 2954/21 za pozemek p. č. 2882/2, oba v k. ú. Slatina - RM6/10016

24.

Určení sociálních bytů - RM6/10043

25.

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa 2014, návrh rozpočtového opatření - RM6/10048

26.

Zpráva o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna - RM6/10047

27.

Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - předběžné oznámení a zahájení zadávacího řízení - RM6/10042

28.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Oprava bytu č. 18 Nezamyslova 20, Brno" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností PROTECHSTAV, s. r. o. - RM6/10034

29.

"Studie bytové výstavby Přízřenice" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo - RM6/10046

31.

"Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" - příkazní smlouva na výkon technického dozoru, změna části usnesení - RM6/10049

32.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3942/68 a části p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole - RM6/10052

33.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1428/1 v k. ú. Bystrc - RM6/10056

34.

Návrh prodeje pozemku p. č. 1013/19 v k. ú. Řečkovice a pronájem části pozemku p. č. 1013/1 v k. ú. Řečkovice v ul. Palackého třída - čerpací stanice pohonných hmot - RM6/10076

35.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 263/2 a 263/3, oba v k. ú. Trnitá, z vlastnictví Geoindustria, s. p. v likvidaci - RM6/10055

36.

Záměr směny částí pozemků p. č. 500/3 a 502/4 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/10066

37.

Záměr dispozice s částmi pozemků p. č. 1575/3, 3116 v k. ú. Jundrov - RM6/10057

38.

Záměr pachtu pozemků p. č. 138/1, 138/3, 138/4 a id. ½ pozemku p. č. 138/2 v k. ú. Štýřice - RM6/10053

39.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 3125/19, 3125/355 a 3125/356, vše v k. ú. Řečkovice - RM6/10054

40.

Návrh České pošty, s. p., na neuplatňování valorizace nájemného a na úpravu výše nájemného a záměr pronájmu pozemku p. č. 1485/8 v k. ú. Starý Lískovec - RM6/10051

41.

Žádost o snížení nájemného v budově Husova 5, k. ú. Město Brno - RM6/10035

42.

Pronájem prostor v objektu Panská 13, k. ú. Město Brno - RM6/10036

43.

Smlouvy o nájmu prostor v budově Žerotínovo nám. 6 s poskytovateli zdravotnických služeb, dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 - Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o. - RM6/10037

44.

Podlimitní veřejná zakázka na služby "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k. ú. Chrlice" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10072

45.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - leden 2014 - RM6/10071

46.

Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity - žádost o dotaci - RM6/10073

48.

Smlouva o zajištění spolupráce a součinnosti v souvislosti s implementací projektů (spolu)financovaných z evropských fondů - RM6/10083

49.

Dodatek č. 7 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu drobných vodních toků a retenčních nádrží na území města Brna - RM6/10022

50.

Dodatek č. 12 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby mostu přes Kohoutovický potok - RM6/10023

51.

Dodatek č. 12 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby retenční nádrže - Divišova čtvrť - RM6/10024

52.

Dodatek č. 14 k příkazní smlouvě na správu vodního díla a přilehlých ploch na potoce Čertík a dodatek č. 14 k příkazní smlouvě na zajištění provozu a údržby revitalizovaných ploch na pravém břehu řeky Svratky uzavřených se společností Lesy města Brna, a. s. - RM6/10025

53.

Dodatek č. 18 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna - RM6/10026

54.

Dodatek č. 19 na zajištění provozu a údržby objektu "Rozhledna - lokalita Ostrá Horka v Brně" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna - RM6/10027

55.

Dodatek č. 24 k příkazní smlouvě na údržbu pozemků s nevyjasněným vlastnictvím uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. - RM6/10028

56.

Dodatek č. 32 na zajištění provozu a údržby objektu "Brněnská přehrada - sociální a technické zařízení - lokalita Přístaviště" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady - RM6/10021

57.

Dodatek č. 30 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na provoz a údržbu rekreačních ploch a cest v areálu Brněnské přehrady - RM6/10030

58.

Dodatek č. 31 na zajištění provozu a údržby objektu "Brněnská přehrada - sociální a technické zařízení - lokalita Sokolské koupaliště" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady - RM6/10031

59.

Dodatek č. 25 a 26 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. - RM6/10029

60.

Záměr směny, prodeje, pronájmu pozemku p. č. 9399/2 v k. ú. Židenice - RM6/09936

61.

Svěření rozhodování o uzavírání nájemních smluv Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - změna usnesení - RM6/09932

62.

Záměr pronájmu nemovitého majetku statutárního města Brna svěřeného Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - pronájem nebytových prostorů v objektu A, v objektu B a části pozemku - RM6/09931

63.

Záměr pronájmu částí pozemku p. č. 1654/1 v k. ú. Bystrc svěřeného Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - provozování sezónních atrakcí a služeb pro návštěvníky - RM6/09930

64.

Seznam smluv o nájmu hrobových míst uzavřených v roce 2013 - RM6/09949

65.

Postup při nakládání s nalezeným a opuštěným hrobovým zařízením - RM6/10033

66.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova - RM6/10040

67.

Žádost FC ZBROJOVKA BRNO, a. s., o souhlas s podnájmem Městského fotbalového stadionu na ul. Srbská 47a, Brno, a smlouva o spolupráci mezi FC ZBROJOVKA BRNO, a. s., a statutárním městem Brnem - RM6/10081

68.

Žádost MČ Brno-Královo Pole o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 pro JSDH MČ Brno-Královo Pole - RM6/10084

69.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) - Brno Horní Heršpice (mimo)", k. ú. Dolní Heršpice, Přízřenice, MČ Brno-jih - RM6/10082

70.

Rozšíření investičního záměru na akci "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ" - RM6/10078

71.

Žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast školství - RM6/10085

73.

Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "Prevence úrazů v seniorském věku" - RM6/10089

74.

Změny ve složení Marketingové rady města Brna - RM6/10088

Bod 72 byl projednán po bodě 6.


 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

22.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 968/1, 977/1, 977/14 a 977/27 v k. ú. Komárov - RM6/10020

23.

Záměr pronájmu 5 částí plochy stávajícího navigačního systému v podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně - RM6/10039

30.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" - výběr nejvhodnější nabídky a návrh smlouvy

47.

Systémy managementu hospodaření s energií - žádost o dotaci


 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

1a.

Odměny ředitelům/kám škol a školských zařízení za I. pol. školního roku 2013/2014 - RM6/09920

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB schvaluje odměny ředitelům/kám škol a školských zařízení za I. pololetí školního roku 2013/2014, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Odměny jsou poskytovány za úspěšné splnění zvláště významného pracovního úkolu, který ředitelé/ky podstatným způsobem ovlivnili, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem odměn ředitelům/kám škol a školských zařízení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

1b.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace - RM6/10086

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace.

2.RMB odvolává RNDr. Mgr. Helenu Valkounovou z funkce ředitelky Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace, ke dni 28. 2. 2014 na základě ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

3.RMB jmenuje Mgr. Marka Mateje ředitelem Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace, s účinností od 1. 3. 2014 na základě ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

4.RMB stanoví, v souladu s § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 3. 2014 Mgr. Marku Matejovi, řediteli Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace, plat ve výši uvedené v příloze č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

2.

Žádost MČ Brno-Žabovřesky o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o finanční podporu z dotačního programu JMK "Podpora rodinné politiky na úrovni obcí" pro rok 2014 - RM6/09938

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Žabovřesky o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu JMK "Podpora rodinné politiky na úrovni obcí" pro rok 2014 ve výši 50.000,- Kč na doplnění prvku hřiště pro seniory ve vnitrobloku mezi ulicemi Korejská - Jindřichova - Zborovská - Klímova v MČ Brno-Žabovřesky, bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Žabovřesky podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

3.

Žádost MČ Brno-Černovice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 pro JSDH MČ Brno-Černovice - RM6/10075

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 4 a 5.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rok 2014 ve výši 300.000,- Kč pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Černovice bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Černovice podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

4.

Žádost MČ Brno-Žebětín o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 pro JSDH MČ Brno-Žebětín - RM6/10045

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rok 2014 ve výši 100.000,- Kč pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Žebětín bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Žebětín Ing. Víta Berana podpisem žádosti o účelovou dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

5.

Souhlas RMB s podáním žádostí MČ Brno-Židenice o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v souvislosti s azylovým zařízením na území MČ Brno-Židenice - RM6/10050

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádostí MČ Brno-Židenice o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v souvislosti s azylovým zařízením na území MČ Brno-Židenice, bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Židenice podpisem žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR a souvisejících dokumentů, v případě schválení dotace podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

6.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ-SPORT, a. s. - schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky "Areál dopravní výchovy" - RM6/10038

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB v působnosti jediného akcionáře obchodní společnosti STAREZ-SPORT, a. s., schvaluje, v souladu s ust. § 156 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, odůvodnění účelnosti veřejné zakázky "Areál dopravní výchovy", které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

72.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. - schválení odůvodnění veřejné zakázky "Parkovací dům Panenská" - RM6/10070

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Brněnské komunikace a. s. schvaluje odůvodnění veřejné zakázky "Parkovací dům Panenská". Odůvodnění veřejné zakázky "Parkovací dům Panenská" tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

7.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, ATS a VDJ Barvičova - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10063

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 8-12.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, ATS a VDJ Barvičova - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Puttner, s. r. o.

Šumavská 416/15, 602 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/128/07/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/128/07/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Březová nad Svitavou, II. BV - sekční uzávěry - stavební rekonstrukce" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10058

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Březová nad Svitavou, II. BV - sekční uzávěry - stavební rekonstrukce" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Pöyry Environment a. s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/128/08/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/128/08/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

9.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Březová nad Svitavou, VDJ 5000 - rekonstrukce stavební a elektro části" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10059

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Březová nad Svitavou, VDJ 5000 - rekonstrukce stavební a elektro části" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • VH atelier, spol. s r. o.

Lidická 960/81, 602 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/128/09/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/128/09/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

10.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, ATS Kostelní zmola - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10064

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, ATS Kostelní zmola - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Puttner, s. r. o.

Šumavská 416/15, 602 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/128/10]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Březová nad Svitavou, VDJ 5000 - technologie desinfekce a dávkování ClO2" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10062

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Březová nad Svitavou, VDJ 5000 - technologie desinfekce a dávkování ClO2" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • VH atelier, spol. s r. o.

Lidická 960/81, 602 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/128/11]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

12.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Vančurova, Gajdošova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10065

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Vančurova, Gajdošova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Kovoprojekta Brno a. s.

Šumavská 416/15, 602 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/128/12/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/128/12/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

13.

"Otevřená škola - pohybem k zdravému životnímu stylu" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností Linhart spol. s r. o. - RM6/10074

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Otevřená škola - pohybem k zdravému životnímu stylu" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Linhart spol. s r. o.

Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Linhart spol. s r. o.

Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

na veřejnou zakázku "Otevřená škola - pohybem k zdravému životnímu stylu", která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
 • podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.


***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/128/13/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

 
 
***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/128/13/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/128/13/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/128/13/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/128/13/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/128/13/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

14.

"Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností D.I.S spol. s r. o. - RM6/10087

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • D.I.S., spol. s r. o.

Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • D.I.S., spol. s r. o.

Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno

na veřejnou zakázku "Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa", která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
 • podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.


***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/128/14/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/128/14/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/128/14/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/128/14/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/128/14/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/128/14/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

15.

"Zelný trh" - rekonstrukce - výběr nejvhodnější nabídky, zvýšení celkových rozpočtových nákladů, smlouva o dílo se společnostmi IMOS Brno, a. s., a FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. - RM6/10077

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB vybírá pro podlimitní (významnou) veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Zelný trh" - rekonstrukce, jako nejvhodnější nabídku společností

 • IMOS Brno, a. s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno

a

 • FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

Mlýnská 68, 602 00 Brno,

účastníků sdružení pod názvem "Sdružení pro opravu Zelný trh", zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení společností IMOS Brno, a. s.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s. na základě mandátní smlouvy zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/128/15/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje

 • zvýšení celkových rozpočtových nákladů ORG 5023 "Zelný trh" - rekonstrukce z 53.923 tis. Kč na 64.323 tis. Kč,
 • smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno, a FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, účastníky sdružení pod názvem "Sdružení pro opravu Zelný trh", zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení společností IMOS Brno, a. s., na veřejnou zakázku "Zelný trh" - rekonstrukce, která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • podpis formuláře "Oznámení o zadání zakázky" prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s.,
 • odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s.

Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/128/15/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/128/15/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/128/15/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/128/15/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/128/15/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

16.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - smlouva o poskytování služeb se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - RM6/10067

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - poskytování služeb,
 • smlouvu o poskytování služeb v rámci stavby "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/128/16]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

17.

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a. s. - RM6/09995

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 4 členů, nikdo nebyl proti, 5 členů se zdrželo hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 

18.

Strategie rozvoje městského kamerového systému - RM6/10005

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravách přílohy.


RMB schvaluje dokument "Strategie rozvoje městského kamerového systému", který tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

19.

Změna části usnesení R6/121. schůze RMB konané dne 20. 11. 2013, bod č. 1a odst. 1 v souvislosti s organizační změnou v Úseku technickém MMB - RM6/10014

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění s účinností od 1. 2. 2014 část usnesení R6/121. schůze RMB konané dne 20. 11. 2013, bod č. 1a odst. 1, která zní:

"RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB zajistit zveřejňování záměrů statutárního města Brna pronajmout za tím účelem sjednanému provozovateli vodovody pro veřejnou potřebu/kanalizace pro veřejnou potřebu, na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů na úřední desce MMB dle ust. § 39 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
T: od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, průběžně"


tak, že se v textu usnesení Odbor technických sítí MMB nahrazuje Odborem investičním MMB a T: průběžně.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

20.

Návrh nabytí pozemku p. č. 874/14 v k. ú. Tuřany, návrh na zřízení služebnosti k pozemku p. č. 874/14 v k. ú. Tuřany pro stavbu "Brno, MČ Brno-Tuřany - dostavba kanalizace" - RM6/10041

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 21.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • nabytí pozemku p. č. 874/14 - o výměře 16 m² v k. ú. Tuřany, z vlastnictví xxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 26.970,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti,
 • zřízení služebnosti vstupu a vjezdu přes pozemek p. č. 874/14 v k. ú. Tuřany na pozemek p. č. 844 v k. ú. Tuřany ve prospěch xxxxxxxxxxx za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

21.

Návrh směny pozemku p. č. 2954/21 za pozemek p. č. 2882/2, oba v k. ú. Slatina - RM6/10016

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemků
- část p. č. 2954/1 oddělená dle geometrického plánu č. 2476-35/2012 a označená jako p. č. 2954/21 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 11 m²

v k. ú. Slatina,
ve vlastnictví statutárního města Brna

za pozemek
- p. č. 2882/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 11 m²

v k. ú. Slatina,
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxx,

bez doplatku a za podmínek uvedených ve směnné smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

24.

Určení sociálních bytů - RM6/10043

Bylo hlasováno po delší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 
 

25.

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa 2014, návrh rozpočtového opatření - RM6/10048

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1. poskytnutí zápůjček na opravu a modernizaci rodinných domů, bytových domů a bytových jednotek v Brně dle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna
  • ve výši až 80.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 856/17 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxx
  • ve výši až 160.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 640/9 v bytovém domě xxxxxxx xxxxxx,
  • ve výši až 200.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 4170/13 v bytovém domě xxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 120.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 440.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 80.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 80.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 675/10 v bytovém domě xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 300.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 120.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 230.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 650.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxxx,
  1. vzorovou smlouvu o zápůjčce na opravy a modernizaci bytového - rodinného domu a vzniku zástavního práva výše uvedeným žadatelům,
  2. poskytnutí zápůjčky dle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna na opravu a modernizaci bytového domu Jasanová 648, 649, 650/4, 6, 8 ve vlastnictví statutárního města Brna svěřeného MČ Brno-Jundrov ve výši až 5.760.000,- Kč podle vzorového protokolu,
  3. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí jednotlivých zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

26.

Zpráva o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna - RM6/10047

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí zprávu o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení města v letech 1995-2013.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

27.

Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - předběžné oznámení a zahájení zadávacího řízení - RM6/10042

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská".

2.RMB schvaluje

 • údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", který tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu,
 • zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení,
 • údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu,
 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 10c tohoto zápisu,
 • odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 10d tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

 • Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
 • Ing. Pavel Březa - člen ZMB
 • Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB


náhradníci:

 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • Ing. Jitka Kalášková - pracovnice BO MMB


4.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

 • Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
 • doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
 • Ing. Pavel Březa - člen ZMB
 • Mgr. Jitka Ivičičová - členka ZMB
 • Ing. Jaroslav Kacer - člen ZMB
 • Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB

náhradníci:

 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • Vít Blaha - člen RMB
 • Ing. Jana Drápalová - členka ZMB
 • Mgr. Martin Ander, Ph.D. - člen ZMB
 • Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB
 • Ing. Jitka Kalášková - pracovnice BO MMB


5.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky.

***
6.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit prostřednictvím společnosti WALLET s. r. o. uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/128/27/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti WALLET s. r. o. uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: bezodkladně po uplynutí 1 měsíce po odeslání formuláře "Oznámení předběžných informací" a po schválení obchodních podmínek ZMB
***
úkol č.: [R6/128/27/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/128/27/03]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/128/27/04]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
10.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/128/27/05]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

11.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obchodní podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská" tvořící součást zadávací dokumentace.

 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

28.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Oprava bytu č. 18 Nezamyslova 20, Brno" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností PROTECHSTAV, s. r. o. - RM6/10034

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Oprava bytu č. 18 Nezamyslova 20, Brno" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • PROTECHSTAV, s. r. o.

Vinohradská 78, 618 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • PROTECHSTAV, s. r. o.

Vinohradská 78, 618 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/128/28]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

29.

"Studie bytové výstavby Přízřenice" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo - RM6/10046

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku na službu "Studie bytové výstavby Přízřenice" jako nejvhodnější nabídku

 • Atelier ERA, sdružení architektů Fixel & Pech

Soběšická 27, 614 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku "Studie bytové výstavby Přízřenice" mezi statutárním městem Brnem a

 • Atelierem ERA, sdružení architektů Fixel & Pech

Soběšická 27, 614 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o dílo na zakázku "Studie bytové výstavby Přízřenice" uzavírané mezi statutárním městem Brnem a

 • Atelierem ERA, sdružení architektů Fixel & Pech

Soběšická 27, 614 00 Brno.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

31.

"Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" - příkazní smlouva na výkon technického dozoru, změna části usnesení - RM6/10049

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění část usnesení R6/116. schůze RMB ze dne 25. 9. 2013, bod č. 52 odst. 2 a 3, které znělo:

"2.RMB schvaluje mandátní smlouvu na výkon technického dozoru akce "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" mezi statutárním městem Brnem a

 • Ing. Josefem Greplem

která tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem mandátní smlouvy na výkon technického dozoru akce "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" mezi statutárním městem Brnem a

 • Ing. Josefem Greplem."


 
takto:

 
2.RMB schvaluje příkazní smlouvu na výkon technického dozoru akce "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" mezi statutárním městem Brnem a

 • Ing. Josefem Greplem,

která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem příkazní smlouvy na výkon technického dozoru akce "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" mezi statutárním městem Brnem a

 • Ing. Josefem Greplem.


 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

32.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3942/68 a části p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole - RM6/10052

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 33.


1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxx o prodej nemovitostí ze dne 18. 12. 2013 podanou v návaznosti na ujednání části C. čl. VIII. Smlouvy o nájmu pozemku a o budoucí kupní smlouvy č. 63121703623 ze dne 17. 2. 2012 včetně následně doloženého zákresu.

2.RMB, v návaznosti na Smlouvu o nájmu pozemku a o budoucí kupní smlouvě č. 63121703623 uzavřenou dne 17. 2. 2013 mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxxxxxx specifikovanou výše, souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 3942/68 - zast. plocha a nádv., o výměře 576 m²

- části p. č. 3942/52 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1.550 m²

oba v k. ú. Černá Pole.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

33.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1428/1 v k. ú. Bystrc - RM6/10056

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědom&#$08 žádost xxxxxxxxxxxxxx ze dne 14. 12. 2012 o prodej části pozemku p. č. 1428/1 - o výměře 65 m² v k. ú. Bystrc.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 1428/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 65 m²

v k. ú. Bystrc.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

34.

Návrh prodeje pozemku p. č. 1013/19 v k. ú. Řečkovice a pronájem části pozemku p. č. 1013/1 v k. ú. Řečkovice v ul. Palackého třída - čerpací stanice pohonných hmot - RM6/10076

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje pronájem části pozemku
- p. č. 1013/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 42 m²

v k. ú. Řečkovice,
společnosti Eni Česká republika, s. r. o., za dohodnutou cenu 10.500,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu.

2.RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 1013/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 13 m²

v k. ú. Řečkovice.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 1013/19 - ost. plocha, ost. komunikace, o vým&#$01ře 13 m²

v k. ú. Řečkovice,
společnosti Eni Česká republika, s. r. o., za dohodnutou kupní cenu 34.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

35.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 263/2 a 263/3, oba v k. ú. Trnitá, z vlastnictví Geoindustria, s. p. v likvidaci - RM6/10055

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 263/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 92 m²
- p. č. 263/3 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 171 m²

oba v k. ú. Trnitá,
z vlastnictví Geoindustria, s. p. v likvidaci, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených v darovací smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

36.

Záměr směny částí pozemků p. č. 500/3 a 502/4 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/10066

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • žádost společnosti CENTRUM VIKTORIA s. r. o. ze dne 10. 10. 2012 o směnu částí pozemků p. č. 499/1, 500/1, 502/1 v k. ú. Horní Heršpice v jejím vlastnictví za části pozemků p. č. 500/3 a 502/4 v k. ú. Horní Heršpice ve vlastnictví statutárního města Brna,
 • zájem MČ Brno-jih o svěření pozemku p. č. 502/8 v k. ú. Horní Heršpice.


2.RMB souhlasí se záměrem směny částí pozemků
- p. č. 500/3 - ost. plocha, zeleň, o výměře 38 m²

- p. č. 502/4 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 129 m²

v k. ú. Horní Heršpice.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. směnu pozemků
 2. - p. č. 500/10 - ost. plocha, zeleň, o výměře 38 m²

  - p. č. 502/4 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 129 m²

  v k. ú. Horní Heršpice,
  ve vlastnictví statutárního města Brna

  za pozemky
  - p. č. 499/5 - o výměře 20 m²
  - p. č. 500/9 - o výměře 1 m²

  - p. č. 502/8 - o výměře 146 m²

  ve vlastnictví společnosti CENTRUM VIKTORIA s. r. o.

  bez doplatku,

 3. zřízení služebnosti inženýrské sítě

- uložení
- vodovodního řadu DN 600 vč. jeho ochranného pásma,
- jednotné kanalizační stoky DN 1100 vč. jejího ochranného pásma,
na pozemku p. č. 500/10 - ost. plocha, zeleň, o výměře 38 m² a pozemku p. č. 502/4 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 129 m² v k. ú. Horní Heršpice,

- respektování ochranného pásma
- vodovodního řadu DN 600 vč. jeho ochranného pásma,
- jednotné kanalizační stoky DN 1100 vč. jejího ochranného pásma,
na pozemku p. č. 500/10 - ost. plocha, zeleň, o výměře 38 m² a pozemku p. č. 502/4 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 129 m² v k. ú. Horní Heršpice,

- omezení činností v ochranných pásmech a právo schůze a jízdy pro statutární město Brno a společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

37.

Záměr dispozice s částmi pozemků p. č. 1575/3, 3116 v k. ú. Jundrov - RM6/10057

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 30. 9. 2013 o uznání vlastnického práva k částem pozemků p. č. 1575/3, 3116 o celkové výměře 55 m² v k. ú. Jundrov vydržením,
 • přípis xxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 18. 11. 2013, kterým zejm. trvá na tom, že se stala vlastníkem částí pozemků p. č. 1575/3, 3116 o celkové výměře 55 m² v k. ú. Jundrov vydržením a žádá o uznání vlastnického práva k předmětným pozemkům.


2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- části p. č. 1575/3 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 36 m² (části o výměře 18 m² a 18 m²)

v k. ú. Jundrov.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s uznáním vlastnického práva xxxxxxxxxxxxxx k části pozemku
- p. č. 1575/3 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²

a k části pozemku
- p. č. 3116 - ost. plocha, zeleň, o výměře 36 m²

v k. ú. Jundrov,
vydržením dle ust. § 134 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej

 • pozemku p. č. 1575/12 - zahrada, o výměře 18 m² v k. ú. Jundrov, xxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 33.760,- Kč a za podmínek kupní smlouvy,
 • pozemku p. č. 1575/13 - zahrada, o výměře 18 m² v k. ú. Jundrov, xxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 33.760,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.


Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

38.

Záměr pachtu pozemků p. č. 138/1, 138/3, 138/4 a id. ½ pozemku p. č. 138/2 v k. ú. Štýřice - RM6/10053

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu (pachtu) pozemků
- p. č. 138/1 - orná půda, o výměře 11.334 m²

- p. č. 138/3 - orná půda, o výměře 5.583 m²

- p. č. 138/4 - orná půda, o výměře 737 m²
- id. ½ p. č. 138/2 - orná půda, o výměře 928 m²

vše v k. ú. Štýřice.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

39.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 3125/19, 3125/355 a 3125/356, vše v k. ú. Řečkovice - RM6/10054

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků
- p. č. 3125/19 - zast. plocha a nádv., o výměře 121 m²

- p. č. 3125/355 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 5 m²
- p. č. 3125/356 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 27 m²

vše v k. ú. Řečkovice.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

40.

Návrh České pošty, s. p., na neuplatňování valorizace nájemného a na úpravu výše nájemného a záměr pronájmu pozemku p. č. 1485/8 v k. ú. Starý Lískovec - RM6/10051

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost České pošty, s. p., ze dne 3. 10. 2013 o neuplatňování valorizace nájemného a úpravu výše nájemného v případě pronájmu pozemků p. č. 2485/3, 2485/8 a 2485/9, vše v k. ú. Starý Lískovec (nyní pozemek p. č. 1485/8 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.759 m² v k. ú. Starý Lískovec) ve vlastnictví statutárního města Brna.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku
- p. č. 2485/8 - zast. plocha a nádv., o vým&#$01ře 1.759 m²

v k. ú. Starý Lískovec.

3.RMB nesouhlasí s neuplatňováním valorizace nájemného a úpravou výše nájmu v případě pozemku
- p. č. 2485/8 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.759 m²

v k. ú. Starý Lískovec.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

41.

Žádost o snížení nájemného v budově Husova 5, k. ú. Město Brno - RM6/10035

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě c).


1.RMB bere na vědomí žádost Karla Svobody, xxxxxxxxxxxxxxxxx Brno, o snížení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu Husova 5, k. ú. Staré Brno, na částku 4.000,- Kč/m²/rok.


2.RMB schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 66972055 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a

 • Karlem Svobodou

jako nájemcem týkající se snížení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu Husova 5, k. ú. Staré Brno, na částku 4.500,- Kč/m²/rok, který tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

42.

Pronájem prostor v objektu Panská 13, k. ú. Město Brno - RM6/10036

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádosti o pronájem prostoru v objektu Panská 13, k. ú. Město Brno, o výměře 7 m²

 • žádost Ladislava Harašty, Brno,
 • žádost občanského sdružení SYNDICUS, Masarykova 442/3, 602 00 Brno,
 • žádost Pavla Podsedníka, Brno,
 • žádost Veroniky Svobodové, Brno.


2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu Panská 13, k. ú. Město Brno, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a jedním ze zájemců uvedených v pořadí jako nájemcem

  1. Pavel Podsedník, Brno,
  2. Občanské sdružení SYNDICUS, Masarykova 442/3, 602 00 Brno,
  3. Ladislav Harašta, Brno,
  4. Veronika Svobodová, Brno,

která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

43.

Smlouvy o nájmu prostor v budově Žerotínovo nám. 6 s poskytovateli zdravotnických služeb, dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 - Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o. - RM6/10037

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Sdružení zdravotnických zařízení II Brno o změny v pronájmu místností v budově Žerotínovo nám. 6, Brno.

2.RMB schvaluje smlouvy o nájmu prostor v budově Žerotínovo nám. 6, č. p. 533, která stojí na pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Veveří, sjednané nájemné: 2.500,- Kč/m²/rok za hlavní plochy a 1.500,- Kč/m²/rok za vedlejší plochy, uzavírané s poskytovateli zdravotnických služeb:

 • smlouvu o nájmu prostor uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a MUDr. Janou Černou, jako nájemcem, týkající se pronájmu prostor v 3. NP budovy, která tvoří přílohu č. 17a tohoto zápisu,
 • smlouvu o nájmu prostor uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a MUDr. Grünwaldovou Lucií s. r. o., Nopova 3924/53, 615 00 Brno, jako nájemcem, týkající se pronájmu prostor v 2. NP budovy, která tvoří přílohu č. 17b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smluv o nájmu.

4.RMB schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Sdružením zdravotnických zařízení II Brno, p. o., Zahradníkova 2/8, 602 00 Brno, jako nájemcem týkající se změny pronajímaných nebytových prostor, celková plocha pronajatých prostor po změně: 4.619,20 m², který tvoří přílohu č. 17c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku ke smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

44.

Podlimitní veřejná zakázka na služby "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k. ú. Chrlice" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/10072

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k. ú. Chrlice" jako nejvhodnější nabídku uchazeče

 • ZÁBOJNÍK contractors, s. r. o.

Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice p. Hostýnem,
IČ 262 58 692.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/128/44/01]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a

 • ZÁBOJNÍK contractors, s. r. o.

Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice p. Hostýnem,
IČ 262 58 692

na veřejnou zakázku "Příprava a realizace prvků územního systému ekologické stability - ÚSES v k. ú. Chrlice" zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB

 • podpisem výše uvedené smlouvy o dílo, a to bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona,
 • podpisem formuláře oznámení o zadání zakázky.


***
5.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře oznámení o zadání zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/128/44/02]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/128/44/03]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/128/44/04]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/128/44/05]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/128/44/06]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

45.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - leden 2014 - RM6/10071

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města dle seznamu "Projekty k zařazení do Integrovaného plánu rozvoje města", který tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu, a to bez nároku na spolufinancování z rozpočtu statutárního města Brna.

2.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB vystavením a podpisem potvrzení o zařazení do IPRM.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

46.

Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity - žádost o dotaci - RM6/10073

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • celkové rozpočtové náklady na projekt Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity ve výši 52.834.380,- Kč, z toho celkové způsobilé náklady ve výši 49.774.380,- Kč,
 • předpokládanou maximální výši dotace 38.200.000,- Kč, tj. 72,3 % z celkových nákladů projektu.


2.RMB schvaluje

 • manuál realizace projektu Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity, který tvoří přílohu č. 20a tohoto zápisu,
 • podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 20b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje

 • Ladislava Macka, náměstka primátora města Brna pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených,
 • Mgr. Veroniku Daňkovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.


***
4.RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit

 • dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity",
 • předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

***
úkol č.: [R6/128/46]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2014-03-31]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

48.

Smlouva o zajištění spolupráce a součinnosti v souvislosti s implementací projektů (spolu)financovaných z evropských fondů - RM6/10083

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • smlouvu o zajištění spolupráce a součinnosti v souvislosti s implementací projektů (spolu)financovaných z evropských fondů uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ 607 33 098, která tvoří přílohu č. 21a tohoto zápisu,
 • smlouvu o zajištění spolupráce a součinnosti v souvislosti s implementací projektů (spolu)financovaných z evropských fondů uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a příspěvkovou organizací Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, IČ 621 61 521, která tvoří přílohu č. 21b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem těchto smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

49.

Dodatek č. 7 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu drobných vodních toků a retenčních nádrží na území města Brna - RM6/10022

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 7 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu drobných vodních toků a retenčních nádrží na území města Brna, který tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

50.

Dodatek č. 12 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby mostu přes Kohoutovický potok - RM6/10023

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB schvaluje dodatek č. 12 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby mostu přes Kohoutovický potok, který tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

51.

Dodatek č. 12 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby retenční nádrže - Divišova čtvrť - RM6/10024

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 12 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby retenční nádrže - Divišova čtvrť, který tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

52.

Dodatek č. 14 k příkazní smlouvě na správu vodního díla a přilehlých ploch na potoce Čertík a dodatek č. 14 k příkazní smlouvě na zajištění provozu a údržby revitalizovaných ploch na pravém břehu řeky Svratky uzavřených se společností Lesy města Brna, a. s. - RM6/10025

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • dodatek č. 14 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na správu vodního díla a přilehlých ploch na potoce Čertík, který tvoří přílohu č. 25a tohoto zápisu,
 • dodatek č. 14 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby revitalizovaných ploch na pravém břehu řeky Svratky, který tvoří přílohu č. 25b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem obou dodatků.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

53.

Dodatek č. 18 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna - RM6/10026

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 18 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna, který tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

54.

Dodatek č. 19 na zajištění provozu a údržby objektu "Rozhledna - lokalita Ostrá Horka v Brně" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna - RM6/10027

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 19 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby objektu "Rozhledna - lokalita Ostrá Horka v Brně", který tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

55.

Dodatek č. 24 k příkazní smlouvě na údržbu pozemků s nevyjasněným vlastnictvím uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. - RM6/10028

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 24 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu pozemků s nevyjasněným vlastnictvím, který tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

56.

Dodatek č. 32 na zajištění provozu a údržby objektu "Brněnská přehrada - sociální a technické zařízení - lokalita Přístaviště" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady - RM6/10021

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 32 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby veřejného WC - lokalita "Přístaviště" v areálu Brněnské přehrady, který tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

57.

Dodatek č. 30 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na provoz a údržbu rekreačních ploch a cest v areálu Brněnské přehrady - RM6/10030

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 30 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na provoz a údržbu rekreačních ploch a cest v areálu Brněnské přehrady, který tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

58.

Dodatek č. 31 na zajištění provozu a údržby objektu "Brněnská přehrada - sociální a technické zařízení - lokalita Sokolské koupaliště" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady - RM6/10031

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 31 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby veřejného WC - lokalita "Sokolské koupaliště" v areálu Brněnské přehrady, který tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

59.

Dodatek č. 25 a 26 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s. - RM6/10029

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • dodatek č. 25 k nájemní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, který tvoří přílohu č. 32a tohoto zápisu,
 • dodatek č. 26 k nájemní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, který tvoří přílohu č. 32b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem obou dodatků.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

60.

Záměr směny, prodeje, pronájmu pozemku p. č. 9399/2 v k. ú. Židenice - RM6/09936

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • žádost xxxxxxxxxxxx ze dne 11. 1. 2012 na směnu pozemku p. č. 9399/4 v k. ú. Židenice za:

- část pozemku p. č. 905/1 v k. ú. Pisárky
- části pozemků p. č. 810/7, 805, 800/1 a 941/1 v k. ú. Trnitá
- pozemek p. č. 618/1 v k. ú. Zábrdovice
- část pozemku p. č. 562/1 v k. ú. Komárov
ve vlastnictví statutárního města Brna,

 • žádost xxxxxxxxxx ze dne 11. 1. 2012 na směnu pozemku p. č. 9399/4 v k. ú. Židenice a pozemku p. č. 724/8 v k. ú. Veveří za:

- pozemky p. č. 717/1 a 717/2 v k. ú. Veveří
ve vlastnictví statutárního města Brna.

2.RMB neschvaluje záměr směny
- části pozemku p. č. 905/1 v k. ú. Pisárky
- částí pozemků p. č. 810/7, 805, 800/1 a 941/1 v k. ú. Trnitá
- pozemku p. č. 618/1 v k. ú. Zábrdovice
- části pozemku p. č. 562/1 v k. ú. Komárov
- pozemků p. č. 717/1 a 717/2 v k. ú. Veveří
ve vlastnictví statutárního města Brna.

3.RMB neschvaluje pronájem části pozemku
- p. č. 9399/4 - o výměře 350 m²

v k. ú. Židenice,
za cenu 43.750,- Kč/rok, tj. 125,- Kč/m²/rok a náhradu za užívání pozemku za dobu 5 roků ve výši 218.750,- Kč.

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna neschválit nabytí pozemku
- p. č. 9399/4 - o výměře 464 m²

v k. ú. Židenice,
z vlastnictví xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 1.624.000,- Kč, tj. 3.500,- Kč/m².


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

61.

Svěření rozhodování o uzavírání nájemních smluv Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - změna usnesení - RM6/09932

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění usnesení R4/020. schůze RMB konané dne 24. 4. 2003, bod č. 67, které zní:

"1.RMB svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Zoologické zahradě města Brna působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv k nemovitému majetku statutárního města Brna, svěřeného Zoologické zahradě města Brna za podmínek, které tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje ředitele Zoologické zahrady města Brna podpisem těchto smluv za statutární město Brno a souvisejících dokumentů."


takto:

1.RMB svěřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci, působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv k nemovitému majetku statutárního města Brna svěřeného Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci, za podmínek, které tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje ředitele Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace, podpisem těchto smluv za statutární město Brno a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

62.

Záměr pronájmu nemovitého majetku statutárního města Brna svěřeného Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - pronájem nebytových prostorů v objektu A, v objektu B a části pozemku - RM6/09931

Bylo hlasováno po delší rozpravě. O části unesení týkající se pronájmu části objektu B o vým&#$01ře 240 m² bylo hlasováno samostatně.


1.RMB souhlasí se záměrem pronájmu nemovitého majetku statutárního města Brna svěřeného Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci, v areálu Rekreační 1, k. ú. Kníničky, a to:

 • nebytový prostor o výměře 67 m² v 1. NP objektu A bez č. p./ev. č. na pozemku p. č. 315,
 • nebytový prostor o výměře 9 m² v 1. NP objektu B bez č. p./ ev. č. na pozemku p. č. 316,
 • části pozemku p. č. 323 o výměře 10 m²

za minimální cenu 770,- Kč/m²/rok u nebytových prostor a 257,- Kč/m²/rok u venkovních ploch.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu nemovitého majetku statutárního města Brna svěřeného Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci, v areálu Rekreační 1, k. ú. Kníničky, a to:

 • nebytový prostor o výměře 240 m² v 1. NP objektu B bez č. p./ev. č. na pozemku p. č. 316.


Pro tuto část usnesení hlasovalo 6 členů, 1 byl proti, 4 členové se zdrželi hlasování.

Záměr pronájmu tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

63.

Záměr pronájmu částí pozemku p. č. 1654/1 v k. ú. Bystrc svěřeného Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci - provozování sezónních atrakcí a služeb pro návštěvníky - RM6/09930

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu částí pozemku
- p. č. 1654/1 - ost. plocha, o výměře celkem 166 m²

v k. ú. Bystrc,
svěřeného Zoo Brno a stanici zájmových činností, příspěvkové organizaci. Záměr pronájmu tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

64.

Seznam smluv o nájmu hrobových míst uzavřených v roce 2013 - RM6/09949

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí informaci, že Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, uzavřela v roce 2013 smlouvy o nájmu hrobových míst v počtu 6.309 s příjmy 11.412 tis. Kč.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

65.

Postup při nakládání s nalezeným a opuštěným hrobovým zařízením - RM6/10033

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • Postup při nakládání s nalezeným a opuštěným hrobovým zařízením,
 • vzor kupní smlouvy o prodeji hrobového zařízení uzavírané mezi statutárním městem Brnem a fyzickými nebo právnickými osobami,

které tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje ředitele Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace, a další jím pověřené pracovníky Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace, podpisem kupních smluv o prodeji hrobového zařízení.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

66.

Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova - RM6/10040

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem pronájmu prostor sloužících podnikání na poliklinice Zahradníkova 2/4, budova č. p. 494, občanská vybavenost, která je součástí pozemku p. č. 1050/1 - zast. plocha a nádv., vše v k. ú. Veveří, obec Brno, okres Brno-město, který tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá vedoucí Odboru zdraví MMB zveřejnit záměr pronájmu zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/128/66]
zodpovídá: OZ MMB [19]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

67.

Žádost FC ZBROJOVKA BRNO, a. s., o souhlas s podnájmem Městského fotbalového stadionu na ul. Srbská 47a, Brno, a smlouva o spolupráci mezi FC ZBROJOVKA BRNO, a. s., a statutárním městem Brnem - RM6/10081

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o spolupráci mezi FC ZBROJOVKA BRNO, a. s., a statutárním městem Brnem při fotbalových utkáních 1. SC Znojmo fotbalový klub, a. s., konaných v jarní části 1. Gambrinus ligy, ročníku 2013/2014 na Městském fotbalovém stadionu Srbská 47a v Brně, která tvoří přílohu č. 38a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje ředitele Městské policie Brno podpisem této smlouvy.

3.RMB souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu Městského fotbalového stadionu Srbská 47a, Brno, mezi FC ZBROJOVKA BRNO, a. s., se sídlem Srbská 47a, Brno, IČ 253 32 457, jako nájemcem a 1. SC Znojmo fotbalový klub a. s., se sídlem Dobšická 3580/17, 671 82 Znojmo, IČ 292 84 015, jako nájemcem, za podmínek smlouvy o podnájmu, která tvoří přílohu č. 38b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

68.

Žádost MČ Brno-Královo Pole o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2014 pro JSDH MČ Brno-Královo Pole - RM6/10084

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rok 2014 ve výši 300.000,- Kč pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Královo Pole se spolufinancováním povinného podílu ve výši do 130 tis. Kč z rozpočtu města (v případě schválení dotace z rozpočtu JMK).

2.RMB pověřuje místostarostu MČ Brno-Královo Pole Bc. Miloslava Humpolíčka podpisem žádosti o účelovou dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

69.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) - Brno Horní Heršpice (mimo)", k. ú. Dolní Heršpice, Přízřenice, MČ Brno-jih - RM6/10082

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna zastoupeného primátorem města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) - Brno Horní Heršpice (mimo)", k. ú. Dolní Heršpice, Přízřenice, MČ Brno-jih, které tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

70.

Rozšíření investičního záměru na akci "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ" - RM6/10078

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 

71.

Žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast školství - RM6/10085

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • text dopisu primátora města Brna adresovaného hejtmanovi Jihomoravského kraje ve věci kofinancování projektů z evropských fondů v oblasti školství, který tvoří přílohu č. 40a tohoto zápisu,
 • žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2014, která tvoří přílohu č. 40b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Krajským úřadem Jihomoravského kraje v záležitostech souvisejících s žádostí o uvedenou finanční podporu a k podepisování dokumentů týkajících se této žádosti.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit předložení žádosti o finanční podporu na Krajský úřad Jihomoravského kraje.
***
úkol č.: [R6/128/71]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2014-02-07]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

73.

Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "Prevence úrazů v seniorském věku" - RM6/10089

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje podání žádosti o finanční podporu z dotačního programu Jihomoravského kraje na realizaci projektu "Prevence úrazů v seniorském věku", která tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Kanceláře Brno - Zdravé město MMB podpisem žádosti o finanční podporu včetně všech souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

74.

Změny ve složení Marketingové rady města Brna - RM6/10088

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.

 
 
 

Přehled nepřijatých usnesení:

17.

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a. s. - RM6/09995


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.850.000,- Kč na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a. s.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru dopravy MMB Ing. Vladimíra Bielka podpisem smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a. s.

 

24.

Určení sociálních bytů - RM6/10043


RMB určuje

 • byt 2+kk č. 28 v domě Bratislavská 62,
 • byt 2+kk č. 31 v domě Bratislavská 62,
 • byt 1+kk č. 32 v domě Bratislavská 62,
 • byt 2+kk č. 4.1. v domě Přadlácká 9,
 • byt 1+1 č. 4.2. v domě Přadlácká 9,
 • byt 2+kk č. 4.3. v domě Přadlácká 9,
 • byt 2+kk č. 4.4. v domě Přadlácká 9,
 • byt 2+kk č. 4.5. v domě Přadlácká 9,
 • byt 2+kk č. 19 v domě Vlhká 4,
 • byt 2+kk č. 20 v domě Vlhká 4,

jako sociální ve smyslu čl. 8 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady.

 

70.

Rozšíření investičního záměru na akci "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ" - RM6/10078


RMB schvaluje rozšíření investičního záměru "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ", které tvoří přílohu.

74.

Změny ve složení Marketingové rady města Brna - RM6/10088


1.RMB bere na vědomí

 • rezignaci Ludvíka Kadlece na funkci místopředsedy Marketingové rady města Brna,
 • rezignaci Ing. Heleny Piskovské na funkci člena Marketingové rady města Brna.


2.RMB jmenuje s účinností od 4. 2. 2014 místopředsedou Marketingové rady města Brna Mgr. Libora Šťástku, člena RMB.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 
 

Ověřovatelé:

MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.
JUDr. Robert Kerndl, v. r.

 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

 
V Brně dne 4. 2. 2014
Zapsala Marcela Marečková