Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/127
konané dne 29. ledna 2014

 
 

Program:

1a.

Nastoupení náhradníka do funkce člena Zastupitelstva města Brna - RM6/09933

1b.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna - RM6/09944

1d.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, U Velké ceny 8 - RM6/09934

1e.

Stanovení platu statutární zástupkyni Školní jídelny Heyrovského 32, Brno - RM6/09958

1f.

Zvýšení osobního příplatku ředitelům/kám škol a školských zařízení - RM6/09906

1g.

Mimořádné odměny řediteli ZŠ Brno, Řehořova 3 - RM6/09992

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/09903

3.

Záměr prodeje pozemku p. č. 667/1 a částí pozemků p. č. 666/3 a p. č. 633/2 vše v k. ú. Medlánky - RM6/09979

5.

Úprava provozních výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2014 - rozpočtové opatření - RM6/10013

6.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/09999

7.

Cena primátora města Brna vítězi 21. ročníku Mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS 2014 - RM6/09955

8.

Poskytnutí finančního daru představitelům spolku Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory o. s. - RM6/10003

9.

Smlouva o bezplatném vysílání audiovizuálního zpravodajsko-publicistického pořadu Brněnské oko pro roky 2014 a 2015 se společností J. D. Production, s. r. o. - RM6/09919

10.

Dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor v objektu kina Art v Brně - RM6/09957

11.

"Špilberk - Jižní křídlo-Regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní památky Špilberk" - souhlas s přihlášením stavby do soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2013 pro společnost Tocháček spol. s r. o. - RM6/09937

12.

"Rekonstrukce Vaňkova náměstí" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/09994

13.

"Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/10001

14.

"Dopravní telematika ve městě Brně - části 1-9" - předběžné oznámení - opravný formulář - RM6/09993

15.

"Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova" - výzva k podání žádosti o účast - RM6/10032

26.

"Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova" - smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním a následnou realizací veřejné zakázky - RM6/09954

16.

"Rekonstrukce ulice Milady Horákové" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo se společnostmi FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., a Dopravní stavby Brno s. r. o. - rozpočtové opatření - RM6/09956

17.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Bystrc - rekonstrukce ČS Jelenice" projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10011

18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Koliště I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10007

19.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Gallašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10008

20.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Chlupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10012

21.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Húskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10009

22.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Pellicova II - drobná rekonstrukce na kanalizační síti" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10010

23.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60-64, Brno-Řečkovice" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva se společností SWIETELSKY stavební s. r. o. - RM6/10018

24.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o dílo se společností SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA - RM6/10002

25.

"Maintenance datového úložiště" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/10000

28.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - dohoda o předčasném ukončení trvání smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy se společností E.ON Distribuce, a. s. pro stavbu Rekonstrukce kmenové stoky E, Ráječek- Drážní těleso - RM6/09952

29.

"Dohoda o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci mezi Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a Dopravním podnikem města Brna, a. s." - RM6/09880

30.

"Dodatek č. 21 ke komisionářské smlouvě č. 56029008, uzavřené s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. na operativní nákup strojů a zařízení investičního charakteru - RM6/09926

31.

Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna" - návrh dodatku č. 57 k mandátní smlouvě č. 56 019 271 s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. - RM6/09925

32.

Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě 6/2011 o zajištění komplexní činnosti organizátora v klidu ve statutárním městě Brně mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., ukončení nájemní smlouvu č. 5401-2-088 ze dne 22. 12. 2000 - RM6/09907

33.

"Rozšíření a rozvoj systému GINIS" - Dodatek č. 1 ke smlouvě - RM6/09997

34.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Servis aplikace Matrika" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/09998

35.

"Sportovní areál lokalita Hněvkovského" - rozpočtové opatření - RM6/10004

36.

Rozpočtové opatření - přesun rozpočtových prostředků z ORJ 5700 do ORJ 5600 v souvislosti s organizační změnou v Úseku technickém MMB - RM6/09923

37.

Změna v Ceníku Ceny za stání vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích - RM6/09905

38.

Návrh nabytí komunikační stavby - chodníků a parkovací plochy při ulici Křídlovická a Hybešova na pozemcích p. č. 1563/1 a p. č. 1563/27 a na částech p. č. 1563/5 a p. č. 1382/1 v k. ú. Staré Brno - RM6/09913

39.

Návrh bezúplatného nabytí komunikační stavby - sjezdu ke garáži, opěrných zdí a železobetonové lávky včetně zábradlí při ulici Hlavní umístěné na části pozemku p. č. 1056/1 v k. ú. Komín - RM6/09904

40.

Návrh bezúplatného nabytí pozemku p. č. 1563/27 v k. ú. Staré Brno - RM6/09912

41.

Investiční záměr "Vestavba centrálního pracoviště Městského kamerového dohledového systému - MKDS" - RM/09927

42.

Schválení investičního záměru na akci "ÚN v Brně - rekonstrukce střechy a půdní vestavba kanceláří v budově Koliště 41" - RM6/09973

43.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a DRADR s. r. o. - RM6/09974

44.

Výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem Brnem a Masarykovým onkologickým ústavem - RM6/09940

45.

Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - nechme mluvit a naslouchejme - RM6/09939

46.

Žádost o státní účelovou dotaci na projekty č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2014 - RM6/09988

47.

Žádost o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2014 - RM6/09989

48.

Návrh na poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog - Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/09991

49.

Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací, schválených v rozpočtu města Brna na rok 2014, s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna - návrh rozpočtového opatření - RM6/09990

50.

"Zadavatelská činnost při výběru dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" - zadání veřejné zakázky - RM6/09941

51.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Starý Lískovec k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2485/2 v k. ú. Starý Lískovec na dobu 15 let za účelem umístění dočasné stavby - RM6/09987

52.

Záměr pronajmout oplocení na pozemku p. č.1730 k. ú. Staré Brno, na pozemku p. č. 936/1 k. ú.Trnitá a na pozemku p. č. 456/9 k. ú. Ponava - RM6/09947

53.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 799/1 v k. ú. Staré Brno - RM6/09982

54.

Pronájem pozemků p. č. 43/2 a p.č. 44/2, oba v k. ú. Trnitá - RM6/09929

55.

Smlouva o nájmu prostor v objektu Nerudova 7, k. ú. Veveří - RM6/09953

56.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově č. 22 v areálu Pisárecká 11 - RM6/09943

57.

Žádost o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Zámečnická 2, k. ú. Město Brno dohodou - RM6/09978

58.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání v objektu Zderadova 3 dohodou - RM6/09977

59.

Dodatek č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemku č. 66100303808 soubor budov Staré radnice v Brně, k. ú. Město Brno - RM6/09945

60.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6612033785 v objektu Starobrněnská 20 - RM6/09946

61.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a věcí movitých č. P/11/563 - pro vybrané objekty ve správě OSM - RM6/09976

62.

Výzva bývalého nájemce k úhradě bezdůvodného obohacení v souvislosti s rekonstrukcí nebytových prostor v objektu Mečová 1 a 3 - RM6/09975

63.

Žádost společnosti WALLET s. r. o., o prominutí smluvní pokuty vyplývající z mandátní smlouvy - RM6/09948

64.

Záměr poskytnout jako výpůjčku část objektu Koliště 43 Úrazové nemocnici v Brně - RM6/10006

65.

Domovní řád pro bytový dům Jabloňová 22 - 28 - RM6/09942

66.

Jmenování nového likvidátora Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci - RM6/09961

67.

Regenerace panelového sídliště Brno-Bohunice, VIII. etapa - RM6/09962

68.

Regenerace panelového sídliště Brno-Kohoutovice, VI. etapa - RM6/09964

69.

Regenerace panelového sídliště Brno-Řečkovice, VII. etapa - RM6/09965

70.

Regenerace panelového sídliště Brno-Vinohrady, IV. etapa - RM6/09963

71.

"Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo - RM6/09971

72.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - nájem bytu BASKETBAL SK KRÁLOVO POLE o. s. - RM6/09960

73.

Nájem bytu xxxxx xxxxxxx xxxxxx - RM6/09970

74.

Nájem bytu xxxxxxxxxx xxxxxxxx - RM6/09969

75.

Nájmu bytu manželům xxxxxxxxx - RM6/09959

76.

Žádost xxxxxxx xxxxxx o poskytnutí dotace na nájemné z bytu - RM6/09972

77.

Úhrada stěhovacích nákladů manželům xxxxxxxxxxxx - RM6/09968

78.

Úhrada stěhovacích nákladů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - RM6/09967

79.

Úhrada stěhovacích nákladů xxxxxx xxxxxxxx - RM6/09966

80.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1688/32 v k. ú. Jundrov - RM6/09980

81.

Záměr prodeje pozemku p. č. 5539 v k. ú. Židenice - RM6/09981

82.

Záměr prodeje pozemku p. č. 82 v k. ú. Zábrdovice - RM6/09928

83.

Záměr prodeje a pronájmu částí pozemku p. č. 2/2 v k. ú. Komín - RM6/09916

84.

Záměr prodeje nebo pachtu částí pozemků p. č. 1639/1, 1640/5 v k. ú. Slatina - ulice Matlachova - RM6/09983

85.

Záměr prodeje nebo pachtu částí pozemků p. č. 1265, 1577/1 v k. ú. Slatina - ulice Budínská - RM6/09984

86.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1147/1, záměr směny části pozemku p. č. 1147/1 za část pozemku p. č. 1210 v k. ú. Staré Brno - znovu projednání - RM6/09985

87.

Záměr dispozice s pozemky p. č. 2424/4, 2459/100, 2459/293, 2479/8, 2479/30 a 2480/101 v k. ú. Bystrc - RM6/09986

88.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování díla "Doplnění vyhodnocení vlivů tří variant konceptu nového Územního plánu města Brna (ÚPmB) na životní prostředí o vyhodnocení synergických a kumulativních vlivů" - Výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/09951

89.

Vyjádření statutárního města Brna k návrhu změny č. XIV Územního plánu sídelního útvaru Kuřim - RM6/09918

90.

Záměr zahájení procesu pro jednání zrušení Územního plánu zóny (ÚPZ) Řečkovice - centrální část - RM6/09950

91.

Odpověď na "PETICI PARK KRAVÍ HORA" - RM6/09935

92.

Integrovaný plán rozvoje města "Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města" - návrh na pověření hodnotitelů - RM6/10017

93.

Projekt IPRM "Zelená mateřská škola Oblá" - žádost o dotaci - RM6/10019

94.

Přesun finančních prostředků projektů financovaných z Fondu kofínancování evropských projektů - návrh rozpočtového opatření - RM6/10015

95.

"Zateplení ZŠ Labská" - odmítnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvu a smlouva o dílo se společností KOMFORT, a. s., zvýšení celkových rozpočtových nákladů - RM6/10068

96.

Záměr pronájmu a budoucího prodeje pozemků (částí pozemků) p. č. 2828/1, 2828/6, 2844/1, 2854/2, 2858/1 a 2968, vše v k. ú. Černovice (lokalita BZP ČT), a návrh tezí k dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společnostmi CTP Invest, spol. s r. o. a Bor Logistics, spol. s r. o. - RM6/10079

1c.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/030 - RM6/10044

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

Bod 26 byl projednán po bodě 15
Bod 1c byl projedná po bodě 96

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

4.

Návrh smlouvy o pronájmu objektu Křenová 4 č.p. 288 - část štítové zdi k reklamním účelům - RM6/09921

27.

"Chovánek - dětské centrum rodinného typu - novostavba" - uplatnění smluvní pokuty dle smlouvy o dílo - RM6/

 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

 
 

1a.

Nastoupení náhradníka do funkce člena Zastupitelstva města Brna - RM6/09933

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí rezignaci Jiřího Hose na mandát člena Zastupitelstva města Brna, podanou dne 14. 1. 2014 v souladu s ust. § 55 odst. 2 písm. b zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

2. RMB předává v souladu s ust. § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění, Bc. Vladanu Krásnému osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Brna.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

1b.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna - RM6/09944

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných Radě města Brna a způsob jejich řešení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

1d.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, U Velké ceny 8 - RM6/09934

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a v souladu s § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

s účinností k 15.1. 2014
plat zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, U Velké ceny 8, Bc. Martině Houdkové, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Plat je stanoven po dobu pracovní neschopnosti ředitelky školy.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat zástupkyni statutárního orgánu o stanovení platu.
***
úkol č.: [R6/127/1d]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

1e.

Stanovení platu statutární zástupkyni Školní jídelny Heyrovského 32, Brno - RM6/09958

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí, že do doby jmenování nového ředitele/ky ŠJ Heyrovského 32, Brno bude tuto příspěvkovou organizaci zastupovat v plném rozsahu práv a povinností paní Libuše Pechartová jako statutární zástupkyně.

2. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a v souladu s nařízením vlády ČR č. 448/2011 Sb, kterým se mění nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
s účinností k 1.1. 2014
plat statutární zástupkyni ŠJ Heyrovského 32, Brno, paní Libuši Pechartové, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Plat je stanoven do doby jmenování nového ředitele/ky.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat statutární zástupkyni ŠJ Heyrovského 32, Brno, o stanovení platu.
***
úkol č.: [R6/127/1e]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

1f.

Zvýšení osobního příplatku ředitelům/kám škol a školských zařízení - RM6/09906

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a v souladu s § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení zvýšení osobního příplatku ředitelům/kám škola školských zařízení, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelky škol ve své působnosti o stanovení osobního příplatku.
***
úkol č.: [R6/127/1f]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

1g.

Mimořádné odměny řediteli ZŠ Brno, Řehořova 3 - RM6/09992

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB stanovuje mimořádnou odměnu Mgr. Josefu Binkovi, řediteli ZŠ Brno, Řehořova 3, dle přílohy č. 4 tohoto zápisu. Odměna je poskytována za úspěšné splnění zvláště významného pracovního úkolu, který ředitel podstatným způsobem ovlivnil, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem mimořádné odměny.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/09903

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí "Přehled zahraničních pracovních cest za říjen - prosinec 2013".

***
2. RMB ukládá PhDr. Mojmíru Jeřábkovi, vedoucímu Odboru zahraničních vztahů MMB, předložit "Přehled zahraničních pracovních cest za říjen - prosinec 2013" formou Informativní zprávy členům Zastupitelstva města Brna.
***
úkol č.: [R6/127/2]
zodpovídá: OZV MMB [45]
termín: [2014-03-18]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

3.

Záměr prodeje pozemku p. č. 667/1 a částí pozemků p. č. 666/3 a p. č. 633/2 vše v k. ú. Medlánky - RM6/09979

Dotazy členů RMB zodpověděli Ing. Pavel Sršeň, vedoucí Majetkového odboru MMB, Mgr. Alena Valentová, starostka MČ Brno-Medlánky a JUDr. Michal Marek, místostarosta MČ Brno-Medlánky. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I. dle předloženého doplňujícího materiálu.


1. RMB bere na vědomí
- přípis MČ Brno-Medlánky ze dne 28. 1. 2014 obsahující důvody negativního stanoviska MČ Brno-Medlánky k prodeji pozemku p. č. 667/1 a částí pozemku p. č. 666/3 a p. č. 633/2 v k. ú. Medlánky
- přípis SVJ Ostružinová 1, 3, 5, 7, 9, Brno ze dne 27. 1. 2014 obsahující stanovisko výboru společenství k záměru prodeje pozemku p. č. 667/1 a částí pozemku p. č. 666/3 a p. č. 633/2 v k. ú. Medlánky.

1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- části p. č. 633/2 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 15 m²

- &#$03ásti p. č. 666/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1720 m²
- p. č. 667/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m²

vše v k. ú. Medlánky
formou nabídkového řízení se stanovením minimální jednotkové nabídkové kupní ceny ve výši 2.100,- Kč/m² za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy.


2. RMB schvaluje

a) podmínky nabídkového řízení pro prodej pozemků:
- části p. č. 633/2 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 15 m²

- části p. č. 666/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1720 m²
- p. č. 667/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m²

vše v k. ú. Medlánky, které tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu;

b) text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej předmětných nemovitostí, která tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

5.

Úprava provozních výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2014 - rozpočtové opatření - RM6/10013

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu, z důvodu řešení aktuálních potřeb Městské policie Brno.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

6.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/09999

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje na základě usnesení Z6/029. Zastupitelstva města Brna, bod 11.F.4, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 7 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 

7.

Cena primátora města Brna vítězi 21. ročníku Mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS 2014 - RM6/09955

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje poskytnutí Ceny primátora města Brna vítězi 21. ročníku Mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS (za nejlepší interpretaci skladby W. A. Mozarta) ve výši 11 000,- Kč, dle darovací smlouvy, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem darovací smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

8.

Poskytnutí finančního daru představitelům spolku Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory o. s. - RM6/10003

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje

- darovací smlouvu mezi statutárním městem Brnem a xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Žižkova 70, 616 00 Brno, na poskytnutí finančního daru, která tvoří přílohu č. 9a tohoto zápisu;

- darovací smlouvu mezi statutárním městem Brnem a xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx, Majdalenky 7, 638 00 Brno, na poskytnutí finančního daru, která tvoří přílohu č. 9b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí podpisem darovacích smluv.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

9.

Smlouva o bezplatném vysílání audiovizuálního zpravodajsko-publicistického pořadu Brněnské oko pro roky 2014 a 2015 se společností J. D. Production, s. r. o. - RM6/09919

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o bezplatném vysílání audiovizuálního zpravodajsko-publicistického pořadu Brněnské oko pro roky 2014 a 2015 mezi statutárním městem Brnem a společností J.D.Production, s. r. o., Palackého 293, 686 01 Uh. Hradiště, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

10.

Dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor v objektu kina Art v Brně - RM6/09957

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- dodatek č. 2 ke smlouvě č. 0073110303843 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a xxx. xxxxxxx xxxxxxxx, Slovinská 880/37, 612 00 Brno, IČ 87624427;

- dodatek č. 2 ke smlouvě č. 73072001 o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi statutárním městem Brnem a sdružením VIDA o. s., Kamenická 25, 170 00 Praha 7, IČ 26636654.
Dodatky tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem výše uvedených dodatků. T: bezodkladně.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 

11.

"Špilberk - Jižní křídlo-Regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní památky Špilberk" - souhlas s přihlášením stavby do soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2013 pro společnost Tocháček spol. s r. o. - RM6/09937

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s přihlášením stavby "Špilberk - Jižní křídlo-Regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní památky Špilberk" společností Tocháček spol. s r. o., Slovinská 36, 612 00 Brno do soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2013.

2. RMB schvaluje "Souhlas s přihlášením stavby do soutěže", který tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem "Souhlasu s přihlášením stavby do soutěže".

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

12.

"Rekonstrukce Vaňkova náměstí" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/09994

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce Vaňkova náměstí".

2. RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/127/12/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/127/12/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

13.

"Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/10001

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa".

2. RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", včetně odůvodnění účelnosti, který tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/127/13/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/127/13/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

14.

"Dopravní telematika ve městě Brně - části 1-9" - předběžné oznámení - opravný formulář - RM6/09993

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje údaje obsažené v opravném formuláři "Oznámení předběžných informací", který tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem opravného formuláře "Oznámení předběžných informací".

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím opravného formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/127/14/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/127/14/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 
 
 

15.

"Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova" - výzva k podání žádosti o účast - RM6/10032

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v užším řízení
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 16a tohoto zápisu
- údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 16b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání žádostí o účast, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2) a 3) zákona.

3. RMB jmenuje komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:
členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - náměstek primátora města Brna
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - ved. odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
- Naděžda Křemečková - členka ZMB
- JUDr. Eva Siváková - právník OI MMB
- Ing. Jaromír Holec - technický ředitel DPMB

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky
- podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení užšího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
***
úkol č.: [R6/127/15/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/127/15/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
 
***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/127/15/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/127/15/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

26.

"Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova" - smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním a následnou realizací veřejné zakázky - RM6/09954

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním a následnou realizací veřejné zakázky "Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova" mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedené smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

16.

"Rekonstrukce ulice Milady Horákové" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo se společnostmi FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., a Dopravní stavby Brno s. r. o. - rozpočtové opatření - RM6/09956

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky pro zajištění finančních prostředků na realizaci investiční akce "Rekonstrukce ulice Milady Horákové", která tvoří přílohu č. 18a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Rekonstrukce ulice Milady Horákové" jako nejvhodnější nabídku společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno - účastníků "Sdružení Milady Horákové - FIRESTA + DS Brno", zastoupeného společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

3. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno a Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno - účastníky "Sdružení Milady Horákové - FIRESTA + DS Brno" na veřejnou zakázku "Rekonstrukce ulice Milady Horákové", zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona, která tvoří přílohu č. 18b tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/127/16/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
T: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/127/16/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/127/16/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/127/16/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/127/16/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
10. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/127/16/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
11. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/127/16/07]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

17.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Bystrc - rekonstrukce ČS Jelenice" projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10011

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Bystrc - rekonstrukce ČS Jelenice" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti Poyry Environment a. s., Botanická 834/56,602 00 Brno.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T : do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/127/17/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/127/17/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Koliště I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10007

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Koliště I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti JV PROJEKT VH s. r. o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T : do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/127/18/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/127/18/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 
 
 

19.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Gallašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10008

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Gallašova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti DUIS s. r. o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T : do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/127/19/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 019 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/127/19/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 

20.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Chlupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10012

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Chlupova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti PROVO, spol. s. r. o., Hudcova 76, 612 00 Brno.

 
 
 
 
 
***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/127/20]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

21.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Húskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10009

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Húskova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti AQUA PROCON s. r. o., Palackého třída 12, 612 00 Brno.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T : do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/127/21/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/127/21/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 

22.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Pellicova II - drobná rekonstrukce na kanalizační síti" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/10010

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Pellicova II - drobná rekonstrukce na kanalizační síti" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti Kovoprojekta Brno a. s., Šumavská 416/15, 602 00 Brno.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 019 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/127/22]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

23.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60-64, Brno-Řečkovice" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva se společností SWIETELSKY stavební s. r. o. - RM6/10018

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Úprava ploch veřejné zeleně v okolí bytových domů Sibiřská 60-64, Brno-Řečkovice" jako nejvhodnější nabídku firmy SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno", která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/127/23]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

24.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o dílo se společností SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA - RM6/10002

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy" jako nejvhodnější nabídku společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA , Jahodová 60, 620 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno, která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy o dílo.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/127/24]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

25.

"Maintenance datového úložiště" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/10000

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů "Maintenance datového úložiště" jako nejvhodnější nabídku společnosti TECHNISERV IT, spol. s r. o., IČ 26298953, se sídlem Traťová 1/574, 619 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností TECHNISERV IT, spol. s r. o., IČ 26298953, se sídlem Traťová 1/574, 619 00 Brno, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 
3. RMB pověřuje
- Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy
- vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/127/25/01]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
T: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/127/25/02]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/127/25/03]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/127/25/04]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/127/25/05]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/127/25/06]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
10. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/127/25/07]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

28.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - dohoda o předčasném ukončení trvání smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy se společností E.ON Distribuce, a. s. pro stavbu Rekonstrukce kmenové stoky E, Ráječek- Drážní těleso - RM6/09952

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dohodu o předčasném ukončení trvání smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy se spol. E.ON Distribuce, a. s. na investiční akci "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" pro stavbu Rekonstrukce kmenové stoky E, Ráječek - Drážní těleso, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této dohody.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

29.

"Dohoda o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci mezi Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a Dopravním podnikem města Brna, a. s." - RM6/09880

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí "Dohodu o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci mezi Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a Dopravním podnikem města Brna, a. s.", který tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB
- informovat společnost Dopravní podnik města Brna, a. s. o přijatém usnesení,
- zajistit po podpisu výše uvedené Dohody společností Dopravní podnik města Brna, a. s. její předání OOBR MMB k předložení informativní zprávy Bezpečnostní radě města Brna.
***
úkol č.: [R6/127/29]
zodpovídá: OD MMB [15]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

30.

"Dodatek č. 21 ke komisionářské smlouvě č. 56029008, uzavřené s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. na operativní nákup strojů a zařízení investičního charakteru - RM6/09926

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 21 ke komisionářské smlouvě č. 56029008 na operativní nákup strojů a zařízení investičního charakteru, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., který tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem tohoto dodatku komisionářské smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

31.

Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna" - návrh dodatku č. 57 k mandátní smlouvě č. 56 019 271 s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. - RM6/09925

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje dodatek č. 57 k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. pro "Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna", který tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 

32.

Dodatek č. 4 k mandátní smlouvě 6/2011 o zajištění komplexní činnosti organizátora v klidu ve statutárním městě Brně mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., ukončení nájemní smlouvu č. 5401-2-088 ze dne 22. 12. 2000 - RM6/09907

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě dle předloženého doplňujícího materiálu.


1. RMB schvaluje
- dodatek č. 4 k mandátní smlouvě 6/2011, č. 0054111503344 o zajištění komplexní činnosti organizátora dopravy v klidu ve statutárním městě Brně (výstavba, správa, provozování, organizace a analýza Městského parkovacího systému) mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a.s., které tvoří přílohu č. 26a tohoto zápisu;

- dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 5401-2-088 ze dne 22. 12. 2000, která tvoří přílohu č. 26b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem dodatku č. 4 a podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 5401-2-088 ze dne 22. 12. 2000.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, 1 člen byl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 
 

33.

"Rozšíření a rozvoj systému GINIS" - Dodatek č. 1 ke smlouvě - RM6/09997

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností GORDIC spol. s r. o., IČ: 47903783 se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, který tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem dodatku č. 1.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/127/33]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

 

34.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Servis aplikace Matrika" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/09998

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Servis aplikace Matrika" jako nejvhodnější nabídku společnosti HiPro spol. s r. o., IČ 41604083 se sídlem Lidická 1869/28, 602 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností HiPro spol. s r. o., IČ 41604083 se sídlem Lidická 1869/28, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu OMI MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/127/34]
zodpovídá: OMI MMB [23]

termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

35.

"Sportovní areál lokalita Hněvkovského" - rozpočtové opatření - RM6/10004

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu, za účelem přesunu v rámci kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

36.

Rozpočtové opatření - přesun rozpočtových prostředků z ORJ 5700 do ORJ 5600 v souvislosti s organizační změnou v Úseku technickém MMB - RM6/09923

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje rozpočtové opatření z důvodu přesunu rozpočtových prostředků z ORJ 5700 Odbor technických sítí MMB do ORJ 5600 Odbor investiční MMB ke dni 1. 2. 2014 v souvislosti s organizační změnou v Úseku technickém MMB dle tabulky, která tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

37.

Změna v Ceníku Ceny za stání vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích - RM6/09905

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje změnu v Ceníku Ceny za stání vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích s účinností od 1. 2. 2014. Nový ceník tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

38.

Návrh nabytí komunikační stavby - chodníků a parkovací plochy při ulici Křídlovická a Hybešova na pozemcích p. č. 1563/1 a p. č. 1563/27 a na částech p. č. 1563/5 a p. č. 1382/1 v k. ú. Staré Brno - RM6/09913

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí komunikační stavby při ulici Křídlovická a Hybešova chodníky a parkovací plochy na pozemcích p. č. 1563/1 a p. č. 1563/27 a částech p. č. 1563/5 a p. č. 1382/1, vše v k. ú. Staré Brno, ve vlastnictví společnosti KOMFORT, a. s. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000 Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 

39.

Návrh bezúplatného nabytí komunikační stavby - sjezdu ke garáži, opěrných zdí a železobetonové lávky včetně zábradlí při ulici Hlavní umístěné na části pozemku p. č. 1056/1 v k. ú. Komín - RM6/09904

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 11 členů.


 
 

40.

Návrh bezúplatného nabytí pozemku p. č. 1563/27 v k. ú. Staré Brno - RM6/09912

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku část p. č. 1563/9 oddělená dle geometrického plánu č. 998-138/2011 a označená jako p. č. 1563/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m² v k. ú. Staré Brno, ve vlastnictví společnosti KOMFORT, a. s., do vlastnictví statut&#$07rního města Brna za podmínek uvedených v darovací smlouvě.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

41.

Investiční záměr "Vestavba centrálního pracoviště Městského kamerového dohledového systému - MKDS" - RM/09927

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje
- investiční záměr ,Výstavba centrálního pracoviště Městského kamerového dohledového systému - MKDS", který tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu;
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


- výjimku z Metodiky investičního procesu statutárního města Brna pro investiční akci "Výstavba centrálního pracoviště Městského kamerového dohledového systému - MKDS" spočívající v nezpracování žádosti o souhlas RMB se zpracováním tohoto investičního záměru;

- zařazení investice Výstavba centrálního pracoviště Městského kamerového dohledového systému - MKDS" do závazného plánu investic v rozsahu zpracování přípravné projektové dokumentace v ceně 650 tis. Kč s čerpáním prostředků ze schváleného rozpočtu pro rok 2014 - ORJ 5400, § 2219, ORG 2826, pol. 6121, Dohledový systém BKOM.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

42.

Schválení investičního záměru na akci "ÚN v Brně - rekonstrukce střechy a půdní vestavba kanceláří v budově Koliště 41" - RM6/09973

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje investiční záměr "ÚN v Brně - rekonstrukce střechy a půdní vestavba kanceláří v budově Koliště 41" s celkovými náklady 21.700 tis. Kč, který tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 

43.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a DRADR s. r. o. - RM6/09974

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a DRADR s. r. o., která tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

44.

Výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem Brnem a Masarykovým onkologickým ústavem - RM6/09940

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí výpověď ze smlouvy č. 71042001 o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem Brnem a Masarykovým onkologickým ústavem.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

45.

Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - nechme mluvit a naslouchejme - RM6/09939

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- projekt "Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - nechme mluvit a naslouchejme", který tvoří přílohu č. 35a tohoto zápisu,
- podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2014, na projekt "Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - nechme mluvit a naslouchejme,", která tvoří přílohu č. 35b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem žádosti o finanční podporu z rozpočtu MK pro rok 2014.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

46.

Žádost o státní účelovou dotaci na projekty č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2014 - RM6/09988

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje podání žádosti o státní účelovou dotaci na tyto projekty statutárního města Brna:
projekt č. 1, název projektu: Asistent prevence kriminality IV.
projekt č. 2, název projektu: Klub Vespod
projekt č. 3, název projektu: Bojovat srdcem
projekt č. 4, název projektu: Nízkoprahové centrum Jekhetane - Společně, Koniklecova 5
projekt č. 5, název projektu: Pestrá klubovna
projekt č. 6, název projektu: NZDM Likusák - pobočka Nový Lískovec
projekt č. 7, název projektu: Skupinové psychoterapie
projekt č. 8, název projektu: Prevence domácího násilí
projekt č. 9, název projektu: Dětské centrum.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem všech souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

47.

Žádost o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2014 - RM6/09989

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2014, která tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této žádosti.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

48.

Návrh na poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog - Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2014 - návrh rozpočtového opatření - RM6/09991

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 • schválit


1) projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog zařazené do Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2014;

2) poskytnutí neinvestičních dotací na projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog v celkové výši 3.082.000,- Kč přiloženého přehledu financování projektů;

3) uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 podle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na dílčí projekt Městského programu prevence kriminality v Brně schválené na Z6/016 zasedání ZMB konaného 19. 6. 2012 (materiál ZM6/1413, bod č. 31);

4) rozpočtové opatření podle tabulky z důvodu poskytnutí dotací subjektům s různou právní formou.

 • pověřit vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem smluv a všech souvisejících dokumentů.


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

49.

Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací, schválených v rozpočtu města Brna na rok 2014, s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna - návrh rozpočtového opatření - RM6/09990

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 • schválit


- uzavření smluv o poskytnutí dotací, schválených v rozpočtu města Brna na rok 2014, s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna dle "Přehledu organizací" za "Podmínek uzavíraných smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2014 organizacím poskytujícím služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna";

- rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu změny právní formy občanského sdružení Sdružení Podané ruce o. s. na obecně prospěšnou společnost s názvem Společnost Podané ruce o. p. s.

 • pověřit vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem těchto smluv.


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

50.

"Zadavatelská činnost při výběru dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" - zadání veřejné zakázky - RM6/09941

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Zadavatelská činnost při výběru dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" jako nejvhodnější nabídku firmy CPS consulting, s. r. o., Tusarova 1152/36,170 00 Praha 7.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a CPS consulting, s.r.o., Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7, která tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 
 
 

51.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Starý Lískovec k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2485/2 v k. ú. Starý Lískovec na dobu 15 let za účelem umístění dočasné stavby - RM6/09987

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí

- skutečnost, že koncept nájemní smlouvy, doložený MČ Brno-Starý Lískovec k žádosti MČ Brno-Starý Lískovec o předchozí souhlas RMB dle ust. čl. 75 odst. 4, písm. a) vyhl. statutárního města Brna č. 20/2001 - Statut města Brna v platném znění, k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2485/2 ostatní plocha o výměře 100 m² v k. ú. Starý Lískovec na dobu 15 let nezohledňuje nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ode dne 1. 1. 2014 a obsahuje, s ohledem na běh času, nerealizovatelné závazky;

- stanovisko OÚPR MMB ze dne 12. 11. 2013 k této žádosti MČ Brno-Starý Lískovec o předchozí souhlas RMB k uzavření nájemní smlouvy na dobu 15 let.

2. RMB neuděluje MČ Brno-Starý Lískovec předchozí souhlas dle ustanovení čl. 75, odst. 4, písm. a) Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, k uzavření smlouvy na pronájem na dobu 15 let
- části pozemku p. č. 2485/2 - ostatní plocha, o výměře 100 m² z celkové výměry 1028 m² v k. ú. Starý Lískovec za účelem umístění dočasné stavby a za podmínek konceptu nájemní smlouvy.


Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 

52.

Záměr pronajmout oplocení na pozemku p. č.1730 k. ú. Staré Brno, na pozemku p. č. 936/1 k. ú.Trnitá a na pozemku p. č. 456/9 k. ú. Ponava - RM6/09947

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB se záměrem pronajmout
- oplocení na pozemku p. č. 1730 k. ú. Staré Brno
- oplocení na pozemku p. č. 936/1 k. ú. Trnitá
- oplocení na pozemku p. č. 456/9 k. ú. Ponava

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zveřejnit záměr zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/127/52]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

53.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 799/1 v k. ú. Staré Brno - RM6/09982

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p. č. 799/1 - ostatní plocha, o výměře 65 m² v k. ú. Staré Brno.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

54.

Pronájem pozemků p. č. 43/2 a p.č. 44/2, oba v k. ú. Trnitá - RM6/09929

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


1. RMB bere na vědomí přípis Společenství vlastníků Štěpánská 10, 12, Brno ze dne 2. 12. 2013 obsahující zejména protinávrh nájemného ve výši 9.975,- Kč/rok a žádost o smluvní zajištění předkupního práva k předmětným pozemkům poté, co proběhne změna územního plánu související s projektem "Revitalizace staré Ponávky".

2. RMB nesouhlasí se zřízením předkupního práva jako práva smluvního k pozemkům:
- p. č. 43/2 - ostatní plocha-jin&#$07 plocha, o výměře 214 m²
- p. č. 44/2 - ostatní plocha-jiná plocha, o výměře 185 m²

oba v k. ú. Trnitá
ve prospěch Společenství vlastníků Štěpánská 10, 12, Brno a k tíži statutárního města Brna.

3. RMB schvaluje pronájem pozemků
- p. č. 43/2 - ostatní plocha-jiná plocha, o výměře 214 m²
- p. č. 44/2 - ostatní plocha-jiná plocha, o výměře 185 m²

oba v k. ú. Trnitá
Společenství vlastníků Štěpánská 10, 12, Brno za dohodnuté nájemné 9.975,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

55.

Smlouva o nájmu prostor v objektu Nerudova 7, k. ú. Veveří - RM6/09953

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě b), společně s bodem 56.


1. RMB bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor v budově Nerudova 7, k. ú. Veveří.

2. RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostor v objektu Nerudova 7, k. ú. Veveří, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Úsměvy - občanským sdružením pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám, jako nájemcem, týkající se pronájmu prostor v 6.NP objektu Nerudova 7 na pozemku p. č. 1043 k. ú.Veveří o celkové výměře 30,31 m²,

která tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

56.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v budově č. 22 v areálu Pisárecká 11 - RM6/09943

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxx xxxxxx o pronájem prostor v objektu č. 22 v areálu Pisárecká 11.

2. RMB schvaluje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxx xxxxxxx, Kuřim, Wolkerova 947 jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem prostoru v objektu č. 22 bez č. p. a č. ev. postaveném na pozemku p. č. 1459/7, k. ú. Pisárky v areálu Pisárecká 11 o celkové výměře 22 m², která tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

57.

Žádost o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Zámečnická 2, k. ú. Město Brno dohodou - RM6/09978

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).


1. RMB bere na vědomí žádost Oblastního sdružení ODS Brno-město o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 25. 10. 1994 na pronájem nebytových prostor v budově Zámečnická 2 dohodou ke dni 31. 1.2014.

2. RMB schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově Zámečnická 2, k. ú. Město Brno ze dne 25. 10. 1994, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Občanskou demokratickou stranou jako nájemcem k 31. 1. 2014, která tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 

58.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání v objektu Zderadova 3 dohodou - RM6/09977

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a) návrhu usnesení.


1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxx xxxxxx o ukončení nájemní smlouvy č. 66082022 na parkovací stání v budově Zderadova 3 dohodou.

2. RMB schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 66082022 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxx xxxxxxx, Masarykovo náměstí 103/20, 664 51 Šlapanice jako nájemcem k 31. 1. 2014, která tvoří přílohu č. 42 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

59.

Dodatek č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a pozemku č. 66100303808 soubor budov Staré radnice v Brně, k. ú. Město Brno - RM6/09945

Dotazy členů RMB zodpověděl Bc. Petr Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB schvaluje dodatek č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66100303808 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Turistickým informačním centrem města Brna, p. o. jako nájemcem, týkající se rozšíření výměry pronajímaných prostor o 255,97 m², který tvoří přílohu č. 43 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku ke smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

60.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6612033785 v objektu Starobrněnská 20 - RM6/09946

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).


1. RMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Starobrněnská 20 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxx xxxxxxx, Dvorského 18a), 639 00 Brno a xxxxxxxxxx xxxxx, Ondrouškova 4, 635 00 Brno jako nájemci, týkající se prodloužení doby nájmu na 15 let a úpravy textu v čl. III, odst.l., bod č. 1.1. nahrazením slov "nabytí právní moci" slovem "vydáním", který tvoří přílohu č. 44 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 2 členové byli proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

61.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a věcí movitých č. P/11/563 - pro vybrané objekty ve správě OSM - RM6/09976

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a věcí movitých č. 0066110305216 ze dne 3. 1. 2012 uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností Teplárny Brno, a. s. jako nájemcem, týkající se rozšíření předmětu nájmu o nebytové prostory a tepelná zařízení v objektech č. 3, 5 a 6 v areálu Židenických kasáren, který tvoří přílohu č. 45 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a věcí movitých.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 

62.

Výzva bývalého nájemce k úhradě bezdůvodného obohacení v souvislosti s rekonstrukcí nebytových prostor v objektu Mečová 1 a 3 - RM6/09975

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).


1. RMB bere na vědomí výzvu bývalého nájemce nebytových prostor v objektu Mečová 1 a 3 xxxx axxxx xxxx xxxxxxxxx k úhradě bezdůvodného obohacení za provedení rekonstrukce nebytových prostor.

2. RMB nesouhlasí s úhradou částky 201 714,- Kč statutárním městem Brnem bývalému nájemci nebytových prostor v objektu Mečová 1 a 3 xxx.xxxxx. xxxx xxxxxxxxxxx představující bývalým nájemcem požadované bezdůvodné obohacení nebo náklady za provedení rekonstrukce pronajatých nebytových prostor.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB informovat žadatele o přijetí usnesení Rady města Brna.
***
úkol č.: [R6/127/62]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 
 

63.

Žádost společnosti WALLET s. r. o., o prominutí smluvní pokuty vyplývající z mandátní smlouvy - RM6/09948

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a) - pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, 1 člen byl proti, 2 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 

64.

Záměr poskytnout jako výpůjčku část objektu Koliště 43 Úrazové nemocnici v Brně - RM6/10006

Bylo hlasováno bez rozpravy včetně předloženého doplňujícího materiálu.


1. RMB souhlasí s adresným záměrem poskytnout jako výpůjčku pozemek p. č. 627 v katastrálním území Zábrdovice, obec Brno, včetně stavby Koliště 43, č. p. 71, příspěvkové organizaci Úrazová nemocnice v Brně.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zveřejnit záměr výpůjčky zákonným způsobem.
***
úkol č.: [R6/127/64]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi usnesení.

 

65.

Domovní řád pro bytový dům Jabloňová 22 - 28 - RM6/09942

Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého návrhu usnesení.


1. RMB schvaluje domovní řád pro bytový dům Jabloňová 22 - 28, který tvoří přílohu č. 46 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku podpisem domovního řádu pro bytový dům Jabloňová 22-28.

Schváleno jednomyslně10 členy.

 

66.

Jmenování nového likvidátora Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci - RM6/09961

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB jmenuje dnem 1. 2. 2014 JUDr. Jaroslava Smetanu nar. 3. 8. 1949, bytem Brno, Slunná 237/12, PSČ 617 00, do funkce likvidátora Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci.

2. RMB schvaluje smlouvu o podmínkách výkonu funkce a odměně likvidátora mezi statutárním městem Brnem a JUDr. Jaroslavem Smetanou, která tvoří přílohu č. 47 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit podání návrhu na zápis změny osoby likvidátora SNmB, s.p. v likvidaci, do Obchodního rejstříku,.
***
úkol č.: [R6/127/66]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [2014-02-05]

4. RMB pověřuje
- JUDr. Jaroslava Smetanu výkonem funkce likvidátora a zajištěním majetku Správy nemovitostí města Brna, s.p. v likvidaci, do doby zápisu změny osoby likvidátora v Obchodním rejstříku,
- vedoucího Bytového odboru MMB podpisem návrhu na zápis změny osoby likvidátora SNmB. s.p. v likvidaci, do Obchodního rejstříku.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 

67.

Regenerace panelového sídliště Brno-Bohunice, VIII. etapa - RM6/09962

Bylo hlasováno bez rozpravy o doplňujícím návrhu usnesení společně s body 68-70.


1. RMB bere na vědomí rozsah VIII. etapy projektu regenerace.

2. RMB schvaluje pro VIII. etapu "Projektu regenerace panelového sídliště Brno-Bohunice" v roce 2014 uplatnění žádosti o státní dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu 117D512 "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014", bez finančních nároků z rozpočtu statutárního města Brna.

3. RMB pověřuje
- vedoucí ORF MMB k podpisu prohlášení města, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům;
- starostu městské části Brno-Bohunice k podpisu žádosti o státní dotaci, předepsaných formulářů a registrů i k předání kompletní žádosti v písemné i elektronické formě ve stanoveném termínu na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

68.

Regenerace panelového sídliště Brno-Kohoutovice, VI. etapa - RM6/09964

Bylo hlasováno bez rozpravy včetně doplňujícího návrhu usnesení.


1. RMB bere na vědomí rozsah VI. etapy projektu regenerace.

2. RMB schvaluje pro VI. etapu "Projektu regenerace panelového sídliště Brno-Kohoutovice" v roce 2014 uplatnění žádosti o státní dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu 117D512 "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014", bez finančních nároků z rozpočtu statutárního města Brna.

3. RMB pověřuje
- vedoucí ORF MMB k podpisu prohlášení města, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům;
- starostu městské části Brno-Kohoutovice k podpisu žádosti o státní dotaci, předepsaných formulářů a registrů i k předání kompletní žádosti v písemné i elektronické formě ve stanoveném termínu na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

69.

Regenerace panelového sídliště Brno-Řečkovice, VII. etapa - RM6/09965

Bylo hlasováno bez rozpravy včetně doplňujícího návrhu usnesení.


1. RMB bere na vědomí rozsah VII. etapy projektu regenerace.

2. RMB schvaluje pro VII. etapu "Projektu regenerace panelového sídliště Brno-Řečkovice" v roce 2014 uplatnění žádosti o státní dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu 117D512 "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014", bez finančních nároků z rozpočtu statutárního města Brna.

3. RMB pověřuje
- vedoucí ORF MMB k podpisu prohlášení města, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům;
- starostu městské části Brno-Řečkovice a MH k podpisu žádosti o státní dotaci, předepsaných formulářů a registrů i k předání kompletní žádosti v písemné i elektronické formě ve stanoveném termínu na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

70.

Regenerace panelového sídliště Brno-Vinohrady, IV. etapa - RM6/09963

Bylo hlasováno bez rozpravy včetně doplňujícího návrhu usnesení.


1. RMB bere na vědomí rozsah IV.etapy projektu regenerace panelového sídliště Brno-Vinohrady.

2. RMB schvaluje pro IV. etapu "Projektu regenerace panelového sídliště Brno-Vinohrady" v roce 2014 uplatnění žádosti o státní dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu 117D512 "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2014", bez finančních nároků z rozpočtu statutárního města Brna.

3. RMB pověřuje
- vedoucí ORF MMB k podpisu prohlášení města, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci
závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům;
- starostu městské části Brno-Vinohrady k podpisu žádosti o státní dotaci, předepsaných formulářů a registrů i k předání kompletní žádosti v písemné i elektronické formě ve stanoveném termínu na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

71.

"Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo - RM6/09971

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje

 • výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace";

 • pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace":


- S-projekt plus, a. s.
- Projekční architektonická kancelář spol. s r. o. Ing. arch. Steinhauserová
- ARPIK OSTRAVA s. r. o.
- Ateliér Velehradský, s. r. o.
- YUAR s. r. o.
- Ing. Zdeněk Buček
- RUDIŠ-RUDIŠ architekti s. r. o.
- SIAL architekti a inženýři spol. s r. o.
- AU plan s. r. o.
- Arch. Design, s. r. o.
- Masák & Partner
- BKN, spol. s r. o.
- ATELIÉR TIŠNOVKA s. r. o.
- Ateliér AS, spol. s r. o.
- Architekti Hrůša&spol., Ateliér Brno, s. r. o.
- Ateliér RAW s.r.o.

2. RMB pro podlimitní veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 21 odst. l písm. f) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace" jako nejvhodnější nabídku společnosti S-projekt plus, a. s., třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín.

3. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností S-projekt plus, a. s., třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín na veřejnou zakázku "Bytové domy Vojtova - projektová dokumentace" zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona, která tvoří přílohu č. 48 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit prostřednictvím společnosti Roviko s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/127/71/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/127/71/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/127/71/03]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/127/71/04]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/127/71/05]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatel.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/127/71/06]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

 
 
 
 
 
 
***
10. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/127/71/07]
zodpovídá: BO MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

72.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - nájem bytu BASKETBAL SK KRÁLOVO POLE o. s. - RM6/09960

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB schvaluje nájem 2pokojového bytu č. 14 v domě Novoměstská 37 v Brně BASKETBAL SK KRÁLOVO POLE o. s. v celoměstském zájmu na dobu neurčitou a za nájemné stanovené MČ Brno-Řečkovice, Mokrá Hora a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří č. 49 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/127/72]
zodpovídá: BO MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

73.

Nájem bytu xxxxx xxxxxxx xxxxxx - RM6/09970

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje nájem bytu 2+kk č.324 v domě Jabloňová 24 xxxxx xxxxxxx xxxxxx, bytem Brno, Jabloňová 21, na dobu určitou - na 2 roky a za nájemné ve výši 63,10 Kč/m²/měsíc a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 50 tohoto zápisu a za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky nař. vl. č. 146/2003 Sb. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/127/73]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

74.

Nájem bytu xxxxxxxxxx xxxxxxxx - RM6/09969

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem bytu 2+kk Č.321 v domě Jabloňová 24 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bytem Brno, Tržní 2, na dobu určitou - na 2 roky a za nájemné ve výši 63,10 Kč/m2/měsíc a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 51 tohoto zápisu a za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky nař. vl. č. 146/2003 Sb. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/127/74]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

75.

Nájmu bytu manželům xxxxxxxxx - RM6/09959

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem 2+kk-pokojového bytu Č.2A v domě Masarykova 4 v Brně manželům xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, bytem Brno, Masarykova 4, na dobu neurčitou a za nájemné ve výši: do 31. 12. 2014 - 84,74 Kč/m²/měsíc, do 31. 12. 2015 - 96 Kč/m²/měsíc, od r. 2016 každoročně od 1.7. zvyšováno o míru inflace , za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 4-pokojového bytu č. 4 v domě Masarykova 4.


***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/127/75]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

76.

Žádost xxxxxxx xxxxxx o poskytnutí dotace na nájemné z bytu - RM6/09972

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k úhradě čistého nájemného z části rodinného domu Kalvodova 10 v Brně v rámci státního integračního programu o zajištění bydlení azylantu xxxxxx xxxxxxxx a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce pro rok 2014 podle vzoru, který tvoří přílohu č. 52 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem žádosti a smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k úhradě čistého nájemného z části rodinného domu Kalvodova 10 v Brně v rámci státního integračního programu o zajištění bydlení azylantu xxxxxx xxxxxxxx a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce pro rok 2014.

3. RMB souhlasí s tím, aby účelová neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce byla použita na opravy domů ve správě odboru správy majetku MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

77.

Úhrada stěhovacích nákladů manželům xxxxxxxxxxxx - RM6/09968

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje manželům xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx, bytem Brno, Voroněžská 9, dříve Bratislavská 39, náhradu stěhovacích nákladů ve výši 4 695,- Kč.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/127/77]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

78.

Úhrada stěhovacích nákladů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - RM6/09967

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, bytem Brno, Francouzská 12, dříve Bratislavská 39, náhradu stěhovacích nákladů ve výši 5 950,- Kč.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/127/76]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 

79.

Úhrada stěhovacích nákladů xxxxxx xxxxxxxx - RM6/09966

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje xxxxxx xxxxxxxx, bytem Brno, Francouzská 68, dříve Bratislavská 39, úhradu stěhovacích nákladů ve výši 9 850,- Kč.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/127/79]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

80.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1688/32 v k. ú. Jundrov - RM6/09980

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 81-86.


1. RMB bere na vědomí sdělení právního zástupce vlastníků jednotek garáží Jasanová č. or. 18a, č. p. 866 v k. ú. Jundrov, obsahující souhlas s majetkoprávním vypořádáním pozemku p. č. 1688/32 v k.ú. Jundrov formou prodeje pozemku jednotlivým vlastníkům garáží.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 1688/32 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 247 m² v k. ú. Jundrov.


3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 1688/32 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 247 m²

v k. ú. Jundrov
vlastníkům jednotek - garáží Jasanová č. or. 18a, č. p. 866 podle výše jejich spoluvlastnických podílů k budově garáží Jasanová č.or. 18a, č. p. 866 za dohodnutou kupní cenu ve výši 405.870,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

81.

Záměr prodeje pozemku p. č. 5539 v k. ú. Židenice - RM6/09981

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 5539 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 142 m² v k. ú. Židenice.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 5539 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 142 m²

v k. ú. Židenice xxx. xxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 399.736,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

82.

Záměr prodeje pozemku p. č. 82 v k. ú. Zábrdovice - RM6/09928

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB bere na vědomí

 • skutečnost, že pan xxxx xxxxxxx

- žádá o prodej pozemku p. č. 82 v k. ú. Zábrdovice;
- bez souhlasu vlastníka pozemku, jeho správce a OŽP MČ provedl vykácení keřů a stromů, které se nacházely na pozemku p. č. 82 v k. ú. Zábrdovice a porušil tak příslušné ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., přičemž takto vzniklá škoda dosud nebyla vyčíslena;
- se obrátil na statutární město Brno se žádostí o zaplacení částky 34.533,- Kč za likvidaci zeleně na předmětném pozemku včetně asanace dřevin;
- dle sdělení Ing. Prchala, zástupce žadatele, navrhuje kupní cenu v maximální výši 100.000,- Kč;

 • vyjádření zástupce žadatele ke skutečnostem obsaženým v předchozím odstavci uvedené v zápise z jednání konaného dne 11. 12. 2013 na MO MMB

 • návrh Majetkového odboru MMB na výši kupní ceny 3.200,- Kč/m², po navýšení o náklady spojené s převodem nemovitostí ve výši 28.008,- Kč tak čin&#$08 celkový návrh kupní ceny 703.208,- Kč


2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 82 - zahrada, o výměře 211 m² v k. ú. Zábrdovice panu xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 100.000,- Kč.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

83.

Záměr prodeje a pronájmu částí pozemku p. č. 2/2 v k. ú. Komín - RM6/09916

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem

pronajmu části pozemku

 • p. č. 2/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 961 m² v k. ú. Komín


prodeje částí pozemku

 • p. č. 2/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 157 m² v k. &#$11. Komín


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

84.

Záměr prodeje nebo pachtu částí pozemků p. č. 1639/1, 1640/5 v k. ú. Slatina - ulice Matlachova - RM6/09983

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí

- podání xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze dne 24. 8. 2012, ve kterém navrhují, aby jim byly části pozemků tvořící předzahrádku jejich domu darovány a sdělují, že v tomto případě zaplatí zhotovení oddělovacího geometrického plánu;

- podání xxxxx xxxxxx ze dne 7. 1. 2013, ve kterém navrhuje kupní cenu ve výši 98,- Kč/m², tj. v celkové výši 1.274,- Kč;


- podání xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze dne 3. 12. 2012, ve kterém sdělují, že mají zájem upravit vztah k části užívaného pozemku formou pronájmu a současně žádají o zřízení předkupního práva;

- podání xxxx xxxxxxx doručené dne 8. 8. 2012, ve kterém se domnívá, že části pozemků tvořící předzahrádku domu v jejím spoluvlastnictví jsou zapsány jako majetek města chybou vzniklou v rámci digitalizace a sděluje, že je ochotná jednat o jejich odkupu za symbolickou kupní cenu.

2. RMB nesouhlasí

- s návrhem bezúplatného převodu části pozemku p. č. 1639/1 - ostatní plocha, o výměře 18 m² a části pozemku p. č. 1640/5 - ostatní plocha,o výměře 2 m²

v k. ú. Slatina xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

- s návrhem prodeje části pozemku p. č. 1639/1 - ostatní plocha, o výměře 10 m² a části pozemku p. č. 1640/5 - ostatní plocha, o výměře 3 m² v k. ú. Slatina xxxxx xxxxxx za kupní cenu 1.274,- Kč (98,-Kč/m²);


- se zřízen&#$08m předkupního práva na část pozemku p. č. 1639/1 - ostatní plocha, o výměře 22 m² v k. ú. Slatina ve prospěch xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx.


3. RMB souhlasí

a) se záměrem prodeje nebo pachtu
- 5 částí pozemku p. č. 1639/1 - ostatní plocha, o celkové výměře 67 m² v k. ú. Slatina
( 22 m², 18 m²,10 m²,10 m², 7 m²)

- 4 částí pozemku p. č. 1640/5 - ostatní plocha, o celkové vým&#$01ře 9 m² v k. ú. Slatina
( 2 m², 3 m², 2 m², 2 m²)


b) s návrhem pachtovného v těchto případech ve výši 25,- Kč/m²/rok


c) s návrhem kupní ceny v těchto případech ve výši 1.960,- Kč/m² včetně nákladů na převod + 1.000,-Kč návrh na vklad.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

85.

Záměr prodeje nebo pachtu částí pozemků p. č. 1265, 1577/1 v k. ú. Slatina - ulice Budínská - RM6/09984

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí

a) se záměrem prodeje nebo pachtu
- 2 částí pozemku p. č. 1265 - ostatní plocha, o celkové výměře 33 m² v k. ú. Slatina (16m², 17m²)

- 7 částí pozemku p. č. 1577/1 - ostatní plocha, o celkové výměře 131 m² v k. ú. Slatina (14 m²,16 m², 28 m², 22 m²,18 m²,15 m²,18 m²)


b) s návrhem pachtovného těchto případech ve výši 25,- Kč/m²/rok

c) s návrhem kupní ceny v těchto případech ve výši 1.960,- Kč/m² včetně nákladů na převod + 1.000,- Kč návrh na vklad.


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

86.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1147/1, záměr směny části pozemku p. č. 1147/1 za část pozemku p. č. 1210 v k. ú. Staré Brno - znovu projednání - RM6/09985

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí podání xxxxxx xxxxxxxxx

- ze dne 12. 8. 2013 ve kterém sděluje, že nesouhlasí s výměnou části pozemku p. č. 1147/1 o výměře 7 m² (vlastník město) za část p.č. 1210 o výměře l1 m ² (vlastník p. Častulík), vše v k. ú. Staré Brno a jeho zájem o odkup části pozemku p. č. 1147/1 trvá;

- ze dne 1. 10. 2013, ve kterém sděluje, že má zájem o znovu projednání prodeje funkčně spjaté části pozemku p. č. 1147/1 k. ú. Staré Brno.

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1147/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 7 m² v k. ú. Staré Brno ve vlastnictví statutárního města Brna.

3. RMB trvá na usnesení schůze RMB č. R6/104 konané dne 23. 5. 2013, bod č. 69 , bod 3 usnesení, které zní:

"RMB nesouhlasí se záměrem směny části pozemku p. č. 1147/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 7 m² v k. ú. Staré Brno ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p. č. 1210 - zastavěná plocha a n&#$07dvoří, o výměře 7 m² v k. ú. Staré Brno ve vlastnictví Zbyňka Častulíka".


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 

87.

Záměr dispozice s pozemky p. č. 2424/4, 2459/100, 2459/293, 2479/8, 2479/30 a 2480/101 v k. ú. Bystrc - RM6/09986

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádosti fyzických osob evidované MO MMB o prodej nebo pronájem pozemků p.č. 2424/4, 2459/100, 2459/293, 2479/8, 2479/30 a 2480/101 v k. ú. Bystrc k užívání jako předzahrádky k přízemním bytům ve vlastnictví zájemců.

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků:
- p.č. 2424/4 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 43 m²

- p.č. 2459/100 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 27 m²

- p.č. 2459/293 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 26 m²

- p.č. 2479/8 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 26 m²

- p.č. 2479/30 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 14 m²

- p.č. 2480/101 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 21 m²

vše v k. ú. Bystrc

3. RMB souhlasí

a) se záměrem pronájmu pozemků:
- p.č. 2424/4 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 43 m²

- p.č. 2459/100 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 27 m²

- p.č. 2459/293 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 26 m²

- p.č. 2479/8 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 26 m²

- p.č. 2479/30 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 14 m²

- p.č. 2480/101 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 21 m²

vše v k. ú. Bystrc

b) s návrhem nájemného ve výši 30,- Kč/m²/rok.


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

88.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování díla "Doplnění vyhodnocení vlivů tří variant konceptu nového Územního plánu města Brna (ÚPmB) na životní prostředí o vyhodnocení synergických a kumulativních vlivů" - Výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/09951

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování díla "Doplnění vyhodnocení vlivů tří variant konceptu nového Územního plánu města Brna (ÚPmB) na životní prostředí o vyhodnocení synergických a kumulativních vlivů" jako nejvhodnější nabídku firmy AMEC, s. r. o., se sídlem Křenová 58, 602 00 Brno.

 
2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou AMEC, s. r. o. se sídlem Křenová 58, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 53 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB podpisem smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

89.

Vyjádření statutárního města Brna k návrhu změny č. XIV Územního plánu sídelního útvaru Kuřim - RM6/09918

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna k návrhu změny č. XIV Územního plánu sídelního útvaru Kuřim, které tvoří přílohu č. 54 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

90.

Záměr zahájení procesu pro jednání zrušení Územního plánu zóny (ÚPZ) Řečkovice - centrální část - RM6/09950

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna v návaznosti na ust. § 71 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- rozhodnout o zahájení procesu projednání zrušení Územního plánu zóny (ÚPZ) Řečkovice - centrální část
- vzít na vědomí pozastavení procesu pořizování změny Územního plánu zóny (ÚPZ) Řečkovice - centrální část č. RP 2/08 do doby konečného rozhodnutí o budoucím využití
(zrušení či ponechání v platnosti) ÚPZ Řečkovice - centrální část.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

91.

Odpověď na "PETICI PARK KRAVÍ HORA" - RM6/09935

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí další petiční archy s podpisy občanů k petici označené jako "PETICE PARK KRAVÍ HORA".

2. RMB schvaluje text odpovědi jménem primátora města Brna na "PETICI PARK KRAVÍ HORA". Text odpovědi tvoří přílohu č. 55 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

92.

Integrovaný plán rozvoje města "Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města" - návrh na pověření hodnotitelů - RM6/10017

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB pověřuje
- Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB
- Mgr. Kateřinu Fuxovou, projektovou manažerku IPRM
- Mgr. Lenku Vaškovou, koordinátorku EU
k provedení formální kontroly a kontroly přijatelnosti projektů předložených v rámci vyhlášené výzvy pro předkládání projektů do IPRM "Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města".

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

93.

Projekt IPRM "Zelená mateřská škola Oblá" - žádost o dotaci - RM6/10019

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí

 • celkové rozpočtové náklady na projekt Zelená mateřská škola Oblá ve výši 11.071.353 Kč, z toho celkové způsobilé náklady ve výši 10.611.353 Kč

 • předpokládanou maximální výši dotace 9.019.650 Kč, tj. 81,5 % z celkových nákladů projektu
 • finanční spoluúčast Městské části Brno-Nový Lískovec ve výši 977.500 Kč.


2. RMB schvaluje

 • Manuál realizace projektu Zelená mateřská škola Oblá, který tvoří přílohu č. 56a tohoto zápisu;
 • podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Zelená mateřská škola Oblá, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 56b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje

 • Ladislava Macka, náměstka primátora města Brna pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených
 • Mgr. Jana Beneše, projektového manažera Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.


 
 
***
4. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit:
- dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Zelená mateřská škola Oblá";
- předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
***
úkol č.: [R6/127/93]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2014-03-31]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

94.

Přesun finančních prostředků projektů financovaných z Fondu kofínancování evropských projektů - návrh rozpočtového opatření - RM6/10015

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 57 tohoto zápisu, za účelem přesunu v rámci kapitálových výdajů Fondu kofínancování evropských projektů.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

95.

"Zateplení ZŠ Labská" - odmítnutí součinnosti vybraného uchazeče k uzavření smlouvu a smlouva o dílo se společností KOMFORT, a. s., zvýšení celkových rozpočtových nákladů - RM6/10068

Dotazy členů RMB zodpověděli Mgr. Řeřicha, vedoucí Oddělení implementace evropských fondů MMB a Ing. Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.


1. RMB schvaluje
- celkové rozpočtové náklady investiční akce ORG 5142 "Zateplení ZŠ Labská" ve výši 61.200 tis. Kč.

- smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a dodavatelem, který se v rámci hodnocení umístil jako druhý v pořadí, společností KOMFORT, a. s. Křenová 478/72, 602 00 Brno na veřejnou zakázku "Zateplení ZŠ Labská", která tvoří přílohu č. 58 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 3 členové byli proti (Bc. Roman Onderka, primátor města Brna hlasoval proti návrhu usnesení - v zápise uvedeno na jeho vlastní žádost), 1 člen se zdržel usnesení.

 
 

96.

Záměr pronájmu a budoucího prodeje pozemků (částí pozemků) p. č. 2828/1, 2828/6, 2844/1, 2854/2, 2858/1 a 2968, vše v k. ú. Černovice (lokalita BZP ČT), a návrh tezí k dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společnostmi CTP Invest, spol. s r. o. a Bor Logistics, spol. s r. o. - RM6/10079

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

1. RMB bere na vědomí

- skutečnost že státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR dle jejího stanoviska, které vyplynulo z jednání konaného dne 24. 1. 2014, není oprávněna uzavírat smlouvy se soukromým investorem a to s ohledem na právní předpisy, její postavení a schválené postupy, přičemž současný stav přípravy projektu realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" ani neumožňuje zapojení jakéhokoliv dalšího soukromého subjektu;

- přípis společnosti CTP Invest, spol. ze dne 27. 1. 2014, jehož přílohou je koncept společností navrhovaného znění dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o. a Bor Logistics, spol. s r. o.

2. RMB souhlasí
- se záměrem pronájmu a budoucího prodeje pozemků

 • části p. č. 2828/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 94 068 m²

 • p. č. 2828/6 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře 33 186 m²

 • části p. č. 2844/1 - ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 368 m²

 • části p. č. 2854/2 - ostatn&#$08 plocha, jiná plocha o výměře 2 778 m²

 • části p. č. 2858/1 - ostatní plocha, ost. komunikace o celkové výměře 1.243 m²

 • části p. č. 2968 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 387 m²

  vše v k. ú. Černovice

  - s návrhem tezí dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o. a Bor Logistics, spol. s r. o., jejichž obsahem je:

  1/ vypuštění závazku pro společnosti CTP Invest a Bor uzavřít smlouvu mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (nebo jedním z nich), a statutárním městem Brnem za účelem stavby "D1 - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" a její přípravy z důvodu stanoviska státní příspěvkové organizace ŘSD (čl. 11 odst. 11.2, čl. 16 odst. 16.1 a čl. 18 odst. 18.1 a 18.2 smlouvy)

   
  2/ vypuštění závazku v části C čl. 9 odst. 2 - vybudování místní komunikace u poldru a vybudování kruhového objezdu (Příloha č. 2 uzavřené smlouvy)

  3/ zvýšení nevratného finančního příspěvku dle čl. 11 smlouvy z částky 13.000.000,- Kč na částku 29.500.000,- Kč a rozšíření možnosti města Brna na případné použití tohoto příspěvku na poskytnutí finančních prostředků v rámci spolupráce s ŘSD na realizaci stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" (např. majetkoprávní vypořádání pozemků pro předmětnou stavbu apod.)

  4/ poskytnutí dalšího nevratného finančního příspěvku ve výši 20 000 000,- Kč na zlepšení životního prostředí částí města, které budou zatíženy zvýšeným dopravním provozem (např. vybudování ploch zeleně, úpravy parků, budování hřišť a další občanské vybavenosti)

  5/ smluvně zajištěná možnost statutárního města Brna přesunu finančních prostředků mezi poskytnutými nevratnými finančními příspěvky.

   
  Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování.

   

 • 1c.

  Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/030 - RM6/10044

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


  RMB ukládá splnění úkolů vyplývajících z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/026 vedoucím pracovníkům:

  1. Úkol č. Z6/030/53

  Projekt IPRM "Revitalizace městských parků, III. etapa" - posouzení projektu


  ***
  RMB ukládá vedoucí Úseku rozvoje města MMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Revitalizace městských parků, III. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu
  ***
  úkol č. [R6/127/1c/01]
  zodpovídá: vedoucí ÚRM MMB [3216]
  termín: [2014-07-31]

  2. Úkol č. Z6/030/59/01

  Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. a návrh smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR


  ***
  RMB ukládá ing. Oliveru Pospíšílovi, náměstkovi primátora, informovat společnosti CTP Invest, spol. s r.o., Bor Logistics, spol. s r.o., a společnost Amazon o podpoře realizace provozního objektu ve smyslu nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o., a Bor Logistics, spol. s r.o.
  ***
  úkol č. [R6/127/1c/02]
  zodpovídá: Ing.Pospíšil - náměstek primátora [3208]
  termín: [bezodkladně]
  3. Úkol č. Z6/030/59/02

  Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. a návrh smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR


  ***
  RMB ukládá ing. Oliveru Pospíšílovi, náměstkovi primátora, předložit na příští jednání ZMB aktuální plné znění smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
  ***
  úkol č. [R6/127/1c/03]
  zodpovídá: Ing.Pospíšil - náměstek primátora [3208]
  termín: [2014-03-18]

  4. Úkol č. Z6/030/59/03

  Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o. a Bor Logistics, spol. s r.o. a návrh smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

  ***
  RMB ukládá ing. Oliveru Pospíšílovi, náměstkovi primátora, předložit na příští jednání ZMB dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o., a Bor Logistics, spol. s r.o., v němž bude reflektována nová skutečnost, že spol. CTP Invest, spol. s r.o., a Bor Logistics, spol. s. r.o., nejsou účastníci smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1". Součástí tohoto dodatku bude závazek, kterým spol. CTP Invest, spol. s r.o., a Bor Logistics, spol. s r.o., budou aktivně zapojeny do realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" a dále se budou aktivně podílet na odstranění následků a nepřiměřené zátěže způsobených provozováním provozního objektu ve smyslu nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o., a Bor Logistics, spol. s r.o., po dobu od kolaudace tohoto provozního objektu do kolaudace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1", respektive do termínu stanoveném ve smlouvě o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" a následném období po případném nedodržení tohoto termínu.
  ***
  úkol č. [R6/127/1c/04]
  zodpovídá: Ing.Pospíšil - náměstek primátora [3208]
  termín: [2014-03-18]

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

   

  Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


  Informativní zpráva - Kontroly Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

   
   
   
   

  Přehled nepřijatých usnesení:

  63.

  Žádost společnosti WALLET s. r. o., o prominutí smluvní pokuty vyplývající z mandátní smlouvy - RM6/09948


  1. RMB bere na vědomí žádost společnosti WALLET s. r. o. o prominutí smluvní pokuty vyplývající z mandátní smlouvy č. 0066101504772 ze dne 21. 10. 2010 na zadavatelskou činnost na nadlimitní veřejnou zakázku "Výběr dodavatele úklidové služby pro vybrané objekty, areály a pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku".

  Varianta a)
  2. RMB schvaluje dohodu o prominutí dluhu uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a společností WALLET s. r. o., IČ: 267 04 871, se sídlem Karlovo náměstí 14-15/292, 120 00 Praha 2, týkající se prominutí smluvní pokuty ve výši 18.150,- Kč vyplývající z mandátní smlouvy č. 0066101504772 ze dne 21. 10. 2010 na zadavatelskou činnost na nadlimitní veřejnou zakázku "Výběr dodavatele úklidové služby pro vybrané objekty, areály a pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku". Dohoda o prominutí dluhu tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku podpisem dohody o prominutí dluhu.

  Varianta b)
  2. RMB neschvaluje dohodu o prominutí dluhu uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a společností WALLET s. r. o., IČ: 267 04 871, se sídlem Karlovo náměstí 14-15/292, 120 00 Praha 2, týkající se prominutí smluvní pokuty ve výši 18.150,- Kč vyplývající z mandátní smlouvy č.0066101504772 ze dne 21. 10. 2010 na zadavatelskou činnost na nadlimitní veřejnou zakázku "Výběr dodavatele úklidové služby pro vybrané objekty, areály a pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku".

   
   
   
   
   
   
   
  ***
  3. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB informovat žadatele o usnesení Rady města Brna.
  ***
  úkol č.: [R6/127/63]
  zodpovídá: OSM MMB [3239]
  termín: [bezodkladně]

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
  primátor 1. náměstek primátora

   
   
   
  Ověřovatelé:

  JUDr. Robert Kerndl, v. r.
  MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.

   
   
   
   
   
   
   
  V Brně dne 30. 1. 2014
  Zapsala Lenka Kadlecová