Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

 
 

USNESENÍ


 
Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/030
konaného dne 21. ledna 2014

 
 
 

Program 21. 1. 2014

 

1.

Technický bod

5.

Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace - informace

6.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM6/2911

2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů

7.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku - ZM6/2955

8.

Rozpočtové opatření - přesun provozních a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB- ZM6/2953

9.

Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2014 (program I) - rozpočtové opatření - ZM6/2937

10.

Poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/2938

11.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO, s. r. o., na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně - ZM6/2918

12.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně - ZM6/2917

13.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SK Královo Pole na provoz sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně - ZM6/2916

14.

Uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické a prorodinné služby, jimž byla schválena adresná dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna - ZM6/2915

15.

Uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně - ZM6/2952

16.

Akční plán sociálních služeb pro rok 2014 (prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015) - ZM6/2910

18.

Regenerace panelového sídliště Brno-Komín - ZM6/2939

19.

Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o udělení souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti - ZM6/2948

20.

Prodej bytového domu Trávníky 10 včetně pozemků - ZM6/2947

21.

Prodej bytové jednotky č. 1002/3 v domě M. Kudeříkové 17 - ZM6/2943

22.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 89 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/2946

23.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 176 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/2945

24.

Záměr prodeje domovního celku Teyschlova 32, 34, 36 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/2944

25.

Záměr prodeje bytového domu Pellicova 1a včetně pozemků
Stanovení ceny pro opakovanou nabídku - ZM6/2951

26.

Záměr prodeje bytového domu Cejl 84a včetně pozemku na základě opakované nabídky

Stanovení ceny - ZM6/2942

27.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 102 včetně pozemků
Stanovení ceny po nepřijetí opakované nabídky - ZM6/2949

28.

Plnění podmínek kupní smlouvy o převodu vlastnictví domovního celku Oblá 53, 55, 57, 59 - ZM6/2950

29.

Prodej pozemku p. č. 216/1 v k. ú. Žebětín - ZM6/2935

30.

Prodej pozemku p. č. 1688/64 v k. ú. Jundrov - ZM6/2933

31.

Záměr prodeje pozemku p. č. 5560 v k. ú. Bystrc - ZM6/2934

32.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1845/1 v k. ú. Černovice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/2924

33.

Směna pozemku p. č. 648/19 v k. ú. Česká ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 433 v k. ú. Slatina ve vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/2923

34.

Směna pozemku p. č. 980/2 v k. ú. Komárov - ZM6/2932

35.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 3712, 3713/1, 3713/4, 3713/5, 3714/1, 3714/3, 3716/1, k. ú. Královo Pole - ZM6/2941

36.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 490 v k. ú. Dolní Heršpice - ZM6/2925

37.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 295, 296, 297 v k. ú. Dolní Heršpice - ZM6/2926

38.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 659, 660/1 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/2927

39.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 251/5, 355/2 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/2929

40.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 88/5 v k. ú. Komárov - ZM6/2928

41.

Svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 7870/11 v k. ú. Židenice - ZM6/2922

42.

Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p. č. 1032/3 v k. ú. Líšeň - ZM6/2919

43.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, stavby pro rodinnou rekreaci č. e. 437 na pozemku p. č. 873 v k. ú. Sadová - ZM6/2921

44.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, části pozemku p. č. 1122/1 v k. ú. Královo Pole a odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Královo Pole, části pozemku p. č. 1123/1 v k. ú. Královo Pole - ZM6/2920

45.

Dohoda o zániku předkupního a zástavního práva - pozemky p. č. 156/1 a 156/2 v k. ú. Trnitá - ZM6/2931

46.

Zřízení věcného břemene umístění stavby podzemního garážového objektu na pozemcích v k. ú. Město Brno - lokalita u Janáčkova divadla, vrácení části kauce - ZM6/2954

47.

Řešení užívání pozemků ve vlastnictví soukromých osob, tvořících veřejná prostranství, definovaná dle zákona o obcích, statutárním městem Brnem - uzavírání dohod na obecné užívání pozemků tvořících veřejná prostranství - rozpočtové opatření - ZM6/2930

48.

A) Obecný postup mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti odevzdání pozemků, event. podílů na pozemcích,
B) Vypořádání soudních řízení na základě vydaných nepravomocných rozsudků soudu I. stupně na základě žalob DRUŽBA, SBD proti statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti splnění povinnosti žalobce převést na žalovaného vlastnické právo k pozemkům (odevzdat pozemky) - ZM6/2936

49.

"Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - smlouva o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM6/2914

50.

"Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - smlouva o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM6/2913

51.

Změna části usnesení Z6/028. zasedání ZMB konaného dne 5. 11. 2013, bod 101 v souvislosti s organizační změnou v Úseku technickém MMB - ZM6/2903

52.

Aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města Brna I: Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch - ZM6/2909

53.

Projekt IPRM "Revitalizace městských parků, III. etapa" - posouzení projektu - ZM6/2908

54.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Inovační vouchery" - smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - ZM6/2912

55.

Projekt IPRM "ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/2906

56.

Projekt IPRM "Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno-Chrlice" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM6/2905

57.

Projekt Digitalizace archivu města Brna - změny v rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/2907

58.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - rozpočtové opatření - ZM6/2904

59.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem  a  spol. CTP Invest, spol. s r.o., a Bor Logistics, spol. s r.o., a smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM6/2956

60.

Vyhlášení místního referenda o poloze hlavního nádraží z rozhodnutí zastupitelstva statutárního města - ZM6/

3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

4.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB
(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

 
Jednání 21. 1. 2014

 

1.

Technický bod

ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:
Bc. Aleš Jakubec, Jiří Zorník.

ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z6/030 předložený RMB, ve znění změn.

5.

Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace - informace

ZMB bere na vědomí (bez hlasování), že RMB č. R6/124 na své schůzi, konané dne 18. 12. 2013 vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele a setrvání dosavadního ředitele Domova pro seniory Holásecká, příspěvkové organizace
Mgr. et Mgr. Tomáše Dvořáčka, DiS.
ve funkci.


 

6.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - ZM6/2911

ZMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích výborů ZMB za 4. čtvrtletí roku 2013.

7.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku - ZM6/2955

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku, která tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení.


 

8.

Rozpočtové opatření - přesun provozních a kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB- ZM6/2953

ZMB schvaluje

 • zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce ORG 3282 - "Technické zhodnocení objektů MMB" z 20.334 tis. Kč na 22.334 tis. Kč;

 • zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce ORG 3283 - "Technické zhodnocení objektů města" z 32.457 tis. Kč na 35.457 tis. Kč;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení,


z důvodu nutnosti přesunu části provozních výdajů do kapitálových výdajů rozpočtu Odboru správy majetku MMB.


 

9.

Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2014 (program I) - rozpočtové opatření - ZM6/2937

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v celkové výši 47.050 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2014 z ORJ 7200 - Odbor sociální péče (včetně § a položek) uvedeným v tabulce "Návrh dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2014 - program I", která tvoří přílohu č. 3a těchto usnesení;

 • uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených dle bodu 1. dle "vzorové smlouvy o poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby pro rok 2014, která tvoří přílohu č. 3b těchto usnesení;

 • rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků z rozpočtu města Brna pro rok 2014 z ORJ 7200 na odpovídající paragrafy a položky dle tabulky, která tvoří přílohu č. 3c těchto usnesení, v souladu s rozpočtovou skladbou v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována.

 1. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.


 

10.

Poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/2938

ZMB schvaluje

 1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 21.729 tis. Kč dle tabulek B+D+F+G+H "Neinvestiční dotace spolkům na podporu vrcholového sportu pro rok 2014" z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost , pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Vrcholový sport na úhradu neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii, které tvoří přílohu č. 4a těchto usnesení,
 2. poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám ve výši 42.079 tis. Kč dle tabulek A+C+E "Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám na podporu vrcholového sportu pro rok 2014" z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j. n. Dotace - Vrcholový sport na úhradu neinvestičních výdajů spojených s činností vrcholových sportovců v seniorské kategorii, které tvoří přílohu č. 4b těchto usnesení,
 3. rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí dotace nejen spolkům, ale také i jiným právnickým osobám, která tvoří přílohu č. 4c těchto usnesení,
 4. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1. a 2. za podmínek pro uzavření smluv a poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 4d těchto usnesení.


 

11.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO, s. r. o., na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně - ZM6/2918

ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 800 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 GALANT BRNO, s. r. o., na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně v roce 2014. Smlouva tvoří přílohu č. 5 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

12.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ TESLA BRNO na provoz sportovního areálu na Halasově nám. v Brně - ZM6/2917

ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1.387 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ TESLA BRNO na úhradu provozních nákladů sportovního areálu TJ TESLA BRNO na Halasově nám. 7 v roce 2014. Smlouva tvoří přílohu č. 6 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

13.

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace SK Královo Pole na provoz sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně - ZM6/2916

ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 1.734 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 SK Královo Pole na úhradu provozních nákladů sportovního areálu na ul. Vodova 108 v Brně v roce 2014. Smlouva tvoří přílohu č. 7 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

14.

Uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické a prorodinné služby, jimž byla schválena adresná dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna - ZM6/2915

ZMB schvaluje uzavření smluv s organizacemi, poskytujícími zdravotnické a prorodinné služby, jimž byla schválena adresná dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 k zajištění těchto služeb ve prospěch občanů města Brna, uvedenými v "Přehledu organizací poskytujících zdravotnické a prorodinné služby, jimž byla schválena adresná dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2014", který tvoří přílohu č. 8a těchto usnesení, za stanovených podmínek, které tvoří přílohu č. 8b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 

15.

Uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně - ZM6/2952

1. ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Brna na rok 2014 mezi statutárním městem Brnem a Úrazovou nemocnicí v Brně, která tvoří přílohu č. 9 těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

16.

Akční plán sociálních služeb pro rok 2014 (prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015) - ZM6/2910

ZMB schvaluje Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 (prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015), který tvoří přílohu č. 10 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

18.

Regenerace panelového sídliště Brno-Komín - ZM6/2939

ZMB souhlasí s prodloužením termínu realizace regenerace panelového sídliště v Brně-Komíně dle "Projektu regenerace panelového sídliště Brno-Komín", schváleného pod bodem č. 106 na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z4/020 konaného dne 9. 11. 2004, do 31. 12. 2016.

 

19.

Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o udělení souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti - ZM6/2948

1. ZMB vydává souhlas s převodem vlastnického práva PhMr. Věry Lipinské k bytovému domu Svatopluka Čecha 44, č. p. 1670, postavenému na pozemku p. č. 2043, a k pozemku p. č. 2043, v k. ú. Královo Pole, obci Brno, ke kterým je zapsáno zástavní právo ve prospěch statutárního města Brna na základě smlouvy č. 6212135082, do vlastnictví Ing. Martina Slováka.

2. ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 6212135082 o půjčce na opravy a modernizaci bytového domu a vzniku zástavního práva, který tvoří přílohu č. 11 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. ZMB pověřuje podpisem tohoto dodatku Mgr. Jiřího Lahodu, vedoucího Bytového odboru Magistrátu města Brna.


20.

Prodej bytového domu Trávníky 10 včetně pozemků - ZM6/2947

ZMB schvaluje prodej nemovitostí - pozemek p. č. 3015 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 772 m² se stavbou bytového domu Trávníky 10, č. p. 1566 a pozemky
- p. č. 3016/1 - zahrada, o výměře 230 m²

- p. č. 3016/2 - zahrada, o výměře 195 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,

 
 
 
 
 
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 12 těchto usnesení, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

21.

Prodej bytové jednotky č. 1002/3 v domě M. Kudeříkové 17 - ZM6/2943

1. ZMB bere na vědomí Protokol z otevření doručených obálek obsahujících cenové nabídky na prodej bytové jednotky č. 1002/3 v domě M. Kudeříkové 17 ze dne 25. 11. 2013.

2. ZMB schvaluje na základě nabídkového řízení prodej jednotky č. 1002/3 v domě M. Kudeříkové č. or. 13, 15, 17, č. p. 1004, č. p. 1003 a č. p. 1002, postaveném na pozemcích p. č. 4348, p. č. 4347, p. č. 4346, p. č. 7863/9, p. č. 7863/10, p. č. 7863/7, p. č. 7863/8, p. č. 7863/11, p. č. 7863/6 - zastavěné plochy, včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 49/2601 na společných částech budovy a pozemcích p. č. 4348, p. č. 4347, p. č. 4346, p. č. 7863/9, p. č. 7863/10, p. č. 7863/7, p. č. 7863/8, p. č. 7863/11, p. č. 7863/6 - zastavěné plochy a nádvoří a dále na pozemcích p. č. 4340/5, p. č. 4349/6 a p. č. 4349/5, p. č. 4349/4, p. č. 4340/4, p. č. 4340/3, p. č 7863/22 a p. č. 7863/25 - ostatní plochy, vše v Brně, k. ú. Židenice za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 13 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

22.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 89 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/2946

1. ZMB schvaluje záměr prodeje pozemku
- p. č. 2208 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 349 m²

se stavbou bytového domu Merhautova 89, č. p. 965, a pozemku
- p. č. 2209 - zahrada, o výměře 206 m²

k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 6.364.002,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.


 
 

23.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 176 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/2945

1. ZMB schvaluje záměr prodeje pozemku
- p. č. 1552 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 292 m²

se stavbou bytového domu Merhautova 176, č. p. 1040, a pozemku
- p. č. 1553 - zahrada, o výměře 282 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2. ZMB stanoví

 • výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 6.917.430,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,

 • obvyklou cenu půdní vestavby ve výši 4.440.000,- Kč.


 

24.

Záměr prodeje domovního celku Teyschlova 32, 34, 36 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/2944

1. ZMB schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 7902/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 268 m² se stavbou bytového domu Teyschlova 32, č. p. 1093, pozemku p. č. 7898/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 278 m² se stavbou bytového domu Teyschlova 34, č. p. 1094, pozemku p. č. 7894/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výmě&#$04e 266 m² se stavbou bytového domu Teyschlova 36, č. p. 1095, v k. ú. Bystrc, město Brno, městská část Brno-Bystrc, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 42.350.000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-Bystrc smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

 
 
 
 
 
 

25.

Záměr prodeje bytového domu Pellicova 1a včetně pozemků
Stanovení ceny pro opakovanou nabídku - ZM6/2951

1. ZMB schvaluje záměr prodeje pozemku
- p. č. 1138 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 203 m²

se stavbou bytového domu Pellicova 1a, č. p. 573, a pozemku
- p. č. 1139 - zahrada, o výměře 138 m²

k. ú. Staré Brno, město Brno, městská část Brno-střed,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 6.457.422,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

 

26.

Záměr prodeje bytového domu Cejl 84a včetně pozemku na základě opakované nabídky

Stanovení ceny - ZM6/2942

1. ZMB schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 950 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 390 m² se stavbou bytového domu Cejl 84a, č. p. 294, k. ú. Zábrdovice, město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2. ZMB stanoví výchozí cenu této nemovitosti dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 9.240.766,- Kč s tím, že

 • kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

 • úhrada nákladů na opravy domu dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje bude kupujícímu poskytnuta pouze za podmínky, že provede výměnu stávajících oken za okna se vzduchovou neprůzvučností min. 39 dB.


 

27.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 102 včetně pozemků
Stanovení ceny po nepřijetí opakované nabídky - ZM6/2949


1. ZMB schvaluje záměr prodeje pozemku
- p. č. 2145 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 261 m²

se stavbou bytového domu Merhautova 102, č. p. 978, a pozemku
- p. č. 2146 - zahrada, o výměře 319 m²

k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever,
nájemcům bytů v tomto domě za podmínek stanovených Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob pro opakovanou nabídku, za kupní cenu splatnou před podpisem kupní smlouvy ve výši 5.180.749,- Kč, za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

2.ZMB stanoví obvyklou cenu půdní vestavby - bytové jednotky č. 978/5 ve výši 3.100.000,- Kč.


 

28.

Plnění podmínek kupní smlouvy o převodu vlastnictví domovního celku Oblá 53, 55, 57, 59 - ZM6/2950

1. ZMB uznává, že k nedodržení termínu pro bezúplatný převod bytové jednotky č. 448/4 v domě č. p. 448, Oblá 59, Brno, do vlastnictví nájemce - člena Bytového družstva Oblá 53, 55, 57, 59, družstva, došlo bez zavinění kupujícího.

2. ZMB neuplatní smluvní pokutu dle čl. VI odst. 2 kupní smlouvy č. 6213010678 uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako prodávajícím a Bytovým družstvem Oblá 53, 55, 57, 59, družstvem, se sídlem Brno, Oblá 447/57, PSČ 634 00, IČ: 293 62 938, jako kupujícím.


 

29.

Prodej pozemku p. č. 216/1 v k. ú. Žebětín - ZM6/2935

ZMB schvaluje prodej
- pozemku p. č. 216/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 62 m2

v k. ú Žebětín
xxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 161.200,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 14 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

30.

Prodej pozemku p. č. 1688/64 v k. ú. Jundrov - ZM6/2933

ZMB schvaluje prodej

 • id. 1/10 pozemku p. č. 1688/64 v k. ú. Jundrov manželům xxx. xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 36.972,- Kč,
 • id. 1/10 pozemku p. č. 1688/64 v k. ú. Jundrov xxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 36.972,- Kč,
 • id. 1/10 pozemku p. č. 1688/64 v k. ú. Jundrov manželům xxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxx., a xxxxx xxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 36.972,- Kč,
 • id. 1/10 pozemku p. č. 1688/64 v k. ú. Jundrov manželům xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 36.972,- Kč,
 • id. 1/10 pozemku p. č. 1688/64 v k. ú. Jundrov xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 36.972,- Kč,
 • id. 1/10 pozemku p. č. 1688/64 v k. ú. Jundrov manželům xxx. xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 36.972,- Kč,
 • id. 1/10 pozemku p. č. 1688/64 v k. ú. Jundrov manželům xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 36.972,- Kč,
 • id. 1/10 pozemku p. č. 1688/64 v k. ú. Jundrov xxxxx xxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 36.972,- Kč,
 • id. 1/10 pozemku p. č. 1688/64 v k. ú. Jundrov manželům xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 36.972,- Kč,
 • id. 1/10 pozemku p. č. 1688/64 v k. ú. Jundrov manželům xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu ve výši 36.972,- Kč,

tj. prodej pozemku
- p. č. 1688/64 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 225 m²

v k. ú. Jundrov,
za dohodnutou kupní cenu ve výši 369.720,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 15 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

31.

Prodej pozemku p. č. 5560 v k. ú. Bystrc - ZM6/2934

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 5560 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 55 m²

v k. ú. Bystrc,
manželům xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 39.900,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 16 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

32.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1845/1 v k. ú. Černovice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/2924

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
p. č. 1845/1 - zahrada, o vým&#$01ře 537 m²

v k. ú. Černovice,
z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, které tvoří přílohu č. 17 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 

33.

Směna pozemku p. č. 648/19 v k. ú. Česká ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 433 v k. ú. Slatina ve vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad - ZM6/2923

ZMB schvaluje směnu pozemku
- p. č. 648/19 - orná půda, o výměře 611 m²

v k. ú. Česká ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek
- p. č. 433 - zahrada, o výměře 143 m²

v k. ú. Slatina ve vlastnictví ČR - Státní pozemkový úřad za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 18 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

34.

Směna pozemku p. č. 980/2 v k. ú. Komárov - ZM6/2932

ZMB schvaluje směnu pozemku
- p. č. 980/2 - zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 117 m²

v k. ú. Komárov,
ve vlastnictví statutárního města Brna
za pozemek
- p. č. 981/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 51 m²

v k. ú. Komárov,
ve vlastnictví xxx. xxxxxx xxxxxxxx
s doplatkem ve výši 205.000,- Kč ve prospěch statutárního města Brna a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 19 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

35.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 3712, 3713/1, 3713/4, 3713/5, 3714/1, 3714/3, 3716/1, k. ú. Královo Pole - ZM6/2941

ZMB schvaluje MČ Brno-Královo Pole svěření pozemků
- p. č. 3712 - zahrada, o výměře 752 m²
- p. č. 3713/1 - zahrada, o výměře 346 m²
- p. č. 3713/4 - zahrada, o výměře 37 m²
- p. č. 3713/5 - zahrada, o výměře 8 m²

- p. č. 3714/1 - ostatní plocha, zeleň, o výmě&#$04e 1.037 m²

- p. č. 3714/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 346 m²
- p. č. 3716/1 - zahrada, o výměře 1.016 m²

vše v k. ú. Královo Pole
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna v platném znění do kategorie: část II - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 70 přílohy č. 4.


 
 
 

36.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 490 v k. ú. Dolní Heršpice - ZM6/2925

ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemku
- p. č. 490 - ostatní plocha, o výměře 4.877 m²

v k. ú. Dolní Heršpice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 103 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB.


37.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 295, 296, 297 v k. ú. Dolní Heršpice - ZM6/2926

ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků
- p. č. 295 - ostatní plocha, o výměře 18 m²

- p. č. 296 - ostatní plocha, o výměře 18 m²
- p. č. 297 - ostatní plocha, o výměře 13 m²

v k. ú. Dolní Heršpice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 103 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB.


 

38.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 659, 660/1 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/2927

ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků
- p. č. 659 - ostatní plocha, o výměře 130 m²

- p. č. 660/1 - ostatn&#$08 plocha, o výměře 3 m²

vše v k. ú. Horní Heršpice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 103 přílohy č. 4.


39.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 251/5, 355/2 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/2929

ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemků
- p. č. 251/5 - zastavěná plocha, o výměře 2.291 m²
- p. č. 355/2 - ostatní plocha, o výměře 472 m²

vše v k. ú. Horní Heršpice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 103 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB.

40.

Svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 88/5 v k. ú. Komárov - ZM6/2928

ZMB schvaluje MČ Brno-jih svěření pozemku
- p. č. 88/5 - ostatní plocha, o výměře 50 m²

v k. ú. Komárov,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 103 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB.


 

41.

Svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 7870/11 v k. ú. Židenice - ZM6/2922

ZMB schvaluje MČ Brno-Židenice svěření pozemku
- p. č. 7870/11 - ostatní plocha, o výmě&#$04e 7.219 m²

v k. ú. Židenice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 103 přílohy č. 4.

 

42.

Svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p. č. 1032/3 v k. ú. Líšeň - ZM6/2919

ZMB schvaluje MČ Brno-Líšeň svěření pozemku
- p. č. 1032/3 - zahrada, o výměře 144 m²,

v k. ú. Líšeň,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 103 přílohy č. 4.

 

43.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, stavby pro rodinnou rekreaci č. e. 437 na pozemku p. č. 873 v k. ú. Sadová - ZM6/2921

ZMB schvaluje MČ Brno-Královo Pole svěření:
stavby pro rodinnou rekreaci č. e. 437 postavené na pozemku p. č. 873 v k. ú. Sadová
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 103 přílohy č. 4.

 

44.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, části pozemku p. č. 1122/1 v k. ú. Královo Pole a odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Královo Pole, části pozemku p. č. 1123/1 v k. ú. Královo Pole - ZM6/2920

ZMB schvaluje MČ Brno-Královo Pole
- svěření části pozemku
p. č. 1122/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m²

dle GP č. 2419-135/2009 označené písm. "b+g", v k. ú. Královo Pole
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 103 přílohy č. 4.

- odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, části pozemku
p. č. 1123/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 155 m²

dle GP č. 2419-135/2009 označené písm. "j+a+c" o výměře 152 m² a písm. "e" o výměře 3 m², v k. ú. Královo Pole z kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek svěřený ZMB č. XVII. na zasedání konaném ve dnech 24. 3.-26. 3. 1992 se souhlasem MČ Brno-Královo Pole.

 

45.

Dohoda o zániku předkupního a zástavního práva - pozemky p. č. 156/1 a 156/2 v k. ú. Trnitá - ZM6/2931

1. ZMB bere na vědomí přípisy společnosti DBEST s. r. o.

 • ze dne 18. 11. 2013 obsahující sdělení, že budova byla dokončena a bylo požádáno o kolaudační souhlas, a to včetně listin dokladujících tuto skutečnost (vyjádření stavebního úřadu a autorizovaného stavebního inženýra a fotodokumentace)
 • žádost ze dne 17. 12. 2013 o zrušení předkupního a zástavního práva


skutečnosti, že:

 • dle příslušného ujednání smlouvy č. 60081040 uzavřené dne 8. 12. 2008 mezi statutárním městem Brnem a společností DBEST s. r. o. byla tato společnost povinna nejpozději do 21. 11. 2013 dokončit výstavbu budovy, přičemž stavba budovy se dle smlouvy považuje za dokončenou tehdy, jakmile dokončenou budovu bude možno v souladu se stavebním zákonem užít k účelu, ke kterému byla vybudována
 • kolaudační souhlas byl vydán dne 12. 12. 2013
 • prodlení v délce 20-ti dnů nebylo způsobeno zaviněním společnosti DBEST s. r. o.
 • na základě kupní smlouvy ze dne 19. 12. 2013 se vlastníkem pozemků stala společnost FELICIDAD s. r. o., která se stala povinným ze smlouvy o zřízení zástavního práva.


2. ZMB schvaluje dohodu o zániku předkupního práva s potvrzením o zániku zástavního práva k pozemkům
- p. č. 156/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 243 m²

- p. č. 156/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 477 m²

oba v k. ú. Trnitá
mezi statutárním městem Brnem jako oprávněným a společností FELICIDAD s. r. o. jako povinným, která tvoří přílohu č. 20 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

46.

Zřízení věcného břemene umístění stavby podzemního garážového objektu na pozemcích v k. ú. Město Brno - lokalita u Janáčkova divadla, vrácení části kauce - ZM6/2954

1. ZMB bere na vědomí
- přípis společnosti TYMET a.s. ze dne 13. 12. 2013 obsahující žádost o vrácení části kauce ve výši 10.000.000,- Kč + příslušenství ve smyslu smlouvy č. 6312172100 uzavřené dne 14. 7. 2012 mezi statutárním městem Brnem a společností TYMET, a.s.
- skutečnost, že nastala situace předvídaná smlouvou pro možnost vrácení další části kauce, a to vydání kolaudačního souhlasu, kterým bylo povoleno užívání podzemního garážového objektu
- skutečnost, že Radě města Brna byl na její R6/127. schůzi konanou dne 15. 1. 2014 předložen mj. návrh souhlasit s vrácením části kauce ve výši 10.000.000,-Kč + příslušenství, na základě ustanovení čl. IX. smlouvy č. 6312172100 v přímé souvislosti se skutečností, že byl vydán kolaudační souhlas, kterým bylo povoleno užívání podzemního garážového objektu
- žádost spol. TYMET a.s. ze dne 20. 12. 2013 o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě části C., článku VII., odst. 7.1. nájemní smlouvy, budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen, budoucí smlouvy o zřízení zástavního práva a budoucí smlouvy o zřízení předkupního práva č. 6312172100
- přípis spol. TYMET a.s. ze dne 20. 12. 2013 obsahující žádost o projednání schválení smlouvy o zřízení věcného břemene v termínu do 31. 1. 2014, včetně uvedení důvodů
- přípis spol. TYMET a.s. ze dne 4. 11. 2013 obsahující žádost o úpravu závazku zastavit nemovitosti v obvyklé ceně 30.000.000,- Kč spočívající ve změně výše hodnoty zástavy na 10.000.000,- Kč,
- přípis spol. TYMET a.s. ze dne 10. 1. 2014 obsahující zdůvodnění žádosti o snížení hodnoty zástavy.

2. ZMB souhlasí s úpravou závazku spol. TYMET a.s. z nájemní smlouvy, budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen, budoucí smlouvy o zřízení zástavního práva a budoucí smlouvy o zřízení předkupního práva č. 6312172100 zřídit zástavní právo ve prospěch statutárního města Brna k nemovitostem v obvyklé ceně alespoň 30.000.000,- Kč dle části C, čl. VII., odst. 7.4. této smlouvy, spočívající ve změně výše hodnoty zástavy na 10.000.000,- Kč, dle žádosti spol. TYMET a.s.

3. ZMB na základě nájemní smlouvy, budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen, budoucí smlouvy o zřízení zástavního práva a budoucí smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 14. 7. 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 3. 2013

schvaluje

a) zřízení služebností umístění stavby podzemního garážového objektu včetně komunikace sloužící jako sjezd a výjezd z podzemního garážového objektu na pozemcích

 • p. č. 7/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2
 • p. č. 7/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2
 • částí  p. č. 7/1 ostatní plocha o celkové výměře 1.948 m2
 • části p. č. 8 ostatní plocha o výměře 4.174 m2
 • části p. č. 9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2
 • částí p. č. 10 ostatní plocha o celkové výměře 154 m2
 • částí p. č. 11 ostatní plocha o celkové výměře 57 m2

vše v k. ú. Město Brno
ve prospěch spol. TYMET a.s., jako oprávněného z věcného břemene a k tíži statutárního města Brna jako vlastníka pozemků
za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 25.247.250,- Kč včetně DPH, s tím, že kauce zaplacená spol. TYMET a.s. dle části D. nájemní smlouvy, budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen, budoucí smlouvy o zřízení zástavního práva a budoucí smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 14. 7. 2012, která nebyla nájemci vrácena, bude započítána na zaplacení úplaty za zřízení věcného břemene

b) zřízení zástavního práva ve prospěch statutárního města Brna
k pozemkům

 • p. č. 1726/228 orná půda o výměře 633 m2
 • p. č. 1726/229 orná půda o výměře 633 m2
 • p. č. 1726/230 orná půda o výměře 631 m2
 • p. č. 1726/231 orná půda o výměře 629 m2
 • p. č. 1726/232 orná půda o výměře 622 m2
 • p. č. 1726/233 orná půda o výměře 617 m2
 • p. č. 1726/234 orná půda o výměře 615 m2
 • p. č. 1726/235 orná půda o výměře 615 m2
 • p. č. 1726/236 orná půda o výměře 577 m2
 • p. č. 1726/237 orná půda o výměře 570 m2
 • p. č. 1726/238 orná půda o výměře 759 m2

vše v k.ú. Hrušovany u Brna
ve vlastnictví spol. Tymet real estate s.r.o.
v obvyklé ceně 13.000.000,- Kč stanovené ZP

c) zřízení předkupního práva ve prospěch statutárního města Brna
k podzemnímu garážovému objektu včetně komunikace sloužící jako sjezd a výjezd z podzemního garážového objektu na pozemcích

 • p. č. 7/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2,
 • p. č. 7/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2,
 • částí  p.č. 7/1 ostatní plocha o celkové výměře 1.948 m2
 • části p. č. 8 ostatní plocha o výměře 4.174 m2
 • části p. č. 9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2
 • částí p. č. 10 ostatní plocha o celkové výměře 154 m2
 • částí p. č. 11 ostatní plocha o celkové výměře 57 m2

vše v k. ú. Město Brno
se smluvními účinky

d) zřízení služebnosti umístění zařízení technologie vodních prvků v podzemním garážovém objektu v prostorách projektovou dokumentací k tomu určených, včetně instalačních vedení vodních prvků
ve prospěch statutárního města Brna a k tíži spol. TYMET a.s., jako vlastníka podzemního garážového objektu postaveného na pozemcích

 • p. č. 7/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2,
 • p. č. 7/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2,
 • částí  p. č. 7/1 ostatní plocha o celkové výměře 1.687 m2
 • části p. č. 8 ostatní plocha o výměře 4.174 m2
 • části p. č. 9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2

vše v k. ú. Město Brno
se smluvními účinky
za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení služebností, smlouvě o zřízení zástavního práva, smlouvě o zřízení předkupního práva a smlouvě o závazcích souvisejících s provozem garáže, která tvoří přílohu č. 21 těchto usnesení

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

47.

Řešení užívání pozemků ve vlastnictví soukromých osob, tvořících veřejná prostranství, definovaná dle zákona o obcích, statutárním městem Brnem - uzavírání dohod na obecné užívání pozemků tvořících veřejná prostranství - rozpočtové opatření - ZM6/2930

1. ZMB bere na vědomí aktuální přehled soudních sporů soukromých osob proti statutárnímu městu Brnu o vydání bezdůvodného obohacení z obecného užívání pozemků jako veřejného prostranství

 • Zprávu ve věci problematiky vzniku bezdůvodného obohacení obce z obecného užívání pozemků ve vlastnictví soukromých osob, tvořících veřejná prostranství (ust. § 34 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů);

 • možné dopady do majetkové sféry obcí u nemovitého majetku ve vlastnictví třetích osob, který tvoří veřejná prostranství ve smyslu definice ust. § 34 zák. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

 • konstantní soudní judikaturu v problematice vzniku bezdůvodného obohacení obcí z obecného užívání pozemků třetích osob, tvořících veřejná prostranství (ust. § 34 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).


2. ZMB

 1. souhlasí s uzavíráním dohod o užívání pozemků tvořících nezbytně potřebná veřejná prostranství mezi vlastníkem pozemků a statutárním městem Brnem jako uživatelem, za účelem jejich obecného užívání, za podmínek dohod o užívání pozemků.
 2. schvaluje
  • podmínky dohody o užívání mezi vlastníkem pozemku (pozemků) a statutárním městem Brnem jako uživatelem, k nezbytně potřebným pozemkům tvořící veřejná prostranství za účelem jejich obecného užívání;


  Podmínky dohody o užívání pozemků nezbytných k plnění funkce obecného užívání veřejného prostranství tvoří přílohu č. 22a těchto usnesení.

   • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zajištění finančních prostředků pro rok 2014 v předpokládané výši v částce 3.000.000,- Kč ze strany statutárního města Brna na základě dohod o užívání.


  Tabulka rozpočtového opatření tvoří přílohu č. 22b těchto usnesení.

48.

A) Obecný postup mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti odevzdání pozemků, event. podílů na pozemcích,
B) Vypořádání soudních řízení na základě vydaných nepravomocných rozsudků soudu I. stupně na základě žalob DRUŽBA, SBD proti statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti splnění povinnosti žalobce převést na žalovaného vlastnické právo k pozemkům (odevzdat pozemky) - ZM6/2936

1. ZMB bere na vědomí

 • přípis DRUŽBA, SBD zn. PSBD-35/2013 ze dne 22. 7. 2013 ve věci návrhu řešení sporů týkajících se 121 žalob o vydání bezdůvodného obohacení - vrácení zaplacených kupních cen z kupních smluv uzavřených v letech 2001 až 2009 mezi statutárním městem Brnem a DRUŽBA, SBD na prodej pozemků pod bytovými domy SBD DRUŽBA,

 • zprávu o stavu soudních sporů a soudní judikatuře k ust. § 1 zák. č. 172/1991 Sb.,

 • rozsudek Krajského soudu v Brně, jako soudu odvolacího, sp. zn. 15 Co 422/2012 (v souvislosti se sp. zn. 221 C 123/2011) ze dne 29. 10. 2013, kterým se potvrzuje rozsudek Městského soudu v Brně, podle něhož:

žalované statutární město Brno je povinno zaplatit žalobci DRUŽBA, SBD částku 70.300,- Kč s ročním úrokem z prodlení 7,75 % od 23. 7. 2011 do zaplacení vše do 3 dnů od právní moci rozsudku oproti odevzdání pozemku p. č. 2047/1, zapsaného na LV č. 1806, k. ú. Starý Lískovec a pozemku p. č. 2049/1, zapsaného na LV č. 1811, k. ú. Starý Lískovec, obec Brno.

2. ZMB souhlasí
A)
s obecným postupem mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti odevzdání pozemků, event. podílů na pozemcích, který spočívá:

 • ve vrácení zaplacených kupních cen ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce DRUŽBA, SBD dle podaných žalobních návrhů SBD DRUŽBA ve výši celkem 6.848.032,- Kč,
 • oproti splnění povinnosti DRUŽBA, SBD obnovit vlastnické právo statutárního města Brna k pozemkům, event. id. podílům na pozemcích (pod bytovými domy dříve ve výlučném vlastnictví DRUŽBA, SBD), obsažených v podaných 116 žalobních návrzích, uvedených v soupisu vedených soudních sporů, event. zajistit přepis na list vlastnictví ČR - ÚZSVM
 • přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudních sporů ze svého;


B)
v návaznosti na výše uvedený postup, s vypořádáním soudních sporů na základě vydaných nepravomocných rozsudků soudu I. stupně č. j. 229 C 122/2011- 81 ze dne 14. 3. 2013, č. j. 229 C 137/2011-83 ze dne 15. 4. 2013, sp. zn. 29 C 93/2012 ze dne 24. 10. 2013, sp. zn. 29 C 84/2012 ze dne 24. 10. 2013, sp. zn. 221 C 123/2011 ze dne 30. 3. 2012 a 14. 8. 2012 ve spojení se sp. zn. 15 Co 422/2012 ze dne 29. 10. 2013 na základě žalob DRUŽBA, SBD proti statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti splnění povinnosti žalobce zajistit přepis vlastnického práva na žalovaného k pozemkům podle znění těchto rozsudků soud I. stupně, tj. spočívajícím:

u č.j. 229 C 122/2011-81 ze dne 14. 3. 2013:

- ve vrácení zaplacené kupní ceny 111.500,- Kč ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce, DRUŽBA, SBD,
- oproti splnění povinnosti žalobce DRUŽBA, SBD převést na žalovaného statutární město Brno vlastnické právo k pozemkům:
p. č. 2303/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 371 m2, nyní zapsaný na LV 1352,
p. č. 2305/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 367 m2 nyní zapsaný na LV 1345,
p. č. 2309/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 379 m2 nyní zapsaný na LV 1342,
vše v k. ú. Nový Lískovec, obec Brno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.
- přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého

u č.j. 229 C 137/2011-83 ze dne 15. 4. 2013:

- ve vrácení zaplacené kupní ceny 35.400,- Kč ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce, DRUŽBA, SBD,
- oproti splnění povinnosti žalobce DRUŽBA, SBD převést na žalovaného statutární město Brno vlastnické právo k pozemku:
p. č. 2823 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 354 m2

nyní zapsaném na LV 1395, v k. ú. Bohunice, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.
- přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého

u sp.zn. 29 C 93/2012 ze dne 24. 10. 2013

- ve vrácení zaplacené kupní ceny 58.102,- Kč ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce, DRUŽBA, SBD,
- oproti splnění povinnosti žalobce DRUŽBA, SBD převést na žalovaného statutární město Brno vlastnické právo k id. 36606/36920 pozemků:
p. č. 2452 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 262 m2

p. č. 2453 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 324 m2

nyní zapsaných na LV 1526
v k. ú. Nový Lískovec, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město.
- přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého

u sp.zn. 29 C 84/2012 ze dne 24. 10. 2013

- ve vrácení zaplacené kupní ceny 30.174,- Kč ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce, DRUŽBA, SBD,
- oproti splnění povinnosti žalobce DRUŽBA, SBD převést na žalovaného statutární město Brno vlastnické právo k id. 25180/39305 pozemku:
p. č. 2997 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 450 m2

nyní zapsaném na LV 1433
v k. ú. Bohunice, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město,
-přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého

u sp.zn. 221 C 123/2011 (15 Co 422/2012)

- rozsudek Krajského soudu v Brně, jako soudu odvolacího, sp. zn. 15 Co 422/2012 (v souvislosti se sp. zn. 221 C 123/2011) ze dne 29. 10. 2013, kterým se potvrzuje rozsudek Městského soudu v Brně, podle něhož:
žalované statutární město Brno je povinno zaplatit žalobci DRUŽBA, SBD částku 70.300,- Kč s ročním úrokem z prodlení 7,75 % od 23. 7. 2011 do zaplacení vše do 3 dnů od právní moci rozsudku oproti odevzdání pozemku p. č. 2047/1, zapsaného na LV č. 1806, k. ú. Starý Lískovec a pozemku p. č. 2049/1, zapsaného na LV č. 1811 , k. ú. Starý Lískovec, obec Brno,
-přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého.

 

49.

"Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí" - smlouva o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM6/2914

ZMB schvaluje smlouvu o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí", která tvoří přílohu č. 23 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

50.

"Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova" - smlouva o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM6/2913

ZMB schvaluje smlouvu o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Rokytova", která tvoří přílohu č. 24 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

51.

Změna části usnesení Z6/028. zasedání ZMB konaného dne 5. 11. 2013, bod 101 v souvislosti s organizační změnou v Úseku technickém MMB - ZM6/2903

ZMB mění s účinností od 1. 2. 2014 část usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/028 konaného dne 5. 11. 2013, bod 101 odst. 3., 5., 7., 9., která zní:

"ZMB pověřuje s účinností od nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem výše uvedených smluv."
tak, že se v textu usnesení vedoucí Odboru technických sítí MMB nahrazuje vedoucím Odboru investičního MMB.


 

52.

Aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města Brna I: Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch - ZM6/2909

ZMB schvaluje aktualizovaný dokument Integrovaný plán rozvoje statutárního města Brna pro programovací období 2007-2013: Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch, který tvoří přílohu č. 25 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

53.

Projekt IPRM "Revitalizace městských parků, III. etapa" - posouzení projektu - ZM6/2908

1. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "Revitalizace městských parků, III. etapa", které tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení,

 • přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Revitalizace městských parků, III. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.


Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Revitalizace městských parků, III. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z6/030/53]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2014-07-31]

54.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Inovační vouchery" - smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - ZM6/2912

ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 4.000.000,- Kč JIC, zájmovému sdružení právnických osob, která tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

55.

Projekt IPRM "ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/2906

ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 10.860.220,45 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu ZŠ Novolíšeňská - sportovní centrum pro všechny generace, která tvoří přílohu č. 28 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

56.

Projekt IPRM "Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno-Chrlice" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - ZM6/2905

ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno-Chrlice, který tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

57.

Projekt Digitalizace archivu města Brna - změny v rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/2907

1. ZMB bere na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Digitalizace archivu města Brna.

2. ZMB souhlasí s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Digitalizace archivu města Brna, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 30 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

58.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - rozpočtové opatření - ZM6/2904

ZMB schvaluje

 • zařazení projektu ORG 5189 "Stavební úpravy ZŠ a MŠ JANA BROSKVY 388/3 a 139/1, 643 00 BRNO-CHRLICE" s celkovými náklady ve výši 18.340 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,

 • zařazení projektu ORG 5190 "Stavební úpravy mateřské školy Řezáčova" s celkovými náklady ve výši 7.591 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,

 • zařazení projektu ORG 5191 "MŠ Kohoutova 6 - zateplení budovy a výměna oken" s celkovými náklady ve výši 7.202 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,

 • zařazení projektu ORG 5192 "Zateplení fasády objektu SVČ a KJM Lány 3 v MČ Brno-Bohunice s celkovými náklady ve výši 3.116 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,

 • zařazení projektu ORG 5193 "Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách" s celkovými náklady ve výši 30.150 tis Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu provozních výdajů města Brna,

 • zařazení projektu ORG 5194 "Revitalizace městských parků, III. etapa" s celkovými náklady ve výši 30.500 tis. Kč a dobou realizace 2014-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 31 těchto usnesení, za účelem přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.


59.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem  a  spol. CTP Invest, spol. s r.o., a Bor Logistics, spol. s r.o., a smlouva o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM6/2956


1. ZMB podporuje realizaci provozního objektu ve smyslu nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o., a Bor Logistics, spol. s r.o.

***
2. ZMB ukládá RMB o této skutečnosti informovat společnosti CTP Invest, spol. s r.o., Bor Logistics, spol. s r.o., a společnost Amazon.
***
úkol č.: [Z6/030/59/01]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [bezodkladně]

***
3. ZMB ukládá RMB předložit na příštím jednání ZMB aktuální plné znění smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
***
úkol č.: [Z6/030/59/02]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [příští jednání ZMB]

 
 
***
4. ZMB ukládá RMB předložit na příštím jednání ZMB dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r.o., a Bor Logistics, spol. s r.o., v němž bude reflektována nová skutečnost, že spol. CTP Invest, spol. s r.o., a Bor Logistics, spol. s. r.o., nejsou účastníci smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1". Součástí tohoto dodatku bude závazek, kterým spol. CTP Invest, spol. s r.o., a Bor Logistics, spol. s r.o., budou aktivně zapojeny do realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" a dále se budou aktivně podílet na odstranění následků a nepřiměřené zátěže způsobených provozováním provozního objektu ve smyslu nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o., a Bor Logistics, spol. s r.o., po dobu od kolaudace tohoto provozního objektu do kolaudace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1", respektive do termínu stanoveném ve smlouvě o spolupráci za účelem přípravy a realizace stavby "D1 - 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" a následném období po případném nedodržení tohoto termínu.
***  
úkol č.: [Z6/030/59/03]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [příští jednání ZMB]
 
5. ZMB bere na vědomí

 • skutečnost, že na základě usnesení ZMB na svém Z6/029 zasedání konaném dne 10. 12. 2013 byla dne 30. 12. 2013 mezi statutárním městem Brnem a spol. CTP Invest, spol. s r. o., a Bor Logistics, spol. s r. o., uzavřena nájemní smlouva, smlouva o poskytnutí příspěvku a smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy;

 

 • pověření Ing. Hany Řepové, vedoucí úseku hospodářského MMB ve věci koordinace a součinnosti při přípravě stavby D1 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1, zejména pak k jednání o přípravě smlouvy o přípravě a následné realizaci stavby D1 01313 - připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1;

 

 • přípisy společnosti CTP ze dne 7. a 9. ledna 2014 a e mail ze dne 14. 1. 2014 - viz důvodová zpráva.


 

60.

Vyhlášení místního referenda o poloze hlavního nádraží z rozhodnutí zastupitelstva statutárního města - ZM6/

Usnesení nebylo přijato.

 
 
 
 

3.

Zpráva Kontrolního výboru ZMB, Finančního výboru ZMB, Výboru pro národnostní menšiny ZMB, Policie ČR, Městské policie Brno a Hasičského záchranného sboru

ZMB bere na vědomí (bez hlasování) zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMB za září až prosinec 2013, Finančního výboru ZMB ve IV. čtvrtletí 2013, Výboru pro národnostní menšiny ZMB za IV. čtvrtletí roku 2013, předložené zprávy o bezpečnosti a
pořádku - Zprávu PČR o bezpečnostní situaci na území města Brna, Zprávu o činnosti Městské policie Brno za rok 2013 a Zprávu o činnosti Hasičského záchranného sboru na území města Brna za IV. čtvrtletí 2013.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 

 

Ověřovatelé:

Bc. Aleš Jakubec, v. r.

Jiří Zorník, v. r.

 
 
 
V Brně 22. ledna 2014
Zápis zpracovala Nikol Šabratová, Organizační odbor MMB
Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB