Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

 
 

USNESENÍ


 
Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/034
konaného dne 20. května 2014

 
 
 

Program 20. 5. 2014

 

1.

Technický bod

4.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně pro akci "Oprava komunikací a chodníku ulice Dvorského", k. ú. Štýřice - ZM6/3178

2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů

5.

Vydání změny Územního plánu města Brna - zrušení části regulativů Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších předpisů - Zvláštních podmínek využití území pro oblast Brněnské průmyslové zóny Černovické  terasy - ZM6/3220

6.

Závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2013, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2013 - ZM6/3300

7.

Změny rozpočtů účelových fondů města Brna, rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2013 - ZM6/3223

8.

Rozpočtový výhled statutárního města Brna na období 2015 - 2019 - ZM6/3250

9.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2014 - ZM6/3233

10.

Rozpočtové opatření - postoupení části městem přijatého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtů městských částí - ZM6/3232

11.

Rozpočtové opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu provozních a kapitálových výdajů roku 2014 - ZM6/3303

12.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - květen 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3163

13.

Provozování Střediska ekologické výchovy Hlídka 4 v parku Špilberk Zoo Brno a stanicí zájmových činností, příspěvkovou organizací - rozpočtové opatření v ORJ 4200 - ZM6/3155

14.

Změna účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Tuřany - ZM6/3151

15.

Poskytnutí investičních a neinvestičních transferů na školská zařízení - rozpočtové opatření - ZM6/3183

16.

Poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na vybavení školních kuchyní a jídelen - rozpočtové opatření - ZM6/3184

17.

Poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na nábytkové vybavení školských zařízení - rozpočtové opatření - ZM6/3185

18.

Poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 2. kolo - rozpočtové opatření - ZM6/3161

19.

Poskytnutí dotací organizacím doplňujícím zdravotnické a prorodinné služby v Brně na rok 2014, rozpočtové opatření - ZM6/3164

20.

Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v sociální oblasti - rozpočtové opatření - ZM6/3189

21.

Poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města Brna pro rok 2014 - ZM6/3162

23.

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace VUT v Brně na zabezpečení celoročního provozu atletického stadionu Pod Palackého vrchem - ZM6/3186

24.

Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace SK Volejbal Brno na zakoupení volejbalového smečovacího trenažéru - ZM6/3187

25.

Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace Klubu sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno na zakoupení certifikované soutěžní trampolíny pro TeamGym - ZM6/3188

26.

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II. etapa 2014, rozpočtové opatření - ZM6/3191

27.

Čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 1. termín roku 2014, rozpočtová opatření - ZM6/3193

28.

Aktualizace "Postupu při majetkoprávním vypořádání pozemků  ve vlastnictví  statutárního města Brna zastavěných bytovými domy" - ZM6/3190

29.

Změny a doplnění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady - ZM6/3195

30.

Prodej bytového domu Hoblíkova 8 včetně pozemku - ZM6/3196

31.

Prodej bytového domu Merhautova 82 včetně pozemku - ZM6/3197

32.

Prodej bytového domu Třískalova 6 včetně pozemků - ZM6/3198

33.

Prodej domovního celku Zemědělská 20, 22, 24, 26 včetně pozemků - ZM6/3199

34.

Prodej bytového domu Hrnčířská 17 včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky - ZM6/3194

35.

Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 14 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/3201

36.

Záměr prodeje rodinného domu Černopolní 37 včetně pozemků
Stanovení ceny po nepřijetí opakované nabídky - ZM6/3192

37.

Změna části usnesení Z6/028, bod č. 53
Stanovení ceny bytového domu Trávníky 2 včetně pozemku - ZM6/3202

38.

Zrušení usnesení ve věci prodeje id. 1/2 nemovitosti (budova objektu bydlení) na adrese Jakubské nám. 2/Rašínova 8 s pozemkem p. č. 47 v k. ú. Město Brno - ZM6/3204

39.

Prodej pozemku p. č. 7498 v k. ú. Líšeň - ZM6/3210

40.

Prodej pozemků p. č. 608/1 a p. č. 608/2 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3215

41.

Prodej pozemků p. č. 94/34 a p. č. 96/29 v k. ú. Kohoutovice při ul. Bašného - ZM6/3207

42.

Prodej části pozemku p. č. 4403/1 v k. ú. Bystrc - ZM6/3203

43.

Prodej části pozemku p. č. 343/1 v k. ú. Komárov - ZM6/3214

44.

Budoucí prodej pozemků p. č. 7828, 7831/18 a části p. č. 7822/1 v k. ú. Židenice, dodatek č. 1 ke smlouvě č. 6313172974 - ZM6/3205

45.

Změna  usnesení Z6/033. ZMB, bod č. 40 - prodej pozemku p. č. 785/2 a p. č. 785/75 v k. ú. Medlánky - ZM6/3217

46.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2871/3 a 2873/4 v k. ú. Nový Lískovec z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3209

47.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3664 v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3211

48.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1178/27, k. ú. Bohunice, z vlastnictví ČR -  ÚZSVM - ZM6/3208

49.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1535/1 a p. č. 1542/1 oba v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3216

50.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 948/53 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3182

51.

Nabytí pozemku p. č. 3547/4 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa - oddílný kanalizační systém" - ZM6/3154

52.

Nabytí pozemků p. č. 948/44 a 948/56 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3180

53.

Nabytí pozemků p. č. 872/11 a 948/51 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3181

54.

Nabytí komunikační stavby - vozovky, chodníku a vjezdů při ulici Kšírova na pozemcích p. č. 872/11, 948/44, 948/51, 948/53, 948/56, 948/57, 948/58, 948/59, 948/60, 948/61 a částech p. č. 948/7 a 2050/3 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3179

55.

Zrušení usnesení Z4/018. zasedání ZMB konaného dne 7. 9. 2004, bod 154
Nabývání vlastnického práva k veřejnému/slavnostnímu osvětlení - základní podmínky smlouvy o smlouvě budoucí darovací, darovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy - ZM6/3158

56.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p. č. 5244 k. ú. Královo Pole - ZM6/3176

57.

Svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemku p. č. 1955 v k. ú. Pisárky v lokalitě Na Jurance - ZM6/3218

58.

Svěření majetku města MČ Brno-Slatina, pozemku p. č. 1565/4 v k. ú. Slatina - ZM6/3219

59.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 504/2 v k. ú. Veveří - ZM6/3206

60.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 977/1 a částí pozemků p. č. 968/1, 977/14, 977/27 k. ú. Komárov - ZM6/3213

61.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 249/3, 251/4 v k. ú. Sadová - ZM6/3212

62.

Nabytí služebnosti k pozemkům p. č. 2039/1 a 2039/5 v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "RN Jeneweinova a vodovod Komárov - ZM6/3160

63.

Nabytí služebnosti na pozemku p. č. 1548/6 v k. ú. Komárov pro stavbu "RN Jeneweinova a vodovod Komárov" - ZM6/3173

64.

Nabývání nemovitých věcí - služebností k služebným pozemkům dotčeným stavbami veřejného/slavnostního osvětlení - ZM6/3156

65.

Nabývání nemovitých věcí - služebností k služebným pozemkům dotčeným stavbami vodovodů/kanalizací pro veřejnou potřebu, které bude statutární město Brno nabývat od cizích stavebníků - ZM6/3159

66.

"Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných osob než je statutární město Brno, dotčeným stavbami vodovodů/kanalizací, na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kdy investorem vodovodů/kanalizací je statutární město Brno a provozovatelem společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s." - ZM6/3157

68.

Změna usnesení
A)
obecného postupu mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti odevzdání pozemků, event. podílů na pozemcích,
B)
vypořádání soudních řízení na základě vydaných nepravomocných rozsudků soudu
I. stupně na základě žalob DRUŽBA, SBD proti statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti splnění povinnosti žalobce převést na žalovaného vlastnické právo k pozemkům (odevzdat pozemky) - ZM6/3221

69.

"Brno, Vackova, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - odůvodnění veřejné zakázky - ZM6/3152

70.

"Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - odůvodnění veřejné zakázky - ZM6/3153

71.

"Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" - odůvodnění veřejné zakázky - ZM6/3177

72.

Dodatek č. 13 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - ZM6/3172

73.

Projekt IPRM "Revitalizace městských parků, III. etapa" - změna parametrů posouzení projektu, změna celkových nákladů - ZM6/3170

74.

Projekt IPRM "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" - změna parametrů posouzení projektu, změna celkových nákladů - ZM6/3169

75.

Projekt IPRM IOP "Park Hvězdička" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3167

77.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a" - změna v rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3166

78.

Projekt IPRM "Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3165

79.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Brno Ph.D. talent" - smlouva o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob - ZM6/3171

80.

Podpora meziobecní spolupráce - smlouva - ZM6/3174

81.

Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města - dodatek č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace IPRM - ZM6/3168

82.

Změna stanov společnosti KORDIS JMK, a.s. - ZM6/3222

83.

Změna v orgánech společnosti SAKO Brno, a.s. - nové znění přílohy č. 5a usnesení Z6/001 zasedání ZMB, konaného dne 11. 11. 2010, bod č. 15 - ZM6/3231

3.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB
(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

 

Jednání 20. 5. 2014

 

1.

Technický bod


ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:
Ing. Petr Kratochvíl, Mgr. Josef Haluza.

ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z6/034 předložený RMB, ve znění změn.

4.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně pro akci "Oprava komunikací a chodníku ulice Dvorského", k. ú. Štýřice - ZM6/3178

ZMB schvaluje výjimku podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně na lokalitu Dvorského, p. č. 308/1 k. ú. Štýřice; výměra lokality pod pořadov&#$06m číslem 36 se zmenší o 241 m² (realizace parkovacích stání).

5.

Vydání změny Územního plánu města Brna - zrušení části regulativů Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších předpisů - Zvláštních podmínek využití území pro oblast Brněnské průmyslové zóny Černovické  terasy - ZM6/3220

ZMB v návaznosti na ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 • souhlasí s předloženým návrhem změny Územního plánu města Brna,

 • vydává změnu Územního plánu města Brna - zrušení části regulativů Přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2004, ve znění pozdějších předpisů - Zvláštních podmínek využití území pro oblast Brněnské průmyslové zóny Černovické terasy formou opatření obecné povahy, které tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení.


Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

6.

Závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2013, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2013 - ZM6/3300

A. ZMB bere na vědomí závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2013 se stavem celkových:

 • příjmů ......................................................................................... 12.092,2 mil. Kč,
 • výdajů ........................................................................................ 10.807,5 mil. Kč.


B. ZMB souhlasí s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním statutárního města Brna za rok 2013, a to bez výhrad.

C. ZMB schvaluje

  1. závěrečný účet města Brna za rok 2013
  2. a) stav celkových:
   - příjmů ...................................................................... 10.888,0 mil. Kč,
   - výdajů ........................................................................ 9.771,8 mil. Kč,
   b) účetní stav zdrojů v účelových fondech po finančním vypořádání 2.529,6 mil. Kč.

  3. ponechání finančních prostředků z nedočerpaných neinvestičních transferů, poskytnutých z rozpočtu města ve výši 16.643 tis. Kč, k využití městským částem v roce 2014,
  4. ponechání finančních prostředků z nedočerpaných investičních transferů, poskytnutých z rozpočtu města ve výši 157.415 tis. Kč, k využití městským částem v roce 2014,
  5. výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti města - Jídelny MMB včetně provozu klubu zastupitelů a účtu DPH za rok 2013,
  6. příděly do fondů příspěvkových organizací, zřízených městem, ze zlepšeného výsledku hospodaření organizací za rok 2013,
  7. vykrytí ztráty hospodaření Národního divadla Brno za rok 2013 ve výši 9.480 tis. Kč z rozpočtu zřizovatele,
  8. vykrytí ztráty hospodaření Muzea města Brna za rok 2013 ve výši 1.931 tis. Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření organizace v dalších účetních obdobích


dle přílohy č. 2a těchto usnesení.

D. ZMB schvaluje účetní závěrku statutárního města Brna za rok 2013, dle přílohy č. 2b těchto usnesení.

 

7.

Změny rozpočtů účelových fondů města Brna, rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2013 - ZM6/3223

ZMB schvaluje

 • rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním rozpočtu města Brna za rok 2013, dle přílohy č. 3a těchto usnesení;

 • změnu rozpočtů účelových fondů a veřejné sbírky města Brna, dle přílohy č. 3b těchto usnesení.

 

8.

Rozpočtový výhled statutárního města Brna na období 2015 - 2019 - ZM6/3250

ZMB bere na vědomí rozpočtový výhled statutárního města Brna na období 2015 - 2019, dle přílohy č. 4 těchto usnesení.

 

9.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2014 - ZM6/3233

ZMB bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I. čtvrtletí roku 2014.

 

10.

Rozpočtové opatření - postoupení části městem přijatého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtů městských částí - ZM6/3232

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 5 těchto usnesení, spočívající v postoupení části městem přijatého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení do rozpočtů městských částí.

 

 

11.

Rozpočtové opatření - zapojení volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu provozních a kapitálových výdajů roku 2014 - ZM6/3303

ZMB schvaluje

 • poskytnutí účelových investičních a neinvestičních transferů z rozpočtu města městským částem ve výši 113.225 tis. Kč, s termínem vyúčtování do 15. 1. 2015;

 • poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků a investičních transferů z rozpočtu města zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 94.132 tis. Kč s termínem vyúčtování do 15. 1. 2015;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6 těchto usnesení, v souvislosti se zapojením volných zdrojů města Brna z minulých let do rozpočtu provozních a kapitálových výdajů roku 2014.


 

12.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - květen 2014 - rozpočtové opatření - ZM6/3163

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7 těchto usnesení, za účelem zapojení a přesunu v rámci provozních a kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

13.

Provozování Střediska ekologické výchovy Hlídka 4 v parku Špilberk Zoo Brno a stanicí zájmových činností, příspěvkovou organizací - rozpočtové opatření v ORJ 4200 - ZM6/3155

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 8 těchto usnesení, s ohledem na možné financování zajištění provozování Střediska ekologické výchovy Hlídka 4 v parku Špilberk.


 

14.

Změna účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Tuřany - ZM6/3151

ZMB schvaluje změnu účelu použití části neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Tuřany na základě rozhodnutí ZMB č. Z6/024, bod usnesení č. 10 z neinvestiční akce "Oprava kanal. systému MŠ Holásecká 11, budova Zapletalova" na neinvestiční akci "Oprava vstupního prostoru ZŠ Měšťanská 21", a to ve výši 112 tis. Kč.

 

15.

Poskytnutí investičních a neinvestičních transferů na školská zařízení - rozpočtové opatření - ZM6/3183

ZMB schvaluje

 • poskytnutí investičních transferů v celkové výši 13.200 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na školská zařízení v roce 2014" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 15. 1. 2015;

 • poskytnutí neinvestičních transferů v celkové výši 16.080 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na školská zařízení v roce 2014" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 15. 1. 2015;


tabulka "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na školská zařízení v roce 2014" tvoří přílohu č. 9a těchto usnesení;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí investičních a neinvestičních transferů na školská zařízení.

 

16.

Poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na vybavení školních kuchyní a jídelen - rozpočtové opatření - ZM6/3184

ZMB schvaluje

 • poskytnutí investičních transferů městským částem v celkové výši 1.700 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na vybavení školních kuchyní a jídelen v roce 2014" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 15. 1. 2015;

 • poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 300 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na vybavení školních kuchyní a jídelen v roce 2014" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 15. 1. 2015;


tabulka "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na vybavení školních kuchyní a jídelen v roce 2014" tvoří přílohu č. 10a těchto usnesení;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 10b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na vybavení školních kuchyní a jídelen.

 

17.

Poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na nábytkové vybavení školských zařízení - rozpočtové opatření - ZM6/3185

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 1.350 tis. Kč z rozpočtu města Brna na rok 2014 dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na nábytkové vybavení školských zařízení v roce 2014" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 15. 1. 2015;


tabulka "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na nábytkové vybavení školských zařízení v roce 2014" tvoří přílohu č.11a těchto usnesení;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 11b těchto usnesení, z důvodu poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na nábytkové vybavení školských zařízení.


 

18.

Poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 2. kolo - rozpočtové opatření - ZM6/3161

ZMB schvaluje

  1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům v celkové výši 109 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5222 (neinvestiční transfery spolkům) dle tabulky "Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 2. kolo", která tvoří přílohu č. 12a těchto usnesení;
  2. poskytnutí neinvestičních dotací podnikatelským subjektům v celkové výši 30 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5213 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám) dle tabulky "Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 2. kolo", která tvoří přílohu č. 12a těchto usnesení;
  3. poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým a podobným organizacím v celkové výši 7 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) dle tabulky "Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 2. kolo", která tvoří přílohu č. 12a těchto usnesení;
  4. poskytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v celkové výši 5 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5493 (účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám) dle tabulky "Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 2. kolo", která tvoří přílohu č. 12a těchto usnesení;
  5. poskytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v celkové výši 50 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5212 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám) dle tabulky "Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2014 - 2. kolo", která tvoří přílohu č. 12a těchto usnesení;
  6. rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 12b těchto usnesení, z důvodu, že mezi uspokojenými žadateli jsou jiné organizace než spolky;
  7. uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu statutárního města Brna za podmínek pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 12c těchto usnesení.

 

19.

Poskytnutí dotací organizacím doplňujícím zdravotnické a prorodinné služby v Brně na rok 2014, rozpočtové opatření - ZM6/3164

ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestičních dotací typu "B" z rozpočtu města Brna na rok 2014 organizacím doplňujícím zdravotnické a prorodinné služby, v celkové výši 111.000,- Kč uvedeným v "Přehledu žádostí o dotace na zajištění činnosti doplňující zdravotnické a prorodinné služby na území města Brna - dotace typu "B" pro rok 2014", který tvoří přílohu č. 13a těchto usnesení;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 13b těchto usnesení, z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna;

 • uzavření smluv s organizacemi doplňujícími zdravotnické a prorodinné služby, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2014 dle "Návrhu podmínek uzavíraných smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2014 organizacím poskytujícím zdravotnické služby" a "Návrhu podmínek uzavíraných smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2014 na projekty v oblasti podpory rodiny", které tvoří přílohu č. 13c těchto usnesení.

 

20.

Poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na projekty v sociální oblasti - rozpočtové opatření - ZM6/3189

1. ZMB schvaluje

  • poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno - Správa DCHB a Služby Brno, IČ 44990260 ve výši 190 tis. Kč na projekt "Denní stacionář Effeta" a 190 tis. Kč na projekt "Chráněné bydlení sv. Michala";

  • poskytnutí dotace Armádě spásy v České republice, z. s., IČ 40613411 ve výši 380 tis. Kč na projekt "Vznik potravinové banky pro Brno a Jihomoravský kraj";

  • poskytnutí dotace společnosti Ruka pro život, o. p. s., IČ 27017699 ve  výši 200 tis. Kč na projekt "Denní stacionář Božetěchova";

  • uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna pro rok 2014 dle "Návrhů smluv o poskytnutí dotace", které tvoří přílohu č. 14a těchto usnesení;

  • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 14b těchto usnesení, za účelem poskytnutí dotace shora uvedeným subjektům.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem těchto smluv.

21.

Poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města Brna pro rok 2014 - ZM6/3162

ZMB schvaluje

  1. poskytnutí neinvestičních dotací spolkům ve výši 2.311 tis. Kč, dle tabulky I. "Neinvestiční dotace spolkům na úhradu nájemného plaveckých drah na území města Brna pro rok 2014", z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery spolkům, ve j. n.: Dotace - Nájemné plaveckých drah, která tvoří přílohu č. 15a těchto usnesení;
  2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna, dle bodu 1) za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 15b těchto usnesení.


 

23.

Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace VUT v Brně na zabezpečení celoročního provozu atletického stadionu Pod Palackého vrchem - ZM6/3186

ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 400 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 VUT v Brně na zabezpečení celoročního provozu atletického stadionu Pod Palackého vrchem v roce 2014.
Smlouva tvoří přílohu č. 16 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

24.

Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace SK Volejbal Brno na zakoupení volejbalového smečovacího trenažéru - ZM6/3187

1. ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 80 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 SK Volejbal Brno na zakoupení volejbalového smečovacího trenažéru. Smlouva tvoří přílohu č. 17 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB pověřuje vedoucího OŠMT MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

 

25.

Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace Klubu sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno na zakoupení certifikované soutěžní trampolíny pro TeamGym - ZM6/3188

1. ZMB schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace ve výši 15 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 Klubu sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno na zakoupení certifikované soutěžní trampolíny pro TeamGym. Smlouva tvoří přílohu č. 18 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB pověřuje vedoucího OŠMT MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

 

26.

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II. etapa 2014, rozpočtové opatření - ZM6/3191

1. ZMB schvaluje poskytnutí zápůjček na opravu a modernizaci rodinných domů, bytových domů a bytových jednotek v Brně dle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

 • ve výši až 550.000,- Kč pro xxxx. xxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Staňkova 382/39,

 • ve výši až 1.630.000,- Kč pro xxxx. xxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Štefánikova 465/36,

 • ve výši až 160.000,- Kč pro xxxxxx xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Elišky Machové 1982/51,

 • ve výši až 220.000,- Kč pro xxxx xxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 170/10 v bytovém domě Dunajská 170/25,

 • ve výši až 200.000,- Kč pro xxxxxxxx xxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 319/1 v bytovém domě Nerudova 319/5,

 • ve výši až 140.000,- Kč pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Jilemnického 822/11a,

 • ve výši až 1.625.000,- Kč pro xxx. xxxxxxx xxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Kameníčkova 840/3,

 • ve výši až 160.000,- Kč pro xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 421/22 v bytovém domě Oblá 421/22,

 • ve výši až 240.000,- Kč pro xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Palírenská 243/15,

 • ve výši až 200.000,- Kč pro xxx. xxxxxx xxxxxxx a xxx. xxxxx xxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 570/17 v bytovém domě roh Hoblíkova 28, 30, 32/Ryšánkova 10,

 • ve výši až 60.000,- Kč pro xxxx xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 1477/36 v bytovém domě Novoměstská 1477/3,

 • ve výši až 840.000,- Kč pro xxxxx xxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Gorkého 65/16,

 • ve výši až 490.000,- Kč pro xxxx xxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Pramenná 94/9,

 • ve výši až 250.000,- Kč pro xxxxx xxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Sibiřská 1001/51,

 • ve výši až 210.000,- Kč pro xxx. xxxxx xxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Brigádnická 121/53,

 • ve výši až 60.000,- Kč pro xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Slatinská 3092/34,

 • ve výši až 70.000,- Kč pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 596/3 v bytovém domě Botanická 596/7,

 • ve výši až 120.000,- Kč pro xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 2542/12 v bytovém domě Plevova 2542/3,

 • ve výši až 250.000,- Kč pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Žebětínská 876/60,

 • ve výši až 180.000,- Kč pro xxx. xxxxx xxxxxxx a xxx. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 881/2 v bytovém domě Tábor 881/7,

 • ve výši až 40.000,- Kč pro xxxxxx xxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 801/1 v bytovém domě Bayerova 801/32,

 • ve výši až 430.000,- Kč pro xxxxxxx xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Klidná 1546/6,

 • ve výši až 360.000,- Kč pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Hněvkovského 48/61,

 • ve výši až 120.000,- Kč pro Petra Šroma na opravu a modernizaci rodinného domu Podhrázní 613/14,

 • ve výši až 45.000,- Kč pro xxxxxx xxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Absolonova 809/17,

 • ve výši až 1.000.000,- Kč pro xxx. xxxx xxxx, xxx. xxx xxxxxxx a xxx. xxxx xxxx na opravu a modernizaci bytového domu Provazníkova 1254/42,

 • ve výši až 1.970.000,- Kč pro Bytové družstvo - Brno, Anenská 3, družstvo, na opravu a modernizaci bytového domu Anenská 4/3.


 
 
2. ZMB schvaluje vzorovou smlouvu o zápůjčce na opravy a modernizaci bytového - rodinného domu a vzniku zástavního práva výše uvedeným žadatelům, která tvoří přílohu č. 19a těchto usnesení.

3. ZMB schvaluje poskytnutí zápůjčky dle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna na opravu a modernizaci bytových jednotek v bytovém domě roh Klíčova 137/7/Tržní 137/10 ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřeného městské části Brno-Černovice, ve výši až 8.225.000,- Kč podle vzorového protokolu, který tvoří přílohu č. 19b těchto usnesení.

4. ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 19c těchto usnesení, z důvodu poskytnutí jednotlivých zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna.

 

27.

Čerpání finančních prostředků z Fondu bytové výstavby - 1. termín roku 2014, rozpočtová opatření - ZM6/3193

1. ZMB schvaluje

 • rozpočtové opatření dle tabulky č. 1 a 2, které tvoří přílohu č. 20a těchto usnesení, v souvislosti s navrženým čerpáním finančních prostředků z Fondu bytové výstavby města Brna;

 • protokoly o poskytnutí zápůjčky z Fondu bytové výstavby, které tvoří přílohu č. 20b těchto usnesení.


***
2. ZMB ukládá příslušným městským částem provést vyúčtování poskytnutých finančních prostředků na uvedený záměr označený v účetnictví ÚZ 773 za příslušný kalendářní rok do 18. 2. 2015;
***
úkol č.: [Z6/034/27/01]
zodpovídá: příslušné městské části [27]
termín: [2015-02-18]

***
3. ZMB ukládá příslušným městským částem předložit závěrečné vyhodnocení stavby včetně přehledu financování a kolaudačního rozhodnutí na Bytový odbor MMB do 3 měsíců od kolaudace příslušné akce.
***
úkol č.: [Z6/034/27/02]
zodpovídá: příslušné městské části [27]
termín: [viz usnesení]

 

28.

Aktualizace "Postupu při majetkoprávním vypořádání pozemků  ve vlastnictví  statutárního města Brna zastavěných bytovými domy" - ZM6/3190

ZMB schvaluje aktualizaci "Postupu při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy", schváleného na zasedání ZMB č. Z3/021 dne 5.-6. 9. 2000, bod 72, ve znění schváleném na zasedání ZMB č. Z3/032 dne 13. 11. 2001, bod 55, ve znění schváleném na zasedání ZMB č. Z4/015 dne 6. 4. 2004, bod 69, která tvoří přílohu č. 21 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

29.

Změny a doplnění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady - ZM6/3195

ZMB schvaluje změny a doplnění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady schválených na zasedání Z5/035 dne 22. 6. 2010, v platném znění, které tvoří přílohu č. 22 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

30.

Prodej bytového domu Hoblíkova 8 včetně pozemku - ZM6/3196

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Hoblíkova 8 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob
prodej této nemovitosti:
- pozemku p. č. 2461 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 340 m² se stavbou č. p. 550, způsob využití bydlení, vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 23 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

31.

Prodej bytového domu Merhautova 82 včetně pozemku - ZM6/3197

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Merhautova 82 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob
prodej této nemovitosti:
- pozemku p. č. 2093 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 295 m² se stavbou č. p. 959,

způsob využití bydlení, vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 24 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

32.

Prodej bytového domu Třískalova 6 včetně pozemků - ZM6/3198

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Třískalova 6 dle Pravidel prodeje domů bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob
prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 324/65 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 321 m² se stavbou č. p. 352, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 324/66 - ostatní plocha, o výměře 279 m², vše v k. ú. Lesná, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 25 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

33.

Prodej domovního celku Zemědělská 20, 22, 24, 26 včetně pozemků - ZM6/3199

1. ZMB schvaluje
v rámci prodeje domovního celku Zemědělská 20, 22, 24, 26 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 2931 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 227 m² se stavbou č. p. 1678 způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 2932 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 223 m² se stavbou &#$03. p. 1680 - způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 2933 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 227 m² se stavbou č. p. 1682 - způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 2934 - zastavěn&#$07 plocha a nádvoří, o výměře 269 m² se stavbou č. p. 1684 - způsob využití bydlení
- pozemku p. č. 2907/ 8 - ostatní plocha, o výměře 56 m²

- pozemku p. č. 2935/2 - ostatní plocha, o v&#$06měře 256 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB schvaluje zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Zemědělská 20, 22, 24, 26, Brno.

34.

Prodej bytového domu Hrnčířská 17 včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky - ZM6/3194

ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Hrnčířská 17 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob prodej těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 1731 - zastav&#$01ná plocha a nádvoří, o výměře 226 m² se stavbou č. p. 891, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 1732 - zahrada, o výměře 333 m²,

vše v k. ú. Veveří, město Brno, městská část Brno-střed,
za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

35.

Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 14 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/3201

1. ZMB schvaluje v rámci prodeje bytového domu Zemědělská 14 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:

 • pozemku p. č. 2949 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 272 m² se stavbou č. p. 1674, způsob využití bydlení,

 • části pozemku p. č. 2956/1 - ostatní plocha, o výměře 1.841 m² označené GP pro rozdělení pozemků č. 1210-303/2013 ze dne 21. 10. 2013 jako pozemek p. č. 2956/3 ostatní plocha o výměře 3 m²,

 • části pozemku p. č. 2907/3 - ostatní plocha, o výměře 549 m² označené GP pro rozdělení pozemků č. 1210-303/2013 ze dne 21. 10. 2013 jako pozemek p. č. 2907/9 ostatní plocha, o výměre 12 m², vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever.


2. ZMB stanoví
- výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 12.328.350,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení

- obvyklou cenu půdních vestaveb
- č. 1674/16 ve výši 4.356.550,- Kč
- č. 1674/17 ve výši 1.896.150,- Kč.

36.

Záměr prodeje rodinného domu Černopolní 37 včetně pozemků
Stanovení ceny po nepřijetí opakované nabídky - ZM6/3192

ZMB schvaluje v rámci prodeje rodinného domu Černopolní 37 dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob záměr prodeje těchto nemovitostí:
- pozemku p. č. 3380 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 394 m² se stavbou č. p. 227, způsob využití bydlení,
- pozemku p. č. 3381 - zahrada, o výměře 286 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
nájemcům bytů v tomto domě za podmínek stanovených Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob pro opakovanou nabídku za kupní cenu splatnou před podpisem kupní smlouvy ve výši 7.254.000,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

 

37.

Změna části usnesení Z6/028, bod č. 53
Stanovení ceny bytového domu Trávníky 2 včetně pozemku - ZM6/3202

I. ZMB mění část usnesení, Z6/028, bod č. 53, které znělo:

"Zastupitelstvo města Brna stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 10.850.000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení."


takto:

ZMB stanoví

1) výchozí cenu této nemovitosti dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 9.000.000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

2) obvyklou cenu půdních vestaveb v domě Trávníky 2, a to
- vestavby č. 13 ve výši 1.630.000,- Kč
- vestavby č. 14 ve výši 1.630.000,- Kč

II. ZMB prodlužuje 150 denní lhůtu stanovenou "Pravidly prodeje" pro přijetí nabídky o 1 měsíc.

38.

Zrušení usnesení ve věci prodeje id. 1/2 nemovitosti (budova objektu bydlení) na adrese Jakubské nám. 2/Rašínova 8 s pozemkem p. č. 47 v k. ú. Město Brno - ZM6/3204

ZMB ruší usnesení Z6/026. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 3. 9. 2013, bod č. 67, který zní:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej 1/2 nemovitostí:
- budovy Jakubské nám. 2/ Rašínova 8, č. p. 101, postavené na pozemku p. č. 47,
- pozemku p. č. 47 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m²

vše v k. ú. Město Brno
xxxxxi xxxxxxxxx a xxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 26.800.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 42 těchto usnesení."


39.

Prodej pozemku p. č. 7498 v k. ú. Líšeň - ZM6/3210

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 7498 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 31 m²

v k. ú. Líšeň,
manželům xxxxxx xxxxxxxx a xxx. xxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 65.480,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 28 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

40.

Prodej pozemků p. č. 608/1 a p. č. 608/2 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3215

ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 608/1 - zahrada, o výměře 130 m²
- p. č. 608/2 - zahrada, o výměře 51 m²

v k. ú. Horní Heršpice
xxxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 226.900,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

41.

Prodej pozemků p. č. 94/34 a p. č. 96/29 v k. ú. Kohoutovice při ul. Bašného - ZM6/3207

ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 94/34 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 22 m²

- p. č. 96/29 - ostatní plocha, jiná plocha, o v&#$06měře 47 m²

vše v k. ú. Kohoutovice, o celkové výměře 69 m²

xxxx. xxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 158.872,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 30 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

42.

Prodej části pozemku p. č. 4403/1 v k. ú. Bystrc - ZM6/3203

1. ZMB bere na vědomí

 • žádost xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx ze dne 9. 7. 2013 o prodej nebo pronájem části pozemku p. č. 4403/1 o výměře 103 m² v k. ú. Bystrc včetně doplňujícího přípisu,
 • žádost xxxx. xxxxxx ze dne 23. 1. 2013 o prodej části pozemku p. č. 4403/1 o výměře 103 m² v k. ú. Bystrc.


2. ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 4403/5 trvalý travní porost, o výměře 103 m²

v k. ú. Bystrc,
xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 73.850,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 31 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

43.

Prodej části pozemku p. č. 343/1 v k. ú. Komárov - ZM6/3214

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 343/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 105 m²

v k. ú. Komárov,
xxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 274.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

44.

Budoucí prodej pozemků p. č. 7828, 7831/18 a části p. č. 7822/1 v k. ú. Židenice, dodatek č. 1 ke smlouvě č. 6313172974 - ZM6/3205

ZMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní a smlouvě o zřízení předkupního práva s věcnými účinky č. 6313172974 uzavřené dne 24. 10. 2013 mezi statutárním městem Brnem a společností Bílá hora, s. r. o., jehož předmětem je prodloužení lhůty dohodnuté pro dosažení pravomocného územního rozhodnutí z původního termínu 30. 5. 2014 na nově navrhovaný 31. 3. 2015. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

45.

Změna  usnesení Z6/033. ZMB, bod č. 40 - prodej pozemku p. č. 785/2 a p. č. 785/75 v k. ú. Medlánky - ZM6/3217

ZMB mění usnesení Z6/033. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 15. 4. 2014, bod č. 40, které zní:

"ZMB schvaluje prodej

 • pozemku p. č. 785/2 orná půda o výměře 723 m² společnosti REVOS Group, a.s., za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.180.568,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 25a těchto usnesení;

 • pozemku p. č. 785/75 orná půda o výměře 28 m² společnosti REVOS Group, a.s., za dohodnutou kupní cenu ve výši 84.448,- Kč, za podmínek kupní smlouvy s odloženou účinností, které tvoří přílohu č. 25b těchto usnesení."


takto:

ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 785/2 - orná půda, o výměře 723 m²

- p. č. 785/75 - orná půda, o výměře 28 m²

společnosti REVOS Group, a.s., za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.265.016,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 34 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

46.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2871/3 a 2873/4 v k. ú. Nový Lískovec z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3209

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 2871/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²

- p. č. 2873/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 36 m²

v k. ú. Nový Lískovec,
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, která tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

47.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3664 v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3211

1. ZMB bere na vědomí

 • skutečnost, že ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl statutárnímu městu Brnu doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvy o zřízení věcného práva ohledně pozemku p. č. 3664 v k. ú. Řečkovice při ul. Ladova, do vlastnictví statutárního města Brna s omezujícími podmínkami spočívajícími mj. v tom, že:

  1. nemovitost nelze využívat ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům a nelze ji pronajímat po dobu 10 let ode dne zápisu vlastnického práva nabyvatele do katastru nemovitostí (KN) pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10 % ceny, kterou nemovitost měla ke dni zápisu vlastnického práva do KN dle tehdy platného cenového předpisu,

  2.  
    

  3. statutární město Brno (jako nabyvatel a současně jako povinný) zřizuje ve prospěch ČR - ÚZSVM (jako převodce a současně jako oprávněného) věcné právo k pozemku p. č. 3664 v k. ú. Řečkovice spočívající v závazku statutárního města Brna nezcizit a nezatížit zástavním právem předmětný pozemek po dobu 10 let ode dne zápisu vlastnického práva nabyvatele do katastru nemovitostí;

 • postoj ÚZSVM, dle kterého tento úřad výběr místních poplatků, zejména za parkování nebo za tzv. zvláštní užívání komunikací na pozemcích, které byly z majetku státu bezúplatně převedeny na obce a města ve veřejném zájmu s omezujícími podmínkami, považuje za užívání pozemků ke komerčním účelům a za porušení výše uvedených omezujících podmínek sjednaných ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvě o zřízení věcného práva.


2. ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 3664 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 145 m²

v k. ú. Řečkovice,
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvy o zřízení věcného práva s omezujícími podmínkami, která tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

48.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1178/27, k. ú. Bohunice, z vlastnictví ČR -  ÚZSVM - ZM6/3208

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 1178/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 48 m²

v k. ú. Bohunice,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, která tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

49.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1535/1 a p. č. 1542/1 oba v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR - ÚZSVM - ZM6/3216

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 1535/1 - ostatní plocha zeleň, o výměře 166 m²

- p. č. 1542/1 - ostatní plocha zeleň, o výměře 26 m²

oba v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvách o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci, které tvoří přílohu č. 38a a přílohu č. 38b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

50.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 948/53 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3182

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 948/53 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m², v k. ú. Horní Heršpice, v podílovém spoluvlastnictví xxx. xxxxxxxxx xxxx a manželů xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených v darovací smlouvě, která tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

51.

Nabytí pozemku p. č. 3547/4 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa - oddílný kanalizační systém" - ZM6/3154

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 3547/4 - o výměře 42 m²

v k. ú. Bosonohy,
z vlastnictví xxxxxxx xxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 84.000,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 40 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

52.

Nabytí pozemků p. č. 948/44 a 948/56 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3180

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 948/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 72 m²

- p. č. 948/56 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 72 m²

oba v k. ú. Horní Heršpice,
ve vlastnictví společnosti KOALA ELEKTRONIK, s. r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

53.

Nabytí pozemků p. č. 872/11 a 948/51 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3181

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 872/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 213 m²

- p. č. 948/51 - ostatní plocha, ostatn&#$08 komunikace, o výměře 3 m²

oba v k. ú. Horní Heršpice,
ve vlastnictví společnosti JB Stavební, s. r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 42 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

54.

Nabytí komunikační stavby - vozovky, chodníku a vjezdů při ulici Kšírova na pozemcích p. č. 872/11, 948/44, 948/51, 948/53, 948/56, 948/57, 948/58, 948/59, 948/60, 948/61 a částech p. č. 948/7 a 2050/3 v k. ú. Horní Heršpice - ZM6/3179

ZMB schvaluje komunikační stavby - vozovky, chodníku a vjezdů při ulici Kšírova na pozemcích p. č. 872/11, 948/44, 948/51, 948/53, 948/56, 948/57, 948/58, 948/59, 948/60, 948/61 a částech p. č. 948/7 a 2050/3 v k. ú. Horní Heršpice, v podílovém spoluvlastnictví společností JB Stavební, s. r. o., ELA, spol. s r. o., Petr Bajsa, I.T.S. Group - Internationale Transporte und Spedition, s. r. o., KOALA ELEKTRONIK, s. r. o., a S.A.B. Impex, s. r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

55.

Zrušení usnesení Z4/018. zasedání ZMB konaného dne 7. 9. 2004, bod 154
Nabývání vlastnického práva k veřejnému/slavnostnímu osvětlení - základní podmínky smlouvy o smlouvě budoucí darovací, darovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy - ZM6/3158

1. ZMB zrušuje usnesení Z4/018. zasedání ZMB konaného dne 7. 9. 2004, bod č. 154, které zní:

1. ZMB schvaluje podmínky smluv o uzavření budoucích darovacích smluv, podmínky darovacích smluv, podmínky smluv o uzavření budoucích kupních smluv a podmínky kupních smluv, na základě kterých budou do vlastnictví statutárního města Brna převáděny stavby veřejného osvětlení, které tvoří přílohu č. 99 těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru technických sítí MMB uzavíráním a podepisováním smluv o převodu staveb veřejného osvětlení do vlastnictví statutárního města Brna za schválených podmínek."


2. ZMB schvaluje nabývání vlastnického práva k veřejnému/slavnostnímu osvětlení dle základních podmínek smlouvy o smlouvě budoucí darovací, darovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy.

3. ZMB schvaluje Základní podmínky smlouvy o smlouvě budoucí darovací (§ 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) veřejného/slavnostního osvětlení (dále jen veřejné osvětlení) budovaného cizími stavebníky a převáděného do vlastnictví statutárního města Brna a obstarání společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, které tvoří přílohu č. 44a těchto usnesení.

4. ZMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených smluv.

5. ZMB schvaluje Základní podmínky darovací smlouvy (§ 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) veřejného/slavnostního osvětlení (dále jen veřejné osvětlení) vybudovaného cizími stavebníky a převáděného do vlastnictví statutárního města Brna a obstarání společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, které tvoří přílohu č. 44b těchto usnesení.

6. ZMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených smluv.

7. ZMB schvaluje Základní podmínky smlouvy o smlouvě budoucí kupní (§ 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) veřejného/slavnostního osvětlení (dále jen veřejné osvětlení) budovaného cizími stavebníky a převáděného do vlastnictví statutárního města Brna a obstarání společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, které tvoří přílohu č. 44c těchto usnesení.

8. ZMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených smluv.

9. ZMB schvaluje základní podmínky kupní smlouvy (§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) veřejného/slavnostního osvětlení (dále jen veřejné osvětlení) vybudovaného cizími stavebníky a převáděného do vlastnictví statutárního města Brna a obstarání společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, které tvoří přílohu č. 44d těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

10. ZMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených smluv.


 

56.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p. č. 5244 k. ú. Královo Pole - ZM6/3176

ZMB schvaluje MČ Brno-Královo Pole svěření pozemku
- p. č. 5244 - zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr, o výměře 275 m²

v k. ú. Královo Pole,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část I. - předškolní zařízení, školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk č. 27 přílohy č. 4.


 

57.

Svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemku p. č. 1955 v k. ú. Pisárky v lokalitě Na Jurance - ZM6/3218

ZMB schvaluje MČ Brno-Kohoutovice svěření pozemku
- p. č. 1955 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 26 m²

v k. ú. Pisárky
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie" část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 106 přílohy č. 4.

 
 
 

58.

Svěření majetku města MČ Brno-Slatina, pozemku p. č. 1565/4 v k. ú. Slatina - ZM6/3219

ZMB schvaluje MČ Brno-Slatina svěření pozemku
- p. č. 1565/4 - zahrada, o výměře 82 m²

v k. ú. Slatina
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č.106 přílohy č. 4.

 

59.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 504/2 v k. ú. Veveří - ZM6/3206

ZMB schvaluje MČ Brno-střed svěření pozemku
- p. č. 504/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 44 m² v k. ú. Veveří,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 106 přílohy č. 4.


60.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 977/1 a částí pozemků p. č. 968/1, 977/14, 977/27 k. ú. Komárov - ZM6/3213

ZMB schvaluje MČ Brno-jih odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění,
- pozemku p. č. 977/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 154 m²

- částí pozemků
p. č. 968/1 - ostatní plocha,
p. č. 977/14 - ostatní plocha,
p. č. 977/27 - ostatní plocha,
o celkové výměře 1.878 m² dle geometrického plánu č. 936-29/2013
vše v k. ú. Komárov,
z kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, svěřeného ZMB v letech 2001 až 2010 se souhlasem MČ Brno-jih.


 

61.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 249/3, 251/4 v k. ú. Sadová - ZM6/3212

ZMB schvaluje MČ Brno-Královo Pole odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, pozemků:
- p. č. 249/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 47 m²

v k. ú. Sadová,
z kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek svěřený ZMB č. Z3/024 konaném ve dnech 12. 12.-13. 12. 2000,
- p. č. 251/4 - zahrada, o výměře 311 m²

v k. ú. Sadová,

 
z kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek svěřený ZMB č. XXXII. na zasedání konaném ve dnech 26. 10.-27. 10. a 3. 11. 1993,
se souhlasem MČ Brno-Královo Pole.


62.

Nabytí služebnosti k pozemkům p. č. 2039/1 a 2039/5 v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "RN Jeneweinova a vodovod Komárov - ZM6/3160

ZMB schvaluje nabytí služebnosti, které spočívá v právu umístit, provozovat a udržovat, stavbu "Stavební objekt č. SO 06-27-30.1 Zabezpečení veřejných zájmů kanalizace - Retenční nádrž Jeneweinova a související objekty" k pozemkům p. č. 2039/1 a 2039/5 v k. ú. Horní Heršpice ve vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s. p., ve prospěch statutárního města Brna za cenu 12.463,- Kč a za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

63.

Nabytí služebnosti na pozemku p. č. 1548/6 v k. ú. Komárov pro stavbu "RN Jeneweinova a vodovod Komárov" - ZM6/3173

ZMB schvaluje nabytí služebnosti, která spočívá v právu mít a vést inženýrskou síť, provádět její prohlídky a kontroly, provozovat, udržovat, opravovat ji a provádět její úpravy vč. stavebních, za účelem její modernizace nebo zlepšení výkonnosti stavby "Vodovod pro veřejnou potřebu SO 06-22-30.1 Zabezpečení veřejných zájmů, inženýrské sítě, vodovody" vymezené geometrickým plánem č. 916-11/2013 na pozemku p. č. 1548/6 ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Komárov ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, za jednorázovou úplatu ve výši celkem 59.556,20 Kč a za podmínek dle smlouvy o zřízení služebnosti, která tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

64.

Nabývání nemovitých věcí - služebností k služebným pozemkům dotčeným stavbami veřejného/slavnostního osvětlení - ZM6/3156

1. ZMB schvaluje

 • nabývání nemovitých věcí - služebností k služebným pozemkům dotčeným stavbami veřejného/slavnostního osvětlení (dále jen veřejné osvětlení) dle základních podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti;

 • Základní podmínky smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (§ 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) k služebným pozemkům dotčeným stavbami veřejného/slavnostního osvětlení (dále jen veřejné osvětlení), které budou vybudovány cizími stavebníky a převedeny do vlastnictví statutárního města Brna a obstarávány společností Technické sítě Brno, akciová společnost. Základní podmínky tvoří přílohu č. 47a těchto usnesení;

 • Základní podmínky smlouvy o zřízení služebnosti (§ 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) k služebným pozemkům dotčeným stavbami veřejného/slavnostního osvětlení, které budou vybudovány cizími stavebníky a převedeny do vlastnictví statutárního města Brna a obstarávány společností Technické sítě Brno, akciová společnost. Základní podmínky tvoří přílohu č. 47b těchto usnesení.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených smluv.


 

65.

Nabývání nemovitých věcí - služebností k služebným pozemkům dotčeným stavbami vodovodů/kanalizací pro veřejnou potřebu, které bude statutární město Brno nabývat od cizích stavebníků - ZM6/3159

1. ZMB schvaluje

 • nabývání nemovitých věcí - služebností k služebným pozemkům dotčeným stavbami vodovodu pro veřejnou potřebu/kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen inženýrská síť), na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, dle základních podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a smlouvy o zřízení služebnosti;

 • Základní podmínky smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (§ 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) k služebným pozemkům dotčeným stavbami vodovodu pro veřejnou potřebu/kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen inženýrská síť), na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, které budou vybudovány cizími stavebníky a převedeny do vlastnictví statutárního města Brna a provozovány společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Základní podmínky tvoří přílohu č. 48a těchto usnesení;

 • Základní podmínky smlouvy o zřízení služebnosti (§ 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) k služebným pozemkům dotčeným stavbami vodovodu pro veřejnou potřebu/kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen inženýrská síť), na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, které budou vybudovány cizími stavebníky a převedeny do vlastnictví statutárního města Brna a provozovány společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Základní podmínky tvoří přílohu č. 48b těchto usnesení.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem výše uvedených smluv.


 

66.

"Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných osob než je statutární město Brno, dotčeným stavbami vodovodů/kanalizací, na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kdy investorem vodovodů/kanalizací je statutární město Brno a provozovatelem společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s." - ZM6/3157

ZMB schvaluje "Metodiku pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných osob než je statutární město Brno, dotčeným stavbami vodovodů/kanalizací, na které se vztahuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kdy investorem vodovodů/kanalizací je statutární město Brno a provozovatelem společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.", která tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

68.

Změna usnesení
A)
obecného postupu mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti odevzdání pozemků, event. podílů na pozemcích,
B)
vypořádání soudních řízení na základě vydaných nepravomocných rozsudků soudu
I. stupně na základě žalob DRUŽBA, SBD proti statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti splnění povinnosti žalobce převést na žalovaného vlastnické právo k pozemkům (odevzdat pozemky) - ZM6/3221

1. ZMB bere na vědomí

 • přípis družstva DRUŽBA, SBD, zn. PSBD-35/2013 ze dne 18. 2. 2014 - návrh řešení soudních sporů,

 • aktuální přehled advokáta JUDr. Juříčka, právního zástupce DRUŽBA, SBD, k datu 1. 4. 2014 - vyčíslené náklady právního zastoupení DRUŽBY, SBD, a uhrazených soudních poplatků.


2. ZMB souhlasí se změnou usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/030 konaného dne 21. 1. 2014, bod č. 48, které znělo:

"2. ZMB souhlasí
A)
s obecným postupem mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti odevzdání pozemků, event. podílů na pozemcích, který spočívá:

 • ve vrácení zaplacených kupních cen ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce DRUŽBA, SBD dle podaných žalobních návrhů SBD DRUŽBA ve výši celkem 6.848.032,- Kč,
 • oproti splnění povinnosti DRUŽBA, SBD obnovit vlastnické právo statutárního města Brna k pozemkům, event. id. podílům na pozemcích (pod bytovými domy dříve ve výlučném vlastnictví DRUŽBA, SBD), obsažených v podaných 116 žalobních návrzích, uvedených v soupisu vedených soudních sporů, event. zajistit přepis na list vlastnictví ČR - ÚZSVM
 • přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudních sporů ze svého;


B)
v návaznosti na výše uvedený postup, s vypořádáním soudních sporů na základě vydaných nepravomocných rozsudků soudu I. stupně č. j. 229 C 122/2011- 81 ze dne 14. 3. 2013, č. j. 229 C 137/2011-83 ze dne 15. 4. 2013, sp. zn. 29 C 93/2012 ze dne 24. 10. 2013, sp. zn. 29 C 84/2012 ze dne 24. 10. 2013, sp. zn. 221 C 123/2011 ze dne 30. 3. 2012 a 14. 8. 2012 ve spojení se sp. zn. 15 Co 422/2012 ze dne 29. 10. 2013 na základě žalob DRUŽBA, SBD proti statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti splnění povinnosti žalobce zajistit přepis vlastnického práva na žalovaného k pozemkům podle znění těchto rozsudků soud I. stupně, tj. spočívajícím:

u č.j. 229 C 122/2011-81 ze dne 14. 3. 2013:

- ve vrácení zaplacené kupní ceny 111.500,- Kč ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce, DRUŽBA, SBD,
- oproti splnění povinnosti žalobce DRUŽBA, SBD převést na žalovaného statutární město Brno vlastnické právo k pozemkům:
p. č. 2303/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 371 m2, nyní zapsaný na LV 1352,
p. č. 2305/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 367 m2 nyní zapsaný na LV 1345,
p. č. 2309/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 379 m2 nyní zapsaný na LV 1342,
vše v k. ú. Nový Lískovec, obec Brno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.
- přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého

u č.j. 229 C 137/2011-83 ze dne 15. 4. 2013:

- ve vrácení zaplacené kupní ceny 35.400,- Kč ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce, DRUŽBA, SBD,
- oproti splnění povinnosti žalobce DRUŽBA, SBD převést na žalovaného statutární město Brno vlastnické právo k pozemku:
p. č. 2823 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 354 m2

nyní zapsaném na LV 1395, v k. ú. Bohunice, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.
- přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého

u sp.zn. 29 C 93/2012 ze dne 24. 10. 2013

- ve vrácení zaplacené kupní ceny 58.102,- Kč ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce, DRUŽBA, SBD,
- oproti splnění povinnosti žalobce DRUŽBA, SBD převést na žalovaného statutární město Brno vlastnické právo k id. 36606/36920 pozemků:
p. č. 2452 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 262 m2

p. č. 2453 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 324 m2

nyní zapsaných na LV 1526
v k. ú. Nový Lískovec, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město.
- přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého

u sp.zn. 29 C 84/2012 ze dne 24. 10. 2013

- ve vrácení zaplacené kupní ceny 30.174,- Kč ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce, DRUŽBA, SBD,
- oproti splnění povinnosti žalobce DRUŽBA, SBD převést na žalovaného statutární město Brno vlastnické právo k id. 25180/39305 pozemku:
p. č. 2997 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 450 m2

nyní zapsaném na LV 1433
v k. ú. Bohunice, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město,
-přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého

u sp.zn. 221 C 123/2011 (15 Co 422/2012)

- rozsudek Krajského soudu v Brně, jako soudu odvolacího, sp. zn. 15 Co 422/2012 (v souvislosti se sp. zn. 221 C 123/2011) ze dne 29. 10. 2013(dosud nebyl doručen v písemné podobě , kterým se potvrzuje rozsudek Městského soudu v Brně, podle něhož:
žalované statutární město Brno je povinno zaplatit žalobci DRUŽBA, SBD částku 70.300,- Kč s ročním úrokem z prodlení 7,75 % od 23. 7. 2011 do zaplacení vše do 3 dnů od právní moci rozsudku oproti odevzdání pozemku p. č. 2047/1, zapsaného na LV č. 1806, k. ú. Starý Lískovec a pozemku p. č. 2049/1, zapsaného na LV č. 1811 , k. ú. Starý Lískovec, obec Brno,
-přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého."


takto:

ZMB souhlasí

 • s obecným postupem mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD, proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti odevzdání pozemků, event. podílů na pozemcích, který spočívá:

- ve vrácení zaplacených kupních cen ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce DRUŽBA, SBD, dle podaných žalobních návrhů SBD DRUŽBA,

 • oproti splnění povinnosti DRUŽBA, SBD, obnovit vlastnické právo statutárního města Brna k pozemkům, event. id. podílům na pozemcích (pod bytovými domy dříve ve výlučném vlastnictví DRUŽBA, SBD), obsažených v podaných žalobních návrzích, uvedených v soupisu vedených soudních sporů, event. zajistit přepis na list vlastnictví ČR - ÚZSVM,

 • s textem dopisu družstvu DRUŽBA, SBD, v souvislosti s obecným postupem mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD, proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti odevzdání pozemků, event. podílů na pozemcích.


Přípis tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení.


Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

69.

"Brno, Vackova, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - odůvodnění veřejné zakázky - ZM6/3152

ZMB schvaluje odůvodnění veřejné zakázky "Brno, Vackova, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", které tvoří přílohu č. 51 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

70.

"Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - odůvodnění veřejné zakázky - ZM6/3153

ZMB schvaluje odůvodnění veřejné zakázky "Brno, Staňkova I, Skřivanova II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu", které tvoří přílohu č. 52 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

71.

"Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo" - odůvodnění veřejné zakázky - ZM6/3177

ZMB schvaluje odůvodnění veřejné zakázky "Rekonstrukce NKP Špilberk - vodojemy, severní křídlo", které tvoří přílohu č. 53 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

72.

Dodatek č. 13 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - ZM6/3172

1. ZMB schvaluje předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu navrhovaného dodatku č. 13 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, který tvoří přílohu č. 54 těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem dodatku č. 13 Protokolu o předání a převzetí movitého a nemovitého majetku města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 

73.

Projekt IPRM "Revitalizace městských parků, III. etapa" - změna parametrů posouzení projektu, změna celkových nákladů - ZM6/3170

1. ZMB ruší usnesení Z6/030. zasedání ZMB konaného dne 21. 1. 2014, bod č. 53, které zní:

"1. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "Revitalizace městských parků, III. etapa", které tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení,
 • přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Revitalizace městských parků, III. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Revitalizace městských parků, III. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
úkol č.: [Z6/030/53]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2014-07-31]"


2. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "Revitalizace městských parků, III. etapa", které tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení,

 • zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5194 "Revitalizace městských parků, III. etapa" z 30.500 tis. Kč na 38.950 tis. Kč,

 • přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Revitalizace městských parků, III. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.


***
3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Revitalizace městských parků, III. etapa" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z6/034/73]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2014-07-31]

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

74.

Projekt IPRM "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" - změna parametrů posouzení projektu, změna celkových nákladů - ZM6/3169

1. ZMB ruší usnesení Z6/026. zasedání ZMB konaného dne 3. 9. 2013, bod č. 127, které zní:

"1. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed", které tvoří přílohu č. 89 těchto usnesení;
 • přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.


2. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
úkol č.: [Z6/026/127]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2013-12-02]"


2. ZMB schvaluje

 • posouzení projektu "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed", které tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení,

 • zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5179 "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" z 30.139 tis. Kč na 38.926 tis. Kč,

 • přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.


***
3. ZMB ukládá RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [Z6/034/74]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2014-06-30]

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

75.

Projekt IPRM IOP "Park Hvězdička" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3167

1. ZMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Park Hvězdička".

2. ZMB souhlasí s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Park Hvězdička", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. podmínek tvoří přílohu č. 57 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

77.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a" - změna v rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/3166

1. ZMB bere na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a.

2. ZMB souhlasí s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek tvoří přílohu č. 58 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

78.

Projekt IPRM "Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa" - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/3165

ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace maximálně ve výši 9.994.134,64 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu "Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa", která tvoří přílohu č. 59 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

79.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Brno Ph.D. talent" - smlouva o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob - ZM6/3171

ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 4.000.000,- Kč Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob, který tvoří přílohu č. 60 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

80.

Podpora meziobecní spolupráce - smlouva - ZM6/3174

1. ZMB ruší část usnesení Z6/032. zasedání ZMB ze dne 18. 3. 2014, bod č. 104, která zní:

"ZMB schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", která tvoří přílohu č. 70 těchto usnesení".


2. ZMB schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci při realizaci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", která tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

81.

Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města - dodatek č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace IPRM - ZM6/3168

ZMB schvaluje dodatek č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města, který tvoří přílohu č. 62 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

82.

Změna stanov společnosti KORDIS JMK, a.s. - ZM6/3222

ZMB schvaluje stanovy společnosti KORDIS JMK, a.s., se sídlem Brno, Nové sady 946/30, které tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

83.

Změna v orgánech společnosti SAKO Brno, a.s. - nové znění přílohy č. 5a usnesení Z6/001 zasedání ZMB, konaného dne 11. 11. 2010, bod č. 15 - ZM6/3231

ZMB mění přílohu č. 5a usnesení Z6/001 zasedání ZMB, konaného dne 11. 11. 2010, bod č. 15 v části 6. týkající se společnosti SAKO Brno, a.s.,
tak, že s účinností od 20. 5. 2014,
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
navrhuje zvolení členů Zastupitelstva města Brna uvedených v příloze č. 64 těchto usnesení členy představenstva a dozorčí rady společnosti SAKO Brno, a.s.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 

Ověřovatelé:

Ing. Petr Kratochvíl, v. r.

Mgr. Josef Haluza, v. r.

 
V Brně 21. května 2014
Zápis zpracovala Nikol Šabratová, Organizační odbor MMB
Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB