Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 
 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/049
konané dne 14. prosince 2011

 

 
 

 

Program:

1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/011 - RM6/03515

1b.

Odměna ředitelce MŠ Brno, Švermova 11 - RM6/03377

1c.

Vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky - Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace - RM6/03506

1d.

Vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky
Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace

1e.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠI Brno, Veslařská 256 - RM6/03518

1f.

Dopady sociální reformy I - převody zaměstnanců - RM6/03533

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/03372

4.

Žádost Městské policie Brno o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "SENIOR AKADEMIE VII." - RM6/03397

5.

Žádost Městské policie Brno o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "MOBIDIK" - RM6/03398

3.

Záměr dispozice s pozemky p. č. 1938/24,1938/313, 1938/315, 1938/316, 7274/1 v k. ú. Bystrc - RM6/03453

6.

Žádost Městské policie Brno o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "Dopravní výchova - realizace požadavků škol a obcí Jihomoravského kraje" - RM6/03396

7.

Změna "Pravidel pro přijímání, projednávání a vyřizování petic" - RM6/03366

8.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/03458

9.

"Aktualizace ratingu města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/03466

10.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Dodávku obálkovacího stroje pro Odbor životního prostředí MMB" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva se společností Dr. Jaroslav Barták - ALBACON - RM6/03487

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu Inzerce města Brna pro rok 2012" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva se společností MAFRA, a. s. - RM6/03393

12.

Zapojení zástupce města do tematické pracovní skupiny Ekonomika, výzkum a inovace v rámci zpracování Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 - RM6/03401

13.

Vyvěšení tibetské vlajky - RM6/03414

14.

Uložení ostatků prof. PhDr. Ctirada Kohoutka, CSc., na čestném pohřebišti města Brna - RM6/03413

15.

Zpráva o likvidaci Kovopodniku města Brna, státního podniku - v likvidaci - RM6/03523

19.

Investiční záměr na akci "Úprava veřejného prostranství Voříškova" - RM6/03380

17.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Trolejbusový terminál Bystrc - zoo" - RM6/03416

18.

Schválení investičního záměru "Rozšíření nástupiště na Mendlově náměstí" - RM6/03444

20.

Rozšíření investičního záměru na akci "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ" - RM6/03379

23.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Dům pánů z Kunštátu - úprava vstupu" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo se společností JAPEZ, spol. s r. o. - RM6/03478

24.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - středisko ekologické výchovy Hlídka v parku Špilberk" - provedení archeologického výzkumu - smlouva o dílo s Muzeem města Brna, příspěvkovou organizací - RM6/03423

25.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Technická podpora SYMANTEC" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/03477

26.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Služby pro přípravu exportních souborů datových struktur aplikací SAP včetně potřebných úprav" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/03474

27.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Technologický upgrade aplikace zvláštní matrika" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/03475

28.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Integrační datová platforma" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/03476

29.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Upgrade software Pixo View na webovou verzi a jeho podpora" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouvy - RM6/03419

31.

"Přístavba MŠ Brno, Tumaňanova 59" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo se společností PSK Brno, s. r. o. - RM6/03399

32.

"Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo s firmou CGM Czech a. s. - RM6/03357

33.

"ZŠ Otevřená" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PS BRNO, s. r. o. - RM6/03527

34.

"MŠ Kamechy - I. etapa, MČ Brno-Bystrc" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PROSTAVBY, a. s. - RM6/03421

37.

Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi statutárním městem Brnem a obcí Vranov - RM6/03370

38.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a spol. JMP Net, s. r. o. pro stavbu MČ Žebětín - dostavba kanalizace - RM6/03409

 

39.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a spol. JMP Net, s. r.o., pro stavbu MČ Žebětín - dostavba kanalizace - RM6/03408

40.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. Telefónica Q2 Czech Republic, a. s. pro stavby Rekonstrukce kmenové stoky E, Ráječek - Drážní těleso, Dostavba kmenové stoky EI, Makro - Ráječek a Dostavba kmenové stoky EI, Ráječek - Hájecká - RM6/03459

21.

"Rekonstrukce komunikací Tuřany II" - zadání veřejné zakázky - RM6/03472

41.

Návrh směny pozemků p. č. 76/97, 1410/1 a část p. č. 1373 za části pozemků p. č. 1425, 1422/1, 1423, 1427/1, 1427/2 a 1428/1 a nabytí práv odpovídajících věcným břemenům k pozemkům p. č. 76/97 a 1373/3 vše v k. ú. Brněnské Ivanovice pro stavbu "Stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská" - RM6/03470

42.

Nájemní smlouva na pronájem části pozemku p. č. 2042/1 v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Lávka přes Svratku v lokalitě Hněvkovského" s Povodím Moravy, s. p. - RM6/03471

43.

Dodatky č. 4 ke smlouvám o podnájmu pozemků p. č. 2695/4 a p. č. 2695/6 k. ú. Kuřim - RM6/03378

44.

Dodatek č. l k nájemní smlouvě č. 5407-2-009 ze dne 19. 10. 2007, Dodatek č. l k nájemní smlouvě č. 5408-2-00/|ze dne 31. 1. 2008, Dodatek č. l k nájemní smlouvě č. 5408-2-003 ze dne 10. 3. 2008 na pronájem částí zábradlí tvořícího součást místních komunikací v městě Brně - zúžení předmětu nájmu - RM6/03376

45.

Dohoda o narovnání k pozemkům p. č. 2253/5, 2275/59, 2275/112, vše v k. ú. Slatina - RM6/03443

46.

Záměr vložení nepeněžitého vkladu - pozemků v k. ú. Staré Brno dotčených stavbou "Parkovací dům Kopečná, k. ú. Staré Brno" do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/03447

47.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002. kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení - RM6/03473

48.

Rozpočtové opatření - přesun provozních výdajů rozpočtu Odboru správy majetku - RM6/03484

49.

Regenerace a zateplení bytového domu Plachty 510/6, Nový Lískovec, rozpočtové opatření - RM6/03495

50.

Žádost Bytového družstva Adamcova 6, družstvo, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z vybraného nájemného na opravu domu Adamcova 6 - RM6/03486

51.

Záměr rekonstrukce objektu Křenová č. or. 37, na pozemku p. č. 147 v k. ú. Trnitá - RM6/03428

52.

Mandátní smlouva o zajišťování správy, provozu a údržby domu Kobližná 10, včetně pozemku - RM6/03427

30.

"Statické zajištění budovy Staré radnice" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo se společností KOMFORT, a. s. - RM6/03513

53.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Dům s pečovatelskou službou Křídlovická", výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo - RM6/03435

54.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská", výběr nejvhodnější nabídky - smlouvy o dílo - RM6/03429

55.

"IPRM v problémové obytné zóně města - stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68" - dodatek č. 2 smlouvy o dílo - RM6/03510

56.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0066110504428 na akci "Sanace skalní stěny na pozemku p. č. 1434 a 300/2 v k. ú. Bosonohy, ulice Práčata - V. etapa" uzavíraný se společností NOVAPOL GROUP, a. s. - RM6/03402

57.

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 66086001 odečítání hodnot indikátorů a vodoměrů, rozdělení (rozúčtování nákladů na dodávku tepelné energie uzavíraný se společností TB - služby, s. r. o. - RM6/03406

58.

Nájem bytů v celoměstském zájmu - poskytnutí náhradních bytů nájemcům z domu Pisárecká 10 v Brně - RM6/03434

59.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu ČR - Nejvyššímu soudu ČR - RM6/03433

60.

Nájemce bytu v domě Jabloňová 24 v Brně - RM6/03431

61.

Žádost manželů xxxxxxxxxx o pronájem jiného bytu - RM6/03432

62.

Žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o uzavření dohody o společném nájmu bytu - RM6/03430

63.

Smlouva nájmu nebytových prostor v objektu Moravské nám. 3 - RM6/03405

64.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor v objektu Táborská 185, k. ú. Židenice - RM6/03412

65.

Žádost společnosti ART PROGRES s. r. o. o snížení nájemného v objektu Údolní 15 - RM6/03403

66.

Žádost společnosti Bicom s. r. o. o prominutí nájmu a nákladů za služby za užívání nebytových prostor v objektu Anenská 10, dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - RM6/03404

67.

Záměr prodeje pozemku p. č. 7975/30 v k. ú. Židenice společnostem Hošek Motor a. s. a Elektromont Brno, akciová společnost - návrh na změnu usnesení - RM6/03457

68.

Záměr prodeje pozemku p. č. 74/43 v k. ú. Husovice - bývalé drážní těleso Tišnovka - RM6/03460

69.

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Husovice v lokalitě "Písečník" - informace - RM6/03469

70.

Záměr prodeje pozemků p. č. 474, p. č. 475, p. č. 476, p. č. 477, p. č. 478 a p. č. 479 vše v k. ú. Zábrdovice - RM6/03462

71.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 937/3 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/03456

72.

Záměr prodeje budovy Jamborova č. or. 20, čp. 3174 a pozemku p. č. 5555/1 v k. ú. Židenice - RM6/03501

73.

Nabytí objektu garáže bez čp/če na pozemcích p. č. 1580/4 a p. č. 1580/14, oba v k. ú. Bystrc a pozemku p. č. 1580/4 v k. ú. Bystrc - z vlastnictví ČR - Správy nemovitostí města Brna, s. p., v likvidaci do vlastnictví statutárního města Brna - stanovisko zakladatele - RM6/03455

74.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3234 a p. č. 3235, k. ú. Bohunice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/03461

75.

Nabytí vodovodní a dvou kanalizačních přípojek na pozemku p. č. 1077 k. ú. Žebětín - RM6/03503

76.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemku p. č. 2093/204 v k. ú. Bystrc - RM6/03465

77.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Komín, stavby hasičské zbrojnice Jundrovská č. or. 55 č. p. 1115 na pozemcích p. č. 1450/61, 1450/62, 4802/66 a pozemku p. č. 1450/61, vše v k. ú. Komín - RM6/03467

78.

Dispozice s pozemky v k. ú. Bystrc v lokalitě Horní náměstí - RM6/03452

79.

Návrh na dispozici s částmi pozemků p. č. 375/1, p. č. 375/7, p. č. 375/9, p. č. 5776/1 a p. č. 6925/1, vše v k. ú. Bystrc - RM6/03508

80.

Záměr dispozice s částmi pozemku p. č. 7/1, p. č. 8, p. č. 10, p. č. 11 v k. ú. Město Brno - výstavba podzemního garážového objektu v lokalitě Janáčkova divadla - principy podmínek smluvních vztahů - RM6/03511

81.

Záměr dispozice s pozemky pod regulačními stanicemi plynu ve vlastnictví JMP Net, s. r. o. v různých k. ú. - RM6/03468

82.

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Slatina - RM6/03454

83.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 433/3 v k. ú. Štýřice - RM6/03505

84.

Záměr pronájmu a budoucího prodeje části pozemku p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole - RM6/03498

85.

Záměr pronájmu a budoucího prodeje části pozemku p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole - RM6/03497

86.

Návrh pronájmu části pozemku p.č. 740/1 v k. ú. Veveří - RM6/03504

87.

Pronájem části pozemku p. č. 810/7 v k. ú. Trnitá - změna usnesení - RM6/03463

88.

Změna usnesení ve věci pronájmu částí pozemku p. č. 810/7, 809/8 a 808/12 v k. ú. Trnitá - RM6/03496

89.

Smlouva o nájmu pozemku p. č. 556/6 a dohody o právu průjezdu objektem Koliště 19a a přes pozemky p. č. 558/1 a 556/7, vše k. ú. Zábrdovice, s ČR - Generálním ředitelstvím cel - RM6/03407

90.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0063110304320 na pozemky v areálu AGRO Brno-Tuřany, a. s. - RM6/03500

91.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku p. č. 287/1 k. ú. Město Brno mezi statutárním městem Brnem, společností PZ PROJEKT a. s. a společností PORTA BRNO plus, a. s. - RM6/03464

92.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 62 99 2 024 a k nájemní smlouvě č. 62 04 2 091 na pronájem pozemků p. č. 716/2, 724/12 a částí pozemků p. č. 724/1, 724/6 v k. ú. Veveří - RM6/03499

93.

Zelný trh - úprava pobytové plochy před Moravským zemským muzeem, návrh rozmístění parkovacích stání na náměstí - RM6/03297

95.

Pověření projektového manažera OIEF k vybraným projektovým projektům SFŽP ČR - RM6/03417

96.

Projekt "Procesní optimalizace, implementace projektového řízení a monitoring spokojenosti uživatelů služeb na TSB" - výzva k podání nabídky - RM6/03483

94.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Bytová zástavba Brno-Chrlice" v lokalitě Žlíbky - Ovčírny v k. ú. Chrlice, MČ Brno-Chrlice - RM6/03395

97.

Projekt Komplexní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách - smlouva o partnerství - změna smlouvy - RM6/03420

98.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města "Venkovní úpravy Francouzská" - žádost o dotaci - RM6/03502

99.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města Brna "Petrov" - žádost o dotaci - RM6/03481

100.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města Brna "Orlí, Měnínská a Novobranská" - Žádost o dotaci - RM6/03480

101.

Zateplení objektů v Brně - žádost o dotaci - RM6/03418

103.

Žádost paní Gizely Krausové o převod hrobového zařízení, návrh darovací smlouvy - RM6/03392

104.

"Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp" mezi statutárním městem Brnem a společností EKOLAMP s. r. o - RM6/03382

105.

Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo č. 51049046 - o zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území statutárního města Brna - RM6/03381

106.

Aktualizace investičního záměru na akci "Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy" - RM6/03375

107.

Schválení investičního záměru "Rekonstrukce pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, Vondrákova 15, Brno-Bystrc" - RM6/03440

108.

Žádost o souhlas se zpracováním investičního záměru "Změna topného média - objekt Zelný trh 9, Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace" - RM6/03439

109.

Žádost o udělení souhlasu RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Budova Sýpka 26a - rekonstrukce a rozšíření" - RM6/03390

110.

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 - RM6/03415

111.

Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - RM6/03410

112.

Žádosti o dotace příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v oblasti kultury na rok 2012 - doplnění a aktualizace přílohy k usnesení R6/039. schůze Rady města Brna konané dne 29. 9. 2011, bod č. 27 - RM6/03411

113.

Podání žádosti o zařazení projektu Městského programu prevence kriminality v Brně "Bezpečná lokalita - Bezpečné bydlení" do soutěže o mezinárodní cenu Dubaje za nejlepší praktické příklady vedoucí ke zlepšení životních podmínek - RM6/03385

114.

Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB pro rok 2011 - RM6/03438

115.

Odpisové plány příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče Magistrátu města Brna na rok 2012 - RM6/03386

116.

Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkovým organizacím Domovu pro seniory Kociánka a Centru sociálních služeb - RM6/03387

117.

Likvidace movitého majetku předaného k hospodaření Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/03441

118.

Likvidace movitého majetku předaného k hospodaření Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci - RM6/03442

119.

Smlouva o bezúplatném převodu majetku statutárního města Brna, svěřeného příspěvkové organizaci Úrazová nemocnice v Brně do vlastnictví Úrazové nemocnice v Brně - RM6/03425

120.

Smlouva o bezúplatném převodu majetku statutárního města Brna, svěřeného příspěvkové organizaci Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, do vlastnictví Centra dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace - RM6/03426

121.

Smlouva o bezúplatném převodu majetku statutárního města Brna, svěřeného příspěvkové organizaci Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, do vlastnictví Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace - RM6/03424

122.

Pronájem nebytových prostor v objektu divadla Reduta v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/03491

123.

Zrušení nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor v objektu Janáčkova divadla v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/03492

124.

Záměr pronájmu nebytových prostory objektu Rašínova 12, Brno (objekt lázní), na pozemku p. č. 40, k. ú. Město Brno - RM6/03490

125.

Záměr pronájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova - RM6/03450

126.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 71012001 mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Yvetou Tomanovou a návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Yvetou Tomanovou s. r. o. v objektu domu na ul. Fügnerově 39 - RM6/03451

 

127.

Záměr vložení nepeněžitého vkladu - pozemků v k. ú. Město Brno dotčených stavbou "Parkovací objekt - ulice Panenská" o základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/03449

128.

Záměr vložení nepeněžitého vkladu - pozemků v k. ú. Město Brno dotčených stavbou "Janáčkovo kulturní centrum v Brně" do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/03448

129.

Smlouva o právu stavby na pozemcích p. č. 589, 592, 593/1, 593/2, 593/3, 593/5, 601, 604, 619/2, 620/7, vše k. ú. Město Brno pro stavbu "Janáčkovo kulturní centrum v Brně" - RM6/03445

130.

Smlouva o právu stavby na pozemcích p. č. 501/1, 501/2, 502/2, 618, 620/3, 620/10, 621 a 503, vše k. ú. Město Brno pro stavbu "Parkovací objekt - ulice Panenská, Brno-střed" - RM6/03446

131.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města "Park Hvězdička" - Žádost o dotaci - RM6/03482

133.

Projekt Digitalizace Archivu města Brna - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/03509

135.

"Neinvestiční dotace na činnost Jednotných kontaktních míst (JKM) zřizovaných podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb" - RM6/03514

136.

Petice s názvem "Proti přerušení činnosti a likvidaci souboru Janáčkovy opery" - další podání - odpověď - RM6/03525

137.

Svěření působnosti uzavírat nájemní smlouvy na pronájem částí místních komunikací a záměr pronájmu částí místních komunikací - RM6/03512

138.

"Vila Tugendhat" - dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se společností UNISTAV a. s. - RM6/03485

139.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - výzva k podání nabídky - RM6/03524

140.

"RN Jeneweinova a vodovod Komárov" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společnostmi IMOS, a. s., OHL ŽS, a. s., a FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. - RM6/03519

141.

Dopis asociace českých a moravských nemocnic na Radu města Brna - odpověď - RM6/03517

142.

Beringie - Kamčatka - elementy naučné stezky" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou EXPEL s. r. o. - RM6/03526

143.

Dohoda o ukončení smlouvy č. 0074091703735 o provozování sportovní haly Morenda a návrh pronájmu budovy č. pop. 470, na ul. Vídeňská č. or. 9 (hala Morenda) na pozemku p. č. 456/2 s pozemky p. č. 456/2 a p. č. 456/3, vše v k. ú. Štýřice - RM6/03528

144.

Dohody o zrušení výpovědí a dohod o zrušení smluv - zajištění úklidu objektů ve vlastnictví statutárního města Brna - RM6/03521

145.

Dohoda o zrušení výpovědi a o zrušení smlouvy a dodatek č. 87 k obchodní smlouvě o zajištění služeb v objektech MMB - zajištění ostrahy objektů ve vlastnictví statutárního města Brna - RM6/03520

146.

"Dodávka elektrické energie" - smlouvy se společností Lumen Energy a. s. - RM6/03522

147.

Veletrh REGIONTOUR 2012 - smlouva o výpůjčce s ak. soch. Oldřichem Rujbrem a Ing. arch. Petrem Kameníkem - RM6/03530

148.

Změna přílohy usnesení R6/047. schůze RMB, bod č. 4 "Výroba a zajištění vysílání televizního zpravodajsko-publicistického pořadu Brněnské oko" - RM6/03539

 
 
 

149.

Řešení vztahu statutárního města Brna ke společnosti BRNO PARKING, a. s.:
- prodej akciového podílu statutárního města Brna ve společnosti BRNO PARKING, a. s.
- nabytí pozemku p. č. 502/1 v k. ú. Město Brno do majetku statutárního města Brna
- dohoda o ukončení nájemní smlouvv k pozemku p. č. 501/1 v k. ú. Město Brno
- zajištění všech závazků smlouvou o nakládání s předmětem úschovy - změna přílohv usnesení
- RM6/03538

150.

Souhlas zřizovatele Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, s uzavřením smlouvy o poskytnutí daru - RM6/03529

151.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci - RM6/03532

152.

Výpověď Janu Hrabalovi z pronájmu nebytových prostor v objektu Domu pánů
z Kunštátu v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/03534


 
Bod 3 byl projednán po bodě 5
Bod 19 byl projednán po bodě 15
Bod 21 byl projednán po bodě 40
Bod 30 byl projednán po bodě 52
Bod 94 byl projednán po bodě 96

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

 
 

16.

Návrh informační koncepce ISVS - RM6/

22.

"Areál volného času při ulici Mírová u pramene svatého Floriána" zrušení zadávacího řízení - RM6/03400

35.

"Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společnostmi Skanska a. s. a Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s. r. o., úprava časového harmonogramu stavby RM6/

36.

Návrh dodatku č. 1 k mandátní smlouvě č. 6 - zajištění organizace dopravy v klidu na rok 2012

102.

Soudní spor mezi statutárním městem Brnem a společností S.O.S. zvířatům, spol. s r. o., návrh rozpočtového opatření FM 4200 Odbor životního prostředí MMB - RM6/

132.

Projekt Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička - Žádost o dotaci - RM6/03479

134.

Žádost o udělení souhlasu RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Budova Sýpka 26a - rekonstrukce a rozšíření" - RM6/03390


 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomen:

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

 
 
 

1a.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/011 - RM6/03515

Bylo hlasováno bez rozpravy.


 

RMB ukládá splnění úkolů vyplývajících z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/011 vedoucí pracovnici:

 
1. Úkol č. Z6/011/14/01

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2012

***
RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zabezpečit rozpis rozpočtu města Brna podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové skladby, účelových znaků, nástrojů a zdrojů financování (ÚZ), jmenovitých náplní vybraných položek provozních výdajů a konkrétních investičních akcí (ORG).
***
úkol č. [R6/049/1a/01]
zodpovídá: vedoucí ORF MMB [24]
termín: [2012-01-09]

 
2. Úkol č. Z6/011/14/02

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2012

***
RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2012, v členění na rozpočet města a rozpočty městských částí, schválené jejich zastupitelstvy.
***
úkol č. [R6/049/1a/02]
zodpovídá: vedoucí ORF MMB [24]
termín: [2012-04-03]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Úkol č. Z6/011/14/03

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2012

***
RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předkládat Zastupitelstvu města Brna současně s projednáváním zprávy o rozpočtovém hospodaření statutárního města Brna rozpočtová opatření, schválená Radou města Brna na základě pověření dle bodu 5.
Termín: vždy po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí, ve zprávě o výsledcích rozpočtového hospodaření statutárního města Brna
***
úkol č. [R6/049/1a/03]
zodpovídá: vedoucí ORF MMB [24]
termín: [po skončení čtvrtletí]

 
4. Úkol č. Z6/011/14/04

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2012

***
RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předložit Zastupitelstvu města Brna vyrovnané finanční plány příspěvkových organizací, zřízených městem, které respektují schválený rozpočet města na rok 2012
***
úkol č. [R6/049/1a/04]
zodpovídá: vedoucí ORF MMB [24]
termín: [2012-04-03]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

1b.

Odměna ředitelce MŠ Brno, Švermova 11 - RM6/03377

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje odměnu ředitelce MŠ nám. Brno, Švermova 11, Mgr. Jarmile Krásové, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Odměna je poskytována za úspěšné splnění zvláště významného pracovního úkolu, který ředitelka podstatným způsobem ovlivnila, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., školsky zákon. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem mimořádných odměn.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

1c.

Vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky - Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace - RM6/03506

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměňujícím návrhu usnesení.


1. RMB vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace.

2.RMB schvaluje text inzerátu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

3. RMB jmenuje výběrovou komisi ve složení:

předseda komise
- Bc. Roman Onderka MBA, primátor

členové výběrové komise:
- Ladislav Macek - náměstek primátora
- JUDr. Jiří Oliva - předseda Komise životního prostředí RMB
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
- Mgr. Martin Ander, Ph.D. - místopředseda Komise RMB pro rozvoj města
- Ing. Olga Nováková - vedoucí úseku rozvoje města MMB
- Ing. Martin Vaněček - vedoucí Odboru životního prostředí MMB
- Bc. Bohuslava Zámečníková - vedoucí Personálního oddělení MMB
- PhDr. Jarmila Daxnerová-Kvapilová - psycholog, hlas poradní.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

1d.

Vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky
Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace - RM6/03507

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměňujícím návrhu usnesení.


1. RMB vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace.

2.RMB schvaluje text inzerátu, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

3. RMB jmenuje výběrovou komisi ve složení:

předseda komise
- Bc. Roman Onderka MBA, primátor

členové výběrové komise:
- Ladislav Macek - náměstek primátora
- JUDr. Jiří Oliva - předseda Komise životního prostředí RMB
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
- Mgr. Martin Ander, Ph.D. - místopředseda Komise RMB pro rozvoj města
- Ing. Olga Nováková - vedoucí úseku rozvoje města MMB
- Ing. Martin Vaněček - vedoucí Odboru životního prostředí MMB
- Bc. Bohuslava Zámečníková - vedoucí Personálního oddělení MMB
- PhDr. Jarmila Daxnerová-Kvapilová - psycholog, hlas poradní.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1e.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠI Brno, Veslařská 256 - RM6/03518

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB jmenuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 166 odst. 2 a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 1. 1. 2012 na místo ředitelky MŠI Brno, Veslařská 256, Mgr. et Bc. Martinu Šplíchalovou.

2. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a v souladu s § 102, odst. 2, písm b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

s účinností k 1. 1. 2012
plat ředitelce MŠI Brno, Veslařská 256, paní Mgr. et Bc. Martině Šplíchalové z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky MŠI Brno, Veslařská 256 dle přílohy č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.
***
úkol č.: [R6/049/1e]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.


 

1f.

Dopady sociální reformy I - převody zaměstnanců - RM6/03533

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje v souladu se zákonem č. 366/2011 Sb. snížení počtu funkčních míst o 31 v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů u zaměstnanců Odboru sociální péče Magistrátu města Brna na Českou republiku - Ministerstvo práce a sociálních věcí a Českou republiku - Úřad práce České republiky a současně navýšení 15 funkčních míst v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců úřadů městských částí na zabezpečení výkonu činností dle metodiky MPSV k 1. lednu 2012.

2. RMB stanoví v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 1. 1. 2012 celkový počet plánovaných funkčních míst MMB s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 1. 1. 2012 bude stanoven od schváleného stavu k 31. 12. 2011 a bude jej garantovat Organizační odbor.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru sociální péče MMB promítnout schválenou organizační zněnu do dotčených popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru tajemníkovi MMB ke schválení.
***
úkol č.: [R6/049/1f/01]
zodpovídá: OSP MMB [20]
termín: [2011-12-22]

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru sociální péče MMB promítnout schválenou organizační změnu do Organizačního řádu MMB a následně i do Statutu města Brna a normativních aktů .
***
úkol č.: [R6/049/1f/02]
zodpovídá: OSP MMB [20]
termín: [2012-03-05]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/03372

Bylo hlasováno bez rozpravy o pozměněném návrhu usnesení.


RMB schvaluje zahraniční pracovní cestu Bc. Romana Onderky, MBA, primátora města Brna, Ing. Olivera Pospíšila, náměstka primátora, a v případě neúčasti primátora města Brna jako nahradníka Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora do Francie - Cannes na veletrh nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2012 ve dnech 6.-9. 3. 2012 (a v době potřebné n a cestu).

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

4.

Žádost Městské policie Brno o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "SENIOR AKADEMIE VII." - RM6/03397

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje Městskou policií Brno ve výši 100.000,- Kč na realizaci projektu "SENIOR AKADEMIE VII." v roce 2012, která tvoří přílohu č. 103 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje ředitele MP Brno podpisem žádosti o dotaci a všech s ní souvisejících dokumentů a formulářů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

5.

Žádost Městské policie Brno o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "MOBIDIK" - RM6/03398

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje Městskou policií Brno ve výši 155.200,- Kč na realizaci projektu "MOBIDIK" v roce 2012, která tvoří přílohu č. 104 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
2. RMB pověřuje ředitele MP Brno podpisem žádosti o dotaci a všech s ní souvisejících dokumentů a formulářů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

3.

Záměr dispozice s pozemky p. č. 1938/24,1938/313, 1938/315, 1938/316, 7274/1 v k. ú. Bystrc - RM6/03453

Dotazy členů RMB zodpověděli Tomáš Přibislavský, místostarosta Brna-Bystrc a Ing. Sršeň, vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I.


1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxx xxxxxx ze dne 19. 1. 2011 o směnu pozemků p. č. 1938/24, 1938/315, 1938/316 v k. ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky p. č. 1938/313, p. č. 7274/1 ve vlastnictví xxxxx xxxxxx nebo prodej popř. o pronájem pozemků p. č. 1938/24, 1938/315, 1938/316 v k. ú. Bystrc.

2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku:
- p. č. 1938/24 - ostatní plocha, o výměře 40 m²

v k. ú. Bystrc

směny pozemků:
- p. č. 1938/315 - ostatní plocha, o výměře 95 m²
- p. č. 1938/316 - ostatní p1ocha, o výměře 53 m²

vše v k. ú. Bystrc

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

 

6.

Žádost Městské policie Brno o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "Dopravní výchova - realizace požadavků škol a obcí Jihomoravského kraje" - RM6/03396

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje Městskou policií Brno ve výši 96.000,- Kč na realizaci projektu "Dopravní výchova - realizace požadavků škol a obcí Jihomoravského kraje" v roce 2012, která tvoří přílohu č. 105 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
2. RMB pověřuje ředitele MP Brno podpisem žádosti o dotaci a všech s ní souvisejících dokumentů a formulářů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

7.

Změna "Pravidel pro přijímání, projednávání a vyřizování petic" - RM6/03366

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze materiálu.


RMB schvaluje

 • Změnu "Pravidel pro přijímání, projednávání a vyřizování petic", která tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu;
 • Úplné znění "Pravidel pro přijímání, projednávání a vyřizování petic", které tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

8.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/03458

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje na základě usnesení Z6/002. Zastupitelstva města Brna, bod 11.G.2., rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 6 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

9.

"Aktualizace ratingu města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/03466

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu "Aktualizace ratingu města Brna nabídku společnosti Standard&Poor's Credit Market Services Europe Ltd. (Germany Branch), Neue Mainzerstrasse 52, 60311 Frankfurt/Main, Spolková republika Německo.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Standard&Poor's Credit Market Services Europe Ltd. (Germany Branch), Neue Mainzerstrasse 52, 60311 Frankfurt/Main, Spolková republika Německo na "Aktualizaci ratingu města Brna", která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

***
4. RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie.
T: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/049/9/01]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [viz usnesení]

***
5. RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/049/9/02]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

10.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Dodávku obálkovacího stroje pro Odbor životního prostředí MMB" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva se společností Dr. Jaroslav Barták - ALBACON - RM6/03487

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávku obálkovacího stroje pro Odbor životního prostředí MMB" jako nejvhodnější společnost Dr. Jaroslav Barták - ALBACON, se sídlem Malátova 1/91, 150 00 Praha 5.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Dr. Jaroslav Barták -ALBACON, se sídlem Malátova 1/91, 150 00 Praha 5, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru vnitřních věcí MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu Inzerce města Brna pro rok 2012" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva se společností MAFRA, a. s. - RM6/03393

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Inzerce města Brna pro rok 2012" jako nejvhodnější nabídku společnosti MAFRA, a. s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha.

2. RMB schvaluje smlouvu o poskytnutí inzertního prostoru v magazínu CITY DNES Brno mezi statutárním městem Brnem a společností MAFRA, a. s., která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

12.

Zapojení zástupce města do tematické pracovní skupiny Ekonomika, výzkum a inovace v rámci zpracování Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 - RM6/03401

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí zapojení Dr. Ing. Marie Zezůlkové, vedoucí Kanceláře strategie města, do tematické pracovní skupiny Ekonomika, výzkum a inovace v rámci zpracování Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 usnesením Rady Jihomoravského kraje ze dne 15. 11. 2011.

2. RMB souhlasí se stanovením Jakuba Rybáře, DiS., jako zástupce Dr. Ing. Marie Zezůlkové, vedoucí Kanceláře strategie města, v tematické pracovní skupině Ekonomika, výzkum a inovace.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

13.

Vyvěšení tibetské vlajky - RM6/03414

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).


1. RMB souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky v rámci akce "Vlajka pro Tibet" na budově Nové radnice dne 10. března 2012.

***
2. RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB připravit odpověď jménem odboru.
***
úkol č.: [R6/049/13/01]
zodpovídá: OVV MMB [22]
termín: [bezodkladně]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit vyvěšení tibetské vlajky na budově Nové radnice dne 10. března 2012
***
úkol č.: [R6/049/13/02]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

14.

Uložení ostatků prof. PhDr. Ctirada Kohoutka, CSc., na čestném pohřebišti města Brna - RM6/03413

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje v souladu s ustanovením čl. 2 odst. (1) Statutu čestného pohřebiště města Brna uložení ostatků prof. PhDr. Ctirada Kohoutka, CSc., na čestném pohřebišti města Brna ve skupině čestných hrobů č. H5E, hrobové místo č. 3.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

15.

Zpráva o likvidaci Kovopodniku města Brna, státního podniku - v likvidaci - RM6/03523

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- účetní závěrku (ke dni skončení likvidace) Kovopodniku města Brna, státního podniku v likvidaci, ověřenou auditorem
- konečnou zprávu o průběhu likvidace Kovopodniku města Brna, státního podniku, v likvidaci
Výše uvedené dokumenty tvoří přílohy č. 10 tohoto zápisu.

2. RMB bere na vědomí zprávu auditora společnosti TOP AUDITING, s. r. o., ze dne 27. 5. 2009.

***
3. RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB zajistit podání návrhu na výmaz Kovopodniku města Brna, státního podniku - v likvidaci z obchodního rejstříku.
***
úkol č.: [R6/049/15]
zodpovídá: OVV MMB [22]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

19.

Investiční záměr na akci "Úprava veřejného prostranství Voříškova" - RM6/03380

Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasoval 1 člen, nikdo nebyl proti, 9 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.

 

17.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Trolejbusový terminál Bystrc - zoo" - RM6/03416

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci: Trolejbusový terminál Bystrc - zoo" (MČ Brno-Bystrc).

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

18.

Schválení investičního záměru na akci "Rozšíření nástupiště na Mendlově náměstí" - RM6/03444

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.

 
 

20.

Rozšíření investičního záměru na akci "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ" - RM6/03379

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.

 

23.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Dům pánů z Kunštátu - úprava vstupu" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo se společností JAPEZ, spol. s r. o. - RM6/03478

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Dům pánů z Kunštátu - úprava vstupu" jako nejvhodnější nabídku společnosti JAPEZ, spol. s r. o., Nová 609, 691 25 Vranovice.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností JAPEZ, spol. s r. o., Nová 609, 691 25 Vranovice, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

24.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - středisko ekologické výchovy Hlídka v parku Špilberk" - provedení archeologického výzkumu - smlouva o dílo s Muzeem města Brna, příspěvkovou organizací - RM6/03423

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Muzeem města Brna, příspěvkovou organizací, Špilberk 1, 662 24 Brno na zpracování záchranného archeologického výzkumu při investiční akci "Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - středisko ekologické výchovy Hlídka v parku Špilberk", která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

25.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Technická podpora SYMANTEC" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/03477

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Emmer, vedoucí Odboru městské informatiky MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze materiálu.

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Technická podpora SYMANTEC" jako nejvhodnější nabídku firmy VAHAL, s. r. o., IČ 49975714, se sídlem Vrahovická 56c, 798 11 Prostějov.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou VAHAL, s. r. o., IČ 49975714, se sídlem Vrahovická 56c, 798 11 Prostějov, která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

26.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Služby pro přípravu exportních souborů datových struktur aplikací SAP včetně potřebných úprav" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/03474

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Služby pro přípravu exportních souborů datových struktur aplikací SAP včetně potřebných úprav" jako nejvhodnější nabídku firmy IBM Česká republika, spol. s r. o., IČ 14890992, se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 - Chodov.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou IBM Česká republika, spol. s r. o., IČ 14890992, se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 - Chodov, která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana Ph.D., 1. náměstka primátora podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

27.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Technologický upgrade aplikace zvláštní matrika" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/03475

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Technologický upgrade aplikace zvláštní matrika" jako nejvhodnější nabídku firmy HIPro spol. s r. o., IČ 41604083, se sídlem Lidická 1869/28, 602 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou HIPro spol. s r. o., IČ 41604083, se sídlem Lidická 1869/28, 602 00 Brno., která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana Ph.D., 1. náměstka primátora podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

28.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Integrační datová platforma" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/03476

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Integrační datová platforma" jako nejvhodnější nabídku firmy JAVLIN a. s., IČ 28213874, se sídlem Křemencova 164, 110 00 Praha 1.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou JAVLIN a. s., IČ 28213874, se sídlem Křemencova 164, 110 00 Praha 1, která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana Ph.D., 1. náměstka primátora podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

29.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Upgrade software Pixo View na webovou verzi a jeho podpora" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouvy - RM6/03419

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Upgrade software PixoView na webovou verzi a jeho podpora" jako nejvhodnější nabídku firmy GEODIS BRNO, spol. s r. o., IČ 00559709, se sídlem Lazaretní 11a, 615 00 Brno.

2. RMB schvaluje
- smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou GEODIS BRNO, spol. s r. o., IČ 00559709, se sídlem Lazaretní 11a, 615 00 Brno, která tvoří přílohu č. 17a tohoto zápisu;

- smlouvu licenční mezi statutárním městem Brnem a firmou GEODIS BRNO, spol. s r.o., IČ 00559709, se sídlem Lazaretní 11a, 615 00 Brno, která tvoří přílohu č. 17b tohoto zápisu;

- smlouvu o poskytování služeb podpory a údržby mezi statutárním městem Brnem a firmou GEODIS BRNO, spol. s r. o., IČ 00559709, se sídlem Lazaretní 11 a, 615 00 Brno, která tvoří přílohu č. 17c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem těchto smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

31.

"Přístavba MŠ Brno, Tumaňanova 59" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo se společností PSK Brno, s. r. o. - RM6/03399

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. l písm. f zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Přístavba MŠ Brno, Tumaňanova 59" jako nejvhodnější nabídku společnosti PSK Brno, s. r. o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/049/31/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

3. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností PSK Brno, s. r. o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
T : do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/049/31/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č.137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/049/31/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

 
 
6. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- podpisem smlouvy o dílo;
- podpisem formuláře Oznámení o zadání zakázky.
T: bezodkladně po uplynutí zákonné lhůty pro podání námitek dle § 110 odst.4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst.5 zákona;

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

32.

"Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo s firmou CGM Czech a. s. - RM6/03357

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst.1 písm.f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni" jako nejvhodnější nabídku firmy "CGM Czech a. s., Táborská 1148, 251 01 Říčany, IČ 49973215".

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/049/32/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

3. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností "CGM Czech a. s., Táborská 1148, 251 01 Říčany, IČ 49973215" na zhotovení díla "Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni", která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky";
- podpisem smlouvy o dílo.
T: bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
T: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/049/32/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/049/32/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

33.

"ZŠ Otevřená" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PS BRNO, s. r. o. - RM6/03527

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "ZŠ Otevřená" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

2. RMB bere na vědomí odeslání písemné výzvy k jednání pro veřejnou zakázku na stavební práce "ZŠ Otevřená" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v jednacím řízení bez uveřejnění.

3. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "ZŠ Otevřená" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace jako nejvhodnější nabídku společnosti PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno, IČ 25506820.

4. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno na zhotovení díla "ZŠ Otevřená", který tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
- podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách
T: do 48 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/049/33/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/049/33/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

34.

"MŠ Kamechy - I. etapa, MČ Brno-Bystrc" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PROSTAVBY, a. s. - RM6/03421

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu - pro hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.


 
 

37.

Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi statutárním městem Brnem a obcí Vranov - RM6/03370

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 38-40.


1. RMB schvaluje dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi statutárním městem Brnem a obcí Vranov, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem této dohody.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

38.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a spol. JMP Net, s. r. o. pro stavbu MČ Žebětín - dostavba kanalizace - RM6/03409

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby k pozemku p. č. 147 v k. ú. Žebětín mezi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako budoucími povinnými z věcného břemene, spol. JMP Net, s r. o., jako budoucím oprávněným z věcného břemene a statutárním městem Brnem jako investorem, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

39.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a spol. JMP Net, s. r. o., pro stavbu MČ Žebětín - dostavba kanalizace - RM6/03408

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením stavby k pozemku p. č. 145/1 v k. ú. Žebětín mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako budoucími povinnými z věcného břemene, spol. JMK Net, s. r. o. jako budoucím oprávněným z věcného břemene a statutárním městem Brnem jako investorem, která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

40.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. Telefónica O2 Czech Republic, a. s. pro stavby Rekonstrukce kmenové stoky E, Ráječek - Drážní těleso, Dostavba kmenové stoky EI, Makro - Ráječek a Dostavba kmenové stoky EI, Ráječek - Hájecká - RM6/03459

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 3, 4/1, 14, 15, 16, 41, 20/6 a 20/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice mezi spol. Telefónica 02 Czech Republic, a. s. jako budoucím oprávněným z věcného břemene a statutárním městem Brnem jako budoucím povinným z věcného břemene a stavebníkem, která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

21.

"Rekonstrukce komunikací Tuřany II" - zadání veřejné zakázky - RM6/03472

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.

 
 
 
 
 
 
 
 

41.

Návrh směny pozemků p. č. 76/97, 1410/1 a část p. č. 1373 za části pozemků p. č. 1425, 1422/1, 1423, 1427/1, 1427/2 a 1428/1 a nabytí práv odpovídajících věcným břemenům k pozemkům p. č. 76/97 a 1373/3 vše v k. ú. Brněnské Ivanovice pro stavbu "Stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská" - RM6/03470

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit se záměrem směny pozemků:
- část p. č. 1373 oddělená geometrickým plánem č. 1063-25/2011 a označená jako p.č. 1373/3 orná půda, o výměře 820 m²
- p. č. 1410/1 - orná půda, o výměře 1063 m²
- p. č. 76/97 - orná půda, o výměře 83 m²

vše v k. ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

a) směnu pozemku
- p. č. 1373/3 - orná půda, o výměře 820 m² v k. ú. Brněnsk&#$09 Ivanovice, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 1373 podle geometrického plánu č. 1063-25/2011, ve vlastnictví statutárního města Brna
za pozemky:
- p. č. 1427/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 38 m²
- p. č. 1427/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m²
- p. č. 1428/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice, které vznikly oddělením z pozemků p. č. 1427/1, 1427/2 a 1428/1 podle geometrického plánu č. 1013-2/2010, ve vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s doplatkem ve výši 1.181.900,- KČ ve prospěch statutárního města Brna,

b) směnu pozemku
- p. č. 1410/1 - orná půda, o výměře 1063 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna

za pozemek
- p. č. 1425/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 51 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 1425 podle
geometrického plánu č. 1013-2/2010, ve vlastnictví Ing. Radka Černého s doplatkem ve výši 515.400,- Kč ve prospěch statutárního města Brna, a

c) směnu pozemku
- p. č. 76/97 - orná půda, o výměře 83 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice

ve vlastnictví statutárního města Brna
za pozemky:
- p. č. 1422/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3 m²
- p. č. 1423/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice, které vznikly oddělením z pozemků p. č. 1422/1 a 1423 podle geometrického plánu č. 1013-2/2010, ve společném jmění manželů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez doplatku

d) bezúplatné nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu, které spočívá v právu:
- uložení a provozování vodovodního řadu DN 400 na pozemku p. č. 1373/3 v k. ú. Brněnské Ivanovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 1063-25/2011,
- uložení a provozování jednotné kanalizační stoky DN 2650/2100 na pozemku p.č. 76/97 v k. ú. Brněnské Ivanovice v rozsahu dle geometrického plánu č. 1000-26/2011,

za podmínek uvedených v návrhu směnné smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

42.

Nájemní smlouva na pronájem části pozemku p. č. 2042/1 v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Lávka přes Svratku v lokalitě Hněvkovského" s Povodím Moravy, s. p. - RM6/03471

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 2042/1 v k. ú. Horní Heršpice mezi Povodím Moravy, státním podnikem jako pronajímatelem a statutárním městem Brnem jako nájemcem za účelem provedení stavby "Lávka přes Svratku v lokalitě Hněvkovského", která tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem nájemní smlouvy a zajištěním protokolárního předání.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

43.

Dodatky č. 4 ke smlouvám o podnájmu pozemků p. č. 2695/4 a p. č. 2695/6 k. ú. Kuřim - RM6/03378

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., ze dne 21. 11. 2011 č. j. 140/23190/2011.

2. RMB souhlasí
- s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o podnájmu pozemku p. č. 2695/4 k. ú. Kuřim mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., jako nájemcem a paní xxxxxxx xxxxxxxx jako podnájemcem, který tvoří přílohu č. 26a tohoto zápisu;

- s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o podnájmu pozemku p. č. 2695/6 k. ú. Kuřim mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., jako nájemcem a panem xxxxxxx xxxxxxxxx jako podnájemcem, který tvoří přílohu č. 26b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 
 
 
 
 
***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB sdělit společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., souhlas Rady města Brna s uzavřením těchto dodatků.
***
úkol č.: [R6/049/43]
zodpovídá: OTS MMB [39]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

44.

Dodatek č. l k nájemní smlouvě č. 5407-2-009 ze dne 19. 10. 2007, Dodatek č. l k nájemní smlouvě č. 5408-2-001 ze dne 31. 1. 2008, Dodatek č. l k nájemní smlouvě č. 5408-2-003 ze dne 10. 3. 2008 na pronájem částí zábradlí tvořícího součást místních komunikací v městě Brně - zúžení předmětu nájmu - RM6/03376

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- Dodatek č. l k nájemní smlouvě č. 5407-2-009 ze dne 19.10.2007
- Dodatek č. l k nájemní smlouvě č. 5408-2-001 ze dne 31.1.2008
- Dodatek č. l k nájemní smlouvě č. 5408-2-003 ze dne 10. 3. 2008 (Malý městský okruh), kterými se zužuje předmět pronájmu částí zábradlí tvořících součást místních komunikací v městě Brně za účelem umístění reklamy uzavřené s nájemcem REALMEDIA s. r. o. se sídlem Bellova 504/1, 623 00 Brno, IČ 60721677.
Dodatky tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem dodatku č. l k nájemní smlouvě č. 5407-2-009 ze dne 19. 10. 2007, dodatku č. l k nájemní smlouvě č. 5408-2-001 ze dne 31. 1. 2008 a dodatku č. l k nájemní smlouvě č. 5408-2-003 ze dne 10. 3. 2008 (Malý městský okruh).

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

45.

Dohoda o narovnání k pozemkům p. č. 2253/5, 2275/59, 2275/112, vše v k. ú. Slatina - RM6/03443

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB schvaluje dohodu o narovnání k pozemkům
- p. č. 2253/5 - ostatní plocha, silnice, o výměře 789 m²
- p. č. 2275/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 56l m²
- p. č. 2275/112 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 380 m²

vše v k. ú. Slatina,
ve vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxx za cenu a za podmínek uvedených v dohodě o narovnání, která tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

46.

Záměr vložení nepeněžitého vkladu - pozemků v k. ú. Staré Brno dotčených stavbou "Parkovací dům Kopečná, k. ú. Staré Brno" do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/03447

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení


RMB schvaluje záměr

 

 • vložení nepeněžitého vkladu statutárního města Brna tvořeného pozemky:

 
- p. č. 1147/9 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 1 m²

- p. č. 1147/14 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m²

(oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p. č. 1147/5)
- p. č. 1147/15 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 m²

(oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p. č. 1147/13)
- p. č. 1147/16 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m²

(oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p. č. 1147/13)
- p. č. 1147/17 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 58 m²

(oddělený dle GP č. 1018- 50/201 lz p. č. 1147/10)
- p. č. 1160/28 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²

(oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p. č. 1160/15)
- p. č. 1160/29 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²

(oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p. č. 1160/1)
- p. č. 1160/30 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 148 m²

(oddělený dle GP č. 1018-50/201l z p. č. 1160/20)
- p. č. 1223 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m²
- p. č. 1224 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- p. č. 1225 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²
- p. č. 1226 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²
- p. č. 1227 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m²

- p. č. 1228 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m²
- p. č. 1229 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15 m²

vše v k. ú. Staré Brno, obec Brno, zapsáno na LV č. 10001 do společnosti Brněnské komunikace a. s. za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti.

 

 • zřízení předkupního práva k výše uvedeným pozemkům ve prospěch statutárního města Brna.


 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 
 
 
 

47.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002. kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení - RM6/03473

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení, jež tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

48.

Rozpočtové opatření - přesun provozních výdajů rozpočtu Odboru správy majetku - RM6/03484

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu z důvodu přesunu provozních výdajů rozpočtu Odboru správy majetku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

49.

Regenerace a zateplení bytového domu Plachty 510/6, Nový Lískovec, rozpočtové opatření - RM6/03495

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s průzkumem trhu poptávkou provedenou Společenstvím vlastníků jednotek domu Plachty č. p. 510, IČ 26281708, u uvedených 5 obchodních společností:
- S-A-S STAVBY spol. s r. o. Znojmo
- KALAHA a. s. Brno
- STAVOPROJEKTA stavební firma a. s. Brno
- SYNER Morava, a. s., l. máje 532, 676 01 Kroměříž
- Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r. o., Veslařská 25, 637 00 Brno

2. RMB jmenuje do pětičlenné hodnotící komise tři zástupce statutárního města Brna:
- Mgr. Jiřího Lahodu - vedoucího BO MMB
- Ing. Evu Jandovou - BO MMB
- Lenku Spáčilovou - OSM MMB

***
3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru předložit ihned po provedení průzkumu návrh na výběr nejvhodnější nabídky a návrh smlouvy o dílo.
***
úkol č.: [R6/049/49/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

 
 
4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
- souhlasit s uzavřením úvěrové smlouvy mezi Společenstvím vlastníků jednotek domu Plachty č. p. 510, IČ 26281708 a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha na poskytnutí úvěru ve výši 1.750.000,-Kč za podmínek úvěrové smlouvy a za podmínky, že na splácení úvěru se nebude podílet statutární město Brno jako člen SVJ;

- schválit

 • smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Společenstvím vlastníků jednotek domu Brno, Plachty č. p. 510, se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 26281708 o převodu finančních prostředků z Fondu bytové výstavby ve výši 2.903.000,-Kč jako mimořádného vkladu statutárního města Brna do fondu oprav SVJ;
 • rozpočtové opatření dle přiložené tabulky v souvislosti s navrženým čerpáním finančních prostředků z Fondu bytové výstavby.


***
5. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru předložit nejpozději do 12. 12. 2012 závěrečné vyúčtování akce.
***
úkol č.: [R6/049/49/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [2012-12-12]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

50.

Žádost Bytového družstva Adamcova 6, družstvo, o souhlas s čerpáním finančních prostředků z vybraného nájemného na opravu domu Adamcova 6 - RM6/03486

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí použití finančních prostředků z vybraného nájemného v max. výši 700 tis. Kč na následující opravy domu Adamcova 1221/6, k. ú. Brno-Bystrc:
- opravu fasády a opěrné zídky
- opravu teras
- opravu oken u bytu 103 a 104
- opravu střechy

2. RMB souhlasí s provedením průzkumu trhu na zhotovitele jednotlivých oprav poptávkou minimálně u tří firem a podpisem smluv o dílo s uchazeči, kteří předloží nejvýhodnější nabídku Bytovým družstvem Adamcova 6, družstvo, jako většinovým vlastníkem domu Adamcova 1221/6.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 

51.

Záměr rekonstrukce objektu Křenová č. or. 37, na pozemku p. č. 147 v k. ú. Trnitá - RM6/03428

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a změně usnesení.


1. RMB neschvaluje záměr rekonstrukce objektu Křenová č. or. 37, na p. č. 147 v k. ú. Trnitá.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

52.

Mandátní smlouva o zajišťování správy, provozu a údržby domu Kobližná 10, včetně pozemku - RM6/03427

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s návrhem mandátní smlouvy mezi Společenstvím vlastníků jednotek domu Brno, Kobližná 10 jako mandantem a EZRA reality, s. r. o. jako mandatářem, která tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB souhlasí s ukončením mandátní smlouvy, uzavřené dne 1. 12. 2004 mezi statutárním městem Brnem, zast. vedoucím Odboru správy budov MMB, Jihomoravským krajem, manžely Ing. Leopoldem Ložkem a Jiřinou Ložkovou, Ing. Robertem Ložkem a manž. Doc. MUDr. Petrem Mayerem a JUDr. Vlastou Mayerovou jako mandatáři a statutárním městem Brnem, zast. vedoucím Odboru správy budov MMB jako mandantem, ke dni 31. 12. 2011.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

30.

"Statické zajištění budovy Staré radnice" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo se společností KOMFORT, a. s. - RM6/03513

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Statické zajištění budovy Staré radnice" jako nejvhodnější nabídku společnosti KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno, IČ 25524241.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/049/30/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

3. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno na zhotovení díla "Statické zajištění budovy Staré radnice", která tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- podpisem smlouvy o dílo;
T: bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona
- podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
T: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/049/30/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/049/30/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 

53.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Dům s pečovatelskou službou Křídlovická", výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo - RM6/03435

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 54.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "DPS Křídlovická" jako nejvhodnější nabídku společnosti MIMOTO s. r. o., Eleonory Voračické 39, 616 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností MIMOTO s. r. o., Eleonory Voračické 39, 616 00 Brno , která tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností MIMOTO s. r. o., Eleonory Voračické 39, 616 00 Brno.

 
 
 
***
4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a prováděcími předpisy.
***
úkol č.: [R6/049/53]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [2012-12-31]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

54.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská", výběr nejvhodnější nabídky - smlouvy o dílo - RM6/03429

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "DPS Mlýnská" jako nejvhodnější nabídku společnosti Ateliér Habina s. r. o., Kopečná 987/11, 602 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Ateliér Habina s. r. o., Kopečná 978/11, 602 00 Brno , která tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Ateliér Habina s. r. o., Kopečná 978/11, 602 00 Brno.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a prováděcími předpisy.
***
úkol č.: [R6/049/54]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [2012-12-31]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

55.

"IPRM v problémové obytné zóně města - stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68" - dodatek č. 2 smlouvy o dílo - RM6/03510

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 0062111702612 mezi statutárním městem Brnem a společností 3V&H s. r. o., Neradice 2324, 688 01 Uherský Brod na zhotovení stavby "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68", který tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

56.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0066110504428 na akci "Sanace skalní stěny na pozemku p. č. 1434 a 300/2 v k. ú. Bosonohy, ulice Práčata - V. etapa" uzavíraný se společností NOVAPOL GROUP, a. s. - RM6/03402

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 10. 2011 mezi statutárním městem Brnem jako objednatelem a společností NOVAPOL GROUP, a. s., Pražákova 453/47, 619 00 Brno jako zhotovitelem na akci "Sanace skalní stěny na pozemku p. č. 1434 a 300/2 v k. ú. Bosonohy, ulice Práčata - V. etapa".
Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

57.

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 66086001 odečítání hodnot indikátorů a vodoměrů, rozdělení (rozúčtování nákladů na dodávku tepelné energie uzavíraný se společností TB - služby, s. r. o. - RM6/03406

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 66086001 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností TB - služby, s. r. o., Janouškova la, 613 00 Brno, který tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

58.

Nájem bytů v celoměstském zájmu - poskytnutí náhradních bytů nájemcům z domu Pisárecká 10 v Brně - RM6/03434

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a změně usnesení.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti Lesy města Brna, a. s., ze dne 10. 10. 2011 a ze dne 22. 11. 2011.

2. RMB neschvaluje poskytnutí náhradních bytů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nájemcům služebních bytů v domě Pisárecká 10 v Brně.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

59.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu ČR - Nejvyššímu soudu ČR - RM6/03433

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B.


1. RMB schvaluje nájem 2pokojového bytu č. 2 v domě Traubova 16 v Brně ČR - Nejvyššímu soudu ČR na dobu neurčitou a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu, za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího bytu 2+kk č. l8 v domě Oblá 53 v Brně a za nájemné ve výši 85,34 Kč/m²/měsíc.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/049/59]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

60.

Nájemce bytu v domě Jabloňová 24 v Brně - RM6/03431

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem bytu 2+kk č. 223 v domě Jabloňová 24 v Brně xxxxxxxx xxxxxxx, trvalý pobyt - sídlo ohlašovny Husova 5, na dobu 2 let , za nájemn&#$09 ve výši 59,05 Kč/m²/měsíc a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu a za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky dle
nař. vl. č. 146/2003 Sb. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/049/60]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

61.

Žádost manželů xxxxxxx o pronájem jiného bytu - RM6/03432

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A.


1. RMB schvaluje poskytnutí maximálně 2pokojového bytu manželům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího bytu č. 13 v tomto domě.

 
 
 
***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/049/61]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle možností odboru]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

62.

Žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o uzavření dohody o společném nájmu bytu - RM6/03430

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B.


RMB nesouhlasí s uzavřením dohody o společném nájmu bytu č. 5 v domě Pekařská 52 v Brně mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jako přistupujícím k nájmu bytu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

63.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Moravské nám. 3 - RM6/03405

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Moravské nám. 3, č. p. 127 v k. ú. Město Brno uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

64.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor v objektu Táborská 185, k. ú. Židenice - RM6/03412

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor v objektu Táborská 185, k. ú. Židenice, uzavíraného mezi Střední školou uměleckomanažerskou, s. r. o., jako nájemcem a UNINOVA o. p. s, IČ: 285 21 994, Wuchterlova 523/5,166 26 Praha, jako podnájemcem

celková plocha pronajímaných nebytových prostor: 867 m²

účel podnájmu: školská a výchovně vzdělávací činnost
navrhované podnájemné: 225 000,- Kč/rok

který tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

65.

Žádost společnosti ART PROGRES s. r. o. o snížení nájemného v objektu Údolní 15 - RM6/03403

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě c).


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti ART PROGRES s. r. o. o snížení nájemného o 50% v objektu Údolní 15, která tvoří přílohu č. 42a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66082018 ze dne 6. 5. 2008 uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností ART PROGRES s. r. o. jako nájemcem, t&#$06kající se snížení nájemného za nebytové prostory užívané k nekomerčnímu využití na částku 964,- Kč za m² ročně, celková částka nájemného 330.178,- K&#$03 ročně, který tvoří přílohu č. 42b tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 

66.

Žádost společnosti Bicom s. r. o. o prominutí nájmu a nákladů za služby za užívání nebytových prostor v objektu Anenská 10, dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - RM6/03404

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti Bicom s. r. o. o prominutí nájmu a nákladů za služby za užívání nebytových prostor v objektu Anenská 10, která tvoří přílohu č. 43a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB neschvaluje prominutí nájemného a nákladů za služby za období od 1. 8. 2011 do 30. 9. 2011 za užívání nebytových prostor v objektu Anenská 10 společnosti Bicom s. r. o., Anenská 10, Bmo ve výši 19.900,- Kč vyplývajícího ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 66052034 ze dne 10. 8. 2005 uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností Bicom s. r. o. jako nájemcem.

3. RMB schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66052034 ze dne 10. 8. 2005 uzavíran&#$06 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností Bicom s. r. o. jako nájemcem, týkající se snížení celkové pronajaté výměry v objektu Anenská 10 o 10 m², který tvoří přílohu č. 43b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

67.

Záměr prodeje pozemku p. č. 7975/30 v k. ú. Židenice společnostem Hošek Motor a. s. a Elektromont Brno, akciová společnost - návrh na změnu usnesení - RM6/03457

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


1. RMB bere na vědomí
- úhradu částky 42.936,- Kč, představuj&#$08cí bezdůvodné obohacení za užívání pozemku p. č. 7975/30 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 117 m² v k. ú. Židenice v období dvou let zpětně, která byla společností Hošek Motor a. s. dne 7. 9. 2010 zaplacena na účet statutárního města Brna;
- žádost společnosti Hošek Motor a.s. ze dne 6. 10. 2010 a společnosti Elektromont Brno, akciová společnost ze dne 21. 1. 2011 o prodej pozemku p. č. 7975/30 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 117 m² v k. ú. Židenice do jejich podílového spoluvlastnictví

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 7975/30 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 117 m² v k. ú. Židenice.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 7975/30 -zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 117 m² v k. ú. Židenice společnostem Hošek Motor a. s. a Elektromont Brno, akciová společnost za dohodnutou kupní cenu 458.940,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

68.

Záměr prodeje pozemku p. č. 74/43 v k. ú. Husovice - bývalé drážní těleso Tišnovka - RM6/03460

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 69-70.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 74/43 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 32 m²

v k. ú. Husovice.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 74/43 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 32 m²

v k. ú. Husovice
manželům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 36.756,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

69.

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Husovice v lokalitě "Písečník" - informace - RM6/03469

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí Informaci Majetkového odboru MMB o záměru prodeje pozemků v k. ú. Husovice v lokalitě "Písečník".

2. RMB souhlasí s přípravou majetkových dispozic - prodeje územních celků dle návrhu obsaženého v Informaci Majetkového odboru MMB o záměru prodeje pozemků v k. ú. Husovice v lokalitě "Písečník".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

70.

Záměr prodeje pozemků p. č. 474, p. č. 475, p. č. 476, p. č. 477, p. č. 478 a p. č. 479 vše v k. ú. Zábrdovice - RM6/03462

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 474 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²

- p. č. 475 - zastavěná plocha a nádvo&#$04í, o výměře 17 m²
- p. č. 476 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²
- p. č. 477 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²

- p. č. 478 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m
- p. č. 479 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²

vše v k. ú. Zábrdovice

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků:
- p. č. 474 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²

v k. ú. Zábrdovice manželům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu l28.323,- Kč

- p. č. 475 - zastav&#$01ná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²

v k. ú. Zábrdovice
Haně Londinové za dohodnutou kupní cenu 128.323,- Kč

- p. č. 476 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²

v k. ú. Zábrdovice
Ing. Naděždě Přibylové za dohodnutou kupní cenu 128.323,- Kč

- p.č. 477 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Zábrdovice
Xxxxxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 135.842,- Kč

- p. č. 478 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²

v k. ú. Zábrdovice
xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 128.323,- Kč

 
- p. č. 479 - zastav&#$01ná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²

v k. ú. Zábrdovice
manželům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu 135.842,- Kč

a za podmínek kupních smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

71.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 937/3 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/03456

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a změně usnesení.


1. RMB bere na vědomí podání xxxxxxx xxxxxxx ze dne 10. 11. 2011, ve kterém sděluje, že současná finanční situace jí neumožňuje odkoupení pozemků p. č. 935/2, 937/3 v k. ú. Brněnské Ivanovice a žádá o přehodnocení doporučení KM RMB ze dne 18. 10. 2011 v uvedené věci.

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 937/3 - ostatní plocha, o výměře 3 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice.


Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

72.

Záměr prodeje budovy Jamborova č. or. 20, čp. 3174 a pozemku p. č. 5555/1 v k. ú. Židenice - RM6/03501

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti Českomoravský štěrk, a. s., ze dne 29. 7. 2011 o zřízení věcného břemene uložení přípojky vody, elektřiny a plynu v objektu Jamborova č. or. 20.

2. RMB nesouhlasí se zřízením věcného břemene uložení přípojky vody, elektřiny a plynu v objektu Jamborova č. or. 20.

3. RMB souhlasí se záměrem prodeje
- budovy Jamborova č. or. 20, č. p. 3174 obj. bydlení postavené na pozemku p. č. 5555/1 - zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku p. č. 5555/1 - zastavěná plocha a nádvo&#$04í, o výměře 246 m²

vše v k. ú. Židenice
formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 4.300.000,- Kč za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy.

4. RMB schvaluje podmínky nabídkového řízení pro prodej
- budovy Jamborova č. or. 20, č. p. 3174 obj. bydlení postavené na pozemku p. č. 5555/1 - zastavěná plocha a nádvoří
- pozemku p. č. 5555/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 246 m²

vše v k. ú. Židenice,
které tvoří přílohu č. 44a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5. RMB schvaluje text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána mezi statutárním městem Brnem a zájemci o prodej nemovitosti specifikovaných v odst. 2 usnesení, která tvoří přílohu č. 44b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

6. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy o složení a užití kauce blíže specifikované v předchozím odstavci.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

73.

Nabytí objektu garáže bez čp/če na pozemcích p. č. 1580/4 a p. č. 1580/14, oba v k. ú. Bystrc a pozemku p. č. 1580/4 v k. ú. Bystrc - z vlastnictví ČR - Správy nemovitostí města Brna, s. p., v likvidaci do vlastnictví statutárního města Brna - stanovisko zakladatele - RM6/03455

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 74-75.


1. RMB bere na vědomí žádost SNmB, s. p., v likvidaci ze dne 12. 9. 2011 o souhlas zakladatele s přímým prodejem garáže bez čp/če na pozemcích p. č. 1580/4 a 1580/14 a pozemku p. č. 1580/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 42 m² vše v k. ú. Bystrc do vlastnictví statutárního města Brna za cenu obvyklou.

2. RMB souhlasí s úplatným nabytím garáže bez čp/če na pozemcích p. č. 1580/4 a p. č. 1580/14 a pozemku p. &#$03. 1580/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 42 m² vše v k. ú. Bystrc z vlastnictví ČR s právem hospodaření Správa nemovitostí města Brna, s.p. v likvidaci do vlastnictví statutárního města Brna za cenu 166.800,- Kč s tím, že likvidátor Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci požádá MF ČR o udělení souhlasu s přímým prodejem nemovitostí předem určenému nabyvateli ve smyslu ust. § 47b zák. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

74.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 3234 a p. č. 3235, k. ú. Bohunice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/03461

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 3234 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m²

- p. č. 3235 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 21 m²

vše v k. ú. Bohunice, z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

75.

Nabytí vodovodní a dvou kanalizačních přípojek na pozemku p. č. 1077 k. ú. Žebětín - RM6/03503

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB bere na vědomí
- návrh xxxxxxx xxxxxx ze dne 1. 2. 2010 na odkoupení vodovodní přípojky a dvou kanalizačních přípojek na pozemku p. č. 1077 v k. ú. Žebětín do majetku statutárního města Brna za kupní cenu 61.560,- Kč;
- stanovisko OTS a OD MMB k nabídce.

2. RMB nesouhlasí s nabytím vodovodní přípojky, kanalizační přípojky dešťové a kanalizační přípojky splaškové na pozemku p. č. 1077 k. ú. Žebětín z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do majetku statutárního města Brna.

3. RMB schvaluje dopis adresovaný právnímu zástupci paní xxxxxxxxx xxxxxx - odpověď na nabídku odkupu vodovodní přípojky a dvou kanalizačních přípojek na pozemku p. č. 1077 k. ú. Žebětín do majetku města Brna, který tvoří přílohu č. 45 tohoto zápisu.

4. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem dopisu adresovanému právnímu zástupci paní Věry Jelínkové.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

76.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemku p. č. 2093/204 v k. ú. Bystrc - RM6/03465

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 77.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Bystrc svěření pozemku:
- p. č. 2093/204 - ostatní plocha, o výměře 7 m²

v k. ú. Bystrc
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001-Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 86 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

77.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Komín, stavby hasičské zbrojnice Jundrovská č. or. 55 č. p. 1115 na pozemcích p. č. 1450/61, 1450/62, 4802/66 a pozemku p. č. 1450/61, vše v k. ú. Komín - RM6/03467

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Komín svěření stavby:
- hasičské zbrojnice Jundrovská č. or. 55 č. p. 1115 postavené na pozemcích p. č. 1450/61 (LV 10001) a p. č. 1450/62, 4802/66 (LV 5735)
a pozemku:
- p. č. 1450/61 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 94 m²

vše v k. ú. Komín
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 86 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

78.

Dispozice s pozemky v k. ú. Bystrc v lokalitě Horní náměstí - RM6/03452

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 79 - 81.


1. RMB bere na vědomí

 • nesouhlasné stanovisko Městské části Brno-Bystrc ze dne 3. 10. 2011 k záměru prodeje nebo pronájmu pozemků nebo jejich částí v k. ú. Bystrc na "Horním náměstí" p. č. 2341/4, p. č. 2480/4, p. č. 2480/58, p. č. 2480/59, p. č. 2480/60, p. č. 2480/62, p. č. 2480/84, p. č. 2480/85, p. č. 2480/87, 2480/88, p. č. 2480/95, p. č. 2480/96, p. č. 2480/97, p. č. 2482/9, p. č. 2483/3 p. č. 2483/65, p. č. 7368/20, p. č. 7368/21, p. č. 7368/23, p. č. 7599/12, p. č. 7599/13, p. č. 7599/14, p. č. 7600/1, p. č. 7600/2 v k. ú. Bystrc, s tím, že v současné době MČ Brno-Bystrc požaduje pořízení územní studie oblasti zahrnující dotčené území;

 • sdělení společnosti FUERTES DEVELOPMENT, s. r. o., ze dne 7. 11. 2011, že na základě nesouhlasného stanoviska MČ Brno-Bystrc k prodeji nebo pronájmu pozemků v k. ú. Bystrc na "Horním náměstí" společnost upouští od plánovaného investičního záměru výstavby "Bystrc centrum při ulici Kamechy a Lýskova".


2. RMB nesouhlasí se záměrem pronájmu a budoucího prodeje pozemků
- p. č. 2341/4 - ost. plocha, jiná plocha, část o vým. 59 m²

- p. č. 2480/4 - zast. plocha a nádv., stavba LV 3333, vým. 195 m²
- p. č. 2480/58 - ost. plocha, jiná plocha, část o vým. 3256 m²
- p. č. 2480/59 - ost. plocha, jiná plocha, vým. 35 m²

- p. č. 2480/60 - ost. plocha, jin&#$07 plocha, vým. 1445 m²
- p. č. 2480/62 - ost. plocha, jiná plocha, část o vým. 16 m²
- p. č. 2480/84 - ost. plocha, ost. komunikace, vým. 10 m²

- p. č. 2480/85 - ost. plocha, jiná plocha, část o vým. 79 m²
- p. č. 2480/87 - ost. plocha, jiná plocha, vým. 109 m²
- p. č. 2480/88 - ost. plocha, jiná plocha, část o vým. 55 m²
- p. č. 2480/97 - ost. plocha, jiná plocha, vým. 162 m²

- p. č. 2482/9 - ost. plocha, jiná plocha, část o vým. 1 m²
- p. č. 2483/3 - ost. plocha, jiná plocha, část o vým. 116 m²
- p. č. 2483/65 - ost. plocha, jiná plocha, část o vým. 529 m²

- p. č. 7599/12 - ost. plocha, ost. komunikace, část o vým. 20 m²
- p. č. 7599/13 - ost. plocha, ost. komunikace, část o vým. 24 m²
- p. č. 7600/1 - ost. plocha, jiná plocha, vým. 19 m²
- p. č. 7600/2 - ost. plocha, jiná plocha, vým. 5 m²

vše v k. ú. Bystrc

 
 
***
3. RMB ukládá vedoucímu Majetkového odboru MMB informovat o výsledku projednání záměru v Radě města Brna Městskou část Brno-Bystrc a společnost Outulný Bystrc Centrum, s. r. o.
***
úkol č.: [R6/049/78]
zodpovídá: MO MMB [3224]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.


 

79.

Dispozice s částmi pozemků p. č. 375/1, p. č. 375/7, p. č. 375/9, p. č. 5776/1 a p. č. 6925/1, vše v k. ú. Bystrc - RM6/03508

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemků p. č. 375/1, p. č. 375/7, p. č. 375/9, p. č. 5776/1 a p. č. 6925/1, vše v k. ú. Bystrc, případně o zřízení věcných břemen k částem uvedených pozemků spočívajících v právu stavby pod cizím pozemkem.

2. RMB nesouhlasí
se záměrem prodeje částí pozemků:
- p. &#$03. 375/1 - ostatní plocha, o výměře 135 m²
- p. č. 375/7 - ostatní plocha, o výměře 15 m²
- p. č. 375/9 - ostatní plocha, o výměře 106 m²

- p. č. 5776/1 - ostatní plocha, o výměře 55 m²
- p. č. 6925/1 - ostatní plocha, o výměře 26 m²

vše v k. ú. Bystrc

se zřízením věcných břemen k částem pozemků:
- p. č. 375/1 ostatní plocha o výměře 135 m2
- p. č. 375/7 ostatní plocha o výměře 15 m2

- p. č. 375/9 - ostatní plocha, o výměře 106 m²
- p. č. 5776/1 - ostatní plocha, o výměře 55 m²

- p. č. 6925/1 - ostatní plocha, o výměře 26 m²

vše v k. ú. Bystrc

3. RMB schvaluje

 • výpověď nájemní smlouvy č. 62 95 2 052 o pronájmu částí pozemků p. č. 375/7 o výměře 21 m² a p. č. 375/1 o výměře 20 m², oba v k. ú. Bystrc uzavřené dne 26. 3. 1996 mezi městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 46a tohoto zápisu;

 • dohody podle § 51 OZ o užívání částí pozemků dotčených stavbou zemních sklepů s uživateli těchto zemních sklepů, a to:


- p. č. 375/1 - ostatní plocha, o výměře 20 m²

v k. ú. Bystrc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 900,- Kč/rok

- p. č. 375/1 - ostatní plocha, o výměře 25 m² v k. ú.Bystrc

s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou cenu 1.125,- Kč/rok

- p. č. 375/1 - ostatní plocha, o výměře 15 m² v k. ú. Bystrc
s manželi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 675,- Kč/rok

- p. č. 375/1 - ostatní plocha, o výměře 20 m²
- p. č. 375/9 - ostatní plocha, o výměře l m²

oba v k. ú. Bystrc
uzavřenou mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a xxxxxxxxxx xxxxxx jako uživatelem za dohodnutou cenu 945,- Kč/rok

- p. č. 375/1 - ostatní plocha, o výměře 13 m²

- p. č. 375/9 - ostatní plocha, o výmě&#$04e 4 m²

oba v k. ú. Bystrc
uzavřenou mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a Tomášem Dammem jako uživatelem za dohodnutou cenu 765,- Kč/rok

- p. č. 375/1 - ostatní plocha, o výměře 11 m v k. ú.Bystrc
uzavřenou mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a xxxxxxxxxx xxxxxxx jako uživatelem za dohodnutou cenu 495,- Kč/rok

- p. č. 375/1 - ostatní plocha, o výměře 9 m²

- p. č. 375/9 - ostatní plocha, o výměře 8 m²

oba v k. ú.Bystrc
uzavřenou mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako uživatelem za dohodnutou cenu 810,- Kč/rok

- p. č. 6925/1 - ostatn&#$08 plocha, o výměře 21 m²
- p. č. 375/9 - ostatní plocha, o výměře 62 m²

oba v k. ú. Bystrc
uzavřenou mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a manželi Ing. Vladislavem, CSc. a Ing. Annou Singulovými jako uživateli za dohodnutou cenu 3.735,- Kč/rok

- p. č. 375/1 - ostatní plocha, o výměře 9 m²
- p. č. 375/9 - ostatní plocha, o výměře 15 m²

oba v k. ú. Bystrc
s manželi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako uživateli za dohodnutou cenu 1.080,- Kč/rok

- p. č. 375/1 - ostatní plocha, o výměře 3 m²
- p. č. 375/7 - ostatní plocha, o výměře 13 m²

- p. č. 375/9 - ostatní plocha, o výmě&#$04e 5 m²

vše v k. ú. Bystrc
s xxxxxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou cenu 945,- Kč/rok

 
- p. č. 375/1 - ostatní plocha, o výměře 10 m²
- p. č. 375/7 - ostatní plocha, o výměře 2 m²

- p. č. 375/9 - ostatn&#$08 plocha, o výměře 11 m²
- p. č. 6925/1 - ostatní plocha, o výměře 5 m²

s xxxxxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou cenu 1.260,- Kč/rok

- p. č. 5776/1 - ostatní plocha, o výměře 55 m²

v k. ú. Bystrc s manželi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou cenu 2.475,- Kč/rok a

za podmínek dohod, které tvoří přílohu č. 46b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB k podpisu výpovědi nájemní smlouvy č. 62 95 2 052 a výše uvedených dohod uzavřených podle § 51 OZ o užívání částí pozemků dotčených stavbou zemních sklepů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

80.

Záměr dispozice s částmi pozemku p. č. 7/1, p. č. 8, p. č. 10, p. č. 11 v k. ú. Město Brno - výstavba podzemního garážového objektu v lokalitě Janáčkova divadla - principy podmínek smluvních vztahů - RM6/03511

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- skutečnost, že nabídkové řízení na pronájem částí pozemků a budoucí zřízení věcného
břemene k částem pozemků v k. ú. Město Brno za účelem výstavby a následného provozování podzemního garážového objektu v lokalitě Janáčkova divadla vypsané v roce 2009 bylo neúspěšné, neboť statutární město Brno obdrželo jedinou nabídku, která nesplnila podmínky nabídkového řízení;
- zájem spol. Tymet a. s. investovat, vystavět a dále provozovat parkovací garáže v lokalitě před Janáčkovým divadlem, projevený přípisem ze dne 2. 5. 2011

2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu
- části pozemku p. č. 7/1 - ostatní plocha, o výměře 3.890 m²
- části pozemku p. č. 8 - ostatní plocha, o výměře 4.037 m²

- části pozemku p. č. 10 - ostatní plocha, o výměře 178 m²
- části pozemku p. č. 11 - ostatní plocha, o výměře 63 m²

vše v k. ú. Město Brno

3. RMB schvaluje principy podmínek smluvních vztahů na pronájem a budoucí zřízení věcného břemene umístění stavby podzemní garážový objekt na
- části pozemku p. č. 7/1 - ostatní plocha, o výměře 3.890 m²

- části pozemku p. č. 8 - ostatní plocha, o výměře 4.037 m²
- části pozemku p. č. 10 - ostatní plocha, o výměře 178 m²
- části pozemku p. č. 11 - ostatní plocha, o výměre 63 m²

vše v k. ú. Město Brno a zřízení budoucího předkupního a zástavního práva, které tvoří přílohu č. 47a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB schvaluje text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavřena se spol. Tymet a. s., jakož i s každým dalším zájemcem, který písemnou formou projeví vážný zájem o vybudování podzemního garážového objektu v lokalitě Janáčkova divadla. Smlouva tvoří přílohu č. 47b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy o složení a užití kauce blíže specifikované v předchozím odstavci.

6. RMB schvaluje postup pro případ doručení písemných projevů zájmu o vybudování podzemního garážového objektu v lokalitě Janáčkova divadla od dalších subjektů, který tvoří přílohu č. 47c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
7. RMB ukládá vedoucímu Majetkového odboru MMB realizovat v případě obdržení písemného závazného zájmu o vybudování podzemního garážového objektu postup specifikovaný v předchozím odstavci tohoto usnesení.
***
úkol č.: [R6/049/80]
zodpovídá: MO MMB [3224]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

81.

Záměr dispozice s pozemky pod regulačními stanicemi plynu ve vlastnictví JMP Net, s. r. o. v různých k. ú. - RM6/03468

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti JMP Net, s. r. o., o prodej pozemků nacházejících se v různých k. ú. pod regulačními stanicemi plynu v jejich vlastnictví nebo pozemků s nimi funkčně souvisejících dle podrobnější specifikace v následujícím odstavci.

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků:
- p. č. 951/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 126 m² v k. ú. Bohunice
- p. č. 951/7 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1105 m² v k. ú. Bohunice
- p. č. 20/7 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m² v k. ú. Bystrc

- p. č. 20/9 - ostatn&#$08 plocha, jiná plocha, o výměře 84 m² v k. ú. Bystrc
- p. č. 1984/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 118 m² v k. ú. Horní Heršpice

- p. č. 1984/3 - zastavěná plocha a nádvo&#$04í, o výměře 16 m² v k. ú. Horní Heršpice
- p. č. 623/16 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 250 m² v k. ú. Jundrov

- p. č. 1295/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o vým&#$01ře 276 m² v k. ú. Jundrov
- p. č. 1688/77 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 223 m² v k. ú. Jundrov
- p. č. 2659/70 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 41 m² v k. ú. Jundrov
- p. č. 2659/71 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 200 m² v k. ú. Jundrov
- p. č. 2659/88 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 37 m² v k. ú. Jundrov

- p. č. 1722/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 210 m² v k. ú. Kohoutovice
- p. č. 1722/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 99 m² v k. ú. Kohoutovice

- p. č. 3295 - ostatní plocha, zeleň, o výmě&#$04e 77 m² v k. ú. Kohoutovice
- p. č. 179/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 67 m² v k. ú. Komárov
- p. č. 179/10 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m² v k. ú. Komárov
- p. č. 2450/72 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 94 m² v k. ú. Komín
- p. č. 3817/1 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměre 540 m² v k. ú. Komín

- p. č. 3817/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 35 m² v k. ú. Komín
- p. č. 4091/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 192 m² v k. ú. Komín

- p. č. 4293 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 130 m² v k. ú. Komín
- p. č. 4608/6 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 31 m² v k. ú. Královo Pole

- p. č. 4609/151 - zastavěná plocha a nádvoří, o vým&#$01ře 13 m² v k. ú. Královo Pole
- p. č. 4609/152 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 79 m² v k. ú. Královo Pole
- p. č. 2773/18 - orná půda, o výměře 109 m² v k. ú. Kuřim

- p. &#$03. 2773/19 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 30 m² v k. ú. Kuřim
- p. č. 2773/20 - orná půda, o výměře 25 m² v k. ú. Kuřim

- p. č. 4422/262 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 129 m² v k. ú. Líšeň
- p. č. 4422/263 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11 m² v k. ú. Líšeň
- p. č. 4422/264 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m² v k. ú. Líšeň
- p. č. 620/119 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 130 m² v k. ú. Medlánky
- p. č. 2439/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 112 m² v k. ú. Nový Lískovec

- p. č. 2439/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m² v k. ú. Nový Lískovec

- p. č. 2439/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 30 m² v k. ú. Nový Lískovec

- p. č. 2439/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 30 m² v k. ú. Nový Lískovec
- p. č. 2439/7 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 95 m² v k. ú. Nový Lískovec

- p. č. 97/5 - orná p&#$10da o výměře 97 m² v k. ú. Útěchov u Brna.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

82.

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Slatina - RM6/03454

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 83-87.

RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků:

 • p. č. 542/3 - orná půda, o výměře 281 m2
 • p. č. 54214 - orná půda, o výměře 311 m2
 • p. č. 54215 - orná půda, o výměře 773 m2
 • p. č. 542/30 - orná půda, o výměře 2.907 m2
 • p. č. 542/38 - orná půda, o výměře 773 m2
 • p. č. 542/48 - orná půda, o výměře 717 m2
 • p. č. 542/84 - orná půda, o výměře 537 m2
 • p. č. 542/104 - orná půda, o výměře 524 m2
 • p. č. 542/124 - orná půda, o výměře 27 m2

  - části p. č. 546/l - ostatní plocha, o výměře 13.726 m2
  - p. č. 547/1 - trvalý travní porost, o výměře 2.191 m2
  - p. č. 547/2 - trvalý travní porost, o výměře 531 m2
  - p. č. 547/3 - trvalý travní porost, o výměře 60 m2
  - p. č. 658/20 - orná půda, o výměře 1.818 m2
  - p. č. 658/21 - orná půda, o výměře 1.070 m2 části
  - p. č. 658/22 - orná půda, o výměře 32 m2
  - p. č. 659/116 - orná půda, o výměře 4.061 m2
  - p. č. 659/175 - orná půda, o výměře 94 m2
  - p. č. 2188/3 - ostatní plocha, o výměře 2.243 m2
  - p. č. 2189/14 - orná půda, o výměře 58 m2
  - p. č. 2190 - ostatní plocha, o výměře 2.686 m2
  - p. č. 2195/30 - orná půda, o výměře 356 m2

  - p. č. 2197/25 - orná půda, o výměře 507 m2

  - p. č. 2197/27 - orná půda, o výměře 322 m2

  - p. č. 2197/28 - orná půda, o výměře 96 m2

  - p. č. 2197/33 - orná půda, o výměře 2.725 m2

  - p. č. 2197/40 - orná půda, o výměře 749 m2

  - p. č. 2197/53 - orná půda, o výměře 1.401 m2

  vše v k. ú. Slatina

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   

 • 83.

  Pronájem pozemku p. č. 433/3 v k. ú. Štýřice - RM6/03505

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje pronájem pozemku:
  - p. č. 433/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11 m²

  v k. ú. Štýřice
  xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnuté nájemné 495,- Kč/rok a za podmínek, které tvoří přílohu č. 48 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

  84.

  Záměr pronájmu a budoucího prodeje části pozemku p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole - RM6/03498

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB souhlasí se záměrem budoucího prodeje části pozemku
  - p. č. 3942/52 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.400 m²

  v k. ú. Černá Pole.

  2. RMB schvaluje pronájem pozemku
  - p. č. 3942/52 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměre 2.786 m²

  v k. ú. Černá Pole
  panu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 320.390,- Kč/rok a za podmínek smlouvy o nájmu pozemku a o budoucí kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 49 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit budoucí prodej části pozemku
  - p. č. 3942/52 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.400 m²

  v k. ú. Černá Pole
  panu xxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.018.000,- Kč a za podmínek smlouvy o nájmu pozemku a o budoucí kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

  85.

  Pronájem části pozemku p. č. 837/14 v k. ú. Staré Brno - RM6/03497

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje pronájem části pozemku
  - p. č. 837/14 - ostatní plocha, o výměře 22 m²

  v k. ú. Staré Brno Společenství vlastníků pro dům Rybářská 575/10, Brno za dohodnutou cenu 990,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 50 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   

  86.

  Pronájem části pozemku p.č. 740/1 v k. ú. Veveří - RM6/03504

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje pronájem části pozemku
  - p. č. 740/1 - ostatní plocha, o výměře 18 m²

  v k. ú. Veveří
  xxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou cenu 810,-Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 51 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   

  87.

  Pronájem části pozemku p. č. 810/7 v k. ú. Trnitá - změna usnesení - RM6/03463

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


  1. RMB bere na vědomí přípis společnosti BigBoard Praha, a. s., ze dne 24. 10. 2011, kterým společnost opakovaně navrhuje snížení nájemného za pronájem části pozemku
  - p. č. 810/7 - orná půda, o výměře 20 m²

  v k. ú. Trnitá na částku 120.000,- Kč za rok s tím, že v případě, že nebude její žádosti vyhověno, ukončí nájemní vztah výpovědí.

  2. RMB nesouhlasí se snížením nájemného z částky 240.000,- Kč za rok za pronájem části pozemku p. č. 810/7 - orná půda, o výměře 20 m² v k. ú. Trnitá na částku 120.000,- Kč za rok.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   

  88.

  Změna usnesení ve věci pronájmu částí pozemku p. č. 810/7, 809/8 a 808/12 v k. ú. Trnitá - RM6/03496

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II - pro hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování - varianta II nebyla přijata. Poté se hlasovalo o variantě I.


  RMB mění odstavec 2. usnesení R6/042 schůze RMB konané dne 26. 10. 2011, bod č. 73, který zní:

  "RMB neschvaluje pronájem části pozemků
  - p. č. 810/7 - orná půda, o výměře 67 m²

  - p. č. 809/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o v&#$06měře 15 m²
  - p. č. 808/12 - orná půda, o výměře 705 m²

  vše v k. ú. Trnitá."


  takto:

  RMB schvaluje pronájem částí pozemků
  - p. č. 810/7 - orná půda, o výměře 67 m²
  - p. č. 809/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 15 m²
  - p. č. 808/12 - orná půda, o výměře 705 m²

  vše v k. ú. Trnitá
  panu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 43.285,- Kč/rok
  a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 52 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

   
   
   

  89.

  Smlouva o nájmu pozemku p. č. 556/6 a dohody o právu průjezdu objektem Koliště 19a a přes pozemky p. č. 558/1 a 556/7, vše k. ú. Zábrdovice, s ČR - Generálním ředitelstvím cel - RM6/03407

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje smlouvu o nájmu pozemku p. č. 556/6 v k. ú. Zábrdovice a dohodu o právu průjezdu objektem Koliště 19a a přes pozemky p. č. 558/1 a 556/7, vše k. ú. Zábrdovice, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Českou republikou - Generálním ředitelstvím cel, Budějovická 1387/7, 140 96 Praha - Michle, jako nájemcem
  celková výměra pronajímaného pozemku: 389 m²

  účel nájmu: parkování služebních vozidel Celní správy ČR
  nájemné: 17 505,- Kč/rok
  úhrada za průjezd: 15 115,- Kč/rok
  která tvoří přílohu č. 53 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu a dohody o právu průjezdu.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   
   
   
   
   

  90.

  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0063110304320 na pozemky v areálu AGRO Brno-Tuřany, a. s. - RM6/03500

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0063110304320 ze dne 14. 11. 2011 uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností AGRO Brno-Tuřany, a. s., jako nájemcem na pozemky a části pozemků v k. ú. Tuřany v areálu společnosti, spočívající v upřesnění, že nájem nemovitostí dle této smlouvy je účtován bez daně z přidané hodnoty a závazek nájemce k zaplacení úhrady za užívání nemovitostí zpětně za dva roky od uzavření smlouvy se považuje za dohodu o narovnání, kterou se vypořádává užívání pozemků ve vlastnictví pronajímatele společností AGRO Brno-Tuřany, a. s., bez právního důvodu za období před uzavřením této smlouvy. Dodatek tvoří přílohu č. 54 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   

  91.

  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku p. č. 287/1 k. ú. Město Brno mezi statutárním městem Brnem, společností PZ PROJEKT a. s. a společností PORTA BRNO plus, a. s. - RM6/03464

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí žádost společnosti PZ PROJEKT a. s. ze dne 7. 11. 2011 o změnu subjektu smluv uzavřených mezi společností PORTA BRNO Plus, a. s., a statutárním městem Brnem v souvislosti s vypořádáním spoluvlastnictví k budově Nádražní 2a vzhledem ke změně vlastníka budovy Nádražní 2a.

  2. RMB schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0063100303484 ze dne 18. 5. 2011 na pronájem pozemku p. č. 287/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 851 m² v k. ú. Město Brno mezi statutárním městem Brnem, společností PORTA BRNO plus, a. s., a společností PZ PROJEKT a. s. za podmínek uveden&#$06ch v dodatku č. 1 k nájemní smlouvě, který tvoří přílohu č. 55 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   

  92.

  Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 62 99 2 024 a k nájemní smlouvě č. 62 04 2 091 na pronájem pozemků p. č. 716/2, 724/12 a částí pozemků p. č. 724/1, 724/6 v k. ú. Veveří - RM6/03499

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí přípis Tělovýchovné jednoty Tábor - Brno ze dne 12. 10. 2011, kterým žádá o snížení nájemného z 21.000,- Kč/rok na 3.102,- Kč/rok (tj. l,- Kč/m²/rok) ze smlouvy o nájmu pozemku č. 62 99 2 024 a z nájemní smlouvy č. 62 04 2 091 ve znění dodatků na pronájem pozemků p. č. 716/2, 724/12 a částí pozemk&#$10 p. č. 724/1,724/6 vše v k. ú. Veveří.

  2. RMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 62 99 2 024 a k nájemní smlouvě č. 62 04 2 091 ve znění dodatků uzavřených mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Tělovýchovnou jednotou Tábor - Brno jako nájemcem, na jehož základě bude nájemné stanoveno i nadále ve výši 3.102,- Kč/rok (tj. l,- Kč/m²/rok).
  Dodatek č. 3 tvoří přílohu č. 56 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   

  93.

  Zelný trh - úprava pobytové plochy před Moravským zemským muzeem, návrh rozmístění parkovacích stání na náměstí - RM6/03297

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje úpravu plochy před Moravským zemským muzeem a návrh rozmístění parkovacích stání na náměstí dle: "Situace řešení plochy před Moravským zemským muzeem a uspořádání parkovacích stání na náměstí", která tvoří přílohu č. 57 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   
   

  95.

  Pověření projektového manažera OIEF k vybraným projektovým projektům SFŽP ČR - RM6/03417

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB mění část usnesení schůze Rady města Brna č. R5/148, konané dne 8. 6. 2010, které zní:

  "RMB pověřuje Mgr. Jana Beneše, projektového manažera oddělení implementace evropských fondů, k jednání se Státním fondem životního prostředí v záležitostech souvisejících s projekty Zateplení ZŠ Milénova, ZŠ Košinova a ZŠ Novoměstská, Zateplení ZŠ Horní, ZŠ Janouškova a ZŠ Masarova a Zateplení ZŠ Bednářova, ZŠ Heyrovského a ZŠ Plovdivská, k parafování žádostí o dotaci včetně příloh a parafování a podepisování dokumentů týkajících se administrace projektů, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu."


  Takto:

  RMB pověřuje
  Ing. Alexandru Musilovou, projektovou manažerku OIEF MMB, k
  - jednání za statutární město Brno se Státním fondem životního prostředí ČR v záležitostech souvisejících s projekty:

  • Zateplení ZŠ Horní, ZŠ Janouškova a ZŠ Masarova
  • Zateplení ZŠ Milénova, ZŠ Košinova a ZŠ Novoměstská
  • Zateplení ZŠ Bednářova, ZŠ Heyrovského a ZŠ Plovdivská

  - parafování a podepisování dokumentů týkajících se uvedených projektů, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, faktur, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečných monitorovacích zpráv, včetně žádostí o platbu.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   

  96.

  Projekt "Procesní optimalizace, implementace projektového řízení a monitoring spokojenosti uživatelů služeb na TSB" - výzva k podání nabídky - RM6/03483

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMV schvaluje
  - výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 58a tohoto zápisu;
  - zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 58b tohoto zápisu.
  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB

  2. RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:
  - AutoCont CZ, a. s., Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 47676795
  - UNIS COMPUTERS, a. s., Jundrovská 618/31, 624 00 Brno, IČ: 63476223
  - ICZ, a. s., Na Hřebenech 1718/10, 147 00 Praha 4, IČ: 25145444
  - WV systems, s. r. o., Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice, IČ: 49060902
  - ATTN Consulting, s. r. o., Krapkova 280/7, 779 00 Olomouc, IČ: 25894978
  -TECHNISERV IT, s. r. o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, IČ: 26298953

  3. RMB jmenuje

  komisi pro otevírání obálek ve složení:
  - Ing. Ivan Hloušek - OIEF
  - Mgr. Jana Křížová - OIEF
  - Ing. Josef Šaroun - člen realizačního týmu projektu TSB/OIEF
  - Vladimír Halm - OMI
  - Vladimír Ondráček - Technické sítě Brno, a. s.

  komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:
  - Ing. Ivan Hloušek - OIEF
  - Mgr. Jana Křížová - OIEF
  - Ing. Josef Šaroun - člen realizačního týmu projektu TSB/OIEF
  - Vladimír Halm - OMI
  - Vladimír Ondráček - Technické sítě Brno, a. s.

  hodnotící komisi ve složení:

  členové:
  - Naděžda Křemečková - ZMB
  - Ing. Ivan Hloušek - OIEF
  - Ing. Josef Šaroun - člen realizačního týmu projektu TSB/OIEF
  - Vladimír Halm - OMI
  - Mgr. Jana Křížová - OIEF
  náhradníci:

  - Ladislav Macek - náměstek primátora
  - Mgr. Radek Řeřicha - OIEF
  - Vladimír Ondráček - Technické sítě Brno, a. s.
  - Ing. Jaromír Emmer - OMI
  - Mgr. Radim Gold - OIEF

  ***
  4. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
  ***
  úkol č.: [R6/049/96]
  zodpovídá: OIEF MMB [3218]
  termín: [bezodkladně]

  5. RMB souhlasí
  - s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek;
  - s účastí zástupce zprostředkovatelského subjektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost při jednání hodnotící komise.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

   

  94.

  Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Bytová zástavba Brno-Chrlice" v lokalitě Žlíbky - Ovčírny v k. ú. Chrlice, MČ Brno-Chrlice - RM6/03395

  Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Leopoldová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění v příloze materiálu.


  RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k projektové dokumentaci pro územní řízení "Bytová zástavba Brno-Chrlice", v k. ú. Chrlice, MČ Brno-Chrlice, které tvoří přílohu č. 59 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  97.

  Projekt Komplexní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách - smlouva o partnerství - změna smlouvy - RM6/03420

  Dotazy členů RMB zodpověděli Mgr. Řeřicha, vedoucí oddělení implementace evropských fondů a Ing. Hloušek, vedoucí referátu OIEF MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


  RMB schvaluje změnu přílohy č. 40 R6/045 schůze RMB, konané dne 16. 11. 2011, bod č. 86. Nový text smlouvy o partnerství k projektu Komplexní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách města Brna tvoří přílohu č. 60 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

  98.

  Projekt Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města "Venkovní úpravy Francouzská" - žádost o dotaci - RM6/03502

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje
  - Manuál realizace projektu Venkovní úpravy Francouzská, který tvoří přílohu č. 61a tohoto zápisu;
  - podání Žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt Venkovní úpravy Francouzská, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 61b tohoto zápisu.
  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje

  • Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem Žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených;
  • Mgr. Tomáše Hebkého, zaměstnance Brněnských komunikací a. s., k jednání s Centrem regionálního rozvoje ČR v záležitostech souvisejících s projekty a k podepisování dokumentů týkajících se projektů, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečných monitorovacích zpráv, včetně žádostí o platbu.


   
  ***
  3. RMB ukládá Mgr. Tomáši Hebkému, zaměstnanci Brněnských komunikací a. s., zajistit

  • dopracování Žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt Venkovní úpravy Francouzská;
  • předložení Žádosti o dotaci na uvedený projekt na Centrum pro regionální rozvoj ČR v Brně.

  ***
  úkol č.: [R6/049/98]
  zodpovídá: BKOM, a. s. [1501]
  termín: [2012-01-31]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  99.

  Projekt Integrovaného plánu rozvoje města Brna "Petrov" - žádost o dotaci - RM6/03481

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje
  - Manuál realizace projektu Petrov, který tvoří přílohu č. 62a tohoto zápisu;
  - podání Žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Petrov, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 62b tohoto zápisu.
  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje

  • Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených;
  • Mgr. Tomáše Hebkého, zaměstnance Brněnských komunikací a. s., k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádostí o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.


  ***
  3. RMB ukládá Mgr. Tomáši Hebkému, zaměstnanci Brněnských komunikací a. s., zajistit

  • dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Petrov;
  • předložení Žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

  ***
  úkol č.: [R6/049/99]
  zodpovídá: BKOM, a. s. [1501]
  termín: [2011-12-31]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  100.

  Projekt Integrovaného plánu rozvoje města Brna "Orlí, Měnínská a Novobranská" - Žádost o dotaci - RM6/03480

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje
  - Manuál realizace projektu Orlí, Měnínská a Novobranská, který tvoří přílohu č. 63a tohoto zápisu;
  - podání Žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Orlí, Měnínská a Novobranská, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 63b tohoto zápisu.
  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje

  • Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených;
  • Mgr. Tomáše Hebkého, zaměstnance Brněnských komunikací a. s., k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádostí o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.


  ***
  3. RMB ukládá Mgr. Tomáši Hebkému, zaměstnanci Brněnských komunikací a. s., zajistit

  • dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Orlí, Měnínská a Novobranská;
  • předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

  ***
  úkol č.: [R6/049/100]
  zodpovídá: BKOM, a. s. [1501]
  termín: [2011-12-31]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  101.

  Zateplení objektů v Brně - žádost o dotaci - RM6/03418

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí

  • celkové rozpočtové náklady projektů ve výši 221,4 mil. Kč, z toho celkové uznatelné náklady projektu ve výši 97,3 mil. Kč;
  • předpokládanou výši dotace 63,1 mil. Kč.


  2. RMB schvaluje

  • Manuál realizace projektů předkládaných do Operačního programu Životního prostředí, který tvoří přílohu č. 64 tohoto zápisu;
  • podání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekty zateplení objektů:


  - MŠ Hněvkovského
  - MŠ Absolonova
  - MŠ Měřičkova
  - MŠ Škrétova
  - Středisko volného času Stamicova
  - ZŠ Blažkova
  - ZŠ Labská
  - ZŠ Úvoz
  - ZŠ Svážná
  - ZŠ Vedlejší
  - ZŠ Přemyslovo náměstí

  • zařazení projektů zaměřených na zateplení následujících objektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města:


  - MŠ Hněvkovského
  - MŠ Absolonova
  - MŠ Měřičkova
  - MŠ Škrétova
  - Středisko volného času Stamicova
  - ZŠ Blažkova
  - ZŠ Labská
  - ZŠ Úvoz
  - ZŠ Svážná
  - ZŠ Vedlejší
  - ZŠ Přemyslovo náměstí

  3. RMB pověřuje

  • Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB

  - podpisem žádostí o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených ;
  - k jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v záležitostech souvisejících s výše uvedenými projekty;
  - vystavením a podpisem potvrzení o zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna.

  • Ing. Alexandru Musilovou, projektovou manažerku OIEF MMB

  - k parafování žádostí o dotaci včetně příloh a parafování a podepisování dokumentů týkajících se projektů, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, faktur, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečných monitorovacích zpráv, včetně žádostí o platbu;
  - k jednání za statutární město Brno se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s výše uvedenými dokumenty v rámci předmětných projektů.

  ***
  4. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit
  - dopracování žádostí o dotaci z Operačního programu životní prostředí v rámci předmětných projektů;
  - předložení žádostí o dotaci na předmětné projekty na Státní fond životního prostředí ČR;
  - předložit Radě města Brna Informativní zprávu o finální podobě žádostí o dotaci.
  ***
  úkol č.: [R6/049/101]
  zodpovídá: OIEF MMB [3218]
  termín: [dle termínu výzvy]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  103.

  Žádost paní Gizely Krausové o převod hrobového zařízení, návrh darovací smlouvy - RM6/03392

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

  • vzít na vědomí žádost paní Gizely Krausové o převod hrobového zařízení inv. č. 10021514073 umístěného na pohřebišti v Brně-Líšni, hrobovém místě č. 1-110/112, do svého vlastnictví;

  • schválit darovací smlouvu mezi statutárním městem Brnem a paní Gizelou Krausovou, Strnadova 3, Brno, na poskytnutí věcného daru - hrobového zařízení inv. č. 10021514073 umístěného na pohřebišti v Brně-Líšni, hrobovém místě č. 1-110/112;

  • pověřit vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem darovací smlouvy na poskytnutí věcného daru - hrobového zařízení inv. č. 10021514073 umístěného na pohřebišti v Brně- Líšni, hrobovém místě č. 1-110/112.


  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  104.

  "Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp" mezi statutárním městem Brnem a společností EKOLAMP s. r. o - RM6/03382

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje "Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp" mezi statutárním městem Brnem a společností EKOLAMP s. r. o. , která tvoří přílohu č. 65 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem "Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  105.

  Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo č. 51049046 - o zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území statutárního města Brna - RM6/03381

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo č. 51049046 - o zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území statutárního města Brna, který tvoří přílohu č. 66 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  106.

  Aktualizace investičního záměru na akci "Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy" - RM6/03375

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje

  • aktualizaci investičního záměru "Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy", která tvoří přílohu č. 67 tohoto zápisu;
  • snížení celkových investičních nákladů u investiční akce SPP 2945 "Přístupová cesta do Wilsonova lesa" z 3.215.000 Kč na 2.400.000 Kč.


  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  107.

  Schválení investičního záměru "Rekonstrukce pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, Vondrákova 15, Brno-Bystrc" - RM6/03440

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovali 3 členové, nikdo nebyl proti, 7 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.


   
   

  108.

  Žádost o souhlas se zpracováním investičního záměru "Změna topného média - objekt Zelný trh 9, Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace" - RM6/03439

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru "Změna topného média - objekt Zelný trh 9, Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace".

  Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

   
   

  109.

  Žádost o udělení souhlasu RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Budova Sýpka 26a - rekonstrukce a rozšíření" - RM6/03390

  Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení nikdo nehlasoval, nikdo nebyl proti, 10 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.


   
   

  110.

  Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 - RM6/03415

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB bere na vědomí Výroční zprávu o rozvoji obecního školství ve městě Brně za školní rok 2010/2011.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  111.

  Pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - RM6/03410

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje pravidla pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 178 č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), která tvoří přílohu č. 68 tohoto zápisu.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  112.

  Žádosti o dotace příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v oblasti kultury na rok 2012 - doplnění a aktualizace přílohy k usnesení R6/039. schůze Rady města Brna konané dne 29. 9. 2011, bod č. 27 - RM6/03411

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje
  - změnu přílohy č. 11 k usnesení R6/039. schůze Rady města Brna konané dne 29. 9. 2011, bod č. 27, dle Doplnění a aktualizace Přehledu žádostí o dotace podávaných
  na rok 2012, který tvoří přílohu č. 69a tohoto zápisu;
  - aktualizovaný Přehled žádostí o dotace podávaných na rok 2012, který tvoří přílohu č. 69b tohoto zápisu.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  113.

  Podání žádosti o zařazení projektu Městského programu prevence kriminality v Brně "Bezpečná lokalita - Bezpečné bydlení" do soutěže o mezinárodní cenu Dubaje za nejlepší praktické příklady vedoucí ke zlepšení životních podmínek - RM6/03385

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB souhlasí s podáním žádosti o zařazení projektu Městského programu prevence kriminality v Brně "Bezpečná lokalita - Bezpečné bydlení" do soutěže o mezinárodní cenu Dubaje za nejlepší praktické příklady vedoucí ke zlepšení životních podmínek.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru zahraničních vztahů MMB koordinací a podpisem žádosti.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   
   
   

  114.

  Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB pro rok 2011 - RM6/03438

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje aktualizované odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2011
  - Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
  - Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
  - Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace
  - Divadlo Radost, příspěvková organizace
  - Filharmonie Brno, příspěvková organizace
  - Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
  - Muzeum města Brna, příspěvková organizace
  - Dům umění města Brna, příspěvková organizace
  - Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace.
  Odpisové plány tvoří přílohu č. 70 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  115.

  Odpisové plány příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče Magistrátu města Brna na rok 2012 - RM6/03386

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje
  - odpisový plán na rok 2012 Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace
  - odpisový plán na rok 2012 Domova pro seniory Kociánka, příspěvkové organizace
  - odpisový plán na rok 2012 Domova pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizace
  - odpisový plán na rok 2012 Domova pro seniory Nopova, příspěvkové organizace
  - odpisový plán na rok 2012 Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace
  - odpisový plán na rok 2012 Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace
  - odpisový plán na rok 2012 Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace
  - odpisový plán na rok 2012 Domova pro seniory Koniklecová, příspěvkové organizace
  - odpisový plán na rok 2012 Domova pro seniory Okružní, příspěvkové organizace
  - odpisový plán na rok 2012 Domova pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizace
  - odpisový plán na rok 2012 Domova pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizace
  - odpisový plán na rok 2012 Domova pro seniory Holásecká, příspěvkové organizace
  Odpisové plány tvoří přílohy č. 71 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   
   
   

  116.

  Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkovým organizacím Domovu pro seniory Kociánka a Centru sociálních služeb - RM6/03387

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje vyřazení movitého majetku svěřeného k hospodaření Domovu pro seniory Kociánka, příspěvkové organizaci, a Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci, z účetní evidence fyzickou likvidací, dle seznamu, který tvoří přílohu č. 72 tohoto zápisu.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  117.

  Likvidace movitého majetku předaného k hospodaření Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/03441

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 118.


  RMB schvaluje vyřazení z účetní evidence fyzickou likvidací movitého majetku předaného k hospodaření Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, dle seznamu, který tvoří přílohu č. 73 tohoto zápisu.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  118.

  Likvidace movitého majetku předaného k hospodaření Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci - RM6/03442

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje vyřazení z účetní evidence fyzickou likvidací movitého majetku předaného k hospodaření Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, dle seznamu, který tvoří přílohu č. 74 tohoto zápisu.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  119.

  Smlouva o bezúplatném převodu majetku statutárního města Brna, svěřeného příspěvkové organizaci Úrazová nemocnice v Brně do vlastnictví Úrazové nemocnice v Brně - RM6/03425

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 120-121.


  1. RMB schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku statutárního města Brna, svěřeného příspěvkové organizaci Úrazová nemocnice v Brně do vlastnictví Úrazové nemocnice v Brně, která tvoří přílohu č. 75 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

  120.

  Smlouva o bezúplatném převodu majetku statutárního města Brna, svěřeného příspěvkové organizaci Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, do vlastnictví Centra dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace - RM6/03426

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku statutárního města Brna, svěřeného příspěvkové organizaci Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, do vlastnictví Centra dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace, která tvoří přílohu č. 76 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  121.

  Smlouva o bezúplatném převodu majetku statutárního města Brna, svěřeného příspěvkové organizaci Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, do vlastnictví Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace - RM6/03424

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku statutárního města Brna, svěřeného příspěvkové organizaci Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, do vlastnictví Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, která tvoří přílohu č. 77 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  122.

  Pronájem nebytových prostor v objektu divadla Reduta v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/03491

  Dotazy členů RMB zodpověděla PhDr. Rusinková, vedoucí Odboru kultury MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


  1. RMB bere na vědomí protokol o otvírání obálek a hodnocení nab&#$08dek na pronájem nebytových prostor - restaurace a kavárny se zázemím o celkové výměře 250,20 m² v objektu divadla Reduta v Brně, Kapucínské nám. 9 - Zelný trh 4, číslo popisné 313, na pozemku parcelní číslo 398, v k. ú. Město Brno, obec Brno.

  2. RMB schvaluje na základě nabídkového řízení pronájem nebytových prostor za účelem provozování restaurace - kavárny se zázemím o celkové výměře 250,20 m² v objektu divadla Reduta v Brně, Kapucínské nám. 9 - Zelný trh 4, číslo popisné 313, na pozemku parcelní číslo 398, v k. ú. Město Brno, obec Brno, společnosti Artelinna, s. r. o., se sídlem Botanická 783/16, 602 00 Brno, IČ 29184959 za nájemné ve výši 375.000,- Kč ročně a za podmínek uvedených ve smlouvě o nájmu nebytových prostor, která tvoří přílohu č.  78 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   
   

  123.

  Zrušení nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor v objektu Janáčkova divadla v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/03492

  Dotazy členů RMB zodpověděla PhDr. Rusinková, vedoucí Odboru kultury MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě a změně usnesení.

   

  1. RMB bere na v&#$01domí protokol o otvírání obálek s nabídkou na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 886,1 m² v objektu Janáčkova divadla v Brně, Rooseveltova 1-7, č. p. 31, na pozemku p. č. 9, k. ú. Město Brno, obec Brno.

  2.  RMB ruší nabídkové řízení vypsané na základě usnesení R6/135. schůze RMB konané dne 31. 8. 2011, bod č. 104, na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 886,1 m² v objektu Janáčkova divadla v Brně, Rooseveltova 1-7, č. p. 31, na pozemku p. č. 9, k. ú. Město Brno.


  3. RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB vypsáním nového nabídkové řízení na výše uvedené nebytové prostory.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  124.

  Záměr pronájmu nebytových prostory objektu Rašínova 12, Brno (objekt lázní), na pozemku p. č. 40, k. ú. Město Brno - RM6/03490

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


  RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor - místnosti č. 31 o výměře 7 m² a č. 33 o výměře 1 m² v 2. nadzemním podlaží objektu Rašínova č. or. 12, č. pop. 643 v Brně (objekt lázní), na pozemku p. č. 40, k. ú. Město Brno, předaných k hospodaření Lázním města Brna, p&#$04íspěvkové organizaci, Rašínova č. or. 12, č. pop. 643, Brno.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   
   

  125.

  Záměr pronájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova - RM6/03450

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova, který tvoří přílohu č. 79 tohoto zápisu.

  ***
  2. RMB ukládá vedoucí Odboru zdraví MMB zveřejnit záměr pronájmu zákonem stanoveným způsobem.
  ***
  úkol č.: [R6/049/125]
  zodpovídá: OZ MMB [19
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  126.

  Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 71012001 mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Yvetou Tomanovou a návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Yvetou Tomanovou s. r. o. v objektu domu na ul. Fügnerově 39 - RM6/03451

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje
  - dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 71012001 mezi statutárním městem Brnem MUDr. Yvetou Tomanovou, která tvoří přílohu č. 80a tohoto zápisu;
  - smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Yvetou Tomanovou s. r. o., která tvoří přílohu č. 80b tohoto zápisu.
  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této dohody a smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  127.

  Záměr vložení nepeněžitého vkladu - pozemků v k. ú. Město Brno dotčených stavbou "Parkovací objekt - ulice Panenská" o základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/03449

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.


  RMB schvaluje záměr

  • vložení nepeněžitého vkladu statutárního města Brna tvořeného pozemky:

   
  - p. č. 501/1 o výměře 1518 m², ostatní plocha, jiná plocha (po sloučení dle GP č. 556-48/2011 p. č. 501/1 díl "k" o výměře 1185 m, p. č. 502/2 díl "j" o výměře 333 m²)


  - p. č. 620/13 o výměře 341 m², ostatní plocha, ostatní komunikace (po sloučení dle GP č. 556-48/2011 p. č. 501/1 díl " f" o výměře 44 m², p. č. 501/2 díl "e" o výměře 10 m², p. č. 502/2 díl "i" o v&#$06měře 3 m² a p. č. 620/10 díl "b" o výměře 284 m²)


  - p. č. 620/12 o výměře 46 m², ostatní plocha, ostatní komunikace (oddělený dle GP č. 556-48/2011 z p. č. 620/3),


  vše v k. ú. Město Brno, obec Brno, zapsáno na LV č. 10001, do společnosti Brněnské komunikace a. s. za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti.

   

  • zřízení předkupního práva k výše uvedeným pozemkům ve prospěch statutárního města Brna


  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  128.

  Záměr vložení nepeněžitého vkladu - pozemků v k. ú. Město Brno dotčených stavbou "Janáčkovo kulturní centrum v Brně" do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/03448

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.


   

  129.

  Smlouva o právu stavby na pozemcích p. č. 589, 592, 593/1, 593/2, 593/3, 593/5, 601, 604, 619/2, 620/7, vše k. ú. Město Brno pro stavbu "Janáčkovo kulturní centrum v Brně" - RM6/03445

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje smlouvu o právu stavby na pozemcích
  - p. č. 589 zastavěná plocha a nádvoří
  - p. č. 592 ostatní plocha, ostatní komunikace
  - p. č. 593/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
  - p. č. 593/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
  - p. č. 593/3 ostatní plocha, ostatní komunikace
  - p. č. 593/5 zastavěná plocha a nádvoří
  - p. č. 601 zastavěná plocha a nádvoří
  - p. č. 604 ostatní plocha, ostatní komunikace
  - p. č. 619/2 ostatní plocha, jiná plocha
  - p. č. 620/7 ostatní plocha, zeleň
  vše k. ú. Město Brno ve vlastnictví statutárního města Brna pro stavebníka Brněnské komunikace a. s., za podmínek uvedených ve smlouvě o právu stavby, která tvoří přílohu č. 81 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o právu stavby.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   

  130.

  Smlouva o právu stavby na pozemcích p. č. 501/1, 501/2, 502/2, 618, 620/3, 620/10, 621 a 503, vše k. ú. Město Brno pro stavbu "Parkovací objekt - ulice Panenská, Brno-střed" - RM6/03446

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje smlouvu o právu stavby na pozemcích
  - p. č. 501/1 ostatní plocha, zeleň
  - p. č. 501/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
  - p. č. 502/2 ostatní plocha, jiná plocha
  - p. č. 618 zastavěná plocha a nádvoří
  - p. č. 620/3 ostatní plocha, zeleň
  - p. č. 620/10 ostatní plocha, ostatní komunikace
  - p. č. 621 ostatní plocha, ostatní komunikace
  - p. č. 503 zastavěná plocha a nádvoří,
  vše k. ú. Město Brno ve vlastnictví statutárního města Brna pro stavebníka Brněnské komunikace, a. s., za podmínek uvedených ve smlouvě o právu stavby, která tvoří přílohu č. 82 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o právu stavby.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

  131.

  Projekt Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města "Park Hvězdička" - Žádost o dotaci - RM6/03482

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt "Park Hvězdička", která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 83 tohoto zápisu.

  2. RMB pověřuje
  - Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených;
  - Mgr. Jana Beneše, projektového manažera Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Centrem regionálního rozvoje ČR v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, hlášení o pokroku, etapových monitorovacích zpráv a závěrečných monitorovacích zpráv, včetně žádostí o platbu.

  ***
  3. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit:
  - dopracování žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu na výše uvedený projekt;
  - předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt do IV. výzvy Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města.
  ***
  úkol č.: [R6/049/131/01]
  zodpovídá: OIEF MMB [3218]
  termín: [2012-01-05]

  ***
  4. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Centrum pro regionální rozvoj ČR.
  ***
  úkol č.: [R6/049/131/02]
  zodpovídá: OIEF MMB [3218]
  termín: [2012-01-31]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  133.

  Projekt Digitalizace Archivu města Brna - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/03509

  Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Řeřicha, vedoucí oddělení implementace evropských fondů MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


  1. RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. §21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Digitalizace Archivu města Brna" jako nejvhodnější nabídku uchazeče 3S.cz, s. r. o., se sídlem v Brně, Křenová 479/71, PSČ 602 00, IČ: 276 83 273.

  2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností 3S.cz, s. r. o., se sídlem v Brně, Křenová 479/71, PSČ 602 00, IČ: 276 83 273, na "Digitalizace Archivu města Brna", která tvoří přílohu č. 84 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje
  - vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
  - Ladislava Macka, náměstka primátora, podpisem výše uvedené smlouvy o dílo, a to bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

  ***
  4. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
  ***
  úkol č.: [R6/049/133/01]
  zodpovídá: OIEF MMB [3218]
  termín: [bezodkladně]

   
   
   
   
   
  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání Oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku EU.
  T: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
  ***
  úkol č.: [R6/049/133/02]
  zodpovídá: OIEF MMB [3218]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/049/133/03]
  zodpovídá: OIEF MMB [3218]
  termín: [bezodkladně]

  Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

   
   

  135.

  "Neinvestiční dotace na činnost Jednotných kontaktních míst (JKM) zřizovaných podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb" - RM6/03514

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 300.000,- Kč na činnost JKM na odboru ŽÚ MMB dle přílohy č. 85 tohoto zápisu.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru ŽÚ MMB k podpisu žádosti o neinvestiční dotaci a všech souvisejících dokumentů.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  136.

  Petice s názvem "Proti přerušení činnosti a likvidaci souboru Janáčkovy opery" - další podání - odpověď - RM6/03525

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí petici občanů s názvem "Petice proti přerušení činnosti a likvidaci souboru Janáčkovy opery" podanou dne 25. 11. 2011

  2. RMB schvaluje odpověď jménem primátora města Brna na petici občanů s názvem "Petice proti přerušení činnosti a likvidaci souboru Janáčkovy opery" podanou dne 25. 11. 2011, která tvoří přílohu č. 86 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  137.

  Svěření působnosti uzavírat nájemní smlouvy na pronájem částí místních komunikací a záměr pronájmu částí místních komunikací - RM6/03512

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A.


  1. RMB svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Odboru dopravy MMB působnost uzavírat nájemní smlouvy na pronájem částí místních komunikací statutárního města Brna za účelem vyhrazeného parkování v souladu s postupem uzavírání nájemních smluv a v rozsahu přílohy "Seznam lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty".

  2. RMB schvaluje
  - postup pro uzavírání nájemních smluv, podmínky nájemních smluv, vzorovou nájemní smlouvu, sazbu nájemného - jednotné nájemné 100 Kč/parkovací místo/rok,
  za účelem vyhrazeného parkování, které tvoří přílohu č. 87a tohoto zápisu,

  - seznam lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty, který tvoří přílohu č. 87b tohoto zápisu,

  - záměr pronájmu dle "Seznamu lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty",

  3. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem nájemních smluv.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   
   
   

  138.

  "Vila Tugendhat" - dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se společností UNISTAV a. s. - RM6/03485

  Bylo hlasováno bez rozpravy.

  1. RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Vila Tugendhat" - vícepráce.

  2. RMB bere na vědomí odeslání písemné výzvy k jednání pro veřejnou zakázku na stavební práce "Vila Tugendhat" - vícepráce, v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 pístu. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v jednacím řízení bez uveřejnění.
  3. RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Vila Tugendhat" - vícepráce jako nejvhodnější nabídku společnosti UNISTAV a. s., Příkop 838/6, 604 33 Brno, IČ: 005 31 766.

  4. RMB schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností UNISTAV a. s., Příkop 838/6, 604 33 Brno na investiční akci "Vila Tugendhat". Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo tvoří přílohu č. 88 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  - podpisem dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo
  - podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky"

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
  T: do 48 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo
  ***
  úkol č.: [R6/049/138/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/049/138/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  139.

  "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - výzva k podání nabídky - RM6/03524

  Bylo hlasováno bez rozpravy.

  1. RMB vybírá zájemce, kteří budou vyzváni k podání nabídky u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce

  "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"

  1. Eiffage Construction Česká republika, s. r. o., Francouzská 6167, 708 00 Ostrava-Poruba

  2. Sdružení "ALPINE - COBBLER - Kanalizace Brno"
  zahrnující
  - ALPINE Bau CZ s. r. o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí
  - Cobbler s. r. o., 756 51 Zašová - Luhy 633
  - ALPINE Bau GmbH - organizační složka, Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

  3. Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov

  4. "Sdružení Brno - kanalizace - COLAS + ISKE"
  zahrnující
  - COLAS CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
  - Inžinierske stavby, a. s., Priemyselná 7, 042 45 Košice, SK

  5. Sdružení "Brno - kanalizace"
  zahrnující
  - STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
  - ZIPP BRATISLAVA spol. s. r. o., Mlýnské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

  6. "Sdružení Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně"
  Zahrnující:
  - Held & Francke CZ s. r. o., Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
  - FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno
  - Held & Francke Baugesellschaft m.b.H., Kotzinastrasse 4, 4030 Linz, Rakousko
  - HABAU Hoch-und Tiefbau-gesellschaft m.b.H.
  Greiner Strasse 63, 4320 Perg, Rakousko
  - Beton & rohrbau C.-F. Thymian GmbH & Co. KG,
  Westhafenstr. 1, 133 53 Berlín, SRN (DE)

  7. VCES a. s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9

  8. "Sdružení pro dostavbu kanalizace v Brně"
  Zahrnující:
  - MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a. s., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
  - POHL cz, a. s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky

  9. "Sdružení pro rekonstrukci a dostavbu kanalizace v Brně"
  zahrnující:
  - Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s., Dubečská 3238, 100 00 Praha 10
  - Porr Bau GmbH Absberggesse 47, 1100 Vídeň, Rakousko
  - TERRAG-ASDAG Aktiengesellschaft Absberggesse 47, 1100 Vídeň, Rakousko

  10. "Sdružení Reka - Brno"
  Zahrnující:
  - UNISTAV a. s., Příkop 6, 604 33 Brno
  - Chemkostav, a. s., K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce, SK
  - VHS plus, spol. s r. o., Dobšická 17, 669 02 Znojmo
  - EKOSTAV a. s., Špitálska 10, 071 80 Michalovce, SK

   
   
  11. "Sdružení kanalizace Brno 2011"
  zahrnující:
  EUROVIA CS, a. s., Národní 10, 113 19 Praha 1
  SMP CZ, a. s., Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
  BERGER BOHEMIA a. s., Klatovská 140, 320 64 Plzeň

  12. Metrostav a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

   
  13. "Sdružení pro dostavbu kanalizace v Brně"
  zahrnující:
  IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
  OHL ŽS, a. s., Burešova 938/17, 660 02 Brno

  2. RMB schvaluje
  - výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 89a tohoto zápisu;
  - zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 89b tohoto zápisu.
  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  ***
  3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky všem zájemcům, kteří nebyli vyloučeni prostřednictvím spol. S-Invest CZ s. r. o., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 0056111503987 ze dne 5. 9. 2011.
  ***
  úkol č.: [R6/049/139]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  140.

  "RN Jeneweinova a vodovod Komárov" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společnostmi IMOS, a. s., OHL ŽS, a. s., a FIRESTA- Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. - RM6/03519

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "RN Jeneweinova a vodovod Komárov" - v rozsahu dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

  2. RMB bere na vědomí odeslání písemné výzvy k jednání pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "RN Jeneweinova a vodovod Komárov" - v rozsahu dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v jednacím řízení bez uveřejnění.

  3. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "RN Jeneweinova a vodovod Komárov" v rozsahu dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo nabídku společností
  - IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
  - OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno
  - FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

  4. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno; OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno a FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno na stavbu "RN Jeneweinova a vodovod Komárov", který tvoří přílohu č. 90 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
  5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem
  - dodatku č. 2 smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4, respektive lhůty podle § 111 odst. 5 zákona č. 137/2006
  - formuláře "Oznámení o zadání zakázky"

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
  T: do 48 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
  ***
  úkol č.: [R6/049/140/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.

  ***
  úkol č.: [R6/049/140/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

   
   
   

  141.

  Dopis asociace českých a moravských nemocnic na Radu města Brna - odpověď - RM6/03517

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí dopis Asociace Českých a moravských nemocnic (AČMN) na Radu města Brna.

  2. RMB schvaluje text odpovědi na dopis AČMN, která tvoří přílohu č. 91 tohoto zápisu.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  142.

  Beringie - Kamčatka - elementy naučné stezky" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou EXPEL s. r. o. - RM6/03526

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou EXPEL s. r. o., Vedlejší 6, 625 00 Brno, IČ: 26216906 na investici "Beringie - Kamčatka - elementy naučné stezky", který tvoří přílohu č. 92 tohoto zápisu.
  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 2 členové byli proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   
   
   

  143.

  Dohoda o ukončení smlouvy č. 0074091703735 o provozování sportovní haly Morenda a návrh pronájmu budovy č. pop. 470, na ul. Vídeňská č. or. 9 (hala Morenda) na pozemku p. č. 456/2 s pozemky p. č. 456/2 a p. č. 456/3, vše v k. ú. Štýřice - RM6/03528

  Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě a změně v příloze materiálu.


  1. RMB schvaluje

  • dohodu o ukončení smlouvy č. 0074 0917 03735 o provozování sportovní haly Morenda uzavřené dne 30. 4. 2009 mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem a společností STAREZ-SPORT, a. s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČ: 26932211 jako provozovatelem k 31. 12. 2011, která tvoří přílohu č. 93a tohoto zápisu;

  • pronájem


  - budovy Vídeňská č. or. 9, č. pop. 470, objekt občanské vybavenosti, postavené na pozemku p. č. 456/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1754 m²

  - pozemku p. č. 456/2 - zastavěná plocha a n&#$07dvoří, o výměře l754 m²
  - pozemku p. č. 456/3 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 2016 m²

  vše v k. ú. Štýřice

  občanskému sdružení
  Jihomoravské basketbalové centrum, Vídeňská 470/9, 639 00 Brno, IČ: 64331415 za dohodnuté nájemné 150 000,- Kč/rok

  a za podmínek smlouvy, které tvoří přílohu č. 93b tohoto zápisu.
  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


   
  2. RMB souhlasí s uzavřením podnájemních smluv v objektu Vídeňská č. or. 9, č. pop. 470 uzavíraných mezi občanským sdružením Jihomoravské basketbalové centrum, IČ: 64331415 jako nájemcem a
  - ABM Bilance, s. r. o., IČ: 60724773
  - Andrusyk Olena, IČ:69693803
  - Bogušovský Miloš, IČ: 15199452
  - Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o., IČ: 41189698
  - DELIKOMAT, s. r. o., IČ:63475260
  - ZDENÁL BAR, s. r. o., IČ: 29241529
  - PALAY-DANY Vlastislav, IC: 62171518
  - Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., IČ: 60713330
  - Zbořil Jaroslav, IČ: 12422762
  - Gymnázium J. G. Mendela, jeho zařízení a ZUŠ, IČ: 25327747
  - Klub sportovní gymnastiky Moravská Slavia Brno, IČ: 48513474
  - Oddíl Kulturistika Moravská Slávie, IČ: 48514438
  jako podnájemci, za nájemné nepřevyšující částku z této nájemní smlouvy.

  3. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem dohody o ukončení smlouvy o provozování sportovní haly specifikované výše a podpisem smlouvy o nájmu nemovitostí.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

   

  144.

  Dohody o zrušení výpovědí a dohod o zrušení smluv - zajištění úklidu objektů ve vlastnictví statutárního města Brna - RM6/03521

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje
  - dohodu o zrušení výpovědi a dohodu o zrušení smlouvy uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako odběratelem a společností SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r. o., IČ: 155 49 470, se sídlem Trnkova 34, 628 00 Brno, jako dodavatelem, která tvoří přílohu č. 94 tohoto zápisu;

  - dohodu o zrušení výpovědi a dohodu o zrušení smlouvy uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako objednatelem a společností SIMACEK HS, spol. s r. o., IČ: 262 29 382, se sídlem Trnkova 34, 628 00 Brno, jako zhotovitelem, která tvoří přílohu č. 94 tohoto zápisu;

  - dohodu o zrušení výpovědi a dohodu o zrušení smluv o dílo uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako objednatelem a společností SMÍTKO s. r. o., IČ: 255 55 723, se sídlem Kounicova 26, 6113 5 Brno, jako zhotovitelem, která tvoří přílohu č. 94 tohoto zápisu.

  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohod o zrušení výpovědi a dohod o zrušení smluv.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

  145.

  Dohoda o zrušení výpovědi a o zrušení smlouvy a dodatek č. 87 k obchodní smlouvě o zajištění služeb v objektech MMB - zajištění ostrahy objektů ve vlastnictví statutárního města Brna - RM6/03520

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje dohodu o zrušení výpovědi a o zrušení smlouvy a dodatek č. 87 k obchodní smlouvě o zajištění služeb v objektech MMB ze dne 1. 6. 1996 uzavírané mezi statutárním městem Brnem jako objednatelem a Janou Vorlovou., IČ: 758 69 292, s místem podnikání Hřbitovní 94/39, 664 51 Šlapanice, jako dodavatelem, která tvoří přílohu č. 95 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody o zrušení výpovědi a o zrušení smlouvy a dodatku č. 87 k obchodní smlouvě o zajištění služeb v objektech MMB.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  146.

  "Dodávka elektrické energie" - smlouvy se společností Lumen Energy a. s. - RM6/03522

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje dvě smlouvy mezi statutárním městem Brnem a společností Lumen energy a. s., Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 na dvě části veřejné zakázky "Dodávka elektrické energie", které tvoří přílohy č. 96 tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB svěřuje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru správy majetku MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání dodatků ke smlouvám mezi statutárním městem Brnem a společností Lumen Energy a. s. týkající se změny počtu a charakteru odběrných míst.

  3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB
  - podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky"
  - podpisem obou smluv a dodatků k těmto smlouvám vyplývajících z důvodu změny počtu a charakteru odběrných míst.

  ***
  4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách a v úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím společnosti AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s. r. o.
  T: do 48 dnů po uzavření výše uvedených smluv
  ***
  úkol č.: [R6/049/146/01]
  zodpovídá: OSM MMB [3239]
  termín: [viz usnesení]

   
  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/206., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/049/146/02]
  zodpovídá: OSM MMB [3239]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  147.

  Veletrh REGIONTOUR 2012 - smlouva o výpůjčce s ak. soch. Oldřichem Rujbrem a Ing. arch. Petrem Kameníkem - RM6/03530

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi statutárním městem Brnem, ak. soch. Oldřichem Rujbrem a Ing. arch. Petrem Kameníkem, která tvoří přílohu č. 97 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna popisem smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.


   
   
   

  148.

  Změna přílohy usnesení R6/047. schůze RMB, bod č. 4 "Výroba a zajištění vysílání televizního zpravodajsko-publicistického pořadu Brněnské oko" - RM6/03539

  Bylo hlasováno bez rozpravy.

  RMB schvaluje změnu přílohy č. 5 usnesení R6/047. schůze RMB, konané dne 30. 11. 2011, bod č. 4 Nový text smlouvy o výrobě a zajištění vysílání televizního zpravodajsko publicistického pořadu Brněnské oko a využití práv k němu tvoří přílohu č. 98 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.


   

   

   
   
   
   
   
   
   

  149.

  Řešení vztahu statutárního města Brna ke společnosti BRNO PARKING, a. s.:
  - prodej akciového podílu statutárního města Brna ve společnosti BRNO PARKING, a. s.
  - nabytí pozemku p. č. 502/1 v k. ú. Město Brno do majetku statutárního města Brna
  - dohoda o ukončení nájemní smlouvv k pozemku p. č. 501/1 v k. ú. Město Brno
  - zajištění všech závazků smlouvou o nakládání s předmětem úschovy - změna přílohv usnesení
  - RM6/03538

  Bylo hlasováno bez rozpravy.

  RMB schvaluje změnu přílohy č. 37a a 37b usnesení č. R6/047 schůze Rady města Brna konané dne 30.11. 2011, bod č. 11. Nový text smlouvy o nakládání s předmětem úschovy (svěřenská smlouva) tvoří přílohu č. 99a tohoto zápisu, nový text dohody o ukončení nájemní smlouvy k pozemku p. č. 501/1 v k. ú. Město Brno tvoří přílohu č. 99b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  150.

  Souhlas zřizovatele Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, s uzavřením smlouvy o poskytnutí daru - RM6/03529

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB souhlasí s uzavřením darovací smlouvy Knihovnou Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizací, a MUDr. Markétou Janíčkovou, Matlachova 39, 627 00 Brno, za účelem nákupu knihovního fondu na pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Jihomoravské náměstí 1098/1, 627 00 Brno-Slatina. Smlouva tvoří přílohu č. 100 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  151.

  Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci - RM6/03532

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, ve výši
  - 200 000,- Kč na Taneční most/Tanzbrücke 2011;
  - 200 000,- Kč na scénář k inscenaci Černá Madona Brněnská;
  - 190 000,- Kč na Papageno hraje na kouzelnou flétnu.

  Smlouvy tvoří přílohu č. 101 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  152.

  Výpověď Janu Hrabalovi z pronájmu nebytových prostor v objektu Domu pánů
  z Kunštátu v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/03534

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje výpovědˇ smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 73072007 ze dne 14. 8. 2007 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Janem Hrabalem, s místem podnikání Vltavská 610/8, 625 00 Brno-Starý Lískovec, která tvoří přílohu č. 102 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 73072007 ze dne 14. 8. 2007.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  Přehled nepřijatých usnesení:

  19.

  Investiční záměr na akci "Úprava veřejného prostranství Voříškova" - RM6/03380

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasoval 1 člen, nikdo nebyl proti, 9 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.

   
  1. RMB schvaluje investiční záměr "Úprava veřejného prostranství Voříškova", který tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu.

  2. RMB zařazuje investiční akci "Úprava veřejného prostranství Voříškova" do operativního plánu investic.

   

   

  107.

  Schválení investičního záměru "Rekonstrukce pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, Vondrákova 15, Brno-Bystrc" - RM6/03440

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovali 3 členové, nikdo nebyl proti, 7 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.


  RMB schvaluje

  • investiční záměr "Rekonstrukce pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, Vondrákova 15, Brno-Bystrc", který tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu;
  • zařazení nové investiční akce "Rekonstrukce pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, Vondrákova 15, Brno-Bystrc" do operativního plánu investic.


   
   
   

   

  109.

  Žádost o udělení souhlasu RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Budova Sýpka 26a - rekonstrukce a rozšíření" - RM6/03390

  Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení nikdo nehlasoval, nikdo nebyl proti, 10 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.


  RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci "Budova Sýpka 26a - rekonstrukce a rozšíření".

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
  primátor 1. náměstek primátora

   
   

   
   
   
   
   
  Ověřovatelé:

  JUDr. Robert Kerndl, v. r.
  MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.

   
   
   
   
   
  V Brně dne 15. 12. 2011
  Zapsala Lenka Kadlecová