Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/043
konané dne 2. listopadu 2011

 

Program:

1a.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Oříšek Brno, Ořešín 57 - RM6/02918

2.

Obměna diskových polí v datacentrech Městské policie Brno - návrh rozpočtového opatření - RM6/03001

3.

Návrh na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2011 - rozpočtové opatření - RM6/03012

4.

Žádost xxxxxxxxxxxxx o povolení splátek pohledávky - RM6/03003

5.

Žádost xxxxxxxxxxxxx o prominutí pohledávky - RM6/03004

6.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Muzeu romské kultury, s. p. o. a IQ Róma Servisu, o. s,. v rámci projektu RICE, návrh rozpočtového opatření - RM6/03042

7.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace" - projektová dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/03029

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Vackova rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadání stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/03021

10.

Zástupci statutárního města Brna a jejich náhradníci v materiálových komisích společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a jeho náhradníka - RM6/02998

11.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2623, 2794/4 a 2795/7 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno - kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa" - RM6/03014

12.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2227/22 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa" - RM6/03013

13.

Úhrada pohledávek ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 4073/3 v k. ú. Královo Pole a pozemku p. č. 2540/80 v k. ú. Líšeň statutárním městem Brnem - RM6/02913

14.

Uložení náhrady za zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1400/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice do úschovy soudu - RM6/02926

15.

Žádost o udělení souhlasu RMB se zpracováním investičního záměru na akci "MŠ Kamechy II (šestitřídní MŠ), MČ Brno-Bystrc" - RM6/03006

16.

Schválení investičního záměru "Dokončení rekonstrukce ZŠ Hamry - výměna oken a zateplení fasády, bezbariérový výtah" - RM6/03007

17.

Zrušení nabídkového řízení a záměr pronájmu nebytových prostor - kanceláře č. 22A se zázemím v objektu Domu pánů z Kunštátu v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/03052

18.

Navýšení neinvestičního příspěvku Evropské základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace - návrh rozpočtového opatření - RM6/03017

19.

Dodatek č. 15 ke komisionářské smlouvě - navýšení zálohy komisionáře o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje - RM6/03050

20.

Záměr prodeje pozemků p. č. 2062, p. č. 2325/1 a p. č. 2325/2 a části pozemku p. č. 2328, vše v k. ú. Starý Lískovec a zřízení věcného břemene - areál společnosti DELIKA lahůdky, s. r. o. v ul. Dunajské - RM6/03035

21.

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Černovice - lokalita BPZ - ČT - RM6/03058

22.

Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 809/8 v k. ú. Ponava - RM6/03032

23.

Návrh záměru prodeje pozemků p. č. 4215, 4220, 4403, 4408, 4412, 4416, 4421 v k. ú. Komín - RM6/03039

24.

Změna části usnesení R6/037. schůze Rady města Brna, bod č. 66 - "Záměr prodeje části pozemku p. č. 2395/3 v k. ú. Starý Lískovec v ul. Kyjevská" - RM6/03034

25.

Záměr nabytí pozemku p. č. 857/1 a části pozemku p. č. 857/2 oba v k. ú. Zábrdovice z vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s. p. do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/03037

26.

Návrh nabytí pozemků p. č. 872/4, 873/19 a 2049/7 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/03031

27.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1286/2 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR -ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/03030

28.

Návrh bezúplatného nabytí části pozemku p. č. 722 v k. ú. Město Brno z majetku ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/03028

29.

Nabídka na převod pozemků v k. ú. Bohunice do majetku města Brna - RM6/03040

30.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Jundrov, pozemků p. č. 230/1, 232, 341/1 v k. ú. Jundrov - RM6/03027

31.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Slatina, pozemku p. č. 417/2 v k. ú. Slatina - RM6/03026

32.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 570/3 a 570/46 v k. ú. Dolní Lhota - RM6/03033

33.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Tuřany k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na pronájem pozemku p. č. 352 v k. ú. Tuřany za účelem umístění dočasné stavby - RM6/03038

34.

Dodatek č. 31 k dohodě mezi statutárním městem Brnem a Stavoprojektou stavební firmou , a. s., o zajištění podmínek pro uzavření smlouvy o právu stavby k řízením dle stavebního zákona č. 62059025 ze dne 10. 8. 2005 ve znění platných dodatků - lodžie Bořetická 19, 21, k. ú. Židenice - RM6/03036

35.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Výměna oken na objektu Obřanská 7, Brno" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností TRINOM, spol, s r. o. - RM6/03023

36.

Adresný záměr pronájmu nebytových prostor - kotelen společnosti Teplárny Brno, a. s. - RM6/03002

37.

Výpověď nájemní smlouvy č. 0042100300766 ze dne 10. 2. 2010 a smlouvy o užívání části nemovitosti č. 51062002 ze dne 26. 4. 2006 na umístění retranslačních bodů radiové sítě imisního monitoringu statutárního města Brna - RM6/02916

38.

Přesun a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů listopad 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/03045

39.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - návrh na zrušení části usnesení - RM6/03064

41.

Projekt Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě - účast na projektu - RM6/03053

45.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce NVI - kanalizace Kamechy - návrh dodatku č.l ke smlouvě o dílo se společností BS - IMEX, spol, s r. o. - RM6/03020

49.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/03046

52.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Technická podpora aplikace VITA stavební úřad pro MMB a ÚMČ" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/03082

53.

"RN Jeneweinova a vodovod Komárov" - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společnostmi IMOS Brno, a. s., OHL ŽS, a. s., a FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. - RM6/03022

54.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Tisk knihy Dějiny Brna 1" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/03075

55.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce statutárního města Brna - RM6/03057

40.

Projekt Metropolitní síť Brno propojení magistrátu s úřady městských částí - fáze III - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/03055

42.

Projekt Zateplení mateřských škol Brno - Hněvkovského, Absolonova, Měříčkova - Posouzení projektu - RM6/03078

43.

Projekt Zateplení veřejných budov v Brně - ZŠ Přemyslovo nám., ZŠ Vedlejší, MŠ Škrétova, Středisko volného času Stamicova - Posouzení projektu - RM6/03079

44.

Projekt Zateplení základních škol Brno - Blažkova, Labská, Úvoz - Posouzení projektu - RM6/03094

46.

"Areál dopravní výchovy" - projektová dokumentace - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo se společností K4 a. s. - RM6/03025

56.

Odpověď na 12. petici za trvalé nevolení p. Romana Onderky do všech funkcí, sestavenou Karlem Formánkem - RM6/03059

57.

Odpověď na 12. petici za trvalé nevolení p. Martina Andera do všech funkcí, sestavenou Karlem Formánkem - RM6/03060

60.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Kreativní centrum Brno" - smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob a návrh rozpočtového opatření - RM6/03081

61.

Návrh Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 62081747 o převodu vlastnictví domu Štefánikova 50, č. p. 119 včetně pozemku p. č. 444/1 v k. ú. Ponava - RM6/03080

62.

Návrh na změnu usnesení Z5/038. zasedání ZMB, bod č. 126 - směna pozemků v k. ú. Ponava se společností ACB Ponava, s. r. o. a návrh plánovací smlouvy se společností ACB Ponava, s. r. o. - RM6/03077

63.

"Regenerace objektu a areálu MŠ Chodská" - zrušení zadávacího řízení - RM6/03072

64.

"Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA - RM6/03071

66.

Návrh rozpočtového opatření - úprava rozpočtu Odboru kultury MMB v roce 2011 - RM6/03086

67.

"Zateplení ZŠ Horní - dokončení" - RM6/03083

68.

"Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova 47" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PSK Group, spol. s r. o. - RM6/03084

69.

Odpověď na petici s názvem "Proti přerušení činnosti a likvidaci souboru Janáčkovy opery" - RM6/03093

70.

Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro nabídková řízení na pronájem nebytových prostor v objektech divadlo Reduta a Janáčkovo divadlo v Brně - RM6/03096

71.

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/010

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


 
Body 40, 42, 43, 44 a 46 byly projednány po bodě 55

 
 
 
 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

9.

"Rekonstrukce kanalizace - ZŠ Otevřená" - výběr nejvhodnější nabídky - návrh smlouvy o dílo se společností IMOS Brno, a. s. - RM6/

47.

"Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni" - výběr nejvhodnější nabídky - návrh smlouvy o dílo - RM6/

48.

"Statické zajištění budovy Staré radnice" - výběr nejvhodnější nabídky - návrh smlouvy o dílo - RM6/

50.

Návrh řešení vztahu statutárního města Brna ke společnosti BRNO PARKING, a. s. - prodej akciového podílu statutárního města Brna ve společnosti BRNO PARKING, a. s. - nabytí pozemku p. č. 502/1, v k. ú. Město Brno do majetku statutárního města Brna - rozpočtové opatření - RM6/

51.

Záměr zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodavatele sdružených mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Brno - RM6/

58.

Žádost o souhlas se zpracováním investičního záměru "ÚN v Brně - rekonstrukce střechy a půdní vestavba kanceláří v budově Koliště 41" - RM6/03066

59.

Žádost o souhlas se zpracováním investičního záměru "ÚN v Brně - rekonstrukce 7. NP budovy Ponávka 10 na Oddělení následné rehabilitační péče" - RM6/03065

65.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1503/8 a p. č. 1507/17 v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice pro stavbu "Úprava toku Leskavy" - záchytný poldr Ostopovice - RM6/


 
 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

 
 

Nepřítomni:

Bc. Ladislav Macek, JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

 
 
 
 
 
 
 

1a.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Oříšek Brno, Ořešín 57 - RM6/02918

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB jmenuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 166 odst. 2 a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 1. 1. 2012 na místo ředitelky MŠ Oříšek Brno, Ořešín 57, Mgr. Hanu Navrátilovou.

2. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

s účinností k 1. 12. 2011
plat ředitelce MŠ Oříšek Brno, Ořešín 57, Mgr. Haně Navrátilové z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky MŠ Oříšek Brno, Ořešín 57, d1e přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.
***
úkol č.: [R6/043/1a]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

2.

Obměna diskových polí v datacentrech Městské policie Brno - návrh rozpočtového opatření - RM6/03001

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu obměny diskových polí v datacentrech Městské policie Brno.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

3.

Návrh na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2011 - rozpočtové opatření - RM6/03012

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu řešení aktuálních potřeb Městské policie Brno.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

4.

Žádost xxxxxxxxx xxxxxxx o povolení splátek pohledávky - RM6/03003

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje uhrazení pohledávky za opatrování tří psů umístěných v městském útulku v době od 4. 2. 2009 do 30. 3. 2009 ve výši 26.794,- Kč paní xxxxxxxx xxxxxxx v měsíčních splátkách po 2.000,- Kč splatných vždy k 20. dni příslušného měsíce s tím, že neuhrazením jedné splátky ve stanoveném termínu se stává splatným celý zůstatek dlužné částky.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

5.

Žádost xxxxxxxx xxxxxxxx o prominutí pohledávky - RM6/03004

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje prominutí pohledávky za opatrování psa umístěného v městském útulku v době od 27. 9. 2009 do 4. 11. 2009 ve výši 5.698,- Kč paní xxxxxx xxxxxxxx.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 
 

6.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Muzeu romské kultury, s. p. o. a IQ Róma Servisu, o. s,. v rámci projektu RICE, návrh rozpočtového opatření - RM6/03042

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
- schválit

 • smlouvu o poskytnutí dotace v rámci projektu RICE
 • rozpočtové opatření za účelem poskytnutí dotace partnerům projektu RICE - Muzeu romské kultury s. p. o. a IQ Roma servisu o. s. dle přiložené tabulky;


- pověřit vedoucího Odboru zahraničních vztahů MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu RICE.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

7.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Šafaříkova - rekonstrukce kanalizace" - projektová dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/03029

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Šafaříkova - rekonstrukce Kanalizace" - projektová dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby jako nejvhodnější nabídku firmy Kovoprojekta Brno a. s., Šumavská 416/15,602 00 Brno.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/043/07]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Vackova rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadání stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/03021

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Vackova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadání stavby jako nejvhodnější nabídku firmy AQUA PROCON s. r. o., Palackého třída 12, 612 00 Brno.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/043/08]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

10.

Zástupci statutárního města Brna a jejich náhradníci v materiálových komisích společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a jeho náhradníka - RM6/02998

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


RMB nejmenuje zástupce statutárního města Brna a jejich náhradníky za členy:
- Komise na vodovodní materiál a nerezové šrouby společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.;
- Komise na kanalizační materiál společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.;
- Komise na vodoměry, šroubení, těsnění společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.;
- Komise na chemikálie společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

11.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2623, 2794/4 a 2795/7 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno - kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa" - RM6/03014

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 12.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků p. č. 2623 o výměře 165 m², p. č. 2794/4 o výměře 40 m² a p. č. 2795/7 o výměře 75 m² v k. ú. Bosonohy z vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 495 000,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

12.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2227/22 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno, kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa" - RM6/03013

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku p. č. 2227/22 o výměře 141 m², v k. ú. Bosonohy z vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 272 590,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

13.

Úhrada pohledávek ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za bezesmluvní užívání pozemku p. č. 4073/3 v k. ú. Královo Pole a pozemku p. č. 2540/80 v k. ú. Líšeň statutárním městem Brnem - RM6/02913

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 5. 9. 2011 č. j . UZSVM/B/28457/2011-HMSU ve věci dalšího možného postupu bezúplatného převodu pozemku p. č. 4073/3 v k. ú. Královo Pole a pozemku p. č. 2540/80 v k. ú. Líšeň do vlastnictví statutárního města Brna po zaplacení pohledávek v celkové výši 8 666,- Kč s příslušenstvím, u nichž byla statutárním městem Brnem uplatněna námitka promlčení.

2. RMB souhlasí s úhradou pohledávek ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za bezdůvodné obohacení získané statutárním městem Brnem bezesmluvním užíváním:
- pozemku p. č. 4073/3 v k. ú. Královo Pole (vtokový objekt toku Ponávka při ul. Myslínova) za období od 24. 5. 1991 do 25. 5. 2007 ve výši 6 281,- Kč s příslušenstvím,
- pozemku p. č. 2540/80 v k. ú. Líšeň (provozní budova retenční nádrže při ul. Trnkova) za období od 6. 11. 2002 do 17. 5. 2007 ve výši 2 385,-Kč s příslušenstvím.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

14.

Uložení náhrady za zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1400/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice do úschovy soudu - RM6/02926

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s uložením náhrady za zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 1400/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice ve výši 17.280,- Kč do úschovy soudu.

2. RMB schvaluje text Návrhu na přijetí náhrady za zřízení věcného břemene ze zákona do úschovy soudu dle ust. § 185a občanského soudního řádu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

15.

Žádost o udělení souhlasu RMB se zpracováním investičního záměru na akci "MŠ Kamechy II (šestitřídní MŠ), MČ Brno-Bystrc" - RM6/03006

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci "MŠ Kamechy II (šestitřídní MŠ), MČ Brno-Bystrc.

Pro hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

16.

Schválení investičního záměru "Dokončení rekonstrukce ZŠ Hamry - výměna oken a zateplení fasády, bezbariérový výtah" - RM6/03007

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 3 členové, nikdo nebyl proti, 6 členů se zdrželo hlasování -usnesení nebylo přijato.


 
 

17.

Zrušení nabídkového řízení a záměr pronájmu nebytových prostor - kanceláře č. 22A se zázemím v objektu Domu pánů z Kunštátu v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/03052

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB ruší část usnesení R6/033. schůze RMB konané dne 3. 8. 2011, bod č. 20, které zní:

2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 127,20 m² v objektu Domu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, č. p. 348, v Brně, na pozemku p. č. 478/1 v k. ú. Město Brno, předaných k hospodaření Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, formou nabídkového řízení.

3. RMB schvaluje
• text záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 127,20 m² v objektu Domu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, č. p. 348, v Brně, na pozemku p. č. 478/1 v k. ú. Město Brno, který tvoří přílohu č. 13a tohoto zápisu,
• podmínky nabídkového řízení na pronájem výše uvedených nebytových prostor, které tvoří přílohu č. 13b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

***
4. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor a podmínek nabídkového řízení zákonem stanoveným způsobem.
***
Úkol č.: [R6/033/20]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]


2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 127,20 m² v objektu Domu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, č. p. 348, v Brně, na pozemku p. č. 478/1, v k. ú. Město Brno, předaných k hospodaření Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, formou nabídkového řízení.

3. RMB schvaluje
- text záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 127,20 m² v objektu Domu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, č. p. 348, v Brně, na pozemku p. č. 478/1, v k. ú. Město Brno, který tvoří přílohu č. 3a tohoto zápisu;
- podmínky nabídkového řízení na pronájem výše uvedených nebytových prostor; které tvoří přílohu č. 3b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

***
4. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor a podmínek nabídkového řízení zákonem stanoveným způsobem.
***
Úkol č.: [R6/033/17]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

18.

Navýšení neinvestičního příspěvku Evropské základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace - návrh rozpočtového opatření - RM6/03017

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky, za účelem navýšení neinvestičního příspěvku Evropské základní školy Brno, Čejkovická 10, z důvodu pokrytí nákladů spojených s vybavením "Víceúčelové tělocvičny při EZŠ Brno, Čejkovická 10".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 

19.

Dodatek č. 15 ke komisionářské smlouvě - navýšení zálohy komisionáře o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje - RM6/03050

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 15 ke komisionářské smlouvě č. 73 06 9 291 mezi statutárním městem Brnem a společností ARS/KONCERT, spol. s r. o., IČ: 00542911, který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem dodatku č. 15 ke komisionářské smlouvě č. 73 06 9 291.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

20.

Záměr prodeje pozemků p. č. 2062, p. č. 2325/1 a p. č. 2325/2 a části pozemku p. č. 2328, vše v k. ú. Starý Lískovec a zřízení věcného břemene - areál společnosti DELIKA lahůdky, s. r. o. v ul. Dunajské - RM6/03035

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A společně s body 21-23.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje:
- pozemku p. č. 2062 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.074 m²
- pozemku p. č. 2325/1 - ostatní plocha, o výměře 1.164 m²
- pozemku p. č. 2325/2 - ostatní plocha, o výměře 75 m²

- části pozemku p.č. 2328 - ostatní plocha, o výměře 59 m²

vše v k. ú. Starý Lískovec, o celkové výměře 2.372 m²


2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej
- pozemku p. č. 2062 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.074 m²
- pozemku p. č. 2325/1 - ostatní plocha, o výměře 1.164 m²
- pozemku p. č. 2325/2 - ostatní plocha, o výměře 75 m²

- pozemku p. &#$03. 2328/2 - ostatní plocha, o výměře 59 m²

vše v k.ú. Starý Lískovec, o celkové výměře 2.372 m2
společnosti DELIKA lahůdky, s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 4.770.960,-Kč
a zřízení věcného břemene uložení vedení vodovodního řadu DN 100, s omezením činnosti v jeho ochranném pásmu, a uložení vedení vodovodní přípojky, s omezením činnosti v jejím ochranném území, na části pozemku p. č. 2325/1 - ostatní plocha v k. ú. Starý Lískovec a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

21.

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Černovice - lokalita BPZ - ČT - RM6/03058

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti CTP - Property X, spol. s. r. o. ze dne 3. 10. 2011 o prodej pozemků a jejich částí v k. ú. Černovice - lokalita BPZ - ČT.

 
2. RMB souhlasí se záměrem prodeje

- pozemku p. č. 2828/225 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 33 276 m²

- části pozemku p. č. 2828/1 označené GP č. 1424-1058/2011 jako pozemek
p. č. 2828/233 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 28 303 m²

v k. ú. Černovice
(plocha 2.2. A)

- pozemku p. č. 2828/226 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 18 384 m²

- pozemku p.č. 2828/227 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 36 583 m²

- části pozemku p. č. 2828/1 označené GP č. 1424-1058/2011 jako pozemek
p. č. 2828/234 - ostatní plocha, jiná plocha, o vým&#$01ře 51 521 m²

v k. ú. Černovice
(plocha 2. l.B)

- části pozemku p. č. 2828/1 ozn. GP č. 1420-1048/2011 jako
p. č. 2828/232 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24.462 m²

- části pozemku p. č. 2828/1 ozn. GP č. 1424 -1058/2011 jako p. č. 2828/235 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 31 168 m²

v k. ú. Černovice
(plocha 2.1 A)

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

22.

Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 809/8 v k. ú. Ponava - RM6/03032

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti E.ON Distribuce, a. s., o prodej části pozemku p. č. 809/8 o výměře 9 m² v k. ú. Ponava, zastavěné trafostanicí ve vlastnictví této společnosti.

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku
p. č. 809/8 - ostat, plocha, zeleň o výměře 9 m²

v k. ú. Ponava

3. RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku
p. č. 809/8 ostat, plocha, zeleň o výměře 9 m²

v k. ú. Ponava společnosti E.ON Distribuce, a. s.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 
 

23.

Návrh záměru prodeje/pronájmu nebo svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 4215, 4220, 4403, 4408, 4412, 4416, 4421 v k. ú. Komín - RM6/03039

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje nebo pronájmů pozemků
- p. č. 4215 - ostatní plocha, o výměře 32 m²

- p. č. 4220 - ostatní plocha, o vým&#$01ře 29 m²
- p. č. 4403 - ostatní plocha, o výměře 42 m²
- p. č. 4408 - ostatní plocha, o výměře 33 m²

- p. č. 4412 - ostatní plocha, o výměře 29 m
- p. č. 4416 - ostatní plocha, o v&#$06měře 25 m²
- p. č. 4421 - ostatní plocha, o výměře 25 m²

v k. ú. Komín

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna neschválit MČ Brno-Komín svěření pozemků:
- p. č. 4215 - ostatní plocha, o výměře 32 m²
- p. č. 4220 - ostatní plocha, o výměře 29 m²
- p. č. 4403 - ostatní plocha, o výměře 42 m²

- p. &#$03. 4408 - ostatní plocha, o výměře 33 m²
- p. č. 4412 - ostatní plocha, o výměře 29 m²
- p. č. 4416 - ostatní plocha, o výměře 25 m²
- p. č. 4421 - ostatní plocha, o výměře 25 m²

v k. ú. Komín
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 85 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

24.

Změna části usnesení R6/037. schůze Rady města Brna, bod č. 66 - "Záměr prodeje části pozemku p. č. 2395/3 v k. ú. Starý Lískovec v ul. Kyjevská" - RM6/03034

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A.


1. RMB bere na vědomí dopis xxxxxx xxxxxxxx ze dne 9. 10. 2011 - nesouhlas se sankční cenou za prodej části pozemku p. č. 2395/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 24 m² v k. ú. Starý Lískovec ve výši 99.380,- Kč z důvodu opravy chyby v katastru nemovitostí.

2. RMB mění část usnesení R6/037. schůze Rady města Brna, konané dne 14. září 2011, bod č. 66, v odst. 3, který zní:

"3. Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků p. č. 2395/17 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m² a p. č. 2395/18 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 m² v k. ú. Starý Lískovec, o celkové výměře 24 m², xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 99.380,- Kč a za podmínek kupní smlouvy."


takto:

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků:
- p. č. 2395/17 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m²
- p. č. 2395/18 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 3 m²

v k. ú. Starý Lískovec, o celkové výměře 24 m², xxxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 36.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

25.

Záměr nabytí pozemku p. č. 857/1 a části pozemku p. č. 857/2 oba v k. ú. Zábrdovice z vlastnictví ČR - Povodí Moravy, s. p. do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/03037

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 26-28.


1. RMB bere na vědomí přípisy Povodí Moravy, s. p. ze dne 10. 11. 2010 ve věci převodu pozemků do vlastnictví statutárního města Brna a podmínek jejich převodu.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit se záměrem bezúplatného nabytí:
- pozemku p. č. 857/1 - vodní plocha tok přirozený, o výměře 664 m²
- části pozemku p. č. 857/2 - vodní plocha tok přirozený, o výměře 1.773 m²

oba v k. ú. Zábrdovice
z vlastnictví ČR-Povodí Moravy, s. p., do vlastnictví statutárního města Brna včetně staveb, které se na pozemcích nachází a nepodléhají zápisu do katastru nemovitostí.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

26.

Návrh nabytí pozemků p. č. 872/4, 873/19 a 2049/7 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/03031

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí skutečnost, že omezení vlastnického práva bylo z LV č. 180 odstraněno.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- nabytí pozemků
p. č. 872/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 140 m²

p. č. 873/19 - orná půda, o výměře 333 m²

p. č. 2049/7 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 239 m²

vše v k. ú. Horní Heršpice z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 180.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

- MČ Brno-jih svěření pozemků
p. č. 872/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 140 m²

p. č. 873/19 - orná půda, o výměře 333 m²

p. č. 2049/7 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 239 m²

vše v k. ú. Horní Heršpice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 85 přílohy č. 4, po nabytí právní moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

27.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1286/2 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR -ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/03030

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1286/2 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 922 m², v k. ú. Komárov z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

28.

Návrh bezúplatného nabytí části pozemku p. č. 722 v k. ú. Město Brno z majetku ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/03028

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí části pozemku p. č. 722 - zahrada dle GP č. 526-61/2011 ze dne 4. 5. 2011
pozemek p. č. 722/2 - zahrada, o výměře 478 m²

v k. ú. Město Brno, z majetku ČR - Pozemkový fond ČR, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

29.

Nabídka na převod pozemků v k. ú. Bohunice do majetku města Brna - RM6/03040

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 30-31.


1. RMB bere na vědomí nabídku společnosti Terasy Bohunice, s. r. o., ze dne 9. 5. 2011 na převod pozemků
- p. č. 210/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 m²

- p. č. 212/1 - orná půda, o výměře 28 m²

- p. č. 214/1 - orná půda, o výměře 21 m²

- p. č. 214/16 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 19 m²
- p. č. 214/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m²

vše v k. ú. Bohunice, o celkové výměře 93 m² do majetku města Brna, za kupní cenu 100,- Kč celkem.


2. RMB souhlasí s nabytím těchto pozemků z úrovně Městské části Brno-Bohunice.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

30.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Jundrov, pozemků p. č. 230/1, 232, 341/1 v k. ú. Jundrov - RM6/03027

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Jundrov svěření pozemků:
- p. č. 230/1 - zahrada, o výměře 3918 m²
- p. č. 232 - zahrada, o výměře 2056 m²
- p. č. 341/1 - zahrada, o výměře 119m²

v k. ú. Jundrov
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 1 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 85 přílohy č. 4 s doplňujícími podmínkami:

- respektovat omezení při nakládání s pozemky, které vyplývá ze smluv o bezúplatném převodu č. 6008-5-002 a č. 0063091005260, uzavřených s Pozemkovým fondem ČR, na základě kterých byly tyto pozemky převedeny do majetku města Brna, tyto smlouvy budou tvořit přílohu Souhlasného prohlášení o odevzdání a převzetí nemovité věci městské části,
- užívat pozemky pouze k dosavadnímu účelu - tj. jako zahrady, bez možnosti budování jakýchkoli staveb.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

31.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Slatina, pozemku p. č. 417/2 v k. ú. Slatina - RM6/03026

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Slatina svěření pozemku:
- p. č. 417/2 - zahrada, o výměře 8 m²

v k. ú. Slatina v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 85 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

32.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 570/3 a 570/46 v k. ú. Dolní Lhota - RM6/03033

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků
- p. č. 570/3 - ostatní plocha, dobývací prostor, o výměře 1.768 m²

- p. č. 570/46 - ostatní plocha, dobývací prostor, o v&#$06měře 10.121 m²

v k. ú. Dolní Lhota

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

33.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Tuřany k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na pronájem pozemku p. č. 352 v k. ú. Tuřany za účelem umístění dočasné stavby - RM6/03038

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB uděluje MČ Brno-Tuřany předchozí souhlas dle ustanovení čl. 75, odst. 4, písm. a) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města, v platném znění, k uzavření dodatku ke smlouvě na pronájem nemovitosti pozemku:
p. č. 352 - zahrada, o výměře 614 m²

v k. ú. Tuřany
za účelem umístění dočasné stavby dřevěné kůlny na části pozemku p. č. 352 v k. ú.Tuřany za podmínek dodatku č. 2 doplněného o další podmínky

- navrhovaná dočasná stavba nemá charakter stavby, která podléhá zápisu do katastru nemovitostí,
- pokud nájemce ve stanovené lhůtě dočasnou stavbu neodstraní, je oprávněn stavbu odstranit pronajímatel,
- předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Tuřany k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na pronájem pozemku p. č. 352 k. ú. Tuřany za účelem umístění dočasné stavby byl udělen dne....

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

34.

Dodatek č. 31 k dohodě mezi statutárním městem Brnem a Stavoprojektou stavební firmou , a. s., o zajištění podmínek pro uzavření smlouvy o právu stavby k řízením dle stavebního zákona č. 62059025 ze dne 10. 8. 2005 ve znění platných dodatků - lodžie Bořetická 19, 21, k. ú. Židenice - RM6/03036

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 31 k dohodě mezi statutárním městem Brnem a Stavoprojektou stavební firmou a. s. o zajištění podmínek pro uzavření smlouvy o právu stavby k řízením dle stavebního zákona č. 62059025 ze dne 10. 8. 2005 ve znění dodatků č.1-30, jímž se rozšiřuje platnost podmínek dohody na část pozemku
- p. č. 9302 - ostatní plocha, o výměře 1 m²

v k. ú. Židenice, dotčenou výměnou balkónů za samonosné lodžie na bytovém domě Bořetická 19, 21, v Brně. Dodatek tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru Magistrátu města Brna podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 

35.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Výměna oken na objektu Obřanská 7, Brno" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností TRINOM, spol, s r. o. - RM6/03023

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Výměna oken na objektu Obřanská 7, Brno" jako nejvhodnější nabídku společnosti TRINOM, spol. s r. o., Železná 16/492, 619 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností TRINOM, spol. s r. o., Železná 16/492,619 00 Brno, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

36.

Adresný záměr pronájmu nebytových prostor - kotelen společnosti Teplárny Brno, a. s. - RM6/03002

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s adresným záměrem pronájmu nebytových prostor - kotelen společnosti Teplárny Brno, a. s., v objektech ve vlastnictví statutárního města Brna Beethovenova 2, Dominikánská 2, Cejl 23, Jabloňová 24, Jezuitská 1, Josefská 4 a 21, Jánská 18/20, Mendlovo nám. 15, Moravské nám. 15, Pellicova 41 a 43, Solniční 12, Studánka 1, Šujanovo nám. 1, Tržní 2, Vlhká 4, Zámečnická 2, Zderadova 3 a 5.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor - kotelen v objektech statutárního města Brna o celkové výměře 653,87 m² zákonným způsobem.
***
úkol č.: [R6/043/36]
zodpovídá: OSM [3239]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

37.

Výpověď nájemní smlouvy č. 0042100300766 ze dne 10. 2. 2010 a smlouvy o užívání části nemovitosti č. 51062002 ze dne 26. 4. 2006 na umístění retranslačních bodů radiové sítě imisního monitoringu statutárního města Brna - RM6/02916

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- výpověď nájemní smlouvy č. 0042100300766 ze dne 10. 2. 2010, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a AB Facility, a. s., Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, na pronájem prostor na střeše nemovitosti Šumavská 33, 612 00 Brno pro umístění retranslačního bodu radiové sítě imisního monitoringu statutárního města Brna, která tvoří přílohu č. 7a tohoto zápisu;
- ukončení užívacího vztahu smlouvy o užívání nemovitosti č. 51062002, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Fakultní nemocnicí Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, pro umístění retranslačního bodu radiové sítě imisního monitoringu statutárního města Brna na střeše výškové budovy FN Brno, text tvoří přílohu č. 7b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem výpovědi z nájemního vztahu a podpisem ukončení užívacího vztahu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

38.

Přesun a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů listopad 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/03045

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky za účelem zápojení a přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

39.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - návrh na zrušení části usnesení - RM6/03064

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB ruší příslušnou část usnesení R6/017. schůze RMB konané dne 30. 3. 2011, bod č. 70, která zní:

"3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami, včetně prohlášení v nich obsažených, rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt, Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3".


2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

-zrušit příslušnou část usnesení Z6/005. zasedání ZMB konané dne 5. 4. 2011, bod č. 74, která zní:

"2. ZMB souhlasí s podmínkami, včetně prohlášení v nich obsažených, rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt " Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3".


- vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3".

- souhlasit s podmínkami, včetně prohlášení v nich obsažených, Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

41.

Projekt Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě - účast na projektu - RM6/03053

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí partnerskou projektovou fiši projektu Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
- souhlasit s účastí statutárního města Brna, jako partnera v projektu Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost předkládaného Masarykovou univerzitou;

- schválit

 • partnerskou projektovou fiši Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě
 • spolupráci statutárního města Brna s partnery projektu uvedenými v partnerské projektové fiši projektu Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě, předkládaného Masarykovou univerzitou v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • text čestného prohlášení partnera s finančním příspěvkem
 • text Principů partnerství a prohlášení o partnerství


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

45.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce NVI - kanalizace Kamechy - návrh dodatku č.l ke smlouvě o dílo se společností BS - IMEX, spol, s r. o. - RM6/03020

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí OI MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.


 
 

49.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/03046

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

52.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Technická podpora aplikace VITA stavební úřad pro MMB a ÚMČ" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/03082

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Technická podpora aplikace VITA stavební úřad pro MMB a ÚMČ" jako nejvhodnější nabídku společnosti VITA software, s. r. o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ: 61060631.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností VITA software, s. r. o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ: 61060631, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana Ph.D., 1. náměstka primátora podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

53.

"RN Jeneweinova a vodovod Komárov" - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společnostmi IMOS Brno, a. s., OHL ŽS, a. s., a FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. - RM6/03022

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí OI MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 
 
 

54.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Tisk knihy Dějiny Brna 1" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/03075

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Tisk knihy Dějiny Brna 1" jako nejvhodnější nabídku společnosti GRASPO CZ, a. s., Pod Šternberkem 324, 763 02 Zlín.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností GRASPO CZ, a. s., Pod Šternberkem 324, 763 02 Zlín, IČ 255 86 092, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Archivu města Brna podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 
 

55.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce statutárního města Brna - RM6/03057

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Juříček, vedoucí Odboru technických sítí MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 25/2005, k zajištění Energetické koncepce statutárního města Brna.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

40.

Projekt Metropolitní síť Brno propojení magistrátu s úřady městských částí - fáze III - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/03055

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Řeřicha, vedoucí Oddělení implementace evropských fondů MMB, Mgr. Křížová, právník Oddělení implementace evropských fondů MMB a Ing. Emmer, vedoucí Odboru městské informatiky MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě B.


1. RMB bere na vědomí vzdání se práva na podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení, které tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu, uchazeče SITEL, spol. s r. o., sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00, IČ 447 97 320. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu "Metropolitní síť BRNO propojení magistrátu s úřady městských částí - fáze III" jako nejvhodnější nabídku dodavatelů Telefónica Czech Republic, a. s. ,se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336 a UNIS COMPUTERS, a. s., se sídlem Brno, Jundrovská 618/31, PSČ 624 00, IČ 63476223 a InfoTel, spol. s r. o., se sídlem Brno, Novolíšeňská 18, PSČ 628 00, IČ 46981071.

3. RMB schvaluje
- smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společnostmi Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336 a UNIS COMPUTERS, a. s., se sídlem Brno, Jundrovská 618/31, PSČ 624 00, IČ 63476223 a InfoTel, spol. s r. o., se sídlem Brno, Novolíšeňská 18, PSČ 628 00, IČ 46981071 na "Metropolitní síť BRNO propojení magistrátu s úřady městských částí - fáze III", která tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB;

- zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu SPP 5036 "Metropolitní síť Brno" z 60 000 tis. Kč na 72 000 tis. Kč.

4. RMB pověřuje
- vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
- Ladislava Macka, náměstka primátora, podpisem výše uvedené smlouvy o dílo, a to bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4, resp. lhůty dle § 111
odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

***
5. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání Oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku EU.
T: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/043/40/01]
zodpovídá: OIEF [3218]
termín: [viz usnesení]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/043/40/02]
zodpovídá: OIEF [3218]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

 

42.

Projekt Zateplení mateřských škol Brno - Hněvkovského, Absolonova, Měříčkova - Posouzení projektu - RM6/03078

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě společně s body 43-44.


1. RMB bere na vědomí posouzení projektu Zateplení mateřských škol Brno - Hněvkovského, Absolonova, Měřičkova.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

- schválit

 • Posouzení projektu Zateplení mateřských škol Brno - Hněvkovského, Absolonova, Měříčkova;
 • Přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení mateřských škol Brno - Hněvkovského, Absolonova, Měřičkova v rámci parametrů uvedených v Posouzení projektu


- uložit
Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení mateřských škol Brno - Hněvkovského, Absolonova, Měřičkova, v rámci parametrů uvedených v Posouzení projektu.
T: dle termínu výzvy

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

43.

Projekt Zateplení veřejných budov v Brně - ZŠ Přemyslovo nám., ZŠ Vedlejší, MŠ Škrétova, Středisko volného času Stamicova - Posouzení projektu - RM6/03079

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB.


1. RMB bere na vědomí posouzení projektu Zateplení veřejných budov v Brně - ZŠ Přemyslovo nám., ZŠ Vedlejší, MŠ Škrétova, Středisko volného času Stamicova.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

- schválit

 • Posouzení projektu Zateplení veřejných budov v Brně - ZŠ Přemyslovo nám., ZŠ Vedlejší, MŠ Škrétova, Středisko volného času Stamicova;
 • Přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení veřejných budov v Brně - ZŠ Přemyslovo nám., ZŠ Vedlejší, MŠ Škrétova, Středisko volného času Stamicova v rámci parametrů uvedených v Posouzení projektu


- uložit
Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení veřejných budov v Brně - ZŠ Přemyslovo nám., ZŠ Vedlejší, MŠ Škrétova, Středisko volného času Stamicova v rámci parametrů uvedených v Posouzení projektu.
T: dle termínu výzvy

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 

 

44.

Projekt Zateplení základních škol Brno - Blažkova, Labská, Úvoz - Posouzení projektu - RM6/03094

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB.


1. RMB bere na vědomí posouzení projektu Zateplení základních škol Brno - Blažkova, Labská, Úvoz.
                                                                                                       
2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

- schválit

 • Posouzení projektu Zateplení základních škol Brno - Blažkova, Labská, Úvoz.
 • Přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení základních škol Brno - Blažkova, Labská, Úvoz v rámci parametrů uvedených v Posouzení projektu.
 • Zařazení projektu SPP 5142 "Zateplení základních škol Brno - Blažkova, Labská, Úvoz" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 101.556 tis. Kč a dobou realizace 2012 -2013 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna.
 • uložit
  Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení základních škol Brno - Blažkova, Labská, Úvoz v rámci parametrů uvedených v Posouzení projektu.
  T: dle termínu výzvy

  Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

   
   

 • 46.

  "Areál dopravní výchovy" - projektová dokumentace - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo se společností K4 a. s. - RM6/03025

  Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


  1. RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) - " Areál dopravní výchovy" - zpracování návrhu - studie, projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a dokumentace pro výběr zhotovitele díla jako nejvhodnější nabídku společnosti K4 a. s., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno.

  ***
  2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
  ***
  úkol č.: [R6/043/46/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]

  termín: [bezodkladně]

  3. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností K4 a. s., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno na zpracování návrhu - studie, projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a dokumentace pro výběr zhotovitele díla na akci "Areál dopravní výchovy", která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  - podpisem smlouvy o dílo, po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona;
  - podpisem formuláře " Oznámení o zadání zakázky"

  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie.
  T: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
  ***
  úkol č.: [R6/043/46/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. , ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/043/46/03]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   

  56.

  Odpověď na 12. petici za trvalé nevolení p. Romana Onderky do všech funkcí, sestavenou Karlem Formánkem - RM6/03059

  Bylo hlasováno bez rozpravě společně s bodem 57.

  1. RMB bere na vědomí petici občanů sestavenou Karlem Formánkem a podanou dne 20. 10. 2011, ve které je požadováno, aby Zastupitelstvo města Brna trvale nevolilo p. Romana Onderku.

  2. RMB schvaluje odpověď jménem primátora města Brna na petici občanů požadující, aby Zastupitelstvo města Brna trvale nevolilo p. Romana Onderku, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   

  57.

  Odpověď na 12. petici za trvalé nevolení p. Martina Andera do všech funkcí, sestavenou Karlem Formánkem - RM6/03060

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí petici občanů sestavenou Karlem Formánkem a podanou dne 20. 10. 2011, ve které je požadováno, aby Zastupitelstvo města Brna trvale nevolilo p. Martina Andera.

  2. RMB schvaluje odpověď jménem primátora města Brna na petici občanů požadující, aby Zastupitelstvo města Brna trvale nevolilo p. Martina Andera, která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   
   
   
   

  60.

  Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Kreativní centrum Brno" - smlouva o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob a návrh rozpočtového opatření - RM6/03081

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, ve výši 4.000.000,- Kč.

  2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření, dle tabulky, z důvodu zajištění finančních prostředků na poskytnutí dotace.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   

  61.

  Návrh Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 62081747 o převodu vlastnictví domu Štefánikova 50, č. p. 119 včetně pozemku p. č. 444/1 v k. ú. Ponava - RM6/03080

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  l. RMB bere na vědomí žádost Bytového družstva Štefánikova 50 ze dne 18. 10. 2011 doplněnou dne 20. 10. 2011 o prodloužení termínu pro provedení oprav.

  2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
  - schválit výjimku z č1. 7 odst. 5 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob spočívající v prodloužení lhůty pro vynaložení nákladů na městem předem schválenou opravu domu Štefánikova 50, č. p. 119 včetně pozemku p. č. 444/1 v k. ú. Ponava kupujícímu Bytovému družstvu Štefánikova 50, družstvo, do 28. 2. 2012;

  - schválit dodatek č. l ke kupní smlouvě č. 62081747 uzavřené dne 20. 11. 2008 mezi statutárním městem Brnem jako prodávajícím a Bytovým družstvem Štefánikova 50, družstvem, jako kupujícím o převodu vlastnictví domu Štefánikova 50, č. p. 119 včetně pozemku p. č. 444/1 vše v k. ú. Ponava.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   

  62.

  Návrh na změnu usnesení Z5/038. zasedání ZMB, bod č. 126 - směna pozemků v k. ú. Ponava se společností ACB Ponava, s. r. o. a návrh plánovací smlouvy se společností ACB Ponava, s. r. o. - RM6/03077

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato. V průběhu jednání byl materiál znovuzařazen do programu - jednomyslně 9 členy. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato.


   
   
   
   

  63.

  "Regenerace objektu a areálu MŠ Chodská" - zrušení zadávacího řízení - RM6/03072

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku "Regenerace objektu a areálu MŠ Chodská" dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

  ***
  2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
  ***
  úkol č.: [R6/043/63]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   

  64.

  "Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA - RM6/03071

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovali 3 členové, 2 členové byli proti, 3 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato.


   

  66.

  Návrh rozpočtového opatření - úprava rozpočtu Odboru kultury MMB v roce 2011 - RM6/03086

  Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě, úpravě usnesení a úpravě rozpočtového opatření.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1. navýšení neinvestičního příspěvku na provoz

  a) Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci, ve výši 500 tis. Kč na pořízení záznamu specifického scénického projektu - filmové opery Osud;

  b) Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši
  - 250 tis. Kč na pořízení výpočetní a kancelářské techniky - vila Tugendhat;
  - 1.050 tis. Kč na realizaci výstavní expozice o vile Tugendhat;
  - 500 tis. Kč na náhradní díly - vila Tugendhat;

  c) Turistickému informačnímu centru města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši 750 tis. Kč na opravy a údržbu směrníků (doplnění názvů v angličtině, první část);

   
  2. poskytnutí investičního transferu

  a) Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši
  300 tis. Kč na pořízení modelu vily do výstavní expozice o vile Tugendhat;

  b) Turistickému informačnímu centru města Brna, příspěvkové organizaci, ve výši
  - 460 tis. Kč na zavedení elektronické spisové služby a modernizaci archivu;
  - 600 tis. Kč na pořízení velkoformátového kopírovacího stroje;
  - 176 tis. Kč na pořízení foto vybavení;
  - 380 tis. Kč na rozšíření předprodejového systému Colloseum;

  3. převod částky 536 tis. Kč, poskytnuté jako neinvestiční příspěvek na provoz na investiční transfer na akvizici sbírkových předmětů (nákup obrazů) Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci;

  4. rozpočtové opatření dle tabulky.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   
   

  67.

  "Zateplení ZŠ Horní - dokončení" - RM6/03083

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě zvlášť o jednotlivých variantách.
  Pro variantu A hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.
  Pro pozměňující variantu B hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 5 členů se zdrželo hlasování.
  Pro doplněnou variantu B hlasovali 2 členové, nikdo nebyl proti, 6 členů se zdrželo hlasování.
  Pro původně předloženou variantu B hlasovali 4 členové, 1 člen byl proti, 4 členové se zdrželi hlasování.
  Žádná z variant nebyla přijata.

   
   

  68.

  "Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova 47" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PSK Group, spol. s r. o. - RM6/03084

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě zvlášť o jednotlivých variantách.
  Pro variantu A hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování. Pro variantu B nikdo nehlasoval, nikdo nebyl proti, 7 členů se zdrželo hlasování.
  Žádná z variant nebyla přijata.


   
   

  69.

  Odpověď na petici s názvem "Proti přerušení činnosti a likvidaci souboru Janáčkovy opery" - RM6/03093

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

  1. RMB bere na vědomí petice občanů s názvem "Proti přerušení činnosti a likvidaci souboru Janáčkovy opery" podané ve dnech 18. 10. 2011, 21. 10. 2011, 25. 10. 2011 a 31. 10. 2011.

  2. RMB schvaluje odpověď jménem primátora města Brna na petice občanů s názvem "Proti přerušení činnosti a likvidaci souboru Janáčkovy opery" podané ve dnech 18. 10. 2011, 21. 10. 2011, 25. 10. 2011 a 31. 10. 2011, která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.


   
   

  70.

  Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro nabídková řízení na pronájem nebytových prostor v objektech divadlo Reduta a Janáčkovo divadlo v Brně - RM6/

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměněném návrhu usnesení.

  RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro nabídková řízení, jejichž podmínky schválila Rada města Brna na R6/035. schůzi konané dne 31. 8. 2011, body č. 104 a 105, na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 250,2 m² v objektu divadla Reduta v Brně a na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 886,1 m² v objektu Janáčkova divadla v Brně, vše k. ú. Město Brno, ve složení:

  • Ing. Stanislav Michalík - předseda Komise RMB pro kulturu
  • Jiří Novotný - člen ZMB
  • Ing. Pavel Březa - předseda Komise majetkové RMB
  • ak. arch. Daniel Dvořák - ředitel Národního divadla, příspěvkové organizace
  • PhDr. Viera Rusinková - vedoucí OK MMB

  Schváleno jednomyslně 9 členy.


   
   
   

  71.

  Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/010


  2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vyřadit z programu zasedání ZMB č. Z6/010, které se bude konat od 8. 11. 2011 následující bod:

  Návrh nabytí pozemků p. č. 1503/8 a p. č. 1507/17 v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice pro stavbu "Úprava toku Leskavy" - záchytný poldr Ostopovice

   
   

   

  Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


  1. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna

  2. Informativní zpráva - Závěrečné zprávy k projektům spolufinancovatelným z evropských fondů

  3. Informativní zpráva - jmenování primátora města náhradníkem člena Řídícího a koordinačního výboru

   

  Přehled nepřijatých usnesení:

   

  16.

  Schválení investičního záměru "Dokončení rekonstrukce ZŠ Hamry - výměna oken a zateplení fasády, bezbariérový výtah" - RM6/03007
  Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 3 členové, nikdo nebyl proti, 6 členů se zdrželo hlasování -usnesení nebylo přijato.

  1. RMB schvaluje investiční záměr investice "Dokončení rekonstrukce ZŠ Hamry - výměna oken a zateplení, fasády, bezbariérový výtah", který tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu.

  2. RMB zařazuje investici "Dokončení rekonstrukce ZŠ Hamry 1 výměna oken a zateplení fasády, bezbariérový výtah" do operativního plánu investic.

   

   

  62.

  Návrh na změnu usnesení Z5/038. zasedání ZMB, bod č. 126 - směna pozemků v k. ú. Ponava se společností ACB Ponava, s. r. o. a návrh plánovací smlouvy se společností ACB Ponava, s. r. o. - RM6/03077


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu usnesení Z5/038. zasedání ZMB konaného dne 5. 10. 2010, bod č. 126, které zní:

  "Zastupitelstvo města Brna schvaluje budoucí směnu
  - poz. p. č. 552/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 595 m²
  - poz. p. č. 552/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 374 m²

  - poz. p. č. 552/7 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1639 m²
  - poz. p. č. 552/13 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 299 m²
  - poz. p. č. 564/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 244 m²

  - poz. p. č. 564/20 - zastavěná plocha nádvoří, o výměře 203 m²
  - poz. p. č. 564/21 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m²

  - poz. p. č. 564/22 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 69 m²
  - poz. p. č. 564/23 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m²
  - poz. p. č. 564/24 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 423 m²

  - poz. p. č. 564/26 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 82 m²
  - poz. p. č. 565/13 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 376 m²

  vše k. ú. Ponava, ve vlastnictví statutárního města Brna, o celkové v&#$06měře 4.629 m²

  za pozemky
  - část poz. p. č. 564/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 303 m²

  - část poz. p. č. 564/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 980 m²
  - poz. p. č. 564/8 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 48 m²
  - poz. p. č. 564/9 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 50 m²

  - část poz. p. č. 564/19 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3326 m²

  vše k. ú. Ponava ve vlastnictví ACB Ponava s. r. o. o celkové výměře 4.707 m²

  s doplatkem ve výši 4.629.000,-Kč a za podmínek smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy, která tvoří přílohu č. 87 těchto usnesení.

   

  takto:

  Zastupitelstvo města Brna schvaluje

  1.
  -směnu pozemků
  p. č. 565/13 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 376 m²
  p. č. 564/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 244 m²

  p. č. 564/20 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 203 m²
  p. č. 564/21 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m²
  p. č. 564/22 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 69 m²

  p. č. 564/23 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 320 m²
  p. č. 564/24 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 423 m²

  p. č. 564/26 - zastavěná plocha a nádvoří, o v&#$06měře 82 m²

  o celkové výměře 1722 m², vše v k. ú. Ponava ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky
  p.č . 564/37 - ostatní plocha jiná plocha, o výměře 980 m²

  p. č. 564/39 - zastavěná plocha společný dvůr, o výměře 704 m²

  p. č. 564/40 - zastavěná plocha společný dvůr, o výměře 77 m²

  o celkové výměře 1761 m2 vše v k. ú. Ponava, ve vlastnictví ACB Ponava, s. r. o., s doplatkem ve výši 1.722.000,-Kč bez DPH ve prospěch statutárního města Brna

  -zřízení věcného břemene
  k pozemku p. č. 564/20 v k. ú. Ponava ve prospěch statutárního města Brna a ve prospěch společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. spočívající v povinnosti vlastníka pozemku p. č. 564/20 v k. ú. Ponava respektovat na pozemku ochranné pásmo kanalizační stoky DN 600/900,

  za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene

  2.
  - budoucí směnu pozemků
  p. č. 552/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 595 m²

  p. č. 552/6 - zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 374 m²
  p. č. 552/7 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1639 m²
  p. č. 552/13 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 299 m²

  o celkové výměře 2907 m², v&#$02e v k. ú. Ponava ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky
  část p. č. 564/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 303 m²

  p. č. 564/8 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 48 m²
  p. č. 564/9 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 50 m²
  část p. č. 564/19 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2545 m²

  o celkové výměře 2946 m², vše v k. ú. Ponava ve vlastnictví ACB Ponava, s. r. o. s doplatkem ve výši 2.907.000,-Kč bez DPH ve prospěch statutárního města Brna

  - budoucí prodej pozemků
  p. č. 552/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 595 m²
  p. č. 552/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 374 m²

  p. č. 552/7 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1639 m²
  p. č. 552/13 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 299 m²

  o celkové výměře 2907 m², vše v k. ú. Ponava společnosti ACB Ponava, s. r. o. za dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem o ceně obvyklé těchto pozemků, nejméně však za kupní cenu ve výši 5.200,-Kč/m² bez DPH pro případ, že směnná smlouva nebude uzavřena do 30. 6. 2016


  za podmínek smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy

  3. plánovací smlouvu
  mezi statutárním městem Brnem a společností ACB Ponava, s. r. o. jejímž předmětem je vybudování dopravní a technické infrastruktury investorem ve vazbě na investiční projekt Shopping/Retail Center Sportovní Brno, za podmínek plánovací smlouvy.

   

  64.

  "Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA - RM6/03071


  1. RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Rekonstrukce parku Lužánky , V. etapa, 2. část" - vícepráce.

  2. RMB bere na vědomí odeslání písemné výzvy k jednání pro veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce parku Lužánky , V. etapa, 2. část" - vícepráce, v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v jednacím řízení bez uveřejnění.

  3. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce parku Lužánky, V.etapa, 2. část" - vícepráce jako nejvhodnější nabídku společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno.

  4. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno u investiční akce "Rekonstrukce parku Lužánky , V. etapa, 2. část". Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu. Ověřená příloha j e uložena na Organizačním odboru MMB.

  5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  - podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
  - podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky"

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
  T: do 48 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
  ***
  úkol č.: [R6/043/64/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/043/64/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

   
   

  67.

  "Zateplení ZŠ Horní - dokončení" - RM6/03083


  Varianta A
  1. RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Zateplení ZŠ Horní - dokončení".

  2. RMB bere na vědomí odeslání písemné výzvy k jednání pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Zateplení ZŠ Horní - dokončení" v souladu s ustanovením § 23, odst. 4, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v jednacím řízení bez uveřejnění.

  3. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Zateplení ZŠ Horní - dokončení" jako nejvhodnější nabídku společnosti INTER-STAV, spol. s r. o., Jamborova 32, 615 00 Brno, IČ 47911182.

  4. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností INTER-STAV, spol. s r. o., Jamborova 32, 615 00 Brno na zhotovení díla "Zateplení ZŠ Horní - dokončení", která tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu.
  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  - podpisem smlouvy o dílo
  - podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky"

   
  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách
  T: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy o dílo
  ***
  úkol č.: [R6/043/67/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

   
   
   
  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/043/67/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  Varianta B:
  1. RMB schvaluje

  • písemnou výzvu k jednání pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Zateplení ZŠ Horní - dokončení" v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) v jednacím řízení bez uveřejnění, která tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

  • seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podáni nabídky:

  - Tocháček spol. s r. o., Slovinská 36, 612 00 Brno, IC 44961367
  - FRAMA, spol. s r. o., Žižkova 995/17a, 602 00 Brno, IČ 44961219
  - INTER-STAV, spol. s r. o., Jamborova 32, 615 00 Brno, IČ 47911182

  2. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek, ve složení:

  členové:
  - Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
  - Naděžda Křemečková - členka ZMB
  - Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
  - Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - vedoucí odd. přípravy a real. poz. staveb 0I MMB
  - Ing. Antonín Růžička - referent účelové výstavby odd. přípravy a real. pozemních staveb

  náhradníci
  - JUDr. Robert Kerndl - člen RMB
  - MVDr. Vlastimil Žd'árský - člen ZMB
  - Ing. arch Radomír Kolomazník - vedoucí odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
  - Ing. Zdeněk Herodes - referent odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
  - Hana Kocourková - referentka účelové výstavby odd. přípravy a real. pozemních staveb

  3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB jednáním za statutární město Brno u této veřejné zakázky.

  ***
  4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzvy k jednání dodavatelům
  ***
  úkol č.: [R6/043/67]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

   

  68.

  "Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova 47" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PSK Group, spol. s r. o. - RM6/03084


  Varianta A
  1. RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova 47" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

  2. RMB bere na vědomí odeslání písemné výzvy k jednání pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova 47" dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, v souladu s ustanovením § 21, odst. 1, písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v jednacím řízení bez uveřejnění.

  3. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova 47" dodatek č. ke smlouvě o dílo na vícepráce jako nejvhodnější nabídku společnosti PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno, IČ 25597710.

  4. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno na zhotovení díla "Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova 47", který tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu.
  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  - podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
  - podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky"

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách
  T: do 48 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
  ***
  úkol č.: [R6/043/68/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [viz usnesení]

   
  ***
  7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/043/68/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

   
  varianta B
  1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno na zhotovení díla "Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova 47", který tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu.
  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  - podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
  primátor 1. náměstek primátora

   
   
   
   
   

  Ověřovatelé:

  MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.
  JUDr. Robert Kerndl, v. r.

   
   
   
   
  V Brně dne 3. 11. 2011
  Zapsala Lenka Kadlecová