Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/042
konané dne 26. října 2011

 
 

Program:

1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/03000

1b.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/010 - RM6/03056

1c.

Návrh harmonogramu zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2012 - RM6/02915

1d.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ KAMECHY, Brno, Kavčí - RM6/02917

1e.

Stanovení platu statutární zástupkyni MZŠ Brno, Kamenačky 4 - RM6/03010

1f.

Stanovení osobního příplatku řediteli Základní školy Brno, Jana Babáka 1 - RM6/02980

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/03051

4.

Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2012 do rozpočtů městských částí - RM6/02995

5.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2011, návrh aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2011, návrh rozpočtového opatření - RM6/02996

3.

Záměr směny a prodeje částí pozemku p. č. 65/1 v k. ú. Bohunice - RM6/02960

6.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/02994

7.

Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v souvislosti s organizačními změnami - RM6/02977

9.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - RM6/02983

10.

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje s platností od 1. 1. 2012 - RM6/02987

12.

"Centrum pro sport a volný čas Komín" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností IMOS Brno, a. s. - RM6/03024

13.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Potoční - rekonstrukce vodovodu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/02928

14.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce Vaňkova náměstí" - dokumentace pro stavební povolení - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností P.P. Architects s. r. o. - RM6/03009

15.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Most Jeneweinova přes Ponávku ev. č. BM - 536" (BM - 570) - dokumentace pro stavební povolení - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností DOSTING, spol. s r. o. - RM6/03008

16.

"Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 50 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/02938

17.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1045/12 v k. ú. Štýřice a stavby chodníku situované na části tohoto pozemku - RM6/02969

18.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1515/31 v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice, pro stavbu "Úprava toku Leskavy" - záchytný poldr Ostopovice - RM6/02975

19.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1503/2 v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice, pro stavbu "Úprava toku Leskavy" - záchytný poldr Ostopovice - RM6/02973

20.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1503/9 v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice, pro stavbu "Úprava toku Leskavy" - záchytný poldr Ostopovice - RM6/02971

21.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1515/10 v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice, pro stavbu "Úprava toku Leskavy" - záchytný poldr Ostopovice - RM6/02974

23.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1503/5 a 1507/14 v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice, pro stavbu "Úprava toku Leskavy" - záchytný poldr Ostopovice - RM6/02972

24.

Rozpočtové opatření FM 4200 Odbor životního prostřední MMB: Provoz systému - SAKO Brno, a. s. - RM6/02919

22.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1503/8 a 1507/17 v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice, pro stavbu "Úprava toku Leskavy" - záchytný poldr Ostopovice - RM6/02970

25.

Návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a. s., návrh rozpočtového opatření FM 4200 Odbor životního prostředí MMB - realizace projektu "Systém sběru separovaných složek odpadů z podzemních kontejnerů" - RM6/02981

26.

Schválení investičního záměru "Sběrné středisko odpadů Páteřní" - RM6/02922

27.

Schválení investičního záměru "Sběrné středisko odpadů Okružní" - RM6/02921

28.

Schválení investičního záměru "Sběrné středisko odpadů Plynárenská" - RM6/02920

29.

Schválení investičního záměru "Sběrné středisko odpadů Ukrajinská" - RM6/02923

32.

Pronájem částí pozemků p. č. 3875 v k. ú. Královo Pole, p. č. 5317/1 v k. ú. Líšeň, p. č. 2169/3 v k. ú. Slatina, p. č. 26 v k. ú. Tuřany, p. č. 7479/1 v k. ú. Židenice, p. č. 2938 v k. ú. Žebětín - RM6/02902

33.

Návrh akcí na získání dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2012 - RM6/02929

34.

Návrh na poskytnutí dotací a příspěvků na obnovu kulturních památek v roce 2011, II. etapa - návrh rozpočtového opatření - RM6/02930

35.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu sportovních odvětví pro rok 2011 - II. kolo - návrh rozpočtového opatření - RM6/02982

36.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Nadačnímu fordu Campianus - prodloužení doby čerpání dotace - RM6/02967

38.

Návrh rozpočtového opatření - úprava příjmů za pronájem nebytových prostor a úprava neinvestičního příspěvku p. o. WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8, p. o. EZŠ Brno, Čejkovická 10, a p. o. Lázně města Brna, Rašínova 12, na rok 2011 - RM6/02937

39.

Úhrada bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání pozemků v majetku ČR - ÚZSVM v k. ú. Královo Pole - návrh rozpočtového opatření - RM6/02957

40.

Záměr pronájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova - RM6/02959

41.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Bílý dům - Sál Břetislava Bakaly, k. ú. Veveří, s Turistickým informačním centrem města Brna, příspěvkovou organizací, jako nájemcem - RM6/02958

42.

Žádost společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., o snížení nájemného v objektu Žerotínovo nám. 6, k. ú. Veveří - RM6/02934

44.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Nádražní 10 - oprava střechy, oprava elektroinstalace" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností MTc-stav, s. r. o. - RM6/02931

45.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Hybešova 12 - sanace vlhkého zdiva" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností PROTECHSTAV, s. r. o., Vinohradská 78, 618 00 Brno - RM6/02932

46.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Celní 3 - výměna plynových kotlů" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností OSS Brno, s. r. o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno - RM6/02933

47.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Křenová 20 - demontáž podhledů" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností Tocháček spol. s r. o. - RM6/02935

49.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62", TDI - výběr nejvhodnější nabídky, mandátní smlouva - RM6/02948

50.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62", výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/02962

51.

"Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 39" - smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy - RM6/02946

52.

Stavební úpravy bytové jednotky č. 10 Podbělová 12 - smlouva o právu stavby - RM6/02940

53.

Záměr výstavby bytových domů se startovacími byty v lokalitě Vojtova na pozemcích p. č. 507/1 a 507/2 v k. ú. Štýřice - RM6/03067

54.

"Technická infrastruktura v lokalitě Tuřany - Holásky" - smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní - RM6/02947

55.

Návrhy rozpočtových opatření - úpravy rozpočtu FBV na rok 2011 - RM6/02945

56.

Žádost MČ Brno-Medlánky o vydání souhlasu s použitím disponibilního zisku z VHČ - bytového hospodářství na stavební činnost v oblasti školství - realizaci investiční akce "Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova č. 47" - RM6/02944

57.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Antonína Macka 5 včetně pozemku - RM6/02951

58.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Horská 62, 64 včetně pozemků - RM6/02939

59.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Kubešova 10, 12, 14 včetně pozemků - RM6/02956

60.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Nezamyslova 45/Ondříčkovo nám. 18, Nezamyslova 47, 49 včetně pozemků - RM6/02952

61.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Palackého tř. 2/Antonína Macka 1 včetně pozemku - RM6/02950

62.

Záměr prodeje domovního celku Bořetická 18, 20 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/02953

63.

Záměr prodeje bytového domu Vltavská 19 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/02949

64.

Záměr prodeje bytového domu Vltavská 21 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/02955

65.

Záměr prodeje rodinného domu Jilemnického 16 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/02954

66.

Návrh na stanovení ceny bytového domu Stará 16 včetně pozemku, změna usnesení RMB č. R6/017, bod č. 41, návrh na změnu usnesení ZMB č. Z6/006, bod č. 49 - RM6/02966

67.

Žádost xxxxxxxxxxx o poskytnutí bytu v celoměstském zájmu - RM6/02941

68.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxx o pronájem menšího bytu - RM6/02943

69.

Poskytnutí náhradních bytů nájemcům z domu xxxxxxxxxxxx v Brně - RM6/02942

70.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 3283/32 v k. ú. Kníničky - RM6/02961

71.

Pronájem pozemku a návrh budoucího prodeje části pozemku p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole - RM6/02991

72.

Pronájem pozemků p. č. 1694/1, 1694/4, 1695, 1698 a části pozemku p. č. 1682/8 v k. ú. Bystrc - RM6/02990

73.

Pronájem částí pozemků p. č. 810/7, 809/8 a 808/12 v k. ú. Trnitá - RM6/02992

75.

Návrh rozpočtového opatření - poskytnutí neinvestičního příspěvku Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, na opravy v objektu polikliniky na Zahradníkově - RM6/02979

78.

"Cyklistická stezka Kšírova - Sokolova - dodatečné práce", dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. - RM6/03019

79.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Cyklistická stezka K Nábřeží - dodatečné práce", dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. - RM6/03018

80.

"Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ" - I. etapa - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností KOMFORT, a. s. - RM6/03011

81.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - zadání veřejné zakázky - RM6/02854

82.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci - "Zpřístupnění brněnského podzemí - Kostnice u Sv. Jakuba" - záchranný archeologický výzkum - smlouva o dílo se společností ARCHAIA Brno o. p. s. - RM6/03044

83.

Zápis ochranné známky Senior akademie Městská policie Brno do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví - RM6/03062

77.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - říjen 2011 - RM6/03041

8.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Kreativní centrum Brno" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob a návrh rozpočtového opatření - RM6/02989

84.

"Zateplení ZŠ Horní - dokončení" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností INTER-STAV, spol. s r. o. - RM6/03061

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


 

Bod 3 byl projednán po bodě 5.
Bod 8 byl projednán po bodě 77.
Bod 22 byl projednán po bodě 24.
Bod 77 byl projednán po bodě 83.

 
 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

11.

"Zavedení služby tísňové péče pro seniory" - zadání veřejné zakázky - RM6/02927

30.

Schválení investičního záměru (IZ) "REURIS - Revitalizace Staré Ponávky - lokalita nad sídlištěm Komárov" - RM6/02835

31.

Schválení investičního záměru (IZ) "REURIS - Revitalizace Staré Ponávky - lokalita Teplárny" - RM6/02836

37.

Návrh rozpočtového opatření - úprava rozpočtu Odboru kultury MMB v roce 2011 - RM6/03049

43.

Návrh dodatku č. 1 k dohodě spoluvlastníků o provedení stavební prací v objektu Mendlovo nám. 9, Brno - RM6/02936

48.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Údolní 15 - oprava střešní krytiny vč. klempířských prvků" - výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy se společností FRESTA, s. r. o.

74.

Návrh na změnu usnesení Z5/038. zasedání ZMB, bod č. 126 - směna pozemků v k. ú. Ponava se společností ACB Ponava, s. r. o., a návrh plánovací smlouvy se společností ACB Ponava, s. r. o. - RM6/02989

76.

"Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova 47" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PSK Group, spol. s r. o. - RM6/03043


 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

 

1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/03000

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných RMB a způsob jejich řešení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1b.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/010 - RM6/03056

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upraveném materiálu.


1.RMB bere na vědomí "Předběžný program" zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/010 konaného od 8. 11. 2011.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB

 • zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB,
 • předložit Svolání ZMB s takto upraveným programem zasedání ZMB primátorovi města Brna k podpisu.

***
úkol č.: [R6/042/1b]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [2011-10-27]

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit takto upravený program zasedání.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1c.

Návrh harmonogramu zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2012 - RM6/02915

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit harmonogram zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2012 v termínech zahájení zasedání:

24. ledna
5. března
3. dubna
15. května
19. června
4. září
9. října
6. listopadu
11. prosince

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s konáním zasedání Zastupitelstva města Brna v prázdninovém období v případě potřeby, které bude primátorem města Brna svoláno v souladu s čl. 3 odst. 2 Jednacího řádu ZMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1d.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ KAMECHY, Brno, Kavčí - RM6/02917

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB jmenuje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 166 odst. 2 a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 1. 2. 2012 na místo ředitelky MŠ KAMECHY, Brno, Kavčí, Hanu Ondráčkovou.

2.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností k 1. 2. 2012 plat ředitelce MŠ KAMECHY, Brno, Kavčí, Haně Ondráčkové z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky MŠ KAMECHY, Brno, Kavčí, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.
***
úkol č.: [R6/042/1d]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1e.

Stanovení platu statutární zástupkyni MZŠ Brno, Kamenačky 4 - RM6/03010

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí, že do doby jmenování nové/ho ředitele/ky Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 4, na základě konkurzního řízení, bude tuto příspěvkovou organizaci zastupovat v plném rozsahu práv a povinností její statutární zástupkyně Mgr. Jindřiška Überhuberová.

2.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností od 6. 10. 2011 plat statutární zástupkyni Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 4, Mgr. Jindřišce Überhuberové, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Plat je stanoven do doby jmenování nové/ho ředitele/ky MZŠ Brno, Kamenačky 4.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat statutární zástupkyni MZŠ Brno, Kamenačky 4, o stanovení platu.
***
úkol č.: [R6/042/1e]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

1f.

Stanovení osobního příplatku řediteli Základní školy Brno, Jana Babáka 1 - RM6/02980

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení, s účinností k 1. 11. 2011 osobní příplatek řediteli ZŠ Brno, Jana Babáka 1, Mgr. Ivo Pokornému, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele příslušné školy ve své působnosti o stanovení osobního příplatku.
***
úkol č.: [R6/042/1f]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/03051

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje zahraniční pracovní cestu

 • Ing. Pavla Loutockého, tajemníka MMB, na Ukrajinu - do Charkova na zakončení projektu brněnského Centra pro studium demokracie a kultury ve dnech 9.-12. 11. 2011 (a v době potřebné na cestu),
 • Ing. Olivera Pospíšila, náměstka primátora, do Německa - Drážďan na slavnostní zahájení společného projektu VUT Brno a TU Drážďany "Sasko-moravské centrum pro využití energií" ve dnech 21.-22. 11. 2011.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

4.

Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2012 do rozpočtů městských částí - RM6/02995

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí

 • kritéria a jejich veličiny použité pro rozdělení neúčelové dotace postupované městem Brnem v roce 2012 do rozpočtů městských částí,
 • návrh celkových zdrojů městských částí v roce 2012 v objemu .. 2.101.772 tis. Kč

v tom:
- příjmy ......................................................................................... 1.995.607 tis. Kč
- financování ................................................................................ 106.165 tis. Kč

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit procentní podíl kritérií pro rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města Brna městským částem v roce 2012.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit příjmy, které město Brno postoupí v roce 2012 do rozpočtů městských částí v celkovém objemu ............... 1.226.094 tis. Kč.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

5.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2011, návrh aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2011, návrh rozpočtového opatření - RM6/02996

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2011.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 • vzít na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2011,
 • schválit rozpočtové opatření dle tabulky,

na základě provedené aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2011.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

3.

Záměr směny a prodeje částí pozemku p. č. 65/1 v k. ú. Bohunice - RM6/02960

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Vrážel, starosta MČ Brno-Bohunice, a Ing. Sršeň, vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě I.


1.RMB bere na vědomí

 • žádost společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. o směnu části pozemku

- p. č. 65/1 - o výměře 31 m² v k. ú. Bohunice,
za část pozemku
- p. č. 52/1 - o výměře 19 m² v k. ú. Bohunice,
popř. o prodej části pozemku
- p. č. 65/1 - o v&#$06měře 31 m² v k. ú. Bohunice,
ze dne 15. 10. 2010,

 • žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej, popř. pronájem části pozemku

- p. č. 65/1 - o výměře 12 m² v k. ú. Bohunice,
ze dne 3. 11. 2010,

 • žádost MČ Brno-Bohunice o svěření částí pozemku

- p. č. 65/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 31 m² a 12 m²

v k. ú. Bohunice,
ze dne 24. 1. 2011,

 • dopis společnosti PB NEMO a. s. (dříve Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.) ze dne 14. 9. 2011, kterým souhlasí se směnou předmětných pozemků s doplatkem ve výši 57.600,- Kč.


2.RMB souhlasí se záměrem

 • směny části pozemku p. &#$03. 65/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 31 m² v k. ú. Bohunice,
 • prodeje části pozemku p. č. 65/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 12 m² v k. ú. Bohunice.


Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 2 byli proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

6.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/02994

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje, na základě usnesení Z6/002. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 11.G.2, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 4 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

7.

Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v souvislosti s organizačními změnami - RM6/02977

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu provozních výdajů Odboru vnitřních věcí MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

9.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - RM6/02983

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, mezi statutárním městem Brnem a JIC, zájmovým sdružením právnických osob, ve výši 3.000.000,- Kč.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

10.

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje s platností od 1. 1. 2012 - RM6/02987

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje s platností od 1. 1. 2012, který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

12.

"Centrum pro sport a volný čas Komín" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností IMOS Brno, a. s. - RM6/03024

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Centrum pro sport a volný čas Komín" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • IMOS Brno, a. s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB prostřednictvím firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/042/12/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • IMOS Brno, a. s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno

na zhotovení díla "Centrum pro sport a volný čas Komín", která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

 • podpisem smlouvy o dílo, po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona,
 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".


***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB prostřednictvím firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
Termín: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/042/12/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB prostřednictvím firmy BRNOINVEST, spol. s r. o., zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/042/12/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

13.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Potoční - rekonstrukce vodovodu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/02928

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Brno, Potoční - rekonstrukce vodovodu" jako nejvhodnější nabídku firmy

 • Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

Hudcova 588/70b, 621 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2011.
***
úkol č.: [R6/042/13]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

14.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce Vaňkova náměstí" - dokumentace pro stavební povolení - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností P.P. Architects s. r. o. - RM6/03009

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 15.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Rekonstrukce Vaňkova náměstí" dokumentace pro stavební povolení jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • P.P. Architects s. r. o.

Horova 1918/38b, 616 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • P.P. Architects s. r. o.

Horova 1918/38b, 616 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

15.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Most Jeneweinova přes Ponávku ev. č. BM - 536" (BM - 570) - dokumentace pro stavební povolení - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností DOSTING, spol. s r. o. - RM6/03008

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Most Jeneweinova přes Ponávku ev. č. BM - 536" (BM - 570) - dokumentace pro stavební povolení, jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • DOSTING, spol. s r. o.

Košinova 19, 612 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • DOSTING, spol. s r. o.

Košinova 19, 612 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

16.

"Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 50 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/02938

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje dodatek č. 50 k mandátní smlouvě č. 5/2000 mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Brněnské komunikace a. s.

Renneská třída 1a, 657 68 Brno,

který tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

17.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1045/12 v k. ú. Štýřice a stavby chodníku situované na části tohoto pozemku - RM6/02969

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upraveném usnesení.


1.RMB nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 1045/12 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 113 m²

v k. ú. Štýřice,
a stavby chodníku situované na části tohoto pozemku
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB jednat o nabytí pouze části pozemku p. č. 1045/12 pod komunikací.
***
úkol č.: [R6/042/17]
zodpovídá: OD MMB [15]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

18.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1515/31 v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice, pro stavbu "Úprava toku Leskavy" - záchytný poldr Ostopovice - RM6/02975

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 19-21.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 1515/31 - orná půda, o výměře 686 m²

v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice,
ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 65.020,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

19.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1503/2 v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice, pro stavbu "Úprava toku Leskavy" - záchytný poldr Ostopovice - RM6/02973

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 1503/2 - ost. plocha, silnice, o výměře 484 m²

v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice,
ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 33.600,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

20.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1503/9 v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice, pro stavbu "Úprava toku Leskavy" - záchytný poldr Ostopovice - RM6/02971

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 1503/9 - ost. plocha, silnice, o výměře 144 m²

v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice,
ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 36.000,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

21.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1515/10 v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice, pro stavbu "Úprava toku Leskavy" - záchytný poldr Ostopovice - RM6/02974

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 1515/10 - orná půda, o výměře 3.496 m²

v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice,
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 240.080,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

23.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1503/5 a 1507/14 v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice, pro stavbu "Úprava toku Leskavy" - záchytný poldr Ostopovice - RM6/02972

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
- p. č. 1503/5 - ost. plocha, silnice, o výměře 17 m²

- p. č. 1507/14 - orná půda, o výměře 3.285 m²

v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice,
ve vlastnictví xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 229.260,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

24.

Rozpočtové opatření FM 4200 Odbor životního prostřední MMB: Provoz systému - SAKO Brno, a. s. - RM6/02919

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zajištění dofinancování rozpočtované položky: Provoz systému - SAKO Brno, a. s., které tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

22.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1503/8 a 1507/17 v k. ú. Ostopovice, obec Ostopovice, pro stavbu "Úprava toku Leskavy" - záchytný poldr Ostopovice - RM6/02970

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 

25.

Návrh smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a. s., návrh rozpočtového opatření FM 4200 Odbor životního prostředí MMB - realizace projektu "Systém sběru separovaných složek odpadů z podzemních kontejnerů" - RM6/02981

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce SPP 3232 "Investiční transfer SAKO Brno, a. s. - podzemní kontejnery v MPR" z 5.000 tis. Kč na 5.218 tis. Kč a dobu realizace 2006-2011.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • smlouvu o poskytnutí investiční dotace mezi statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a. s. - realizace projektu "Systém sběru separovaných složek odpadů z podzemních kontejnerů",
 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zajištění finančního plnění smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a. s. - realizace projektu "Systém sběru separovaných složek odpadů z podzemních kontejnerů".


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

26.

Schválení investičního záměru "Sběrné středisko odpadů Páteřní" - RM6/02922

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 27-29.


1.RMB schvaluje investiční záměr "Sběrné středisko odpadů Páteřní", který tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB zařazuje investici "Sběrné středisko odpadů Páteřní" do operativního plánu investic.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

27.

Schválení investičního záměru "Sběrné středisko odpadů Okružní" - RM6/02921

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje investiční záměr "Sběrné středisko odpadů Okružní", který tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB zařazuje investici "Sběrné středisko odpadů Okružní" do operativního plánu investic.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

28.

Schválení investičního záměru "Sběrné středisko odpadů Plynárenská" - RM6/02920

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje investiční záměr "Sběrné středisko odpadů Plynárenská", který tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB zařazuje investici "Sběrné středisko odpadů Plynárenská" do operativního plánu investic.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

29.

Schválení investičního záměru "Sběrné středisko odpadů Ukrajinská" - RM6/02923

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje investiční záměr "Sběrné středisko odpadů Ukrajinská", který tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB zařazuje investici "Sběrné středisko odpadů Ukrajinská" do operativního plánu investic.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

32.

Pronájem částí pozemků p. č. 3875 v k. ú. Královo Pole, p. č. 5317/1 v k. ú. Líšeň, p. č. 2169/3 v k. ú. Slatina, p. č. 26 v k. ú. Tuřany, p. č. 7479/1 v k. ú. Židenice, p. č. 2938 v k. ú. Žebětín - RM6/02902

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • pronájem částí pozemků

- p. č. 3875 - ost. plocha, o výměře 1 m² v k. ú. Královo Pole,
- p. č. 5317/1 - ost. plocha, o výměře 1 m² v k. ú. Líšeň,
- p. č. 2169/3 - ost. plocha, o výměře 1 m² v k. ú. Slatina,
- p. č. 26 - ost. plocha, o výměře 1 m² v k. ú. Tuřany,
- p. č. 7479/1 - ost. plocha, o výměře 1 m² v k. ú. Židenice,
společnosti ADIE s. r. o. za nájemné 2.500,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 15a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

 • pronájem části pozemku

- p. č. 2938 - ost. plocha, o výměře 1 m² v k. ú. Žebětín,
společnosti Krejčí & Krejčí, s. r. o., za nájemné 500,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 15b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem nájemních smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

33.

Návrh akcí na získání dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2012 - RM6/02929

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 34 a 35.


RMB schvaluje seznam akcí na získání státní dotace od Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2012.

Jedná se o tyto akce:

 • Mahenovo divadlo - pokračování obnovy interiéru,
 • Bazilika Nenabevzetí P. Marie - pokračování obnovy pláště,
 • Kostel sv. Jakuba - obnova střechy,
 • Kostel sv. Janů s Loretou - pokračování obnovy průčelí.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

34.

Návrh na poskytnutí dotací a příspěvků na obnovu kulturních památek v roce 2011, II. etapa - návrh rozpočtového opatření - RM6/02930

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků na obnovu kulturních památek na území města Brna z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2011, Odbor památkové péče MMB, žadatelům uvedeným v tabulce "Návrh na poskytnutí dotací a příspěvků na obnovu kulturních památek v roce 2011, II. etapa" ve výši 910.000,- Kč,
 • rozpočtové opatření dle tabulky,
 • uzavření smluv o poskytnutí dotací nebo příspěvků v roce 2011 za podmínek uvedených v "Základních podmínkách smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace nebo příspěvku na obnovu kulturní památky".


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

35.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu sportovních odvětví pro rok 2011 - II. kolo - návrh rozpočtového opatření - RM6/02982

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. poskytnutí neinvestičních dotací občanským sdružením ve výši 880 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2011, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením, ve j. n.: Dotace - Podpora sportovních odvětví, dle tabulky "1. Neinvestiční dotace občanským sdružením na podporu sportovních odvětví pro rok 2011 - II. kolo",
 2. rozpočtové opatření dle tabulky,
 3. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1) za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

36.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Nadačnímu fordu Campianus - prodloužení doby čerpání dotace - RM6/02967

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0073090905565 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna uzavřené s Nadačním fondem Campianus, IČ 282 68 539, a Římskokatolickou duchovní správou u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Brno, IČ 653 50 065.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucí Odboru kultury MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0073090905565.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

38.

Návrh rozpočtového opatření - úprava příjmů za pronájem nebytových prostor a úprava neinvestičního příspěvku p. o. WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8, p. o. EZŠ Brno, Čejkovická 10, a p. o. Lázně města Brna, Rašínova 12, na rok 2011 - RM6/02937

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu úpravy výše příjmů v roce 2011 za pronájem nebytových prostor v objektu

 • p. o. WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8,
 • p. o. Evropská ZŠ Brno, Čejkovická 10,
 • p. o. Lázně města Brna, Rašínova 12,

hrazených na účet statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

39.

Úhrada bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání pozemků v majetku ČR - ÚZSVM v k. ú. Královo Pole - návrh rozpočtového opatření - RM6/02957

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí výzvu ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), k úhradě majetkového prospěchu statutárního města Brna získaného užíváním pozemků p. č. 2363/3, 2391/1, 2391/3, 2391/6, 2391/8, 2391/9, 2391/10, 2391/11, 2391/12, 2394/4, 2394/36, 2394/42, 2394/43, 2394/44, 2395/1 a 2395/2 v k. ú. Královo Pole, o celkové výměře 20.971 m² (součást sportovního areálu při ul. Srbská a Vodova), bez právního důvodu.

2.RMB souhlasí s uhrazením nároku ČR - ÚZSVM jako úhrady ze bezdůvodné obohacení získané statutárním městem Brnem užíváním pozemků p. č. 2363/3, 2391/1, 2391/3, 2391/6, 2391/8, 2391/9, 2391/10, 2391/11, 2391/12, 2394/4, 2394/36, 2394/42, 2394/43, 2394/44, 2395/1 a 2395/2 v k. ú. Královo Pole, o celkové výměře 20.971 m², bez právního důvodu, za období od 1. 1. 2011 do 26. 6. 2011 ve výši 1.786.992,- Kč.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu úhrady bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání pozemků v majetku ČR - ÚZSVM v k. ú. Královo Pole (součást sportovního areálu při ul. Srbská a Vodova).

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

40.

Záměr pronájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova - RM6/02959

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 41.


1.RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova, který tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá vedoucí Odboru zdraví MMB zveřejnit záměr pronájmu zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/042/40]
zodpovídá: OZ MMB [19]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

41.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Bílý dům - Sál Břetislava Bakaly, k. ú. Veveří, s Turistickým informačním centrem města Brna, příspěvkovou organizací, jako nájemcem - RM6/02958

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Bílý dům - Sál Břetislava Bakaly, k. ú. Veveří, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a

 • Turistickým informačním centrem města Brna, příspěvkovou organizací

IČ 001 01 460
Radnická 2-10, Brno,

jako nájemcem,
celková plocha nebytových prostor: 1.211,12 m²

účel nájmu: kulturní účely
navrhované nájemné: 233.034,- Kč/rok, tj.:

 • 253,- Kč/m²/rok pro prostory využívané jako kavárna, výměra celkem 115,9 m², tj. 29.323,- Kč/rok,
 • 186,- Kč/m²/rok pro ostatní prostory, výměra celkem 1.095,22 m², tj. 203.711,- Kč/rok,

která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

42.

Žádost společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., o snížení nájemného v objektu Žerotínovo nám. 6, k. ú. Veveří - RM6/02934

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., o snížení nájemného o 20 % a současně zrušení inflační doložky na dobu následujících pěti let v objektu Žerotínovo nám. 6, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB neschvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 66082036 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s., jako nájemcem, týkající se snížení nájemného na částku 87.180,- Kč ročně a zrušení inflační doložky na dobu následujících pěti let.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

44.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Nádražní 10 - oprava střechy, oprava elektroinstalace" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností MTc-stav, s. r. o. - RM6/02931

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 45-47.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Nádražní 10 - oprava střechy, oprava elektroinstalace" jak nejvhodnější nabídku společnosti

 • MTc-stav, s. r. o.

Slunečná 4, 634 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • MTc-stav, s. r. o.

Slunečná 4, 634 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

45.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Hybešova 12 - sanace vlhkého zdiva" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností PROTECHSTAV, s. r. o., Vinohradská 78, 618 00 Brno - RM6/02932

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Hybešova 12 - sanace vlhkého zdiva" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • PROTECHSTAV, s. r. o.

Vinohradská 78, 618 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • PROTECHSTAV, s. r. o.

Vinohradská 78, 618 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

46.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Celní 3 - výměna plynových kotlů" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností OSS Brno, s. r. o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno - RM6/02933

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Celní 3 - výměna plynových kotlů" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • OSS Brno, s. r. o.

Myslivečkova 8, 623 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • OSS Brno, s. r. o.

Myslivečkova 8, 623 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

47.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Křenová 20 - demontáž podhledů" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností Tocháček spol. s r. o. - RM6/02935

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Křenová 20 - demontáž podhledů" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Tocháček spol. s r. o.

Slovinská 36, 612 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Tocháček spol. s r. o.

Slovinská 36, 612 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

49.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62", TDI - výběr nejvhodnější nabídky, mandátní smlouva - RM6/02948

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru akce "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62" jako nejvhodnější nabídku

 • Ing. Radomíra Hoška

V Zahradách 395, 679 71 Lysice.

2.RMB schvaluje mandátní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a

 • Ing. Radomírem Hoškem

V Zahradách 395, 679 71 Lysice,

která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem mandátní smlouvy na výkon technického dozoru akce "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

50.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62", výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/02962

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 51 a 52.


1.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • SYNER Morava, a. s.

1. máje 532, 767 01 Kroměříž.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno, zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/042/50/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • SYNER Morava, a. s.

1. máje 532, 767 01 Kroměříž

na zhotovení díla IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62", která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky" prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno.

***
5.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno, zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách a Ústředním věstníku Evropské unie.
Termín: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/042/50/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno, zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 330/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/042/50/03]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. dle § 111 odst. 5 zákona, zajistit podpis smlouvy o dílo.
***
úkol č.: [R6/042/50/04]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

51.

"Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 39" - smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy - RM6/02946

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi statutárním městem Brnem a

 • E.ON Distribuce, a. s.

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,

která tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a

 • E.ON Distribuce, a. s.

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

52.

Stavební úpravy bytové jednotky č. 10 Podbělová 12 - smlouva o právu stavby - RM6/02940

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o právu stavby uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a Habří, bytovým družstvem, jako pronajímateli, a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako nájemci bytové jednotky č. 10 v domě Podbělová 2721/12, Brno-Líšeň, která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB k podpisu smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

53.

Záměr výstavby bytových domů se startovacími byty v lokalitě Vojtova na pozemcích p. č. 507/1 a 507/2 v k. ú. Štýřice - RM6/03067

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje záměr výstavby bytových domů se startovacími byty v lokalitě Vojtova na pozemcích p. č. 507/1 a 507/2 v k. ú. Štýřice, který tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu.

2.RMB souhlasí se zpracováním variantních studií lokality Vojtova a s úhradou nákladů za jejich zpracování v objemu max. 800 tis. Kč z rozpočtu kapitálových výdajů Bytového odboru MMB, SPP 4925.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zpracování studií a jejich předložení do orgánů města.
***
úkol č.: [R6/042/53]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [2012-09-30]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

54.

"Technická infrastruktura v lokalitě Tuřany - Holásky" - smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní - RM6/02947

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem Brnem a

 • JMP Net, s. r. o.

Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,

která tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem Brnem a

 • JMP Net, s. r. o.

Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

55.

Návrhy rozpočtových opatření - úpravy rozpočtu FBV na rok 2011 - RM6/02945

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • zařazení nové investiční akce SPP 2937 - DPS Křídlovická s celkovými rozpočtovými náklady 30,0 mil. Kč a dobou realizace 2011-2013 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,
 • zařazení nové investiční akce SPP 2936 - DPS Mlýnská s celkovými rozpočtovými náklady 33,0 mil. Kč a dobou realizace 2011-2013 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • rozpočtové opatření dle tabulky "Rozpočtové opatření č. 1" v souvislosti s navrženým čerpáním finančních prostředků z Fondu bytové výstavby,
 • rozpočtové opatření dle tabulky "Rozpočtové opatření č. 2" z důvodu snížení kapitálových výdajů FBV v roce 2011.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

56.

Žádost MČ Brno-Medlánky o vydání souhlasu s použitím disponibilního zisku z VHČ - bytového hospodářství na stavební činnost v oblasti školství - realizaci investiční akce "Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova č. 47" - RM6/02944

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 

57.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Antonína Macka 5 včetně pozemku - RM6/02951

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 58-65.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytového domu Antonína Macka 5, č. p. 1641, postaveného na pozemku p. č. 1291, a části pozemku
- p. č. 1291 - zast. plocha a nádv., dle GP č. 2491-90/2010 ze dne 16. 8. 2010 označená jako p. č. 1291/1 - zast. plocha a nádv., o výmě&#$04e 828 m²

vše v k. ú. Královo Pole, město Brno, MČ Brno-Královo Pole,
za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

58.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Horská 62, 64 včetně pozemků - RM6/02939

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - domovního celku - bytový dům Horská 62, č. p. 2978, postavený na pozemku p. č. 5370/5, bytový dům Horská 64, č. p. 2979, postavený na pozemku p. č. 5375/14, a pozemky
- p. č. 5370/5 - zast. plocha a nádv., o výměře 399 m²
- p. č. 5375/14 - zast. plocha a nádv., o výměře 450 m²

- p. č. 5375/13 - ost. plocha, o výměře 181 m²

a část pozemku
- p. č. 5377/5 - ost. plocha, označená GP č. 2108-1/2010 ze dne 16. 2. 2010 jako pozemek p. č. 5377/20 - ost. plocha, o výměře 72 m²

vše v k. ú. Žabovřesky, město Brno, MČ Brno-Žabovřesky,
za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

59.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Kubešova 10, 12, 14 včetně pozemků - RM6/02956

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - domovního celku - bytový dům Kubešova 10, č. p. 2627, postavený na pozemku p. č. 1381/13, bytový dům Kubešova 12, č. p. 2628, postavený na pozemku p. č. 1381/12, a bytový dům Kubešova 14, č. p. 2629, postavený na pozemku p. č. 1381/11, a pozemky
- p. č. 1381/13 - zast. plocha a nádv., o výměře 189 m²

- p. č. 1381/12 - zast. plocha a nádv., o výměře 189 m²
- p. č. 1381/11 - zast. plocha a nádv., o výměře 192 m²

vše v k. ú. Královo Pole, město Brno, MČ Brno-Královo Pole,
za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

60.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Nezamyslova 45/Ondříčkovo nám. 18, Nezamyslova 47, 49 včetně pozemků - RM6/02952

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - domovního celku - bytový dům Nezamyslova 45/Ondříčkovo nám. 18, č. p. 3701, postavený na pozemku p. č. 3687, bytový dům Nezamyslova 47, č. p. 3700, postavený na pozemku p. č. 3688, bytový dům Nezamyslova 49, č. p. 3699, postavený na pozemku p. č. 3689, a pozemky
- p. č. 3687 - zast. plocha a nádv., o výměře 205 m²

- p. č. 3688 - zast. plocha a nádv., o výměře 204 m²

část pozemku
- p. č. 3689 - zast. plocha a nádv., o výměře 491 m², označená GP pro rozdělení pozemku č. 2463-2385/2010 ze dne 11. 8. 2010 jako pozemek p. č. 3689/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 209 m²

vše v k. ú. Židenice, město Brno, MČ Brno-Židenice,
za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

61.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Palackého tř. 2/Antonína Macka 1 včetně pozemku - RM6/02950

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytového domu Palackého tř. 2/Antonína Macka 1, č. p. 1639, postaveného na pozemku p. č. 1295, a pozemku
- p. č. 1295 - zast. plocha a nádv., o výměře 625 m²

vše v k. ú. Královo Pole, město Brno, MČ Brno-Královo Pole,
za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

62.

Záměr prodeje domovního celku Bořetická 18, 20 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/02953

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje domovního celku - bytového domu Bořetická 18, č. p. 4094, postaveného na pozemku p. č. 8266, a bytového domu Bořetická 20, č. p. 4095, postaveného na pozemku p. č. 8267, a pozemků
- p. č. 8267 - zast. plocha a nádv., o výměře 279 m²
- p. č. 9213 - ost. plocha, o výměře 14 m²
- p. č. 9215 - ost. plocha, o výměře 16 m²

v k. ú. Židenice, město Brno, MČ Brno-Vinohrady,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 25.715.093,- Kč.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

63.

Záměr prodeje bytového domu Vltavská 19 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/02949

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Vltavská 19, č. p. 245, postaveného na pozemku p. č. 2121, a pozemků
- p. č. 2121 - zast. plocha a nádv., o výměře 361 m²
- p. č. 2249/24 - ost. plocha, o výměře 19 m²
- p. č. 2249/25 - ost. plocha, o výměře 3 m²
- p. č. 2256/3 - ost. plocha, o výměře 9 m²

- p. č. 2257/2 - ost. plocha, o vým&#$01ře 10 m²

vše v k. ú. Starý Lískovec, město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 20.850.000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví uhradí MČ Brno-Starý Lískovec zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

64.

Záměr prodeje bytového domu Vltavská 21 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/02955

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Vltavská 21, č. p. 244, postaveného na pozemku p. č. 2120, a pozemků
- p. č. 2120 - zast. plocha a nádv., o výměře 376 m²
- p. č. 2249/22 - ost. plocha, o výměře 8 m²
- p. č. 2249/23 - ost. plocha, o výměře 3 m²
- p. č. 2255/3 - ost. plocha, o výměře 22 m²

- p. č. 2256/2 - ost. plocha, o výměře 10 m²

v k. ú. Starý Lískovec, město Brno, MČ Brno-Starý Lískovec,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 19.998.750,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu nemovitostí uhradí MČ Brno-Starý Lískovec zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

65.

Záměr prodeje rodinného domu Jilemnického 16 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/02954

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje rodinného domu Jilemnického 16, č. p. 867, postaveného na pozemku p. č. 469/1, a pozemků
- p. č. 469/1 - zast. plocha a nádv, o výměře 286 m²
- p. č. 469/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 41 m²

v k. ú. Husovice, MČ Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 4.086.000,- Kč.

 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

66.

Návrh na stanovení ceny bytového domu Stará 16 včetně pozemku, změna usnesení RMB č. R6/017, bod č. 41, návrh na změnu usnesení ZMB č. Z6/006, bod č. 49 - RM6/02966

Bylo hlasováno bez rozpravy.


 
RMB mění usnesení R6/017. schůze RMB konané dne 30. 6. 2011, bod č. 41, které zní:

"RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu nemovitostí - bytového domu Stará 16, č. p. 92, postaveného na pozemku p. č. 437 a pozemku p. č. 437 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 654 m², v k. ú. Zábrdovice, město Brno, městská část Brno-střed, dle čl. 9 odst.l Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, ve výši 8.421.395,- Kč."


takto:

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení Z6/006. zasedání ZMB, bod č. 49, které zní:

"Zastupitelstvo města Brna stanoví výchozí cenu nemovitostí - bytového domu Stará 16, č. p. 92, postaveného na pozemku p. č. 437 a pozemku p. č. 437 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 654 m², v k. ú. Zábrdovice, město Brno, městská část Brno-střed, dle čl. 9 odst.l Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, ve výši 8.421.395,- Kč."


takto:

Zastupitelstvo města Brna stanoví výchozí cenu nemovitostí - bytového domu Stará 16, č. p. 92, postaveného na pozemku p. č. 437, a pozemku
- p. č. 437 - zastavěná plocha a nádvoří, o v&#$06měře 654 m²,

v k. ú. Zábrdovice, město Brno, městská část Brno-střed,
dle čl. 9 odst. l Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, ve výši 7.267.870,- Kč.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

67.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxxx o poskytnutí bytu v celoměstském zájmu - RM6/02941

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B).


RMB neschvaluje poskytnutí bytu xxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxx, v celoměstském zájmu.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování.

 

68.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem menšího bytu - RM6/02943

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájem menšího 2pokojového bytu xxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxx, za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 2pokojového bytu č. 17 v tomto domě.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/042/68]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle možností odboru]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 
 

69.

Poskytnutí náhradních bytů nájemcům z domu xxxxxxxxxxx v Brně - RM6/02942

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje poskytnutí náhradních bytů nájemcům bytů v domě xxxxxxx v Brně - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/042/69]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle možností odboru]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

70.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 3283/32 v k. ú. Kníničky - RM6/02961

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku
- p. č. 3283/32 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 58 m²

v k. ú. Kníničky.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 3283/32 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 58 m²

v k. ú. Kníničky.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

71.

Pronájem pozemku a návrh budoucího prodeje části pozemku p. č. 3942/52 v k. ú. Černá Pole - RM6/02991

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 

72.

Pronájem pozemků p. č. 1694/1, 1694/4, 1695, 1698 a části pozemku p. č. 1682/8 v k. ú. Bystrc - RM6/02990

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


RMB schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 62042089 uzavřené dne 9. 11. 2004 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Fotbalovým klubem FC DOSTA BYSTRC-KNÍNIČKY jako nájemcem na pronájem pozemků p. č. 1694/1, 1694/4, 1695, 1698 a části p. č. 1682/8, vše v k. ú. Bystrc, spočívající především ve změně ustanovení týkajícího se doby nájmu při zachování stávajícího nájemného ve výši 10.240,- Kč/rok. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 62042089 ze dne 9. 11. 2004 tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

73.

Pronájem částí pozemků p. č. 810/7, 809/8 a 808/12 v k. ú. Trnitá - RM6/02992

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upraveném usnesení.


1.RMB bere na vědomí přípis xxxxxxxxxxxxxx, který MO MMB obdržel elektronickou cestou dne 17. 10. 2011, jehož obsahem je protinávrh nájemného ve výši 15,- Kč/m²/rok, návrh na stanovení v&#$06povědní lhůty v délce 3 let a návrh, aby nájemné nebylo hrazeno za části pozemků p. č. 810/7, 809/8 a 808/12 v k. ú. Trnitá užívané jako přístupová cesta.

2.RMB neschvaluje pronájem částí pozemků
- p. č. 810/7 - orná půda, o výměře 67 m²
- p. č. 809/8 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 15 m²

- p. č. 808/12 - orná půda, o výměře 705 m²

vše v k. ú. Trnitá.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 1 byl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

75.

Návrh rozpočtového opatření - poskytnutí neinvestičního příspěvku Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, na opravy v objektu polikliniky na Zahradníkově - RM6/02979

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky - z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, z rozpočtu města Brna na rok 2011 ve výši 150.000,- Kč na nezbytné urgentní opravy v objektu polikliniky na Zahradníkově.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

78.

"Cyklistická stezka Kšírova - Sokolova - dodatečné práce", dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. - RM6/03019

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 79.


1.RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Cyklistická stezka Kšírova - Sokolova - dodatečné práce" - v rozsahu dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

2.RMB bere na vědomí odeslání písemné výzvy k jednání pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Cyklistická stezka Kšírova - Sokolova - dodatečné práce" - v rozsahu dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v jednacím řízení bez uveřejnění.

3.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Cyklistická stezka Kšírova - Sokolova - dodatečné práce" - v rozsahu dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo nabídku společnosti Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

4.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., na stavbu "Cyklistická stezka Kšírova - Sokolova", který tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
 • podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.


***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
Termín: do 48 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/042/78/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/042/78/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

79.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Cyklistická stezka K Nábřeží - dodatečné práce", dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. - RM6/03018

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., na stavbu "Cyklistická stezka K Nábřeží", který tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

80.

"Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ" - I. etapa - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností KOMFORT, a. s. - RM6/03011

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • KOMFORT, a. s.

Křenová 478/72, 602 00 Brno

na zhotovení díla "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno-západ" - I. etapa, který tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

81.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - zadání veřejné zakázky - RM6/02854

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B).


1.RMB schvaluje

 • zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce na zhotovení díla "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně", v souladu s § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v užším řízení,
 • kvalifikační dokumentaci a objektivní kritéria pro omezení počtu zájemců, které tvoří přílohu č. 33a tohoto zápisu,
 • formulář "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 33b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

 • Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • Ing. Petr Kratochvíl - člen ZMB
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. Petr Šindler - ředitel technické sekce BVK, a. s.
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB


3.RMB jmenuje komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:
členové:

 • MVDr. Vlastimil Žďárský - člen RMB
 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • Ing. Petr Šindler - ředitel technické sekce BVK, a. s.
 • Ing. Josef Luňáček - technický ředitel BKOM a. s.
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB

náhradníci:

 • Jiří Ides - člen ZMB
 • Mgr. Marián Hnát - člen ZMB
 • Ing. Miroslav Martínek - ved. ÚIS BVK, a. s.
 • Ing. Ladislav Vyskočil - ved. stř. realizace IS BKOM a. s.
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb IO MMB


4.RMB jmenuje hodnotící komisi ve složení:
členové:

 • Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • Ing. Jana Drápalová - členka ZMB
 • Bc. Antonín Crha - člen ZMB
 • Ing. Arne Žurek, CSc. - generální ředitel BKOM a. s.
 • Ing. Petr Šindler - ředitel technické sekce BVK, a. s.
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Bc. Jaromír Peška - ved. odd. plánu a zakázky BVK, a. s.
 • JUDr. Eva Siváková - právník OI MMB

náhradníci:

 • JUDr. Robert Kerndl - člen RMB
 • MVDr. Vlastimil Žďárský - člen RMB
 • Ing. Vít Beran - člen ZMB
 • Ing. Petra Vítková - členka ZMB
 • Ing. Josef Luňáček - technický ředitel BKOM a. s.
 • Ing. Miroslav Martínek - ved. ÚIS BVK, a. s.
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
 • Ing. Ladislav Vyskočil - zástupce BKOM a. s.
 • Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB


5.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

  • jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky,
  • podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".


***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB

 • zajistit prostřednictvím společnosti S - Invest CZ s. r. o. uveřejnění oznámení užšího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské komise,
 • zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.

***
úkol č.: [R6/042/81]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

7.RMB bere na vědomí pověření spol. S - Invest CZ s. r. o. výkonem zadavatelských činností, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

82.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci - "Zpřístupnění brněnského podzemí - Kostnice u Sv. Jakuba" - záchranný archeologický výzkum - smlouva o dílo se společností ARCHAIA Brno o. p. s. - RM6/03044

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Zpřístupnění brněnského podzemí - Kostnice u Sv. Jakuba" - záchranný archeologický výzkum,

 • smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

- ARCHAIA Brno o. p. s.
Česká 156/6, 602 00 Brno
na zpracování záchranného archeologického výzkumu při investiční akci "Zpřístupnění brněnského podzemí - Kostnice u Sv. Jakuba", která tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

83.

Zápis ochranné známky Senior akademie Městská policie Brno do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví - RM6/03062

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se zápisem ochranné známky Senior akademie Městská policie Brno do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna zajistit zápis ochranné známky Senior akademie Městská policie Brno do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví.
***
úkol č.: [R6/042/83]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

77.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - říjen 2011 - RM6/03041

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Řeřicha, vedoucí Oddělení implementace evropských fondů MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o upraveném materiálu.


1.RMB schvaluje zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města dle seznamu "Projekty k zařazení do Integrovaného plánu rozvoje města", který tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu.

2.RMB neschvaluje zařazení projektu Slezské univerzity v Opavě s názvem Prostředí pro výzkumnou a vzdělávací spolupráci a inovaci v síti univerzit, paměťových institucí a soukromých podniků - ERECI do Integrovaného plánu rozvoje města Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města.

3.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB vystavením a podpisem potvrzení o zařazení do IPRM.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

8.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Kreativní centrum Brno" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob a návrh rozpočtového opatření - RM6/02989

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.

84.

"Zateplení ZŠ Horní - dokončení" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností INTER-STAV, spol. s r. o. - RM6/03061

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Gogela, vedoucí Úseku technického MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


Informativní zpráva - Výdaje městských částí statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2011

 

Přehled nepřijatých usnesení:

56.

Žádost MČ Brno-Medlánky o vydání souhlasu s použitím disponibilního zisku z VHČ - bytového hospodářství na stavební činnost v oblasti školství - realizaci investiční akce "Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova č. 47" - RM6/02944

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Medlánky použití disponibilního zisku z VHČ - bytového hospodářství na stavební činnost v oblasti školství - realizaci investiční akce "Přístavba MŠ Medlánky, ul. Hudcova č. 47" ve výši 4.500 tis. Kč.

 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 

Ověřovatelé:

Ing. Oliver Pospíšil, v. r.
MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.

 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

 
V Brně dne 26. 10. 2011
Zapsala Marcela Marečková