Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/040
konané dne 5. října 2011

 

 

 

Program:

1a.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - RM6/02772

1b.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/02800

1c.

Odpověď na dotazy, připomínky a podněty přednesené na zasedání ZMB č. Z6/008 dne 6. 9. 2011 adresované RMB - RM6/02775

2.

Návrh na změnu účelu použití investičního transferu MČ Brno-sever - návrh rozpočtového opatření - RM6/02762

3.

Komplexní řešení hlasové komunikační infrastruktury Městské policie Brno - návrh rozpočtového opatření - RM6/02680

4.

Návrh na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/02767

5.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/02779

6.

Žádost xxxxxxxxxxxx o prominutí pohledávky - RM6/02778

7.

Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru vnitřních věcí MMB - RM6/02819

8.

Žádost o znovuobnovení statusu čestného hrobu Rudolfa Pospíšila - RM6/02807

9.

Prohlášení hrobu Františka Bašného za čestný - RM6/02806

10.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba, ve znění nařízení statutárního města Brna č. 7/2008, 13/2009 a 20/2010 - RM6/02771

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu - "Oprava kotelny trolejbusové vozovny Komín" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/02769

12.

Veřejná zakázka malého rozsahu - "Oprava střechy trolejbusové vozovny Komín" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/02770

13.

"Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společnostmi Skanska a. s. a Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s. r. o. - RM6/02832

 

14.

"Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 49 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/02815

15.

Návrh nabytí pozemku p. č. 138/4 v k. ú. Žebětín pro stavbu "MČ Žebětín - dostavba kanalizace" - RM6/02818

16.

Návrh nabytí části pozemku p. č. 972/1 v k. ú. Lesná - RM6/02789

17.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemku p. č. 2600/6 v k. ú. Slatina - RM6/02790

18.

Schválení předložení záměru bezbariérové trasy "Bezbariérové úpravy ul. Kounicova v úseku Moravské nám. - Tábor včetně přístupu k budově MMB Kounicova 67" do Národního rozvojového programu mobility pro všechny - RM6/02811

19.

Schválení investičního záměru "Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště Lidická 14 - Městské divadlo Brno" - RM6/02809

20.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro nemovitosti Radnická 2-10 v Brně - RM6/02822

21.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 0071100305408 mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Alenou Illeovou a smlouva o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Alenou Illeovou s. r. o. v objektu polikliniky Zahradníkova - RM6/02781

22.

Výpověď smlouvy o umístění nápojového automatu v objektu Janáčkova divadla v Brně v k. ú. Město Brno - provozovatel František Jeřábek - RM6/02821

23.

Ukončení provozu kina Scala - RM6/02753

24.

Návrh prodeje částí pozemků p. č. 2828/97, 2859/1 v k. ú. Černovice a p. č. 2306/1 v k. ú. Slatina - lokalita BPZ - Černovická terasa - RM6/02796

25.

Záměr prodeje pozemku p. č. 6424/2 v k. ú. Líšeň - RM6/02795

27.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2706/29 v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/02797

28.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 779 v k. ú. Město Brno z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - změna usnesení - RM6/02814

29.

Návrh nabytí části pozemku p. č. 320/88 v k. ú. Lesná z vlastnictví Českých drah, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/02798

30.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 7824/2, 7824/3 v k. ú. Bystrc - RM6/02799

32.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, stavby č. e. 58 postavené na pozemku p. č. 53, stavby č. e. 351 postavené na pozemku p. č. 54/4 a pozemků p. č. 53, 54/4, 54/3, vše v k. ú. Žabovřesky - RM6/02802

34.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Medlánky, pozemků p. č. 823/1 a 839/59 v k. ú. Medlánky - RM6/02803

35.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Medlánky, pozemků p. č. 1762 a 1811 v k. ú. Medlánky - RM6/02804

36.

Návrh na změnu usnesení ve věci dohody o uzavření směnné smlouvy mezi statutárním městem Brnem a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i., k pozemkům v k. ú. Medlánky, Trnitá, Staré Brno, Město Brno, Štýřice, Židenice a Královo Pole - RM6/02808

37.

Pronájem pozemků p. č. 3906, 3909, 3910/1 a 3910/2 a částí pozemků p. č. 3911/4, 3911/5, 3911/18, 3911/19 v k. ú. Bystrc - RM6/02794

38.

Pronájem pozemků v areálu AGRO Brno-Tuřany, a. s. - RM6/02793

39.

Návrh pronájmu pozemků p. č. 4462/2, 4477/8 v k. ú. Bystrc - RM6/02805

41.

Pronájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu Národnímu divadlu v Brně, p. o. - RM6/02786

1d.

Návrh MČ Brno-Židenice na odvolání Mgr. Romana Skočovského, Ph.D., z funkce ředitele Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4 - RM6/02841

42.

Žádost manželů xxxxxxxxxxx o poskytnutí plnění ze smlouvy č. 63979001 - RM6/02788

43.

"Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti JUVENTUS na DPS se sociálními byty zvláštního určení" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/02792

44.

"Přestavba ubytovny JUVENTUS na objekt DPS se sociálními byty zvláštního určení" - mandátní smlouva s TDI - RM6/02787

45.

"Rekonstrukce a vestavba bytového domu Bratislavská 60" - smlouva o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku ČR - ÚZSVM - RM6/02785

46.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Oprava výměníkové stanice v objektu Moravské nám. 15" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností TB - služby, s. r. o. - RM6/02784

48.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování "Generelu veřejné dopravy města Brna" - RM6/02773

49.

Přesun a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - říjen 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/02824

50.

Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2012 - účast na projektu - RM6/02820

51.

Projekt CAIT - Cities Accessible Intelligent Transportation - účast na projektu - RM6/02833

52.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 3875 v k. ú. Královo Pole, p. č. 5317/1 v k. ú. Líšeň, p. č. 2169/3 v k. ú. Slatina, p. č. 26 v k. ú. Tuřany, p. č. 7479/1 v k. ú. Židenice, p. č. 2938 v k. ú. Žebětín - RM6/02765

53.

"Technická a funkční podpora AIS aplikací SAP" - zrušení zadávacího řízení - RM6/02839

54.

Projekt Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část - rozhodnutí a smlouva o poskytnutí dotace - RM6/02812

55.

Souhlas statutárního města Brna jako budoucího vlastníka pozemků p. č. 767/8 a p. č. 1018/4, oba v k. ú. Trnitá, a p. č. 2039 v k. ú. Královo Pole se zřízením věcných břemen a smlouvami o právu provést stavbu - RM6/02831

56.

Odpovědi na 34. a 35. petici podanou Karlem Formánkem ve věci pomníku padlým rudoarmějcům v Brně-Králově Poli, Božetěchova ulice - RM6/02827

57.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/02846

58.

Odpověď na 11. petici za trvalé nevolení Romana Onderky do všech funkcí - RM6/02838

59.

Odpověď na 11. petici za trvalé nevolení Martina Andera do všech funkcí - RM6/02837

60.

Svěření pravomoci rozhodovat o uzavírání smluv o zajištění školení pro strážníky nebo čekatele obcí a měst - RM6/02847

47.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Dodávku skladovacích prostředků na nebezpečné odpady" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva a rozpočtové opatření FM 4200 Odbor životního prostředí MMB - RM6/02810

61.

Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem, návrh rozpočtového opatření - RM6/02844

62.

"Víceúčelová tělocvična při EZŠ a MŠ Čejkovická" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností ESOX, spol. s r. o. - RM6/02849

63.

Čestné vstupenky na akce příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v oblasti kultury - RM6/02845

 

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/009

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 
 
 

Bod 1d) byl projednán po bodě 41.
Bod 47 byl projednán po době 60.

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

26.

Záměr prodeje pozemků podle seznamu pozemků v areálu ABB s. r. o. v k. ú. Dolní Heršpice

31.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Komín, pozemků p. č. 2991/3, 3008/2 v k. ú. Komín - RM6/02801

33.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Černovice, částí pozemků p. č. 2615/28 a p. č. 2615/113 v k. ú. Černovice - RM6/02782

40.

Návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Bílý dům - Sál Břetislava Bakaly, k. ú. Veveří, s Turistickým informačním centrem města Brna, příspěvkovou organizací, jako nájemcem - RM6/02776


 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

 

1a.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - RM6/02772

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích výborů ZMB za 3. čtvrtletí roku 2011.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1b.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/02800

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných RMB a způsob jejich řešení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1c.

Odpověď na dotazy, připomínky a podněty přednesené na zasedání ZMB č. Z6/008 dne 6. 9. 2011 adresované RMB - RM6/02775

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje odpověď na dotazy, připomínky a podněty vznesené na zasedání ZMB č. Z6/008 členem ZMB RNDr. Mojmírem Vlašínem.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

2.

Návrh na změnu účelu použití investičního transferu MČ Brno-sever - návrh rozpočtového opatření - RM6/02762

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • změnu účelu využití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-sever na základě rozhodnutí ZMB č. Z6/005, bod č. 19, ve výši 800 tis. Kč z akce "MŠ Tišnovská 169 - rekonstrukce sociálního zařízení" na neinvestiční transfer na akci "MŠ Tišnovská 169 - oprava chodníků a venkovních schodišť",
 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu změny účelu použití poskytnutého investičního transferu MČ Brno-sever.


Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

3.

Komplexní řešení hlasové komunikační infrastruktury Městské policie Brno - návrh rozpočtového opatření - RM6/02680

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu komplexního řešení hlasové komunikační infrastruktury Městské policie Brno.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

4.

Návrh na úpravu příjmů a výdajů rozpočtu Městské policie Brno v roce 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/02767

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu řešení aktuálních potřeb Městské policie Brno.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

5.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/02779

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje, na základě usnesení Z6/002. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 11.G.2, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

6.

Žádost xxxxxxxxxxxxxx o prominutí pohledávky - RM6/02778

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě II.


RMB schvaluje prominutí pohledávky za opatrování psa umístěného v městském útulku v době od 23. 11. 2010 do 7. 1. 2011 ve výši 11.867,- Kč xxxxxxxxxxxxxxxx.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

7.

Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru vnitřních věcí MMB - RM6/02819

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci provozních a kapitálových výdajů Odboru vnitřních věcí MMB na zakoupení obálkovacího stroje.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

8.

Žádost o znovuobnovení statusu čestného hrobu Rudolfa Pospíšila - RM6/02807

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje prohlášení hrobu č. 397 v hrobové skupině č. H5 v areálu Ústředního hřbitova v Brně, ve kterém jsou uloženy ostatky Rudolfa Pospíšila, čestným hrobem.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

9.

Prohlášení hrobu Františka Bašného za čestný - RM6/02806

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje prohlášení hrobu č. 195, 196, skupina 1, na hřbitově v Brně-Žebětíně, ve kterém jsou uloženy ostatky Františka Bašného a jeho manželky Marie Bašné, čestným hrobem.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

10.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba, ve znění nařízení statutárního města Brna č. 7/2008, 13/2009 a 20/2010 - RM6/02771

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 8/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba, ve znění nařízení statutárního města Brna č. 7/2008, 13/2009 a 20/2010, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu - "Oprava kotelny trolejbusové vozovny Komín" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/02769

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava kotelny trolejbusové vozovny Komín", ulice Jundrovská 57, Brno, jako nejvhodnější nabídku firmy

 • V.I.P. Plus s. r. o.

IČ 282 62 948
se sídlem Jandáskova 51, Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou

 • V.I.P. Plus s. r. o.

IČ 282 62 948
se sídlem Jandáskova 51, Brno,

která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

12.

Veřejná zakázka malého rozsahu - "Oprava střechy trolejbusové vozovny Komín" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/02770

Bylo hlasováno bez rozpravy o technicky upraveném usnesení.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava střechy trolejbusové vozovny Komín" ul. Jundrovská 57 v Brně, jako nejvhodnější nabídku firmy

 • JENASTAV s. r. o.

IČ 277 22 198
Sušilova 602/13, Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou

 • JENASTAV s. r. o.

IČ 277 22 198
Sušilova 602/13, Brno,

která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

13.

"Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společnostmi Skanska a. s. a Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s. r. o. - RM6/02832

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace" jako nejvhodnější nabídku společností

 • Skanska a. s.

Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov

a

 • Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s. r. o.

Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB prostřednictvím firmy AP INVESTING, s. r. o., zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/040/13/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi

 • Skanska a. s.

Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov

a

 • Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s. r. o.

Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

na zhotovení díla "Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace", která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem

 • smlouvy o dílo bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona,
 • formuláře "Oznámení o zadání zakázky".


***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím firmy AP INVESTING, s. r. o., odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
Termín: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/040/13/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím firmy AP INVESTING, s. r. o., další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/040/13/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

14.

"Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 49 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/02815

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje dodatek č. 49 k mandátní smlouvě č. 5/2000 mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno, který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

15.

Návrh nabytí pozemku p. č. 138/4 v k. ú. Žebětín pro stavbu "MČ Žebětín - dostavba kanalizace" - RM6/02818

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 138/4 - o vým&#$01ře 3 m²

v k. ú. Žebětín,
z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 5.160,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

16.

Návrh nabytí části pozemku p. č. 972/1 v k. ú. Lesná - RM6/02789

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upraveném usnesení.


RMB nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí části pozemku
- p. č. 972/1 oddělené GP č. 815-64/2006 a označené jako p. č. 972/1, o výměře 1.345 m², ost. plocha, jiná plocha,

v k. ú. Lesná,
ve vlastnictví České dráhy, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 2.430.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 
 

17.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemku p. č. 2600/6 v k. ú. Slatina - RM6/02790

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 k pozemku
- p. č. 2600/6 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 88 m²

v k. ú. Slatina,
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 80.665,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

18.

Schválení předložení záměru bezbariérové trasy "Bezbariérové úpravy ul. Kounicova v úseku Moravské nám. - Tábor včetně přístupu k budově MMB Kounicova 67" do Národního rozvojového programu mobility pro všechny - RM6/02811

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje předložení záměru bezbariérové trasy "Bezbariérové úpravy ul. Kounicova v úseku Moravské nám. - Tábor včetně přístupu k budově MMB Kounicova 67", který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu, do Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem záměru bezbariérové trasy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

19.

Schválení investičního záměru "Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště Lidická 14 - Městské divadlo Brno" - RM6/02809

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 5 členů se zdrželo hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 

20.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod pro nemovitosti Radnická 2-10 v Brně - RM6/02822

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. 5699 o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu v objektech Radnická 2-10 v Brně uzavřené mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., jako dodavatelem, statutárním městem Brnem jako vlastníkem nemovitosti a Turistickým informačním centrem města Brna, příspěvkovou organizací, jako odběratelem. Dodatek č. 3 tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě č. 5699 o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu v objektech Radnická 2-10 v Brně.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

21.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 0071100305408 mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Alenou Illeovou a smlouva o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Alenou Illeovou s. r. o. v objektu polikliniky Zahradníkova - RM6/02781

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 0071100305408 mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Alenou Illeovou, která tvoří přílohu č. 8a tohoto zápisu,
 • smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Alenou Illeovou s. r. o., která tvoří přílohu č. 8b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této dohody a smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

22.

Výpověď smlouvy o umístění nápojového automatu v objektu Janáčkova divadla v Brně v k. ú. Město Brno - provozovatel František Jeřábek - RM6/02821

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje výpověď smlouvy o umístění nápojového automatu č. 73032262 ze dne 14. 12. 1995, ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Františkem Jeřábkem, xxxxxxxxxxxxxxx, IČ 499 26 101, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem výpovědi smlouvy o umístění nápojového automatu č. 73032262 ze dne 14. 12. 1995, ve znění dodatků č. 1 a 2.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

23.

Ukončení provozu kina Scala - RM6/02753

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s ukončením provozu kina Scala k 31. 12. 2011.

***
2.RMB ukládá ředitelce Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, a vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit kroky potřebné k ukončení užívání prostor kina Scala Turistickým informačním centrem města Brna, příspěvkovou organizací, k 31. 12. 2011.
***
úkol č.: [R6/040/23/01]
zodpovídá: TIC, p. o., OSM MMB [106, 3239]
termín: [bezodkladně]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB ve spolupráci s vedoucí Odboru kultury MMB zajistit nabídkové řízení na pronájem uvolněných prostor.
***
úkol č.: [R6/040/23/02]
zodpovídá: OSM, OK MMB [3239, 12]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

24.

Návrh prodeje částí pozemků p. č. 2828/97, 2859/1 v k. ú. Černovice a p. č. 2306/1 v k. ú. Slatina - lokalita BPZ - Černovická terasa - RM6/02796

Bylo hlasováno po kratší rozpravě spolu s bodem 25.


1.RMB bere na vědomí, že

 • dne 6. 9. 2011 bylo ÚMČ Brno-Černovice, Odborem výstavby a územního plánování, vydáno stavební povolení, kterým byla povolena stavba "Výrobní, obchodní, vývojové a školicí centrum společnosti Intelek, Brno, Černovická terasa, k. ú. Slatina",
 • toto stavební povolení dosud nenabylo právní moci.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem uzavřené dne 19. 5. 2010 mezi statutárním městem Brnem a společností Intelek Invest a. s.

 1. prodej pozemků
 2. - p. č. 2859/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 11.465 m² v k. ú. Černovice,
  - p. č. 2306/1 - orná půda, o výměře 2.830 m² v k. ú. Slatina,
  společnosti Intelek Invest a. s. za dohodnutou kupní cenu 17.691.957,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši,

 3. zřízení předkupního práva jako práva věcného k pozemkům
 4. - p. č. 2859/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 11.465 m² v k. ú. Černovice,
  - p. č. 2306/11 - orná půda, o výměře 2.830 m² v k. ú. Slatina,
  ve prospěch statutárního města Brna a k tíži společnosti Intelek Invest a. s.,

 5. budoucí zřízení věcného břemene vybudování a následného provozování dešťové a splaškové kanalizace na pozemcích p. č. 2859/7 v k. ú. Černovice a p. č. 2306/2 v k. ú. Slatina ve prospěch společnosti Intelek Invest a. s. jako vlastníka pozemků

- p. č. 2859/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 11.465 m² v k. ú. Černovice,
- p. č. 2306/11 - orná půda, o výměře 2.830 m² v k. ú. Slatina,
a k tíži statutárního města Brna,

 

za předpokladu, že výše specifikované stavební povolení nabude právní moci nejpozději do 31. 10. 2011.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

25.

Záměr prodeje pozemku p. č. 6424/2 v k. ú. Líšeň - RM6/02795

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB bere na vědomí návrh na dispozici s majetkem ze dne 16. 11. 2010 podaný xxxxxxxxxxx - prodej pozemku
- p. č. 6424/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 45 m²

v k. ú. Líšeň.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 6424/2 - zast. plocha a n&#$07dv., o výměře 45 m²

v k. ú. Líšeň.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

27.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2706/29 v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/02797

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 28-30.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 2706/29 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 26 m²

v k. ú. Řečkovice,
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

28.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 779 v k. ú. Město Brno z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - změna usnesení - RM6/02814

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu odst. 2 čl. III přílohy č. 77 bodu 97 usnesení Z6/007. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného 21. 6. 2011, který zní:

"2.Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovitosti vázla nějaká omezení, závazky či právní vady."


takto:

"2.Převodce prohlašuje, že na nemovitosti p. č. 779, k. ú. Město Brno, vázne věcné břemeno práva zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení v rozsahu geometrického plánu č. 396-7784/2005 pro oprávněného - Masarykova univerzita, IČ 002 16 224, dle smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 15. 9. 2009, právní účinky vkladu práva ke dni 15. 10. 2009.

3.Dále převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na nemovitostech vázla kromě tohoto věcného břemene nějaká další omezení, závazky, či právní vady."

V ostatním zůstává příloha usnesení beze změny.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

29.

Návrh nabytí části pozemku p. č. 320/88 v k. ú. Lesná z vlastnictví Českých drah, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/02798

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí části pozemku p. č. 320/88 v k. ú. Lesná dle geometrického plánu č. 934-473/2009 jako p. č. 320/95 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 713 m²,

z vlastnictví Českých drah, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.900.000,- Kč (2.500,- Kč/m²) za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

30.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 7824/2, 7824/3 v k. ú. Bystrc - RM6/02799

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Bystrc svěření pozemků
- p. &#$03. 7824/2 - ost. plocha, o výměře 223 m²
- p. č. 7824/3 - ost. plocha, o výměře 41 m²

v k. ú. Bystrc,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 84 přílohy č. 4, s doplňujícími podmínkami:

 • uzavření smlouvy na dobu maximálně 5 let s výpovědní lhůtou nejdéle 6 měsíců,
 • omezit zájemce nezapisovat stavbu do katastru nemovitostí.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

32.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, stavby č. e. 58 postavené na pozemku p. č. 53, stavby č. e. 351 postavené na pozemku p. č. 54/4 a pozemků p. č. 53, 54/4, 54/3, vše v k. ú. Žabovřesky - RM6/02802

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Žabovřesky svěření
staveb:
- č. e. 58 postavené na pozemku p. č. 53
- č. e. 351 postavené na pozemku p. č. 54/4
a pozemků:
- p. č. 53 - zast. plocha a nádv., o výměře 5 m²

- p. č. 54/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 44 m²
- p. č. 54/3 - zahrada, o výměře 1.004 m²

v k. ú. Žabovřesky,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 84 přílohy č. 4, s doplňujícími podmínkami:

 1. uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejdéle 6 měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele,
 2. omezení pro nájemce budovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu,
 3. omezení pro nájemce zhodnocovat majetek města.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

34.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Medlánky, pozemků p. č. 823/1 a 839/59 v k. ú. Medlánky - RM6/02803

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 35 a 36.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Medlánky svěření pozemků:
- p. č. 823/1 - ost. plocha, o výměře 1.635 m²
- p. č. 839/59 - ost. plocha, o výměře 1.210 m²

v k. ú. Medlánky,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 84 přílohy č. 4, s podmínkou:

 • uzavření smlouvy na dobu maximálně 5 let s výpovědní lhůtou nejdéle 6 měsíců,
 • omezit nájemce nezapisovat stavbu do katastru nemovitostí.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

35.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Medlánky, pozemků p. č. 1762 a 1811 v k. ú. Medlánky - RM6/02804

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Medlánky svěření pozemků:
- p. č. 1762 - orná půda, o výměře 1.580 m²

- p. č. 1811 - orná půda, o výměře 3.453 m²

v k. ú. Medlánky,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 84 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

36.

Návrh na změnu usnesení ve věci dohody o uzavření směnné smlouvy mezi statutárním městem Brnem a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i., k pozemkům v k. ú. Medlánky, Trnitá, Staré Brno, Město Brno, Štýřice, Židenice a Královo Pole - RM6/02808

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení Z5/025. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 5. 2009, bod č. 114, které zní:

"ZMB schvaluje

-  dohodu o uzavření směnné smlouvy mezi statutárním městem Brnem a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i., spočívající v závazku stran uzavřít do 31. 12. 2010 směnnou smlouvu v souvislosti se smírným řešením soudního sporu o určení vlastnického práva k pozemku
p. č. 753/1 - orná půda, o výměře 14.229 m²

v k. ú. Medlánky a převodem pozemků potřebných pro přestavbu ŽUB do vlastnictví statutárního města Brna bez doplatku za podmínek uvedených v dohodě o uzavření směnné smlouvy, která tvoří přílohu č. 94a těchto usnesení;

- budoucí bezúplatné nabytí pozemku
p. č. 2039 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8.927 m²

v k. ú. Královo Pole z vlastnictví Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě budoucí o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu, která tvoří přílohu č. 94b těchto usnesení."


takto:

ZMB schvaluje dohodu o uzavření směnné smlouvy mezi statutárním městem Brnem a Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i., spočívající mj. v závazku stran uzavřít do 30. 6. 2012 směnnou smlouvu v souvislosti se smírným řešením soudního sporu o určení vlastnického práva k pozemku
- p. č. 753/1 - orná půda, o výměře 14.229 m²

v k. ú. Medlánky,
a převodem pozemků potřebných pro přestavbu ŽUB - městská infrastruktura a Tramvaj Plotní do vlastnictví statutárního města Brna s doplatkem ze strany statutárního města Brna ve výši 3.800,- Kč a smluvní pokutou ve výši 3.900.000,- Kč pro případ, že město Brno poruší závazek uzavřít směnnou smlouvu v termínu do 30. 6. 2012 z důvodů na straně města Brna, kromě těch, které město Brno nemůže ovlivnit, za podmínek uvedených v dohodě o uzavření směnné smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

37.

Pronájem pozemků p. č. 3906, 3909, 3910/1 a 3910/2 a částí pozemků p. č. 3911/4, 3911/5, 3911/18, 3911/19 v k. ú. Bystrc - RM6/02794

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 38 a 39.


RMB schvaluje pronájem pozemků:

 1. - p. č. 3906 - zast. plocha a nádv., o výměře 54 m²
 2. - &#$03ást p. č. 3911/4 - ost. plocha, o výměře 326 m²
  - část p. č. 3911/5 - ost. plocha, o výměře 222 m²

  v k. ú. Bystrc,
  manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 6.180,- Kč/rok,

 3. - p. č. 3909 - zast. plocha a nádv., o výměře 48 m²
 4. - část p. č. 3911/18 - ost. plocha, o výměře 160 m²
  - část p. č. 3911/19 - ost. plocha, o výměře 183 m²

  v k. ú. Bystrc,
  xxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 4.829,- Kč/rok,

 5. - p. č. 3910/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 29 m²

- p. č. 3910/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 24 m²
- část p. č. 3911/18 - ost. plocha, o výměře 89 m²
- část p. č. 3911/19 - ost. plocha, o výměře 135 m²

v k. ú. Bystrc,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 3.630,- Kč/rok,

a za podmínek nájemních smluv, které tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

38.

Pronájem pozemků v areálu AGRO Brno-Tuřany, a. s. - RM6/02793

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem
pozemků:
- p. č. 173/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 84 m²

- p. č. 173/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 503 m²
- p. č. 173/5 - zast. plocha a nádv., o výměře 5 m²
- p. č. 176/5 - zast. plocha a nádv., o výměře 3 m²
- p. č. 177 - zast. plocha a nádv., o výměře 266 m²

- p. č. 178 - zast. plocha a nádv., o výměře 23 m²
- p. č. 180/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 675 m²
- p. č. 180/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 735 m²

- p. č. 181 - zast. plocha a nádv., o v&#$06měře 568 m²
- p. č. 182/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 152 m²
- p. č. 182/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 24 m²
- p. č. 184/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 38 m²

- p. č. 184/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 11 m²
- p. č. 186 - zast. plocha a nádv., o výměře 899 m²
- p. č. 187 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.181 m²

- p. č. 188 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.122 m²
- p. č. 189 - zast. plocha a nádv., o výměře 783 m²
- p. č. 190 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.664 m²
- p. č. 192 - zast. plocha a nádv., o výměře 319 m²

- p. č. 193 - zast. plocha a nádv., o výměře 127 m²
- p. č. 194 - zast. plocha a nádv., o výměře 506 m²
- p. č. 196 - zast. plocha a nádv., o výměře 529 m²

- p. č. 197/1 - zast. plocha a nádv., o vým&#$01ře 483 m²
- p. č. 197/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 12 m²
- p. č. 197/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 15 m²
- p. č. 198 - zast. plocha a nádv., o výměře 33 m²

- p. č. 199/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 733 m²
- p. č. 199/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 91 m²
- p. č. 199/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 109 m²

- p. č. 200/1 - ost. plocha, manipulační plocha, o v&#$06měře 9.722 m²
- p. č. 200/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 200/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 218 m²
- p. č. 200/4 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 36 m²

- p. &#$03. 200/5 - zast. plocha a nádv., o výměře 41 m²
- p. č. 200/6 - zast. plocha a nádv., o výměře 41 m²

- p. č. 204 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 1.501 m²

- p. č. 205/1 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 4.642 m²
- p. č. 205/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 37 m²
- p. č. 205/3 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1 m²

- p. č. 206/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 15.140 m²
- p. č. 206/2 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 122 m²
- p. č. 206/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 153 m²
- p. č. 206/4 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 18 m²
- p. č. 209/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1.722 m²
- p. č. 209/7 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 10 m²

- p. č. 213/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 2.921 m²

- p. č. 213/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 48 m²
- p. č. 213/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 228 m²
- p. č. 213/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 61 m²

- p. č. 214/2 - zast. plocha a nádv., o výmě&#$04e 76 m²
- p. č. 214/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 540 m²
- p. č. 214/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 73 m²
- p. č. 214/6 - zast. plocha a nádv., o výměře 111 m²

- p. č. 214/7 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 577 m²
- p. č. 214/8 - zast. plocha a nádv., o výměře 90 m²
- p. č. 214/9 - zast. plocha a nádv., o výměře 41 m²

- p. č. 214/10 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 7 m²
- p. č. 214/11 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 30 m²
- p. č. 214/12 - zast. plocha a nádv., o výměře 54 m²
- p. č. 214/13 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 584 m²
- p. č. 214/14 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 578 m²
- p. č. 214/15 - zast. plocha a nádv., o výměře 12 m²

- p. č. 214/16 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 551 m²

- p. č. 214/17 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 115 m²

- p. č. 214/18 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 151 m²

- p. č. 214/19 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 165 m²

- p. č. 2065/1 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 4.792 m²
- p. č. 2065/10 - zast. plocha a nádv., o výměře 417 m²
- p. č. 2065/11 - zast. plocha a nádv., o výměře 129 m²

- p. č. 2065/14 - zast. plocha a nádv., o výměře 202 m²
- p. č. 2065/34 - zast. plocha a nádv., o výměře 83 m²
- p. č. 2065/36 - zast. plocha a nádv., o výměře 12 m²

- p. č. 2065/53 - zast. plocha a nádv., o vým&#$01ře 88 m²

- p. č. 2065/74 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 1.396 m²

- p. č. 2065/109 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 68 m²

- p. č. 2065/110 - ost. plocha, manipulační plocha, o v&#$06měře 96 m²

- p. č. 2065/111 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 76 m²

části pozemků:
- p. č. 211/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 2.074 m²

- p. č. 214/1 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 11.156 m²

- p. č. 2065/75 - ost. plocha, manipulační plocha, o výmě&#$04e 1.971 m²

- p. č. 2065/78 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 1.554 m²

v k. ú. Tuřany,
společnosti AGRO Brno-Tuřany, a. s., za dohodnutou cenu 1.106.467,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

39.

Návrh pronájmu pozemků p. č. 4462/2, 4477/8 v k. ú. Bystrc - RM6/02805

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí návrh xxxxxxxxxxxxxx ze dne 6. 12. 2010 na pronájem pozemků p. č. 4462/2, 4477/8 v k. ú. Bystrc v jeho vlastnictví statutárnímu městu Brnu.

2.RMB nesouhlasí s návrhem nájmu pozemků v majetku xxxxxxxxxxxxxxx:
- p. č. 4462/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 93 m²

- p. č. 4477/8 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 50 m²

oba v k. ú. Bystrc,
statutárním městem Brnem.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

41.

Pronájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu Národnímu divadlu v Brně, p. o. - RM6/02786

Bylo hlasováno bez rozpravy nejprve o variantě A) - pro tuto variantu hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování. Poté bylo hlasováno o variantě B).


1.RMB schvaluje nájem 2pokojového bytu č. 5 v domě Jánská 18/20 v Brně Národnímu divadlu v Brně, p. o., na dobu neurčitou a za nájemné ve výši 88,99 Kč/m²/měsíc a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/040/41]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1d.

Návrh MČ Brno-Židenice na odvolání Mgr. Romana Skočovského, Ph.D., z funkce ředitele Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4 - RM6/02841

Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě II.


1.RMB bere na vědomí návrh MČ Brno-Židenice odvolat z místa ředitele příspěvkové organizace Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4, v souladu s ust. § 166 odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Mgr. Romana Skočovského, Ph.D.

2.RMB odvolává, v souladu s § 166 odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s čl. 59 odst. 1 písm. e) Statutu města Brna, Mgr. Romana Skočovského, Ph.D., z místa ředitele příspěvkové organizace Masarykovy základní školy, Brno, Kamenačky 3591/4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

42.

Žádost manželů xxxxxxxxxxxx o poskytnutí plnění ze smlouvy č. 63979001 - RM6/02788

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje poskytnutí částky 230.856,- Kč jako plnění ze smlouvy o provedení oprav bytu ve III. podlaží domu xxxxxxxxxxxx v Brně a o jeho sloučení se společnou prostorou domu č. 63979001 uzavřené dne 27. 1. 1997 mezi městem Brnem a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/040/42]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

43.

"Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti JUVENTUS na DPS se sociálními byty zvláštního určení" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/02792

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti JUVENTUS na DPS se sociálními byty zvláštního určení" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • FRAMA, spol. s r. o.

Žižkova 995/17a, 602 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno, zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/040/43/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • FRAMA, spol. s r. o.

Žižkova 995/17a, 602 00 Brno,

na zhotovení díla "Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti JUVENTUS na DPS se sociálními byty zvláštního určení", která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky" prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno.

***
5.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno, zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
Termín: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/040/43/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno, zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/040/43/03]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona, zajistit podpis smlouvy o dílo.
***
úkol č.: [R6/040/43/04]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

44.

"Přestavba ubytovny JUVENTUS na objekt DPS se sociálními byty zvláštního určení" - mandátní smlouva s TDI - RM6/02787

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru akce "Přestavba ubytovny JUVENTUS na objekt DPS se sociálními byty zvláštního určení" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Hyšpler Developing s. r. o.

Přadlácká 245/30, 602 00 Brno.

2.RMB schvaluje mandátní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Hyšpler Developing s. r. o.

Přadlácká 245/30, 602 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem mandátní smlouvy mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Hyšpler Developing s. r. o.

Přadlácká 245/30, 602 00 Brno.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 2 byli proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

45.

"Rekonstrukce a vestavba bytového domu Bratislavská 60" - smlouva o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku ČR - ÚZSVM - RM6/02785

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

46.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Oprava výměníkové stanice v objektu Moravské nám. 15" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností TB - služby, s. r. o. - RM6/02784

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Oprava výměníkové stanice v objektu Moravské nám. 15" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • TB - služby, s. r. o.

Janouškova 1a, 613 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • TB - služby, s. r. o.

Janouškova 1a, 613 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

48.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování "Generelu veřejné dopravy města Brna" - RM6/02773

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0041110500330 ze dne 21. 2. 2011 mezi statutárním městem Brnem a společností

 • CITYPLAN spol. s r. o.

se sídlem Praha 1, Jindřišská 17, PSČ 110 00,

který tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

49.

Přesun a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - říjen 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/02824

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky za účelem zapojení a přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

50.

Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2012 - účast na projektu - RM6/02820

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s účastí statutárního města Brna jako partnera v projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2012 předkládaném Jihomoravským krajem v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

2.RMB schvaluje

 • text formuláře "Údaje o partnerovi žadatele", který tvoří přílohu č. 18a tohoto zápisu,
 • text čestného prohlášení partnera projektu, které tvoří přílohu č. 18b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru sociální péče MMB

 • zajistit kontaktní osobu pro realizaci projektu,
 • zajistit sběr a předání informací pro monitoring vedoucímu partnerovi.

***
úkol č.: [R6/040/50]
zodpovídá: OSP MMB [20]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

51.

Projekt CAIT - Cities Accessible Intelligent Transportation - účast na projektu - RM6/02833

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí posouzení projektu CAIT - Cities Accessible Intelligent Transportation.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s účastí statutárního města Brna jako partnera v projektu CAIT - Cities Accessible Intelligent Transportation v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe Programme).

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • posouzení projektu CAIT - Cities Accessible Intelligent Transportation,
 • spolupráci statutárního města Brna s partnery projektu uvedenými v posouzení projektu CAIT - Cities Accessible Intelligent Transportation, předkládaného městem Katovice v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe Programme),
 • text Co-financing Statement, Declaration on Administrative and Financial Capacity and on Legal status by the Legal Representative of Partner Organization (except International Organizations acting under international law and Third County Parner),
 • text Declaration on the status of the Applicant according to the State Aid discipline.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

52.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 3875 v k. ú. Královo Pole, p. č. 5317/1 v k. ú. Líšeň, p. č. 2169/3 v k. ú. Slatina, p. č. 26 v k. ú. Tuřany, p. č. 7479/1 v k. ú. Židenice, p. č. 2938 v k. ú. Žebětín - RM6/02765

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu částí pozemků
- p. č. 3875 v k. ú. Královo Pole,
- p. č. 5317/1 v k. ú. Líšeň,
- p. č. 2169/3 v k. ú. Slatina,
- p. č. 26 v k. ú. Tuřany,
- p. č. 7479/1 v k. ú. Židenice,
- p. č. 2938 v k. ú. Žebětín,
vše na pohřebištích města Brna.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

53.

"Technická a funkční podpora AIS aplikací SAP" - zrušení zadávacího řízení - RM6/02839

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku na službu "Technická a funkční podpora AIS aplikací SAP" dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/040/53]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

54.

Projekt Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část - rozhodnutí a smlouva o poskytnutí dotace - RM6/02812

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje manuál realizace projektu Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část, který tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek ze Státního fondu životního prostředí na projekt "Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část".

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu č. 10059006 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt "Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

55.

Souhlas statutárního města Brna jako budoucího vlastníka pozemků p. č. 767/8 a p. č. 1018/4, oba v k. ú. Trnitá, a p. č. 2039 v k. ú. Královo Pole se zřízením věcných břemen a smlouvami o právu provést stavbu - RM6/02831

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí přípis Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., ze dne 20. 9. 2011 obsahující žádost o písemný souhlas statutárního města Brna jako budoucího vlastníka pozemků p. č. 767/8 a 1018/4, oba v k. ú. Trnitá, a p. č. 2039 v k. ú. Královo Pole se zřízením věcného břemene a se smlouvami o právu provést stavbu.

2.RMB souhlasí se zřízením věcných břemen a smlouvami o právu provést stavbu uvedených v přípise Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., ze dne 20. 9. 2011 k pozemkům p. č. 767/8 a 1018/4, oba v k. ú. Trnitá, a p. č. 2039 v k. ú. Královo Pole, které město Brno získá do svého vlastnictví na základě směny nemovitého majetku mezi Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i., a statutárním městem Brnem. Přípis Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., ze dne 20. 9. 2011 tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

56.

Odpovědi na 34. a 35. petici podanou Karlem Formánkem ve věci pomníku padlým rudoarmějcům v Brně-Králově Poli, Božetěchova ulice - RM6/02827

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • petici za trvalé zachování srpu a kladiva ve znaku - hvězdě na pomníku rudoarmějců v Brně-Králově Poli, Božetěchova ulice, podanou Karlem Formánkem dne 21. 9. 2011,
 • petici požadující trvalé zachování pomníku rudoarmějců v Brně-Králově Poli, Božetěchova ulice, kulturní památkou, podanou Karlem Formánkem dne 21. 9. 2011.


2.RMB schvaluje

 • odpověď jménem primátora města Brna na petici občanů požadující trvalé zachování srpu a kladiva v symbolu - v rudé hvězdě v historické podobě na pomníku padlým rudoarmějcům v Brně-Králově Poli, Božetěchova ulice,
 • odpověď jménem primátora města Brna na petici občanů požadující trvalé zachování pomníku v Brně-Králově Poli, Božetěchova ulice, kulturní památkou a zachování jeho dosavadního umístění a zajištění trvalé péče o něj v souladu s právní úpravou.

Odpovědi jménem primátora města Brna na 34. a 35. petici tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

57.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/02846

Bylo hlasováno po delší rozpravě o upraveném materiálu.


RMB schvaluje

 • Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna nestátním neziskovým organizacím na sociální služby - program I., která tvoří přílohu č. 22a tohoto zápisu,
 • Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna nestátním neziskovým organizacím na sociální služby - program II., která tvoří přílohu č. 22b tohoto zápisu,
 • Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna na projekty protidrogové prevence - dotace typu A a dotace typu B, která tvoří přílohu č. 22c tohoto zápisu,
 • Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik, která tvoří přílohu č. 22d tohoto zápisu,
 • Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna na činnosti doplňující zdravotnické služby - dotace typu A a dotace typu B, která tvoří přílohu č. 22e tohoto zápisu,
 • Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti tělovýchovy a sportovních aktivit, která tvoří přílohu č. 22f tohoto zápisu,
 • Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže, která tvoří přílohu č. 22g tohoto zápisu,
 • Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna na projekty v oblasti podpory rodiny, která tvoří přílohu č. 22h tohoto zápisu,
 • Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna na podporu projektů ekologické výchovy ve městě Brně - dotace typu B, která tvoří přílohu č. 22i tohoto zápisu,
 • Pravidla pro poskytování neinvestičních dotací a příspěvků z rozpočtu statutárního města Brna na zachování a obnovu kulturních památek, která tvoří přílohu č. 22j tohoto zápisu,
 • Pravidla pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna na projekty a provozní náklady v oblasti kultury - dotace typu A a B, která tvoří přílohu č. 22k tohoto zápisu.


 
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

58.

Odpověď na 11. petici za trvalé nevolení Romana Onderky do všech funkcí - RM6/02838

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí petici občanů sestavenou Karlem Formánkem a podanou dne 21. 9. 2011, ve které je požadováno, aby Zastupitelstvo města Brna trvale nevolilo Romana Onderku.

2.RMB schvaluje odpověď jménem primátora města Brna na petici občanů požadující, aby Zastupitelstvo města Brna trvale nevolilo Romana Onderku, která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

59.

Odpověď na 11. petici za trvalé nevolení Martina Andera do všech funkcí - RM6/02837

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí petici občanů sestavenou Karlem Formánkem a podanou dne 21. 9. 2011, ve které je požadováno, aby Zastupitelstvo města Brna trvale nevolilo Martina Andera.

2.RMB schvaluje odpověď jménem primátora města Brna na petici občanů požadující, aby Zastupitelstvo města Brna trvale nevolilo Martina Andera, která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

60.

Svěření pravomoci rozhodovat o uzavírání smluv o zajištění školení pro strážníky nebo čekatele obcí a měst - RM6/02847

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB svěřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Městské policii Brno pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o zajištění školení pro strážníky nebo čekatele obcí a měst za podmínek pro uzavírání smluv o zajištění školení strážníků a čekatelů, které tvoří přílohu č. 25a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje vzor smlouvy o zajištění školení mezi statutárním městem Brnem a obcemi a městy, která tvoří přílohu č. 25b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje ředitele Městské policie Brno podpisem smluv s městy nebo obcemi pro školení jejich strážníků a čekatelů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

47.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Dodávku skladovacích prostředků na nebezpečné odpady" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva a rozpočtové opatření FM 4200 Odbor životního prostředí MMB - RM6/02810

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Černý, vedoucí Oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie Odboru životního prostředí MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na "Dodávku skladovacích prostředků na nebezpečné odpady" jako nejvhodnější nabídku firmy

 • DENIOS s. r. o.

Hejdukova 1305, 386 01 Strakonice II,
IČ 251 78 831.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou

 • DENIOS s. r. o.

Hejdukova 1305, 386 01 Strakonice II,

která tvoří přílohu č. 26a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem smlouvy.

4.RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 26b tohoto zápisu, z důvodu zajištění financování dodávky skladovacích prostředků na nebezpečné odpady.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

61.

Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem, návrh rozpočtového opatření - RM6/02844

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB pověřuje

 • MČ Brno-Líšeň investorstvím akce "2. etapa rekonstrukce fasády MŠ Šimáčkova" s celkovými náklady 2.850 tis. Kč (v tom podíl města 1.995 tis. Kč) a dobou realizace 2011,
 • MČ Brno-střed investorstvím akce "Rekonstrukce dětských hřišť ve vnitrobloku Bakalovo nábřeží/ul. Plotní a vnitrobloku ul. Tučkova 15/17" s celkovými náklady 2.700 tis. Kč a dobou realizace 2011.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí investičních transferů městským částem v celkovém objemu 4.695 tis. Kč dle tabulky s tím, že městské části tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 31. 12. 2012,
 • rozpočtové opatření dle tabulky v souvislosti se zapojením přijatých dividend od společností se 100% majetkovou účastí města Brna.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

62.

"Víceúčelová tělocvična při EZŠ a MŠ Čejkovická" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností ESOX, spol. s r. o. - RM6/02849

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

1.RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Víceúčelová tělocvična při EZŠ a MŠ Čejkovická" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

2.RMB bere na vědomí odeslání písemné výzvy k jednání pro veřejnou zakázku na stavební práce "Víceúčelová tělocvična při EZŠ a MŠ Čejkovická" dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v jednacím řízení bez uveřejnění.

3.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Víceúčelová tělocvična při EZŠ a MŠ Čejkovická" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • ESOX, spol. s r. o.

Libušina třída 23, 623 00 Brno.

4.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • ESOX, spol. s r. o.

Libušina třída 23, 623 00 Brno,

který tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

 • podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".


***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
Termín: do 48 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/040/62/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/040/62/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

63.

Čestné vstupenky na akce příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v oblasti kultury - RM6/02845

Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravách materiálu.


1.RMB schvaluje, v návaznosti na ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ceny vstupenek čestným hostům na akce konané příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem v oblasti kultury dle "Způsobu stanovení cen vstupenek čestným hostům", který tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu, a to na akce konané od 1. 12. 2011.

***
2.RMB ukládá ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v oblasti kultury řídit se tímto usnesením.
***
úkol č.: [R6/040/63]
zodpovídá: ředitelé p. o. v oblasti kultury [3240]
termín: [bezodkladně]

 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

 

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/009


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zařadit do programu zasedání ZMB č. Z6/009, které se bude konat od 11. 10. 2011, následující bod:

 • Návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem, návrh rozpočtového opatření - RM6/02844


 
 
 

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


 

 1. Informativní zpráva - Zapojení statutárního města Brna do testovací fáze projektu Referenční rámec pro udržitelná města
 2. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled nepřijatých usnesení:

 
 

19.

Schválení investičního záměru "Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště Lidická 14 - Městské divadlo Brno" - RM6/02809

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 5 členů se zdrželo hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


RMB schvaluje

 • investiční záměr "Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště Lidická 14 - Městské divadlo Brno", který tvoří přílohu č. tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
 • zařazení nové investiční akce "Vnější fasáda a rekonstrukce střešního pláště Lidická 14 - Městské divadlo Brno" do operativního plánu investic.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 

Ověřovatelé:

MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.
JUDr. Robert Kerndl, v. r.

 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

 
V Brně dne 5. 10. 2011
Zapsala Marcela Marečková