Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/026
konané dne 25. května 2011

 

Program:

1a.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna - RM6/01682

1b.

Úkol uložený Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/006 - RM6/01691

1c.

Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací - RM6/01606

1d.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Odboru kultury MMB - RM6/01740

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/01647

3.

Projednání usnesení 5. Sněmu starostů - RM6/01595

4.

Návrh prodeje pozemku p. č. 1310/1 v k. ú. Lesná -RM6/01679

5.

Návrh bezúplatného převodu objektu občanské vybavenosti č. p. 1014/Veveří or. č. 4a na pozemku p. č. 334/2 a pozemku p. č. 334/2 zastavěná plocha, vše v k. ú. Veveří a zřízení věcných břemen - RM6/01665

6.

"Koncepce rozvoje Městského kamerového dohlížecího systému města Brna" - RM6/01601

7.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/01655

8.

Projektový záměr Koncepce ekonomického rozvoje města "Návrh Memoranda o vzájemné spolupráci, podpoře a rozvoji podnikatelského prostředí mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem" - RM6/01688

9.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu "Podpora odborných oborových skupin" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/01583

10.

Schválení investičního záměru "Rekonstrukce návsi v Ořešíně - komunikace" - RM6/01521

11.

Aktualizace investičního záměru "Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice, Mácova 3, Brno" - RM6/01686

12.

"Areál dopravní výchovy" - návrh - studie, projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro výběr zhotovitele díla" - zadání veřejné zakázky - RM6/01684

14.

"Licence SW produktů Oracle" - zadání veřejné zakázky - RM6/01604

17.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Zelný trh" - dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností Dopravoprojekt Brno a. s. - RM6/01613

18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "II. BV - rekonstrukce elektro a strojního vybavení sekčního uzávěru SU 1" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/01598

19.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy se společností E.ON Distribuce, a. s. pro stavbu Brno, Bohunice - oddílný kanalizační systém III. Etapa - RM6/01608

20.

"Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se společností Arch. Design, s. r. o. - RM6/01605

21.

Návrh nabytí pozemku p. č. 685/19 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v MČ Brno-Žebětín" - RM6/01612

22.

Návrh nabytí pozemku p. č. 139/5 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v MČ Brno-Žebětín" - RM6/01607

25.

Baltsko - jaderská dopravní spolupráce - RM6/01558

26.

Návrh rozpočtového opatření - úhrada za majetkový prospěch získaný užíváním pozemků v k. ú. Komín bez právního důvodu - RM6/01650

27.

Návrh na poskytnutí dotace na rok 2011 Masarykově univerzitě v Brně, návrh rozpočtového opatření - RM6/01575

28.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/01631

29.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/01633

30.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu Emil na podporu významné sportovní akce konané ve městě Brně v roce 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/01630

31.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch hokejovým klubům na rok 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/01632

32.

Návrh na podporu mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2011 - 2. kolo - návrh rozpočtového opatření - RM6/01592

33.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2011 - II. Kolo - RM6/01634

34.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Mendelově univerzitě v Brně na aktivity BCES - RM6/01594

35.

Metodika na podporu vrcholového sportu ve městě Brně - aktualizovaný návrh - RM6/01611

37.

Sochy v ulicích - Brno Art Open '11 - obsahová náplň 3. ročníku projektu - RM6/01681

38.

Nadlimitní veřejná zakázka na službu "Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix CR 2011" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/01590

39.

Úkoly vyplývající z rušení příspěvkové organizace Domov mládeže JUVENTUS a Zařízení školního stravování, Brno, Stamicova 11 - RM6/01586

40.

Žádost o projednání přerušení provozu WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8 - RM6/01570

41.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení - RM6/01599

42.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Klusáčkova 5a, 5b včetně pozemků - RM6/01629

43.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Horymírova 4b včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky - RM6/01626

45.

Záměr prodeje domovního celku Ostružinová 1, 3, 5, 7, 9 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny - RM6/01627

46.

Návrh na vynětí bytového domu Merhautova 120, č. p. 993 s pozemkem p. č. 2195 v k. u.Černá Pole ze seznamu domů svěřených městské části Brno-sever - RM6/01622

47.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí náhradních bytů nájemcům z domu Mendlovo nám.14 v Brně - RM6/01623

48.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí 2 bytů osobám, které opustily dětské domovy - RM6/01621

49.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu ČR - Nejvyššímu státnímu zastupitelství - RM6/01624

50.

Prodloužení doby nájmu bytů osobám, které opustily dětské domovy - RM6/01620

51.

Žádost xxxx xxxxxxxxx o slevu z nájemného z bytu v domě Plachty 6 v Brně - RM6/01618

52.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce bytů č. 17 a 17a v bytovém domě ul. Zámečnická 2, Brno" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo - RM6/01619

53.

Regenerace a zateplení bytového domu Plachty 510/6, Nový Lískovec - RM6/01635

54.

Záměr výstavby DPS v lokalitě Křídlovická na pozemcích p. č. 1713/1 a 1713/2 v k. ú. Staré Brno - RM6/01616

55.

Záměr výstavby DPS v lokalitě Mlýnská na pozemku p. č. 326 v k.ú Trnitá - RM6/01617

56.

Záměr výstavby bytových domů se startovacími byty v lokalitě Vojtova, na pozemcích p. č. 507/1 a 507/2 v k. ú. Štýřice - RM6/01615

57.

Záměr rekonstrukce objektu Vančurova 37, č. p. 3137 v k. ú. Židenice na bytový dům s bezbariérovými a startovacími byty - RM6/01614

58.

Návrh budoucího prodeje části pozemku p. č. 20/2 v k. ú. Město Brno, návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s nájemcem Družstvo na Jezuitské 11, družstvo - RM6/01677

59.

Záměr prodeje pozemku p. č. 798 a část pozemku p. č. 799 v k. ú. Štýřice - RM6/01667

60.

Záměr prodeje pozemků p. č. 857, p. č. 848/2 a částí pozemků p. č. 849 a p. č. 855 v k. ú. Štýřice - RM6/01668

61.

Záměr prodeje pozemku p. č. 868 v k. ú. Kníničky - RM6/01669

62.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 2983 a p. č. 2984, k. ú. Slatina - lodžie Mikulčická 10 - RM6/01664

63.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 779, p. č. 785, p. č. 786 a p. č. 790 v k. ú. Štýřice - RM6/01666

64.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2275/4 v k. ú. Slatina - RM6/01670

65.

Záměr nabytí pozemků p. č. 65/15, p. č. 65/16, p. č. 65/17, p. č. 910/12, p. č. 910/13 a p. č. 910/14, vše v k. ú. Bohunice - RM6/01671

66.

Nabytí majetku - budov bez č. pop. (garáží) na pozemcích p. č. 1155, 1160, 1178 v k. ú. Horní Heršpice do majetku statutárního města Brna a svěření MČ Brno-jih - RM6/01672

67.

Záměr bezúplatného převodu části pozemku p. č. 988 v k. ú.. Štýřice - RM6/01659

68.

Návrh směny pozemků v k. ú. Slatina mezi statutárním městem Brnem a společnostmi STAVOS Brno, a. s., a Bouwfonds ČR bytová výstavba s. r. o. - RM6/01625

69.

Záměr směny pozemku p. č. 337 v k. ú. Jehnice při ul. Blanenská za pozemek p. č. 801/2 v k. ú. Jehnice - rozšíření plochy jehnického hřbitova v ul. Meziboří - RM6/01673

70.

Záměr směny částí pozemků p. č. 834/4, 834/5 a 834/6 v k. ú. Ponava ve vlastnictví statutárního města Brna za id. 1/50 budovy č. p. 486, stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava (plavecký stadion za Lužánkami) ve vlastnictví VALC active, spol. s r. o. - RM6/01674

71.

Návrh dispozice s pozemky v k. ú. Dvorska - RM6/01661

72.

Záměr dispozice s částí pozemku p. č. 1369/1 v k. ú. Chrlice - RM6/01660

73.

Pronájem pozemků p. č. 303/1 a p. č. 303/2 a části pozemku p. č. 303/7 v k. ú. Starý Lískovec v ul. Jemelkova - RM6/01609

74.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 834/28 a 845/9 v k. ú. Ponava - RM6/01680

75.

Záměr pronájmu částí pozemku p. č. 2175/2 a části pozemku p. č. 2366/3 oba v k. ú. Žabovřesky - RM6/01656

76.

Návrh změny usnesení RMB ve věci pronájmu pozemků p. č. 8106 a p. č. 8107 v k. ú. - RM6/01657

77.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-střed k uzavření smlouvy na pronájem pozemků p. č. 169/1,170 v k. ú. Staré Brno na dobu neurčitou za účelem výstavby - RM6/01678

78.

Smlouva o nájmu pozemku p. č. 1459/14 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky s xxxxx xxxxxxxx jako nájemcem - RM6/01638

79.

Změna části usnesení R6/011. schůze Rady města Brna, bod č. 44 - návrh dohody o umožnění přístupu přes části pozemku p. č. 965/118 v k. ú. Ivanovice se společností HARIBO CZ s. r. o - RM6/01663

80.

Návrh dohody o narovnání a souhlasného prohlášení k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku p. č. 627, k. ú. Bohunice - RM6/01658

81.

Výpůjčka objektu Bratislavská 68, k. ú. Zábrdovice - návrh smlouvy o výpůjčce s xxxxxxx xxxxxxxxxx jako vypůjčitelem - RM6/01646

82.

Žádost Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. o splátkový kalendář na dlužné nájemné a o prominutí úroků z prodlení - RM6/01648

83.

Pronájem nebytových prostor v objektu Starobrněnská 20 - RM6/01644

84.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Rumiště 6, k. ú. Trnitá s Monikou Drgáčovou jako nájemcem - RM6/01640

85.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Cejl 23, k. ú. Zábrdovice s Mgr. Igorem Najmanem jako nájemcem - RM6/01639

86.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky s Rudolfem Kropáčkem jako nájemcem - RM6/01642

87.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Masná č. 5, k. ú. Trnitá s Markem Matouškem jako nájemcem - RM6/01637

88.

Smlouva o podnájmu nebytových prostor v objektu Veveří 64 k. ú. Veveří - RM6/01641

89.

Dodatek č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Masná č. 5, k. ú. Trnitá s EVH s. r. o. jako nájemcem - RM6/01636

90.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10 k. ú. Staré Brno se Sdružením pěstounských rodin jako nájemcem - RM6/01643

91.

Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu Mendlovo nám. 11 k. ú. Staré Brno s Martinem Sedláčkem jako nájemcem - RM6/01645

92.

"Výběr dodavatele úklidové služby pro vybrané objekty, areály a pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" - zadání veřejné zakázky - RM5/01610

94.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Rozšíření parku Špilberk na severním svahu" - RM6/01584

95.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci ,,Místní komunikace Černovická terasa - zpracování odpadů" - RM6/01594

96.

Vyřazení majetku statutárního města Brna svěřeného Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/01600

97.

"Smlouva o výpůjčce" odpadových nádob mezi statutárním městem Brnem a společností EKO-KOM, a. s. - RM6/01585

98.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 789 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/01662

99.

Nabytí pozemků p. č. 1493/1, 1493/2, 1493/3 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/01675

100.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 929/1, 1692/3 v k. ú. Staré Brno - RM6/01676

101.

"ZŠ Chalabalova - žaluzie" - dodatek č. l ke smlouvě o dílo se společností DT-STAV s. r. o. - RM6/01683

102.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci provozních výdajů Kanceláře primátora města Brna - RM6/01692

103.

Přesun finančních prostředků projektů financovaných z Fondu kofinancování evropských projektů - rozpočtové opatření - RM6/01693

104.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší a Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská - příprava žádosti o dotaci - výběr nejvhodněiší nabídky; smlouva - RM6/01702

105.

Odpověď na 9. Petici za trvalé nevolení p. Romana Onderky do všech funkcí - RM6/01733

106.

Odpověď na 9. Petici za trvalé nevolení p. Martina Andera do všech funkcí - RM6/01732

107.

Záměr pronájmu části pozemku p. č.  501/1 v k. ú. Město Brno - BRNO PARKING, a. s. - RM6/01735

108.

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


 
 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

13.

Technická podpora AIS aplikací e-spis a Documentum - zadání veřejné zakázky - RM6/01603

15.

"Služba dočasného připojení MČ k MMB" - zadání podlimitní veřejné zakázky - RM6/01651

16.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Technická podpora aplikace VITA stavební úřad pro MMB a ÚMČ" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/01652

23.

"Návrh nabytí pozemku p. č. KN 744/1 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno - kanalizace Bosonohy III. A IV. Etapa" - RM6/

24.

Návrh nabytí pozemku p. č. KN 1495/12 v k. ú. Bosonohy pro stavbu "Brno - kanalizace Bosonohy III. A IV. Etapa" - RM6/

36.

Finanční hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011

44.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Svatopluka Čecha 99 a, b, c, d včetně pozemků na základě opakované nabídky - RM6/01628

93.

Projekt Realizace skladebných částí ÚSES v k. ú. Tuřany - zrušení úkonů zadavatele, zrušení zadávacího řízení - RM6/

 

 
 
 
 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:

Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D.

 
 

1a.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna - RM6/01682

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí zprávu o podáních, adresovaných Radě města Brna a způsob jejich řešení.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

1b.

Úkol uložený Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/006 - RM6/01691

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB ukládá splnění úkolu vyplývajícího z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/006 vedoucím pracovníkům:

Úkol č. Z6/006/10

Závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2010


***
RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování ve spolupráci s vedoucím Odboru městské informatiky a vedoucím Majetkového odboru, aby v rámci opatření k nápravě chyb a nedostatků, zjištěných při přezkoumání hospodaření, zabezpečili evidenci přírůstků a úbytků pozemků dle platné legislativy, včetně vypracování příslušných vnitřních předpisů MMB .
***
úkol č. [R6/026/1b]
zodpovídá: vedoucí ORF MMB, OMI MMB, MO MMB [24,23,3224]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 
 
 
 

1c.

Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací - RM6/01606

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB stanoví v souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

s účinností od 1. 6. 2011
ak. arch. Danielu Dvořákovi, řediteli Národního divadla Brno, příspěvkové organizace;

s účinností od 1. 8. 2011
- Mgr. Tomáši Jedličkovi, řediteli Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace,

Bc. Jiřímu Danielovi, řediteli Domova pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizace,

platové tarify uvedené v příloze č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

1d.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Odboru kultury MMB - RM6/01740

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Odboru kultury MMB v souladu se zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

 

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/01647

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje zahraniční pracovní cestu Ladislava Macka, náměstka primátora, do Slovinska - Lublaně na setkání řídicí politické skupiny projektu CIVITAS ELAN dne 7. 6. 2011 (a v době potřebné na cestu).

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 
 

3.

Projednání usnesení 5. Sněmu starostů - RM6/01595

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Marek Šlapal, starosta MČ Brno-Žabovřesky. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB bere na vědomí usnesení 5. Sněmu starostů konaného dne 3. května 2011.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

4.

Návrh prodeje pozemku p. č. 1310/1 v k. ú. Lesná -RM6/01679

Dotazy členů RMB zodpověděli Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB a pan Pavel Wisman, místostarosta MČ Brno-sever. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě B.


1. RMB bere na vědomí žádost Mgr. Tomáše Hrdiny, právního zástupce manželů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doručenou MMB dne 16.12.2010 a ze dne 17.2.2011
- o snížení návrhu kupní ceny za pozemek p. č. 1310/1 - zahrada, o výměře 769 m², k. ú. Lesná na částku 2.000.000,- Kč (tj. 2.600,- Kč/m²)

- o zřízení věcného břemene průjezdu a průchodu přes pozemek p. č. 1310/1 v k. ú. Lesná ve vlastnictví statutárního města Brna jako povinného z věcného břemene na pozemek p. č. 1310/2 - zahrada, o výměře 241 m², k. ú. Lesná ve vlastnictví manželů xxxxx xxxxxxx jako oprávněných z věcného břemene pro případ, že pozemek p. č. 1310/1 v k. ú. Lesná nebude odprodán manželům xxxxxxxxx xxxxx.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1310/1 - zahrada, o výměře 769 m², k. ú. Lesná.

3. RMB nesouhlasí se zřízením věcného břemene průjezdu a průchodu přes pozemek p. č. 1310/1 ve vlastnictví statutárního města Brna jako povinného z věcného břemene na pozemek p. č. 1310/2 - zahrada, o výměře 241 m, k. ú. Lesná ve vlastnictví manželů xxxxxxx xxxxx xxxxx jako oprávněných z věcného břemene pro případ, že pozemek p. č. 1310/1, k. ú. Lesná nebude odprodán manželům xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
- prodej pozemku p. č. 1310/1 - zahrada, o výměře 769 m², k. ú. Lesná
za dohodnutou kupní cenu 2.000.000,- Kč
manželům xxxxxx xxxxxxx xxxx, se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
- zřízení předkupního práva
k pozemku p. č. 1310/1 - zahrada, o výměře 769 m² v k. ú. Lesná ve prospěch statutárního města Brna
- zřízení zástavního práva
k pozemku p. č. 1310/1 v k. ú. Lesná kupujícími jako zástavci ve prospěch prodávajícího statut. města Brna jako zástavního věřitele

a za předpokladu vyklizení a předání pozemku p. č. 119 v k. ú. Zábrdovice vlastníkovi tohoto pozemku do 30. 11. 2011, v souladu s přípravou projektu "Park Hvězdička".

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

5.

Návrh bezúplatného převodu objektu občanské vybavenosti č. p. 1014/Veveří or. č. 4a na pozemku p. č. 334/2 a pozemku p. č. 334/2 zastavěná plocha, vše v k. ú. Veveří a zřízení věcných břemen - RM6/01665

Dotazy členů RMB zodpověděli Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB a JUDr. Otakar Bradáč, místostarosta MČ Brno-střed. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě III. - pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato. Poté se hlasovalo o variantě II. - pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 

6.

"Koncepce rozvoje Městského kamerového dohlížecího systému města Brna" - RM6/01601

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě II a doplněném návrhu usnesení.


1. RMB schvaluje "Koncepci rozvoje Městského kamerového dohlížecího systému města Brna" s Centrálním dohledovým pracovištěm v objektu společnosti Brněnské komunikace, a. s. , která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

***
2. RMB ukládá řediteli Městské policie Brno zajistit splnění úkolů vyplývajících z výše uvedené koncepce.
***
úkol č.: [R6/026/6]
zodpovídá: MPB [33]
termín: [průběžně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

7.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/01655

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje na základě usnesení Z6/002. Zastupitelstva města Brna, bod 11.G.2, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 
 
 

8.

Projektový záměr Koncepce ekonomického rozvoje města "Návrh Memoranda o vzájemné spolupráci, podpoře a rozvoji podnikatelského prostředí mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem" - RM6/01688

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Memorandum o vzájemné spolupráci, podpoře a rozvoji podnikatelského prostředí mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem.

2. RMB souhlasí s ukončením činnosti projektového týmu KERM k projektovému záměru "Připravit návrh Memoranda o vzájemné spolupráci, podpoře a rozvoji podnikatelského prostředí mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem".

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

9.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu "Podpora odborných oborových skupin" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/01583

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Podpora odborných oborových skupin" jako nejvhodnější nabídku firmy TSM, spol. s. r. o., Dukelská 117/12, Vyškov, PSČ 682 01, IČ 00208914.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností TSM, spol. s. r. o., Brno, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucí Personálního oddělení MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

10.

Schválení investičního záměru "Rekonstrukce návsi v Ořešíně - komunikace" - RM6/01521

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 3 členové, 1 člen byl proti, 3 členové se zdrželi hlasování. Usnesení nebylo přijato.


 
 

11.

Aktualizace investičního záměru "Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice, Mácova 3, Brno" - RM6/01686

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 3 členové, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování. Usnesení nebylo přijato.

.

 
 

12.

"Areál dopravní výchovy" - návrh - studie, projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro výběr zhotovitele díla" - zadání veřejné zakázky - RM6/01684

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje

- zadání nadlimitní veřejné zakázky - na službu "Areál dopravní výchovy" - návrh-studie, projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro výběr zhotovitele díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení;
- formulář "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu,

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
- Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB

3. RMB hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:

členové:
- Ing. Petr Kratochvíl - člen Zastupitelstva města Brna
- Bc. Ladislav Macek - náměstek primátora
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
- Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
- Mgr. Jana Křížová - vedoucí Referátu právně-ekonomického OIEF MMB

náhradníci:
- JUDr. Robert Kerndl - člen Zastupitelstva města Brna
- Naděžda Křemečková - členka Zastupitelstva města Brna
- Ing. arch Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
- Hana Kocourková - referentka Odd. příp. a realizace pozemních staveb Ol MMB
- Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky;
- podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB
- zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie;
- zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/026/12]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 

14.

"Licence SW produktů Oracle" - zadání veřejné zakázky - RM6/01604

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- zadání nadlimitní veřejné zakázky - na služby "Licence SW produktů Oracle" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), v otevřeném řízení,
- formulář "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 6a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 6b tohoto zápisu,
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace
členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
- Ing. Petr Kratochvíl - člen Komise informatiky, člen ZMB
- Mgr. Marián Hnát - předseda Komise informatiky, člen ZMB
- Bc. Pavel Sázavský - člen ZMB
- Ing. Jaromír Emmer - vedoucí OMI

náhradníci:
- Mgr. Jaroslav Suchý - člen Komise informatiky, člen ZMB,
- RNDr. Daniel Borecký, CSc. - člen Komise informatiky, člen ZMB
- Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB, člen Komise informatiky
- Bc. Aleš Jakubec - člen ZMB
- Vladimír Halm - vedocí odď. správy IS OMI

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru městské informatiky MMB
- jednáním za statutární město Brno u této veřejné zakázky
- podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"

 
 
 
 
 
***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB
- zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie;
- zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
***
úkol č.: [R6/026/14]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

17.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Zelný trh" - dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností Dopravoprojekt Brno a. s. - RM6/01613

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Zelný trh" - dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, jako nejvhodnější nabídku společnosti Dopravoprojekt Brno a. s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Dopravoprojekt Brno a. s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "II. BV - rekonstrukce elektro a strojního vybavení sekčního uzávěru SU 1" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/01598

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "II. BV - rekonstrukce elektro a strojního vybavení sekčního uzávěru SU 1" jako nejvhodnější nabídku firmy VHS Brno, a. s., Masná 102, 602 00 Brno.

 
 
 
***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/026/18]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

19.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy se společností E.ON Distribuce, a. s. pro stavbu Brno, Bohunice - oddílný kanalizační systém III. Etapa - RM6/01608

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy se spol. E.ON Distribuce, a. s., na investiční akci "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" pro stavbu Brno, Bohunice - oddílný kanalizační systém III. etapa, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 
 

20.

"Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se společností Arch. Design, s. r. o. - RM6/01605

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova" - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

2. RMB bere na vědomí odeslání písemné výzvy k jednání pro podlimitní veřejnou zakázku na službu "Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova" - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo, v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v jednacím řízení bez uveřejnění.

3. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na službu "Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova" - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo jako nejvhodnější nabídku společnosti Arch. Design, s. r. o., Sochorova 23, 616 00 Brno.

4. RMB schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Arch. Design, s. r. o., Sochorova 23, 616 00 Brno na projektovou dokumentaci k územnímu řízení, k stavebnímu řízení a na dokumentaci pro výběr zhotovitele na investiční akci "Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova", který tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- podpisem dodatku č.4 ke smlouvě o dílo
- podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
T: do 48 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/026/20/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/026/20/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 

21.

Návrh nabytí pozemku p. č. 685/19 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v MČ Brno-Žebětín" - RM6/01612

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 22.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 685/19 - o výměře 184 m²

v k. ú. Žebětín z vlastnictví xxxxx xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 316.200,-Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

22.

Návrh nabytí pozemku p. č. 139/5 v k. ú. Žebětín pro stavbu "Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v MČ Brno-Žebětín" - RM6/01607

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku p. č. 139/5 o výměře 19 m² v k. ú. Žebětín z vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 32.650,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

25.

Baltsko-jaderská dopravní spolupráce - RM6/01558

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje odpověď jménem primátora města Brna na výzvu k odeslání dopisu podpory Baltsko-jaderské dopravní spolupráce, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.

2. RMB pověřuje primátora města Brna podpisem odpovědi na výzvu k odeslání dopisu podpory Baltsko-jaderské dopravní spolupráce a listiny podpory pro rozvoj osy Balt - Jadran.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

26.

Návrh rozpočtového opatření - úhrada za majetkový prospěch získaný užíváním pozemků v k. ú. Komín bez právního důvodu - RM6/01650

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu úhrady částky 668.205,- Kč za majetkový prospěch získaný užíváním pozemků p. č. 1450/58 a p. č. 1450/5 v k. ú. Komín bez právního důvodu za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

27.

Návrh na poskytnutí dotace na rok 2011 Masarykově univerzitě v Brně, návrh rozpočtového opatření - RM6/01575

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • rozpočtové opatření dle tabulky - z důvodu realizace dotace z rozpočtu města Brna;
 • poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2011 Masarykově univerzitě v celkové výši 15.000,- Kč na projekt "Praktický lékař a onkologická onemocnění";
 • uzavření smlouvy o poskytnutí dotace za stanovených podmínek.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

28.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/01631

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

1. poskytnutí neinvestičních dotací občanským sdružením ve výši 1.520 tis. Kč dle tabulek 2. a 3. "Neinvestiční dotace občanským sdružením na podporu talentované mládeže pro rok 2011", z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2011, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením, ve j.n.: Dotace - Talentovaná mládež;

2. poskytnutí neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě ve výši 160 tis. Kč dle tabulky 1. "Neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě na podporu talentované mládeže pro rok 2011" z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2011, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j.n.: Dotace - Talentovaná mládež;

3. rozpočtové opatření dle tabulky;

4. uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1. a 2., za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

29.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/01633

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

1) poskytnutí neinvestičních dotací občanským sdružením ve výši 5.475 tis. Kč dle tabulek 1. a 3. "Neinvestiční dotace občanským sdružením na aktivity v oblasti mládežnického sportu pro rok 2011", z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2011, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením, ve j.n.: Dotace - Mládežnický sport,

2) poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám ve výši 302 tis. Kč dle tabulky 2. "Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám na aktivity v oblasti mládežnického sportu pro rok 2011", z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2011, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j.n.: Dotace - Mládežnický sport;

3) rozpočtové opatření dle tabulky;

4) uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1. a 2., za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

30.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu Emil na podporu významné sportovní akce konané ve městě Brně v roce 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/01630

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

1) poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu Emil, Antonína Procházky 8, 623 00 Brno ve výši 500 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2011, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5229 - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, za účelem uspořádání "Evropských her handicapované mládeže";

2) rozpočtové opatření dle tabulky;

3) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

31.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem ledových ploch hokejovým klubům na rok 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/01632

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

1) poskytnutí neinvestičních dotací občanským sdružením ve výši 2.850 tis. Kč, dle tabulky 1. "Neinvestiční dotace občanským sdružením - hokejovým klubům na pronájem ledových ploch na rok 2011", z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2011, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením, ve j.n.: Dotace - Pronájem ledových ploch hokejovým klubům,

2) poskytnutí neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě ve výši 283 tis. Kč, dle tabulky 2. "Neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě - hokejovému klubu na pronájem ledových ploch na rok 2011", z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2011, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j.n.: Dotace - Pronájem ledových ploch hokejovým klubům,

3. rozpočtové opatření dle tabulky,

4. uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1. a 2., za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

32.

Návrh na podporu mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2011 - 2. kolo - návrh rozpočtového opatření - RM6/01592

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

1) poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, příspěvkové organizaci, v celkové výši 25 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2011, OŠMT, § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), dle tabulky "Žadatelé o dotace na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2011 - 2. kolo" s tím, že základní škola je povinna poskytnutý příspěvek vyúčtovat OŠMT MMB do 31. ledna 2012;

2) poskytnutí neinvestiční dotace International School of Brno, obecně prospěšné společnosti, v celkové výši 10 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2011, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5221 (neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem) dle tabulky "Žadatelé o dotace na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2011 - 2. kolo";

3) rozpočtové opatření dle tabulky;

4) uzavření smlouvy o poskytnutí uvedené dotace z rozpočtu statutárního města Brna za podmínek pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

33.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2011 - II. Kolo - RM6/01634

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

1) poskytnutí neinvestičních dotací občanským sdružením ve výši 456 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2011, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením, ve j.n.: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "I. Neinvestiční dotace občanským sdružením na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2011 - II. Kolo";

2) uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna, dle bodu 1. usnesení, za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

34.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace Mendelově univerzitě v Brně na aktivity BCES - RM6/01594

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 7 členů.


 
 

35.

Metodika na podporu vrcholového sportu ve městě Brně - aktualizovaný návrh - RM6/01611

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě v příloze materiálu.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 • zrušit Metodiku na podporu vrcholového sportu ve městě Brně schválenou Zastupitelstvem města Brna na Z5/018 dne 9. 9. 2008;

 • schválit Metodiku na podporu vrcholového sportu ve městě Brně.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

37.

Sochy v ulicích - Brno Art Open '11 - obsahová náplň 3. ročníku projektu - RM6/01681

Dotazy členů RMB zodpověděli Mgr. Rostislav Koryčánek, ředitel Domu umění města Brna, p. o., a PhDr. Viera Rusinková, pověřená vedením Odboru kultury MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o pozměněném návrhu usnesení.

1. RMB bere na vědomí seznam autorů vystavovaných děl, který tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu.

***
2. RMB ukládá řediteli Domu umění města Brna, příspěvkové organizace, ve spolupráci s OK MMB zajistit potřebné kroky k realizaci projektu Sochy v ulicích - Brno Art Open '11.
***
úkol č.: [R6/026/37]
zodpovídá: ředitel Domu umění MB [81]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

38.

Nadlimitní veřejná zakázka na službu "Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix CR 2011" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/01590

Bylo hlasováno bez rozpravy.


 
1. RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2011" jako nejvhodnější nabídku firmy Automotodrom Brno, a. s., se sídlem Automotodrom Brno 201, Ostrovačice 664 81.

 
2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Automotodrom Brno, a. s., se sídlem Automotodrom Brno 201, Ostrovačice 664 81 na "Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix České republiky 2011", která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
3. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem
- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
- formuláře "Oznámení o zadání zakázky"
- výše uvedené smlouvy, po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4, resp. Lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.

 
***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému uchazeči.
***
úkol č.: [R6/026/38/01]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

 
***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie.
T: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/026/38/02]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [viz usnesení]

 
 
 
***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/026/38/03]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

39.

Úkoly vyplývající z rušení příspěvkové organizace Domov mládeže JUVENTUS a Zařízení školního stravování, Brno, Stamicova 11 - RM6/01586

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje podání žádosti o výmaz příspěvkové organizace Domov mládeže JUVENTUS a Zařízení školního stravování, Brno, Stamicova 11 z rejstříku škol a školských zařízení ke dni 31. 8. 2011, v souladu s §102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení v platném znění a v souladu s § 150 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. RMB pověřuje Mgr. Milotu Křížovou, zástupkyni statutárního orgánu, podáním žádosti o výmaz příspěvkové organizace z rejstříku škol a školských zařízení.

***
3. RMB ukládá Mgr. Milotě Křížové zajistit vypracování potřebných podkladů z oblasti majetkové, ekonomické, personální a archivní dokumentace, zajistit další úkony související se zrušením organizace a zabezpečit předání příslušných materiálů dotčeným odborům Magistrátu města Brna.
***
úkol č.: [R6/026/39/01]
zodpovídá: zástupce statutárního orgánu Domov mlád. Juventus [1803]
termín: [průběžně]

***
4. RMB ukládá vedoucí Personálního oddělení MMB převzít materiály rušené organizace, týkající se personálních záležitostí.
***
úkol č.: [R6/026/39//02]
zodpovídá: PO MMB [6]
termín: [2011-12-31]

 
 
 
 
***
5. RMB ukládá vedoucímu odboru Archivu města Brna převzít materiály rušené příspěvkové organizace určené k archivaci.
***
úkol č.: [R6/026/39//03]
zodpovídá: Archiv MMB [49]
termín: [2011-12-31]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit odeslání oznámení o zrušení organizace v Ústředním věstníku ČR, výmaz z obchodního rejstříku a zajistit zbývající kroky související se zrušením příspěvkové organizace.
***
úkol č.: [R6/026/39/04]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [průběžně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

40.

Žádost o projednání přerušení provozu WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8 - RM6/01570

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí přerušení provozu v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace v období hlavních prázdnin a to od 4. 7. 2011 do 31. 8. 2011 v souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

41.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení - RM6/01599

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení, jež tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 
 
 

42.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Klusáčkova 5a, 5b včetně pozemků - RM6/01629

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 43.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

- schválit prodej nemovitostí - bytový dům Klusáčkova 5a, 5b, č. p. 502, postavený na pozemku p.č. 945/1, části pozemku p. č. 945/1 - zastavěná plocha a nádvoří, označené GP č. 644-11/2010 ze dne 19. 3. 2010 jako p. č. 945/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1538 m² a p.&#$03. 945/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, a dále pozemky
p. č. 946 - zahrada, o výměře 608 m²
p. č. 945/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m²
p. č. 945/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²
p. č. 945/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

vše v k. ú. Ponava, město Brno, městská část Brno-Královo Pole, za podmínek kupní smlouvy;

schválit zřízení zástavního práva k nemovitostem - bytovému domu Klusáčkova 5a, 5b, č. p. 502, postaveném na pozemku p. č. 945/1, části pozemku p. č. 945/1 - zastavěná plocha a nádvoří označené GP č. 644-11/2010 ze dne 19. 3. 2010 jako p. č. 945/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1538 m², a p. č. 945/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m² a dále pozemkům
p. č. 946 - zahrada, o výměře 608 m²
p. č. 945/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m²

p. č. 945/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²
p. č. 945/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

vše v k.ú. Ponava, ve prospěch České spořitelny a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Klusáčkova 5.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

43.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Horymírova 4b včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky - RM6/01626

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Horymírova 4b, č. p. 1279, postavený na pozemku p. č. 1195 a pozemky
- p. č. 1195 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 190 m²
- p .č. 1196 - zahrada, o výměře 170 m²

k. ú. Husovice, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 
 

45.

Záměr prodeje domovního celku Ostružinová 1, 3, 5, 7, 9 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny - RM6/01627

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
- schválit záměr prodeje domovního celku - bytového domu Ostružinová 1, č. p. 496, postaveného na pozemku p. č. 1716, bytového domu Ostružinová 3, č. p. 497, postaveného na pozemku p. č. 1715, bytového domu Ostružinová 5, č. p. 498, postaveného na pozemku p. č. 1714, bytového domu Ostružinová 7, č. p. 499, postaveného na pozemku p. č. 1713, bytového domu Ostružinová 9, č. p. 500, postaveného na pozemku p. č. 1712, a pozemků
p. č. 1716 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 221 m²
p. č. 1715 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 220 m²
p. č. 1714 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 219 m²
p. č. 1713 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 218 m²

p. č. 1712 - zastavěná plocha a nádvoří, o v&#$06měře 228m²
p. č. 667/2 - ostatní plocha, o výměře 227 m²
p. č. 1717 - ostatní plocha, o výměře 28 m²
p. č. 1718 - ostatní plocha, o výměře 57 m²

p. č. 1719 - ostatní plocha, o výměře 60 m²
p. č. 1720 - ostatní plocha, o výměře 67 m²
p. č. 1721 - ostatní plocha, o výměře 68 m²
p. č. 1722 - ostatní plocha, o výměře 72 m²

p. č. 1723 - ostatní plocha, o výměře 81 m²
p. č. 1724 - ostatní plocha, o výměře 81 m²

a části pozemků p. č. 1725 - ostatní plocha, a p. č. 1751 - ostatní plocha označené GP č. 1226-191/2010 ze dne 16. 11. 2010 jako pozemky
p. č. 1725 - ostatní plocha, o výměře 86 m²

p. č. 1751/6 - ostatní plocha, o výměře 7 m²
p. č. 1751/7 - ostatní plocha, o výměře 6 m²
p. č. 1751/8 - ostatní plocha, o výměře 8 m²
p. č. 1751/9 - ostatní plocha, o výměře 20 m²

p. č. 1751/10 - ostatní plocha, o výměře 8 m²
p. č. 1751/11 - ostatní plocha, o výměře 21 m²
p. č. 1751/12 - ostatní plocha, o výměře 10 m²
p. č. 1751/13 - ostatní plocha, o výměře 19 m²

p. č. 1751/14 - ostatní plocha, o výměře 10 m²
p. č. 1751/15 - ostatní plocha, o výměře 20 m²

vše v k.ú. Medlánky, město Brno, městská část Brno-Medlánky, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob;

- stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 48.400.000,- Kč.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

46.

Návrh na vynětí bytového domu Merhautova 120, č. p. 993 s pozemkem p. č. 2195 v k. u.Černá Pole ze seznamu domů svěřených městské části Brno-sever - RM6/01622

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
- vyjmout ze seznamu domů svěřených městské části Brno-sever usnesením Z3/021 ze dne 5. 9. 2000 bytový dům Merhautova 120, č. p. 993, postavený na pozemku p. č. 2195 a pozemek p. č.2195 vše v k. ú. Černá Pole , městská část Brno-sever;

- souhlasit s předáním bytového domu Merhautova 120, č. p. 993 postaveného na pozemku p. č. 2195 a pozemku p. č. 2195 vše v k. ú. Černá Pole vlastníkům nemovitostí.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

47.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí náhradních bytů nájemcům z domu Mendlovo nám.14 v Brně - RM6/01623

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- nájem bytu 1+kk č. 21 v domě Plachty 6 v Brně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jako bytu náhradního, tzn. na dobu neurčitou a za nájemné ve výši 55,30 Kč/m²/měsíc za předpokladu, že dohodou ukončí nájem stávajícího 1pokojového bytu č.4 v domě Mendlovo nám. 14

- nájem 2pokojového bytu č. 8 v domě Mendlovo nám. 14 v Brně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako bytu náhradního, tzn. na dobu neurčitou a za nájemné ve výši 58,91 Kč/m²/měsíc za předpokladu, že dohodou ukončí nájem stávajícího 1pokojového bytu č. 5 v domě Mendlovo nám.14 v Brně.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/026/47]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 
 
 
 
 

48.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí 2 bytů osobám, které opustily dětské domovy - RM6/01621

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- nájem bytu 1+kk č. 4 v domě Tržní 2 v Brně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, na dobu určitou - na 2 roky, za nájemné ve výši 67,59 Kč/m²/měsíc a za podmínek nájemní

smlouvy, která tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu;

- nájem bytu 2+kk č. 8 v domě Vlhká 4 v Brně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx /úřední adresa/ na dobu určitou - na 2 roky, za nájemné ve výši 55,61 Kč/m²/měsíc a za podmínek n&#$07jemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/026/48]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

49.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu ČR - Nejvyššímu státnímu zastupitelství - RM6/01624

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje v souladu s usnesením R6/015 ze dne 23. 3. 2011 nájem bytu 1+kk č. 11 v domě Hlaváčova 8 v Brně ČR - Nejvyššímu státnímu zastupitelství na dobu neurčitou a za nájemné ve výši 65,93 Kč/m²/měsíc a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 15 tohoto z&#$07pisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/026/49]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 
 
 

50.

Prodloužení doby nájmu bytů osobám, které opustily dětské domovy - RM6/01620

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje prodloužení doby nájmu o 2 roky
- bytu 1+kk č. 16 v domě Tržní 2 xxxx xxxxxxx
- bytu 1+kk č. 14 v domě Vlhká 4 xxxxxx xxxxxxxx
- bytu 1+kk č. 3 v domě Hlaváčova 8 xxxxxxxxx xxxxxx

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/026/50]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

51.

Žádost xxxxx xxxxxx o slevu z nájemného z bytu v domě Plachty 6 v Brně - RM6/01618

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato.

 
 
 

52.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce bytů č. 17 a 17a v bytovém domě ul. Zámečnická 2, Brno" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo - RM6/01619

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce akce "Rekonstrukce bytů č. 17 a 17a v bytovém domě ul. Zámečnická 2, Brno" jako nejvhodnější nabídku firmy Jihomoravská stavební a obchodní spol. s. r. o., Veslařská 3071/25, 637 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravskou stavební a obchodní spol. s r. o., která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru. MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o dílo na zhotovitele stavby "Rekonstrukce bytů č. 17 a 17a v bytovém domě ul. Zámečnická 2, Brno".

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

53.

Regenerace a zateplení bytového domu Plachty 510/6, Nový Lískovec - RM6/01635

Bylo hlasováno bez rozpravy.


I. RMB
1. schvaluje
- instalaci solárně termických kolektorů pro přípravu teplé vody na střeše bytového domu Plachty 510/6 s financováním z fondu oprav SVJ a za využití dotace z programu Zelená úsporám v předpokládaném nákladu 1 338 138,- Kč;
- podání žádosti o dotaci z programu "Zelená úsporám" z podporovaného opatření C-solárně termické kolektory Společenstvím vlastníků jednotek domu Brno, Plachty, č. p. 510 Brno, Příkop 838/6, PSČ 602 00.

2. RMB souhlasí
- s provedením průzkumu trhu poptávkou u minimálně 3 obchodních společností Společenstvím vlastníků jednotek domu Brno, Plachty č. p. 510 Brno, Příkop 838/6, PSČ 602 00;
- s výběrem zhotovitele, příp. zhotovitelů na akci - instalace solárně termických kolektorů pro přípravu teplé vody na střeše bytového domu Plachty 510/6 komisí složenou z nadpoloviční většiny zástupců statutárního města Brna - pracovníků Odboru správy majetku MMB a Bytového odboru MMB.

3. RMB pověřuje náměstka primátora Ing. Olivera Pospíšila k podpisu formuláře souhlasné prohlášení vlastníků nemovitostí k opatření C-využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody z programu "Zelená úsporám", které tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu.

II. RMB
1. schvaluje regeneraci a zateplení bytového domu Plachty 510/6 spočívající zejména v :

 • zateplení domů certifikovaným zateplovacím systémem, tj. zateplení obvodového pláště, výměně oken vč. výměny klempířských a zámečnických výrobků,
 • výměně střešního souvrství,
 • opravě balkonů a teras,
 • opravě podlahy garáží,

v předpokládané výši 7 060 008,- Kč /vč.DPH/,

- podání žádosti o dotaci z programu "Zelená úsporám" z podporovaného opatření A-úspory energie na vytápění Společenstvím vlastníků jednotek domu Brno, Plachty, č. p. 510 Brno, Příkop 838/6, PSČ 602 00.

 
2. souhlasí
- se záměrem financovat regeneraci a zateplení bytového domu Plachty 510/6 Společenstvím vlastníků jednotek domu Brno, Plachty, č. p. 510 Brno, Příkop 838/6, PSČ 602 00 takto:

 
 

 • z úvěru přijatého SVJ do maximální výše 2,5 mil. Kč s maximální dobou splatnosti 20 let za podmínky, že budou dodrženy podmínky poskytnuté státní dotace na podporu výstavby nájemních bytů z r. 1997 a dále za podmínky, že konkrétní výše úvěru a podmínky jeho splácení budou po výběru nejvhodnější nabídky peněžního ústavu odsouhlaseny Zastupitelstvem města Brna a za podmínky, že na splácení úvěru se nebude podílet statutární město Brno;

 • z prostředků Fondu bytové výstavby formou mimořádného vkladu statutárního města Brna do fondu oprav SVJ ve výši odpovídající spoluvlastnickému podílu statutárního města Brna na společných částech budovy s tím, že konkrétní výše vkladu bude schválena Zastupitelstvem města Brna,


- s provedením průzkumu trhu poptávkou u minimálně 5 obchodních společností Společenstvím vlastníků jednotek domu Brno, Plachty č. p. 510 Brno, Příkop 838/6, 602 00 Brno;

- s výběrem zhotovitele na akci - regenerace a zateplení bytového domu Plachty 510/6 Společenstvím vlastníků jednotek domu Brno, Plachty č. p. 510 Brno, Příkop 838/6, 602 00 Brno, na základě předchozího souhlasu RMB vydaného na základě doporučení komise složené z nadpoloviční většiny zástupců statutárního města Brna - pracovníků Odboru správy majetku MMB a Bytového odboru MMB.

3. RMB pověřuje náměstka primátora Ing. Olivera Pospíšila k podpisu formuláře Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitostí k opatření A-úspory energie na vytápění z programu "Zelená úsporám", které tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

54.

Záměr výstavby DPS v lokalitě Křídlovická na pozemcích p. č. 1713/1 a 1713/2 v k. ú. Staré Brno - RM6/01616

Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s body 55-57 o stažení těchto materiálů - pro hlasovalo jednomyslně 7 členů.

 
 

55.

Záměr výstavby DPS v lokalitě Mlýnská na pozemku p. č. 326 v k.ú Trnitá - RM6/01617

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 7 členů.


 
 

56.

Záměr výstavby bytových domů se startovacími byty v lokalitě Vojtova, na pozemcích p. č. 507/1 a 507/2 v k. ú. Štýřice - RM6/01615

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 7 členů.

 

 
 

57.

Záměr rekonstrukce objektu Vančurova 37, č. p. 3137 v k. ú. Židenice na bytový dům s bezbariérovými a startovacími byty - RM6/01614

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 7 členů.

 
 
 

58.

Návrh budoucího prodeje části pozemku p. č. 20/2 v k. ú. Město Brno, návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s nájemcem Družstvo na Jezuitské 11, družstvo - RM6/01677

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- novou žádost Družstva na Jezuitské 11, družstvo, ze dne 15. 2. 2011 o prodej části pozemku p. č. 20/2 v k. ú. Město Brno o výměře 17 m² v k. ú. Město Brno, pro účely výstavby výtahu k domu Jezuitská 11;
- emailové sdělení Ing. Milana Vodstrčila ze dne 9. 5. 2011 - nesouhlas Družstva na Jezuitské 11, družstvo s nájemným ve výši 400,- Kč/m²/rok za pronájem části pozemku p. č. 20/2 o výměře 17 m² v k. ú. Město Brno pro výstavbu výtahu a se zvýšením nájemného za pronájem zbývající části tohoto pozemku na 45,- Kč/m²/rok.


2. RMB souhlasí se záměrem
- budoucího prodeje části pozemku p. č. 20/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m² v k. ú. Město Brno
- pronájmu pozemku p. č. 20/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 463 m² v k. ú. Město Brno.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit budouc&#$08 prodej části pozemku p. č. 20/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m² v k. ú. Město Brno Družstvu na Jezuitské 11, družstvo, za dohodnutou kupní cenu 184.355,-Kč (tj. 10.500,- K&#$03/m² + 5.355 daň z převodu nemovitostí + 500 Kč správní poplatek za vkladové řízení u KÚ) a za podmínek budoucí kupní smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

59.

Záměr prodeje pozemku p. č. 798 a část pozemku p. č. 799 v k. ú. Štýřice - RM6/01667

Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s bodem 60 o stažení materiálů - pro hlasovalo jednomyslně 6 členů.


 
 

60.

Záměr prodeje pozemků p. č. 857, p. č. 848/2 a částí pozemků p. č. 849 a p. č. 855 v k. ú. Štýřice - RM6/01668

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 6 členů.


 
 
 

61.

Záměr prodeje pozemku p. č. 868 v k. ú. Kníničky - RM6/01669

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost xxxx xxxxxxxx o prodej pozemku p. č. p. č. 868 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 278 m² v k. ú. Kníničky ze dne 9. 2. 2011.

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 868 - ostatní plocha, zeleň, o výmě&#$04e 278 m² v k. ú. Kníničky.

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 
 

62.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 2983 a p. č. 2984, k. ú. Slatina - lodžie Mikulčická 10 - RM6/01664

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A.


1. RMB bere na vědomí vyjádření SBD MÍR ze dne 6. 4. 2011 k podmínkám kupní smlouvy a protinávrhy kupní ceny ve výši 9.620,- Kč (380,- Kč/m² + 500,- Kč) nebo 35.300,- Kč (1.450,- Kč/m² + 500,- Kč).


2. RMB souhlasí se záměrem prodeje částí pozemků
- p. č. 2983 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 18 m²
- p. č. 2984 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6 m²

v k. ú. Slatina za účelem výstavby lodžií na domě č. p. 1073 Mikulčická 10, postaveném na pozemku p. č. 2986 v k. ú. Slatina.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků
- p. č. 2983/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6 m²

- p. č. 2983/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6 m²
- p. č. 2983/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6 m²
- p. č. 2984/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6 m²

v k. ú. Slatina vlastníkům bytových jednotek v domě č. p. 1073, Mikulčická 10, postaveném na pozemku p. č. 2986 v k. ú. Slatina podle podílů na společných částech domu za kupní cenu 72.260,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 
 
 

63.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 779, p. č. 785, p. č. 786 a p. č. 790 v k. ú. Štýřice - RM6/01666

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 6 členů.


 
 
 
 

64.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2275/4 v k. ú. Slatina - RM6/01670

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 65-67.


1. RMB bere na vědomí ž&#$07dost společnosti Airplane, s. r. o., o prodej části pozemku p. č. 2275/4 o výměře 485 m² v k. ú. Slatina ze dne 21. 10. 2009

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 2275/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 485 m² v k. ú. Slatina.

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 
 

65.

Záměr nabytí pozemků p. č. 65/15, p. č. 65/16, p. č. 65/17, p. č. 910/12, p. č. 910/13 a p. č. 910/14, vše v k. ú. Bohunice - RM6/01671

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí návrh vlastníka pozemků p. č. 65/15, p. č. 65/16, p. č. 65/17, p. č. 910/12, p. č. 910/13 a p. č. 910/14, vše v k. ú. Bohunice xxxxxxx xxxxx ze dne 30. 4. 2010 na nabytí těchto pozemků do vlastnictví statutárního města.

2 . RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
- p. č. 65/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 64 m²
- p. č. 65/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 51 m²

- p. č. 65/17 - ostatní plocha, ostatní, komunikace, o výměře 23 m²

- p. č. 910/12 - orná půda, o výměře 28 m²

- p. č. 910/13 - orná půda, o výměře 22 m²

- p. č. 910/14 - orná půda, o v&#$06měře 79 m²

vše v k. ú. Bohunice
z vlastnictví xxxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 133.500,- Kč (jednotková cena 500,- Kč/m²) a za podmínek kupní smlouvy.


Schváleno jednomyslně 6 členy.

 
 
 

66.

Nabytí majetku - budov bez č. pop. (garáží) na pozemcích p. č. 1155, 1160, 1178 v k. ú. Horní Heršpice do majetku statutárního města Brna a svěření MČ Brno-jih - RM6/01672

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí
- nabytí nemovitostí,
budovy bez č. pop. (garáže) na pozemku p. č 1155 o výměře 19 m²

budovy bez č. pop. (garáže) na pozemku p. č 1160 o výměře 18 m²

budovy bez č. pop. (garáže) na pozemku p. č 1178 o výměře 18 m2
vše v k. ú. Horní Heršpice do majetku statutárního města Brna
- že dle čl. 75, odst. 4, písm. f) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, zápisem v Katastru nemovitostí jsou nemovitosti, budovy bez č. pop. na pozemcích p. č 1155, 1160, 1178 v k. ú. Horní Heršpice svěřeny MČ Brno-jih v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 81 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 
 
 

67.

Záměr bezúplatného převodu části pozemku p. č. 988 v k. ú.. Štýřice - RM6/01659

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem bezúplatného převodu části pozemku p. č. 988 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 1.267 m² v k. ú. Štýřice Diecézní charitě Brno.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
- bezúplatný převod pozemku
p. č. 988/2 - ostatní plocha, zeleň, o v&#$06měře 1267 m²

v k. ú. Štýřice Diecézní charitě Brno

- zřízení předkupního práva jako práva věcného k pozemku
- p. č. 988/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 1.267 m²

v k. ú. Štýřice ve prospěch statutárního města Brna

- zřízení zástavního práva jako práva věcného k pozemku
p. č. 988/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 1.267 m²

v k. ú. Štýřice ve prospěch statutárního města Brna,

a za podmínek darovací smlouvy, smlouvy o zřízení předkupního práva a smlouvy o zřízení zástavního práva.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

68.

Návrh směny pozemků v k. ú. Slatina mezi statutárním městem Brnem a společnostmi STAVOS Brno, a. s., a Bouwfonds ČR bytová výstavba s. r. o. - RM6/01625

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 6 členů.


 
 
 
 
 
 
 

69.

Záměr směny pozemku p. č. 337 v k. ú. Jehnice při ul. Blanenská za pozemek p. č. 801/2 v k. ú. Jehnice - rozšíření plochy jehnického hřbitova v ul. Meziboří - RM6/01673

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ze dne 1. 4. 2011
- žádost uskutečnit směnu pozemku p. č. 337 - orná půda, o výměře 4.443 m²

v k. ú. Jehnice ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 801/2 - ostatní plocha, o výměře 4.055 m² v k. ú. Jehnice ve vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxxx xxxxxxxx (id. 1/2) bez doplatku směny s tím, že statutární město Brno uhradí veškeré náklady spojené s realizací směny.

2. RMB souhlasí se záměrem směny pozemku p. č. 337 - orná půda, o výměře 4.443 m² v k. ú. Jehnice ve vlastnictví statutárního města Brna.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemku
- p. č. 337 - orná půda, o výměře 4.443 m² v k. ú. Jehnice ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek
- p. č. 801/2 - ostatní plocha, o výměře 4.055 m²

v k. ú. Jehnice ve vlastnictví
xxxxxxxx xxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxx xxxxxx (id. 1/2) bez doplatku směny s tím, že statutární město Brno uhradí veškeré náklady spojené s realizací směny ve výši 47.152,- Kč a za podmínek směnné smlouvy.

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

70.

Záměr směny částí pozemků p. č. 834/4, 834/5 a 834/6 v k. ú. Ponava ve vlastnictví statutárního města Brna za id. 1/50 budovy č. p. 486, stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava (plavecký stadion za Lužánkami) ve vlastnictví VALC active, spol. s r. o. - RM6/01674

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového Odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě zvlášť o jednotlivých částech usnesení.


1. RMB bere na vědomí
A) návrh společnosti VALC active, spol. s r. o. ze dne 1. 2. 2010 na směnu id. 1/50 budovy občanské vybavenosti č .p. 486, stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava (plavecký stadion za Lužánkami) ve vlastnictví VALC active, spol. s r. o. za pozemky p. č. 834/4, 834/5 a 834/6 v k. ú. Ponava ve vlastnictví statutárního města Brna;

B) skutečnost, že na části pozemků p. č. 834/4, 834/5 a 834/6 v k. ú. Ponava byly uplatněny restituční nároky, o kterých dosud nebylo pravomocně rozhodnuto;

C) existenci soudního sporu mezi statutárním městem Brnem jako žalobcem a společností VALC active, spol. s r. o. jako žalovanou o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 693.900,- Kč (150,- Kč/m²/rok) za užívání pozemků p. č. 834/4, 834/5 a 834/6, vše v k. ú. Ponava v období od 1. 3. 2008 do 28. 2. 2010, vedeného u Městského soudu v Brně pod č. j. 51 C 15/2010;

D) existenci soudního sporu mezi společností VALC active, spol. s .r. o. jako žalobcem a statutárním městem Brnem jako žalovaným o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 261.011,- Kč (tj. 785.035,- Kč/rok) za užívání id. 1/50 budovy plaveckého stadionu za Lužánkami ve vlastnictví společnosti VALC active, spol. s r. o., v období od 1. 2. 2010 do 31. 5. 2010, vedeného u Městského soudu v Brně pod č. j. 52 C 93/2010;

E. skutečnost, že výše bezdůvodného obohacení, které statutárnímu městu Brnu vzniklo užíváním id. 1/50 budovy plaveckého stadionu za Lužánkami v období od 1. 2. 2010 do 31. 5. 2010, byla Majetkovým odborem MMB vyčíslena v částce 4.524.- Kč (tj. 13.571,- Kč/rok);

F. existenci vzájemného návrhu, který podalo statutární město Brno ve výše uvedeném soudním sporu č. j. 52 C 93/2010 proti společnosti VALC active, spol.. s r. o., na zaplacení částky 18.237,- Kč s příslušenstvím (150,- Kč/m²/rok), představující bezdůvodné obohacení za užívání id. 1/50 pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava v období od 1. 11. 2009 do 31. 10. 2010

2. RMB souhlasí se záměrem odkoupení id. 1/50 budovy občanské vybavenosti č.p. 486, stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava z vlastnictví VALC active, spol. s r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 387.755,- Kč;

se započtením pohledávky statutárního města Brna vůči společnosti VALC active, s. r. o. ve výši 18.237 Kč/rok z titulu bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním id. 1/50 pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava v období od 1. 3. 2008 do uzavření kupní smlouvy oproti pohledávce VALC active, spol. s r. o. vůči statutárnímu městu Brnu ve výši 15.571, -Kč/rok z titulu bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním id. 1/50 budovy občanské vybavenosti č. p. 486, stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava v období od 1. 2. 2010 do uzavření kupní smlouvy, a doplacení rozdílu ze strany VALC active, spol. s r. o.

a pro případ, že odkoupení id. 1/50 budovy občanské vybavenosti č. p. 486, stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava, z vlastnictví VALC active, spol. s r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za výše uvedených podmínek nebude ze strany VALC active, spol. s r. o. akceptováno

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit se zrušením podílového spoluvlastnictví nemovitosti: budovy občanské vybavenosti č. p. 486, stojící na pozemku p. č. 841/1 v k. ú. Ponava soudní cestou dle ustanovení § 142 občanského zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů přikázáním statutárnímu městu Brnu za náhradu.

Pro bod č. 1 - hlasovalo jednomyslně 6 členů. Pro bod č. 2 (první souhlasí) - hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování - tato část usnesení nebyla schválena. Pro zbývající část usnesení hlasovalo jednomyslně 7 členů.

 

 
 
 
 

71.

Návrh dispozice s pozemky v k. ú. Dvorska - RM6/01661

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 72.


1. RMB bere na vědomí žádost

- společnosti BONAGRO, a. s., o pronájem části pozemků p. č. 440, p. č. 486, p. č. 587, p. č. 588, p. č. 591, pozemků p. č. 446, p. č. 511, p. č. 524, p. č. 528, p. č. 531, p. č. 552, p. č. 553, p. č. 561, p. č. 565, p. č. 577, p. č. 584, p. č. 599, p. č. 606, p. č. 612, p. č. 613, p. č. 617, p. č. 639, p. č. 640, p. č. 643, p. č. 651, p. č. 655, p. č. 656, p. č. 663, p. č. 678 vše v k. ú. Dvorska a o prodej pozemků p. č. 681, p. č. 682, p. č. 683, p. č. 684, p. č. 685, p. č. 686, p. č. 687 vše v k. ú. Dvorska ze dne 12. 5. 2010;

- městské části Brno-Tuřany o svěření pozemků p. č. 440, p. č. 486, p. č. 587, p. č. 588, p. č. 591, p. č. 446, p. č. 511, p. č. 524, p. č. 528, p. č. 531, p. č. 552, p. č. 553, p. č. 561, p. č. 565, p. č. 577, p. č. 584, p. č. 599, p. č. 606, p. č. 612, p. č. 613, p. č. 617, p. č. 639, p. č. 640, p. č. 643, p. č. 651, p. č. 655, p. č. 656, p. č. 663, p. č. 678, p. č. 681, p. č. 682, p. č. 683, p. č. 684, p. č. 685, p. č. 686, p. č. 687 v k. ú. Dvorska ze dne 11. 3. 2011.

2. RMB nesouhlasí

 • se záměrem pronájmu pozemků z úrovně statutárního města Brna:

- části p. č. 440 - orná půda, o výměře 5.050 m²
- p. č. 446 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 252 m²

- části p. č. 486 - orná půda, o vým&#$01ře 23.450 m²
- p. č. 511 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1.001 m²

- p. č. 524 - orná půda, o výměře 2.995 m²

- p. č. 528 - orná půda, o výměře 1.584 m²

- p. č. 531 - orná půda, o výměře 1.400 m²
- p. č. 552 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2.637 m²

- p. č. 553 - orná půda, o výměře 43.483 m²

- p. č. 561 - orná půda, o výměře 11.386 m²

- p. č. 565 - orná půda, o výměře 8.818 m²

- p. č. 577 - orná půda, o výměře 4.148 m²

- p. č. 584 - orná půda, o výměře 3.000 m²

- části p. č. 587 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 5.200 m²
- části p. č. 588 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6.432 m²

- části p. č. 591 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 4.820 m²

- p. č. 599 - orná půda, o výměře 1.344 m²

- p. č. 606 - orná půda, o výměře 29.800 m²

- p. č. 612 - orná půda, o výměře 12.811 m²
- p. č. 613 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3.018 m²

- p. č. 617 - orná půda, o výměře 6.751 m²

- p. č. 639 - orná půda, o výměře 2.860 m²

- p. č. 640 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 10.415 m²

- p. č. 643 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 5.896 m²
- p. č. 651 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2.617 m²
- p. č. 655 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3.130 m²

- p. č. 656 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2.751 m²

- p. č. 663 - orná půda, o výměře 7.788 m²

- p. č. 678 - orná půda, o výměře 5.419 m²

vše v k. ú. Dvorska

 • se záměrem prodeje pozemků:

- p. č. 681 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 16.778 m²
- p. č. 682 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 144 m²
- p. č. 683 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 832 m²

- p. č. 684 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 52 m²
- p. č. 685 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 568 m²

- p. č. 686 - zastavěná plocha a nádvoří, o výmě&#$04e 1.768 m²
- p. č. 687 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.768 m²

vše v k. ú. Dvorska.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Tuřany svěření pozemků:
- p. č. 440 - orná půda, o výměře 12.386 m²
- p. č. 446 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 252 m²

- p. č. 486 - orná půda, o výměře 24.430 m²

- p. č. 511 - ostatní plocha, ostatn&#$08 komunikace, o výměře 1.001 m²

- p. č. 524 - orná půda, o výměře 2.995 m²

- p. č. 528 - orná půda, o výměře 1.584 m²

- p. č. 531 - orná půda, o výměře 1.400 m²

- p. č. 552 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2.637 m²

- p. č. 553 - orná půda, o výměře 43.483 m²

- p. č. 561 - orná půda, o výměře 11.386 m²

- p. č. 565 - orná půda, o výměře 8.818 m²

- p. č. 577 - orná půda, o výměře 4.148 m²

- p. č. 584 - orná půda, o výměře 3.000 m²

- p. č. 587 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 9.575 m²

- p. č. 588 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9.032 m²

- p. č. 591 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 6.220 m²

- p. č. 599 - orná půda, o výměře 1.344 m²

- p. č. 606 - orná půda, o výměře 29.800 m²

- p. č. 612 - orná půda o výměře 12.811 m²
- p. č. 613 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3.018 m²

- p. č. 617 - orná půda, o výměře 6.751 m²

- p. č. 639 - orná půda, o výmě&#$04e 2.860 m²

- p. č. 640 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 10.415 m²

- p. č. 643 - ostatní plocha, zeleň o výměře 5.896 m²
- p. č. 651 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2.617 m²
- p. č. 655 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3.130 m²
- p. č. 656 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2.751 m²

- p. č. 663 - orná půda, o výměře 7.788 m²

- p. č. 678 - orná půda, o výměře 5.419 m²
- p. č. 681 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 16.778 m²
- p. č. 682 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 144 m²

- p. č. 683 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 832 m²
- p. č. 684 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 52 m²

- p. č. 685 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 568 m²
- p. č. 686 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.768 m²
- p. č. 687 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 962 m²

vše v k. ú. Dvorska
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 81 přílohy č. 4, s povinností

- respektovat stanoviska Odboru životního prostředí MMB, č. j. MMB/0023568/2011/JN ze dne 31. 1. 2011 a čj. MMB/0138858/2011 ze dne 11. 4. 2011;

- stanovit v případě uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemků p. č. 587, p. č. 591, p. č. 640 a p. č. 643 vše v k. ú. Dvorska výpovědní lhůtu v délce maximálně 3 měsíce.

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 
 

72.

Záměr dispozice s částí pozemku p. č. 1369/1 v k. ú. Chrlice - RM6/01660

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxx xxxxxx o prodej části pozemku p. č. 1369/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým&#$01ře 12 m² v k. ú. Chrlice ze dne 18. 8. 2010.

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1369/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m² v k. ú. Chrlice.

3. RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p. č. 1369/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m² v k. ú. Chrlice.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

73.

Pronájem pozemků p. č. 303/1 a p. č. 303/2 a části pozemku p. č. 303/7 v k. ú. Starý Lískovec v ul. Jemelkova - RM6/01609

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 74-75.


RMB schvaluje pronájem:
- pozemku p. č. 303/1 - orná půda, o vým&#$01ře 229 m²
- pozemku p. č. 303/2 - ostatní plocha, o výměře 152 m²
- části pozemku p. č. 303/7 - ostatní plocha, o výměře 39 m²

vše v k. ú. Starý Lískovec, o celkové výměře 420 m², manželům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za dohodnutou cenu 7.470,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

74.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 834/28 a 845/9 v k. ú. Ponava - RM6/01680

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí skutečnost, že č&#$07st pozemku p. č. 834/28 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 710 m² a část pozemku p. č. 845/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 248 m² v k. ú. Ponava ve vlastnictví statutárního města Brna jsou užívány společností VALC active, spol. s r. o. jako parkoviště k budově fitness centra č. p. 581 a č . p. 582 ve vlastnictví této společnosti .

2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků:
- části p. č. 834/28 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře cca 710 m²
- části p. č. 845/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 248 m²

oba v k. ú. Ponava.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

75.

Záměr pronájmu částí pozemku p. č. 2175/2 a části pozemku p. č. 2366/3 oba v k. ú. Žabovřesky - RM6/01656

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu
- části pozemku p. č. 2175/2 - zahrada, o výměře 65 m²
- části pozemku p. č. 2175/2 - zahrada, o výměře 2 m²

- části pozemku p. č. 2366/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 8 m²

vše v k. ú. Žabovřesky.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

76.

Návrh změny usnesení RMB ve věci pronájmu pozemků p. č. 8106 a p. č. 8107 v k. ú. - RM6/01657

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí přípis pana xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
- ze dne 1. 3. 2011, ve kterém

• nesouhlasí s převzetím dluhu ve výši 405.720,- Kč a úhradou této částky, jako pohledávky za předchozím nájemcem pozemků p. č. 8106 a p. č. 8107 v k. ú. Líšeň tj. společností ROBENA s. r. o.,

• žádají o úpravu splatnosti částky 216.700,- Kč odpovídající bezdůvodnému obohacení za užívání pozemků p. č. 8106 a p. č. 8107 v k. ú. Líšeň ve čtyřech měsíčních splátkách, počínaje měsícem dubnem t. r.,

- ze dne 4. 4. 2011, ve kterém žádají o projednání výše uvedených změn v podmínkách nájemní smlouvy v orgánech statutárního města Brna.

2. RMB nesouhlasí se změnou usnesení R6/011 schůze RMB konané dne 9. 2. 2011, bod č. 56, které zní:

"1. RMB bere na vědomí zaslání výzvy ze dne 21. 1. 2011 k vydání bezdůvodného obohacení ve výši 216.700,- Kč, které vzniklo na straně pana xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx užíváním pozemků p. č. 8106 a p. č. 8107 v k. ú.. Líšeň bezprávního důvodu ode dne 4. 2. 2009 s lhůtou zaplacení do 31. 3. 2011.

2. RMB schvaluje pronájem pozemků
- p. č. 8106 - ostat. Plocha, jiná plocha, o výměře 1586 m²

- p. č. 8107 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 625 m²

vše v k. ú. Líšeň
panu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 108.350,- Kč/rok s podmínkou úhrady částky 216.700,- Kč, odpovídající bezdůvodnému obohacení za užívání pozemků p. č. 8106 a p. č. 8107 v k. ú. Líšeň bez právního důvodu ode dne 4. 2. 2009 a za podmínek, které tvoří přílohu č 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na organizačním odboru MMB.

3. RMB souhlasí s vymáháním částky 216.700,- Kč soudní cestou pro případ, že nebude uzavřena nájemní smlouva dle předchozího odstavce do 31. 3. 2011.",


 
která by dle žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx měla spočívat zejména ve vynětí povinnosti převzít dluh společnosti ROBENA s. r. o., ve výši 405.720,- Kč a uhradit tuto částku, jako pohledávku za předchozím nájemcem pozemků p. č. 8106 a p. č. 8107 v k. ú. Líšeň tj. společností ROBENA s. r. o.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

77.

Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-střed k uzavření smlouvy na pronájem pozemků p. č. 169/1,170 v k. ú. Staré Brno na dobu neurčitou za účelem výstavby - RM6/01678

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB neuděluje MČ Brno-střed předchozí souhlas dle ustanovení čl. 75, odst. 4, písm. a) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, k uzavření smlouvy na pronájem pozemků
- p. č. 169/1 - ostatní plocha, o výměře 13236 m²
- p. č. 170 - zahrada, o výměře 5655 m²

v k. ú. Staré Brno
na dobu neurčitou za účelem výstavby a provozování vysokoškolského areálu za podmínek, které tvoří přílohu č. 19 tohoto usnesení.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

78.

Smlouva o nájmu pozemku p. č. 1459/14 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako nájemcem - RM6/01638

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o nájmu pozemku p. č. 1459/14 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako nájemcem; která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu
pozemku.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

79.

Změna části usnesení R6/011. schůze Rady města Brna, bod č. 44 - návrh dohody o umožnění přístupu přes části pozemku p. č. 965/118 v k. ú. Ivanovice se společností HARIBO CZ s. r. o - RM6/01663

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí dopis právního zástupce společnosti HARIBO CZ, s. r. o., Mgr. Davida Jonkeho, advokátní kancelář ŠVÁB, ZIMA & PARTNEŘI, ze dne 5. 4. 2011 - žádost o rozšíření dohody o umožnění přístupu přes část pozemku p. č. 965/118 - orná půda, o výměře 50 m² v k. ú. Ivanovice o umožnění přístupu přes další část pozemku p. č. 965/118 - orná půda, o výmě&#$04e 10 m² v k. ú. Ivanovice.

2. RMB mění část usnesení R6/011. schůze Rady města Brna konané dne 9. 2. 2011, bod č. 44, v odstavci 2 odrážce a) která zní:

"Rada města Brna schvaluje dohodu o umožnění přístupu v podobě průchodu a příjezdu k pozemkům p. č. 965/8 orná půda a p. č. 965/207 orná půda v k. ú. Ivanovice k tíži části pozemku p. č. 965/118 - orná půda, o výměře 50 m² v k. ú. Ivanovice ve prospěch společnosti HARIBO CZ s. r. o. za cenu 3.500,- Kč/rok."


t a k t o :

2. RMB schvaluje
a) dohodu o umožnění přístupu v podobě průchodu a příjezdu k pozemkům p. č. 965/8 orná půda a p. č. 965/207 orná půda v k. ú. Ivanovice k tíži částí pozemku p. č. 965/118 orná půda, o výměře 60 m² v k. ú. Ivanovice ve prospěch společnosti HARIBO CZ s. r. o. za dohodnutou cenu 4.900,- Kč/rok a za podmínek dohody o umožnění přístupu, které tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

80.

Návrh dohody o narovnání a souhlasného prohlášení k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku p. č. 627, k. ú. Bohunice - RM6/01658

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí návrh pana xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze dne 18. 1. 2011 na odstranění duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku p. č. 627, k. ú. Bohunice a ke smírnému řešení formou dohody o narovnání.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
- dohodu mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxx xxxxxxx o narovnání vlastnického vztahu k pozemku:
p. č. 627 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 197 m², k. ú. Bohunice
spočívající v uznání výlučného vlastnického práva xxxxxxxx xxxxxxx k tomuto pozemku oproti poskytnutí finanční kompenzace 66.980,- Kč ve prospěch statutárního města Brna za podmínek dohody o narovnání uvedené v materiálu;

- souhlasné prohlášení uzavírané ve smyslu ust. § 40 odst. 2, ust. § 45 odst. 3 vyhl. č. 26/2007 Sb. mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxx xxxxxxx k odstranění duplicitního zápisu vlastnictví a uznání výlučného vlastnictví xxxxxxx xxxxxxx k pozemku p. č. 627 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 197 m², k. ú. Bohunice.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

81.

Výpůjčka objektu Bratislavská 68, k. ú. Zábrdovice - návrh smlouvy o výpůjčce s xxxxxxxx xxxxxxxx jako vypůjčitelem - RM6/01646

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje výpůjčku objektu Bratislavská 68, stojícího na pozemku p. č. 2/1 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Zábrdovice xxxxxxxx xxxxxxx jako vypůjčiteli za podmínek smlouvy o výpůjčce, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

82.

Žádost Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. o splátkový kalendář na dlužné nájemné a o prominutí úroků z prodlení - RM6/01648

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 
 
 
 

83.

Pronájem nebytových prostor v objektu Starobrněnská 20 - RM6/01644

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádosti o pronájem nebytových prostor o výměře 148,42 m² v přízemí objektu Starobrněnská 20, k. ú. Město Brno
- Fadi Oweis, Podroužkova 64048/55 Ostrava-Poruba
- Point4u, s. r. o., Táborská 241/228, Brno
- JABEUR s. r. o., Palackého nám.l301/12a, Brno
- Institut pro regionální spolupráci, Starobrněnská 20, Brno

2. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Starobrněnská 20 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a jedním ze zájemců uvedených v pořadí jako nájemcem

I. Point4u, s. r. o., Táborská 241/228, Brno
návrh nájemného : 289.420,- Kč/rok

II. JABEUR s. r. o., Palackého nám.l301/12a, Brno
návrh nájemného: 285.855,- Kč/rok

která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

84.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Rumiště 6, k. ú. Trnitá s Monikou Drgáčovou jako nájemcem - RM6/01640

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádosti o pronájem nebytových prostor v objektu Rumiště 6, k. ú. Trnitá celková plocha 66,26 m²

- Monika Drgáčová , Kladná-Žilín 75, Luhačovice
- P.A.V. real.projekt s .r. o., Bratislavská 24, Brno
- "Adam dětem o. s.", Dobrovského 269/3, Brno

2. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Rumiště 6, k. ú. Trnitá uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Monikou Drgáčovou , Kladná-Žilín 75, Luhačovice jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

85.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Cejl 23, k. ú. Zábrdovice s Mgr. Igorem Najmanem jako nájemcem - RM6/01639

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Cejl 23, k. ú. Zábrdovice uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Mgr. Igorem Najmanem, Voroněžská 1, Brno, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu
nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

86.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky s Rudolfem Kropáčkem jako nájemcem - RM6/01642

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu č. 28 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky uzavíranou mezi statutárním městem Brnem, jako pronajímatelem a Rudolfem Kropáčkem, Pod nemocnicí 17, Brno, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu
nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

87.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Masná č. 5, k. ú. Trnitá s Markem Matouškem jako nájemcem - RM6/01637

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 88.


1. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Masná č. 5, k. ú. Trnitá uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Markem Matouškem, Rousínovská 1037/11, Brno-Slatina, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu
nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

88.

Smlouva o podnájmu nebytových prostor v objektu Veveří 64 k. ú. Veveří - RM6/01641

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytových prostor v objektu Veveří 64, k. ú. Veveří uzavírané mezi RNDr. Vladimírem Komárkem, s. r. o. Zahradníkova 2/8, Brno, jako nájemcem a prof. MUDr. Miroslavem Penkem, CSc,, jako podnájemcem, která tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o podnájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

89.

Dodatek č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Masná č. 5, k. ú. Trnitá s EVH s. r. o. jako nájemcem - RM6/01636

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 90.


1. RMB schvaluje dodatek č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Masná č. 5, k. ú. Trnitá uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a EVH s. r. o., Poznaňská 3, Brno, jako nájemcem, který tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

90.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10 k. ú. Staré Brno se Sdružením pěstounských rodin jako nájemcem - RM6/01643

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10, k. ú. Staré Brno uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Sdružením pěstounských rodin, Anenská 10, Brno, jako nájemcem který tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

91.

Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu Mendlovo nám. 11 k. ú. Staré Brno s Martinem Sedláčkem jako nájemcem - RM6/01645

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu Mendlovo nám.11, k. ú. Staré Brno uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Martinem Sedláčkem, U hřbitova 307, Ždánice, jako nájemcem k 31. 5. 2011, která tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody o ukončení nájmu.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

92.

"Výběr dodavatele úklidové služby pro vybrané objekty, areály a pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" - zadání veřejné zakázky - RM5/01610

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje
- zadání nadlimitní veřejné zakázky - na služby na akci "Výběr dodavatele úklidové služby pro vybrané objekty, areály a pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) z. č. 137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách (dále jen zákon), v otevřeném řízení;
- formulář "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 32a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 32b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB

2. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:
- Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
- Petr Gabriel - vedoucí OSM
- Ing. Zuzana Grulichová - referent majetkové správy OSM
- Ing. Pavel Březa - člen ZMB
- Vít Blaha - člen RMB

3. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:

členové:
- Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
- Petr Gabriel - vedoucí OSM

- Vít Blaha - člen RMB
- Ing. Pavel Březa - člen ZMB
- Mgr. Jan Leviček - člen ZMB
náhradníci:
- Naděžda Křemečková - členka ZMB
- Ing. Zuzana Grulichová - referent majetkové správy OSM
- Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D - člen RMB
- Ing. Jana Drápalová - členka ZMB
- Mgr. Jitka Ivičičová - členka ZMB

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB
- jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky;

- podpisem formuláře "Oznámení o zakázce" prostřednictvím společnosti WALLET s. r. o.. Karlovo náměstí 14-15/292, 120 00 Praha 2 na základě Mandátní smlouvy č. 0066101504772;

- rozhodnutím o zaslání výpovědí smluv se stávajícími dodavateli úklidových služeb a hygienického materiálu z důvodu uzavření smlouvy s dodavatelem vybraným na základě veřejné zakázky nadlimitní a podpisem těchto výpovědí.

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím společnosti WALLET s. r. o., Karlovo náměstí 14-15/292, 120 00 Praha 2.
***
úkol č.: [R6/026/92/01]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/026/92/02]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

94.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Rozšíření parku Špilberk na severním svahu" - RM6/01584

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci "Rozšíření parku Špilberk na severním Svahu".

Schváleno jednomyslně 7 členy.

95.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci ,,Místní komunikace Černovická terasa - zpracování odpadů" - RM6/01594

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci "Místní komunikace Černovická terasa - zpracování odpadů".

 
Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

96.

Vyřazení majetku statutárního města Brna svěřeného Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/01600

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyřazení z účetní evidence předáním oprávněné osobě
- PC Gigamax Mach 400 - DDHM, inv. č. 80191, PC 20.607,- Kč, ZC 0,- Kč,
- Škoda Fabia Classic 3B0 9978 - DHM, inv.č. 70181, PC 238.845,- Kč, ZC 49.757,-Kč
k 30. 4. 2011 (v případě zájmu prodej použitelných částí na náhradní díly)

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

97.

"Smlouva o výpůjčce" odpadových nádob mezi statutárním městem Brnem a společností EKO-KOM, a. s. - RM6/01585

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje "Smlouvu o výpůjčce" odpadových nádob mezi statutárním městem Brnem a společností EKO-KOM, a.s ., která tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

98.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 789 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/01662

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


1. RMB bere na vědomí podání xxxxxxx xxxxxxxx doručené dne 9. 11. 2010, ve kterém navrhuje kupní cenu za část pozemku p. č. 789 v k. ú. Brněnské Ivanovice ve výši 12.500,- Kč (1.000,- Kč/m² + 500,- Kč).


2. RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 789 - ostatní plocha, o výměře 9 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 789/2 - ostatní plocha, o výměře 9 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice xxxxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 16.250,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

99.

Nabytí pozemků p. č. 1493/1, 1493/2, 1493/3 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/01675

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 100.


1. RMB bere na vědomí nabídku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na odkoupení pozemků p. č. 1493/1, p. č. 1493/2, p. č. 1493/3 v k. ú. Brněnské Ivanovice za kupní cenu 439.680,- Kč.

2. RMB nesouhlasí se záměrem úplatného nabytí pozemků v k. ú. Brněnské Ivanovice
- p. č. 1493/1 - zahrada, o výměře 1.338 m²

- p. č. 1493/2 - ostatní plocha, o výměře 13 m²

- p. č. 1493/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m²

z vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 439.680,- Kč.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

100.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 929/1, 1692/3 v k. ú. Staré Brno - RM6/01676

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu částí pozemků
- p. č. 929/1 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 196 m²

- p. č. 1692/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 60 m²

v k. ú. Staré Brno.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

101.

"ZŠ Chalabalova - žaluzie" - dodatek č. l ke smlouvě o dílo se společností DT-STAV s. r. o. - RM6/01683

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou DT-STAV s. r. o., Preslova 93, 602 00 Brno na zhotovení díla "ZŠ Chalabalova - žaluzie", který tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

102.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci provozních výdajů Kanceláře primátora města Brna - RM6/01692

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu, z důvodu posílení prostředků na položce 5169 - Nákup ostatních služeb.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

103.

Přesun finančních prostředků projektů financovaných z Fondu kofinancování evropských projektů - rozpočtové opatření - RM6/01693

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu, za účelem přesunu v rámci kapitálových výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

104.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší a Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská - příprava žádosti o dotaci - výběr nejvhodněiší nabídky; smlouva - RM6/01702

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší a Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská - příprava žádosti o dotaci" jako nejvhodnější nabídku společnosti Ascend s. r. o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, IČ: 27097005.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Ascend s r. o., která tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 
 
 
 

105.

Odpověď na 9. Petici za trvalé nevolení p. Romana Onderky do všech funkcí - RM6/01733

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí petici občanů sestavenou Karlem Formánkem a podanou dne 18. 5 2011, ve které je požadováno, aby Zastupitelstvo města Brna trvale nevolilo p. Romana Onderku.

2. RMB schvaluje odpověd' jménem primátora města Brna na petici občanů požadující, aby Zastupitelstvo města Brna trvale nevolilo p. Romana Onderku, která tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

106.

Odpověď na 9. Petici za trvalé nevolení p. Martina Andera do všech funkcí - RM6/01732

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí petici občanů sestavenou Karlem Formánkem a podanou dne 18. 5. 2011, ve které je požadováno, aby Zastupitelstvo města Brna trvale nevolilo p. Martina Andera.

2. RMB schvaluje odpověď jménem primátora města Brna na petici občanů požadující, aby Zastupitelstvo města Brna trvale nevolilo p. Martina Andera, která tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

107.

Záměr pronájmu části pozemku p. č.  501/1 v k. ú. Město Brno - BRNO PARKING, a. s. - RM6/01735

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Sršeň Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 7 členů.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108.

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


1. Informativní zpráva o činnosti Interdisciplinárního týmu města Brna pro oblast domácího násilí za rok 2010

2. Informativní zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřízených městem Brnem v působnosti OŠMT MMB za rok 2010

3. Informativní zpráva o studii dělby přepravní práce

4. Informativní zpráva k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé:

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., v. r.
MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.

 
 
 
 
 
 
V Brně dne 26. 5. 2011
Zapsala Lenka Kadlecová