Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/023
konané dne 11. května 2011

 

 

 

Program:

1a.

Přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem za rok 2010 - RM6/01520

1b.

Jmenování vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB - RM6/01589

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/01490

3.

Žádost MČ Brno-Líšeň o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o finanční podporu z rozpočtu OKH JMK na akci "Farmářské a vánoční trhy, obnovená tradice" - RM6/01557

4.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci rozpočtu na rok 2011 pro MČ Brno-Komín na akci "Podpora seniorů v MČ Brno-Komín - pořízení materiálového vybavení a zařízení klubovny" - RM6/01517

5.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s. - činnost a hospodaření společnosti za rok 2010, rozdělení zisku roku 2010, odměny členům statutárního a dozorčího orgánu - RM6/01497

6.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s. - jmenování auditora společnosti pro rok 2011 - RM6/01496

7.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s. - činnost a hospodaření společnosti za rok 2010 - RM6/01516

8.

Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) - RM6/01539

9.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci provozních výdajů Kanceláře primátora města Brna - RM6/01535

10.

Realizace výstav "Po stopách Janáčka" a "Rennes a Brno - setkání pohledů" - návrh dohody o partnerství mezi statutárním městem Brnem a městem Rennes - RM6/01536

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu - vytištění bulletinu "Brno staví nové město v rozsahu 8 stran formátu A4 - červenec a prosinec 2011" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/01533

13.

"Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II, v Brně-Novém Lískovci" - výzva k podání nabídky - RM6/01553

14.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Vídeňská - drobná rekonstrukce na vodovodní síti" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/01523

15.

"Dokončení rekonstrukce a dobudování komplexu Janáčkova divadla - ETAPA 2011" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo s firmou FRAMA, spol. s r. o. - RM6/01537

16.

Souhlas Evropské banky pro obnovu a rozvoj s uzavřením dodatku č. 700 k Nájemní a provozní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - RM6/01499

17.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1759 v k. ú. Obřany pro stavbu "Brno, Obřany - stoková síť v ulicích Hradiska a Mlýnské nábřeží" - RM6/01518

18.

Návrh rozpočtového opatření ve FM 4200 - návrh navýšení neinvestičního příspěvku Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/01515

19.

Návrh na přesun a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - květen 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/01473

21.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "ZŠ Otevřená" - žádost o dotaci - RM6/01578

22.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/01528

23.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/01531

24.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/01530

25.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/01529

26.

Projekt Vila Tugendhat - rozhodnutí s podmínkami o poskytnutí dotace - RM6/01561

27.

Projekt Zateplení ZŠ Mutěnická - rozhodnutí a smlouva o poskytnutí dotace - RM6/01563

28.

Projekt Zateplení ZŠ a MŠ Chalabalova a ZŠ Jihomoravské nám. v Brně - rozhodnutí a smlouva o poskytnutí dotace - RM6/01562

29.

Smlouva o realizaci projektu "Denní centrum pro lidi bez domova a nízkoprahové ubytovací zařízení" zařazeného do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - RM6/01514

30.

Propagace Muzea loutek - dodatek č. 1 ke kupní smlouvě se společností CONY CZ, s. r. o. - RM6/01565

31.

Propagace Muzea loutek - dodatek č. 1 ke kupní smlouvě se společností OREA HOTELS s. r. o. - RM6/01564

32.

Smlouva o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a ViaFit, s. r. o. - RM6/01532

33.

Záměr pronájmu nebytových prostor - kanceláře č. 19 se zázemím v objektu Domu pánů z Kunštátu v k. ú. Město Brno - RM6/01550

34.

Záměr pronájmu nebytových prostor - kanceláře č. 20 se zázemím v objektu Domu pánů z Kunštátu v k. ú. Město Brno - RM6/01551

35.

Zrušení nabídkového řízení a záměr pronájmu nebytových prostor - kanceláře č. 211 se zázemím v objektu kina Art v Brně v k. ú. Veveří - RM6/01554

36.

Návštěvní řád pro Městský fotbalový stadion při ul. Srbská 47a v Brně - RM6/01525

37.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 779 v k. ú. Město Brno z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01543

38.

Záměr prodeje budovy Filkukova č. or. 39, č. p. 2078, s pozemky p. č. 3125/54, 4640/1 a 4640/2, vše v k. ú. Řečkovice - RM6/01540

40.

Návrh na zrušení usnesení ve věci budoucího prodeje částí pozemků p. č. 2380, 2387 a 301/61, vše v k. ú. Nový Lískovec a nesouhlas s udělením předchozího souhlasu RMB MČ Brno-Nový Lískovec k uzavření smlouvy na pronájem částí pozemků p. č. 2380, 2387 a 301/61, vše v k. ú. Nový Lískovec - RM6/01546

41.

Záměr směny části pozemku p. č. 562/5 a pozemků p. č. 562/6, 562/7 a 562/8, vše v k. ú. Komárov, ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky p. č. 601/1, 601/11, 601/12 a 601/13, vše v k. ú. Ponava, ve vlastnictví spol. STAREZ - SPORT, a. s. - návrh na změnu usnesení - RM6/01545

42.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 484/5, 523/2, 534/3, 536/1, 536/6, 537/2, 538/2, 539/2, 539/3, 540/2, 541/1, 541/2, 541/3, 542/1, 542/2, 543/2, 544/2, 545 v k. ú. Komárov - RM6/01542

43.

Návrh dispozice s rekreačním objektem Jihlávka (okres Jihlava) - RM6/01541

44.

Dodatek č. 30 k dohodě mezi statutárním městem Brnem a Stavoprojektou stavební firmou, a. s., o zajištění podmínek pro uzavření smlouvy o právu stavby k řízením dle stavebního zákona č. 62059025 ze dne 10. 8. 2005, ve znění platných dodatků - lodžie Mikulčická 16 v k. ú. Slatina - RM6/01547

45.

Dodatky ke smlouvám uzavřeným mezi společností CTP Invest, spol. s r. o., a statutárním městem Brnem - Brněnská průmyslová zóna - Černovická terasa - RM6/01569

47.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44" - výběr nejvhodnější nabídky, mandátní smlouva - RM6/01534

48.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Výměna plynových kotlů v areálu Pisárecká 11" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností AZ TOPENÁŘI, spol. s r. o. - RM6/01527

49.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0066100505604 na akci "Zpracování projektové dokumentace - Mendlovo nám. 14" uzavíraný se společností Pam Arch s. r. o. - RM6/01526

50.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na "Prvky pro dětské hřiště v MČ Brno-Maloměřice a Obřany" - RM6/01567

51.

"Cyklistická stezka Kšírova - Sokolova" - výzva k podání nabídky - RM6/01552

52.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/01559

53.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/01560

54.

Smlouva o poskytnutí právních služeb ve věci žalobce Patrika Lukase - RM6/01549

56.

Návrh směny pozemků v k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - RM6/01576

55.

Smlouva o spolupráci statutárního města Brna - Městské policie Brno s Českou republikou, Vyšší policejní školou Ministerstva vnitra v Brně - RM6/01556

58.

"Dodávka elektrické energie a zemního plynu pro objekty statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku" - provedení průzkumu trhu u veřejné zakázky na službu - zastoupení zadavatele v zadávacím řízení dle ust. § 151 zákona o veřejných zakázkách - RM6/01574

59.

Návrh na poskytnutí investičního transferu MČ Brno-střed na pořízení rolby pro zimní stadion Úvoz - návrh rozpočtového opatření - RM6/01579

60.

Veřejná zakázka na služby "Poskytování služeb za účelem prezentace statutárního města Brna" - návrh rozpočtového opatření - RM6/01580

61.

Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, úplné znění zřizovací listiny Muzea města Brna, příspěvkové organizace - RM6/01577

62.

Deklarace podpory elektrizace trati Brno - Zastávka u Brna - RM6/01581

63.

"Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v Novém Lískovci" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PROSTAVBY, a. s. - RM6/01587

64.

Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství snoubenců pro člena Zastupitelstva města Brna - Mgr. Martina Andera, Ph.D. - RM6/01596

65.

Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství snoubenců pro členku Zastupitelstva města Brna - Ing. Janu Drápalovou - RM6/01597

66.

Změna tajemníka v konkurzním řízení na obsazení místa ředitel/ka MŠ Brno, Kneslova 7 - RM6/01588

67.

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/006

68.

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

Bod 55 byl projednán po bodě 56.

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

12.

Schválení investičního záměru "Rekonstrukce návsi v Ořešíně - komunikace" - RM6/01521

20.

Projekt Regenerace parteru v jižní části sídliště Brno-Líšeň - posouzení projektu

39.

Návrh změny usnesení ve věci prodeje id. 3/8 pozemků p. č. 1185, p. č. 1186 a p. č. 1187 v k. ú. Jundrov - RM6/01544

46.

Přístavba MŠ Brno-Medlánky - ul. Hudcova, rozpočtové opatření

57.

Zřízení Fondu statické dopravy - RM6/01582


 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., Ing. Vladimír Adam, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský.

 

1a.

Přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem za rok 2010 - RM6/01520

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB schvaluje, v souladu s § 122 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem k ocenění zvýšeného pracovního úsilí a osobního přínosu ředitelů na výsledcích organizace za rok 2010 ve výši uvedené v příloze č. 1a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

2.RMB schvaluje Jednotná hodnotící kritéria a další podmínky pro přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem za výsledky dosažené v roce 2011 uvedená v příloze č. 1b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

***
3.RMB ukládá vedoucím příslušných odvětvových odborů informovat ředitele příspěvkových organizací o výši odměny za rok 2010 a hodnotících kritériích pro rok 2011.
***
úkol č.: [R6/023/1a]
zodpovídá: OŠMT, OZ, OK, OSP, OŽP MMB [18,19,12,20,10]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

1b.

Jmenování vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB - RM6/01589

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB jmenuje na návrh tajemníka MMB Bc. Jaroslavu Slámovou vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB s účinností od 15. 6. 2011, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/01490

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje zahraniční pracovní cestu Ladislava Macka, náměstka primátora, do Rakouska - St. Pöltenu na slavnost při příležitosti výročí partnerského města dne 7. 7. 2011 (a v době potřebné na cestu).

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

3.

Žádost MČ Brno-Líšeň o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o finanční podporu z rozpočtu OKH JMK na akci "Farmářské a vánoční trhy, obnovená tradice" - RM6/01557

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Líšeň o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu OKH JMK na akci "Farmářské a vánoční trhy, obnovená tradice" bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Líšeň podpisem žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu OKH JMK na akci "Farmářské a vánoční trhy, obnovená tradice" a v případě schválení žádosti podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

4.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci rozpočtu na rok 2011 pro MČ Brno-Komín na akci "Podpora seniorů v MČ Brno-Komín - pořízení materiálového vybavení a zařízení klubovny" - RM6/01517

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Komín o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 100.000,- Kč na akci "Podpora seniorů v MČ Brno-Komín - pořízení materiálového vybavení a zařízení klubovny".

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Komín podpisem žádosti o účelovou dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

5.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s. - činnost a hospodaření společnosti za rok 2010, rozdělení zisku roku 2010, odměny členům statutárního a dozorčího orgánu - RM6/01497

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s.,

 • bere na vědomí Výroční zprávu společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., za rok 2010 včetně zprávy o činnosti společnosti a o předpokládaném vývoji podnikání, zprávy a výroku auditora, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy dozorčí rady,

 • schvaluje
  1. řádnou účetní závěrku společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., za rok 2010,
  2. rozdělení zisku, přičemž příděl do rezervního fondu je ve výši 9.191 tis. Kč, výplata dividendy jedinému akcionáři je ve výši 20.000 tis. Kč a převod nerozděleného zisku na účet nerozdělený zisk minulých let je ve výši 62.719 tis. Kč,
  3. odměny členům statutárního a dozorčího orgánu společnosti v celkové roční výši 1.140 tis. Kč,

 • pověřuje primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady v souladu s přijatým usnesením.


Výroční zpráva společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., za rok 2010 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

6.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s. - jmenování auditora společnosti pro rok 2011 - RM6/01496

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s.,

 • bere na vědomí doporučení představenstva společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., ve věci jmenování auditora pro rok 2011,
 • schvaluje společnost Ekonofin s. r. o. jako auditora společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., pro rok 2011,
 • pověřuje představenstvo společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., zajištěním auditu společnosti schváleným auditorem.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

7.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s. - činnost a hospodaření společnosti za rok 2010 - RM6/01516

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.

 • bere na vědomí
  1. Výroční zprávu společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., za rok 2010 včetně zprávy dozorčí rady společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., a výroku auditora Ing. Rostislava Chalupy, jednatele společnosti BDO CA s. r. o., ze dne 13. 4. 2011,
  2. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku,

 • schvaluje
  1. řádnou účetní závěrku společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., za rok 2010,
  2. rozdělení zisku společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.,
  3. výši odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti,

 • určuje auditora účetní závěrky společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., sestavené k 31. 12. 2011 společnost BDO CA s. r. o., IČ 255 35 269, se sídlem Brno, Marie Steyskalové 14, č. p. 315,

 • pověřuje primátora města Brna vydat "Rozhodnutí jediného akcionáře" v působnosti valné hromady společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., v souladu s přijatým usnesením.


Výroční zpráva společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., včetně účetní závěrky za rok 2010, zprávy o vztazích mezi ovládající a vládanou osobou, rozdělení zisku a výši odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s., tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

8.

Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) - RM6/01539

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) provedené agenturami Standard & Poor´s (A) a Moody´s Investors Service (A2).

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) provedené agenturami Standard & Poor´s (A) a Moody´s Investors Service (A2).

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

9.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci provozních výdajů Kanceláře primátora města Brna - RM6/01535

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu, z důvodu posílení prostředků na položce 5169 - Nákup ostatních služeb.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

10.

Realizace výstav "Po stopách Janáčka" a "Rennes a Brno - setkání pohledů" - návrh dohody o partnerství mezi statutárním městem Brnem a městem Rennes - RM6/01536

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dohodu o partnerství mezi statutárním městem Brnem a městem Rennes v rámci realizace výstav "Po stopách Janáčka" a "Rennes a Brno - setkání pohledů".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu - vytištění bulletinu "Brno staví nové město v rozsahu 8 stran formátu A4 - červenec a prosinec 2011" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/01533

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu - vytištění bulletinu "Brno staví nové město v rozsahu 8 stan formátu A4 - červenec a prosinec 2011" jako nejvhodnější nabídku firmy

 • Strategic Consulting, s. r. o.

Pod Rapidem 10, 100 00 Praha 10,
IČ 257 92 920.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo - vytištění bulletinu "Brno staví nové město v rozsahu 8 stran formátu A4 - červenec a prosinec 2010" mezi statutárním městem Brnem a firmou

 • Strategic Consulting, s. r. o.

Pod Rapidem 10, 100 00 Praha 10,
IČ 257 92 920,

která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

13.

"Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II, v Brně-Novém Lískovci" - výzva k podání nabídky - RM6/01553

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upraveném usnesení.


1.RMB schvaluje

 • výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce "Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II, v Brně-Novém Lískovci", která tvoří přílohu č. 6a tohoto zápisu,
 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 6b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:

 • Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno
 • Swietelsky stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno
 • Cooptel, stavební a. s., Černovické nábřeží 7, 618 00 Brno
 • PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost, s. r. o., Pražákova 60, 619 00 Brno
 • ZEMAKO, s. r. o., stavební a obchodní činnost, Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany
 • EU-DIS, a. s., Školní 3, 664 47 Střelice


3.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

 • Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB


4.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

 • Ing. Petr Kratochvíl - člen ZMB
 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Mgr. Jana Křížová - vedoucí referátu právně-ekonomického OIEF MMB


náhradníci:

 • JUDr. Robert Kerndl - člen RMB
 • MVDr. Vlastimil Žďárský - člen RMB
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
 • Hana Kocourková - referentka Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB


***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/023/13]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

14.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Vídeňská - drobná rekonstrukce na vodovodní síti" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/01523

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Brno, Vídeňská - drobná rekonstrukce na vodovodní síti" jako nejvhodnější nabídku firmy

 • D.I.S., spol. s r. o.

Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/023/14]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

15.

"Dokončení rekonstrukce a dobudování komplexu Janáčkova divadla - ETAPA 2011" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo s firmou FRAMA, spol. s r. o. - RM6/01537

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Dokončení rekonstrukce a dobudování komplexu Janáčkova divadla - ETAPA 2011" jako nejvhodnější nabídku firmy

 • FRAMA, spol. s r. o.

Žižkova 995/17a, 602 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/023/15/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • FRAMA, spol. s r. o.

Žižkova 995/17a, 602 00 Brno

na zhotovení díla "Dokončení rekonstrukce a dobudování komplexu Janáčkova divadla - ETAPA 2011", která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
 • podpisem smlouvy o dílo.

Termín: bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
Termín: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/023/15/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/023/15/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

16.

Souhlas Evropské banky pro obnovu a rozvoj s uzavřením dodatku č. 700 k Nájemní a provozní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - RM6/01499

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podmínkami uvedenými v dopisu Evropské banky pro obnovu a rozvoj ze dne 11. 4. 2011, který tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje primátora města Brna ke spolupodepsání kopie dopisu Evropské banky pro obnovu a rozvoj ze dne 11. 4. 2011.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

17.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1759 v k. ú. Obřany pro stavbu "Brno, Obřany - stoková síť v ulicích Hradiska a Mlýnské nábřeží" - RM6/01518

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 1759 - o výměře 212 m²

v k. ú. Obřany,
z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 202.210,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

18.

Návrh rozpočtového opatření ve FM 4200 - návrh navýšení neinvestičního příspěvku Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/01515

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, na zajištění úprav vodních prvků na náměstí Svobody.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

19.

Návrh na přesun a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - květen 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/01473

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • vyřazení projektu SPP 5033 "Přestavba terminálu na Mendlově náměstí" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 115.000 tis. Kč z rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,
 • vyřazení projektu SPP 5037 "Vzdělávání úředníků pro AIS" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 21.500 tis. Kč z rozpočtu provozních výdajů města Brna,
 • vyřazení projektu SPP 5074 "Informační centrum v Běhounské ulici" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 2.150 tis. Kč z rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,
 • snížení celkových rozpočtových nákladů projektu SPP 5007 "Optimalizace systému provozu sběrných dvorů - I. etapa" z 20.000 tis. Kč na 450 tis. Kč,
 • snížení celkových rozpočtových nákladů projektu SPP 5016 "Rekultivace skládky Černovice - I. etapa" z 83.040 tis. Kč na 4.615 tis. Kč,
 • snížení celkových rozpočtových nákladů projektu SPP 5035 "Superpodatelna" z 148.000 tis. Kč na 2.000 tis. Kč,
 • snížení celkových rozpočtových nákladů projektu SPP 5015 "Rekonstrukce Wilsonova lesa" z 51.803 tis. Kč na 45.803 tis. Kč,
 • zařazení investiční akce SPP 2945 "Přístupová cesta do Wilsonova lesa z ulice Rezkovy" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 3.215 tis. Kč a dobou realizace 2011-2012 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,
 • zařazení projektu SPP 5138 "Propagace jihomoravského regionu prostřednictvím videoprojekcí v brněnském podzemí" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 6.177 tis. Kč a dobou realizace 2011 do rozpočtu provozních výdajů města Brna,
 • rozpočtové opatření dle tabulky za účelem zapojení a přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

21.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "ZŠ Otevřená" - žádost o dotaci - RM6/01578

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 22-24.


1.RMB schvaluje podání žádosti o dotaci z regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt ZŠ Otevřená, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje

 • Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených,
 • Mgr. Marka Havlíka, projektového manažera Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.


***
3.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit

 • dopracování žádosti o dotaci z regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt ZŠ Otevřená,
 • předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

***
úkol č.: [R6/023/21]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2011-05-20]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

22.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/01528

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje manuál realizace projektu Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62, který tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62".

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami, včetně prohlášení v nich obsažených, rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62".

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit primátora města Brna podpisem prohlášení rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

23.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/01531

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje manuál realizace projektu Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20, který tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20".

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami, včetně prohlášení v nich obsažených, rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20".

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit primátora města Brna podpisem prohlášení rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

24.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/01530

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje manuál realizace projektu Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44, který tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44".

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami, včetně prohlášení v nich obsažených, rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44".

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit primátora města Brna podpisem prohlášení rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

25.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/01529

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje manuál realizace projektu Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64, který tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64".

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami, včetně prohlášení v nich obsažených, rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64".

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit primátora města Brna podpisem prohlášení rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

26.

Projekt Vila Tugendhat - rozhodnutí s podmínkami o poskytnutí dotace - RM6/01561

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB ruší část svého usnesení ze schůze RMB č. R5/142, bod č. 31, ze dne 27. 4. 2010, které zní:

"2.RMB schvaluje
- podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu Vila Tugendhat, které tvoří přílohu č. 17b tohoto zápisu,
- registrační list projektu Vila Tugendhat, který tvoří přílohu č. 17c tohoto zápisu."


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) z Integrovaného operačního programu na projekt "Vila Tugendhat".

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu, včetně prohlášení v nich obsažených, na projekt "Vila Tugendhat".

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit primátora města Brna podpisem prohlášení podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Vila Tugendhat".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

27.

Projekt Zateplení ZŠ Mutěnická - rozhodnutí a smlouva o poskytnutí dotace - RM6/01563

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 28.


1.RMB schvaluje manuál realizaci projektu Zateplení ZŠ Mutěnická, který tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek ze Státního fondu životního prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Mutěnická".

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu č. 09038483 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Mutěnická".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

28.

Projekt Zateplení ZŠ a MŠ Chalabalova a ZŠ Jihomoravské nám. v Brně - rozhodnutí a smlouva o poskytnutí dotace - RM6/01562

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje manuál realizace projektu Zateplení ZŠ a MŠ Chalabalova a ZŠ Jihomoravské nám. v Brně, který tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek ze Státního fondu životního prostředí na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ Chalabalova a ZŠ Jihomoravské nám. v Brně".

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu č. 09039073 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ Chalabalova a ZŠ Jihomoravské nám. v Brně".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

29.

Smlouva o realizaci projektu "Denní centrum pro lidi bez domova a nízkoprahové ubytovací zařízení" zařazeného do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - RM6/01514

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o realizaci projektu "Denní centrum pro lidi bez domova a nízkoprahové ubytovací zařízení" zařazeného do Integrovaného plánu rozvoje města Brna uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a

 • Diecézní charitou Brno

tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
IČ 449 90 260,

která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

30.

Propagace Muzea loutek - dodatek č. 1 ke kupní smlouvě se společností CONY CZ, s. r. o. - RM6/01565

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 31.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností

 • CONY CZ, s. r. o.

se sídlem v Brně, Cejl 20, PSČ 602 00
IČ 255 78 057.

Dodatek tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

31.

Propagace Muzea loutek - dodatek č. 1 ke kupní smlouvě se společností OREA HOTELS s. r. o. - RM6/01564

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností

 • OREA HOTELS s. r. o.

se sídlem v Brně, Křížkovského 47, PSČ 603 00
IČ 271 76 657.

Dodatek tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

32.

Smlouva o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a ViaFit, s. r. o. - RM6/01532

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a ViaFit, s. r. o., která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

33.

Záměr pronájmu nebytových prostor - kanceláře č. 19 se zázemím v objektu Domu pánů z Kunštátu v k. ú. Město Brno - RM6/01550

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 34.


1.RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor - kanceláře č. 19 o výměře 15,80 m² se zázemím v III. nadzemním podlaží objektu Domu pánů z Kunštátu v Brně, Dominikánská 9, č. p. 348, na pozemku p. č. 478/1 v k. ú. Město Brno, předaných k hospodaření Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, IČ 001 01 486, formou nabídkového řízení.

2.RMB schvaluje podmínky nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 19 o výměře 15,80 m² se zázemím v III. nadzemním podlaží objektu Domu pánů z Kunštátu v Brně, Dominikánská 9, č. p. 348, na pozemku p. č. 478/1 v k. ú. Město Brno, které tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3.RMB ukládá PhDr. Vieře Rusinkové, pověřené vedením Odboru kultury MMB, zajistit zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor a podmínek nabídkového řízení zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/023/33]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

34.

Záměr pronájmu nebytových prostor - kanceláře č. 20 se zázemím v objektu Domu pánů z Kunštátu v k. ú. Město Brno - RM6/01551

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost nájemce doručenou dne 25. 3. 2011 o změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 7300300058 v objektu Dům pánů z Kunštátu v Brně, Dominikánská 9, 602 00 Brno.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor - kanceláře č. 20 o výměře 20,55 m² se zázem&#$08m v objektu Dům pánů z Kunštátu v Brně, Dominikánská 9, 602 00 Brno, č. p. 348, na pozemku p. č. 478/1 v k. ú. Město Brno.

***
3.RMB ukládá PhDr. Vieře Rusinkové, pověřené vedením Odboru kultury MMB, zajistit zveřejnění záměru pronájmu výše uvedených nebytových prostor zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/023/34]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

35.

Zrušení nabídkového řízení a záměr pronájmu nebytových prostor - kanceláře č. 211 se zázemím v objektu kina Art v Brně v k. ú. Veveří - RM6/01554

Bylo hlasováno bez rozpravy.


 
1.RMB ruší usnesení R6/009. schůze RMB konané dne 19. 1. 2011, bod č. 29, které zní:

"1.RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor - kanceláře č. 211 o výměře 18 m² se zázemím v II. nadzemním podla&#$05í objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19 - Botanická 16, č. p. 783, na pozemku p. č. 1271 v k. ú. Veveří, předaných k hospodaření Brněnskému kulturnímu centru, příspěvkové organizaci, Radnická 2-10, Brno, IČ 001 01 460, formou nabídkového řízení.

2.RMB schvaluje podmínky nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 211 o výměře 18 m² se zázemím v objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19 - Botanická 16, č. p. 783, na pozemku p. č. 1271 v k. ú. Veveří, které tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB ukládá PhDr. Vieře Rusinkové, pověřené vedením Odboru kultury MMB, zajistit zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor a podmínek nabídkového řízení zákonem stanoveným způsobem.
úkol č.: [R6/009/29]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]"


 
2.RMB ruší usnesení R6/017. schůze RMB konané dne 30. 3. 2011, bod č. 30, které zní:

"1. RMB bere na vědomí protokol o otvírání obálky s nabídkou na pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 211 o výměře 18 m² se zázemím v II. nadzemním podlaží objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19 - Botanická 16, č. p. 783 na pozemku p. č. 1271, v k. ú. Veveří.

2. RMB schvaluje pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 211 o výměře 18 m² se zázemím v II. nadzemním podlaží objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19 - Botanická 16, č. p. 783 na pozemku p. č. 1271, v k. ú. Veveří, Romanu Zelenákovi, IČ 68695071 s místem podnikání Mendlovo náměstí 685/15b, 603 00 Brno, za nájemné 21.600,- Kč/rok a za podmínek uvedených ve smlouvě o nájmu nebytových prostor, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje PhDr. Vieru Rusinkovou, pověřenou vedením Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor."


 
3.RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor - kanceláře č. 211 o výměře 18 m² se zázemím v II. nadzemním podlaží objektu kina Art v Brně, Cihl&#$07řská 19 - Botanická 16, č. p. 783, na pozemku p. č. 1271, v k. ú. Veveří, předaných k hospodaření Brněnskému kulturnímu centru, příspěvkové organizaci, Radnická 2-10, Brno, IČ 001 01 460, formou nabídkového řízení.

4.RMB schvaluje podmínky nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 211 o výměře 18 m² se zázemím v objektu kina Art v Brn&#$01, Cihlářská 19 - Botanická 16, č. p. 783, na pozemku p. č. 1271, v k. ú. Veveří, které tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
5.RMB ukládá PhDr. Vieře Rusinkové, pověřené vedením Odboru kultury MMB, zajistit zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor a podmínek nabídkového řízení zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/023/35]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

36.

Návštěvní řád pro Městský fotbalový stadion při ul. Srbská 47a v Brně - RM6/01525

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje návštěvní řád pro Městský fotbalový stadion při ul. Srbská 47a v Brně, který tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

37.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 779 v k. ú. Město Brno z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01543

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 38.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 779 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 980 m²

v k. ú. Město Brno,
z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

38.

Záměr prodeje budovy Filkukova č. or. 39, č. p. 2078, s pozemky p. č. 3125/54, 4640/1 a 4640/2, vše v k. ú. Řečkovice - RM6/01540

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem prodeje nemovitostí
- budovy Filkukova č. or. 39, č. p. 2078, způsob využití technická vybavenost, postavené na pozemku p. č. 3125/54
- pozemků

 • p. č. 3125/54 - zast. plocha a nádv., o výměře 235 m²
 • p. č. 4640/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 112 m²
 • p. č. 4640/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 57 m²

vše v k. ú. Řečkovice,
formou nabídkového řízení se stanovením minimální nabídkové kupní ceny 4.200.000,- Kč se splatností před podpisem kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

40.

Návrh na zrušení usnesení ve věci budoucího prodeje částí pozemků p. č. 2380, 2387 a 301/61, vše v k. ú. Nový Lískovec a nesouhlas s udělením předchozího souhlasu RMB MČ Brno-Nový Lískovec k uzavření smlouvy na pronájem částí pozemků p. č. 2380, 2387 a 301/61, vše v k. ú. Nový Lískovec - RM6/01546

Bylo hlasováno bez rozpravy.


 
1.RMB bere na vědomí

 • skutečnost, že smlouva o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dosud nebyla uzavřena, a to z důvodů stojících plně na straně společnosti COMSA International a. s.,
 • přípis společnosti COMSA International a. s. ze dne 18. 1. 2010 adresovaný Ing. Drápalové, starostce MČ Brno-Nový Lískovec, obsahující sdělení, že společnost nebude moci projekt Starý Albert realizovat,
 • žádost společnosti S-A-S spol. s r. o. ze dne 9. 6. 2010 adresovanou MČ Brno-Nový Lískovec obsahující projev zájmu o "vybudování smluvních vztahů", které zajistí výstavbu bytového domu s obchodními prostory, službami a garážovými stáními v místě stávajícího objektu - Starý Albert,
 • usnesení ZMČ Brno-Nový Lískovec ze dne 23. 6. 2010 v předmětné věci,
 • žádost RMČ Brno-Nový Lískovec o souhlas RMB s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků p. č. 2380, 2387 a 301/61, vše v k. ú. Nový Lískovec, obsaženou v usnesení č. 2/2011 schůze RMČ konané dne 2. 2. 2011 včetně návrhu podmínek nájemní smlouvy,
 • žádost společnosti JET IMPERA, a. s., ze dne 28. 3. 2011 obsahující projev zájmu o vybudování nového objektu na části pozemku p. č. 2380 v k. ú. Nový Lískovec,
 • přípis společnosti COMSA International a. s. ze dne 22. 4. 2011 obsahující potvrzení trvalého zájmu o projekt Nový Lískovec.


 
2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit odst. 2. usnesení Z5/027. zasedání konaného dne 8. 9. 2009, bod č. 117, který zní:

"2. ZMB schvaluje

- budoucí prodej částí pozemků
- p. č. 2380 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.664 m²

- p. č. 2387 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 21 m²

- p. č. 301/61 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 51 m²

vše v k. ú. Nový Lískovec,
společnosti COMSA International a. s. za dohodnutou kupní cenu 8.332.800,- Kč;

- budoucí zřízení věcného břemene umístění stavby k částem pozemků
- p. č. 2380 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 173 m²

- p. č. 2387 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 113 m²

vše v k. ú. Nový Lískovec,
ve prospěch společnosti COMSA International a. s. jako budoucího vlastníka objektu bytového domu, který bude postaven na částech pozemků p. č. 2380, 2387 a 301/61, vše v k. ú. Nový Lískovec,
a k tíži statutárního města Brna jako vlastníka částí pozemků p. č. 2380 a 2387, vše v k. ú. Nový Lískovec,
za dohodnutou cenu ve výši 1.098.240,- Kč bez DPH;

- budoucí zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky, kanalizační stoky DN 400, vodovodního řadu DN 400 a DN 600 na pozemcích p. č. 2380, p. č. 2387, p. č. 301/61 v k.ú. Nový Lískovec, dotčení ochranným pásmem vodovodního řadu DN 250, DN 600, DN 400, DN 100 a kanalizační stoky DN 300 a DN 400, omezení činností v ochranném území/pásmu a právo chůze a jízdy pro statutární město Brno a osobu určenou statutárním městem Brnem;

- budoucí zřízení věcného břemene uložení podzemního kabelu veřejného osvětlení a stožárů veřejného osvětlení na pozemcích p. č. 2387 a p. č. 2380 v k. ú. Nový Lískovec, omezení činností v ochranném pásmu a právo chůze a jízdy pro statutární město Brno a osobu určenou statutárním městem Brnem;

- MČ Brno-Nový Lískovec udělení výjimky z ust. čl. 76 odst. 9 písm. b) Statutu města Brna ve věci zohlednění výdajů ve výši 9.300.000,- Kč vynaložených MČ Brno-Nový Lískovec na pořízení objektu občanské vybavenosti č. p. 410 postaveného na pozemku p. č. 2380 v k. ú. Nový Lískovec takto: část kupní ceny za prodej nemovitostí do výše 9.300.000,- Kč bude příjmem rozpočtu MČ, případná zbývající část kupní ceny bude dělena ve smyslu čl. 76 odst. 9 písm. b) Statutu města Brna,

  • souhlasí s demolicí objektu občanské vybavenosti č. p. 410 postaveného na pozemku p. č. 2380 v k. ú. Nový Lískovec,


za podmínek smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, které tvoří přílohu č. 77 těchto usnesení."


 
3.RMB neuděluje MČ Brno-Nový Lískovec předchozí souhlas dle ust. čl. 75 odst. 4 písm. a) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, k uzavření smlouvy na pronájem částí pozemků
- p. č. 2380 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.664 m²

- p. č. 2387 - ost. plocha, zeleň, o výměře 1.857 m²

- p. č. 301/61 - ost. plocha, zeleň, o výměře 519 m²

v k. ú. Nový Lískovec,
na dobu neurčitou za účelem demolice stávajícího objektu a vybudování bytového domu s nebytovými prostory a garážovým stáním.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

41.

Záměr směny části pozemku p. č. 562/5 a pozemků p. č. 562/6, 562/7 a 562/8, vše v k. ú. Komárov, ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky p. č. 601/1, 601/11, 601/12 a 601/13, vše v k. ú. Ponava, ve vlastnictví spol. STAREZ - SPORT, a. s. - návrh na změnu usnesení - RM6/01545

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí skutečnost, že v průběhu příprav směny pozemků v k. ú. Komárov ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky v k. ú. Ponava ve vlastnictví spol. STAREZ - SPORT, a. s., schválené na Z5/037. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 7. 9. 2010 došlo k zaměření stavby na pozemku p. č. 601/11 a místo původních dvou parcel p. č. 601/1 a 601/11 v k. ú. Ponava o celkové výměře 12.754 m² vznikly parcely p. č. 601/1, 601/11, 601/12 a 601/13 o celkové výměře 12.755 m², předmětem směny schválené v ZMB však byly pouze parcely p. č. 601/1 a 601/11 v k. ú. Ponava.

2.RMB souhlasí se záměrem směny
části pozemku
- p. č. 562/5 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 20.006 m², který vznikl oddělení z pozemku p. č. 562/5 dle GP č. 810-28/2010 ze dne 29. 3. 2010
a pozemků
- p. č. 562/6 - zast. plocha a nádv., o výměře 675 m²
- p. č. 562/7 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 254 m²
- p. č. 562/8 - zast. plocha a nádv., o výměře 41 m²

vše v k. ú. Komárov,
ve vlastnictví statutárního města Brna.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení Z5/037. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 7. 9. 2010, bod č. 164, které zní:

"ZMB schvaluje

1. směnu části pozemku
- p. č. 562/5 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 20.006 m², který vznikl oddělením z poz. p. č. 562/5 dle GP č. 810-28/2010 ze dne 29. 3. 2010 a pozemků
- p. č. 562/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 675 m²
- p. č. 562/7 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 254 m²

- p. č. 562/8 - zastavěná plocha a n&#$07dvoří, o výměře 41 m²

vše k. ú. Komárov ve vlastnictví statutárního města Brna
za pozemky
- p. č. 601/1 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 4.109 m²

- p. č. 601/11 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 6.723 m²

oba k. ú. Ponava ve vlastnictví spol. STAREZ - SPORT, a. s., bez doplatku;

2. zřízení věcného břemene uložení vedení kanalizační stoky DN 2700/2400 včetně jejího ochranného pásma na pozemku p. č. 562/5 v k. ú. Komárov ve prospěch statutárního města Brna a Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., za podmínek, které tvoří přílohu č. 138 těchto usnesení."


takto:

ZMB schvaluje

1) směnu
části pozemku
- p. č. 562/5 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 20.006 m², který vznikl oddělením z pozemku p. č. 562/5 dle GP č. 810-28/2010 ze dne 29. 3. 2010
a pozemků
- p. č. 562/6 - zast. plocha a nádv., o výměře 675 m²
- p. č. 562/7 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 254 m²
- p. č. 562/8 - zast. plocha a nádv., o výměře 41 m²

vše v k. ú. Komárov,
ve vlastnictví statutárního města Brna

za pozemky
- p. č. 601/1 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, o v&#$06měře 4.109 m²
- p. č. 601/11 - zast. plocha a nádv., o výměře 6.723 m²
- p. č. 601/12 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 1.750 m²

- p. č. 601/13 - ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 173 m²

vše v k. ú. Ponava,
ve vlastnictví spol. STAREZ - SPORT, a. s.

bez doplatku,

2) zřízení věcného břemene uložení vedení kanalizační stoky DN 2700/2400 včetně jejího ochranného pásma na pozemku p. č. 562/5 v k. ú. Komárov ve prospěch statutárního města Brna a Brněnských vodáren a kanalizací, a. s.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

42.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 484/5, 523/2, 534/3, 536/1, 536/6, 537/2, 538/2, 539/2, 539/3, 540/2, 541/1, 541/2, 541/3, 542/1, 542/2, 543/2, 544/2, 545 v k. ú. Komárov - RM6/01542

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-jih svěření pozemků
- p. č. 484/5 - orná půda, o výměře 4.970 m²

- p. č. 523/2 - ost. plocha, o výmě&#$04e 497 m²
- p. č. 534/3 - zahrada, o výměře 66 m²

- p. č. 536/1 - orná půda, o výměře 399 m²

- p. č. 536/6 - orná půda, o výměře 3.698 m²
- p. č. 537/2 - zahrada, o výměře 441 m²

- p. č. 538/2 - zahrada, o výměře 428 m²
- p. č. 539/2 - zahrada, o výměře 366 m²
- p. č. 539/3 - zahrada, o výměře 43 m²
- p. č. 540/2 - zahrada, o výměře 385 m²

- p. č. 541/1 - zahrada, o výměře 321 m²
- p. č. 541/2 - zast. plocha, o výměře 33 m²
- p. č. 541/3 - zahrada, o výměře 377 m²
- p. č. 542/1 - zahrada, o výměře 351 m²
- p. č. 542/2 - zahrada, o výměře 376 m²
- p. č. 543/2 - zahrada, o výměře 422 m²
- p. č. 544/2 - zahrada, o výměře 452 m²
- p. č. 545 - zahrada, o výměře 740 m²

vše v k. ú. Komárov,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 82 přílohy č. 4, do doby realizace záměru dle ÚPmB a s doplňující podmínkou: omezením pro nájemce budovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

43.

Návrh dispozice s rekreačním objektem Jihlávka (okres Jihlava) - RM6/01541

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB bere na vědomí žádost A KLUBY ČR, o. p. s., ze dne 24. 2. 2011 o poskytnutí objektu Jihlávka obecně prospěšné společnosti A Kluby ČR za účelem provozování terapeutické komunity zaměřené na klienty závislé na alkoholu.

2.RMB souhlasí se záměrem bezúplatného převodu nemovitostí
- budovy Jihlávka č. p. 93, způsob využití bydlení, postavené na pozemku p. č. st. 98
- pozemku p. č. st. 98 - zast. plocha a nádv., o výměře 501 m²

vše v k. ú. Jihlávka,
A KLUBY ČR, o. p. s.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

44.

Dodatek č. 30 k dohodě mezi statutárním městem Brnem a Stavoprojektou stavební firmou, a. s., o zajištění podmínek pro uzavření smlouvy o právu stavby k řízením dle stavebního zákona č. 62059025 ze dne 10. 8. 2005, ve znění platných dodatků - lodžie Mikulčická 16 v k. ú. Slatina - RM6/01547

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 30 k dohodě mezi statutárním městem Brnem a Stavoprojektou stavební firmou a. s. o zajištění podmínek pro uzavření smlouvy o právu stavby k řízením dle stavebního zákona č. 62059025 ze dne 10. 8. 2005, ve znění dodatků č. 1-29, jímž se rozšiřuje platnost podmínek dohody na část pozemku
- p. č. 2973 - ost. plocha, o výměře 6 m²

a na tři části pozemku
- p. č. 2972 - ost. plocha, o celkové výměře 18 m²

vše v k. ú. Slatina,
dotčené výměnou balkónů za samonosné lodžie na bytovém domě Mikulčická 16, obec Brno. Dodatek tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

45.

Dodatky ke smlouvám uzavřeným mezi společností CTP Invest, spol. s r. o., a statutárním městem Brnem - Brněnská průmyslová zóna - Černovická terasa - RM6/01569

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB, v souladu s usnesením R6/019. schůze RMB konané dne 20. 4. 2011, bod č. 31, kterým RMB mj. souhlasila se zněním tezí dodatků ke smlouvám č. 0063101704106, č. 0063101704107 a č. 0063101704108 uzavřených mezi společností CTP Invest, spol. s r. o., a statutárním městem Brnem,

1) schvaluje

 • dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem k pozemku plochy 2.1.A v k. ú. Černovice, obec Brno, za účelem výstavby a následného provozování průmyslových objektů č. 0063101704106 uzavřené dne 21. 12. 2010 mezi statutárním městem Brnem a společností CTP Invest, spol. s r. o.,
 • dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí nájemní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem k pozemku plochy 2.1.B v k. ú. Černovice, obec Brno, za účelem výstavby a následného provozování průmyslových objektů č. 0063101704108 uzavřené dne 21. 12. 2010 mezi statutárním městem Brnem a společností CTP Invest, spol. s r. o.,
 • dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem k pozemku plochy 2.2.A, 2.2.B v k. ú. Černovice, obec Brno, za účelem výstavby a následného provozování průmyslových objektů č. 0063101704107 uzavřené dne 22. 10. 2010 mezi statutárním městem Brnem a společností CTP Invest, spol. s r. o.,

v částech týkajících se pronájmu pozemků. Dodatky tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2) doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem k pozemku plochy 2.1.A v k. ú. Černovice, obec Brno, za účelem výstavby a následného provozování průmyslových objektů č. 0063101704106 uzavřené dne 21. 12. 2010 mezi statutárním městem Brnem a společností CTP Invest, spol. s r. o.,
 • dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí nájemní smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem k pozemku plochy 2.1.B v k. ú. Černovice, obec Brno, za účelem výstavby a následného provozování průmyslových objektů č. 0063101704108 uzavřené dne 21. 12. 2010 mezi statutárním městem Brnem a společností CTP Invest, spol. s r. o.,
 • dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem k pozemku plochy 2.2.A, 2.2.B v k. ú. Černovice, obec Brno, za účelem výstavby a následného provozování průmyslových objektů č. 0063101704107 uzavřené dne 22. 10. 2010 mezi statutárním městem Brnem a společností CTP Invest, spol. s r. o.,

v částech týkajících se budoucího prodeje pozemků a za podmínek uvedených v těchto dodatcích.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

47.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44" - výběr nejvhodnější nabídky, mandátní smlouva - RM6/01534

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru akce "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44" jako nejvhodnější nabídku

 • Ing. Petra Pokorného


 
2.RMB schvaluje mandátní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a

 • Ing. Petrem Pokorným

která tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
3.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem mandátní smlouvy na výkon technického dozoru akce "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

48.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Výměna plynových kotlů v areálu Pisárecká 11" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností AZ TOPENÁŘI, spol. s r. o. - RM6/01527

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Výměna plynových kotlů v areálu Pisárecká 11" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • AZ TOPENÁŘI, spol. s r. o.

Kozinova 5, 627 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • AZ TOPENÁŘI, spol. s r. o.

Kozinova 5, 627 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

49.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0066100505604 na akci "Zpracování projektové dokumentace - Mendlovo nám. 14" uzavíraný se společností Pam Arch s. r. o. - RM6/01526

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0066100505604 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Pam Arch s. r. o.

Vránova 3/1241, 621 00 Brno,

který tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

50.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na "Prvky pro dětské hřiště v MČ Brno-Maloměřice a Obřany" - RM6/01567

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Maloměřice a Obřany o dotaci z rozpočtu JmK na akci "Prvky pro dětské hřiště v MČ Brno-Maloměřice a Obřany" ve výši 300.000,- Kč bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje starostku MČ Brno-Maloměřice a Obřany podpisem žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

51.

"Cyklistická stezka Kšírova - Sokolova" - výzva k podání nabídky - RM6/01552

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 28a tohoto zápisu,
 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 28b tohoto zápisu,

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 • seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:
  • Skanska a. s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno
  • FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno
  • Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno
  • IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
  • Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., Hudcova 72, 621 00 Brno


2.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

 • Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
 • Ing. Josef Luňáček - technický ředitel BKOM a. s.
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
 • Ing. Bc. Pavel Burian - ved. odd. zakázky a výběrových řízení BKOM a. s.


3.RMB jmenuje hodnotící komisi:
členové:

 • JUDr. Robert Kerndl - člen RMB
 • Mgr. Josef Haluza - člen ZMB
 • Mgr. Martin Jelínek - vedoucí OŠMT MMB
 • Ing. Josef Luňáček - technický ředitel BKOM a. s.
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB


náhradníci:

 • Ing. Petr Kratochvíl - člen ZMB
 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • Ing. Jaromír Novák - technik OŠMT MMB
 • Ing. Bc. Pavel Burian - ved. odd. zakázky a výběrových řízení BKOM a. s.
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB


***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/023/51]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

52.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/01559

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje manuál realizace projektu Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68, který tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68".

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami, včetně prohlášení v nich obsažených, rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68".

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit primátora města Brna podpisem prohlášení rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

53.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/01560

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje manuál realizace projektu Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9, který tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9".

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami, včetně prohlášení v nich obsažených, rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9".

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit primátora města Brna podpisem prohlášení rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

54.

Smlouva o poskytnutí právních služeb ve věci žalobce Patrika Lukase - RM6/01549

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • smlouvu o poskytnutí právních služeb uzavíranou s advokátem JUDr. Radkem Ondrušem na dobu určitou do ukončení soudního jednání č. j. 34C 20/2010-2 včetně výkonu případných rozhodnutí ve věci žalobce Patrika Lukase a žalovaným statutárním městem Brnem za odměnu v celkové výši 10.000,- Kč + DPH, která tvoří přílohu č. 31a tohoto zápisu,
 • plnou moc od primátora pro advokáta JUDr. Radka Ondruše k zastupování statutárního města Brna v soudním sporu vedeném u Městského soudu v Brně pod č. j. 34C 20/2010-2, která tvoří přílohu č. 31b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje ředitele Městské policie Brno podpisem této smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

56.

Návrh směny pozemků v k. ú. Trnitá pro stavbu "Tramvaj Plotní - soubor staveb" - RM6/01576

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemků
- p. č. 546/2 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 149 m²
- p. č. 560/172 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 11 m²

- p. č. 560/173 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 872 m²

oba vzniklé oddělením podle geometrického plánu č. 967-12/2011 z pozemku p. č. 560/1
- p. č. 605/3 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m², kter&#$06 vznikl oddělením podle geometrického plánu č. 967-12/2011 z pozemku p. č. 605/1
- p. č. 606/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 37 m²
- p. č. 1177 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 1178 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 1179 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 18 m²
- p. č. 1180 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 1181 - zast. plocha a n&#$07dv., o výměře 18 m²
- p. č. 1182 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²
- p. č. 1183 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²
- p. č. 1184 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²

- p. &#$03. 1185 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 1186 - zast. plocha a nádv., o výměře 21 m²

vše v k. ú. Trnitá,
ve vlastnictví statutárního města Brna

za pozemky
- p. č. 480/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 97 m²
- p. č. 480/3 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 84 m²
- p. č. 482/34 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 235 m²

- p. č. 560/157 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1.320 m²
- p. č. 560/158 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 958 m²

oba odděleny dle geometrického plánu č. 959-21/2010 z pozemku p. č. 560/155
- p. č. 560/159 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 44 m², oddělený dle geometrického plánu č. 959-21/2010 z pozemku p. č. 560/108
- p. č. 565/6 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 31 m²

- p. č. 565/7 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 16 m²

oba odděleny dle geometrického plánu č. 959-21/2010 z pozemku p. č. 565/3
vše v k. ú. Trnitá,
ve vlastnictví společnosti Škrobárna Reality, a. s.

s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků ve výši 80.000,- Kč a s úhradou nákladů spojených se stavebními úpravami ve výši 2.649.113,- Kč pro společnost Škrobárna Reality, a. s., za podmínek uvedených ve směnné smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

55.

Smlouva o spolupráci statutárního města Brna - Městské policie Brno s Českou republikou, Vyšší policejní školou Ministerstva vnitra v Brně - RM6/01556

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o spolupráci mezi statutárním městem Brnem - Městskou policií Brno a Českou republikou, Vyšší policejní školou Ministerstva vnitra v Brně, která tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje ředitele Městské policie Brno podpisem této smlouvy o spolupráci.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

58.

"Dodávka elektrické energie a zemního plynu pro objekty statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku" - provedení průzkumu trhu u veřejné zakázky na službu - zastoupení zadavatele v zadávacím řízení dle ust. § 151 zákona o veřejných zakázkách - RM6/01574

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB souhlasí

 • se záměrem zadání podlimitní (popř. nadlimitní) veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro objekty statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB,
 • se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky o sdružených službách dodávky zemního plynu pro objekty statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB,
 • se záměrem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Zadavatelská činnost při výběru dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro objekty statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB.


2.RMB schvaluje

 • provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu,
 • seznam dodavatelů u nichž bude průzkum trhu proveden:
  • eCENTRE, a. s., Jankovcova 1518/2, 170 000 Praha 7 (IČ 271 49 862)
  • PPE.CZ s. r. o., Generála Sochora 1379/6, 708 00 Ostrava - Poruba (IČ 258 63 568)
  • ECONOMY.CZ s. r. o., Trojmezní 1537/46, PSČ 190 00 Praha 9 (IČ 257 41 276)
  • AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s. r. o., Přísnotice 293, 664 63 Přísnotice (IČ 276 78 971)
  • Leoš Tichý, Botanická 61/67, 602 00 Brno - Ponava (IČ 479 39 095)


3.RMB schvaluje hodnotící komisi ve složení:

   • Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
   • Vít Blaha - člen RMB
   • Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB
   • Ing. Pavel Březa - člen ZMB
   • Petr Gabriel - vedoucí OSM MMB


***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit provedení průzkumu trhu a předložit materiál na zadání veřejné zakázky do RMB.
***
úkol č.: [R6/023/58]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

59.

Návrh na poskytnutí investičního transferu MČ Brno-střed na pořízení rolby pro zimní stadion Úvoz - návrh rozpočtového opatření - RM6/01579

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí investičního transferu MČ Brno-střed ve výši 2.200 tis. Kč na pořízení rolby pro zimní stadion Úvoz s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 13. 1. 2012,
 • rozpočtové opatření dle tabulky.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

60.

Veřejná zakázka na služby "Poskytování služeb za účelem prezentace statutárního města Brna" - návrh rozpočtového opatření - RM6/01580

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zajištění prezentace statutárního města Brna prostřednictvím basketbalového klubu Frisco Sika Brno.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

61.

Návrh dodatku č. 1 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace, úplné znění zřizovací listiny Muzea města Brna, příspěvkové organizace - RM6/01577

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • ve smyslu st. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předání nemovitého majetku k hospodaření Muzeu města Brna, příspěvkové organizaci, a to pozemku p. č. 672/3 - zast. plocha a nádvoří, k. ú. Město Brno, obec Brno,
 • dodatek č. 1 ke zřizovací listině Muzea města Brna, příspěvkové organizace,
 • úplné znění zřizovací listiny Muzea města Brna, příspěvkové organizace.


Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

62.

Deklarace podpory elektrizace trati Brno - Zastávka u Brna - RM6/01581

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje deklaraci podpory elektrizace trati Brno - Zastávka u Brna, která tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje primátora města Brna podpisem deklarace podpory elektrizace trati Brno - Zastávka u Brna.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

63.

"Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v Novém Lískovci" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PROSTAVBY, a. s. - RM6/01587

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v Novém Lískovci" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace.

2.RMB bere na vědomí odeslání písemné výzvy k jednání pro veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v Novém Lískovci" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v jednacím řízení bez uveřejnění.

3.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v Novém Lískovci" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • PROTAVBY, a. s.

Zengrova 2693/2, 615 00 Brno.

4.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • PROSTAVBY, a. s.

Zengrova 2693/2, 615 00 Brno

na zhotovení díla "Rekonstrukce sportovišť při ZŠ v Novém Lískovci", který tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

 • podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".


***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
Termín: do 48 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/023/63/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/023/63/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

64.

Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství snoubenců pro člena Zastupitelstva města Brna - Mgr. Martina Andera, Ph.D. - RM6/01596

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB pověřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Martina Andera, Ph.D., člena Zastupitelstva města Brna, k přijímání prohlášení o uzavření manželství snoubenců dle § 4 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, na území statutárního města Brna do konce volebního období Zastupitelstva města Brna 2010-2014.

2.RMB stanoví oprávnění člena Zastupitelstva města Brna Mgr. Martina Andera, Ph.D., užívat při občanském obřadu závěsný odznak se státním znakem České republiky v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, 1 byl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

65.

Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství snoubenců pro členku Zastupitelstva města Brna - Ing. Janu Drápalovou - RM6/01597

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB pověřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Janu Drápalovou, členku Zastupitelstva města Brna, k přijímání prohlášení o uzavření manželství snoubenců dle § 4 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, na území statutárního města Brna do konce volebního období Zastupitelstva města Brna 2010-2014.

2.RMB stanoví oprávnění členky Zastupitelstva města Brna Ing. Jany Drápalové užívat při občanském obřadu závěsný odznak se státním znakem České republiky v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 1 byl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

66.

Změna tajemníka v konkurzním řízení na obsazení místa ředitel/ka MŠ Brno, Kneslova 7 - RM6/01588

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění část usnesení R6/020. schůze RMB konané dne 27. 4. 2011, bod č. 1c část 3, která zní:

"RMB pověřuje Mgr. Dagmaru Hanákovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise."


takto:

RMB pověřuje Mgr. Markétu Bobčíkovou funkcí tajemnice konkurzní komise v konkurzním řízení na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy Brno, Kneslova 7, která není členkou konkurzní komise, v souladu s § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

67.

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/006


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zařadit do programu zasedání ZMB č. Z6/006, které se bude konat od 17. 5. 2011, následující body:

 1. Návrh na zrušení usnesení ve věci budoucího prodeje částí pozemků p. č. 2380, 2387 a 301/61, vše v k. ú. Nový Lískovec a předchozí souhlas RMB MČ Brno-Nový Lískovec k uzavření smlouvy na pronájem částí pozemků p. č. 2380, 2387 a 301/61, vše v k. ú. Nový Lískovec na dobu neurčitou - RM6/01546
 2. Návrh na poskytnutí investičního transferu MČ Brno-střed na pořízení rolby pro zimní stadion Úvoz - návrh rozpočtového opatření - RM6/01579
 3. Veřejná zakázka na služby "Poskytování služeb za účelem prezentace statutárního města Brna" - návrh rozpočtového opatření - RM6/01580


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vyřadit z programu zasedání ZMB č. Z6/006, které se bude konat od 17. 5. 2011, následující body:

 1. Zřízení Fondu statické dopravy - RM6/01582
 2. Návrh změny usnesení ve věci prodeje id. 3/8 pozemků p. č. 1185, 1186 a 1187 v k. ú. Jundrov - RM6/01544


 

68.

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 1. Závěrečné zprávy k projektům spolufinancovatelným z evropských fondů
 2. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna

 
 
 
 

 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 
 
Ověřovatelé:

doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., v. r.
JUDr. Jiří Oliva, v. r.

 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

 
 
V Brně dne 11. 5. 2011
Zapsala Marcela Marečková