Statutární město Brno
Rada města Brna

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/019
konané dne 20. dubna 2011

Program:

1a.

Přehled účasti na schůzích komisí RMB - RM6/01223

1b.

Organizační změna v Úseku sociálně-kulturním v Kanceláři projektu "Brno - Zdravé město" - RM6/01302

1c.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní a mateřské školy Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace - RM6/01338

1d.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy Brno, Jana Babáka 1, příspěvkové organizace - RM6/01337

1e.

Jmenování a stanovení platu ředitelky Základní a mateřské školy Brno, Elišky Přemyslovny 10, p. o. - RM6/01416

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/01319

3.

Záměr prodeje pozemků p. č. 1077/1, 1079/1, 1080/1 a částí pozemků p. č. 1078/1, 1078/2 a 1078/3 v k. ú. Ponava do vlastnictví společnosti Bobycentrum Alfa a. s. - RM6/01324

4.

"Poskytování kvalifikovaných časových razítek" - zadání podlimitní veřejné zakázky, výzva k podání nabídky - RM6/01361

5.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Upgrade telefonních ústředen MMB" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RMB/01360

6.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Technická podpora aplikace CA ServiceDesk" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/01359

8.

"Regionální biocentrum Cacovický ostrov - revitalizace" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o. - RM6/01314

9.

Nabytí věcného břemene na pozemcích p. č. 2003/5 v k. ú. Holásky a p. č. 87/10 v k. ú. Brněnské Ivanovice pro stavbu "Cyklistická stezka Kaštanová - most přes dálnici D2" - RM6/01310

10.

Jmenování člena Marketingové rady města Brna - RM6/01331

11.

Mezinárodní projekty s účastí statutárního města Brna - jmenování politických garantů - RM6/01358

12.

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo "Zpracování Územního plánu města Brna" - RM6/01308

13.

Schválení investičního záměru "Přístavba MŠ při ZŠ Blanenská 1" - RM6/01309

14.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Zajištění kulatých stolů a zpracování závěrečných zpráv" v rámci projektu EUROCITIES - LAO Brno "Města pro aktivní začleňování" VS/2010/0606 - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/01312

15.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Oprava měření a regulace v objektu Palackého 70" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností TB - služby, s. r. o. - RM6/01336

16.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Údržba pozemků v areálu Pisárecká 11" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva s Liborem Kopřivou - RM6/01335

17.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Údržba pozemků - malé vodní toky" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva s Ing. Leošem Janíčkem - RM6/01334

18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Stavební práce v objektu Pekařská 52"- výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností FALTON, spol. s r. o. - RM6/01333

19.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Výměna plynových kotlů v objektu Křenová 20" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností TB - služby, s. r. o. - RM6/01332

20.

"IPRM v problémové obytné zóně města - Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68", výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/01320

21.

Zpráva o průběhu likvidace Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci, za rok 2010 - RM6/01322

22.

Žádost Jaromíry Povolné o pronájem bytu v DPS - RM6/01323

23.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 2372, 2405 v k. ú. Slatina - RM6/01326

24.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 54/5 v k. ú. Kohoutovice a návrh prodeje pozemků p. č. 47/2, p. č. 48/3, p. č. 51/8, p. č. 54/6, p. č. 60/13 a p. č. 60/14 v k. ú. Kohoutovice při ul. Bašného - RM6/01325

26.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Medlánky, pozemků p. č. 4/1, p. č. 4/2, p. č. 5, p. č.548/1, p. č.709, p. č. 855 a p. č. 856 k. ú. Medlánky - RM6/01329

27.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Černovice, částí pozemků p. č. 2615/28 a p. č. 2615/113 v k.ú. Černovice - RM6/01327

28.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, id. 1/4 pozemku p. č. 1745/13 v k. ú. Bosonohy - RM6/01328

29.

Návrh pronájmu části pozemku p. č. 2344 v k. ú. Nový Lískovec při ul. Kamínky - RM6/01340

30.

Záměr pronájmu nebytových prostor - restaurace Muzejka - RM6/01353

31.

Změna smluv uzavřených mezi společností CTP Invest, spol. s r. o., a statutárním městem Brnem - Brněnská průmyslová zóna - Černovická terasa - návrh tezí dodatků ke smlouvám - RM6/01345

36.

Dozorčí rada Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. - jmenování členů za statutární město Brno pro funkční období DR od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2015 - RM6/01449

41.

Souhlasné prohlášení statutárního města Brna a společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., pro katastr nemovitostí ve věci zápisu vlastnického práva - narovnání vztahů - RM6/01460

37.

Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - Moravské nám. 15 - Berglova vila - RM6/01451

38.

Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Gromešova 1 - vila Aloise a Viléma Kubových - RM6/01452

39.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Oprava terasy a oken v objektu Moravské nám. 15" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva Bc. Dimitrijem Nikiforem Neuwirthem - RM6/01453

40.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Repase a výměna oken a dveří z východní strany v objektu Gromešova 1" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností PSK Group, spol. s r. o. - RM6/01454

42.

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

Bod 41 byl projednán po bodě 36

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

7.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Zajištění technické podpory redakčního systému Typo3 na WEBu brno.cz" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/

25.

Záměr budoucího prodeje částí pozemků p. č. 2380, 2387 a 301/61, vše v k. ú. Nový Lískovec a návrh na předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Nový Lískovec k uzavření smlouvy na pronájem částí pozemků p. č. 2380, 2387 a 301/61 vše v k. ú. Nový Lískovec na dobu neurčitou - RM6/01330

32.

Dozorčí rada Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o. - jmenování členů pro funkční období DR od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2015

33.

Dozorčí rada Dětského domova p. o. - nyní Dětské centrum Brno, p. o. - návrh dodatku zřizovací listiny DR a jmenování členů pro funkční období DR od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2015

34.

Dozorčí rada Centra dětských odborných zdravotnických služeb Brno, p. o. - jmenování členů pro funkční období DR od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2015

35.

Dozorčí rada Úrazové nemocnice v Brně - jmenování členů pro funkční období DR od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2015


 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

 

 
 

1a.

Přehled účasti na schůzích komisí RMB - RM6/01223

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí seznam členů, jejichž neúčast v příslušných komisích RMB byla v 1. čtvrtletí roku 2011 větší než 50 %.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

1b.

Organizační změna v Úseku sociálně-kulturním v Kanceláři projektu "Brno - Zdravé město" - RM6/01302

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB stanoví v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ke dni 1. 5. 2011 zvýšení celkového počtu plánovaných funkčních míst MMB o 1 funkční místo, které bude realizováno v Úseku sociálně-kulturním - Kanceláři projektu "Brno - Zdravé město", a to na dobu určitou do 31. 3. 2012 s tím, že celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 1. 5. 2011 bude stanoven od schváleného stavu k 30. 4. 2011 a bude jej garantovat Organizační odbor.


 
***
2. RMB ukládá vedoucí Kanceláře projektu "Brno - Zdravé město" promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí a předložit je prostřednictvím Organizačního odboru formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.
***
úkol č.: [R6/019/1b]
zodpovídá: Brno - Zdravé město [50]
termín: [2011-04-27]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

1c.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní a mateřské školy Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace - RM6/01338

Bylo hlasováno bez rozpravy o doplněném návrhu usnesení společně s bodem 1d.


1. RMB bere na vědomí vzdání se pracovního místa ředitele Základní a mateřské školy Brno, Blažkova 9, p. o., Mgr. Jiřího Košťála, ke dni 31. 7. 2011.

2. RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní a mateřské školy Brno, Blažkova 9, p. o., v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2011.

3. RMB jmenuje předsedu konkurzní komise
- Bc. Aleše Jakubce
zástupce města a konkurzní komisi na obsazení místa ředitel/ka Základní a mateřské školy Brno, Blažkova 9, p. o., ve složení podle přílohy č. 1a tohoto zápisu.

4. RMB pověřuje Mgr. Irenu Hudcovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

5. RMB určuje Mgr. et Bc. Libora Zřídkaveselého jako odborníka s hlasem poradním, který není členem konkurzní komise dle § 2 odst. 5, vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění.

6. RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 1b tohoto zápisu.

7. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

1d.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy Brno, Jana Babáka 1, příspěvkové organizace - RM6/01337

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí vzdání se pracovního místa ředitelky Základní školy Brno, Jana Babáka 1, p. o., Mgr. Ivany Grmolcové, ke dni 31. 7. 2011.

2. RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy Brno, Jana Babáka 1, p. o., v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2011.

3. RMB jmenuje předsedu konkurzní komise
- Bc. Aleše Jakubce
zástupce města a konkurzní komisi na obsazení místa ředitel/ka Základní školy Brno, Jana Babáka 1, p. o., ve složení podle přílohy č. 2a tohoto zápisu.

4. RMB pověřuje Mgr. Irenu Hudcovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členkou konkurzní komise.

5. RMB určuje PhDr. Boženu Küffhaberovou, jako odbornici s hlasem poradním, která není členkou konkurzní komise dle § 2 odst. 5, vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění.

6. RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 2b tohoto zápisu.

 
7. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

1e.

Jmenování a stanovení platu ředitelky Základní a mateřské školy Brno, Elišky Přemyslovny 10, p. o. - RM6/01416

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB jmenuje v souladu s §166, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s článkem 59 Statutu města Brna, v platném znění, ke dni 01.05.2011 na místo ředitelky ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10, p. o., Mgr. Margitu Kotáskovou.

 
 
 
2. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
s účinností k 1. 5. 2011
plat ředitelce ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10, p. o., z důvodu jejího jmenování, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace ve své působnosti o výši stanoveného platu.
***
úkol č.: [R6/019/1e]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.


 

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/01319

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí "Přehled zahraničních pracovních cest za leden - březen 2011".

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru zahraničních vztahů MMB předložit "Přehled zahraničních pracovních cest za leden-březen 2011" formou informativní zprávy členům Zastupitelstva města Brna.
***
úkol č.: [R6/019/2]
zodpovídá: OZV MMB [45]
termín: [2011-05-17]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

3.

Záměr prodeje pozemků p. č. 1077/1, 1079/1, 1080/1 a částí pozemků p. č. 1078/1, 1078/2 a 1078/3 v k. ú. Ponava do vlastnictví společnosti Bobycentrum Alfa a. s. - RM6/01324

Dotazy členů RMB zodpověděl starosta MČ Brno-Královo Pole Ing. Ivan Kopečný. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I.


1. RMB bere na vědomí

A. existenci rozsudku Městského soudu v Brně č. j . 48 C 79/2008 ze dne 16. 12. 2008, který není dosud veden jako pravomocný a kterým bylo uloženo společnosti Daniel Šorm, a. s., právní předchůdkyni společnosti Bobycentrum Alfa a. s., zaplatit statutárnímu městu Brnu částku 8.156.850,- Kč s příslušenstvím, představující bezdůvodné obohacení za užívání pozemků p. č. 1079/1, 1078/1, 1080/1, 1077/1, 1076/1, 1078/3 a 1083, vše v k. ú. Ponava v období od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2008; ve věci nyní probíhá odvolací řízení u Krajského soudu v Brně, vedené pod č. j. 37 Co 292/2010;

B. existenci soudního sporu mezi statutárním městem Brnem a společností Bobycentrum Alfa a. s. o zaplacení částky 4.078.425,- Kč s příslušenstvím, představující bezdůvodné obohacení za užívání pozemků p. č. 1079/1, 1078/1, 1080/1, 1077/1, 1076/1, 1078/3 a 1083, vše v k. ú. Ponava v období od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009, vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod č. j. C 133/2010;

C. skutečnost, že užíváním pozemků p. č. 1079/1, 1078/1, 1080/1, 1077/1, 1076/1, 1078/3 a 1083, vše v k. ú. Ponava v období od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2011 vzniklo společnosti Bobycentrum Alfa a. s. bezdůvodné obohacení, jehož výše byla vyčíslena v částce 8.156.850,- Kč;

D. žádost společnosti Bobycentrum Alfa a. s. ze dne 11. 6. 2009, následně upřesněnou v rámci jednání probíhajících z úrovně Majetkového odboru MMB, o prodej níže specifikovaných pozemků v k. ú. Ponava do vlastnictví této společnosti.

2. RMB souhlasí

A. s přerušením řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod č. j. 37 Co 292/2010 mezi statutárním městem Brnem a společností Bobycentrum Alfa a. s. jako právní nástupkyní společnosti Daniel Šorm, a. s., o zaplacení 8.156.850,- Kč s příslušenstvím jako bezdůvodného obohacení za užívání pozemků p. č. 1079/1,1078/1, 1080/1, 1077/1, 1076/1, 1078/3 a 1083, vše v k. ú. Ponava v období od 1. 4. 2006 do 31. 3. 2008 dle § 110 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění;

B. se záměrem prodeje pozemků:
- p. č. 1077/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1989 m²

- části p. č. 1078/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2459 m²

- p. č. 1079/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1715 m²

- p. č. 1080/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3278 m2,
- části p.č. 1078/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 940 m²

- části p. č. 1078/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2064 m²

vše v k. ú. Ponava do vlastnictví společnosti Bobycentrum Alfa a. s.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování.

 

4.

"Poskytování kvalifikovaných časových razítek" - zadání podlimitní veřejné zakázky, výzva k podání nabídky - RM6/01361

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- zadání podlimitní veřejné zakázky - na služby "Poskytování kvalifikovaných časových razítek" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), v otevřeném řízení,
- formulář "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 4a tohoto zápisu,
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 4b tohoto zápisu,
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek:

členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
- Ing. Petr Kratochvíl - člen Komise informatiky, člen ZMB
- Mgr. Marián Hnát - předseda Komise informatiky, člen ZMB
- Ing. Jaromír Emmer - vedoucí OMI
- Vladimír Halm - OMI
- Mgr. Ladislav Zajíc - OMI

náhradníci:
Mgr. Jaroslav Suchý - člen Komise informatiky, člen ZMB,
RNDr. Daniel Borecký, CSc. - člen Komise informatiky, člen ZMB
Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen Komise informatiky, člen ZMB
Ing. Andrea Foltýnová - OMI
Ing. Petr Machala - OMI
Ing. Miroslav Hrdina - OMI

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru městské informatiky MMB
- jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky ;
- podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie.
***
úkol č.: [R6/019/4/01]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/019/4/02]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 

5.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Upgrade telefonních ústředen MMB" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RMB/01360

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a technické úpravě v příloze materiálu.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku "Upgrade telefonních ústředen MMB" jako nejvhodnější nabídku společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a. s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Telefónica 02 Czech Republic, a. s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

6.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Technická podpora aplikace CA ServiceDesk" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/01359

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku "Technická podpora aplikace CA ServiceDesk" jako nejvhodnější nabídku společnosti AutoCont CZ a. s., IČ: 47676795, se sídlem Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností AutoCont CZ a. s, IČ: 47676795, se sídlem Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

8.

"Regionální biocentrum Cacovický ostrov - revitalizace" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o. - RM6/01314

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno na zhotovení díla "Regionální biocentrum Cacovický ostrov - revitalizace", který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. l ke smlouvě o dílo.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

9.

Nabytí věcného břemene na pozemcích p. č. 2003/5 v k. ú. Holásky a p. č. 87/10 v k. ú. Brněnské Ivanovice pro stavbu "Cyklistická stezka Kaštanová - most přes dálnici D2" - RM6/01310

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje nabytí věcného břemene, které spočívá v povinnosti strpět umístění stavby místní komunikace - cyklostezky na pozemcích - p. č. 2003/5, k. ú. Holásky, který vznikl oddělením z pozemků p. č. 2001 a p. č. 2003 podle geometrického plánu č. 567-10006/2010 a - p. č. 87/10, k. ú. Brněnské Ivanovice, který vznikl oddělením z pozemků p. č. 87/1, p. č. 87/2 a p. č.87/3 podle geometrického plánu č. 1031-10006/2010, oba ve vlastnictví Povodí Moravy, s. p., za dohodnutou cenu ve výši 660.690,- Kč za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

10.

Jmenování člena Marketingové rady města Brna - RM6/01331

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB jmenuje s účinností od 21. 4. 2011 do funkce člena Marketingové rady města Brna Mgr. Davida Blažka, jednatele společnosti MEDIA AGE s. r. o.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna informovat Mgr. Davida Blažka o tomto usnesení.
***
úkol č.: [R6/019/10]
zodpovídá: KPMB MMB [2]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

11.

Mezinárodní projekty s účastí statutárního města Brna - jmenování politických garantů - RM6/01358

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB ruší část usnesení R5/099. schůze RMB konané dne 2. 3. 2009, bod č. 83:

"l.RMB jmenuje náměstka primátora města Brna Mgr. Martina Andera, Ph.D., členem Control Group, řídícího orgánu projektu Revitalizace řek a jejich okolí v urbanizovaném území města - revitalizace Staré Ponávky (REUR1S). Text jmenovacího dopisu tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje náměstka primátora města Brna Mgr. Martina Andera, Ph.D., zastupováním statutárního města Brna v projektu Revitalizace řek a jejich okolí v urbanizovaném území města - revitalizace Staré Ponávky (REURIS)."


 
2. RMB jmenuje předsedu Komise dopravy Rady města Brna, Víta Blahu, politickým garantem projektu TROLLEY

- náměstka primátora města Brna, Ladislava Macka, politickým garantem projektu Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín (MINIWASTE)

- náměstka primátora města Brna, Ladislava Macka, politickým garantem projektu Spolupráce partnerských měst Brno a St. Pölten za účelem posílení práce s veřejností v oblasti trvale udržitelného rozvoje (PRESS)

- náměstka primátora města Brna, Ladislava Macka, politickým garantem projektu Revitalizace řek a jejich okolí v urbanizovaném území města - revitalizace Staré Ponávky (REURIS).

3. RMB schvaluje text kladného stanoviska na prodloužení projektu Revitalizace řek a jejich okolí v urbanizovaném území města - revitalizace Staré Ponávky (REURIS) o 6 měsíců, který tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.

4. RMB pověřuje
- náměstka primátora města Brna, Ladislava Macka, podpisem kladného stanoviska na prodloužení projektu Revitalizace řek a jejich okolí v urbanizovaném území města - revitalizace Staré Ponávky (REURIS) o 6 měsíců;

- vedoucího Oddělení implementace evropských fondů, Mgr. Radka Řeřichu, zasláním kladného stanoviska na prodloužení projektu Revitalizace řek a jejich okolí v urbanizovaném území města - revitalizace Staré Ponávky (REURIS) o 6 měsíců, vedoucímu partnerovi projektu Central Mining Institut, Katowice, Polsko.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

12.

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo "Zpracování Územního plánu města Brna" - RM6/01308

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 0041090500559 ze dne 12. 2. 2004 mezi statutárním městem Brnem a společností Arch. Design, s. r. o., se sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno, který tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna podpisem dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 

13.

Schválení investičního záměru "Přístavba MŠ při ZŠ Blanenská 1" - RM6/01309

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje investiční záměr investice "Přístavba MŠ při ZŠ Blanenská 1" , který tvoří přílohu č.  11 tohoto zápisu.

2. RMB zařazuje investici "Přístavba MŠ při ZŠ Blanenská 1" do operativního plánu investic.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

14.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Zajištění kulatých stolů a zpracování závěrečných zpráv" v rámci projektu EUROCITIES - LAO Brno "Města pro aktivní začleňování" VS/2010/0606 - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/01312

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá  pro veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci projektu "Zajištění kulatých stolů a zpracování závěrečných zpráv" v rámci projektu EUROCITIES - LAO Brno "Města pro aktivní začleňování" VS/2010/0606 jako nejvhodnější nabídku firmy Vzdělávání s. r. o., IČ 28312198.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou Vzdělávání s. r. o., IČ 28312198, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

15.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Oprava měření a regulace v objektu Palackého 70" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností TB - služby, s. r. o. - RM6/01336

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Oprava měření a regulace v objektu Palackého 70" jako nejvhodnější nabídku společnosti TB - služby, s. r. o., Janouškova 1 a, 613 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností TB - služby, s. r. o., Janouškova la, 613 00 Brno, která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

16.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Údržba pozemků v areálu Pisárecká 11" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva s Liborem Kopřivou - RM6/01335

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Údržba pozemků v areálu Pisárecká 11" jako nejvhodnější nabídku Libora Kopřivy, Poslušného 2679/3, 628 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Liborem Kopřivou, Poslušného 2679/3, 628 00 Brno, která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

17.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Údržba pozemků - malé vodní toky" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva s Ing. Leošem Janíčkem - RM6/01334

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Údržba pozemků - malé vodní toky" jako nejvhodnější nabídku Ing. Leoše Janíčka, Kubelíkova 71, 628 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Ing. Leošem Janíčkem, Kubelíkova 71, 628 00 Brno, která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Stavební práce v objektu Pekařská 52"- výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností FALTON, spol. s r. o. - RM6/01333

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Stavební práce v objektu Pekařská 52" jako nejvhodnější nabídku společnosti FALTON, spol. s r. o., Langrova 43, 627 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností FALTON, spol. s r. o., Langrova 43, 627 00 Brno, která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

19.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Výměna plynových kotlů v objektu Křenová 20" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností TB - služby, s. r. o. - RM6/01332

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Výměna plynových kotlů v objektu Křenová 20" jako nejvhodnější nabídku společnosti TB - služby, s. r. o., Janouškova la, 613 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností TB - služby, s. r. o., Janouškova la, 613 00 Brno, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

20.

"IPRM v problémové obytné zóně města - Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68", výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/01320

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze materiálu.


1. RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "IPRM v problémové obytné zóně města - Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68" jako nejvhodnější nabídku společnosti 3V & H, s. r. o., Neradice 2324,688 01 Uherský Brod.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 62700 Brno zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/019/20/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

3. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností 3V & H, s. r. o., Neradice 2324, 688 01 Uherský Brod, na zhotovení díla "IPRM v problémové obytné zóně města - Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68", která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 
 
 
***
4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 62700 Brno zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách a Ústředním věstníku Evropské unie.
T: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/019/20/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 62700 Brno zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/019/20/03]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB po uplynutí lhůty pro podání námitek dle §110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle §111 odst.5 zákona zajistit podpis smlouvy o dílo.
***
úkol č.: [R6/019/20/04]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

21.

Zpráva o průběhu likvidace Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci, za rok 2010 - RM6/01322

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí zprávu o průběhu likvidace SNmB, s. p. v likvidaci, za rok 2010, včetně výsledků hospodaření.

***
2. RMB ukládá likvidátorovi SNmB, s. p. v likvidaci, předložit prostřednictvím Bytového odboru MMB zprávu o průběhu likvidace za 1. pololetí roku 2011.
***
úkol č.: [R6/019/21]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [2011-08-31]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

22.

Žádost xxxxx xxxxxxxx o pronájem bytu v DPS - RM6/01323

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem bytu č. 5, 1+0, v DPS Libušina tř. 8, xxxxxxx xxxxxxx mimo pořadník žadatelů o byt v domech s pečovatelskou službou, schválený Komisí bydlení RMB dne 11. 10. 2010.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/019/22]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

23.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 2372, 2405 v k. ú. Slatina - RM6/01326

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 24.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje částí pozemků
- p. č. 2372 - ostatní plocha, o výměře 2 m²

- p. č. 2405 - ostatní plocha, o výměře 5 m²

v k. ú. Slatina

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků
- p. č. 2372/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m²

- p. č. 2405/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5 m²

v k. ú. Slatina xxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 16.390,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

24.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 54/5 v k. ú. Kohoutovice a návrh prodeje pozemků p. č. 47/2, p. č. 48/3, p. č. 51/8, p. č. 54/6, p. č. 60/13 a p. č. 60/14 v k. ú. Kohoutovice při ul. Bašného - RM6/01325

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 54/5 - ostatní plocha, o výměře 18 m² v k. ú. Kohoutovice.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

a) prodej pozemků:
- p. č. 47/2 - ostatní plocha, o výměře 52 m²

- p. č. 48/3 - ostatní plocha, o výměře 9 m²

- p. č. 51/8 - ostatní plocha, o výměře 15 m²

- p. č. 54/6 - ostatní plocha, o výměře 18 m²

vše v k. ú. Kohoutovice, o celkové výměře 94 m²

manželům xxxxxxx xxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxx xxxxxxxx (id. 1/2)
za dohodnutou kupní cenu 174.776,-Kč,

b) prodej pozemku p. č. 60/13 - ostatní plocha, o výměře 26 m² v k. ú. Kohoutovice manželům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 48.704,-Kč;

c) prodej pozemku p. č. 60/14 - ostatní plocha, o výměře 24 m² v k. ú. Kohoutovice manželům xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 44.996,- Kč,

a za podmínek kupních smluv.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

26.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Medlánky, pozemků p. č. 4/1, p. č. 4/2, p. č. 5, p. č.548/1, p. č.709, p. č. 855 a p. č. 856 k. ú. Medlánky - RM6/01329

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Medlánky svěření pozemků:
- p. č. 4/1 - ostatní plocha, o výměře 27.132 m²

- p. č. 4/2 - ostatní plocha, o výměře 260 m²

- p. č. 5 - ostatní plocha, o výměře 1.027 m²

- p. č. 548/1 - trvalý travní porost, o výměře 293 m²

- p. č. 709 - ostatní plocha, o výměře 127 m²

- p. č. 855 - orná půda, o výměře 895 m²

- p. č. 856 - orná půda, o výměře 961 m²

v k. ú. Medlánky
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 80 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

27.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Černovice, částí pozemků p. č. 2615/28 a p. č. 2615/113 v k.ú. Černovice - RM6/01327

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.


 

28.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, id. 1/4 pozemku p. č. 1745/13 v k. ú. Bosonohy - RM6/01328

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 29.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Bosonohy svěření pozemku:
- id. 1/4 p. č. 1745/13 - orná půda, o výmě&#$04e 46 m²

v k. ú. Bosonohy
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 80 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

29.

Pronájem části pozemku p. č. 2344 v k. ú. Nový Lískovec při ul. Kamínky - RM6/01340

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem části pozemku
- p. č. 2344 - ostatní plocha, o výměře 50 m²

manželům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou cenu 750,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

30.

Záměr pronájmu nebytových prostor - restaurace Muzejka - RM6/01353

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- skutečnost, že dne 28. 10. 2010 byla uzavřena mezi Markem Fasurou a společností VINSTRA, a. s. Smlouva o prodeji části podniku a společnost VINSTRA, a. s., se tak stala nájemcem z nájemní smlouvy č. 60072017;
- skutečnost, že z nájemní smlouvy č. 60072017 uzavřené dne 20. 3. 2008 mezi statutárním městem Brnem a panem Markem Fasurou, do jehož práv a povinností vstoupila společnost VINSTRA, a. s., není i nadále řádně a včas hrazeno nájemné a platby za služby spojené s provozováním nebytových prostor;
- zápis z jednání konaného dne 18. 10. 2010 ve věci dalšího postupu ohledně nájemní smlouvy č. 60072017;
- zápis z jednání konaného dne 2. 11. 2010 ve věci dalšího postupu ohledně nájemní smlouvy č. 60072017;
- přípis společnosti VINSTRA, a. s., ze dne 4. 11. 2010 obsahující sdělení o uzavření
smlouvy o prodeji části podniku;
- přípis společnosti VINSTRA, a. s., který MO MMB obdržel elektronickou cestou dne 29. 12. 2010 obsahující sdělení, že předmět nájmu není způsobilý k užívání za účelem, k němuž byl pronajat a výzvu k jednání a řešení vzniklé situace;

- zápis z jednání konaného na místě samém dne 29. 12. 2010
- elektronickou zprávu společnosti VINSTRA, a. s., ze dne 7. 3. 2011 obsahující návrh řešení stávající situace;
- elektronickou zprávu společnosti VINSTRA, a. s., ze dne 31. 3. 2011 obsahující upřesnění návrhu řešení stávající situace.

2. RMB souhlasí
a) se zasláním výzvy k úhradě částky ve výši 2.343.238,40 Kč odpovídající
- dlužnému nájemnému z nájemní smlouvy č. 60072017 uzavřené dne 20. 3. 2008 mezi statutárním městem Brnem a panem Markem Fasurou, do jehož práv a povinností vstoupila společnost VINSTRA, a. s.
- úhradě za služby spojené s užíváním nebytových prostor dle uvedené nájemní smlouvy,

a v případě, že nebude tato částka uhrazena ve stanoveném termínu s vymáháním této částky soudní cestou

b) s výpovědí z nájemní smlouvy uzavřené dne 20. 3. 2008 mezi statutárním městem Brnem a Markem Fasurou, do jehož práv a povinností vstoupila společnost VINSTRA, a. s., a jejímž předmětem je užívání nebytových prostor v budově Moravské náměstí č. or. 15, čp. 690 postavené na pozemku p. č. 1468, vše v k. ú. Veveří určených k provozování restaurace a jako její zázemí (restaurace Muzejka) a movitých věcí sloužících k provozu restaurace z důvodu neplacení nájemného. Výpověď tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu.

c) se záměrem pronájmu nebytových prostor určených k provozování restaurace a jako její zázemí o celkové výměře 1.396,76 m² v budově Moravské nám. 15, č. p. 690 na pozemku p. č. 1468 v k. ú. Veveří.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

31.

Změna smluv uzavřených mezi společností CTP Invest, spol. s r. o., a statutárním městem Brnem - Brněnská průmyslová zóna - Černovická terasa - návrh tezí dodatků ke smlouvám - RM6/01345

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti CTP Invest, spol. s r. o., o změnu smluv č. 0063101704106, č. 0063101704107 a č. 0063101704108, uzavřených mezi společností CTP Invest, spol. s r. o., a statutárním městem Brnem na základě nabídkových řízení č. 01/2010, č. 02/2010 a č. 03/2010, specifikované v dopise panu náměstkovi Ing. Oliveru Pospíšilovi ze dne 28. 2. 2011.

2. RMB souhlasí
- se zněním tezí dodatků ke smlouvám
Návrh tezí dodatků ke smlouvám tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu.

- se záměrem pronájmu a budoucího prodeje části pozemku
p. č. 2828/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9.712 m²

v k. ú. Černovice

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

36.

Dozorčí rada Nemocnice Milosrdných bratří, p. o. - jmenování členů za statutární město Brno pro funkční období DR od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2015 - RM6/01449

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

RMB jmenuje členy dozorčí rady Nemocnice Milosrdných bratří, p. o., za statutární město Brno na období:

dle smluvního vztahu mezi statutárním městem Brnem a konventem Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří

předsedu dozorčí rady

- Ludvíka Kadlece - člena ZMB

dle smluvního vztahu mezi statutárním městem Brnem a konventem Hospitálského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří

místopředsedu dozorčí rady

- Naděždu Křemečkovou - členku ZMB

členy dozorčí rady

- Bc. Miloslava Humpolíčka - člena ZMB
- Doc. RNDr. Františka Vižďu, Ph.D. - člena RMB

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

41.

Souhlasné prohlášení statutárního města Brna a společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., pro katastr nemovitostí ve věci zápisu vlastnického práva - narovnání vztahů - RM6/01460

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB souhlasí

  • s textem souhlasného prohlášení statutárního města Brna a společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., pro katastr nemovitostí ve věci zápisu vlastnického práva, které tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu,
  • s podáním návrhu na záznam změny vlastnického práva,
  • s opětovným podáním návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitostem pro DPMB, a. s.


Schváleno jednomyslně 11 členy.

37.

Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - Moravské nám. 15 - Berglova vila - RM6/01451

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje podání žádosti o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na akci:
Oprava terasy, zábradlí a oken. Žádost tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

38.

Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Gromešova 1 - vila Aloise a Viléma Kubových - RM6/01452

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje podání žádosti o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na akci:
Repase a výměna oken a dveří z východní strany kulturní památky Gromešova 1 - vila Aloise a Viléma Kubových. Žádost tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

39.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Oprava terasy a oken v objektu Moravské nám. 15" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva Bc. Dimitrijem Nikiforem Neuwirthem - RM6/01453

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Oprava terasy a oken v objektu Moravské nám. 15" jako nejvhodnější nabídku Bc. Dimitrije Nikifora Neuwirtha, Jánská 453/9, 602 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Bc. Dimitrijem Nikiforem Neuwirthem, Jánská 453/9, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

40.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Repase a výměna oken a dveří z východní strany v objektu Gromešova 1" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností PSK Group, spol. s r. o. - RM6/01454

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Repase a výměna oken a dveří z východní strany v objektu Gromešova 1" jako nejvhodnější nabídku společnosti PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 148/104b, 6189 00 Brno, která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

42.

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


1. Informativní zpráva - přehled zadaných studií a projektů za 1. čtvrtletí 2011

2. Informativní zpráva - přehled probíhajících soudních sporů

3. Informativní zpráva
Zpráva dozorčí rady zdravotnického zařízení Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, p. o., Radě města Brna o výsledcích své činnosti za rok 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 
 
 
 

Ověřovatelé:

JUDr. Robert Kerndl, v. r.
Ing. Oliver Pospíšil, v. r.

 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 21. 4. 2011
Zapsala Lenka Kadlecová