Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/017
konané dne 30. března 2011

 

Program:

1a.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - RM6/01093

1b.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna - RM6/01203

1c.

Odpověď na dotazy, připomínky a podněty přednesené na zasedání ZMB č. Z6/004 dne 7. března 2011 adresované RMB - RM6/01175

1d.

Stanovení zvláštního příplatku ředitelce ZŠ Brno, Bosonožská 9, p. o. - RM6/01121

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/01116

3.

Žádost MČ Brno-Bohunice o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH měst a obcí JMK na období 2009-2012 - RM6/01174

4.

Stanovisko Zastupitelstva města Brna k prvomájovému pochodu neonacistů - RM6/01112

5.

Projekt MĚSTA PRO AKTIVNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ - návrh partnerské smlouvy mezi statutárním městem Brnem a EUROCITIES - RM6/01145

6.

Smlouva o spoluvystavování a prezentaci na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech URBISINVEST 2011 se společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s. - RM6/01120

7.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu zpracování "Strategie vzdělávání Magistrátu města Brna na období 2011-2016 postavené na principech učící se organizace a její evaluace" - dodatek smlouvy o dílo č. l - RM6/01114

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "II. BV - rekonstrukce Evakuační stanice" - projektová dokumentace pro zadání stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/01122

9.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci " Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno- Chrlice" - projektová dokumentace - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o dílo s Ing. Alešem Drlým - RM6/01094

10.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Most Zábrdovická přes Svitavu ev. č. BM - 036" - dokumentace pro stavební povolení v rozsahu zadávací dokumentace stavby - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností Projekční kancelář PRIS spol, s r. o. - RM6/01096

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Špilberk - Jižní křídlo Regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní památky Špilberk" - provedení záchranného archeologického výzkumu - smlouva o dílo s Muzeem města Brna, příspěvkovou organizací - RM6/01207

12.

"Brno, Cihlářská, Antonínská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" a "Oprava komunikace Cihlářská" - výzva k podání nabídky - RM6/01119

13.

"Brno, přívodní a zásobovací řad Bosonohy - VDJ Kamenný vrch" - výzva k podání nabídky - RM6/01118

14.

Změna zajištění realizace investičních akcí "MŠ Hatě 19 - rekonstrukce a přístavba" a "Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice" - návrh rozpočtového opatření - RM6/01200

15.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Spojovací chodník Merhautova - Kotěrova" - RM6/01108

16.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Rekonstrukce ulice Jana Babáka" - RM6/01109

17.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Úprava zastávky Rokytová" - RM6/01110

18.

Schválení investičního záměru "Rekonstrukce návsi v Ořešíně - komunikace" - RM6/01102

19.

Schválení investičního záměru "Rozšíření komunikace Ulrychova" - RM6/01103

20.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny - RM6/01105

21.

Ceny za stání vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích - RM6/01106

22.

Dohody mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů mezi statutárním městem Brnem a Vírským oblastním vodovodem, sdružením měst, obcí a svazků obcí a Obcí Malhostovice - RM6/01074

23.

Nájemní smlouva na pronájem částí pozemků p. č. 989/1 a p. č. 1004/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/01089

24.

Nabytí věcného břemene na pozemcích p. č. 361/17, 361/23, 361/25, 361/26, 361/27, 588/6, 588/13, 588/14 v k. ú. Dolní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Kaštanová - most přes dálnici D2" - RM6/01117

25.

Odvolání a jmenování předsedy Poradního orgánu statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců - RM6/01037

26.

Zhodnocení funkčního období ředitelky Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace - RM6/01147

27.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury - RM6/01150

28.

Žádost společnosti TyfloCentrum Brno, o. p. s., o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/01170

29.

Dar xxxxxxxxxx xxxxx statutárnímu městu Brnu - darovací smlouva - RM6/01152

30.

Pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 211 se zázemím v objektu kina Art v Brně v k. ú. Veveří - RM6/01173

31.

Pronájmem nebytových prostor - kavárny se zázemím v objektu kina Art v Brně v k. ú. Veveří - RM6/01172

32.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v objektu Besední dům v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/01171

33.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Realizace funerální sochy na čestném urnovém pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/01151

34.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce a vestavba bytového domu Bratislavská 36a - dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby", výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/01132

35.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce a vestavba bytového domu Bratislavská 60 - dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby", výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/01131

36.

"Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na ul. Renčova v Brně na dům s pečovatelskou službou" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/01130

37.

"Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68" - mandátní smlouva s TDI - RM6/01140

38.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Mlýnská 60 včetně pozemku na základě opakované nabídky - RM6/01142

39.

Záměr prodeje bytového domu Dunajská 19 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny - RM6/01137

40.

Záměr prodeje bytového domu Vnitřní 26 včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky ke koupi nájemci - Návrh na stanovení ceny - RM6/01141

41.

Návrh na stanovení ceny bytového domu Stará 16 včetně pozemku - Návrh na změnu usnesení RMB č. R5/076, bod č. 43 - Návrh na změnu usnesení ZMB č. Z5/018, bod č. 58 - RM6/01138

42.

Poskytnutí bytů v celoměstském zájmu - poskytnutí náhradních bytů 2 nájemcům bytů ve dvorním traktu domu Mendlovo nám.14 v Brně - RM6/01134

43.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu xxxxxx xxxxxxx - RM6/01133

44.

Žádost xxxxxxx xxxxxxx o poskytnutí jiného bytu - RM6/01135

45.

Návrh prodeje pozemku p. č. 1596/9 v k. ú. Pisárky - RM6/01156

46.

Návrh na stanovení ceny id. podílu pozemku p. č. 71, k. ú. Veveří - RM6/01136

47.

Záměr prodeje pozemků p. č. 856, p. č. 848/1 a části pozemku p. č. 855 v k. ú. Štýřice - RM6/01157

48.

Záměr prodeje pozemku p. č. 5166/4 v k. ú. Řečkovice při ul. Podhájí - pozemek pod částí stavby garáže - RM6/01158

49.

Výkup pozemků podle Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01166

50.

Návrh na bezúplatné nabytí id. 5/12 pozemku v k. ú. Zabovřesky z majetku ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01159

51.

Návrh na bezúplatné nabytí id. 1/2 pozemku p. č. 2082/3 v k. ú. Bosonohy z majetku ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01160

52.

Návrh změny usnesení na nabytí id. 3/8 pozemků p. č. 511/24, 618/7, 645/1 a 645/2 v k. ú. Slatina z majetku ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01161

53.

Stanovisko zakladatele k převodu nemovitosti - pozemku parc, č. 3125/344 v k. ú. Řečkovice, ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci, žádost likvidátora - RM6/01139

54.

Záměr směny pozemků v k. ú. Židenice tvořících plochu veřejné zeleně mezi ulicemi Jedovnická a Velkopavlovická - RM6/01162

55.

Návrh změny části usnesení R6/011. schůze Rady města Brna, bod č. 52 - "Záměr budoucí směny části pozemku p. č. 38/1 za část pozemku p. č. 35/15, vše v k. ú. Maloměřice-Cacovicky ostrov - vybudování pěší stezky a cyklostezky v rámci realizace investiční akce "Regionální biocentrum Cacovicky ostrov - revitalizace" - RM6/01163

56.

Dohoda o užívání obvodové zdi - budov - objektů k bydlení č. p. 3378/Viniční or. č. 17 a č. p. 3379/Viniční or. č. 19 , v k. ú. Židenice a zaslání výzev k uznání vlastnického práva statutárního města Brna - xxxxxxxx xxxxxxxxx k pozemkům p. č. 6760/1, p. č. 6761/6, v k. ú. Židenice a společnosti STAVBA, k. s. k pozemkům p. č. 6759/1, p. č. 6759/3, p. č. 6760/2, p. č. 6761/3, p. č. 6761/7. v k. ú. Židenice - RM6/01165

57.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2344 v k. ú. Nový Lískovec při ul. Kamínky - RM6/01164

58.

Pronájem části pozemku p. č.717/1 v areálu VUT Kraví hora k. ú. Veveří xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako nájemci - RM6/01128

59.

Smlouva o nájmu oplocení na pozemku p. č. 610 v k. ú. Zábrdovice k umístění plakátovacího zařízení se společností RENGL, s. r. o jako nájemcem - RM6/01123

60.

Dohoda o ukončení nájmu pozemku v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky se Zemědělskou a vodohospodářskou správou jako nájemcem - RM6/01124

61.

Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor a dodatek č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10 k. ú. Staré Brno - RM6/01125

62.

Dodatek č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10 k. ú. Staré Brno s Organizací nevidomých jako nájemcem - RM6/01126

63.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v areálu Žabovřeská 16, k. ú. Žabovřesky s Muzeem města Brna jako nájemcem - RM6/01127

64.

Investiční záměr "Rozšíření pohřebiště Jehnice" - RM6/01095

65.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Propagace Muzea loutek" - výběr nejvhodnějších nabídek - smlouvy - RM6/01182

66.

Podlimitní veřejná zakázka na služby "Zajištění pronájmu reklamních ploch pro projekt Divadelní svět Brno - mezinárodní divadelní festival - 2. část" - dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0040101703179 - RM6/01179

69.

Projekt Udržitelná městská doprava - SUIT - Účast na projektu - RM6/01184

70.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/01168

71.

Projekt "Kalahari - africká vesnice" - Žádost o dotaci - RM6/01191

72.

Projekt "Expozice orlů" - Žádost o dotaci - RM6/01192

73.

Projekt "ZOO Brno - expozice klokanů" - Žádost o dotaci - RM6/01169

74.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49" - Žádost o dotaci - RM6/01189

75.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Brno, Vedlejší 10" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/01183

76.

Projekt "Beringie" - dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/01181

78.

Projekt Expozice na Špilberku - Posouzení projektu - RM6/01198

79.

"Joštova: úsek Komenského náměstí - Údolní" - návrh záměru správy a údržby veřejného plně automatického bezbariérového WC - RM6/01143

80.

Odpověď na 7. Petici za trvalé nevolení p. Romana Onderky do všech funkcí - RM6/01155

81.

Odpověď na 7. Petici za trvalé nevolení p. Martina Andera do všech funkcí - RM6/01154

82.

Soutěž "Stavba roku 2010 Zlínského kraje" - souhlas s přihlášením stavby "Beringie ZOO Brno" pro společnost SYNER Morava, a. s. - RM6/01176

83.

Projekt Areál dopravní výchovy - rozdělení kompetencí při přípravě a realizaci projektu - RM6/01180

84.

Doplňkové stanovisko týkající se vývoje majetkoprávních vztahů Nájemní a provozní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., ve znění jejích dodatků - RM6/01215

85.

"Beringie - Kamčatka - elementary naučné stezky" - zrušení zadávacího řízení, zadání nového zadávacího řízení - RM6/01188

86.

Odpověd' na 3. a 4. petici podanou Dobromilou Kosinovou ve věci pomníku padlým rudoarmějcům v Brně - Králově Poli, Božetěchova ulice - RM6/01196

87.

Odpověd' na 26. a 27. petici podanou Karlem Formánkem ve věci pomníku padlým rudoarmějcům v Brně - Králově Poli, Božetěchova ulice - RM6/01193

88.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci " Otevřená škola - pohybem k zdravému životnímu stylu" - projektová dokumentace - výběr neivhodnější nabídky; smlouva o díló se společností DRIFT- SPORT, a. s. - RM6/01194

89.

Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) 2010-I-30. soubor - RM6/01195

91.

Zastoupení zadavatele dle ust. § 151 zákona o veřejných zakázkách u veřejné zakázky "Zateplení ZŠ Brno 2011" - výběr nejvhodnější nabídky, návrh mandátní smlouvy se společností BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno - RM6/01214

92.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Dobudování oddílného kanalizačního systému v MC Brno - Starý Lískovec" - pasportizace stavu objektů - výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvu o dílo s firmou Ing. Jiří Šmikmátor - RM6/01197

93.

Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na školská zařízení - návrh rozpočtového opatření - RM6/01216

95.

Návrh na použití finančních prostředků rezervního fondu Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace, získaných veřejnou sbírkou

96.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Dlouhodobý výzkum sídlišt' 2011" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/01205

97.

Dozorčí rada Městského divadla Brno, příspěvkové organizace - jmenování členů na další funkční období - RM6/01209

98.

Dozorčí rada Národního divadla Brno, příspěvkové organizace - návrh nové zřizovací listiny dozorčí rady a návrh na _jmenování členů na další funkční období - RM6/01210

99.

Poskytnutí věcného daru - RM6/01213

100.

Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o výměnu užívání podlaží v objektu Šumavská 33, k. ú. Veveří - RM6/01212

101.

"SILNICE I/42 BRNO VMO - JIH" - projektová dokumentace - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PK OSSENDORF s. r. o. - RM6/01211

102.

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/005

103.

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


 

Body stažené z programu před začátkem schůze na žádost předkladatele

67.

Aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města Brna Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch pro Regionální operační program NUTS II Jihovýchod - celý dokument - RM6/

68.

Aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města Brna II: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města - celý dokument - RM6/

77.

Přesun a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - duben 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/

90.

Výstavba parku Pod Plachtami na Kamenném Vrchu II, v Brně-Novém Lískovci" - výzva k podání nabídky - RM6/

94.

"Přírovědné exploratorium" - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Skanska a. s. - RM6/

 
 
 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

 

1a.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - RM6/01093

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích výborů ZMB za 1. čtvrtletí roku 2011.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1b.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna - RM6/01203

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí zprávu o podáních, adresovaných Radě města Brna a způsob jejich řešení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

1c.

Odpověď na dotazy, připomínky a podněty přednesené na zasedání ZMB č. Z6/004 dne 7. března 2011 adresované RMB - RM6/01175

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje odpověď na dotazy, připomínky a podněty vznesené na zasedání ZMB č. Z6/004 členem ZMB RNDr. Mojmírem Vlašínem.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

1d.

Stanovení zvláštního příplatku ředitelce ZŠ Brno, Bosonožská 9, p. o. - RM6/01121

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, dále pak v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
s účinností k 1. 4. 2011
zvláštní příplatek ředitelce ZŠ Brno, Bosonožská 9, p. o. Mgr. Lence Špačkové, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku školy o stanovení zvláštního příplatku.
***
úkol č.: [R6/017/1d]
zodpovídá: OŠMT MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/01116

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje zahraniční pracovní cestu Bc. Romana ONDERKY, MBA, primátora města Brna, do RAKOUSKA - VÍDNĚ na oficiální přijetí starostou Häuplem a na společnou tiskovou konferenci ve dnech 9.-10. 5. 2011.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

3.

Žádost MČ Brno-Bohunice o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH měst a obcí JMK na období 2009-2012 - RM6/01174

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Bohunice o dotaci z Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH měst a obcí JMK na období 2009-2012 ve výši 350 tis. Kč na nákup požárního zásahového automobilu CAS 32 Tatra 815, a to bez nároku na rozpočet města.

2. RMB pověřuje starostu městské části Brno-Bohunice podpisem žádosti a všech souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

4.

Stanovisko Zastupitelstva města Brna k prvomájovému pochodu neonacistů - RM6/01112

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o předloženém návrhu usnesení - pro hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 6 členů se zdrželo hlasování. Usnesení nebylo přijato. Poté se hlasovalo o nově navrženém usnesení.


RMB bere na vědomí stanovisko Výboru pro národnostní menšiny ZMB a návrh předsedy Výboru pro národnostní menšiny ZMB předkládaný Zastupitelstvu města Brna k projednání.

Pro hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

5.

Projekt MĚSTA PRO AKTIVNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ - návrh partnerské smlouvy mezi statutárním městem Brnem a EUROCITIES - RM6/01145

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu "EUROCITIES-NLAO Partnership Agreement"" mezi statutárním městem Brnem a EUROCITIES v rámci projektu MĚSTA PRO AKTIVNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

6.

Smlouva o spoluvystavování a prezentaci na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST 2011 se společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s. - RM6/01120

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o spoluvystavování a prezentaci na mezinárodním veletrhu investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST 2011 mezi společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

7.

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu zpracování "Strategie vzdělávání Magistrátu města Brna na období 2011-2016 postavené na principech učící se organizace a její evaluace" - dodatek smlouvy o dílo č. l - RM6/01114

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek smlouvy o dílo č. 1 mezi statutárním městem Brnem a HOPE - E. S., v. o. s., se sídlem Palackého 10, Brno, PSČ 612 00, IČ 253 42 282, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucí Personálního oddělení MMB podpisem dodatku smlouvy o dílo č. 1.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "II. BV - rekonstrukce Evakuační stanice" - projektová dokumentace pro zadání stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/01122

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "II. BV - rekonstrukce Evakuační stanice" - projektová dokumentace pro zadání stavby jako nejvhodnější nabídku firmy Pöyry Environment a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/017/08]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

9.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci " Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno- Chrlice" - projektová dokumentace - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o dílo s Ing. Alešem Drlým - RM6/01094

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Přístavba mateřské školy Šromova 55, Brno-Chrlice" - návrh - prověřovací studie, projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a dokumentace pro výběr zhotovitele jako nejvhodnější nabídku Ing. Aleše Drlého, Lošťákova 879, 506 01 Jičín - Valdické Předměstí.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou Ing. Aleš Drlý, Lošťákova 879, 506 01 Jičín - Valdické Předměstí, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

10.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Most Zábrdovická přes Svitavu ev. č. BM - 036" - dokumentace pro stavební povolení v rozsahu zadávací dokumentace stavby - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností Projekční kancelář PRIS spol, s r. o. - RM6/01096

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Most Zábrdovická přes Svitavu ev. č. BM - 036" - dokumentace pro stavební povolení v rozsahu zadávací dokumentace stavby, jako nejvhodnější nabídku společnosti Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Projekční kancelář PRIS spol. s r. o., Osová 20, 625 00 Brno, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Špilberk - Jižní křídlo Regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní památky Špilberk" - provedení záchranného archeologického výzkumu - smlouva o dílo s Muzeem města Brna, příspěvkovou organizací - RM6/01207

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Špilberk - Jižní křídlo Regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní památky Špilberk" - provedení záchranného archeologického výzkumu;

- smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Muzeem města Brna, příspěvkovou organizací, Špilberk 1, Brno 662 24 na zpracování záchranného archeologického výzkumu při investiční akci "Špilberk - Jižní křídlo Regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní památky Špilberk," která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

12.

"Brno, Cihlářská, Antonínská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" a "Oprava komunikace Cihlářská" - výzva k podání nabídky - RM6/01119

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá zájemce, kteří budou vyzváni k podání nabídky u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Brno, Cihlářská, Antonínská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" a "Oprava komunikace Cihlářská"

- "Sdružení Cihlářská - FIRESTA - DS Brno" zahrnující:
Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

- Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4
- PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

- D.I.S., spol. s r. o,, Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno

- "Sdružení pro Brno-Cihlářská, Antonínská I" zahrnující:
IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
IMOS holding , a. s. Olomoucká 174, 627 00 Brno
2. RMB schvaluje výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/017/12]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

13.

"Brno, přívodní a zásobovací řad Bosonohy - VDJ Kamenný vrch" - výzva k podání nabídky - RM6/01118

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá zájemce, kteří budou vyzváni k podání nabídky u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Brno, přívodní a zásobovací řad Bosonohy - VDJ Kamenný vrch"

- "Sdružení Bosonohy - FIRESTA - DS Brno" zahrnující:
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno
Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno

- Skanska a. s., Líbalova 1/2348,149 00 Praha 4

- "Sdružení pro Brno-Bosonohy - VDJ Kamenný vrch" zahrnující:
IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
IMOS holding , a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

- Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno

- D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno

2. RMB schvaluje výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/017/13]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

14.

Změna zajištění realizace investičních akcí "MŠ Hatě 19 - rekonstrukce a přístavba" a "Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice" - návrh rozpočtového opatření - RM6/01200

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se zajištěním realizace investičních akcí "MŠ Hatě 19 - rekonstrukce a přístavba" a "Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno-Ivanovice" z úrovně města Brna - Odboru investičního MMB.

2. RMB schvaluje zařazení investiční akce SPP 2950 "MŠ Hatě 19 - rekonstrukce a přístavba" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 43.000 tis. Kč (z toho 15.000 tis. Kč z Fondu bytové výstavby) a dobou realizace v letech 2011-2012 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu změny zajištění realizace investiční akce "MŠ Hatě 19 - rekonstrukce a přístavba" z městské části Brno-Ivanovice na město Brno - Odbor investiční MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

15.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Spojovací chodník Merhautova - Kotěrova" - RM6/01108

Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, 4 členové byli proti, 2 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 

16.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Rekonstrukce ulice Jana Babáka" - RM6/01109

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci: "Rekonstrukce ulice Jana Babáka" (MČ Brno-Královo Pole, MČ Brno-Žabovřesky).

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

17.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Úprava zastávky Rokytova" - RM6/01110

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci: "Úprava zastávky Rokytova" (MČ Brno-Židenice).

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

18.

Schválení investičního záměru "Rekonstrukce návsi v Ořešíně - komunikace" - RM6/01102

Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s bodem 19 o stažení materiálů - schváleno jednomyslně 10 členy.


 
 

19.

Schválení investičního záměru "Rozšíření komunikace Ulrychova" - RM6/01103

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu - schváleno jednomyslně 10 členy.


 
 

20.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny - RM6/01105

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje Nařízení statutárního města Brna, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, jež lze užít ke stání vozidel jen po zaplacení ceny. Nařízení tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

21.

Ceny za stání vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích - RM6/01106

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje ceny za stání vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích. Ceník tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

22.

Dohody mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů mezi statutárním městem Brnem a Vírským oblastním vodovodem, sdružením měst, obcí a svazků obcí a Obcí Malhostovice - RM6/01074

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dohody mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů mezi statutárním městem Brnem a Vírským oblastním vodovodem, sdružením měst, obcí a svazků obcí a Obcí Malhostovice, které tvoří přílohy č. 11 tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem těchto dohod.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

23.

Nájemní smlouva na pronájem částí pozemků p. č. 989/1 a p. č. 1004/1 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/01089

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájemní smlouvu na pronájem částí pozemků p. č. 989/1 a p. č. 1004/1, oba v k. ú. Brněnské Ivanovice, oba ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m², pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, za účelem umístění novinového stánku za dohodnutou cenu 13.336,- Kč/rok. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

24.

Nabytí věcného břemene na pozemcích p. č. 361/17, 361/23, 361/25, 361/26, 361/27, 588/6, 588/13, 588/14 v k. ú. Dolní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Kaštanová - most přes dálnici D2" - RM6/01117

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje nabytí věcného břemene, které spočívá v povinnosti strpět umístění stavby místní komunikace - cyklostezky na pozemcích p. č. 361/17, 361/23, 361/25, 361/26, 361/27, 588/6, 588/13, 588/14 v k. ú. Dolní Heršpice, ve vlastnictví Inter IKEA Centre Česká republika, s. r. o., za dohodnutou cenu ve výši 1,- Kč za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

25.

Odvolání a jmenování předsedy Poradního orgánu statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců - RM6/01037

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB odvolává MUDr. Daniela Rychnovského z funkce předsedy Poradního orgánu statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců.

2. RMB jmenuje Ing. Janu Bohuňovskou, náměstkyni primátora města Brna předsedkyní Poradního orgánu statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců.

3. RMB schvaluje upravený Statut a Jednací řád Poradního orgánu statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců, který tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

26.

Zhodnocení funkčního období ředitelky Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace - RM6/01147

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB bere na vědomí zprávu o zhodnocení funkčního období ředitelky Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

27.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury - RM6/01150

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury:
- Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci, ve výši 748 500,- Kč na projekt "Balada pro banditu v Petrohradě";
- Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, ve výši 100.000,- Kč na vydání publikace Jubilanti Činohry Národního divadla Brno 2011.

Smlouvy tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

28.

Žádost společnosti TyfloCentrum Brno, o. p. s., o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/01170

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti TyfloCentrum Brno, o. p. s., se sídlem Chaloupkova 7, 612 00 Brno, IČ 26223210, o prominutí smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna.

2. RMB schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč, společnosti TyfloCentrum Brno, o. p. s., se sídlem Chaloupkova 7, 612 00 Brno, za nedodržení termínu podání vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 
 

29.

Dar xxxxxxxxx xxxxxx statutárnímu městu Brnu - darovací smlouva - RM6/01152

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi xxxxxxxx xxxxxxxx jako dárcem a statutárním městem Brnem jako obdarovaným. Předmětem darovací smlouvy jsou publikace se vztahem k historii a vývoji města Brna. Darovací smlouva tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje PhDr. Vieru Rusinkovou, pověřenou vedením Odboru kultury MMB podpisem darovací smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

30.

Pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 211 se zázemím v objektu kina Art v Brně v k. ú. Veveří - RM6/01173

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí protokol o otvírání obálky s nabídkou na pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 211 o výměře 18 m² se zázemím v II. nadzemním podlaží objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19 - Botanická 16, č. p. 783 na pozemku p. &#$03. 1271, v k. ú. Veveří.

2. RMB schvaluje pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 211 o výměře 18 m² se zázemím v II. nadzemním podlaží objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19 - Botanická 16, č. p. 783 na pozemku p. č. 1271, v k. ú. Veveří, Romanu Zelenákovi, IČ 68695071 s místem podnikání Mendlovo náměstí 685/15b, 603 00 Brno, za nájemné 21.600,- Kč/rok a za podmínek uvedených ve smlouvě o nájmu nebytových prostor, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje PhDr. Vieru Rusinkovou, pověřenou vedením Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

31.

Pronájmem nebytových prostor - kavárny se zázemím v objektu kina Art v Brně v k. ú. Veveří - RM6/01172

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí protokol o otvírání obálky s nabídkou na pronájem nebytových prostor - kavárny se zázemím o celkové výměře 217 m² v I. nadzemním podlaží objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19 - Botanická 16, č. p. 783 na pozemku p. č. 1271, v k. ú. Veveří.

2. RMB schvaluje pronájem nebytových prostor - kavárny se zázemím o celkové výměře 217 m² v I. nadzemním podlaží objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19 - Botanická 16, č. p. 783 na pozemku p. č. 1271, v k. ú. Veveří, Radaně Volné, IČ 76550605, s místem podnikání Dvořákova 633/3, 602 00 Brno za nájemné 393 300,- Kč/rok a za podmínek uvedených ve smlouvě o nájmu nebytových prostor, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje PhDr. Vieru Rusinkovou pověřenou vedením Odboru kultury MMB, podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

32.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v objektu Besední dům v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/01171

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 
 
 

33.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Realizace funerální sochy na čestném urnovém pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/01151

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Realizace funerální sochy na čestném urnovém pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna" jako nejvhodnější nabídku výtvarníka Václava Fialy, Arbesova 146, 339 01 Klatovy, IČ: 76637590.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a výtvarníkem Václavem Fialou, která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje PhDr. Vieru Rusinkovou, pověřenou vedením Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o dílo.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

34.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce a vestavba bytového domu Bratislavská 36a - dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby", výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/01132

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Rekonstrukce a vestavba bytového domu Bratislavská 36a dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby" jako nejvhodnější nabídku firmy - atelier dwg s. r. o., Pekařská 13, 602 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou atelier dwg s. r. o., Pekařská 13, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou atelier dwg s. r. o., Pekařská 13, 602 00 Brno.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, a prováděcími předpisy.
***
úkol č.: [R6/017/34]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [2012-08-31]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

35.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Rekonstrukce a vestavba bytového domu Bratislavská 60 - dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby", výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/01131

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Rekonstrukce a vestavba bytového domu Bratislavská 60 - dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby" jako nejvhodnější nabídku firmy IN AD, spol. s r. o., Postranní 2a, 602 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou IN AD, spol. s r. o., Postranní 2a, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou IN AD, spol. s r. o., Postranní 2a, 602 00 Brno.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, a prováděcími předpisy.
***
úkol č.: [R6/017/35]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [2012-08-31]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

36.

"Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na ul. Renčova v Brně na dům s pečovatelskou službou" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/01130

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na ul. Renčova v Brně na dům s pečovatelskou službou" jako nejvhodnější nabídku společnosti PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.
***
úkol č.: [R6/017/36/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

3. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno na zhotovení díla "Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na ul. Renčova v Brně na dům s pečovatelskou službou", která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

***
5. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
T: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/017/36/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/017/36/03]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

 
***
7. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB po uplynutí lhůty pro podání námitek dle §110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle §111 odst. 5 zákona zajistit podpis smlouvy o dílo.
***
úkol č.: [R6/017/36/04]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

37.

"Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68" - mandátní smlouva s TDI - RM6/01140

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru akce "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68" jako nejvhodnější nabídku Ing. Josefa Grepla, Cejl 535/83, 602 00 Brno.

2. RMB schvaluje mandátní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Ing. Josefem Greplem, Cejl 535/83, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem mandátní smlouvy mezi statutárním městem Brnem a Ing. Josefem Greplem, Cejl 535/83, 602 00 Brno.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

38.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Mlýnská 60 včetně pozemku na základě opakované nabídky - RM6/01142

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 39-40.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Mlýnská 60, č. p. 259, postavený na pozemku p. č. 365, a pozemky
- p. č. 365 - zastavěná plocha a n&#$07dvoří, o výměře 189 m²
- p. č. 364/1 - zahrada, o výměře 307 m²
- p. č. 364/2 - zahrada, o výměře 46 m²

vše v k. ú. Trnitá, město Brno, městská část Brno-střed, za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 

39.

Záměr prodeje bytového domu Dunajská 19 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny - RM6/01137

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
- schválit záměr prodeje bytového domu Dunajská 19, č. p. 174, postaveného na pozemku p. č. 2058 a pozemků
p.č. 2058 - zastavěná plocha a nádvoří o vým&#$01ře 334 m²
p.č. 2314/3 - ostatní plocha o výměře 9 m²
p.č. 2315/3 - ostatní plocha o výměře 9 m²
p.č. 2317/3 - ostatní plocha o výměře 3 m²

p.č. 2318/3 - ostatní plocha o výměře 17 m²

vše v k.ú. Starý Lískovec, město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob;

- stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 17.220.000,- Kč.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

40.

Záměr prodeje bytového domu Vnitřní 26 včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky ke koupi nájemci - Návrh na stanovení ceny - RM6/01141

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Vnitřní 26, č. p. 458, postaveného na pozemku p. č. 664 a pozemků
- p. č. 664 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 232 m²

- p. č. 665 - zahrada, o výměře 180 m²

k. ú. Ponava, město Brno, MČ Brno-Královo Pole, nájemcům bytů v tomto domě za podmínek stanovených Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města do vlastnictví právnických a fyzických osob pro opakovanou nabídku, a to za kupní cenu, splatnou před podpisem kupní smlouvy ve výši 5.134.966,- Kč.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.

Návrh na stanovení ceny bytového domu Stará 16 včetně pozemku - Návrh na změnu usnesení RMB č. R5/076, bod č. 43 - Návrh na změnu usnesení ZMB č. Z5/018, bod č. 58 - RM6/01138

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění usnesení R/076. schůze konané dne 26. 8. 2008 bod č. 43, které zní:

"Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu nemovitostí - bytového domu Star&#$07 16, č. p. 92, postaveného na pozemku p. č. 437 a pozemku p. č. 437 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 654 m², v Brně, k. ú. Zábrdovice, dle čl. 9 odst. l Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, ve výši 6.431.642,- Kč."


takto:

Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení Z5/018, bod č. 58 které zní:

"Zastupitelstvo města Brna stanoví výchozí cenu nemovitostí - bytového domu Stará 16, č. p. 92, postaveného na pozemku p. č. 437 a pozemku p. č. 437 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 654 m², v Brně, k. ú. Zábrdovice, dle čl. 9 odst. l Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, ve výši 6.431.642,- Kč."


takto:
Zastupitelstvo města Brna stanoví výchozí cenu nemovitostí - bytového domu Star&#$07 16, č. p. 92, postaveného na pozemku p. č. 437 a pozemku p. č. 437 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 654 m², v k. ú. Zábrdovice, město Brno, městská část Brno-střed, dle čl. 9 odst.l Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, ve výši 8.421.395,- Kč.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

42.

Poskytnutí bytů v celoměstském zájmu - poskytnutí náhradních bytů 2 nájemcům bytů ve dvorním traktu domu Mendlovo nám. 14 v Brně - RM6/01134

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje poskytnutí náhradních bytů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nájemcům bytů ve dvorním traktu domu Mendlovo nám. 14 v Brně.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
Termín: dle možností odboru
úkol č.: [R6/017/42]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

43.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu xxxx xxxxxxxx - RM6/01133

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem 1pokojového bytu č. 11 v domě Hodonínská 13 v Brně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jako bytu náhradního, na dobu neurčitou a za nájemné stanovené MČ Brno-jih dle zákona č. 107/2006 Sb. a Sdělení MMR č. 180/2009 Sb., za předpokladu, že dohodou ukončí nájem stávajícího bytu č. 2 v domě Dornych 65 v Brně.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/017/43]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

44.

Žádost xxxxx xxxxxxxxx o poskytnutí jiného bytu - RM6/01135

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost xxxxx xxxxxxxx, nájemkyně bytu 1+kk č.10 v domě Tržní 2 o pronájem bytu 2+kk s tím, že dohodou ukončí nájem stávajícího bytu.

2. RMB neschvaluje poskytnutí bytu 2+kk xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

45.

Návrh prodeje pozemku p. č. 1596/9 v k. ú. Pisárky - RM6/01156

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 46-48.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 1596/9 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 61 m²

v k. ú. Pisárky.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 1596/9 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 61 m²

v k. ú. Pisárky společnosti TIVOLI Group s. r. o. (id. 1031/1116) a xxxx xxxxx (id. 85/1116) za dohodnutou kupní cenu 337.270,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

46.

Návrh na stanovení ceny id. podílu pozemku p. č. 71, k. ú. Veveří - RM6/01136

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitosti - id. 7692/10000 pozemku

- p. č. 71 - zahrada, o výměře 225 m²

k. ú. Veveří, město Brno, městská část Brno-střed, za podmínek kupní smlouvy, které jsou přílohou materiálu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

47.

Záměr prodeje pozemků p. č. 856, p. č. 848/1 a části pozemku p. č. 855 v k. ú. Štýřice - RM6/01157

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A.


1. RMB bere na vědomí vyjádření navrhovatelů dispozice k podmínkám kupní smlouvy ze dne 23. 7. 2010 a zdůvodn&#$01ní protinávrh kupní ceny ve výši 1.975,- Kč/m² ze dne 16. 3. 2011.


2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 856 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 93 m²

- p. &#$03. 848/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m²
- část p. č. 855 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²

vše v k. ú. Štýřice.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků
- p. č. 856 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 93 m²
- p. č. 848/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m²

- část p. č. 855 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²

vše v k. ú. Štýřice, do podílového spoluvlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 255.425,- Kč (2.575,- K&#$03/m² + 500,-Kč návrh na vklad) a za podmínek kupní smlouvy.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

48.

Záměr prodeje pozemku p. č. 5166/4 v k. ú. Řečkovice při ul. Podhájí - pozemek pod částí stavby garáže - RM6/01158

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A.


1. RMB bere na vědomí vyjádření xxxxxx xxxxxxxx, zplnomocněné zástupkyně manželů xxxxxxxx xxxxxxx, ze dne 24. 2. 2011 - protinávrh kupní ceny za prodej pozemku p. č. 5166/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m² v k. ú. Řečkovice pod částí stavby garáže v SJM manželů xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve výši 13.200,- Kč (1.100,- Kč/m²).


 
2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 5166/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m²

v k. ú. Řečkovice.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 5166/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 12 m²

v k. ú. Řečkovice manželům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 19.040,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

49.

Výkup pozemků podle Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01166

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí Seznam plánovaných výkupů pozemků na 1. čtvrtletí roku 2011 podle Metodiky vypořádání pozemků zastavěných stavbami ve vlastnictví statutárního města Brna, který tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

50.

Návrh na bezúplatné nabytí id. 5/12 pozemku v k. ú. Žabovřesky z majetku ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01159

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 51-52.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí id. 5/12 pozemků
- p. č. 4849/2 - zahrada, o výměře 8 m²
- p. č. 4872/172 - orná půda, o výměře 994 m²

v k. ú. Žabovřesky,
z majetku ČR - Pozemkový fond ČR, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

51.

Návrh na bezúplatné nabytí id. 1/2 pozemku p. č. 2082/3 v k. ú. Bosonohy z majetku ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01160

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí id. 1/2 pozemku
- p. č. 2082/3 - ostatní plocha, o výměře 36 m²

v k. ú. Bosonohy, z majetku ČR - Pozemkový fond ČR, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

52.

Návrh změny usnesení na nabytí id. 3/8 pozemků p. č. 511/24, 618/7, 645/1 a 645/2 v k. ú. Slatina z majetku ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/01161

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení Z5/028. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 6. 10. 2009, bod č. 78, které zní:

" ZMB schvaluje nabytí id. 3/8 pozemků
- p. č. 511/24 - orná půda, o výměře 1.355 m²
- p. č. 618/7 - orná půda, o výměře 5.612 m²

- p. č. 645/1 - zahrada, o výměře 344 m²
- p. č 645/2 - zahrada, o výměře 261 m²

v k. ú. Slatina z majetku ČR - Pozemkový fond ČR, do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 286.270,- Kč a za stanovených podmínek, které tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení."


takto:

ZMB schvaluje nabytí id. 3/8 pozemků
- p. č.511/24 - orná půda, o výměře 1.355 m²
- p. č.618/7 - orná půda, o výměře 5.612 m²

- p. č. 645/1 - zahrada, o výměře 344 m²
- p. č 645/2 - zahrada, o výměře 261 m²

v k.ú. Slatina z majetku ČR - Pozemkový fond ČR, do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 313.070,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

53.

Stanovisko zakladatele k převodu nemovitosti - pozemku p. č. 3125/344 v k. ú. Řečkovice, ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci, žádost likvidátora - RM6/01139

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost likvidátora, SNmB s. p. v likvidaci, o opětovné projednání a vyslovení souhlasu zakladatele s přímým prodejem za smluvní cenu pozemku p. č. 3125/344 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 248 m² v k. ú. Řečkovice.

2. RMB vydává opakovaně souhlas s přímým prodejem nemovitosti - pozemku p. č. 3125/344 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 248 m² v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR, s právem hospodaření Správy nemovitostí města Brna, s. p., v likvidaci, do vlastnictví občanského sdružení SK Řečkovice , IČ 44962100, se sídlem Novoměstská 1941/4, 621 00 Brno, za dohodnutou kupní cenu 24.800,- Kč s tím, že likvidátor Správy nemovitostí města Brna, s. p., v likvidaci požádá MF ČR o udělení souhlasu s přímým prodejem nemovitosti předem určenému nabyvateli ve smyslu ust. § 47b zák. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

54.

Záměr směny pozemků v k. ú. Židenice tvořících plochu veřejné zeleně mezi ulicemi Jedovnická a Velkopavlovická - RM6/01162

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí

A. žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ze dne 4. 4. 2005 o směnu pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna:
- p. č. 7652/55 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 75 m²
- p. č. 7747/38 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2459 m²

- p. č. 7966/18 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 849 m²
- p. č. 7966/19 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 741 m²
- p. č. 7966/20 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 779 m²

- p. č. 7966/28 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 114 m²

vše v k. ú. Židenice
za pozemky v k. ú. Židenice nacházející se v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxx (id. 1/2), xxxxxx xxxxxxxx (id. l/4) a xxxxxxxxxx xxxxxxx (id. 1/4)

B. nesouhlas MČ Brno-Vinohrady s výše uvedenou směnou z důvodu záměru MČ vybudovat v uvedené lokalitě oddechové centrum pro občany Vinohrad

2. RMB nesouhlasí se směnou pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna:
- p. č. 7652/55 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 75 m²
- p. č. 7747/38 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2459 m²
- p. č. 7966/18 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 849 m²

- p. &#$03. 7966/19 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 741 m²
- p. č. 7966/20 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 779 m²
- p. č. 7966/28 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 114 m²

vše v k. ú. Židenice
za pozemky v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxx (id. 1/2), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (id. 1/4) a xxxxxxxx xxxxxxx (id. 1/4):
- p. č. 7652/52 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m²

- p. &#$03. 7652/53 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 305 m²
- p. č. 7747/11 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 467 m²
- p. č. 7747/15 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 276 m²

- p. č. 7747/16 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 288 m²
- p. č. 7747/17 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 250 m²

- p. č. 7747/18 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 637 m²
- p. č. 7747/19 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 301 m²
- p. č. 7747/20 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 322 m²

- část p. č. 7747/21 - ostatní plocha, jiná plocha, o v&#$06měře 729 m²
- část p. č. 7747/22 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 618 m²
- část p. č. 7747/23 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 434 m²

- část p. č. 7747/24 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 420 m²
- část p. č. 7747/25 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 446 m²

- část p. č. 7747/26 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 399 m²
- část p. č. 7747/27 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 418 m²
- p. č. 7747/28 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 372 m²

- p. č. 7747/29 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 347 m²
- p. č. 7747/30 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 773 m²
- p. č. 7747/61 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 279 m²

- p. č. 7747/63 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 213 m²
- p. č. 8604/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m²

vše v k. ú. Židenice.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

55.

Návrh změny části usnesení R6/011. schůze Rady města Brna, bod č. 52 - "Záměr budoucí směny části pozemku p. č. 38/1 za část pozemku p. č. 35/15, vše v k. ú. Maloměřice-Cacovický ostrov - vybudování pěší stezky a cyklostezky v rámci realizace investiční akce "Regionální biocentrum Cacovicky ostrov - revitalizace" - RM6/01163

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB bere na vědomí dopis xx xxxx ze dne 23. 2. 2011 - žádost o nové projednání návrhu na realizaci směny části pozemku p. č. 38/1 - orná půda, o výměře 400 m² v k. ú. Maloměřice ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p. č. 35/15 - orná půda, o výměře 70 m² v k. ú. Maloměřice ve vlastnictví xxxx xxxxxxxx bez doplatku nebo za symbolický doplatek 1,- Kč, za osobní účasti Jana Váni.

2. RMB nesouhlasí se změnou části usnesení R6/011. schůze Rady města Brna konané dne 9. 2. 2011, odst. 2 bodu č. 52, který zní:

"2. RMB nesouhlasí se záměrem budoucí směny části pozemku p. č. 38/1 - orná půda, o výměře 400 m² v k. ú. Maloměřice ve vlastnictví statutárního města Brna."


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

56.

Dohoda o užívání obvodové zdi - budov - objektů k bydlení č. p. 3378/Viniční or. č. 17 a č. p. 3379/Viniční or. č. 19 , v k. ú. Židenice a zaslání výzev k uznání vlastnického práva statutárního města Brna - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx k pozemkům p. č. 6760/1, p. č. 6761/6, v k. ú. Židenice a společnosti STAVBA, k. s. k pozemkům p. č. 6759/1, p. č. 6759/3, p. č. 6760/2, p. č. 6761/3, p. č. 6761/7. v k. ú. Židenice - RM6/01165

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dohodu o užívání obvodové zdi mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - budov - objektů k bydlení č. p. 3778 a č. p. 3779, v k. ú. Židenice spočívající v prohlášení a uznání skutečností zjištěných polohopisným zaměřením č. zak. 172/2009, týkajících se pozemků p. č. 6760/1, 6760/2, 6759/3 , k. ú. Židenice a zdi postavené na hranici pozemků p. č. 6759/1 p. č. 6759/3, k. ú. Židenice a užívání obvodové zdi uvedených objektů, za podmínek dohody uvedené v materiálu. Dohoda o užívání obvodové zdi tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 
 
2. RMB souhlasí se zasláním výzvy:
• paní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dosud zapsané jako vlastník na LV č. 3759, k. ú. Židenice k uznání vlastnického práva statutárního města Brna dle ust. § 3 zák.č. 172/1991 Sb, k pozemkům:

- p. č. 6760/1 - zast. plocha a nádvoří, výměře 121 m² (na p. č. obj. bydlení Viniční or. č. 19 - LV 10001 - statutární město Brno)

- p. č. 6761/6 - ost. plocha - zeleň, o výměře 104 m²

oba v k. ú. Židenice, obec Brno a v případě nesouhlasu vlastníka s uznáním vlastnického práva statutárního města Brna s řešením určení vlastnického práva soudní cestou.

• společnosti STAVBA, k. s. , IČ: 41600819, se sídlem Kobližná 71/2, Brno, dosud zapsané jako vlastník na LV č. 3759, k. ú. Židenice k uznání vlastnického práva statutárního města Brna dle ust. § 3 zák.č. 172/1991 Sb, k pozemkům:

- p. č. 6759/1 - zast. plocha a nádvoří, výměře 71 m²

(na p. č. obj. bydlení Viniční or. č. 17 - LV 5809 - podílové spoluvlastnictví fyz. osoby)
- p. č. 6759/3 - zast. plocha a nádvoří, výměře 9 m²

(na p. č. obj. bydlení Viniční or. č. 17 - LV 5809 - podílové spoluvlastnictví fyz. osoby)
- p. č. 6760/2 - zast. plocha a nádvoří, výměře 67 m²

(na p. č. obj. bydlení Viniční or. č. 19 - LV 10001- statutární město Brno)
- p. č. 6761/3 - ost. plocha, zeleň, o výměře 21 m²

- p. č. 6761/7 - ost. plocha, zeleň, o výměře 61 m²

vše v k. ú. Židenice, obec Brno, a v případě nesouhlasu vlastníka s uznáním vlastnického práva statutárního města Brna s řešením určení vlastnického práva soudní cestou.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

57.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2344 v k. ú. Nový Lískovec při ul. Kamínky - RM6/01164

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 58.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku
- p. č. 2344 - ostatní plocha, o výměře 50 m²

v k. ú. Nový Lískovec.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

58.

Pronájem části pozemku p. č.717/1 v areálu VUT Kraví hora k. ú. Veveří xxxxxxxx xxxxxxxxx jako nájemci - RM6/01128

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemku
- p. č. 717/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1514 m²

v areálu Kraví Hora, k. ú. Veveří uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem nájemní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

59.

Smlouva o nájmu oplocení na pozemku p. č. 610 v k. ú. Zábrdovice k umístění plakátovacího zařízení se společností RENGL, s. r. o jako nájemcem - RM6/01123

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 60.


1. RMB schvaluje smlouvu o nájmu oplocení plochy k umístění plakátovacího zařízení na pozemku p. č. 610 v k. ú. Zábrdovice uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností RENGL, s. r. o., Zákopnická 354, 460 14 Liberec 14 - Ruprechtice jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

60.

Dohoda o ukončení nájmu pozemku v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky se Zemědělskou a vodohospodářskou správou jako nájemcem - RM6/01124

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dohodu o ukončení nájmu pozemku - části pozemku p. č. 1459/1 ostatní plocha, o výměře 18 m², k. ú. Pisárky uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Zemědělskou a vodohospodářskou správou, Hlinky 60, Brno, jako nájemcem k 31. 3. 2011, která tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody o ukončení nájmu pozemku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

61.

Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor a dodatek č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10 k. ú. Staré Brno - RM6/01125

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10, k. ú. Staré Brno uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako nájemcem k 31. 3. 2011;

- dodatek č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10, k. ú. Staré Brno uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Modrou linkou (Centrum a linka důvěry pro děti a mládež), Lidická 50, Brno jako nájemcem ,

které tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody o ukončení nájmu a dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

62.

Dodatek č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10 k. ú. Staré Brno s Organizací nevidomých jako nájemcem - RM6/01126

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10, k. ú. Staré Brno uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Organizací nevidomých, Havlíčkova 38, Jihlava jako nájemcem, který tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

63.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v areálu Žabovřeská 16, k. ú. Žabovřesky s Muzeem města Brna jako nájemcem - RM6/01127

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v areálu Žabovřeská 16, k. ú. Žabovřesky uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Muzeem města Brna, příspěvkovou organizací, Špilberk 1, Brno jako nájemcem, který tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 

64.

Investiční záměr "Rozšíření pohřebiště Jehnice" - RM6/01095

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje investiční záměr "Rozšíření pohřebiště Jehnice", který tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu.

2. RMB zařazuje investiční záměr "Rozšíření pohřebiště Jehnice", do operativního plánu investic.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

65.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Propagace Muzea loutek" - výběr nejvhodnějších nabídek - smlouvy - RM6/01182

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Propagace Muzea loutek"
- pro 1. část - "Zajištění propagace Muzea loutek", jako nejvhodnější nabídku společnosti CONY CZ, s. r. o., Cejl 20, 602 00 Brno, IČ: 25578057;

- pro 2. část - "Zajištění občerstvení slavnostního otevření Muzea loutek", jako nejvhodnější nabídku společnosti OREA HOTELS, s. r. o., Křížkovského 47, 603 00 Brno, IČ: 27176657.

2. RMB schvaluje
- kupní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností CONY CZ, s. r. o., Cejl 20, 602 00 Brno, IČ: 25578057, která tvoří přílohu č. 33a tohoto zápisu;

- kupní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností OREA HOTELS, s. r. o., Křížkovského 47, 603 00 Brno, IČ: 27176657, která tvoří přílohu č. 33b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

66.

Podlimitní veřejná zakázka na služby "Zajištění pronájmu reklamních ploch pro projekt Divadelní svět Brno - mezinárodní divadelní festival - 2. část" - dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0040101703179 - RM6/01179

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0040101703179 mezi statutárním městem Brnem a společností Plakát, s. r. o., Praha 4, Kunratice, K Zeleným domkům 802, PSČ 148 00, IČ: 26165201, který tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem uvedeného dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

69.

Projekt Udržitelná městská doprava - SUIT - Účast na projektu - RM6/01184

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB bere na vědomí
- posouzení projektu
- popis projektu

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
- účast statutárního města Brna jako člena konsorcia na projektu SUIT v rámci výzvy CIVITAS Plus II spolu s partnery Landeshauptstadt Stuttgart (koordinátor projektu), Ayuntamiento de Malaga a Tel Aviv-Jaffa
- posouzení projektu
- popis projektu

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města pověřit vedoucího Odboru dopravy MMB zajištěním podkladů za statutární město Brno pro formulaci žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy CIVITAS Plus II pro potřeby koordinátora projektu Landeshauptstadt Stuttgart.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

70.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3" - Rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/01168

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje Manuál realizace projektu Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3, který tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
- vzít na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3";

- souhlasit s podmínkami, včetně prohlášení v nich obsažených, Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3";

- pověřit primátora města Brna podpisem Prohlášení Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

71.

Projekt "Kalahari - africká vesnice" - Žádost o dotaci - RM6/01191

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje podání Žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt Kalahari - africká vesnice, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje
- Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem Žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených;

- Mgr. Marka Havlíka, projektového manažera Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.

***
3. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit
- dopracování Žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt Kalahari - africká vesnice
- předložení Žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
***
úkol č.: [R6/017/71]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2011-04-14]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

72.

Projekt "Expozice orlů" - Žádost o dotaci - RM6/01192

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje podání Žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt Expozice orlů, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje
- Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem Žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených;

- Mgr. Kateřinu Fuxovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádostí o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.

***
3. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit
- dopracování Žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt Expozice orlů;
- předložení Žádosti o dotaci na uvedený projekt na úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
***
úkol č.: [R6/017/72]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2011-04-14]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

73.

Projekt "ZOO Brno - expozice klokanů" - Žádost o dotaci - RM6/01169

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje podání Žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt ZOO Brno - expozice klokanů, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje
- Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem Žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených
- Mgr. Jana Beneše, projektového manažera Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.

***
3. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit

- dopracování Žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt ZOO Brno - expozice klokanů;
- předložení Žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
***
úkol č.: [R6/017/73]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2011-04-14]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

74.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49" - Žádost o dotaci - RM6/01189

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje podání Žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje
- Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem Žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených;
- Mgr. Vladimíra Petlacha, projektového manažera Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, žádosti o platbu včetně čestných prohlášení v nich obsažených.

***
3. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit
- dopracování Žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49;
- předložení Žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
***
úkol č.: [R6/017/74]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2011-04-30]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

75.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Brno, Vedlejší 10" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/01183

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 76-78.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Brno, Vedlejší 10.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

76.

Projekt "Beringie" - dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/01181

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem Beringie.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

78.

Projekt Expozice na Špilberku - Posouzení projektu - RM6/01198

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí Posouzení projektu Expozice na Špilberku.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

- schválit

 • Posouzení projektu Expozice na Špilberku
 • Přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt Expozice na Špilberku v rámci parametrů uvedených v Posouzení projektu


- uložit Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt Expozice na Špilberku v rámci parametrů uvedených v Posouzení projektu.
T: do 14. 4. 2011

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

79.

"Joštova: úsek Komenského náměstí - Údolní" - návrh záměru správy a údržby veřejného plně automatického bezbariérového WC - RM6/01143

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem zajištění správy a údržby majetku statutárního města Brna (veřejné WC) Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizace, a to s účinností ode dne následujícího po protokolárním převzetí stavby "Joštova: úsek Komenského náměstí - Údolní".

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru životního prostředí MMB zajistit realizaci tohoto usnesení.
T: bezodkladně po protokolárním převzetí stavby
***
úkol č.: [R6/017/79]
zodpovídá: OŽP MMB [10]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

80.

Odpověď na 7. Petici za trvalé nevolení p. Romana Onderky do všech funkcí - RM6/01155

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí petici občanů sestavenou Karlem Formánkem a podanou dne 16. 3. 2011, ve které je požadováno, aby Zastupitelstvo města Brna trvale nevolilo p. Romana Onderku.

2. RMB schvaluje odpověď jménem primátora města Brna na petici občanů požadující, aby Zastupitelstvo města Brna trvale nevolilo p. Romana Onderku, která tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

81.

Odpověď na 7. Petici za trvalé nevolení p. Martina Andera do všech funkcí - RM6/01154

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB bere na vědomí petici občanů sestavenou Karlem Formánkem a podanou dne 16. 3. 2011, ve které je požadováno, aby Zastupitelstvo města Brna trvale nevolilo p. Martina Andera.

2. RMB schvaluje odpověď jménem primátora města Brna na petici občanů požadující, aby Zastupitelstvo města Brna trvale nevolilo p. Martina Andera, která tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

82.

Soutěž "Stavba roku 2010 Zlínského kraje" - souhlas s přihlášením stavby "Beringie ZOO Brno" pro společnost SYNER Morava, a. s. - RM6/01176

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 83.


1. RMB souhlasí s přihlášením stavby "Beringie - ZOO Brno" společností SYNER Morava, a. s., 1. máje 532, 767 01 Kroměříž do soutěže "Stavba roku 2010 Zlínského kraje".

2. RMB schvaluje "Souhlas s přihlášením stavby do soutěže", který tvoří přílohu č. 42 tohoto zápisu.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem "Souhlasu se zařazením stavby do soutěže".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

83.

Projekt Areál dopravní výchovy - rozdělení kompetencí při přípravě a realizaci projektu - RM6/01180

Bylo hlasováno bez rozpravy o pozměněném návrhu usnesení.


1. RMB bere na vědomí varianty řešení přípravy a realizace projektu Areálu dopravní výchovy (na Riviéře), které tvoří přílohu č. 43 tohoto zápisu.

2. RMB schvaluje variantu D návrhu řešení realizace projektu Areálu dopravní výchovy (na Riviéře).

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zpracování projektové dokumentace až do stupně pro výběr zhotovitele.
***
úkol č.: [R6/017/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

 
***
4. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit přípravu žádosti o finanční příspěvek z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
***
úkol č.: [R6/017/02]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

5. RMB pověřuje společnost STAREZ - SPORT, a. s., zajištěním realizace investiční akce Areál dopravní výchovy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

84.

Doplňkové stanovisko týkající se vývoje majetkoprávních vztahů nájemní a provozní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., ve znění jejích dodatků - RM6/01215

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze materiálu.


RMB souhlasí s doplňkovým stanoviskem týkajícím se vývoje majetkoprávních vztahů nájemní a provozní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., ve znění jejích dodatků, které tvoří přílohu č. 44 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

85.

"Beringie - Kamčatka - elementary naučné stezky" - zrušení zadávacího řízení, zadání nového zadávacího řízení - RM6/01188

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku "Beringie - Kamčatka - elementy naučné stezky" podle ustanovení § 84 odst. 1, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č.137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/017/85]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

3. RMB schvaluje
- zadání podlimitní veřejné zakázky - na stavební práce "Beringie - Kamčatka - elementy naučné stezky" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení;
- formulář "Oznámení o zakázce" obsahující kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria, který tvoří přílohu č. 45a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 45b tohoto zápisu
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 
4. RMB
jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1.náměstek primátora
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí 0I MMB
- Ing. Dagmar Kabeláčová - vedoucí Odd. přípravy a real. pozemních staveb 0I MMB

jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:
členové:
- Ing. Petr Kratochvíl - člen ZMB
- Jiří Ides - člen ZMB
- Bc. Antonín Crha - člen ZMB
- Ing. Jana Drápalová - členka ZMB
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB

náhradníci:
- Mgr. Marián Hnát - člen ZMB
- Ing. Petra Vítková - členka ZMB
- Bc. Miloslav Humpolíček - člen ZMB
- Mgr. Jitka Ivičičová - členka ZMB
- Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - ved. odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

 
5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky
- podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"

 
***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o zahájení otevřeného řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" v Informačním systému o veřejných zakázkách.
T: bezodkladně po zveřejnění oznámení o zrušení zadávacího řízení v Informačním systému o veřejných zakázkách
***
úkol č.: [R6/017/85/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/017/85/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

86.

Odpověd' na 3. a 4. petici podanou Dobromilou Kosinovou ve věci pomníku padlým rudoarmějcům v Brně - Králově Poli, Božetěchova ulice - RM6/01196

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB bere na vědomí
- petici požadující trvalé zachování pomníku rudoarmějců v Brně-Králově Poli, Božetěchova ulice, kulturní památkou, podanou Dobromilou Kosinovou dne 16. 3. 2011;
- petici za trvalé zachování srpu a kladiva ve znaku - hvězdě na pomníku rudoarmějců v Brně, Králově Poli, Božetěchova ulice, podanou Dobromilou Kosinovou dne 16. 3. 2011.

2. RMB schvaluje
- odpověď jménem primátora města Brna na petici občanů požadující trvalé zachování pomníku v Brně-Králově Poli, Božetěchova ulice, kulturní památkou a zachování jeho dosavadního umístění a zajištění trvalé péče o něj v souladu s právní úpravou.
- odpověď jménem primátora města Brna na petici občanů požadující trvalé zachování srpu a kladiva v symbolu - v rudé hvězdě v historické podobě na pomníku padlým rudoarmějcům v Brně, Králově Poli.

Odpovědi jménem primátora města Brna na 3. a 4. petici jsou přílohou č. 46 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.


 

87.

Odpověd' na 26. a 27. petici podanou Karlem Formánkem ve věci pomníku padlým rudoarmějcům v Brně - Králově Poli, Božetěchova ulice - RM6/01193

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB bere na vědomí
- petici za trvalé zachování srpu a kladiva ve znaku - hvězdě na pomníku rudoarmějců v Brně, Králově Poli, Božetěchova ulice, podanou Karlem Formánkem dne 16. 3. 2011;
- petici požadující trvalé zachování pomníku rudoarmějců v Brně - Králově Poli, Božetěchova ulice, kulturní památkou, podanou Karlem Formánkem dne 16. 3. 2011.

 
2. RMB schvaluje
- odpověď jménem primátora města Brna na petici občanů požadující trvalé zachování srpu a kladiva v symbolu - v rudé hvězdě v historické podobě na pomníku padlým rudoarmějcům v Brně, Králově Poli;
- odpověď jménem primátora města Brna na petici občanů požadující trvalé zachování pomníku v Brně-Králově Poli, Božetěchova ulice, kulturní památkou a zachování jeho dosavadního umístění a zajištění trvalé péče o něj v souladu s právní úpravou.

Odpovědi jménem primátora města Brna na 26. a 27. petici jsou přílohou č. 47 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.


 

88.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci " Otevřená škola - pohybem k zdravému životnímu stylu" - projektová dokumentace - výběr neivhodnější nabídky; smlouva o dílo se společností DRIFT- SPORT, a. s. - RM6/01194

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Otevřená škola pohybem k zdravému životnímu stylu" - projektová dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti DRIFT- SPORT, a. s., Zengrova 2693/2, 615 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností DRIFT - SPORT, a. s., Zengrova 2693/2, 615 00 Brno na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby "Otevřená škola - pohybem k zdravému životnímu stylu", která tvoří přílohu č. 48 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

89.

Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) 2010-I-30. soubor - RM6/01195

Bylo hlasováno po kratší rozpravě, změně v příloze materiálu a doplnění usnesení.

1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr pořízení změn ÚPmB 2010-I-30. soubor.

***
2. RMB ukládá předsedům komisí Rady města Brna zajistit, aby komise RMB, v souladu se Statutem komisí RMB, přijímaly k předloženým materiálům určeným k projednání Radou města Brna pouze stanoviska (doporučující nebo nedoporučující), která budou následně předkladatelem materiálu uvedena, v souladu s Jednacím řádem RMB, v předkládaném materiálu.
***
úkol č.: [R6/017/89]
zodpovídá: předsedové komisí RMB [69]
termín: [průběžně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

91.

Zastoupení zadavatele dle ust. § 151 zákona o veřejných zakázkách u veřejné zakázky "Zateplení ZŠ Brno 2011" - výběr nejvhodnější nabídky, návrh mandátní smlouvy se společností BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno - RM6/01214

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Zateplení ZŠ Brno 2011" - zastoupení zadavatele dle ust. § 151 zákona o veřejných zakázkách jako nejvhodnější nabídku společnosti BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno.

2. RMB schvaluje mandátní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností BRNOINVEST, spol. s r. o., Vlhká 25, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 49 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této mandátní smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

92.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno-Starý Lískovec" - pasportizace stavu objektů - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o dílo s firmou Ing. Jiří Šmikmátor - RM6/01197

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno-Starý Lískovec" - pasportizace stavu objektů jako nejvhodnější nabídku firmy
- Ing. Jiří Šmikmátor, Kamínky 33, 634 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou Ing. Jiří Šmikmátor, Kamínky 296/33, 634 00 Brno, která tvoří přílohu č. 50 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

93.

Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů městským částem na školská zařízení - návrh rozpočtového opatření - RM6/01216

Bylo hlasováno po kratší rozpravě, změně v příloze materiálu a úpravě usnesení.


1. RMB pověřuje MČ dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na školská zařízení v roce 2011" investorskou činností na akce uvedené v tabulce, která tvoří přílohu č. 51 tohoto zápisu.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí investičních transferů městským částem v celkové výši 12.700 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2011 dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na školská zařízení v roce 2011" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 13. 1. 2012;

 • poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 6.850 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2011 dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na školská zařízení v roce 2011" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 13. 1. 2012;

 • rozpočtové opatření dle tabulky.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

95.

Použití finančních prostředků rezervního fondu Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace, získaných veřejnou sbírkou - RM6/01199

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB souhlasí s použitím finančních prostředků rezervního fondu Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace, získaných veřejnou sbírkou evidovanou u Krajského úřadu Jihomoravského kraje Č.j. JMK /12682/2008, v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů a v souladu se Zásadami vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím, Přílohy č. 1

Schváleno jednomyslně 10 členy.

96.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Dlouhodobý výzkum sídlišt' 2011" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/01205

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě textu názvu a usnesení.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Dlouhodobý výzkum sídlišt' 2011" jako nejvhodnější nabídku společnosti Augur Consulting, s. r. o., Rovniny 102, 748 01 Hlučín.

2. RMB schvaluje smlouvu o provedení sociologického výzkumu "Dlouhodobý výzkum sídlišt' 2011" mezi statutárním městem Brnem a společností Augur Consulting, s. r. o., Rovniny 102, 748 01 Hlučín, která tvoří přílohu č. 52 tohoto zápisu.

3. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

97.

Dozorčí rada Městského divadla Brno, příspěvkové organizace - jmenování členů na další funkční období - RM6/01209

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB jmenuje členy Dozorčí rady Městského divadla Brno, příspěvkové organizace, pro funkční období od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2015:

 • předsedu dozorčí rady
  • Ing. Olivera Pospíšila, náměstka primátora města Brna

 • členy dozorčí rady
  • Bc. Marii Paděrovou, členku ZMB
  • JUDr. Ludmilu Gregorovou, členku ZMB
  • doc. MgA. Zbyňka Srbu, Ph.D., děkana Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
  • doc. MgA. Víta Spilku, děkana Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
  • prof. PhDr. Miloše Štědroně, CSc., pedagoga Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, muzikologa a skladatele
  • PhDr. Vieru Rusinkovou, zástupce Odboru kultury MMB.


Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

98.

Dozorčí rada Národního divadla Brno, příspěvkové organizace - návrh nové zřizovací listiny dozorčí rady a návrh na _jmenování členů na další funkční období - RM6/01210

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje novou Zřizovací listinu Dozorčí rady Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, která tvoří přílohu č. 53 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB jmenuje členy Dozorčí rady Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, pro funkční období od 1 .4. 2011 do 31. 3. 2015:

 • předsedu dozorčí rady
  • doc. RNDr. Františka Vižd'u, Ph.D., člena RMB

 • členy dozorčí rady
  • Naděždu Křemečkovou, předsedkyni Finančního výboru ZMB
  • Igora Vejsadu, tanečníka, choreografa, šéfa baletu Národního divadla Moravskoslezského, příspěvkové organizace, Ostrava
  • prof. Ing. MgA. Ivo Medka, Ph.D., rektora Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
  • Josefa Mlejnka, publicistu a činoherního kritika
  • Egberta Zündorfa, člena představenstva společnosti Veletrhy Brno, a. s.
  • PhDr. Vieru Rusinkovou, zástupce Odboru kultury MMB.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

99.

Poskytnutí věcného daru - RM6/01213

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje poskytnutí věcného daru v hodnotě do 20.000 Kč při příležitosti návštěvy prezidenta ČR v Brně.

2. RMB pověřuje primátora města Brna předáním věcného daru.

Schváleno jednomyslně 10 členy.


 

100.

Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o výměnu užívání podlaží v objektu Šumavská 33, k. ú. Veveří - RM6/01212

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A.

1. RMB bere na vědomí žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o výměnu užívání podlaží v objektu Šumavská 33.

2. RMB schvaluje výměnu nebytových prostor v 11.NP objektu Šumavská 33 (budova A, 400 m²), k. ú. Veveří ve výlučném užívání statutárního města Brna za nebytové prostory ve 4.NP objektu Šumavská 33 (budova A, 400 m²), k. ú. Veveří ve výlučném užívání České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR za podmínek smlouvy o výměně užívaných podlaží v objektu Šumavská 33, která tvoří přílohu č. 54 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o výměně užívaných podlaží.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

101.

"SILNICE I/42 BRNO VMO - JIH" - projektová dokumentace - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PK OSSENDORF s. r. o. - RM6/01211

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností PK OSSENDORF s. r. o., Tomešova 503/1, 602 00 Brno na projektovou dokumentaci "SILNICE I/42 BRNO VMO - JIH" který tvoří přílohu č. 55 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisek dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

102.

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/005


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vyřadit z programu zasedání ZMB č. Z6/005, které se bude konat od 5. dubna 2011 následující body:

1. Aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města Brna Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch pro Regionální operační program NUTS II Jihovýchod - celý dokument

2. Aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města Brna II: Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města - celý dokument

3. Přesun a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - duben 2011 - návrh rozpočtového opatření

 

103.

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


1. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna

2. Informativní zpráva - Zápis z mimořádného jednání Poradního sboru pro kulturní politiku RMB konaného 15. 2. 2011

 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

Ověřovatelé:

Vít Blaha, v. r.
MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.

 

V Brně dne 31. 3. 2011
Zapsala Lenka Kadlecová