Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/011
konané dne 9. února 2011

 

 

 

Program:

2.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu na období 2009-2012 pro JSDH městské části Brno-Žebětín - RM6/00716

3.

Záměr prodeje nebo pronájmu pozemků p. č. 4478/1 a p. č. 4480/1, oba v k. ú. Bystrc - RM6/00693

4.

Schválení investičního záměru "Zřízení parkoviště na Podolské ulici" - RM6/00654

5.

Schválení investičního záměru "Chodník na Proškově náměstí" - RM6/00653

6.

"Beringie - Kamčatka - elementy naučné stezky" - zadání veřejné zakázky - RM6/00665

8.

"Park - Bubeníčkova" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Cooptel, stavební a. s. - RM6/00646

9.

Návrh nabytí pozemku p. č. 3187 v k. ú. Chrlice pro stavbu "Kanalizační sběrač Davídkova, MČ Brno-Chrlice" - RM6/00647

10.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2769/3 v k. ú. Černovice pro stavbu "Dopravní telematika 2010-2013, Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ - Etapa 4 - Rekonstrukce křižovatky 4.26 Černovická x Olomoucká" - RM6/00719

11.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1678/1 v k. ú. Starý Lískovec pro stavbu "Dopravní telematika 2010-2013, část V - Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy, část 1, etapa R 2.09 Jihlavská x Akademická - R 2.38 Jihlavská x Svážná" - RM6/00718

12.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2019/10 v k. ú. Štýřice pro stavbu "Dopravní telematika 2010-2013, Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ - Etapa 4 - Rekonstrukce křižovatky 2.04 Jihlavská x Vídeňská" - RM6/00717

13.

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o. - RM6/00656

14.

Záměr pronájmu sekundárních kolektorů, 2. soubor - 7., 8., 10. a 18. stavba, 3. soubor - 11. a 19. stavba - RM6/00560

16.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě Multifunkčního hodinového stroje uzavřené se společností Technické sítě Brno, akciová společnost - RM6/00712

17.

Žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z krajského úřadu a ze zahraničí na rok 2011 - návrh na změnu přílohy a usnesení R5/159. schůze RMB ze dne 29. 9. 2010. bod č. 129 - RM6/00692

18.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro statutární město Brno a příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury - RM6/00659

19.

Návrh na poskytnutí dotací v oblasti kultury I. / 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/00690

20.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - 1. etapa 2011, návrh rozpočtového opatření - RM6/00704

21.

Zpráva o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna - RM6/00705

22.

Smlouva o půjčce z Fondu rozvoje bydlení města Brna s manželi Sedláčkovými - RM6/00706

23.

Žádost MČ Brno-Žabovřesky o možnost použití odpisů DHM z VHČ - bytového hospodářství na investiční činnost ve školských objektech - RM6/00697

24.

Regenerace panelového sídliště Brno-Kohoutovice, IV. etapa - RM6/00695

25.

Regenerace panelového sídliště Brno-Komín, V. etapa - RM6/00694

26.

Pilotní projekt energeticky úsporné regenerace domu Slívova 1, 3, 5, 7 v MČ Brno-Židenice, žádost o dotaci z programu Zelená úsporám - RM6/00696

27.

"Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na ulici Renčova v Brně na dům s pečovatelskou službou" - mandátní smlouva s TDI - RM6/00698

28.

Žádost xxxxxxx xxxxxx o souhlas se stavební úpravou bytu - RM6/00699

29.

Žádost xxxxxx xxxxxx o sloučení bytů - RM6/00700

30.

Žádost manželů xxxxxxxxxxxx o poskytnutí slevy z nájemného z bytu - RM6/00701

31.

Dotace na nájemné z bytu xxxxxxx xxxxxxxx - RM6/00702

32.

Stanovení počtu sociálních bytů dle čl. 9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady - RM6/00707

33.

Návrh na vynětí bytového domu Bezručova 18, č. p. 83 s pozemkem p. č.1521 v k. ú. Staré Brno ze seznamu domů svěřených městské části Brno-střed - RM6/00703

34.

Bytový dům Vrchlického sad 5 - dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - RM6/00709

35.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Skácelova 53 včetně pozemku - RM6/00708

36.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Vodova 51, 53, včetně pozemků - RM6/00672

37.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 106 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny - RM6/00671

38.

Záměr prodeje bytového domu Palackého tř. 2/Antonína Macka 1 včetně pozemku - Návrh na stanovení ceny - RM6/00710

39.

Záměr prodeje pozemků p. č. 2119/4, p. č. 2119/5, p. č. 2119/6 a p. č. 2119/7 v k. ú. Maloměřice při ul. Zimní - RM6/00676

40.

Záměr prodeje pozemku p. č. 98/15 v k. ú. Ivanovice při ul. Zatloukalova - RM6/00689

41.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2507/7 a řešení užívání částí pozemků p. č. 2507/1, p. č. 2547/1 a p. č. 2507/6, vše v k. ú. Žabovřesky v ul. Klímova - RM6/00669

42.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 47, p. č. 48/1, p. č. 51/7, p. č. 54/5 a p. č. 60/11 v k. ú. Kohoutovice při ul. Bašného - RM6/00670

43.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 2239 a p. č. 2233/1 a pozemku p. č. 2225, vše v k. ú. Husovice v lokalitě "Písečník" - RM6/00668

 
 
 

44.

Změna části usnesení R5/147. schůze Rady města Brna, bod č. 28: "Návrh prodeje částí pozemku p. č. 965/118 v k. ú. Ivanovice, při ul. Maříkova - příjezd do areálu společností HARIBO CZ s. r. o. a C&K, a. s." a návrh dohod o umožnění přístupu přes část pozemku p. č. 965/118 v k. ú. Ivanovice se společnostmi HARIBO CZ, s. r. o. a Flekor, a. s. - RM6/00674

45.

Nabytí pozemků p. č. 7652/26 a p. č. 7652/61, oba v k. ú. Židenice - RM6/00685

46.

Nabytí pozemku p. č. 694/2 v k. ú. Líšeň do majetku statutárního města Brna a svěření MČ Brno-Líšeň - RM6/00686

47.

Nabytí majetku - pozemku p. č. 1005/2 v k. ú. Bohunice do majetku statutárního města Brna a svěření MČ Brno-Bohunice - RM6/00688

48.

Nabytí majetku - budov bez č. p. (garáží) na pozemcích p. č. 1135, 1150, 1152 v k. ú. Horní Heršpice do majetku statutárního města Brna a svěření MČ Brno-jih - RM6/00687

49.

Záměr bezúplatného nabytí id. 1/18 nemovitostí: objektu bydlení Mostecká 8, č. p. 972 a pozemku p. č. 566 v k. ú. Husovice a poskytnutí bytu v celoměstském zájmu xxxxxxx xxxxxxxxx - RM6/00667

51.

Návrh směny pozemků p. č. 3000/2, 3, 4, p. č. 2999/2 a spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 2499, vše v k. ú. Bystrc - RM6/00684

52.

Záměr budoucí směny části pozemku p. č. 38/1 za část pozemku p. č. 35/15, vše v k. ú. Maloměřice - Cacovický ostrov - vybudování pěší stezky a cyklostezky v rámci realizace investiční akce "Regionální biocentrum Cacovický ostrov - revitalizace" - RM6/00680

53.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemků p. č. 5490/2, 5493/2 v k. ú. Žabovřesky - RM6/00683

54.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 937/3 v k. ú. Brněnské Ivanovice nebo záměr pronájmu pozemku p. č. 937/3 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/00682

55.

Pronájem pozemků p. č. 754/2, 832, 2555/5, 2555/6, 2555/7, 2555/12, 2555/18 v k. ú. Bosonohy - RM6/00666

56.

Pronájem pozemků p. č. 8106 a p. č. 8107 v k. ú. Líšeň - RM6/00673

57.

Pronájem pozemků v k. ú. Brněnské Ivanovice a k. ú. Tuřany společnosti AGRO Brno-Tuřany - RM6/00675

58.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 1707/2 v k. ú. Staré Brno - RM6/00678

59.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 6525/4 v k. ú. Židenice - RM6/00679

61.

Žádost xxxxx xxxxxxxxxxx o finanční odškodnění za údajné ublížení na zdraví a opětovná žádost xxxxxxx xxxxx o zřízení věcného břemene k části pozemku p. č. 4496/1, k. ú. Tuřany - RM6/00677

62.

Smlouva o nájmu nebytových prostor a pozemku v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky s xxxxxxxx xxxxxxx jako nájemcem - RM6/00661

63.

Smlouva o nájmu nebytových prostor a pozemku v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky s KHK, s. r. o. - autobusová doprava jako nájemcem - RM6/00662

64.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Starobrněnská 20 s KPJ Service, s. r. o. jako nájemcem - RM6/00663

65.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Radnická 2 s Centrálou cestovního ruchu - Jižní Morava, z. s. p. o. jako nájemcem - RM6/00715

66.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č. 16 v areálu VUT Kraví Hora s MM s. r. o. jako nájemcem - RM6/00664

67.

Projekt "Úprava a doplnění zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí v MČ Brno-Bohunice" - zadání veřejné zakázky - RM6/00732

68.

Zpráva o činnosti dozorčí rady Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, za rok 2010, odměna členům dozorčí rady - RM6/00583

69.

Žádost Městské policie Brno o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "Bezpečně v kyberprostoru" - RM6/00713

70.

Soutěž STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 - přihlášení stavby "Krytý plavecký bazén MČ Brno-Kohoutovice" - RM6/00742

71.

Projekt Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - Středisko ekologické výchovy v parku Špilberk - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností RENARDS, s. r. o. - RM6/00651

72.

Soutěž STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 - souhlas s přihlášením stavby "Zpřístupnění brněnského podzemí - Labyrint pod Zelným trhem" pro společnost IMOS Brno, a. s. - RM6/00767

73.

Záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Petříkov u Branné, okres Jeseník - areál "RESKO" - RM6/00784

74.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební a udržovací práce bytového domu Francouzská 20" - provedení průzkumu trhu - RM6/00780

75.

IPRM v problémové obytné zóně města -,,Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62" - provedení průzkumu trhu - RM6/781


 
 
 

Body stažené z programu před začátkem schůze na žádost předkladatele:

7.

"Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s firmou Arch. Design, s. r. o. - RM6

15.

Návrhy smluv o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2011 a návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájem plochy na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2011 - RM6/

50.

Záměr bezúplatného převodu části pozemku p. č. 988 v k.ú. Štýřice - RM6/00681

60.

Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí nájemní smlouvy, uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen a uzavření budoucí smlouvy o zřízení předkupního práva se společností BRNO PARKING, a. s. - RM6/


 
 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., JUDr. Jiří Oliva, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

 
 
 

Nepřítomni:

MVDr. Vlastimil Žďárský, JUDr. Robert Kerndl.

 
 
 

2.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu na období 2009-2012 pro JSDH městské části Brno-Žebětín - RM6/00716

Bylo hlasováno bez rozpravy.


Rada města Brna
- schvaluje žádost městské části Brno-Žebětín o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro jednotku sboru dobrovolných hasičů městské části Brno-Žebětín;

- pověřuje starostu MČ Brno-Žebětín Ing. Víta Berana podpisem žádosti o účelovou dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

3.

Záměr prodeje nebo pronájmu pozemků p. č. 4478/1 a p. č. 4480/1, oba v k. ú. Bystrc - RM6/00693

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Sršeň, vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 8 členů.


 

4.

Schválení investičního záměru "Zřízení parkoviště na Podolské ulici" - RM6/00654

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu společně s bodem 5 - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 

5.

Schválení investičního záměru "Chodník na Proškově náměstí" - RM6/00653

Bylo hlasováno o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 

6.

"Beringie - Kamčatka - elementy naučné stezky" - zadání veřejné zakázky - RM6/00665

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje

 • zadání podlimitní veřejné zakázky - na stavební práce "Beringie - Kamčatka - elementy naučné stezky" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení;
 • formulář "Oznámení o zakázce" obsahující kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria, který tvoří přílohu č. 1a tohoto zápisu;
 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:
- Ing. Petr Kratochvíl - člen ZMB
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
- Ing. Dagmar Kabeláčová - vedoucí oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

3. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:

členové:
- Ing. Petr Kratochvíl - člen ZMB
- Jiří Ides - člen ZMB
- Bc. Antonín Crha - člen ZMB
- Ing. Jana Drápalová - členka ZMB
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB

náhradníci:
- Mgr. Marián Hnát - člen ZMB
- Ing. Petra Vítková- členka ZMB
- Bc. Miloslav Humpolíček - člen ZMB
- Mgr. Jitka Ivičičová - členka ZMB
- Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - vedoucí oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky;
- podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB
- zajistit uveřejnění oznámení o zahájení otevřeného řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" v Informačním systému o veřejných zakázkách;
- zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/011/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

8.

"Park Bubeníčkova" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Cooptel, stavební a. s. - RM6/00646

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Park Bubeníčkova".

 
2. RMB bere na vědomí odeslání písemné výzvy k jednání pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Park Bubeníčkova" na práce nad rámec zadávací dokumentace, v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v jednacím řízení bez uveřejnění.

3. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Park Bubeníčkova" na práce nad rámec zadávací dokumentace jako nejvhodnější nabídku společnosti Cooptel, stavební a. s., Černovické nábřeží 7, 618 00 Brno.

4. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Cooptel, stavební a. s., Černovické nábřeží 7, 618 00 Brno u investiční akce "Park Bubeníčkova", který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě dílo.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

9.

Návrh nabytí pozemku p. č. 3187 v k. ú. Chrlice pro stavbu "Kanalizační sběrač Davídkova, MČ Brno-Chrlice" - RM6/00647

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku p. č. 3187 o výměře 27 m² v k. ú. Chrlice z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 33.390,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

10.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2769/3 v k. ú. Černovice pro stavbu "Dopravní telematika 2010-2013, Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ - etapa 4 - Rekonstrukce křižovatky 4.26 Černovická x Olomoucká" - RM6/00719

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které spočívá v právu umístění indukční smyčky, šachty pro indukční smyčku a kabelového vedení světelného signalizačního zařízení a přístupu za účelem provozování, údržby a oprav tohoto kabelového vedení na pozemku p. č. 2769/3 v k. ú. Černovice mezi statutárním městem Brnem jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Jihomoravským krajem jako budoucím povinným z věcného břemene. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

11.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1678/1 v k. ú. Starý Lískovec pro stavbu "Dopravní telematika 2010-2013, část V - Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy, část 1, etapa R 2.09 Jihlavská x Akademická - R 2.38 Jihlavská x Svážná" - RM6/00718

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 12.


1. RMB schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které spočívá v právu uložení optických a metalických kabelů světelného signalizačního zařízení a přístupu za účelem provozování, údržby a oprav těchto kabelů na pozemku p. č. 1678/1 v k. ú. Starý Lískovec mezi statutárním městem Brnem jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Jihomoravským krajem jako budoucím povinným z věcného břemene. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

12.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2019/10 v k. ú. Štýřice pro stavbu "Dopravní telematika 2010-2013, Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ - etapa 4 - Rekonstrukce křižovatky 2.04 Jihlavská x Vídeňská" - RM6/00717

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které spočívá v právu uložení kabelového vedení světelného signalizačního zařízení a přístupu za účelem provozování, údržby a oprav tohoto kabelového vedení na pozemku p. č. 2019/10 v k. ú. Štýřice mezi statutárním městem Brnem jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Jihomoravským krajem jako budoucím povinným z věcného břemene. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

13.

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o. - RM6/00656

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a technické úpravě usnesení.


1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
- schválit smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností KORDIS JMK, spol. s r. o., o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o., IČ 26298465, Brno, Nové Sady 30;

- pověřit vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy mezi statutárním městem Brnem a společností KORDIS JMK, spol. s r. o., o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o., IČ 26298465, Brno, Nové Sady 30.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

14.

Záměr pronájmu sekundárních kolektorů, 2. soubor - 7., 8., 10. a 18. stavba, 3. soubor - 11. a 19. stavba - RM6/00560

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje záměr pronájmu sekundárních kolektorů, který tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB zajistit zveřejnění záměru pronájmu sekundárních kolektorů na úřední desce MMB a na internetových stránkách statutárního města Brna na období do 30. 9. 2011.
***
úkol č.: [R6/011/14/01]
zodpovídá: OTS MMB [39]
termín: [bezodkladně]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB předložit Radě města Brna ke schválení nájemce sekundárních kolektorů.
T: bezodkladně, po uplynutí lhůty pro podání nabídek
***
úkol č.: [R6/011/14/02]
zodpovídá: OTS MMB [39]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

16.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě multifunkčního hodinového stroje uzavřené se společností Technické sítě Brno, akciová společnost - RM6/00712

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o správě multifunkčního hodinového stroje č. 0073101704244 ze dne 30. 8. 2010 mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, IČ: 25512285. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje PhDr. Vieru Rusinkovou, pověřenou vedením Odboru kultury MMB, podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o správě multifunkčního hodinového stroje č. 0073101704244.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

17.

Žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z krajského úřadu a ze zahraničí na rok 2011 - návrh na změnu přílohy a usnesení R5/159. schůze RMB ze dne 29. 9. 2010. bod č. 129 - RM6/00692

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje změnu první části usnesení R5/159. schůze Rady města Brna konané dne 29. 9. 2010, bod č. 129, které zní:

"RMB schvaluje žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2011 podávané Odborem kultury MMB a příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem v oblasti kultury dle "Přehledu žádostí o dotace podávaných na rok 2011", který tvoří přílohu č. 52 tohoto zápisu."


takto:

RMB schvaluje žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu, ze státních fondů, z krajského úřadu a ze zahraničí na rok 2011 podávané Odborem kultury MMB a příspěvkovými organizacemi zřízenými statutárním městem Brnem v oblasti kultury dle Přehledu žádostí o dotace podávaných na rok 2011, který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

18.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro statutární město Brno a příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury - RM6/00659

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje

1. smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro statutární město Brno na
- Mezinárodní hudební festival MORAVSKÝ PODZIM 2011 . . . . . ve výši 400.000,- Kč

2. smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury:
- Brněnské kulturní centrum, příspěvkovou organizaci . . . . . . . . . .ve výši 3.000.000,- Kč
na Mezinárodní divadelní festival Divadelní svět Brno;
- Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ve výši 200.000,- Kč
na Mezinárodní hudební festival Špilberk;
- Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ve výši 240.000,- Kč
na Symfonický orchestr Jihomoravského kraje;
- Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ve výši 400.000,- Kč
na pořádání vybraných koncertů;
- Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ve výši 750.000,- Kč
na Mozartovy děti;
- Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci . . . . . . . . . . . . . . . ve výši 200.000,- Kč
na vydání publikace Městské divadlo Brno 2009-2010;
- Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci . . . . . . . . . . . . . .ve výši 1.000.000,- Kč
- na inscenaci Kráska a zvíře;
- Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci . . . . . . . . . . . . . . . ve výši 800.000,- Kč
- na inscenaci Měsíční kámen;
- Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci . . . . . . . . . . . . . . . ve výši 800.000,- Kč
- na inscenaci Jméno růže;
- Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci . . . . . . . . . . . . . ve výši 2.000.000,- Kč
na podporu vybraných projektů.
Smlouvy tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

19.

Návrh na poskytnutí dotací v oblasti kultury I. / 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/00690

Bylo hlasováno po kratší rozpravě, úpravě usnesení a změně v příloze materiálu.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

1. poskytnutí neinvestičních dotací typu B v celkové výši 9.865 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2011 - Odbor kultury MMB (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce č. 1 "Provozní náklady - přehled žadatelů 2011" a tabulce č. 2 "Konkrétní projekty - přehled žadatelů 2011";

2. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu finančních prostředků na odpovídající paragrafy a položky v souladu s rozpočtovou skladbou, v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována;

3. uzavření smluv se subjekty uvedenými v Tabulce č. 1 a Tabulce č. 2 za stanovených podmínek.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

20.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - 1. etapa 2011, návrh rozpočtového opatření - RM6/00704

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
1. poskytnutí půjček na opravu a modernizaci rodinných domů, bytových domů a bytových jednotek v Brně dle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna
- ve výši až 250.000,- Kč pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Mírová 24,
- ve výši až 750.000,- Kč pro BD Klímova 17-21, družstvo na opravu a modernizaci bytového domu Klímova 17, 19, 21,
- ve výši až 250.000,- Kč pro xxxxxxxxx xxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Hapalova 9,
- ve výši až 1.200.000,- Kč pro Bytové družstvo Souhrady 10, družstvo na opravu a modernizaci bytového domu Souhrady 10,
- ve výši až 1.300.000,- Kč pro Bytové družstvo Souhrady 4 na opravu a modernizaci bytového domu Souhrady 4,
- ve výši až 1.470.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Líšeňská 5,
- ve výši až 50.000,- Kč pro xxxx xxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Hujíčkova 22,
- ve výši až 94.000,- Kč pro xxxxxxxx xxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 303/302 v bytovém domě Chopinova 13,
- ve výši až 240.000,- Kč pro xxxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Blanenská 47,
- ve výši až 250.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Prokofjevova 33,
- ve výši až 370.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Jílkova 167,
- ve výši až 2.185.000,- Kč pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Cihlářská 32,
- ve výši až 110.000,- Kč pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Krejčího 3,
- ve výši až 650 000,- Kč pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Trnkova 80,
- ve výši až 120.000,- Kč pro xxxxxxxx xxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Podlesí 12,
- ve výši až 1.390.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Valchařská 35/Horymírova 12,
- ve výši až 350.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Drobného 42,
- ve výši až 160.000,- Kč pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 503/102 v bytovém domě Pavlovská 14,
- ve výši až 300.000,- Kč pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Pekařská 41a,
- ve výši až 80.000,- Kč pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 1131/11 v bytovém domě Turgeněvova 14,
- ve výši až 990.000,- Kč pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Charbulova 80,
- ve výši až 250.000,- Kč pro xxxxxxxx xxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Jiránkova 42,
- ve výši až 250.000,- Kč pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Útěchovská 74,
- ve výši až 100.000,- Kč pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci rodinného domu Nopova 46,
- ve výši až 100.000,- Kč pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na opravu modernizaci rodinného domu Skoumalova 3,
- ve výši až 50.000,- Kč pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 587/13 v bytovém domě Bayerova 15,
- ve výši až 50 000,- Kč pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 587/15 v bytovém domě Bayerova 15,
- ve výši až 550.000,- Kč pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Bayerova 15,
- ve výši až 110.000,- Kč pro xxxxxxxx xxx na opravu a modernizaci rodinného domu Žilková 12,
- ve výši až 250.000,- Kč pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Trávníky 73,
- ve výši až 960.000,- Kč pro xxxxxxx xxxxxxxx na opravu a modernizaci bytového domu Grohova 32,

2. vzorovou smlouvu o půjčce na opravu rodinného - bytového domu a vzniku zástavního práva výše uvedeným žadatelům;

3. rozpočtové opatření v souvislosti s konkrétními požadavky na jednotlivé půjčky dle tabulky.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

21.

Zpráva o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna - RM6/00705

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí zprávu o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení města Brna v letech 1995-2010.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

22.

Smlouva o půjčce z Fondu rozvoje bydlení města Brna s manželi Sedláčkovými - RM6/00706

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s uplatněním práva statutárního města Brna na jednorázové vrácení celé nesplacené části půjčky včetně příslušenství, tzn. úroků za období 5 let, na něž je půjčka sjednána, z Fondu rozvoje bydlení města Brna dle smlouvy č. 62079348 na opravy a modernizaci bytového domu Kmochova 18 a vzniku zástavního práva po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

23.

Žádost MČ Brno-Žabovřesky o možnost použití odpisů DHM z VHČ - bytového hospodářství na investiční činnost ve školských objektech - RM6/00697

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě 2).


RMB nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Žabovřesky použití odpisů DHM z VHČ - bytového hospodářství ve výši 3.500 tis. Kč na realizaci projektu výměna otvorových prvků a zateplení objektu MŠ Fanderlíkova 9a, Brno a uhrazení nákladů s tím spojených.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

24.

Regenerace panelového sídliště Brno-Kohoutovice, IV. etapa - RM6/00695

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí rozsah IV. etapy projektu regenerace panelového sídliště Brno-Kohoutovice.

2. RMB schvaluje pro IV. etapu "Projektu regenerace panelového sídliště Brno-Kohoutovice" v roce 2011 uplatnění žádosti o státní dotaci ve výši 3,255 mil. Kč z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora regenerace panelových sídlišť".

3. RMB pověřuje
- vedoucí ORF MMB k podpisu prohlášení města, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům;
- starostu městské části Brno-Kohoutovice k podpisu žádosti o státní dotaci, předepsaných formulářů a registrů i k předání kompletní žádosti v písemné i elektronické formě v předepsaném termínu na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

25.

Regenerace panelového sídliště Brno-Komín, V. etapa - RM6/00694

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí rozsah V. etapy projektu regenerace panelového sídliště Brno- Komín.

2. RMB schvaluje pro V. etapu "Projektu regenerace panelového sídliště Brno-Komín" v roce 2011 uplatnění žádosti o státní dotaci ve výši 2,440 mil. Kč z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora regenerace panelových sídlišť".

3. RMB pověřuje
- vedoucí ORF MMB k podpisu prohlášení města, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům;
- starostu městské části Brno-Komín k podpisu žádosti o státní dotaci, předepsaných formulářů a registrů i k předání kompletní žádosti v písemné i elektronické formě v předepsaném termínu na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

26.

Pilotní projekt energeticky úsporné regenerace domu Slívova 1, 3, 5, 7 v MČ Brno-Židenice, žádost o dotaci z programu Zelená úsporám - RM6/00696

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje uplatnění žádosti o dotaci z programu Ministerstva životního prostředí "Zelená úsporám" na realizaci akce "Pilotní projekt energeticky úsporné regenerace domů Slívova 1, 3, 5, 7".

2. RMB pověřuje starostu městské části Brno-Židenice k podpisu žádosti o dotaci, k předání kompletní žádosti na Státní fond životního prostředí a k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

27.

"Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na ulici Renčova v Brně na dům s pečovatelskou službou" - mandátní smlouva s TDI - RM6/00698

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru akce "Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na ulici Renčova v Brně na dům s pečovatelskou službou" jako nejvhodnější nabídku Ing. Josefa Hradila, Ulička 12, 623 00 Brno.

2. RMB schvaluje mandátní smlouvu na výkon technického dozoru akce "Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na ulici Renčova v Brně na dům s pečovatelskou službou", uzavíranou mezi statutárním městem Brnem Ing. Josefa Hradila, Ulička 12, 623 00 Brno, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem mandátní smlouvy na výkon technického dozoru akce "Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na ulici Renčova v Brně na dům s pečovatelskou službou", po provedení výběru zhotovitele stavby.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

28.

Žádost xxxxxxxx xxxxxxx o souhlas se stavební úpravou bytu - RM6/00699

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se stavební úpravou bytu č. 105 v domě Cacovická 66 v Brně nájemkyně xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. RMB schvaluje dohodu o provedení stavebních prací v domě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxx xxxxxxx jako nájemkyní tohoto bytu, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem dohody.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 

29.

Žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx o sloučení bytů - RM6/00700

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se sloučením bytu xxxxxxxxx xxxxxxx v Brně nájemce xxxxxx xxxxxx se sousedním 1pokojovým bytem č. 2 v tomto domě vlastním nákladem nájemce s tím, že u sloučeného bytu bude sjednáno nájemné v maximální výši stanovené dle zákona č. 107/2006 Sb. a sdělení MMR č. 180/2009 Sb. pro standardní byt pro rok 2011 k. ú. Trnitá, tzn. ve výši 66,96 Kč/m²/měsíc a dále za předpokladu, že nájemce převezme dluh po předchozím nájemci panu Staňkovi ve výši 86.794,- Kč a uhradí jej před převzetím volného bytu.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/011/29]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

30.

Žádost manželů xxxxxxx o poskytnutí slevy z nájemného z bytu - RM6/00701

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


RMB neschvaluje poskytnutí slevy z nájemného z bytu č. l v domě xxxxxxxxxxxxx v Brně manželům xxxxxxx v době od 1. 6. do 31. 7. 2010 ve výši 100 % měsíčního nájemného z bytu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

31.

Dotace na nájemné z bytu xxxxx xxxxxxxxx - RM6/00702

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k úhradě čistého nájemného z části rodinného domu xxxxx xxxxx v rámci státního integračního programu o zajištění bydlení azylantu - xxxxxx xxxxxx a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce pro rok 2011 dle vzoru, který tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem žádosti a smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k úhradě čistého nájemného z bytu v rámci státního integračního programu o zajištění bydlení azylantu xxxxx xxxxxxxx a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce pro rok 2011.

3. RMB souhlasí s tím, aby účelová neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce byla použita na opravy domů ve správě Odboru správy majetku MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

32.

Stanovení počtu sociálních bytů dle čl. 9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady - RM6/00707

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB stanoví dle čl. 9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a dle čl. l odst. 2 přílohy č. l těchto Pravidel - Statut sociálního bytu - pro rok 2011 počet 10 bytů , které budou pronajaty jako sociální.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

33.

Návrh na vynětí bytového domu Bezručova 18, č. p. 83 s pozemkem p. č.1521 v k. ú. Staré Brno ze seznamu domů svěřených městské části Brno-střed - RM6/00703

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
- vyjmout ze seznamu domů svěřených městské části Brno-střed usnesením Z1/030 ze dne 1. 7. 1993 bytový dům Bezručova 18, č. p. 83 postavený na pozemku p. č. 1521 a pozemek p. č.1521 vše v k. ú. Staré Brno, městská část Brno-střed;

- souhlasit s předáním bytového domu Bezručova 18, č. p. 83 postaveného na pozemku p. č. 1521 a pozemku p. č.1521 vše v k. ú. Staré Brno, Správě nemovitostí města Brna s. p., v likvidaci.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

34.

Bytový dům Vrchlického sad 5 - dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - RM6/00709

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 35-38.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 0062100102965 o převodu vlastnictví k nemovitostem - bytovému domu Vrchlického sad 5, č. p. 1964, postavenému na pozemku p. č. 3827 a pozemkům
- p. č. 3827 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 493 m²
- p. č. 3828 - zahrada, o výměře 149 m²

vše v Brně, k. ú. Černá Pole, uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako prodávajícím a Bytovým družstvem Vrchlického sad 1964/5, se sídlem Brno, Vrchlického sad 1964/5, IČO: 283 36 372, jako kupujícím.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 
 

35.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Skácelova 53 včetně pozemku - RM6/00708

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
- schválit prodej nemovitostí - bytový dům Skácelova 53, č. p. 2687, postavený na pozemku p. č. 5325 a pozemek
- p. č. 5325 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 264 m²

vše v k. ú. Královo Pole, město Brno, městská část Brno-Královo Pole, za podmínek kupní smlouvy;
- schválit zřízení zástavního práva k nemovitostem - bytovému domu Skácelova 53, č. p. 2687, postavenému na pozemku p. č. 5325 a pozemku
- p. č. 5325 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 264 m²

vše v k. ú. Královo Pole ve prospěch Wüstenrot hypoteční banky a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí BD Skácelova 53, Brno, družstvu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

36.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Vodova 51, 53, včetně pozemků - RM6/00672

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - domovní celek - bytový dům Vodova 51, č. p. 2696, postavený na pozemku p. č. 5338, bytový dům Vodova 53, č. p. 2929, postavený na pozemku p. č. 3377/1 a pozemky
- p. č. 5338 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 260 m²
- p. č. 3377/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 254 m²

vše v k. ú. Královo Pole, město Brno, městská část Brno-Královo Pole, za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

37.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 106 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny - RM6/00671

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
- schválit záměr prodeje bytového domu Merhautova 106, č. p. 982, postaveného na pozemku p. č. 2149 a pozemků
p. č. 2149 - zastav&#$01ná plocha a nádvoří, o výměře 193 m²
p. č. 2150 - zahrada, o výměře 161 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob;

 
- stanovit
1) výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. l Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, ve výši 3.056.290,- Kč;
2) obvyklou cenu půdní vestavby v domě Merhautova 106 ve výši 1.828.000,- Kč.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

38.

Záměr prodeje bytového domu Palackého tř. 2/Antonína Macka 1 včetně pozemku - Návrh na stanovení ceny - RM6/00710

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
- schválit záměr prodeje bytového domu Palackého tř. 2/Antonína Macka 1, č. p. 1639, postaveného na pozemku p. č. 1295, a pozemku
p. č. 1295 - zastavěn&#$07 plocha a nádvoří, o výměře 625 m²

vše v k. ú. Královo Pole, město Brno, městská část Brno-Královo Pole, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob;

- stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 16.250.000,- Kč.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

39.

Záměr prodeje pozemků p. č. 2119/4, p. č. 2119/5, p. č. 2119/6 a p. č. 2119/7 v k. ú. Maloměřice při ul. Zimní - RM6/00676

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A, společně s body 40-43.


1. RMB bere na vědomí
- "Návrh na dispozici s majetkem města" - žádost xxxxxx xxxxxxx o prodej pozemků
p. č. 2119/4 - ostatní plocha, o výměře 130 m²
p. č. 2119/5 - ostatní plocha, o výměře 9 m²

p. č. 2119/6 - ostatní plocha, o výměře 28 m²
p. č. 2119/7 - ostatní plocha, o výměře 334 m²

vše v k. ú. Maloměřice, o celkové výměře 501 m², při ul. Zimní, za účelem jejich užívání jako zázemí se zahradou u rodinného domu č. p. 834 v jejím vlastnictví,

- dopis xxxxxxx xxxxxxx ze dne 2. 1. 2011 - protinávrh kupní ceny za prodej pozemků
p. č. 2119/4 - ostatní plocha, o výměře 130 m²
p. č. 2119/5 - ostatní plocha, o výměře 9 m²
p. č. 2119/6 - ostatní plocha, o výměře 28 m²

vše v k. ú. Maloměřice, o celkové vým&#$01ře 167 m²
ve výši 91.850,- Kč (550,- Kč/m²).


 
2. RMB
- nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku
p. č. 2119/7 - ostatní plocha, o výměře 334 m²

v k. ú. Maloměřice.

- souhlasí se záměrem prodeje pozemků:
p. č. 2119/4 - ostatní plocha, o výměře 130 m²
p. č. 2119/5 - ostatní plocha, o výměře 9 m²
p. č. 2119/6 - ostatní plocha, o výměře 28 m²

vše v k. ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m²


3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků:

- p. č. 2119/4 - ostatní plocha, o výměře 130 m²
- p. č. 2119/5 - ostatní plocha, o výměře 9 m²
- p. č. 2119/6 - ostatní plocha, o výměře 28 m²

vše v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 167 m²

xxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 172.510,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

40.

Záměr prodeje pozemku p. č. 98/15 v k. ú. Ivanovice při ul. Zatloukalova - RM6/00689

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 98/15 - zahrada, o v&#$06měře 11 m² v k. ú. Ivanovice.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 98/15 - zahrada, o výměře l1 m²

v k. ú. Ivanovice manželům xxxx xxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 12.963,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

41.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2507/7 a řešení užívání částí pozemků p. č. 2507/1, p. č. 2547/1 a p. č. 2507/6, vše v k. ú. Žabovřesky v ul. Klímova - RM6/00669

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí

- "Návrh na využití nemovitosti" - žádost manželů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o prodej části pozemku p. č. 2507/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m²

v k. ú. Žabovřesky;

- "Žádost o dořešení právního vztahu k pozemkům p. č. 2507/1, p. č. 2507/6 a p.č. 2547/1, všechny v k. ú. Žabovřesky, obec Brno" ze dne 19. 8. 2009 - žádost manželů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o zřízení věcného břemene vstupu a vjezdu k polyfunkčnímu objektu Minská 38 na pozemcích p. č. 2508 a p. č. 2509 v k. ú. Žabovřesky k tíži částí pozemků p. č. 2507/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m², p. č. 2507/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m² a p. č. 2547/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 1 m², vše v k. ú. Žabovřesky, na kterých se nachází příjezdová komunikace a přístupový chodník;

- řešení užívání příjezdové komunikace a přístupového chodníku na částech pozemků p. č. 2507/1 - ostatní plocha o výměře 17 m², p. č. 2507/6 - ostatní plocha, o výměře 31 m² a p. č. 2547/1 - ostatní plocha, o výměře 1 m², vše v k. ú. Žabovřesky, k polyfunkčnímu objektu Minská 38 formou PROHLÁŠENÍ STAVEBNÍKA o zajištění správy a údržby vybudovaného vstupu a vjezdu v souladu s usnesením R5/161. schůze Rady města Brna konané dne 12. 10. 2010, bod č. 66 - svěření rozhodování o uzavírání smluv o právu provést stavbu Majetkovému odboru MMB - pověření vedoucímu Majetkového odboru MMB k podpisu smluv o právu provést stavbu dle stavebního zákona.

2. RMB
- nesouhlasí se zřízením věcného břemene vstupu a vjezdu k polyfunkčnímu objektu Minská 38 na pozemcích p. č. 2508 a p. č. 2509 v k. ú. Žabovřesky k tíži částí pozemků p. č. 2507/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m², p. č. 2507/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m² a p. č. 2547/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 1 m², vše v k. ú. Žabovřesky, na kterých se nachází příjezdová komunikace a přístupový chodník;

- nesouhlasí se záměrem pronajmu částí pozemků:
- p. č. 2507/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 17 m²
- p. č. 2507/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m²

- p. č. 2547/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 1 m²

vše v k. ú. Žabovřesky;

- souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 2507/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m² v k. ú. Žabovřesky.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

42.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 47, p. č. 48/1, p. č. 51/7, p. č. 54/5 a p. č. 60/11 v k. ú. Kohoutovice při ul. Bašného - RM6/00670

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantách A).


1. RMB bere na vědomí
- dopis manželů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze dne 16. 12. 2010 -nesouhlas s prodejem částí pozemků
p. č. 60/11 - ostatní plocha, o výměře 19 m²
p. č. 54/5 - ostatní plocha, o výměře 6 m²
p. č. 51/7 - ostatní plocha, o výměře 6 m²
p. č. 48/1 - ostatní plocha, o výměře 4 m²

vše v k. ú. Kohoutovice, které tvoří přístup k zahradám žadatelů a volný prostor pro údržbu přilehlých garáží - požadavek na zachování koridoru šířky 1,30 m podél jižní řady garáží ve vlastnictví statutárního města Brna,
- dopis manželů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze dne 3. 1. 2011 - protinávrh jednotkové kupní ceny za prodej částí pozemků p. č. 47 ostatní plocha, p. č. 48/1 ostatní plocha, p. č. 51/7 ostatní plocha, p. č. 54/5 ostatní plocha a p. č. 60/11 ostatní plocha, vše v k. ú. Kohoutovice, ve výši 1.500,- Kč/m².


- Usnesení 1. schůze RMČ Brno-Kohoutovice konané dne 24. 11. 2010 č. 11/1-10 písm. b) - souhlas s prodejem částí pozemků p. č. 48/1, p. č. 51/7, p. č. 54/5 a p. č. 60/11 v k. ú. Kohoutovice při ul. Bašného vlastníkům přilehlých nemovitostí, se zachováním koridoru šířky cca 1,30 m podél jižní řady garáží.

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje částí pozemků:
- p. č. 60/11 - ostatní plocha, o výměře 19 m²

- p. č. 54/5 - ostatní plocha, o výměře 6 m²
- p. č. 51/7 - ostatní plocha, o výměře 6 m²
- p. č. 48/1 - ostatní plocha, o výměře 4 m²

vše v k. ú. Kohoutovice, v podobě koridoru šířky 1,3 m mezi stávajícím oplocením zahrad a stěnou garáží přilehlého garážového dvora.

3. RMB souhlasí se záměrem prodeje částí pozemků:
- p. č. 47 - ostatní plocha, o výměře 54 m²
- p. č. 48/1 - ostatní plocha, o výměře 9 m²
- p. č. 51/7 - ostatní plocha, o výměře 15 m²

- p. č. 54/5 - ostatní plocha, o vým&#$01ře 17 m²
- p. č. 60/11 - ostatní plocha, o výměře 58 m²

vše v k. ú. Kohoutovice.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
a) prodej částí pozemků:
- p. č. 47 - ostatní plocha, o v&#$06měře 54 m²
- p. č. 48/1 - ostatní plocha, o výměře 9 m²
- p. č. 51/7 - ostatní plocha, o výměře 15 m²
- p. č. 54/5 - ostatní plocha, o výměře 17 m²

vše v k.ú. Kohoutovice, o celkové výměře 95 m²

manželům xxxxxxx xxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxxxx (id. 1/2)
za dohodnutou kupní cenu 176.630,- Kč

b) prodej části pozemku p. č. 60/11 - ostatní plocha, o výměře 28 m² v k. ú. Kohoutovice manželům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 52.412,- Kč,

c) prodej části pozemku p. č. 60/11 - ostatní plocha, o výměře 30 m² v k. ú. Kohoutovice manželům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 56.120,- Kč

a za podmínek kupních smluv.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 

43.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 2239 a p. č. 2233/1 a pozemku p. č. 2225, vše v k. ú. Husovice v lokalitě "Písečník" - RM6/00668

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A. I).


1. RMB bere na vědomí

- "Návrh na dispozici s majetkem města" a "Návrh na využití nemovitosti" - žádost xxxxx xxxxxxxxxx:
o prodej částí pozemků p. č. 2233/1 - ostatní plocha, o výměře 11 m² a p. č. 2239 - ostatní plocha, o výměře 39 m² v k. ú. Husovice za účelem zřízení vjezdu do garáže na pozemku p. č. 2226/2 - zastavěná plocha v k. ú. Husovice ve vlastnictví xxxxxxxxx xxx,
- dopis xxxxxxxx xxxxxx ze dne 20. 12. 2010 - protinávrh kupní ceny za prodej částí pozemků p. č. 2233/1 - ostatní plocha, o výměře 11 m² a p. č. 2239 - ostatní plocha o výměře 39 m² v k. ú. Husovice ve výši 50.000,- Kč (1.000,- Kč/m²).


2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje:
části pozemku p. č. 2233/1 - ostatní plocha, o výměře 61 m²
části pozemku p. č. 2239 - ostatní plocha, o výměře 72 m²
pozemku p. č. 2225 - zahrada, o výměře 133 m²

vše v k. ú. Husovice.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

44.

Změna části usnesení R5/147. schůze Rady města Brna, bod č. 28: "Návrh prodeje částí pozemku p. č. 965/118 v k. ú. Ivanovice, při ul. Maříkova - příjezd do areálu společností HARIBO CZ s. r. o. a C&K, a. s." a návrh dohod o umožnění přístupu přes část pozemku p. č. 965/118 v k. ú. Ivanovice se společnostmi HARIBO CZ, s. r. o. a Flekor, a. s. - RM6/00674

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí dopis právního zástupce společnosti HARIBO CZ, s. r. o., Mgr. Davida Jonkeho, advokátní kancelář ŠVÁB, ZIMA & PARTNEŘI, ze dne 10. 12. 2010 - akceptace podmínek dohody o umožnění přístupu přes část pozemku p. č. 965/118 - orná půda, o výměře 50 m² v k. ú. Ivanovice s návrhem na uzavření dvou samostatných dohod o umožnění přístupu, a to vedle společnosti HARIBO CZ, s. r. o., samostatné dohody se společností C&K, a. s.

2. RMB mění část usnesení R5/147. schůze Rady města Brna konané dne 1. 6. 2010, odstavec 2 bod č. 28, který zní:

"2. Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku p. č. 965/118 - orná půda, o výměře 210 m² v k. ú. Ivanovice společnosti HARIBO CZ s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 606.140,- Kč a za podmínek kupní smlouvy."


takto:

 
 
2. RMB schvaluje

a) dohodu o umožnění přístupu v podobě průchodu a příjezdu k pozemkům p. č. 965/8 orná půda a p. č. 965/207 - orná půda, v k. ú. Ivanovice k tíži části pozemku p. č. 965/118 - orná půda, o výměře 50 m² v k. ú. Ivanovice ve prospěch společnosti HARIBO CZ s. r. o. za cenu 3.500,- Kč/rok,

b) dohodu o umožnění přístupu v podobě průchodu a příjezdu k pozemku p. č. 965/70 ostatní plocha v k. ú. Ivanovice k tíži části pozemku p. č. 965/118 - orná půda, o výmě&#$04e 50 m² v k. ú. Ivanovice ve prospěch společnosti Flekor, a. s., za cenu 3.500,- Kč/rok a za podmínek dohod o umožnění přístupu, které tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

45.

Nabytí pozemků p. č. 7652/26 a p. č. 7652/61, oba v k. ú. Židenice - RM6/00685

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 46-49.


1. RMB bere na vědomí přípis ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci oznámení o vyhlášení 2. kola výběrového řízení na prodej pozemků p. č. 7652/26 a p. č. 7652/61, oba v k. ú. Židenice.

2. RMB nesouhlasí

- se záměrem nabytí pozemků:
p. č. 7652/26 - ostatní plocha zeleň, o výměře 1002 m²

p. č. 7652/61 - ostatní plocha zeleň, o vým&#$01ře 194 m²

oba v k. ú. Židenice
včetně všech součástí, které tvoří trvalé porosty z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna;

- s účastí statutárního města Brna ve 2. kole výběrového řízení č. B/2/2011 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových dne 19. 1. 2011 na zjištění zájemce o koupi pozemků p. č. 7652/26 a p. č. 7652/61, oba v k. ú. Židenice.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

46.

Nabytí pozemku p. č. 694/2 v k. ú. Líšeň do majetku statutárního města Brna a svěření MČ Brno-Líšeň - RM6/00686

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí
- nabytí nemovitosti, pozemku
p. č. 694/2 - ostatní plocha, o výměře 16 m²

v k. ú. Líšeň do majetku statutárního města Brna
- že dle čl. 75, odst. 4, písm. f) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, je pozemek p. č. 694/2 - ostatní plocha, o výměře 16 m²

v k. ú. Líšeň svěřen MČ Brno-Líšeň v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 78 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

47.

Nabytí majetku - pozemku p. č. 1005/2 v k. ú. Bohunice do majetku statutárního města Brna a svěření MČ Brno-Bohunice - RM6/00688

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB bere na vědomí
- nabytí nemovitosti, pozemku p. č. 1005/2 - ostatní plocha, o výměře 72 m² v k. ú. Bohunice do majetku statutárního města Brna
- že dle čl. 75, odst. 4, písm. f) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, zápisem v Katastru nemovitostí je nemovitost, pozemek p. č. 1005/2 v k. ú. Bohunice svěřen MČ Brno-Bohunice v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 78 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

48.

Nabytí majetku - budov bez č. p. (garáží) na pozemcích p. č. 1135, 1150, 1152 v k. ú. Horní Heršpice do majetku statutárního města Brna a svěření MČ Brno-jih - RM6/00687

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí
- nabytí nemovitostí,
budovy bez č. p. (garáže) na pozemku p. č 1135 o výměře 19 m²

budovy bez č. p. (garáže) na pozemku p. č 1150 o výměře 18 m²
budovy bez č. p. (garáže) na pozemku p. č 1152 o výměře 18 m²

vše v k. ú. Horní Heršpice do majetku statutárního města Brna
- že dle čl. 75, odst. 4, písm. f) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, zápisem v Katastru nemovitostí jsou nemovitosti, budovy bez č. p. na pozemcích p. č 1135, 1150, 1152 v k. ú. Horní Heršpice svěřeny MČ Brno-jih v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 78 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 
 

49.

Záměr bezúplatného nabytí id. 1/18 nemovitostí: objektu bydlení Mostecká 8, č. p. 972 a pozemku p. č. 566 v k. ú. Husovice a poskytnutí bytu v celoměstském zájmu xxx xxxxxxxx - RM6/00667

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí nabídku xxxxxxx xxxxx, vlastníka id. 1/18 nemovitostí: objektu bydlení Mostecká 8, č. p. 972, stojícího na pozemku p. č. 566 a pozemku p. č. 566 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 636 m², vše v k. ú. Husovice, ze dne 1. 3. 2010, na bezúplatný převod její id. 1/18 těchto nemovitostí do vlastnictví statutárního města Brna za podmínky, že jí město Brno poskytne náhradní byt za byt o velikosti 3+1 se standardním vybavením v domě Mostecká 8, který v současné době užívá na základě nájemní smlouvy uzavřené z úrovně MČ Brno-sever.

2. RMB nesouhlasí se záměrem bezúplatného nabytí id. 1/18 nemovitostí:
- objektu bydlení Mostecká 8, č. p. 972, stojícího na pozemku p. č. 566,
- pozemku p. č. 566 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 636 m²

vše v k. ú. Husovice
z vlastnictví xxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna.

 
3. RMB neschvaluje poskytnutí 3pokojového bytu xxxxxxxxx xxxxx jako bytu náhradního za podmínky realizace bezúplatného nabytí id. 1/18 shora uvedených nemovitostí z vlastnictví xxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 3pokojového bytu v domě Mostecká 8 v Brně.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

51.

Návrh směny pozemků p. č. 3000/2, 3, 4, p. č. 2999/2 a spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 2499, vše v k. ú. Bystrc - RM6/00684

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 52.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
směnu:
- pozemku p. č. 3000/3 - ostatní plocha, o výměře 8 m² v k. ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 2999/2 - orná půda, o výměře 8 m² ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- pozemků:
p. č. 3000/2 - ostatní plocha, o výměře 124 m²
p. č. 3000/4 - ostatní plocha, o výměře 19 m²

oba v k. ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna za ideál. 1/12 pozemku p. č. 2499 - ostatní plocha, o celkové výměře 865 m² v k. ú. Bystrc ve vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxx bez doplatku a za podmínek směnných smluv.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

52.

Záměr budoucí směny části pozemku p. č. 38/1 za část pozemku p. č. 35/15, vše v k. ú. Maloměřice - Cacovický ostrov - vybudování pěší stezky a cyklostezky v rámci realizace investiční akce "Regionální biocentrum Cacovický ostrov - revitalizace" - RM6/00680

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB bere na vědomí

- "Návrh na dispozici s majetkem města" - žádost xxxx xxxxx o realizaci směny části pozemku p. č. 38/1 - orná půda, o výměře 400 m² v k. ú. Maloměřice ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p. č. 35/15 - orná půda, o výměře 70 m² v k. ú. Maloměřice ve vlastnictví xxxxx xxxxx;

- dopis xxxxxxx xxxxx ze dne 3. 1. 2011 - nesouhlas s doplatkem směny části pozemku p. č. 38/1 - orná půda, o výměře 400 m² v k. ú. Maloměřice ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p. č. 35/15 - orná půda, o výměře 70 m² v k. ú. Maloměřice ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxx ve výši 165.000,- Kč a žádost o realizaci směny bez doplatku nebo za symbolický doplatek 1,- Kč.

2. RMB nesouhlasí se záměrem budoucí směny části pozemku p. č. 38/1 - orná půda, o výměře 400 m² v k. ú. Maloměřice ve vlastnictví statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

53.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemků p. č. 5490/2, 5493/2 v k. ú. Žabovřesky - RM6/00683

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 54.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Žabovřesky svěření pozemků:
- p. č. 5490/2 - zahrada, o výměře 88 m²


- p. č. 5493/2 - zahrada, o výměře 130 m²

v k. ú. Žabovřesky
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 78 přílohy č. 4 s doplňující podmínkou omezení pro nájemce budovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 
 

54.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 937/3 v k. ú. Brněnské Ivanovice nebo záměr pronájmu pozemku p. č. 937/3 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/00682

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB bere na vědomí návrh na dispozici s majetkem města ze dne 23. 11. 2010, podaný xxxxxx xxxxx - pronájem pozemku p. č. 937/3 v k. ú. Brněnské Ivanovice.

2. RMB nesouhlasí se záměrem pronájmu pozemku p. č. 937/3 - ostatní plocha, o výměře 55 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Tuřany svěření pozemku p. č. 937/3 - ostatní plocha, o výměře 55 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků Vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 78 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 

55.

Pronájem pozemků p. č. 754/2, 832, 2555/5, 2555/6, 2555/7, 2555/12, 2555/18 v k. ú. Bosonohy - RM6/00666

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 56.


RMB schvaluje pronájem pozemků:
- p. č. 754/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 20 m²

- p. č. 832 - orná půda, o celkové výměře 156 m²

- p. č. 2555/5 - orná půda, o celkové výměře 2.736 m²

- p. č. 2555/6 - orná půda, o celkové výměře 925 m²

- p. č. 2555/7 - orná půda, o celkové výměře 1.549 m²

- p. č. 2555/12 - orná půda, o celkové výměře 4.806 m²

- p. č. 2555/18 - orná půda, o celkové výměře 4.453 m²

vše v k. ú. Bosonohy
panu xxxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 1.970,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 13 tohoto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 
 
 

56.

Pronájem pozemků p. č. 8106 a p. č. 8107 v k. ú. Líšeň - RM6/00673

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí zaslání výzvy ze dne 21. 1. 2011 k vydání bezdůvodného obohacení ve výši 216.700,- Kč, které vzniklo na straně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx užíváním pozemků p. č. 8106 a p. č. 8107 v k. ú. Líšeň bez právního důvodu ode dne 4. 2. 2009 s lhůtou zaplacení do 31. 3. 2011.

2. RMB schvaluje pronájem pozemků
- p. č. 8106 - ostatní plocha, jiná plocha, o výmě&#$04e 1586 m²
- p. č. 8107 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 625 m²

vše v k. ú. Líšeň
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 108.350,- Kč/rok s podmínkou úhrady částky 216.700,- Kč, odpovídající bezdůvodnému obohacení za užívání pozemků p. č. 8106 a p. č. 8107 v k. ú. Líšeň bez právního důvodu ode dne 4. 2. 2009 a za podmínek, které tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na organizačním odboru MMB.

3. RMB souhlasí s vymáháním částky 216.700,- Kč soudní cestou pro případ, že nebude uzavřena nájemní smlouva dle předchozího odstavce do 31. 3. 2011.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 

57.

Pronájem pozemků v k. ú. Brněnské Ivanovice a k. ú. Tuřany společnosti AGRO Brno-Tuřany - RM6/00675

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 
 
 

58.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 1707/2 v k. ú. Staré Brno - RM6/00678

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 59.


1. RMB bere na vědomí návrh na dispozici s majetkem města ze dne 12. 4. 2010, podaný Jalilem Abdinem - prodej nebo pronájem pozemku p. č. 1707/2 v k. ú. Staré Brno.

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1707/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 40 m²

v k. ú. Staré Brno.

3. RMB souhlasí se z&#$07měrem pronájmu pozemku p. č. 1707/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 40 m² v k. ú. Staré Brno.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

59.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 6525/4 v k. ú. Židenice - RM6/00679

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p. č. 6525/4 - ostatní plocha, o výměře 10 m² v k. ú. Židenice.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

61.

Žádost xxxx xxxxx o finanční odškodnění za údajné ublížení na zdraví a opětovná žádost xxxxxxx xxxxxxxxx o zřízení věcného břemene k části pozemku p. č. 4496/1, k. ú. Tuřany - RM6/00677

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- žádost pana xxxxxxx xxxxx ze dne 3. 11. 2010 o finanční odškodnění ve výši 1.500.000,- Kč za údajné závažné ublížení na jeho zdraví
- odpověď MO MMB č. j. MMB/439314/2010 ze dne 26. 11. 2010
- opětovnou žádost pana xxxxxxx xxxxx ze dne 20. 12. 2010 o finanční odškodnění za údajné závažné ublížení na jeho zdraví
- opětovnou žádost pana xxxxxxxx xxxxxx ze dne 6. 12. 2010 o zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu na části pozemku p.č. 4496/1, k.ú. Tuřany
- návrh odpovědi jménem vedoucí Úseku hospodářského MMB.

2. RMB nesouhlasí
- s oprávněností požadavku pana xxxxxx xxxxxxxx ze dne 3. 11. 2010 a ze dne 20. 12. 2010 o finanční odškodnění za údajné závažné ublížení na jeho zdraví
- se zřízením věcného břemene průchodu a průjezdu na části pozemku p. č. 4496/1 - ostatní plocha o výměře 28 m², k. ú. Tuřany v souladu s usnesením R4/034. schůze Rady města Brna konané dne 18.9.2003, bod 23, které zní:

"1. RMB bere na vědomí žádost txxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu na části pozemku p. č. 4496/1 - ostatní plocha, o výměře 28 m² k. ú. Tuřany.

2. RMB nesouhlasí se zřízením věcného břemene průchodu a průjezdu na části pozemku p. č. 4496/1 - ostatní plocha, o výměře 28 m², k. ú. Tuřany."


3. RMB schvaluje text odpovědi jménem vedoucí Úseku hospodářského MMB na opětovnou žádost pana xxxxxx xxxxxxxxx o finanční odškodnění za údajné závažné ublížení na jeho zdraví. Návrh odpovědi tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 

62.

Smlouva o nájmu nebytových prostor a pozemku v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky s xxxxxxxxx xxxxxx jako nájemcem - RM6/00661

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 63-66.


1. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor a pozemku v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor a pozemku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

63.

Smlouva o nájmu nebytových prostor a pozemku v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky s KHK, s. r. o. - autobusová doprava jako nájemcem - RM6/00662

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor a pozemku v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a KHK, s. r. o., autobusová doprava, Pisárecká 11, Brno jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu
nebytových prostor a pozemku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

64.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Starobrněnská 20 s KPJ Service, s. r. o. jako nájemcem - RM6/00663

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Starobrněnská 20, k. ú. Město Brno uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a KPJ Service, s.r.o., Starobrněnská 20, Brno, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na organizačním odboru MMB.

 
2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu
nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

65.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Radnická 2 s Centrálou cestovního ruchu - Jižní Morava, z. s. p. o. jako nájemcem - RM6/00715

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě c).


1. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Radnická 2, k. ú. Město Brno uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Centrálou cestovního ruchu - Jižní Morava, z. s. p. o., Radnická 2, Brno, jako nájemcem, který tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu
nájemné ve výši 500,- Kč/m²/rok za 54,73 m² a 1,- Kč/rok za 75,17 m².

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

66.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č. 16 v areálu VUT Kraví Hora s MM s. r. o. jako nájemcem - RM6/00664

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č. 16, areálu VUT Kraví hora, uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a MM s. r. o., Poznaňská 2, Brno, jako nájemcem, který tvoří přílohu č. . 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 9 členy.


 
 

67.

Projekt "Úprava a doplnění zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí v MČ Brno-Bohunice" - zadání veřejné zakázky - RM6/00732

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby "Úprava a doplnění zeleně na ulicích Okrouhlá, Vedlejší a Pod Nemocnicí v MČ Brno-Bohunice" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v otevřeném řízení (dále jen "zákon");
- formulář "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 21a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 21b tohoto zápisu;
- Manuál realizace projektu, který tvoří přílohu č. 21c tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 
 
2. RMB jmenuje
- komisi pro otevírání obálek ve složení:
Mgr. Radek Řeřicha - vedoucí OIEF
Mgr. Radim Gold - právník OIEF
Ing. Martin Krištof - zástupce osoby zastupující statutární město Brno jako zadavatele

- hodnotící komisi, která současně plní funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení:
- členové:
Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
Ladislav Macek - náměstek primátora
Ing. Olga Nováková - vedoucí ÚRM
Mgr. Radek Řeřicha - vedoucí OIEF
Mgr. Radim Gold - právník OIEF
- náhradníci:
Bc. Ilona Kašparovská - ÚMČ Brno-Bohunice
Naděžda Křemečková - členka ZMB, předsedkyně FV
Ing. Marie Kuželová - vedoucí OVLHZ
Ing. Ivan Hloušek - vedoucí Implementační projektové jednotky OIEF
Mgr. Jana Křížová - vedoucí Referátu právně-ekonomického OIEF

3. RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB
- jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky
- podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"

***
4. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB
- zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřené řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce v Informačním systému o veřejných zakázkách" a v Úředním věstníku Evropské unie;
- zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/011/67]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

5. RMB souhlasí
- s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání hodnotící komise při otevírání obálek;
- s účastí zástupce Státního fondu životního prostředí ČR při jednání hodnotící komise;
- s účastí zástupce osoby zastupující statutární město Brno jako zadavatele při jednání hodnotící komise.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 

68.

Zpráva o činnosti dozorčí rady Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, za rok 2010, odměna členům dozorčí rady - RM6/00583

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, za rok 2010.

2. RMB schvaluje odměnu členům dozorčí rady Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

69.

Žádost Městské policie Brno o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "Bezpečně v kyberprostoru" - RM6/00713

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje Městskou policií Brno ve výši 43.849,- Kč na realizaci projektu "Bezpečně v kyberprostoru", která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje ředitele MP Brno Daniela Šímu podpisem žádosti o dotaci a všech s ní souvisejících dokumentů a formulářů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

70.

Soutěž STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 - přihlášení stavby "Krytý plavecký bazén MČ Brno-Kohoutovice" - RM6/00742

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje přihlášku stavby "Krytý plavecký bazén Brno-Kohoutovice" do soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010, která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem přihlášky stavby "Krytý plavecký bazén MČ Brno-Kohoutovice" do soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2010.

 
 
 
 
 
 
***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání přihlášky do soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2010 na stavbu "Krytý plavecký bazén MČ Brno-Kohoutovice".
***
úkol č.: [R6/011/70]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

71.

Projekt Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - Středisko ekologické výchovy v parku Špilberk - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností RENARDS, s. r. o. - RM6/00651

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností RENARDS, s. r. o., Vídeňská 228/7, PSČ 639 00, IČ: 25327275. Dodatek tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

72.

Soutěž STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010 - souhlas s přihlášením stavby "Zpřístupnění brněnského podzemí - Labyrint pod Zelným trhem" pro společnost IMOS Brno, a. s. - RM6/00767

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s přihlášením stavby zpřístupnění brněnského odzemí - Labyrint pod Zelným trhem", společností IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno do soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2010;

2. RMB schvaluje "Souhlas se zařazením stavby do soutěže", který tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem "Souhlasu se zařazením stavby do soutěže".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

73.

Záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Petříkov u Branné, okres Jeseník - areál "RESKO" - RM6/00784

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- přípis společnosti IBC majetková, a. s., který obdržel MO MMB elektronickou cestou dne 4. 2. 2011 a jehož obsahem je potvrzení nabídky kupní ceny ve výši 9.609.000,- Kč za prodej nemovitostí v k. ú. Petříkov u Branné, okres Jeseník do první poloviny měsíce března t. r.

- že statutární město Brno neobdrželo v opakovaném nabídkovém řízení vypsaném na prodej nemovitostí v k.ú. Petříkov u Branné, okres Jeseník žádnou nabídku

2. RMB ruší nabídkové řízení vypsané na základě usnesení R5/151. schůze RMB konané dne 29. 6. 2010, bod č. 85, na prodej
- pozemku p. č. st. 6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 435 m²
- pozemku p. č. st. 41 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 764 m²
- pozemku p. č. 216 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 488 m²

- pozemku p. č. 37 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 342 m²
- pozemku p. č. 38/1 - trvalý travní porost, o výměře 1.548 m²

- pozemku p. č. 171 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 766 m²

- pozemku p. č. 213/1 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 73 m²
- pozemku p. č. 24/15 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 72 m²

- budovy č. e. 34 způsob využití rodinná rekreace postavené na pozemcích p. č. st. 6 a p. č. st. 239
- budovy č. e. 37 způsob využití rodinná rekreace postavené na pozemku p. č. st. 41, včetně součástí a příslušenství
vše k. ú. Petříkov u Branné - areál "RESKO"

3. RMB souhlasí se záměrem prodeje
- pozemku p. č. st. 6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 43 5 m²
- pozemku p. č. st. 41 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 764 m²
- pozemku p. č. 216 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 488 m²

- pozemku p. č. 37 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 342 m²
- pozemku p. č. 38/1- trvalý travní porost, o výměře 1.548 m²

- pozemku p.č. 171 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 766 m²

- pozemku p.č. 213/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 73 m²
- pozemku p.č. 24115 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 72 m²

- budovy č. e. 34 způsob využití rodinná rekreace postavené na pozemcích p. č. st. 6 a p. č. st. 239
- budovy č. e. 37 způsob využití rodinná rekreace postavené na pozemku p. č. st. 41, včetně součástí a příslušenství
vše k. ú. Petříkov u Branné.

Schváleno jednomyslně 9 členy.


 
 
 
 

74.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební a udržovací práce bytového domu Francouzská 20" - provedení průzkumu trhu - RM6/00780

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.


1. RMB souhlasí se záměrem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na "Stavební a udržovací práce bytového domu Francouzská 20".

2. RMB schvaluje
- provedení průzkumu trhu před zadáním této veřejné zakázky
- seznam dodavatelů u nichž bude průzkum trhu proveden

 • Roviko s r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno
 • ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brno- Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
 • RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno


3. RMB jmenuje hodnotící komisi ve složení:
členové:

 • Ing. Oliver Pospíšil
 • Mgr. Jiří Lahoda
 • Ing. Jitka Kalášková


***
4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit provedení průzkumu trhu a předložit materiál na zadání veřejné zakázky (který bude obsahovat návrh na výběr nejvhodnější nabídky a návrh smlouvy) do RMB.
***
úkol č.: [R6/011/74]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

75.

IPRM v problémové obytné zóně města -,,Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62" - provedení průzkumu trhu - RM6/781

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.


1. RMB souhlasí se záměrem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62".

2. RMB schvaluje
- provedení průzkumu trhu před zadáním této veřejné zakázky
- seznam dodavatelů u nichž bude průzkum trhu proveden

 • Roviko s r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno
 • ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brno- Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
 • RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno


 
 
 
3. RMB jmenuje hodnotící komisi ve složení:
členové:

 • Ing. Oliver Pospíšil
 • Mgr. Jiří Lahoda
 • Ing. Jitka Kalášková


***
4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit provedení průzkumu trhu a předložit materiál na zadání veřejné zakázky (který bude obsahovat návrh na výběr nejvhodnější nabídky a návrh smlouvy) do RMB.
***
úkol č.: [R6/011/75]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 
 
 

Ověřovatelé:

JUDr. Jiří Oliva, v. r.
Vít Blaha, v. r.

 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 10. 2. 2011
Zapsala Lenka Kadlecová