Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/009
konané dne 19. ledna 2011

 

 

 

Program:

1a.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy a Mateřské školy Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvkové organizace - RM6/00519

1b.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/00529

1c.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Filharmonie Brno, příspěvková organizace - RM6/00552

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/00464

3.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2011 pro JSDH Starý Lískovec - RM6/00501

4.

Žádost MČ Brno-střed o souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na projekt Oranžové hřiště - RM6/00463

5.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., změna stanov - RM6/00447

6.

Cena primátora města Brna vítězi 18. ročníku Mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS - RM6/00456

7.

Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2011 a dodatek ke smlouvě o podnájmu plochy na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2011 - RM6/00453

8.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji uzavřené mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, s. p., a statutárním městem Brnem - RM6/00444

9.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Poskytování závodní preventivní péče" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva s MUDr. Vlastimilem Bočkem - RM6/00522

10.

"VZ - Rozšíření servisních služeb o technickou podporu a správu báze SAP" - výběr nejvhodnější nabídky, dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 53089071 ze dne 3. 12. 2008, rozpočtové opatření - RM6/00528

11.

Projekt ET-LETTERA - návrh partnerské smlouvy - RM6/00455

12.

Návrh na zapojení statutárního města Brna do evropského projektu "RICE - Začleňování Romů za využití kultury a vzdělávání" - RM6/00454

13.

Projekt Expozice orlů - posouzení projektu - RM6/00520

14.

Projekt Expozice klokanů - posouzení projektu - RM6/00521

15.

Projekt Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší - posouzení projektu - RM6/00498

16.

Projekt Inovativní řešení bydlení a péče pro starší a zranitelné osoby ve středoevropských městech - účast na projektu - RM6/00535

17.

Projekt RAILHUC - Města na železničních uzlech a na síti TEN-T - účast na projektu - RM6/00536

18.

Projekt "Propagace jihomoravského regionu prostřednictvím videoprojekcí v brněnském podzemí" - smlouva o poskytnutí dotace - RM6/00505

19.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Rekonstrukce veřejného sportoviště Glinkova v MČ Brno-Kohoutovice" - smlouva o poskytnutí dotace - RM6/00495

20.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Dětská hřiště v parku Národního odboje při ul. Šelepova, Brno" - smlouva o poskytnutí dotace - RM6/00493

21.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně" - smlouva o poskytnutí dotace - RM6/00497

22.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Přírodovědné exploratorium" - smlouva o poskytnutí dotace - RM6/00496

23.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní" - smlouva o poskytnutí dotace - RM6/00504

24.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Kobližná - prostor u OD Centrum" - smlouva o poskytnutí dotace - RM6/00503

25.

Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města - dodatek k dohodě o zabezpečení realizace IPRM - RM6/00494

26.

Smlouva o realizaci projektu "Rekonstrukce venkovního hřiště včetně sociálního zařízení v areálu TJ Sokol Brno I na Kounicově ulici" zařazeného do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - RM6/00534

27.

Zařazení projektů do Integrovaných plánů rozvoje města Brna - leden 2011 - RM6/00547

28.

Výpověď nájemní smlouvy č. 51042033 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Pe GAZ International, a. s. - RM6/00448

29.

Pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 211 se zázemím v objektu kina ART v Brně v k. ú. Veveří - RM6/00462

30.

Návrh rozpočtového opatření v rámci individuálního projektu "Podpora plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji" - RM6/00460

31.

Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2011 (program I) - návrh rozpočtového opatření - RM6/00461

32.

Návrh na uzavření smluv s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna, jimž byla schválena adresná dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2011 - RM6/00446

33.

Návrh na uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické služby, jimž byla schválena adresná dotace z rozpočtu města Brna na rok 2011 k zajištění zdravotnických služeb ve prospěch občanů města Brna - RM6/00457

34.

Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - Domácí násilí v obrazech a povídkách - RM6/00458

35.

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0071100504658 uzavřené se společností CompuGROUP Medical Česká republika s. r. o. - RM6/00459

36.

"Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na ulici Renčova v Brně na dům s pečovatelskou službou" - zadání veřejné zakázky - RM6/00518

37.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44", zadání veřejné zakázky - RM6/00517

38.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64", zadání veřejné zakázky - RM6/00516

39.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3", výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/00512

40.

Záměr prodeje pozemků pod bytovým domem Pod Nemocnicí 11 v Brně v k. ú. Bohunice - RM6/00513

41.

Záměr prodeje pozemků pod bytovým domem Strážnická 13, 15, 17 v Brně v k. ú. Slatina - RM6/00514

42.

Záměr prodeje pozemků pod bytovým domem Žitná 42, 44 v Brně v k. ú. Řečkovice - RM6/00515

43.

Záměr prodeje pozemků p. č. 8113/2 a 8113/3 v k. ú. Židenice pro vybudování lodžií u bytového panelového domu Svatoplukova 5, 7 - návrh na změnu usnesení - RM6/00483

44.

Záměr prodeje pozemku p. č. 5281 v k. ú. Bystrc - RM6/00484

45.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1783/13 v k. ú. Husovice při ul. Provazníkova v lokalitě Husovického tunelu - RM6/00479

46.

Záměr prodeje pozemku p. č. 445/1 v k. ú. Nový Lískovec v ul. Obecní - RM6/00478

47.

Záměr prodeje pozemku p. č. 37 v k. ú. Staré Brno - RM6/00471

48.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 673/1 v k. ú. Lesná v ul. Trtílkova - RM6/00477

49.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2615/60 v k. ú. Černovice - RM6/00486

50.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 204/30 v k. ú. Holásky z majetku ČR - Pozemkový fond ČR, do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/00482

51.

Záměr směny pozemku p. č. 620/1 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/00485

52.

Záměr směny pozemku p. č. 785/63 ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p. č. 785/22 ve vlastnictví společnosti REVOS s. r. o., oba v k. ú. Medlánky - RM6/00473

53.

Záměr budoucí směny části pozemku p. č. 3691/4 za části pozemků p. č. 3696/1 a 3696/4 a PK pozemek p. č. 711, vše v k. ú. Řečkovice, v rámci akce "Sportoviště se zázemím Prumperk" - areál TJ Sokol Řečkovice vč. řešení pěšího propojení ulic Ladova a Prumperk - RM6/00480

54.

Návrh VUT v Brně na zřízení věcného břemene umístění nosné podpory spojovacího můstku na pozemku p. č. 840 v k. ú. Veveří - RM6/00475

55.

Pronájem pozemků v k. ú. Židenice, návrh budoucí směny pozemků v k. ú. Židenice, návrh budoucího zřízení věcných břemen k pozemkům v k. ú. Židenice - RM6/00507

56.

Pronájem pozemku p. č. 137 v k. ú. Staré Brno - RM6/00468

57.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 8106 a 8107 v k. ú. Líšeň - RM6/00476

58.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 754/2, 832, 2555/5, 2555/6, 2555/7, 2555/12, 2555/18 v k. ú. Bosonohy - RM6/00481

59.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 798/2 v k. ú. Staré Brno - RM6/00472

60.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 397 v k. ú. Město Brno a budoucího zřízení věcného břemene k části pozemku p. č. 397 v k. ú. Město Brno ve prospěch společnosti MAGNUM Etos, s. r. o., MAGNUM Real Estate, s. r. o., Michalise Dzikose a Aleše Vavrušky - podzemní garáže na Zelném trhu - RM6/00510

61.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků, budoucí kupní smlouvě, budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouvě - RM6/00487

62.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0063100300529 s Vysokým učením technickým v Brně a se spol. Technologický park Brno, a. s. - záměr pronájmu pozemků pro výzkumné centrum CEITEC - RM6/00474

63.

Dodatek k nájemní smlouvě č. 0063100300147 s Vysokým učením technickým na pronájem pozemků v k. ú. Královo Pole - RM6/00470

64.

Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 62082031 na pronájem pozemku p. č. 500 v k. ú. Jehnice při ul. Plástky - RM6/00467

65.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemku p. č. 1075/2 v k. ú. Ponava - RM6/00450

66.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 62982035 na pronájem pozemků p. č. 1238/2, 1238/3 a 1238/6 v k. ú. Pisárky při ul. Vinohrady - RM6/00469

67.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx o vrácení uhrazeného nájemného z nájemní smlouvy č. 62062064 na pronájem části pozemku p. č. 1684/86 v k. ú. Starý Lískovec při ul. Osová - lokalita Západní brána za období posledního čtvrtletí r. 2009 a tři čtvrtletí r. 2010, které bylo uhrazeno jako podnikatelská činnost, v souvislosti s uzavřením dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 62062064 na dočasné zmenšení předmětu nájmu - RM6/00466

68.

Vyklizení pozemků v k. ú. Hořice u Blanska - RM6/00465

69.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0066100504050 na akci "Modernizace výtahu v objektu Zámečnická 2" - uzavíraný se společností ThyssenKrupp Výtahy, s. r. o. - RM6/00452

70.

Návrh na zvolení členů Rady Klubu zastupitelů města Brna - RM6/00451

71.

Návrh VUT v Brně na zřízení věcného břemene pro umístění a stavbu podzemní spojovací pasáže pod komunikací Žižkova na pozemku p. č. 826/2 v k. ú. Veveří - RM6/00511

72.

Veřejná zakázka v režimu zjednodušeného podlimitního řízení "Generel veřejné dopravy města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/00488

73.

Složení Pracovní skupiny pro program regenerace Městské památkové rezervace (MPR) Brno a památkovou péči - RM6/00506

74.

Dodatek č. 4 Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, v platném znění - RM6/00523

76.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Kubíčkova 17, 19, 21 včetně pozemků - RM6/00538

77.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. - změna stanov společnosti SAKO Brno, a. s. - RM6/00539

79.

Přesun a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - leden 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/00537

78.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Poskytování právních služeb pro statutární město Brno na základě smlouvy o poskytování právních služeb" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva s JUDr. Radkem Ondrušem - RM6/00530

80.

Projekt Instalace filtrů výfukových plynů do prostředků veřejné dopravy - změna parametrů žádosti o grant - 1. kolo - RM6/00544

81.

Vyjádření statutárního města Brna k dokumentaci pro územní řízení "TESCO BRNO DORNYCH - rekonstrukce a přístavba obchodního domu a navazující novostavba" na ul. Dornych, k. ú. Trnitá, MČ Brno-střed - RM6/00543

82.

Smlouva o krátkodobém pronájmu nebytových prostor na Nové radnici v Brně v Křížové chodbě s Lubomírem Maďaričem jako nájemcem - RM6/00542

83.

Návrh na navýšení neinvestičních transferů na podporu vrcholového sportu ve městě Brně - návrh rozpočtového opatření - RM6/00555

84.

Zahraniční prezentace statutárního města Brna jako centra vědy, výzkumu a inovací - změna usnesení - RM6/00556

85.

Lokalita Panenská - výstavba parkovacího domu na pozemcích p. č. 501/1 a 502/2 v k. ú. Město Brno zajišťovaná společností BRNO PARKING, a. s. - návrh dalšího postupu - RM6/00566

86.

Záměr odkoupení pozemků p. č. 614/6, 614/11, 662/1 a budovy č. p. 215 stojící na pozemku p. č. 662/1, vše v k. ú. Horní Heršpice, z konkursní podstaty úpade P.W.T. Global spol. s r. o. - RM6/00553

87.

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/003

88.

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

Body stažené z programu před začátkem schůze na žádost předkladatele:

75.

Zřízení Poradního sboru pro integraci sociálně vyloučených komunit v Brně - RM6/00499


 

Bod 78 byl projednán po bodu 79.

 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:

Ladislav Macek - omluven.

 
 

1a.

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy a Mateřské školy Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvkové organizace - RM6/00519

Bylo hlasováno bez rozpravy o doplněném materiálu.

1.RMB bere na vědomí vzdání se pracovního místa ředitelky ZŠ Brno, Základní školy a Mateřské školy Brno, Elišky Přemyslovny 10, p. o., Mgr. Jarmily Wagnerové, ke dni 31. 7. 2010.

2.RMB vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa ředitel/ka Základní školy a Mateřské školy Brno, Elišky Přemyslovny 10, p. o., v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ust. § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s předpokládaným nástupem k 1. 4. 2011.

3.RMB jmenuje předsedu konkurzní komise doc. RNDr. Františka Vižďu, Ph.D. - zástupce města, a konkurzní komisi na obsazení místa ředitel/ka Základní školy a Mateřské školy Brno, Elišky Přemyslovny 10, p. o., ve složení podle přílohy č. 1a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje PhDr. Marii Klusoňovou funkcí tajemnice konkurzní komise, která není členem konkurzní komise.

5.RMB určuje Mgr. Janu Loubovou, ředitelku ZŠ Brno, Košinova 22, jako odbornici s hlasem poradním, která není členkou konkurzní komise dle § 2 odst. 5 vyhl. č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění.

6.RMB stanovuje požadavky veřejného oznámení konkurzního řízení, které tvoří přílohu č. 1b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

7.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB úkony spojenými s realizací konkurzního řízení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1b.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/00529

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných RMB a způsob jejich řešení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1c.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Filharmonie Brno, příspěvková organizace - RM6/00552

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB zrušuje stávající výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Filharmonie Brno, příspěvková organizace, vyhlášené na schůzi RMB č. R6/002 konané dne 23. 11. 2010.

2.RMB vyhlašuje nové výběrové řízení na obsazení funkce ředitel/ky Filharmonie Brno, příspěvková organizace, za podmínek uvedených v textu inzerátu.

3.RMB schvaluje text inzerátu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

4.RMB jmenuje výběrovou komisi ve složení:
- předseda komise

 • Bc. Roman Onderka, MBA - primátor

- členové výběrové komise

 • Ing. Jana Bohuňovská - náměstkyně primátora
 • Ing. Stanislav Michalík - předseda Komise RMB pro kulturu
 • PhDr. Viera Rusinková - pověřená zastupováním vedoucího Odboru kultury MMB
 • prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. - rektor JAMU v Brně
 • MgA. David Mareček, Ph.D. - ředitel Filharmonie Brno
 • prof. Václav Riedlbauch - pedagog AMU v Praze
 • PhDr. Ilja Šmíd - ředitel Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK
 • Alexandar Marković - šéfdirigent Filharmonie Brno
 • Mgr. Radoslav Havlát - předseda Umělecké rady Filharmonie Brno
 • Bc. Bohuslava Zámečníková - vedoucí Personálního oddělení MMB
 • PhDr. Jarmila Kvapilová - psycholog, hlas poradní


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/00464

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí "Přehled zahraničních pracovních cest za říjen - prosinec 2010".

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru zahraničních vztahů MMB předložit "Přehled zahraničních pracovních cest za říjen - prosinec 2010" formou informativní zprávy členům Zastupitelstva města Brna.
***
úkol č.: [R6/009/2]
zodpovídá: OZV MMB [45]
termín: [2011-03-07]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

3.

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2011 pro JSDH Starý Lískovec - RM6/00501

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rok 2011 ve výši 720 tis. Kč pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Starý Lískovec bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu Magistrátu města Brna.

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec podpisem žádosti a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

4.

Žádost MČ Brno-střed o souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na projekt Oranžové hřiště - RM6/00463

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-střed o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na projekt Oranžové hřiště, a to bez nároku na rozpočet města Brna.

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-střed podpisem žádosti a v případě schválení dotace podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

5.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., změna stanov - RM6/00447

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s.,

  • schvaluje změnu stanov společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., která tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
  • pověřuje primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., formou notářského zápisu v souladu s přijatým usnesením.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

6.

Cena primátora města Brna vítězi 18. ročníku Mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS - RM6/00456

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje poskytnutí Ceny primátora města Brna vítězi 18. ročníku Mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS (za nejlepší interpretaci skladby W. A. Mozarta) ve výši 11.000,- Kč dle darovací smlouvy, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem darovací smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

7.

Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2011 a dodatek ke smlouvě o podnájmu plochy na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2011 - RM6/00453

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

  • smlouvu o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2011 mezi CTP Invest, spol. s r. o., Crest Communications a. s. a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu,
  • smlouvu o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2011 mezi JIŽNÍM CENTREM BRNO, a. s., Crest Communications a. s. a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu,
  • smlouvu o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2011 mezi K4 a. s., Crest Communications a. s. a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 5c tohoto zápisu,
  • smlouvu o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2011 mezi Arch.Design, s. r. o., Crest Communications a. s. a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 5d tohoto zápisu,
  • dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0019100304410 o podnájmu plochy na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2011 ze dne 13. 9. 2010 mezi Crest Communications a. s. a statutárním městem Brnem, který tvoří přílohu č. 5e tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smluv a dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

8.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji uzavřené mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, s. p., a statutárním městem Brnem - RM6/00444

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji uzavřené dne 21. 4. 2006 mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státním podnikem, jako poskytovatelem a statutárním městem Brnem jako příjemcem, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

9.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Poskytování závodní preventivní péče" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva s MUDr. Vlastimilem Bočkem - RM6/00522

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s výjimkou z postupu stanoveného v části I bodu 2 "Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, v platném znění", v návaznosti na ust. § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, spočívající v provedení průzkumu trhu u dvou dodavatelů.

2.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na "Poskytování závodní preventivní péče" jako nejvhodnější

  • MUDr. Vlastimila Bočka, praktického lékaře

Kobližná 7, 602 00 Brno.

3.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a

  • MUDr. Vlastimilem Bočkem, praktickým lékařem

Kobližná 7, 602 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

10.

"VZ - Rozšíření servisních služeb o technickou podporu a správu báze SAP" - výběr nejvhodnější nabídky, dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 53089071 ze dne 3. 12. 2008, rozpočtové opatření - RM6/00528

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Rozšíření servisních služeb o technickou podporu a správu báze SAP" jako nejvhodnější nabídku společnosti

  • TECHNISERV IT, spol. s r. o.

IČ 262 98 953
se sídlem Traťová 1, 619 00 Brno.

2.RMB schvaluje

  • dodatek č. 3 ke smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností TECHNISERV IT, spol. s r. o., IČ 262 98 953, se sídlem Traťová 1, č. p. 574, 619 00 Brno, který tvoří přílohu č. 8a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
  • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 8b tohoto zápisu, z důvodu zajištění finančních prostředků na financování předmětu plnění dodatku č. 3 ke smlouvě.


***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 110 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

  • zajistit podpis dodatku č. 3,
  • zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o výsledku zadávacího řízení" k uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách.

Termín: do 48 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 3
***
úkol č.: [R6/009/10]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

11.

Projekt ET-LETTERA - návrh partnerské smlouvy - RM6/00455

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit text Convention de partenariat pour la mise en oeuvre du projet "ET-LETTERA" (Partnerská smlouva za účelem realizace projektu "ET-LETTERA").

Schváleno jednomyslně 10 členy.

12.

Návrh na zapojení statutárního města Brna do evropského projektu "RICE - Začleňování Romů za využití kultury a vzdělávání" - RM6/00454

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  • zapojení statutárního města Brna do evropského projektu s názvem "RICE - Začleňování Romů za využití kultury a vzdělávání",
  • text "Application form 2011 for Comenius Region Partnerships" ("Formulář žádosti 2011 pro partnerství Comenius Regio").


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podáním žádosti o grant na projekt s názvem "RICE - Začleňování Romů za využití kultury a vzdělávání".

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit primátora města Brna podpisem "Application form 2011 for Comenius Region Partnerships" ("Formulář žádosti 2011 pro partnerství Comenius Regio") za statutární město Brno.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

13.

Projekt Expozice orlů - posouzení projektu - RM6/00520

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí posouzení projektu Expozice orlů.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  • posouzení projektu Expozice orlů,
  • přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt Expozice orlů v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.


3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt Expozice orlů v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
Termín: do 30. 4. 2011

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

14.

Projekt Expozice klokanů - posouzení projektu - RM6/00521

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí posouzení projektu Expozice klokanů.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  • posouzení projektu Expozice klokanů,
  • přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt Expozice klokanů v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.


3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt Expozice klokanů v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
Termín: do 30. 4. 2011

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

15.

Projekt Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší - posouzení projektu - RM6/00498

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí posouzení projektu Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systém sledování kvality ovzduší.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  • posouzení projektu Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší,
  • přípravu žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší.


3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB zajistit přípravu žádostí o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
Termín: do 29. 7. 2011

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

16.

Projekt Inovativní řešení bydlení a péče pro starší a zranitelné osoby ve středoevropských městech - účast na projektu - RM6/00535

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí partnerskou projektovou fichi k projektu Inovativní řešení bydlení a péče pro starší a zranitelné osoby ve středoevropských městech, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit účast statutárního města Brna jako asociovaného partnera v projektu Inovativní řešení bydlení a péče pro starší a zranitelné osoby ve středoevropských městech pod vedením vedoucího partnera Area Welfare di Comunità v rámci operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe).

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

17.

Projekt RAILHUC - Města na železničních uzlech a na síti TEN-T - účast na projektu - RM6/00536

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RM bere na vědomí partnerskou projektovou fichi k projektu "RAILHUC - Města na železničních uzlech a na síti TEN-T", která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit účast statutárního města Brna jako asociovaného partnera v projektu "RAILHUC - Města na železničních uzlech a na síti TEN-T" pod vedením vedoucího partnera Regionu Emilia Romagna v rámci operačního programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe).

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

18.

Projekt "Propagace jihomoravského regionu prostřednictvím videoprojekcí v brněnském podzemí" - smlouva o poskytnutí dotace - RM6/00505

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí schválení projektu Propagace jihomoravského regionu prostřednictvím videoprojekcí v brněnském podzemí k financování, které tvoří přílohu č. 11a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje manuál realizace projektu Propagace jihomoravského regionu prostřednictvím videoprojekcí v brněnském podzemí, který tvoří přílohu č. 11b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod projektu Propagace jihomoravského regionu prostřednictvím videoprojekcí v brněnském podzemí.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

19.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Rekonstrukce veřejného sportoviště Glinkova v MČ Brno-Kohoutovice" - smlouva o poskytnutí dotace - RM6/00495

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí schválení projektu Rekonstrukce veřejného sportoviště Glinkova v MČ Brno-Kohoutovice k financování, které tvoří přílohu č. 12a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje manuál realizace projektu Rekonstrukce veřejného sportoviště Glinkova v MČ Brno-Kohoutovice, který tvoří přílohu č. 12b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod projektu Rekonstrukce veřejného sportoviště Glinkova v MČ Brno-Kohoutovice.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

20.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Dětská hřiště v parku Národního odboje při ul. Šelepova, Brno" - smlouva o poskytnutí dotace - RM6/00493

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí schválení projektu Dětská hřiště v parku Národního odboje při ul. Šelepova, Brno k financování, které tvoří přílohu č. 13a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje manuál realizace projektu Dětská hřiště v parku Národního odboje při ul. Šelepova, Brno, který tvoří přílohu č. 13b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod projektu Dětská hřiště v parku Národního odboje při ul. Šelepova, Brno.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

21.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně" - smlouva o poskytnutí dotace - RM6/00497

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí schválení projektu Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně k financování, které tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje manuál realizace projektu Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně, který tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod projektu Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

22.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Přírodovědné exploratorium" - smlouva o poskytnutí dotace - RM6/00496

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí schválení projektu Přírodovědné exploratorium k financování, které tvoří přílohu č. 15a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje manuál realizace projektu Přírodovědné exploratorium, který tvoří přílohu č. 15b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod projektu Přírodovědné exploratorium.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

23.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní" - smlouva o poskytnutí dotace - RM6/00504

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí schválení projektu Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní k financování, které tvoří přílohu č. 16a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje manuál realizace projektu Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní, který tvoří přílohu č. 16b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod projektu Joštova - úsek Komenského nám. - Údolní.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

24.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Kobližná - prostor u OD Centrum" - smlouva o poskytnutí dotace - RM6/00503

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí schválení projektu Kobližná - prostor u OD Centrum k financování, které tvoří přílohu č. 17a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje manuál realizace projektu Kobližná - prostor u OD Centrum, který tvoří přílohu č. 17b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod projektu Kobližná - prostor u OD Centrum.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

25.

Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města - dodatek k dohodě o zabezpečení realizace IPRM - RM6/00494

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

26.

Smlouva o realizaci projektu "Rekonstrukce venkovního hřiště včetně sociálního zařízení v areálu TJ Sokol Brno I na Kounicově ulici" zařazeného do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - RM6/00534

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o realizaci projektu "Rekonstrukce venkovního hřiště včetně sociálního zařízení v areálu TJ Sokol Brno I na Kounicově ulici" zařazeného do Integrovaného plánu rozvoje města Brna uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a

  • Tělocvičnou jednotou Sokol Brno I, o. s.

Kounicova 686/22, 602 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

27.

Zařazení projektů do Integrovaných plánů rozvoje města Brna - leden 2011 - RM6/00547

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje zařazení projektů do Integrovaných plánů rozvoje města dle seznamu "Projekty k zařazení do Integrovaných plánů rozvoje města", který tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB vystavením a podpisem potvrzení o zařazení do IPRM.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

28.

Výpověď nájemní smlouvy č. 51042033 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Pe GAZ International, a. s. - RM6/00448

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním výpovědi nájemní smlouvy č. 51042033 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Pe GAZ International, a. s.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem výpovědi nájemní smlouvy č. 51042033.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru životního prostředí MMB doručit výpověď nájemní smlouvy č. 51042033 společnosti Pe GAZ International, a. s.
***
úkol č.: [R6/009/28]
zodpovídá: OŽP MMB [10]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

29.

Pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 211 se zázemím v objektu kina ART v Brně v k. ú. Veveří - RM6/00462

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor - kanceláře č. 211 o výměře 18 m² se zázemím v II. nadzemním podlaží objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19 - Botanická 16, č. p. 783, na pozemku p. č. 1271 v k. ú. Veveří, předaných k hospodaření Brněnskému kulturnímu centru, příspěvkové organizaci, Radnická 2-10, Brno, IČ 001 01 460, formou nabídkového řízení.

2.RMB schvaluje podmínky nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 211 o výměře 18 m² se zázemím v objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19 - Botanická 16, č. p. 783, na pozemku p. č. 1271 v k. ú. Veveří, které tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3.RMB ukládá PhDr. Vieře Rusinkové, pověřené vedením Odboru kultury MMB, zajistit zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor a podmínek nabídkového řízení zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/009/29]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

30.

Návrh rozpočtového opatření v rámci individuálního projektu "Podpora plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji" - RM6/00460

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky k zapojení příjmů v rámci individuálního projektu "Podpora plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji" na pokrytí výdajů v souladu se schválenou smlouvou o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Jihomoravským krajem.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

31.

Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2011 (program I) - návrh rozpočtového opatření - RM6/00461

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v celkové výši 44.050 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2011 z FM 7200 - Odbor sociální péče (včetně § a položek) uvedeným v tabulce "Návrh dotací nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby pro rok 2011 - program I",
 2. uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených dle bodu a) dle "vzorové smlouvy na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby pro rok 2011",
 3. rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků z rozpočtu města Brna pro rok 2011 z FM 7200 na odpovídající paragrafy a položky dle tabulky v souladu s rozpočtovou skladbou v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

32.

Návrh na uzavření smluv s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna, jimž byla schválena adresná dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2011 - RM6/00446

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit uzavření smluv s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna, jimž byla schválena adresná dotace z rozpočtu města Brna na rok 2011 dle "Přehledu organizací" za "Podmínek uzavíraných smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2011 organizacím poskytujícím služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

33.

Návrh na uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické služby, jimž byla schválena adresná dotace z rozpočtu města Brna na rok 2011 k zajištění zdravotnických služeb ve prospěch občanů města Brna - RM6/00457

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit uzavření smluv s organizacemi poskytujícími zdravotnické služby, jimž byla schválena adresná dotace z rozpočtu města Brna na rok 2011 k zajištění zdravotnických služeb ve prospěch občanů města Brna uvedených v "Přehledu organizací poskytujících zdravotnické služby, jimž byla schválena adresná dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2011", za stanovených podmínek.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

34.

Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - Domácí násilí v obrazech a povídkách - RM6/00458

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

  • projekt "Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - Domácí násilí v obrazech a povídkách", který tvoří přílohu č. 21a tohoto zápisu,
  • podání žádosti o finanční podporu z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje na dotační program na neinvestiční dotace pro oblast prevence kriminality na rok 2011 na projekt "Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - Domácí násilí v obrazech a povídkách", která tvoří přílohu č. 21b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem žádosti o finanční podporu z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje na dotační program na neinvestiční dotace pro oblast prevence kriminality na rok 2011.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

35.

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0071100504658 uzavřené se společností CompuGROUP Medical Česká republika s. r. o. - RM6/00459

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0071100504658 na zajištění realizace díla "Přístrojové vybavení Úrazové nemocnice v Brně - PACS a informační systémy" uzavřené se společností CompuGROUP Medical Česká republika s. r. o., který tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0071100504658.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

36.

"Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na ulici Renčova v Brně na dům s pečovatelskou službou" - zadání veřejné zakázky - RM6/00518

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení.


1.RMB schvaluje

  • zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku "Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na ulici Renčova v Brně na dům s pečovatelskou službou", v souladu s ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), v otevřeném podlimitním řízení,
  • formulář "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 23a tohoto zápisu,
  • zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 23b tohoto zápisu,
  • zvýšení celkových rozpočtových nákladů akce SPP 3157 "DPS Renčova" z 36.500 tis. Kč na 39.000 tis. Kč.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

 • Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
 • Ing. Pavel Březa - člen ZMB
 • Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB


náhradníci:

 • Mgr. Josef Haluza - člen ZMB
 • Ing. Jitka Kalášková - BO MMB


3.RMB jmenuje hodnoticí komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

 • Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
 • Ing. Pavel Březa - člen ZMB
 • Vít Blaha - člen RMB
 • Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB
 • Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB


náhradníci:

 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • Mgr. Josef Haluza - člen ZMB
 • doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
 • Mgr. Jitka Ivičičová - členka ZMB
 • Ing. Jitka Kalášková - BO MMB


***
4.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit prostřednictvím firmy Roviko, s. r. o.,

  • uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" v Informačním systému o veřejných zakázkách,
  • další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.

***
úkol č.: [R6/009/36]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

5.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

37.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44", zadání veřejné zakázky - RM6/00517

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení a upraveném materiálu.


1.RMB schvaluje

  • zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávku "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 44", v souladu s ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), v otevřeném nadlimitním řízení,
  • formulář "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 24a tohoto zápisu,
  • zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 24b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

 • Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
 • Ing. Pavel Březa - člen ZMB
 • Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB


náhradníci:

 • Mgr. Josef Haluza - člen ZMB
 • Ing. Jitka Kalášková - BO MMB


3.RMB jmenuje hodnoticí komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

 • Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
 • Ing. Pavel Březa - člen ZMB
 • Vít Blaha - člen RMB
 • Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB
 • Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB


náhradníci:

 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • Mgr. Josef Haluza - člen ZMB
 • doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
 • Mgr. Jitka Ivičičová - členka ZMB
 • Ing. Jitka Kalášková - BO MMB


***
4.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit prostřednictvím firmy Brnoinvest, s. r. o.,

  • uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Ústředním věstníku EU,
  • další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.

***
úkol č.: [R6/009/37]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

5.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

38.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64", zadání veřejné zakázky - RM6/00516

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení a upraveném materiálu.


1.RMB schvaluje

  • zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávku "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64", v souladu s ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), v otevřeném nadlimitním řízení,
  • formulář "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 25a tohoto zápisu,
  • zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 25b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

 • Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
 • Ing. Pavel Březa - člen ZMB
 • Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB

náhradníci:

 • Mgr. Josef Haluza - člen ZMB
 • Ing. Jitka Kalášková - BO MMB


3.RMB jmenuje hodnoticí komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

 • Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
 • Ing. Pavel Březa - člen ZMB
 • Vít Blaha - člen RMB
 • Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB
 • Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB


náhradníci:

 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • Mgr. Josef Haluza - člen ZMB
 • doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
 • Mgr. Jitka Ivičičová - členka ZMB
 • Ing. Jitka Kalášková - BO MMB


***
4.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit prostřednictvím firmy Brnoinvest, s. r. o.,

  • uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Ústředním věstníku EU,
  • další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.

***
úkol č.: [R6/009/38]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

5.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

39.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3", výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/00512

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3" jako nejvhodnější nabídku firmy

  • KOMFORT, a. s.

Křenová 478/72, 602 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti ROVIKO, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno, zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/009/39/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou

  • KOMFORT, a. s.

Křenová 478/72, 602 00 Brno

na zhotovení díla IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3", která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno, zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách a Ústředním věstníku Evropské unie.
Termín: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/009/39/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno, zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/009/39/03]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona, zajistit podpis smlouvy o dílo.
***
úkol č.: [R6/009/39/04]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

40.

Záměr prodeje pozemků pod bytovým domem Pod Nemocnicí 11 v Brně v k. ú. Bohunice - RM6/00513

Bylo hlasováno po kratší rozpravě spolu s body 41-45.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 2659/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 104 m²
- p. č. 2659/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 103 m²

v k. ú. Bohunice, obec Brno, okres Brno-město,
vlastníkům jednotek v bytovém domě č. p. 596 na ulici Pod Nemocnicí 11 postaveném na pozemcích p. č. 2659/1 a 2659/2 v Brně, k. ú. Bohunice, v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění záměru zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/009/40]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

41.

Záměr prodeje pozemků pod bytovým domem Strážnická 13, 15, 17 v Brně v k. ú. Slatina - RM6/00514

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 2478/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 174 m²
- p. č. 2479/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 212 m²

- p. č. 2480/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 174 m²

v k. ú. Slatina, obec Brno, okres Brno-město,
vzniklých dle GP č. 1428-130/2003 pro k. ú. Slatina, vlastníkům jednotek v bytovém domě č. p. 976, 977, 978, na ulici Strážnická 13, 15, 17 v Brně, k. ú. Slatina, v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění záměru zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/009/41]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

42.

Záměr prodeje pozemků pod bytovým domem Žitná 42, 44 v Brně v k. ú. Řečkovice - RM6/00515

Bylo hlasováno bez rozpravy po technickém doplnění usnesení.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 1089/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 291 m²
- p. č. 1089/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 293 m²

v k. ú. Řečkovice, obec Brno, okres Brno-město,
vlastníkům jednotek v domě č. p. 1730, 1731 na ulici Žitná 42, 44, postaveném na pozemcích p. č. 1089/3 a 1089/4 v Brně, k. ú. Řečkovice, v rozsahu odpovídajícím jejich spoluvlastnickým podílům na společných částech tohoto domu, v souladu s metodickým Postupem při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, v platném znění, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění záměru zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/009/40]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

43.

Záměr prodeje pozemků p. č. 8113/2 a 8113/3 v k. ú. Židenice pro vybudování lodžií u bytového panelového domu Svatoplukova 5, 7 - návrh na změnu usnesení - RM6/00483

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí skutečnost, že xxxxxxxxxxxxxxx nemá zájem o koupi spoluvlastnického podílu na pozemcích města dotčených stavbou lodžií u domu Svatoplukova 5, 7 v k. ú. Židenice.

2.RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 8113 - ost. plocha, o výměře 8 m²

v k. ú. Židenice.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení Z5/013. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 4. 3. 2008, bod č. 33, které zní:

"ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 8113/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²
- p. č. 8113/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²

v k. ú. Židenice za účelem výstavby lodžií na domě č. p. 3966, 3967, Svatoplukova 5, 7, vlastníkům jednotek v tomto domě za dohodnutou kupní cenu 7.060,- Kč a 19 % DPH ve výši 1.341,- Kč a za podmínek, které tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení."


takto:

ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 8113/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 4 m²
- p. č. 8113/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 4 m²

v k. ú. Židenice,
za účelem výstavby lodžií na domě č. p. 3966, 3967, Svatoplukova 5, 7 vlastníkům jednotek v tomto domě, vyjma manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jejichž spoluvlastnický podíl id. 581/26338 na pozemcích p. č. 8113/2 a 8113/3 v k. ú. Židenice kupuje xxxxxxxxxxxxxx, za dohodnutou kupní cenu 25.140,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

44.

Záměr prodeje pozemku p. č. 5281 v k. ú. Bystrc - RM6/00484

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 5281 - zast. plocha a nádv., o výměře 24 m²

v k. ú. Bystrc.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 5281 - zast. plocha a nádv., o výměře 24 m²

v k. ú. Bystrc,
do podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s tím, že spoluvlastnické podíly obou kupujících jsou stejné, za dohodnutou kupní cenu 15.330,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

45.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1783/13 v k. ú. Husovice při ul. Provazníkova v lokalitě Husovického tunelu - RM6/00479

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).


1.RMB bere na vědomí

  • dopis společnosti Stavebniny Šťastný, spol. s r.o., doručený na MMB dne 4. 5. 2010 - sdělení protinávrhu jednotkové kupní ceny za prodej pozemku p. č. 1783/13 - ost. plocha, o výměře 650 m² v k. ú. Husovice, ve výši 300,- Kč/m², tj. 195.000,- Kč,
  • dopis společnosti NERA, spol. s r. o., ze dne 24. 5. 2010 - námitka vydržení pozemku p. č. 1783/13 - ost. plocha, o výměře 650 m² v k. ú. Husovice, požadavek na statické zajištění svahu, nesouhlas s úhradou kompenzace za užívání uvedeného pozemku za období posledních dvou let zpětně a žádost o řešení užívání pozemku p. č. 1783/13 - ost. plocha v k. ú. Husovice, smírem,
  • dopis společnosti T - DEVELOPMENT s. r. o., xxxxxxxxxxxx a společnosti Stavebniny Šťastný, spol. s r. o., ze dne 25. 11. 2010 - žádost o prodej pozemku p. č. 1783/13 - ost. plocha, o vým&#$01ře 650 m² v k. ú. Husovice, za kupní cenu 234.000,- Kč (360,- Kč/m²).


2.RMB souhlasí se záměrem prodeje a pronájmu pozemku
- p. č. 1783/13 - ost. plocha, o výměře 650 m²

v k. ú. Husovice.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 1783/13 - ost. plocha, o výměře 650 m²

v k. ú. Husovice,
společnosti Stavebniny Šťastný, spol. s r. o. (id. 1/3), společnosti T - DEVELOPMENT s. r. o. (id. 1/3) a xxxxxxxxxxxxx (id. 1/3) za dohodnutou kupní cenu 1.654.165,- Kč s úhradou kompenzace za užívání pozemku
- p. č. 1783/13 - ost. plocha, o výměře 650 m²

v k. ú. Husovice,
za období posledních dvou let zpětně ve výši 13.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

46.

Záměr prodeje pozemku p. č. 445/1 v k. ú. Nový Lískovec v ul. Obecní - RM6/00478

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

  • "Návrh na dispozici s majetkem města" - žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku p. č. 445/1 - orná půda, o výměře 598 m² v k. ú. Nový Lískovec, za účelem výstavby rodinného domu s podnikáním (obchod + kancelářské prostory),
  • stanovisko Odboru územního plánování a rozvoje MMB ze dne 9. 8. 2010, dle kterého záměr na využití pozemků p. č. 443, 444/1 a 445/1 v k. ú. Nový Lískovec v lokalitě ul. Obecní je doporučováno řešit s MČ Brno-Nový Lískovec,
  • skutečnost, že Zastupitelstvo městské části Brno-Nový Lískovec na svém zasedání č. 5/31 konaném dne 22. 9. 2010 nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 445/1 - orná půda, o výměře 598 m² v k. ú. Nový Lískovec, formou nabídkového řízení.


2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 445/1 - orná půda, o výměře 598 m²

v k. ú. Nový Lískovec.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

47.

Záměr prodeje pozemku p. č. 37 v k. ú. Staré Brno - RM6/00471

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 48.


1.RMB bere na vědomí

  • žádost o prodej pozemku p. č. 37 - zahrada, o výměře 438 m² v k. ú. Staré Brno, podanou xxxxxxxxxxxxx ze dne 26. 8. 2009,
  • nabídku kupní ceny ze strany pana xxxxxxxxxxxx ve výši 1.300,- Kč/m² ze dne 11. 8. 2010,
  • přípis xxxxxxxxxxxxxxx, vlastnice pozemků p. č. 35 a 36 v k. ú. Staré Brno ze dne 17. 9. 2010, ve kterém uvádí, že nemá zájem o koupi předmětného pozemku,
  • přípis xxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 21. 10. 2010, ve kterém navrhuje kupní cenu za pozemek p. č. 37 v k. ú. Staré Brno 1.000.000,- Kč,
  • přípis xxxxxxxxxxxxxxxx, spoluvlastníka pozemku p. č. 41 v k. ú. Staré Brno, ve kterém navrhuje kupní cenu za předmětný pozemek 500,- Kč/m².


2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 37 - zahrada, o výměře 438 m²

v k. ú. Staré Brno.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

48.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 673/1 v k. ú. Lesná v ul. Trtílkova - RM6/00477

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 673/1 - ost. plocha, o výměře 18 m²

v k. ú. Lesná.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

49.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2615/60 v k. ú. Černovice - RM6/00486

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 2615/60 - orná půda, o výměře 2.458 m²

v k. ú. Černovice,
z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 737.400,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

50.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 204/30 v k. ú. Holásky z majetku ČR - Pozemkový fond ČR, do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/00482

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 204/30 - orná půda, o výměře 393 m²

v k. ú. Holásky,
z majetku ČR - Pozemkový fond ČR, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

51.

Záměr směny pozemku p. č. 620/1 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/00485

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem směny pozemku
- p. č. 620/1 - zahrada, o výměře 397 m²

v k. ú. Horní Heršpice,
ve vlastnictví statutárního města Brna.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemku
- p. č. 620/1 - zahrada, o výměře 397 m²

v k. ú. Horní Heršpice,
ve vlastnictví statutárního města Brna

za pozemek
- p. č. 630 - zahrada, o výměře 110 m²

v k. ú. Horní Heršpice,
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx

s doplatkem ve výši 258.300,- Kč ve prospěch statutárního města Brna a za podmínek směnné smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

52.

Záměr směny pozemku p. č. 785/63 ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p. č. 785/22 ve vlastnictví společnosti REVOS s. r. o., oba v k. ú. Medlánky - RM6/00473

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

  • žádost společnosti REVOS, s. r. o., ze dne 8. 2. 2010 o směnu pozemku p. č. 785/63 - orná půda, o výměře 28 m² v k. ú. Medlánky, ve vlastnictví města Brna za část pozemku p. č. 785/22 - orná půda, o výměře 28 m² v k. ú. Medlánky, ve vlastnictví společnosti REVOS, s. r. o., za účelem scelení pozemků společnosti REVOS, s. r. o., pro stavbu nového sídla společnosti mj. na pozemku p. č. 785/63 v k. ú. Medlánky a za účelem získání pozemku pro zřízení veřejně prospěšné stavby - pěšího propojení a cyklistické stezky mezi prodlouženou ulicí Purkyňova a ulicí Palackého mj. na pozemku p. č. 785/22 v k. ú. Medlánky nebo o pronájem pozemku p. č. 785/63 v k. ú. Medlánky,
  • dopis společnosti ze dne 8. 10. 2010 - žádost o prodej pozemku p. č. 785/63 v k. ú. Medlánky za cenu 1,- Kč bez výběrového řízení,
  • dopis společnosti ze dne 22. 11. 2010 - žádost o přímý prodej pozemku p. č. 785/63 - o výměře 28 m² v k. ú. Medlánky, za cenu 1,- Kč nebo o směnu tohoto pozemku za část p. č. 785/22 - o výměře 28 m² v k. ú. Medlánky, bez doplatku,
  • skutečnost, že rozhodnutím MZ - Pozemkového úřadu Brno, ze dne 14. 9. 2010 č. j. 3239/92/53 - RZŘ (nabylo právní moci dnem 10. 10. 2010) bylo řízení ohledně restitučního nároku mj. k pozemku odpovídajícímu KN 785/63 v k. ú. Medlánky zastaveno.


2.RMB souhlasí se záměrem směny pozemku
- p. č. 785/63 - orná půda, o výměře 28 m²

v k. ú. Medlánky,
ve vlastnictví města Brna.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemku
- p. č. 785/63 - orná půda, o výměře 28 m²

v k. ú. Medlánky,
ve vlastnictví města Brna

za část pozemku
- p. č. 785/22 - orná půda, o výměře 28 m²

v k. ú. Medlánky,
ve vlastnictví společnosti REVOS, s. r. o.

bez doplatku a za podmínek směnné smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

53.

Záměr budoucí směny části pozemku p. č. 3691/4 za části pozemků p. č. 3696/1 a 3696/4 a PK pozemek p. č. 711, vše v k. ú. Řečkovice, v rámci akce "Sportoviště se zázemím Prumperk" - areál TJ Sokol Řečkovice vč. řešení pěšího propojení ulic Ladova a Prumperk - RM6/00480

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).


1.RMB bere na vědomí

  • e-mail Ing. Jiřího Růžičky, starosty TJ Sokol Řečkovice ze dne 7. 12. 2010 ve věci žádosti TJ Sokol Řečkovice, občanské sdružení, o realizaci směny části pozemku p. č. 3691/4 - ost. plocha, o výměře 78 m² v k. ú. Řečkovice, ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr (PK) p. č. 711 - o výměře 85 m², a části pozemků p. č. 3696/1 - ost. plocha, o výměře 36 m², a p. č. 3696/2 - ost. plocha, o výměře 33 m² v k. ú. Řečkovice, ve vlastnictví TJ Sokol Řečkovice za účelem vybudování pěšího propojení ulic Ladova a Prumperk v souladu s požadavkem MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, včetně vybudování sjezdu k budoucímu parkovišti a zřízení dvou parkovacích stání na části pozemku p. č. 3700/1 - ost. plocha, o výměře 90 m² v k. ú. Řečkovice, v rámci záměru výstavby "Sportoviště se zázemím, Prumperk",
  • petici obyvatel ulice Kubova za zachování stávající organizace dopravy a využití veřejných ploch na ulici Kubova v Brně a odpověď Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, ze dne 11. 6. 2010 na tuto petici.


2.RMB souhlasí se záměrem směny části pozemku
- p. č. 3691/4 - ost. plocha, o výměře 78 m²

v k. ú. Řečkovice,
ve vlastnictví statutárního města Brna.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit budoucí směnu části pozemku
- p. č. 3691/4 - ost. plocha, o výměře 78 m²

v k. ú. Řečkovice,
ve vlastnictví statutárního města Brna

za
- část pozemku p. č. 3696/1 - ost. plocha, o výměře 36 m²
- část pozemku p. č. 3696/2 - ost. plocha, o výměře 33 m²

- pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr (PK) p. č. 711 - o výměře 85 m²

vše v k. ú. Řečkovice, o celkové výměře 154 m²,

ve vlastnictví TJ Sokol Řečkovice, občanské sdružení,

bez doplatku směny a za podmínek dohody o budoucí směně.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

54.

Návrh VUT v Brně na zřízení věcného břemene umístění nosné podpory spojovacího můstku na pozemku p. č. 840 v k. ú. Veveří - RM6/00475

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí vyjádření společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., ze dne 4. 1. 2011 ke zřízení věcného břemene umístění nosné podpory můstku na části pozemku p. č. 840 v k. ú. Veveří.

2.RMB schvaluje budoucí zřízení věcného břemene k části pozemku
- p. č. 840 - o výměře 48 m²

v k. ú. Veveří,
ve prospěch Vysokého učení technického v Brně za účelem umístění nosné podpory spojovacího můstku B + R Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně za dohodnutou cenu ve výši 189.120,- Kč bez DPH (tj. 3.940,- Kč/m² bez DPH) a za podmínek smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

55.

Pronájem pozemků v k. ú. Židenice, návrh budoucí směny pozemků v k. ú. Židenice, návrh budoucího zřízení věcných břemen k pozemkům v k. ú. Židenice - RM6/00507

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí přípis společnosti Poliklinika Viniční, a. s., který MO MMB obdržel elektronickou cestou dne 30. 12. 2010 a jehož obsahem je protinávrh podmínek dispozice, zejména pak

  • návrh na vynětí povinnosti k úhradě smluvní pokuty za porušení závazku společnosti zajistit sama a na vlastník náklady po dobu trvání nájmu na pronajatých pozemcích provozování parkoviště pro motorová vozidla,
  • návrh na omezení povinnosti k úhradě smluvní pokuty za porušení závazku společnosti zahájit nebo dokončit výstavbu rozšíření parkoviště ve stanovených lhůtách,
  • návrh na vynětí povinnosti společnosti k úhradě kauce sloužící k zajištění případných pohledávek statutárního města Brna.


2.RMB schvaluje pronájem pozemků
- části p. č. 9874 - ost. plocha, zeleň, o výměře 145 m²
- p. č. 9875 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 21 m²
- části p. č. 9877 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 84 m²

- části p. č. 9879 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 185 m²
- části p. č. 9880 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 130 m²
- části p. č. 9928 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 67 m²

- p. č. 9929 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 26 m²

- části p. č. 9930 - ost. plocha, zeleň, o výměře 132 m²
- p. č. 9935 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 351 m²
- p. č. 9936 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 36 m²

- p. č. 9937 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 202 m²
- p. č. 9938 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 41 m²

- p. č. 9939 - ost. plocha, zeleň, o výměře 12 m²

- p. č. 9940 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 34 m²
- p. č. 9941 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 3 m²

- p. č. 9942 - ost. plocha, zeleň, o výměře 119 m²

- části p. č. 9943 - ost. plocha, zeleň, o výměře 99 m²

vše v k. ú. Židenice,
společnosti Poliklinika Viniční, a. s., za dohodnuté nájemné 168.700,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, budoucí směnné smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen, která tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. budoucí směnu pozemků
 2. - p. č. 9769 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 63 m²
  - p. č. 9775 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 104 m²

  - p. č. 9778 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 4 m²
  - p. č. 9779 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 6 m²
  - p. č. 9780 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 3 m²

  - p. č. 9785 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 5 m²
  - p. č. 9786 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1 m²
  - p. č. 9802 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 27 m²

  - p. č. 9803 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 19 m²
  - p. č. 9805 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 109 m²

  - p. č. 9807 - ost. plocha, zeleň, o výměře 125 m²

  - p. č. 9809 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 88 m²

  - p. č. 9819 - zast. plocha a nádv., společný dvůr, o výměře 114 m²
  - části p. č. 9821 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 116 m²

  - p. č. 9825 - zast. plocha a nádv., o výměře 316 m²

  - p. č. 9831 - ost. plocha, zeleň, o výměře 3 m²

  - p. č. 9835 - ost. plocha, zeleň, o výměře 28 m²

  - p. č. 9839 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 5 m²
  - p. č. 9840 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 7 m²

  - p. č. 9842 - ost. plocha, zeleň, o výměře 9 m²

  vše v k. ú. Židenice,
  ve vlastnictví statutárního města Brna

  za pozemky
  - p. č. 7198/23 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 52 m²

  - p. č. 7198/39 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 2 m²
  - p. č. 9746/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 308 m²
  - p. č. 9746/3 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 88 m²

  - p. č. 9750 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 33 m²
  - p. č. 9763 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 748 m²
  - p. č. 9771 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 23 m²

  - p. č. 9773 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 149 m²
  - p. č. 9784 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 31 m²
  - p. č. 9787 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 39 m²

  - p. č. 9790 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 4 m²
  - p. č. 9800 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 63 m²
  - p. č. 9801 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 471 m²

  - p. č. 9811/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 741 m²
  - p. č. 9811/3 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 384 m²
  - p. č. 9822 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 30 m²

  - p. č. 9866 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 65 m²
  - p. č. 9868 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 54 m²
  - p. č. 9870 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 2 m²

  - p. č. 9956 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 5 m²
  - p. č. 9961 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 17 m²

  vše v k. ú. Židenice,
  ve vlastnictví společnosti Poliklinika Viniční, a. s.

  bez doplatku,

 3. budoucí zřízení věcného břemene
  • uložení splaškové kanalizační stoky DN 300 na pozemku p. č. 9835 v k. ú. Židenice a omezení činností v ochranném pásmu splaškové kanalizační stoky DN 300 a dešťové kanalizační stoky DN 600,
  • uložení dešťové kanalizační stoky DN 600 na pozemku p. č. 9839 v k. ú. Židenice a omezení činností v ochranném pásmu dešťové kanalizační stoky DN 600, splaškové kanalizační stoky DN 300 a vodovodního řadu DN 150,
  • uložení dešťové kanalizační stoky DN 600 na pozemku p. č. 9840 v k. ú. Židenice a omezení činností v ochranném pásmu dešťové kanalizační stoky DN 600, splaškové kanalizační stoky DN 300 a vodovodního řadu DN 150,
  • uložení vodovodního řadu DN 150 na pozemku p. č. 9842 v k. ú. Židenice a omezení činností v ochranném pásmu vodovodního řadu DN 150, splaškové kanalizační stoky DN 300 a dešťové kanalizační stoky DN 600,
  • uložení vodovodního řadu DN 150 na pozemku p. č. 9809 v k. ú. Židenice a omezení činností v ochranném pásmu vodovodního řadu DN 150,
  • uložení vodovodního řadu DN 150 na pozemku p. č. 9807 v k. ú. Židenice a omezení činností v ochranném pásmu vodovodního řadu DN 150 a dešťové kanalizační stoky DN 500,
  • uložení dešťové kanalizační stoky DN 500 na pozemku p. č. 9805 v k. ú. Židenice a omezení činností v ochranném pásmu dešťové kanalizační stoky DN 500 a vodovodního řadu DN 150,
  • omezení činností v ochranném pásmu vodovodního řadu DN 100 na pozemcích p. č. 9785, 9786 a 9802 v k. ú. Židenice,

  a právo chůze a jízdy pro statutární město Brno a společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

  1. budoucí zřízení věcného břemene umístění zařízení veřejného osvětlení na pozemku p. č. 9779 v k. ú. Židenice ve prospěch společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost,


  za podmínek uvedených v nájemní smlouvě, budoucí směnné smlouvě a budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

56.

Pronájem pozemku p. č. 137 v k. ú. Staré Brno - RM6/00468

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem pozemku
- p. č. 137 - zast. plocha a nádv., o výmě&#$04e 276 m²

v k. ú. Staré Brno,
xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 41.400,- Kč/rok a za podmínek uvedených v nájemní smlouvě, která tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

57.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 8106 a 8107 v k. ú. Líšeň - RM6/00476

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení.


1.RMB bere na vědomí přípis xxxxxxxxxxxxxxx

  • ze dne 11. 10. 2010, ve kterém uvádí, že požadavek na uhrazení částky 405.720,- Kč jako pohledávky za předchozím nájemcem pozemků p. č. 8106 a 8107 v k. ú. Líšeň, tj. společnosti ROBENA s. r. o., považují za neoprávněný,
  • ze dne 29. 10. 2010 s protinávrhem výše nájemného 7.500,- Kč/měsíc za pronájem pozemků p. č. 8106 a 8107 v k. ú. Líšeň.


2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků
- p. č. 8106 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1.586 m²
- p. č. 8107 - zast. plocha a nádv., o výměře 625 m²

vše v k. ú. Líšeň.

3.RMB souhlasí se zasláním výzvy k vydání bezdůvodného obohacení ve výši 216.700,- Kč.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

58.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 754/2, 832, 2555/5, 2555/6, 2555/7, 2555/12, 2555/18 v k. ú. Bosonohy - RM6/00481

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxx ze dne 22. 11. 2010 o prodloužení nájemní smlouvy č. 0063090303415 uzavřené dne 3. 6. 2009.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků
- p. č. 754/2 - ost. plocha, jiná plocha, o celkové výměře 20 m²

- p. č. 832 - orná půda, o celkové výměře 156 m²

- p. č. 2555/5 - orná půda, o celkové výměře 2.736 m²

- p. č. 2555/6 - orná půda, o celkové výměře 925 m²

- p. č. 2555/7 - orná půda, o celkové výměře 1.549 m²

- p. č. 2555/12 - orná půda, o celkové výměře 4.806 m²

- p. č. 2555/18 - orná půda, o celkové výměře 4.453 m²

vše v k. ú. Bosonohy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

59.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 798/2 v k. ú. Staré Brno - RM6/00472

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku
- p. č. 798/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 550 m²

v k. ú. Staré Brno.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

60.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 397 v k. ú. Město Brno a budoucího zřízení věcného břemene k části pozemku p. č. 397 v k. ú. Město Brno ve prospěch společnosti MAGNUM Etos, s. r. o., MAGNUM Real Estate, s. r. o., Michalise Dzikose a Aleše Vavrušky - podzemní garáže na Zelném trhu - RM6/00510

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti MAGNUM Etos, s. r. o., MAGNUM Real Estate, s. r. o., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 29. 9. 2009 o pronájem a budoucí zřízení věcného břemene k části pozemku p. č. 397 v k. ú. Město Brno v souvislosti se záměrem vybudování podzemních garáží na Zelném trhu.

2.RMB nesouhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p. č. 397 v k. ú. Město Brno a budoucího zřízení věcného břemene užívání části pozemku p. č. 397 v k. ú. Město Brno za účelem užívání podzemních garáží na Zelném trhu v rozsahu zastavěném stavbou garáží ve prospěch společnosti MAGNUM Etos, s. r. o., MAGNUM Real Estate, s. r. o., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

61.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků, budoucí kupní smlouvě, budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouvě - RM6/00487

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

  • že dne 29. 4. 2010 byla mezi statutárním městem Brnem a společností K+Vlhká s. r. o. uzavřena smlouva o nájmu pozemků, budoucí kupní smlouva, budoucí smlouva o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouva č. 0063101701340,
  • přípis společnosti K+Vlhká s. r. o. ze dne 6. 12. 2010 - návrh na zahájení jednání o dodatku ke smlouvě.


2.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků, budoucí kupní smlouvě, budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouvě č. 0063101701340 uzavřené dne 29. 4. 2010 mezi statutárním městem Brnem a společností K+Vlhká s. r. o., jehož předmětem je prodloužení lhůty pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí pro výstavbu polyfunkčního objektu o šest měsíců a v návaznosti na tuto změnu i prodloužení lhůt pro splnění další závazků ze smlouvy. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

62.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0063100300529 s Vysokým učením technickým v Brně a se spol. Technologický park Brno, a. s. - záměr pronájmu pozemků pro výzkumné centrum CEITEC - RM6/00474

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Vysokého učení technického v Brně ze dne 18. 11. 2010 o uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 0063100300529 uzavřené dne 26. 2. 2010 s Vysokým učením technickým v Brně a se spol. Technologický park Brno, a. s., na pronájem pozemků pro výzkumné centrum CEITEC.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků
- p. č. 839/130 - orná půda, o výměře 3.623 m²

- p. č. 839/156 - orná půda, o výměře 512 m²

- p. č. 839/128 - orná půda, o výměře 119 m²

- část p. č. 839/107 - orná půda, o výměře 394 m²

- část p. č. 839/67 - orná půda, o výměře 37 m²

- p. č. 839/116 - orná půda, o výměře 1.321 m²

- p. č. 839/124 - orná půda, o výměře 884 m²

- p. č. PK 850/2 - pozemek původ Pozemkový katastr - o výměře 6 m²
- p. č. 835 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 325 m²

- p. č. 839/68 - orná půda, o výměře 1.040 m²

- část p. č. 839/38 - orná půda, o výměře 1.043 m²

- id. ½ p. č. 839/157 - orná půda, o výměře 331 m²
- id. ½ p. č. PK 699/1 - pozemek původ Pozemkový katastr, původní katastrální území k. ú. Královo Pole, o výměře 14 m²

- id. 4/5 p. č. 839/71 - orná půda, o výměře 3.203 m²

vše v k. ú. Medlánky.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

63.

Dodatek k nájemní smlouvě č. 0063100300147 s Vysokým učením technickým na pronájem pozemků v k. ú. Královo Pole - RM6/00470

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0063100300147 uzavřené dne 21. 1. 2010 s Vysokým učením technickým v Brně na pronájem pozemků p. č. 4786/2 a 4801/9 v k. ú. Královo Pole, kterým se mění odst. 2 článku III. nájemní smlouvy takto:
Pozemky se pronajímají na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně, nejméně však do 31. 12. 2024. V období předcházejícím dni 31. 12. 2024 je pronajímatel oprávněn tuto nájemní smlouvu vypovědět, pokud nájemce bude víc než 2 měsíce v prodlení s placením nájemného nebo stavba objektů specifikovaných v čl. II nájemní smlouvy nebude zahájena do konce r. 2012. Výpovědní lhůta v tomto případě činí 3 měsíce ode dne doručení výpovědi nájemci. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

64.

Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 62082031 na pronájem pozemku p. č. 500 v k. ú. Jehnice při ul. Plástky - RM6/00467

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí dopis manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 6. 12. 2010 - žádost o uzavření dodatku nájemní smlouvy č. 62082031 ze dne 13. 6. 2008 na pronájem pozemku
- p. č. 500 - zahrada, o výměře 97 m²

v k. ú. Jehnice,
za účelem jeho užívání jako zahrady - umístění zahradního domku jako věci movité.

2.RMB schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 62082031 na pronájem pozemku
- p. č. 500 - zahrada, o výměře 97 m²

v k. ú. Jehnice,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě kterého se doplňuje účel nájmu o umístění zahradního domku jako věci movité na části pronajatého pozemku
- p. č. 500 - zahrada, o výměře 3 m²

v k. ú. Jehnice,
a za podmínek dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 62082031, který tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

65.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemku p. č. 1075/2 v k. ú. Ponava - RM6/00450

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemku p. č. 1075/2 v k. ú. Ponava uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a

  • FC NORDIC Brno

Cacovice 9, Brno

jako nájemcem, který tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov MMB podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

66.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 62982035 na pronájem pozemků p. č. 1238/2, 1238/3 a 1238/6 v k. ú. Pisárky při ul. Vinohrady - RM6/00469

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 62982035 na pronájem pozemku
- p. č. 1238/2 - zahrada, o výměře 12 m²
- části pozemku p. č. 1238/3 - zast. plocha díl "c", o výměře 4 m²
- části pozemku p. č. 1238/4 - zast. plocha díl "d", o výměře 7 m² (v současnosti se jedná o pozemek p. č. 1238/6 v k. ú. Pisárky)
vše v k. ú. Pisárky,
s vyznačením v geometrickém plánu č. 143-482-023-80 ze dne 3. 12. 1979 pro k. ú. Pisárky,
uzavřené dne 22. 10. 1999 mezi městem Brnem jako pronajímatelem a manželi xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx jako nájemci, za účelem provozu garáže a zahrádky, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a za podmínek dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 62982035, která tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

67.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxx o vrácení uhrazeného nájemného z nájemní smlouvy č. 62062064 na pronájem části pozemku p. č. 1684/86 v k. ú. Starý Lískovec při ul. Osová - lokalita Západní brána za období posledního čtvrtletí r. 2009 a tři čtvrtletí r. 2010, které bylo uhrazeno jako podnikatelská činnost, v souvislosti s uzavřením dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 62062064 na dočasné zmenšení předmětu nájmu - RM6/00466

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 4. 10. 2010 ve věci opětovné žádosti xxxxxxxxxxxxxxxx o vrácení nájemného za poslední čtvrtletí r. 2009 a tři čtvrtletí r. 2010, které jako nájemce uhradil za užívání části pozemku
- p. č. 1684/86 - ost. plocha, o výměře 1.976 m²

v k. ú. Starý Lískovec,
pro podnikatelskou činnost na základě nájemní smlouvy č. 62062064 ze dne 23. 6. 1999 za cenu 122.512,- Kč/rok, tj. 62,- Kč/m²/rok, v souvislosti se žádostí o stanovení dočasného nájemného za odstavnou plochu části pozemku p. č. 1684/86 v k. ú. Starý Lískovec ve výměře 200 m² pro nepodnikatelské účely.

2.RMB nesouhlasí s vrácením nájemného xxxxxxxxxxxxxxxxx za období posledního čtvrtletí r. 2009 a tři čtvrtletí r. 2010, které jako nájemce uhradil za užívání části pozemku
- p. č. 1684/86 - ost. plocha, o výměře 1.976 m²

v k. ú. Starý Lískovec,
pro nepodnikatelskou činnost na základě nájemní smlouvy č. 62062064 ze dne 23. 6. 1999 za cenu 122.512,- Kč/rok, tj. 62,- Kč/m²/rok.


Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

68.

Vyklizení pozemků v k. ú. Hořice u Blanska - RM6/00465

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí

  • že se stávajícími nájemci manžely xxxxxxxxxxxxxx dosud nedošlo k dohodě ohledně nové výši nájemného za pronájem pozemků v k. ú. Hořice u Blanska, které jsou předmětem nájemní smlouvy č. 62962031 ze dne 21. 1. 1997,
  • skutečnost, že ke dni 21. 1. 2011 dojde ke skončení nájemní smlouvy č. 62962031 ze dne 21. 1. 1997,
  • že dle § 676 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, užívá-li nájemce věci i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně. Nájem sjednaný na dobu delší než rok se obnovuje vždy na rok, nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na tuto dobu.


2.RMB souhlasí s podáním žalobního návrhu na vyklizení nemovitostí:
- části pozemku p. č. 267/1 - trvalý travní porost, o výměře 41 m²

- části pozemku p. č. 268/1 - orná půda, o výměře 12.274 m²

- pozemku p. č. 269/1 - orná půda, o výměře 1.128 m²
- části pozemku p. č. 273/2 - lesní pozemek, o výměře 237 m²

- části pozemku p. č. 274/1 - trvalý travní porost, o výměře 733 m²

vše v k. ú. Hořice u Blanska,
u místně příslušného soudu z důvodu procesní opatrnosti.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

69.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0066100504050 na akci "Modernizace výtahu v objektu Zámečnická 2" - uzavíraný se společností ThyssenKrupp Výtahy, s. r. o. - RM6/00452

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0066100504050 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností

  • ThyssenKrupp Výtahy, s. r. o.

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5,

který tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov MMB podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

70.

Návrh na zvolení členů Rady Klubu zastupitelů města Brna - RM6/00451

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zvolit

 • Bc. Antonína Crhu
 • Ing. Janu Drápalovou
 • Ing. Stanislava Michalíka
 • Jiřího Novotného
 • JUDr. Helenu Sýkorovou
 • Ing. Petru Vítkovou
 • Víta Blahu

do funkce člena Rady Klubu zastupitelů města Brna.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

71.

Návrh VUT v Brně na zřízení věcného břemene pro umístění a stavbu podzemní spojovací pasáže pod komunikací Žižkova na pozemku p. č. 826/2 v k. ú. Veveří - RM6/00511

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Vysokého učení technického v Brně ze dne 28. 12. 2010 o zřízení věcného břemene pro umístění a stavbu podzemní spojovací pasáže pod povrchem ulice Žižkova v rámci stavby "Rekonstrukce a dostavba areálu Fakulty stavební VUT v Brně".

2.RMB souhlasí se stavbou s názvem "Venkovní opravy, úpravy a inženýrské sítě v areálu FAST VUT", SO 12 - pasáž, jejíž výstavbou bude dotčena část pozemku
- p. č. 826/2 - ost. plocha, ost. komunikace, v k. ú. Veveří, celkem o výměře 930 m²

(investor Vysoké učení technické v Brně) a s budoucím zřízením věcného břemene k části pozemku
- p. č. 826/2 - ost. plocha, ost. komunikace, v k. ú. Veveří, o výměře 105 m²

pro umístění a provozování podzemní spojovací pasáže ve vlastnictví Vysokého učení technického v Brně po kolaudaci této stavby.

3.RMB schvaluje smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucím zřízení věcného břemene s Vysokým učením technickým v Brně, kterou se Vysokému učení technickému v Brně dává právo provést stavbu podzemní spojovací pasáže na části pozemku
- p. č. 826/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 930 m²

v k. ú. Veveří,
a kterou se sjednává budoucí zřízení věcného břemene k části pozemku
- p. č. 826/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 105 m²

v k. ú. Veveří,
ve prospěch Vysokého učení technického v Brně za účelem umístění a provozování podzemní spojovací pasáže pod komunikací na pozemku p. č. 826/2 v k. ú. Veveří, ulice Žižkova, za dohodnutou cenu ve výši 131.250,- Kč bez DPH (tj. 1.250,- Kč/m² bez DPH) a za podmínek, které tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

72.

Veřejná zakázka v režimu zjednodušeného podlimitního řízení "Generel veřejné dopravy města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/00488

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na službu "Generel veřejné dopravy města Brna" jako nejvhodnější nabídku uchazeče

  • CityPlan spol. s r. o.

se sídlem Praha 1, Jindřišská 17/889, PSČ 110 00.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou CityPlan spol. s r. o., která tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB podpisem smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB

  • zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení,
  • zajistit odeslání oznámení o vyloučení z účasti v zadávacím řízení uchazečům, kteří byli vyloučeni,
  • po uplynutí lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty podle § 111 odst. 5 zákona, zajistit podpis smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

***
úkol č.: [R6/009/72]
zodpovídá: OÚPR MMB [26]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

73.

Složení Pracovní skupiny pro program regenerace Městské památkové rezervace (MPR) Brno a památkovou péči - RM6/00506

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném usnesení.


1.RMB jmenuje dalšími členy Pracovní skupiny pro program regenerace MPR Brno a památkovou péči v novém složení s účinností od 19. 1. 2011:

 • Mgr. Martin Číhalík - vedoucí odboru péče o památkový fond, NPÚ ÚOP v Brně
 • PhDr. Mgr. Martin Reissner - ředitel Moravského zemského muzea
 • PhDr. Radmila Stránská - vedoucí oddělení archeologie NPÚ ÚOP v Brně
 • doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. - Ústav teorie FA VUT Brno
 • Ing. Stanislav Michalík - člen ZMB
 • Ladislav Macek - náměstek primátora


***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru památkové péče MMB zaslat nově jmenovaným členům pracovní skupiny písemné sdělení o jmenování za člena.
***
úkol č.: [R6/009/73]
zodpovídá: OPP MMB [46]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

74.

Dodatek č. 4 Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, v platném znění - RM6/00523

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB schvaluje dodatek č. 4 Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, v platném znění (účinném od 13. 10. 2010), který tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá vedoucím odborů MMB prokazatelně seznámit s tímto dodatkem č. 4 metodiky příslušné pracovníky odboru.
***
úkol č.: [R6/009/74/01]
zodpovídá: vedoucí odborů MMB [3102]
termín: [bezodkladně]

***
3.RMB ukládá vedoucím odvětvových odborů MMB prokazatelně seznámit s tímto dodatkem č. 4 metodiky ředitele příspěvkových organizací v působnosti jejich odboru.
***
úkol č.: [R6/009/74/02]
zodpovídá: OŽP, OZ, OSP, OK, OŠMT MMB [10,19,20,12,18]
termín: [bezodkladně]

***
4.RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB informovat i přijetí dodatku č. 4 metodiky městské části a obchodní společnosti, ve kterých má město 100% majetkovou účast.
***
úkol č.: [R6/009/74/03]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

76.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Kubíčkova 17, 19, 21 včetně pozemků - RM6/00538

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - domovního celku - bytový dům Kubíčkova 17, č. p. 876, postavený na pozemcích p. č. 5792/1, 5792/2, 5792/3, 5792/4, bytový dům Kubíčkova 19, č. p. 877, postavený na pozemcích p. č. 5791/1, 5791/2, a bytový dům Kubíčkova 21, č. p. 878, postavený na pozemcích p. č. 5790/1, 5790/2, a pozemky
- p. č. 5792/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 76 m²
- p. č. 5792/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 69 m²
- p. č. 5792/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 16 m²

- p. č. 5792/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 53 m²
- p. č. 5791/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 35 m²
- p. č. 5791/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 176 m²

- p. č. 5790/1 - zast. plocha a nádv., o v&#$06měře 19 m²
- p. č. 5790/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 193 m²

vše v k. ú. Bystrc, město Brno, MČ Brno-Bystrc,
za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

77.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. - změna stanov společnosti SAKO Brno, a. s. - RM6/00539

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti SAKO Brno, a. s.,

  • schvaluje změnu stanov obchodní společnosti SAKO Brno, a. s., která tvoří přílohu č. 42 tohoto zápisu,
  • pověřuje primátora města Brna vydat "Rozhodnutí jediného akcionáře" v působnosti valné hromady společnosti SAKO Brno, a. s., formou notářského zápisu, v souladu s přijatým usnesením.


Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

79.

Přesun a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - leden 2011 - návrh rozpočtového opatření - RM6/00537

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky za účelem zapojení a přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

78.

Veřejná zakázka malého rozsahu na "Poskytování právních služeb pro statutární město Brno na základě smlouvy o poskytování právních služeb" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva s JUDr. Radkem Ondrušem - RM6/00530

Dotazy členů RMB zodpověděla JUDr. Balaščáková, vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 
 

80.

Projekt Instalace filtrů výfukových plynů do prostředků veřejné dopravy - změna parametrů žádosti o grant - 1. kolo - RM6/00544

Bylo hlasováno po delší rozpravě nejprve o variantě A). Pro tuto variantu nehlasoval nikdo, nikdo nebyl proti, 10 členů se zdrželo hlasování. Poté bylo hlasováno o variantě B). Pro tuto variantu opět nehlasoval nikdo, nikdo nebyl proti, 10 členů se zdrželo hlasováno - k tomuto bodu nebylo přijato usnesení.


 
 

81.

Vyjádření statutárního města Brna k dokumentaci pro územní řízení "TESCO BRNO DORNYCH - rekonstrukce a přístavba obchodního domu a navazující novostavba" na ul. Dornych, k. ú. Trnitá, MČ Brno-střed - RM6/00543

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění přílohy.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna k dokumentaci pro územní řízení "TESCO BRNO DORNYCH - rekonstrukce a přístavba obchodního domu a navazující novostavba" na ul. Dornych, k. ú. Trnitá, MČ Brno-střed, které tvoří přílohu č. 43 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

82.

Smlouva o krátkodobém pronájmu nebytových prostor na Nové radnici v Brně v Křížové chodbě s Lubomírem Maďaričem jako nájemcem - RM6/00542

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytových prostor na Nové radnici v Brně v Křížové chodbě, včetně jejího jižního křídla, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a

  • Lubomírem Maďaričem

jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 44 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov MMB podpisem smlouvy o krátkodobém pronájmu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

83.

Návrh na navýšení neinvestičních transferů na podporu vrcholového sportu ve městě Brně - návrh rozpočtového opatření - RM6/00555

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu navýšení neinvestičních transferů na podporu vrcholového sportu ve městě Brně.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

84.

Zahraniční prezentace statutárního města Brna jako centra vědy, výzkumu a inovací - změna usnesení - RM6/00556

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB ruší usnesení R6/001. schůze RMB konané dne 16. 11. 2010, bod č. 11.

***
2.RMB ukládá primátorovi města Brna přehodnotit termín pořádání prezentace statutárního města Brna v prostorách České národní budovy v New Yorku po 1. 1. 2012.
***
úkol č.: [R6/009/84]
zodpovídá: Bc. Roman Onderka, MBA [3214]
termín: [průběžně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

85.

Lokalita Panenská - výstavba parkovacího domu na pozemcích p. č. 501/1 a 502/2 v k. ú. Město Brno zajišťovaná společností BRNO PARKING, a. s. - návrh dalšího postupu - RM6/00566

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

  • skutečnost, že územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané "Parkovací objekt - ulice Panenská, Brno, pozemek vlastní stavby p. č. 501/1 a 502/2 v k. ú. Město Brno, obec Brno" bylo odvolacím orgánem zrušeno a Odbor výstavby a územního rozvoje - stavební úřad Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, rozhodnutím ze dne 3. 1. 2011 přerušil územní řízení o umístění uvedené stavby a určil lhůtu pro odstranění nedostatků podané žádosti do 31. 12. 2011,
  • skutečnost, že v návaznosti na uvedené pod předchozí odrážkou dosud nedošlo k naplnění podmínek stanovených smlouvou ze dne 11. 2. 2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2010 pro uzavření nájemní smlouvy, tzn. že závazky ze smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy, uzavření budoucích smluv o zřízení věcných břemen a uzavření budoucí smlouvy o zřízení předkupního práva uzavřené mezi společností BRNO PARKING, a. s., a statutárním městem Brnem zaniknou dnem 11. 2. 2011 a společnosti vznikne povinnost uvést pozemky v lokalitě Panenská do původního stavu a odstranit následky prováděného geologického a archeologického průzkumu na pozemcích,
  • přípis společnosti BRNO PARKING, a. s., ze dne 10. 1. 2011 obsahující shrnutí dosavadního stavu a návrh možných variant dalšího postupu.


2.RMB souhlasí se záměrem budoucího pronájmu části pozemků
- p. č. 501/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 1.177 m²
- p. č. 502/2 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 419 m²

oba v k. ú. Město Brno.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

86.

Záměr odkoupení pozemků p. č. 614/6, 614/11, 662/1 a budovy č. p. 215 stojící na pozemku p. č. 662/1, vše v k. ú. Horní Heršpice, z konkursní podstaty úpade P.W.T. Global spol. s r. o. - RM6/00553

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí nabídku správce konkursní podstaty úpadce P.W.T. Global spol. s r. o. ze dne 5. 1. 2011 na odkoupení nemovitostí
- pozemku p. č. 614/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 4.273 m²

- p. č. 614/11 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1.151 m²
- p. č. 662/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 260 m²

- rodinného domu č. p. 215, stojícího na pozemku p. č. 662/1
vše v k. ú. Horní Heršpice.

2.RMB souhlasí

  • se záměrem odkoupení nemovitostí

- pozemku p. č. 614/6 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 4.273 m²
- p. č. 614/11 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1.151 m²

- p. č. 662/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 260 m²

- rodinného domu č. p. 215 stojícího na pozemku p. č. 662/1
vše v k. ú. Horní Heršpice,

  • se zasláním nabídky správci konkursní podstaty P.W.T. Global spol. s r. o. na odkoupení předmětných nemovitostí do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 8.400.000,- Kč.


***
3.RMB ukládá vedoucímu Majetkového odboru MMB zajistit zaslání výše uvedené nabídky správci konkursní podstaty úpadce P.W.T. Global spol. s r. o.
***
úkol č.: [R6/009/86]
zodpovídá: MO MMB [3224]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

87.

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/003


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zařadit do programu zasedání ZMB č. Z6/003, které se bude konat od 25. 1. 2011, následující bod:

 • Návrh na navýšení neinvestičních transferů na podporu vrcholového sportu ve městě Brně - návrh rozpočtového opatření - RM6/00555


 

88.

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 1. Informativní zpráva - přehled o zadaných veřejných zakázkách malého rozsahu za 2. pololetí roku 2010
 2. Informativní zpráva - přehled zadaných studií a projektů za 4. čtvrtletí 2010
 3. Informativní zpráva - přehled probíhajících soudních sporů
 4. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 
 
 
 

Ověřovatelé:

MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.
doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., v. r.

 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

 
V Brně dne 19. 1. 2011
Zapsala Marcela Marečková