Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/083
konané dne 24. října 2012

 

 

 

Program:

1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/019 - RM6/06363

1b.

Návrh harmonogramu zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2013 - RM6/06222

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/06212

3.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, za účelem vybudování stanoviště podzemních kontejnerů pro sběr separovaných složek odpadů v lokalitě Schreberovy zahrádky - RM6/06291

4.

Žádost o předchozí souhlas MČ Brno-Bystrc k prominutí smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného z částí pozemků p. č. 7231/10 a 7231/1 v k. ú. Bystrc za rok 2010 a 2011 - RM6/06238

5.

Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2013 do rozpočtů městských částí - RM6/06336

6.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2012, návrh aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2012, návrh rozpočtového opatření - RM6/06350

7.

Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru vnitřních věcí MMB - RM6/06279

8.

Návrh na poskytnutí finančního daru Československé obci legionářské, o. s., návrh rozpočtového opatření - RM6/06328

9.

Licenční smlouva na poskytnutí fotografií - RM6/06243

11.

Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší - zahájení zadávacího řízení - RM6/06259

12.

"Brno, soutoková šachta SŠ1 - monitoring a měření na kanalizační síti" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a zadání stavby - RM6/06262

13.

"Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna" - dodatek č. 52 k mandátní smlouvě č. 56019271 s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. - RM6/06263

14.

"Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 54 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/06258

16.

Projekty Realizace energeticky úsporných opatření - svěření investorství zateplování městským částem - RM6/06281

17.

Zařazení projektů do Integrovaných plánů rozvoje města Brna - říjen 2012 - RM6/06282

18.

Návrh protokolu č. 44 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření v ORJ 4200 - RM6/06274

19.

Návrh dodatku č. 9 protokolu o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/06275

20.

Návrh "Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2013-2016" - "Městský program prevence kriminality v Brně" - RM6/006232

22.

Záměr pronájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova - RM6/06240

23.

Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Schrattenbachova paláce v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/06284

24.

Žádost Vladimíry Nevyjelové o slevu z nájmu nebytových prostor v objektu Domu pánů z Fanalu v Brně v k. ú. Město Brno a dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - RM6/06285

25.

Návrh na snížení neinvestičního příspěvku a snížení odvodu z investičního fondu příspěvkové organizaci Chovánek - dětské centrum rodinného typu, návrh rozpočtového opatření - RM6/06264

26.

Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu MČ Brno-Židenice na stavební úpravy a vybavení 2 tříd Montessori v budově ZŠ, Brno, Gajdošova 3 - návrh rozpočtového opatření - RM6/006216

27.

Žádost Nadačního fondu Campianus o prodloužení termínů dle smlouvy č. 0073090905565 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna - návrh dodatku č. 2 - RM6/06242

28.

Úhrada bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání id. ½ pozemku p. č. 4609/128 v k. ú. Královo Pole v majetku ČR - ÚZSVM - RM6/006217

29.

"Dodávka bazénové technologie pro Aquapark Kohoutovice" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/06241

30.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Návrh a realizace náhrobku prof. PhDr. Ctirada Kohoutka, CSc., na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/06276

31.

Zjednodušené podlimitní řízení "Oprava střechy nad objektem Josefská 4 v Brně" - výzva k podání nabídky - RM6/06260

32.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Pekařská 52 - oprava dvorní fasády a výměna oken" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností EPIGEN spol. s r. o. - RM6/06237

33.

Nadlimitní veřejná zakázka "Ostraha vybraných objektů, areálů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" - výběr nejvhodnější nabídky pro 1. část zakázky, smlouva, 2. část - dodatek č. 2 ke smlouvě - RM6/06235

34.

"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" - smlouva o souhlasu s umístěním a provedením stavby na pozemku ČR - ÚZSVM - RM6/06247

36.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Dobrovského 11 včetně pozemku - RM6/06257

37.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Dobrovského 13 včetně pozemku - RM6/06256

38.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Jugoslávská 22 včetně pozemku - RM6/06255

39.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Kotlářská 38 včetně pozemku - RM6/06254

40.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Obilní trh 2 včetně pozemků - RM6/06252

41.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Oblá 53, 55, 57, 59 včetně pozemků - RM6/06251

42.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Slovinská 47, 49 včetně pozemků - RM6/06248

43.

Záměr prodeje domovního celku Helfertova 46, 48 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/06249

44.

Záměr prodeje bytového domu Zedníkova 3 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/06250

45.

Záměr prodeje bytového domu Mlýnská 52 včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky ke koupi nájemci, návrh na stanovení ceny - RM6/06253

46.

Žádost manželů xxxxxxxxxxxxxx o menší byt - RM6/06245

47.

Prodloužení doby nájmu bytu v domě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - RM6/06246

49.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Charbulova 84 - RM6/06227

50.

Žádost o změnu předmětu nájmu v objektu č. 18 bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 1455/1 v areálu Pisárecká 11 v k. ú. Pisárky - RM6/06229

51.

Žádost o změnu předmětu nájmu v objektu č. 3 bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 1469 v areálu Pisárecká 11 v k. ú. Pisárky - RM6/06228

52.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 5564, 5566, 5562 v k. ú. Bystrc - RM6/06266

53.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 308/5 a pozemku p. č. 308/6, záměr prodeje pozemků p. č. 308/16, 308/19, záměr směny pozemku p. č. 308/17 za pozemek p. č. 308/20, vše v k. ú. Dvorska - RM6/06271

54.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 770/1 v k. ú. Jundrov - RM6/06268

55.

Zrušení nabídkového řízení na prodej pozemků p. č. 2700/5, 2700/11 v k. ú. Kuřim - RM6/06269

56.

Návrh nabytí pozemků p. č. 604/26 a 3539 v k. ú. Bystrc - RM6/06265

57.

Návrh nabytí id. ½ pozemků p. č. 4774/72, 4774/76, 4774/78, 4774/82, 4774/84, 4774/87, 4774/92, 4774/94, 4776/3, 4776/8, 7826/32, vše v k. ú. Židenice - RM6/06270

58.

Návrh nabytí id. ¼ pozemků p. č. 3833 a 4143, oba v k. ú. Tuřany, z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - nabídka předkupního práva - RM6/06267

10.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2013" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností Veletrhy Brno, a. s. - RM6/06226

35.

Úprava rozpočtu FBV na rok 2012, změna celkových nákladů, návrh rozpočtového opatření - RM6/06244

21.

Čestné vstupenky na akce příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v oblasti kultury - RM6/06264

59.

"Modernizace fotbalového stadionu za Lužánkami" - dohoda o předčasném ukončení trvání smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy s E.ON Distribuce, a. s. - RM6/06239

60.

"Rekonstrukce ulice Orlí II, Měnínská a Novobranská" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Skanska a. s. - RM6/06315

61.

"Rekonstrukce ulice Milady Horákové" - záměr zadání, předběžného oznámení, odůvodnění veřejné zakázky - RM6/06310

62.

Smlouva o výpůjčce částí stěn podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně za účelem umístění velkoplošných nosičů uměleckých děl studentů Vysokého učení technického v Brně a jeho partnerských škol - projekt "GALERIE MYŠINA" - RM6/06294

63.

"Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - zrušení zadávacího řízení - RM6/06330

64.

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 - výsledky I. etapy - RM6/06400

65.

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení - dodatečné stavební práce, smlouva o dílo, změna celkových nákladů, rozpočtové opatření - RM6/06345

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

Bod 10 byl projednán po bodě 58.
Bod 21 byl projednán po bodě 35.
Bod 35 byl projednán po bodě 10.


 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

15.

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje s platností od 1. 1. 2013 - RM6/06234

48.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a věcí movitých uzavřené se společností Teplárny Brno, a. s.

 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

 
 

1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/019 - RM6/06363

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě "Předběžného programu".


1.RMB bere na vědomí "Předběžný program" zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/019 konaného od 6. 11. 2012.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB

 • zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB,
 • předložit Svolání ZMB s takto upraveným programem zasedání ZMB primátorovi města Brna k podpisu.

***
úkol č.: [R6/083/1a]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [2012-10-26]

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit takto upravený program zasedání.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

1b.

Návrh harmonogramu zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2013 - RM6/06222

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit harmonogram zasedání Zastupitelstva města Brna v roce 2013 v termínech zahájení zasedání:

  • 22. ledna
  • 5. března
  • 9. dubna
  • 14. května
  • 18. června
  • 3. září
  • 1. října
  • 5. listopadu
  • 10. prosince

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s konáním zasedání Zastupitelstva města Brna v prázdninovém období v případě potřeby, které bude primátorem města Brna svoláno v souladu s čl. 3 odst. 2 Jednacího řádu ZMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/06212

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje

 • zahraniční pracovní cestu Mgr. Petra Štědroně, Ph.D., pracovníka Národního divadla Brno (jako zástupce města Brna), do Itálie - Cremony na pracovní jednání předsednictva spolku Evropské Mozartovy cesty dne 24. 11. 2012 (a v době potřebné na cestu),
 • úhradu nákladů spojených s touto cestou z rozpočtu ORJ 3200 - Odboru vnitřních věcí MMB,
 • zahraniční pracovní cestu Bc. Romana Onderky, MBA, primátora města Brna, do Německa - Lipska na návštěvu partnerského města spojenou s účastí na Jazzové mši Jaromíra Hniličky dne 1. 11. 2012 (a v době potřebné na cestu).


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

3.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, za účelem vybudování stanoviště podzemních kontejnerů pro sběr separovaných složek odpadů v lokalitě Schreberovy zahrádky - RM6/06291

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit výjimku dle čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007, o ochraně zeleně v městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2012, na lokalitu pod pořadovým číslem 106 Schreberovy zahrádky - pozemek p. č. 2655/1 v k. ú. Černá Pole, výměra lokality pod pořadovým číslem 106 se zmenší o 30 m² (umístění podzemních kontejnerů pro sběr separovaných složek odpadů).

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

4.

Žádost o předchozí souhlas MČ Brno-Bystrc k prominutí smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného z částí pozemků p. č. 7231/10 a 7231/1 v k. ú. Bystrc za rok 2010 a 2011 - RM6/06238

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna udělit předchozí souhlas městské části Brno-Bystrc k prominutí části pohledávky u Vítězslavy Musilové ve výši 32.731,- Kč, tj. 70 % z pohledávky ve výši 46.759,- Kč ke dni 6. 6. 2012 představující úrok z prodlení a smluvní pokutu za prodlení s úhradou nájemného z částí pozemků p. č. 7231/10 a 7231/1 v k. ú. Bystrc za rok 2010 a 2011 za podmínky úhrady zbývající částky ve výši 14.028,- Kč v měsíčních splátkách ve výši 1.002,- Kč splatných vždy k 15. příslušného měsíce, počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém bude prominutí pohledávky schváleno v Zastupitelstvu městské části Brno-Bystrc po vydání předchozího souhlasu Zastupitelstvem města Brna.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování.

 
 

5.

Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2013 do rozpočtů městských částí - RM6/06336

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí

 • kritéria a jejich veličiny použité pro rozdělení neúčelové dotace postupované městem Brnem v roce 2013 do rozpočtů městských částí,
 • návrh celkových zdrojů městských částí v roce 2013 v objemu .. 2.093.565 tis. Kč

v tom:
- příjmy ........................................................................................ 1.912.612 tis. Kč
- financování ................................................................................ 180.953 tis. Kč

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit procentní podíl kritérií pro rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města Brna městským částem v roce 2013.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit příjmy, které město Brno postoupí v roce 2013 do rozpočtu městských částí v celkovém objemu ................1.172.395 tis. Kč.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

6.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2012, návrh aktualizace rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na rok 2012, návrh rozpočtového opatření - RM6/06350

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2012.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření, kterým dochází k aktualizaci očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů města Brna do konce roku 2012.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I.-III. čtvrtletí roku 2012.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

7.

Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru vnitřních věcí MMB - RM6/06279

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci provozních a kapitálových výdajů Odboru vnitřních věcí MMB na úpravu vyvolávacího systému v budově MMB Husova 3 a nákup dodávkového vozidla pro potřeby MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

8.

Návrh na poskytnutí finančního daru Československé obci legionářské, o. s., návrh rozpočtového opatření - RM6/06328

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci provozních výdajů Odboru vnitřních věcí MMB za účelem poskytnutí finančního daru Československé obci legionářské, o. s.,
 • poskytnutí finančního daru Československé obci legionářské, o. s., na výrobu kopie bojového praporu 43. pěšího pluku a kopie legionářského praporu 10. pěšího pluku "Jana Sladkého Koziny" ve výši 70.000,- Kč dle darovací smlouvy.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem darovací smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

9.

Licenční smlouva na poskytnutí fotografií - RM6/06243

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje licenční smlouvu na poskytnutí fotografií mezi statutárním městem Brnem a Rudolfem Štursou, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru zahraničních vztahů MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

11.

Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší - zahájení zadávacího řízení - RM6/06259

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku "Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení,
 • údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 2a tohoto zápisu,
 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 2b tohoto zápisu,
 • odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 2c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona.

3.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

 • Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
 • Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


4.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • Ing. Jana Drápalová - členka ZMB
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. Martin Vaněček - vedoucí OŽP MMB
 • Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB


náhradníci:

 • Ing. Petra Vítková - členka ZMB
 • Ing. Antonín Crha - člen ZMB
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
 • Stanislav Švehlák - vedoucí referátu OŽP MMB
 • Mgr. Ilona Hvězdová - projektová manažerka EU OIEF MMB


5.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

  • jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky,
  • podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".


***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení otevřeného řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
***
úkol č.: [R6/083/11/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/083/11/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/083/11/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/083/11/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

 
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

12.

"Brno, soutoková šachta SŠ1 - monitoring a měření na kanalizační síti" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a zadání stavby - RM6/06262

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, soutoková šachta SŠ1 - monitoring a měření na kanalizační síti" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a zadání stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • JV PROJEKT VH s. r. o.

Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/083/12]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

13.

"Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna" - dodatek č. 52 k mandátní smlouvě č. 56019271 s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. - RM6/06263

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje dodatek č. 52 k mandátní smlouvě č. 56019271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., pro "Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna", který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

14.

"Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 54 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/06258

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 54 k mandátní smlouvě č. 5/2000 mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Brněnské komunikace a. s.

Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno,

který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 54 k mandátní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

16.

Projekty Realizace energeticky úsporných opatření - svěření investorství zateplování městským částem - RM6/06281

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí zprávu o výsledku hodnocení projektů na realizaci energeticky úsporných opatření podaných městskými částmi Brno-Bohunice, Brno-Vinohrady, Brno-Královo Pole, Brno-Nový Lískovec v rámci XXXV. výzvy operačního programu Životní prostředí, která tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu.

2.RMB souhlasí s textem dopisu "Pokyny k provedení zadávacího řízení" určeného městským částem se závazným postupem pro realizaci nadlimitních zadávacích řízení, který tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu.

3.RMB schvaluje

 • svěření investorství a investorské činnosti a kompletní zabezpečení projektu městské části Brno-Bohunice, a to bez nároku na rozpočet statutárního města Brna, na akce:

- Zateplení budovy MŠ Amerlingova 4 v MČ Brno-Bohunice
- Zateplení budovy MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice
- Zateplení budovy MŠ Uzbecká 30 v MČ Brno-Bohunice
- Zateplení budovy SVČ Švermova 19 v MČ Brno-Bohunice

 • svěření investorství a investorské činnosti a kompletní zabezpečení projektu městské části Brno-Vinohrady, a to bez nároku na rozpočet statutárního města Brna, na akci Stavební úpravy MŠ Sněhurka, Bořetická 26, zateplení obvodového pláště včetně střechy a výměna původních výplní otvorů za nové,
 • svěření investorství a investorské činnosti a kompletní zabezpečení projektu městské části Brno-Nový Lískovec, a to bez nároku na rozpočet statutárního města Brna, na akci Zateplení mateřské školy Oblá 51, Brno-Nový Lískovec.


4.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem dopisu se závazným postupem pro realizaci nadlimitního zadávacího řízení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

17.

Zařazení projektů do Integrovaných plánů rozvoje města Brna - říjen 2012 - RM6/06282

Bylo hlasováno po kratší rozpravě nejprve o jednotlivých projektech uvedených v příloze materiálu samostatně. Projekt Baripen: "Ethnic friendly restaurace s mezinárodní romskou kuchyní" byl schválen jednomyslně 11 členy. Pro projekt Rovný přístup ke vzdělávání v prostředí inkluzivní základní školy hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování. Projekt Výzkumné a vývojové centrum GEODIS byl schválen jednomyslně 11 členy.


1.RMB schvaluje zařazení projektů do Integrovaných plánů rozvoje města dle seznamu "Projekty k zařazení do Integrovaných plánů rozvoje města", který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu, a to bez nároku na spolufinancování z rozpočtu statutárního města Brna.

2.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB vystavením a podpisem potvrzení o zařazení do IPRM.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

18.

Návrh protokolu č. 44 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, návrh rozpočtového opatření v ORJ 4200 - RM6/06274

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu navrhovaného protokolu č. 44 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci,
 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu navýšení neinvestičního příspěvku Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, na zajištění správy drobného vodního toku Ponávka.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem protokolu č. 44 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

19.

Návrh dodatku č. 9 protokolu o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/06275

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu navrhovaného dodatku č. 9 protokolu o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem dodatku č. 9 protokolu o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

20.

Návrh "Koncepce prevence kriminality ve městě Brně na léta 2013-2016" - "Městský program prevence kriminality v Brně" - RM6/006232

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit "Koncepci prevence kriminality ve městě Brně na léta 2013-2016" - "Městský program prevence kriminality v Brně".

Schváleno jednomyslně 11 členy.

22.

Záměr pronájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova - RM6/06240

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova, který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá vedoucí Odboru zdraví MMB zveřejnit záměr pronájmu zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/083/22]
zodpovídá: OZ MMB [19]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

23.

Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Schrattenbachova paláce v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/06284

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor se z&#$07zemím o celkové výměře 67,70 m² v objektu Schrattenbachova paláce v Brně, Kobližná 4, č. p. 70, na pozemku p. č. 143, v k. ú. Město Brno, předaných k hospodaření Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, IČ 001 01 494, formou nabídkového řízení.

2.RMB schvaluje

 • text záměru pronájmu nebytových prostor se zázemím o celkové výměře 67,70 m² v objektu Schrattenbachova paláce v Brně, Kobližná 4, č. p. 70, na pozemku p. č. 143, v k. ú. Město Brno, který tvoří přílohu č. 8a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
 • podmínky nabídkového řízení na pronájem výše uvedených nebytových prostor, které tvoří přílohu č. 8b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


***
3.RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor a podmínek nabídkového řízení zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/083/23]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

24.

Žádost Vladimíry Nevyjelové o slevu z nájmu nebytových prostor v objektu Domu pánů z Fanalu v Brně v k. ú. Město Brno a dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - RM6/06285

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě II.


1.RMB bere na vědomí žádost nájemce ze dne 18. 9. 2012 o slevu z nájmu dle smlouvy č. 73032219 o nájmu nebytových prostor, ve znění dodatků č. 1-4, v objektu Domu pánů z Fanalu za část měsíce srpna 2012 a část měsíce září 2012 v celkové výši 57.529,- Kč.

2.RMB souhlasí se slevou z nájmu dle smlouvy č. 73032219 o nájmu nebytových prostor, ve znění dodatků č. 1-4, v objektu Domu pánů z Fanalu za část měsíce srpna 2012 a část měsíce září 2012 v celkové výši 57.529,- Kč.

3.RMB schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 73032219 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Vladimírou Nevyjelovou, který tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 73032219.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

25.

Návrh na snížení neinvestičního příspěvku a snížení odvodu z investičního fondu příspěvkové organizaci Chovánek - dětské centrum rodinného typu, návrh rozpočtového opatření - RM6/06264

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Chovánek - dětské centrum rodinného typu z 44.836 tis. Kč na 42.948 tis. Kč,
 • snížení nařízeného odvodu z investičního fondu příspěvkové organizaci Chovánek - dětské centrum rodinného typu z 2.900 tis. Kč na 1.012 tis. Kč,
 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu snížení neinvestičního příspěvku a snížení odvodu z investičního fondu příspěvkové organizaci Chovánek - dětské centrum rodinného typu.


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

26.

Návrh na poskytnutí neinvestičního transferu MČ Brno-Židenice na stavební úpravy a vybavení 2 tříd Montessori v budově ZŠ, Brno, Gajdošova 3 - návrh rozpočtového opatření - RM6/006216

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí neinvestičního transferu MČ Brno-Židenice na stavební úpravy a vybavení 2 tříd Montessori v budově ZŠ, Brno, Gajdošova 3, ve výši 400 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2012 s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtuje Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 15. 1. 2013,
 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí neinvestičního transferu městské části Brno-Židenice.


Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

27.

Žádost Nadačního fondu Campianus o prodloužení termínů dle smlouvy č. 0073090905565 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna - návrh dodatku č. 2 - RM6/06242

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí žádost Nadačního fondu Campianus o prodloužení termínu čerpání a vyúčtování dotace.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • prodloužení termínů plnění příjemcem dotace dle smlouvy č. 0073090905565 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna uzavřené dne 17. 8. 2009 s Nadačním fondem Campianus, IČ 282 68 539, a Římskokatolickou duchovní správou u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Brno, IČ 653 50 065, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2011,
 • dodatek č. 2 ke smlouvě č. 0073090905565 o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna uzavřené dne 17. 8. 2009 s Nadačním fondem Campianus a Římskokatolickou duchovní správou u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Brno.


3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucí Odboru kultury MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě č. 0073090905565.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

28.

Úhrada bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání id. ½ pozemku p. č. 4609/128 v k. ú. Královo Pole v majetku ČR - ÚZSVM - RM6/006217

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí s úhradou nároku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za bezdůvodn&#$09 obohacení získané statutárním městem Brnem užíváním id. ½ pozemku p. č. 4609/128 v k. ú. Královo Pole (ZŠ Herčíkova) bez právního důvodu za období od 1. 1. 2012-14. 8. 2012 ve výši 28.002,- Kč.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

29.

"Dodávka bazénové technologie pro Aquapark Kohoutovice" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/06241

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Dodávka bazénové technologie pro Aquapark Kohoutovice" jako nejvhodnější nabídku firmy

 • LIFETECH s. r. o.

se sídlem Chládkova 2016/24c, 616 00 Brno
IČ 255 04 401.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • LIFETECH s. r. o.

se sídlem Chládkova 2016/24c, 616 00 Brno
IČ 255 04 401

na veřejnou zakázku "Dodávka bazénové technologie pro Aquapark Kohoutovice", která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem

 • oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,
 • formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
 • výše uvedené smlouvy, po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.


***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/083/29/01]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů od uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/083/29/02]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/083/26/03]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/083/29/04]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/083/29/05]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/083/29/06]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

30.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Návrh a realizace náhrobku prof. PhDr. Ctirada Kohoutka, CSc., na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/06276

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Návrh a realizace náhrobku prof. PhDr. Ctirada Kohoutka, CSc., na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna" jako nejvhodnější nabídku

 • doc. akad. sochaře Jiřího Sobotky

DIČ CZ5512032295.

2.RMB schvaluje smlouvu o vytvoření autorského díla a licenční smlouvu mezi statutárním městem Brnem a doc. akad. sochařem Jiřím Sobotkou, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o vytvoření autorského díla a licenční smlouvy.
Termín: po schválení v RMB

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

31.

Zjednodušené podlimitní řízení "Oprava střechy nad objektem Josefská 4 v Brně" - výzva k podání nabídky - RM6/06260

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • výzvu k podání nabídky podle § 21 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, která tvoří přílohu č. 12a tohoto zápisu,
 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 12b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:

 • ADARES s. r. o., Foltýnova 1, 635 00 Brno, IČ 255 32 928
 • FRESTA, s. r. o., Řípská 20a, 627 00 Brno, IČ 255 96 420
 • KROS - stav, a. s., Körnerova 7, 602 00 Brno, IČ 262 27 657
 • MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ 255 38 543
 • STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno, IČ 607 01 455


3.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek, která bude zároveň komisí hodnotící a posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

 • Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
 • Vít Blaha - člen RMB
 • Ing. Pavel Březa - člen ZMB
 • Ing. Vít Beran - člen ZMB
 • Petr Gabriel - vedoucí OSM MMB


náhradníci:

 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
 • JUDr. Helena Sýkorová - členka ZMB, předsedkyně Kontrolního výboru ZMB
 • Mgr. Martin Ander, Ph.D. - člen ZMB
 • Ing. Linda Wernischová - referent majetkové správy OSM MMB


***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/083/31/01]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R6/083/31/02]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

32.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Pekařská 52 - oprava dvorní fasády a výměna oken" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností EPIGEN spol. s r. o. - RM6/06237

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Pekařská 52 - oprava dvorní fasády a výměna oken" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • EPIGEN spol. s r. o.

Husitská 1762/8a, 612 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • EPIGEN spol. s r. o.

Husitská 1762/8a, 612 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/083/32]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

33.

Nadlimitní veřejná zakázka "Ostraha vybraných objektů, areálů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" - výběr nejvhodnější nabídky pro 1. část zakázky, smlouva, 2. část - dodatek č. 2 ke smlouvě - RM6/06235

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí, že na základě rozhodnutí ÚOHS ze dne 8. 3. 2012 proběhlo, v souladu s § 79 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., nové posouzení a hodnocení nabídek v 1. části zakázky hodnotící komisí jmenovanou na schůzi RMB č. R6/075 dne 29. 8. 2012.

2.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Ostraha vybraných objektů, areálů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" 1. část jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • MONIT plus, s. r. o.

Nám. Svobody 76/11, 602 00 Brno.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/083/33/01]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

4.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • MONIT plus, s. r. o.

Nám. Svobody 76/11, 602 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB

 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
 • podpisem smlouvy bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona,
 • podpisem dodatků k této smlouvě vyplývajících z důvodu změny počtu a charakteru objektů, areálů a pozemků pro výkon ostrahy a s tím spojených činností.


***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit

 • odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie,
 • uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.

Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/083/33/02]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/083/33/03]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [dle zákona]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/083/33/04]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

9.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o fyzické ostraze movitých, nemovitých věcí a obsluze bezpečnostních technických systémů č. 6612170537 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností

 • MONIT plus, s. r. o.

Nám. Svobody 76/11, 602 00 Brno,

který tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

10.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

34.

"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" - smlouva o souhlasu s umístěním a provedením stavby na pozemku ČR - ÚZSVM - RM6/06247

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o souhlasu s umístěním a provedením stavby na pozemku ČR - ÚZSVM mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o souhlasu s umístěním a provedením stavby na pozemku ČR - ÚZSVM mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

36.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Dobrovského 11 včetně pozemku - RM6/06257

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 37-45.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytového domu Dobrovského 11, č. p. 305, postaveného na pozemku p. č. 1839, a pozemku
- p. č. 1839 - zast. plocha a nádv., o výměře 422 m²

v k. ú. Královo Pole, město Brno, MČ Brno-Královo Pole,
za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

37.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Dobrovského 13 včetně pozemku - RM6/06256

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytového domu Dobrovského 13, č. p. 1279, postaveného na pozemku p. č. 1840, a pozemku
- p. č. 1840 - zast. plocha a nádv., o výměře 445 m²

v k. ú. Královo Pole, město Brno, MČ Brno-Královo Pole,
za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

38.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Jugoslávská 22 včetně pozemku - RM6/06255

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytového domu Jugoslávská 22, č. p. 591, postaveného na pozemku p. č. 2378, a pozemku
- p. č. 2378 - zast. plocha a nádv., o výměře 332 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

39.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Kotlářská 38 včetně pozemku - RM6/06254

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytového domu Kotlářská 38, č. p. 670, postaveného na pozemku p. č. 1125, a pozemku
- p. č. 1125 - zast. plocha a nádv., o výměře 320 m²

v k. ú. Veveří, město Brno, MČ Brno-střed,
za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

40.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Obilní trh 2 včetně pozemků - RM6/06252

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • prodej nemovitostí - bytového domu Obilní trh 2, č. p. 308, postaveného na pozemku p. č. 483, a pozemků

- p. č. 483 - zast. plocha a nádv., o výměře 491 m²
- p. č. 484 - zahrada, o výměře 391 m²

vše v k. ú. Veveří, město Brno, MČ Brno-střed,
za podmínek kupní smlouvy a za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,

 • zřízení zástavního práva k nemovitostem - bytovému domu Obilní trh 2, č. p. 308, postaveném na pozemku p. č. 483, a pozemkům

- p. č. 483 - zast. plocha a nádv., o výměře 491 m²

- p. č. 484 - zahrada, o výměře 391 m²

v k. ú. Veveří, MČ Brno-střed,
ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Obilní trh 2, družstvu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

41.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Oblá 53, 55, 57, 59 včetně pozemků - RM6/06251

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • prodej nemovitostí - domovního celku - bytový dům Oblá 53, č. p. 445, postavený na pozemku p. č. 2602/1, bytový dům Oblá 55, č. p. 446, postavený na pozemku p. č. 2603/1, bytový dům Oblá 57, č. p. 447, postavený na pozemku p. č. 2604/1, bytový dům Oblá 59, č. p. 448, postavený na pozemku p. č. 2605/1, a pozemky

- p. č. 1988/3 - ost. plocha, o výměře 35 m²

- p. č. 1989/17 - ost. plocha, o výměře 30 m²
- p. č. 2602/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 262 m²
- p. č. 2603/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 263 m²

- p. č. 2604/1 - zast. plocha a nádv., o výmě&#$04e 262 m²
- p. č. 2605/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 262 m²
- p. č. 2606/1 - ost. plocha, o výměře 15 m²
- p. č. 2607/1 - ost. plocha, o výměře 43 m²

- p. č. 2608/2 - ost. plocha, o vým&#$01ře 101 m²
- p. č. 2609 - ost. plocha, o výměře 16 m²
- p. č. 2610 - ost. plocha, o výměře 42 m²
- p. č. 2612/2 - ost. plocha, o výměře 10 m²
- p. č. 2614/3 - ost. plocha, o výměře 10 m²
- p. č. 2616/2 - ost. plocha, o výměře 9 m²
- p. č. 2676/83 - ost. plocha, o výměře 5 m²
- p. č. 2676/84 - ost. plocha, o výměře 49 m²
- p. č. 2611/1 - ost. plocha, o výměře 36 m²

- p. č. 2613/1 - ost. plocha, o výměře 37 m²
- p. č. 2615 - ost. plocha, o výměře 37 m²
- p. č. 2617/1 - ost. plocha, o výměře 37 m²

v k. ú. Nový Lískovec, město Brno, MČ Brno-Nový Lískovec,
za podmínek kupní smlouvy a za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-Nový Lískovec smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,

 • zřízení zástavního práva k nemovitostem - domovnímu celku - bytovému domu Oblá 53, č. p. 445, postaveném na pozemku p. č. 2602/1, bytovému domu Oblá 55, č. p. 446, postaveném na pozemku p. č. 2603/1, bytovému domu Oblá 57, č. p. 447, postaveném na pozemku p. č. 2604/1, bytovému domu Oblá 59, č. p. 448, postaveném na pozemku p. č. 2605/1, a pozemkům

- p. č. 1988/3 - ost. plocha, o výměře 35 m²
- p. č. 1989/17 - ost. plocha, o výměře 30 m²
- p. č. 2602/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 262 m²

- p. č. 2603/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 263 m²
- p. č. 2604/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 262 m²
- p. č. 2605/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 262 m²

- p. č. 2606/1 - ost. plocha, o vým&#$01ře 15 m²
- p. č. 2607/1 - ost. plocha, o výměře 43 m²
- p. č. 2608/2 - ost. plocha, o výměře 101 m²
- p. č. 2609 - ost. plocha, o výměře 16 m²
- p. č. 2610 - ost. plocha, o výměře 42 m²

- p. č. 2612/2 - ost. plocha, o výměře 10 m²
- p. č. 2614/3 - ost. plocha, o výměře 10 m²
- p. č. 2616/2 - ost. plocha, o výměře 9 m²
- p. č. 2676/83 - ost. plocha, o výměře 5 m²

- p. č. 2676/84 - ost. plocha, o výměře 49 m²
- p. č. 2611/1 - ost. plocha, o výměře 36 m²
- p. č. 2613/1 - ost. plocha, o výměře 37 m²
- p. č. 2615 - ost. plocha, o výměře 37 m²

- p. č. 2617/1 - ost. plocha, o výměře 37 m²

v k. ú. Nový Lískovec, město Brno, MČ Brno-Nový Lískovec,
ve prospěch Volksbank CZ, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Oblá 53, 55, 57, 59.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

42.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Slovinská 47, 49 včetně pozemků - RM6/06248

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - domovního celku - bytový dům Slovinská 47, č. p. 851, postavený na pozemku p. č. 1842, bytový dům Slovinská 49, č. p. 1273, postavený na pozemku p. č. 1844, a pozemky
- p. .č 1842 - zast. plocha a nádv., o výměře 485 m²
- p. č. 1844 - zast. plocha a nádv., o výměře 400 m²

vše v k. ú. Královo Pole, město Brno, MČ Brno-Královo Pole,
za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

43.

Záměr prodeje domovního celku Helfertova 46, 48 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/06249

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje domovního celku - bytového domu Helfertova 46, č. p. 540, postaveného na pozemku p. č. 2329, bytového domu Helfertova 48, č. p. 541, postaveného na pozemku p. č. 2330, a pozemků
- p. č. 2329 - zast. plocha a nádv., o výměře 356 m²
- p. č. 2330 - zast. plocha a nádv., o výměře 384 m²
- p. č. 2331 - zahrada, o výměře 636 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit

 • výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 12.150.000,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
 • obvyklou cenu půdních vestaveb v domovním celku Helfertova 46, 48, a to:

- bytové jednotky č. 540/9 ve výši 2.650.000,- Kč,
- bytové jednotky č. 541/10 ve výši 2.500.000,- Kč.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

44.

Záměr prodeje bytového domu Zedníkova 3 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/06250

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Zedníkova 3, č. p. 176, postaveného na pozemku p. č. 841, a pozemků
- p. č. 841 - zast. plocha a nádv., o výměře 218 m²
- část p. č. 837/14 - ost. plocha, o výměře 870 m², označených GP pro rozdělení pozemku č. 1040-114/2012 ze dne 7. 5. 2012 jako pozemek p. č. 837/18 - ost. plocha, o výměře 232 m²

vše v k. ú. Staré Brno, město Brno, MČ Brno-střed,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 9.425.712,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, v to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

45.

Záměr prodeje bytového domu Mlýnská 52 včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky ke koupi nájemci, návrh na stanovení ceny - RM6/06253

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Mlýnská 52, č. p. 250, postaveného na pozemku p. č. 357, a pozemků
- p. č. 357 - zast. plocha a nádv., o výměře 170 m²
- p. č. 356 - zahrada, o výměře 281 m²

v k. ú. Trnitá, město Brno, MČ Brno-střed,
nájemcům bytů v tomto domě za podmínek stanovených Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města do vlastnictví právnických a fyzických osob pro opakovanou nabídku, a to za kupní cenu splatnou před podpisem kupní smlouvy ve výši 3.186.507,- Kč a za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

46.

Žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxx o menší byt - RM6/06245

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje poskytnutí 1pokojového bytu manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxx, za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 4pokojového bytu č. 4 v tomto domě.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/083/46]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle možností odboru]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

47.

Prodloužení doby nájmu bytu v domě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - RM6/06246

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • prodloužení doby nájmu 1pokojového bytu č. 12 v domě xxxxxxxxx v Brně xxxx xxxxxx o 1 rok,
 • prodloužení doby nájmu 2pokojového bytu č. 3 v domě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o 1 rok,
 • prodloužení doby nájmu 4pokojového bytu č. 10 v domě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o 1 rok.


***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/083/47]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

49.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Charbulova 84 - RM6/06227

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost nájemce Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84, o souhlas s podnájmem nebytových prostor - sálu v objektu Charbulova 84.

2.RMB souhlasí s podnájmem nebytových prostor - sálu v objektu Charbulova 84 občanskému sdružení Rolnička Černovice za účelem hudebně-pohybové výchovy předškolních dětí při splnění podmínek smlouvy o podnájmu, které tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

50.

Žádost o změnu předmětu nájmu v objektu č. 18 bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 1455/1 v areálu Pisárecká 11 v k. ú. Pisárky - RM6/06229

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Zdeňka Pecha, xxxxxxxx, Brno, o změnu předmětu nájmu v objektu č. 18 bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 1455/1 v areálu Pisárecká 11 v k. ú. Pisárky.

2.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2250/2007-981 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Zdeňkem Pechem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, jako nájemcem, týkající se změny předmětu nájmu, a to ukončení nájmu místnosti č. 1 a rozšířením pronajatých prostor o místnost č. 9, oboje v objektu č. 18 bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 1455/1 v areálu Pisárecká 11 v k. ú. Pisárky,
celková výměra pronajímaných prostor po změně: 121 m²,
nájemné po změně: 611,- Kč/m²/rok, tj. 73.931,- Kč ročně,

který tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 2.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

51.

Žádost o změnu předmětu nájmu v objektu č. 3 bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 1469 v areálu Pisárecká 11 v k. ú. Pisárky - RM6/06228

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost LIKA-CZ, s. r. o., Pisárecká 11, o změnu předmětu nájmu v objektu č. 3 bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 1469 v areálu Pisárecká 1 v k. ú. Pisárky.

2.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 1843/2008-981 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a LIKA-CZ, s. r. o., Pisárecká 11, Brno, jako nájemcem, týkající se změny předmětu nájmu, a to rozšířením výměry pronajímaných prostor o místnost č. 5 v objektu č. 3 bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 1469 v k. ú. Pisárky,
celková výměra pronajímaných prostor po změně: 154 m²,

nájemné po změně: 650,- Kč/m²/rok, tj. 100.100,- Kč ročně,

který tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 2.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

52.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 5564, 5566, 5562 v k. ú. Bystrc - RM6/06266

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 53-58.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků
- p. č. 5564 - zast. plocha a nádv., o v&#$06měře 41 m²
- p. č. 5566 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 6 m²
- p. č. 5562 - zast. plocha a nádv., o výměře 64 m²

vše v k. ú. Bystrc.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

53.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 308/5 a pozemku p. č. 308/6, záměr prodeje pozemků p. č. 308/16, 308/19, záměr směny pozemku p. č. 308/17 za pozemek p. č. 308/20, vše v k. ú. Dvorska - RM6/06271

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí

 • se záměrem pronájmu

- části pozemku p. č. 308/5 - ost. plocha, o výměře 292 m²
- pozemku p. č. 308/6 - ost. plocha, o výměře 95 m²

v k. ú. Dvorska,

 • se záměrem prodeje

- pozemku p. č. 308/16 - ost. plocha, o výměře 252 m²
- pozemku p. č. 308/19 - ost. plocha, o výměře 21 m²

v k. ú. Dvorska,

 • se záměrem směny

- pozemku p. č. 308/17 - ost. plocha, o výměře 54 m²

v k. ú. Dvorska,
ve vlastnictví statutárního města Brna.

 

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • prodej pozemků

- p. č. 308/16 - ost. plocha, o výměře 252 m²

- p. č. 308/19 - ost. plocha, o výměře 21 m²

v k. ú. Dvorska,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 110.746,- Kč a za podmínek kupní smlouvy,

 • směnu

- pozemku p. č. 308/17 - ost. plocha, o výměře 54 m²

v k. ú. Dvorska,
ve vlastnictví statutárního města Brna
za
- pozemek p. č. 308/20 - ost. plocha, o výměře 54 m²

v k. ú. Dvorska,
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
bez doplatku a za podmínek směnné smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

54.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 770/1 v k. ú. Jundrov - RM6/06268

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB bere na vědomí protinávrh kupní ceny definovaný ze strany manželů xxxxxxxxx ve výši 1.250,- Kč/m².


2.RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 770/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 41 m²

v k. ú. Jundrov.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku
- p. č. 770/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 41 m²

v k. ú. Jundrov,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 85.460,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

55.

Zrušení nabídkového řízení na prodej pozemků p. č. 2700/5, 2700/11 v k. ú. Kuřim - RM6/06269

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • dopis společnosti Stella Anonymus s. r. o. ze dne 29. 8. 2012, kterým projevila opětovný zájem o prodej části pozemku p. č. 2700/5 o výměře cca 3.000 m² v k. ú. Kuřim pro účely výstavby vlastní provozovny a nabídla částku ve výši 320,- Kč/m²,
 • že statutární město Brno neobdrželo v opakovaném nabídkovém řízení vypsaném na prodej pozemků p. č. 2700/5 a 2700/11 o celkové výměře 99.743 m², oba v k. ú. Kuřim, žádnou nabídku.


2.RMB ruší nabídkové řízení na prodej pozemků
- p. č. 2700/5 - orná půda, o výměře 76.031 m²

- p. č. 2700/11 - orná půda, o výměře 23.712 m²

oba v k. ú. Kuřim,
vypsané na základě usnesení R6/070. schůze RMB konané dne 14. 6. 2012, bod č. 46.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

56.

Návrh nabytí pozemků p. č. 604/26 a 3539 v k. ú. Bystrc - RM6/06265

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 12. 9. 2012, kterým mj. nabízí k odkoupení pozemky p. č. 604/26 a 3539 v k. ú. Bystrc do majetku statutárního města Brna za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m², tj. 1.455.000,- Kč.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
- p. č. 604/26 - ost. plocha, silnice, o výměře 109 m²
- p. č. 3539 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1.346 m²

oba v k. ú. Bystrc,
z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 960.300,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

57.

Návrh nabytí id. ½ pozemků p. č. 4774/72, 4774/76, 4774/78, 4774/82, 4774/84, 4774/87, 4774/92, 4774/94, 4776/3, 4776/8, 7826/32, vše v k. ú. Židenice - RM6/06270

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí id. ½ pozemků
- p. č. 4774/72 - ost. plocha, jiná plocha, o vým&#$01ře 464 m²
- p. č. 4774/76 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 53 m²
- p. č. 4774/78 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 18 m²
- p. č. 4774/82 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 81 m²

- p. č. 4774/84 - ost. plocha, zeleň, o výměře 15 m²

- p. č. 4774/87 - ost. plocha, zeleň, o výměře 60 m²
- p. č. 4774/92 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 82 m²

- p. č. 4774/94 - ost. plocha, jin&#$07 plocha, o výměře 37 m²

- p. č. 4776/3 - ost. plocha, zeleň, o výměře 56 m²

- p. č. 4776/8 - ost. plocha, zeleň, o výměře 2 m²
- p. č. 7826/32 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²

vše v k. ú. Židenice,
z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx (id. 1/3) a MUDr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/6) do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 351.600,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

58.

Návrh nabytí id. ¼ pozemků p. č. 3833 a 4143, oba v k. ú. Tuřany, z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - nabídka předkupního práva - RM6/06267

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB bere na vědomí nabídku ÚZSVM doručenou statutárnímu městu Brnu dne 21. 9. 2012 k uplatnění předkupního práva k id. ¼ pozemku p. č. 3833 a 4143, oba v k. ú. Tuřany, z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí id. ¼ pozemků
- p. č. 3833 - orná půda, o výměře 2.220 m²

- p. č. 4143 - orná půda, o výměře 3.749 m²

oba v k. ú. Tuřany,
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 94.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

10.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2013" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností Veletrhy Brno, a. s. - RM6/06226

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kohout, vedoucí Kanceláře primátora města Brna. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Komplexní realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2013" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Veletrhy Brno, a. s.

Výstaviště 1, 647 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu o komplexním zajištění expozice statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR 2013 mezi statutárním městem Brnem a společností Veletrhy Brno, a. s., která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/083/10]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

35.

Úprava rozpočtu FBV na rok 2012, změna celkových nákladů, návrh rozpočtového opatření - RM6/06244

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování. V průběhu schůze byl tento bod opětovně zařazen k projednání. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o původně předloženém usnesení.


1.RMB schvaluje zvýšení celkových nákladů investiční akce ORG 3036 Technické zhodnocení bytových domů z 39.590 tis. Kč na 46.590 tis. Kč.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu snížení příjmů, provozních a kapitálových výdajů Fondu bytové výstavby v roce 2012.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

21.

Čestné vstupenky na akce příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v oblasti kultury - RM6/06264

Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě materiálu - schváleno jednomyslně 11 členy. V průběhu schůze byl tento bod opětovně zařazen k projednání. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení tohoto materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 11 členů.


 
 

59.

"Modernizace fotbalového stadionu za Lužánkami" - dohoda o předčasném ukončení trvání smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy s E.ON Distribuce, a. s. - RM6/06239

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dohodu o předčasném ukončení trvání smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy mezi statutárním městem Brnem a

 • E.ON Distribuce, a. s.

F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice

u akce "Modernizace fotbalového stadionu za Lužánkami", která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této dohody.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

60.

"Rekonstrukce ulice Orlí II, Měnínská a Novobranská" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Skanska a. s. - RM6/06315

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 11 členů.


 
 

61.

"Rekonstrukce ulice Milady Horákové" - záměr zadání, předběžného oznámení, odůvodnění veřejné zakázky - RM6/06310

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce ulice Milady Horákové".

2.RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací" včetně odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie,
 • další náležitosti stanovené zákonem a prováděcímu právními předpisy k tomuto zákonu.

***
úkol č.: [R6/083/61]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

5.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit odůvodnění veřejné zakázky.

 
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

62.

Smlouva o výpůjčce částí stěn podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně za účelem umístění velkoplošných nosičů uměleckých děl studentů Vysokého učení technického v Brně a jeho partnerských škol - projekt "GALERIE MYŠINA" - RM6/06294

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB schvaluje smlouvu o výpůjčce části stěn podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně za účelem umístění nosičů uměleckých děl studentů Vysokého učení technického v Brně a jeho partnerských škol - projekt "GALERIE MYŠINA" pro Vysoké učení technické v Brně se sídlem v Brně, Antonínská 548/1, PSČ 601 90, IČ 002 16 305, za podmínek uvedených ve smlouvě o výpůjčce, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o výpůjčce.

 
Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 se zdržel hlasování.

 
 

63.

"Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - zrušení zadávacího řízení - RM6/06330

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o technicky upraveném usnesení.


1.RMB bere na vědomí přípis Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. j. RRJV 10627/2012 ze dne 4. 9. 2012.

2.RMB ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku "Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení všem známým uchazečům.
***
úkol č.: [R6/083/63/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [do 2 pracovních dnů]

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o zrušení zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Zrušení zadávacího řízení" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/083/63/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [do 3 pracovních dnů]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/083/63/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

 
Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

64.

Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 - výsledky I. etapy - RM6/06400

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí výsledky I. etapy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013.

2.RMB souhlasí

 • se zařazením požadavků s vazbou na zdroje města, dle přílohy č. 23a tohoto zápisu, do návrhu rozpočtu provozních výdajů města na rok 2013,
 • se zařazením dalších požadavků, dle přílohy č. 23b tohoto zápisu, do návrhu rozpočtu provozních výdajů města na rok 2013.


***
3.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předložit RMB k projednání výsledky II. etapy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013.
***
úkol č.: [R6/083/64]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [2012-11-21]

 
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

65.

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení - dodatečné stavební práce, smlouva o dílo, změna celkových nákladů, rozpočtové opatření - RM6/06345

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě a doplnění usnesení.


 
1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce akce "Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení - dodatečné stavební práce" jako nejvhodnější nabídku firmy

 • FRAMA, spol. s r. o.

se sídlem Žižkova 995/17a, 602 00 Brno.

 

2.RMB schvaluje

 • smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a

- FRAMA, spol. s r. o.
se sídlem Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
na zhotovení díla "Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení - dodatečné stavební práce", která tvoří přílohu č. 24a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

 • zvýšení celkových nákladů investiční akce ORG 3022 "Přestavba ubytovny JUVENTUS na objekt DPS se sociálními byty zvláštního určení" z 67.500 tis. Kč na 68.200 tis. Kč,
 • rozpočtové opatření dle tabulky v souvislosti s navrženým čerpáním finančních prostředků z Fondu bytové výstavby, která tvoří přílohu č. 24b tohoto zápisu.


 
3.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o dílo.

 
***
4.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/083/65/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

 
***
5.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB písemně informovat RMB o míře zavinění projektanta, o vyčíslení škody a o jejím uplatnění.
Termín: bezodkladně po ukončení šetření
***
úkol č.: [R6/083/65/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

 
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


 
Informativní zpráva - přehled zadaných studií a projektů za 3. čtvrtletí 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé:

JUDr. Robert Kerndl, v. r.
MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.

 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

 
 
V Brně dne 24. 10. 2012
Zapsala Marcela Marečková