Statutární město Brno
Rada města Brna

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/074
konané dne 15. srpna 2012

 

Program:

1a.

Rezignace na funkci člena Rady města Brna - RM6/05500

1b.

Změna v dozorčí radě společnosti Brněnské komunikace, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - RM6/05501

1c.

Změna v dozorčí radě společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - RM6/05502

1d.

Změna v dozorčí radě společnosti Teplárny Brno, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - RM6/05503

1e.

Návrh na zvolení zástupce statutárního města Brna do představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - RM6/05540

1f.

Program zasedání ZMB č. Z6/017 - RM6/05642

1h.

Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací - RM6/05539

1i.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5 - RM6/05444

1j.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Holásecká 11 - RM6/05445

1k.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Sedmikráska, Brno, Zengrova 3 - RM6/05446

1l.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, U Lípy Svobody 3 - RM6/05447

1m.

Změna organizačního začlenění Kanceláře strategie města - RM6/05633

3.

Návrh prodeje pozemku p. č. 2369/2 v k. ú. Žabovřesky z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a. s. - RM6/05569

4.

Záměr směny části pozemku p. č. 2954/1 za pozemek p.č. 2882/2 v k. ú. Slatina - RM6/05568

5.

Pronájem radiostanic systému SmartNet - RM6/05402

6.

Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2013-2019 - RM6/05555

7.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2012 - RM6/05550

8.

Návrh rozpočtových opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce, jejímž poplatníkem je město Brno - RM6/05505

9.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/05538

10.

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu "Funerální trasa městem Brnem - Informační leták" pro příspěvkovou organizaci Turistické informační centrum města Brna - RM6/05514

11.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavírané za účelem úhrady ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného - RM6/05529

12.

Zařazení investice "Rekonstrukce ulice Milady Horákové" do závazného plánu kapitálových výdajů - rozpočtové opatření - RM6/05423

30.

"Statické zajištění budovy Staré radnice" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností KOMFORT, a. s. - RM6/05609

14.

"Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla", "Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno - západ", "Vodorovná kanalizace Lidická 18 MD Brno", "Statické zajištění budovy Staré radnice" - návrh změny celkových nákladů, návrh rozpočtového opatření - RM6/05508

15.

Rozšíření investičního záměru na akci "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ" - RM6/05532

16.

"Maintenance a servis integrovaného personálního a platového systému OKbase/OKINFO" - výzva k jednání - RM6/05494

17.

"Zateplení ZŠ Úvoz" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor - zrušení zadávacího řízení - RM6/05576

18.

"Zateplení ZŠ Labská" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor - zrušení zadávacího řízení - RM6/05622

19.

"Zateplení ZŠ Úvoz" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor - výzva k podání nabídky - RM6/05618

20.

"Zateplení ŽS Labská" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor - výzva k podání nabídky - RM6/05623

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálů společně s bodem 19 - pro hlasovalo jednomyslně 8 členů.

21.

"Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno - zvýšení lůžkové kapacity" - projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, projektová dokumentace pro provádění stavby, projektová dokumentace vnitřního vybavení a autorský dozor - výzva k podání nabídky - RM605496

22.

"Rekonstrukce objektu Hlídka 4" - vybavení - výzva k podání nabídky - RM6/05611

25.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Technická studie Heršpická - Pražákova", výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/05456

26.

"Zateplení ZŠ Blažkova" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor - výběr nejvhodnější nabídky, smlouvy o dílo se společností IDOP Olomouc, akciová společnost - RM6/05610

27.

Silnice I/42, VMO Žabovřeská I" - návrh smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - RM6/05527

28.

Špilberk - Jižní křídlo" - návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností TOCHÁČEK spol. s r. o. - RM6/05612

33.

"Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49" - návrh kupní smlouvy na převod plynárenského zařízení s JMP Net, s. r. o. - RM6/05504

36.

Návrh nabytí pozemku p. č. 529/3 v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Kšírova - Sokolova" - RM6/05434

37.

Návrh nabytí pozemků p. č. 4854/2 a p. č. 6288/30 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I./42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/05465

38.

Návrh nabytí pozemků p. č. 6266/85 a 6288/20 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I./42 Brno, VMO Zabovřeská I" - RM6/05470

39.

Návrh nabytí pozemku p. č. 6266/86 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I./42 Brno, VMO Zabovřeská I" - RM6/05474

40.

Návrh nabytí pozemku p. č. 6288/12 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I./42 Brno. VMO Zabovřeská I" - RM6/05466

41.

Návrh nabytí pozemků p. č. 4840/131 a p. č. 6266/41 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I./42 Brno, VMO Zabovřeská I" - RM6/05471

42.

Návrh nabytí pozemků p. č. 6266/44, p. č. 6272/1. p. č. 6277/8 a p. č. 6279/13 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I./42 Brno, VMO Zabovřeská I" - RM6/05475

43.

Návrh nabytí pozemku p. č. 15/2 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I./42 Brno, VMO Zabovřeská I" - RM6/05467

44.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1988/43 a 3180 v k. ú. Chrlice pro stavbu "Okružní křižovatka Rebešovická - Davídkova - Roviny - RM6/05468

45.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1988/3, 2128/5, 3176/2 a 3178 v k. ú. Chrlice pro stavbu "Okružní křižovatka Rebešovická - Davídkova - Roviny - RM6/05472

46.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1988/44 v k. ú. Chrlice pro stavbu "Okružní křižovatka Rebešovická - Davídkova - Roviny - RM6/05464

47.

Návrh nabytí pozemků p. č. 3035/2 a 3036, oba v k. ú. Chrlice pro stavbu "Okružní křižovatka Rebešovická - Davídkova - Roviny - RM6/05469

48.

Návrh nabytí pozemku p. č. 436/27 v k. ú. Mokrá Hora - RM6/05562

49.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemkům p. č. 4407/61 a 4407/91, oba v k. ú. Židenice - RM6/05563

50.

Návrh nabytí komunikační stavby - komunikací, chodníků a parkovacích stání v "Lokalitě Kamechy" na pozemcích v k. ú. Bystrc a v k. ú. Žěbětín a nabytí pozemků v k. ú. Bystrc - RM6/05566

51.

Návrh nabytí garáže bez čp/če umístěné na p. č. 285/5 a pozemku p. č. 285/5, oba k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I./42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/05463

52.

Návrh bezúplatného nabytí - nástavby stávající betonové zdi a stavby nové protihlukové stěny při ulici Novoměstská, situované na částech pozemků p. č. 3125/420, 3125/421, 3125/422, 3125/459, 3159/17, 3159/20, 3159/21, 3159/42 a 3159/43, v k. ú. Řečkovice - RM6/05561

53.

Záměr bezúplatného nabytí úseku stávající silnice I/42 v ulicích Skácelova, Slovanské náměstí, Husitská, Palackého třída, Kosmova a Božetěchova - RM6/05461

55.

Plácky - aktivizační centra" - zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům p. č. 1483/3 a 1483/4 v k. ú. Štýřice, ve prospěch firmy Telefónica Czech Republic, a. s. - RM6/05439

56.

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 192/1 v k. ú. Štýřice
pro stavbu "SO 201 Most ev. č. BM-024 přes řeku Svratku na ul. Vídeňská v Brně na Poříčí" - RM6/05565

57.

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 486 v k. ú. Město Brno - RM6/05424

58.

Záměr pronájmu části opěrné zídky tvořící součást místní komunikace na pozemku p. č. 273/1 v k. ú. Město Brno - RM6/05459

59.

Záměr pronájmu částí 2 pilířů při první podestě lávky pro pěší nad ulicemi Plotní a Zvonařka v k. ú. Trnitá - RM6/05460

60.

Nájem částí 2. souboru sekundárních kolektorů - 7., 8., 10. a 18. stavby a 3. souboru - 11. a 19. stavby v historickém jádru města Brna - RM6/05365

61.

Rozšíření "Seznamu lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty" a záměr pronájmu částí místních komunikací - RM6/05533

62.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0054110302565 ze dne 23. 11. 2011 na pronájem částí pozemku p. č. 1502/9 v k. ú. Štýřice - RM6/05425

63.

Dodatek č. l k nájemní smlouvě č. 0054110302561 ze dne 3. 6. 2011 na pronájem části pozemku p. č. 1502/9 v k. ú. Štýřice - RM6/05426

68.

Návrh prodeje pozemku p. č. 74/48 v k. ú. Husovice - bývalé drážní těleso Tišnovka - RM6/05549

69.

Návrh prodeje pozemku p. č. 5545 v k. ú. Bystrc - RM6/05599

70.

Záměr prodeje pozemku p. č. 998/37 v k. ú. Starý Lískovec - RM6/05597

71.

Záměr prodeje pozemku p. č. 902/10, k. ú. Lesná, při ulici Okružní - RM6/05595

72.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3278/46, 3278/15, 3278/17 vše v k. ú. Líšeň - RM6/05553

64.

Návrh prodeje pozemku p. č. 116/2 v k. ú. Trnitá z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a. s. - RM6/05607

65.

Návrh prodeje pozemku p. č. 2493 v k. ú. Slatina z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a. s. - RM6/05606

66.

Návrh prodeje pozemků p. č. 225/49 a p. č. 225/93 oba v k. ú. Řečkovice z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a. s. - RM6/05559

67.

Návrh prodeje pozemku p. č. 8280, p. č. 8317 a p. č. 8778 vše v k. ú. Židenice z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a. s. - RM6/05557

73.

Záměr prodeje pozemků p. č. 5743, p. č. 5744 a p. č. 5745/2 v k. ú. Židenice - RM6/05552

74.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 305 v k .ú. Bystrc - RM6/05574

75.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 4079/1 v k. ú. Komín - RM6/05598

76.

Záměr prodeje nebo pronájmu částí pozemku p. č. 2972 v k.ú. Slatina - RM6/05587

77.

Záměr prodeje pozemku p. č. 349 v k. ú. Dvorska - RM6/05586

78.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1343/9, zřízení věcného břemene průchodu přes pozemek p. č. 1343/19, průchodu a průjezdu přes pozemek p. č. 1343/17 vše v k. ú. Líšeň - RM6/05577

79.

Prodej pozemků v k. ú. Horní Heršpice z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace - návrh změny usnesení - RM6/05593

80.

Návrh budoucího prodeje pozemků p. č. 788 a 880, vše v k. ú. Komárov a návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu - změna usnesení - RM6/05578

81.

Návrh nabytí pozemku p. č. PK 1699 v k. ú. Židenice - RM6/05560

82.

Návrh nabytí pozemku PK p. č. 621/2 v k. ú. Královo Pole, nyní k. ú. Medlánky - návrh na změnu usnesení R6/069. schůze RMB - RM6/05554

83.

Návrh bezúplatného nabytí pozemku p. č. 3670/4 v k. ú. Královo Pole - RM6/05519

84.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 784 v k. ú. Soběšice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/05591

85.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1716 v k. ú. Staré Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/05589

86.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 64 v k. ú. Staré Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/05590

87.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 55/6 v k. ú. Obřany z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/05592

88.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4073/3 v k. ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/05605

89.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1541/10 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR- ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/05604

90.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 14/12, p. č. 14/21, p. č. 14/31, p. č. 14/34, p. č. 14/42 a p. č. 14/52 v k. ú. Jundrov z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/05602

91.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 8347/22, p. č. 8347/23 a p. č. 8347/63 v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/05603

92.

Návrh změny části usnesení R6/069. schůze Rady města Brna, bod č. 85 - záměr bezúplatného převodu pozemků p. č. 369 a p. č. 370 v k. ú. Husovice mezi ul. Vranovská a Rotalova - žádost občanského sdružení Orel jednota Brno-Husovice - RM6/05584

93.

Návrh na přijetí nemovitého majetku - podílu id. 1/30 na pozemcích p. č. 4767/280, p. č. 4770/20, k. ú. Královo Pole statutárním městem Brnem dle ust. § 175h odst. 2 o. s. ř. - RM6/05558

94.

Návrh směny pozemku p.č. 2133/1 v k. ú. Pisárky za pozemek p. č. 405/1 v k. ú. Královo Pole - RM6/05600

95.

Směna pozemků v k. ú. Medlánky mezi statutárním městem Brnem a společností Technologický park Brno, a. s. - návrh změny usnesení - RM6/05546

96.

Směna budovy č. p. 712 Lidická 61 s pozemkem p. č. 1174 v k. ú. Veveří za nemovitosti ve vlastnictví ČR - příslušnost hospodařit Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje - návrh změny usnesení Z5/038. zasedání ZMB, bod č. 127 - RM6/05594

97.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemku p. č. 1785/1 v k. ú. Bystrc - RM6/05556

98.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2362/42 v k. ú. Žabovřesky - RM6/05548

99.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 853, 854 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/05547

100.

Návrh pronájmu pozemků p. č. 2249/28, p. č. 2249/29 a p. č. 2258/3 v k. ú. Starý Lískovec - RM6/05523

101.

Pronájem pozemků p. č. 674/96, p. č. 674/97, st. p. č. 1308/2 v k. ú. Rosice u Brna - RM6/05543

102.

Pronájem části pozemku p. č. 6643/7 v k. ú. Líšeň - RM6/05542

103.

Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě u uzavření budoucí kupní smlouvy předkupním právem uzavřené se společností CTP Invest, spol. s r. o. - dispozice s pozemkem p. č. 2309/88 v k. ú. Slatina - lokalita BPZ - ČT - RM6/05545

104.

Žádost společnosti STYL 2000 spol. s r. o. o odložení splatnosti nájemného z nájemní smlouvy č. 62042035 - RM6/05544

106.

Vydání souhlasu s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany a společností Frentech Aerospace s. r. o. - RM6/05601

107.

Vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávních smluv o umístění stavby a provedení stavby s názvem "Ulice Prušánecká, úprava chodníku pro možnost pojezdu" mezi Odborem finančním a výstavby ÚMČ města Brna, Brno-Vinohrady a MČ Brno-Vinohrady - RM6/05585

108.

Vydání souhlasu s umístěním stavbu "Areál PPV, VUT v Brně - prodloužení areálového vodovodu", návrh na vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy a s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou - RM6/05579

105.

Návrh dohod mezi statutárním městem Brnem, společností BI-SOFT CZ a. s. a Ing. Miroslavem Bartoněm, správcem dlužníka Barbora Hošnová a Petrem Cibulkou, zástupcem věřitelů v insolvenčním řízení dlužníka Barbory Hošnové k narovnání vlastnického práva k nemovitostem: budova č. p. 271/Pisárecká or. č. 13 s pozemky p.č. 1413, 1414, 1415, k. ú. Pisárky - RM6/05588

109.

Vydání souhlasu s odstraněním prádelny ve dvoře objektu Opletalova 4, na pozemku p. č. 582, k. ú. Město Brno - RM6/05596

110.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever: bytového domu č. pop. 313, Drobného 50 na pozemku p. č. 3541 a pozemku p. č. 3541 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Černá Pole - RM6/05479

111.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Františky Skaunicové 7, 9, 11 včetně části pozemků - RM6/05524

112.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Jindřichova 7, 9, 11 včetně pozemků - RM6/05482

113.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Ondrouškova 7 včetně pozemků - RM6/05481

114.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Viniční 19/Meluzínova 11 včetně pozemku - RM6/05480

115.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Vltavská 19 včetně pozemků - RM6/05522

116.

Návrh prodeje nemovitostí - rodinný dům Jilemnického 16 včetně pozemků - RM6/05510

117.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Elgartova 32 včetně pozemků na základě opakované nabídky - RM6/05483

118.

Návrh prodeje nemovitostí - rodinný dům Svatopetrská 18 včetně pozemku na základě opakované nabídky - RM6/05525

119.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 2292/19, p. č.2315/2, p. č.2317/2 v k. ú. Starý Lískovec - Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Dunajská 17 bez pozemků - RM6/05511

120.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 2249/18, p. č. 2249/19, p. č. 2253/3, p. č. 2254/2 v k. ú. Starý Lískovec - Návrh prodeje nemovitosti - bytový dům Labská 3 bez pozemků - RM6/0509

121.

Změna účelu pronájmu bytů v domě na ul. Kosmonautů 23 v Brně - RM6/05487

122.

Nájem bytu paní xxxxxxxxxxxxx - RM6/05490

123.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu panu xxxxxxxxx xxxxxxxx - RM6/05489

124.

Žádost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o poskytnutí bytu v celoměstském
zájmu panu xxxxxxxxxx (opakované projednání) - RM6/055185

125.

Nájem sociálního bytu paní xxxxxxxxxxxxx - RM6/05484

126.

Poskytnutí náhradního bytu paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - RM6/05493

127.

Poskytnutí náhradního bytu paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - RM6/05491

128.

Poskytnutí náhradního bytu manželům xxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx (opakované projednání) - RM6/05486

129.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/05516

130.

Prodloužení nájemní smlouvy nájemcům z domu Jánská 18 - RM6/05517

131.

Předchozí souhlas k uzavření podnájemní smlouvy na užívání bytu v budově Lidická 6a v Brně - RM6/05488

132.

Návrh na nezvyšování nájemného nájemcům z domu Příční 27 v Brně - RM6/05492

133.

Návrh změn a doplnění Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - RM6/05518

137.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Stavební úpravy objektu Kobližná 10 a využití 3. NP a 4. NP pro funkci bydlení", výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy o dílo - rozpočtové opatření - RM6/05512

138.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Křenová 20 - oprava budovy po zatečení" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností PROTECHSTAV, s. r. o. - RM6/05570

139.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Malinovského nám. 3 - oprava oken" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva se společností Teramar, s. r. o. - RM6/05507

140.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Pult centralizované ochrany - Nová radnice - nástavba" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností Trade FIDES, a. s. - RM6/05572

141.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Lidická 61 - oprava ÚT a TUV" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností MOTeC spol. s r. o. - RM6/05571

142.

"Zadavatelská činnost při výběru dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro objekty statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" - zadání veřejné zakázky - RM6/05629

143.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 39" - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 0062110502132 - RM6/05520

144.

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení, dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 0062110504324 - RM6/05521

145.

Návrh na prominutí smluvní pokuty BD Palackého třída 20, Brno - RM6/05478

146.

Rozpočtové opatření - přesun provozních výdajů rozpočtu Odboru správy majetku - RM6/05573

147.

Smlouva o výpůjčce nebytových prostor v objektu Křenová 20 - Centrum sociálních služeb - RM6/05497

148.

Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu č. 19 a ukončení nájmu nebytových prostor v objektu č. 6 v areálu Pisárecká 11, k. ú.Pisárky - RM6/05499

149.

Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - Masarykova 4 - RM6/05506

150.

Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - Kristenova 27 - RM6/05615

151.

Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu č. 18 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky - RM6/05498

152.

Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna 2011-II-33. soubor - RM6/05477

153.

Opatření obecné povahy č. 1/2009 - Rozhodnutí dle ust. § 70 ve spojení s ust. § 174 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - RM6/05608

154.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Zajištění odborného dozoru při digitalizaci" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/05621

155.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Sociologické průzkumy CIVITAS ELAN" - výběr nejvhodnější nabídek - smlouvy - RM6/05620

156.

Projekt Zateplení ZŠ Bednářova, ZŠ Heyrovského a ZŠ Plovdivská - rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí podpory - RM6/05619

157.

Žádost společnosti SAKO Brno, a. s. , návrh dodatku č. 12 ke smlouvě č. 51002089 o pronájmu majetku uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a. s , návrh rozpočtového opatření - rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. - RM6/05452

158.

Návrh dodatku č. 23 k nájemní smlouvě č. 52 99 2 001 na pronájem pozemků
ve vlastnictví statutárního města Brna a dodatku č. 22 k příkazní smlouvě č. 52 99 7 001 na údržbu pozemků s nevyjasněným vlastnictvím uzavřených mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s.
Úplné znění nájemní smlouvy č. 52 99 2 001 na pronájem pozemků ve vlastnictví
statutárního města Brna - RM6/05442

159.

Návrh rozpočtového opatření v ORJ 4200 - návrh navýšení neinvestičního příspěvku a investičního transferu Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/05541

160.

Návrh na úpravu rozpočtu příjmů a provozních výdajů Odboru sociální péče na rok 2012, návrh rozpočtového opatření - RM6/05530

162.

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče Magistrátu města Brna za rok 2011 - RM6/05436

163.

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti OZ MMB na období 2013-2015 - RM6/05431

164.

Projektové záměry statutárního města Brna na zařazení do Akčního plánu sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2013 - RM6/05458

165.

Návrh smlouvy o spolupráci v rámci individuálního projektu "Podpora plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji II" - RM6/05462

166.

Podání nominací projektu Městského programu prevence kriminality v Brně
"Magdalenium" do soutěže Ministerstva vnitra ČR o "Nejlepší preventivní projekt
krajů, měst a obcí" a do soutěže o Evropskou cenu prevence kriminality 2012 na téma "Komplexní přístup k prevenci kriminality v komunitách" - RM6/05531

167.

Schválení Memoranda o spolupráci při realizaci projektu "Rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů v Brně - RM6/05582

168.

Dohoda o realizaci Auditu rodina & zaměstnání - RM6/05583

169.

Investiční transfer Úrazové nemocnici v Brně - návrh prodloužení doby realizace - RM6/05580

170.

Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci - RM6/05449

171.

Návrh na poskytnutí dotací v oblasti kultury 2012 / II. - návrh rozpočtového opatření - RM6/05448

172.

Návrh na poskytnutí dotace na rok 2012 Asociaci center pro rodinu - návrh rozpočtového opatření - RM6/05429

173.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje k realizaci projektu "Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - Nepodceňujme násilí!" - RM6/05581

174.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu Betlém - RM6/05440

175.

Žádosti o dotace příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v oblasti kultury na rok 2012 - doplnění a aktualizace přílohy k usnesení R6/049. schůze Rady města Brna konané dne 14. 12. 2011, bod č. 112 - RM6/05535

176.

Nabídka bezúplatného převodu movitého majetku ve vlastnictví Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace zřizovateli - statutárnímu městu Brno - RM6/05476

177.

Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Chovánek - dětské centrum rodinného typu, Vejrostova 8, Brno - RM6/05534

178.

Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb - RM6/05457

179.

Výpověď smluv o nájmu nebytových prostor č. 0072110303141 a č. 0072100304178, uzavřených mezi statutárním městem Brnem a panem Ing. Jaroslavem Andrýskem a paní Dagmar Blažkovou - RM6/05438

180.

Žádost společnosti Brixton - gastro, s. r. o., o slevu z nájmu nebytových prostor v objektech Lidická 12, 14 a 16 v Brně a návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - RM6/05526

181.

Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině Divadla Radost, příspěvkové organizace - RM6/05441

182.

Návrh dodatku č. 14 Zřizovací listiny Centra sociálních služeb, příspěvkové organizaci - RM6/05435

 
 

183.

Dohoda o ukončení smlouvy č. 4495 ev. č. smlouvy MMB 71039075 mezi Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., statutárním městem Brnem a Chovánkem - dětským centrem rodinného typu, příspěvkovou organizací a návrh nové smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu mezi stejnými smluvními stranami - RM6/05406

184.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Údržba částí pozemků p. č. 2715/1, 2716, 2718/1 v k. ú. Černovice" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností BS - IMEX, spol. s r. o. - RM6/05614

185.

Návrh nabytí pozemků p. č. 4407/36, 8356/20, 8357/93, 8358/1, 8358/2, 8359 a 8361/752 vše v k. ú. Židenice - RM6/05564

186.

Návrh dodatku č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - RM6/05617

187.

"ZŠ Brno, Hroznová 1 - nástavba tělocvičny - vybudování jazykové učebny" - zrušení usnesení R6/070. schůze RMB konané dne 14. 6. 2012, bod č. 99 - posouzení a hodnocení nabídek - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo - RM6/05626

188.

Záměr prodeje bývalého areálu kojeneckého ústavu při ulici Hlinky, tvořeného
pozemky p. č. 294, 295, 296, 297, 298, 299 a 300 a budovami umístěnými na těchto
pozemcích, vše v k. ú. Pisárky - RM6/05627

189.

Havarijní stav výměníku a výměna vstupních dveří v objektu kina Art - návrh rozpočtového opatření - RM6/05630

190.

"Brno, Horova - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace" - projektová dokumentace pro stavební řízení a zadávací projektová dokumentace - výzva k podání nabídky - návrh změny usnesení RMB č. R61072 bod č. 23 odst. 3. - RM6/05635

191.

,,Brno, Minská - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace" - projektová dokumentace pro stavební řízení a zadávací projektová dokumentace - výzva k podání nabídky - návrh změnu usnesení RMB č. R6/072 bod č. 24 odst. 3. - RM6/05634

192.

Smlouvy o spoluúčasti na prezentaci statutárního města Brna a vily Tugendhat v New Yorku se společnostmi CTP Invest, spol. s r. o., UNISTAV a. s., ModusLink Czech Republic s. r. o., Honeywell, spol. s r. o. a PSJ, a. s.; dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci prezentace statutárního města Brna a vily Tugendhat v New Yorku se společností Crest Communications a. s. - RM6/05638

193.

Smlouva o právu provést stavbu se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - návrh na reálné rozdělení budovy č. p. 277 v k. ú. Pisárky - RM6/05637

194.

"Výběr dodavatele úklidové služby pro vybrané objekty, areály a pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku II" - změna zadávacích podmínek, posun termínu pro podání nabídky - RM6/05645

195.

Poskytnutí náhradního bytu Věře Žigové - RM6/05648

196.

Poskytnutí náhradních bytů nájemcům z domu Francouzská 20 v Brně - RM6/05647

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/05451

13.

"Centrální technický dispečink" - doplnění dopravní technologie CROSS o interface pro propojení s rekonstruovanou dopravní ústřednou SSZ otevřeným komunikačním protokolem - návrh rozpočtového opatření - RM6/05528

29.

"Areál dopravní výchovy" - návrh - studie, projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro výběr zhotovitele díla - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností K4 a. s. - RM6/05432

32.

Změna přílohy usnesení R6/057. schůze RMB, bod č. 89 - ,,Poskytnutí služeb pro zajištění provozu na přenosových trasách propojení knihoven Jiřího Mahena v Brně" - Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 53069048 - RM6/05537

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

Body 2, 13, 29, 32 byly projednány po bodě 196
Bod 30 byl projednán po bodě 12
Body 64-67 byly projednány po bodě 72
Bod 105 byl projednán po bodě 108

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

1g.

Organizační změna Kanceláře primátora města Brna - RM6/05575

23.

"Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - dokončení" - výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy o dílo - RM6/

24.

"Přírodovědné digitárium" - výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy o dílo - RM6/05613

31.

"Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností KOMFORT, a. s. - RM6/05616

34.

Strategie rozvoje městského kamerového systému - RM6/05450

35.

Záměr podpory rozvoje elektromobility na území statutárního města Brna - RM6/

54.

Návrh dohody o narovnání vztahu k pozemkům p. č. 6177/2, 6690/9, 6690/12, 6736/71 6777/1, 6777/5, 6848/9, 8390/107 a části p. č. 8390/10, vše v k. ú. Židenice - RM6/05567

134.

Záměr rekonstrukce objektu Příční 27, č. p.133, v k. ú. Zábrdovice na bytový dům -DPS - RM6/05485

135.

Výstavba bytových domů v lokalitě Vojtova, provedení průzkumu trhu, návrh rozpočtového opatření - RM6/05513

136.

Záměr statického zajištění a následné rekonstrukce domu Mendlovo nám. 16 v k. ú. Staré Brno na bytový dům - DPS, rozpočtové opatření - RM6/05624

161.

Zhodnocení funkčního období ředitelky příspěvkové organizace Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace za období od 1. 8. 2007 do 31. 7. 2012 - RM6/05437


 
 
 
 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Vladimír Adam, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

 

Nepřítomni:

Ing. Jana Bohuňovská, JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

 
 
 
 
 
 
 

1a.

Rezignace na funkci člena Rady města Brna - RM6/05500

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí rezignaci JUDr. Pavla Blažka, Ph.D., na funkci člena Rady města Brna ke dni 4. 9. 2012.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna provést doplňující volbu člena Rady města Brna.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

1b.

Změna v dozorčí radě společnosti Brněnské komunikace, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - RM6/05501

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace, a. s.

- bere na vědomí

odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Brněnské komunikace, a. s. JUDr. Pavla Blažka, Ph.D. ke dni 31. srpna 2012
Výkon funkce končí dnem 31. srpna 2012

- pověřuje
primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace, a. s., v souladu s přijatým usnesením.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

1c.

Změna v dozorčí radě společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - RM6/05502

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, a. s.

- bere na vědomí
odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, a. s. JUDr. Pavla Blažka, Ph.D. ke dni 31. srpna 2012.
Výkon funkce končí dnem 31. srpna 2012.

- pověřuje
primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, a. s, v souladu s přijatým usnesením.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

1d.

Změna v dozorčí radě společnosti Teplárny Brno, a. s. - rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady - RM6/05503

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Teplárny Brno, a. s.

- bere na vědomí

 • zápis z mimořádného zasedání dozorčí rady společnosti Teplárny Brno, a. s., konaného dne 25. 7.2012
 • odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Teplárny Brno, a. s. JUDr. Pavla Blažka, Ph.D. ke dni 31. srpna 2012;

Výkon funkce končí dnem 31. srpna 2012.

- pověřuje
primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Teplárny Brno, a.s., v souladu s přijatým usnesením.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

1e.

Návrh na zvolení zástupce statutárního města Brna do představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - RM6/05540

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

dát návrh na zvolení

...................... do funkce člena představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

1f.

Program zasedání ZMB č. Z6/017 - RM6/05642

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí "Předběžný program" zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/017 konaného od 4. 9. 2012.

 
 
 
 
***
2. RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB
- zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB;
- odeslat jménem RMB takto upravený "Předběžný program" zasedání ZMB předsedům klubů
***
úkol č.: [R6/074/1f/01]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [2012-08-20]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB předložit Svolání ZMB s takto upraveným programem zasedání ZMB primátorovi města Brna k podpisu .
***
úkol č.: [R6/074/1f/02]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [2012-08-23]

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit takto upravený program zasedání.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

1h.

Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací - RM6/05539

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB stanoví v souladu s § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

s účinností od 1. 9. 2012

 • RNDr. Heleně Valkounové, ředitelce Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace,


s účinností od 1. 10. 2012

 • Mgr. Zbyňkovi Matějů, řediteli Filharmonie Brno, příspěvková organizace,
 • Mgr. Barboře Dvořákové, ředitelce Domova pro seniory Okružní, příspěvková organizace,


 
 
s účinností od 1. 11. 2012

 • Mgr. Vlastimilu Peškovi, řediteli Divadla Radost, příspěvková organizace,


platové tarify uvedené v příloze č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

1i.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5 - RM6/05444

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 1j-1l.


1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a NV č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu s § 102,odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění
s účinností k 1. 8. 2012
plat zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, Bc. Marcele Havlíčkové, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Plat je stanoven do doby jmenování nové ředitelky.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat zástupkyni statutárního orgánu o stanovení platu.
***
úkol č.: [R6/074/1i]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

1j.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Holásecká 11 - RM6/05445

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a NV č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu s § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění
s účinností k 1. 8. 2012
plat zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Holásecká 11, paní Jaroslavě Foltánové, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.
Plat je stanoven do doby jmenování nové ředitelky.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat zástupkyni statutárního orgánu o stanovení platu.
***
úkol č.: [R6/074/1j]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

1k.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Sedmikráska, Brno, Zengrova 3 - RM6/05446

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a NV č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu s § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění
s účinností k 1. 8. 2012
plat zástupkyni statutárního orgánu MŠ Sedmikráska, Brno, Zengrova 3, paní Ludmile Minaříkové, dle přílohy č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.
Plat je stanoven do doby jmenování nové ředitelky.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat zástupkyni statutárního orgánu o stanovení platu.
***
úkol č.: [R6/074/1k]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

1l.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, U Lípy Svobody 3 - RM6/05447

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a NV č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu s § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění
s účinností k 1. 8. 2012
plat zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, paní Marii Přichystalové, dle přílohy č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Plat je stanoven do doby jmenování nové ředitelky.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat zástupkyni statutárního orgánu o stanovení platu.
***
úkol č.: [R6/074/1l]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

1m.

Změna organizačního začlenění Kanceláře strategie města - RM6/05633

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje změnu názvu Oddělení ekonomicko-právní v KPMB na Marketingové a ekonomické oddělení, s účinností ke dni 1. 9. 2012.

2. RMB bere na vědomí

 • vyčlenění Referátu marketingu města a referátu Informační centrum rozvojových projektů města z oddělení Kancelář strategie města KPMB a jejich začlenění do Marketingového a ekonomického oddělení KPMB;
 • zrušení Referátu ekonomického rozvoje v Kanceláři strategie města KPMB.


3. RMB schvaluje vyčlenění oddělení Kanceláře strategie města z Kanceláře primátora města Brna a jeho začlenění do úseku rozvoje města jako samostatné oddělení, s účinností ke dni 1. 9. 2012.

4. RMB bere na vědomí navrhované rámcové funkční schéma:

 • Kanceláře primátora města Brna
 • Úseku rozvoje města

které tvoří přílohu č. 6a tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

5. RMB schvaluje v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB (Přílohy č. 1, 2 a 4), s účinností ke dni 1. 9. 2012, která tvoří přílohu č. 6b tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

***
6. RMB ukládá vedoucím úseků a odborů zajistit v návaznosti na tuto organizační změnu prověření a aktualizaci všech dokumentů města, jichž jsou správci (např. vyhlášky, metodiky, generely, apod.), včetně interních normativních aktů tajemníka MMB.
***
úkol č.: [R6/074/1m/01]
zodpovídá: vedoucí úseků a odborů [3101]
termín: [2012-09-15]

***
6. RMB ukládá vedoucí Úseku rozvoje města a vedoucímu Kanceláře primátora města Brna promítnout schválenou organizační změnu do popisů pracovních funkcí řízeného útvaru a předložit jej prostřednictvím Organizačního odboru formou návrhu interní organizační změny tajemníkovi MMB ke schválení.
***
úkol č.: [R6/074/1m/02]
zodpovídá: vedoucí ÚRM a vedoucí KP MMB [3216, 2]
termín: [2012-08-27]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

3.

Návrh prodeje pozemku p. č. 2369/2 v k. ú. Žabovřesky z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a. s. - RM6/05569

Dotazy členů RMB zodpověděli Mgr. Marek Šlapal, starosta MČ Brno-Žabovřesky, Bc. Igor Fučík, místostarosta MČ Brno-Žabovřesky a Ing. Pavel Sršeň, vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů. V průběhu jednání byl materiál znovuzařazen na program - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů. Následně se hlasovalo o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 

4.

Záměr směny části pozemku p. č. 2954/1 za pozemek p.č. 2882/2 v k. ú. Slatina - RM6/05568

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Jiří Navrátil, místostarosta MČ Brno-Slatina a Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě II.


RMB souhlasí se záměrem směny části pozemku
- p. č. 2954/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 11 m²

v k. ú. Slatina, ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek
- p. č. 2882/2 - ostatní plocha, ostatn&#$08 komunikace, o celkové výměře 11 m² v k. ú. Slatina, ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx.


Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

5.

Pronájem radiostanic systému SmartNet - RM6/05402

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje pronájem radiostanic systému SmartNet za Podmínek smluv o pronájem radiostanic, které tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

2. RMB pověřuje ředitele Městské policie Brno uzavíráním a podpisem smluv o pronájem radiostanic.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

6.

Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2013-2019 - RM6/05555

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB bere na vědomí rozpočtový výhled statutárního města Brna na období 2013-2019.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozpočtový výhled statutárního města Brna na období 2013-2019.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

7.

Výsledky hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2012 - RM6/05550

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí roku 2012.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí zprávu o výsledcích hospodaření statutárního města Brna za I. pololetí.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

8.

Návrh rozpočtových opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce, jejímž poplatníkem je město Brno - RM6/05505

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtová opatření dle tabulek č. 1-2 v souvislosti s úhradou daně z příjmů právnických osob z hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti města Brna za rok 2011.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

9.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/05538

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje na základě usnesení Z6/011. Zastupitelstva města Brna, bod 14.5.2, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 8 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 7členy.

 
 

10.

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu "Funerální trasa městem Brnem - Informační leták" pro příspěvkovou organizaci Turistické informační centrum města Brna - RM6/05514

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkovou organizaci Turistické informační centrum města Brna na realizaci projektu "Funerální trasa městem Brnem - Informační leták" ve výši 50.000,- Kč, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu Ověřená příloha je uložena na Organizační odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

11.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavírané za účelem úhrady ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného - RM6/05529

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavírané za účelem úhrady ztráty vzniklé poskytováním žákovského jízdného dopravcům v rámci systému IDS JMK mezi Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

12.

Zařazení investice "Rekonstrukce ulice Milady Horákové" do závazného plánu kapitálových výdajů - rozpočtové opatření - RM6/05423

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB schvaluje
- zařazení nové investiční akce ORG 2903 "Rekonstrukce ulice Milady Horákové" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 68.500 tis. Kč a dobou realizace v letech 2012 až 2014 do závazného plánu kapitálových výdajů;
- rozpočtové opatření dle tabulky, které tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu, z důvodu rekonstrukce ulice Milady Horákové.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

30.

"Statické zajištění budovy Staré radnice" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností KOMFORT, a. s. - RM6/05609

Bylo hlasováno po delší rozpravě. Pro návrh usnesení nikdo nehlasoval, 4 členové byli proti, 5 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.

 

14.

"Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla", "Rekonstrukce objektu na služebnu MP Brno - západ", "Vodorovná kanalizace Lidická 18 MD Brno", "Statické zajištění budovy Staré radnice" - návrh změny celkových nákladů, návrh rozpočtového opatření - RM6/05508

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 8 členů.


 
 

15.

Rozšíření investičního záměru na akci "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ" - RM6/05532

Bylo hlasováno po delší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovali 3 členové, 1 člen byl proti, 5 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 
 

16.

"Maintenance a servis integrovaného personálního a platového systému OKbase/OKINFO" - výzva k jednání - RM6/05494

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- písemnou výzvu k jednání pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Maintenance a servis integrovaného personálního a platového systému OKbase/OKINFO" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v jednacím řízení bez uveřejnění, která tvoří přílohu č. 11a tohoto zápisu;

- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 11b tohoto zápisu;
- formulář "Oznámení předběžných informací" , který tvoří přílohu č. 11c tohoto zápisu;
- odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 11d tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB jmenuje
hodnotící komisi, která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek:

členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
- Vít Blaha - člen ZMB
- Mgr. Marián Hnát - člen ZMB
- Ing. Jaromír Emmer - vedoucí OMI
- Vladimír Halm - vedoucí Oddělení správy IS OMI

 
náhradníci:
- Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB
- Jiří Sedláček - člen ZMB
- Doc. RNDr. František Vižd'a, Ph.D. - člen RMB
- Ing. Petr Machala - OMI MMB
- Mgr. Ladislav Zajíc - vedoucí Ekonomicko-právního odd. OMI

 
3. RMB pověřuje vedoucího Odboru městské informatiky MMB jednáním za statutární město Brno u této veřejné zakázky.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání výzvy k jednání dodavateli.
T: bezodkladně po uplynutí 1 měsíce od odeslání formuláře "Oznámení předběžných informací"
***
úkol č.: [R6/074/16/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek a v úředním věstníku Evropské unie.
***
úkol č.: [R6/074/16/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění odůvodnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: do 3 pracovních dnů od odeslání výzvy
***
úkol č.: [R6/074/16/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 

17.

"Zateplení ZŠ Úvoz" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor - zrušení zadávacího řízení - RM6/05576

Bylo hlasováno po kratší rozpravě společně s bodem 18.


1. RMB ruší zadávací řízení dle § 21, odst. 1, písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na veřejnou zakázku "Zateplení ZŠ Úvoz" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor dle ustanovení § 84 odst. 1, písm. e) zákona.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/074/17]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 
 

18.

"Zateplení ZŠ Labská" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor - zrušení zadávacího řízení - RM6/05622

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB ruší zadávací řízení dle § 21, odst. 1, písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) na veřejnou zakázku "Zateplení ZŠ Labská" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor dle ustanovení § 84 odst. 1, písm. e) zákona.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/074/18]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

19.

"Zateplení ZŠ Úvoz" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor - výzva k podání nabídky - RM6/05618

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálů společně s bodem 20 - pro hlasovalo jednomyslně 8 členů.


 
 
 

20.

"Zateplení ŽS Labská" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor - výzva k podání nabídky - RM6/05623

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálů společně s bodem 19 - pro hlasovalo jednomyslně 8 členů.

 
 

21.

"Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno - zvýšení lůžkové kapacity" - projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, projektová dokumentace pro provádění stavby, projektová dokumentace vnitřního vybavení a autorský dozor - výzva k podání nabídky - RM605496

Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňku.


1. RMB schvaluje

 • výzvu k podání nabídky podle § 21, odst. 1, písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na veřejnou zakázku na službu "Domov pro seniory Foltýnova 21, Brno - zvýšení lůžkové kapacity" - projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, projektová dokumentace pro provádění stavby, projektová dokumentace vnitřního vybavení a autorský dozor, která tvoří přílohu č. 12a tohoto zápisu;

 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 12b tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podáni nabídky:

- K2 projekt spol. s. r. o., Staňkova 33, 612 00 Brno, IČ: 25313240
- PROJECT building s. r. o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno, IČ : 47917431
- TIPRO projekt s. r. o., Kytnerova 21/16, 612 00 Brno, IČ: 26944685
- Uniprojekt spol. s r. o., Wagnerova 1543, 666 01 Tišnov, IČ: 44041781
- DSK pian spol. s r. o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno, IČ: 479113207
- ATELIER 2002, s. r. o., Zachova 634/6, 602 00 Brno, IČ: 26897270

3. RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

4. RMB jmenuje

 • komisi pro otevírání obálek ve složení:


členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - vedoucí Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
- Hana Kocourková - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

 • hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:


členové:
- Naděžda Křemečková - členka Zastupitelstva města Brna
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB
- Ing. Miroslav Foltýn - vedoucí Odboru sociální péče MMB
- Hana Kocourková - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb 0I MMB

náhradníci:
- Jarmila Kouřilová - členka Zastupitelstva města Brna
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
- Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Mgr. Veronika Daňková - projektová manažerka EU OIEF MMB
- PaedDr. Jan Polák - vedoucí Odd. ekonomiky a sociálních služeb Odboru sociální péče MMB
- Ing. Antonín Růžička - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb 0I MMB

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/074/21/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit oznámení o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek dodavatelům podle § 49 odst. 3 zákona.
***
úkol č.: [R6/074/21/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek.
***
úkol č.: [R6/074/21/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 
 

22.

"Rekonstrukce objektu Hlídka 4" - vybavení - výzva k podání nabídky - RM6/05611

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení bodu - pro hlasovalo jednomyslně 8 členů. V průběhu jednání byl bod znovuzařazen na program jednání jednomyslně 9 členy. Následně po kratší diskusi bylo hlasováno o pozměněném návrhu usnesení


1. RMB schvaluje
- výzvu k podání nabídky v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na veřejnou zakázku na dodávku "Rekonstrukce objektu Hlídka 4" - vybavení ve zjednodušeném podlimitním řízení, která tvoří přílohu č. 13a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 13b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 
2. RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří mají být vyzváni k podání nabídky:

- INTE CZ, s. r. o., úvoz 120/122, č. p. 447, 602 00 Brno, IČ 255 36 907
- TOKA s. r. o., Štursova 9/5, 616 00 Brno-Žabovřesky, IČ 255 18 526
- BEG BOHEMIA, spol. s r. o., Ledárenská 386/25, 620 00 Brno, IČ 3 00 245
- SOLLUS NÁBYTEK, s. r. o., Tučapy 58, 683 01 Rousínov u Vyškova, IČ 262 68 965
- A.M.O.S. DESIGN, s. r. o., Beethovenova 641/9, 602 00 Brno

3. RMB souhlasí
- s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 5) a 6) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- s účastí zástupců Státního fondu životního prostředí ČR při jednání hodnotící komise.

4. RMB
- jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. arch.Dagmar Kabeláčová - vedoucí Odd. přípravy a real. poz. staveb OI MMB
- Ing. Antonín Růžička - referent Oddělení přípravy a realizace poz. staveb OI MMB

- jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:

 
členové:
- Naděžda Křemečková - členka ZMB
- JUDr. Robert Kerndl - člen RMB
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
- Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - vedoucí Odd. přípravy a real. poz. staveb OI MMB
- Ing. Antonín Růžička - referent Oddělení přípravy a realizace poz. staveb OI MMB

 
náhradníci:
- Ing. Petra Vítková - členka ZMB
- Vít Blaha - člen RMB
- Ing.arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a real. inž. staveb 0I MMB
- Hana Kocourková - referentka Odd. přípravy a realizace pozemních staveb 0I MMB
- Mgr. Radim Gold - právník OIEF MMB

 
 
***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/074/22/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek všem dodavatelům podle § 49 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/074/22/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

 
***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R6/074/22/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

25.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Technická studie Heršpická - Pražákova", výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/05456

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Technická studie Heršpická - Pražákova", jako nejvhodnější nabídku firmy MORAVIA CONSULT Olomouc a. s., Legionářská 8, PSČ 772 00, Olomouc, IČ 64610357.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou MORAVIA CONSULT Olomouc a. s., Legionářská 8, PSČ 772 00, Olomouc, IČ 64610357, která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

26.

"Zateplení ZŠ Blažkova" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor - výběr nejvhodnější nabídky, smlouvy o dílo se společností IDOP Olomouc, akciová společnost - RM6/05610

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 

27.

Silnice I/42, VMO Žabovřeská I" - návrh smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - RM6/05527

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 pro stavbu "Silnice I/42, VMO Žabovřeská I"

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

28.

Špilberk - Jižní křídlo" - návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se společností TOCHÁČEK spol. s r. o. - RM6/05612

Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, 1 člen byl proti, 3 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 

33.

"Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49" - návrh kupní smlouvy na převod plynárenského zařízení s JMP Net, s. r. o. - RM6/05504

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit kupní smlouvu na převod plynárenského zařízení mezi statutárním městem Brnem jako prodávajícím a JMP Net, s. r. o. jako kupujícím v rámci realizace investiční akce "Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49".

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

36.

Návrh nabytí pozemku p. č. 529/3 v k. ú. Horní Heršpice pro stavbu "Cyklistická stezka Kšírova - Sokolova" - RM6/05434

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 37-50.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
nabytí pozemku p. č. 529/3 o výměře 28 m², ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Horní Heršpice, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s. p. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 25.200,- Kč za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

37.

Návrh nabytí pozemků p. č. 4854/2 a p. č. 6288/30 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I./42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/05465

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
část p. č. 4854 oddělená dle geometrického plánu č. 2255-212/2011 a označená jako
- p. č. 4854/2 - zahrada, o výměře 446 m² v k. ú. Žabovřesky
- p. č. 6288/30 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m²

v k. ú. Žabovřesky
ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 949.500,- Kč a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

38.

Návrh nabytí pozemků p. č. 6266/85 a 6288/20 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I./42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/05470

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
- p. č. 6266/85 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 153 m²
- p. č. 6288/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 97 m²

v k. ú. Žabovřesky,
ve výlučném vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 500.000,- Kč a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

39.

Návrh nabytí pozemku p. č. 6266/86 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I./42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/05474

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:
- p. č. 6266/86 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 44 m²,

v k. ú. Žabovřesky, v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 90.000,- Kč a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 
 
 

40.

Návrh nabytí pozemku p. č. 6288/12 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I./42 Brno. VMO Žabovřeská I" - RM6/05466

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:
- p. č. 6288/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 57 m²

v k.ú. Žabovřesky,
ve výlučném vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 115.000,- Kč a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

41.

Návrh nabytí pozemků p. č. 4840/131 a p. č. 6266/41 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I./42 Brno, VMO Zabovřeská I" - RM6/05471

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
- část p. č. 4840/102 oddělen&#$07 dle geometrického plánu č. 2255-212/2011 a označená jako p. č. 4840/131 - orná půda, o výměře 127 m² v k. ú. Žabovřesky,
- p. č. 6266/41 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmě&#$04e 31 m²

v k. ú. Žabovřesky v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 316.000,- Kč a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

42.

Návrh nabytí pozemků p. č. 6266/44, p. č. 6272/1. p. č. 6277/8 a p. č. 6279/13 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I./42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/05475

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
- p. č. 6266/44 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 36 m²

- p. č. 6272/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 511 m²

- p. č. 6277/8 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 4 m²

- p. č. 6279/13 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 16 m²

v k. ú. Žabovřesky,
v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.135.000,- Kč a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

43.

Návrh nabytí pozemku p. č. 15/2 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I./42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/05467

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:
- část p. č. 15 oddělená dle geometrického plánu č. 2255-212/2011 a označená jako
- p. č. 15/2 - zahrada, o výměře 336 m²

v k. ú. Žabovřesky, ve výlučném vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 670 000,- Kč a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

44.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1988/43 a 3180 v k. ú. Chrlice pro stavbu "Okružní křižovatka Rebešovická - Davídkova - Roviny - RM6/05468

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
- část p. č. 1988/15 oddělená podle geometrického plánu č. 1384-10/2009 a označená jako p. č. 1988/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 15 m², v k. ú. Chrlice

- část p. č. 3179 odd&#$01lená podle geometrického plánu č. 1384-10/2009 a celý pozemek p. č. 3180, které byly sloučeny a označeny jako p. č. 3180 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m², v k. ú. Chrlice, ve vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 67.660,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

45.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1988/3, 2128/5, 3176/2 a 3178 v k. ú. Chrlice pro stavbu "Okružní křižovatka Rebešovická - Davídkova - Roviny - RM6/05472

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
- p. č. 1988/3 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 160 m²

v k. ú. Chrlice
- p. č. 2128/5 - ostatní plocha, silnice, o výměře 69 m²

v k. ú. Chrlice
- část p. č. 3176 oddělená dle geometrického plánu č. 1384-10/2009 a označená jako p. č. 3176/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7 m², v k. ú. Chrlice
- část p. č. 3176 oddělená dle geometrického plánu č. 1384-10/2009 a celý pozemek p. č. 3178, které byly sloučeny a označeny jako p. č. 3178 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým&#$01ře 42 m², v k. ú. Chrlice, ve vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 409.220,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

46.

Návrh nabytí pozemku p. č. 1988/44 v k. ú. Chrlice pro stavbu "Okružní křižovatka Rebešovická - Davídkova - Roviny - RM6/05464

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:
- část p. č. 1988/17 oddělená dle geometrického plánu č. 1384-10/2009 a nově označená jako p. č. 1988/44 ostatní plocha, ostatn&#$08 komunikace o výměře 13 m², v k. ú. Chrlice ve vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 19.140,- Kč za podmínek uvedených v kupn&#$08 smlouvě.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

47.

Návrh nabytí pozemků p. č. 3035/2 a 3036, oba v k. ú. Chrlice pro stavbu "Okružní křižovatka Rebešovická - Davídkova - Roviny - RM6/05469

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
- část p. č. 3035 oddělená dle geometrického plánu č. 1384-10/2009 a označená jako
- p. č. 3035/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 572 m², v k. ú. Chrlice
- p. č. 3036 - vodní plocha, koryto vodního toku, o výměře 134 m², v k. ú. Chrlice

v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.039.230,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

48.

Návrh nabytí pozemku p. č. 436/27 v k. ú. Mokrá Hora - RM6/05562

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 436/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 21 m²

k. ú. Mokrá Hora
ve vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 23.100,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

49.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemkům p. č. 4407/61 a 4407/91, oba v k. ú. Židenice - RM6/05563

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemkům:
- p. č. 4407/61 o výměře 150 m²

- část p. č. 4407/62 oddělená geometrickým plánem č. 2624-7/2012 a označená jako p. č. 4407/91 o výměře 19 m², oba ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Židenice, z vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxdo vlastnictví statutárního města Brna

- za dohodnutou kupní cenu 63.050,- Kč a
- vydání bezdůvodného obohacení včetně nákladů soudního řízení v celkové výši 25.119,- Kč, vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě s náhradou za užívání pozemků.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

50.

Návrh nabytí komunikační stavby - komunikací, chodníků a parkovacích stání v "Lokalitě Kamechy" na pozemcích v k. ú. Bystrc a v k. ú. Žěbětín a nabytí pozemků v k. ú. Bystrc - RM6/05566

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- nabytí nemovitostí - komunikační stavby:
komunikací, chodníků a parkovacích stání v "Lokalitě Kamechy" na pozemcích p. č. 2414/9, 2458/7, 2458/17, 2458/18, 2458/102, 2458/164, 2458/166, 2458/171, 2458/177, 2459/16, 2459/294, 2459/295, 2459/296, 2459/297, 2459/301, 2459/303, 2459/312, 2459/313, 2459/322, 2459/324, 2459/325, 2459/326, 2459/327, 2459/328, 2459/329, 2459/330, 2459/339, 2459/340, 2459/344, 2459/351, 2459/353, 2459/354, 2459/356, 2459/357, 2459/358, 2459/360, 2459/361, 2459/370, 2459/371, 2459/376 a na části pozemků p.č.2458/176, 2459/41, 2459/302, 2459/318, 2459/337, 2459/352, 2459/374, 2480/159, vše v k. ú. Bystrc a na pozemcích p. č.2087/16, 2095/4, vše v k. ú. Žebětín

a pozemků
- p. č. 2459/353 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 44 m²
- p. č. 2459/354 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 51 m²
- p. č. 2459/360 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m²

- p. č. 2459/361 - ostatn&#$08 plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²

vše v k.ú. Bystrc,
ve vlastnictví společnosti JET IMPERA, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

51.

Návrh nabytí garáže bez čp/če umístěné na p. č. 285/5 a pozemku p. č. 285/5, oba k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I./42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/05463

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí nemovitostí:
- garáže bez čp/če umístěné na p. č. 285/5 v k. ú. Žabovřesky
- pozemku p. č. 285/5 - zastavěná plocha, nádvoří, o výměře 20 m² v k. ú. Žabovřesky, ve společném jmění manželů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 231.750,- Kč a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

52.

Návrh bezúplatného nabytí - nástavby stávající betonové zdi a stavby nové protihlukové stěny při ulici Novoměstská, situované na částech pozemků p. č. 3125/420, 3125/421, 3125/422, 3125/459, 3159/17, 3159/20, 3159/21, 3159/42 a 3159/43, v k. ú. Řečkovice - RM6/05561

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměněném návrhu usnesení.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna neschválit bezúplatné nabytí - nástavby stávající betonové zdi a stavby nové protihlukové stěny při ulici Novoměstská, situované na částech pozemků p. č. 3125/420, 3125/421, 3125/422, 3125/459, 3159/17, 3159/20, 3159/21, 3159/42 a 3159/43, v k. ú. Řečkovice ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených v darovací smlouvě.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

53.

Záměr bezúplatného nabytí úseku stávající silnice I/42 v ulicích Skácelova, Slovanské náměstí, Husitská, Palackého třída, Kosmova a Božetěchova - RM6/05461

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit se záměrem bezúplatného převodu

a) stavby:

 • stávající silnice I./42 v ulicích Skácelova, Slovanské náměstí, Husitská, Palackého třída, Kosmova a Božetěchova situovanou na pozemcích p. č. 5/3, 13/6, 204/7, 204/17, 204/18, 545, 1017/11, 1017/12, 1019/16, 1019/20, 1297/1, 1298/1, 1614/1, 1614/2, 3618/1, 3631/9, 4602/54, 4726/1, 4726/6, 4726/7, 4726/8, 5339 a 5368/1 vše v k. ú. Královo Pole


b) pozemků:
- p. č. 5/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 159 m²
- p. č. 13/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1335 m²

- p. č. 1017/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1390 m²

- p. č. 10 17/12 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 13 m²
- p. č. 10 19/16 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m²

- p. č. 1019/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2813 m²
- p. č. 1297/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 34362 m²

- p. č. 1298/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výmě&#$04e 10249 m²
- p. č. 1614/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1460 m²
- p. č. 1614/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2205 m²

- p. č. 3618/1 - ostatní plocha, ostatn&#$08 komunikace, o výměře 14714 m²

- p. č. 3631/9 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 632 m²
- p. č. 4602/54 - ostatní plocha, silnice, o výměře 525 m²

- p. č. 4726/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 218 m²
- p. č. 4726/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 49 m²
- p. č. 4726/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 122 m²

- p. č. 5339 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 7303 m²
- p. č. 5368/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6642 m²

vše v k. ú. Královo Pole
z vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

55.

Plácky - aktivizační centra" - zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům p. č. 1483/3 a 1483/4 v k. ú. Štýřice, ve prospěch firmy Telefónica Czech Republic, a. s. - RM6/05439

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům p. č. 1483/3 a 1483/4 v k. ú. Štýřice, ve vlastnictví statutárního města Brna, spočívající v právu uložení, provozu, údržby a oprav podzemního vedení ve prospěch firmy Telefónica Czech Republic, a. s. za dohodnutou cenu ve výši 23.868,- Kč bez DPH za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení věcného břemene.
Smlouva o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 

56.

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 192/1 v k. ú. Štýřice
pro stavbu "SO 201 Most ev. č. BM-024 přes řeku Svratku na ul. Vídeňská v Brně na Poříčí" - RM6/05565

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 192/1 v k. ú. Štýřice ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s. p. jako povinného z věcného břemene, pro stavbu "SO 201 Most ev. č. BM-024 přes řeku Svratku na ul. Vídeňská v Brně na Poříčí", a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č.1230-136/2011, za dohodnutou cenu ve výši 410.400,- Kč a za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

57.

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 486 v k. ú. Město Brno - RM6/05424

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 58-60.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku
- část p. č. 486 v k. ú. Město Brno, ostat. plocha, ostat. komunikace, o výměře 3 m² za ú&#$03elem umístění l ks oboustranného reklamního panelu a 4 ks reklamních stožárů nesoucích vlajky.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

58.

Záměr pronájmu části opěrné zídky tvořící součást místní komunikace na pozemku p. č. 273/1 v k. ú. Město Brno - RM6/05459

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu části opěrné zídky tvořící součást místní komunikace na pozemku p. č. 273/1 ostat. plocha, ostat, komunikace, v k. ú. Město Brno za účelem umístění plakátovacích ploch o výměře 2 x (3m x 1,8m), tj. 10,8 m² a 2 x (4m x 1,8 m), tj. 14,4 m², sloužících k výlepu plakátů propagujících veřejné, kulturní, sportovní a obdobné obecně prospěšné akce.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

59.

Záměr pronájmu částí 2 pilířů při první podestě lávky pro pěší nad ulicemi Plotní a Zvonařka v k. ú. Trnitá - RM6/05460

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB souhlasí se záměrem pronájmu částí 2 pilířů při první podestě lávky pro pěší nad ulicemi Plotní a Zvonařka, v k. ú. Trnitá za účelem umístění l ks plakátovací plochy, orientované na první podestu a ramena rampy směrem k budově autobusového nádraží, o celkové velikosti plakátovací plochy 2 x 3 metry, tj. 6 m², za částku 650,- Kč/M² /rok, určené k v&#$06lepu plakátů propagujících veřejné, kulturní, sportovní a obdobné obecně prospěšné akce.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

60.

Nájem částí 2. souboru sekundárních kolektorů - 7., 8., 10. a 18. stavby a 3. souboru - 11. a 19. stavby v historickém jádru města Brna - RM6/05365

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje pronájem částí 2. souboru sekundárních kolektorů - 7., 8., 10. a 18. stavby a 3. souboru - 11. a 19. stavby nájemci obchodní společnosti MAXPROGRES, s. r. o., se sídlem Brno, Traťová 1, PSČ 619 00, IČ 25307126 dle Základních podmínek nájemní smlouvy a dle Základních cenových podmínek nájemní smlouvy schválených R5/094. RMB.
***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB učinit další kroky dle metodiky postupu pronájmu sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna schválené R5/094. schůzí Rady města Brna.
***
úkol č.: [R6/074/60]
zodpovídá: OTS MMB [39]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

61.

Rozšíření "Seznamu lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty" a záměr pronájmu částí místních komunikací - RM6/05533

Bylo hlasováno po kratší rozpravě zvlášť o jednotlivých odrážkách usnesení - pro druhou odrážku (pozemek p. č. 62/2 k. ú. Trnitá) hlasovali 4 členové, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování - tato část usnesení nebyla přijata. Poté se hlasovalo o zbývající části usnesení.

RMB schvaluje

1) rozšíření "Seznamu lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty" schváleného R6/067 schůzi RMB, bod č. 19
- o pozemek p. č. 592 v k. ú. M&#$01sto Brno, lokalita ul. Besední v rozsahu 2 parkovacích míst o celkové výměře 22 m²


Rozšíření "Seznamu lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty" tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu;

2) záměr pronájmu podle rozšíření "Seznamu lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty".

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

62.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0054110302565 ze dne 23. 11. 2011 na pronájem částí pozemku p. č. 1502/9 v k. ú. Štýřice - RM6/05425

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 63.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0054110302565 uzavřené dne 23. 11. 2011 na pronájem částí pozemku p. č.1502/9 v k. ú. Štýřice, ostat. plocha, jiná plocha, o celkové výměře 66 m² (umístění pevných stánků č. S3, S4 a S6) a o výměře 6 m² (prodejní místo č. 4 - umístění prodejn&#$08ho pultu) pro nájemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem tohoto dodatku č. 1.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

63.

Dodatek č. l k nájemní smlouvě č. 0054110302561 ze dne 3. 6. 2011 na pronájem části pozemku p. č. 1502/9 v k. ú. Štýřice - RM6/05426

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0054110302561 uzavřené dne 3. 6. 2011 na pronájem části pozemku p. č. 1502/9 v k. ú. Štýřice, ostat. plocha, jiná plocha, o výměře 22 m² (umístění pevného stánku č. S2) pro nájemce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem tohoto dodatku č. 1.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

68.

Návrh prodeje pozemku p. č. 74/48 v k. ú. Husovice - bývalé drážní těleso Tišnovka - RM6/05549

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 69-72.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. &#$03. 74/48 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 75 m²

v k. ú. Husovice xxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 116.875,- Kč a za podmínek návrhu kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

69.

Návrh prodeje pozemku p. č. 5545 v k. ú. Bystrc - RM6/05599

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku:
- p. č. 5545 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m²

v k. ú. Bystrc xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 24.433,- Kč a za podmínek návrhu kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

70.

Záměr prodeje pozemku p. č. 998/37 v k. ú. Starý Lískovec - RM6/05597

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost manželů xxxxxxxxxx ze dne 11. 6. 2012 o změnu návrhu smlouvy tak, aby práva odpovídající věcnému břemeni a zástavní právo byly zřízeny pouze na dobu určitou 20 let.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 998/37 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 371 m²

v k. ú. Starý Lískovec.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v návaznosti na smlouvu o budoucím prodeji pozemku, budoucí smlouvu o zřízení věcných břemen a budoucí smlouvu o zřízení zástavního práva uzavřenou dne 3. 5. 2010 mezi statutárním městem Brnem a manželi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

- prodej pozemku p. č. 998/37 - zastavěná plocha a nádvoří, o vým&#$01ře 371 m²

v k. ú. Starý Lískovec manželům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 842.170,- Kč;

- zřízení zástavního práva jako práva věcného k pozemku
p. č. 998/37 - zastav&#$01ná plocha a nádvoří, o výměre 371 m²

v k. ú. Starý Lískovec ve prospěch statutárního města Brna sloužícího k zajištění smluvní pokuty sjednané pro případ, že nebudou řádně naplněna práva odpovídající věcnému břemeni, tj. k zajištění pohledávky, která vznikne v období prvních 20 let ode dne uzavření této smlouvy;

- zřízení věcného břemene užívání sociálního zařízení umístěného v 1. nadzemním podlaží a skladu umístěného v 1. nadzemním podlaží objektu čp. 757 způsob využití jiná stavba postaveném na pozemcích p. č. 439/2 a 998/37, vše v k. ú. Starý Lískovec ve prospěch statutárního města Brna jako vlastníka pozemku p. č. 998/9 v k. ú. Starý Lískovec na dobu určitou 20 let;

za podmínek návrhů kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení zástavního práva.


 
Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

71.

Záměr prodeje pozemku p. č. 902/10, k. ú. Lesná, při ulici Okružní - RM6/05595

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- žádost pana xxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 2. 2. 2012 o odkoupení pozemku p. č. 902/10, k. ú. Lesná
- žádost pana xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze dne 14. 3. 2012 o přehodnocení záležitosti.

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku 902/10 - ostatní plocha, o výměře 2332 m² k. ú. Lesná.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 
 
 
 

72.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3278/46, 3278/15, 3278/17 vše v k. ú. Líšeň - RM6/05553

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB bere na vědomí
- žádost pana xxxxxx xxxxxxx o prodej pozemku p. č. 3278/46 v k. ú. Líšeň ze dne 4. 1. 2012
- přípis pana xxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 9. 5. 2012 obsahující cenový protinávrh kupní ceny pozemku p.č. 3278/17 ve výši 1.400,- Kč/m².


2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 3278/46 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²

- p. č. 3278/15 - ostatní plocha, o výměře 19 m²
- p. č. 3278/17 - ostatní plocha, o výměře 29 m²

vše v k. ú. Líšeň

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků
- p. č. 3278/46 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²

- p. č. 3278/15 - ostatní plocha, o výmě&#$04e 19 m²
- p. č. 3278/17 - ostatní plocha, o výměře 29 m²

vše v k.ú. Líšeň
panu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 157.354,- Kč a za podmínek návrhu kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

64.

Návrh prodeje pozemku p. č. 116/2 v k. ú. Trnitá z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a. s. - RM6/05607

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB.
Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálů společně s body 65-67. Pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 

 

65.

Návrh prodeje pozemku p. č. 2493 v k. ú. Slatina z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a. s. - RM6/05606

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.

 

66.

Návrh prodeje pozemků p. č. 225/49 a p. č. 225/93 oba v k. ú. Řečkovice z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a. s. - RM6/05559

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.

 
 
 
 

67.

Návrh prodeje pozemku p. č. 8280, p. č. 8317 a p. č. 8778 vše v k. ú. Židenice z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví společnosti Teplárny Brno, a. s. - RM6/05557

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.

 
 

73.

Záměr prodeje pozemků p. č. 5743, p. č. 5744 a p. č. 5745/2 v k. ú. Židenice - RM6/05552

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB bere na vědomí
- žádost spol. GLOBAL TRADE PROPERTY s. r. o. o prodej pozemků p. č. 5743, 5744 a 5745/2 vše v k. ú. Židenice ze dne 18. 10. 2010
- přípis spol. GLOBAL TRADE PROPERTY ze dne 9. 5. 2012, obsahující sdělení, že varianta podmíněně odloženého prodeje je pro spol. nepřijatelná
- stanovisko MČ Brno-Židenice, dle kterého MČ doporučuje prodej pozemků až po vydání kolaudačního souhlasu, na základě kterého bude možno užívat stavbu realizovanou na předmětných pozemcích
- žádost pana xxxxxxxx xxxxxxxx o prodej pozemků p. č. 5743, 5744 a 5745/2
vše v k.ú. Židenice ze dne 1. 12. 2011.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 5743 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m²
- p. č. 5744 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 102 m²

- p. č. 5745/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 67 m²

vše v k. ú. Židenice

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků
- p. č. 5743 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m²
- p. č. 5744 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 102 m²
- p. č. 5745/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 67 m²

vše v k. ú. Židenice
společnosti GLOBAL TRADE PROPERTY, s. r. o. za dohodnutou kupní cenu ve výši 498.800,- Kč a za podmínek návrhu kupní smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, 1 člen byl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 

74.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 305 v k .ú. Bystrc - RM6/05574

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 75-80.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 305 - ostatní plocha, ostat, komunikace, o výměře 9 m²

v k. ú. Bystrc.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
- prodej pozemku p. č. 305/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m²

v k. ú. Bystrc xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 22.321,- Kč
- zřízení věcného břemene uložení vodovodní přípojky inventární číslo 07288/67 na části pozemku p. č. 305/2 v k. ú. Bystrc, omezení činností v ochranném území a právo chůze a jízdy pro statutární město Brno a Brněnské vodárny a kanalizace , a. s.,
a za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

75.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 4079/1 v k. ú. Komín - RM6/05598

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje částí pozemku
- p. č. 4079/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 24 m²

v k. ú. Komín

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej
- pozemku p. č. 4079/9 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 11 m²

v k. ú. Komín
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do spoluvlastnictví
- pozemku p. č. 4079/10 - ostatní plocha, zeleň, o vým&#$01ře 13 m²

v k. ú. Komín xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 55.250,- Kč a za podmínek návrhu kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

76.

Záměr prodeje nebo pronájmu částí pozemku p. č. 2972 v k.ú. Slatina - RM6/05587

Bylo hlasováno bez rozpravy.


 
1. RMB bere na vědomí
- podání xxxxxxxxx xxxxxxx, advokátky, ve kterém sděluje, že její klienti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jsou ochotni odkoupit jimi užívané části pozemku p. č. 2972 v k. ú. Slatina za cenu 130,- Kč/m²;


- podání xxxxxxxxxxxxxxx ze dne 12. 3. 2012, ve kterém sděluje, že nabyla vlastnické
právo k části pozemku p. č. 2972 v k. ú. Slatina vydržením;

- podání manželů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze dne 8. 3. 2012, ve kterém sdělují, že nabyli vlastnické právo k části pozemku p. č. 2972 v k. ú. Slatina vydržením;

- podání xxxxxx xxxxxxxxxxx ze dne 31. 3. 2012 ve kterém uplatňuje vydržení části pozemku p. č. 2972 v k. ú. Slatina

2. RMB nesouhlasí s uznáním vydržení vlastnického práva k částem pozemku p. č. 2972 v k. ú. Slatina xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3. RMB souhlasí

a) se záměrem pronájmu
části pozemku p. č. 2972 - ostatní plocha, o výměře 57 m² v k. ú. Slatina


b) se záměrem prodeje nebo pronájmu
9 část&#$08 pozemku p. č. 2972 - ostatní plocha, o celkové výměře 512 m² v k. ú. Slatina
(7 m², 51 m², 59 m², 61 m², 59 m², 61 m², 57 m², 97 m², 60 m²)


c) s návrhem ceny za pronájem v těchto případech ve výši 30,- Kč/m² /rok


d) s návrhem kupní ceny v těchto případech ve výši 2.990,- Kč/m² včetně nákladů na převod + 1.000,- Kč návrh na vklad


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

77.

Záměr prodeje pozemku p. č. 349 v k. ú. Dvorska - RM6/05586

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


l . RMB bere na vědomí návrh na dispozici s majetkem města ze dne 22. 8. 2011 podaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - prodej pozemku p. č. 349 - orná půda, o výměře 437 m² v k. ú. Dvorska.


2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 349 - orná půda, o výměře 437 m² v k. ú. Dvorska


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

78.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1343/9, zřízení věcného břemene průchodu přes pozemek p. č. 1343/19, průchodu a průjezdu přes pozemek p. č. 1343/17 vše v k. ú. Líšeň - RM6/05577

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I. A).


1. RMB bere na vědomí podání manželů xxxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 19. 12. 2011, ve kterém podávají protinávrh kupní ceny za pozemek p. č. 1343/9 a sdělují že u pozemku p. č. 1343/17 mají zájem pouze o zřízení věcného břemene průjezdu bez povinnosti zpětné úhrady za užívání tohoto pozemku.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 1343/9 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 38 m²

v k. ú. Líšeň.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 1343/9 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 38 m²

v k. ú. Líšeň manželům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 98.850,- Kč za podmínky zřízení věcného břemene průchodu přes pozemek p. č. 1343/19 - ostatní plocha v k. ú. Líšeň ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na pozemky p. č. 1343/8, p. č. 1343/10 k. ú. Líšeň ve vlastnictví statutárního města Brna z úrovně Městské části Brno-Líšeň
a zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu přes pozemek
p. č. 1343/17 - ostatní plocha, o výměře 6 m²

v k. ú. Líšeň ve prospěch manželů xxxxxxxxxxxx jako vlastníků garáže na pozemku p. č. 1343/9 v k. ú. Líšeň a oprávněných z věcného břemene za dohodnutou cenu .1.350,- Kč + 20 % DPH ve výši 270,- Kč za podmínky zaplacení úhrady za užívání pozemku p. č. 1343/17 v k. ú. Líšeň za dva roky zpětně ve výši 540,- Kč a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

79.

Prodej pozemků v k. ú. Horní Heršpice z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace - návrh změny usnesení - RM6/05593

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků:
- p. č. 203/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 743 m²
- p. č. 215/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 131 m²

- p. č. 216/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 168 m²
- p. č. 222/21 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 148 m²

- p. č. 222/27 - orná půda, o výměře 668 m2,
- p. č. 1119/2 - ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 30 m2,
- části pozemku p. č. 203/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 900 m²

vše v k. ú. Horní Heršpice.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/011. konaného dne 6. 12. 2011, bod č. 54, odst. 1, který zní:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje
1. prodej pozemků:
- p. č. 203/4 - ostatn&#$08 plocha, ostatní komunikace, o výměře 743 m²
- p. č. 204/17 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 665 m²
- p. č. 215/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 131 m²

- p. č. 216/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 168 m²
- p. č. 222/21 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 148 m²
- p. č. 222/27 - orná půda, o výměře 668 m²

- p. č. 1119/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 30 m²

- část p. č. 203/16 označená dle GP č. 1687-183/2011 jako
- p. č. 203/16 - ostatní plocha ostatní komunikace, o výměře 900 m²

vše v k. ú. Horní Heršpice
z vlastnictví statutárního města Brno do vlastnictví ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace za dohodnutou kupní cenu 3.970.950,- Kč".

 

takto:

Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej pozemků:
- p. č. 203/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 743 m²
- p. č. 215/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 131 m²

- p. č. 216/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 168 m²
- p. č. 222/21 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 148 m²
- p. č. 222/27 - orná půda, o výměře 668 m²

- p. č. 1119/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 30 m²
- části pozemku p. č. 203/16 označené dle GP č. 1687-183/2011 jako p. č. 203/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 900 m²

vše v k. ú. Horní Heršpice
z vlastnictví statutárního města Brno do vlastnictví ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace za dohodnutou kupní cenu 4.375.768,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Odst. 2 a 3 usnesení Z6/011. zasedání ZMB konaného dne 6. 12. 2011, bod č. 54, zůstávají v platnosti beze změny."

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

80.

Návrh budoucího prodeje pozemků p. č. 788 a 880, vše v k. ú. Komárov a návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu - změna usnesení - RM6/05578

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje změnu přílohy č. 19, bodu č. 35 usnesení R6/053 schůze RMB konané dne 1. 2. 2012, tj. Smlouvy o právu provést na části pozemku p. č. 752/1 v k. ú. Komárov stavbu "Příjezdová cesta k zahradám, ul. Klášterského", spočívající ve změně rozsahu příjezdové cesty, a to ve znění smlouvy o právu provést stavbu, která tvoří přílohu č. 20a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy o právu provést stavbu specifikované v předchozím odstavci.

3. RMB mění odstavec 5. usnesení R6/053 schůze RMB konané dne 1. 2. 2012, bod č. 35, který zní:

"RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit budoucí prodej pozemků
- p. č. 788 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 39 m²
- p. č. 880 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 362 m²

vše v k. ú. Komárov
panu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 497.240, Kč
a za podmínek smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a vybudovaní komunikace.


takto:

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit budoucí prodej pozemků
- p. č. 788 - ost. p1ocha, jiná p1ocha, o výměře 39 m²
- p. č. 880 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 362 m²

vše v k. ú. Komárov
panu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 497.240, -Kč a za podmínek smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a vybudování komunikace v rozsahu dle zákresu, jež tvoří přílohu této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

81.

Návrh nabytí pozemku p. č. PK 1699 v k. ú. Židenice - RM6/05560

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 82-91.


1. RMB bere na vědomí nabídku paní xxxxxxxxxx xxxxxxx na odkoupení pozemku p.č. PK 1699 v k.ú. Židenice za kupní cenu 50.200,- Kč.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- nabytí pozemku
p. č. PK 1699 o výměře 251 m² v k. ú. Židenice z vlastnictví paní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 50.200,- Kč a za podmínek kupní smlouvy;

- MČ Brno-Židenice svěření
pozemku p. č. PK 1699 o výměře 251 m² v k. ú. Židenice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 91 přílohy č. 4. vyh1. statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, po nabytí právní moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

82.

Návrh nabytí pozemku PK p. č. 621/2 v k. ú. Královo Pole, nyní k. ú. Medlánky - návrh na změnu usnesení R6/069. schůze RMB - RM6/05554

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB bere na vědomí dopis paní xxxxxxxxxx xxxxxxx ze dne 14. 6. 2012, kterým žádá o projednání její nabídky na prodej pozemku PK p. č. 621/2 o výměře 770 m² v k. ú. Královo Pole za kupní cenu 1.200,- Kč/m² - 1.000,- Kč/m² v orgánech města Brna (snížený návrh kupní ceny).


2. RMB nesouhlasí se změnou usnesení schůze RMB č. R6/069, konané dne 6. 6. 2012, bod č.78, odstavec 2, které zní:

"2. RMB nesouhlasí se záměrem nabytí pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci -parcely původ Pozemkový katastr (PK) p. č. 62112 - o výměře 770 m² v k. ú. Královo Pole zapsaného na LV č. 922 pro k. ú. Medlánky z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna."


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

83.

Návrh bezúplatného nabytí pozemku p. č. 3670/4 v k. ú. Královo Pole - RM6/05519

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. č. 3670/4 - ostatní plocha, ostatn&#$08 komunikace, o výměře 359 m² v k. ú. Královo Pole, obec Brno, z vlastnictví ČR - Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci, na statutární město Brno.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

84.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 784 v k. ú. Soběšice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/05591

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. 784 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2371 m², v k. ú. Soběšice, z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

85.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1716 v k. ú. Staré Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/05589

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1716 - ostatní plocha, ostatn&#$08 komunikace, o výměře 4 064 m² v k. ú. Staré Brno, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

86.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 64 v k. ú. Staré Brno, z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/05590

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. 64 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 631 m² v k. ú. Staré Brno, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

87.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 55/6 v k. ú. Obřany z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/05592

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. 55/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 43 m², v k. ú. Obřany, z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

88.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4073/3 v k. ú. Královo Pole z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/05605

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č.4073/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 28 m² v k. ú. Královo Pole z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

89.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1541/10 v k. ú. Komárov z vlastnictví ČR- ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/05604

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1541/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 43 m² v k. ú. Komárov z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 

90.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 14/12, p. č. 14/21, p. č. 14/31, p. č. 14/34, p. č. 14/42 a p. č. 14/52 v k. ú. Jundrov z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/05602

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 14/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 20 m²
- p. č. 14/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 19 m²

- p. č. 14/31 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 16 m²
- p. č. 14/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 21 m²
- p. č. 14/42 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m²

- p. č. 14/52 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m²

vše v k. ú. Jundrov z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

91.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 8347/22, p. č. 8347/23 a p. č. 8347/63 v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/05603

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků
- p. č.8347/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 30 m²
- p. č. 8347/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 157 m²
- p. č. 8347/63 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m²

vše v k. ú. Židenice z vlastnictví České republiky-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

92.

Návrh změny části usnesení R6/069. schůze Rady města Brna, bod č. 85 - záměr bezúplatného převodu pozemků p. č. 369 a p. č. 370 v k. ú. Husovice mezi ul. Vranovská a Rotalova - žádost občanského sdružení Orel jednota Brno-Husovice - RM6/05584

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB bere na vědomí dopis občanského sdružení Orel jednota Brno-Husovice ze dne 22. 6. 2012 obsahující žádost
- zřídit předkupní právo ve prospěch statutárního města Brna k pozemkům p. č. 369 a p. č. 370 v k. ú. Husovice, jako časově omezené na dobu 15 let,
- umožnit užívání předmětu daru ke stávajícím využití - provoz restaurace Orlovna, provoz galerie a pronájem bytu v budově občanské vybavenosti, č. p. 1033 (Vranovská č. or. 93) na pozemku p. č. 369 v k. ú. Husovice a pořádání sportovních a kulturních akcí na hřišti na pozemku p. č. 370 v k. ú. Husovice za podmínky, že výnos z této činnosti bude využit občanským sdružením Orel jednota Brno-Husovice k uskutečnění jeho činnosti, a dále pak oprav, údržby a provozu objektu Vranovská č. or. 93.

2. RMB mění část usnesení R6/069. schůze Rady města Brna konané dne 6. 6. 2012, bod č. 85, které zní:

"Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit:

a) bezúplatný převod pozemků:
- p. č. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.141 m²
- p. č. 370 - ostatní plocha, o výměře 1.225 m²
v k. ú. Husovice, o celkové výměře 2.366 m²

z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví občanského sdružení Orel jednota Brno - Husovice, se souhlasem České katolické charity,

b) zřízení předkupního práva jako práva věcného k pozemkům:
- p. č. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.141 m²
- p. č. 370 - ostatní plocha, o výměře 1.225 m²,

v k. ú. Husovice ve prospěch statutárního města Brna
a za podmínek darovací smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva."


takto:

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit:

a) bezúplatný převod pozemků:
- p. č. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.141 m²
- p. č. 370 - ostatní plocha, o výměře 1.225 m²
v k. ú. Husovice, o celkové výměře 2.366 m², z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví občanského sdružení Orel jednota Brno-Husovice, se souhlasem České katolické charity, za účelem nekomerčního využití jako křesansko kulturně společenského a sportovního centra, přičemž za nekomerční využití smluvní strany považují též stávající využití - tj. provoz restaurace Orlovna, provoz galerie a pronájem bytu v budově občanské vybavenosti, č. p. 1033 (Vranovská č. or. 93) na pozemku p. č. 369 v k. ú. Husovice a pořádání sportovních a kulturních akcí na hřišti na pozemku p. č. 370 v k. ú. Husovice, to vše za podmínky, že výnos z této činnosti bude využit občanským sdružením Orel jednota Brno-Husovice k uskutečnění jeho činnosti dle stanov, a dále pak k opravám, údržbě a provozu objektu Vranovská č. or. 93;

b) zřízení předkupního práva jako práva věcného k pozemkům:
- p. č. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.141 m²
- p. č. 370 - ostatní plocha, o výměře 1.225 m²

v k. ú. Husovice ve prospěch statutárního města Brna bez časového omezení a za podmínek darovací smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 
 

93.

Návrh na přijetí nemovitého majetku - podílu id. 1/30 na pozemcích p. č. 4767/280, p. č. 4770/20, k. ú. Královo Pole statutárním městem Brnem dle ust. § 175h odst. 2 o. s. ř. - RM6/05558

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost notářky xxxxxxxxx xxxxxxxx, notářky soudní komisařky ze dne 22. 11. 2011 ke sp. zn. 59 D 504/2008, 1 Nd 268/2008, o sdělení souhlasu statutárního města Brna s vydáním nemovitého majetku nepatrné hodnoty městu Brnu podle ust. § 175h odst. 2 občanského soudního řádu (o. s. ř.), statutárnímu městu Brnu jako vypraviteli pohřbu zemřelé xxxxxxx xxxxxxxx, nar. 27. 3. 1955, posl. bytem Husova 5, Brno, zemř. 4. 1. 2008.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit přijetí nemovitého majetku, a to: spoluvlastnický podíl id. 1/30 na pozemcích:
- p. č. 4767/280 - orná půda, o výměře 817 m²
- p. č. 4770/20 - ostatní plocha, o výměře 44 m²

oba v k. ú. Královo Pole, obec Brno,
který se vydává jako majetek nepatrné hodnoty ve smyslu ust. § 175h odst. 2 o. s. ř. do vlastnictví statutárního města Brna jako vypraviteli pohřbu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

94.

Návrh směny pozemku p.č. 2133/1 v k. ú. Pisárky za pozemek p. č. 405/1 v k. ú. Královo Pole - RM6/05600

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 95-96.


Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

1) směnu pozemku
- p. č. 2133/1 - zahrada, o výměře 1 074 m²

v k. ú. Pisárky ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek
- p. č. 405/1 - ostatní plocha, jin&#$07 plocha, o výměře 428 m²

v k. ú. Královo Pole ve vlastnictví společnosti C3A, a. s.
s doplatkem směny ve výši 2.675.450,- Kč ve prospěch statutárního města Brna;

2) zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 2133/1 v k. ú. Pisárky, spočívající v
- povinnosti vlastníka pozemku p.č. 2133/1 v k.ú. Pisárky strpět na části tohoto pozemku v rozsahu dle GP č. 1331-118/2012 uložení vedení vodovodní přípojky in. č. 07435/3 vč. jejího ochranného území
ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.;

3) zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 2133/1 v k.ú. Pisárky, spočívající v
- povinnosti vlastníka pozemku p. č. 2133/1 v k. ú. Pisárky strpět na části tohoto pozemku v rozsahu dle GP č. 1331-118/2012 uložení trakčního stožáru a převěsů trolejového vedení ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. za podmínek uvedených ve směnné smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

95.

Směna pozemků v k. ú. Medlánky mezi statutárním městem Brnem a společností Technologický park Brno, a. s. - návrh změny usnesení - RM6/05546

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem směny části pozemků:
- p. č. 839/66 - orná půda, o výměře 3595 m²

- p. č. 839/70 - orná půda, o výměře 555 m²

a částí pozemků ve zjednodušené evidenci parcela původ pozemkový katastr (PK)
- p. č. 661 o výměře 425 m²
- p. č. 665 o výměře 332 m²

vše v k. ú. Medlánky o celkové výměře 4.907 m²


2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/016. konaného dne 19. 6. 2012, bod č. 114, které zní:

"Zastupitelstvo města Brna bere na vědomí žádost společnosti Technologický park Brno, a. s., o směnu pozemků v k. ú. Medlánky mezi statutárním městem Brnem a společností Technologický park Brno, a. s. za účelem pokračování výstavby Technologického parku Brno.

ZMB schvaluje směnu části pozemků:
- p. č. 839/66 orná půda označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 839/182 orná půda o výměře 3595 m²
- p. č. 839/70 - orná půda označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 839/186 orná půda o výměře 555 m²

- p. č. 839/69 orná půda označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 839/184 orná půda o výměře 2036 m²

a částí pozemků ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr (PK)
- p. č. 661 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 839/180 orná půda o výměře 425 m²
- p. č. 665 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 839/179 orná půda o výměře 332 m² vše v k. ú. Medlánky ve vlastnictví statutárního města Brna o celkové výměře 6.943 m2

za části pozemků ve zjednodušené evidenci -parcela původ pozemkový katastr (PK)
- p. č. 660/1 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 755/19 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 41 m2

- p. č. 660/1 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 839/181 orná půda o výměře 1794 m2

- p. č. 668/2 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 755/18 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 92 m2

- p. č. 668/2 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 839/178 orná půda o výměře 1942 m2

- p. č. 669/4 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 755/8 ostatní plocha ostatní
komunikace o výměře 39 m2

- p. č. 669/4 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 839/176 orná půda o výměře 1240 m2

- p. č. 673/1 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 755/22 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 50 m2

- p. č. 673/1 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 839/175 orná půda o výměře 1403 m2

- p. č. 677/1 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 755/20 ostatní plocha ostatní
komunikace o výměře 23 m2

- p. č. 677/1 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 839/174 orná půda o výměře 603 m2

vše v k. ú. Medlánky ve vlastnictví společnosti Technologický park Brno, a. s. o celkové výměře 7.227 m2

s doplatkem směny ve výši 5.737.500,- Kč ve prospěch statutárního města Brna za podmínek uvedených ve směnné smlouvě, která tvoří přílohu č. 88 těchto usnesení."

takto:

1. Zastupitelstvo města Brna bere na vědomí žádost společnosti Technologický park Brno, a. s., ze dne 28. 6. 2012 o vypuštění části pozemku p.č. 839/69 v k. ú. Medlánky ze směny pozemků v k.ú. Medlánky mezi statutárním městem Brnem a společností Technologický park Brno, a. s.

2. Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemků:
- p. č. 839/66 orná půda označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 839/182 - orná půda, o výměře 3595 m2

- p. č. 839/70 - orná půda označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 839/186 orná půda o výměře 555 m2

a částí pozemků ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr (PK)
- p. č. 661 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 839/180 orná půda o výměře 425 m2
- p.č. 665 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 839/179 orná půda o výměře 332 m2
vše v k. ú. Medlánky ve vlastnictví statutárního města Brna o celkové výměře 4.907 m2 za části pozemků ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr (PK) - p. č. 660/1 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 755/19 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 41 m2

- p. č. 660/1 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 839/181 orná půda o výměře 1794 m2

- p. č. 668/2 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 755/18 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 92 m2

- p. č. 668/2 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 839/178 orná půda o výměře 1942 m2

- p. č. 669/4 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 755/8 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 39 m²

- p. č. 669/4 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 839/176 orná půda o výměře 1240 m²

- p.č. 673/1 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 755/22 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 50 m²
- p. č. 673/1 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 839/175 orná půda o výměře 1403 m²

- p. č. 677/1 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 755/20 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 23 m²
- p. č. 677/1 označené dle GP č. 1283-82/2012 jako p. č. 839/174 orná půda o výměře 603 m²

vše v k. ú. Medlánky ve vlastnictví společnosti Technologický park Brno, a. s. o celkové výměře 7.227 m²


s doplatkem směny ve výši 240.300,- Kč ve prospěch statutárního města Brna za podmínek uvedených ve směnné smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

96.

Směna budovy č. p. 712 Lidická 61 s pozemkem p. č. 1174 v k. ú. Veveří za nemovitosti ve vlastnictví ČR - příslušnost hospodařit Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje - návrh změny usnesení Z5/038. zasedání ZMB, bod č. 127 - RM6/05594

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí

 • skutečnost že směnná smlouva č. 0063100404900 uzavřená s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje dne 10. 11. 2010 nebyla Ministerstvem financí z důvodu výhrad ke znaleckým posudkům o ceně směňovaných nemovitostí schválena a nenabyla proto platnosti a účinnosti;
 • skutečnost, že na základě neschválení směnné smlouvy Ministerstvem financí a výhrad Ministerstva financí ke znaleckým posudkům byly zpracovány nové znalecké posudky o ceně nemovitostí navrhovaných do směny;
 • návrh Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ze dne 10. 7. 2012 na změnu směnné smlouvy dle připomínek Ministerstva financí, spočívající v novém ocenění směňovaných nemovitostí a vypuštění nemovitostí Drobného 18, č. p. 295 s pozemkem p. č. 3322 v k. ú. Černá Pole z předmětu směny na straně ČR, s doplatkem směny ze strany města Brna ve výši rozdílu cen směňovaných nemovitostí, který činí dle aktuálních znaleckých posudků 711.540,- Kč (nemovitosti města - cena zjištěná, nemovitosti ČR - cena obvyklá).


2. RMB souhlasí se záměrem směny nemovitostí:
budova č. p. 712 občanská vybavenost na p. č. 1174
p. č. 1174 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3614 m² vše v k. ú. Veveří.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu usnesení Z5/038. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 5. 10. 2010, bod č. 127, které zní:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje směnu nemovitostí:
budova č. p. 712 občanská vybavenost na p. č. 1174
- p. č. 1174 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3614 m²

vše v k. ú. Veveří v majetku statutárního města Brna za nemovitosti
- p. č. 3322 - o výměře 1538 m², zastavěná plocha a nádvoří

- budova, č. p. 295 na p. č. 3322 vše v k. ú. Černá Pole
id. 1/3 p. č. 544 - o výmě&#$04e 223 m², zastavěná plocha a nádvoří

id. 1/3 budovy č. p. 192 na p. č. 544
vše v k. ú. Stránice
budova bez čp/če, jiná stavba, na p. č. 2503/115
budova bez čp/če, jiná stavba, na p. č. 2503/116
budova bez čp/če, jiná stavba, na p. č. 2503/120
vše v k. ú. Černovice
- p. č. 5732/3 - o výměře 1297 m², ostatní plocha, ostatní komunikace
- p. č. 5732/4 - o výměře 1138 m², ostatní plocha, zeleň
- p. č. 5732/5 - o výměře 890 m², ostatní plocha, zeleň
- p. č. 5732/6 - o výměře 5394 m², ostatní plocha, zeleň
- p. č. 5732/9 - o výměře 864 m², ostatní plocha, zeleň
- p. č. 5732/11 - o výměře 135 m², ostatní ploch, zeleň
- p. č. 5732/12 - o výměře 125 m², ostatní plocha, ostatní komunikace
- p. č. 5732/13 - o výměře 375 m², ostatní plocha, zeleň
vše v k. ú. Židenice
- p. č. 1173 - o výměře 66 m², zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
- p. č. 1174 - o výměře 161 m², zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště
- p. č. 1175 - o výměře 17 m², zastavěná plocha a nádvoř&#$08, zbořeniště
vše v k. ú. Husovice
- p. č. 416/4 - o výměře 71 m², ostatní plocha, zeleň
v k. ú. Stránice
- p. č. 1099/3 - o výměře 612 m², ostatní plocha, jiná plocha
- p. č. 1099/4 - o výměře 70 m², ostatní plocha, jiná plocha

vše v k. ú. Veveří
- p. &#$03. 3670/2 - o výměře 61 m², zastavěná plocha a nádvoří
- p. č. 3670/3 1- o výměře 264 m², zastavěná plocha a nádvoří

vše v k. ú. Černá Pole
vše ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje s doplatkem směny ve výši rozdílu ceny obvyklé směňovaných nemovitostí, j. 19.157.000, Kč ze strany statutárního města Brna a za podmínek směnné smlouvy, která tvoří přílohu č. 85 těchto usnesení."


takto:

Zastupitelstvo města Brna schvaluje směnu nemovitostí:
budova č. p. 712 občanská vybavenost na p. č. 1174
- p. č. 1174 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3614 m²

vše v k. ú. Veveří v majetku statutárního města Brna za nemovitosti:
id. 1/3 p. č. 544 - o výměře 223 m², zastavěná plocha a nádvoří

id. 1/3 budovy č. p. 192 na p. č. 544
vše v k. ú. Stránice
budova bez čp/če, jiná stavba, na p. č. 2503/115
budova bez čp/če, jiná stavba, na p. č. 2503/116
budova bez čp/če, jiná stavba, na p. č. 2503/120
vše v k. ú. Černovice
- p. č. 5732/3 - o výměře 1297 m², ostatní plocha, ostatní komunikace

- p. č. 5732/4 - o výměře 1138 m², ostatní plocha, zeleň
- p. č. 5732/5 - o výměře 890 m², ostatní plocha, zeleň
- p. č. 5732/6 - o výměře 5394 m², ostatní plocha, zeleň
- p. č. 5732/9 - o výměře 864 m², ostatní plocha, zeleň
- p. č. 5732/11 - o výměře 135 m², ostatní ploch, zeleň
- p. č. 5732/12 - o výměře 125 m², ostatní plocha, ostatní komunikace
- p. č. 5732/13 - o výměře 375 m², ostatn&#$08 plocha, zeleň
vše v k. ú. Židenice
p. č. 1173 - o výměře 66 m², zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště p. č. 1174 - o výměře 161 m², zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště p. č. 1175 - o výměře 17 m², zastavěná plocha a nádvoří,

zbořeniště vše v k. ú. Husovice
- p. č. 416/4 - o výměře 71 m², ostatní plocha, zeleň
v k.ú. Stránice
- p. č. 1099/3 o výměře 612 m², ostatní plocha, jiná plocha
- p. č. 1099/4 o výměře 70 m², ostatní plocha, jiná plocha

vše v k. ú. Veveří
- p. č. 3670/2 - o výmě&#$04e 61 m², zastavěná plocha a nádvoří
- p. č. 3670/3 - o výměře 264 m², zastavěná plocha a nádvoří

vše v k. ú. Černá Pole
vše ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje s doplatkem směny ve výši 711.540,-Kč ze strany statutárního města Brna a za podmínek směnné smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

97.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemku p. č. 1785/1 v k. ú. Bystrc - RM6/05556

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, 3 členové byli proti, nikdo se nezdržel hlasování - usnesení nebylo přijato.

 
 

98.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2362/42 v k. ú. Žabovřesky - RM6/05548

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 99-102.


1. RMB bere na vědomí skutečnost, že xxxxxxxx xxxxxxxx požádal dne 23. 4. 2012 o pronájem části pozemku p. č. 2362/42 o vým&#$01ře 40 m² v k. ú. Žabovřesky

2. RMB nesouhlasí se záměrem pronájmu části pozemku
- p. č. 2362/42 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 40 m²

v k. ú. Žabovřesky.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

99.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 853, 854 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/05547

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu
- části pozemku p. č. 853 - orná půda, o výměře 76 m²
- části pozemku p. č. 854 - orná půda, o výměře 71 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice

Schváleno jednomyslně 9 členy.

100.

Návrh pronájmu pozemků p. č. 2249/28, p. č. 2249/29 a p. č. 2258/3 v k. ú. Starý Lískovec - RM6/05523

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje nájem pozemků
- p. č. 2249/28 - ostatní plocha, o výměře 19 m²
- p. č. 2249/29 - ostatní plocha, o výměře 17 m²
- p. č. 2258/3 - ostatní plocha, o výměře 9 m²

v Brně, k. ú. Starý Lískovec, Bytovému družstvu Vltavská 15 v Brně, družstvo, se sídlem Brno, Vltavská 247/15, PSČ 625 00 za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

101.

Pronájem pozemků p. č. 674/96, p. č. 674/97, st. p. č. 1308/2 v k. ú. Rosice u Brna - RM6/05543

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje nájem pozemků v majetku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
- p. č. 674/96 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 256 m²
- p.č. 674/97 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 71 m²

- st. p. č. 1308/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 117 m²

vše v k. ú. Rosice u Brna, statutárnímu městu Brnu za nájemné ve výší 8.880 Kč/rok se sjednáním úhrady za užívání pozemků p. č. 674/96, 674/97, 1308/2 v k. ú. Rosice u Brna za 2 roky zpětně, tj. za období do 31. 12. 2011 ve výši 9,- Kč/m²/rok a za období od 1. 1. 2012 ve výši 20,- Kč/m²/rok a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 22tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

102.

Pronájem části pozemku p. č. 6643/7 v k. ú. Líšeň - RM6/05542

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí podání Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova čp. 2902 ze dne 4. 5. 2012, ve kterém navrhuje symbolické nájemné 1,- Kč/rok a dále navrhuje, aby celoroční správu a údržbu schodiště na pronajaté části pozemku byl povinen provádět pronajímatel.

2. RMB nesouhlasí
- s návrhem Společenství vlastn&#$08ků jednotek Sedláčkova čp. 2902 na stanovení výše nájemného za pronájem části pozemku p. č. 6643/7 - ostatní plocha, o výměře 20 m² v k. ú. Líšeň Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova čp. 2902 za účelem užívání k uložení monolitické desky, sloužící jako schodiště, v částce 1,-Kč/rok;

- s návrhem Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova čp. 2902, aby celoroční správu a údržbu schodiště byl povinen provádět pronajímatel.

3. RMB schvaluje pronájem části pozemku p. č. 6643/7 - ostatní plocha, o výměře 20 m² v k. ú. Líšeň Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova čp. 2902, za účelem užívání k uložení monolitické desky, sloužící jako schodiště, za dohodnutou cenu nájemného 1.500,- Kč/rok za podmínky, že nájemce zajistí na vlastní náklady celoroční správu a údržbu schodiště a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

103.

Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě u uzavření budoucí kupní smlouvy předkupním právem uzavřené se společností CTP Invest, spol. s r. o. - dispozice s pozemkem p. č. 2309/88 v k. ú. Slatina - lokalita BPZ - ČT - RM6/05545

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem č. 6312172019 uzavřené dne 24. 4. 2012 mezi statutárním městem Brnem a společností CTP Invest, spol. s r. o., jehož předmětem je

 • přistoupení společnosti CTP Invest IX, spol. s r. o. ke všem právům, povinnostem a závazkům, jak z předmětné smlouvy vyplývají pro společnost CTP Invest, spol. s r. o.
 • změna zajištění závazků z kupní smlouvy z původně sjednaného budoucího zástavního práva k pozemku p. č. 2309/88 v k. ú. Slatina na nově sjednávané budoucí zástavní právo k pozemkům odpovídající hodnoty, jež budou prosté zatížení právy třetích osob v části týkající se nájemní smlouvy.

Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 k nájemní smlouvě a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy s předkupním právem č. 6312172019 uzavřené dne 24. 4. 2012 mezi statutárním městem Brnem a společností CTP Invest, spol. s r. o., jehož předmětem je

 • přistoupení společnosti CTP Invest IX, spol. s r. o. ke všem právům, povinnostem a závazkům, jak z předmětné smlouvy vyplývají pro společnost CTP Invest,spol. s r. o.
 • změna zajištění závazků z kupní smlouvy z původně sjednaného budoucího zástavního práva k pozemku p. č. 2309!88 v k. ú. Slatina na nově sjednávané budoucí zástavní právo k pozemkům odpovídající hodnoty, jež budou prosté zatížení právy třetích osob


a za podmínek dodatku č. 1, a to v části týkající se budoucího prodeje a budoucí zástavy a budoucího zřízení předkupního práva.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

104.

Žádost společnosti STYL 2000 spol. s r. o. o odložení splatnosti nájemného z nájemní smlouvy č. 62042035 - RM6/05544

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměňujícím návrhu usnesení.


1. RMB bere na vědomí
žádost společnosti STYL 2000 spol. s r. o. ze dne 26. 6. 2012 o odložení splatnosti nájemného splatného ke dni 30. 6. 2012 za pronájem pozemku p. č. 610 - ost. plocha, manipul. plocha, o výměře 585 m² v k. ú. Zábrdovice na základě nájemní smlouvy č. 62042035 za rok 2012 ve výši 229.448,- Kč, a to do 30. 9. 2012, z důvodu pozdních plateb od zákazníků společnosti.


2. RMB nesouhlasí s odložením splatnosti nájemného splatného ke dni 30. 6. 2012 za pronájem pozemku p. č. 610 - ost. plocha, manipul. plocha, o výměře 585 m² v k. ú. Zábrdovice společnosti STYL 2000 spol. s r. o. na základě nájemní smlouvy č. 62042035 za rok 2012 ve výši 229.448,- Kč, a to do 30. 9. 2012.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

106.

Vydání souhlasu s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany a společností Frentech Aerospace s. r. o. - RM6/05601

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 107.


1. RMB bere na vědomí žádost stavebníka Frentech Aerospace s. r. o. ze dne 18. 7. 2012 o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na umístění a provedení stavby "Čistá místnost - vestavba do objektu výrobní haly stávající místnosti montáže a betonová plocha s technologií čisté místnosti na pozemku p. č. 2234/2, 2234/64 k. ú. Maloměřice v areálu firmy Frentech Aerospace s. r. o., při ul. Jarní 48, obec Brno".

2. RMB souhlasí

 • s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany a společností Frentech Aerospace s. r. o. v souladu s ustanoveními §78 odst. 3 až 5 a § 116 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, na umístění a provedení stavby "Čistá místnost - vestavba do objektu výrobní haly stávající místnosti montáže a betonová plocha s technologií čisté místnosti na pozemku p.č. 2234/2, 2234/64 k. ú. Maloměřice v areálu firmy Frentech Aerospace s. r. o., při ul. Jarní 48, obec Brno"

za splnění podmínky, že stavba bude umístěna a provedena v souladu s dokumentací pro územní a stavební řízení zpracovanou Ing. Pavlem Jakešem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a v souladu se všemi podmínkami, obsaženými ve stanoviscích příslušných dotčených orgánů a vyjádřeních jednotlivých útvarů Magistrátu města Brna, vydaných k výše uvedené stavbě.

3. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB připojením podpisu k souhlasu třetích osob s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno- Maloměřice a Obřany a společností Frentech Aerospace s. r. o. na umístění a provedení stavby nazvané "Čistá místnost - vestavba do objektu výrobní haly stávající místnosti montáže a betonová plocha s technologií čisté místnosti na pozemku p. č. 2234/2, 2234/64 k. ú. Maloměřice v areálu firmy Frentech Aerospace s. r. o., při ul. Jarní 48, obec Brno" ve smyslu ustanovení § 161 odst. 1 a § 168 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

107.

Vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávních smluv o umístění stavby a provedení stavby s názvem "Ulice Prušánecká, úprava chodníku pro možnost pojezdu" mezi Odborem finančním a výstavby ÚMČ města Brna, Brno-Vinohrady a MČ Brno-Vinohrady - RM6/05585

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost MČ Brno-Vinohrady ze dne 16. 7. 2012, o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávních smluv o umístění stavby a pro provedení stavby s názvem "Ulice Prušánecká, úprava chodníku pro možnost pojezdu".

2. RMB souhlasí

 • s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Odborem finančním a výstavby, ÚMČ města Brna, Brno-Vinohrady a MČ Brno-Vinohrady o umístění stavby s názvem "Ulice Prušánecká, úprava chodníku pro možnost pojezdu" v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 až 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

 • s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Odborem finančním a výstavby, ÚMČ města Brna, Brno-Vinohrady a MČ Brno-Vinohrady o provedení stavby s názvem "Ulice Prušánecká, úprava chodníku pro možnost pojezdu" v souladu s ustanovením § 116 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění


za splnění podmínky, že stavba bude umístěna a provedena v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Filipem Haškou, odpovědným projektantem, a v souladu se všemi podmínkami, obsaženými ve stanoviscích příslušných dotčených orgánů a vyjádřeních jednotlivých útvarů Magistrátu města Brna, vydaných k výše uvedeným stavbám

 
3. RMB pověřuje
- vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem vyjádření obsahujícího souhlas s uzavřením veřejnoprávních smluv mezi Odborem finančním a výstavby, ÚMČ města Brna, Brno-Vinohrady a MC Brno-Vinohrady;

- vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem příloh veřejnoprávních smluv uzavřených mezi Odborem finančním a výstavby, ÚMČ města Brna, Brno-Vinohrady a MČ Brno-Vinohrady, nazvaných "Písemný souhlas třetích osob s touto smlouvou dle ustanovení § 161 odst. 1 až § 168 správního řádu".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

108.

Vydání souhlasu s umístěním stavbu "Areál PPV, VUT v Brně - prodloužení areálového vodovodu", návrh na vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy a s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou - RM6/05579

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost stavebníka Vysokého učení technického v Brně ze dne 27. 7. 2012, zastoupeného Ing. Ilonou Liškovou, o vyjádření k dokumentaci pro umístění stavby a o souhlas s projednáním územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy.

2. RMB souhlasí
- s umístěním stavby nazvané "Areál PPV, VUT v Brně - prodloužení areálového vodovodu" na pozemcích p. č. 5607/20, 5607/6, 5611/20, 5615/18, 4851/1, 4850/5, 4850/1, 4849/6, 4849/1, 4848/1, 4847/1, 4805, 4804, 4803, 4802/1, 4801/1, 4802/1, 5598/1, 5599/3, 5599/1, 5596/1, které jsou ve vlastnictví Vysokého učení technického v Brně, p. č. 5615/20, 5611/8, 5611/21, 5607/8, 5615/8, 5613/8, 5614/7, 5607/14, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, p. č. 5614/8, 5598/2, které jsou ve vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR, vše v k. ú. Královo Pole;

- s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-Královo Pole a Vysokým učením technickým v Brně v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 až 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, na umístění stavby "Areál PPV, VUT v Brně - prodloužení areálového vodovodu"

za splnění podmínky, že stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro územní řízení, zpracovanou společností PROJEKTY TZB s. r. o., a v souladu se všemi podmínkami, obsaženými ve stanoviscích příslušných dotčených orgánů a vyjádřeních jednotlivých útvarů Magistrátu města Brna, vydaných k výše uvedené stavbě.

3. RMB pověřuje
- vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem vyjádření obsahujícího souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-Královo Pole a Vysokým učením technickým v Brně,
- vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem přílohy veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-Královo Pole a Vysokým učením technickým v Brně, nazvané "Písemný souhlas třetích osob s touto smlouvou dle ustanovení §161 odst. 1 a §168 správního řádu".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

105.

Návrh dohod mezi statutárním městem Brnem, společností BI-SOFT CZ a. s. a Ing. Miroslavem Bartoněm, správcem dlužníka Barbora Hošnová a Petrem Cibulkou, zástupcem věřitelů v insolvenčním řízení dlužníka Barbory Hošnové k narovnání vlastnického práva k nemovitostem: budova č. p. 271/Pisárecká or. č. 13 s pozemky p.č. 1413, 1414, 1415, k. ú. Pisárky - RM6/05588

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Sršeň, Ph.D. vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 

109.

Vydání souhlasu s odstraněním prádelny ve dvoře objektu Opletalova 4, na pozemku p. č. 582, k. ú. Město Brno - RM6/05596

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí s odstraněním prádelny ve dvoře objektu Opletalova č. p. 592, č. o. 4, na pozemku p. č. 582 v k. ú. Město Brno za podmínky vyžádání a dodržení závazného stanoviska Odboru památkové péče MMB městskou částí Brno-střed.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

110.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever: bytového domu č. pop. 313, Drobného 50 na pozemku p. č. 3541 a pozemku p. č. 3541 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Černá Pole - RM6/05479

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-sever svěření bytového domu č. pop. 313, Drobného 50 na pozemku p. č. 3541 a pozemku
- 3541 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 471 m²

k. ú. Černá Pole
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhl. statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna v platném znění do kategorie: část II - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 57 Přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

111.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Františky Skaunicové 7, 9, 11 včetně části pozemků - RM6/05524

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 112-118


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - domovní celek - bytový dům Františky Skaunicové 7, č. p. 3755, postavený na pozemcích p. č. 6716/1, p. č. 6716/2 a p. č. 6716/3, bytový dům Františky Skaunicové 9, č. p. 3756, postavený na pozemcích p. č. 6714/1, p. č. 6714/2, bytový dům Františky Skaunicové 11, č. p. 3757, postavený na pozemcích p. č. 6712/3 a p. č. 6712/4, a pozemky
- p. č. 6712/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 181 m²
- p. č. 6713/1 - zahrada, o výměře 148 m²

- p. č. 6714/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 15m²

v k. ú. Židenice, město Brno, městská část Brno-Židenice, za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

112.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Jindřichova 7, 9, 11 včetně pozemků - RM6/05482

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - domovní celek - bytový dům Jindřichova 7, č. p. 2075, postavený na pozemku p. č. 2389, bytový dům Jindřichova 9, č. p. 2076, postavený na pozemku p. č. 2390 a bytový dům Jindřichova 11, č. p. 2077, postavený na pozemku p. č. 2391 a pozemky
- p. č. 2389 - zastavěná plocha a n&#$07dvoří, o výměře 187 m²
- p. č. 2390 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 185 m²
- p. č. 2391 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 188 m²

- p. č. 2411/17 - ostatní plocha, o výměře 172 m²

vše v k. ú. Žabovřesky, město Brno, městská část Brno-Žabovřesky za podmínek kupní smlouvy a za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví uhradí městské části Brno-Žabovřesky zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domech.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

113.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Ondrouškova 7 včetně pozemků - RM6/05481

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Ondrouškova 7, č. p. 698, postavený na pozemcích p. č. 5819/1, p. č. 5819/5, p. č. 5819/6, a pozemky
- p. č. 5819/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 211 m²
- p. č. 5819/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7 m²

- p. č. 5819/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m²
- p. č. 5819/7 - ostatní plocha, o výměře 5 m²

vše v k. ú. Bystrc, město Brno, městská část Brno-Bystrc, za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

114.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Viniční 19/Meluzínova 11 včetně pozemku - RM6/05480

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Viniční 19/Meluzínova 11, č. p. 3779, postavený na pozemcích p. č. 6760/1, p. č. 6760/2, p. č. 6759/3, a pozemek
- p. č. 6760/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 121 m²

v k. ú. Židenice, město Brno, městská část Brno-Židenice, za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

115.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Vltavská 19 včetně pozemků - RM6/05522

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Vltavská 19, č. p. 245, postavený na pozemku p. č. 2121, a pozemky
- p. č. 2121 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 361 m²
- p. č. 2249/24 - ostatní plocha, o výměře 19 m²
- p. č. 2249/25 - ostatní plocha, o výměře 3 m²

- p. č. 2256/3 - ostatní plocha, o výměře 9 m²
- p. č. 2257/2 - ostatní plocha, o výměře 10 m²

k. ú. Starý Lískovec, město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, za podmínek kupní smlouvy a za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví uhradí městské části Brno-Starý Lískovec zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

116.

Návrh prodeje nemovitostí - rodinný dům Jilemnického 16 včetně pozemků - RM6/05510

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - rodinný dům Jilemnického 16, č. p. 867, postavený na pozemku p. č. 469/1 a pozemky
- p. č. 469/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 286 m²

- p. č. 469/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 41 m²

v Brně, k. ú. Husovice, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

117.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Elgartova 32 včetně pozemků na základě opakované nabídky - RM6/05483

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Elgartova 32, č. p. 505, postavený na pozemku p. č. 1649, a pozemky
- p. č. 1649 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m²
- p. č. 1650 - zahrada, o výměře 102 m²

vše v k. ú. Husovice, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

118.

Návrh prodeje nemovitostí - rodinný dům Svatopetrská 18 včetně pozemku na základě opakované nabídky - RM6/05525

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - rodinný dům Svatopetrská 18, č. p. 417, postavený na pozemku p. č. 1216 a pozemek
- p. č. 1216 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 723 m²

vše v k. ú. Komárov, město Brno, městská část Brno-jih, za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

119.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 2292/19, p. č.2315/2, p. č.2317/2 v k. ú. Starý Lískovec - Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Dunajská 17 bez pozemků - RM6/05511

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 120.


1. RMB schvaluje záměr pronájmu pozemků
- p. č. 2292/19 - ostatní plocha, o výměře 17 m²
- p. č. 2315/2 - ostatní plocha, o výměře 9 m²
- p. č. 2317/2 - ostatní plocha, o výměře 17 m²

v k. ú. Starý Lískovec, město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, Bytovému družstvu Dunajská 17, družstvo, se sídlem Brno, Dunajská 175/17, PSČ 625 00.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění záměru zákonem stanoveným způsobem.
***

úkol č.: [R6/074/119]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Dunajská 17, č. p. 175, postavený na pozemku p. č. 2057, k. ú. Starý Lískovec, město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí městské části Brno-Starý Lískovec zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

120.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 2249/18, p. č. 2249/19, p. č. 2253/3, p. č. 2254/2 v k. ú. Starý Lískovec - Návrh prodeje nemovitosti - bytový dům Labská 3 bez pozemků - RM6/0509

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje záměr pronájmu pozemků
- p. č. 2249/18 - ostatní plocha, o výměře 15 m²

- p. č. 2249/19 - ostatní plocha, o výměře 7 m²
- p. č. 2253/3 - ostatní plocha, o výměře 16 m²
- p. č. 2254/2 - ostatní plocha, o výměře 4 m²

- v Brně, k. ú. Starý Lískovec, BD Labská 3, Brno, družstvo, se sídlem Brno, Labská 220/3, PSČ 625 00.

***
2. RMB uk1ádá vedoucímu Bytového odboru MMB zveřejnit záměr pronájmu pozemků zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/074/120]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Labská 3, č. p. 220, postavený na pozemku p. č. 2118, k. ú. Starý Lískovec, město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví uhradí městské části Brno-Starý Lískovec zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

121.

Změna účelu pronájmu bytů v domě na ul. Kosmonautů 23 v Brně - RM6/05487

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 122-123.


1.RMB bere na vědomí nesouhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jm kraje čj. HSBM-73-1-2324/1-OPST-2012 ze dne 10. 4. 2012 ke stavebním úpravám domu na ul. Kosmonautů 23.

2. RMB souhlasí se změnou účelu pronájmu bytů v domě na ul.Kosmonautů 23 tak, že

- byty č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16 budou nadále pronajímány jako byty zvláštního určení - s pečovatelskou službou,
- byty č. 9,12, 14, 15, 17 - 47 budou pronajímány městskou částí Brno-Starý Lískovec žadatelům o byt evidovaným městskou částí.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/074/121]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 

122.

Nájem bytu paní xxxxxxxxxxxxxxxx - RM6/05490

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem bytu 2+kk č. 221 v domě Jabloňová 24 paní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na dobu určitou - na 2 roky, za nájemné ve výši 59,94 Kč/m²/ měsíc a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu &#$03. 25 tohoto zápisu a za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky nař.vl.č.146/2003 Sb. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/074/122]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

123.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu panu xxxxxxxx xxxxxxx - RM6/05489

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem bytu 1+kk č. 27 v domě Kavčí 1 v Brně panu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úřední adresa trvalého bydliště Husova 5, sídlo ohlašovny - na dobu určitou - na 1 rok a za nájemné stanovené MČ Brno-Bystrc za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky dle nař. vl. č. 146/2003 Sb.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/074/121]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

124.

Žádost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o poskytnutí bytu v celoměstském
zájmu panu xxxxxxxxxxxx (opakované projednání) - RM6/055185

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádosti ÚOHS ze dne 3. 4. 2012, 30. 4. 2012 a 29. 6. 2012 o poskytnutí bytu pro pana xxxxxxxxxxxx.

2. RMB schvaluje poskytnutí 1pokojového bytu panu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, v celoměstském zájmu.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/074/124]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle možností odboru]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

125.

Nájem sociálního bytu paní xxxxxxxxxxxxxxxxx - RM6/05484

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje ve smyslu č1. 9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a Přílohy č. 1 těchto pravidel nájem bytu 1+kk č.1B v domě Francouzská 44 v Brně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena n a Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/074/125]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

126.

Poskytnutí náhradního bytu paní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - RM6/05493

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- nájem bytu 2+kk č. 11 v domě Francouzská 68 v Brně jako bytu náhradního paní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na dobu neurčitou a za nájemné stanovené MČ Brno-sever;
- nájem bytu 2+kk č. 10 v domě Francouzská 68 v Brně paní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou - na 1 rok s možností prodloužení při řádném plnění povinností a za nájemné stanovené MČ Brno-sever
za podmínky, že paní xxxxxxxxxxxxxx ukončí dohodou nájem stávajícího 4pokojového bytu č. 27 v domě Francouzská 42.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/074/126]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

127.

Poskytnutí náhradního bytu paní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - RM6/05491

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 128.


1. RMB schvaluje nájem bytu 2+kk č. 4 v domě Francouzská 64 v Brně paní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jako bytu náhradního, za nájemné ve výši 75,91 Kč/m²/měsíc, a na dobu neurčitou, za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 2pokojového bytu č. 8 v domě Francouzská 42 v Brně.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/074/127]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

128.

Poskytnutí náhradního bytu manželům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (opakované projednání) - RM6/05486

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- nájem bytu 3+kk č. 7 v domě Francouzská 64 v Brně jako bytu náhradního manželům xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, na dobu neurčitou a za nájemné ve výši 75,91 Kč/m²/měsíc;

- nájem bytu 2+kk č.18 v domě Spolková 3 v Brně paní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na dobu určitou - na 1 rok s možností prodloužení při řádném plnění povinností a za nájemné stanovené MČ Brno-sever za podmínky, že manželé Šikulovi dohodou ukončí nájem stávajícího 3 pokojového bytu č. 6 v domě Bratislavská 60 v Brně.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/074/128]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

129.

Žádost xxxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/05516

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje prodloužení doby nájmu bytu č. 2 v domě Pellicova 41 v Brně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o 1 rok.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/074/129]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

130.

Prodloužení nájemní smlouvy nájemcům z domu Jánská 18 - RM6/05517

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB
- schvaluje nájem 4pokojového bytu č. 6 v domě Jánská 18 paní xxxxxxx xxxxxxx na 1 rok a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu, ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB;

-neschvaluje prodloužení doby nájmu 4pokojového bytu č. 10 v domě Jánská 18 panu xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/074/130]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

131.

Předchozí souhlas k uzavření podnájemní smlouvy na užívání bytu v budově Lidická 6a v Brně - RM6/05488

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vydává předchozí souhlas k uzavření podnájemní smlouvy na užívání 2pokojového bytu v přízemí budovy Lidická 6a pronajaté Mateřské škole a Základní škole, Brno, Lidická 6a za podmínek, které tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/074/131]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

132.

Návrh na nezvyšování nájemného nájemcům z domu Příční 27 v Brně - RM6/05492

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A.


RMB nesouhlasí s tím, že nájemcům bytů v domě Příční 27 panu xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebude zvyšováno nájemné z bytu ve smyslu usnesení Rady města Brna R6/070 ze dne 14. 6. 2012.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

133.

Návrh změn a doplnění Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - RM6/05518

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změny a doplnění Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

137.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Stavební úpravy objektu Kobližná 10 a využití 3. NP a 4. NP pro funkci bydlení", výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy o dílo - rozpočtové opatření - RM6/05512

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 138-142.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Stavební úpravy objektu Kobližná 10 a využití 3. NP a 4. NP pro funkci bydlení" jako nejvýhodnější nabídku Ing. arch. Martina Mikšíka, INAD, s. r. o., Rybkova 4, 602 00 Brno.

2. RMB schvaluje
- smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Ing. arch. Martinem Mikšíkem, INAD, s. r. o., Rybkova 4, 602 00, Brno, která tvoří přílohu č. 29a tohoto zápisu;

- zařazení nové investiční akce ORG 2905 - "Stavební úpravy objektu Kobližná 10 a využití 3. NP a 4. NP pro funkci bydlení" s celkovými rozpočtovými náklady 8 mil. Kč a dobou realizace 2012-2014 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna;

- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 29b tohoto zápisu, z důvodu zajištění finančních prostředků z Fondu bytové výstavby na akci "Stavební úpravy objektu Kobližná 10 a využití 3. NP a 4. NP pro funkci bydlení";

- zajištění inženýrské činnosti a realizace Bytovým odborem MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a Ing. arch. Martinem Mikšíkem, INAD, s. r. o., Rybkova 4, 602 00, Brno.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a prováděcími předpisy.
***
úkol č.: [R6/074/137]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [průběžně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

138.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Křenová 20 - oprava budovy po zatečení" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností PROTECHSTAV, s. r. o. - RM6/05570

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Křenová 20 - oprava budovy po zatečení" nejvhodnější nabídku společnosti PROTECHSTAV, s. r. o., Vinohradská 78, 618 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností PROTECHSTAV, s. r. o., Vinohradská 78, 618 00 Brno, která tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/074/138]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

139.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Malinovského nám. 3 - oprava oken" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva se společností Teramar, s. r. o. - RM6/05507

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Malinovského nám. 3 - oprava oken" jako nejvhodnější nabídku společnosti Teramar, s. r. o., Větrná 553/23, 635 00 Brno.

 
2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Teramar, s. r. o., Větrná 553/23, 635 00 Brno, která tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

140.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Pult centralizované ochrany - Nová radnice - nástavba" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností Trade FIDES, a. s. - RM6/05572

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Pult centralizované ochrany - Nová radnice - nástavba" jako nejvhodnější nabídku společnosti Trade FIDES, a. s., Dornych 57, 617 00 Brno.

2. schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Trade FIDES, a. s., Dornych 57, 617 00 Brno, která tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

141.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Lidická 61 - oprava ÚT a TUV" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností MOTeC spol. s r. o. - RM6/05571

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Lidická 61 - oprava ÚT a TUV" nejvhodnější nabídku společnosti MOTeC spol. s r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností MOTeC spol. s r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, která tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 
 
 
 
 
 
***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/074/1141]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

142.

"Zadavatelská činnost při výběru dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro objekty statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" - zadání veřejné zakázky - RM6/05629

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Zadavatelská činnost při výběru dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro objekty statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" jako nejvhodnější nabídku společnosti PPE.CZ s. r. o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností PPE.CZ s. r. o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava, která tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy a plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

143.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 39" - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 0062110502132 - RM6/05520

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 0062110502132 mezi statutárním městem Brnem a Ing. arch. Ivo Brandštetrem, Hutařova 40, 612 00 Brno, který tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 0062110502132 mezi statutárním městem Brnem a Ing. arch. Ivo Brandštetrem, Hutařova 40, 612 00 Brno.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

144.

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení, dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 0062110504324 - RM6/05521

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané podle ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení" nabídku firmy FRAMA, spol. s r. o., Žižkova 995/17a, 602 00 Brno.

2. RMB schvaluje
- dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 0062110504324 mezi statutárním městem Brnem a firmou FRAMA, spol. s r. o., Žižkova 995/l7a, 602 00 Brno, na zhotovení díla "Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení", který tvoří přílohu č. 36a tohoto zápisu;

- soupis a odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací, které tvoří přílohu č. 36b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

***
4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
T: do 15 dnů od uzavření dodatku č. 3
***
úkol č.: [R6/074/144/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
***
úkol č.: [R6/074/144/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 0062110504324 na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/074/144/03]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění písemné zprávy zadavatele na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/074/144/04]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/074/144/05]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/074/144/06]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 
 

145.

Návrh na prominutí smluvní pokuty BD Palackého třída 20, Brno - RM6/05478

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, 1 člen byl proti, 3 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 

146.

Rozpočtové opatření - přesun provozních výdajů rozpočtu Odboru správy majetku - RM6/05573

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu z důvodu přesunu provozních výdajů rozpočtu Odboru správy majetku.

Schváleno jednomyslně 9členy.

 
 

147.

Smlouva o výpůjčce nebytových prostor v objektu Křenová 20 - Centrum sociálních služeb - RM6/05497

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 148.


RMB schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v objektu Křenová 20, č. p. 296 na pozemku p. č. 1113 k. ú.Trnitá o celkové výměře 769, 22 m² uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako půjčitelem a Centrem sociálních služeb, příspěvkovou organizací, Tábor 2298/22, 616 00 Brno jako vypůjčitelem
účel výpůjčky: zřízení a provoz ubytovny pro osoby společensky nepřizpůsobené,
která tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o výpůjčce.

 
Schváleno jednomyslně 9členy.

 
 

148.

Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu č. 19 a ukončení nájmu nebytových prostor v objektu č. 6 v areálu Pisárecká 11, k. ú.Pisárky - RM6/05499

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx o pronájem nebytových prostor v objektu č. 19 a ukončení nájmu nebytových prostor v objektu č. 6 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky, která tvoří přílohu č. 39a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako nájemcem týkající se změny předmětu nájmu v are&#$07lu Pisárecká 11 celková výměra pronajímaných prostor po změně: 126 m², výše nájemného po změně: 61.470,- Kč za rok, který tvoří přílohu č. 39b tohoto zápisu. Ov&#$01řená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu.

Schváleno jednomyslně 9členy.

 
 

149.

Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - Masarykova 4 - RM6/05506

Bylo hlasováno bez rozpravy o pozměňujícím návrhu usnesení.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti VOLANSKI Group s. r. o. o změnu termínu stavebních úprav, která tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB neschvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66100303806 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností VOLANSKI Group s. r. o. jako nájemcem, týkající se změny ustanovení čl. IV. odst. 6 smlouvy prodloužením doby pro provedení stavebních úprav pronajatých nebytových prostor na náklady nájemce na 48 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

 
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

150.

Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - Kristenova 27 - RM6/05615

Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňku.


1. RMB bere na vědomí žádost Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o., Brno, Kristenova 27 o prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2012.

2. RMB schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 25. 8. 1997 v objektu Kristenova 27 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Gymnáziem P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o., jako nájemcem, týkající se prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2012, upřesnění předmětu nájmu, vyloučení obnovy nájmu, závazku nájemce k vyklizení nebytových prostor ke dni skončení nájmu a ustanovení, že nájemce bere na vědomí stavebně technický stav pronajatých nebytových prostor a budovy, v níž se nebytové prostory nachází, který tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku podpisem dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor specifikované blíže v předchozím odstavci.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

151.

Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu č. 18 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky - RM6/05498

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu č. 18 v areálu Pisárecká 11, která tvoří přílohu č. 42a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Stanislavem Faitem, Branka 82/62, 624 00 Brno, jako nájemcem týkající se ukončení nájmu nebytových prostor v objektu č. 18 v areálu Pisárecká 11,
předmět nájmu po změně: objekt č.24 na pozemku p. č. 1459/9 k. ú. Pisárky
výše nájemného po změně: 5696,- Kč za rok, který tvoří přílohu č. 42b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

152.

Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna 2011-II-33. soubor - RM6/05477

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • záměr pořídit změny ÚPmB 2011-II-33. soubor - změny doporučené k pořízení
 • záměr pořídit změny ÚPmB 2011-II-33. soubor - změny nedoporučené k pořízení


Schváleno jednomyslně 9členy.

 
 

153.

Opatření obecné povahy č. 1/2009 - Rozhodnutí dle ust. § 70 ve spojení s ust. § 174 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - RM6/05608

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Rozhodnutí dle ust. § 70 ve spojení s ust. § 174 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, u opatření obecné povahy č. 1/2009, změny Územního plánu města Brna 2006-I - 22. soubor a změna B30/03-II.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

154.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Zajištění odborného dozoru při digitalizaci" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/05621

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Zajištění odborného dozoru při digitalizaci" jako nejvhodnější nabídku dodavatele Věra Fialová (Microna), se sídlem Kšírova 483/243, 619 00 Brno, IČ: 18141544.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a dodavatelem Věra Fialová (Microna), se sídlem Kšírova 483/243, 619 00 Brno, IČ: 18141544, která tvoří přílohu č. 43 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem výše uvedené smlouvy.

 
***
4. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit zveřejnění celého textu smlouvy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/074/154]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

155.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Sociologické průzkumy CIVITAS ELAN" - výběr nejvhodnější nabídek - smlouvy - RM6/05620

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá
- pro 1. část veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Sociologický průzkum CIVITAS ELAN - 1. ČÁST" jako nejvhodnější nabídku dodavatele AUGUR Consulting s. r. o., Rovniny 102, 748 01 Hlučín, IČ: 25358014;

- pro 2. část veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Sociologický průzkum CIVITAS ELAN - 2. ČÁST" jako nejvhodnější nabídku dodavatele FACTUM INVENIO, s. r. o., Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 13, IČ: 47121793.

2. RMB schvaluje
- smlouvu mezi statutárním městem Brnem a dodavatelem AUGUR Consulting s. r. o, Rovniny 102, 748 01 Hlučín, IČ: 25358014, která tvoří přílohu č. 44a tohoto zápisu;

- smlouvu mezi statutárním městem Brnem a dodavatelem FACTUM INVENIO, s. r. o., Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 13, IC: 47121793, která tvoří přílohu č. 44b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem výše uvedených smluv o dílo.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit zveřejnění celého textu smluv na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od uzavření příslušné smlouvy
***
úkol č.: [R6/074/155]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

156.

Projekt Zateplení ZŠ Bednářova, ZŠ Heyrovského a ZŠ Plovdivská - rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí podpory - RM6/05619

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze materiálu.

1. RMB schvaluje manuál realizace projektu Zateplení ZŠ Bednářova, ZŠ Heyrovského a ZŠ Plovdivská, který tvoří přílohu č. 45 tohoto zápisu.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 • vzít na vědomí

rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Bednářova, ZŠ Heyrovského a ZŠ Plovdivská";

 • souhlasit s

podmínkami poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Bednářova, ZŠ Heyrovského a ZŠ Plovdivská", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace;

 • schválit

smlouvu č. 10063823 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na projekt "Zateplení ZŠ Bednářova, ZŠ Heyrovského a ZŠ Plovdivská".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

157.

Žádost společnosti SAKO Brno, a. s. , návrh dodatku č. 12 ke smlouvě č. 51002089 o pronájmu majetku uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a. s , návrh rozpočtového opatření - rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SAKO Brno, a. s. - RM6/05452

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí
- s realizací opravy a technického zhodnocení nemovitého majetku statutárního města Brna v areálu svozu komunálních odpadů Brno, Černovická 15 pronajatého nájemní smlouvou č. 51002089 společnosti SAKO Brno, a. s

 • inv. č 1033 Garáž 2 na pozemku p. č. 160 v k. ú. Komárov
 • inv. č.1035 Garáž 1 na pozemku p. č. 162 v k. ú. Komárov

společností SAKO Brno, a. s.

- s realizací rekonstrukce odstavné plochy za účelem skladování a překládání kontejnerů na pozemku p. č. 156/1 k. ú. Komárov v areálu svozu komunálních odpadů Brno, Černovická 15 společností SAKO Brno, a. s. bez nároku úhrady z rozpočtu města Brna.

2. RMB schvaluje

- dodatek č. 12 ke smlouvě o pronájmu majetku a obstarávání náležitostí spojených s tímto majetkem uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a. s., č. 51002089;

Žádost společnosti SAKO Brno, a. s. ze dne 20. 6. 2012 a dodatek č. 12 k nájemní smlouvě č.51002089 je přílohou č. 46 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

- zařazení investiční akce ORG 2901 Technické zhodnocení garáží v pronájmu SAKO Brno, a. s., s celkovými rozpočtovými náklady 1.875 tis. Kč a realizací v roce 2012 do závazného plánu investic;

- zařazení investiční akce ORG 2920 "Nezdrojová DPH - OŽP" do závazného plánu investic.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky za účelem úhrady nákladů vynaložených společností SAKO Brno, a. s. na opravu a technické zhodnocení garáží inv. č. 1033 a inv. č. 1035 v majetku statutárního města Brna v pronájmu společnosti SAKO Brno, a. s.

***
4. RMB v působnosti valné hromady společnosti SAKO Brno, a. s. ukládá předsedovi představenstva společnosti SAKO Brno, a. s., předložit statutárnímu městu Brnu veškerou dokumentaci spojenou s realizací opravy a technického zhodnocení dvou garáží v majetku města Brna inv. č. 1033 a inv. č. 1035.
***
úkol č.: [R6/074/157]
zodpovídá: SAKO Brno, a. s. [1001]
termín: [2012-12-14]

Schváleno jednomyslně 9 leny.

 
 

158.

Návrh dodatku č. 23 k nájemní smlouvě č. 52 99 2 001 na pronájem pozemků
ve vlastnictví statutárního města Brna a dodatku č. 22 k příkazní smlouvě č. 52 99 7 001 na údržbu pozemků s nevyjasněným vlastnictvím uzavřených mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s.
Úplné znění nájemní smlouvy č. 52 99 2 001 na pronájem pozemků ve vlastnictví
statutárního města Brna - RM6/05442

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje
- dodatek č. 23 k nájemní smlouvě č. 52 99 2 001, který tvoří přílohu č. 47a tohoto zápisu
- dodatek č. 22 k příkazní smlouvě č. 52 99 7 001, který tvoří přílohu č. 47b tohoto zápisu
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB bere na vědomí úplné znění nájemní smlouvy č. 52 99 2 001, které tvoří přílohu č. 47c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
3. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem všech výše uvedených dokumentů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

159.

Návrh rozpočtového opatření v ORJ 4200 - návrh navýšení neinvestičního příspěvku a investičního transferu Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/05541

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 160.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky, za účelem navýšení neinvestičního příspěvku Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, na zajištění údržby zeleně na pohřebištích statutárního města Brna a za účelem poskytnutí investičního transferu Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, na systémové zabezpečení ochrany majetku statutárního města Brna na ústředním hřbitově města Brna.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

160.

Návrh na úpravu rozpočtu příjmů a provozních výdajů Odboru sociální péče na rok 2012, návrh rozpočtového opatření - RM6/05530

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- zvýšení nařízeného odvodu příspěvkovým organizacím
Domovu pro seniory Mikuláškovo nám. o částku 3.500 tis. Kč
Domovu pro seniory Podpěrova o částku 2.000 tis. Kč
z důvodu vyšších investičních zdrojů než je jejich potřeba užití

Domovu pro seniory Koniklecová o částku 400 tis. Kč z důvodu, že plánované výnosy překračují plánované náklady;

- zvýšení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím

Centru sociálních služeb o částku 2.400 tis. Kč v souvislosti se zahájením činnosti Městského střediska krizové pomoci Masná 3b a z důvodu přestěhování Domova pro matky s dětmi a ředitelství Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace

Domovu pro seniory Věstonická o částku 2.500 tis. Kč na dokončení výměny oken v objektu Věstonická 1

Domovu pro seniory Vychodilova o částku 1.000 tis. Kč na opravu ohřevu a rozvodů teplé vody v objektu Tábor 22, opravy koupelen a sociálních zařízení v objektech Vychodilova 20 a Tábor 22;

- rozpočtové opatření dle tabulky

***
2. RMB ukládá ředitelce Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizace, zajistit odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 3.500 tis. Kč dle ustanovení § 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
T: bezodkladně po schválení rozpočtového opatření v ZMB
***
úkol č.: [R6/074/160/01]
zodpovídá: OSP MMB [20]
termín: [viz usnesení]

***
3. RMB ukládá ředitelce Domova pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizace, zajistit odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 2.000 tis. Kč dle ustanovení § 28 odst.6 písm.b) zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
T: bezodkladně po schválení rozpočtového opatření v ZMB
***
úkol č.: [R6/074/160/02]
zodpovídá: OSP MMB [20]
termín: [viz usnesení]

***
4. RMB ukládá ředitelce Domova pro seniory Koniklecová, příspěvkové organizace, zajistit odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 400 tis. Kč dle ustanovení § 28 odst.6 písm.a) zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
T: bezodkladně po schválení rozpočtového opatření v ZMB
***
úkol č.: [R6/074/160/03]
zodpovídá: OSP MMB [20]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

162.

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče Magistrátu města Brna za rok 2011 - RM6/05436

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 163.


RMB bere na vědomí
Zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2011 v působnosti Odboru sociální péče MMB, a to:
- Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace
- Domova pro seniory Kociánka, příspěvkové organizace
- Domova pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizace
- Domova pro seniory Nopova, příspěvkové organizace
- Domova pro seniory Věstonická, příspěvkové organizace
- Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace
- Domova pro seniory Koniklecová, příspěvkové organizace
- Domova pro seniory Okružní, příspěvkové organizace
- Domova pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizace
- Domova pro seniory Vychodilova, příspěvkové organizace
- Domova pro seniory Holásecká, příspěvkové organizace
- Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizace

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

163.

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti OZ MMB na období 2013-2015 - RM6/05431

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí Střednědobý výhled hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti OZ MMB na období 2013-2015.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

164.

Projektové záměry statutárního města Brna na zařazení do Akčního plánu sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2013 - RM6/05458

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje projektové záměry statutárního města Brna a jejich zařazení do Akčního plánu sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2013 uvedené v přehledu organizací a jejich projektových záměrů pro zařazení do Akčního plánu sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2013, který tvoří přílohu č. 48 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

165.

Návrh smlouvy o spolupráci v rámci individuálního projektu "Podpora plánování sociálních služeb v Jihomoravském kraji II" - RM6/05462

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
- schválit

 • smlouvu o spolupráci v rámci individuálního projektu "Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II"
 • rozpočtové opatření dle tabulky k zapojeni příjmů ze smlouvy o spolupráci v rámci individuálního projektu "Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II" na pokrytí výdajů na zajištění a podporu procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně;


- pověřit vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

166.

Podání nominací projektu Městského programu prevence kriminality v Brně
"Magdalenium" do soutěže Ministerstva vnitra ČR o "Nejlepší preventivní projekt
krajů, měst a obcí" a do soutěže o Evropskou cenu prevence kriminality 2012 na téma "Komplexní přístup k prevenci kriminality v komunitách" - RM6/05531

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje podání nominací projektu Městského programu prevence kriminality v Brně "Magdalenium" do II. ročníku soutěže Ministerstva vnitra ČR o "Nejlepší preventivní projekt krajů, měst a obcí" a do soutěže o Evropskou cenu prevence kriminality 2012 (ECPA - European Crime Prevention Award) na téma "Komplexní přístup k prevenci kriminality v komunitách".

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

167.

Schválení Memoranda o spolupráci při realizaci projektu "Rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů v Brně - RM6/05582

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje Memorandum o spolupráci při realizaci projektu "Rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů v Brně, které tvoří přílohu č. 49 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 

168.

Dohoda o realizaci Auditu rodina & zaměstnání - RM6/05583

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje uzavření dohody o realizaci Auditu rodina & zaměstnání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 50 tohoto zápisu.

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 
 

169.

Investiční transfer Úrazové nemocnici v Brně - návrh prodloužení doby realizace - RM6/05580

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodloužení doby realizace investiční akce ORG 2921 "Rekonstrukce chráněné únikové cesty včetně evakuačního výtahu", pro kterou byl Úrazové nemocnici v Brně poskytnut v roce 2011 z rozpočtu města Brna investiční transfer ve výši 3.400 tis. Kč, do 28. 2. 2013.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

170.

Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci - RM6/05449

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí návratné finanční výpomoci ve smyslu § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 5 000 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci, k vyrovnání časového rozlišení nákladů na inscenace zařazené do repertoáru divadla a na nově připravované inscenace;
 • uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi statutárním městem Brnem a Městským divadlem Brno, příspěvkovou organizací.


***
2. RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB, v případě schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci, Zastupitelstvem města Brna, zapracovat příjem ze splátky půjčky ve výši 5.000 tis. Kč do návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013.
T: dle harmonogramu přípravy návrhu rozpočtu
***
úkol č.: [R6/074/170]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [viz usnesení]

 
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

171.

Návrh na poskytnutí dotací v oblasti kultury 2012 / II. - návrh rozpočtového opatření - RM6/05448

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

- zrušit poskytnutí dotací typu B v celkové výši 195 tis. Kč schválených na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/013 konaném dne 5. 3. 2012, bod č. 13, příloha č. 9a - dle Tabulky č. 1 Vrácené dotace typu B.

- schválit

1)

 1. poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 145 tis. Kč z rozpočtu města Brna pro rok 2012 - Odbor kultury (včetně § a položek) dle Tabulky č. 2 Konkrétní projekty - přehled žadatelů 2012 / II.;
 2. navýšeni dotací typu B v celkové výši 90 tis. Kč z rozpočtu města Brna - Odboru kultury pro rok 2012 (včetně § a položek) dle Tabulky č. 3 Návrh na navýšen dotací typu B - provozní náklady, projekty;
 3. rozšíření schváleného účelu dotace dle Tabulky č. 4 Návrh na rozšíření účelu dotace.


2) rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu finančních prostředků na odpovídající paragrafy a položky, a to v souladu s rozpočtovou skladbou a v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována.

3) Podmínky dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provozní náklady a projekty.

4)

 1. uzavření smluv se subjekty uvedenými v Tabulce č. 2 dle bodu 1.a) za smluvních podmínek schválených na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/012 dne 24. 1. 2012, bod č. 17, příloha č. 10 těchto usnesení;
 2. uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace dle bodu 1.b) a l.c) za Podmínek dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provozní náklady a projekty.


Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 

172.

Návrh na poskytnutí dotace na rok 2012 Asociaci center pro rodinu - návrh rozpočtového opatření - RM6/05429

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna na rok 2012 Asociaci center pro rodinu v celkové výši 50.000,- Kč na projekt "Senior jako dobrovolník", rozpočtové opatření dle tabulky - z důvodu realizace dotace z rozpočtu města Brna, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace za stanovených podmínek.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

173.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje k realizaci projektu "Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - Nepodceňujme násilí!" - RM6/05581

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje k realizaci projektu "Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - Nepodceňujme násilí! Jeho obětí může být kdokoliv.", která tvoří přílohu č. 51 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

174.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu Betlém - RM6/05440

Dotazy členů RMB zodpověděla PhDr. Viera Rusinková, vedoucí Odboru kultury MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci ve výši 150.000,- Kč na realizaci projektu Betlém. Smlouva tvoří přílohu č. 52 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

175.

Žádosti o dotace příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v oblasti kultury na rok 2012 - doplnění a aktualizace přílohy k usnesení R6/049. schůze Rady města Brna konané dne 14. 12. 2011, bod č. 112 - RM6/05535

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje

 • změnu přílohy č. 69b k usnesení R6/049. schůze Rady města Brna konané dne 14. 12. 2011, bod č. 112, dle Doplnění a aktualizace Přehledu žádostí o dotace podávaných na rok 2012, který tvoří přílohu č. 53a tohoto zápisu;

 • aktualizovaný Přehled žádostí o dotace podávaných na rok 2012, který tvoří přílohu č. 53b tohoto zápisu.


Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

176.

Nabídka bezúplatného převodu movitého majetku ve vlastnictví Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace zřizovateli - statutárnímu městu Brno - RM6/05476

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje ve smyslu § 27, odst. 6, zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bezúplatné přijetí movitého majetku do vlastnictví statutárního města Brna
- ochranné lešení, inv. č. 160001, pořizovací cena 1.010.477,- Kč, zůstatková cena 543.329,- Kč, které je ve vlastnictví příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, Zahradníkova 2/8.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

177.

Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Chovánek - dětské centrum rodinného typu, Vejrostova 8, Brno - RM6/05534

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyřazení z účetní evidence a fyzickou likvidaci movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Chovánek - dětské centrum rodinného typu, Vejrostova 8, Brno, dle seznamu movitého majetku, který tvoří přílohu č. 54 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

178.

Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb - RM6/05457

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyřazení movitého majetku svěřeného k hospodaření Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci z účetní evidence fyzickou likvidací dle seznamu, který tvoří přílohu č. 55 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

179.

Výpověď smluv o nájmu nebytových prostor č. 0072110303141 a č. 0072100304178, uzavřených mezi statutárním městem Brnem a panem Ing. Jaroslavem Andrýskem a paní Dagmar Blažkovou - RM6/05438

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- podání výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0072110303141, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a panem Ing. Jaroslavem Andrýskem, IČ 64445461, která tvoří přílohu č. 56a tohoto zápisu;
- podání výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0072100304178, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a paní Dagmar Blažkovou, IČ 74136313, která tvoří přílohu č. 56b tohoto zápisu.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 0072110303141 a č. 0072100304178.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

180.

Žádost společnosti Brixton - gastro, s. r. o., o slevu z nájmu nebytových prostor v objektech Lidická 12, 14 a 16 v Brně a návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor - RM6/05526

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.

1. RMB bere na vědomí žádost nájemce ze dne 5. 6. 2012 o snížení nájmu dle smlouvy č. 73 07 2 006 o nájmu nebytových prostor ve znění dodatku č. 1 a 2 v objektech Lidická 12, 14 a 16, ve výši 50 % za měsíce červenec a srpen příslušného kalendářního roku.

2. RMB nesouhlasí se snížením nájmu dle smlouvy č. 73 07 2 006 o nájmu nebytových prostor ve znění dodatku č. 1 a 2 v objektech Lidická 12, 14 a 16 ve výši 50 % za měsíce červenec a srpen příslušného kalendářního roku.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

181.

Návrh dodatku č. 4 ke zřizovací listině Divadla Radost, příspěvkové organizace - RM6/05441

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
ve smyslu ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předání nemovitého majetku k hospodaření Divadlu Radost, příspěvkové organizaci, a to budovy bez č. p./č. e. (stavba pro výrobu a skladování) na pozemku p. č. 738/2, k. ú. Zábrdovice, obec Brno
dodatek č. 4 ke zřizovací listině Divadla Radost, příspěvkové organizace.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

182.

Návrh dodatku č. 14 Zřizovací listiny Centra sociálních služeb, příspěvkové organizaci - RM6/05435

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 14 Zřizovací listiny Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

183.

Dohoda o ukončení smlouvy č. 4495 ev. č. smlouvy MMB 71039075 mezi Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., statutárním městem Brnem a Chovánkem - dětským centrem rodinného typu, příspěvkovou organizací a návrh nové smlouvy o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu mezi stejnými smluvními stranami - RM6/05406

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje

- dohodu o ukončení smlouvy č. 4495 ev. č. smlouvy MMB 71039075 mezi Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., statutárním městem Brnem a Chovánkem - dětským centrem rodinného typu, příspěvkovou organizací , která tvoří přílohu č. 57a tohoto zápisu;

- smlouvu o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu mezi Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., statutárním městem Brnem a Chovánkem - dětským centrem rodinného typu, příspěvkovou organizací, která tvoří přílohu č. 57b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této dohody a domlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

184.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Údržba částí pozemků p. č. 2715/1, 2716, 2718/1 v k. ú. Černovice" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností BS - IMEX, spol. s r. o. - RM6/05614

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Údržba částí pozemků p. č. 2715/1, 2716, 2718/1 v k. ú. Černovice" jako nejvhodnější nabídku společnosti BS - IMEX, spol. s r. o., Zvonařka 408/16, 617 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a BS - IMEX, spol. s r. o., Zvonařka 408/16, 617 00 Brno, která tvoří přílohu č. 58 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 

185.

Návrh nabytí pozemků p. č. 4407/36, 8356/20, 8357/93, 8358/1, 8358/2, 8359 a 8361/752 vše v k. ú. Židenice - RM6/05564

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
- p. č. 4407/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 149 m²
- p. č. 8356/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m²
- p. č. 8357/93 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1306 m²

- p. č. 8358/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 394 m²
- p. č. 8358/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 11 m²

- p. č. 8359 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 554 m²
- p. č. 8361/75 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 894 m²

vše v k. ú. Židenice,
ve výlučném vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.727.050,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

186.

Návrh dodatku č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - RM6/05617

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

187.

"ZŠ Brno, Hroznová 1 - nástavba tělocvičny - vybudování jazykové učebny" - zrušení usnesení R6/070. schůze RMB konané dne 14. 6. 2012, bod č. 99 - posouzení a hodnocení nabídek - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo - RM6/05626

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 

188.

Záměr prodeje bývalého areálu kojeneckého ústavu při ulici Hlinky, tvořeného
pozemky p. č. 294, 295, 296, 297, 298, 299 a 300 a budovami umístěnými na těchto
pozemcích, vše v k. ú. Pisárky - RM6/05627

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí,
- skutečnost, že statutární město Brno neobdrželo v opakovaném nabídkovém vypsaném na základě usnesení R6/061 schůze RMB konané dne 11. 4. 2012 na prodej nemovitostí tvořících areál kojeneckého ústavu při ulici Hlinky v k. ú. Pisárky žádnou nabídku;
- přípis společnosti LennART a. s. ze dne 7. 8. 2012 obsahující mimo jiné vyjádření trvajícího zájmu této společnosti o jednání o přímém odkoupení předmětných nemovitostí za cenu minimálně 69.000.000,- Kč a současně žádost o vrácení kauce ve výši 4.400.000 Kč zaplacené na účet města bez toho, že by došlo k uzavření smlouvy o složení a užití kauce.

2. RMB ruší nabídkové řízení na prodej nemovitostí:
Budov:
- č. p. 52 občanská vybavenost postavené na pozemku p. č. 300,
- č. p. 53 občanská vybavenost postavené na pozemku p. č. 297,
- č. p. 500 jiná stavba postavené na pozemku p. č. 298,
- bez čp/če způsob využití rodinný dům postavené na pozemku p. č. 296,

pozemků:
- p. č. 294 - zahrada, o výměře 431 m²
- p. č. 295 - zahrada, o výměře 1.698 m²
- p. č. 296 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 100 m²

- p. č. 297 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 427 m²
- p. č. 298 - zastavěná plocha a nádvoř, o výměře 143 m²

- p. č. 299 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 5.645 m²

- p. č. 300 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.670 m²

vše v k. ú. Pisárky.
vypsané na základě usnesení R6/061 schůze RMB konané dne 11. 4. 2012, bod č. 85

3. RMB souhlasí se záměrem prodeje nemovitostí:
budov:
- č. p. 52 občanská vybavenost postavené na pozemku p. č. 300,
- č. p. 53 občanská vybavenost postavené na pozemku p. č. 297,
- č. p. 500 jiná stavba postavené na pozemku p.č. 298,
- bez čp/če způsob využití rodinný dům postavené na pozemku p. č. 296,

Pozemků:
- p. č. 294 - zahrada, o výměře 431 m²

- p. č. 295 - zahrada, o výměře 1.698 m²
- p, č. 296 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 100 m²
- p. č. 297 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 427 m²

- p. č. 298 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 143 m²

- p. č. 299 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 5.645 m²
- p. č. 300 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.670 m²

vše v k. ú. Pisárky
formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 65.000.000,- Kč za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy.

4. RMB schvaluje

a) podmínky nabídkového řízení pro prodej nemovitostí specifikovaných v předchozím odstavci, které tvoří přílohu č. 59a tohoto zápisu;

b) text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej nemovitostí specifikovaných výše, která tvoří přílohu č. 59b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

5. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.

Schváleno jednomyslně 9 členy.


 

189.

Havarijní stav výměníku a výměna vstupních dveří v objektu kina Art - návrh rozpočtového opatření - RM6/05630

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu nápravy havarijního stavu výměníku a výměny vstupních dveří v objektu kina Art.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

190.

"Brno, Horova - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace" - projektová dokumentace pro stavební řízení a zadávací projektová dokumentace - výzva k podání nabídky - návrh změny usnesení RMB č. R61072 bod č. 23 odst. 3. - RM6/05635

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměňujícím návrhu usnesení společně s bodem 191.


RMB mění usnesení schůze RMB č. R6/072 konané dne 27. 6. 2012 bod č. 23 odst. 3, které zní:

"3. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1 náměstek primátora
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - ved. odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
- Ing. Petr Šindler - ředitel technické sekce BVK, a. s.
- JUDr. Eva Siváková - právník 0I MMB"


takto:

3. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1 náměstek primátora
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
- Ing. Petr Šindler - ředitel technické sekce BVK, a. s.
- JUDr. Jitka Hálková - právník OTS MMB

Schváleno jednomyslně 9 členy.

191.

,,Brno, Minská - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace" - projektová dokumentace pro stavební řízení a zadávací projektová dokumentace - výzva k podání nabídky - návrh změnu usnesení RMB č. R6/072 bod č. 24 odst. 3. - RM6/05634

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměňujícím návrhu usnesení.


RMB mění usnesení schůze RMB č. R6/072 konané dne 27. 6. 2012 bod č. 24 odst. 3, které zní:

"3. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1 náměstek primátora
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - ved. odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
- Ing. Petr Šindler - ředitel technické sekce BVK, a. s.
- JUDr. Eva Siváková - právník 0I MMB"


takto:

3. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1 náměstek primátora
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
- Ing. Petr Šindler - ředitel technické sekce BVK, a. s.

- JUDr. Jitka Hálková - právník OTS MMB

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

192.

Smlouvy o spoluúčasti na prezentaci statutárního města Brna a vily Tugendhat v New Yorku se společnostmi CTP Invest, spol. s r. o., UNISTAV a. s., ModusLink Czech Republic s. r. o., Honeywell, spol. s r. o. a PSJ, a. s.; dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci prezentace statutárního města Brna a vily Tugendhat v New Yorku se společností Crest Communications a. s. - RM6/05638

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje

 • smlouvu o spoluúčasti na prezentaci statutárního města Brna a vily Tugendhat v New Yorku mezi statutárním městem Brnem a společností CTP Invest, spol. s r. o., která tvoří přílohu č. 60a tohoto zápisu;
 • smlouvu o spoluúčasti na prezentaci statutárního města Brna a vily Tugendhat v New Yorku mezi statutárním městem Brnem a společností UNISTAV a. s., která tvoří přílohu č. 60b tohoto zápisu;
 • smlouvu o spoluúčasti na prezentaci statutárního města Brna a vily Tugendhat v New Yorku mezi statutárním městem Brnem a společností ModusLink Czech Republic s. r. o., jejíž česká a anglická verze tvoří přílohy č. 60c tohoto zápisu;
 • smlouvu o spoluúčasti na prezentaci statutárního města Brna a vily Tugendhat v New Yorku mezi statutárním městem Brnem a společností Honeywell, spol. s r. o., která tvoří přílohu č. 60d tohoto zápisu;
 • smlouvu o spoluúčasti na prezentaci statutárního města Brna a vily Tugendhat v New Yorku mezi statutárním městem Brnem a společností PSJ, a. s., která tvoří přílohu č. 60e tohoto zápisu;
 • dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci prezentace statutárního města Brna a vily Tugendhat v New Yorku mezi statutárním městem Brnem a společností Crest Communications a. s., který tvoří přílohu č. 60f tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MB.

2. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem těchto smluv a tohoto dodatku.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

193.

Smlouva o právu provést stavbu se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - návrh na reálné rozdělení budovy č. p. 277 v k. ú. Pisárky - RM6/05637

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- dopisy generálního ředitele spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. Ing. Ladislava Hašky

 • ze dne 25. 7. 2012 - žádost o směnu části budovy č. p. 277 jiná stavba na p. č. 892 v k. ú. Pisárky v majetku města Brna za budovu č. p. 917 jiná stavba v majetku spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. na p. č. 166/1 v k. ú. Staré Brno v majetku města Brna a v návaznosti na to žádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu řešící reálné rozdělení budovy č. p. 277 jiná stavba na p. č. 892 v k. ú. Pisárky na dvě samostatné budovy;
 • ze dne 6. 8. 2012 s informací o ceně obvyklé dle ZP budovy č. p. 917 na p. č. 166/1 v k. ú. Staré Brno a o zúžení předmětu navrhované směny na straně společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. o pozemky p. č. 171/1, p. č. 171/2 a p. č.171/3 z důvodu probíhajícího soudního sporu o určení vlastnictví k těmto pozemkům;

- skutečnost, že probíhá příprava podkladů pro projednání návrhu směny uvedených nemovitostí.

2. RMB souhlasí s provedením stavebních úprav budovy č. p. 277 jiná stavba na parcele č. 892 v k. ú. Pisárky, na základě kterých bude provedeno její reálné rozdělení na dvě samostatné budovy, a to výlučně na náklady společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

3. RMB schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., na základě které bude společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. oprávněna na své náklady stavebně rozdělit budovu č. p. 277 jiná stavba na parcele č. 892 na dvě samostatné budovy, za podmínek uvedených ve smlouvě o právu provést stavbu, která tvoří přílohu č. 61 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB Ing. Pavla Sršně, Ph.D. podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

194.

"Výběr dodavatele úklidové služby pro vybrané objekty, areály a pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku II" - změna zadávacích podmínek, posun termínu pro podání nabídky - RM6/05645

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB schvaluje
- údaje obsažené ve formulář opravného "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 62a tohoto zápisu;
- změněnou zadávací dokumentaci a její přílohu č. 8, které tvoří přílohu č. 62b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem formuláře opravného "Oznámení o zakázce" prostřednictvím společnosti WALLET s. r. o., Karlovo náměstí 14-15/292, 120 00 Praha 2 na základě Mandátní smlouvy č. 0066101504772 a dodatku č. 1 k této smlouvě.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit
- uveřejnění změny lhůty pro podání nabídek prostřednictvím formuláře opravného "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázkách a v úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím společnosti WALLET s. r. o., Karlovo náměstí 14-15/292, 120 00 Praha 2;
- uveřejnění změn textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele prostřednictvím dodatečných informací.
***
úkol č.: [R6/074/194]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

195.

Poskytnutí náhradního bytu Věře Žigové - RM6/05648

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB bere na vědomí žádost Věry Žigové ze dne 17. 7. 2012 o poskytnutí náhradního bytu.

2. RMB schvaluje poskytnutí bytu 2+kk č. 12 v domě Francouzská 64 Věře Žigové, bytem Brno, Francouzská 20, na dobu určitou - po dobu oprav domu Francouzská 20 - do 31. 3. 2013, za nájemné ve výši 75,91 Kč/m²/měsíc, s tím, že statutární město Brno nahradí paní Žigové stěhovací náklady.
***
3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
Termín: dle možností odboru
***
úkol č.: [R6/074/195]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

196.

Poskytnutí náhradních bytů nájemcům z domu Francouzská 20 v Brně - RM6/05647

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A.


1. RMB bere na vědomí
- žádost xxxxxxx xxxxxxxx ze dne 17. 7. 2012 o poskytnutí náhradního bytu

- žádosti xxxxxxxxxxxxxxx ze dne 8. 8. 2012, žádost xxxxxxxxxxxxx ze dne 10. 8. 2012 o poskytnutí náhradního bytu
- dopis nájemců z domu Francouzská 20
- podání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 1. 8. 2012

2. RMB schvaluje poskytnutí náhradních bytů řádným nájemcům z domu Francouzská 20 v Brně, kteří o poskytnutí náhradních bytů požádají.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
Termín: dle možností odboru
***
úkol č.: [R6/074/196]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/05451

Bylo hlasováno po kratší rozpravě dle předloženého doplňku.


1. RMB bere na vědomí "Přehled zahraničních pracovních cest za duben - červen 2012".

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru zahraničních vztahů MMB, předložit "Přehled zahraničních pracovních cest za duben - červen 2012" formou Informativní zprávy členům Zastupitelstva města Brna.
***
úkol č.: [R6/074/2]
zodpovídá: OZV MMB [45]
termín: [2012-09-04]

3. RMB schvaluje

 • zahraniční pracovní cestu Bc. Romana ONDERKY, MBA, primátora města Brna, na SLOVENSKO do HUMENNÉHO na převzetí ceny města Humenného a na křest knihy o Humenném ve dnech 7.-8. 9. 2012 (a v době potřebné na cestu);

 • zahraniční pracovní cestu Bc. Romana ONDERKY, MBA, primátora města Brna, do FRANCIE - RENNES na Český den v Rennes 26. 9. 2012 (a v době potřebné na cestu);

 • zahraniční pracovní cestu Ladislava MACKA, náměstka primátora, do ŠPANĚLSKA - VITORIE-GASTIEZ na fórum CIVITAS ve dnech 24.-26. 9. 2012 (a v době potřebné na cestu).


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

13.

"Centrální technický dispečink" - doplnění dopravní technologie CROSS o interface pro propojení s rekonstruovanou dopravní ústřednou SSZ otevřeným komunikačním protokolem - návrh rozpočtového opatření - RM6/05528

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky pro zajištění finančních prostředků na "Centrální technický dispečink" - doplnění dopravní technologie CROSS o interface pro propojení s rekonstruovanou dopravní ústřednou SSZ otevřeným komunikačním protokolem.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

29.

"Areál dopravní výchovy" - návrh - studie, projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro výběr zhotovitele díla - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností K4 a. s. - RM6/05432

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu - schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

 

32.

Změna přílohy usnesení R6/057. schůze RMB, bod č. 89 - ,,Poskytnutí služeb pro zajištění provozu na přenosových trasách propojení knihoven Jiřího Mahena v Brně" - Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 53069048 - RM6/05537

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - schváleno jednomyslně 9 členy.


 
 
 
 

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


1. Informativní zpráva - přehled zadaných studií a projektů za 2. čtvrtletí

2. Informativní zpráva - přehled o zadaných veřejných zakázkách malého rozsahu za 1. pololetí roku 2012

3. Informativní zpráva o sociální péči ve městě Brně za rok 2011

4. Informativní zpráva - Odměňování neuvolněných členů ZMB

 
 

Přehled nepřijatých usnesení:

30.

"Statické zajištění budovy Staré radnice" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností KOMFORT, a. s. - RM6/05609


1. RMB schvaluje
- výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Statické zajištění budovy Staré radnice" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
- písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny - stanovisko TDI BKOM a. s. ke změnovým pracím vč. odsouhlasení rozpočtových nákladů, který tvoří přílohu č. ..a tohoto zápisu.

2. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Statické zajištění budovy Staré radnice" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace jako nejvhodnější nabídku společnosti KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno.

3. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno na zhotovení díla "Statické zajištění budovy Staré radnice", který tvoří přílohu č. ..b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
- podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
T: do 15 dnů od uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/074/30/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/074/30/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele .
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/074/30/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/074/30/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/074/30/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
10. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/074/30/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

 
 
 
 
 

15.

Rozšíření investičního záměru na akci "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ" - RM6/05532


RMB schvaluje
- rozšíření investičního záměru "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ", které tvoří přílohu č. ..tohoto zápisu;
- zvýšení celkových investičních nákladů u investiční akce ORG 3060 "Rekonstrukce objektu na služebnu Městské policie Brno - západ" z 18.875.000 Kč na 39.200.000 Kč

 

 

26.

"Zateplení ZŠ Blažkova" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností IDOP Olomouc, akciová společnost - RM6/05610


1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na služby "Zateplení ZŠ Blažkova" -dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor jako nejvhodnější nabídku společnosti IDOP Olomouc, akciová společnost, Řepčínská 234/82, 779 00 Olomouc, IČ 180 50 077.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/074/26/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

3. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností IDOP Olomouc, akciová společnost, Řepčínská 234/82, 779 00 Olomouc na zhotovení díla "Zateplení ZŠ Blažkova" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor, která tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- podpisem smlouvy o dílo bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona;
- podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
T: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/074/26/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/074/26/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/074/26/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/074/26/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/074/26/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
10. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/074/26/07]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]


 
 
 
 
 

28.

Špilberk - Jižní křídlo" - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společností TOCHÁČEK spol. s r. o. - RM6/05612

1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Špilberk - Jižní křídlo" - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace jako nejvhodnější nabídku společnosti Tocháček spol. s r. o., Slovinská 36, 612 00 Brno.

2. RMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Tocháček spol. s r. o., Slovinská 36, 612 00 Brno na zhotovení díla "Špilberk - Jižní křídlo", který tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
- podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky"

 
***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
T: do 15 dnů od uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/074/28/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/074/28/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/074/28/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
 
 
***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/074/28/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/074/28/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
10. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/074/28/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]


 
 

97.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemku p. č. 1785/1 v k. ú. Bystrc - RM6/05556


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Bystrc svěření pozemku
- p. č. 1785/1 - ostatní plocha, o výměře 555 m²

v k. ú. Bystrc
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 91 přílohy č. 4 s doplňujícími podmínkami: - omezení pro nájemce budovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu,
- povinnost nájemce umožnit přístup na pozemek za účelem provádění prací souvisejících se stabilizací svahu.

 
 

145.

Návrh na prominutí smluvní pokuty BD Palackého třída 20, Brno - RM6/05478


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

Var. A)
prominout smluvní pokutu BD Palackého třída 20, Brno, družstvo ve výši 5.388.402 Kč, s tím, že kupujícímu bude poskytnuta úhrada nákladů na opravy nemovitosti dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, maximálně do výše 3.105.033,- Kč.

Var. B)
neprominout smluvní pokutu BD Palackého třída 20, Brno, družstvo ve výši 5.388.402 Kč, s tím, že kupujícímu nebude poskytnuta úhrada nákladů na opravy nemovitosti dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob, maximálně do výše 3.105.033,- Kč.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
primátor 1. náměstek primátora

 
 
v z. Ladislav Macek, v. r.
náměstek primátora

 
 

Ověřovatelé:

JUDr. Jiří Oliva, v. r.
Vít Blaha, v. r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 16. 8. 2012
Zapsala Lenka Kadlecová