Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/072
konané dne 27. června 2012

 
 

Program:

1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/05174

1b.

Úkoly uložené RMB zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/016 - RM6/05277

1c.

Aktualizace Organizačního řádu MMB - RM6/05124

1e.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Brno, U Lípy Svobody 3 - RM6/05205

1f.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Oříšek Brno, Ořešín 57 - RM6/05209

1g.

Zvýšení osobního příplatku ředitelce MŠ KAMECHY, Brno, Kavčí 3 - RM6/05109

1h.

Zrušení a vyhlášení nového konkurzního řízení na místo ředitele/ky MŠ Brno, Holásecká 11 - RM6/05206

1i.

Zrušení a vyhlášení nového konkurzního řízení na místo ředitele/ky MŠ Sedmikráska, Brno, Zengrova 3 - RM6/05208

1j.

Zrušení a vyhlášení nového konkurzního řízení na místo ředitele/ky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5 - RM6/05207

3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost - zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem statutárního města Brna, smlouva o upsání akcie a změna stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost - RM6/05268

2.

Záměr prodeje objektu Jeronýmova č. or. 2/Životského č. or. 14, č. p. 195, a pozemku p. č. 154 v k. ú. Židenice - RM6/05262

1k.

Odměna řediteli Divadla Radost, příspěvková organizace - RM6/05164

4.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Teplárny Brno, a. s. - změna stanov společnosti - RM6/05167

5.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s. - záměr fúze společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., se společností Brněnské komunikace, a. s. - RM6/05200

127.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace, a. s. - záměr fúze společnosti Brněnské komunikace, a. s., se společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s. - RM6/05201

6.

Systémové opatření při stavebních opravách, úpravách nebo při stavbě nových objektů v majetku statutárního města Brna pro jejich připojení na Pult centrální ochrany u MP Brno - RM6/05130

7.

Svěření pravomoci rozhodovat o uzavírání smluv o zajištění výuky a výcviku používání donucovacích prostředků pro mimobrněnské strážníky a o zajištění střeleckého výcviku mimobrněnských strážníků - RM6/05139

8.

Souhlas s použitím znaku města Brna společností EK Keramika spol. s r. o. - RM6/05243

9.

Souhlas statutárního města Brna s používáním ochranné známky č. 325254 "Městská policie Brno Senior akademie" Městskou policií Brno - RM6/05154

10.

Zpráva o činnosti za rok 2011 a střednědobý výhled Turistického informačního centra města Brna, p. o. - RM6/05156

11.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu DIVADELNÍ SVĚT BRNO - NOC KEJKLÍŘŮ A SLAVNOST MASEK pro statutární město Brno a příspěvkovou organizaci Turistické informační centrum města Brna - RM6/05155

12.

Architecture Week Praha 2012 - obsah prezentace statutárního města Brna - RM6/05178

13.

Dohoda o splátkách dluhu mezi statutárním městem Brnem a Otto Ballonem Mierným - RM6/05158

14.

Záměr pronájmu nebytových prostor - kanceláří č. 206 a 212 - v objektu kina Art Cihlářská 19-Botanická 16, č. p. 783, Brno - RM6/05153

16.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/05210

17.

Zařazení investice "Rozšíření nástupiště na Mendlově náměstí" do závazného plánu kapitálových výdajů, rozpočtové opatření - RM6/05142

20.

"Brno, Ořešín - dešťová kanalizace a komunikace, I. etapa" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společnostmi PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o. a Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., rozpočtové opatření, změna celkových nákladů - RM6/05131

22.

"Brno, Vážného II - rekonstrukce kanalizace" - výzva k podání nabídky - RM6/05175

15.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování právní pomoci a právních služeb - RM6/05242

23.

"Brno, Horova - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace" - projektové dokumentace pro stavební řízení a zadávací projektová dokumentace - výzva k podání nabídky - RM6/05177

24.

"Brno, Minská - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace" - projektová dokumentace pro stavební řízení a zadávací projektová dokumentace - výzva k podání nabídky - RM6/05176

25.

"Zateplení ZŠ Úvoz" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor - výzva k podání nabídky - RM6/05196

26.

"Zateplení ZŠ Labská" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor - výzva k podání nabídky - RM6/05246

27.

"Zateplení ZŠ Blažkova" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor - výzva k podání nabídky - RM6/05240

29.

"Špilberk - Jižní křídlo - terasy" - výzva k podání nabídky - RM6/05241

30.

"Brno, Tomáškova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Oprava komunikace Tomáškova" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/05127

31.

"Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společnostmi ŽSD a. s., Metrostav a. s., SYNER Morava, a. s. - RM6/05276

32.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" - projektová dokumentace a autorský dozor - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností PROJECT building s. r. o. - RM6/05150

33.

"Přístavba MŠ Šromova 55, Brno-Chrlice" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností FRAMA, spol. s r. o. - RM6/05270

35.

"Rekonstrukce chráněné únikové cesty včetně evakuačního výtahu" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo s firmou Pavel Čáslava - Čáslava - Stav - RM6/05195

36.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "MŠ Bratří Pelíšků 7 - zateplení" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností Tocháček spol. s r. o. - RM6/05291

37.

"Výkon správce stavby pro investiční akci: Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - dodatek č. 1 smlouvy na provedení služeb se "Sdružením VRV - API - MMD" zahrnujícím společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s., AP INVESTING, s. r. o., a Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. - RM6/05203

38.

"Rekonstrukce Vaňkova náměstí" - dokumentace pro stavební povolení - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností P.P. Architects s. r. o. - RM6/05169

40.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1562/8 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Dopravní telematika 2010-2013" - část I, Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ, etapa 4, Rekonstrukce křižovatky 8.09 Královopolská - Kroftova - RM6/05168

41.

Dohody o úpravě práv a povinností k pozemkům zatíženým zařízením veřejného osvětlení - RM6/05198

43.

Rozšíření "Seznamu lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty" a záměr pronájmu částí místních komunikací - RM6/05197

44.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - červen 2012 II - RM6/05267

45.

Projekty předkládané v rámci 5. výzvy IPRM v problémové obytné zóně města - parametry projektů, podání žádostí o dotaci - RM6/05237

46.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti - žádost o dotaci, změna celkových nákladů - RM6/05265

47.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města Brna Sportovní areál lokalita Hněvkovského - žádost o dotaci - RM6/05264

48.

Projekt Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady - žádost o dotaci, 1. kolo - RM6/05263

49.

Projekt Nový vstupní areál Zoo Brno - žádost o dotaci, 1. kolo - RM6/05257

50.

Veřejná zakázka "Vnitřní vybavení ZŠ Otevřená" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/05249

51.

Urbanisticko-architektonická studie "Římské náměstí - dopracování vítězného soutěžního návrhu" - RM6/05247

52.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - urbanistická studie "Zbrojovka" - RM6/05152

53.

Dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo č. 51049046 - o zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území statutárního města Brna - RM6/05149

54.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0042110303589 na pronájem části pozemku p. č. 92/1 v k. ú. Město Brno - RM6/05123

55.

Koncepce rozvoje květinových výsadeb v ulicích statutárního města Brna - RM6/05122

56.

Program zlepšení kvality ovzduší statutárního města Brna - aktualizace 2012 - RM6/05147

57.

Žádost o vyjádření k povolení středního zdroje znečišťování ovzduší - kogenerační jednotka v Brněnské průmyslové zóně - Černovická terasa - RM6/05146

61.

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMB na období 2013-2015 - RM6/05185

62.

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti OSP MMB na období 2013-2015 - RM6/05250

63.

Zhodnocení funkčního období ředitele Národního divadla Brno, příspěvkové organizace - RM6/05238

64.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury - RM6/05225

65.

Dispozice s nepotřebným majetkem předaným k hospodaření Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci - RM6/05223

66.

Záměr pronájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova - RM6/05163

68.

Schválení investičního záměru "Městské divadlo Brno - přístavba dílen a skladů" - RM6/05224

69.

Schválení investičního záměru "MŠ Kamechy II (šestitřídní MŠ)" - RM6/05165

70.

Nadlimitní veřejná zakázka na službu "Poskytování služeb za účelem prezentace statutárního města Brna prostřednictvím hokejového klubu HC KOMETA BRNO" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/05170

71.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Úprava vstupních prostor pokladního systému a oprava šatnových skříněk a převlékacích kabin bazénu Lužánky, ul. Sportovní 4, Brno" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/05166

72.

"Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" - zadání veřejné zakázky - RM6/05193

73.

"Výběr dodavatele úklidové služby pro vybrané objekty, areály a pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku II" - zadání veřejné zakázky - RM6/05278

74.

Nadlimitní veřejná zakázka "Ostraha vybraných objektů, areálů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" - žádost uchazeče Bartoň a Partner s. r. o. o stanovisko zadavatele k vrácení jistoty - RM6/05211

75.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Zelný trh 13 - výměna oken" uzavíraný se společností EPIGEN spol. s r. o. - RM6/05179

76.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Nádražní 10 - oprava střechy, oprava elektroinstalace" uzavíraný se společností MTc-stav s. r. o. - RM6/05213

77.

Změna stavby budované na pozemku p. č. 3953/85 v k. ú. Řečkovice, ul. Renčova, před dokončením, návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora - budovy na pozemku p. č. 3953/85 a pozemku p. č. 3953/85 v k. ú. Řečkovice - RM6/05251

79.

Dotace na regenerace panelových sídlišť v roce 2012 - RM6/05191

80.

Dodatek plánu likvidace státního podniku Správa nemovitostí města Brna pro rok 2013, dodatek č. 8 k příkazní smlouvě č. 63987001 ze dne 19. 3. 1998 - RM6/05186

81.

Memorandum ve věci urychlení likvidace státního podniku Správa nemovitostí města Brna - RM6/05227

82.

Stanovisko zakladatele k převodu nemovitostí - budovy č. p. 74 na nám. Svobody č. or. 10 na pozemku p. č. 132/1 a pozemku p. č. 132/1 o výměře 1.626 m², vše v k. ú. Město Brno, ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci - RM6/05194

83.

Stanovisko zakladatele k převodu nemovitostí - budovy Koliště 49 s č. p. 142, vč. pozemku p. č. 632/1 o vým&#$01ře 1.717 m², vše v k. ú. Zábrdovice, obec Brno, ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci - RM6/05192

84.

Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu části nemovitosti za účelem umístění telekomunikačního zařízení na bytový dům Banskobystrická 182 - RM6/05188

85.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 66002003 - Nerudova 7 - RM6/05183

86.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Josefská 21 - RM6/05184

87.

Dodatky k nájemním smlouvám týkající se pronájmu školských objektů - RM6/05180

88.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání v objektu Tržní 2 dohodou - RM6/05181

89.

Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor a smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Cejl 23 - RM6/05182

90.

Změna usnesení RMB č. R5/058 konané dne 18. 3. 2008 ve věci svěření působnosti rozhodovat o uzavírání smluv na krátkodobý pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB a pověření k podpis těchto smluv - RM6/05134

91.

Žádost o snížení nájemného v objektu Zámečnická 2 - RM6/05212

92.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí náhradního bytu manželům xxxxxx a xxxxxxxxxxxx - RM6/05189

93.

Žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem menšího bytu - RM6/05190

94.

Záměr prodeje pozemků p. č. 7513/1, 7561/2 v k. ú. Bystrc a návrh nabytí části pozemku p. č. 3278/18 v k. ú. Líšeň - RM6/05226

95.

Záměr prodeje pozemků p. č. 5743, 5744 a 5745/2 v k. ú. Židenice - RM6/05235

96.

Záměr prodeje pozemků p. č. 2773/1, 2773/2, 2773/7 a 2763/3 v k. ú. Kuřim - RM6/05236

97.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky - RM6/05216

98.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 425/1 v k. ú. Slatina, návrh svěření majetku města MČ Brno-Slatina, části pozemku p. č. 425/1 v k. ú. Slatina - RM6/05234

99.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1961/19 v k. ú. Černá Pole - bývalé drážní těleso Tišnovka - RM6/05231

100.

Záměr prodeje objektu Táborská č. or. 128, č. p. 327, a pozemku p. č. 1954 v k. ú. Židenice - RM6/05259

101.

Záměr prodeje objektu Táborská č. or. 16, č. p. 3353, a pozemku p. č. 5437 v k. ú. Židenice - RM6/05261

102.

Záměr prodeje objektu Táborská č. or. 114, č. p. 223, a pozemku p. č. 1965 v k. ú. Židenice - RM6/05260

103.

Záměr dispozice s objektem Táborská č. or. 135, č. p. 316, a pozemky p. č. 3315 a 3316 v k. ú. Židenice - RM6/05258

104.

Dispozice s pozemky p. č. 343/4 a 343/8 v k. ú. Zábrdovice - RM6/05217

105.

Návrh nabytí pozemků p. č. 4815/3, 4815/10 a 4815/11 a stavby pro rodinnou rekreaci č. e. 501 na pozemku p. č. 4815/11, vše v k. ú. Královo Pole - RM6/05215

106.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2694/35 v k. ú. Žebětín a návrh svěření tohoto pozemku MČ Brno-Žebětín - RM6/05220

107.

Záměr nabytí pozemku p. č. 839/171 v k. ú. Medlánky z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/05284

109.

Nabídka předkupního práva k id. 37/384 nemovitostí: budovy Reissigova 9, č. p. 320, s pozemky p. č. 432 a 433 v k. ú. Ponava - RM6/05173

110.

Souhlas s převodem pozemku p. č. 28/2 v k. ú. Jehnice z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví společnosti CHECK&CORRECT, a. s. - RM6/05221

111.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 3722/3 a 3723/3, vše v k. ú. Židenice - RM6/05187

112.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 5375/15 v k. ú. Žabovřesky - RM6/05222

113.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 36/2 a 39 v k. ú. Dolní Heršpice - RM6/05214

114.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 1361 v k. ú. Pisárky při ul. Vinohrady - RM6/05233

115.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 104/2 a části pozemku p. č. 1684/23 v k. ú. Starý Lískovec při ul. Příčky - RM6/05232

116.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 507/1 v k. ú. Štýřice - RM6/05255

117.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 810/7 v k. ú. Trnitá - RM6/05219

118.

Záměr pronájmu a budoucího prodeje pozemku p. č. 2309/88 v k. ú. Slatina - lokalita BPZ - ČT - RM6/05230

119.

Pronájem části pozemku p. č. 50/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/05171

120.

Podání žádosti o zahájení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Líšeň - RM6/05218

121.

Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 62079056 o úhradě za užívání id. 2/3 pozemků p. č. 8601/2, 9288/2, 9289/2 v k. ú. Židenice - RM6/05172

122.

Další postup ve věci soudního sporu o přikázání pozemků v k. ú. Žabovřesky do vlastnictví za náhradu, vydání bezdůvodného obohacení a náhrady škody proti statutárnímu městu Brnu a Dopravnímu podniku města Brna, a. s. - RM6/05290

123.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - dodatek č. 2 smlouvy o dílo se "Sdružením pro dostavbu kanalizace v Brně" zahrnujícím společnosti IMOS Brno, a. s., OHL ŽS, a. s., a Metrostav a. s. - RM6/05271

124.

Vydání souhlasu s umístěním stavby "Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR - II. etapa, bezpečný úsek Rebešovice 3", vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi stavebníkem a Odborem výstavby MÚ Šlapanice a vydání souhlasu s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi stavebníkem a Odborem výstavby MÚ Šlapanice - RM6/05273

125.

Vydání souhlasu s umístěním stavby "Modernizace VP5 pro účely vědecko-technologického parku", vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-jih a společností VIENNA POINT a. s. a vydání souhlasu s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-jih a společností VIENNA POINT a. s. - RM6/05274

126.

Vydání souhlasu s umístěním stavby "Stavební úpravy a dostavba provozního areálu DZZD s. r. o.", vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany a společností DZZD s. r. o. a vydání souhlasu s veřejonprávní smlouvou uzavřenou mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany a společností DZZD s. r. o. - RM6/05275

128.

Neinvestiční dotace na činnost Jednotných kontaktních míst (JKM) zřizovaných podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb - RM6/05252

129.

"Vybudování nového radiokomunikačního systému TETRA pro statutární město Brno, Městskou policii Brno" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/05266

130.

Strategie parkování ve městě Brně - RM6/05248

131.

"Servery pro AISMB včetně servisních služeb", dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 53089071 ze dne 3. 12. 2008 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností TECHNISERV IT, spol. s r. o. - RM6/05287

133.

"Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při zadávání nadlimitní veřejné zakázky na mobilní hlasové a datové služby pro statutární město Brno, městské části města Brna a organizace města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/05286

135.

Prodloužení doby nájmu bytu xxxxxxxxxxxxxxxx - RM6/05292

136.

Zpětvzetí výpovědí společnosti Artelinna, s. r. o., z pronájmu nebytových prostor v objektu divadla Reduta v Brně a v objektu Besedního domu v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/05293

34.

"Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o. - RM6/05269

39.

"Revitalizace městských parků, I. etapa - Špilberk - 3. etapa a Malý Špilberk" - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společnostmi Dopravní stavby Brno, s. r. o., Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., a D.I.S., spol. s r. o. - RM6/05245

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

Bod 1k byl projednán po bodě 2.
Bod 2 byl projednán po bodě 3.
Bod 3 byl projednán po bodě 1j.
Bod 15 byl projednán po bodě 22.
Bod 34 byl projednán po bodě 136.
Bod 39 byl projednán po bodě 34.
Bod 127 byl projednán po bodě 5.

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

1d.

Návrh na jmenování a stanovení platu ředitelů/ek škol a školských zařízení

18.

Schválení investičního záměru "CS Olší - Babická" - RM6/05140

19.

Schválení investičního záměru "Zvyšování bezpečnosti silničního provozu na území MČ Brno-Tuřany - 2. etapa" - RM6/05141

21.

"Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno" - poradenství a podpora v oblasti veřejných zakázek - zadání veřejné zakázky - RM6/05202

28.

"Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany" - výzva k podání nabídky - RM6/05239

42.

Generel veřejné dopravy města Brna - RM6/05199

58.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Panoráma nad přehradou Brno-Bystrc, II. a III. etapa výstavby a H etapa" v k. ú. Bystrc, MČ Brno-Bystrc

59.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Obytný soubor Sadová - Bytové domy a RD - IMPERA" v k. ú. Sadová, MČ Brno-Královo Pole - RM6/05160

60.

Evropský týden mobility v roce 2012 - RM6/05157

67.

Záměr výpůjčky objektu č. p. 900 postaveného na pozemku p. č. 1114/5 v k. ú. Zábrdovice vybudovaného v rámci projektu IPRM ROP "Plácky - nízkoprahová a aktivizační centra pro děti a mládež ohrožené sociálně patologickými jevy" - RM6/05052

78.

Návrh na vydání souhlasu s odstraněním objektu bytového domu Cejl 123, na pozemku p. č. 1105, v k. ú. Zábrdovice

108.

Nabídka předkupního práva k id. ¼ pozemků p. č. 377/43, 377/46, 363/3 a k id. ¾ pozemku p. č. 377/20, vše v k. ú. Trnitá a k id. ¾ pozemků p. č. 970/4 a 1001/2, oba v k. ú. Komárov - RM6/05229

132.

"Pořízení SW licencí Microsoft Enterprise Agreement" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/05289

134.

Připojení k projektu nákupu datových a hlasových služeb komunikační infrastruktury veřejné správy - návrh dohody o centralizovaném zadávání

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:

Ladislav Macek, JUDr. Jiří Oliva, JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

 
 

1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/05174

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných RMB a způsob jejich řešení.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

1b.

Úkoly uložené RMB zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/016 - RM6/05277

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB ukládá splnění úkolů vyplývajících z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/016 vedoucím pracovníkům:

 
1.Úkol č. Z6/016/10/01


Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, rozsah a struktura rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2014-2019


***
RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit provádění prací na přípravě návrhu rozpočtu města Brna na rok 2013 v souladu se schváleným harmonogramem.
***
úkol č.: [R6/072/1b/01]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [dle harmonogramu]

 
2.Úkol č. Z6/016/10/02

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, rozsah a struktura rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2014-2019


***
RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit ve spolupráci s orgány městských částí provádění prací na přípravě rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2014-2019 v souladu se schváleným rozsahem a strukturou.
***
úkol č.: [R6/072/1b/02]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [bezodkladně]

 
3.Úkol č. Z6/016/139

Projekt Nastavení procesního řízení do každodenní praxe Magistrátu města Brna - posouzení projektu


***
RMB ukládá vedoucí Úseku rozvoje města MMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Nastavení procesního řízení do každodenní praxe Magistrátu města Brna v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [R6/072/1b/03]
zodpovídá: ÚRM MMB [3216]
termín: [2012-07-31]

 
Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

1c.

Aktualizace Organizačního řádu MMB - RM6/05124

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Organizačního řádu MMB, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu, s účinností ke dni 1. 8. 2012. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucím Odboru životního prostředí MMB, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB, Odboru dopravy MMB a Odboru správy majetku MMB promítnout schválenou aktualizaci Organizačního řádu MMB do popisů pracovních funkcí řízeného útvaru a předložit je formou návrhu interní organizační změny prostřednictvím Organizačního odboru MMB tajemníkovi MMB ke schválení.
***
úkol č.: [R6/072/1c]
zodpovídá: OŽP, OVLHZ, OD a OSM MMB [10,16,15,3239]
termín: [2012-07-15]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

1e.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Brno, U Lípy Svobody 3 - RM6/05205

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě II.


1.RMB ruší konkurzní řízení na místo ředitelky MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, vyhlášené RMB na její R6/061. schůzi dne 11. 4. 2012.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB předložit RMB návrh na vyhlášení nového konkurzního řízení.
***
úkol č.: [R6/072/1e]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [2012-08-31]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

1f.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Oříšek Brno, Ořešín 57 - RM6/05209

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností k 1. 7. 2012 plat zástupkyni statutárního orgánu MŠ Oříšek Brno, Ořešín 57, Bc. Denise Bartošové, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Plat je stanoven do doby jmenování nové ředitelky.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat zástupkyni statutárního orgánu o stanovení platu.
***
úkol č.: [R6/072/1f]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

1g.

Zvýšení osobního příplatku ředitelce MŠ KAMECHY, Brno, Kavčí 3 - RM6/05109

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností k 1. 8. 2012 zvýšení osobního příplatku ředitelce MŠ KAMECHY, Brno, Kavčí 3, Haně Ondráčkové, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku školy ve své působnosti o stanovení osobního příplatku.
***
úkol č.: [R6/072/1g]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

1h.

Zrušení a vyhlášení nového konkurzního řízení na místo ředitele/ky MŠ Brno, Holásecká 11 - RM6/05206

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí výsledek konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky MŠ Brno, Holásecká 11.

2.RMB ruší konkurzní řízení na místo ředitele/ky MŠ Brno, Holásecká 11, vyhlášené RMB na její R6/061. schůzi dne 11. 4. 2012.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB předložit RMB návrh na vyhlášení nového konkurzního řízení.
***
úkol č.: [R6/072/1h]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [2012-08-31]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

1i.

Zrušení a vyhlášení nového konkurzního řízení na místo ředitele/ky MŠ Sedmikráska, Brno, Zengrova 3 - RM6/05208

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí výsledek konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky MŠ Sedmikráska, Brno, Zengrova 3.

2.RMB ruší konkurzní řízení na místo ředitele/ky MŠ Sedmikráska, Brno, Zengrova 3, vyhlášené RMB na její R6/061. schůzi dne 11. 4. 2012.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB předložit RMB návrh na vyhlášení nového konkurzního řízení.
***
úkol č.: [R6/072/1i]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [2012-08-31]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

1j.

Zrušení a vyhlášení nového konkurzního řízení na místo ředitele/ky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5 - RM6/05207

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí výsledek konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5.

2.RMB ruší konkurzní řízení na místo ředitele/ky MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5, vyhlášené RMB na její R6/061. schůzi dne 11. 4. 2012.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB předložit RMB návrh na vyhlášení nového konkurzního řízení.
***
úkol č.: [R6/072/1j]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [2012-08-31]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

3.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost - zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem statutárního města Brna, smlouva o upsání akcie a změna stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost - RM6/05268

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost,

 • schvaluje
  • zvýšení základního kapitálu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, peněžitým vkladem ve výši 20.000.000,- Kč na částku 1.592.145.000,- Kč upsáním jedné kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku,
  • smlouvu o upsání akcie mezi statutárním městem Brnem a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, která tvoří přílohu č. 4a tohoto zápisu,
  • změnu stanov společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, která tvoří přílohu č. 4b tohoto zápisu,

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 • pověřuje primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, formou notářského zápisu v souladu s přijatým usnesením.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

2.

Záměr prodeje objektu Jeronýmova č. or. 2/Životského č. or. 14, č. p. 195, a pozemku p. č. 154 v k. ú. Židenice - RM6/05262

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje
- budovy Jeronýmova č. or. 2/Životského č. or. 14, č. p. 195, postavené na pozemku p. č. 154
- pozemku p. č. 154 - zast. plocha a nádv., o výměře 630 m²

vše v k. ú. Židenice,
formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 2.000.000,- Kč za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy.

2.RMB schvaluje podmínky nabídkového řízení pro prodej nemovitostí
- budovy Jeronýmova č. or. 2/Životského č. or. 14, č. p. 195, postavené na pozemku p. č. 154
- pozemku p. č. 154 - zast. plocha a nádv., o výměře 630 m²

vše v k. ú. Židenice,
které tvoří přílohu č. 5a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB schvaluje text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej předmětných nemovitostí, která tvoří přílohu č. 5b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

1k.

Odměna řediteli Divadla Radost, příspěvková organizace - RM6/05164

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě usnesení.


RMB bere na vědomí dopis Mgr. Vlastimila Pešky, ředitele Divadla Radost, příspěvková organizace.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

4.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Teplárny Brno, a. s. - změna stanov společnosti - RM6/05167

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Teplárny Brno, a. s.,

 • schvaluje změnu stanov společnosti Teplárny Brno, a. s., která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu,

 • pověřuje primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Teplárny Brno, a. s., v působnosti valné hromady v souladu s přijatým usnesením formou notářského zápisu.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

5.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s. - záměr fúze společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., se společností Brněnské komunikace, a. s. - RM6/05200

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB v působnosti valné hromady společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s.,

 • bere na vědomí

- splnění úkolu obsaženého ve výroční zprávě za rok 2011 společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., týkajícího se předpokládaného vývoje společnosti,
- ekonomickou analýzu proveditelnosti a výhodnosti fúze společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., a společnosti Brněnské komunikace, a. s.,

 • souhlasí se záměrem fúze společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., a společnosti Brněnské komunikace, a. s.,

 • schvaluje harmonogram realizace fúze společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., a společnosti Brněnské komunikace, a. s., který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

 • pověřuje

- představenstvo společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., zajištěním řádné realizace procesu fúze dle schváleného harmonogramu,
- primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., v souladu s přijatým usnesením.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

127.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace, a. s. - záměr fúze společnosti Brněnské komunikace, a. s., se společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s. - RM6/05201

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace, a. s.,

 • bere na vědomí

- splnění úkolu obsaženého ve výroční zprávě za rok 2011 společnosti Brněnské komunikace, a. s., týkajícího se předpokládaného vývoje společnosti,
- ekonomickou analýzu proveditelnosti a výhodnosti fúze společnosti Brněnské komunikace, a. s., se společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s.,

 • souhlasí se záměrem fúze společnosti Brněnské komunikace, a. s., a společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s.,

 • schvaluje harmonogram realizace fúze společnosti Brněnské komunikace, a. s., a společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,

 • pověřuje

- představenstvo společnosti Brněnské komunikace, a. s., zajištěním řádné realizace procesu fúze dle schváleného harmonogramu,
- primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace, a. s., v souladu s přijatým usnesením.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

6.

Systémové opatření při stavebních opravách, úpravách nebo při stavbě nových objektů v majetku statutárního města Brna pro jejich připojení na Pult centrální ochrany u MP Brno - RM6/05130

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem zakomponovat do projektové dokumentace kompatibilní technologie elektronické zabezpečovací signalizace u těch nových staveb, stavebních konstrukcí, úprav a oprav objektů v majetku statutárního města Brna, u kterých se předpokládá budoucí napojení těchto objektů na Pult centrální ochrany MP Brno, a to po konzultaci s odbornými pracovníky MP Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB, vedoucímu Odboru správy majetku MMB a vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci tohoto záměru při zpracování a schvalování projektové dokumentace.
***
úkol č.: [R6/072/6]
zodpovídá: OI, OSM, BO MMB [14,3239,3225]
termín: [průběžně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

7.

Svěření pravomoci rozhodovat o uzavírání smluv o zajištění výuky a výcviku používání donucovacích prostředků pro mimobrněnské strážníky a o zajištění střeleckého výcviku mimobrněnských strážníků - RM6/05139

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB svěřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Městské policii Brno pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o zajištění výuky a výcviku používání donucovacích prostředků pro mimobrněnské strážníky a zajištění střeleckého výcviku mimobrněnských strážníků za podmínek pro uzavírání smluv o zajištění a poskytnutí výcviku, které tvoří přílohu č. 8a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje

 • vzor smlouvy o zajištění výuky a výcviku používání donucovacích prostředků pro mimobrněnské strážníky mezi statutárním městem Brnem a obcemi a městy, která tvoří přílohu č. 8b tohoto zápisu,
 • vzor smlouvy o zajištění střeleckého výcviku mimobrněnských strážníků mezi statutárním městem Brnem a obcemi a městy, která tvoří přílohu č. 8c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje ředitele Městské policie Brno podpisem smluv s městy nebo obcemi pro výuku a výcvik jejich strážníků podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

8.

Souhlas s použitím znaku města Brna společností EK Keramika spol. s r. o. - RM6/05243

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí s použitím znaku města Brna společností EK Keramika spol. s r. o. s použitím znaku města Brna na magnetkách a závěsných plackách určených ke komerčním účelům - distribuci a prodeji v knihkupectví Academia.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

9.

Souhlas statutárního města Brna s používáním ochranné známky č. 325254 "Městská policie Brno Senior akademie" Městskou policií Brno - RM6/05154

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s používáním ochranné známky č. 325254 "Městská policie Brno Senior akademie" Městskou policií Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna informovat o usnesení RMB ředitele Městské policie Brno.
***
úkol č.: [R6/072/9]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

10.

Zpráva o činnosti za rok 2011 a střednědobý výhled Turistického informačního centra města Brna, p. o. - RM6/05156

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí

 • zprávu o činnosti za rok 2011 příspěvkové organizace Turistické informační centrum města Brna,
 • střednědobý výhled příspěvkové organizace Turistické informační centrum města Brna na období 2013-2015.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

11.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu DIVADELNÍ SVĚT BRNO - NOC KEJKLÍŘŮ A SLAVNOST MASEK pro statutární město Brno a příspěvkovou organizaci Turistické informační centrum města Brna - RM6/05155

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro statutární město Brno na realizaci projektu DIVADELNÍ SVĚT BRNO - NOC KEJKLÍŘŮ A SLAVNOST MASEK ve výši 1.000.000,- Kč, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

12.

Architecture Week Praha 2012 - obsah prezentace statutárního města Brna - RM6/05178

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje obsah prezentace statutárního města Brna na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu "Architecture Week Praha 2012", který tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

13.

Dohoda o splátkách dluhu mezi statutárním městem Brnem a Otto Ballonem Mierným - RM6/05158

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dohodu o splátkách dluhu mezi statutárním městem Brnem a Otto Ballonem Mierným, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem dohody.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

14.

Záměr pronájmu nebytových prostor - kanceláří č. 206 a 212 - v objektu kina Art Cihlářská 19-Botanická 16, č. p. 783, Brno - RM6/05153

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor - kanceláře č. 206 o výměře 14,50 m² a zázemí o výměře 17 m², tj. o celkové výměře 31,50 m² v III. nadzemním podlaží a kanceláře č. 212 o výměře 35,37 m² a zázemí o výměře 17 m², tj. o celkové výměře 52,37 m² v II. nadzemním podlaží - v objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19-Botanická 16, č. p. 783, na pozemku p. č. 1271, v k. ú. Veveří.

2.RMB schvaluje podmínky nabídkových řízení na pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 206 o v&#$06měře 14,5 m² a zázemí o výměře 17 m², tj. o celkové výměře 31,50 m² v III. nadzemním podlaží a kanceláře č. 212 o výměře 35,37 m² a zázemí o výměře 17 m², tj. o celkové výměře 52,37 m² v II. nadzemním podlaží - v objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19-Botanická 16, č. p. 783, na pozemku p. č. 1271, v k. ú. Veveří, které tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB jmenuje hodnotící komisi pro výběr zájemce s nejvýhodnější nabídkou na pronájem nebytových prostor v objektu kina Art v Brně na základě nabídkových řízení Kanceláří primátora města Brna, na období dvou let ode dne jmenování, ve složení:
předseda:

 • Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora

náhradník:

 • Ing. Pavel Březa - předseda Majetkové komise RMB


místopředseda:

 • Mgr. Jakub Geisler - vedoucí OEP KPMB

náhradník:

 • Ing. Michal Jelínek - vedoucí referátu KPMB


členové:

 • Ing. Magda Hlinková - pověřená zastupováním ředitelky TICmB, p. o.
 • Bc. Martin Hrubý - TICmB, p. o.
 • Mgr. Šárka Bohuslavová - KPMB

náhradníci:

 • JUDr. Tomáš Tyl, Ph.D. - právník TICmB, p. o.
 • Renata Schwarzerová - TICmB, p. o.
 • Mgr. Pavel Blažík - KPMB


***
4.RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna zajistit zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor a podmínek nabídkového řízení zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/072/14]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

16.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/05210

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje, na základě usnesení Z6/011. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 14.5.2, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 13 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

17.

Zařazení investice "Rozšíření nástupiště na Mendlově náměstí" do závazného plánu kapitálových výdajů, rozpočtové opatření - RM6/05142

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje

 • zařazení nové investiční akce ORG 2909 "Rozšíření nástupiště na Mendlově náměstí" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 275 tis. Kč a dobou realizace v roce 2012 do závazného plánu kapitálových výdajů,
 • rozpočtové opatření dle tabulky, které tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu, z důvodu rozšíření nástupiště na Mendlově náměstí.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

20.

"Brno, Ořešín - dešťová kanalizace a komunikace, I. etapa" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společnostmi PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o. a Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., rozpočtové opatření, změna celkových nákladů - RM6/05131

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • zvýšení celkových nákladů investiční akce ORG 4376 "Dešťová kanalizace Brno-Ořešín" z 59.000 tis. Kč na 61.000 tis. Kč z důvodů realizace stavby dle ekonomicky nejvýhodnější nabídky,
 • zvýšení celkových nákladů investiční akce ORG 4284 "Rekonstrukce ulice Klimešova" z 23.886 tis. Kč na 38.620 tis. Kč z důvodů realizace stavby dle ekonomicky nejvýhodnější nabídky,
 • rozpočtové opatření dle tabulky pro zajištění finančních prostředků na realizaci investiční akce "Rekonstrukce ulice Klimešova", která tvoří přílohu č. 15a tohoto zápisu.


2.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Brno, Ořešín - dešťová kanalizace a komunikace, I. etapa" jako nejvhodnější nabídku společností

 • PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.

Pražákova 1000/60, 619 00 Brno,

 • Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky,

účastníků "Sdružení Ořešín - dešťová kanalizace a komunikace, I. etapa" zastoupeného společností PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.

3.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.

Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

na akci "Brno, Ořešín - dešťová kanalizace a komunikace, I. etapa", která tvoří přílohu č. 15b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo, bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/072/20/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/072/20/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/072/20/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

 
Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

22.

"Brno, Vážného II - rekonstrukce kanalizace" - výzva k podání nabídky - RM6/05175

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá zájemce, kteří budou vyzváni k podání nabídky u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Brno, Vážného II - rekonstrukce kanalizace":

 • Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno
 • Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno
 • FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno
 • "Sdružení pro Brno, Vážného" zahrnující:

IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
IMOS holding, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

 • PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno


2.RMB schvaluje výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001
***
úkol č.: [R6/072/22]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

15.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování právní pomoci a právních služeb - RM6/05242

Dotazy členů RMB zodpověděla Bc. Slámová, vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování právní pomoci a právních služeb mezi statutárním městem Brnem a JUDr. Janou Rožnovskou, advokátkou zapsanou v seznamu advokátů ČAK pod číslem 1105, IČ 662 06 651, který tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytování právní pomoci a právních služeb.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

23.

"Brno, Horova - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace" - projektové dokumentace pro stavební řízení a zadávací projektová dokumentace - výzva k podání nabídky - RM6/05177

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá zájemce, kteří budou vyzváni k podání nabídky u nadlimitní veřejné zakázky na službu "Brno, Horova - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace" - projektová dokumentace pro stavební řízení a zadávací projektová dokumentace:

 • PUDIS a. s., Nad Vodojemem 3258/2, 100 31 Praha 10
 • Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
 • SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r. o., Šumavská 31, 602 00 Brno
 • JV PROJEKT VH s. r. o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno a DUIS s. r. o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno, jako "Sdružení pro rekonstrukce ulic Horovy a Minské firem JV PROJEKT VH a DUIS" zastoupené společností JV PROJEKT VH s. r. o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
 • HYDROPROJEKT CZ a. s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, HYDROPROJEKT CZ a. s., odštěpný závod Brno, Minská 18, 616 00 Brno


2.RMB schvaluje výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

 • Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
 • Ing. Petr Šindler - ředitel technické sekce BVK, a. s.
 • JUDr. Eva Siváková - právník OI MMB


4.RMB jmenuje hodnotící komisi ve složení:
členové:

 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • Vít Blaha - člen RMB
 • Ing. Ladislav Haška - generální ředitel BVK, a. s.
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. Petr Šindler - ředitel technické sekce BVK, a. s.


náhradníci:

 • Ludvík Kadlec - člen ZMB
 • JUDr. Jiří Oliva - člen RMB
 • Ing. Jiří Hanousek - ředitel vodárenské sekce BVK, a. s.
 • Ing. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizaci inženýrských staveb OI MMB
 • Ing. Miroslav Martínek - vedoucí UIS BVK, a. s.


***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/072/23]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

24.

"Brno, Minská - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace" - projektová dokumentace pro stavební řízení a zadávací projektová dokumentace - výzva k podání nabídky - RM6/05176

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá zájemce, kteří budou vyzváni k podání nabídky u nadlimitní veřejné zakázky na službu "Brno, Minská - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace" - projektová dokumentace pro stavební řízení a zadávací projektová dokumentace:

 • PUDIS a. s., Nad Vodojemem 3258/2, 100 31 Praha 10
 • Valbek, spol. s r. o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
 • SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r. o., Šumavská 31, 602 00 Brno
 • JV PROJEKT VH s. r. o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno a DUIS s. r. o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno, jako "Sdružení pro rekonstrukce ulic Horovy a Minské firem JV PROJEKT VH a DUIS" zastoupené společností JV PROJEKT VH s. r. o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno
 • HYDROPROJEKT CZ a. s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, HYDROPROJEKT CZ a. s., odštěpný závod Brno, Minská 18, 616 00 Brno


2.RMB schvaluje výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

 • Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
 • Ing. Petr Šindler - ředitel technické sekce BVK, a. s.
 • JUDr. Eva Siváková - právník OI MMB


4.RMB jmenuje hodnotící komisi ve složení:
členové:

 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • Vít Blaha - člen RMB
 • Ing. Ladislav Haška - generální ředitel BVK, a. s.
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. Petr Šindler - ředitel technické sekce BVK, a. s.


náhradníci:

 • Ludvík Kadlec - člen ZMB
 • JUDr. Jiří Oliva - člen RMB
 • Ing. Jiří Hanousek - ředitel vodárenské sekce BVK, a. s.
 • Ing. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizaci inženýrských staveb OI MMB
 • Ing. Miroslav Martínek - vedoucí UIS BVK, a. s.


***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/072/24]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

25.

"Zateplení ZŠ Úvoz" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor - výzva k podání nabídky - RM6/05196

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • výzvu k podání nabídky podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), která tvoří přílohu č. 20a tohoto zápisu,
 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 20b tohoto zákona.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:

 • DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s r. o., Benešova 425, 664 42 Modřice
 • Uniprojekt spol. s r. o., Horova 960, 666 03 Tišnov
 • PROJECT BUILDING s. r. o., Erbenova 8, 612 00 Brno
 • Ing. Aleš Drlý, Helfertova 44, 613 00 Brno
 • ATELIER HABINA s. r. o., Kopečná 987/11, 602 00 Brno


3.RMB souhlasí

  • s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona,
  • s účastní nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek,
  • s účastí zástupců Státního fondu životního prostředí ČR při jednání hodnotící komise.


4.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

 • Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Ing. Jana Markelová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


5.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

 • Jiří Ides - člen ZMB
 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • Mgr. Martin Jelínek - vedoucí OŠMT MMB
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


náhradníci:

 • Ing. Petra Vítková - členka ZMB
 • Ing. Petr Kratochvíl - člen ZMB
 • Jan Nevoral - vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže MČ Brno-střed
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
 • Ing. Jana Markelová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele,
 • oznámení o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek všem dodavatelům podle § 49 odst. 3 zákona.

***
úkol č.: [R6/072/25/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R6/072/25/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

26.

"Zateplení ZŠ Labská" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor - výzva k podání nabídky - RM6/05246

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 27.


1.RMB schvaluje

 • výzvu k podání nabídky podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), která tvoří přílohu č. 21a tohoto zápisu,
 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 21b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:

 • Tenza, a. s., Ing. František Paulík, Svatopetrská 7, 617 00 Brno
 • TEFA s. r. o., Kociánka 26A, 612 00 Brno
 • Hutní projekt Brno, s. r. o., Ing. Pavel Skládaný, Moravské nám. 4, 601 81 Brno 1
 • P.P. Architects, s. r. o., Ing. arch. Pavel Pekár, Horova 38b, 616 00 Brno
 • DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s r. o., Benešova 425, 664 42 Modřice


3.RMB souhlasí

  • s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona,
  • s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek,
  • s účastí zástupců Státního fondu životního prostředí ČR při jednání hodnotící komise.


4.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

 • Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Ing. Lenka Kasalová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


5.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

 • Jiří Ides - člen ZMB
 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • Mgr. Martin Jelínek - vedoucí OŠMT MMB
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


náhradníci:

 • Ing. Petra Vítková - členka ZMB
 • Ing. Petr Kratochvíl - člen ZMB
 • Jan Nevoral - vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže MČ Brno-střed
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
 • Ing. Lenka Kasalová - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele,
 • oznámení o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek všem dodavatelům podle § 49 odst. 3 zákona.

***
úkol č.: [R6/072/26/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R6/072/26/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

27.

"Zateplení ZŠ Blažkova" - dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor - výzva k podání nabídky - RM6/05240

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • výzvu k podání nabídky podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), která tvoří přílohu č. 22a tohoto zápisu,
 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 22b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:

 • P.P. Architects, s. r. o., Horova 38b, 616 00 Brno
 • Architekti DRNH s. r. o., Průchodní 2, 602 00 Brno
 • INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno
 • Fránek Architekts, Kamenná 13, 639 00 Brno
 • Ing. arch. Eduard Štěrbák, Banskobystrická 182, 621 00 Brno


3.RMB souhlasí

  • s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona,
  • s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek,
  • s účastí zástupců Státního fondu životního prostředí ČR při jednání hodnotící komise.


4.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

 • Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Ing. Antonín Růžička - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


5.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

 • Jiří Ides - člen ZMB
 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • Ing. Ivan Svoboda - místostarosta MČ Brno-sever
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


náhradníci:

 • Ing. Petra Vítková - členka ZMB
 • Bc. Aleš Jakubec - člen ZMB
 • Ing. arch. Miloslava Patočková - referentka Odboru školství a kultury ÚMČ MČ Brno-sever
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
 • Ing. Antonín Růžička - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele,
 • oznámení o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek všem dodavatelům podle § 49 odst. 3 zákona.

***
úkol č.: [R6/072/27/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R6/072/27/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

29.

"Špilberk - Jižní křídlo - terasy" - výzva k podání nabídky - RM6/05241

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB schvaluje

 • písemnou výzvu k jednání pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Špilberk - Jižní křídlo - terasy", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v jednacím řízení bez uveřejnění, která tvoří přílohu č. 23a tohoto zápisu,
 • odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 23b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek, ve složení:
členové:

 • Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. arch. Dagmar Kabeláčová - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Ing. Antonín Růžička - referent účelové výstavby Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


náhradníci:

 • JUDr. Robert Kerndl - člen RMB
 • MVDr. Vlastimil Žďárský - člen RMB
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
 • Ing. Zdeněk Herodes - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Hana Kocourková - referentka účelový výstavby Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB jednáním za statutární město Brno u této veřejné zakázky.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzvy k jednání dodavateli.
***
úkol č.: [R6/072/29/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
Termín: do 3 pracovních dnů od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/072/29/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

30.

"Brno, Tomáškova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Oprava komunikace Tomáškova" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/05127

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Brno, Tomáškova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Oprava komunikace Tomáškova" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

Mlýnská 68, 602 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/072/30/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/072/30/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/072/30/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

31.

"Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společnostmi ŽSD a. s., Metrostav a. s., SYNER Morava, a. s. - RM6/05276

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" jako nejvhodnější nabídku společností

 • ŽSD a. s.

Brněnská 1050, 664 42 Modřice

 • Metrostav a. s.

Koželužská 2246, 180 00 Praha

 • SYNER Morava, a. s.

1. máje 532, 767 01 Kroměříž

účastníků sdružení pod názvem "Sdružení pro Zoo Brno Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení společností

 • ŽSD a. s.

Brněnská 1050, 664 42 Modřice.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/072/31/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi

 • ŽSD a. s.

Brněnská 1050, 664 42 Modřice

 • Metrostav a. s.

Koželužská 2246, 180 00 Praha

 • SYNER Morava, a. s.

1. máje 532, 767 01 Kroměříž

účastníků sdružení pod názvem "Sdružení pro Zoo Brno Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení společností

 • ŽSD a. s.

Brněnská 1050, 664 42 Modřice

na veřejnou zakázku "Zoo Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona, která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
 • podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.


***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/072/31/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/072/31/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/072/31/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/072/31/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/072/31/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

32.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" - projektová dokumentace a autorský dozor - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností PROJECT building s. r. o. - RM6/05150

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • PROJECT building s. r. o.

Erbenova 375/8, 602 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • PROJECT building s. r. o.

Erbenova 375/8, 602 00 Brno

na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a autorský dozor "Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady", která tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy o dílo.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/072/32]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

33.

"Přístavba MŠ Šromova 55, Brno-Chrlice" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností FRAMA, spol. s r. o. - RM6/05270

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Přístavba MŠ Šromova 55, Brno-Chrlice" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • FRAMA, spol. s r. o.

Žižkova 995/17a, 602 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/072/33/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • FRAMA, spol. s r. o.

Žižkova 995/17a, 602 00 Brno

na veřejnou zakázku "Přístavba MŠ Šromova 55, Brno-Chrlice", která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
 • podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.


***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek,
 • uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.

Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/072/33/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/072/33/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/072/33/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

35.

"Rekonstrukce chráněné únikové cesty včetně evakuačního výtahu" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo s firmou Pavel Čáslava - Čáslava - Stav - RM6/05195

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí výběr nejvhodnější nabídky firmy

 • Pavel Čáslava - Čáslava - Stav

Masarykova 427/31, 656 22 Brno

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Rekonstrukce chráněné únikové cesty včetně evakuačního výtahu".

2.RMB souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi příspěvkovou organizací Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno, a firmou

 • Pavel Čáslava - Čáslava - Stav

Masarykova 427/31, 656 22 Brno

na investiční akci "Rekonstrukce chráněné únikové cesty včetně evakuačního výtahu", která tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

36.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce "MŠ Bratří Pelíšků 7 - zateplení" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností Tocháček spol. s r. o. - RM6/05291

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "MŠ Bratří Pelíšků 7 - zateplení" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Tocháček spol. s .r o.

Slovinská 36, 612 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Tocháček spol. s r. o.

Slovinská 36, 612 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/072/36]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

37.

"Výkon správce stavby pro investiční akci: Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - dodatek č. 1 smlouvy na provedení služeb se "Sdružením VRV - API - MMD" zahrnujícím společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s., AP INVESTING, s. r. o., a Mott MacDonald CZ, spol. s r. o. - RM6/05203

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě na provedení služeb mezi statutárním městem Brnem a "Sdružením VRV - API - MMD" zahrnujícím společnosti

 • Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., zkráceně VRV a. s.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

 • AP INVESTING, s. r. o.

Palackého 12, 612 00 Brno

 • Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeném vedoucím společníkem sdružení společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., zkráceně VRV a. s., na "Výkon správce stavby pro investiční akci: Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně". Dodatek č. 1 smlouvy na provedení služeb tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem tohoto dodatku smlouvy na provedení služeb.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/072/37]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

38.

"Rekonstrukce Vaňkova náměstí" - dokumentace pro stavební povolení - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností P.P. Architects s. r. o. - RM6/05169

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • P.P. Architects s. r. o.

Horova 1918/38b, 616 00 Brno

na dokumentaci pro stavební povolení "Rekonstrukce Vaňkova náměstí", který tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

40.

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1562/8 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Dopravní telematika 2010-2013" - část I, Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ, etapa 4, Rekonstrukce křižovatky 8.09 Královopolská - Kroftova - RM6/05168

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Brnem jako budoucím oprávněným z věcného břemene a Českými energetickými závody, s. p. v likvidaci, jako budoucím povinným z věcného břemene spočívajícím v právu umístění, provozování, údržby a opravy stavby signálního pásu na pozemku p. č. 1562/8 v k. ú. Žabovřesky, která tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

41.

Dohody o úpravě práv a povinností k pozemkům zatíženým zařízením veřejného osvětlení - RM6/05198

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dohody o úpravě práv a povinností k pozemkům zatíženým zařízením veřejného osvětlení mezi statutárním městem Brnem a

 1. Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Kamechy 16, 18, 20, Brno, IČ 292 12 413,
 2. Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Křepelčí 9, Brno, IČ 292 12 928,
 3. Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Chvalovka 9, 11, 13, 15, Brno, IČ 292 10 666,
 4. Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Kavčí 12 a Chvalovka 4, 6, 8, Brno, IČ 283 52 025,
 5. Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Chvalovka 1, 3, 5, 7 a Kavčí 14, Brno, IČ 291 82 620,
 6. Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Vlaštovčí 7 a Kamechy 12, 14, Brno, IČ 292 18 543,
 7. Společenstvím vlastníků jednotek pro dům Chudčická 7, 9, 11, 13, Brno, IČ 283 19 265,
 8. Společenstvím vlastníků jednotek pro dům K Babě 1, 3, Brno, IČ 282 89 463.

Dohody tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem těchto dohod.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

43.

Rozšíření "Seznamu lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty" a záměr pronájmu částí místních komunikací - RM6/05197

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 7 členů.


 
 

44.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - červen 2012 II - RM6/05267

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města dle seznamu "Projekty k zařazení do Integrovaného plánu rozvoje města", který tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB vystavením a podpisem potvrzení o zařazení projektu do IPRM.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

45.

Projekty předkládané v rámci 5. výzvy IPRM v problémové obytné zóně města - parametry projektů, podání žádostí o dotaci - RM6/05237

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • podání žádostí o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekty IPRM v problémové obytné zóně města v rámci 5. výzvy, a to:
  • Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 39,
  • Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60,
  • Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a,
  • Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42,

které v nefinální verzi tvoří přílohu č. 34a tohoto zápisu,

 • manuály realizace uvedených projektů, které tvoří přílohu č. 34b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje

 • Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem žádostí o dotaci včetně čestných prohlášení v nich obsažených,
 • Mgr. Jana Beneše, projektového manažera Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Centrem regionálního rozvoje ČR v záležitostech souvisejících s projekty a k podepisování dokumentů týkajících se projektů, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečných monitorovacích zpráv, včetně žádostí o platbu.


***
3.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit

 • dopracování žádostí o dotaci z Integrovaného operačního programu na výše uvedené projekty,
 • předložení žádostí o dotaci na výše uvedené projekty do 5. výzvy Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města,
 • předložení žádostí o dotaci na výše uvedené projekty na Centrum pro regionální rozvoj ČR.

***
úkol č.: [R6/072/45]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2012-08-31]

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí

 • parametry projektů:
  • Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 39,
  • Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60,
  • Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a,
  • Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42,
 • podání žádostí o dotaci na výše uvedené projekty.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

46.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti - žádost o dotaci, změna celkových nákladů - RM6/05265

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB schvaluje

 • manuál realizace projektu Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti, který tvoří přílohu č. 35a tohoto zápisu,
 • podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 35b tohoto zápisu,
 • zvýšení celkových nákladů projektu ORG 5119 "Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti" z 21.500 tis. Kč na 25.786 tis. Kč.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje

 • Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených,
 • Ing. Blanku Šulovou, koordinátora EU Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnu, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádostí o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.


***
3.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit

 • dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti,
 • předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

***
úkol č.: [R6/072/46]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2012-07-31]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

47.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města Brna Sportovní areál lokalita Hněvkovského - žádost o dotaci - RM6/05264

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě usnesení.


1.RMB schvaluje

 • manuál realizace projektu Sportovní areál lokalita Hněvkovského, který tvoří přílohu č. 36a tohoto zápisu,
 • podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Sportovní areál lokalita Hněvkovského, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 36b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje

 • Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených,
 • společnost Brněnské komunikace a. s. k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnu, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádostí o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.


***
3.RMB ukládá společnosti Brněnské komunikace a. s. zajistit

 • dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Sportovní areál lokalita Hněvkovského,
 • předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

***
úkol č.: [R6/072/47]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2012-07-31]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

48.

Projekt Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady - žádost o dotaci, 1. kolo - RM6/05263

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje podání projektového záměru v rámci 1. kola žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady, který v nefinální verzi tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje

 • Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem projektového záměru,
 • Ing. Blanku Šulovou, koordinátora EU Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu.


***
3.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit

 • dopracování projektového záměru na projekt Zvýšení atraktivity Brněnské přehrady,
 • předložení projektového záměru na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

***
úkol č.: [R6/072/48]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2012-06-29]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

49.

Projekt Nový vstupní areál Zoo Brno - žádost o dotaci, 1. kolo - RM6/05257

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje podání projektového záměru v rámci 1. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Nový vstupní areál Zoo Brno, který v nefinální verzi tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje

 • Ladislava Macka, náměstka primátora města Brna pro oblast rozvoje města, podpisem projektového záměru,
 • Mgr. Marka Havlíka, projektového manažera Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu.


***
3.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit

 • dopracování projektového záměru na projekt Nový vstupní areál Zoo Brno,
 • předložení projektového záměru na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

***
úkol č.: [R6/072/48]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2012-06-29]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

50.

Veřejná zakázka "Vnitřní vybavení ZŠ Otevřená" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/05249

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky "Vnitřní vybavení ZŠ Otevřená" jako nejvhodnější nabídku dodavatele

 • AV MEDIA, a. s.

Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10
IČ 481 08 375.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a dodavatelem

 • AV MEDIA, a. s.

Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10
IČ 481 08 375,

která tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB

 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
 • podpisem výše uvedené smlouvy o dílo, a to bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.


***
4.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/072/50/01]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/072/50/02]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/072/50/03]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit uveřejnění smlouvy včetně všech jejích dodatků na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření, resp. od uzavření příslušného dodatku
***
úkol č.: [R6/072/50/04]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/072/50/05]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/072/50/06]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

51.

Urbanisticko-architektonická studie "Římské náměstí - dopracování vítězného soutěžního návrhu" - RM6/05247

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí závěry ze zpracované studie "Římské náměstí - dopracování vítězného soutěžního návrhu" bez pořízení navržených změn ÚPmB a RP MPR.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

52.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - urbanistická studie "Zbrojovka" - RM6/05152

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0041110505167 mezi statutárním městem Brnem a Atelierem ERA, sdružení architektů Fixel a Pech, kterým se mění článek 3 smlouvy. Dodatek tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

53.

Dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo č. 51049046 - o zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území statutárního města Brna - RM6/05149

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo č. 51049046 - o zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území statutárního města Brna, který tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

54.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0042110303589 na pronájem části pozemku p. č. 92/1 v k. ú. Město Brno - RM6/05123

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 0042110303589 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a INTERNI, s. r. o., na pronájem části pozemku
- p. č. 92/1 - ost. plocha, o výměře 44 m²

v k. ú. Město Brno,
který tvoří přílohu č. 42 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

55.

Koncepce rozvoje květinových výsadeb v ulicích statutárního města Brna - RM6/05122

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje "Koncepci rozvoje květinových výsadeb v ulicích statutárního města Brna", která tvoří přílohu č. 43 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

56.

Program zlepšení kvality ovzduší statutárního města Brna - aktualizace 2012 - RM6/05147

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje "Program zlepšení kvality ovzduší statutárního města Brna - aktualizace 2012", který tvoří přílohu č. 44 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

57.

Žádost o vyjádření k povolení středního zdroje znečišťování ovzduší - kogenerační jednotka v Brněnské průmyslové zóně - Černovická terasa - RM6/05146

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna k umístění středního zdroje znečišťování ovzduší kogenerační jednotka v Brněnské průmyslové zóně - Černovická terasa podle § 17 odst. 1 písm. e) vyhlášky MŽP č. 205/2009 Sb., o zajišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném znění, které tvoří přílohu č. 57 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem vyjádření.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

61.

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMB na období 2013-2015 - RM6/05185

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí střednědobý výhled hospodaření příspěvkových organizací v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB na období 2013-2015.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

62.

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti OSP MMB na období 2013-2015 - RM6/05250

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí střednědobý výhled hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru sociální péče MMB na období 2013-2015.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

63.

Zhodnocení funkčního období ředitele Národního divadla Brno, příspěvkové organizace - RM6/05238

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


1.RMB bere na vědomí zprávu o zhodnocení funkčního období ředitele Národního divadla Brno, příspěvkové organizace.

***
2.RMB ukládá vedoucí Personálního oddělení MMB ve spolupráci s vedoucí Odboru kultury MMB předložit RMB návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Národního divadla Brno, příspěvkové organizace.
***
úkol č.: [R6/072/63]
zodpovídá: PO MMB [6]

termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

64.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury - RM6/05225

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Brnem v oblasti kultury:

 • Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci, ve výši 750.000,- Kč

na realizaci projektu Mozartovy děti a Smíšek 2012,

 • Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci, ve výši 200.000,- Kč

na realizaci projektu Mezinárodní hudební festival Špilberk a Symfonický orchestr JMK,

 • Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci, ve výši 150.000,- Kč

na realizaci projektu Pořádání vybraných koncertů,

 • Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, ve výši 100.000,- Kč

na realizaci projektu Vydání publikace Městské divadlo Brno 2010-2011,

 • Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, ve výši 1.300.000,- Kč

na realizaci projektu Vybrané projekty,

 • Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, ve výši 300.000,- Kč

na realizaci projektu Festival Janáček,

 • Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, ve výši 150.000,- Kč

na realizaci projektu Taneční most/Tanzbrücke,

 • Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, ve výši 600.000,- Kč

na realizaci projektu Podpora dostupnosti ND v JMK a Nebojte se divadla,

 • Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, ve výši 300.000,- Kč

na realizaci projektu Premiéry v roce 2012.

Smlouvy tvoří přílohu č. 46 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

65.

Dispozice s nepotřebným majetkem předaným k hospodaření Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci - RM6/05223

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyřazení z účetní evidence prodejem kompletní dekorace včetně kostýmů a rekvizit zpěvohry Mam´zelle Nitouche v pořizovací ceně 1.615 tis. Kč, a to za 30-50 % z pořizovací ceny.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

66.

Záměr pronájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova - RM6/05163

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova, který tvoří přílohu č. 47 tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá vedoucí Odboru zdraví MMB zveřejnit záměr pronájmu zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/072/66]
zodpovídá: OZ MMB [19]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

68.

Schválení investičního záměru "Městské divadlo Brno - přístavba dílen a skladů" - RM6/05224

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.


1.RMB schvaluje investiční záměr "Městské divadlo Brno - přístavba dílen a skladů", který tvoří přílohu č. 48 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB zařazuje novou investiční akci "Městské divadlo Brno - přístavba dílen a skladů" do operativního plánu investic s tím, že investiční činnost včetně projektové přípravy zajistí Odbor investiční MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

69.

Schválení investičního záměru "MŠ Kamechy II (šestitřídní MŠ)" - RM6/05165

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje investiční záměr investice "MŠ Kamechy II (šestitřídní MŠ)", který tvoří přílohu č. 49 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB zařazuje investici "MŠ Kamechy II (šestitřídní MŠ)" do operativního plánu investic.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

70.

Nadlimitní veřejná zakázka na službu "Poskytování služeb za účelem prezentace statutárního města Brna prostřednictvím hokejového klubu HC KOMETA BRNO" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/05170

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Poskytování služeb za účelem prezentace statutárního města Brna prostřednictvím hokejového klubu HC KOMETA BRNO" jako nejvhodnější nabídku firmy

 • KOMETA GROUP, a. s.

se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • KOMETA GROUP, a. s.

se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno

na "Poskytování služeb za účelem prezentace statutárního města Brna prostřednictvím hokejového klubu HC KOMETA BRNO", která tvoří přílohu č. 50 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem

 • oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,
 • formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
 • výše uvedené smlouvy, po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.


***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému uchazeči.
***
úkol č.: [R6/072/70/01]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit

 • odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie,
 • uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.

Termín: do 15 dnů od uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/072/70/02]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/072/70/03]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [dle zákona]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/072/70/04]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

71.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Úprava vstupních prostor pokladního systému a oprava šatnových skříněk a převlékacích kabin bazénu Lužánky, ul. Sportovní 4, Brno" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/05166

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Úprava vstupních prostor pokladního systému a oprava šatnových skříněk a převlékacích kabin bazénu Lužánky, ul. Sportovní 4, Brno" jako nejvhodnější nabídku firmy

 • Frajt s. r. o.

Chropyňská 2848, 767 01 Kroměříž.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou

 • Frajt s. r. o.

Chropyňská 2848, 767 01 Kroměříž,

která tvoří přílohu č. 51 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy o dílo.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

72.

"Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" - zadání veřejné zakázky - RM6/05193

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu - příprava a realizace výběru zhotovitele pro projekt "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Roviko s. r. o.

Vlárská 22, 627 00 Brno.

2.RMB schvaluje mandátní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Roviko s. r. o.

Vlárská 22, 627 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 52 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

73.

"Výběr dodavatele úklidové služby pro vybrané objekty, areály a pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku II" - zadání veřejné zakázky - RM6/05278

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku - na službu na akci "Výběr dodavatele úklidové služby pro vybrané objekty, areály a pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku MMB II", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení,
 • údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 53a tohoto zápisu,
 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 53b tohoto zápisu,
 • odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 53c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

 • Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
 • Petr Gabriel - vedoucí OSM MMB
 • Ing. Linda Wernischová - referent majetkové správy OSM MMB
 • Ing. Pavel Březa - člen ZMB
 • Vít Blaha - člen RMB


3.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

 • Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
 • Petr Gabriel - vedoucí OSM MMB
 • Vít Blaha - člen RMB
 • Ing. Pavel Březa - člen ZMB
 • Mgr. Jan Levíček - člen ZMB


náhradníci:

 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • Ing. Linda Wernischová - referent majetkové správy OSM MMB
 • doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
 • Ing. Jana Drápalová - členka ZMB
 • Mgr. Jitka Ivičičová - členka ZMB


4.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB

  • jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky,
  • podpisem formuláře "Oznámení o zakázce" prostřednictvím společnosti WALLET s. r. o., Karlovo náměstí 14-15/292, 120 00 Praha 2, na základě mandátní smlouvy č. 0066101504772 a dodatku č. 1 k této smlouvě.


***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie prostřednictvím společnosti WALLET s. r. o., Karlovo náměstí 14-15/292, 120 00 Praha 2.
***
úkol č.: [R6/072/73/01]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/072/73/02]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/072/73/03]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/072/73/04]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

74.

Nadlimitní veřejná zakázka "Ostraha vybraných objektů, areálů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" - žádost uchazeče Bartoň a Partner s. r. o. o stanovisko zadavatele k vrácení jistoty - RM6/05211

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).


1.RMB bere na vědomí žádost uchazeče Bartoň a Partner s. r. o. v zadávacím řízení u nadlimitní veřejné zakázky "Ostraha vybraných objektů, areálů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku - část 1 "Magistrátní objekty" o stanovisko zadavatele statutárního města Brna k vrácení jistoty složené ve formě bankovní záruky, a to v případě, že uchazeč zruší svoji nabídku podanou v zadávacím řízení u výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky.

2.RMB souhlasí s vrácením jistoty poskytnuté formou bankovní záruky, a to vrácením originálu záruční listiny uchazeči Bartoň a Partner s. r. o. v případě, že uchazeč zruší svoji nabídku podanou v zadávacím řízení u výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky.

3.RMB souhlasí se zpětvzetím rozkladu podaného dne 27. 3. 2012 proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S614/2011/VZ-3058/2012/530/KSt ze dne 8. 3. 2012, za podmínky, že uchazeč Bartoň a Partner s. r. o. zruší svoji nabídku podanou v zadávacím řízení u výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit podání zpětvzetí rozkladu prostřednictvím spol. WALLET s. r. o. za podmínky, že uchazeč Bartoň a Partner s. r. o. zruší svoji nabídku podanou v zadávacím řízení u výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky.
Termín: do 15 dnů od zrušení nabídky uchazečem
***
úkol č.: [R6/072/74]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

75.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Zelný trh 13 - výměna oken" uzavíraný se společností EPIGEN spol. s r. o. - RM6/05179

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6612052176 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností

 • EPIGEN spol. s r. o.

Husitská 1762/8a, 612 00 Brno,

který tvoří přílohu č. 54 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

76.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Nádražní 10 - oprava střechy, oprava elektroinstalace" uzavíraný se společností MTc-stav s. r. o. - RM6/05213

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0066110504577 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností

 • MTc-stav, s. r. o.

Slunečná 4, 634 00 Brno,

který tvoří přílohu č. 55 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem tohoto dodatku.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu dodatku.
Termín: do 15 dnů od podpisu dodatku
***
úkol č.: [R6/072/76]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

77.

Změna stavby budované na pozemku p. č. 3953/85 v k. ú. Řečkovice, ul. Renčova, před dokončením, návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora - budovy na pozemku p. č. 3953/85 a pozemku p. č. 3953/85 v k. ú. Řečkovice - RM6/05251

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany ze dne 13. 6. 2012 ev. č. HSBM-73-1-1507/1-OPST-2012 ke stavbě na pozemku p. č. 3953/85 v k. ú. Řečkovice.

2.RMB souhlasí se změnou stavby "Přestavba dlouhodobě rozestavěného objektu občanské vybavenosti na dům s pečovatelskou službou, ul. Renčova, k. ú. Řečkovice, p. č. 3953/85, Brno" před dokončením na "Bytový dům s byty zvláštního určení".

3.RMB souhlasí

 • s určením bytů č. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15 v bytovém domě na pozemku p. č. 3953/85 v k. ú. Řečkovice jako bytů zvláštního určení - s pečovatelskou službou,
 • s určením bytů č. 1, 3, 5 v bytovém domě na pozemku p. č. 3953/85 v k. ú. Řečkovice jako bytů zvláštního určení - bezbariérových.


4.RMB souhlasí s tím, že ostatních 16 bytů v bytovém domě na pozemku p. č. 3953/85 v k. ú. Řečkovice bude pronajato na návrh MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

5.RMB stanoví

 • nájemné v bytech zvláštního určení (s pečovatelskou službou a bezbariérových) v bytovém domě na pozemku p. č. 3953/85 v k. ú. Řečkovice ve výši 50,- Kč/m²/měsíc s tím, že takto sjednaná výše nájemného bude každoročně k 1. 7. pronajímatelem jednostranně zvyšována o míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněnou ČSÚ,

 • nájemné v ostatních bytech v bytovém domě na pozemku p. č. 3953/85 v k. ú. Řečkovice ve výši 80,- Kč/m²/měsíc s tím, že takto sjednané nájemné bude od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 zvýšeno na částku 85,60 Kč/m²/měsíc,

- od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 bude nájemné zvýšeno na částku 91,20 Kč/m²/měs&#$08c,

- od 1. 1. 2015 bude nájemné zvýšeno na částku 96,- Kč/m²/měsíc,

- od r. 2016 bude každoročně k 1. 7. nájemné zvyšováno pronajímatelem o míru

inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněnou ČSÚ.

6.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora svěření budovy na pozemku p. č. 3953/85 - o výměře 1.909 m² a pozemku p. č. 3953/85 v k. ú. Řečkovice v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část II - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 56 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

79.

Dotace na regenerace panelových sídlišť v roce 2012 - RM6/05191

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí přiznání dotace v roce 2012 z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora regenerace panelových sídlišť" na regenerace panelových sídlišť v městských částech Brno-Bohunice a Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

2.RMB schvaluje otevření zvláštních běžných účtů určených výhradně pro čerpání výdajů státního rozpočtu u pobočky banky stanovené v Pokynu k nastavení rozpočtového limitu pro akce vedené pod identifikačním číslem EDS:

 • 117D512003409 - RPS Brno-Bohunice - VI. etapa,
 • 117D512003410 - RPS Brno-Řečkovice - V. etapa.


3.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Bohunice a starostu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora podpisem smluv o zřízení účtů a všemi úkony souvisejícími s nakládáním s těmito účty v souladu s plnými mocemi, které tvoří přílohu č. 56 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

80.

Dodatek plánu likvidace státního podniku Správa nemovitostí města Brna pro rok 2013, dodatek č. 8 k příkazní smlouvě č. 63987001 ze dne 19. 3. 1998 - RM6/05186

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje

 • dodatek plánu likvidace státního podniku SNmB pro rok 2013, který tvoří přílohu č. 57a tohoto zápisu,
 • dodatek č. 8 k příkazní smlouvě č. 63987001 uzavřené dne 19. 3. 1998 mezi statutárním městem Brnem a Ing. Josefem Bauerem, likvidátorem SNmB, s. p. v likvidaci, který tvoří přílohu č. 57b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

81.

Memorandum ve věci urychlení likvidace státního podniku Správa nemovitostí města Brna - RM6/05227

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje Memorandum ve věci urychlení likvidace státních podniků mezi Ministerstvem financí, statutárním městem Brnem a Správou nemovitostí města Brna, státním podnikem v likvidaci, které tvoří přílohu č. 58 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

82.

Stanovisko zakladatele k převodu nemovitostí - budovy č. p. 74 na nám. Svobody č. or. 10 na pozemku p. č. 132/1 a pozemku p. č. 132/1 o výměře 1.626 m², vše v k. ú. Město Brno, ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci - RM6/05194

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB ruší usnesení RMB č. R5/059 konané dne 25. 3. 2008, bod č. 26, ve znění:

"RMB souhlasí, ve smyslu ust. § 47b zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s přímým prodejem nemovitosti - budovy č. p. 74 na nám. Svobody č. or. 10, vč. pozemku
- p. č. 132/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.626 m²

vše v k. ú. Město Brno,
statutárnímu městu Brnu za kupní cenu do 50 mil. Kč."


2.RMB souhlasí s prodejem nemovitostí
- budovy č. p. 74 na nám. Svobody č. or. 10, na pozemku p. č. 132/1
- pozemku p. č. 132/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.626 m²

vše v k. ú. Město Brno,
formou veřejné dražby.

 
Schváleno jednomyslně 6 členy.

 
 

83.

Stanovisko zakladatele k převodu nemovitostí - budovy Koliště 49 s č. p. 142, vč. pozemku p. č. 632/1 o výměře 1.717 m², vše v k. ú. Zábrdovice, obec Brno, ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci - RM6/05192

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí s přímým prodejem nemovitostí - budovy Koliště 49 s č. p. 142 na pozemku p. č. 632/1 a pozemku
- p. č. 632/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.717 m²

vše v k. ú. Zábrdovice, obec Brno,
BD Koliště 49, družstvo, se sídlem Koliště 142/49, 602 00 Brno, IČ 293 05 128, za kupní cenu 78.750.000,- Kč a za podmínky zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 632/1 v k. ú. Zábrdovice, obec Brno, ve prospěch statutárního města Brna spočívající v povinnosti vlastníka tohoto pozemku strpět umístění stavby místní komunikace - chodníku na tomto pozemku a v oprávnění statutárního města Brna tuto stavbu provozovat a opravovat s tím, že likvidátor Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci, požádá MF ČR o udělení souhlasu s přímým prodejem nemovitosti předem určenému nabyvateli ve smyslu ust. § 47b zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 
 

84.

Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu části nemovitosti za účelem umístění telekomunikačního zařízení na bytový dům Banskobystrická 182 - RM6/05188

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti č. 10149B (č. 63022003) uzavřené dne 16. 5. 2002 za účelem umístění telekomunikačního zařízení na bytový dům Banskobystrická 182, č. p. 2072, v k. ú. Řečkovice, který tvoří přílohu č. 59 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 

85.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 66002003 - Nerudova 7 - RM6/05183

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Jiřího Vondráčka o pronájem místnosti č. 625 v objektu č. p. 321, ul. Nerudova or. č. 7, k. ú. Veveří, která tvoří přílohu č. 60a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 66002003 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a

 • Jiřím Vondráčkem

jako nájemcem, týkající se úpravy a rozšíření výměry pronajímaných nebytových prostor v objektu č. p. 321, ul. Nerudova or. č. 7, k. ú. Veveří. Celková výměra pronajímaných prostor po změně 51,13 m². Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 60b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku k nájemní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 
 

86.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Josefská 21 - RM6/05184

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Muhameda Goraniho o pronájem nebytového prostoru v objektu Josefská 21, která tvoří přílohu č. 61a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Josefská 21 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a

 • Muhamedem Goranim

jako nájemcem,
celková plocha: 19,92 m²,

účel nájmu: občerstvení,
nájemné: 5.454,- Kč/m²/rok, tj. 108.644,- Kč ročně,

která tvoří přílohu č. 61b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 
 

87.

Dodatky k nájemním smlouvám týkající se pronájmu školských objektů - RM6/05180

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatky k nájemním smlouvám o nájmu objektů, kde jsou umístěny školy, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj,
doba nájmu: do 31. 8. 2013,
nájemné za objekt (dle v&#$06měry nebytových prostor v objektu) a nebytové prostory od 1. 9. 2012: 500,- Kč/m²/rok,
nájemné za zastavěný pozemek: 14,- Kč/m²/rok,
nájemné za nezastavěný pozemek: 6,- Kč/m²/rok,

 • dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 74940052 - objekt Slunná 11 v k. ú. Komárov uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Základní uměleckou školou Brno, Slunná 11, jako nájemcem,

nájemné: 248.602,- Kč ročně,

 • dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 74940172 - objekt Charbulova 84 v k. ú. Černovice uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Základní uměleckou školou Brno, Charbulova 84, jako nájemcem,

nájemné: 259.284,- Kč ročně,

 • dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 74992009 - objekt tř. Kpt. Jaroše 24 v k. ú. Černá Pole uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Základní uměleckou školou Jaroslava Kvapila, Brno, t&#$04. Kpt. Jaroše 24, jako nájemcem, týkající se současně rozšíření výměry pronajímaných nebytových prostor v objektu o 75 m²,

nájemné: 784.328,- Kč ročně,

 • dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 74012002 - objekt Lipová 18 v k. ú. Pisárky uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Brno, Merhautova 15, jako nájemcem,

nájemné: 1.437.518,- Kč ročně,

 • dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 74992012 - objekt Štolcova 16 v k. ú. Černovice uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Základní školou Brno, Štolcova 16, jako nájemcem,

nájemné: 1.139.940,- Kč ročně,

 • dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 74992007 - objekt Vídeňská 85 v k. ú. Štýřice uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Základní uměleckou školou Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52, jako nájemcem,

nájemné: 373.684,- Kč ročně,

 • dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 74992018 - objekt Kraví Hora 1 v k. ú. Veveří uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Střediskem volného času LUŽÁNKY, Brno, Lidická 50, jako nájemcem,

nájemné: 90.658,- Kč ročně,

 • dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 74002003 - objekt Palackého 146 v k. ú. Královo Pole uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Základní uměleckou školou Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého tř. 70, jako nájemcem,

nájemné: 267.418,- Kč ročně,

 • dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 74992011 - objekt Palackého 70 v k. ú. Královo Pole uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Základní školou Brno, Palackého 68, jako nájemcem,

nájemné: 831.564,- Kč ročně,

 • dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 74992005 - objekt Vranovská 41 v k. ú. Husovice uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Základní uměleckou školou Brno, Vranovská 41, jako nájemcem,

nájemné: 201.334,- Kč ročně,

které tvoří přílohu č. 62a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatků k nájemním smlouvám výše uvedeným.

3.RMB schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 74002004 - objekt Obřanská 7 v k. ú. Maloměřice uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Střední školou umění a designu, stylu a módy a Vyšší odbornou školou Brno, Husova 10, jako nájemcem,
doba nájmu: do 31. 12. 2012,
nájemné za objekt (dle výměry nebytových prostor v objektu) a nebytové prostory od 1. 9. 2012: 500,- Kč/m²/rok,

n&#$07jemné za zastavěný pozemek: 14,- Kč/m²/rok,
nájemné za nezastavěný pozemek: 6,- Kč/m²/rok,

nájemné celkem: 94.235,- Kč měsíčně,
který tvoří přílohu č. 62b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku k nájemní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 6 členy.

 
 

88.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem parkovacího stání v objektu Tržní 2 dohodou - RM6/05181

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě b).


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., o ukončení nájemní smlouvy č. 66100302651 na parkovací stání v objektu Tržní 2 dohodou, která tvoří přílohu č. 63 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB neschvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 66100302651 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a

 • Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

Bělehradská 128, 120 21 Praha 2,

jako nájemcem k 30. 6. 2012.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB informovat žadatele o přijetí usnesení RMB.
***
úkol č.: [R6/072/88]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

89.

Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor a smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Cejl 23 - RM6/05182

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Rašnerovy pekárny s. r. o. o změnu nájemce ve smlouvě o nájmu v objektu Cejl 23 v k. ú. Zábrdovice, která tvoří přílohu č. 64a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu Cejl 23 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a

 • Ing. Jiřím Rašnerem

jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 64b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Cejl 23 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a

 • Rašnerovou pekárnou s. r. o.

Sušilova 6, Vyškov

jako nájemcem,
celková plocha: 109,75 m²,

účel nájmu: prodejna s pekařskými výrobky a občerstvením,
nájemné: 109.152,- Kč ročně,
která tvoří přílohu č. 64c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody o ukončení nájmu a podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

90.

Změna usnesení RMB č. R5/058 konané dne 18. 3. 2008 ve věci svěření působnosti rozhodovat o uzavírání smluv na krátkodobý pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB a pověření k podpis těchto smluv - RM6/05134

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění usnesení RMB č. R5/058 konané dne 18. 3. 2008, bod č. 47, které zní:

"1.RMB svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru správy budov MMB působnost rozhodovat o uzavírání smluv na krátkodobý pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy budov MMB na dobu ne delší než 10 dnů za cenu v místě a čase obvyklou dle Metodického postupu krátkodobého pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna a ve správě Odboru správy budov MMB, který tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy budov MMB podpisem smluv na krátkodobý pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy budov MMB na dobu ne delší než 10 dnů.

3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy budov MMB ve spolupráci s vedoucím Organizačního odboru MMB zajistit aktualizaci Organizačního řádu MMB.

4.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy budov MMB předložit RMB informaci o uzavřených smlouvách RMB k datu 31. 1. za uplynulý kalendářní rok."


takto:

1.RMB schvaluje Metodický postup při uzavírání smluv o krátkodobých pronájmech pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna a ve správě Odboru správy majetku MMB, který tvoří přílohu č. 65 tohoto zápisu.

2.RMB svěřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru správy majetku MMB působnost rozhodovat o uzavírání smluv na krátkodobý pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB na dobu ne delší než 29 dnů za cenu v místě a čase obvyklou, dle výše uvedeného Metodického postupu při uzavírání smluv o krátkodobých pronájmech pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna a ve správě Odboru správy majetku MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smluv na krátkodobý pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB na dobu ne delší než 29 dnů.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB ve spolupráci s vedoucím Organizačního odboru MMB zajistit aktualizaci Organizačního řádu MMB.
***
úkol č.: [R6/072/90/01]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB předložit RMB informaci o uzavřených smlouvách vždy do 31. 1. každého kalendářního roku za uplynulý kalendářní rok.
***
úkol č.: [R6/072/90/02]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [průběžně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

91.

Žádost o snížení nájemného v objektu Zámečnická 2 - RM6/05212

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Brněnského tělovýchovného sdružení o snížení nájemného za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012, která tvoří přílohu č. 66a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje dodatek č. 3 k hospodářské smlouvě uzavřené dne 12. 4. 1976 mezi pronajímatelem Obvodním podnikem bytového hospodářství Brno a nájemcem Ústředním tělovýchovným zařízením ČSTV, obl. správou, uzavíraný mezi právními nástupci smluvních stran statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Brněnským tělovýchovným sdružením, o. s., jako nájemcem týkající se snížení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu Zámečnická 2 na částku 10.000,- Kč za období od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012, který tvoří přílohu č. 66b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku ke smlouvě.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

92.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí náhradního bytu manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - RM6/05189

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 7 členů.


 

93.

Žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem menšího bytu - RM6/05190

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje xxxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxx, poskytnutí 2pokojového bytu za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 3pokojového bytu č. 21 v domě xxxxxx.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/072/93]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle možností odboru]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

94.

Záměr prodeje pozemků p. č. 7513/1, 7561/2 v k. ú. Bystrc a návrh nabytí části pozemku p. č. 3278/18 v k. ú. Líšeň - RM6/05226

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).


1.RMB bere na vědomí

 • dopis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zastoupené kolizním opatrovníkem Danou Drozdovou, ze dne 13. 4. 2012, kterým mimo jiné žádaj&#$08 o znovuprojednání návrhu prodeje pozemků p. č. 7513/1, 7561/2 v k. ú. Bystrc za kupní cenu 1.850,- Kč/m², tj. 4.676.800,- Kč,
 • skutečnost, že na základě zaslané výzvy k zaplacení bezdůvodného obohacení za užívání pozemků p. č. 7513/1 a 7561/2 v k. ú. Bystrc za 2 roky zpětně ve výši 758.400,- Kč (tj. 150,- Kč/m²/rok) uhradily dne 18. 4. 2012 xxxxxxxxxxxx částku 200.000,- Kč a xxxxxxxxxxxxxxx částku ve výši 100.000,- Kč na účet statutárního města Brna,
 • dopis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zastoupené kolizním opatrovníkem Danou Drozdovou, ze dne 11. 5. 2012, kterým mimo jiné žádají z finančních důvodů o prodloužení termínu splatnosti zbývající částky ve výši 458.400,- Kč bezdůvodného obohacení za užívání pozemků p. č. 7513/1 a 7561/2 v k. ú. Bystrc do 30. 9. 2012.


2.RMB souhlasí

 • se záměrem prodeje pozemků

- p. č. 7513/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.270 m²

- p. č. 7561/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.258 m²

oba v k. ú. Bystrc,

 • se zaplacením zbývající části bezdůvodného obohacení ve výši 458.400,- Kč ze strany xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do 30. 9. 2012,


a pro případ, že do 30. 9. 2012 nebude statutárnímu městu Brnu uhrazena dlužná částka ve výši 458.400,- Kč,

 • s podáním žaloby o vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků p. č. 7513/1, 7561/2 v k. ú. Bystrc ve výši 458.400,- Kč.


 
3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • prodej pozemků

- p. č. 7513/1 - zast. plocha a nádv., o v&#$06měře 1.270 m²
- p. č. 7561/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.258 m²

oba v k. ú. Bystrc,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do podílového spoluvlastnictví za dohodnutou kupní cenu 5.208.680,- Kč a za podmínek kupní smlouvy,

 • nabytí části pozemku

- p. č. 3278/18 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 384 m²

v k. ú. Líšeň,

z vlastnictví xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 710.400,- Kč,

s tím, že zaplacení kupní ceny za pozemky převáděné z vlastnictví města Brna a zaplacení kupní ceny za pozemek převáděný z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx bude provedeno zápočtem pohledávek na základě dohody o zápočtu pohledávek mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxxxxxxx a dohody o postoupení pohledávky z titulu prodeje části pozemku p. č. 3278/18 v k. ú. Líšeň statutárnímu městu Brnu mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako kupující id. částí pozemků v k. ú. Bystrc.

 
Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

95.

Záměr prodeje pozemků p. č. 5743, 5744 a 5745/2 v k. ú. Židenice - RM6/05235

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 

96.

Záměr prodeje pozemků p. č. 2773/1, 2773/2, 2773/7 a 2763/3 v k. ú. Kuřim - RM6/05236

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 97-103.


1.RMB bere na vědomí, že statutární město Brno neobdrželo v nabídkovém řízení vypsaném na prodej pozemků p. č. 2773/1, 2773/2, 2773/7 a 2763/3 v k. ú. Kuřim v lokalitě "Za statkem" žádnou nabídku.

2.RMB ruší nabídkové řízení na prodej pozemků
- p. č. 2773/1 - orná půda, o výmě&#$04e 35.930 m²
- p. č. 2773/2 - orná půda, o výměře 13.842 m²
- p. č. 2773/7 - orná půda, o výměře 294 m²
- p. č. 2763/3 - orná půda, o výměře 205 m²

vše v k. ú. Kuřim,
vypsané na základě usnesení R6/054. schůze RMB konané dne 1. 2. 2012, bod č. 34.

3.RMB souhlasí se zveřejněním inzerátu s nabídkou prodeje pozemků
- p. č. 2773/1 - orná půda, o výměře 35.930 m²
- p. č. 2773/2 - orná půda, o výměře 13.842 m²
- p. č. 2773/7 - orná půda, o výměře 294 m²
- p. č. 2763/3 - orná půda, o výměře 205 m²

vše v k. ú. Kuřim,
za kupní cenu 43.987.125,- Kč.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

97.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 3845 v k. ú. Žabovřesky - RM6/05216

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku
- části p. č. 3845 - zahrada, o výměře 28 m²

v k. ú. Žabovřesky.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

98.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 425/1 v k. ú. Slatina, návrh svěření majetku města MČ Brno-Slatina, části pozemku p. č. 425/1 v k. ú. Slatina - RM6/05234

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí návrh na dispozici s majetkem města ze dne 21. 6. 2011 podaný xxxxxxxxxxx - prodej části pozemku
- p. č. 425/1 - ost. plocha, o výměře 47 m²

v k. ú. Slatina.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 425/1 - ost. plocha, o výměře 47 m²

v k. ú. Slatina.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Slatina svěření pozemku
- části p. č. 425/1 - ost. plocha, o výměře 5.123 m², dle GP č. 2376-208/2011 označena jako p. č. 425/7 - ost. plocha, o výměře 101 m²

v k. ú. Slatina,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 91 přílohy č. 4, po provedení zápisu GP č. 2376-208/2011 do KN.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

99.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1961/19 v k. ú. Černá Pole - bývalé drážní těleso Tišnovka - RM6/05231

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).


1.RMB bere na vědomí dopis manželů xxxxxxxxxxxxxxx ze dne 12. 5. 2012 - protinávrh kupní ceny za prodej části pozemku
- p. č. 1961/19 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 60 m²

v k. ú. Černá Pole,
ve výši 20.000,- Kč (cca 333,- Kč/m² vč. nákladů na převod).


2.RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 1961/19 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 60 m²

v k. ú. Černá Pole.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku
- p. č. 1961/19 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 60 m²

v k. ú. Černá Pole,
manželům xxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 48.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

100.

Záměr prodeje objektu Táborská č. or. 128, č. p. 327, a pozemku p. č. 1954 v k. ú. Židenice - RM6/05259

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje
- budovy Táborská č. or. 128, č. p. 327, postavené na pozemku p. č. 1954
- pozemku p. č. 1954 - zast. plocha a nádv., o výměře 377 m²

vše v k. ú. Židenice,
formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 2.300.000,- Kč za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy.

2.RMB schvaluje

 1. podmínky nabídkového řízení pro prodej nemovitostí:
 2. - budovy Táborská č. or. 128, č. p. 327, postavené na pozemku p. č. 1954
  - pozemku p. č. 1954 - zast. plocha a nádv., o výměře 377 m²

  vše v k. ú. Židenice,
  které tvoří přílohu č. 67a tohoto zápisu,

 3. text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej předmětných nemovitostí, která tvoří přílohu č. 67b tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 
3.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

101.

Záměr prodeje objektu Táborská č. or. 16, č. p. 3353, a pozemku p. č. 5437 v k. ú. Židenice - RM6/05261

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje
- budovy Táborská č. or. 16, č. p. 3353, postavené na pozemku p. č. 5437
- pozemku p. č. 5437 - zast. plocha a nádv., o výměře 308 m²

vše v k. ú. Židenice,
firmou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 2.500.000,- Kč za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy.

2.RMB schvaluje

 1. podmínky nabídkového řízení pro prodej nemovitostí
 2. - budovy Táborská č. or. 16, č. p. 3353, postavené na pozemku p. č. 5437
  - pozemku p. č. 5437 - zast. plocha a nádv., o výměře 308 m²

  které tvoří přílohu č. 68a tohoto zápisu,

 3. text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej předmětných nemovitostí, která tvoří přílohu č. 68b tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

102.

Záměr prodeje objektu Táborská č. or. 114, č. p. 223, a pozemku p. č. 1965 v k. ú. Židenice - RM6/05260

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje
- budovy Táborská č. or. 114, č. p. 223, postavené na pozemku p. č. 1965
- pozemku p. č. 1965 - zast. plocha a nádv., o výměře 488 m²

vše v k. ú. Židenice,
firmou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 2.400.000,- Kč za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy.

2.RMB schvaluje

 1. podmínky nabídkového řízení pro prodej nemovitostí
 2. - budovy Táborská č. or. 114, č. p. 223, postavené na pozemku p. č. 1965
  - pozemku p. č. 1965 - zast. plocha a nádv., o výměře 488 m²

  vše v k. ú. Židenice,
  které tvoří přílohu č. 69a tohoto zápisu,

 3. text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej předmětných nemovitostí, která tvoří přílohu č. 69b tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

103.

Záměr dispozice s objektem Táborská č. or. 135, č. p. 316, a pozemky p. č. 3315 a 3316 v k. ú. Židenice - RM6/05258

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku
- p. č. 3316 - zahrada, o výměře 313 m²

v k. ú. Židenice.

2.RMB souhlasí se záměrem prodeje
- budovy Táborská č. or. 135, č. p. 316, postavené na pozemku p. č. 3315
- pozemku p. č. 3315 - zast. plocha a nádv., o výměře 157 m²

vše v k. ú. Židenice,
formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 2.500.000,- Kč za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy.

3.RMB schvaluje

 1. podmínky nabídkového řízení pro prodej nemovitostí
 2. - budovy Táborská č. or. 135, č. p. 316, postavené na pozemku p. č. 3315
  - pozemku p. č. 3315 - zast. plocha a nádv., o výměře 157 m²

  vše v k. ú. Židenice,
  které tvoří přílohu č. 70a tohoto zápisu,

 3. text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej předmětných nemovitostí, která tvoří přílohu č. 70b tohoto zápisu.


Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 
4.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

104.

Dispozice s pozemky p. č. 343/4 a 343/8 v k. ú. Zábrdovice - RM6/05217

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • žádost společnosti CARPINA INVEST s. r. o. ze dne 5. 10. 2011 o pronájem části pozemku

- p. č. 343/4 - zahrada, o výměře 1.422 m²

v k. ú. Zábrdovice, (dle stávajícího stavu v KN se jedná o pozemek p. č. 343/8 - zast. plocha a n&#$07dv., o výměře 98 m² a část pozemku p. č. 343/4 - zahrada, o výměře 1.324 m², v k. ú. Zábrdovice),

 • žádost MČ Brno-sever ze dne 2. 5. 2012 o svěření části pozemku

- p. č. 343/4 - zahrada, o výměře 1.313 m²

a pozemku
- p. č. 343/8 - zast. plocha a nádv., o výměře 98 m²

v k. ú. Zábrdovice.

2.RMB nesouhlasí se záměrem pronájmu
- části pozemku p. č. 343/4 - zahrada, o výměře 1.324 m²
- pozemku p. č. 343/8 - zast. plocha a nádv., o výměře 98 m²

oba v k. ú. Zábrdovice.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-sever svěření pozemků
- p. č. 343/4 - zahrada, o výměře 1.324 m²
- p. č. 343/8 - zast. plocha a nádv., o výměře 98 m²

oba v k. ú. Zábrdovice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 91 přílohy č. 4, s doplňující podmínkou:

 1. zápis geometrického plánu č. 841-22/2011.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

105.

Návrh nabytí pozemků p. č. 4815/3, 4815/10 a 4815/11 a stavby pro rodinnou rekreaci č. e. 501 na pozemku p. č. 4815/11, vše v k. ú. Královo Pole - RM6/05215

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • skutečnost, že xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nabídli jako spoluvlastníci pozemků p. č. 4815/3, 4815/10 a 4815/11, vše v k. ú. Královo Pole, statutárnímu městu Brnu prodej těchto pozemků do jeho vlastnictví,
 • skutečnost, že xxxxxxxxxxxxx nabídl jako vlastník stavby pro rodinnou rekreaci č. e. 501 na pozemku p. č. 4815/11 v k. ú. Královo Pole statutárnímu městu Brnu prodej této stavby do jeho vlastnictví.


2.RMB nesouhlasí s návrhem nabytí

 • pozemků

- p. č. 4815/3 - zahrada, o výměře 361 m²
- p. č. 4815/10 - zahrada, o výměře 25 m²
- p. č. 4815/11 - zast. plocha a nádv., o výměře 12 m²

vše v k. ú. Královo Pole,

 • stavby pro rodinnou rekreaci č. e. 501 postavené na pozemku p. č. 4815/11 - zast. plocha a nádv., o výměře 25 m², v k. ú. Královo Pole.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

106.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2694/35 v k. ú. Žebětín a návrh svěření tohoto pozemku MČ Brno-Žebětín - RM6/05220

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 2 členové, nikdo nebyl proti, 5 členů se zdrželo hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 

107.

Záměr nabytí pozemku p. č. 839/171 v k. ú. Medlánky z vlastnictví xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/05284

Bylo hlasováno bez rozpravy.


 
1.RMB bere na vědomí nabídku prodeje pozemku
- p. č. 839/171 - ost. plocha, dráha, o výměře 1.445 m²

v k. ú. Medlánky,
ze dne 22. 12. 2011 ze spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního m&#$01sta Brna za kupní cenu 5.850,- Kč/m², celkem 8.453.250,- Kč.


 
2.RMB nesouhlasí s návrhem úplatného nabytí pozemku
- p. č. 839/171 - ost. plocha, dráha, o výměře 1.445 m²

v k. ú. Medlánky,
ze spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 5.850,- Kč/m², tj. celkem 8.453.250,- Kč.


 
3.RMB souhlasí s návrhem úplatného nabytí pozemku
- p. č. 839/171 - ost. plocha, dráha, o výměře 1.445 m²

v k. ú. Medlánky,
ze spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 1.500,- Kč/m², tj. celkem 2.167.500,- Kč.


 
Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

109.

Nabídka předkupního práva k id. 37/384 nemovitostí: budovy Reissigova 9, č. p. 320, s pozemky p. č. 432 a 433 v k. ú. Ponava - RM6/05173

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 1. nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 10. 5. 2012 na uplatnění předkupního práva statutárního města Brna k id. 37/384 nemovitostí:
 2. - budovy č. p. 320, způsob využití objekt bydlení, stojící na pozemku p. č. 432
  - pozemku p. č. 432 - zast. plocha a nádv., o výměře 520 m²
  - pozemku p. č. 433 - zahrada, o výměře 207 m²

  vše v k. ú. Ponava,
  za kupní cenu ve výši 920.000,- Kč,

 3. existenci soudního sporu mezi statutárním městem Brnem jako žalobcem a ostatními spoluvlastníky budovy Reissigova 9, č. p. 320, stojící na pozemku p. č. 432, a pozemků p. č. 432 a 433 v k. ú. Ponava, jako žalovanými o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví uvedených nemovitostí soudní cestou přikázáním jednomu nebo více spoluvlastníkům za náhradu nebo nařízením prodeje a rozdělením výtěžku podle podílů.


2.RMB nesouhlasí s využitím výše uvedené nabídky na uplatnění předkupního práva.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

110.

Souhlas s převodem pozemku p. č. 28/2 v k. ú. Jehnice z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví společnosti CHECK&CORRECT, a. s. - RM6/05221

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • přípis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 16. 4. 2012 se žádostí o vyjádření k převodu pozemku p. č. 28/2 v k. ú. Jehnice z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví společnosti CHECK&CORRECT, a. s.,
 • vyjádření MČ Brno-Jehnice ze dne 12. 1. 2012, která souhlasí s prodejem pozemku p. č. 28/2 v k. ú. Jehnice z vlastnictví ČR - ÚZSVM společnosti CHECK&CORRECT, a. s.


2.RMB souhlasí

 • s převodem pozemku

- p. č. 28/2 - zast. plocha a nádv., spole&#$03ný dvůr, o výměře 566 m²

v k. ú. Jehnice,
z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví společnosti CHECK&CORRECT, a. s., za účelem vybudování domu s pečovatelskou službou a nové komunikace včetně chodníku, za podmínky zachování přístupu do navazující rekreační oblasti Ponávka a k okolním nemovitostem ve vlastnictví třetích osob,

 • s uzavřením dohody z úrovně MČ Brno-Jehnice se společností CHECK&CORRECT, a. s., o zachování přístupu do rekreační oblasti Ponávka a k okolním nemovitostem ve vlastnictví třetích osob.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

111.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků p. č. 3722/3 a 3723/3, vše v k. ú. Židenice - RM6/05187

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 112 a 113.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Židenice svěření pozemků
- p. č. 3722/3 - zahrada, o výměře 63 m²

- p. č. 3723/3 - ost. plocha, zeleň, o výměře 25 m²

vše v k. ú. Židenice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část II - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 54 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

112.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žabovřesky, pozemku p. č. 5375/15 v k. ú. Žabovřesky - RM6/05222

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Žabovřesky svěření pozemku
- p. č. 5375/15 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 268 m²

v k. ú. Žabovřesky,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 91 přílohy č. 4, s doplňujícími podmínkami:

 1. užívat nemovitost pouze k dosavadnímu účelu, tj. jako účelová komunikace,
 2. nevyužívat nemovitost ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani k takovým účelům nemovitost nepronajímat,
 3. povinnost vždy k 1. 12. příslušného roku až do 15. 2. 2020 předávat na Majetkový odbor MMB písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

113.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 36/2 a 39 v k. ú. Dolní Heršpice - RM6/05214

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-jih svěření pozemků
- p. č. 36/2 - zahrada, o výměře 1.034 m²
- p. č. 39 - zahrada, o výměře 1.257 m²

v k. ú. Dolní Heršpice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 91 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

114.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 1361 v k. ú. Pisárky při ul. Vinohrady - RM6/05233

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku
- p. č. 1361 - zahrada, o výměře 637 m²

v k. ú. Pisárky.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

115.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 104/2 a části pozemku p. č. 1684/23 v k. ú. Starý Lískovec při ul. Příčky - RM6/05232

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu
- pozemku p. č. 104/2 - zahrada, o výměře 65 m²

- části pozemku p. č. 1684/23 - ost. plocha, zeleň, o výměře 178 m²
v k. ú. Starý Lískovec, o celkové výměře 243 m².


Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se nezdržel hlasování.

 

116.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 507/1 v k. ú. Štýřice - RM6/05255

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku
- p. č. 507/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 11.185 m²

v k. ú. Štýřice.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

117.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 810/7 v k. ú. Trnitá - RM6/05219

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upravené variantě I. usnesení.


1.RMB bere na vědomí přípis společnosti BigBoard Praha, a. s., ze dne 10. 5. 2012, kterým společnost opakovaně navrhuje snížení nájemného za pronájem části pozemku
- p. č. 810/7 - orná půda, o výměře 20 m²

v k. ú. Trnitá,
z 240.000,- Kč/rok nyní na částku 170.000,- Kč za rok s tím, že v případě, že bude její žádosti vyhověno, vezme výpověď ze dne 5. 12. 2011 zpět.

2.RMB souhlasí

 • se záměrem pronájmu části pozemku p. č. 810/7 - orná půda, o výměře 20 m², v k. ú. Trnitá,
 • se sní&#$05ením nájemného z částky 240.000,- Kč za rok za pronájem části pozemku p. č. 810/7 - orná půda, o výměře 20 m², v k. ú. Trnitá, na částku 180.000,- Kč za rok.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

118.

Záměr pronájmu a budoucího prodeje pozemku p. č. 2309/88 v k. ú. Slatina - lokalita BPZ - ČT - RM6/05230

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 119.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti CTP Invest, spol. s r. o., o modifikaci smluvních dokumentů s ohledem na financování projektu C2.2 obsaženou v přípise ze dne 31. 5. 2012.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu a budoucího prodeje pozemku
- p. č. 2309/88 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 5.059 m²

v k. ú. Slatina.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

119.

Pronájem části pozemku p. č. 50/2 v k. ú. Brněnské Ivanovice - RM6/05171

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem části pozemku
- p. č. 50/2 - ost. plocha, o výměře 92 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice,
společnosti NERA, spol. s r. o., za dohodnuté nájemné 11.960,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 71 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

120.

Podání žádosti o zahájení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Líšeň - RM6/05218

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


1.RMB bere na vědomí písemnou výzvu MZ ČR Pozemkového úřadu Brno k vyjádření, zda má statutární město Brno zájem připojit se k žádosti o zahájení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Líšeň.

2.RMB schvaluje nepožádat MZ ČR Pozemkový úřad Brno o zahájení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Líšeň.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Majetkového odboru MMB zaslat stanovisko statutárního města Brna MZ ČR Pozemkovému úřadu Brno.
***
úkol č.: [R6/072/120]
zodpovídá: MO MMB [3224]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

121.

Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 62079056 o úhradě za užívání id. 2/3 pozemků p. č. 8601/2, 9288/2, 9289/2 v k. ú. Židenice - RM6/05172

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí podání xxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 6. 4. 2012, v zastoupení Ing. Jiřího Zapletala, kterým předkládá návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o úhradě za užívání pozemků č. 62079056 ze dne 28. 12. 2007 uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako stranou první a Ing. Jiřím Zapletalem jako stranou druhou a vlastníkem id. 2/3 pozemků p. č. 8601/2, 9288/2, 9289/2 v k. ú. Židenice, kterým se zvyšuje úhrada za užívání z částky 45,- Kč/m²/rok na 75,- Kč/m²/rok od 1. 1. 2012.


2.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o úhradě za užívání pozemků č. 62079056 ze dne 28. 12. 2007 uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako stranou první a Ing. Jiřím Zapletalem jako stranou druhou a vlastníkem id. 2/3 pozemků p. č. 8601/2, 9288/2, 9289/2 v k. ú. Židenice, kterým se zvyšuje úhrada za užívání z částky 7.920,- Kč/rok na 13.200,- Kč/rok ode dne uzavření dodatku. Dodatek tvoří přílohu č. 72 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

122.

Další postup ve věci soudního sporu o přikázání pozemků v k. ú. Žabovřesky do vlastnictví za náhradu, vydání bezdůvodného obohacení a náhrady škody proti statutárnímu městu Brnu a Dopravnímu podniku města Brna, a. s. - RM6/05290

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • zprávu k soudnímu sporu č. j. 35 C 37/93 o přikázání pozemků p. č. 944/14, 5149/11, 5149/49, 5149/50 a 5149/60 v k. ú. Žabovřesky za náhradu do vlastnictví statutárního města Brna a pozemků p. č. 5093/12 a 4840/21 v k. ú. Žabovřesky za náhradu do vlastnictví společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., o vydání bezdůvodného obohacení a náhradě škody mezi Ing. Marií Jelínkovou a Ing. Leošem Jiráskem jako žalobci a statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s., jako žalovanými,
 • stanovisko druhého žalovaného - Dopravního podniku města Brna, a. s. - ze dne 20. 6. 2012 k podání odvolání proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 22. 5. 2012 č. j. 35 C 37/93.


2.RMB souhlasí

 • s podáním odvolání proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 22. 5. 2012 č. j. 35 C 37/93 z důvodu zachování procesní lhůty k podání odvolání,
 • se zahájením dalších jednání ze strany statutárního města Brna a společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., se žalobci o dohodě o mimosoudním narovnání.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

123.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - dodatek č. 2 smlouvy o dílo se "Sdružením pro dostavbu kanalizace v Brně" zahrnujícím společnosti IMOS Brno, a. s., OHL ŽS, a. s., a Metrostav a. s. - RM6/05271

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na investiční akci "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" mezi statutárním městem Brnem a "Sdružením pro dostavbu kanalizace v Brně" zahrnujícím společnosti

 • IMOS Brno, a. s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno

 • OHL ŽS, a. s.

Burešova 938/17, 660 02 Brno

 • Metrostav a. s.

Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

zastoupeném vedoucím účastníkem sdružení společností IMOS Brno, a. s., který tvoří přílohu č. 73 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem tohoto dodatku smlouvy o dílo.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/072/123]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

124.

Vydání souhlasu s umístěním stavby "Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR - II. etapa, bezpečný úsek Rebešovice 3", vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi stavebníkem a Odborem výstavby MÚ Šlapanice a vydání souhlasu s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi stavebníkem a Odborem výstavby MÚ Šlapanice - RM6/05273

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost stavebníka Cyklistická stezka Brno-Vídeň, dobrovolný svazek obcí, ze dne 31. 5. 2012 zastoupeného Ing. Adolfem Jebavým na základě plné moci ze dne 6. 4. 2012.

2.RMB souhlasí

 • s umístěním stavby nazvané "Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR - II. etapa, bezpečný úsek Rebešovice 3" na pozemcích ve vlastnictví fyzických a právnických osob p. č. 321/20, 321/21, 321/22, 321/23, 321/24, 322/3, 322/4 v k. ú. Rebešovice sousedících s pozemky statutárního města Brna p. č. 2751, 2781, 2782 v k. ú. Chrlice,
 • s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi stavebníkem a Odborem výstavby MÚ Šlapanice, v souladu s ust. § 78 odst. 3 až 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, na umístění stavby "Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR - II. etapa, bezpečný úsek Rebešovice 3",

za splnění podmínky, že stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro územní řízení zpracovanou Alternativním dopravním studiem - Ing. Adolfem Jebavým v březnu 2012, a v souladu se všemi podmínkami obsaženými ve stanoviscích příslušných dotčených orgánů a vyjádřeních jednotlivých útvarů Magistrátu města Brna vydaných k výše uvedené stavbě.

3.RMB pověřuje

 • vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem vyjádření obsahujícího souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi stavebníkem a Odborem výstavby MÚ Šlapanice,
 • vedoucího Majetkového odboru MMB připojením podpisu k souhlasu třetích osob s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi stavebníkem a Odborem výstavby MÚ Šlapanice na umístění stavby "Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR - II. etapa, bezpečný úsek Rebešovice 3", ve smyslu ust. § 161 odst. 1 a § 168 správního řádu.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

125.

Vydání souhlasu s umístěním stavby "Modernizace VP5 pro účely vědecko-technologického parku", vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-jih a společností VIENNA POINT a. s. a vydání souhlasu s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-jih a společností VIENNA POINT a. s. - RM6/05274

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti VIENNA POINT a. s. ze dne 8. 6. 2012, zastoupené společností A.B.E., spol. s r. o., o vyjádření k dokumentaci pro umístění stavby a o souhlas s projednáním územního řízení formou veřejnoprávní smlouvy.

2.RMB souhlasí

 • s umístěním stavby "Modernizace VP5 pro účely vědecko-technologického parku" na pozemcích p. č. 424/1, 424/6, 424/39, 424/43, 424/46 v k. ú. Dolní Heršpice ve vlastnictví stavebníka - společnosti VIENNA POINT a. s., sousedícími s pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 420/9, 420/36, 420/38 v k. ú. Dolní Heršpice,
 • s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-jih a společností VIENNA POINT a. s., v souladu s ust. § 78 odst. 3 až 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, na umístění stavby "Modernizace VP5 pro účely vědecko-technologického parku",

za splnění podmínky, že stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro územní řízení zpracovanou Ateliérem Velehradský, s. r. o., a v souladu se všemi podmínkami obsaženými ve stanoviscích příslušných dotčených orgánů a vyjádřeních jednotlivých útvarů Magistrátu města Brna vydaných k výše uvedené stavbě.

3.RMB pověřuje

 • vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem vyjádření obsahujícího souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-jih a společností VIENNA POINT a. s.,
 • vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem přílohy veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-jih a společností VIENNA POINT a. s. nazvané "Písemný souhlas třetích osob s touto smlouvou dle ust. § 161 odst. 1 až § 168 správního řádu".


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

126.

Vydání souhlasu s umístěním stavby "Stavební úpravy a dostavba provozního areálu DZZD s. r. o.", vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany a společností DZZD s. r. o. a vydání souhlasu s veřejonprávní smlouvou uzavřenou mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany a společností DZZD s. r. o. - RM6/05275

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti DZZD s. r. o. ze dne 6. 6. 2012 o vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení a o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

2.RMB souhlasí

 • s umístěním stavby nazvané "Stavební úpravy a dostavba provozního areálu DZZD s. r. o." na pozemcích p. č. 1634/84, 1636/100, 1805/1, 1805/12, 1805/16, 1805/18 v k. ú. Maloměřice ve vlastnictví stavebníka - společnosti DZZD s. r. o., sousedících s pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 1636/96, 1806/4, 1807/1, 1816/49 v k. ú. Maloměřice,
 • s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany a společností DZZD s. r. o., v souladu s ust. § 78 odst. 3 až 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, na umístění stavby "Stavební úpravy a dostavba provozního areálu DZZD s. r. o.",

za splnění podmínky, že stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro územní řízení zpracovanou Ing. arch. Jiřím Skalickým, autorizovaným stavitelem, a v souladu se všemi podmínkami obsaženými ve stanoviscích příslušných dotčených orgánů a vyjádřeních jednotlivých útvarů Magistrátu města Brna vydaných k výše uvedené stavbě.

3.RMB pověřuje

 • vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem vyjádření obsahujícího souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany a společností DZZD s. r. o.,
 • vedoucího Majetkového odboru MMB připojením podpisu k souhlasu třetích osob s veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi Stavebním úřadem ÚMČ Brno-Maloměřice a Obřany a společností DZZD s. r. o. na umístění stavby nazvané "Stavební úpravy a dostavba provozního areálu DZZD s. r. o.", ve smyslu ust. § 161 odst. 1 až § 168 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

128.

Neinvestiční dotace na činnost Jednotných kontaktních míst (JKM) zřizovaných podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb - RM6/05252

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu v předpokládané maximální výši 300.000,- Kč na činnost JKM na odboru ŽÚ MMB dle přílohy č. 74 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucí odboru ŽÚ MMB k podpisu žádosti o neinvestiční dotaci a všech souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

129.

"Vybudování nového radiokomunikačního systému TETRA pro statutární město Brno, Městskou policii Brno" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/05266

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou podle ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění do 31. 3. 2012 (dále jen zákon) - "Vybudování nového radiokomunikačního systému TETRA pro statutární město Brno, Městskou policii Brno" jako nejvhodnější nabídku firmy

 • KonekTel, a. s.

se sídlem Pražská 152, 530 06 Pardubice.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Městskou policií Brno a společností

 • KonekTel, a. s.

se sídlem Pražská 152, 530 06 Pardubice

na veřejnou zakázku "Vybudování nového radiokomunikačního systému TETRA pro statutární město Brno, Městskou policii Brno", zadanou podle ust. § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění do 31. 3. 2012 (dále jen zákon), která tvoří přílohu č. 75 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje ředitele MP Brno JUDr. Ing. Jaroslava Přikryla, BA, podpisem

 • oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,
 • formuláře "Oznámení o zadání veřejné zakázky",
 • výše uvedené smlouvy po uplynutí lhůty k podání námitek v souladu se zákonem.


***
4.RMB ukládá řediteli MP Brno zajistit veškeré úkony v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zejména:

 • zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému uchazeči,

Termín: bezodkladně

 • odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře Oznámení o zadání veřejné zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie,

Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy

 • uveřejnění výše uvedené smlouvy na profilu zadavatele,

Termín: do 15 dnů od jejího uzavření

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,

Termín: v termínu stanoveném zákonem

 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele,

Termín: v termínu stanoveném zákonem

 • další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu

Termín: bezodkladně

***
úkol č.: [R6/072/129]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

130.

Strategie parkování ve městě Brně - RM6/05248

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako zhotovitele zakázky "Strategie parkování ve městě Brně" společnost Brněnské komunikace a. s.,
 • smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., která tvoří přílohu č. 76 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


2.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o dílo.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

131.

"Servery pro AISMB včetně servisních služeb", dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 53089071 ze dne 3. 12. 2008 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností TECHNISERV IT, spol. s r. o. - RM6/05287

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 53089071 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností

 • TECHNISERV IT, spol. s r. o.

IČ 262 98 953
se sídlem Traťová 1, č. p. 574, 619 00 Brno,

který tvoří přílohu č. 77 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem dodatku č. 4.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

133.

"Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při zadávání nadlimitní veřejné zakázky na mobilní hlasové a datové služby pro statutární město Brno, městské části města Brna a organizace města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/05286

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, při zadávání nadlimitní veřejné zakázky na mobilní hlasové a datové služby pro statutární město Brno, městské části města Brna a organizace města Brna" jako nejvhodnější nabídku firmy

 • AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s. r. o.

IČ 276 78 971
Výhon 293, 664 63 Přísnotice.

2.RMB schvaluje smlouvu a plnou moc k výkonu zadavatelských činností mezi statutárním městem Brnem a firmou

 • AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s. r. o.

IČ 276 78 971
Výhon 293, 664 63 Přísnotice,

která tvoří přílohu č. 78 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy a plné moci k výkonu zadavatelských činností.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

135.

Prodloužení doby nájmu bytu xxxxxxxxxxxxxxx - RM6/05292

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje xxxxxxxxxxxxxxxxxxx prodloužení doby nájmu bytu č. 1 v domě xxxxxxxxxx v Brně do 30. 6. 2013.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/072/135]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

136.

Zpětvzetí výpovědí společnosti Artelinna, s. r. o., z pronájmu nebytových prostor v objektu divadla Reduta v Brně a v objektu Besedního domu v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I.


1.RMB bere na vědomí žádost Lenky Beránkové, jednatelky společnosti Artelinna, s. r. o., se sídlem Botanická 783/16, 602 00 Brno, IČ 29184959, ze dne 21. 6. 2012 o zpětvzetí výpovědí statutárním městem Brnem z nájmu nebytových prostor v objektu divadla Reduta a Besedního domu.

2.RMB schvaluje zpětvzetí

 • výpovědi smlouvy o  nájmu nebytových prostor č. 0073110305240 ze dne
  10. 1. 2012 v objektu divadla Reduta v Brně společnosti Artelinna, s. r. o., se sídlem Botanická 783/16, 602 00 Brno, IČ 29184959,
 • výpovědi smlouvy o  nájmu nebytových prostor č. 7300300059 ze dne 16. 2. 2010 v objektu Besedního domu v Brně, společnosti Artelinna, s. r. o., se sídlem Botanická 783/16, 602 00 Brno, IČ 29184959.


3.RMB ruší

 • nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 250,20 m2, v objektu divadla Reduta v Brně, Kapucínské nám. 9, Zelný trh 4, č. p. 313, na pozemku p. č. 398, v k. ú. Město Brno, schválené na schůzi RMB č. R6/070, konané dne 14. 6. 2012, bod č. 91,
 • nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 412,50 m2, v objektu Besedního domu v Brně, Komenského nám. 8, č. p. 534 na pozemku p. č. 589, v k. ú. Město Brno, schválené na schůzi RMB č. R6/070, konané dne 14. 6. 2012, bod č. 92.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

34.

"Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o. - RM6/05269

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o.

Kabátníkova 2, 602 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/072/34/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o.

Kabátníkova 2, 602 00 Brno

na veřejnou zakázku "Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa", která tvoří přílohu č. 79 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
 • podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.


***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek,
 • uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.

Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/072/34/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/072/34/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/072/34/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

 
Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

39.

"Revitalizace městských parků, I. etapa - Špilberk - 3. etapa a Malý Špilberk" - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společnostmi Dopravní stavby Brno, s. r. o., Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., a D.I.S., spol. s r. o. - RM6/05245

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB schvaluje

 • výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Revitalizace městských parků, I. etapa - Špilberk - 3. etapa a Malý Špilberk" - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo,
 • písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 80a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


2.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Revitalizace městských parků, I. etapa - Špilberk - 3. etapa a Malý Špilberk" - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace jako nejvhodnější nabídku společností

 • Dopravní stavby Brno, s. r. o.

Trnkova 150, 628 00 Brno,

 • Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

Hudcova 588/70b, 621 00 Brno,

 • D.I.S., spol. s r. o.

Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno,

účastníků sdružení pod názvem "Špilberk - revitalizace" zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení společností Dopravní stavby Brno, s. r. o.

3.RMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi

 • Dopravní stavby Brno, s. r. o.

Trnkova 150, 628 00 Brno,

 • Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

Hudcova 588/70b, 621 00 Brno,

 • D.I.S., spol. s r. o.

Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno,

účastníků sdružení pod názvem "Špilberk - revitalizace" zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení společností Dopravní stavby Brno, s. r. o., který tvoří přílohu č. 80b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem

 • dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo,
 • formuláře "Oznámení o zadání zakázky".


***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek,
 • uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.

Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/072/39/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/072/39/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/072/39/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/072/39/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


Informativní zpráva o činnosti příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMB za rok 2011

 
 
 

Přehled nepřijatých usnesení:

 

95.

Záměr prodeje pozemků p. č. 5743, 5744 a 5745/2 v k. ú. Židenice - RM6/05235


1.RMB bere na vědomí

 • žádost spol. GLOBAL TRADE PROPERTY s. r. o. o prodej pozemků p. č. 5743, 5744 a 5745/2, vše v k. ú. Židenice, ze dne 18. 10. 2010,
 • přípis spol. GLOBAL TRADE PROPERTY ze dne 9. 5. 2012 obsahující sdělení, že varianta podmíněně odloženého prodeje je pro spol. nepřijatelná,
 • stanovisko MČ Brno-Židenice, dle kterého MČ doporučuje prodej pozemků až po vydání kolaudačního souhlasu, na základě kterého bude možno užívat stavbu realizovanou na předmětných pozemcích,
 • žádost xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků p. č. 5743, 5744 a 5745/2, vše v k. ú. Židenice, ze dne 1. 12. 2011.


2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 5743 - zast. plocha a nádv., o výměře 10 m²
- p. č. 5744 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 102 m²

- p.č . 5745/2 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 67 m²

vše v k. ú. Židenice.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků
- p. č. 5743 - zast. plocha a nádv., o výměře 10 m²

- p. č. 5744 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 102 m²
- p.č . 5745/2 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 67 m²

vše v k. ú. Židenice,
společnosti GLOBAL TRADE PROPERTY, s. r. o., za dohodnutou kupní cenu ve výši 498.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 
 

106.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2694/35 v k. ú. Žebětín a návrh svěření tohoto pozemku MČ Brno-Žebětín - RM6/05220


1.RMB bere na vědomí skutečnost, že na statutární město Brno byla u Městského soudu v Brně dne 12. 10. 2007 podána spoluvlastníky pozemku p. č. 2694/35 v k. ú. Žebětín žaloba o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 3.510,- Kč za užívání pozemku p. č. 2694/35 v k. ú. Žebětín.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 2694/35 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 59 m²

v k. ú. Žebětín,
z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 70.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit svěření MČ Brno-Žebětín pozemku
- p. č. 2694/35 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 59 m²

v k. ú. Žebětín,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 91 přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, po nabytí právní moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy dle bodu 2. tohoto usnesení.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 
 
 

Ověřovatelé:

JUDr. Robert Kerndl, v. r.
MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.

 
 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

 
 
V Brně dne 27. 6. 2012
Zapsala Marcela Marečková