Statutární město Brno
Rada města Brna

Z Á P I S

schůze Rady města Brna č. R6/056
konané dne 29. února 2012


 
 
Program:

1a.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna - RM6/03929

1e.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Bayerova 5 - RM6/03925

1f.

Odměny ředitelů/kám škol a školských zařízení za I. pol. školního roku 2011/2012 - RM6/03978

1g.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace - RM6/04091

1h.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/kv Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace - RM6/04090

110.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - únor 2012 - RM6/04077

2.

Změna ve složení dozorčí rady společnosti Technické sítě Brno, akciové společnosti - RM6/04000

4.

Žádost MČ Brno-Bohunice o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH měst a obcí JMK na období 2009-2012 - RM6/03907

5.

Žádost městské části Brno-Chrlice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 pro JSDH MČ Brno-Chrlice - RM6/04075

3.

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Bystrc - lokalita Šemberova - RM6/04072

6.

Žádost městské části Brno-Černovice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 pro JSDH MČ Brno-Černovice - RM6/04071

7.

Žádost o předchozí souhlas městské části Brno-Bystrc k uzavření dohody o narovnání s firmou MiTTaG spol. s r. o. pozemní a průmyslové stavitelství - RM6/03960

8.

Návrh na ponechání prostředků z investičních a neinvestičních transferů poskytnutých v minulých letech z rozpočtu města k využití městským částem v roce 2012 - RM6/03999

9.

Návrh rozpočtového opatření na základě rozpisu ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2012, návrh přerozdělení příjmů, postupovaných v roce 2012 z rozpočtu města městským částem - RM6/03939

10.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/03990

11.

Místní poplatek ze psů - soudní spory a regresní úhrada - rozpočtového opatření - RM6/03985

12.

Zpráva o činnosti Fondu krytí škod za rok 2011 - RM6/03898

13.

Licenční smlouva o veřejném provozování s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o. s. - RM6/03933

14.

Spolupráce Brna a Utrechtu v oblasti školství - jmenování koordinátorů - RM6/03930

15.

"Petrov - úprava areálu" - výzva k podání nabídky - RM6/04004

22.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Chudobova - rekonstrukce vodovodu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/03982

23.

"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - smlouva o dílo se společnostmi IMOS Brno, a. s., OHL ŽS, a. s. a Metrostav a. s. - RM6/04076

25.

"Revitalizace městských parků I. etapa - Špilberk - 3. etapa a malý Špilberk" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společnostmi Dopravní stavby Brno, s. r. o., Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., a D.I.S., spol. s r. o. - RM6/04003

26.

"Rekonstrukce parku Lužánky , V. etapa, 2. část" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA - RM6/04002

27.

"RN Jeneweinova a vodovod Komárov" - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společnostmi IMOS Brno, a. s., OHL ŽS, a. s. a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. - RM6/03980

28.

"Zpřístupnění brněnského podzemí - část Kostnice" - dodatek č. 3 smlouvy o dílo se společnostmi IMOS Brno, a. s. a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. - RM6/03981

29.

"Špilberk - Jižní křídlo" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Tocháček spol. s r. o. - návrh změny celkových nákladů - RM6/04063

30.

"Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 52 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/03955

31.

Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí se spol. E.ON Distribuce, a. s. pro stavbu "Brno, Rekonstrukce kmenové stoky "A" - OK1A, RN1 - Přízřenický jez" - trafostanice (SO 08), elektro přípojka VN (SO13), kabelová přípojka NN a přeložka kabelu NN - RM6/03983

32.

Smlouva o převodu práv a povinností ze stavebního povolení se spol. E.ON Distribuce, a. s. pro stavbu "Brno, Rekonstrukce kmenové stoky "A" - OK1A, RN1 - Přízřenickv jez" - trafostanice (SO 08), elektro přípojka VN (SO13), kabelová přípojka NN a přeložka kabelu NN - RM6/03984

33.

"Janáčkovo kulturní centrum - dohoda o přistoupení dalšího žadatele do řízení o umístění stavby" - RM6/04059

34.

Zpráva o ukončení činnosti společnosti BRNO PARKING, a. s. - RM6/03908

35.

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o. - RM6/03821

36.

"Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc" - návrh rozpočtového opatření - RM6/04005

37.

Návrh rozpočtového opatření - zajištění výkupů pozemků zastavěných místními komunikacemi - RM6/03931

38.

Návrh vložení nepeněžitého vkladu - pozemků v k. ú. Město Brno dotčených stavbou "Parkovací objekt - ulice Panenská" do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/03969

39.

Návrh vložení nepeněžitého vkladu - pozemků v k. ú. Staré Brno dotčených stavbou "Parkovací dům Kopečná, k. ú. Staré Brno" do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/03968

40.

Návrh bezúplatného nabytí komunikační stavby - chodníku a nájezdů do garáží tří rodinných domů při ulici Fryčajově, situované na pozemku p. č. 998/4 a na části pozemku p. č. 81/18 a bezúplatného nabytí pozemku p. č. 998/4, vše v k. ú. Obřany - RM6/03956

41.

Záměr bezúplatného převodu sjízdných ramp I a II mimoúrovňového křížení silnic ulice Hradecká a Purkyňova včetně pozemků z majetku statutárního města Brna do vlastnictví Jihomoravského kraje - RM6/03911

44.

Dodatek č. 785 k nájemní a provozní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. pronájem pozemků v k. ú. Komín, Lesná a Pisárky - RM6/03920

46.

Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu Šujanovo náměstí 1 - RM6/03974

47.

Dohoda o poskytnutí nebytových prostor v objektu Labská 9 Městské policii Brno - RM6/03966

48.

Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách Magistrátu města Brna, smlouva s organizací Veřejná zeleň města Brna, p. o. - RM6/04021

49.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Jánská 18/20 - vytápění zadního traktu (spisovna MMB)" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností TB - služby, s. r. o. - RM6/03972

50.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9" - výběr nejvhodnější nabídky, mandátní smlouva - RM6/04018

51.

IPRM v problémové obytné zóně města - ,,Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9", výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo - RM6/04014

52.

IPRM v problémové obytné zóně města - ,,Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64", výzva - RM6/04013

53.

"IPRM v problémové obytné zóně města - Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68" - výběr nejvhodnější nabídky, dodatek č. 3 smlouvy o dílo - RM6/04057

54.

"IPRM v problémové obytné zóně města - Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62" - výběr nejvhodnější nabídky, dodatek č. 1 smlouvy o dílo, zvýšení celkových nákladů - RM6/04056

55.

Přestavba ubytovny JUVENTUS na objekt DPS se sociálními byty zvláštního určení - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - zvýšení celkových nákladů - RM6/04006

56.

Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o vydání souhlasu s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - RM6/03993

57.

Návrh prodeie nemovitostí - bytový dům Vltavská 4 včetně pozemků - RM6/03996

58.

Záměr prodeje bytového domu Fryčajova 161a včetně pozemků na základě opakované nabídky - Návrh na stanovení ceny - RM6/03989

59.

Záměr prodeje bytového domu Obilní trh 2 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny - RM6/03997

60.

Záměr prodeje bytového domu Labská 1 bez pozemků - Návrh na stanovení ceny - RM6/03995

61.

Stanovení počtu sociálních bytů dle č1. 9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady pro rok 2012 - RM6/04012

62.

Nájemce bytu v domě Jabloňová 22 v Brně - RM6/04011

63.

Dohoda o zrušení předkupního práva k pozemku p. č. 463/19 k. ú. Trnitá - RM6/04007

64.

Záměr prodeje pozemku p. č. 305/2 v k. ú. Dvorska - RM6/04044

65.

Záměr prodeje pozemku p. č. 642/2 v k. ú. Holásky - RM6/04032

66.

Záměr prodeje pozemku p. č. 74/19 v k. ú. Husovice - bývalé drážní těleso Tišnovka - RM6/04050

68.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2112/7 v k. ú. Maloměřice - lokalita Borky a záměr prodeje částí pozemků p. č. 2112/7, p. č. 2112/8, p. č. 2112/9 a pozemku p. č. 2043/2 v k. ú. Maloměřice - zaplocené zahrady v lokalitě Bořky - RM6/04026

69.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 855/20 a 855/21, vše v k. ú. Kohoutovice - RM6/04046

70.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 191 v k.ú. Chrlice - RM6/04036

71.

Záměr prodeje a záměr pronájmu částí pozemku p. č. 20/2 v k. ú. Město Brno - RM6/04040

72.

Záměr prodeje budovy č. p. 296, pozemku p. č. 930/1 a pozemku p. č. 931/1, vše v k. ú. Podolí u Brna - RM6/04042

73.

Záměr prodeje budovy Veslařská č. or. 218, č. p. 332 a pozemků p. č. 1549 a 1550, vše v k. ú. Pisárky - R6/04016

74.

Záměr prodeje budovy Obilní trh č. or. 7, čp. 313 a pozemků p. č. 493 a p. č. 494 vše v k. ú. Veveří - RM6/04022

75.

Návrh změny části usnesení R6/045. Rady města Brna, bod č. 4 p. č. 1035/8 v k. ú. Lesná v ul. Studená - RM6/04023

76.

Návrh prodeje pozemků p. č. 210/5, 210/6, 272, 269, 261, 255, 252, 246 v k. ú. Tuřany - RM6/04035

77.

Prodej budovy Jezuitská č. or. 1, čp. 6 a pozemku p. č. 28 v k. ú. Město Brno - RM6/04074

78.

Návrh prodeje budovy Kristenova č. or. 27/Chaloupku č. or. 1, čp. 58 a pozemku p. č. 2/1 a záměr pronájmu pozemku p. č. 2/2, vše v k. ú. Komín - RM6/04082

79.

Prodej id. 1/3 nemovitostí: objektu bydlení Mostecká 8, č. p. 972 s pozemkem p. č. 566 v k. ú. Husovice - RM6/04045

80.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1646/15 v k. ú. Žebětín z majetku ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví statutárního města Brna - návrh změny přílohy č. 40 bodu 54 usnesení Z6/005. zasedání ZMB - RM6/04053

81.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Horní Heršpice z majetku ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/04052

82.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 312/2 a p. č. 491/1, k. ú. Ořešín, z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/04054

83.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 619/1, p. č. 619/2 a p. č. 619/3 v k. ú. Medlánky z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/04051

84.

Záměr nabytí pozemků p. č. 1848/30 a p. č. 1848/55 v k. ú. Starý Lískovec U Lískoveckého kříže - RM6/04028

85.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2615/54, 2615/55, 2615/56, 2615/71 a 2644/3 v k. ú. Černovice do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/04073

86.

Návrh nabytí pozemku p. č. 734/1 v k. ú. Horní Heršpice a návrh svěření tohoto pozemku MČ Brno-jih - RM6/04049

87.

Nabytí garáže na pozemku p. č. 723/6 a záměr pronájmu pozemků p. č. 723/2, p. č. 723/3, p. č. 723/4, p. č. 723/5 a p. č. 723/6, vše v k. ú. Zábrdovice - RM6/04034

88.

Nabytí nemovitého majetku, stavebního objektu na části pozemku p. č. 878/2 v k. ú. Lesná a svěření MČ Brno-sever - RM6/04031

89.

Nabídka předkupního práva k id. 1/2 pozemků p. č. 2525/2 a p. č. 2525/3 v k. ú. Bystrc - RM6/04081

90.

Návrh změny části usnesení R6/041. Rady města Brna, bod č. 40 - návrh směny pozemku p. č. 328/8 v k. ú. Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky p. č. 328/5, p. č. 328/6, p. č. 304/14, p. č. 304/17, p. č. 338/3 a p. č. 1130/82 a návrh směny pozemku p. č. 318/4 za pozemek p. č. 318/13, vše v k. ú. Ivanovice mezi ulicemi Příjezdová a Atriová, a zřízení věcných břemen - RM6/04025

91.

Směnná smlouva mezi statutárním městem Brnem a společností Technologický park Brno, a. s., a zaplacení finanční náhrady ČR - RM6/04058

92.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, pozemku p. č. 1040/8 v k. ú. Bosonohy - RM6/04030

93.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, id. 1/3 pozemku p. č. 709/3 v k. ú. Bosonohy - RM6/04033

94.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p. č. 6438 v k. ú. Líšeň - RM6/04027

95.

Záměr výpůjčky pozemků v k. ú. Pisárky Národnímu památkovému ústavu - RM6/04041

96.

Dispozice s pozemky v k. ú. Královo Pole, Medlánky a Ponava - areál VUT CEITEC - RM6/03932

97.

Dispozice s pozemky p. č. 2695/4, 2695/6 v k. ú. Kuřim - RM6/04043

98.

Pozemky v k. ú. Štýřice - lokalita Kamenná čtvrť - další postup - RM6/04029

99.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 4767/307 v k. ú. Královo Pole - RM6/04037

100.

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2249 v k. ú. Holásky - RM6/04039

101.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2312/1 v k. ú. Slatina - RM6/04048

103.

Souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 35/7 v k. ú. Maloměřice - nájemní smlouva na pronájem pozemků p. č. 35/7 a p. č. 35/8 v k. ú. Maloměřice - sportoviště na Cacovickém ostrově - rugby - RM6/04055

104.

Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemků, budoucí kupní smlouvě, budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouvě - RM6/04080

105.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1086/1 v k. ú. Ponava - RM6/04015

106.

Návrh dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nemovitostí v k. ú. Pisárky - RM6/04079

108.

Návrh dodatku k plánovací smlouvě se společností ESPYRA, a. s. - "Administrativně-bytový komplex Sochorova II" - RM6/04038

109.

Přesun a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - březen 2012 - návrh rozpočtového opatření - RM6/04001

111.

Projekt "Vnitřní vybavení ZŠ Otevřená" - zadání veřejné zakázky - RM6/04064

112.

Projekt "Procesní optimalizace, implementace projektového řízení a monitoring spokojenosti uživatelů služeb na TSB" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva v rámci veřejné zakázky "Implementace projektu Procesní optimalizace TSB" - RM6/04065

114.

Projekt "Vybudování stanovišť podzemních kontejnerů v městské části Brno-sever" - Posouzení projektu - RM6/03934

115.

Projekt "Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/03967

116.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "ZŠ Úvoz 55 - sportovní hřiště" - žádost o dotaci - RM6/04008

117.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Zahrada v pohybu" - žádost o dotaci - RM6/04010

118.

Projekt "Brněnské architektonické stezky" - dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/03935

119.

Návrh smlouvy o poskytnutí půjčky s Nadačním fondem Campianus, návrh rozpočtového opatření - RM6/04066

120.

Pověření projektových manažerů OIEF k vybraným projektům ROP NUTS 2 Jihovýchod - zrušení části usnesení - RM6/03936

121.

Dodatek č. 26 na zajištění provozu a údržby objektu "Brněnská přehrada - sociální a technické zařízení - lokalita Přístaviště" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady - RM6/03940

122.

Dodatek č. 10 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby retenční nádrže - Divišova čtvrť - RM6/03941

 

123.

Dodatek č. 15 na zajištění provozu a údržby objektu "Rozhledna - lokalita Ostrá Horka v Brně" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištěni provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna, nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna - RM6/03942

124.

Dodatek č. 5 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu drobných vodních toků a retenčních nádrží na území města Brna - RM6/03943

125.

Dodatek č. 12 k příkazní smlouvě na správu vodního díla a přilehlých ploch na potoce Čertík a dodatek č. 12 k příkazní smlouvě na zajištění provozu a údržby revitalizovaných ploch na pravém břehu řeky Svratky uzavřených se společností Lesy města Brna, a. s. - RM6/03944

126.

Dodatek č. 22 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna a dodatek č. 21 k příkazní smlouvě na údržbu pozemků s nevyjasněným vlastnictvím uzavřeným se společností Lesy města Brna, a. s. - RM6/03945

127.

Dodatek č. 10 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby mostu přes Kohoutovický potok - RM6/03946

128.

Dodatek č. 14 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna, nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna - RM6/03947

129.

Dodatek č. 24 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na provoz a údržbu rekreačních ploch a cest v areálu Brněnské přehrady - RM6/03948

130.

Dodatek č. 25 na zajištění provozu a údržby objektu "Brněnská přehrada - sociální a technické zařízení - lokalita Sokolské koupaliště" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady - RM6/03949

131.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 51066025 - změna sídla společnosti ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. - RM6/03927

132.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 42072004 o nájmu části pozemku, p. č. 911/2, k. ú. Bohunice, Brno - RM6/03926

133.

Směna lesního pozemku p. č. 859 v k. ú. Kníničky za lesní pozemky p. č. 3488 a 3489, vše v k. ú. Bystrc - RM6/03950

134.

Záměr pronájmu majetku statutárního města Brna, který je svěřen k hospodaření Zoologické zahradě města Brna, příspěvkové organizaci - restaurace a občerstvovací stánky - RM6/03958

135.

Záměr pronájmu nemovitého majetku statutárního města Brna, který je svěřen k hospodaření Zoologické zahradě města Brna, příspěvkové organizaci - volné plochy pro atrakce - RM6/03959

136.

Seznam smluv o nájmu hrobových míst uzavřených v roce 2011 - RM6/03964

137.

Záměr založení nové skupiny klasických čestných hrobů na Ústředním hřbitově města Brna - RM6/03954

138.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu zadání územního plánu obce Kanice - RM6/03957

139.

Návrh rozpočtového opatření v ORJ 7400 - návrh odvodu z investičního fondu, návrh navýšení neinvestičního příspěvku Lázním města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/04017

140.

Návrh na rozdělení státní dotace od Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2012 a úhrady povinných podílů města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření - RM6/03953

141.

Návrh na poskytnutí dotací a příspěvků na obnovu kulturních památek v roce 2012 - návrh rozpočtového opatření - RM6/03952

142.

Návrh na poskytnutí dotací a uzavření smluv s organizacemi národnostních menšin a organizacemi působícími v oblasti etnik na rok 2012 - RM6/03951

143.

Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "Atlas přístupnosti centra města Brna - informační materiál pro osoby s omezenou schopností pohybu" - RM6/03979

144.

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO, s. r. o., na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně - RM6/03971

145.

Žádost Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, o. s., o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/04019

146.

Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant příspěvkové organizace Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8 - RM6/03994

148.

Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Divadla Radost, příspěvkové organizace - RM6/03976

149.

Svěření rozhodování o uzavírání nájemních smluv příspěvkové organizaci Nemocnice Milosrdných bratří - RM6/04020

150.

Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v oblasti kultury na rok 2012 - RM6/03991

147.

Věcný dar Basketbalového klubu Moravská Slavia, o. s., statutárnímu městu Brnu - RM6/03970

151.

Likvidace movitého majetku předaného k hospodaření Turistickému informačnímu centru města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/03992

152.

Svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, objektu na ul. Voroněžská č. p. 2566 /č. o. 5 stojícího na pozemku p. č. 2375/264 a pozemku p. č. 2375/264 v k. ú. Žabovřesky - RM6/03987

153.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 672/3 a části pozemku p. č. 672/1 v k. ú. Město Brno (areál hradu Špilberk) - RM6/03977

154.

Dodatek č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostory objektu Foltýnova 21, k. ú. Bystrc - RM6/03890

155.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Marketingová strategie zaměřená na propagaci statutárního města Brna a Jihomoravského kraje jako centra špičkového výzkumu, vývoje a inovací" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností DRING Consulting s. r. o. - RM6/04062

157.

Návrh na zapojení statutárního města Brna do evropského projektu "(Ex)Change" - RM6/04084

159.

Odpověď na petici s názvem "Za nevhodné úpravy okolí pomníku Rudé armády na Moravském náměstí v Brně" - RM6/04087

160.

Poskytnutí věcného daru - RM6/04100

161.

Návrh dohody se společnostmi CTP Properte X, spol. s r. o., a CTP Invest, spol. s r. o. - RM6/04098

162.

Pronájem nebytových prostor v objektu Domu pánů z Kunštátu v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/04105

163.

Žádost městské části Brno-Útěchov o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 pro JSDH MČ Brno-Útěchov - RM6/04101

164.

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/013

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


 
 
 

Bod 110 byl projednán po bodě 1h
Body 4 a 5 byl projednán po bodě 2
Bod 3 byl projednán po bodě 5
Bod 147 byl projednán po bodě 150


 
Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

1b.

Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/ek základních škol - RM6/03962

1c.

Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/ek mateřských škol - RM6/03965

1d.

Vyhlášení konkurzních řízení na obsazení míst ředitelů/ek školních jídelen - RM6/03986

16.

"Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - vybavení - zadání veřejné zakázky - RM6/04060

17.

"Přístavba MŠ Šromova 55, Brno-Chrlice" - výzva k podání nabídky - RM6/

18.

"ZŠ Úvoz 55 - sportovní hřiště" - výzva k podání nabídky - RM6/

19.

"Sportovní areál lokalita Hněvkovského" - zadání veřejné zakázky - RM6/

20.

"Rekonstrukce objektu Hlídka 4 - zajištění archeologických nálezů" - zadání veřejné zakázky - RM6/04061

21.

"Revitalizace městských parků, II. etapa - Park Koliště" - rekonstrukce vodovodu" výběr nejvhodnější nabídky - RM6/

24.

"Rekonstrukce objektu Hlídka 4" návrh dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se společností UNISTAV a. s. - RM6/

42.

Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2012 - RM6/03725

43.

Návrh na svěření působnosti rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na pronájem části místních komunikací za účelem vyhrazeného parkování a záměr pronájmu částí místních komunikací dle přílohy "Seznam lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty" za účelem vyhrazeného parkování - RM6/

45.

Návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Šujanovo náměstí 1 - RM6/03973

67.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1678/201 v k. ú. Starý Lískovec - RM6/04047

102.

Návrh pronájmu částí pozemků p. č. 7/1, p. č. 8, p. č. 10, p. č. 11, v k. ú. Město Brno a budoucího zřízení věcného břemene umístění stavby podzemního garážového objektu na částech pozemků p. č. 7/1, p. č. 8, p. č. 10, p. č. 11 v k. ú. Město Brno - RM6/

107.

Předchozí souhlas Rady města Brna MC Brno-Jundrov k uzavření smlouvy na pronájem nemovitostí při ulici Rozmarýnová č. or. 6 - RM6/04070

113.

Projekt Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro MČ Brno-Bosonohy - Posouzení projektu - RM6/04009

156.

Vzory smluv o dílo "na stavební práce" a "na projektové práce a autorský dozor", změna usnesení R5/017, schůze RMB ze dne 27. března 2007, bod č. 97 - RM6/04078

158.

Žádosti o pronájem nebytových prostor v objektu Jakubské nám. 2 a smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Jakubské nám. 2 se společností GASTRO HIT s. r. o. - RM6/04083


 
 
 
Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

 
 

 

1a.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna - RM6/03929

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí zprávu o podáních, adresovaných Radě města Brna a způsob jejich řešení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

1e.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Bayerova 5 - RM6/03925

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 1f.

1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu s § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

s účinností k 1. 3. 2012
plat zástupkyni statutárního orgánu MŠ Brno, Bayerova 5, paní Ingrid Julínkové, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Plat je stanoven do doby ukončení dlouhodobé pracovní neschopnosti ředitelky.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat zástupkyni statutárního orgánu o stanovení platu.
***
úkol č.: [R6/056/1e]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.


 
 
 
 
 

1f.

Odměny ředitelů/kám škol a školských zařízení za I. pol. školního roku 2011/2012 - RM6/03978

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje odměny ředitelům škol a školských zařízení za I. pololetí školního roku 20011/2012, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Odměny jsou poskytovány za úspěšné splnění zvláště významného pracovního úkolu, který ředitelé podstatným způsobem ovlivnili, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem odměn ředitelům škol a školských zařízení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

 

1g.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace - RM6/04091

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, a v návaznosti na tento výsledek setrvání dosavadního ředitele Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, Ing. Jozefa Kasaly ve funkci.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

1h.

Výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/kv Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace - RM6/04090

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB bere na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace, a v návaznosti na tento výsledek setrvání dosavadního ředitele Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace, MVDr. Martina Hovorky, Ph.D. ve funkci.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 

110.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - únor 2012 - RM6/04077

Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňku k materiálu.


1. RMB schvaluje zařazení projektů do integrovaného plánu rozvoje města Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města dle seznamu "Projekty k zařazení do integrovaného plánu rozvoje města", který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

2. RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB vystavením a podpisem potvrzení o zařazení projektu do IPRM.

Schváleno jednomyslně 11 členy.


 

 

2.

Změna ve složení dozorčí rady společnosti Technické sítě Brno, akciové společnosti - RM6/04000

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Technické sítě Brno, akciové společnosti

 • bere na vědomí rezignaci Dipl.-Kfm Dalimila Ospalého na funkci člena dozorčí rady společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost ke dni 29. února 2012;
 • pověřuje primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciové společnosti v souladu s přijatým usnesením.


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

4.

Žádost MČ Brno-Bohunice o souhlas s podáním žádosti o dotaci z Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH měst a obcí JMK na období 2009-2012 - RM6/03907

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Bohunice o dotaci z Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí JSDH měst a obcí JMK na období 2009-2012 ve výši 210 tis. Kč na nákup věcných prostředků požární ochrany a opravu starší požární techniky (vůz Avia), a to bez nároku na rozpočet města.

2. RMB pověřuje starostu MČ Brno-Bohunice podpisem žádosti a v případě schválení dotace podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a všech souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

5.

Žádost MČ Brno-Chrlice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 pro JSDH MČ Brno-Chrlice - RM6/04075

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rok 2012 ve výši 140 tis. Kč pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů MČ Bmo-Chrlice bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2. RMB pověřuje starostku MČ Brno-Chrlice podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 

3.

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Bystrc - lokalita Šemberova - RM6/04072

Dotazy členů RMB zodpověděli Tomáš Přibislavský, místostarosta MČ Brno-Bystrc, a Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě dle předloženého doplňku k materiálu.


1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxx xxxxxxxx o prodej pozemků p. č. 2040/2, 2041, 2043/3, 2044, 2056/2 v k. ú. Bystrc za účelem výstavby objektu pro bydlení ze dne 7. 6. 2010

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků:

- p. č. 2040/1 - zahrada, o výměře 55 m²
- p. č. 2040/2 - zahrada, o výměře 1123 m²

- p. č. 2041 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 15 m²
- p. č. 2043/3 - zahrada, o výměře 233 m²
- p. č. 2044 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 619 m²

- p. č. 2047 - trvalý travní porost, o v&#$06měře 691 m²
- p. č. 2048 - zahrada, o výměře 336 m²
- p. č. 2049 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 47 m²

- části p. č. 2056/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 649 m²

vše v k. ú. Bystrc
formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu 9.850.000,- Kč a za podmínky splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

3. RMB schvaluje
- podmínky nabídkového řízení na prodej pozemků p. č. 2040/1, p. č. 2040/2, p. č. 2041, p. č. 2043/3, p. č. 2044, p. č. 2047, p. č. 2048, p. č. 2049, části p. č. 2056/2
vše v k. ú. Bystrc. Podmínky nabídkového řízení tvoří přílohu č. 4a tohoto zápisu;

- text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána mezi statutárním městem Brnem a zájemci o prodej pozemků specifikovaných v předchozím odstavci formou nabídkového řízení. Smlouva tvoří přílohu č. 4b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy o složení a užití kauce specifikované v předchozím odstavci.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

6.

Žádost MČ Brno-Černovice o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 pro JSDH MČ Brno-Černovice - RM6/04071

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rok 2012 ve výši 273.000,- Kč pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Černovice bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2. RMB pověřuje starostu MČ Brno-Černovice podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

7.

Žádost o předchozí souhlas městské části Brno-Bystrc k uzavření dohody o narovnání s firmou MiTTaG spol. s r. o. pozemní a průmyslové stavitelství - RM6/03960

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 • vzít na vědomí:


- usnesení Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc Z6/9.-3.04 ze dne 15. 2. 2012, kterým souhlasí s návrhem dohody o narovnání s firmou MiTTaG spol. s r. o. pozemní a průmyslové stavitelství;

- usnesení Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc Z6/9.-3.04 ze dne 15. 2. 2012, kterým žádá o udělení předchozího souhlasu Zastupitelstva města Brna k uzavření dohody o narovnání s firmou MiTTaG spol. s r. o. pozemní a průmyslové stavitelství;

- žádost MČ Brno-Bystrc ze dne 16. 2. 2012 o udělení předchozího souhlasu.

 • udělit:


předchozí souhlas městské části Brno-Bystrc k uzavření dohody o narovnání s firmou MiTTaG spol. s r. o. pozemní a průmyslové stavitelství dle přílohy 5 tohoto zápisu, na základě které MiTTaG spol. s r. o. pozemní a průmyslové stavitelství zaplatí městské části Brno-Bystrc částku 596.012,- Kč a městská část Brno-Bystrc vezme zpět žalobu podanou k Městskému soudu v Brně proti MiTTaG spol. s r. o. pozemní a průmyslové stavitelství o zaplacení částky 3.474.000,- Kč s příslušenstvím.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

8.

Návrh na ponechání prostředků z investičních a neinvestičních transferů poskytnutých v minulých letech z rozpočtu města k využití městským částem v roce 2012 - RM6/03999

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
- ponechání finančních prostředků z nedočerpaných investičních a neinvestičních transferů poskytnutých v minulých letech z rozpočtu města, ve výši 71.092 tis. Kč, k využití městským částem v roce 2012, dle tabulek č. 1 -č. 4;

- změnu účelu využití části investičních transferů, poskytnutých v roce 2011 z rozpočtu města městské části Brno-střed, ve výši 1.223 tis. Kč, dle tabulky č. 5.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

9.

Návrh rozpočtového opatření na základě rozpisu ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2012, návrh přerozdělení příjmů, postupovaných v roce 2012 z rozpočtu města městským částem - RM6/03939

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • rozpočtové opatření dle tabulek č. 1 a č. 2 na základě rozpisu ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2012;
 • přerozdělení příjmů, postupovaných v roce 2012 z rozpočtu města městským částem, dle tabulek č. 3 až č. 5.


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

10.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/03990

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje na základě usnesení Z6/011. Zastupitelstva města Brna, bod 14.5.2, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 6 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

11.

Místní poplatek ze psů - soudní spory a regresní úhrada - rozpočtového opatření - RM6/03985

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB bere na vědomí úhradu 1/2 regresní úhrady Ministerstvu financí ČR dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 18 C 204/2010-61 městskou částí Brno-Královo Pole.

2. RMB souhlasí s uhrazením 1/2 regresní úhrady Ministerstvu financí ČR dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 18 C 204/2010-61.

3. RMB schvaluje za účelem uhrazení 1/2 regresní úhrady Ministerstvu financí ČR dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 18 C 204/2010-61 rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

12.

Zpráva o činnosti Fondu krytí škod za rok 2011 - RM6/03898

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí Zprávu o činnosti Fondu krytí škod za rok 2011.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

13.

Licenční smlouva o veřejném provozování s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o. s. - RM6/03933

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o. s., Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6 - Bubeneč, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

14.

Spolupráce Brna a Utrechtu v oblasti školství - jmenování koordinátorů - RM6/03930

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB jmenuje

 • Mgr. Libora Zřídkaveselého, ředitele ZŠ a MŠ Kotlářská 4, koordinátorem spolupráce za statutární město Brno pro oblast základního školství v rámci partnerské spolupráce s Utrechtem;
 • PhDr. Josefa Filouše, ředitele Gymnázia Brno, Slovanské nám. 7, koordinátorem spolupráce za statutární město Brno pro oblast brněnských středních škol v rámci partnerské spolupráce s Utrechtem.


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

15.

"Petrov - úprava areálu" - výzva k podání nabídky - RM6/04004

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.


1. RMB schvaluje

 • výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 9a tohoto zápisu
 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 9b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 • seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:


- Skanska a. s., divize Pozemní stavitelství, závod 03 Brno, Bohunická 133/50
- SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno
- Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno
- Cooptel, stavební a. s., Černovické nábřeží 7, 618 00 Brno
- Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., Hudcova 70b, 621 00 Brno
- ZEMAKO, s. r. o., Bohunická cesta 9, 664 48 Moravany 


2. RMB souhlasí

 • s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek;
 • s účastí zástupce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod při jednání hodnotící komise.


3. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
- JUDr. Eva Siváková - právník OI MMB
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - ved. odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
- Ing. Bc. Pavel Burian - ved. odd. zakázky a výběrových řízení BKOM

4. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:

členové:

 • Ing. Petr Kratochvíl - člen ZMB
 • Jiří Ides - člen ZMB
 • Naděžda Křemečková - člen ZMB
 • Ing. Josef Luňáček - technický ředitel, BKOM a. s.
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB

   

  náhradníci:

 • JUDr. Robert Kerndl - člen RMB
 • Bc. Antonín Crha - člen ZMB

 • Mgr. Marián Hnát - člen ZMB
 • Ing. Ladislav Vyskočil - vedoucí střediska realizace inženýrských staveb, BKOM a. s. - Ing. arch. Radomír Kolomazník - ved. odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB

  5.RMB pověřuje vedoucího oddělení zakázky a výběrových řízení společnosti Brněnské komunikace a. s. Ing. Bc. Pavla Buriana jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky s tím, že je v souladu s ust. § 59 odst. 2, § 71 odst. 7 a § 75 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů oprávněn účastnit se jednání všech komisí jmenovaných zadavatelem, a to včetně svých asistentů.

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
  ***
  úkol č.: [R6/056/15]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

 • 22.

  Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Chudobova - rekonstrukce vodovodu" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/03982

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 23.


  1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Brno, Chudobova - rekonstrukce vodovodu" jako nejvhodnější nabídku firmy
  PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno.

  ***
  2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
  ***
  úkol č.: [R6/056/22]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  23.

  "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - smlouva o dílo se společnostmi IMOS Brno, a. s., OHL ŽS, a. s. a Metrostav a. s. - RM6/04076

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brna, OHL ŽS, a. s., Burešova 938/17, 660 02 Brno a Metrostav a. s., Koželužská 2246, 00 Praha 8 - účastníky "Sdružení pro dostavbu kanalizace v Brně", zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení, společností IMOS Brno, a. s., která tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  - podpisem smlouvy o dílo;
  - podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

  ***
  3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách a v Úředním věstníku Evropské unie.
  T: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
  ***
  úkol č.: [R6/056/23]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb.
  ***
  úkol č.: [R6/056/23]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  5. RMB schvaluje text čestného prohlášení žadatele o podporu o nároku na odpočet DPH na vstupu u činnosti, která je předmětem podpory v rámci OPŽP, které tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  25.

  "Revitalizace městských parků I. etapa - Špilberk - 3. etapa a malý Špilberk" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společnostmi Dopravní stavby Brno, s. r. o., Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., a D.I.S., spol. s r. o. - RM6/04003

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Revitalizace městských parků, I. etapa - Špilberk - 3. etapa a Malý Špilberk" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

  2. RMB bere na vědomí odeslání písemné výzvy k jednání pro veřejnou zakázku na stavební práce "Revitalizace městských parků, I. etapa - Špilberk - 3. etapa a Malý Špilberk" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v jednacím řízení bez uveřejnění.

   
  3. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Revitalizace městských parků, I. etapa - Špilberk - 3. etapa a Malý Špilberk" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace jako nejvhodnější nabídku společností Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno, Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno a D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno, účastníků sdružení pod názvem "Špilberk - revitalizace", zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení společností Dopravní stavby Brno, s. r. o.

   
  4. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno, Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno a D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno, účastníků sdružení pod názvem "Špilberk - revitalizace", zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení společností Dopravní stavby Brno, s. r. o., který tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
  5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  - podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo;
  - podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

   
  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
  T: do 48 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
  ***
  úkol č.: [R6/056/25/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [viz usnesení]

   
  ***
  7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/056/25/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.


   
   
   

  26.

  "Rekonstrukce parku Lužánky , V. etapa, 2. část" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA - RM6/04002

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 27-29


  1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem společností SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno u investiční akce "Rekonstrukce parku Lužánky, V. etapa, 2. část". Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tvoří přílohu č. 12.tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  27.

  "RN Jeneweinova a vodovod Komárov" - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společnostmi IMOS Brno, a. s., OHL ŽS, a. s. a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. - RM6/03980

  Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého dodatku k materiálu.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu "RN Jeneweinova a vodovod Komárov" mezi statutárním městem Brnem a společnostmi IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno; OHL ŽS, a. s., Burešova 938/17, 660 02 Brno a FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno - účastníků "Sdružení RN Jeneweinova" zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení, společností IMOS Brno, a. s., který tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  28.

  "Zpřístupnění brněnského podzemí - část Kostnice" - dodatek č. 3 smlouvy o dílo se společnostmi IMOS Brno, a. s. a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. - RM6/03981

  Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňku k materiálu.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu "Zpřístupnění brněnského podzemí - část Kostnice" mezi statutárním městem Brnem a společnostmi IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno a FIRESTA1Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno - účastníků "Sdružení pro zpřístupnění brněnského podzemí", zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení, společností IMOS Brno, a. s., který tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  29.

  "Špilberk - Jižní křídlo" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Tocháček spol. s r. o. - návrh změny celkových nákladů - RM6/04063

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Špilberk - Jižní křídlo" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

   
  2. RMB bere na vědomí odeslání písemné výzvy k jednání pro veřejnou zakázku na stavební práce "Špilberk - Jižní křídlo" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm., d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v jednacím řízení bez uveřejnění.

   
  3. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Špilberk - Jižní křídlo" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace jako nejvhodnější nabídku společnosti Tocháček spol. s r. o., Slovinská 36, 612 00 Brno, IČ 44961367.

   
  4. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Tocháček spol. s r. o., Slovinská 36, 612 00 Brno na zhotovení díla "Špilberk - Jižní křídlo", který tvoří přílohu č. 15tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
  5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  - podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
  - podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

   
  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
  T: do 48 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
  ***
  úkol č.: [R6/056/29/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/056/29/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  8. RMB schvaluje zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu ORG 5082 "Špilberk - Jižní křídlo" ze 150.692 tis. Kč na 160.569 tis. Kč.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  30.

  "Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 52 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/03955

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje dodatek č. 52 k mandátní smlouvě č. 5/2000 mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno, který tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  31.

  Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí se spol. E.ON Distribuce, a. s. pro stavbu "Brno, Rekonstrukce kmenové stoky "A" - OK1A, RN1 - Přízřenický jez" - trafostanice (SO 08), elektro přípojka VN (SO13), kabelová přípojka NN a přeložka kabelu NN - RM6/03983

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 32.


  1. RMB schvaluje převod práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro stavbu "Brno, Rekonstrukce kmenové stoky "A" - OK1A, RNl - Přízřenický jez" - trafostanice (SO 08), elektro přípojka VN (SO13), kabelová přípojka NN a přeložka kabelu NN na spol. E.ON Distribuce, a.s. za podmínek uvedených ve smlouvě o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  32.

  Smlouva o převodu práv a povinností ze stavebního povolení se spol. E.ON Distribuce, a. s. pro stavbu "Brno, Rekonstrukce kmenové stoky "A" - OK1A, RN1 - Přízřenickv jez" - trafostanice (SO 08), elektro přípojka VN (SO13), kabelová přípojka NN a přeložka kabelu NN - RM6/03984

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje převod práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení pro stavbu "Brno, Rekonstrukce kmenové stoky "A" - OK1A, RN1 Přízřenický jez" - trafostanice (SO 08), elektro přípojka VN (S013), kabelová přípojka NN a přeložka kabelu NN na spol. E.ON Distribuce, a. s., za podmínek uvedených ve smlouvě o převodu práv a povinností ze stavebního povolení, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  33.

  "Janáčkovo kulturní centrum - dohoda o přistoupení dalšího žadatele do řízení o umístění stavby" - RM6/04059

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje dohodu o přistoupení dalšího žadatele do řízení o umístění stavby Janáčkovo kulturní centrum v Brně mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace, a. s., která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dohody o přistoupení dalšího žadatele do řízení o umístění stavby Janáčkovo kulturní centrum v Brně.
  T: bezodkladně

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  34.

  Zpráva o ukončení činnosti společnosti BRNO PARKING, a. s. - RM6/03908

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí zprávu o ukončení činnosti společnosti BRNO PARKING, a. s.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   
   

  35.

  Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o. - RM6/03821

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

  - schválit smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.850.000,- Kč na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o.,

  - pověřit vedoucího Odboru dopravy MMB Ing. Vladimíra Bielka podpisem smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  36.

  "Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc" - návrh rozpočtového opatření - RM6/04005

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zvýšení objemu monitorovacích prací.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  37.

  Návrh rozpočtového opatření - zajištění výkupů pozemků zastavěných místními komunikacemi - RM6/03931

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zajištění výkupů pozemků zastavěných místními komunikacemi.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  38.

  Návrh vložení nepeněžitého vkladu - pozemků v k. ú. Město Brno dotčených stavbou "Parkovací objekt - ulice Panenská" do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/03969

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 39.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

  • schválit poskytnutí nepeněžitého vkladu statutárního města Brna tvořeného pozemky:


  - p. č. 501/1 o v&#$06měře 1518 m², ostatní plocha, jiná plocha (po sloučení dle GP č. 556-48/2011 p. č. 501/1 díl "k" o výměře 1185 m², p. č. 502/2 díl "j" o výměře 331 m²)


  - p.č . 620/13 o výměře 342 m², ostatní plocha, ostatní komunikace (po sloučení dle GP č. 556¬48/2011 p. č. 501/l díl "f'" o výměře 45 m², p. č. 501/2 díl "e" o výměře 10 m², p. č. 502/2 díl "i" o vým&#$01ře 3 m² a p. č. 620/10 díl "b" o výměře 284 m²)


  - p. č. 620/12 o výměře 46 m², ostatní plocha, ostatní komunikace (oddělený dle GP č. 556-48/2011 z p. č. 620/3),


  vše v k. ú. Město Brno, obec Brno, zapsáno na LV č. 10001 do společnosti Brněnské komunikace a. s. za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem v hodnotě 16.670.000,- Kč (cena obvyklá).

  • souhlasit se zřízením předkupního práva k těmto pozemkům ve prospěch statutárního města Brna.


  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  39.

  Návrh vložení nepeněžitého vkladu - pozemků v k. ú. Staré Brno dotčených stavbou "Parkovací dům Kopečná, k. ú. Staré Brno" do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/03968

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

  • schválit poskytnutí nepeněžitého vkladu statutárního města Brna tvořeného pozemky:

  - p. č. 1147/9 o výměře 1 m², ostatní plocha, jiná plocha
  - p. č. 1147/14 o výměře 2 m², ostatní plocha, jiná plocha (oddělený dle GP č. 1018-50/201 z p. č. 1147/5)
  - p. č. 1147/15 o výměře 3 m², ostatní plocha, jiná plocha (oddělen&#$06 dle GP č. 1018-50/2011 z p. č. 1147/13)
  - p. č. 1147/16 o výměře 2 m², ostatní plocha, jiná plocha (oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p. č. 1147/13)
  - p. č. 1147/17 o výměře 60 m², ostatní plocha, jiná plocha (oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p. č. 1147/10)
  - p. č. 1160/28 o výměře 4 m², ostatní plocha, jiná plocha (oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p. č. 1160/15)

  - p. č. 1160/29 o výměře 4 m², ostatní plocha, jiná plocha (oddělený dle GP č. 101-50/2011 z p. č. 1160/1)
  - p. č. 1160/30 o výměře 149 m², ostatní plocha, jiná plocha (oddělený dle GP č. 1018-50/2011 z p. č. 1160/20)
  - p. č. 1223 o výměře 15 m², zastavěná plocha a nádvoří
  - p. č. 1224 o výměře 16 m², zastavěná plocha a nádvoří

  - p. č. 1225 o výměře 16 m², zastavěná plocha a nádvoří
  - p. č. 1226 o výměře 16 m², zastavěná plocha a nádvoří
  - p. č. 1227 o výměře 16 m², zastavěná plocha a nádvoří

  - p. č. 1228 o v&#$06měře 15 m², zastavěná plocha a nádvoří
  - p. č. 1229 o výměře 15 m²; zastavěná plocha a nádvoří,

  vše v k. ú. Staré Brno, obec Brno, zapsáno na LV č. 10001 do společnosti Brněnské komunikace a. s. za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem v hodnotě 3.840.000,- Kč (cena obvyklá).

  • souhlasit se zřízením předkupního práva k těmto pozemkům ve prospěch statutárního města Brna.


  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  40.

  Návrh bezúplatného nabytí komunikační stavby - chodníku a nájezdů do garáží tří rodinných domů při ulici Fryčajově, situované na pozemku p. č. 998/4 a na části pozemku p. č. 81/18 a bezúplatného nabytí pozemku p. č. 998/4, vše v k. ú. Obřany - RM6/03956

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 41.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí nemovitostí:
  - pozemek p. č. 998/4 o výměře 39 m², ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Obřany
  - komunikační stavba - chodník a nájezdy do garáží tří rodinných domů při ulici Fryčajově, situovaná na pozemcích p. č. 998/4 a část p. č. 81/18 ve vlastnictví společnosti STAVOSPOL, s. r. o. do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených v darovací smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  41.

  Záměr bezúplatného převodu sjízdných ramp I a II mimoúrovňového křížení silnic ulice Hradecká a Purkyňova včetně pozemků z majetku statutárního města Brna do vlastnictví Jihomoravského kraje - RM6/03911

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB souhlasí se záměrem bezúplatného převodu

  a) pozemků:

  - část p. č. 4611/138 - ostatní plocha, zeleň o výměře 5m²

  - část p. č. 4611/146 - ostatní plocha, ostatn&#$08 komunikace, o výměře 1.040 m²

  - část p. č. 4683/6 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 125 m²

  - část p. č. 4683/22 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 39 m²

  - část p. č. 5306/6 - ostatní plocha,ostatní komunikace, o výměře 911 m²
  - p. č. 5724/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 824 m²

  vše sloučené geometrickým plánem č. 2530-173/2010 označen&#$09 jako p. č. 4611/147 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 944 m²;


  část p. č. 4613/3 - o výměře 1 969 m²

  oddělená geometrickým plánem č. 2530-173/2010 a označená jako p. č. 4613/5 o výměře 1.100 m² a p. č. 4613/6 o výměře 869 m², obě ostatní plocha, ostatní komunikace;


  p. č. 4613/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 600m², vše k. ú. Královo Pole,

  b) staveb:
  - sjízdné rampy I a II mimoúrovňového křížení silnic ulice Hradecká a ulice Purkyňova, situované na pozemcích p. č. 4613/4 a 4681 a na pozemcích označených dle oddělovacího geometrického plánu č. 2530-173/2010 jako p. č. 4611/147, 4613/5 a 4613/6, vše v k. ú. Královo Pole z majetku statutárního města Brna do vlastnictví Jihomoravského kraje.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  44.

  Dodatek č. 785 k nájemní a provozní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. pronájem pozemků v k. ú. Komín, Lesná a Pisárky - RM6/03920

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 785 k nájemní a provozní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., který tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
  2. RMB pověřuje Ing. Křížovou, pověřenou zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru technických sítí MMB, podpisem dodatku č. 785 k nájemní a provozní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.


   
   

  46.

  Žádost o pronájem nebytových prostor v objektu Šujanovo náměstí 1 - RM6/03974

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 47.


  1. RMB bere na vědomí žádost společnosti NON-STOP DRINK, spol. s r. o., Desátkova 25, 623 00 Brno o pronájem části nebytových prostor v objektu Šujanovo nám. 1, která tvoří přílohu č. 21a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Šujanovo náměstí 1 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a NON-STOP DRINK, spol. s r. o., Desátkova 25, 623 00 Brno jako nájemcem
  - celková plocha: 2 m²

  - účel nájmu: umístění nápojového a jídelního automatu
  - navrhované nájemné: 650,-Kč/m²/rok

  která tvoří přílohu č. 21b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.   

  47.

  Dohoda o poskytnutí nebytových prostor v objektu Labská 9 Městské policii Brno - RM6/03966

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje dohodu o poskytnutí nebytových prostor v objektu Labská 9 Městské policii Brno, uzavírané mezi statutárním městem Brnem a statutárním městem Brnem, Městskou policií Brno, Štefánikova 43, 602 00 Brno,

  - celková výměra nebytových prostor: 531,87 m²

  - účel užívání: výkon pravomocí podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii
  - bezplatně
  která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem této dohody.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  48.

  Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách Magistrátu města Brna, smlouva s organizací Veřejná zeleň města Brna, p. o. - RM6/04021

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje smlouvu o dílo uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako objednatelem a organizací Veřejná zeleň města Brna, p. o., Kounicova 16a, 602 00 Brno jako zhotovitelem na akci "Květinová výzdoba a údržba zeleně na budovách Magistrátu města Brna", která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   

  49.

  Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Jánská 18/20 - vytápění zadního traktu (spisovna MMB)" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností TB - služby, s. r. o. - RM6/03972

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Jánská 18/20 - vytápění zadního traktu (spisovna MMB)" jako nejvhodnější nabídku společnosti TB - služby, s. r. o., Janouškova la, 613 00 Brno.
  2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností TB - služby, s. r. o., Janouškova la, 613 00 Brno, která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
  3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  50.

  Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9" - výběr nejvhodnější nabídky, mandátní smlouva - RM6/04018

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru akce "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9" jako nejvhodnější nabídku Ing. Josefa Grepla, Cejl 83, 602 00 Brno.

  2. RMB schvaluje mandátní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Ing. Josefem Greplem, Cejl 83, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem mandátní smlouvy na výkon technického dozoru akce "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9".

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  51.

  IPRM v problémové obytné zóně města - ,,Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9", výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo - RM6/04014

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst.1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - ,Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9" jako nejvhodnější nabídku společnosti STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha.

  ***
  2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno, zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
  ***
  úkol č.: [R6/056/51/01]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [bezodkladně]

  3. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, na zhotovení díla "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9", která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  4. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky" prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno.

  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno, zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách a ústředním věstníku Evropské unie.
  T: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
  ***
  úkol č.: [R6/056/51/02]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno, zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/056/51/03]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [bezodkladně]

  ***
  7. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona zajistit podpis smlouvy o dílo.
  ***
  úkol č.: [R6/056/51/04]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [bezodkladně]

  Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   
   

  52.

  IPRM v problémové obytné zóně města - ,,Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 64", výzva - RM6/04013

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje písemnou výzvu k jednání pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce - "Stavební úpravy nástavba bytového domu Francouzská 64" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písmeno d), zákona. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v jednacím řízení bez uveřejnění, která tvoří přílohou č. 27 tohoto zápisu.

  2. RMB jmenuje hodnotící komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek:

  členové:
  - Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora.
  - Ing. Pavel Březa - člen ZMB
  - Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB

  náhradníci:
  - Ing. Jitka Kalášková

  3. RMB pověřuje
  - vedoucího Bytového odboru MMB jednáním za statutární město Brno u této veřejné zakázky;
  - vedoucího Bytového odboru MMB podpisem Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.

  ***
  4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit odeslání výzvy k jednání zhotoviteli stavby společnosti STAVOPROGRES BRNO spol. s r. o.
  ***
  úkol č.: [R6/056/52/01]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [bezodkladně]

  ***
  5 RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/056/52/02]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [bezodkladně]

  Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

   
   

  53.

  "IPRM v problémové obytné zóně města - Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68" - výběr nejvhodnější nabídky, dodatek č. 3 smlouvy o dílo - RM6/04057

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 54.


  1. RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané podle ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68" - dodatek č. 3 na dodatečné stavební práce, jako nejvhodnější nabídku firmy 3V&H s. r. o., Neradice 2324, 688 01 Uherský Brod.

  2. RMB schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 0062111702612 mezi statutárním městem Brnem a společností 3V&H s. r. o., Neradice 2324, 688 01 Uherský Brod na zhotovení stavby "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68", který tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB
  - podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky"
  - zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách;

  - zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách a Ústředním věstníku Evropské unie.
  T: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  54.

  "IPRM v problémové obytné zóně města - Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62" - výběr nejvhodnější nabídky, dodatek č. 1 smlouvy o dílo, zvýšení celkových nákladů - RM6/04056

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadané podle ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62" - dodatek č. 1 na dodatečné stavební práce, jako nejvhodnější nabídku firmy SYNER Morava, a. s., 1. máje 532, 767 01 Kroměříž.

  2. RMB schvaluje

  - dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 0062110504749 mezi statutárním městem Brnem a společností SYNER Morava, a. s., 1. máje 532, 767 01 Kroměříž na zhotovení stavby "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62", který tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB;

  - zvýšení celkových nákladů investiční akce ORG 5066 "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62" z 30.281 tis. Kč na 32.281 tis. Kč.

  3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB
  - podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky" prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno;

  - zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách;

  - zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách a Ústředním věstníku Evropské unie prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno.
  T: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  55.

  Přestavba ubytovny JUVENTUS na objekt DPS se sociálními byty zvláštního určení - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo - zvýšení celkových nákladů - RM6/04006

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje
  - dodatek č. 1 k obchodním podmínkám - smlouvě o dílo č. 0062110504324 mezi statutárním městem Brnem a firmou FRAMA, spol. s r. o, Žižkova 995/17a, 602 00 Brno na stavební práce "Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti Juventus na DPS se sociálními byty zvláštního určení", který tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu;
  - zvýšení celkových nákladů investiční akce ORG 3022 "Přestavba ubytovny JUVENTUS na objekt DPS se sociálními byty zvláštního určení" z 65.000 tis. Kč na 67.500 tis. Kč.
  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  56.

  Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o vydání souhlasu s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - RM6/03993

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě 1.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí ve výši
  - 4,1 mil. Kč na rekonstrukci elektroinstalace, ZTI a kuchyně v MŠ Novoměstská
  - 6,1 mil. Kč na II. etapu rekonstrukce školního hřiště při ZŠ Novoměstská.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

  57.

  Návrh prodeie nemovitostí - bytový dům Vltavská 4 včetně pozemků - RM6/03996

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Vltavská 4, č. p. 602, postavený na pozemku p. č. 2718, a pozemky
  - p. č. 2718 - zastavěná plocha a nádvoří ,o výměře 230 m²
  - p. č. 2738/6 - ostatní plocha, o výměře 17 m²

  - p. č. 2743/23 - ostatní plocha, o výměře 15 m²

  k. ú. Starý Lískovec, město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, za podmínek kupní smlouvy.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   

  58.

  Záměr prodeje bytového domu Fryčajova 161a včetně pozemků na základě opakované nabídky - Návrh na stanovení ceny - RM6/03989

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

  - schválit záměr prodeje bytového domu Fryčajova 161a, č. p. 559, postaveného na pozemcích p. č. 3126, p.č. 3127, p. č. 3128, p. č. 3129, a pozemků
  p. č. 3126 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 10 m²
  p. č. 3128 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 60 m²

  p. č. 3129 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 79 m²

  vše v k. ú. Obřany, město Brno, městská část Brno-Maloměřice a Obřany, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob;

  - stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 2.950.000,- Kč.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

   

  59.

  Záměr prodeje bytového domu Obilní trh 2 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny - RM6/03997

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 60.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

  - schválit záměr prodeje bytového domu Obilní trh 2, č. p. 308, postaveného na pozemku p. č. 483 a pozemků
  p. č. 483 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 491 m²

  p. č. 484 - zahrada, o v&#$06měře 391m²

  vše v k. ú. Veveří, město Brno, městská část Brno-střed, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob;

  - stanovit

  • výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 12.051.940,- Kč, za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

  • obvyklou cenu půdní vestavby a to: č. bytové jednotky 501 - ve výši 1296 000,- Kč.


  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  60.

  Záměr prodeje bytového domu Labská 1 bez pozemků - Návrh na stanovení ceny - RM6/03995

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

  - schválit záměr prodeje bytového domu Labská 1, č.p. 221, postaveného na pozemku p. č. 2119, k. ú. Starý Lískovec, město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob;

  stanovit výchozí cenu této nemovitosti dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 16.672.276,- Kč, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví uhradí městské části Brno-Starý Lískovec zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domě.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  61.

  Stanovení počtu sociálních bytů dle č1. 9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady pro rok 2012 - RM6/04012

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB stanoví dle čl. 9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a dle čl. l odst. 2 Přílohy č. 1 těchto Pravidel - Statut sociálního bytu - pro rok 2012 počet bytů 10, které budou pronajaty jako sociální

  Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

   
   

  62.

  Nájemce bytu v domě Jabloňová 22 v Brně - RM6/04011

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje nájem bytu 1+kk č. 450 v domě Jabloňová 22 v Brně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, doktorandu VUT Brno, na dobu 2 let, za nájemné ve výši 59,94 Kč/m²/měsíc a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu a za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky dle nař. vl. č. 146/2003 Sb. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

  ***
  2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
  ***
  úkol č.: [R6/056/62]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  63.

  Dohoda o zrušení předkupního práva k pozemku p. č. 463/19 k. ú. Trnitá - RM6/04007

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje dohodu uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG o zrušení předkupního práva, zřízeného ve prospěch Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG k pozemku p. č. 463/19 k. ú. Trnitá, obec Brno, ve vlastnictví statutárního města Brna, která tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  64.

  Záměr prodeje pozemku p. č. 305/2 v k. ú. Dvorska - RM6/04044

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 65-67.

  RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 305/2 - orná půda, o výměře 138 m² v k. ú. Dvorska.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   

  65.

  Záměr prodeje pozemku p. č. 642/2 v k. ú. Holásky - RM6/04032

  Bylo hlasováno bez rozpravy,


  1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 642/2 - zahrada, o výměře 89 m² v k. ú. Holásky.

  2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
  - p. č. 642/2 - zahrada, o výměře 89 m²

  v k. ú. Holásky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 197.174,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  66.

  Záměr prodeje pozemku p. č. 74/19 v k. ú. Husovice - bývalé drážní těleso Tišnovka - RM6/04050

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A.


  l . RMB bere na vědomí dopis xxxxxxx xxxxxxx ze dne 2. 12. 2011 a vyjádření manželů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze dne 18. 1. 2012 - vyjádření k existenci rozestavěné budovy skladu - garáže na pozemku p. č. 74/19 v k. ú. Husovice a protinávrh kupní ceny za prodej pozemku p. č. 74/19 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 64 m² v k. ú. Husovice ve výši 62.503,- Kč (933,- Kč/m² + 3% daň z převodu nemovitostí ve výši 1.791,- Kč a 1.000,- Kč správní poplatek pro vkladové řízení).

  2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
  - p. č. 74/19 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 64 m²

  v k. ú. Husovice.

  3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
  - p. č. 74/19 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 64 m²

  v k. ú. Husovice
  manželům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 113.064,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  68.

  Záměr prodeje části pozemku p. č. 2112/7 v k. ú. Maloměřice - lokalita Borky a záměr prodeje částí pozemků p. č. 2112/7, p. č. 2112/8, p. č. 2112/9 a pozemku p. č. 2043/2 v k. ú. Maloměřice - zaplocené zahrady v lokalitě Bořky - RM6/04026

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A společně s bodem 69.


  1. RMB bere na vědomí
  - "Návrh na dispozici s majetkem města" &#$05ádost xxxxxxxx xxxxxxxxx o prodej části pozemku p. č. 2112/7 - lesní pozemek, o výměře 79 m² v k. ú. Maloměřice za účelem jejího užívání jako dlouhodobě zaplocené zahrady;

  - dopis xxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 12. 1. 2012 - sdělení protinávrhu kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 2112/7 - lesní pozemek, o výměře 79 m² v k. ú. Maloměřice v maximální výši 32.600,- Kč (400,- Kč/m a 1.000,- Kč správní poplatek pro vkladové řízení).

  2. RMB souhlasí se záměrem prodeje:
  - pozemku p. č. 2043/2 - orná půda, o výměře 37 m²

  - částí pozemku p. &#$03. 2112/7 - lesní pozemek, o výměře 814 m²
  - částí pozemku p. č. 2112/8 - lesní pozemek, o výměře 28 m²
  - částí pozemku p. č. 2112/9 - lesní pozemek, o výměře 5 m²

  vše v k. ú. Maloměřice.

  3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku p. č. 2112/7 - lesní pozemek, o výměře 79 m² v k. ú. Maloměřice xxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 41.685,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  69.

  Záměr prodeje částí pozemků p. č. 855/20 a 855/21, vše v k. ú. Kohoutovice - RM6/04046

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB souhlasí se záměrem prodeje částí pozemků
  - p. č. 855/20 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m²
  - p. č. 855/21 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 492 m²

  vše v k. ú. Kohoutovice

  2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
  - p. č. 855/32 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 497 m²

  společnosti TESCAN, a. s., za dohodnutou kupní cenu 854.890,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  70.

  Záměr prodeje části pozemku p. č. 191 v k.ú. Chrlice - RM6/04036

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


  1. RMB bere na vědomí žádost manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku p. č. 191 včetně budovy č. p. 452 postavené na pozemku p. č. 191 v k. ú. Chrlice.

  2. RMB souhlasí
  - se záměrem prodeje části pozemku p. č. 191 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 128 m² v k. ú. Chrlice;
  - s odstraněním objektu občanské vybavenosti č. p. 452 postaveného na pozemku p. č. 191 v k. ú. Chrlice.

  3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku p. č. 191 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 128 m² v k. ú. Chrlice manželům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 152.275,-Kč a za podmínek smlouvy o odstranění budovy a kupní smlouvy.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   
   

  71.

  Záměr prodeje a záměr pronájmu částí pozemku p. č. 20/2 v k. ú. Město Brno - RM6/04040

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 72-74.


  1. RMB bere na vědomí
  - novou žádost Družstva na Jezuitské 11, družstvo, ze dne 10. 6. 2011 o prodej části pozemku p. č. 20/2 v k. ú. Město Brno pro výstavbu výtahu k domu Jezuitská 11 a pozemku pod pavlačí a římsou domu Jezuitská 11, o výměře 42 m²

  - nesouhlas Družstva na Jezuitské 11, družstvo se zvýšením nájemného za pronájem zbývající části pozemku p. č. 20/2 v k. ú. Město Brno na 45,- Kč/m²/rok.


  2. RMB souhlasí se záměrem

  - prodeje
  části pozemku p. č. 20/2 - zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Město Brno o výměře 42 m²


  - pronájmu
  části pozemku p. č. 20/2 - zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Město Brno o výměře 421 m².


  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  72.

  Záměr prodeje budovy č. p. 296, pozemku p. č. 930/1 a pozemku p. č. 931/1, vše v k. ú. Podolí u Brna - RM6/04042

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí, že statutární město Brno neobdrželo v opakovaném nabídkovém řízení vypsaném na prodej nemovitostí v k. ú. Podolí u Brna žádnou nabídku.

  2. RMB ruší nabídkové řízení na prodej
  - budovy č. p. 296, stavba pro dopravu, postavené na pozemku p. č. 930/1- zast. plocha a nádvoří
  - pozemku p. č. 930/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.222 m²
  - pozemku p. č. 931 /l - zahrada, o výměře 2.317 m²

  vše v k. ú. Podolí u Brna
  vypsané na základě usnesení R6/039 schůze RMB konané dne 29. 9. 2011, bod č. 39

  3. RMB souhlasí se zveřejněním inzerátu s nabídkou prodeje nemovitostí:
  - budovy č. p. 296, stavba pro dopravu, postavené na pozemku p. č. 930/1 - zast. plocha a nádvoří
  - pozemku p. č. 930/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.222 m²
  - pozemku p. č. 931/1 - zahrada, o výměře 2.317 m²

  vše v k. ú. Podolí u Brna za kupní cenu 2.700.000,- Kč

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  73.

  Záměr prodeje budovy Veslařská č. or. 218, č. p. 332 a pozemků p. č. 1549 a 1550, vše v k. ú. Pisárky - R6/04016

  Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňku k materiálu.


  1. RMB bere na vědomí žádost
  - pana xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze dne 29. 8. 2011
  - společnosti Moravská energetická a. s. ze dne 8. 9. 2010
  o prodej objektu Veslařská č. or. 218 a pozemku p. č. 1549, vše v k. ú. Pisárky

  2. RMB souhlasí se záměrem prodeje
  - budovy Veslařská č. or. 218, č. p. 332 občanská vybavenost postavené na pozemku p. č. 1549 zastavěná plocha a nádvoří
  - pozemku p. č. 1549 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 655 m²
  - pozemku p. č. 1550 - trvalý travní porost, o výměře 876 m²

  vše v k. ú. Pisárky
  formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 8.000.000,- Kč za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy.

  3. RMB schvaluje podmínky nabídkového řízení pro prodej
  - budovy Veslařská č. or. 218, č. p. 332 občanská vybavenost postavené na pozemku p. č. 1549 - zastavěná plocha a nádvoří
  - pozemku p. č. 1549 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 65 5 m²

  - pozemku p. č. 1550 - trvalý travní porost, o výměře 876 m²

  vše v k. ú. Pisárky
  které tvoří přílohu č. 33a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  4. RMB schvaluje text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej nemovitostí specifikovaných v odstavci 2, která tvoří přílohu č. 33b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  5. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  74.

  Záměr prodeje budovy Obilní trh č. or. 7, čp. 313 a pozemků p. č. 493 a p. č. 494 vše v k. ú. Veveří - RM6/04022

  Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňku k materiálu.


  1. RMB bere na vědomí žádost společnosti PDcz Brno, s. r. o., o prodej objektu Obilní trh 7 včetně pozemků p. č. 493 a 494 v k. ú. Veveří ze dne 9. 9. 2011.

  2. RMB souhlasí se záměrem prodeje
  - budovy Obilní trh č. or. 7, č. p. 313, obj. občanské vybavenosti postavené na pozemku p. č. 493 - zastavěná plocha a nádvoří
  - pozemku p. č. 493 - zastavěná plocha a n&#$07dvoří, o výměře 327 m²
  - pozemku p. č. 494 - zahrada, o výměře 446 m²

  vše v k. ú. Veveří
  formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 14.500.000,- Kč za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy.


  3. RMB schvaluje podmínky nabídkového řízení na prodej
  - budovy Obilní trh č. or. 7, č. p. 313, obj. občanské vybavenosti postavené na pozemku
  p. č. 493 zastavěná plocha a nádvoří
  - pozemku p. č. 493 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 327 m²
  - pozemku p. č. 494 - zahrada, o výměře 446 m²

  vše v k. ú. Veveří
  které tvoří přílohu č. 34a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  4. RMB schvaluje text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána mezi statutárním městem Brnem a zájemci o prodej nemovitostí specifikovaných v odst. 2 usnesení. Smlouva tvoří přílohu č. 34b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  5. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy o složení a užití kauce blíže specifikované v předchozím odstavci.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   

  75.

  Návrh změny části usnesení R6/045. Rady města Brna, bod č. 4 p. č. 1035/8 v k. ú. Lesná v ul. Studená - RM6/04023

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB mění část usnesení R6/045. schůze Rady města Brna konané dne 16. 11. 2011, bod č. 4, které zní:

  "Rada města Brna:
  1. bere na vědomí dopis společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a. s. ze dne 12. 10. 2011 -protinávrh kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 1035/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 55 m² v k. ú. Lesná ve výši 93.500,- Kč (1. 700,- Kč/m²).


  2. souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1035/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 55 m² v k. ú. Lesná.

  3. doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku p. č. 1035/1 ostatní plocha, zeleň, o výměře 55 m² v k. ú. Lesná společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a. s. za dohodnutou kupní cenu 136.460,- Kč a za podmínek kupní smlouvy."


  v odst. 3 takto:

  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
  - p. č. 1035/8 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 55 m²

  v k. ú. Lesná společnosti VODNÍ DÍLA - TBD a. s. za dohodnutou kupní cenu 136.960,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  76.

  Návrh prodeje pozemků p. č. 210/5, 210/6, 272, 269, 261, 255, 252, 246 v k. ú. Tuřany - RM6/04035

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 77.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků

  1) p. č. 210/5 - ostatn&#$08 plocha, o výměře 3 m²

  v k. ú. Tuřany manželům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.090,- Kč

  2) p. č. 272 - zahrada o výměře 29 m²

  p. č. 269 - zahrada, o výmě&#$04e 27 m²

  v k. ú. Tuřany manželům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 58.680,- Kč

  3) p. č. 261 - zahrada, o výměře 28 m²

  v k. ú. Tuřany manželům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 29.840,- Kč

  4) p. č. 255 - zahrada, o výměře 41 m² v k. ú. Tuřany manželům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 43.230,- Kč

  5) p. č. 210/6 - ostatní plocha, o výměře 1 m²
  p. č. 252 - zahrada, o výměře 41 m²

  v k. ú. Tuřany xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 44.260,- Kč

  6) p. č. 246 - zahrada, o výměře 42 m²

  v k. ú. Tuřany xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 44.260,- Kč

  a za podmínek kupních smluv.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  77.

  Prodej budovy Jezuitská č. or. 1, čp. 6 a pozemku p. č. 28 v k. ú. Město Brno - RM6/04074

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí
  - protokol z otevření nabídky doručené v nabídkovém řízení na prodej budovy Jezuitská č. or. 1, čp. 6 s pozemkem p. č. 28, vše v k. ú. Město Brno ze dne 14. 2. 2012
  - usnesení 29. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 14. 2. 2012, bod č. 29/15 ve věci hodnocení nabídky, kterou statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej budovy Jezuitská č. or. 1, čp. 6 s pozemkem p. č. 28, vše v k. ú. Město Brno.

  2. RMB ruší nabídkové řízení na prodej
  - budovy Jezuitská č. or. 1, č. p. 6, jiná stavba, postavené na pozemku p. č. 28 zastavěná plocha a nádvoří;
  - pozemku p. č. 28 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 514 m²

  vše v k. ú. Město Brno
  vypsané na základě usnesení R6/045 schůze RMB konané dne 16. 11. 2011, bod č. 3

  3. RMB souhlasí se záměrem prodeje
  - budovy Jezuitská č. or. 1, č. p. 6, jiná stavba, postavené na pozemku p. č. 28 zastavěná plocha a nádvoří
  - pozemku p. č. 28 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 514 m²

  vše v k. ú. Město Brno
  formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 25.000.000,- Kč za podmínky její splatnosti před podpisem kupní smlouvy.

  4. RMB schvaluje podmínky nabídkového řízení pro prodej
  - budovy Jezuitská č. or. 1, č. p. 6 jiná stavba postavené na pozemku p. č. 28 zastavěná plocha a nádvoří
  - pozemku p. č. 28 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 514 m²

  vše v k. ú. Město Brno,
  které tvoří přílohu č. 35a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  5. RMB schvaluje text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej nemovitostí specifikovaných v předchozím odstavci, která tvoří přílohu č. 35b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  6. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   

  78.

  Návrh prodeje budovy Kristenova č. or. 27/Chaloupku č. or. 1, čp. 58 a pozemku p. č. 2/1 a záměr pronájmu pozemku p. č. 2/2, vše v k. ú. Komín - RM6/04082

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


  1. RMB bere na vědomí přípis společnosti Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o. ze dne 13. 12. 2011 obsahující zejména protinávrh kupní ceny ve výši 7.000.000,- Kč a jehož přílohu tvoří znalecký posudek č. 4446-213/11 ze dne 8. 12. 2011 na cenu obvyklou ve výši 8.000.000,- Kč.

  2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  • prodej

  - budovy Kristenova č. or. 27/Chaloupky č. or. 1, č. p. 58 způsob využití občanská vybavenost postavené na pozemku p. č. 2/1
  - pozemku p. č. 2/1 - zast. plocha, o výměře 732 m²

  vše v k. ú. Komín společnosti Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 7.000.000,- Kč

  • zřízení

  - předkupního práva jako práva věcného k nemovitostem:
  - budově Kristenova č. or. 27/Chaloupky č. or. 1, č. p. 58 způsob využití občanská vybavenost postavené na pozemku p. č. 2/1
  - pozemku p. č. 2/1 - zast. plocha, o výměře 732 m²

  vše v k. ú. Komín
  ve prospěch statutárního města Brna

  • práva přednostního daru jako práva smluvního k nemovitostem

  - budově Kristenova č. or. 27/Chaloupky č. or. 1, č.p. 58 způsob využití občanská vybavenost postavené na pozemku p. č. 2/1
  - pozemku p. č. 2/1 zast. p1. o výměře 732 m²

  vše v k. ú. Komín
  ve prospěch statutárního města Brna a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva s věcnými účinky a o přednostní nabídce daru

  • zástavního práva k věcem movitým - 9 ks hudebních nástrojů dle podrobné specifikace obsažené v zástavní smlouvě - ve vlastnictví společnosti Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o. ve prospěch statutárního města Brna a za podmínek zástavní smlouvy

  • pověření

  vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva s věcnými účinky a o přednostní nabídce daru a zástavní smlouvy specifikovaných blíže v předchozím odstavci.

  3. RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku p. č. 2/2 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1.118 m² v k. ú. Komín.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, 1 člen byl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

   
   

  79.

  Prodej id. 1/3 nemovitostí: objektu bydlení Mostecká 8, č. p. 972 s pozemkem p. č. 566 v k. ú. Husovice - RM6/04045

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I. společně s body 80-88.


  1. RMB bere na vědomí návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, spoluvlastnic domu Mostecká 8, č. p. 972 s pozemkem p. č. 566 v k. ú. Husovice, na kupní cenu za id. 1/3 těchto nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Brna ve výši 254.000,- Kč.

  2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

  • schválit


  - prodej id. 1/3 nemovitostí:

  • objektu bydlení Mostecká 8, č. p. 972, postaveného na pozemku p.č. 566
  • pozemku p. č. 566- zastavěná plocha a nádvo&#$04í, o výměře 636 m²


  vše v k. ú. Husovice
  xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.249.000,- Kč (cena obvyklá dle ZP);

  - zřízení věcného břemene umístění a provozování dvou kotevních úchytů převěsů trakčního vedení tramvajové tratě včetně jejich zavěšení na objektu Mostecká č. or. 8, č. p. 972, postaveném na pozemku p. č. 566 v k. ú. Husovice a přístupu na pozemek p. č. 566 v k. ú. Husovice za účelem provedení oprav a údržby kotevních úchytů převěsů trakčního vedení tramvajové tratě včetně jejich zavěšení pro Dopravní podnik města Brna, a. s., za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene

  a pro případ, že kupní cena nebude spoluvlastnicemi uhrazena nejpozději do dvou měsíců od obdržení návrhu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene poslední z nich

  • souhlasit

  se zrušením spoluvlastnictví nemovitostí:
  • objektu bydlení Mostecká 8, č. p. 972, postaveného na pozemku p. č. 566
  • pozemku p. č. 566 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 636 m²

  vše v k. ú. Husovice
  soudní cestou dle ustanovení § 142 občanského zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů
  - přikázáním jedné nebo více spoluvlastnicím za náhradu
  nebo
  - nařízením prodeje a rozdělením výtěžku podle podílů.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  80.

  Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1646/15 v k. ú. Žebětín z majetku ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví statutárního města Brna - návrh změny přílohy č. 40 bodu 54 usnesení Z6/005. zasedání ZMB - RM6/04053

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit přílohu č. 40 bodu 54 usnesení Z6/005. zasedání Zastupitelstva města Brna, konaného dne 5. 4. 2011

  takto:

  v části "Další ujednání", se doplňuje v novém odstavci tento text:
  "Nabyvatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že převádějící uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se zavázal k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dal souhlas s tím, aby Telefónica Czech Republic, a. s. umístila na převáděném pozemku, resp. jeho části, stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě. Nabyvatel se zavazuje, že v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene."
  V ostatním zůstává usnesení ZMB beze změn.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   

  81.

  Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Horní Heršpice z majetku ČR - Pozemkový fond ČR do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/04052

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků
  - p. č. 893/9 - ostatní plocha, o výměře 277 m²
  - p. č. 893/15 - ostatní plocha, o výměře 5 m²
  - p. č. 893/16 - ostatní plocha, o výměře 12 m²

  - p. č. 904/32 - orná půda, o výměře 7 m²

  - p. č. 928/5 - ostatní plocha, o výměře 3 m²
  - p. č. 930/3 - ostatní plocha, o výměře 9 m²

  v k. ú. Horní Heršpice,
  z majetku ČR - Pozemkový fond CR, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   
   
   
   

  82.

  Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 312/2 a p. č. 491/1, k. ú. Ořešín, z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/04054

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků
  - p. č. 312/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 251 m²
  - p. č. 491/1 - silnice, o výměře 8.631 m²

  v k. ú. Ořešín, z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  83.

  Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 619/1, p. č. 619/2 a p. č. 619/3 v k. ú. Medlánky z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/04051

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků
  - p. č. 619/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 656 m²
  - p. č. 619/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m²

  - p. č. 619/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 675 m²

  vše v k. ú. Medlánky
  z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  84.

  Záměr nabytí pozemků p. č. 1848/30 a p. č. 1848/55 v k. ú. Starý Lískovec U Lískoveckého kříže - RM6/04028

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědom&#$08 "Návrh na dispozici" - nabídka prodeje pozemků p. č. 1848/30 ovocný sad, o výměře 1.107 m² a p. č. 1848/55 ovocný sad, o výměře 1.397 m² v k. ú. Starý Lískovec z vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 200.320,- Kč (80,- Kč/m²).


  2. RMB nesouhlasí se záměrem nabytí pozemků:
  - p. č. 1848/30 - ovocný sad, o výměře 1.107 m²

  - p. &#$03. 1848/55 - ovocný sad, o výměře 1.397 m²

  v k. ú. Starý Lískovec z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

  85.

  Návrh nabytí pozemků p. č. 2615/54, 2615/55, 2615/56, 2615/71 a 2644/3 v k. ú. Černovice do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/04073

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí nabídku vlastníka pozemků p. č. 2615/54, 2615/55, 2615/56, 2615/71 a 2644/3 v k. ú. Černovice paní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na jejich prodej do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 3.738.590,- Kč.

  2 . RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
  - p. č. 2615/54 - orná půda, o výměře 42 m²
  - p. č. 2615/55 - orná půda, o výměře 4909 m²
  - p. č. 2615/56 - orná půda, o výměře 3159 m²

  - p. č. 2615/71 - orná půda, o výměře 3921 m²
  - p. č. 2644/3 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 68 m²

  v k. ú. Černovice o celkové výměře 12.099 m², do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 3.738.590,- Kč (tj. 300 Kč/m² + náklady na převod ve výši 3 %) a za podmínek kupn&#$08 smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  86.

  Návrh nabytí pozemku p. č. 734/1 v k. ú. Horní Heršpice a návrh svěření tohoto pozemku MČ Brno-jih - RM6/04049

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  - nabytí pozemku
  p. č. 734/1 - orná půda, o výměře 928 m²

  v k. ú. Horní Heršpice z vlastnictví paní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.020.800,- Kč a za podmínek kupní smlouvy;

  - svěření MČ Brno-jih
  pozemku p. č. 734/1 - orná půda, o výměře 928 m² v k. ú. Horní Heršpice
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhl. statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 88 přílohy č. 4 Vyhl. statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, po nabytí právní moci vkladu vlastnického práva.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   

  87.

  Nabytí garáže na pozemku p. č. 723/6 a záměr pronájmu pozemků p. č. 723/2, p. č. 723/3, p. č. 723/4, p. č. 723/5 a p. č. 723/6, vše v k. ú. Zábrdovice - RM6/04034

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí
  - návrh xxxxxxxxxx xxxxxxx jako vlastníka garáže bez čp./če. na pozemku p. č. 723/6 v k. ú. Zábrdovice ze dne 29. 3. 2011 na nabytí této garáže do vlastnictví města Brna;
  - přípis xxxxxxxxxx xxxxxx ze dne 16. 1. 2012 obsahující návrh kupní ceny garáže ve výši 75.000,- Kč.

  2. RMB nesouhlasí s nabytím garáže bez čp./če. na pozemku p. č. 723/6 v k. ú. Zábrdovice z vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxx do vlastnictví statutárního města Brna.

  3. RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků:
  - p. č. 723/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²

  - p. č. 723/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²
  - p. č. 723/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²
  - p. č. 723/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²

  - p. č. 723/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²

  vše v k. ú. Zábrdovice.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  88.

  Nabytí nemovitého majetku, stavebního objektu na části pozemku p. č. 878/2 v k. ú. Lesná a svěření MČ Brno-sever - RM6/04031

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB bere na vědomí
  - nabytí stavebního objektu bez čísla popisného a orientačního na části pozemku p. č. 878/2 v k. ú. Lesná do majetku statutárního města Brna
  - že dle čl. 75, odst. 4, písm. f) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, je výše uvedený stavební objekt v k. ú. Lesná, který se nezapisuje do katastru nemovitostí, svěřen MČ Brno-sever dnem přijetí oznamovací povinnosti Radou města Brna do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 87 přílohy č. 4.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  89.

  Nabídka předkupního práva k id. 1/2 pozemků p. č. 2525/2 a p. č. 2525/3 v k. ú. Bystrc - RM6/04081

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


  1. RMB bere na vědomí

  A) nabídku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 20. 1. 2012 na uplatnění předkupního práva statutárního města Brna k id. 1/2 pozemků p. č. 2525/2 a p. č. 2525/3 v k. ú. Bystrc za kupní cenu 802.500,- Kč (tj. 2.500,- Kč/m²/rok), která musí být uhrazena nejpozději do dvou měsíců od obdržení této nabídky (tj. do 20. 3. 2012)

  B) probíhající řízení na katastrálním úřadě o vkladu věcného předkupního práva k id. 1/2 výše uvedených pozemků dle smlouvy ze dne 20. 1. 2012, uzavřené mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a společností REKO, a. s.

  2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí 1/2 pozemků:
  - p. č. 2525/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²
  - p. č. 2525/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 609 m²

  oba v k. ú. Bystrc
  se sjednaným smluvním předkupním právem jako právem věcným ve prospěch společnosti REKO, a. s., z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 802.500,- Kč (tj. 2.500,- Kč/m²/rok), splatnou před podpisem kupní smlouvy v zákonné lhůtě dvou měsíců ode dne učinění nabídky a za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  90.

  Návrh změny části usnesení R6/041. Rady města Brna, bod č. 40 - návrh směny pozemku p. č. 328/8 v k. ú. Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky p. č. 328/5, p. č. 328/6, p. č. 304/14, p. č. 304/17, p. č. 338/3 a p. č. 1130/82 a návrh směny pozemku p. č. 318/4 za pozemek p. č. 318/13, vše v k. ú. Ivanovice mezi ulicemi Příjezdová a Atriová, a zřízení věcných břemen - RM6/04025

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 91.


  1. RMB mění část usnesení R6/041. schůze Rady města Brna konané dne 19. 10. 2011, bod č. 40, které zní:

  "Rada města Brna:
  1. bere na vědomí územn&#$08 kolizi mezi žádostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o směnu části pozemku p. č. 328/8 o výměře 78 m² v k. ú. Ivanovice.

  2. souhlasí se záměrem prodeje a směny pozemku p. &#$03. 323/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 34 m², pozemku p. č. 327/2 - zahrada, o výměře 158 m², částí pozemku p. č. 318/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výmě&#$04e 91 m², částí pozemku p. č. 324/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 21 m², částí pozemku p. č. 328/8 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 132 m², vše v k. ú. Ivanovice.

  3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit:
  a) směnu části pozemku
  p. č. 328/8 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 130 m²

  v k. ú. Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky p. č. 304/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 32 m², p. č. 304/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 26 m², p. č. 328/5 - zastav&#$01ná plocha a nádvoří, o výměře 11 m², p. č. 328/6 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 33 m² a p. č. 338/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 24 m² a část pozemku p. č. 1130/69 - vodní plocha, geometrickým plánem č. 1226-102/2007 pro k. ú. Ivanovice označenou jako pozemek p. č. 1130/82 - ostatní plocha, o výměře 10 m², vše v k. ú. Ivanovice, o celkové vým&#$01ře 136 m², ve vlastnictví xxxxx xxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2), s doplatkem směny ve prospěch xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve výši 11.400, -Kč a zřízení věcného břemene omezení činnosti v ochranném pásmu vodovodního řadu DN 1000 - II. březovského vodovodu na části pozemku p. č. 328/8 ostatní plocha v k. ú. Ivanovice a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, které jsou součástí materiálu.

  b) směnu části pozemku p. č. 318/4- ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 87 m² v k. ú. Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p. č. 318/7 - ostatní plocha o výměře 87 m² v k. ú. Ivanovice ve vlastnictví Viliama Lorenze, bez doplatku směny a zřízení věcného břemene omezení činnosti v ochranném pásmu vodovodního řadu DN 1000 - II. březovského vodovodu na části pozemku p. č. 318/4 ostatní plocha v k. ú. Ivanovice a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, které jsou součástí materiálu.

  4. doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Ivanovice svěření části pozemku p. č. 318/7 ostatní plocha o výměře 87 m² v k. ú. Ivanovice v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 83 přílohy č. 4, za předpokladu povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí."

  v odst. 3 a 4 takto:

  3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  a) směnu pozemku p. č. 328/8 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 129 m²

  v k. ú. Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna
  za pozemky:

 • p. &#$03. 304/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 32 m²
 • p. č. 304/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 26 m²

 • p. č. 328/5 - zastavěná plocha a nádvoří o vým&#$01ře 11 m²
 • p. č. 328/6 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²
 • p. č. 338/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 24 m²

 • p. č. 1130/82 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 m²

  vše v k. ú. Ivanovice, o celkové výměře 136 m², ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxx xxxxxx (id. 1/2), s doplatkem směny ve prospěch xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx ve vý&#$02i 13.300,- Kč a zřízení věcného břemene omezení činnosti v ochranném pásmu vodovodního řadu DN 1000 - II. březovského vodovodu na části pozemku p. č. 328/8 ostatní plocha, manipulační plocha, v k. ú. Ivanovice a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene,

  b) směnu pozemku
  p. č. 318/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 90 m²

  v k. ú. Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek
  p. č. 318/13 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 90 m²

  v k. ú. Ivanovice ve vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxxx, bez doplatku směny a zřízení věcného břemene omezení činnosti v ochranném pásmu vodovodního řadu DN 1000 - II. březovského vodovodu na části pozemku p. č. 318/4 - ostatní plocha v k. ú. Ivanovice a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.

   
  4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Ivanovice svěření pozemku p. č. 318/13 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 90 m² v k. ú. Ivanovice v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 88 přílohy č. 4, za předpokladu povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

 • 91.

  Směnná smlouva mezi statutárním městem Brnem a společností Technologický park Brno, a. s., a zaplacení finanční náhrady ČR - RM6/04058

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí přípis Pozemkového fondu ČR ze dne 26. 1. 2012 s výzvou k poskytnutí finanční náhrady za pozemek p. č. 4664/7 v k. ú. Královo Pole.

  2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit se zaplacením finanční náhrady ve výši 282.390,- Kč České republice - Pozemkovému fondu ČR na základě výzvy ze dne 26. 1. 2012 za tvrzené porušení smluvního závazku vyplývajícího ze smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 4664/7 v k. ú. Královo Pole č. 0063091006392 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou - Pozemkovým fondem ČR dne 25. 11. 2009.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   
   
   

  92.

  Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, pozemku p. č. 1040/8 v k. ú. Bosonohy - RM6/04030

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 93-94.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Bosonohy svěření pozemku:
  - p. č. 1040/8 - ostatní plocha, o výměře 35 m²

  v k. ú. Bosonohy
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 88 přílohy č. 4.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  93.

  Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bosonohy, id. 1/3 pozemku p. č. 709/3 v k. ú. Bosonohy - RM6/04033

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Bosonohy svěření pozemku:
  - id. 1/3 p. č. 709/3 - zahrada, o výměře 415 m²

  v k. ú. Bosonohy
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 88 přílohy č. 4 s doplňující podmínkou respektovat omezení při nakládání s pozemkem:
  - id. 1/3 pozemku je určena k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení nebo k realizaci zeleně a s ohledem na to byla převedena do majetku města Brna smlouvou o bezúplatném převodu č. 0063111000674 uzavřené s Pozemkovým fondem ČR.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  94.

  Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemku p. č. 6438 v k. ú. Líšeň - RM6/04027

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.

  RMB nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Líšeň svěření pozemku
  - p. č. 6438 - ostatní plocha, o výměře 1.340 m²

  v k. ú. Líšeň
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 88 přílohy č. 4.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  95.

  Záměr výpůjčky pozemků v k. ú. Pisárky Národnímu památkovému ústavu - RM6/04041

  Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 5 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.


   
   
   
   
   
   

  96.

  Dispozice s pozemky v k. ú. Královo Pole, Medlánky a Ponava - areál VUT CEITEC - RM6/03932

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 97.


  1. RMB bere na vědomí

  • závazek VUT v Brně, sjednaný ve smlouvě o spolupráci č. 0056101704879 při přípravě a následné realizaci výstavby místní komunikace a inž. sítí v lokalitě CEITEC v k. ú. Královo Pole a v k. ú. Medlánky v rozsahu investičního záměru "Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace", schváleného R5/152. RMB dne 14. 7. 2010, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Vysokým učením technickým v Brně dne 20. 10. 2010, převést bezúplatně do majetku města Brna pozemky v majetku VUT v Brně uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a v případě, že pro uvedenou stavební akci bude nezbytné vypořádat další pozemky v příloze č. 1 neuvedené, ve vlastnictví třetích osob, tyto pozemky nabýt do majetku VUT v Brně na následně bezúplatně převést do majetku města Brna, to vše do 6 měsíců ode dne kolaudace stavby "Areál VUT v Brně CEITEC-komunikace";

  • návrh VUT v Brně ze dne 29. 7. 2011 na směnu pozemků v majetku VUT v Brně, které je VUT v Brně zavázáno dle smlouvy o spolupráci č. 0056101704879 ze dne 20. 10. 2010 bezúplatně převést do majetku města Brna, za pozemky města Brna pro výstavbu VaV centra FAST-AdMas a CEITEC v k. ú. Medlánky a za pozemky v k. ú. Královo Pole v atletickém areálu Pod Palackého vrchem, v ploše parkoviště VUT v Brně a při ulici Technická;

  • dopis kvestora VUT v Brně ze dne 25. 1. 2012 - žádost o akceptaci doplnění budoucí smlouvy o směně pozemků mezi statutárním městem Brnem a VUT v Brně.


  2.RMB nesouhlasí se záměrem směny pozemků v majetku města Brna
  - p. č. 839/38 - orná půda, o výměře 1.61l m²
  - p. č. 839/68 - orná půda, o výměře 1.040 m²

  - p. č. 839/128 - orná půda, o výměře 119 m²

  vše v k. ú. Medlánky
  - p. č. 4767/323 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 267 m²
  - p. č. 4767/324 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 873 m²

  - p. č. 4767/327 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 m²
  - p. č. 4767/328 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 32 m²

  - p. č. 4767/329 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 542 m²
  - p. č. 4767/332 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 4 m²
  - p. č. 4801/9 - orná půda, o výměře 130 m²

  - p. č. 4786/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 198 m²
  - p. č. 4767/384 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 149 m²
  Id. ½ p. č. 4767/470 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m²

  vše v k. ú. Královo Pole
  za pozemky v majetku Vysokého učení technického v Brně v trase plánované místní komunikace a inž. sítí v lokalitě CEITEC v k. ú. Královo Pole a v k. ú. Medlánky dle investičního záměru "Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace", a to:
  - p. č. 839/16 - orná půda, o výměře 839 m²
  - p. č. 839/17 - orná půda, o výměře19 m²

  - p. č. 839/99 - orná půda, o vým&#$01ře 64 m²
  - p. č. 839/102 - orná půda, o výměře 18 m²
  - p. č. 839/105 - orná půda, o výměře 230 m²
  - p. č. 839/109 - orná půda, o výměře 210 m²

  - p. č. 839/115 - orná p&#$10da, o výměře 424 m²
  - p. č. 839/119 - orná půda, o výměře 571 m²
  - p. č. 839/120 - orná půda, o výměře 101 m²
  - p. č. 839/122 - orná půda, o výměře 174 m²

  - p. č. 839/131 - orná půda, o výměře 318 m²
  - p. č. 839/134 - orná půda, o výměře 2.574 m²
  - p. č. 839/136 - orná půda, o výměře 299 m²

  - p. č. 839/137 - orná půda, o výměře 1.140 m²
  - p. č. 845/3 - zahrada, o výměře 30 m²
  - p. č. 845/4 - zahrada, o výměře 229 m²

  vše v k. ú. Medlánky

  2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebo prodeje pozemků
  - p. č. 839/38 - orn&#$07 půda, o výměře 1.611 m²
  - p. č. 839/68 - orná půda, o výměře 1.040 m²
  - p. č. 839/128 - orná půda, o výměře 119 m²

  vše v k. ú. Medlánky

  - p. č. 4767/323 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 267 m²
  - p. č. 4767/324 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 873 m²
  - p. č. 4767/327 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 m²

  - p. č. 4767/328 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 32 m²
  - p. č. 4767/329 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 542 m²

  - p. č. 4767/332 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 4 m²
  - p. č. 4801/9 - orná půda, o výměře 130 m²
  - p. č. 4786/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 198 m²

  - p. č. 4767/384 - orná půda, o výmě&#$04e 149 m²
  Id. ½ p. č. 4767/470 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m²

  vše v k. ú. Královo Pole

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   

  97.

  Dispozice s pozemky p. č. 2695/4, 2695/6 v k. ú. Kuřim - RM6/04043

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí
  - skutečnost, že pozemky p. č. 2695/4, p. č. 2695/6 v k. ú. Kuřim jsou součástí oploceného areálu čerpací stanice odpadních vod Kuřim ve vlastnictví statutárního města Brna;
  - dopis xxxxxxx xxxxxx ze dne 31. 10. 2011, kterým žádá o prodej pozemku p. č. 2695/4 v k. ú. Kuřim.

  2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků:
  - p. &#$03. 2695/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 224 m²
  - p. č. 2695/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 223 m²

  oba v k. ú. Kuřim.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  98.

  Pozemky v k. ú. Štýřice - lokalita Kamenná čtvrť - další postup - RM6/04029

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí
  - existenci žádostí fyzických osob o prodej pozemků v lokalitě Kamenná čtvrť, k. ú. Štýřice;
  - dopis OS Kamenka ze dne 2. 1. 2012 obsahující žádost o obnovení prodeje zastavěných pozemků v Kamenné čtvrti majitelům nemovitostí.

  2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků v k. ú. Štýřice - lokalita Kamenná čtvrtˇ.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

   
   

  99.

  Záměr pronájmu pozemku p. č. 4767/307 v k. ú. Královo Pole - RM6/04037

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 100-101.


  RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku
  - p. č. 4767/307 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 431 m²

  v k. ú. Královo Pole.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  100.

  Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2249 v k. ú. Holásky - RM6/04039

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí
  - žádost paní xxxxxxx xxxxxxx ze dne 20. 5. 2011 o pronájem pozemku p. č. 2249 - zahrada, o výměře 189 m² v k. ú. Holásky
  - žádost paní xxxxxxxxx xxxxxxx ze dne 1. 6. 2011 a ze dne 9. 12. 2011, aby nebylo vyhověno žádosti paní xxxxxxxx xxxxxxx o pronájem pozemku p. č. 2249 v k. ú. Holásky do doby ukončení řízení vedených Stavebním úřadem Brno-Tuřany ve věci odstranění stavby plotu mezi pozemky paní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v k. ú. Holásky při ulici Ledárenská, a se žádostí o pronájem pozemku p. č. 2249 v k. ú. Holásky.

  2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p. č. 2249 - zahrada, o výměře 129 m² v k. ú. Holásky.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  101.

  Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2312/1 v k. ú. Slatina - RM6/04048

  Bylo hlasováno bez rozpravy.

  1. RMB bere na vědomí přípis společnosti CTP Invest, spol. s r. o., ze dne 31. 1. 2012 obsahující sdělení o trvajícím zájmu společnosti o prodej části pozemku p. č. 2312/1 v k. ú. Slatina za účelem výstavby parkoviště, protinávrh kupn&#$08 ceny ve výši 1.000,- Kč/m² a prohlášení o připravenosti k jednání o uzavření nájemní smlouvy.


  2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p. č. 2312/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8.100 m² v k. ú. Slatina.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  103.

  Souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 35/7 v k. ú. Maloměřice - nájemní smlouva na pronájem pozemků p. č. 35/7 a p. č. 35/8 v k. ú. Maloměřice - sportoviště na Cacovickém ostrově - rugby - RM6/04055

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  l . RMB bere na vědomí žádost občanského sdružení RUGBY CLUB DRAGON BRNO ze dne 12. 10. 2011, doplněnou vyjádřením ze dne 7. 12. 2011, o souhlas pronajímatele s podnájmem části pozemku p. č. 35/7 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 65 m² v k. ú. Maloměřice na Cacovickém ostrově dle čl. VI. odst. 2 nájemní smlouvy č. 62 04 2 060.

  2. RMB uděluje ve smyslu ust. čl. VI. odst. 2. nájemní smlouvy č. 62 04 2 060 ze dne 18. 6. 2004 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a občanským sdružením RUGBY CLUB DRAGON BRNO jako nájemcem s podnájmem části pozemku p. č. 35/7 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 65 m² v k. ú. Maloměřice společnosti TIP Gambrinus restaurant s. r. o. ode dne 1. 3. 2012, za účelem zajištění provozu a občerstvení pro členy klubu RUGBY CLUB DRAGON BRNO a pro zápasy a turnaje pořádané občanským sdružením RUGBY CLUB DRAGON BRNO pro všechny věkové kategorie, do 31. 12. 2015, za podmínky, že veškerý příjem, který v této souvislosti občanské sdružení RUGBY CLUB DRAGON BRNO obdrží, bude využit výhradně pro jeho sportovní a mládežnickou činnost. Dopis občanskému sdružení RUGBY CLUB DRAGON BRNO tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  104.

  Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemků, budoucí kupní smlouvě, budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouvě - RM6/04080

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemků, budoucí kupní smlouvě, budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouvě č. 0063101701340 uzavřené dne 29. 4. 2010 mezi statutárním městem Brnem a společností K+Vlhká s. r. o. (nyní CERE Invest Edison Center s. r. o.) ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 2. 2011 a dodatku č. 2 ze dne 8. 11. 2011, jehož předmětem je především změna
  - předmětu nájmu, budoucího prodeje a budoucí zástavy spočívající v rozšíření o pozemek p. č. 675/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m² v k. ú. Zábrdovice;
  - výše nájemného a budoucí kupní ceny odpovídající změně předmětu nájmu a budoucího prodeje při zachování jednotkového nájemného a jednotkové kupní ceny;
  - závazku k zajištění provozu parkovacích stání pro veřejné parkování v nově vybudovaném objektu spočívající v jeho navýšení;
  - lhůty dohodnuté pro trvání závazku smluvních stran k uzavření kupní smlouvy, smlouvy o zřízení zástavního práva a smlouvy o zřízení věcného břemene v části týkající se nájemní smlouvy.
  Dodatek č. 3 tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemků, budoucí kupní smlouvě, budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouvě č. 0063101701340 uzavřené dne 29. 4. 2010 mezi statutárním městem Brnem a společností K+Vlhká s. r. o. (nyní CERE Invest Edison Center s. r. o.) ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 2. 2011 a dodatku č. 2 ze dne 8. 11. 2011, jehož předmětem je především změna
  - předmětu nájmu, budoucího prodeje a budouc&#$08 zástavy spočívající v rozšíření o pozemek p. č. 675/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m² v k. ú. Zábrdovice;
  - výše nájemného a budoucí kupní ceny odpovídající změně předmětu nájmu a budoucího prodeje při zachování jednotkového nájemného a jednotkové kupní ceny;
  - závazku k zajištění provozu parkovacích stání pro veřejné parkování v nově vybudovaném objektu spočívající v jeho navýšení;
  - lhůty dohodnuté pro trvání závazku smluvních stran k uzavření kupní smlouvy, smlouvy o zřízení zástavního práva a smlouvy o zřízení věcného břemene v části týkající se budoucího prodeje a budoucí zástavby a budoucího zřízení věcných břemen.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   
   

  105.

  Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1086/1 v k. ú. Ponava - RM6/04015

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 106.


  1. RMB bere na vědomí žádost společnosti STAREZ-SPORT, a. s., ze dne 18. 1. 2012 o ukončení nájemní smlouvy č. 6205-2-063 ze dne 7. 9. 2005, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 1086/1 - ostatní plocha, o výměře 104 m² v k. ú. Ponava. (Dle stávajícího stavu v KN se jedná o část pozemku p. č. 1086/28 - zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Ponava.)

  2. RMB schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 6205-2-063, uzavřené dne 7. 9. 2005 mezi statutárním městem Brnem a společností STAREZ-SPORT, a. s., jejímž předmětem je pronájem části pozemku p. č. 1086/1 - ostatní plocha, o výměře 104 m² v k.  ú. Ponava, za podmínek uvedených v dohodě o ukončení nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  106.

  Návrh dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nemovitostí v k. ú. Pisárky - RM6/04079

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


  1. RMB bere na vědomí žádost společnosti EXPOTEL, spol. s r. o., o prominutí nájemného za měsíc prosinec 2011, leden 2012 a únor 2012 (do doby prodeje hotelu) za pronájem objektů, pozemků a movitého majetku - areál hotelu Myslivna.

  2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna neschválit prominutí dluhu na nájemném za období od 1. 12. 2011 do 8. 1. 2012 za pronájem objektu, pozemků a movitého majetku v areálu Myslivna společnosti EXPOTEL, spol. s r. o., Svahová 26, 623 00 Brno ve výši 467.763,- Kč dle nájemní smlouvy č. 6194-009-02 uzavřené dne 1. 12. 1994 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností EXPOTEL, spol. s r. o., jako nájemcem.

  3. RMB schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 6194 009 02 mezi statutárním městem Brnem a společností EXPOTEL, spol. s r. o., ze dne 1. 12. 1994 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 1. 1996, dodatku č. 2 ze dne 2. 4. 1997, dodatku č. 3 ze dne 29. 6. 2000, dodatku č. 4 ze dne 16. 6. 2003, dodatku č. 5 ze dne 11. 1. 2006, dodatku č. 6 ze dne 26. 3. 2006 a dodatku č. 7 ze dne 9. 3. 2011, jejímž předmětem je pronájem pozemků p. č. 1420/14, 1420/15, 1420/16, 1420/17, 1427/6, 1428/2, 1420/32 a 1420/33 vše v k. ú. Pisárky, jejímž předmětem je ukončení nájemního vztahu ke dni 29. 2. 2012 a povinnost společnosti EXPOTEL, spol. s r. o., uhradit dluh na nájemném ve výši 467.763,- Kč s příslušenstvím a částku 9.809,- Kč, odpovídající nájemnému za období od 9. 1. 2012 do 29. 2. 2012, která tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  4. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem dohody specifikované blíže v předchozím odstavci po přijetí usnesení Zastupitelstva města Brna o neschválení prominutí dlužného nájemného dle podrobnější specifikace obsažené výše.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  108.

  Návrh dodatku k plánovací smlouvě se společností ESPYRA, a. s. - "Administrativně-bytový komplex Sochorova II" - RM6/04038

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí
  - žádost společnosti ESPYRA, a. s., o dodatek k plánovací smlouvě ze dne 21. 12. 2011 týkající se změny termínu dokončení místní komunikace, rozdělení termínu dokončení místní komunikace a chodníků, vynechání II. etapy přesunu sběrného střediska odpadů a změnu podmínek pro vrácení kauce;
  - doplnění žádosti ze dne 30. 1. 2012, ve kterém společnost ESPYRA, a. s., žádá pouze a prodloužení termínu dokončení místní komunikace a zbývající požadavky z žádosti ze dne 21. 12. 2011 bere zpět.

  2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č.  1 k plánovací smlouvě č. 0063101701296, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení stavby místní komunikace z 9 měsíců na 15 měsíců od data jejího zahájení.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  109.

  Přesun a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - březen 2012 - návrh rozpočtového opatření - RM6/04001

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky za účelem zapojení a přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  111.

  Projekt "Vnitřní vybavení ZŠ Otevřená" - zadání veřejné zakázky - RM6/04064

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 112.


  1. RMB schvaluje
  - zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky "Vnitřní vybavení ZŠ Otevřená" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v otevřeném řízení (dále jen "zákon");
  - formulář "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 40a tohoto zápisu;
  - zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 40b tohoto zápisu.
  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB jmenuje
  - komisi pro otevírání obálek ve složení:
  Mgr. Radek Řeřicha (vedoucí OIEF)
  Mgr. Radim Gold (právník OIEF)
  Mgr. Marek Havlík (projektový manažer OIEF)
  - komisi pro posouzení kvalifikace ve složení:
  Mgr. Radek Řeřicha (vedoucí OIEF)
  Mgr. Radim Gold (právník OIEF)
  Mgr. Marek Havlík (projektový manažer OIEF)

  - hodnotící komisi ve složení:
  - členové:
  Ladislav Macek (náměstek primátora)
  Ing. Vít Beran (starosta MČ Žebětín)
  Ing. Olga Nováková (vedoucí ÚRM)
  Mgr. Radek Řeřicha (vedoucí OIEF)
  Mgr. Radim Gold (právník OIEF)

  - náhradníci:
  Naděžda Křemečková (členka ZMB)
  Ing. Jaromír Novák (technik OŠMT)
  Ing. Ivan Hloušek (vedoucí Implementační projektové jednotky OIEF)
  Mgr. Jana Křížová (vedoucí Referátu právně-ekonomického OIEF)
  Mgr. Marek Havlík (projektový manažer OIEF)

  3. RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB

  • jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky;
  • podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"


  ***
  4. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřené řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce v Informačním systému o veřejných zakázkách" a v Úředním věstníku Evropské unie.
  ***
  úkol č.: [R6/056/111/01]
  zodpovídá: OIEF MMB [3218]
  termín: [bezodkladně]

  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/056/111/02]
  zodpovídá: OIEF MMB [3218]
  termín: [bezodkladně]

  6. RMB souhlasí

  • s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek;
  • s účastí zástupce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod při jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise.


  Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   

  112.

  Projekt "Procesní optimalizace, implementace projektového řízení a monitoring spokojenosti uživatelů služeb na TSB" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva v rámci veřejné zakázky "Implementace projektu Procesní optimalizace TSB" - RM6/04065

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


   

  1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Implementace projektu Procesní optimalizace TSB" jako nejvhodnější nabídku uchazeče ATTN Consulting s. r. o., se sídlem Krapkova 280/7, 779 00 Olomouc, IČ: 25894978.

   
  2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností ATTN Consulting s. r. o., se sídlem Krapkova 280/7, 779 00 Olomouc, IČ: 25894978, na "Implementace projektu Procesní optimalizace TSB", která tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
  3. RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB
  - podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky";
  - výše uvedené smlouvy o dílo, a to bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

   
  ***
  4. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
  ***
  úkol č.: [R6/056/112/01]
  zodpovídá: OIEF MMB [3218]
  termín: [bezodkladně]

   
  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
  T: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
  ***
  úkol č.: [R6/056/112/02]
  zodpovídá: OIEF MMB [3218]
  termín: [viz usnesení]

   
  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
  ***
  úkol č.: [R6/056/112/03]
  zodpovídá: OIEF MMB [3218]
  termín: [bezodkladně]

  Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   
   

  114.

  Projekt "Vybudování stanovišť podzemních kontejnerů v městské části Brno-sever" - Posouzení projektu - RM6/03934

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměněném návrhu usnesení.


  1. RMB bere na vědomí Posouzení projektu "Vybudování stanovišť podzemních kontejnerů v městské části Brno-sever".

  2. RMB nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna

  - schválit

  • Posouzení projektu "Vybudování stanovišť podzemních kontejnerů v městské části Brno-sever";
  • přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Vybudování stanovišť podzemních kontejnerů v městské části Brno-sever" v rámci parametrů uvedených v Posouzení projektu,


  - uložit Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt "Vybudování stanovišť podzemních kontejnerů v městské části Brno-sever" v rámci parametrů uvedených v Posouzení projektu.
  Termín: 31. 7. 2012

  Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 1 člen byl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

   
   
   
   
   

  115.

  Projekt "Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/03967

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na projekt "Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum".

  2. RMB schvaluje Manuál realizace projektu "Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum", který tvoří přílohu č. 42 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na projekt "Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum".

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  116.

  Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "ZŠ Úvoz 55 - sportovní hřiště" - žádost o dotaci - RM6/04008

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 117-118.


  1. RMB schvaluje

  • Manuál realizace projektu Integrovaného plánu rozvoje města "ZŠ Úvoz 55 - sportovní hřiště", který tvoří přílohu č. 43a tohoto zápisu;
  • podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "ZŠ Úvoz 55 - sportovní hřiště", která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 43b tohoto zápisu.

  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje

  • Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených;
  • Mgr. Marka Havlíka, projektového manažera Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.


  ***
  3. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit

  • dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "ZŠ Úvoz 55 - sportovní hřiště";
  • předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

  ***
  úkol č.: [R6/056/116]
  zodpovídá: OIEF MMB [3218]
  termín: [2012-03-15]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  117.

  Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "Zahrada v pohybu" - žádost o dotaci - RM6/04010

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje

  • manuál realizace projektu Integrovaného plánu rozvoje města "Zahrada v pohybu", který tvoří přílohu č. 44a tohoto zápisu;
  • podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Zahrada v pohybu", která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 44b tohoto zápisu.

  Ověřené přílohy jsou uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje

  • Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených;
  • Mgr. Marka Havlíka, projektového manažera Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.


  ***
  3. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit

  • dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Zahrada v pohybu";
  • předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

  ***
  úkol č.: [R6/056/116]
  zodpovídá: OIEF MMB [3218]
  termín: [2012-03-15]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  118.

  Projekt "Brněnské architektonické stezky" - dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/03935

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem "Brněnské architektonické stezky".

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  119.

  Návrh smlouvy o poskytnutí půjčky s Nadačním fondem Campianus, návrh rozpočtového opatření - RM6/04066

  Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě dle předloženého doplňku k materiálu a o pozměněném návrhu usnesení.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  • poskytnutí půjčky ve výši 8.500 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna Nadačnímu fondu Campianus, za podmínek smlouvy;
  • rozpočtové opatření dle tabulky v souvislosti se zapojením fondu kofinancování evropských projektů.


  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  120.

  Pověření projektových manažerů OIEF k vybraným projektům ROP NUTS 2 Jihovýchod - zrušení části usnesení - RM6/03936

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB ruší
  - část usnesení schůze Rady města Brna č. R6/035, konané dne 31. 8. 2011, bod č. 69, které zní:

  "3. RMB pověřuje Mgr. Naďu Šafářovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádostí o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených".


  - část usnesení schůze Rady města Brna č. R6/046, konané dne 23. 11. 2011, bod č. 57, které zní:

  "2. RMB pověřuje Mgr. Naďu Šafářovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádostí o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených."


  2. RMB pověřuje

  • Mgr. Vladimíra Petlacha, projektového manažera Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem Rekonstrukce a dostavba MŠ Bratří Pelíšků 7 a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádostí o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených;

  • Mgr. Veroniku Daňkovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem Přístavba MŠ Brno, Tumaňanova 59 a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádostí o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.


  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  121.

  Dodatek č. 26 na zajištění provozu a údržby objektu "Brněnská přehrada - sociální a technické zařízení - lokalita Přístaviště" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady - RM6/03940

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 26 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby veřejného WC - lokalita "Přístaviště" v areálu Brněnské přehrady, který tvoří přílohu č. 45 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  122.

  Dodatek č. 10 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby retenční nádrže - Divišova čtvrť - RM6/03941

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 123-130.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 10 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby retenční nádrže - Divišova čtvrť, který tvoří přílohu č. 46 tohoto zápisu.
  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  123.

  Dodatek č. 15 na zajištění provozu a údržby objektu "Rozhledna - lokalita Ostrá Horka v Brně" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištěni provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna, nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna - RM6/03942

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 15 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby objektu "Rozhledna - lokalita Ostrá Horka v Brně", který tvoří přílohu č. 47 tohoto zápisu.
  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  124.

  Dodatek č. 5 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu drobných vodních toků a retenčních nádrží na území města Brna - RM6/03943

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 5 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu drobných vodních toků a retenčních nádrží na území města Brna, který tvoří přílohu č. 48 tohoto zápisu.
  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  125.

  Dodatek č. 12 k příkazní smlouvě na správu vodního díla a přilehlých ploch na potoce Čertík a dodatek č. 12 k příkazní smlouvě na zajištění provozu a údržby revitalizovaných ploch na pravém břehu řeky Svratky uzavřených se společností Lesy města Brna, a. s. - RM6/03944

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje
  - dodatek č. 12 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na správu vodního díla a přilehlých ploch na potoce Čertík, který tvoří přílohu č. 49a tohoto zápisu
  - dodatek č. 12 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby revitalizovaných ploch na pravém břehu řeky Svratky, který tvoří přílohu č. 49b tohoto zápisu.
  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem obou dodatků.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  126.

  Dodatek č. 22 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna a dodatek č. 21 k příkazní smlouvě na údržbu pozemků s nevyjasněným vlastnictvím uzavřeným se společností Lesy města Brna, a. s. - RM6/03945

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje
  - dodatek č. 22 k nájemní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, který tvoří přílohu č. 50a tohoto zápisu;

  - dodatek č. 21 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu pozemků s nevyjasněným vlastnictvím, který tvoří přílohu č. 50b tohoto zápisu.
  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem obou dodatků.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  127.

  Dodatek č. 10 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby mostu přes Kohoutovický potok - RM6/03946

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 10 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby mostu přes Kohoutovický potok, který tvoří přílohu č. 51 tohoto zápisu.
  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   
   

  128.

  Dodatek č. 14 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna, nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna - RM6/03947

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 14 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna, nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna, který tvoří přílohu č. 52 tohoto zápisu.
  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  129.

  Dodatek č. 24 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na provoz a údržbu rekreačních ploch a cest v areálu Brněnské přehrady - RM6/03948

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 24 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na provoz a údržbu rekreačních ploch a cest v areálu Brněnské přehrady, který tvoří přílohu č. 53 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  130.

  Dodatek č. 25 na zajištění provozu a údržby objektu "Brněnská přehrada - sociální a technické zařízení - lokalita Sokolské koupaliště" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady - RM6/03949

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 25 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby veřejného WC - lokalita "Sokolské koupaliště" v areálu Brněnské přehrady, který tvoří přílohu č. 54 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

  Schváleno jednomyslně 130 členy.

   

  131.

  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 51066025 - změna sídla společnosti ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. - RM6/03927

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 51066025 na zajištění komplexního provozu systému imisního monitoringu SMB mezi statutárním městem Brnem jako objednatelem a společností ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, jako zhotovitelem, která tvoří přílohu č. 55 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 51066025.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  132.

  Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 42072004 o nájmu části pozemku, p. č. 911/2, k. ú. Bohunice, Brno - RM6/03926

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 133-135.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 42072004 o nájmu části pozemku p. č. 911/2 v k. ú. Bohunice, Brno, mezi statutárním městem Brnem jako nájemcem a společností November Rain, s. r. o., Maltézské nám. 537/4, 118 00 Praha, jako pronajímatelem, která tvoří přílohu č. 56 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě č. 42072004 o nájmu části pozemku.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  133.

  Směna lesního pozemku p. č. 859 v k. ú. Kníničky za lesní pozemky p. č. 3488 a 3489, vše v k. ú. Bystrc - RM6/03950

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB souhlasí se záměrem směny lesního pozemku p. č. 859 v k. ú. Kníničky, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, za lesní pozemky p. č. 3488 a 3489, vše v k. ú. Bystrc, které jsou ve vlastnictví pana xxxxxx xxxxxxxx, bez doplatku rozdílu cen.

  ***
  2. RMB ukládá vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB zveřejnit záměr směny zákonem stanoveným způsobem.
  ***
  úkol č.: [R6/056/133]
  zodpovídá: OVLHZ MMB [16]
  termín: [bezodkladně]

  3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
  - schválit směnu lesního pozemku p. č. 859 v k. ú. Kníničky, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, za lesní pozemky p. č. 3488 a 3489, vše v k. ú. Bystrc, které jsou ve vlastnictví pana xxxxxxxxx xxxxxxx, bez doplatku rozdílu cen.

  - pověřit vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem směnné smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  134.

  Záměr pronájmu majetku statutárního města Brna, který je svěřen k hospodaření Zoologické zahradě města Brna, příspěvkové organizaci - restaurace a občerstvovací stánky - RM6/03958

  Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňku k materiálu.


  RMB souhlasí se záměrem pronájmu majetku statutárního města Brna, vše k. ú. Bystrc, a to:
  - restaurace U Tygra - stavba občanské vybavenosti, bez čp./če., na části pozemku p. č. 1656/1 o výměře 222 m², část pozemku p. č. 1656/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 222 m²,

  - stánek U obrátky vláčku - stavba občanské vybavenosti, bez čp./če. na pozemku p. č. 1654/83, pozemek p. č. 1654/83 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m² a část pozemku p. č. 1654/1 o výměře 50 m²,

  - komplex tří stánků Safari:
  1. stánek - mobilní buňka, o výměře 14 m²
  2. stánek - dřevěný stánek, o výměře 8 m²
  3. stánek - dřevěný stánek, o výměře 8 m²


  stánky bez čp./če., část pozemku p. č. 1654/1 o výměře 180 m² ,


  - stánek Krokodýl - stavba občanské vybavenosti bez čp./če. na pozemku p. č. 1654/30 o výměře 161 m², pozemek p. č. 1654/30 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 161 m², část pozemku p. č. 1654/1 o výměře 150 m²,
  - stánek Papoušci - dřevěný stánek o výměře 8 m² bez čp./če., část pozemku p. č. 1654/1 o výměře 58 m²,
  - stánek Opice - dřevěný stánek o výměře 8 m² bez čp./če., část pozemku p. č. 1654/1 o výměře 14 m²,

  majetek je svěřen k hospodaření Zoologické zahradě města Brna, příspěvkové organizaci, v souladu se Zřizovací listinou Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace, čl. VI., bod (4). Záměr pronájmu tvoří přílohu č. 57 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   

  135.

  Záměr pronájmu nemovitého majetku statutárního města Brna, který je svěřen k hospodaření Zoologické zahradě města Brna, příspěvkové organizaci - volné plochy pro atrakce - RM6/03959

  Bylo hlasováno bez rozpravy.

  RMB souhlasí se záměrem pronájmu nemovitého majetku statutárního města Brna, a to části pozemku p. č. 1654/1, k. ú. Bystrc, který je svěřen k hospodaření Zoologické zahradě města Brna, příspěvkové organizaci, v souladu se Zřizovací listinou Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace, čl. VI., bod (4). Záměr pronájmu tvoří přílohu č. 58 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.


   
   

  136.

  Seznam smluv o nájmu hrobových míst uzavřených v roce 2011 - RM6/03964

  Bylo hlasováno bez rozpravy.

  RMB bere na vědomí informaci, že Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, uzavřela v roce 2011 smlouvy o nájmu hrobových míst v počtu 6.198 s příjmy 11.534 tis. Kč.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.


   
   
   

  137.

  Záměr založení nové skupiny klasických čestných hrobů na Ústředním hřbitově města Brna - RM6/03954

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 11 členů.


   
   
   
   

  138.

  Připomínky statutárního města Brna k návrhu zadání územního plánu obce Kanice - RM6/03957

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje připomínky statutárního města Brna k návrhu zadání územního plánu obce Kanice, které tvoří přílohu č. 59 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   
   
   

  139.

  Návrh rozpočtového opatření v ORJ 7400 - návrh odvodu z investičního fondu, návrh navýšení neinvestičního příspěvku Lázním města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/04017

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  • odvod finančních prostředků ve výši 2.300 tis. Kč z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele a navýšení neinvestičního příspěvku Lázním města Brna, příspěvkové organizaci, za účelem pokrytí provozních nákladů z důvodu pokračující správy objektů Nádražní 16 a Ponávka 3a;
  • rozpočtové opatření dle tabulky za účelem pokrytí provozních nákladů z důvodu pokračující správy objektů Nádražní 16 a Ponávka 3a.


  ***
  2. RMB ukládá řediteli Lázní města Brna, příspěvkové organizace, zajistit odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 2.300 tis. Kč dle ust. § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Termín: po schválení rozpočtového opatření v ZMB
  ***
  úkol č.: [R6/056/139]
  zodpovídá: Lázně města Brna, p. o. [1802]
  termín: [viz usnesení]

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

   
   
   

  140.

  Návrh na rozdělení státní dotace od Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2012 a úhrady povinných podílů města ke státní dotaci - návrh rozpočtového opatření - RM6/03953

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 141.


  1. RMB schvaluje přijetí státní dotace od Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2012 ve výši 1.925.000,- Kč.

  2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1. rozdělení poskytnuté dotace od Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2012 na akce:
  2. Mahenovo divadlo - pokračování obnovy interiéru 500.000,- Kč
   Bazilika na Starém Brně - pokračování obnovy vnějšího pláště 700.000,- Kč
   Kostel sv. Janů s loretou - pokračování obnovy průčelí 725.000,- Kč;

  3. poskytnutí povinných podílů města ke státní dotaci v roce 2012 žadatelům uvedeným v tabulce "Návrh na poskytnutí úhrady povinných podílů ke státní dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2012" ve výši 2 236.000,- Kč;
  4. rozpočtové opatření dle tabulky;
  5. uzavření smluv o poskytnutí povinných podílů města ke státní dotaci od MK v roce 2012 za podmínek uvedených v "Základních podmínkách smlouvy o poskytnutí finančního podílu města ke státní dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón."
  6. uzavření smluv o poskytnutí státní dotace od MK v roce 2012 za podmínek uvedených v "Základních podmínkách smlouvy o poskytnutí účelově určené státní dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón."


  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  141.

  Návrh na poskytnutí dotací a příspěvků na obnovu kulturních památek v roce 2012 - návrh rozpočtového opatření - RM6/03952

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1. poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků na obnovu kulturních památek na území města Brna z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2012, Odbor památkové péče, žadatelům uvedeným v tabulce "Návrh na poskytnutí dotací a příspěvků na obnovu kulturních památek v roce 2012" v celkovém objemu 8.427.000,- Kč;
  2. rozpočtové opatření dle tabulky;
  3. uzavření smluv o poskytnutí dotací, příspěvků v roce 2012 za podmínek uvedených v "Základních podmínkách smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace nebo příspěvku na obnovu kulturní památky."


  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   

  142.

  Návrh na poskytnutí dotací a uzavření smluv s organizacemi národnostních menšin a organizacemi působícími v oblasti etnik na rok 2012 - RM6/03951

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

  - schválit

  1. poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 950 tis. Kč ze schváleného rozpočtu statutárního města Brna na rok 2012 z ORJ 7200 - Odbor sociální péče (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce "Návrh dotací organizacím národnostních menšin a organizacím působícím v oblasti etnik na rok 2012",
  2. uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodu 1. za "Podmínek smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2012 na projekty organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik";


  - pověřit vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem těchto smluv.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  143.

  Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt "Atlas přístupnosti centra města Brna - informační materiál pro osoby s omezenou schopností pohybu" - RM6/03979

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje
  - projekt "Atlas přístupnosti centra města Brna - informační materiál pro osoby s omezenou schopností pohybu", který tvoří přílohu č. 60a tohoto zápisu,
  - podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu "Podpora pro rodinné politiky na úrovni obcí" pro rok 2012, na projekt "Atlas přístupnosti centra města Brna - informační materiál pro osoby s omezenou schopností pohybu", která tvoří přílohu č. 60b tohoto zápisu.
  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem žádosti o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu "Podpora pro rodinné politiky na úrovni obcí" pro rok 2012, na projekt "Atlas přístupnosti centra města Brna - informační materiál pro osoby s omezenou schopností pohybu".

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  144.

  Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace GALANT BRNO, s. r. o., na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně - RM6/03971

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 800 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2012 GALANT BRNO, s. r. o., na úhradu provozních nákladů Sportareálu Družstevní v Brně.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   
   

  145.

  Žádost Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, o. s., o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu vyúčtování neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna - RM6/04019

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


  1. RMB bere na vědomí žádost Muzejní a vlastivědné společnosti, o. s., se sídlem Solniční 12, 602 00 Brno, IČ 00462152, o prominutí smluvní pokuty ve výši 4.000,- Kč za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna.

  2. RMB schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 4.000,- Kč, Muzejní a vlastivědné společnosti, o. s., se sídlem Solniční 12, 602 00 Brno, IČ 00462152, za nedodržení termínu vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  146.

  Žádost o souhlas s podáním žádosti o grant příspěvkové organizace Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8 - RM6/03994

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upraveném návrhu usnesení.


  1. RMB souhlasí s podáním žádosti o grant příspěvkové organizace Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8 na úpravu prostor atria školy.

  ***
  2. RMB ukládá řediteli příspěvkové organizace Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8 zajistit řádné a včasné podání žádosti.
  ***
  úkol č.: [R6/056/146]
  zodpovídá: ředitel p. o. [3240]
  termín: [bezodkladně]

  Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

   
   

  148.

  Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Divadla Radost, příspěvkové organizace - RM6/03976

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
  - ve smyslu ust. § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předání nemovitého majetku k hospodaření Divadlu Radost, příspěvkové organizaci, a to pozemku p. č. 755/2, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Zábrdovice, obec Brno;
  - dodatek č. 3 ke zřizovací listině Divadla Radost, příspěvkové organizace.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  149.

  Svěření rozhodování o uzavírání nájemních smluv příspěvkové organizaci Nemocnice Milosrdných bratří - RM6/04020

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Nemocnici Milosrdných bratří působnost rozhodovat o uzavírání nájemních smluv k nemovitému majetku statutárního města Brna, svěřeného příspěvkové organizaci Nemocnice Milosrdných bratří za podmínek, které tvoří přílohu č. 61 tohoto zápisu.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  150.

  Odpisové plány příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v oblasti kultury na rok 2012 - RM6/03991

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2012

  • Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
  • Městské divadlo Brno, příspěvková organizace
  • Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace
  • Divadlo Radost, příspěvková organizace
  • Filharmonie Brno, příspěvková organizace
  • Knihovna Jiřího Mahena v Brně,příspěvková organizace
  • Muzeum města Brna, příspěvková organizace
  • Dům umění města Brna, příspěvková organizace
  • Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace

  Odpisové plány tvoří přílohu č. 62 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  147.

  Věcný dar Basketbalového klubu Moravská Slavia, o. s., statutárnímu městu Brnu - RM6/03970

  Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 11 členů.


   
   
   
   
   

  151.

  Likvidace movitého majetku předaného k hospodaření Turistickému informačnímu centru města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/03992

  Bylo hlasováno bez rozpravy.

  RMB schvaluje vyřazení z účetní evidence fyzickou likvidací movitého majetku předaného k hospodaření Turistickému informačnímu centru města Brna, příspěvkové organizaci, dle seznamu, který tvoří přílohu č. 63 tohoto zápisu.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  152.

  Svěření majetku města městské části Brno-Žabovřesky, objektu na ul. Voroněžská č. p. 2566 /č. o. 5 stojícího na pozemku p. č. 2375/264 a pozemku p. č. 2375/264 v k. ú. Žabovřesky - RM6/03987

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Žabovřesky svěření
  - objektu č. p. 2566 občanská vybavenost, stojícího na pozemku p. č. 2375/264
  - pozemku p. č. 2375/264 o výměře 3986 m²

  v k. ú. Žabovřesky
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část I. - předškolní zařízení, školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk č. 17 přílohy č. 4 s doplňující podmínkou: zajistit provozování MŠ v objektu.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  153.

  Záměr pronájmu pozemku p. č. 672/3 a části pozemku p. č. 672/1 v k. ú. Město Brno (areál hradu Špilberk) - RM6/03977

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku p. č. 672/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m² a části pozemku p. č. 672/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m², vše k. ú. Město Brno, obec Brno. Text tohoto záměru pronájmu tvoří přílohu č. 64 tohoto zápisu.

   
   
  ***
  2. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemků zákonem stanoveným způsobem.
  ***
  úkol č.: [R6/056/153]
  zodpovídá: OK MMB [12]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  154.

  Dodatek č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostory objektu Foltýnova 21, k. ú. Bystrc - RM6/03890

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí žádost pana xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o snížení nájemného sjednaného ve smlouvě o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v Domově pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizaci, ze stávajících 600,- Kč/m²/rok na 400,- Kč/m²/rok, která tvoří přílohu č. 65a tohoto zápisu. Ověřená př&#$08loha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB schvaluje dodatek č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 0072110304303, uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a panem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 65b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem tohoto dodatku č. 1.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  155.

  Veřejná zakázka malého rozsahu "Marketingová strategie zaměřená na propagaci statutárního města Brna a Jihomoravského kraje jako centra špičkového výzkumu, vývoje a inovací" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností DRING Consulting s. r. o. - RM6/04062

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Marketingová strategie zaměřená na propagaci statutárního města Brna a Jihomoravského kraje jako centra špičkového výzkumu, vývoje a inovací" jako nejvhodnější nabídku společnosti DRING Consulting s. r. o., Olomoucká 80, 618 00 Brno.

  2. RMB schvaluje smlouvu o zhotovení marketingové strategie zaměřené na propagaci statutárního města Brna a Jihomoravského kraje jako centra špičkového výzkumu, vývoje a inovací mezi statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a společností DRING Consulting s. r. o., která tvoří přílohu č. 66 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   

  157.

  Návrh na zapojení statutárního města Brna do evropského projektu "(Ex)Change" - RM6/04084

  Bylo hlasováno bez rozpravy.

  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

  - schválit

  • zapojení statutárního města Brna do evropského projektu s názvem "(Ex)Change"
  • text "Letter of commitment" ("Prohlášení o zapojení")


  - souhlasit s podáním žádosti o grant na projekt s názvem "(Ex)Change".

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  159.

  Odpověď na petici s názvem "Za nevhodné úpravy okolí pomníku Rudé armády na Moravském náměstí v Brně" - RM6/04087

  Bylo hlasováno bez rozpravy.

  1. RMB bere na vědomí petici občanského sdružení "Ochrana památníků osvoboditelů z roku 1945" s názvem "Za nevhodné úpravy okolí pomníku Rudé armády na Moravském náměstí v Brně".

  2. RMB schvaluje odpověď jménem primátora města Brna na petici občanského sdružení "Ochrana památníků osvoboditelů z roku 1945" s názvem "Za nevhodné úpravy okolí pomníku Rudé armády na Moravském náměstí v Brně", která tvoří přílohu č. 67 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.


   
   
   

  160.

  Poskytnutí věcného daru - RM6/04100

  Bylo hlasováno bez rozpravy.

  RMB souhlasí s poskytnutím věcného daru v celkové hodnotě do 7.000,- Kč xxxxxxxxx xxxxxxxxx při příležitosti jeho životního jubilea.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.


   
   
   
   
   
   

  161.

  Návrh dohody se společnostmi CTP Properte X, spol. s r. o., a CTP Invest, spol. s r. o. - RM6/04098

  Bylo hlasováno bez rozpravy.

  1. RMB bere na vědomí žádost společnosti CTP Property, spol. s r. o., ze dne 23. 2. 2012 o prohlášení statutárního města Brna, které by obsahovalo zejména závazek statutárního města Brna vrátit společnosti CTP Property X, spol. s r. o., zaplacenou část kupních cen za pozemky v ploše 2.1.B a části plochy 2.2.A, pokud nebudou ze strany statutárního města Brna podepsány schválené kupní smlouvy s předkupním právem a smlouvy o zřízení zástavního práva.

  2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dohodu mezi statutárním městem Brnem a společnostmi CTP Property X, spol. s r. o., a CTP Invest, spol. s r. o., na základě které:
  - se statutární město Brno zaváže vrátit společnosti CTP Property X, spol. s r. o., zaplacenou část kupní ceny 176.566.976,- Kč za pozemky plochy 2.1.B v k. ú. Černovice, pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy s předkupním právem a smlouvy o zřízení zástavního práva ohledně pozemků plochy 2.1.B v k. ú. Černovice ve lhůtě třiceti dnů poté, kdy statutárnímu městu Brnu bude doručen návrh uvedené smlouvy podepsaný společnostmi CTP Property X, spol. s r. o. a CTP Invest, spol. s r. o., a bude mu zaplacena uvedená část kupní ceny 176.566.976,-- Kč,
  - se statutární město Brno zaváže vrátit společnosti CTP Property X, spol. s r. o., zaplacenou část kupní ceny 85.385.871,- Kč za pozemky části plochy 2.2.A v k. ú. Černovice, pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy s předkupním právem a smlouvy o zřízení zástavního práva ohledně pozemků části plochy 2.2.A v k. ú. Černovice ve lhůtě třiceti dnů poté, kdy statutárnímu městu Brnu bude doručen návrh uvedené smlouvy podepsaný společnostmi CTP Property X, spol. s r. o., a CTP Invest, spol. s r. o., a bude mu zaplacena uvedená část kupní ceny 85.385.871,- Kč.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.


   

  162.

  Pronájem nebytových prostor v objektu Domu pánů z Kunštátu v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/04105

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

  1. RMB bere na vědomí

  - protokol o otvírání obálek s nabídkou na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 594,68 m² v objektu Domu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, č. p. 348, v Brně, na pozemku p. č. 478/1, v k. ú. Město Brno,

  - podání nabídek na pronájem výše uvedených prostor:

  • Petrem Hájkem, Novodvorská 3050, 73801 Frýdek-Místek, IČ 738 58 391, za cenu 300.000,- Kč/rok,
  • společností Nová Trojka, s. r. o., jednatelé MgA. Pavel Baďura, Petr Uchytil, tř. Kapitána Jaroše 1966/39c, 602 00 Brno, IC 499 69 919, za cenu 536.400 Kč/rok,
  • Janem Hrabalem, Vltavská 8, 625 00 Brno, IČ 653 088 83, za cenu 480.000 Kč/rok,
  • společností Tribun EU, s. r. o., jednatel Jan Homola se sídlem Cejl 892/32, 602 00 Brno, IČ 276 621 01, za cenu 720.000 Kč/rok.


  2. RMB schvaluje pronájem nebytových prostor o celkové výměře 594,68 m² v objektu Domu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, č. p. 348, v Brně, na pozemku p. č. 478/1, v k. ú. Město Brno společnosti Tribun EU, s. r. o., se sídlem Cejl 892/32, 602 00 Brno, IČ 276 621 01 za nájemné 720 000,- Kč/rok a za podmínek smlouvy o nájmu nebytových prostor, která tvoří přílohu č. 68 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  163.

  Žádost městské části Brno-Útěchov o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 pro JSDH MČ Brno-Útěchov - RM6/04101

  Bylo hlasováno bez rozpravy.

  1. RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rok 2012 ve výši 500 tis. Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Útěchov bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Brna.

  2. RMB pověřuje starostu MČ Brno-Útěchov podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   

  164.

  Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/013

  1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zařadit do programu zasedání ZMB č. Z6/013, které se bude konat od 5. 3. 2012, následující body:


  - "Sanace odvodňování vrtů Brno-Bystrc" - návrh rozpočtového opatření

  - Nabídka na využití předkupního práva k id. ½ pozemků p. č. 2525/2 a p. č. 2525/3 v k. ú. Bystrc

  - Návrh dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nemovitostí v k. ú. Pisárky

  - Návrh smlouvy o poskytnutí půjčky s Nadačním fondem Campianus, návrh rozpočtového opatření

  - Návrh na zapojení statutárního města Brna do evropského projektu "(Ex)Change"

  - Návrh dohody se společnostmi CTP Property X, spol. s r. o., a CTP Invest, spol. s r. o.,


   
  2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vyřadit z programu zasedání ZMB č. Z6/013, které se bude konat od 5. 3. 2012 následující body:


  - Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2012

  - Návrh pronájmu částí pozemků p. č. 7/1, p. č. 8, p. č. 10, p. č. 11 v k. ú. Město Brno a budoucího zřízení věcného břemene umístění stavby podzemního garážového objektu na částech pozemků p. č. 7/1, p. č. 8, p. č. 10, p. č. 11 v k. ú. Město Brno

  - projekt Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro MČ Brno-Bosonohy - Posouzení projektu

   
   
   

   

  Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

  1. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
  2. Informativní zpráva - Odměňování neuvolněných členů ZMB
  3. Informativní zpráva o činnosti Oddělení implementace evropských fondů za rok 2011
  4. Závěrečné zprávy k projektům spolufinancovatelným z evropských fondů


   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Přehled nepřijatých usnesení:

  95.

  Záměr výpůjčky pozemků v k. ú. Pisárky Národnímu památkovému ústavu - RM6/04041

  1. RMB bere na vědomí stanovisko Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně ze dne 3. 6. 2011 k návrhu kupní ceny a k návrhu nájemného za pozemek
  - p. č. 671/4 - ostatní plocha, zeleň, o v&#$06měře 388 m²
  - část pozemku p. č. 678 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 420 m²

  v k. ú. Pisárky, nacházející se v uzavřeném areálu vily Stiassni, a jeho návrh ze dne 12. 10. 2011 vypořádat právní vztah Národního památkového ústavu k těmto pozemkům
  formou výpůjčky.

  2. RMB souhlasí se záměrem výpůjčky pozemků
  - p. č. 671/4 - ostatní plocha, zeleň, o v&#$06měře 388 m²
  - část p. č. 678 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 420 m²

  oba v k. ú. Pisárky
  Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Brně.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
  primátor 1. náměstek primátora

   
   
   
   

  Ověřovatelé:

  JUDr. Robert Kerndl, v. r.
  MVDr. Vladislav Žďárský, v. r.

   
   
   
   
   
   
  V Brně dne 29. 2. 2012
  Zapsala Lenka Kadlecová