Statutární město Brno
Rada města Brna

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/054
konané dne 1. února 2012

 

Program:

1a.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna - RM6/03777

1b.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/012 - RM6/03822

1c.

Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací - RM6/03750

1d.

Platové postupy ředitelů škol a školských zařízení - RM6/03767

1e.

Jmenování a stanovení platu řediteli Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 4 - RM6/3897

1f.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, údolní 9a - RM6/03801

1g.

Změna platové třídy ředitele Základní školy Brno, Herčíkova 19 - RM6/03812

2.

Žádost městské části Brno-Starý Lískovec o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 pro JSDH MČ Brno-Starý Lískovec - RM6/03754

3.

Žádost MČ Brno-Jundrov o souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na projekt Oranžové hřiště - RM6/03758

4.

Záměr prodeje pozemků p. č. 1717 a p. č. 2102 a části pozemku p. č. 2103 a umístění přístupové rampy na části pozemku p. č. 2106, vše v k. ú. Kohoutovice - areál budovy občanského vybavení Libušina třída 19 - RM6/03772

5.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/03757

6.

Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru vnitřních věcí - RM6/03797

7.

Návrh novelizace "Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Brna" - RM6/03799

8.

Navýšení počtu pracovišť určených na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji a pro elektronické občanské průkazy o 4 nová pracoviště - RM6/03712

9.

Soutěž STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 - přihlášení stavby "Chovánek - dětské centrum rodinného typu" - RM6/03768

14.

"Petrov - úprava areálu" - zrušení zadávacího řízení - RM6/03726

17.

Návrh rámcové dohody o spolupráci při přípravě a realizaci obchvatu Tuřan s Jihomoravským krajem - RM6/03779

18.

Podmínky dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi statutárním městem Brnem a Dobrovolným svazkem obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko - RM6/03709

20.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - lokalita č. 167 "Park - část", Brno-Bohunice - RM6/03715

21.

Aktualizované vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Bytová zástavba Brno-Chrlice" v lokalitě Žlíbky-Ovčírny v k. ú. Chrlice, MČ Brno-Chrlice - RM6/03760

22.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí o umístění stavby "Rodinné domy Tuřany - RD a infrastruktura" v lokalitě Žleby v k. ú. Tuřany a v k. ú. Chrlice, MČ Brno-Tuřany a MČ Brno-Chrlice - RM6/03759

24.

Nový Územní plán města Brna - úprava harmonogramu veřejného projednání konceptu - RM6/03755

25.

Smlouva o výpůjčce části pozemku p. č. 2311/1, k. ú. Pisárkv, Brno - RM6/03724

26.

Projekty doporučené městem k realizaci, vybrané v rámci 4. výzvy Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města - RM03793

27.

Pověření projektového manažera OIEF k vybraným projektům OP LZZ - zrušení části usnesení - RM6/03794

28.

Zrušení nabídkového řízení a záměr pronájmu nebytových prostor - kanceláře č. 22A se zázemím v objektu Domu pánů z Kunštátu v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/03808

29.

Záměr podání žádosti na prohlášení souboru původních svítidel a původních sedadel Mahenova divadla za kulturní památku - RM6/03765

30.

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Nádražní 16, Brno (lázně Kopečná) a pronájem nebytových prostor v objektu Rašínova 12, Brno (objekt lázní), na pozemku p. č. 40, k. ú. Město Brno - RM6/03731

16.

"Rekonstrukce a dostavba MŠ Bratří Pelíšků 7" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Tocháček spol. s r. o. - RM6/03769

32.

Záměr prodeje pozemku p. č. 2640 v k. ú. Maloměřice v ul. Vlčnovská - RM6/03790

33.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 74/33 v k. ú. Husovice - bývalé drážní těleso Tišnovka - RM6/03782

34.

Záměr prodeje pozemků p. č. 2773/1, p. č. 2773/2, p. č. 2773/7 a p. č. 2763/3 v k. ú. Kuřim - RM6/03776

23.

Vyjádření statutárního města Brna ke změně územního rozhodnutí o umístění stavby "CAMPUS - Rezidenční areál III" v k. ú. Bohunice - RM6/03761

35.

Záměr prodeje pozemků p. č. 788 a 880, vše v k. ú. Komárov a návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu - RM6/03791

36.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 770/2 v k. ú. Žebětín - RM6/03789

37.

Záměr prodeje budovy Hybešova č. p. 312, č. or. 69 a pozemku p. č. 1583 v k. ú. Staré Brno - RM6/03778

38.

Záměr prodeje budovy Rumiště č. or. 6, č. p. 344 a pozemku p. č. 1127 vše v k. ú. Trnitá - RM6/03795

39.

Záměr směny části pozemku p. č. 631/1 a svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 631/7 vše v k. ú. Horní Heršpice - RM6/03792

40.

Záměr směny pozemku p. č. 5329/28 za pozemek p. č. 5329/24, vše v k. ú. Řečkovice v ul. K Západi - RM6/03781

41.

Nabytí nemovitého majetku, stavebního objektu na části pozemku p. č. 878/2 v k. ú. Lesná a svěření MČ Brno-sever - RM6/03785

42.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemku p. č. 1800/2 v k. ú.Maloměřice - RM6/03784

43.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p. č. 2089/5, p. č. 2092/11 a p. č. 2092/12 v k. ú. Černovice - RM6/03786

44.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemků p. č. 790/61, p. č. 1032 a p. č. 1033 v k. ú. Chrlice - RM6/03787

45.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 5037/87, 5037/89 v k. ú. Líšeň - RM6/03788

46.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 1896/1, 1896/5 v k. ú. Bystrc - RM6/03783

47.

Pronájem pozemku p. č. 1621 v k. ú. Tuřany - RM6/03773

48.

Pronájem pozemků p. č. 1425 a p. č. 1426 v k. ú. Bystrc - RM6/03774

49.

Pronájem pozemku p. č. 2448/16 v k. ú. Řečkovice - RM6/03764

50.

Návrh pronájmu pozemku p. č. 5623 a části pozemku p. č. 5625 v k. ú. Bystrc - RM6/03763

51.

Pronájem pozemku p. č. 3626 a částí pozemků p. č. 3580 a p. č. 3628 v k. ú. Obřany za účelem zemědělského obhospodařování - RM6/03762

53.

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku p. č. 287/8 a p. č. 287/1, oba k. ú. Město Brno a návrh nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 288/18 k. ú. Město Brno mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností PZ PROJEKT a. s. jako nájemcem - RM6/03775

54.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20" - výběr nejvhodnější nabídky - mandátní smlouva - RM6/03740

55.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Křenová 20 - PD po zatečení" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva se společností PROJECT building s. r. o. - RM6/03729

56.

Žádost Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně o prominutí nebo odložení splatnosti nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu Bieblova 16 - RM6/03722

57.

Smlouva o nájmu plochy k umístění reklamy na objektu Mendlovo nám. 15 - RM6/03721

58.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10, k. ú. Staré Brno - Jana Holásková - RM6/03717

59.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10, k. ú. Staré Brno - Adam dětem o. s. - RM6/03718

60.

Smlouva o krátkodobém nájmu nebytových prostor v Křížové chodbě Nové radnice v Brně s Lubomírem Maďaričem jako nájemcem - RM6/03716

62.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Radnická 2 - RM6/03719

63.

- Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 -Centrum dětských odborných zdravotnických služeb
- Dodatek č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 - Optika Richter, s. r. o.
- RM6/03720

64.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Mendlovo nám. 15 - demolice dvorního traktu" - uzavíraný se společností MTc-stav, s. r. o. - RM6/03723

65.

Regenerace a zateplení bytového domu Plachty 510/6, Nový Lískovec - RM6/03734

66.

Regenerace panelového sídliště Brno-Bohunice, VI. etapa - RM6/0373

67.

Regenerace panelového sídliště Brno-Komín, VI. etapa - RM6/03738

68.

Regenerace panelového sídliště Brno -Kohoutovice, V. etapa - RM6/03736

69.

Regenerace panelového sídliště Brno-Řečkovice, V. etapa - RM6/03737

70.

Regenerace panelového sídliště Brno-Vinohrady, IV. etapa - RM6/03739

71.

" IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62", výzva - RM6/03771

72.

Výstavba bytových domů v lokalitě Vojtova - zadání zpracování architektonických studií - RM6/03745

73.

Soutěž STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 - přihlášení stavby "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3" - RM6/03732

74.

Žádost ředitelky ZŠ Palackého tř. 68 o souhlas s přenecháním bytu do podnájmu - RM6/03744

75.

Dotace na nájemné z bytu xxxxxxxxxxx - RM6/03770

76.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu Ústavnímu soudu - RM6/03741

77.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí náhradního bytu xxxxxxxxxxxxxxxxx - RM6/03743

78.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu manželům xxxxxxxxxxxxxxx - RM6/03742

79.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí náhradního bytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, návrh rozpočtového opatření - RM6/03803

80.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - 1 . etapa 2012, návrh rozpočtového opatření - RM6/03733

81.

Zpráva o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna - RM6/03734

82.

Nájem bytů v celoměstském zájmu - poskytnutí náhradních bytů nájemcům z domu Francouzská 20 v Brně - RM6/03804

83.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68", výzva - RM6/03806

84.

Projektová dokumentace akce:,, Přestavba ubytovny JUVENTUS na objekt DPS se sociálními byty zvláštního určení" - návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo - RM6/03805

85.

Vyjádření statutárního města Brna k oznámení záměru "Výstavba kabelové přípojky VVN 110 kV, z rozvodny E.ON Distribuce v Brně Komárově do areálu FERAMO Brno, Vodařská 15" - RM6/03811

86.

Určení sociálních bytů - změna usnesení - RM6/03825

87.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. - zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem statutárního města Brna a změna stanov společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/03710

88.

Výpověď smlouvy č. 0019111705252 o výrobě a zajištění vysílání televizního zpravodajsko-publicistického pořadu Brněnské oko a využití práv k němu mezi statutárním městem Brnem a společností RTA s. r. o., odštěpný závod RTA Jižní Morava, Cejl 542197, 602 00 Brno - RM6/03816

89.

Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2012 a dodatek č. 3 ke smlouvě o podnájmu plochy na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2012 - RM6/03905

90.

Smlouva o výpůjčce mezi statutárním městem Brnem a Muzeem města Brna, příspěvkovou organizací - RM6/03904

31.

Elektronická podpora zápisu do mateřských škol - "Smlouva o zpracování osobních údajů (pro účely elektronické podpory zápisu dětí do mateřských škol)" - RM6/03766


 
 
Bod 16 byl projednán po bodě 30
Bod 23 byl projednán po bodě 34
Bod 31 byl projednán po bodě 90

 
 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

10.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Sanace skalního řícení v ulici Pod Horkou, MČ Brno-Bystrc" - RM6/03728

11.

"ZŠ Brno, Hroznová 1 - nástavba tělocvičny - vybudování jazykové účebny" - výzva k podání nabídky - RM6/3727

12.

"Přístavba MŠ Tumaňanova 59, Brno-Mokrá Hora" - výzva k podání nabídky - RM6/

13.

"Areál volného času při ulici Mírová u pramene svatého Floriana" - výzva k podání nabídky - RM6/

15.

"Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace" - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společnostmi Skanska a. s. a Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s. r. o. - RM6/

19.

Zajištění správy, údržby, provozu a opravy kolektorové sítě ve statutárním městě Brně v roce 2012 - RM6/03725

52.

Návrh smlouvy o právu provést stavbu komunikačních ploch a sadových úprav na pozemcích p. č. 4767/307 a p. č. 4767/305 v k. ú. Královo Pole, budovaných v rámci investiční akce "Sportovní areál - Zázemí VUT v Brně PPV" - RM6/

61.

Smlouva o právu průchodu a průjezdu přes část pozemku p. č. 412/3 na pozemek p. č. 412/2, vše v k.ú. Tuřany, se SLUŽBA družstvo invalidů - RM6/03730


 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomen:

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

 
 

1a.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna - RM6/03777

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí zprávu o podáních, adresovaných Radě města Brna a způsob jejich řešení.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

1b.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/012 - RM6/03822

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB ukládá splnění úkolů vyplývajících z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/012 vedoucím pracovníkům:

 
1. Úkol č. Z6/012/10

Poskytnutí dotací na podporu vrcholového sportu pro rok 2012 - návrh rozpočtového opatření


***
RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB prověřit před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace FC ZBROJOVKA BRNO, a. s., zda jsou splněny předpoklady pro pokračování činnosti FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.
***
úkol č. [R6/054/1b/01]
zodpovídá: vedoucí OŠMT MMB [18]
termín: [2012-06-30]

2. Úkol č. Z6/012/65

Projekt Sanace - skalního řícení v ulici Pod Horkou, MČ Brno-Bystrc - Posouzení projektu.


***
RMB ukládá vedoucí Úseku rozvoje města MMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Sanace - skalního řícení v ulici Pod Horkou, MČ Brno-Bystrc v rámci parametrů uvedených v Posouzení projektu.
***
úkol č. [R6/054/1b/02]
zodpovídá: vedoucí ÚRM MMB [3216]
termín: [2012-07-31]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

1c.

Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací - RM6/03750

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB stanoví v souladu s § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
s účinností od 1. 2. 2012

  • MVDr. Martinu Hovorkovi, Ph.D., řediteli Zoologické zahrady města Brna, příspěvková organizace,
  • JUDr. Vlastě Hrabcové, ředitelce Domova pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace, s účinností od 1.3.2012
  • Mgr. et Mgr. Tomáši Dvořáčkovi, DiS., řediteli Domova pro seniory Holásecká, příspěvková organizace,

platové tarify uvedené v příloze č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

1d.

Platové postupy ředitelů škol a školských zařízení - RM6/03767

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB stanoví ředitelům škol a školských zařízení platové tarify dle přílohy č. 2 tohoto zápisu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu s § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele příslušných organizací ve své působnosti o platovém postupu.
***
úkol č.: [R6/054/1d]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

1e.

Jmenování a stanovení platu řediteli Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 4 - RM6/3897

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB jmenuje v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 59 Statutu města Brna, v platném znění, s účinností od 1. 2. 2012 na místo ředitele MZŠ Brno, Kamenačky 4, Mgr. Jiřího Šebelu, na dobu 6 let.

2. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
s účinností k 1. 2. 2012
plat řediteli MZŠ Brno, Kamenačky 4, Mgr. Jiřímu Šebelovi, z důvodu jeho jmenování, dle přílohy č. 3tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace ve své působnosti o výši stanoveného platu.
***
úkol č.: [R6/054/1e]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

1f.

Stanovení platu zástupkyni statutárního orgánu MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, údolní 9a - RM6/03801

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu s § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, v platném znění
s účinností k 1. 2. 2012
plat zástupkyni statutárního orgánu MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, Bc. Pavlíně Staré, dle přílohy č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Plat je stanoven do doby ukončení neplacené dovolené ředitelky.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat zástupkyni statutárního orgánu o stanovení platu.
***
úkol č.: [R6/054/1f]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

1g.

Změna platové třídy ředitele Základní školy Brno, Herčíkova 19 - RM6/03812

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností od 1. 2. 2012, 13. platovou třídu řediteli ZŠ Brno, Herčíkova 19, PaedDr. Petru Halíkovi, dle přílohy č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele ZŠ ve své působnosti o schválené platové třídě.
***
úkol č.: [R6/054/1g]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

2.

Žádost městské části Brno-Starý Lískovec o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2012 pro JSDH MČ Brno-Starý Lískovec - RM6/03754

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na rok 2012 ve výši 283 tis. Kč pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Starý Lískovec bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Brna.

2. RMB pověřuje starostu MČ Brno-Starý Lískovec podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

3.

Žádost MČ Brno-Jundrov o souhlas s podáním žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na projekt Oranžové hřiště - RM6/03758

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Jundrov o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na projekt Oranžové hřiště na rok 2012, a to bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2. RMB pověřuje místostarostu městské části Brno-Jundrov podpisem žádosti, v případě schválení dotace podpisem smlouvy o poskytnutí dotace a všech souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

4.

Záměr prodeje pozemků p. č. 1717 a p. č. 2102 a části pozemku p. č. 2103 a umístění přístupové rampy na části pozemku p. č. 2106, vše v k. ú. Kohoutovice - areál budovy občanského vybavení Libušina třída 19 - RM6/03772

Dotazy členů RMB zodpověděli Petr Šafařík, starosta MČ Brno-Kohoutovice, a Ing. Pavel Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I. A) a.


1. RMB bere na vědomí "Návrh na dispozici s majetkem města" a dopis Ing. Oldřicha Nešpora ze dne 21. 11. 2011 - žádost o prodej pozemků p. č. 1717 - zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 2102 zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku p. č. 2103 - zastavěná plocha a nádvoří, geometrickým plánem č. 919-13/2011 pro k. ú. Kohoutovice označené jako pozemek p. č. 2103/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m² , vše v k.ú. Kohoutovice, o celkové výměře 1.263 m², s protinávrhem kupní ceny ve výši 1.010.400,- Kč (800,- Kč/m²) a žádost o zřízení věcného břemene umístění přístupové rampy pro imobilní občany k tíži části pozemku p. č. 2106 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m² v k. ú. Kohoutovice ve prospěch budovy č. p. 578 - stavba občanské vybavenosti na pozemku p. č. 1717 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kohoutovice.

2. RMB nesouhlasí se zřízením věcného břemene umístění přístupové rampy pro imobilní občany k tíži části pozemku p. č. 2106 - ostatní plocha, ostatn&#$08 komunikace, o výměře 28 m² v k. ú. Kohoutovice ve prospěch budovy č. p. 578 - stavba občanské vybavenosti na pozemku p. č. 1717 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Kohoutovice.

3. RMB
- souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1717 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.010 m² v k. ú. Kohoutovice.

- nesouhlasí se záměrem prodeje
pozemku p. č. 2102 - zastavěná plocha a nádvo&#$04í, o výměře 187 m²

části pozemku p. č. 2103 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, o výměře 66 m²

vše v k. ú. Kohoutovice.

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 1717 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.010 m² v k. ú. Kohoutovice Ing. Oldřichu Nešporovi za dohodnutou kupní cenu 3.642.050,- Kč, s úhradou kompenzace za užívání části pozemku p. č. 2106 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m² v k. ú. Kohoutovice za období posledních dvou let zpětně v částce 10.080,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

5.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/03757

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje na základě usnesení Z6/011. Zastupitelstva města Brna, bod 14.5.2, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 6 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

6.

Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru vnitřních věcí - RM6/03797

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci provozních a kapitálových výdajů Odboru vnitřních věcí na úpravu vyvolávacího systému v budově MMB Husova 3.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

7.

Návrh novelizace "Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Brna" - RM6/03799

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit novelizaci Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Brna.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

8.

Navýšení počtu pracovišť určených na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji a pro elektronické občanské průkazy o 4 nová pracoviště - RM6/03712

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB souhlasí s navýšením počtu pracovišť určených na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji a pro elektronické občanské průkazy o 4 nová pracoviště.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru správních činností MMB podpisem žádosti o navýšení počtu pracovišť.

***
3. RMB ukládá vedoucí Odboru správních činností MMB zajistit odeslání žádosti o 4 nová pracoviště na Ministerstvo vnitra ČR.
***
úkol č.: [R6/054/8/01]
zodpovídá: OSČ MMB [43]
termín: [bezodkladně]

***
4. RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB nárokovat při tvorbě rozpočtu na léta 2013-2015 odpovídající finanční prostředky.
***
úkol č.: [R6/054/8/02]
zodpovídá: OVV MMB [22]
termín: [při tvorbě rozpočtu]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

9.

Soutěž STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 - přihlášení stavby "Chovánek - dětské centrum rodinného typu" - RM6/03768

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje přihlášku stavby "Chovánek - dětské centrum rodinného typu" do soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2011, která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem přihlášky stavby "Chovánek - dětské centrum rodinného typu" do soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2011.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání přihlášky do soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2011 na stavbu "Chovánek - dětské centrum rodinného typu".
***
úkol č.: [R6/054/9]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

14.

"Petrov - úprava areálu" - zrušení zadávacího řízení - RM6/03726

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB ruší zadávací řízení veřejné zakázky "Petrov - úprava areálu" dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/054/14]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

17.

Návrh rámcové dohody o spolupráci při přípravě a realizaci obchvatu Tuřan s Jihomoravským krajem - RM6/03779

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rámcovou dohodu o spolupráci při přípravě a realizaci obchvatu Tuřan mezi Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem za účelem provedení stavby "Komunikační obchvat Tuřan".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

18.

Podmínky dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi statutárním městem Brnem a Dobrovolným svazkem obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko - RM6/03709

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje podmínky dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi statutárním městem Brnem a Dobrovolným svazkem obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko, IČ 708 35 004, které tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje Ing. Křížovou pověřenou zastupováním dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru technických sítí MMB, podpisem dohody dle schválených podmínek.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

20.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - lokalita č. 167 "Park - část", Brno-Bohunice - RM6/03715

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměněném návrhu usnesení.


RMB nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit výjimku podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně na lokalitu "Park - část", - část pozemků p. č. 1321/20, 3226, k. ú. Bohunice; výměra lokality pod pořadovým číslem 167 se zmenší o 1555 m².


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

21.

Aktualizované vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Bytová zástavba Brno-Chrlice" v lokalitě Žlíbky-Ovčírny v k. ú. Chrlice, MČ Brno-Chrlice - RM6/03760

Dotazy členů RMB zodpověděla Mgr. Ing. Leopoldová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě 1.


RMB schvaluje aktualizované vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k projektové dokumentaci pro územní řízení "Bytová zástavba Brno-Chrlice", v k. ú.Chrlice, MČ Brno-Chrlice, dle varianty 1, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

22.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí o umístění stavby "Rodinné domy Tuřany - RD a infrastruktura" v lokalitě Žleby v k. ú. Tuřany a v k. ú. Chrlice, MČ Brno-Tuřany a MČ Brno-Chrlice - RM6/03759

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k projektové dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí o umístění stavby "Rodinné domy Tuřany - RD a Infrastruktura" v lokalitě Žleby v k. ú. Tuřany a v k. ú. Chrlice, MČ Brno-Tuřany a MČ Brno-Chrlice, které tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

24.

Nový Územní plán města Brna - úprava harmonogramu veřejného projednání konceptu - RM6/03755

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje upravený harmonogram veřejného projednání konceptu Územního plánu města Brna k 31. 1. 2012, který tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB postupovat dle upraveného harmonogramu veřejného projednání konceptu Územního plánu města Brna k 31. 1. 2012.
***
úkol č.: [R6/054/24/01]
zodpovídá: OÚPR MMB [26]
termín: [průběžně]

***
3. RMB ukládá vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB předložit Zastupitelstvu města Brna informativní zprávu o postupu pořizování nového Územního plánu města Brna.
***
úkol č.: [R6/054/24/02]
zodpovídá: OÚPR MMB [26]
termín: [2012-03-06]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

25.

Smlouva o výpůjčce části pozemku p. č. 2311/1, k. ú. Pisárkv, Brno - RM6/03724

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č. 2311/1 v k. ú. Pisárky, Brno mezi statutárním městem Brnem, jako vypůjčitelem, a státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 564/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, jako půjčitelem, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem smlouvy o výpůjčce.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

26.

Projekty doporučené městem k realizaci, vybrané v rámci 4. výzvy Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města - RM03793

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu, který tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
- seznam projektů doporučených k vydání potvrzení o výběru projektu
- pověřit Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB, podpisem formulářů Potvrzení o výběru projektu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

27.

Pověření projektového manažera OIEF k vybraným projektům OP LZZ - zrušení části usnesení - RM6/03794

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB ruší
- část usnesení schůze Rady města Brna č. R5/135, konané dne 28. 1. 2010, bod č. 7, které zní:

"RMB pověřuje Ing. Lucii Humplíkovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Ministerstvem vnitra ČR v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv včetně žádostí o platbu a závěrečné monitorovací zprávy."


• část usnesení schůze Rady města Brna č. R5/135, konané dne 28. 1. 2010, bod č. 6, které zní:

"RMB pověřuje Ing. Vendulu Večeřovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Ministerstvem vnitra ČR v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv včetně žádostí o platbu a závěrečné monitorovací zprávy."


2. RMB schvaluje texty pověření dle podmínek Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ing. Ivana Hlouška, vedoucího Implementační projektové jednotky Oddělení implementace evropských fondů MMB, k projektu Rozvojové dokumenty Strategie pro Brno, který tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu, a k projektu Aplikace metod zvyšování kvality a tvorba procesního modelu MMB, který tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

28.

Zrušení nabídkového řízení a záměr pronájmu nebytových prostor - kanceláře č. 22A se zázemím v objektu Domu pánů z Kunštátu v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/03808

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB ruší nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor o výměře 127,20 m², se zázemím v objektu Domu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, č. p. 348, v Brně, na pozemku p. č. 478/1, v k. ú. Město Brno, schválené na schůzi RMB č. R6/043 konané dne 2. 11. 2011, bod č. 17.

2. RMB souhlasí se z&#$07měrem pronájmu nebytových prostor o výměře 127,20 m² se zázemím v objektu Domu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, č. p. 348, v Brně, na pozemku p. č. 478/1, v k. ú. Město Brno, předaných k hospodaření Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, formou nabídkového řízení.

3. RMB schvaluje
- text záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 127,20 m² se zázemím v objektu Domu pánů z Kunštátu, Dominikánská 9, č. p. 348, v Brně, na pozemku p. č. 478/1, v k. ú. Město Brno, který tvoří přílohu č. 15a tohoto zápisu;
- podmínky nabídkového řízení na pronájem výše uvedených nebytových prostor, které tvoří přílohu č. 15b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

***
4. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor a podmínek nabídkového řízení zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/054/28]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

29.

Záměr podání žádosti na prohlášení souboru původních svítidel a původních sedadel Mahenova divadla za kulturní památku - RM6/03765

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti na prohlášení souboru původních svítidel a původních sedadel Mahenova divadla za kulturní památku.

***
2. RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit podání žádosti na Ministerstvo kultury České republiky.
***
úkol č.: [R6/054/29]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

30.

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Nádražní 16, Brno (lázně Kopečná) a pronájem nebytových prostor v objektu Rašínova 12, Brno (objekt lázní), na pozemku p. č. 40, k. ú. Město Brno - RM6/03731

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje

- dohodu o ukončení smlouvy č. 7404202005 o nájmu nebytových prostor, vč. dodatků č. 1-6, v objektu Nádražní 16, Brno (lázně Kopečná) uzavřené dne 10. 3. 1997 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a paní Markétou Cahovou a Naděždou Poláčkovou, jako nájemkyněmi k 31. 1. 2012, která tvoří přílohu č. 16a tohoto zápisu;

- pronájem nebytových prostor - místnosti č. 31 o výměře 7m² a č. 33 o výměře 1 m² v 2. nadzemním podlaží objektu Rašínova č. or. 12, č. pop. 643 v Brně (objekt lázní), na pozemku p. č. 40, k. ú. Město Brno, předaných k hospodaření Lázním města Brna, příspěvkové organizaci, Rašínova 12, Brno

Markétě Cahové, bytem Stará Osada 3970/24, 615 00 Brno, IČ: 72400251 a Naděždě Poláčkové, bytem Merhautova 931/13, 613 00 Brno, IČ: 64314294 za dohodnuté nájemné 12.000,- Kč/rok a za podmínek uvedených ve smlouvě o nájmu nebytových prostor, která tvoří přílohu č. 16b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem dohody o ukončení nájmu nebytových prostor a podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

16.

"Rekonstrukce a dostavba MŠ Bratří Pelíšků 7" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Tocháček spol. s r. o. - RM6/03769

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB schvaluje dodatek č. l ke smlouvě o dílo č. 0056110504232 (ORG 5132) mezi statutárním městem Brnem a společností Tocháček spol. s r. o., Slovinská 36, 612 00 Brno na zhotovení díla "Rekonstrukce a dostavba MŠ Bratří Pelíšků 7", který tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

32.

Záměr prodeje pozemku p. č. 2640 v k. ú. Maloměřice v ul. Vlčnovská - RM6/03790

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 33-34.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 2640 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m² v k. ú. Maloměřice.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 2640 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m² v k. ú. Maloměřice občanskému sdružení Sdružení G 30 - Vinohrady za dohodnutou kupní cenu 51.460,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

33.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 74/33 v k. ú. Husovice - bývalé drážní těleso Tišnovka - RM6/03782

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A.


1. RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 7. 11. 2011 a vyjádření ze dne 6. 1. 2012 - protinávrh kupní ceny za prodej části pozemku p. č. 74/33 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 85 m² v k. ú. Husovice s přihlédnutím k terénu ve výši 127.500,-Kč (1.500,- Kč/m²).


2. RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 74/33 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 85 m² v k. ú. Husovice.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku p. č. 74/33 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 85 m² v k. ú. Husovice xxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 132.325,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

34.

Záměr prodeje pozemků p. č. 2773/1, p. č. 2773/2, p. č. 2773/7 a p. č. 2763/3 v k. ú. Kuřim - RM6/03776

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí skutečnost, že nabídkové řízení na prodej pozemků p. č. 2773/1, p. č. 2773/2, p. č. 2773/7 a p. č. 2763/3 v k. ú. Kuřim, které se uskutečnilo v roce 2011, bylo neúspěšné, neboť statutární město Brno neobdrželo žádnou nabídku
2. RMB ruší nabídkové řízení na prodej pozemků:
- p. č. 2773/1 - orná půda, o výměře 35.930 m²

- p. č. 2773/2 - orná půda, o výměře 13.842 m²

- p. č. 2773/7 - orná půda, o výměře 294 m²

- p. č. 2763/3 - orná půda, o výměře 205 m²

vše v k. ú. Kuřim
vypsané na základě usnesení R6/037. schůze RMB konané dne 14. 9. 2011, bod č. 64

3. RMB souhlasí se zaměrem prodeje pozemků:
- p. č. 2773/1 - orná půda, o vým&#$01ře 35.930 m²

- p. č. 2773/2 - orná půda, o výměře 13.842 m²

- p. č. 2773/7 - orná půda, o výměře 294 m²

- p. č. 2763/3 - orná půda, o výmele 205 m²

vše v k. ú. Kuřim
formou nabídkového řízení se stanovením minimální nabídkové kupní ceny 55.298.100 Kč se splatností před podpisem kupní smlouvy.

4. RMB schvaluje podmínky nabídkového řízení pro prodej pozemků
- p. č. 2773/1 - orná půda, o výměře 35.930 m²

- p. č. 2773/2 - orná půda, o výměře 13.842 m²

- p. č. 2773/7 - orná půda, o výměře 294 m²

- p. č. 2763/3 - orná půda, o výměře 205 m²

vše v k. ú. Kuřim, které tvoří přílohu č. 18a zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5. RMB schvaluje text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána mezi statutárním městem Brnem a zájemci o prodej pozemků specifikovaných v odst. 2 usnesení, která tvoří přílohu č. 18b tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

6. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy o složení a užití kauce blíže specifikované v předchozím odstavci.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

23.

Vyjádření statutárního města Brna ke změně územního rozhodnutí o umístění stavby "CAMPUS - Rezidenční areál III" v k. ú. Bohunice - RM6/03761

Dotazy členů RMB zodpověděla Mgr. Ing. Leopoldová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě - pro návrh usnesení nikdo nehlasoval, nikdo nebyl proti, 10 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.

 

35.

Záměr prodeje pozemků p. č. 788 a 880, vše v k. ú. Komárov a návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu - RM6/03791

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I. společně s body 36-40.


1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o předložení návrhu kupní smlouvy na pozemky p. č. 788 a 880 v k. ú. Komárov bez dalších podmínek.

2. RMB souhlasí se záměrem budoucího prodeje pozemků:
- p. č. 788 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 39 m²
- p. č. 880 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 362 m²

vše v k. ú. Komárov

3. RMB schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na jejímž základě vznikne uvedeným stavebníkům právo provést na části pozemku p. č. 752/1 v k. ú. Komárov stavbu "Příjezdová cesta k zahrádám, ul. Klášterského", která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy o právu provést stavbu specifikované v předchozím odstavci.

5. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit budoucí prodej pozemků
- p. č. 788 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 39 m²
- p. č. 880 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 362 m²

vše v k. ú. Komárov
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 497.240 Kč a za podmínek smlouvy o uzavřeni budoucí kupní smlouvy a vybudování komunikace.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

36.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 770/2 v k. ú. Žebětín - RM6/03789

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 770/2 - ostatní plocha, o výměře 37 m² v k. ú. Žebětín.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 770/7 - ostatní plocha, o výměře 37 m² v k. ú. Žebětín xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 96.275,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

37.

Záměr prodeje budovy Hybešova č. p. 312, č. or. 69 a pozemku p. č. 1583 v k. ú. Staré Brno - RM6/03778

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB bere na vědomí trvající zájem
- společnosti EDU agency s. r. o. o prodej
- Českého zahrádkářského svazu o pronájem
dále specifikovaných nemovitostí

2. RMB souhlasí se záměrem

a) prodeje
- budovy Hybešova č. p. 312 č. or. 69 postavené na pozemku p. č. 1583
- pozemku p. č. 1583 - zastavěná plocha, o výměře 533 m²

vše v k. ú. Staré Brno
formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu 6.800.000,- Kč
za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy;

b) postoupení pohledávky ve výši 733.965,- Kč vůči dlužníku statutárního města Brna, který užíval budovu Hybešova č. p. 312, č. or. 69 na základě již vypovězené nájemní smlouvy zájemci o prodej
- budovy Hybešova č. p. 312 č. or. 69 postavené na pozemku p. č. 1583
- pozemku p. č. 1583 - zastavěná plocha, o výměře 533 m²

vše v k. ú. Staré Brno v případě realizace prodeje

3. RMB schvaluje

a) podmínky nabídkového řízení pro prodej

- budovy Hybešova č. p. 312 č. or. 69 postavené na pozemku p. č. 1583
- pozemku p. č. 1583 - zastavěná plocha, o výměře 533 m²

vše v k. ú. Staré Brno, které tvoří přílohu č. 20a tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

b) text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej
- budovy Hybešova č. p. 312 č. or. 69 postavené na pozemku p. č. 1583
- pozemku p. č. 1583 - zastavěná plocha, o výměře 533 m²

vše k. ú. Staré Brno
která tvoří přílohu č. 20b tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy o složení a užití kauce specifikované výše.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

38.

Záměr prodeje budovy Rumiště č. or. 6, č. p. 344 a pozemku p. č. 1127 vše v k. ú. Trnitá - RM6/03795

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.


1. RMB souhlasí se záměrem
a) prodeje
- budovy Rumiště č. or. 6, čp. 344 způsob využití bytový dům na pozemku p. č. 1127
- pozemku p. č. 1127 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 324 m²

vše v k. ú. Trnitá
formou nabídkového řízení se stanovením minimální nabídkové kupní ceny 3.500.000 Kč se splatností před podpisem kupní smlouvy

b) postoupení pohledávek vůči nájemcům a uživatelům bytů a nebytových jednotek budovy Rumiště č. or. 6, č. p. 344 zájemci o prodej
- budovy Rumiště č. or. 6, č. p. 344 způsob využití bytový dům na pozemku p. č. 1127
- pozemku p. č. 1127 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 324 m²

vše v k. ú. Trnitá v případě realizace prodeje

2. RMB schvaluje podmínky nabídkového řízení na prodej
- budovy Rumiště č. or. 6, č. p. 344 způsob využití bytový dům na pozemku p. č. 1127
- pozemku p. č. 1127 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 324 m²

vše v k. ú. Trnitá
které tvoří přílohu č. 21a tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB schvaluje text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána mezi statutárním městem Brnem a zájemci o prodej nemovitostí specifikovaných v odst. 2 usnesení, která tvoří přílohu č. 21b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy o složení a užití kauce blíže specifikované v předchozím odstavci.

 
5. RMB ruší odstavec druhý usnesení R6/047 schůze RMB konané dne 30. 11. 2011, bod č. 41, který zní:

"Rada města Brna určuje byt 1+kk č. 1 jako sociální ve smyslu čl. 9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady."


6. RMB určuje byt 2+1, č. 11 v domě Václavská 1 jako sociální ve smyslu čl. 9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady pro rok 2012.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

39.

Záměr směny části pozemku p. č. 631/1 a svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 631/7 vše v k. ú. Horní Heršpice - RM6/03792

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem směny části pozemku
- p. č. 631/1 - orná půda, o výměře 42 m²

v k. ú. Horní Heršpice.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- směnu pozemků
p. č. 631/5 - orná půda, o výměře 28 m²

p. č. 631/6 - orná půda, o výměře 14 m²

oba v k. ú. Horní Heršpiee
ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek
p. č. 631/7 - zastavěná plocha, o výměře 3 m²

v k. ú. Horní Heršpice ve vlastnictví xxxxxxxxxxx
s doplatkem ve výši 39.000 Kč ve prospěch statutárního města Brna
a za podmínek směnné smlouvy;

- svěření MČ Brno-jih
pozemku p. č. 631/7 - zastavěná plocha, o výměře 3 m² v k. ú. Horní Heršpice, který vznikl oddělením zp.č. 631/3 dle GP č. 1622-2/2011 v rozsahu práv a povinnosti dle příslušných článků vyhl. statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění do kategorie: část III - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 87 přílohy č. 4 vyhl. statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, po nabytí právní moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

40.

Záměr směny pozemku p. č. 5329/28 za pozemek p. č. 5329/24, vše v k. ú. Řečkovice v ul. K Západi - RM6/03781

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem směny pozemku p. č. 5329/28 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m² v k. ú. Řečkovice ve vlastnictví statutárního města Brna.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemku
- p. č. 5329/28 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m²

v k. ú. Řečkovice
ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek
- p. č. 5329/24 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 12 m²

v k. ú. Řečkovice ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx
bez doplatku směny a za podmínek směnné smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

41.

Nabytí nemovitého majetku, stavebního objektu na části pozemku p. č. 878/2 v k. ú. Lesná a svěření MČ Brno-sever - RM6/03785

Bylo hlasováno po kratší rozpravě - pro návrh usnesení nikdo nehlasoval, 1 člen byl proti, 9 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.


 

42.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemku p. č. 1800/2 v k. ú.Maloměřice - RM6/03784

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 43-46.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Maloměřice a Obřany svěření pozemku
- p. č. 1800/2 - orná půda, o výměře 684 m²

v k. ú. Maloměřice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhl. statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 87 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

43.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p. č. 2089/5, p. č. 2092/11 a p. č. 2092/12 v k. ú. Černovice - RM6/03786

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Černovice svěření pozemků:
- p. č. 2089/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17 m²
- p. č. 2092/11 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m²

- p. č. 2092/12 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 17m²

v k. ú. Černovice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 87 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

44.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemků p. č. 790/61, p. č. 1032 a p. č. 1033 v k. ú. Chrlice - RM6/03787

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Chrlice svěření pozemků:
- p. č. 790/61 - ostatní plocha, o výměře 43 m²
- p. č. 1032 - ostatní plocha, o výměře 24 m²
- p. č. 1033 - zahrada, o výměře 751 m²

v k. ú. Chrlice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 87 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

45.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Líšeň, pozemků p. č. 5037/87, 5037/89 v k. ú. Líšeň - RM6/03788

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Líšeň svěření pozemků
- p. č. 5037/87 - ostatní plocha, o výměře 203 m²
- p. č. 5037/89 - ostatní plocha, o výměře 85 m²

v k. ú. Líšeň
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 87 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

46.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 1896/1, 1896/5 v k. ú. Bystrc - RM6/03783

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Bystrc svěření pozemků:
- p. č. 1896/1 - ostatní plocha, o výměře 95 m²

- p. č. 1896/5 - ostatní plocha, o výměře 10 m²

v k. ú. Bystrc
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 87 přílohy č. 4 s doplňující podmínkou omezení pro nájemce budovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

47.

Pronájem pozemku p. č. 1621 v k. ú. Tuřany - RM6/03773

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 48-51.


RMB schvaluje pronájem pozemku
- p. č. 1621 - zastavěná plocha a n&#$07dvoří, o výměře 134 m²

v k. ú. Tuřany
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 6.030,- Kč/rok (tj. 45,- Kč/m²/rok) a za podmínek uvedených v nájemní smlouvě, která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

48.

Pronájem pozemků p. č. 1425 a p. č. 1426 v k. ú. Bystrc - RM6/03774

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


RMB schvaluje pronájem pozemků
- p. č. 1425 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 98 m²
- p. č. 1426 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 431 m²

oba v k. ú. Bystrc
Českému zahrádkářskému svazu Bystrc-Kníničky za nájemné ve výši 3.135,- Kč/rok (tj. 10,- Kč/m²/rok za zastavěný pozemek p. č. 1425 a 5,- Kč/m²/rok za nezastavěný pozemek p. &#$03. 1426 v k. ú. Bystrc - cenový návrh ČZS Bystrc-Kníničky), za podmínek uvedených v nájemní smlouvě, která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

49.

Pronájem pozemku p. č. 2448/16 v k. ú. Řečkovice - RM6/03764

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem pozemku 2448/16 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m² v k. ú. Řečkovice
manželům xxxxxxxxxxxxx
za dohodnuté nájemné ve výši 30,- Kč/rok (tj. 15,- Kč/m²/rok)

a za podmínek uvedených v nájemní smlouvě, která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

50.

Návrh pronájmu pozemku p. č. 5623 a části pozemku p. č. 5625 v k. ú. Bystrc - RM6/03763

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem pozemků
- p. č. 5623 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 63 m²
- část p. č. 5625 - ostatní plocha, neplodná, o výměře 135 m²

vše v k. ú. Bystrc, xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 2.871,-Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

51.

Pronájem pozemku p. č. 3626 a částí pozemků p. č. 3580 a p. č. 3628 v k. ú. Obřany za účelem zemědělského obhospodařování - RM6/03762

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantách A a)


1. RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 5. 10. 2011 - protinávrh ceny za pronájem pozemku p. č. 3626 a částí pozemků p. č. 3580 a p. č. 3628 v k. ú. Obřany, o celkové výměře 14.009 m², ve výši 837,- Kč/rok, tj. 0,08 Kč/m²/rok za pozemky p. č. 3626 a p. č. 3628 a 0,01 Kč/m²/rok za pozemek p. č. 3580 (návrh Majetkového odboru MMB činí 4.321,- Kč/rok, tj. 0,43 Kč/m²/rok za pozemky p. č. 3626 a p. č. 3628 a 0,01 Kč/m²/rok za pozemek p. č. 3580).

2. RMB schvaluje pronájem
- pozemku p. č. 3626 - orná půda, o výměře 9.345 m²

- části pozemku p. č. 3580 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 4.054 m²

- části pozemku p. č. 3628 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 610 m²

vše v k. ú. Obřany, o celkové výměře 14.009 m²

xxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 837,- Kč/rok,
s úhradou kompenzace za užívání pozemku p. č. 3626 - orná půda, o výmě&#$04e 9.345 m² a části pozemku p. č. 3628 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 610 m², vše v k. ú. Obřany, o celkové výměře 9.955 m², za období posledních dvou let zpětně v &#$03ástce 1.593,- Kč a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

53.

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku p. č. 287/8 a p. č. 287/1, oba k. ú. Město Brno, a návrh nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č. 288/18 k. ú. Město Brno mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností PZ PROJEKT a. s. jako nájemcem - RM6/03775

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje
- dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 0063100303484 ze dne 18. 5. 2011 na pronájem pozemku p. č. 287/8 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 114 m² a p. č. 287/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 851 m² v k. ú. Město Brno mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností PZ PROJEKT a. s. jako nájemcem za podmínek uvedených v tomto dodatku č. 2 k nájemní smlouvě, který tvoří přílohu č. 27a tohoto zápisu;

- pronájem pozemku p. č. 288/18 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m² v k. ú. Město Brno ve vlastnictví statutárního města Brna a společnosti PZ PROJEKT a. s. jako nájemci za dohodnutou cenu 6.200,- Kč/rok za podmínek uvedených v nájemní smlouvě, která tvoří přílohu č. 27b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

54.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20" - výběr nejvhodnější nabídky - mandátní smlouva - RM6/03740

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon technického dozoru akce "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20" jako nejvhodnější nabídku Ing. Petra Pokorného.

2. RMB schvaluje mandátní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Ing. Petrem Pokorným, která tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem mandátní smlouvy na výkon technického dozoru akce "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

55.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Křenová 20 - PD po zatečení" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva se společností PROJECT building s. r. o. - RM6/03729

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Křenová 20 - PD po zatečení" nejvhodnější nabídku společnosti PROJECT building s. r. o., Erbenova 8, 602 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností PROJECT building s. r. o., Erbenova 8, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

56.

Žádost Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně o prominutí nebo odložení splatnosti nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu Bieblova 16 - RM6/03722

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně o prominutí nebo odložení splatnosti nájemného za 1. pololetí roku 2012 za pronájem nebytových prostor v objektu Bieblova 16, která tvoří přílohu č. 30a tohoto zápisu.

2. RMB schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 74022006 uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Masarykovou univerzitou v Brně, Lékařskou fakultou jako nájemcem, týkající se změny termínu úhrady nájemného, který tvoří přílohu č. 30b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

57.

Smlouva o nájmu plochy k umístění reklamy na objektu Mendlovo nám. 15 - RM6/03721

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o nájmu plochy k umístění reklamy na objektu Mendlovo nám.15 v k. ú. Staré Brno uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Věroslavem Kučírkem, IČ: 75405318, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu plochy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

58.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10, k. ú. Staré Brno - Jana Holásková - RM6/03717

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 59.


1. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Janou Holáskovou, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

59.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10, k. ú. Staré Brno - Adam dětem o. s. - RM6/03718

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Adam dětem o. s., Dobrovského 269/3, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

60.

Smlouva o krátkodobém nájmu nebytových prostor v Křížové chodbě Nové radnice v Brně s Lubomírem Maďaričem jako nájemcem - RM6/03716

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o krátkodobém nájmu nebytových prostor v Křížové chodbě Nové radnice v Brně uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Lubomírem Maďaričem, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o krátkodobém nájmu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

62.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Radnická 2 - RM6/03719

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost Turistického informačního centra města Brna, p. o., o rozšíření pronajatých nebytových prostor v objektu Radnická 2, která tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66090306891 ze dne 30. 10. 2009 uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Turistickým informačním centrem města Brna, p. o., jako nájemcem týkající se změny celkové výměry pronajímaných nebytových prostor
celková plocha pronajatých nebytových prostor po změně 765,61 m²,

který tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

 
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 

63.

-Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 -Centrum dětských odborných zdravotnických služeb
Dodatek č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 - Optika Richter, s. r. o.
- RM6/03720

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6, uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Centrem dětských odborných zdravotnických služeb, p. o., Žerotínovo nám. č. 4/6, Brno,
jako nájemcem týkající se změny pronajímaných nebytových prostor, celková plocha pronajatých nebytových prostor po změně 5.735,48 m², který tvoří přílohu č. 36a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

3. RMB schvaluje dodatek č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6, uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Optikou Richter, s. r. o., Veveří 476/39, Brno, jako nájemcem týkající se změny pronajímaných nebytových prostor
celková plocha pronajatých nebytových prostor po změně 54,43 m²

který tvoří přílohu č. 36b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

64.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Mendlovo nám. 15 - demolice dvorního traktu" - uzavíraný se společností MTc-stav, s. r. o. - RM6/03723

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 12. 2011 mezi statutárním městem Brnem jako objednatelem a společností MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, jako zhotovitelem na akci "Mendlovo nám. 15 - demolice dvorního traktu", který tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

65.

Regenerace a zateplení bytového domu Plachty 510/6, Nový Lískovec - RM6/03734

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB vydává souhlas za statutární město Brno, jako člena Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Plachty č. p. 510, se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno,
- s provedeným výběrem zhotovitele stavby "Regenerace bytového domu Plachty 510/6;
- s uzavřením smluv o dílo č. SOD 2012/1 a č. SOD 2012/2,
které tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu, na stavbu "Regenerace bytového domu Plachty 510/6" mezi Společenstvím vlastníků jednotek domu Brno, Plachty č.p. 510, se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, a firmou KALAHA a. s., Kšírova 120, 619 00 Brno.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

66.

Regenerace panelového sídliště Brno-Bohunice, VI. etapa - RM6/03735

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí rozsah VI. etapy projektu regenerace.

2. RMB schvaluje pro VI. etapu "Projektu regenerace panelového sídliště Brno-Bohunice" v roce 2012 uplatnění žádosti o státní dotaci ve výši 4,000 mil. Kč z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora regenerace panelových sídlišť".

3. RMB pověřuje
- vedoucí ORF MMB k podpisu prohlášení města, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci
závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům;
- starostu městské části Brno-Bohunice k podpisu žádosti o státní dotaci, předepsaných formulářů a registrů i k předání kompletní žádosti v písemné i elektronické formě ve stanoveném termínu na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

67.

Regenerace panelového sídliště Brno-Komín, VI. etapa - RM6/03738

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB bere na vědomí rozsah VI. etapy projektu regenerace panelového sídliště Brno-Komín.

2. RMB schvaluje pro VI. etapu "Projektu regenerace panelového sídliště Brno-Komín" v roce 2012 uplatnění žádosti o státní dotaci ve výši 2,333 mil.Kč z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora regenerace panelových sídlišť".

3. RMB pověřuje
- vedoucí ORF MMB k podpisu prohlášení města, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům;
- starostu městské části Brno-Komín k podpisu žádosti o státní dotaci, předepsaných formulářů a registrů i k předání kompletní žádosti v písemné i elektronické formě ve stanoveném termínu na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

68.

Regenerace panelového sídliště Brno-Kohoutovice, V. etapa - RM6/03736

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 69-70.


1. RMB bere na vědomí rozsah V. etapy projektu regenerace panelového sídliště Brno-Kohoutovice.

2. RMB schvaluje pro V. etapu "Projektu regenerace panelového sídliště Brno Kohoutovice" v roce 2012 uplatnění žádosti o státní dotaci ve výši 3,500 mil. Kč z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora regenerace panelových sídlišť".

3. RMB pověřuje
- vedoucí ORF MMB k podpisu prohlášení města, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům;
- starostu městské části Brno-Kohoutovice k podpisu žádosti o státní dotaci, předepsaných formulářů a registrů i k předání kompletní žádosti v písemné i elektronické formě ve stanoveném termínu na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

69.

Regenerace panelového sídliště Brno-Řečkovice, V. etapa - RM6/03737

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje rozsah V. etapy projektu regenerace.

2. RMB schvaluje pro V. etapu "Projektu regenerace panelového sídliště Brno-Řečkovice" v roce 2012 uplatnění žádosti o státní dotaci ve výši 3,540 mil.Kč z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora regenerace panelových sídlišť".

3. RMB pověřuje
- vedoucí ORF MMB k podpisu prohlášení města, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům;
- starostu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k podpisu žádosti o státní dotaci, předepsaných formulářů a registrů i k předání kompletní žádosti v písemné i elektronické formě ve stanoveném termínu na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

70.

Regenerace panelového sídliště Brno-Vinohrady, IV. etapa - RM6/03739

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí rozsah IV. etapy projektu regenerace panelového sídliště Brno-Vinohrady.

2. RMB schvaluje pro IV. etapu "Projektu regenerace panelového sídliště Brno-Vinohrady" v roce 2012 uplatnění žádosti o státní dotaci ve výši 1,453 mil.Kč z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora regenerace panelových sídlišť".

3. RMB pověřuje
- vedoucí ORF MMB k podpisu prohlášení města, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci
závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům;
- starostu městské části Brno-Vinohrady k podpisu žádosti o státní dotaci, předepsaných formulářů a registrů i k předání kompletní žádosti v písemné i elektronické formě ve stanoveném termínu na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

71.

" IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62", výzva - RM6/03771

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje písemnou výzvu k jednání pro veřejnou zakázku na stavební práce - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 62" v souladu s ustanovením § 21 odst. l písmeno d), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v jednacím řízení bez uveřejnění, která tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB jmenuje hodnotící komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek:

členové:
- Ing.Oliver Pospíšil - náměstek primátora
- Ing. Pavel Březa - člen ZMB
- Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB

náhradníci:
- Ing. Jitka Kalášková

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB jednáním za statutární město Brno u této veřejné zakázky.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB
- zajistit prostřednictvím firmy Roviko, s. r. o., odeslání výzvy k jednání zhotoviteli stavby-společnosti SYNER MORAVA, a. s.
-zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/054/71]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

72.

Výstavba bytových domů v lokalitě Vojtova - zadání zpracování architektonických studií - RM6/03745

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměněném návrhu usnesení.


1. RMB mění část usnesení schůze R6/042 ze dne 26. 10. 2011, bod 1, který zní:

"RMB schvaluje záměr výstavby bytových domů se startovacími byty v lokalitě Vojtova, na pozemcích p. č. 507/1 a 507/2 v k. ú. Štýřice, který tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu".


takto:

RMB schvaluje záměr výstavby bytového domu se startovacími byty a bytového domu -DPS v lokalitě Vojtova, na pozemcích p. č. 507/1 a 507/2 v k. ú. Štýřice, který tvoří přílohu č. 40a tohoto zápisu.

2. RMB schvaluje
- zadávací podmínky pro zpracování architektonické studie pro lokalitu Vojtova, které tvoří přílohu č. 40b tohoto zápisu;

- seznam projekčních kanceláří a architektonických ateliérů, které budou vyzvány ke zpracování studie:

  • Rudiš-Rudiš architekti s. r. o., Jaselská 21, 602 00 Brno
  • Adam architects s. r. o., Ing. arch. Šteflíčková, Kroftova 45, 616 00 Brno
  • Ateliér Habina, Ing. arch. Martin Habina, Kopečná 11, 601 67 Brno
  • MIMOTO s. r. o., Eleonory Voračické 39, 616 00 Brno


3. RMB jmenuje hodnotící komisi ve složení:

členové:
- Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
- Ing. Pavel Březa - člen ZMB
- Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB
- Mgr. Libor Šťástka - starosta MČ Brno-střed
- Ing. Jaroslav Kacer - člen ZMB
- Ing. Jitka Kalášková - pracovnice BO MMB
- Ing. arch. Jiří Fixel

náhradníci:

- Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB
- Ing. Jana Drápalová - členka ZMB

***
4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB uzavřít s vyzvanými projekčními kancelářemi a architektonickými ateliery smlouvy o dílo na zpracování architektonické studie pro lokalitu Vojtova.
Termín: do 10 dnů od zaslání podepsaného návrhu
***
úkol č.: [R6/054/72/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB předložit do RMB výsledek soutěže s návrhem dalšího postupu při přípravě realizace schváleného záměru výstavby bytového domu se startovacími byty a bytového domu - DPS v lokalitě Vojtova.
***
úkol č.: [R6/054/72/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [2012-07-31]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

73.

Soutěž STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2011 - přihlášení stavby "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3" - RM6/03732

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje přihlášku stavby "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3" do soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2011, která tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem přihlášky stavby "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3" do soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2011.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit odeslání přihlášky do soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2011 na stavbu "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3".
***
úkol č.: [R6/054/73]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

74.

Žádost ředitelky ZŠ Palackého tř. 68 o souhlas s přenecháním bytu do podnájmu - RM6/03744

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s přenecháním bytu v budově ZŠ Palackého tř. 68 v Brně do podnájmu Richardu Pakostovi za podmínek podnájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 42 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/054/74]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

75.

Dotace na nájemné z bytu xxxxxxxxxxxxx - RM6/03770

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k úhradě čistého nájemného z části rodinného domu xxxxxxxxxxxxxxx v rámci státního integračního programu o zajištění bydlení azylantu - xxxxxxxxxxxxxxx a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce pro rok 2012 dle vzoru, který tvoří přílohu č. 43 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem žádosti a smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k úhradě čistého nájemného z bytu v rámci státního integračního programu o zajištění bydlení azylantu xxxxxxxxxxxxx a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce pro rok 2012.

3. RMB souhlasí s tím, aby účelová neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce byla použita na opravy domů ve správě Odboru správy majetku MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

76.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu Ústavnímu soudu - RM6/03741

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B.


1. RMB schvaluje nájem 3pokojového bytu č. l7 v domě xxxxxxxxxxxxxx v Brně Ústavnímu soudu na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 102,86 Kč/m²/měsíc a za podmínek nájemn&#$08 smlouvy, která tvoří přílohu č. 44 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/054/76]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

77.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí náhradního bytu xxxxxxxxxxxxxxxx - RM6/03743

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje nájem bytu 1+kk č. 20 v domě xxxxxxxxxxxxxx v Brně xxxxxxx xxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxx, jako bytu náhradního, tzn. na dobu neurčitou a za nájemné stanovené MČ Brno-sever za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího bytu č. 20 v domě Francouzská 42 v Brně.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/054/77]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

78.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu manželům xxxxxxxxxxxx - RM6/03742

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem 3pokojového bytu č. 2 v domě xxxxxxxxxxxxx v Brně manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou a za nájemné ve výši 72,12 Kč m²/měsíc za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 5pokojového bytu č. 4 v domě xxxxxxxxx v Brně.


***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/054/78]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

79.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí náhradního bytu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, návrh rozpočtového opatření - RM6/03803

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě C - pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování - usnesení nebylo přijato. V průběhu jednání schůze RMB byl tento bod znovu zařazen na program a po kratší rozpravě se opětovně hlasovalo o variantě C.


RMB schvaluje nájem 2pokojového bytu č. 3 v domě xxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxx, jako bytu náhradního na dobu neurčitou a za nájemné stanovené MČ Brno-střed dle zákona č. l07/2006 Sb. a Sdělením MMR č. l80/2009 Sb. pro k. ú. Staré Brno, za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 3pokojového bytu č. 2 v domě xxxxxxxxxxx v Brně.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

80.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - 1. etapa 2012, návrh rozpočtového opatření - RM6/03733

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

1. poskytnutí půjček na opravu a modernizaci rodinných domů, bytových domů a bytových jednotek v Brně dle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

- ve výši až 160.900,- Kč pro Ivanu Báňovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/12 v bytovém domě xxxxxxxxx
- ve výši až 150.000,- Kč pro Irenu Batinovou na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Libuši Beránkovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/8 v bytovém domě xxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Ing. Richarda Bischofa na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/28 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 370.000,- Kč pro Dušana Bolelouckého a Ivanu Bolelouckou na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxxx

- ve výši až 40.000,- Kč pro Hanu Brímovou a Jaroslava Bríma na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 482/19 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Stanislavu Cibulkovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/23 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Ivanu Dofkovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/9 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 60.000,- Kč pro Ing. Dagmar Dufkovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 393/14 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 80.000,- Kč pro Martinu Dufkovu, Helenu Zounkovou na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 240.000,- Kč pro Petra Dvořáka na opravu a modernizaci rodinného domu roh xxxxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 350.000,- Kč pro Fajmonovou Moniku, BA, na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 80.000,- Kč pro Miloslavu Hanákovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 272/19 v bytovém domě xxxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Milana Hrabince, Jurjivnu Vira Hrabincovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/1 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Olgu Hunkesovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/24 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Michala Ištoka na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/14 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Martinu Jeřábkovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/11 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxx

- ve výši až 45.000,- Kč pro Alenku Kapicovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 42/16 v bytovém domě xxxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Františka Karaffu, Zuzanu Karaffovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/20 v bytovém domě xxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.000,- Kč pro Jitku Karešovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 554/24 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 1.320.000,- Kč pro Andreu Kašovou na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Irenu Kašpárkovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/5 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 800.000,- Kč pro Jozefa Kotlára, Jitku Kotlářovou na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Ing. Alenu Koukalovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/3 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Hanu Kovaříkovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/27 v bytovém domě xxxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Mgr. Romanu Esteves Kozderkovou na opravu modernizaci bytové jednotky č. 28/4 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxxxx
- výši až 160.900,- Kč pro Hedviku Křivánkovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/13 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxx
- výši až 130.000,- Kč pro Ing. Helenu Levíčkovou, Ludmilu Zítovou na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro 0lgu Lugrovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/18 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 60.000,- Kč pro Ing. Annu Matuškovou, Bc. Zuzanu Matuškovou na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 120.000,- Kč pro Danuši Mayerovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 396/1 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 850.000,- Kč pro Ing. Zuzanu Němcovou, Jaroslavu Šipkovou, Danicu Jarjabkovou na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Ing. Milana Peka, Ing. arch. Lenku Pekovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/15 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 400.000,- Kč pro Lukáše Pochopa, Ivanu Pochopovou, Jaroslavu Pochopovou na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 80.000,- Kč pro Radku Poláčkovou na opravu a modernizaci bytové jednotky
č. 1398/9 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 80.000,- Kč pro Michala Požára na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 217/1 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 300.000,- Kč pro Stanislava Reiniše, Libuši Reinišovou na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Vlastu Sahajovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/21 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 10.000,- Kč pro Alenu Spáčilovou na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Radka Škrabala na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/7 v bytovém domě xxxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Michala Tomiczeka na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/2 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 250.000,- Kč pro Karla Urbánka na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Ewalda Vallazzu na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/22 v bytovém domě xxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Marii Vaverkovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/26 v bytovém domě xxxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Mgr. Veroniku Vavrušovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/16 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 160.900,- Kč pro Rostislava Velína, Helenu Velínovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 28/19 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxx
- ve výši až 60.000,- Kč pro Pavla Veškrnu na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxx

2. vzorovou smlouvu o půjčce na opravu rodinného - bytového domu a vzniku zástavního práva výše uvedeným žadatelům;

3. rozpočtové opatření v souvislosti s konkrétními požadavky na jednotlivé půjčky dle tabulky.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

81.

Zpráva o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna - RM6/03734

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí zprávu o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení města Brna v letech 1995-2011.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

82.

Nájem bytů v celoměstském zájmu - poskytnutí náhradních bytů nájemcům z domu xxxxxxxxxxxxx v Brně - RM6/03804

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje poskytnutí náhradních bytů nájemcům bytů v domě xxxxxxxxxxxxxx, a to:
- xxxxxxxxxx ,nájemkyni 2pokojového bytu č. 29
- xxxxxxxxxx, nájemci 1pokojového bytu č. 32
- xxxxxxxxxx nájemci 2pokojového bytu č. 33
- xxxxxxxxx, nájemkyni 2pokojového bytu č. 34
- xxxxxxxxxxx, nájemci 1pokojového bytu č. 35
- xxxxxxxxxxxxx, nájemci 1pokojového bytu č. 36

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/054/82]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [2012-03-31]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

83.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68", výzva - RM6/03806

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje písemnou výzvu k jednání pro veřejnou zakázku na stavebních práce - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 68" v souladu s ustanovením § 21 odst. l písmeno d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v jednacím řízení bez uveřejnění, která tvoří přílohu č. 45 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB jmenuje hodnotící komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek:

členové:
- Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
- Ing. Pavel Březa - člen ZMB
- Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB

náhradníci:
- Ing. Jitka Kalášková

3. RMB pověřuje
- vedoucího Bytového odboru MMB jednáním za statutární město Brno u této veřejné zakázky
- vedoucího Bytového odboru MMB podpisem výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB
- zajistit odeslání výzvy k jednání zhotoviteli stavby - společnosti 3V&H, s. r. o.
- zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/054/83]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

84.

Projektová dokumentace akce: ,,Přestavba ubytovny JUVENTUS na objekt DPS se sociálními byty zvláštního určení" - návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo - RM6/03805

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 0062100503734 mezi statutárním městem Brnem a společností RGB STUDIO s. r. o., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, na: zpracování projektové dokumentace akce: "Přestavba ubytovny JUVENTUS na objekt DPS se sociálními byty zvláštního určení", který tvoří přílohu č. 46 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

85.

Vyjádření statutárního města Brna k oznámení záměru "Výstavba kabelové přípojky VVN 110 kV, z rozvodny E.ON Distribuce v Brně Komárově do areálu FERAMO Brno, Vodařská 15" - RM6/03811

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna k oznámení záměru "Výstavba kabelové přípojky VVN 110 kV, z rozvodny E.ON Distribuce v Brně Komárově do areálu FERAMO Brno, Vodařská 15", které tvoří přílohu č. 47 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

86.

Určení sociálních bytů - změna usnesení - RM6/03825

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB mění část usnesení R6/034 ze dne 10. 8. 2011, bod č. 44 odst. 1, které zní:

"RMB určuje
1pokojový byt č. 5 v domě Nezamyslova 20
2pokojový byt č. 1 v domě Vranovská 10
2pokojový byt č. 4 v domě Vranovská 10 v Brně
jako sociální ve smyslu č1. 9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady."


takto:

Rada města Brna
-určuje
1pokojový byt č. 5 v domě Nezamyslova 20
2pokojový byt č. 1 v domě Vranovská 10
2pokojový byt č. 4 v domě Vranovská 10 v Brně
jako sociální ve smyslu č1. 9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady pro rok 2012

-určuje
byt l+kk č. 1B v domě Francouzská 44
byt 1+kk č. 1C v domě Francouzská 44
byt l+kk č. 3 v domě Francouzská 64
byt 1+kk č. 6 v domě Francouzská 64
jako sociální s podmínkami dle programu 5.2.IOP Zlepšení prostředí v problémových sídlištích s tím, že výběr nájemců proběhne ve smyslu Statutu sociálního bytu, který tvoří přílohu Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady současně s výběrem nájemců sociálních bytů pro rok 2011.

RMB mění usnesení R6/047 ze dne 30. 11. 2011, bod č. 17, které zní:

"Rada města Brna
- určuje
byt 2+kk č.1 v domě Spolková 3
byt 2+kk č. 2 v domě Spolková 3
jako sociální s podmínkami dle programu 5.2.IOP Zlepšení prostředí v problémových sídlištích s tím, že výběr nájemců proběhne ve smyslu Statutu sociálního bytu, který tvoří přílohu Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady

-určuje
byt 2+kk č. 3 v domě Vlhká 4
byt 2+kk č. 16 v domě Vlhká 4
byt 1+kk č. 21 v domě Tržní 2
byt 2+kk č. 2 v domě Údolní 15
jako sociální ve smyslu č1.9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady."


takto:

Rada města Brna
- určuje
byt 2+kk č. 1 v domě Spolková 3
byt 2+kk č. 2 v domě Spolková 3
jako sociální s podmínkami dle programu 5.2.IOP Zlepšení prostředí v problémových sídlištích s tím, že výběr nájemců proběhne ve smyslu Statutu sociálního bytu, který tvoří přílohu Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišt'ování bytové náhrady současně s výběrem nájemců sociálních bytů pro rok 2011

-určuje
byt 2+kk č. 3 v domě Vlhká 4
byt 2+kk č. 16 v domě Vlhká 4
byt 1+kk č. 21 v domě Tržní 2
byt 2+kk č. 2 v domě Údolní 15
jako sociální ve smyslu č1. 9 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady pro rok 2011.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

87.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a. s. - zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem statutárního města Brna a změna stanov společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/03710

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Brněnské komunikace a. s. 
- schvaluje
zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s., IČ 60733098, se sídlem Brno, Renneská třída la, PSČ 657 68, peněžitým vkladem ve výši 67.000.000,- Kč na částku 350.555.100,- Kč, a to upsáním 10 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 6.700.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku,

  • smlouvu o upsání akcií mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., která tvoří přílohu č. 48a tohoto zápisu,
  • změnu stanov společnosti Brněnské komunikace a. s. v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, která tvoří přílohu č. 48b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

- pověřuje primátora města Brna Bc. Romana Onderku, MBA, vydat rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace a. s., formou notářského zápisu, v souladu s přijatým usnesením.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

88.

Výpověď smlouvy č. 0019111705252 o výrobě a zajištění vysílání televizního zpravodajsko-publicistického pořadu Brněnské oko a využití práv k němu mezi statutárním městem Brnem a společností RTA s. r. o., odštěpný závod RTA Jižní Morava, Cejl 542/97, 602 00 Brno - RM6/03816

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje výpověď smlouvy č. 0019111705252 o výrobě a zajištění vysílání televizního zpravodajsko-publicistického pořadu Brněnské oko a využití práv k němu mezi statutárním městem Brnem a společností RTA s. r. o., odštěpný závod RTA Jižní Morava, Cejl 542/97, 602 00 Brno, uzavřené dne 20. 12. 2011, ve znění dodatku č. 1, uzavřeného dne 4. 1. 2012, v souladu s ustanovením článku VI. odstavce 6.4 výše uvedené smlouvy, která tvoří přílohu č. 49 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem výpovědi smlouvy č. 0019111705252.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna zajistit odeslání výpovědi společnosti RTA s. r. o., odštěpný závod RTA Jižní Morava.
***
úkol č.: [R6/054/88]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

89.

Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2012 a dodatek č. 3 ke smlouvě o podnájmu plochy na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2012 - RM6/03905

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- smlouvu o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2012 mezi OHL ŽS, a. s., Crest Communications a. s. a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 50a tohoto zápisu;
- dodatek č. 3 ke smlouvě č. 0019110304235 o podnájmu plochy na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2012 ze dne 26. 9. 2011 mezi Crest Communications a. s. a statutárním městem Brnem, který tvoří přílohu č. 50b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smlouvy a dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

90.

Smlouva o výpůjčce mezi statutárním městem Brnem a Muzeem města Brna, příspěvkovou organizací - RM6/03904

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi statutárním městem Brnem a Muzeem města Brna, příspěvkovou organizací, která tvoří přílohu č. 51 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

31.

Elektronická podpora zápisu do mateřských škol - "Smlouva o zpracování osobních údajů (pro účely elektronické podpory zápisu dětí do mateřských škol)" - RM6/03766

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.

 
 
 
 
 
Přehled nepřijatých usnesení:

 
 
 

23.

Vyjádření statutárního města Brna ke změně územního rozhodnutí o umístění stavby "CAMPUS - Rezidenční areál III" v k. ú. Bohunice - RM6/03761


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, ke změně územního rozhodnutí o umístění stavby "CAMPUS - Rezidenční areál III" v k. ú. Bohunice, které tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 
 
 
 
 
 
 

41.

Nabytí nemovitého majetku, stavebního objektu na části pozemku p. č. 878/2 v k. ú. Lesná a svěření MČ Brno-sever - RM6/03785


RMB bere na vědomí nabytí stavebního objektu bez čísla popisného a orientačního na části pozemku p. č. 878/2 v k. ú. Lesná do majetku statutárního města Brna
- že dle čl. 75 odst. 4 písm. f) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, zápisem v katastru nemovitostí je výše uvedený stavební objekt v k. ú. Lesná svěřen MČ Brno-sever v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 76 přílohy č. 4.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 

 
 
Ověřovatelé:

JUDr. Robert Kerndl, v. r.
MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.

 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

V Brně dne 2. 2. 2012
Zapsala Lenka Kadlecová