Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/052
konané dne 18. ledna 2012

 

 

 

Program:

1a.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - RM6/03561

1b.

Přehled účasti na schůzích komisí RMB - RM6/03560

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/03652

3.

Cena primátora města Brna vítězi 19. ročníku Mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS 2012 - RM6/03666

4.

Žádost MČ Brno-Žabovřesky o udělení souhlasu RMB k záměru prodat obchodní podíl statutárního města Brna MČ Brno-Žabovřesky ve společnosti .A.S.A. Služby Žabovřesky, s. r. o., společníkovi .A.S.A. International Environmental services GmbH - RM6/03656

5.

Žádost MČ Brno-sever o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu "Na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2009-2012" - RM6/03674

6.

Žádost MČ Brno-Medlánky o nadační příspěvek Nadace ČEZ, grantové řízení Oranžová hřiště, na projekt "Vybudování víceúčelového sportovního hřiště v Brně-Medlánkách" - RM6/03697

7.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ-SPORT, a. s. - projednání ročního plánu společnosti, včetně cenových kalkulací a návrhu ceníků jednotlivých sportovišť provozovaných společností STAREZ-SPORT, a. s. - RM6/03650

8.

Změna právní formy společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o., na akciovou společnost - časový harmonogram - RM6/03673

9.

Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/03672

11.

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Komín, Lesná a Pisárky - RM6/03643

12.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - "ZŠ Bosonožské nám. - pohybové prostory" - RM6/03651

13.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Březová, II. BV - rekonstrukce elektro části štoly násosky I. horizontu" - projektová dokumentace pro zadání stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/03644

14.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, ČS Nový Lískovec - rekonstrukce technologie" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadání stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/03648

15.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Vránova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadání stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/03649

16.

"Rekonstrukce kanalizace - ZŠ Otevřená" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností IMOS Brno, a. s. - RM6/03696

17.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20", výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo - RM6/03657

18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Jánská 18/20 - oprava VS - přechod na horkovod" - výběr nabídky, smlouva se společností Teplárny Brno a. s. - RM6/03654

19.

Návrh prodeje pozemku p. č. 2698/1 v k. ú. Kuřim - RM6/03686

20.

Návrh prodeje pozemků v k. ú. Černovice - lokalita BPZ - ČT, návrh na změnu přílohy usnesení ZMB - RM6/03703

22.

Záměr prodeje pozemků p. č. 2321/2, 2321/3, 2321/4, 2321/6, 2321/7, 2321/9, 2321/10, 2321/11, 2321/12 a 2321/13 v k. ú. Husovice v ul. Soběšická - pozemky pod garážemi - RM6/03688

23.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 997/7 v k. ú. Kohoutovice v ul. Svahová - RM6/03687

24.

Záměr směny pozemků p. č. 4802/222, 4802/223 a 4804/3 za pozemky p. č. 1450/109 a 1450/110, vše v k. ú. Komín - RM6/03693

25.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, části pozemku p. č. 868/2 v k. ú. Ponava - RM6/03692

26.

Předchozí souhlas RMB MČ Brno-Bystrc k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 4046/2 v k. ú. Bystrc za účelem přístavby hotelu Rakovec - RM6/03694

27.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 361/2 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/03690

28.

Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 0063100305300 o pronájmu části pozemku p. č. 5481/1 v k. ú. Bystrc - RM6/03691

31.

Zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - leden 2012 - RM6/03702

32.

Projekt "Centrum pro sport a volný čas Komín" - žádost o dotaci - RM6/03682

30.

Přesun a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - leden 2012 - návrh rozpočtového opatření - RM6/03663

34.

Projekt Vila Tugendhat - rozhodnutí s podmínkami o poskytnutí dotace - změna - RM6/03665

36.

Projekt Sanace skalního řícení v ulici Pod Horkou, MČ Brno-Bystrc - posouzení projektu - RM6/03646

21.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 214/2 a záměr prodeje pozemků p. č. 214/19, 214/20, 214/23, 214/24 a 214/25, vše v k. ú. Bohunice - RM6/03689

35.

Projekt Rozšíření ubytovací kapacity pro osoby společensky nepřizpůsobené v podkroví Azylového domu Křenová - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/03684

37.

Integrovaný plán rozvoje města Brna I: Komplexní regenerace historického centra včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o realizaci - RM6/03664

38.

Soudní spor mezi statutárním městem Brnem a společností S.O.S.zvířatům, spol. s r. o. - podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR - RM6/03653

39.

Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2012 (program I) - návrh rozpočtového opatření - RM6/03661

40.

Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených v rozpočtu města Brna na rok 2012 s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna - RM6/03662

41.

Smlouva o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Pavlem Sedlmajerem - RM6/03668

42.

Zpětvzetí výpovědi Janu Hrabalovi z pronájmu nebytových prostor v objektu Domu pánů z Kunštátu v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/03685

43.

Návrh dodatku č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Milosrdných bratří, úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Milosrdných bratří - RM6/03669

44.

Změna přílohy č. 87b usnesení RMB č. R6/049, bod č. 137 "Seznam lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty" a záměr pronájmu části místní komunikace - RM6/03675

45.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - návrh na změnu přílohy usnesení - RM6/03683

46.

Projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - změna složení Implementační jednotky investora (PIU) - RM6/03677

48.

Dodatek č. 6 Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, v platném znění - RM6/03680

47.

"Zavedení služby tísňové péče pro seniory" - zadání veřejné zakázky - RM6/03704

50.

Aktualizované vyjádření statutárního města Brna k dokumentaci pro územní řízení "Polyfunkční objekt s převahou parkovacích stání - Koliště/Vlhká" (tzv. Edison centrum) - RM6/03698

52.

Dohoda o zrušení výpovědi a dohoda o zrušení smluv s Alenou Weberovou - zajištění úklidu objektů ve vlastnictví statutárního města Brna - RM6/03699

53.

Dodatky k dohodám o zrušení výpovědí a dohodám o zrušení smluv - zajištění úklidu objektů ve vlastnictví statutárního města Brna - RM6/03700

54.

"Přístavba MŠ Tumaňanova 59, Brno-Mokrá Hora" - zrušení zadávacího řízení - RM6/03705

55.

"ZŠ Brno, Hroznová 1 - nástavba tělocvičny - vybudování jazykové učebny" - zrušení zadávacího řízení - RM6/03708

56.

"Areál volného času při ulici Mírová u pramene sv. Floriána" - zrušení zadávacího řízení - RM6/03707

57.

Smlouva o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2012 a dodatek č. 2 ke smlouvě o podnájmu plochy na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2012 - RM6/03711

58.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - určení mzdy generálnímu řediteli společnosti - RM6/03706

59.

Zavedení systému elektronické podpory zápisu dětí do mateřských škol v městě Brně - RM6/03713

60.

Vila Tugendhat - návrh dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo se společností UNISTAV a. s.

10.

Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 6/2011 - zajištění organizace dopravy v klidu na rok 2012 - RM6/03671

 

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/012

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 
 
 
 

Bod 10 byl projednán po bodě 60.
Bod 21 byl projednán po bodě 36.
Bod 30 byl projednán po bodě 32.
Bod 35 byl projednán po bodě 21.
Bod 47 byl projednán po bodě 48.


 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

29.

Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemků, budoucí kupní smlouvě, budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouvě

33.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města "ZŠ Brno, Hroznová 1 - nástavba tělocvičny - vybudování jazykové učebny" - žádost o dotaci - RM6/03681

49.

Návrhy vzorů smluv o dílo "na stavební práce" a "na projektové práce a autorský dozor", návrh změny usnesení R5/017. schůze RMB ze dne 27. března 2007, bod č. 97 - RM6/03701

51.

Návrh na změnu usnesení Z6/010. zasedání ZMB, bod č. 83 - návrh bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Ponava do majetku města Brna, budoucí směny nebo budoucího prodeje pozemků v k. ú. Ponava a plánovací smlouvy se společností ACB Ponava, s. r. o.


 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

 
 

1a.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - RM6/03561

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích výborů ZMB za 4. čtvrtletí roku 2011.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1b.

Přehled účasti na schůzích komisí RMB - RM6/03560

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí seznam členů, jejichž neúčast v příslušných komisích RMB byla ve 4. čtvrtletí roku 2011 větší než 50 %.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/03652

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí "Přehled zahraničních pracovních cest za říjen-prosinec 2011".

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru zahraničních vztahů MMB předložit "Přehled zahraničních pracovních cest za říjen-prosinec 2011" formou informativní zprávy členům Zastupitelstva města Brna.
***
úkol č.: [R6/052/2]
zodpovídá: OZV MMB [45]
termín: [2012-03-05]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

3.

Cena primátora města Brna vítězi 19. ročníku Mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS 2012 - RM6/03666

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje poskytnutí Ceny primátora města Brna vítězi 19. ročníku Mezinárodní mozartovské soutěže pro mladé klavíristy do 11 let AMADEUS (za nejlepší interpretaci skladby W. A. Mozarta) ve výši 11.000,- Kč dle darovací smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem darovací smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

4.

Žádost MČ Brno-Žabovřesky o udělení souhlasu RMB k záměru prodat obchodní podíl statutárního města Brna MČ Brno-Žabovřesky ve společnosti .A.S.A. Služby Žabovřesky, s. r. o., společníkovi .A.S.A. International Environmental services GmbH - RM6/03656

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem prodat obchodní podíl statutárního města Brna městské části Brno-Žabovřesky ve společnosti .A.S.A. Služby Žabovřesky, s. r. o., společníkovi .A.S.A. International Environmental services GmbH.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

5.

Žádost MČ Brno-sever o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu "Na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2009-2012" - RM6/03674

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-sever o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu "Na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského kraje na období 2009-2012" ve výši 105.000,- Kč.

2.RMB pověřuje starostku MČ Brno-sever podpisem žádosti o dotaci a souvisejících dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

6.

Žádost MČ Brno-Medlánky o nadační příspěvek Nadace ČEZ, grantové řízení Oranžová hřiště, na projekt "Vybudování víceúčelového sportovního hřiště v Brně-Medlánkách" - RM6/03697

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Medlánky o nadační příspěvek Nadace ČEZ, grantové řízení Oranžová hřiště, na projekt "Vybudování víceúčelového sportovního hřiště v Brně-Medlánkách" bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Brna.

2.RMB pověřuje Mgr. Alenu Valentovou, starostku MČ Brno-Medlánky, podpisem žádosti o nadační příspěvek včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Vybudování víceúčelového sportovního hřiště v Brně-Medlánkách", smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku a k jednání s Nadací ČEZ v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se administrace projektu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

7.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ-SPORT, a. s. - projednání ročního plánu společnosti, včetně cenových kalkulací a návrhu ceníků jednotlivých sportovišť provozovaných společností STAREZ-SPORT, a. s. - RM6/03650

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti STAREZ-SPORT, a. s.,

 • bere na vědomí roční plán a cenové kalkulace sportovišť provozovaných společností STAREZ-SPORT, a. s., pro rok 2012,
 • souhlasí s návrhy ceníků jednotlivých sportovišť provozovaných společností STAREZ-SPORT, a. s., na rok 2012.

Roční plán, cenové kalkulace a návrhy ceníků tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

8.

Změna právní formy společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o., na akciovou společnost - časový harmonogram - RM6/03673

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o upraveném usnesení.


1.RMB souhlasí s časovým harmonogramem realizace změny právní formy společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o., na akciovou společnost, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB připravit komplexní materiál - Projekt změny právní formy - týkající se změny právní formy společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o., na akciovou společnost ve spolupráci se zástupci Jihomoravského kraje.
***
úkol č.: [R6/052/8]
zodpovídá: OD MMB [15]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

9.

Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/03672

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit poskytnutí peněžitého vkladu statutárního města Brna ve výši 67.000.000,- Kč za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

11.

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Komín, Lesná a Pisárky - RM6/03643

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků
- p. č. 3191/48 v k. ú. Komín, trvalý travní porost, o výměře 3 m²

- p. č. 3191/49 v k. ú. Komín, trvalý travní porost, o výměře 2 m²

- p. č. 3191/50 v k. ú. Komín, trvalý travní porost, o výměře 5 m²

- p. č. 3191/52 v k. ú. Komín, trvalý travní porost, o výměře 25 m²

- p. č. 3191/54 v k. ú. Komín, trvalý travní porost, o výměře 85 m²

- p. č. 3191/56 v k. ú. Komín, trvalý travní porost, o výměře 79 m²

- p. č. 3191/94 v k. ú. Komín, ostatní plocha, o výměře 32 m²

- p. č. 3191/95 v k. ú. Komín, ostatní plocha, o výměře 38 m²

- p. č. 3191/96 v k. ú. Komín, ostatní plocha, o výměře 101 m²

- p. č. 3191/97 v k. ú. Komín, ostatní plocha, o výměře 107 m²

- p. č. 3191/98 v k. ú. Komín, trvalý travní porost, o vým&#$01ře 1 m²

- p. č. 5521/2 v k. ú. Komín, zast. plocha a nádv., o výměře 32 m²

- p. č. 5633/2 v k. ú. Komín, ostatní plocha, o výměře 239 m²

- p. č. 5685 v k. ú. Komín, ostatní plocha, o výměře 1.505 m²

- p. č. 910/39 v k. ú. Lesná, ostatní plocha, o výměře 6 m²

- p. č. 871/1 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 3.581 m²

- p. č. 878 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o v&#$06měře 7.709 m²

- p. č. 879/1 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 1.472 m²

- p. č. 881/1 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 1.069 m²

- p. č. 882/1 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 8.363 m²

- p. č. 882/4 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 847 m²

- p. č. 891/1 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 1.953 m²

- p. č. 892 v k. ú. Pisárky, zast. plocha a nádv., o výměře 2.882 m²

- p. č. 893/1 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 897 m²

- p. č. 893/2 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 222 m²

- p. č. 894/1 v k. ú. Pis&#$07rky, ostatní plocha, o výměře 20.423 m²

- p. č. 894/12 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 731 m²

- p. č. 894/13 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 319 m²

- p. č. 897/13 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 3.381 m²

- p. č. 897/14 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 408 m²

- p. č. 897/15 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 59 m²

- p. č. 897/16 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 155 m²

- p. č. 902/5 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 1.926 m²

- p. č. 903/5 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 288 m²

- p. č. 904/8 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 345 m²

- p. č. 904/9 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 121 m²

- p. č. 904/11 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 238 m²

- p. č. 904/14 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 6 m²

- p. č. 2302 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 67 m²

- p. č. 2305 v k. ú. Pisárky, ostatní plocha, o výměře 34 m²


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

12.

Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - "ZŠ Bosonožské nám. - pohybové prostory" - RM6/03651

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit výjimku podle čl. 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně na lokalitu pod pořadovým číslem 247 - Park Bosonožské náměstí - parcela č. 4/5 v k. ú. Bosonohy, výměra lokality pod pořadovým číslem 247 se zmenší o 310 m² (pro parkování, příjezd a vstup).

Schváleno jednomyslně 10 členy.

13.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Březová, II. BV - rekonstrukce elektro části štoly násosky I. horizontu" - projektová dokumentace pro zadání stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/03644

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Březová, II. BV - rekonstrukce elektro části štoly násosky I. horizontu" - projektová dokumentace pro zadání stavby jako nejvhodnější nabídku firmy

 • Puttner, s. r. o.

Šumavská 416/15, 602 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/052/13]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

14.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, ČS Nový Lískovec - rekonstrukce technologie" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadání stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/03648

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, ČS Nový Lískovec - rekonstrukce technologie" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadání stavby jako nejvhodnější nabídku firmy

 • PROVO, spol. s r. o.

Hudcova 76, 612 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/052/14]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

15.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Vránova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadání stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/03649

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Vránova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a zadání stavby jako nejvhodnější nabídku firmy

 • JV PROJEKT VH s. r. o.

Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/052/15]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

16.

"Rekonstrukce kanalizace - ZŠ Otevřená" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností IMOS Brno, a. s. - RM6/03696

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Rekonstrukce kanalizace - ZŠ Otevřená" jako nejvhodnější nabídku firmy

 • IMOS Brno, a. s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/052/16/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností IMOS Brno, a. s., na akci "Rekonstrukce kanalizace - ZŠ Otevřená", která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem

 • smlouvy o dílo bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona,
 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".


***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách.
Termín: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/052/16/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/052/16/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

17.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20", výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo - RM6/03657

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • KOMFORT a. s.

Křenová 478/72, 620 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno, zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/052/17/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • KOMFORT a. s.

Křenová 478/72, 602 00 Brno

na zhotovení díla "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20", která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky" prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno.

***
5.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno, zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění v Informačním systému o veřejných zakázkách a Ústředním věstníku Evropské unie.
Termín: do 48 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/052/17/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno, zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/052/17/03]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. dle § 111 odst. 5 zákona, zajistit podpis smlouvy o dílo.
***
úkol č.: [R6/052/17/04]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

18.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Jánská 18/20 - oprava VS - přechod na horkovod" - výběr nabídky, smlouva se společností Teplárny Brno a. s. - RM6/03654

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Jánská 18/20 - oprava VS - přechod na horkovod" nabídku společnosti

 • Teplárny Brno a. s.

Okružní 25, 638 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Teplárny Brno a. s.

Okružní 25, 638 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

19.

Návrh prodeje pozemku p. č. 2698/1 v k. ú. Kuřim - RM6/03686

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 20.


1.RMB bere na vědomí

 • protokol z otevření nabídky doručené v nabídkovém řízení na prodej pozemku p. č. 2698/1 v k. ú. Kuřim ze dne 3. 1. 2012,
 • usnesení 26. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 3. 1. 2012, bod č. 26/18 ve věci hodnocení nabídky, kterou statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej pozemku p. č. 2698/1 v k. ú. Kuřim.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě nabídkového řízení

 • prodej pozemku

- p. č. 2698/1 - orná půda, o výměře 35.088 m²

v k. ú. Kuřim,
společnosti MCM tools s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 18.150.000,- Kč,

 • zřízení věcného břemene uložení kanalizačních stok DN 300 a DN 400 na pozemku p. č. 2698/1 v k. ú. Kuřim, omezení činnosti v ochranném pásmu a právo chůze a jízdy pro statutární město Brno a Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,


a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

20.

Návrh prodeje pozemků v k. ú. Černovice - lokalita BPZ - ČT, návrh na změnu přílohy usnesení ZMB - RM6/03703

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu přílohy č. 37, bod č. 49, usnesení Z6/011. zasedání ZMB konaného dne 6. 12. 2011, tj. kupní smlouvy s předkupním právem a smlouvy o zřízení zástavního práva k pozemkům plochy 2.1.B a kupní smlouvy s předkupním právem a smlouvy o zřízení zástavního práva k pozemkům části plochy 2.2.A z důvodu vydaných rozhodnutí o povolení zkušebního provozu ohledně průmyslových objektů D3 a E1 a za podmínek kupních smluv ve znění navrhované změny.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

22.

Záměr prodeje pozemků p. č. 2321/2, 2321/3, 2321/4, 2321/6, 2321/7, 2321/9, 2321/10, 2321/11, 2321/12 a 2321/13 v k. ú. Husovice v ul. Soběšická - pozemky pod garážemi - RM6/03688

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantách A) spolu s body 23 a 24.


1.RMB bere na vědomí dopisy xxxxxxxxxxxxxx ze dne 19. 9. 2011, xxxxxxxxxxx ze dne 19. 9. 2011 a manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14. 9. 2011 - protinávrh jednotkové kupní ceny za prodej pozemků p. č. 2321/2, 2321/3, 2321/4, 2321/6, 2321/7, 2321/9, 2321/10, 2321/11, 2321/12 a 2321/13 v k. ú. Husovice v ul. Soběšická pod budovami garáží v částce 1.100,- Kč/m² + 3 % na daň z převodu nemovitostí a 500,- Kč správní poplatek pro vkladové řízení.

2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 2321/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 22 m²
- p. č. 2321/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 21 m²
- p. č. 2321/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p.&#$03 . 2321/6 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²
- p. č. 2321/7 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²
- p. č. 2321/9 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²

- p. č. 2321/10 - zast. plocha a n&#$07dv., o výměře 20 m²
- p. č. 2321/11 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²
- p. č. 2321/12 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m²

- p. č. 2321/13 - zast. plocha a nádv., o výměře 22 m²

vše v k. ú. Husovice.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. prodej pozemku
 2. - p. č. 2321/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 22 m²

  v k. ú. Husovice,
  manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 34.990,- Kč,

 3. prodej pozemku
 4. - p. č. 2321/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 21 m²

  v k. ú. Husovice,
  xxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 33.445,- Kč,

 5. prodej pozemku
 6. - p. č. 2321/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

  v k. ú. Husovice,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 28.810,- Kč,

 7. prodej pozemku
 8. - p. č. 2321/6 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²

  v k. ú. Husovice,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 30.355,- Kč,

 9. prodej pozemku
 10. - p. č. 2321/7 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²

  v k. ú. Husovice,
  manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 30.355,- Kč,

 11. prodej pozemku
 12. - p. č. 2321/9 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²

  v k. ú. Husovice,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 30.355,- Kč,

 13. prodej pozemku
 14. - p. č. 2321/10 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m²

  v k. ú. Husovice,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 31.900,- Kč,

 15. prodej pozemku
 16. - p. č. 2321/11 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²

  v k. ú. Husovice,
  manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 30.355,- Kč,

 17. prodej pozemku
 18. - p. č. 2321/12 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m²

  v k. ú. Husovice,
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 31.900,- Kč,

 19. prodej pozemku

- p. č. 2321/13 - zast. plocha a nádv., o výměře 22 m²

v k. ú. Husovice,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 34.990,- Kč,

a za podmínek kupních smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

23.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 997/7 v k. ú. Kohoutovice v ul. Svahová - RM6/03687

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).


1.RMB bere na vědomí vyjádření manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 19. 12. 2011 - protinávrh kupní ceny za prodej části pozemku
- p. č. 997/7 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 30 m²

v k. ú. Kohoutovice,
ve výši 39.000,- Kč (1.300,- Kč/m²).


2.RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 997/7 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 30 m²

v k. ú. Kohoutovice.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku
- p. č. 997/7 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 30 m²

v k. ú. Kohoutovice,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 56.620,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

24.

Záměr směny pozemků p. č. 4802/222, 4802/223 a 4804/3 za pozemky p. č. 1450/109 a 1450/110, vše v k. ú. Komín - RM6/03693

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


 
1.RMB bere na vědomí

 • žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o směnu pozemků,
 • vyjádření xxxxxxxxxxxxxxxxx k podmínkám směnné smlouvy ze dne 2. 5. 2011.


2.RMB souhlasí se záměrem směny pozemků
- p. č. 4802/222 - zahrada, o výměře 6 m²
- p. č. 4802/223 - zahrada, o výměře 18 m²

- p. č. 4804/3 - zahrada, o výměře 18 m²

vše v k. ú. Komín,
ve vlastnictví statutárního města Brna.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemků
- p. č. 4802/222 - zahrada, o výměře 6 m²

- p. &#$03. 4802/223 - zahrada, o výměře 18 m²
- p. č. 4804/3 - zahrada, o výměře 18 m²

vše v k. ú. Komín,
ve vlastnictví statutárního města Brna

za pozemky
- p. č. 1450/109 - ost. plocha, o výmě&#$04e 7 m²
- p. č. 1450/110 - ost. plocha, o výměře 2 m²

oba v k. ú. Komín,
v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

s doplatkem ve prospěch statutárního města Brna ve výši 12.342,- Kč a za podmínek směnné smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

25.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, části pozemku p. č. 868/2 v k. ú. Ponava - RM6/03692

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Královo Pole svěření části pozemku
- p. č. 868/2 - ost. plocha, o výměře 61 m², dle geometrického plánu č. 523-41/2005
v k. ú. Ponava,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 87 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

26.

Předchozí souhlas RMB MČ Brno-Bystrc k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 4046/2 v k. ú. Bystrc za účelem přístavby hotelu Rakovec - RM6/03694

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB neuděluje MČ Brno-Bystrc předchozí souhlas dle ust. čl. 75 odst. 4 písm. a) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, k uzavření smlouvy na pronájem pozemku
- část p. č. 4046/2 - trvalý travní porost, o výměře cca 18 m²

v k. ú. Bystrc,
za účelem přístavby hotelu Rakovec.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

27.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 361/2 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/03690

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí návrh xxxxxxxxxxxxxxxxxx na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 361/2 v k. ú. Horní Heršpice z vlastnictví statutárního města Brna do jeho vlastnictví ze dne 2. 2. 2011.

2.RMB nesouhlasí s bezúplatným převodem pozemku
- p. č. 361/2 - zahrada, o výměře 33 m²

v k. ú. Horní Heršpice,
z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx.

3.RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku
- p. č. 361/2 - zahrada, o výměře 33 m²

v k. ú. Horní Heršpice.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

28.

Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 0063100305300 o pronájmu části pozemku p. č. 5481/1 v k. ú. Bystrc - RM6/03691

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 6. 6. 2011 o uzavření dodatku nájemní smlouvy č. 0063100305300.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku
- p. č. 5481/1 - o výměře 8 m²

v k. ú. Bystrc.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

31.

Zařazení projektu do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - leden 2012 - RM6/03702

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města dle seznamu "Projekty k zařazení do Integrovaného plánu rozvoje města", který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB vystavením a podpisem potvrzení o zařazení projektu do IPRM.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

32.

Projekt "Centrum pro sport a volný čas Komín" - žádost o dotaci - RM6/03682

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • manuál realizace projektu Centrum pro sport a volný čas Komín, který tvoří přílohu č. 8a tohoto zápisu,
 • podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Centrum pro sport a volný čas Komín, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 8b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje

 • Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených,
 • Ing. Blanku Šulovou, koordinátora EU Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádostí o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.


***
3.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit

 • dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Centrum pro sport a volný čas Komín,
 • předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

***
úkol č.: [R6/052/32]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2012-01-31]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

30.

Přesun a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - leden 2012 - návrh rozpočtového opatření - RM6/03663

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Řeřicha, vedoucí Oddělení implementace evropských fondů MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • zařazení investiční akce ORG 2919 "Vila Tugendhat: Interiér RAW, zahradní úpravy" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 2.750 tis. Kč a dobou realizace 2012 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,
 • rozpočtové opatření dle tabulky za účelem zapojení a přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

34.

Projekt Vila Tugendhat - rozhodnutí s podmínkami o poskytnutí dotace - změna - RM6/03665

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) z Integrovaného operačního programu na projekt "Vila Tugendhat".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu, včetně prohlášení v nich obsažených, na projekt "Vila Tugendhat".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

36.

Projekt Sanace skalního řícení v ulici Pod Horkou, MČ Brno-Bystrc - posouzení projektu - RM6/03646

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí posouzení projektu Sanace skalního řícení v ulici Pod Horkou, MČ Brno-Bystrc.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • posouzení projektu Sanace skalního řícení v ulici Pod Horkou, MČ Brno-Bystrc,
 • přípravu žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt Sanace skalního řícení v ulici Pod Horkou, MČ Brno-Bystrc, v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.


3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit RMB zajistit přípravu žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt Sanace skalního řícení v ulici Pod Horkou, MČ Brno-Bystrc, v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
Termín: do 31. 7. 2012

Schváleno jednomyslně 9 členy.

21.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 214/2 a záměr prodeje pozemků p. č. 214/19, 214/20, 214/23, 214/24 a 214/25, vše v k. ú. Bohunice - RM6/03689

Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě názvu materiálu.


1.RMB bere na vědomí žádost Martina Řičánka o pronájem části pozemku
- p. č. 214/2 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 34 m²

v k. ú. Bohunice.

2.RMB souhlasí

 • se záměrem pronájmu části pozemku

- p. č. 214/2 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 34 m²

v k. ú. Bohunice,

 • se záměr prodeje částí pozemku

- p. č. 214/2 - ost. plocha, jiná plocha, vzniklých na základě geometrického plánu č. 1194-5196/2010 a označených tímto geometrickým plánem jako pozemky
- p. č. 214/19 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 48 m²
- p. č. 214/20 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 28 m²
- p. č. 214/23 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 38 m²

- p. č. 214/24 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 41 m²
- p. č. 214/25 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 37 m²

vše v k. ú. Bohunice.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků

 • p. č. 214/19 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 48 m²

v k. ú. Bohunice,
Květuši Rampulové, Ing. Čestmíru Komínkovi, Taťáně Komínkové a Radomilu Říčkovi za dohodnutou kupní cenu 109.768,- Kč,

 • p. č. 214/20 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 28 m²

v k. ú. Bohunice,
Evě Vavrušové za dohodnutou kupní cenu 64.448,- Kč,

 • p. č. 214/23 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 38 m²

v k. ú. Bohunice,
Janě Drchalové za dohodnutou kupní cenu 87.108,- Kč,

 • p. č. 214/24 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 41 m²

v k. ú. Bohunice,
manželům Janu a Haně Hanušovým za dohodnutou kupní cenu 93.906,- Kč,

 • p. č. 214/25 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 37 m²

v k. ú. Bohunice,
Ladislavu Konečnému za dohodnutou kupní cenu 84.842,- Kč

a za podmínek kupních smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

35.

Projekt Rozšíření ubytovací kapacity pro osoby společensky nepřizpůsobené v podkroví Azylového domu Křenová - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - RM6/03684

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Řeřicha, vedoucí Oddělení implementace evropských fondů MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem Rozšíření ubytovací kapacity pro osoby společensky nepřizpůsobené v podkroví Azylového domu Křenová.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

37.

Integrovaný plán rozvoje města Brna I: Komplexní regenerace historického centra včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o realizaci - RM6/03664

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • změnu přílohy č. 86b Z6/011. zasedání ZMB konaného dne 6. 12. 2011, bod č. 106,
 • nový text dodatku č. 1 ke smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Brna "Komplexní regenerace historického centra, včetně rozvoje služeb pro cestovní ruch".


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

38.

Soudní spor mezi statutárním městem Brnem a společností S.O.S.zvířatům, spol. s r. o. - podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR - RM6/03653

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí s podáním dovolání k Nejvyššímu soudu ČR proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 37 Co 162/2009 ze dne 8. 11. 2011 v právní věci žalobce S.O.S.zvířatům, spol. s r. o., proti statutárnímu městu Brnu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

39.

Návrh na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2012 (program I) - návrh rozpočtového opatření - RM6/03661

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v celkové výši 44.050 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2012 z ORJ 7200 - Odbor sociální péče (včetně § a položek) uvedeným v tabulce "Návrh dotací nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby pro rok 2012 - program I",
 2. uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených dle bodu 1.a) dle "vzorové smlouvy na poskytnutí dotací nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby pro rok 2012",
 3. rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků z rozpočtu města Brna pro rok 2012 z ORJ 7200 na odpovídající paragrafy a položky dle tabulky, v souladu s rozpočtovou skladbou v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

40.

Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených v rozpočtu města Brna na rok 2012 s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna - RM6/03662

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených v rozpočtu města Brna na rok 2012 s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna dle "Přehledu organizací" za "Podmínek uzavíraných smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2012 organizacím poskytujícím služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

41.

Smlouva o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Pavlem Sedlmajerem - RM6/03668

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Pavlem Sedlmajerem, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

42.

Zpětvzetí výpovědi Janu Hrabalovi z pronájmu nebytových prostor v objektu Domu pánů z Kunštátu v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/03685

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o technicky upraveném usnesení ve variantě II.


1.RMB bere na vědomí žádost Jana Hrabala, s místem podnikání Vltavská 610/8, 625 00 Brno-Starý Lískovec, o vzetí zpět výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 73072007 ze dne 20. 12. 2011.

2.RMB neschvaluje zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 73072007 ze dne 14. 8. 2007 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Janem Hrabalem, s místem podnikání Vltavská 610/8, 625 00 Brno-Starý Lískovec.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

43.

Návrh dodatku č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Nemocnice Milosrdných bratří, úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Milosrdných bratří - RM6/03669

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • dodatek č. 6 ke zřizovací listině Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace,
 • úplné znění zřizovací listiny Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvkové organizace.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

44.

Změna přílohy č. 87b usnesení RMB č. R6/049, bod č. 137 "Seznam lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty" a záměr pronájmu části místní komunikace - RM6/03675

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.


 

45.

Projekt IPRM IOP "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3" - rozhodnutí o poskytnutí dotace - návrh na změnu přílohy usnesení - RM6/03683

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu příloh č. 61a a 61b Z6/010. zasedání ZMB konaného dne 8. 11. 2011, bod č. 85. Změna příloh spočívá v novém textu rozhodnutí o poskytnutí dotace "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3" a v novém textu podmínek, včetně prohlášení v nich obsažených, rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Spolková 3".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

46.

Projekt "Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" - změna složení Implementační jednotky investora (PIU) - RM6/03677

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění usnesení R6/039. schůze RMB konané dne 29. 9. 2011, bod č. 82, které zní:

"RMB jmenuje implementační jednotku investora (PIU) v následujícím složení:

 • Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
 • MVDr. Vlastimil Žďárský - člen RMB
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB - odpovědný zástupce za statutární město Brno
 • Ing. Josef Gogela - vedoucí ÚT MMB - koordinátor útvarů MMB
 • Ing. Karel Komzák - výkonný vedoucí skupiny pro soubor dostavby a rekonstrukcí kmenových stok a soubor plošných odkanalizování městských částí - odpovídá za komplexní plnění povinností investora při výstavbě dle červené knihy FIDIC
 • Ing. Hubert Janoušek - člen skupiny pro soubor plošných odkanalizování městských částí
 • Ing. Jana Němečková - členka skupiny pro soubor plošných odkanalizování městských částí
 • Ing. Hana Říhová - členka skupiny pro soubor dostavby a rekonstrukcí kmenových stok
 • Ing. David Kutěj - člen skupiny pro soubor dostavby a rekonstrukcí kmenových stok
 • Ing. Věra Sokolářová - členka skupiny pro soubor dostavby a rekonstrukcí kmenových stok"

takto:

RMB jmenuje implementační jednotku investora (PIU) v následujícím složení:

 • Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
 • MVDr. Vlastimil Žďárský - člen RMB
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB - odpovědný zástupce za statutární město Brno
 • Ing. Ladislav Juříček - vedoucí ÚT MMB - koordinátor útvarů MMB
 • Ing. Karel Komzák - výkonný vedoucí skupiny pro soubor dostavby a rekonstrukcí kmenových stok a soubor plošných odkanalizování městských částí - odpovídá za komplexní plnění povinností investora při výstavbě dle červené knihy FIDIC
 • Ing. Hubert Janoušek - člen skupiny pro soubor plošných odkanalizování městských částí
 • Ing. Jana Němečková - členka skupiny pro soubor plošných odkanalizování městských částí
 • Ing. Hana Říhová - členka skupiny pro soubor dostavby a rekonstrukcí kmenových stok
 • Ing. David Kutěj - člen skupiny pro soubor dostavby a rekonstrukcí kmenových stok
 • Ing. Věra Sokolářová - členka skupiny pro soubor dostavby a rekonstrukcí kmenových stok


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

48.

Dodatek č. 6 Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, v platném znění - RM6/03680

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 6 Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv, v platném znění, který tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá vedoucím útvarů MMB prokazatelně seznámit s tímto dodatkem č. 6 metodiky příslušné pracovníky útvaru.
***
úkol č.: [R6/052/48/01]
zodpovídá: všichni vedoucí odborů a úseků [3101]
termín: [bezodkladně]

***
3.RMB ukládá vedoucím odvětvových odborů MMB prokazatelně seznámit s tímto dodatkem č. 6 metodiky ředitelky/le příspěvkových organizací v působnosti jejich odboru.
***
úkol č.: [R6/052/48/02]
zodpovídá: OŽP, OZ, OSP, OK, OŠMT MMB [10,19,20,12,18]
termín: [bezodkladně]

***
4.RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB informovat o přijetí dodatku č. 6 metodiky městské části a obchodní společnosti, ve kterých má město majoritní majetkovou účast.
***
úkol č.: [R6/052/48/03]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

47.

"Zavedení služby tísňové péče pro seniory" - zadání veřejné zakázky - RM6/03704

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 

50.

Aktualizované vyjádření statutárního města Brna k dokumentaci pro územní řízení "Polyfunkční objekt s převahou parkovacích stání - Koliště/Vlhká" (tzv. Edison centrum) - RM6/03698

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje aktualizované vyjádření statutárního města Brna k dokumentaci pro územní řízení "Polyfunkční objekt s převahou parkovacích stání - Koliště/Vlhká" (tzv. Edison centrum), které tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

52.

Dohoda o zrušení výpovědi a dohoda o zrušení smluv s Alenou Weberovou - zajištění úklidu objektů ve vlastnictví statutárního města Brna - RM6/03699

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dohodu o zrušení výpovědi a dohodu o zrušení smluv uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako odběratelem a

 • Alenou Weberovou

IČ 426 85 133
s místem podnikání Malinovského nám. 3, 602 00 Brno,

jako dodavatelem, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody o zrušení výpovědi a dohody o zrušení smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

53.

Dodatky k dohodám o zrušení výpovědí a dohodám o zrušení smluv - zajištění úklidu objektů ve vlastnictví statutárního města Brna - RM6/03700

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • dodatek č. 1 k dohodě o zrušení výpovědi a dohodě o zrušení smlouvy uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a spol. SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r. o., který tvoří přílohu č. 13a tohoto zápisu,
 • dodatek č. 1 k dohodě o zrušení výpovědi a dohodě o zrušení smlouvy uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a spol. SIMACEK HS, spol. s r. o., který tvoří přílohu č. 13b tohoto zápisu,
 • dodatek č. 1 k dohodě o zrušení výpovědi a dohodě o zrušení smluv o dílo uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a spol. SMÍTKO s. r. o., který tvoří přílohu č. 13c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatků k dohodám o zrušení výpovědí a dohodám o zrušení smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

54.

"Přístavba MŠ Tumaňanova 59, Brno-Mokrá Hora" - zrušení zadávacího řízení - RM6/03705

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 55 a 56.


1.RMB ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku "Přístavba MŠ Tumaňanova 59, Brno-Mokrá Hora" dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/052/54]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

55.

"ZŠ Brno, Hroznová 1 - nástavba tělocvičny - vybudování jazykové učebny" - zrušení zadávacího řízení - RM6/03708

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku "ZŠ Brno, Hroznová 1 - nástavba tělocvičny - vybudování jazykové učebny" dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/052/55]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

56.

"Areál volného času při ulici Mírová u pramene sv. Floriána" - zrušení zadávacího řízení - RM6/03707

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku "Areál volného času při ulici Mírová u pramene sv. Floriána" dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách.
***
úkol č.: [R6/052/56]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

57.

Smlouva o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2012 a dodatek č. 2 ke smlouvě o podnájmu plochy na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2012 - RM6/03711

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • smlouvu o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2012 mezi Havel, Holásek & Partners s. r. o., advokátní kancelář, Crest Communications a. s. a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu,
 • dodatek č. 2 ke smlouvě č. 0019110304235 o podnájmu plochy na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2012 ze dne 26. 9. 2011 mezi Crest Communications a. s. a statutárním městem Brnem, který tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smlouvy a dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

58.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s. - určení mzdy generálnímu řediteli společnosti - RM6/03706

Bylo hlasováno po delší rozpravě o doplněném materiálu.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s.,

 • určuje, na základě ust. § 66d zákona č. 351/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, výši mzdy generálnímu řediteli spol. Dopravní podnik města Brna, a. s., od 1. 1. 2012 po dobu výkonu funkce, pokud nebude rozhodnuto jinak. Návrh výše mzdy generálního ředitele spol. Dopravní podnik města Brna, a. s., tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena u spol. Dopravní podnik města Brna, a. s.,
 • pověřuje primátora města Brna vydat "Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady" v souladu s přijatým usnesením.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

59.

Zavedení systému elektronické podpory zápisu dětí do mateřských škol v městě Brně - RM6/03713

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 
 
 

60.

Vila Tugendhat - návrh dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo se společností UNISTAV a. s.

K tomuto bodu nebyl předložen písemný materiál. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení tohoto bodu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.

 
 
 

10.

Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 6/2011 - zajištění organizace dopravy v klidu na rok 2012 - RM6/03671

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB, a Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.


 
 
 

 

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/012


 
RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vyřadit z programu zasedání ZMB č. Z6/012, které se bude konat od 24. 1. 2012, následující body:

 

 • Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemků, budoucí kupní smlouvě, budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouvě

 • Návrh na změnu usnesení Z6/010. zasedání ZMB, bod č. 83 - návrh bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Ponava do majetku města Brna, budoucí směny nebo budoucího prodeje pozemků v k. ú. Ponava a plánovací smlouvy se společností ACB Ponava, s. r. o.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


 

 1. Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna
 2. Informativní zpráva - přehled o zadaných veřejných zakázkách malého rozsahu za 2. pololetí roku 2011
 3. Informativní zpráva - přehled zadaných studií a projektů za 4. čtvrtletí 2011
 4. Informativní zpráva - přehled probíhajících soudních sporů

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 

Ověřovatelé:

Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., v. r.
JUDr. Jiří Oliva, v. r.

 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

 
V Brně dne 18. 1. 2012
Zapsala Marcela Marečková