Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/123
konané dne 4. prosince 2013

 

 

 

Program:

1a.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna - RM6/09568

1b.

Termíny schůzí RMB v roce 2014 - RM6/09602

1c.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Oříšek Brno, Ořešín 57 - RM6/09571

1d.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Brno, Šromova 55 - RM6/09637

61.

Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v dozorčí radě společnosti Veletrhy Brno, a. s. - RM6/09666

1e.

Návrh na změnu programu zasedání ZMB č. Z6/029

2.

Záměr prodeje pozemku p. č. 2501/2 a části pozemku p. č. 2501/4, návrh na zřízení věcného břemene na částech pozemku p. č. 2501/4, vše v k. ú. Žebětín - RM6/09619

3.

Žádost městské části Brno-Žebětín o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Žabka, Drdy 25 v Brně-Žebětíně" - RM6/09605

4.

Projekt "Výsadba a regenerace izolační zeleně Brno-Žebětín - ul. Ostrovačická - rozhodnutí o poskytnutí dotace" - RM6/09611

5.

12 smluv o nájmu nebytových prostor v objektu Milady Horákové 18 - RM6/09440

6.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/09636

8.

Jmenování Mgr. Petry Šternberské Pospíšilové likvidátorkou Prádelen a čistíren Brno, státního podniku, v likvidaci, mandátní smlouva - RM6/09608

9.

Prohlášení hrobu prof. Ing. Karla Rysky za čestný - RM6/09606

10.

Uložení ostatků Zory Šemberové na čestném pohřebišti města Brna - RM6/09607

11.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu MU v Bohunicích, 2. etapa" - RM6/09560

12.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Luční I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/09590

13.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Zeleného I - drobná rekonstrukce na vodovodní síti" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/09591

14.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/09592

17.

Budoucí nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům p. č. 601 a 605 v k. ú. Stranice pro stavbu "Dopravní telematika 2010-2013, část I Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ, etapa 1, 9.02 Úvoz - Údolní" - RM6/09574

18.

Budoucí nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k budově č. p. 244 na pozemku p. č. 605 v k. ú. Stranice pro stavbu "Dopravní telematika 2010-2013, část I - Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ, etapa 1, 9.03 Úvoz Tvrdého" - RM6/09573

19.

Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům v k. ú. Královo Pole pro stavbu " Silnice I/42 Brno,VMO Dobrovského B" - RM6/09570

20.

Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům v k. ú. Žabovřesky pro stavbu " Silnice I/42 Brno,VMO Dobrovského B" - RM6/09569

21.

Záměr vložení nepeněžitého vkladu - pozemku v k. ú. Město Brno dotčeném stavbou "Parkovací objekt - ulice Panenská" do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/09530

22.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu Ostopovice - RM6/09567

24.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Realizace skladebných částí ÚSES - interakční prvek V Zátiší - doplnění" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/09622

23.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Polyfunkční objekt DORN" k. ú. Trnitá. MČ Brno-střed - RM6/09600

25.

Tvorba a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - prosinec 2013 - změna celkových nákladů, návrh rozpočtového opatření - RM6/09604

26.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Patentový a licenční fond" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - RM6/09625

27.

Projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách - posouzení projektu - RM6/09621

28.

Střednědobé výhledy finančního hospodaření příspěvkových organizací v působnosti Odboru životního prostředí MMB na období 2014 - 2016 - RM6/09620

29.

Dodatek č. 10 Protokolu o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Správě hřbitovu města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/09565

30.

Vzor smlouvy o nájmu hrobového místa - RM6/09564

31.

Pronájem nebytových prostor restaurace - kavárny v objektu Besedního domu v k. ú. Město Brno - RM6/09650

32.

Pronájem nebytových prostor - prodejny v areálu hradu Špilberk v k. ú. Město Brno - RM6/09649

33.

Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. 0071110302608 o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a ViaFit, s.r.o. - RM6/09593

34.

Uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 74 04 2 017, uzavřené dne 9. dubna 2004 - RM6/09587

35.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci - RM6/09624

36.

Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB pro rok 2013 - RM6/9623

38.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení - RM6/09575

39.

"Neinvestiční dotace na činnost Jednotných kontaktních míst (JKM) zřizovaných podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb" - RM6/09589

40.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Václavská 1 - oprava fasády, výměna oken, zateplení a oprava bytu" uzavíraný se společností l. VASTO spol, s r. o. - RM6/09578

42.

Záměr prodeje pozemku p. č. 216/1 v k.ú. Žebětín - RM6/09617

41.

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na akci "Josefská 4 - oprava uliční a dvorní fasády a výměna oken a dveří do dvora" uzavřené se společností PSK Group, spol, s r. o. - RM6/09579

43.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 455/1, p. č. 460 a p. č. 998/10 v k.ú. Starý Lískovec - RM6/09616

44.

Návrh prodeje pozemků p. č. 214/29, p. č. 214/30 a p. č. 214/35 v k. ú. Bohunice v ul. Nové Nivky - RM6/09618

45.

Návrh prodeje pozemků v k. ú. Žabovřesky - lokalita Bochořákova - RM6/09638

46.

Změna usnesení schůze RMB č. R6/102, konané dne 7. 5. 2013, bod č. 5 - návrh prodeje pozemků p. č. 470/7, 470/8 v k.ú. Staré Brno - RM6/09615

47.

Nabídka na nabytí budovy Cejl č. or. 21a, č. p. 823 a pozemku p. č. 721/2, vše v k. ú. Zábrdovice - RM6/09613

48.

Návrh směny nemovitostí v k. ú. Sadová, návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě - projekt "Obytný soubor Sadová - Na Výsluní, hlavní komunikace a inženýrské sítě" - RM6/09652

49.

Předchozí souhlas Rady města Brna k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 157 v k. ú. Sadová Městskou částí Brno-Královo Pole za účelem výstavby a provozování mateřské školy - RM6/09632

50.

Předchozí souhlas Rady města Brna k uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě na pronájem areálu koupaliště Dobrovského Brno, částí pozemků p. č. 3748/1, 3748/2, 3748/3, 3748/4 v k.ú. Královo Pole, Městskou části Brno-Královo Pole za účelem přístavby polyfunkčního objektu Dobrovského č. p. 96 - RM6/09631

51.

Zřízení věcného břemene umístění objektů trafostanic ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. na částech pozemků p. č. 2/5 v k. ú. Řečkovice a p. č. 1893/5 v k. ú. Maloměřice - RM6/09614

52.

Návrh obecného postupu mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti odevzdání pozemků, event. podílů na pozemcích.
Návrh vypořádání soudních řízení na základě vydaných nepravomocných rozsudků soudu I. stupně na základě žalob DRUŽBA, SBD proti statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti splnění povinnosti žalobce převést na žalovaného vlastnické právo k pozemkům (odevzdat pozemky)
- RM6/09629

54.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v souvislosti s organizačními změnami - RM6/09628

55.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Tisk knihy Dějiny Brna 2" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/09633

56.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 547/1 a 547/2 v k. ú. Staré Brno z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/09643

53.

Návrh na změnu investičního transferu MČ Brno-Bystrc - návrh rozpočtového opatření - RM6/09630

57.

Zpráva o průběhu konání valné hromady společnosti Automotodrom Brno, a. s., ze dne 26. 11. 2013 - RM6/09645

58.

Aplikace nové právní úpravy platné od 1. 1. 2014 na postavení obchodních společností se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna - RM6/09644

59.

Návrh směny nemovitostí v k. ú. Sadová, návrh darovací smlouvy, návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě - projekt "Obytný soubor Sadová - hlavní komunikace a inženýrské sítě", záměr prodeje části pozemku v k. ú. Sadová - RM6/09653

60.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Městského divadla v Brně uzavřené se společností COSMETIC MAEDYCOS STUDIO, s. r. o. - RM6/09648

62.

Optimalizace daňového zatížení - nabídka společnosti BDO Tax s. r. o. - RM6/09670

63.

Informace náměstkyně primátora města Brna Ing. Jany Bohuňovské o záměru předložit návrh na změnu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 - RM6/09665

64.

Pronájem a návrh budoucího prodeje pozemků (částí pozemků) p. č. 2828/1, 2828/6, 2844/1, 2854/2, 2858/1, vše v k. ú. Černovice (lokalita BZP ČT) - RM6/09654

65.

Návrh směny pozemků v k. ú. Trnitá a v k. ú. Staré Brno a budovy bez č. p./č. e. umístěné na pozemku p. č. 1333/2 v k. ú. Staré Brno se společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s. - změna usnesení - RM6/09671

66.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Divadlo Radost, příspěvkovou organizaci - RM6/09658

 

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/029

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


 

Bod 23 byl projednán po bodě 24.
Bod 41 byl projednán po bodě 42.
Bod 53 byl projednán po bodě 56.
Bod 61 byl projednán po bodě 1d.


 
 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

7.

Návrh soudního smíru - xxxxxxxxxxxxxxxxx

15.

"Brno - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova" - návrh smlouvy o úpravě práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáváním a následnou realizací veřejné zakázky

16.

"Zahrada v pohybu" - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností ZEMAKO, s. r. o.

37.

Žádost společnosti Triumph group, s. r. o., o mimosoudní narovnání - RM6/09586


 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:

Vít Blaha.

 
 

1a.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna - RM6/09568

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných Radě města Brna a způsob jejich řešení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1b.

Termíny schůzí RMB v roce 2014 - RM6/09602

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB bere na vědomí navržené termíny schůzí RMB v roce 2014.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1c.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Oříšek Brno, Ořešín 57 - RM6/09571

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB jmenuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 166 odst. 2 a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 1.1. 2014 na místo ředitelky MŠ Oříšek Brno, Ořešín 57, Mgr. Petru Kalašovou, a to na dobu šesti let.

2. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění s účinností k 1. 1. 2014 plat ředitelce MŠ Oříšek Brno, Ořešín 57, Mgr. Petře Kalašové z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky MŠ Oříšek Brno, Ořešín 57, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.
***
úkol č.: [R6/123/1c]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1d.

Jmenování a stanovení platu ředitelky MŠ Brno, Šromova 55 - RM6/09637

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB jmenuje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 166 odst. 2 a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 1. 1. 2014 na místo ředitelky MŠ Brno, Šromova 55, Petru Putnovou, a to na dobu šesti let.

2.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností k 1. 1. 2014 plat ředitelce MŠ Brno, Šromova 55, Petře Putnové z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky MŠ Brno, Šromova 55, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.
***
úkol č.: [R6/123/1d]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

61.

Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v dozorčí radě společnosti Veletrhy Brno, a. s. - RM6/09666

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě usnesení.


1.RMB bere na vědomí odstoupení Bc. Romana Onderky, MBA, z funkce člena dozorčí rady společnosti Veletrhy Brno, a. s., ze dne 4. 12. 2013.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna, v souladu s ust. § 84 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dát návrh na zvolení nového zástupce statutárního města Brna do funkce člena dozorčí rady společnosti Veletrhy Brno, a. s.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

1e.

Návrh na změnu programu zasedání ZMB č. Z6/029

K tomuto bodu nebyl předložen písemný materiál. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zařadit do programu zasedání ZMB č. Z6/029, které se bude konat od 10. 12. 2013, následující bod:

 • Návrh na změnu zástupce statutárního města Brna v dozorčí radě společnosti Veletrhy Brno, a. s. - RM6/09666

Schváleno jednomyslně 10 členy.


 
 

2.

Záměr prodeje pozemku p. č. 2501/2 a části pozemku p. č. 2501/4, návrh na zřízení věcného břemene na částech pozemku p. č. 2501/4, vše v k. ú. Žebětín - RM6/09619

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Beran, starosta MČ Brno-Žebětín. Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě I.1).


1.RMB bere na vědomí

 • návrh na dispozici s majetkem města podaný xxxxxxxxxxxxxxxxxx - prodej pozemku p. č. 2501/2 orná půda o výměře 328 m2 a části pozemku p. č. 2501/4 orná půda o výměře 107 m2 (pozemky) a zřízení věcného břemene průchodu přes část pozemku p. č. 2501/4 orná půda o výměře 226 m2 na pozemky, o jejichž prodej žádá, vše v k. ú. Žebětín,
 • návrh na dispozici podaný manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx - zřízení věcného břemene průchodu přes část pozemku p. č. 2501/4 o výměře 113 m2 na pozemek p. č. 2502/1, vše v k. ú. Žebětín,
 • návrh na dispozici podaný xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - zřízení věcného břemene průchodu přes část pozemku p. č. 2501/4 o výměře 226 m2 na pozemek p. č. 2501/3, vše v k. ú. Žebětín
 • přípis xxxxxxxxxxxxxx ze dne 30. 9. 2013, ve kterém podává protinávrh kupní ceny ve výši 570,-Kč/m2.


2. RMB nesouhlasí

 • se zřízením věcného břemene průchodu přes část pozemku p. č. 2501/4 orná půda o výměře 226 m2 na pozemek p. č. 2501/2 a na část pozemku p. č. 2501/4 o výměře 107 m2 , vše v k. ú. Žebětín, ve prospěch xxxxxxxxxxxxxxxx, pro případ, že pozemek p. č. 2501/2 a část pozemku p. č. 2501/4 o výměře 107 m2 v k. ú. Žebětín budou xxxxxxxxxxxxxxxxxxx prodány,
 • se zřízením věcného břemene průchodu přes část pozemku p. č. 2501/4 orná půda o výměře 113 m2 na pozemek p. č. 2502/1, vše v k. ú. Žebětín, ve prospěch manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
 • se zřízením věcného břemene průchodu přes část pozemku p. č. 2501/4 orná půda o výměře 226 m2 na pozemek p. č. 2501/3,vše v k. ú. Žebětín, ve prospěch xxxxxxxxxxxxxxx

3.RMB souhlasí se záměrem prodeje
- pozemku p. č. 2501/2 orná půda o výměře 328 m2

- části pozemku p. č. 2501/4 orná půda o výměře 107 m2

v k. ú. Žebětín

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej
- pozemku p. č. 2501/2 orná půda o výměře 328 m2

- části pozemku p. č. 2501/4 orná půda o výměře 107 m2

v k. ú. Žebětín xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 498.640,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

3.

Žádost městské části Brno-Žebětín o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Žabka, Drdy 25 v Brně-Žebětíně" - RM6/09605

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti městskou částí Brno-Žebětín o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Žabka, Drdy 25 v Brně-Žebětíně", bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje Ing. Víta Berana, starostu MČ, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Žabka, Drdy 25 v Brně-Žebětíně" a k jednání se Státním fondem životního prostředí v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se administrace projektu, konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.

3.RMB požaduje, aby Ing. Vít Beran, starosta MČ Brno-Žebětín, zaslal informativní zprávu o finální podobě žádosti o dotaci Magistrátu města Brna, Oddělení implementace evropských fondů MMB.

 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

4.

Projekt "Výsadba a regenerace izolační zeleně Brno-Žebětín - ul. Ostrovačická - rozhodnutí o poskytnutí dotace" - RM6/09611

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Výsadba a regenerace izolační zeleně Brno-Žebětín - ul. Ostrovačická".

2.RMB schvaluje

 • manuál realizace projektu "Výsadba a regenerace izolační zeleně Brno-Žebětín - ul. Ostrovačická", který tvoří přílohu č. 3a tohoto zápisu,
 • schvaluje text potvrzení o přijetí dotace, které tvoří přílohu č. 3b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB souhlasí s podmínkami poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Výsadba a regenerace izolační zeleně Brno-Žebětín - ul. Ostrovačická", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

4.RMB pověřuje Ing. Víta Berana, starostu MČ Brno-Žebětín podpisem

 • soupisu bankovních účtů přiřazených projektu "Výsadba a regenerace izolační zeleně Brno-Žebětín - ul. Ostrovačická",
 • potvrzením o přijetí dotace.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

5.

12 smluv o nájmu nebytových prostor v objektu Milady Horákové 18 - RM6/09440

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Milady Horákové 18, Brno uzavíranou mezi statutárním městem Brnem, Městskou policií Brno:
- a Kickbox Divila Brno zastoupený Alešem Divilou
- a Karate klub Brno zastoupený Jakubem Doležalem
- a Ing. Petrem Hubem
- a Mgr. Milanem Konopáčem
- a Stanislavou Kovačkovou
- a Bc. Radoslavem Kratochvílem
- a Hynkem Lattenbergrem
- a Janou Šedivou
- a Martinem Strakou (florbal)
- a Martinem Strakou (volejbal)
- a Otakarem Tučkou
- a Aikido Mutokukai Brno zastoupený Mgr. Ing. Jiří Viktorinem, MBA
Smlouvy o nájmu tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje ředitele Městské policie Brno podpisem těchto smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

6.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/09636

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje na základě usnesení Z6/020. Zastupitelstva města Brna, bod 9.D.2, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 5 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

8.

Jmenování Mgr. Petry Šternberské Pospíšilové likvidátorkou Prádelen a čistíren Brno, státního podniku, v likvidaci, mandátní smlouva - RM6/09608

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB jmenuje Mgr. Petru Šternberskou Pospíšilovou likvidátorkou Prádelen a čistíren Brno, státního podniku, v likvidaci.

2.RMB schvaluje mandátní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Mgr. Petrou Šternberskou Pospíšilovou k úkonům potřebným k likvidaci Prádelen a čistíren Brno, státního podniku, v likvidaci, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem výše uvedené mandátní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

9.

Prohlášení hrobu prof. Ing. Karla Rysky za čestný - RM6/09606

Bylo hlasováno po delší rozpravě nejprve o variantě II. předloženého usnesení. Pro tuto variantu hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování - tato varianta nebyla přijata. Následně bylo hlasováno o variantě I. Pro tuto variantu hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování - tato varianta také nebyla přijata.


 

10.

Uložení ostatků Zory Šemberové na čestném pohřebišti města Brna - RM6/09607

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení tohoto materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 

11.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu MU v Bohunicích, 2. etapa" - RM6/09560

Bylo hlasováno po delší rozpravě nejprve o návrhu na změnu usnesení. Pro tento návrh hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování - tento návrh usnesení nebyl přijat. Následně bylo hlasováno o původně předloženém usnesení. Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů, 2 byli proti, 3 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 
 

12.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Luční I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/09590

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Luční I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Sweco Hydroprojekt a. s., odštěpný závod Brno,

Minská 18, 616 00 Brno

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/123/12/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [do 15 dnů od jejího uzavření]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/123/12/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

13.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Zeleného I - drobná rekonstrukce na vodovodní síti" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/09591

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Zeleného I - drobná rekonstrukce na vodovodní síti" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • PROVO, spol. s r. o.,

Hudcova 76, 612 00 Brno

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/123/13]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

14.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/09592

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Zeleného II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Ing. Petr Havlas,***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/123/14/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [do 15 dnů od jejího uzavření]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/123/14/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

17.

Budoucí nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům p. č. 601 a 605 v k. ú. Stranice pro stavbu "Dopravní telematika 2010-2013, část I Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ, etapa 1, 9.02 Úvoz - Údolní" - RM6/09574

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje budoucí nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu, které spočívá v povinnosti strpět umístění, zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění kabelového vedení světelného signalizačního zařízení na pozemcích p. č. 601 a 605 v k. ú. Stranice ve vlastnictví Vysokého učení technického v Brně, a to za jednorázovou úplatu dle Metodiky oceňování věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčených stavbami inženýrských sítí a za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

18.

Budoucí nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k budově č. p. 244 na pozemku p. č. 605 v k. ú. Stranice pro stavbu "Dopravní telematika 2010-2013, část I - Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ, etapa 1, 9.03 Úvoz Tvrdého" - RM6/09573

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje budoucí nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu, které spočívá v povinnosti strpět umístění elektroměrového rozvaděče a kabelového vedení světelného signalizačního zařízení a přístup za účelem provozu, kontroly, údržby, rekonstrukce a oprav tohoto zařízení na fasádě z vnější strany budovy č. p. 244 na pozemku p. č. 605 v k. ú. Stranice ve vlastnictví Vysokého učení technického v Brně, a to za jednorázovou úplatu dle Metodiky oceňování věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčených stavbami inženýrských sítí a za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

19.

Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům v k. ú. Královo Pole pro stavbu " Silnice I/42 Brno,VMO Dobrovského B" - RM6/09570

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 20.


RMB schvaluje zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, které spočívá v povinnosti strpět zřízení, provozování, udržování a opravy podzemního vedení komunikační sítě ve vlastnictví Telefónica Czech Republic, a. s. na pozemcích p. č. 1158, 1204, 1833, 1863, 3631/1, 3631/7, 3631/8, 3706/15, 3711/2, 3712, 3715, 3716/1, 3723, 3724, 5378/2, 5378/3 v k.ú. Královo Pole ve vlastnictví statutárního města Brna v rozsahu vymezeném geometrickými plány č. 2834-37/2013, č. 2237-42/2012, č. 2858-49/2013, č. 2862-52/2013, č. 2838-38/2013 a za podmínek dle smlouvy o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

20.

Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům v k. ú. Zabovřesky pro stavbu " Silnice I/42 Brno,VMO Dobrovského B" - RM6/09569

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, které spočívá v povinnosti strpět zřízení, provozování, udržování a opravy podzemního vedení komunikační sítě ve vlastnictví Telefónica Czech Republic, a. s. na pozemcích p. č. 2375/91, 2375/186, 2375/187, 2375/196, 2375/237, 2375/239, 2375/319, 2375/348, 2375/354, 2375/355, 2375/426, 2375/427, 6043, 6089/2, 6091 v k. ú. Žabovřesky ve vlastnictví statutárního města Brna v rozsahu vymezeném geometrickými plány č. 2179-42/2012, č. 2360-10/2013, č. 2361-11/2013, č. 2395-37/2013 a za podmínek dle smlouvy o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

21.

Záměr vložení nepeněžitého vkladu - pozemku v k. ú. Město Brno dotčeném stavbou "Parkovací objekt - ulice Panenská" do základního kapitálu společnosti Brněnské komunikace a. s. - RM6/09530

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem poskytnutí nepeněžitého vkladu statutárního města Brna tvořeného částí pozemku
- p. č. 502/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o celkové výměře 1116 m2 (pozemek bude oddělen geometrickým plánem)
v k. ú. Město Brno, obec Brno, zapsáno na LV č. 10001
do společnosti Brněnské komunikace a. s. za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

22.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu Ostopovice - RM6/09567

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje připomínky statutárního města Brna k návrhu zadání změny č. 4 Územního plánu Ostopovice, které tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

24.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Realizace skladebných částí ÚSES - interakční prvek V Zátiší - doplnění" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/09622

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě 1).

1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Realizace skladebných částí ÚSES - interakční prvek V Zátiší - doplnění" jako nejvhodnější nabídku dodavatele

 • KAVYL spol. s r. o.,

Mohelno 563,675 75 Mohelno,
IČ: 49975358

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a dodavatelem KAVYL spol. s r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ: 49975358, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

3.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

23.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Polyfunkční objekt DORN" k. ú. Trnitá. MČ Brno-střed - RM6/09600

Dotazy členů RMB zodpověděla Mgr. Ing. Leopoldová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě nejprve o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování. Následně bylo hlasováno o původně předloženém materiálu. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 

25.

Tvorba a přesun finančních prostředků z Fondu kofínancování evropských projektů - prosinec 2013 - změna celkových nákladů, návrh rozpočtového opatření - RM6/09604

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • snížení celkových rozpočtových nákladů projektu ORG 5135 "Zelená mateřská škola Oblá" z 18 826 tis. Kč na 9 850 tis. Kč,
 • rozpočtové opatření dle tabulky za účelem tvorby a přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.


Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

26.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Patentový a licenční fond" - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - RM6/09625

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Nováková, vedoucí Úseku rozvoje města. Bylo hlasováno po delší rozpravě.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním městem Brnem a JIC, zájmovým sdružením právnických osob.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

27.

Projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách - posouzení projektu - RM6/09621

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Nováková, vedoucí Úseku rozvoje města. Bylo hlasováno po delší rozpravě a doplnění usnesení.


1.RMB bere na vědomí posouzení projektu "Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • posouzení projektu "Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách"
 • přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna uložit Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách" v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu, a to za podmínky, že projekt bude realizován bez nároku na nové funkční místo.
Termín: 10. 1. 2014

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

28.

Střednědobé výhledy finančního hospodaření příspěvkových organizací v působnosti Odboru životního prostředí MMB na období 2014 - 2016 - RM6/09620

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 

29.

Dodatek č. 10 Protokolu o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Správě hřbitovu města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/09565

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu navrhovaného Dodatku č. 10 Protokolu o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Dodatku č. 10 Protokolu o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Správě hřbitovů města Brna, příspěvkové organizaci.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

30.

Vzor smlouvy o nájmu hrobového místa - RM6/09564

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje nový vzor smlouvy o nájmu hrobového místa uzavírané mezi statutárním městem Brnem a fyzickými nebo právnickými osobami, ke dni nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nový vzor smlouvy tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

31.

Pronájem nebytových prostor restaurace - kavárny v objektu Besedního domu v k. ú. Město Brno - RM6/09650

Bylo hlasováno po delší rozpravě nejprve o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Následně bylo hlasováno o návrhu na změnu usnesení. Pro tento návrh usnesení hlasovali 4 členové, 3 byli proti, 2 členové se zdrželi hlasování - tento návrh usnesení nebyl přijat. Poté bylo hlasováno o původně předloženém usnesení. Pro toto usnesení hlasovali 2 členové, 1 byl proti, 5 členů se zdrželo hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.

 

32.

Pronájem nebytových prostor - prodejny v areálu hradu Špilberk v k. ú. Město Brno - RM6/09649

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB bere na vědomí protokol o otvírání obálky a posouzení nabídky na pronájem nebytových prostor prodejny s administrativním zázemím v I. NP o celkové výměře 80,78 m² v objektu národní kulturní památky hrad Špilberk, na adrese Špilberk 1, č. p. 210, na pozemku p. č. 672/1 v k. ú. Město Brno.

2.RMB schvaluje pronájem nebytových prostor prodejny s administrativním zázemím v I. NP o celkové výměře 80,78 m² v objektu národní kulturní památky hrad Špilberk, na adrese Špilberk 1, č. p. 210, na pozemku p. č. 672/1, v k. ú. Město Brno Michaele Absolonové s místem podnikání Komenského 159, 664 61 Rajhrad, IČ 719 19 619, za nájemné 158 136,- Kč/rok a za podmínek smlouvy o nájmu nebytových prostor, která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

33.

Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. 0071110302608 o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a ViaFit, s.r.o. - RM6/09593

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě č. 0071110302608 o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a ViaFit, s. r. o., který tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

34.

Uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 74 04 2 017, uzavřené dne 9. dubna 2004 - RM6/09587

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě č. 74 04 2 017 ve znění dodatků č. 1-3, uzavřené dne 9. dubna 2004 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Brněnským lužáneckým tenisovým klubem, se sídlem Lužánecká 7, 602 00 Brno jako nájemcem, který tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

35.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci - RM6/09624

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro - Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci ve výši 1.000.000 Kč jako příspěvek na provoz. Smlouva tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

36.

Aktualizace odpisových plánů příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB pro rok 2013 - RM6/9623

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje aktualizované odpisové plány příspěvkových organizací pro rok 2013
- Městské divadlo Brno, příspěvková organizace,
- Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace,
- Divadlo Radost, příspěvková organizace,
- Filharmonie Brno, příspěvková organizace,
- Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace,
- Muzeum města Brna, příspěvková organizace,
- Dům umění města Brna, příspěvková organizace,
- Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace.
Aktualizované odpisové plány tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

38.

Nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení - RM6/09575

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje nařízení statutárního města Brna, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení, jež tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

39.

"Neinvestiční dotace na činnost Jednotných kontaktních míst (JKM) zřizovaných podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb" - RM6/09589

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu v předpokládané maximální výši 600 000,- Kč na činnost JKM na odboru ŽÚ MMB dle přílohy č. 20 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucí odboru ŽÚ MMB k podpisu žádosti o neinvestiční dotaci a všech souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

40.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Václavská 1 - oprava fasády, výměna oken, zateplení a oprava bytu" uzavíraný se společností l. VASTO spol, s r. o. - RM6/09578

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě b).


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti 1. VASTO spol. s r. o., Na Dolansku 295, 755 01 Vsetín o prodloužení termínu dle smlouvy o dílo č. 6613053881 ze dne 11. 10. 2013 na akci "Václavská 1 - oprava fasády, výměna oken, zateplení a oprava bytu".

2.RMB neschvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6613053881 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a společností

 • VASTO spol. s r.o.,

Na Dolansku 295, 755 01 Vsetín.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB informovat společnost 1. VASTO spol. s r. o., Na Dolansku 295, 755 01 Vsetín o přijetí usnesení Rady města Brna.
***
úkol č.: [R6/123/40]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

42.

Záměr prodeje pozemku p. č. 216/1 v k.ú. Žebětín - RM6/09617

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB bere na vědomí podání paní xxxxxxxxxxxxxxxxx, doručené dne 29. 10. 2013, ve kterém navrhuje snížit kupní cenu na částku 2.200,-Kč/m2, tj. na celkovou částku 136.400,-Kč.

2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 216/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2 v k. ú. Žebětín.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej
- pozemku p. č. 216/1 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 62 m2

v k. ú Žebětín
xxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 161.200,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 1 byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

41.

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na akci "Josefská 4 - oprava uliční a dvorní fasády a výměna oken a dveří do dvora" uzavřené se společností PSK Group, spol, s r. o. - RM6/09579

Dotazy členů RMB zodpověděl Petr Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 

43.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 455/1, p. č. 460 a p. č. 998/10 v k.ú. Starý Lískovec - RM6/09616

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost paní PaedDr. Libuše Rektorové ze dne 16.10.2012 o prodej
- části pozemku p. č. 455/1 o výměře 19 m2
- části pozemku p. č. 460 o výměře 12 m2

- části pozemku p.č. 998/10 o výměře 346 m2

vše v k. ú. Starý Lískovec

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje částí pozemků
- p. č. 455/1 o výměře 19 m2

- p. č. 460 o výměře 12 m2

- p. č. 998/10 o výměře 346 m2

vše v k. ú. Starý Lískovec.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

44.

Návrh prodeje pozemků p. č. 214/29, p. č. 214/30 a p. č. 214/35 v k. ú. Bohunice v ul. Nové Nivky - RM6/09618

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit:

a) prodej pozemků
- p. č. 214/29 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 26 m2

- p. č. 214/35 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m2,
vše v k. ú. Bohunice, o celkové výměře 31 m2,
xxxxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxxxxxxx (id. 1/2) za dohodnutou kupní cenu 68.704,- Kč a zřízení věcného břemene k části pozemku p. č. 214/29 v k. ú. Bohunice, spočívajícího v povinnosti respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu DN 100 a k části pozemku p. č. 214/35 v k. ú. Bohunice, spočívajícího v povinnosti respektovat uložení vodovodního řadu DN 100 s koncovým hydrantem včetně jeho ochranného pásma ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

b) prodej pozemku
- p. č. 214/30 ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 30 m2
v k. ú. Bohunice,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 66.520,- Kč a zřízení věcného břemene k části pozemku p. č. 214/30 v k.ú. Bohunice, spočívajícího v povinnosti respektovat uložení vodovodního řadu DN 100 s koncovým hydrantem včetně jeho ochranného pásma a ochranné pásmo kanalizační stoky DN 300 ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

a za podmínek kupních smluv a smluv o zřízení věcných břemen.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

45.

Návrh prodeje pozemků v k. ú. Žabovřesky - lokalita Bochořákova - RM6/09638

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí skutečnost, že společnost WALER, spol. s r. o., uhradila kauci ve výši 900.000,- Kč a uzavřela Smlouvu o složení a užití kauce.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej celého souboru pozemků:

 • p. č. 5489/1 zahrada, o vým. 1.140 m²

 • p. č. 5489/2 zast. plocha a nádv., o vým. 17 m²
 • p. č. 5490/1 zahrada, o vým. 427 m²
 • p. č. 5490/2 zahrada, o vým. 88 m²
 • p. č. 5491 zast. plocha a nádv., o vým. 16 m²
 • p. č. 5492/1 ost. plocha, neplodná půda, o vým. 27 m²

 • p. č. 5492/2 zast. plocha a nádv., o vým. 16 m²
 • p. č. 5492/3 zast. plocha a nádv., o vým. 15 m²
 • p. č. 5492/4 ost. plocha, neplodná půda, o vým. 2.024 m²
 • p. č. 5492/5 zast. plocha a nádv., o vým. 16 m²

 • p. č. 5493/1 zahrada, vým. 448 m²
 • p. č. 5493/2 zahrada, vým. 130 m²
 • p. č. 5494/1 zahrada, vým. 1.790 m²

  v k. ú. Žabovřesky,
  společnosti WALER, spol. s r. o., za dohodnutou kupní cenu 8.615.600,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   

 • 46.

  Změna usnesení schůze RMB č. R6/102, konané dne 7. 5. 2013, bod č. 5 - návrh prodeje pozemků p. č. 470/7, 470/8 v k.ú. Staré Brno - RM6/09615

  Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě I. Pro tuto variantu hlasovali 3 členové, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


   

  47.

  Nabídka na nabytí budovy Ceil č. or. 21a, č. p. 823 a pozemku p. č. 721/2, vše v k. ú. Zábrdovice - RM6/09613

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1.RMB bere na vědomí
  - nabídku pana xxxxxxxxxxxxx ze dne 21. 10. 2013 na prodej dále uvedených nemovitostí s návrhem kupní ceny ve výši 10.627.780,-Kč,
  - skutečnost, že předmětné nemovitosti jsou zatíženy zástavním právem smluvním zřízeným ve prospěch České spořitelny, a. s. ve výši 7.517.500,- Kč.

  2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s nabytím nemovitostí
  - budovy Cejl č. or. 21a, č. p. 823 postavené na pozemku p. č. 721/2
  - pozemku p. č. 721/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 1.688 m2

  vše v k.ú. Zábrdovice
  za kupní cenu 10.627.780,-Kč z vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  48.

  Návrh směny nemovitostí v k. ú. Sadová, návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě - projekt "Obytný soubor Sadová - Na Výsluní, hlavní komunikace a inženýrské sítě" - RM6/09652

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1.RMB bere na vědomí

  • žádost společnosti BRNO Properties PROJECT 21 a. s. ze dne 11. 10. 2013 obsahující výzvu k uzavření směnné smlouvy,
  • stav splnění podmínek z budoucí směnné smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a spol. BRNO Properties PROJECT 21 a. s. dne 15. 7. 2011,
  • možné daňové dopady týkající se daně z převodu nemovitosti a daně z přidané hodnoty v případě realizace směny po 31. 12. 2013.


  2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit v návaznosti na smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy uzavřenou mezi statutárním městem Brnem a spol. BPP 21 dne 15. 7. 2011

  A) směnu
  - budovy č. p. 2 část obce Sadová, způsob využití rodinný dům, postavené na pozemku označeném dle geometrického plánu č. 512-88/2012 jako p. č. 249/1
  - pozemku p. č. 250 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m²

  - pozemku p. č. 249/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 77 m² vzniklého dle geometrického plánu č. 512-88/2012 z části p. č. 249 zastavěná plocha a nádvoří

  - pozemku p. č. 249/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 119 m² vzniklého dle geometrického plánu č. 512-88/2012 z části p. č. 249 zastavěná plocha a nádvoří
  - pozemku p. č. 251/1 zahrada o výměře 1458 m² vzniklého dle geometrického plánu č. 512-88/2012 z části p. č. 251 zahrada
  - pozemku p. č. 251/5 zahrada o výměře 1473 m² vzniklého dle geometrického plánu č. 512-88/2012 z části p. č. 251 zahrada

  vše v k.ú. Sadová,
  ve vlastnictví statutárního města Brna

  za pozemky

 • p. č. 246 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m²
 • p. č. 259 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m²

 • p. č. 254/2 zahrada o výměře 364 m²
 • p. č. 257/2 zahrada o výměře 382 m²
 • p. č. 258/2 zahrada o výměře 207 m²
 • p. č. 260/2 zahrada o výměře 421 m²

 • p. č. 260/12 zahrada o výměře 61 m²
 • p. č. 261/14 zahrada o výměře 482 m²
 • p. č.266/6 orná půda o výměře 546 m²
  - p. č. 248/4 zahrada o výměře 542 m² vzniklý dle geometrického plánu č. 571-187/2013 sloučením části "a" p. č. 245 o výměře 219 m² zahrada a části "b" p. č. 248 o výměře 323 m² zahrada
  - p. č. 252/4 zahrada o výměře 367 m² vzniklý dle geometrického plánu č. 571-187/2013 z části p. č. 252 zahrada
  vše v k.ú. Sadová,
  ve vlastnictví společnosti BRNO Properties PROJECT 21 a. s.:

  s doplatkem ve výši 390 300,- Kč ze strany spol. BRNO Properties PROJEKT 21 a. s.
  a za podmínek směnné smlouvy,

  B) dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 0063101704367 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností BRNO Properties PROJECT 21 a. s., jehož předmětem je doplnění odst. 7 do čl. III plánovací smlouvy stanovujícího

  • povinnost společnosti BRNO Properties PROJECT 21 a. s. zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za porušení závazků sjednaných v odst. 4 čl. III plánovací smlouvy bez ohledu na zavinění a v každém jednotlivém případě,
  • povinnost společnosti BRNO Properties PROJECT 21 a. s. zaplatit vedle smluvní pokuty v plné výši škodu způsobenou porušením svého závazku.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   

 • 49.

  Předchozí souhlas Rady města Brna k uzavření smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 157 v k. ú. Sadová Městskou částí Brno-Královo Pole za účelem výstavby a provozování mateřské školy - RM6/09632

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1.RMB bere na vědomí žádost MČ Brno-Královo Pole o udělení předchozího souhlasu Rady města Brna s podmínkami nájemního vztahu na pronájem části pozemku p. č. 157 v k. ú. Sadová ze dne 21. 10. 2013, doplněnou přípisem ze dne 8. 11. 2013 a přípisem ze dne 22. 11. 2013 ve věci výše nájmu.

  2.RMB uděluje MČ Brno-Královo Pole předchozí souhlas dle ustanovení čl. 75, odst. 4, písm. a) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku:
  - části p. č. 157 orná půda o výměře 2.100 m2
  v k. ú. Sadová
  za účelem výstavby a provozování mateřské školy zajišťované společnostmi IMPERA invest, s. r. o. a IMPERA ŽSD uzavřený investiční fond, a. s. a za podmínek uvedených v nájemní smlouvě, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

   

  50.

  Předchozí souhlas Rady města Brna k uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě na pronájem areálu koupaliště Dobrovského Brno, částí pozemků p. č. 3748/1, 3748/2, 3748/3, 3748/4 v k.ú. Královo Pole, Městskou části Brno-Královo Pole za účelem přístavby polyfunkčního objektu Dobrovského č. p. 96 - RM6/09631

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I. Pro tuto variantu hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


   

  51.

  Zřízení věcného břemene umístění objektů trafostanic ve vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. na částech pozemků p. č. 2/5 v k. ú. Řečkovice a p. č. 1893/5 v k. ú. Maloměřice - RM6/09614

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje zřízení věcných břemen umístění, provozu, údržby a oprav staveb trafostanic na pozemcích
  - části p. č. 2/5 zahrada, o výměře 77 m2
  v k. ú. Řečkovice
  za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 161.700,- Kč + DPH
  - části p. č. 1893/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2

  v k. ú. Maloměřice
  za dohodnutou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 14.000,- Kč + DPH ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněného z věcných břemen, a k tíži statutárního města Brna, jako vlastníka pozemků a za podmínek smluv o zřízení věcného břemene, které tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  52.

  Návrh obecného postupu mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti odevzdání pozemků, event. podílů na pozemcích.
  Návrh vypořádání soudních řízení na základě vydaných nepravomocných rozsudků soudu I. stupně na základě žalob DRUŽBA, SBD proti statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti splnění povinnosti žalobce převést na žalovaného vlastnické právo k pozemkům (odevzdat pozemky)
  - RM6/09629

  Bylo hlasováno po delší rozpravě.


  1.RMB bere na vědomí

  - přípis DRUŽBA, SBD zn. PSBD-35/2013 ze dne 22. 7. 2013 ve věci návrhu řešení sporů týkajících se 121 žalob o vydání bezdůvodného obohacení - vrácení zaplacených kupních cen z kupních smluv uzavřených vletech 2001 až 2009 mezi statutárním městem Brnem a DRUŽBA, SBD na prodej pozemků pod bytovými domy SBD DRUŽBA,

  - zprávu o stavu soudních sporů a soudní judikatuře k ust. § 1 zák. č. 172/1991 Sb.,

  - rozsudek Krajského soudu v Brně, jako soudu odvolacího, sp. zn. 15 Co 422/2012 (v souvislosti se sp. zn. 221 C 123/2011) ze dne 29. 10. 2013 (dosud nebyl doručen v písemné podobě), kterým se potvrzuje rozsudek Městského soudu v Brně, podle něhož:
  žalované statutární město Brno je povinno zaplatit žalobci DRUŽBA, SBD částku 70.300,- Kč s ročním úrokem z prodlení 7,75 % od 23. 7. 2011 do zaplacení vše do 3 dnů od právní moci rozsudku oproti odevzdání pozemku p. č. 2047/1, zapsaného na LV č. 1806, k. ú. Starý Lískovec a pozemku p. č. 2049/1, zapsaného na LV č. 1811, k. ú. Starý Lískovec, obec Brno.

  2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit

  A)
  s obecným postupem mimosoudního vypořádání žalobních návrhů žalobce DRUŽBA, SBD proti žalovanému statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti odevzdání pozemků, event. podílů na pozemcích, který spočívá:
  - ve vrácení zaplacených kupních cen ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce DRUŽBA, SBD dle podaných žalobních návrhů SBD DRUŽBA ve výši celkem 6.848.032,- Kč,
  - oproti splnění povinnosti DRUŽBA, SBD obnovit vlastnické právo statutárního města Brna k pozemkům, event. id. podílům na pozemcích (pod bytovými domy dříve ve výlučném vlastnictví DRUŽBA, SBD), obsažených v podaných 116 žalobních návrzích, uvedených v soupisu vedených soudních sporů, event. zajistit přepis na list vlastnictví ČR - ÚZSVM
  - přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudních sporů ze svého.

  B)
  v návaznosti na výše uvedený postup, s vypořádáním soudních sporů na základě vydaných nepravomocných rozsudků soudu I. stupně č. j. 229 C 122/2011- 81 ze dne 14. 3. 2013, č. j. 229 C 137/2011-83 ze dne 15. 4. 2013, sp. zn. 29 C 93/2012 ze dne 24. 10. 2013, sp. zn. 29 C 84/2012 ze dne 24. 10. 2013, sp. zn. 221 C 123/2011 ze dne 30. 3. 2012 a 14. 8. 2012 ve spojení se sp. zn. 15 Co 422/2012 ze dne 29. 10. 2013 na základě žalob DRUŽBA,SBD proti statutárnímu městu Brnu, o vydání bezdůvodného obohacení oproti splnění povinnosti žalobce zajistit přepis vlastnického práva na žalovaného k pozemkům podle znění těchto rozsudků soud I. stupně, tj. spočívajícím:

  u č.j. 229 C 122/2011-81 ze dne 14. 3. 2013:

  - ve vrácení zaplacené kupní ceny 111.500,- Kč ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce, DRUŽBA, SBD,
  - oproti splnění povinnosti žalobce DRUŽBA, SBD převést na žalovaného statutární město Brno vlastnické právo k pozemkům:
  p. č. 2303/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 371 m2, nyní zapsaný na LV 1352,
  p. č. 2305/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 367 m2 nyní zapsaný na LV 1345,
  p. č. 2309/1 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 379 m2 nyní zapsaný na LV 1342,
  vše v k. ú. Nový Lískovec, obec Brno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.
  - přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého

  u č.j. 229 C 137/2011-83 ze dne 15. 4. 2013:

  - ve vrácení zaplacené kupní ceny 35.400,- Kč ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce, DRUŽBA, SBD,
  - oproti splnění povinnosti žalobce DRUŽBA, SBD převést na žalovaného statutární město Brno vlastnické právo k pozemku:
  p. č. 2823 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 354 m2

  nyní zapsaném na LV 1395, v k.ú. Bohunice, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.
  - přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého

  u sp.zn. 29 C 93/2012 ze dne 24. 10. 2013

  (písemné vyhotovení rozsudku Městského soudu v Brně nebylo dosud soudem doručeno)
  - ve vrácení zaplacené kupní ceny 58.102,- Kč ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce, DRUŽBA, SBD,
  - oproti splnění povinnosti žalobce DRUŽBA, SBD převést na žalovaného statutární město Brno vlastnické právo k id. 36606/36920 pozemků:
  p. č. 2452 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 262 m2

  p. č. 2453 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 324 m2

  nyní zapsaných na LV 1526
  v k. ú. Nový Lískovec, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město.
  -přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého

  u sp.zn. 29 C 84/2012 ze dne 24. 10. 2013

  (písemné vyhotovení rozsudku Městského soud v Brně nebylo dosud soudem doručeno)
  - ve vrácení zaplacené kupní ceny 30.174,- Kč ze strany žalovaného statutárního města Brna ve prospěch žalobce, DRUŽBA, SBD,
  - oproti splnění povinnosti žalobce DRUŽBA, SBD převést na žalovaného statutární město Brno vlastnické právo k id. 25180/39305 pozemku:
  p. č. 2452 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 450 m2

  nyní zapsaném na LV 1433
  v k. ú. Bohunice, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - město,
  -přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého

  u sp.zn. 221 C 123/2011 (15 Co 422/2012)

  - rozsudek Krajského soudu v Brně, jako soudu odvolacího, sp. zn. 15 Co 422/2012 (v souvislosti se sp. zn. 221 C 123/2011) ze dne 29. 10. 2013 (dosud nebyl doručen v písemné podobě), kterým se potvrzuje rozsudek Městského soudu v Brně, podle něhož:
  žalované statutární město Brno je povinno zaplatit žalobci DRUŽBA, SBD částku 70.300,- Kč s ročním úrokem z prodlení 7,75 % od 23. 7. 2011 do zaplacení vše do 3 dnů od právní moci rozsudku oproti odevzdání pozemku p. č. 2047/1, zapsaného na LV č. 1806, k. ú. Starý Lískovec a pozemku p. č. 2049/1, zapsaného na LV č. 1811 ,k. ú. Starý Lískovec, obec Brno,
  -přičemž každá ze stran ponese dosavadní náklady soudního sporu ze svého.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

   

  54.

  Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v souvislosti s organizačními změnami - RM6/09628

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu provozních výdajů Odboru vnitřních věcí MMB, která tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   

  55.

  Veřejná zakázka malého rozsahu "Tisk knihy Dějiny Brna 2" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/09633

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Tisk knihy Dějiny Brna 2" jako nejvhodnější nabídku společnosti GRASPO CZ, a. s., Pod Šternberkem 324, 763 02 Zlín.

  2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností GRASPO CZ, a. s., Pod Šternberkem 324, 763 02 Zlín, IČ 255 86 092, která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3.RMB pověřuje PhDr. Libora Blažka, vedoucího Archivu města Brna, podpisem smlouvy.

  ***
  4.RMB ukládá vedoucímu Archivu města Brna MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
  Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
  ***
  úkol č.: [R6/123/55]
  zodpovídá: Archiv města Brna [49]
  termín: [viz usnesení]

  Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   
   

  56.

  Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 547/1 a 547/2 v k. ú. Staré Brno z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/09643

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků
  - p. č. 547/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 157 m²
  - p. č. 547/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 7 m²

  v k. ú. Staré Brno,
  z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími a sankčními ustanoveními.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   

  53.

  Návrh na změnu investičního transferu MČ Brno-Bystrc - návrh rozpočtového opatření - RM6/09630

  Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě nejprve o návrhu na změnu usnesení. Pro tento návrh usnesení hlasoval 1 člen, nikdo nebyl proti, 7 členů se zdrželo hlasování - tento návrh usnesení nebyl přijat. Následně bylo hlasováno o původně předloženém usnesení.

  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu investičního transferu poskytnutého na základě rozhodnutí ZMB č. Z6/024 na akce:

  • "Zateplení MŠ Kachlíkova 17" v MČ Brno-Bystrc, snížení investičního transferu z částky 2.000.000,- Kč na částku 895.000,- Kč,
  • "Rekonstrukce sociálního zařízení a úklidových komor na ZŠ Heyrovského 32" v MČ Brno-Bystrc, zvýšení investičního transferu z částky 2.000.000,- Kč na částku 3.105.000,- Kč,
  • rozpočtové opatření z důvodu změny investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Bystrc dle tabulky.


  Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   

  57.

  Zpráva o průběhu konání valné hromady společnosti Automotodrom Brno, a. s., ze dne 26. 11. 2013 - RM6/09645

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB bere na vědomí Zprávu o průběhu mimořádného zasedání valné hromady společnosti Automotodrom, a. s., ze dne 26. 11. 2013.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   

  58.

  Aplikace nové právní úpravy platné od 1. 1. 2014 na postavení obchodních společností se 100% majetkovou účastí statutárního města Brna - RM6/09644

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1.RMB bere na vědomí "Stanovisko k problematice posouzení možných změn ve struktuře orgánů obchodních společností založených statutárním městem Brnem, vyplývajících ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník".

  ***
  2.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit

  • zpracování vzorového návrhu stanov obchodních společností v současném modelu řízení a v modelu manažerské formy vedení společnosti (německý model),
  • zpracování vzorového návrhu smlouvy o výkonu funkce.

  ***
  úkol č.: [R6/123/58]
  zodpovídá: ORF MMB [24]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  59.

  Návrh směny nemovitostí v k. ú. Sadová, návrh darovací smlouvy, návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě - projekt "Obytný soubor Sadová - hlavní komunikace a inženýrské sítě", záměr prodeje části pozemku v k. ú. Sadová - RM6/09653

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1.RMB bere na vědomí

  • žádost společnosti IMPERA invest, s. r. o., ze dne 22. 11. 2013 o uzavření směnné smlouvy,
  • stav splnění podmínek z budoucí směnné smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Brnem a spol. IMPERA invest, s. r. o., a UNISTAV Development, s. r. o., dne 11. 6. 2010,
  • možné daňové dopady týkající se daně z převodu nemovitosti a daně z přidané hodnoty v případě realizace směny po 31. 12. 2013.

  2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit, v návaznosti na smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy uzavřenou mezi statutárním městem Brnem a spol. IMPERA invest, s. r. o., a UNISTAV Development, s. r. o., dne 11. 6. 2010,

  A) směnu

 • pozemku p. č. 150/3 - ostatn&#$08 plocha, jiná plocha, o výměře 16 m²
 • pozemku p. č. 150/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m²
 • pozemku p. č. 150/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 16 m²

 • pozemku p. &#$03. 150/6 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 16 m²
 • pozemku p. č. 150/7 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 16 m²

 • pozemku p. č. 150/8 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 16 m²
  - pozemku p. č. 150/9 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 22 m²
  - pozemku p. č. 150/16 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m² vzniklého dle geometrického plánu č. 572-172/2013 z &#$03ásti p. č. 150/2 ostatní plocha, jiná plocha,
  - pozemku p. č. 142/3 zahrada o výměře 31 m² vzniklého dle geometrického plánu č. 572-172/2013 z části p. č. 142/2 zahrada,

  - pozemku p. č. 150/1 zahrada, o výměře 2.700 m² vzniklého dle geometrického plánu č. 572-172/2013 z části p. č. 150/1, zahrada
  - pozemku p. č. 150/14 zahrada o výměře 2.052 m² vzniklého dle geometrického pl&#$07nu č. 572-172/2013 z části p. č. 150/1, zahrada
  - pozemku p. č. 157/11 orná půda o výměře 5.894 m² vzniklého dle geometrického plánu č. 572-172/2013 z části p. č. 157, orná půda
  - pozemku p. č. 195/15 orná půda o výměře 1.315 m² vzniklého dle geometrického plánu č. 572-172/2013 z části p. č. 195, orná půda
  - pozemku p. č. 195/17 orná půda o výměře 798 m² vzniklého dle geometrického plánu č. 572-172/2013 z části p. č. 195, orná půda
  - pozemku p. č. 195/19 orná půda o výměře 2.149 m² vzniklého dle geometrického plánu č. 572-172/2013 z části p. &#$03. 195, orná půda
  vše v k. ú. Sadová,
  ve vlastnictví statutárního města Brna

  za pozemky
  - p. č. 204/4 - zahrada o výměře 65 m²
  - p. č. 156/64 - zahrada o výměře 5.438 m² vzniklý dle geometrického plánu č. 572-172/2013 z části p. č. 156/1 zahrada
  - p. č. 156/67 - zahrada o výměře 3.777 m² vzniklý dle geometrického plánu č. 572-172/2013 z části p. č. 156/1 zahrada

  - p. č. 196/45 - zahrada o výměře 1.092 m² vzniklý dle geometrického plánu č. 572-172/2013 z části p. č. 196/1 zahrada
  - p. č. 196/46 - zahrada o výměře 456 m² vzniklý dle geometrického plánu &#$03. 572-172/2013 z části p. č. 196/1 zahrada
  - p. č. 196/47 - zahrada o výměře 1.315 m² vzniklý dle geometrického plánu č. 572-172/2013 z části p. č. 196/1 zahrada

  - p. č. 196/48 - zahrada o výměře 2.947 m² vzniklý dle geometrického plánu č. 572-172/2013 z části p. č. 196/1 zahrada
  - p. č. 196/50 - zahrada, o výměře 31 m² vzniklý dle geometrického plánu č. 572-172/2013 z č&#$07sti p. č. 196/1 zahrada
  vše v k. ú. Sadová,
  ve vlastnictví IMPERA invest, s. r. o.,

  bez doplatku a za podmínek směnné smlouvy,

  B) dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 0063101701903 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společnostmi IMPERA invest, s. r. o., a UNISTAV Development, s. r. o., jehož předmětem je doplnění odst. 8 do čl. III plánovací smlouvy stanovující:

  • povinnost společnostem IMPERA invest, s. r. o., a UNISTAV Development, s. r. o., zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za porušení závazků sjednaných v odst. 4 čl. III plánovací smlouvy bez ohledu na zavinění a v každém jednotlivém případě,
  • povinnost společností IMPERA invest, s. r. o., a UNISTAV Development, s. r. o., zaplatit vedle smluvní pokuty v plné výši škodu způsobenou porušením svých závazků,


  C) darování podílu na pozemcích

 • id. 97/768 pozemku p. č. 906/1 zastavěná plocha a nádvoří
 • id. 97/768 pozemku p. č. 906/2 zastavěná plocha a nádvoří
  v k. ú. Lesná,
  z vlastnictví společností IMPERA invest, s. r. o, a UNISTAV Development, s. r. o., do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek darovací smlouvy.

  3.RMB souhlasí se záměrem prodeje

 • části pozemku p. č. 145/1 - zahrada, o výměře 312 m²

  v k. ú. Sadová.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   

 • 60.

  Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Městského divadla v Brně uzavřené se společností COSMETIC MAEDYCOS STUDIO, s. r. o. - RM6/09648

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1.RMB bere na vědomí právní posouzení nevymahatelnosti smluvní pokuty dle článku VII. smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 73042280 vyhotovené advokátní kanceláří JUDr. Tomáš Soukup, BA, se sídlem Masarykova 413/34, 602 00 Brno.

  2.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 73042280 uzavřené se společností COSMETIC MAEDYCOS STUDIO, s. r. o., se sídlem Lidická 14, 602 00 Brno, IČ 255 97 990, který tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3.RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  62.

  Optimalizace daňového zatížení - nabídka společnosti BDO Tax s. r. o. - RM6/09670

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 5 členů se zdrželo hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


   

  63.

  Informace náměstkyně primátora města Brna Ing. Jany Bohuňovské o záměru předložit návrh na změnu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 - RM6/09665

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


  RMB bere na vědomí informaci náměstkyně primátora města Brna Ing. Jany Bohuňovské o záměru předložit návrh na změnu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014 dle tabulky, která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

   

  64.

  Pronájem a návrh budoucího prodeje pozemků (částí pozemků) p. č. 2828/1, 2828/6, 2844/1, 2854/2, 2858/1, vše v k. ú. Černovice (lokalita BZP ČT) - RM6/09654

  Dotazy členů RMB zodpověděl Jiří Ides, starosta MČ Brno-Slatina. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


  1.RMB bere na vědomí skutečnost, že Nájemní smlouvu, smlouvu o poskytnutí příspěvku a smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy tak, jak je specifikována dále, je možné uzavřít s ohledem na nastávající změnu legislativy pouze do 31. 12. 2013, přičemž zároveň se nejeví jako reálné dosáhnout uzavření smlouvy mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, CTP a statutárním městem Brnem za účelem přípravy a bezodkladné realizace stavby "D1 - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" do uvedeného data.

  2.RMB mění odstavec 2. a 3. usnesení R6/122. schůze RMB konané dne 27. 11. 2013, bod č. 137, které zní:

  "Rada města Brna

  2. schvaluje
  pronájem pozemků
  - části p. č. 2828/1 - ostatn&#$08 plocha, ostatní komunikace, o výměře 94 439 m²
  - p. č. 2828/6 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 33 186 m²

  - části p. č. 2844/1 - ostatní plocha, ost. komunikace, o vým&#$01ře 395 m²
  - části p. č. 2854/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 369 m²
  - části p. č. 2858/1 - ostatní plocha, ost. komunikace, o celkové výměře 1.312 m²

  vše v k. ú. Černovice
  společnosti CTP Invest, spol. s r.o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r.o. za dohodnuté nájemné ve výši 14.396.811,- Kč/rok a za podmínek Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 58 tohoto zápisu, za podmínky uzavření smlouvy mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR SD, CTP a statutárním městem Brnem za účelem přípravy a bezodkladné realizace stavby "D1 - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1".

   

  3. doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
   
  A. smlouvu o poskytnutí příspěvku a dalších investicích souvisejících s výstavbou, jejímž předmětem jsou především závazky společnosti CTP Invest, spol. s r.o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r.o.

  - vybudovat komunikaci s obratištěm autobusů městské hromadné dopravy splňující parametry místní komunikace zajišťující propojení nově budovaného objektu se stávající komunikací umístěnou na pozemku p. č. 2828/247 v k. ú. Černovice
  - rekonstruovat komunikaci u poldru tak, aby byly splněny požadavky vyžadované pro místní komunikaci a vybudovat kruhový objezd
  a to na své náklady a nebezpečí a takto provedené stavební úpravy převést do vlastnictví města a správy společnosti Brněnské komunikace, a. s.
  - na své náklady a nebezpečí provést stavební úpravy křižovatky Rampa z D1 - Řípská a křižovatky Tuřanka - Řípská
  - uhradit městu nevratný finanční příspěvek ve výši 13.000.000,-- Kč na infrastrukturu

  B. budoucí prodej pozemků
  - části p. č. 2828/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 94 439 m²
  - p. č. 2828/6 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 33 186 m²

  - části p. č. 2844/1 - ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 395 m²
  - části p. č. 2854/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 369 m²

  - části p. č. 2858/1 - ostatní plocha, ost. komunikace, o celkové výměře 1.312 m²

  vše v k. ú. Černovice.
  společnosti CTP Invest, spol. s r.o. a společnosti Bor Logistics, spol. s r.o. za dohodnutou kupní cenu 214.006.650,- Kč, za podmínky uzavření smlouvy mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR SD, CTP a statutárním městem Brnem za účelem přípravy a bezodkladné realizace stavby "D1 - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1",

  C. budoucí zřízení zástavního práva k pozemkům v hodnotě odpovídající závazkům, pro jejichž zajištění bude zástavní právo zřizováno, ve prospěch statutárního města Brna

  a za podmínek Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy."

  takto:

  Rada města Brna

  2. schvaluje
  pronájem pozemků
  - části p. č. 2828/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 94 439 m²
  - p. č. 2828/6 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 33 186 m²

  - části p. č. 2844/1 - ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 395 m²
  - části p. č. 2854/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 369 m²
  - části p. č. 2858/1 - ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 1.312 m²

  vše v k. ú. Černovice,
  společnosti CTP Invest, spol. s r. o., a společnosti Bor Logistics, spol. s r. o., za dohodnuté nájemné ve výši 14.396.811,- Kč/rok a za podmínek Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy,

  s odloženou účinností do doby:

  uzavření platné a účinné smlouvy mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (nebo jedním z nich), CTP a Bor a statutárním městem Brnem za účelem stavby "D1 - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" a její přípravy,

  - doplacení zbývající části kauce ve výši 11 500 000,- Kč
  - uhrazení zálohy na příspěvek na infrastrukturu ve výši 13 000 000,- Kč
  s tím, že pokud nenabude účinnosti Nájemní smlouva, smlouva o poskytnutí příspěvku a smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy do 31. 12. 2014 tato bez dalšího zaniká.

  Nájemní smlouva, smlouva o poskytnutí příspěvku a smlouva o uzavření budoucí smlouvy tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.
   
  3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

   

  A) smlouvu o poskytnutí příspěvku a dalších investicích souvisejících s výstavbou, jejímž předmětem jsou především závazky společnosti CTP Invest, spol. s r. o., a společnosti Bor Logistics, spol. s r. o.,

  - vybudovat komunikaci s obratištěm autobusů městské hromadné dopravy splňující parametry místní komunikace zajišťující propojení nově budovaného objektu se stávající komunikací umístěnou na pozemku p. č. 2828/247 v k. ú. Černovice,
  - rekonstruovat komunikaci u poldru tak, aby byly splněny požadavky vyžadované pro místní komunikaci a vybudovat kruhový objezd,
  a to na své náklady a nebezpečí a takto provedené stavební úpravy převést do vlastnictví města a správy společnosti Brněnské komunikace, a. s.,
  - na své náklady a nebezpečí provést stavební úpravy křižovatky Rampa z D1 - Řípská a křižovatky Tuřanka - Řípská,
  - uhradit městu nevratný finanční příspěvek ve výši 13.000.000,- Kč na infrastrukturu,

  B) budoucí prodej pozemků
  - části p. č. 2828/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 94 439 m²
  - p. č. 2828/6 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 33 186 m²

  - části p. č. 2844/1 - ostatní plocha, ost. komunikace, o v&#$06měře 395 m²
  - části p. č. 2854/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 369 m²
  - části p. č. 2858/1 - ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 1.312 m²

  vše v k. ú. Černovice,
  společnosti CTP Invest, spol. s r. o., a společnosti Bor Logistics, spol. s r. o., za dohodnutou kupní cenu 214.006.650,- Kč,

  C) budoucí zřízení zástavního práva k pozemkům v hodnotě odpovídající závazkům, pro jejichž zajištění bude zástavní právo zřizováno, ve prospěch statutárního města Brna

  a za podmínek Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy

  s odloženou účinností do doby:

  uzavření platné a účinné smlouvy mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (nebo jedním z nich), CTP, Bor a statutárním městem Brnem za účelem stavby "D1 - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" a její přípravy,

  - doplacení zbývající části kauce ve výši 11 500 000,- Kč
  - uhrazení zálohy na příspěvek na infrastrukturu ve výši 13 000 000,- Kč
  s tím, že pokud nenabude účinnosti Nájemní smlouva, smlouva o poskytnutí příspěvku a smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy do 31. 12. 2014 tato bez dalšího zaniká.

  4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vyhradit si dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, pravomoc rozhodnout o návrhu na uzavření smlouvy za účelem stavby "D1 - 01313 - Připojení BPZ Černovická terasa na dálnici D1" a její přípravy mezi Ministerstvem dopravy ČR, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (nebo jedním z nich), CTP, Bor a statutárním městem Brnem, a která bude ve smyslu předchozích odstavců tohoto usnesení naplňovat jednu z podmínek nabytí účinnosti Nájemní smlouvy, smlouvy o poskytnutí příspěvku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy specifikované blíže v předchozích odstavcích tohoto usnesení

  Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   

  65.

  Návrh směny pozemků v k. ú. Trnitá a v k. ú. Staré Brno a budovy bez č. p./č. e. umístěné na pozemku p. č. 1333/2 v k. ú. Staré Brno se společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s. - změna usnesení - RM6/09671

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


   
  1.RMB bere na vědomí návrh společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., na změnu podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene uzavírané mezi statutárním městem Brnem a touto společností spočívající mj. v přistoupení společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., k závazkům statutárního města Brna vyplývajícím z čl. IV. odst. 2 smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 6008-5-016 ze dne 22. 8. 2008 a z čl. IV. odst. 2 smlouvy o bezúplatném převodu č. 0063091003170 ze dne 20. 4. 2009 a návrh na zřízení zástavního práva k pozemkům v k. ú. Trnitá.

   
  2.RMB souhlasí se změnou usnesení RMB č. R6/121. konané dne 20. 11. 2013, bod č. 83, které zní:

  "Rada města Brna souhlasí se záměrem směny části pozemku:
  - p. č. 843 zahrada označené dle GP č. 778-86/2007 jako p.č. 843/1 zahrada o výměře 65 m2
  a pozemků:

 • p.č. 842/2 zahrada o výměře 92 m2

 • p.č. 842/3 zahrada o výměře 76 m2

  vše v k.ú. Trnitá,
  budovy bez č.p./č.e. - jiná stavba - na pozemku p.č. 1333/2
  a pozemků:

 • p.č. 1333/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2

 • p.č. 1332/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m2

 • p.č. 1332/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 684 m2

 • p.č. 1333/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273 m2

 • p.č. 1334 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2

 • p.č. 1336 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 353 m2

  vše k.ú. Staré Brno

  2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
  schválit

  1. směnu
  části pozemku:
  - p.č. 843 zahrada označené dle GP č. 778-86/2007 jako p.č. 843/1 zahrada o výměře 65 m2
  a pozemků:

 • p.č. 842/2 zahrada o výměře 92 m2

 • p.č. 842/3 zahrada o výměře 76 m2

  vše v k.ú. Trnitá,
  budovy bez č.p./č.e. - jiná stavba - na pozemku p.č. 1333/2
  a pozemků:

 • p.č. 1333/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2

 • p.č. 1332/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m2

 • p.č. 1332/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 684 m2

 • p.č. 1333/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273 m2

 • p.č. 1334 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2

 • p.č. 1336 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 353 m2

  vše k.ú. Staré Brno se všemi součástmi a příslušenstvím ve vlastnictví statutárního města Brna
  za pozemky

 • p.č. 1369/1 zastavěná plocha nádvoří o výměře 1027 m2

 • p.č. 1370 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 816 m2

 • p.č. 1392 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2

 • p.č. 1393 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2

 • p.č. 1394 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 139 m2

 • p.č. 1395 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2

  vše v k.ú. Staré Brno

 • p.č. 1149 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 620 m2

  v k.ú. Trnitá
  se všemi součástmi a příslušenstvím ve vlastnictví společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a.s.
  s doplatkem směny ve výši 161.000,- Kč ve prospěch statutárního města Brna

  2. zřízení věcného břemene

 • k pozemku p.č. 1332/2 v k.ú. Staré Brno, spočívajícího v 
  povinnosti vlastníka pozemku p.č. 1332/2 v k.ú. Staré Brno respektovat na části tohoto pozemku v rozsahu dle GP ............. ochranné pásmo jednotné kanalizační stoky DN 600
 • k pozemkům p.č. 842/2 a p.č. 842/3 oba v k.ú. Trnitá spočívajícího v
  povinnosti vlastníka pozemku p.č. 842/2 a p.č. 842/3 oba v k.ú. Trnitá respektovat na části těchto pozemků v rozsahu dle GP ............. ochranné pásmo vodovodního řadu DN 150
 • k pozemku označenému dle GP č. 778-86/2007 jako p.č. 843/1 v k.ú. Trnitá spočívajícího v
  povinnosti vlastníka pozemku strpět na části pozemku v rozsahu dle GP č..... uložení vodovodního řadu DN 150 a jeho ochranného pásma,
  a povinnosti vlastníka pozemku respektovat na části pozemku v rozsahu dle GP č. ......ochranné pásmo jednotné kanalizační stoky DN 3000/1700
  ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. za podmínek uvedených ve směnné smlouvě a smlouvě o zřízení věcných břemen."

  takto:

  Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1. směnu
  části pozemku:
  - p.č. 843 zahrada označené dle GP č. 778-86/2007 jako p.č. 843/1 zahrada o výměře 65 m2
  a pozemků:

 • p.č. 842/2 zahrada o výměře 92 m2

 • p.č. 842/3 zahrada o výměře 76 m2

  vše v k.ú. Trnitá,

  budovy bez č.p./č.e. - jiná stavba - na pozemku p.č. 1333/2
  a pozemků:

 • p.č. 1333/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2

 • p.č. 1332/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 174 m2

 • p.č. 1332/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 684 m2

 • p.č. 1333/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273 m2

 • p.č. 1334 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2

 • p.č. 1336 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 353 m2

  vše k.ú. Staré Brno
  se všemi součástmi a příslušenstvím
  ve vlastnictví statutárního města Brna

  za pozemky

 • p.č. 1369/1 zastavěná plocha nádvoří o výměře 1027 m2

 • p.č. 1370 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 816 m2

 • p.č. 1392 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2

 • p.č. 1393 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 144 m2

 • p.č. 1394 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 139 m2

 • p.č. 1395 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 153 m2

  vše v k.ú. Staré Brno

 • p.č. 1149 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 620 m2

  v k.ú. Trnitá
  se všemi součástmi a příslušenstvím
  ve vlastnictví společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a.s.
  s doplatkem směny ve výši 161.000,- Kč ve prospěch statutárního města Brna

  2. zřízení věcného břemene
  - k pozemku p.č. 1332/2 v k.ú. Staré Brno, spočívajícího v 
  povinnosti vlastníka pozemku p.č. 1332/2 v k.ú. Staré Brno respektovat na části tohoto pozemku v rozsahu dle GP č. 1127-165/2013 ochranné pásmo jednotné kanalizační stoky DN 600,
  - k pozemku označenému dle GP č. 778-86/2007 jako p.č. 843/1 v k.ú. Trnitá spočívajícího v
  povinnosti vlastníka pozemku strpět na části pozemku v rozsahu dle GP č. 1069-164/2013 uložení vodovodního řadu DN 150 a jeho ochranného pásma,
  ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

  3. zřízení zástavního práva
  k části pozemku:
  - p.č. 843 zahrada označené dle GP č. 778-86/2007 jako p.č. 843/1 zahrada o výměře 65 m2
  a k pozemkům:
  - p.č. 842/2 zahrada o výměře 92 m2

  - p.č. 842/3 zahrada o výměře 76 m2

  vše v k.ú. Trnitá,
  společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a.s. jako zástavcem ve prospěch statutárního města Brna jako zástavním věřitelem

  za podmínek uvedených ve směnné smlouvě, smlouvě o zřízení věcných břemen, smlouvě o zřízení zástavního práva a dohodě o přistoupení k závazku

   
  3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s přistoupením společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., k závazkům statutárního města Brna vyplývajícím z čl. IV. odst. 2 smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 6008-5-016 ze dne 22.8.2008 a z čl. IV. odst. 2 smlouvy o bezúplatném převodu č. 0063091003170 ze dne 20.4.2009 uzavřených mezi Pozemkovým fondem ČR jako převádějícím a statutárním městem Brnem jako nabyvatelem, s tím, že společnost JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., zaplatí peněžitou náhradu za pozemky p. č. 843/1, p. č. 842/2 a p. č. 842/3, vše v k. ú. Trnitá, ve výši 336.379,- Kč místo statutárního města Brna na účet Státního pozemkovému úřadu za podmínek uvedených v čl. VII. směnné smlouvě, smlouvě o zřízení věcných břemen a dohody o přistoupení k závazku a zároveň společnost do budoucna takto zaváže svého právního nástupce nebo každého dalšího vlastníka těchto pozemků.

  Schváleno jednomyslně 7 členy.

   
   

 • 66.

  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Divadlo Radost, příspěvkovou organizaci - RM6/09658

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Divadlo Radost, příspěvkovou organizaci, ve výši 50.000,- Kč na realizaci projektu Ušatá pohádka - Materiál na výrobu loutek, dekorací, rekvizit a kostýmů a tisk pozvánek a programů. Smlouva tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 7 členy.

   
   

   

  Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/029


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zařadit do programu zasedání ZMB č. Z6/029, které se bude konat od 10. 12. 2013, následující body:

  • Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 547/1 a 547/2 v k. ú. Staré Brno z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/09643
  • Návrh směny nemovitostí v k. ú. Sadová, návrh darovací smlouvy, návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě - projekt "Obytný soubor Sadová - hlavní komunikace a inženýrské sítě", záměr prodeje části pozemku v k. ú. Sadová - RM6/09653


   
   

   

  Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


  Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Přehled nepřijatých usnesení:


   

  9.

  Prohlášení hrobu prof. Ing. Karla Rysky za čestný - RM6/09606

  varianta I:

  RMB schvaluje prohlášení hrobu č. 117 a 118, skupina hrobů č. 71, na Ústředním hřbitově města Brna, ve kterém jsou uloženy ostatky prof. Ing. Karla Rysky a jeho manželky, Boženy Ryskové, za čestný.

  varianta II:
  RMB neschvaluje prohlášení hrobu č. 117 a 118, skupina hrobů č. 71, na Ústředním hřbitově města Brna, ve kterém jsou uloženy ostatky prof. Ing. Karla Rysky a jeho manželky, Boženy Ryskové, za čestný.

   

  11.

  Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu MU v Bohunicích, 2. etapa" - RM6/09560

  RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci "Prodloužení tramvajové trati z Osové ke kampusu MU v Bohunicích, 2. etapa" (MČ Brno-Bohunice).


   

  23.

  Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Polyfunkční objekt DORN" k. ú. Trnitá. MČ Brno-střed - RM6/09600


  RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k projektové dokumentaci pro územní řízení "Polyfunkční objekt DORN", které tvoří přílohu tohoto zápisu.

   

  31.

  Pronájem nebytových prostor restaurace - kavárny v objektu Besedního domu v k. ú. Město Brno - RM6/09650

  1.RMB bere na vědomí

  • protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek na pronájem nebytových prostor restaurace - kavárny se zázemím o celkové výměře 412,50 m² v objektu Besedního domu v Brně, Komenského nám. 8, č. p. 534, na pozemku p. č. 589, v k. ú. Město Brno;
  • podání nabídek na pronájem výše uvedených prostor:
   1. Ing. Ladislava Valáška, IČ 687 67 021, Jana Babky, IČ 643 12 372, a Mgr. Martina Babky, za cenu 321 756,90 Kč/rok;
   2. OMCG Gastronomy, s. r. o., Šilingrovo nám. 257/3, 602 00 Brno, IČ 023 12 085 za cenu 720 000,- Kč/rok.


   2.RMB schvaluje pronájem nebytových prostor restaurace - kavárny se zázemím o celkové výměře 412,50 m² v objektu Besedního domu v Brně, Komenského nám. 8, č. p. 534, na pozemku p. č. 589, v k. ú. Město Brno, Ing. Ladislavu Valáškovi, IČ 687 67 021, Janu Babkovi, IČ 643 12 372, a Mgr. Martinu Babkovi, za nájemné 321 756,90 Kč/rok a za podmínek smlouvy o nájmu nebytových prostor, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu.

   3.RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor.

    

  41.

  Dohoda o ukončení smlouvy o dílo na akci "Josefská 4 - oprava uliční a dvorní fasády a výměna oken a dveří do dvora" uzavřené se společností PSK Group, spol, s r. o. - RM6/09579


  1.RMB schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

  • PSK Group, spol. s r. o.,

  Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno,
  která tvoří přílohu č tohoto zápisu.

  2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody.

  3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu dohody.
  úkol č.: [R6/123/41]
  zodpovídá: OSM MMB [3239]
  termín: [do 15 dnů od uzavření dohody]

   

  46.

  Změna usnesení schůze RMB č. R6/102, konané dne 7. 5. 2013, bod č. 5 - návrh prodeje pozemků p. č. 470/7, 470/8 v k.ú. Staré Brno - RM6/09615


  1. RMB bere na vědomí podání xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doručené dne 22. 10. 2013, ve kterém předkládají nový návrh kupní ceny za pozemky p. č. 470/7, 470/8 v k. ú. Staré Brno za cenu dle cenové mapy, za cenu dle cenové mapy (5.170,-Kč/m2) s navýšením o 200.000,-Kč, tj. ve výši 1.151.280,- Kč.

  Varianta I.

  2.RMB mění usnesení schůze RMB č. R6/102 konané dne 7. 5. 2013, bod č. 5, bod 3 usnesení, které zní:


  "RMB doporučuje ZMB schválit
  prodej pozemků
  -p. č. 470/7zahrada o výměře 112 m2
  - p. č. 4 70/8 zahrada o výměře 72 m2
  v k ú. Staré Brno xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu
  1.979.662, -Kč a za podmínek kupní smlouvy "


  takto:

  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků
  - p. č. 470/7 zahrada, o výměře 112 m2

  - p. č. 470/8 zahrada, o výměře 72 m2

  v k. ú. Staré Brno
  xxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.151,280,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

  Varianta II.

  2.RMB trvá na usnesení schůze RMB č. R6/102 konané dne 7. 5. 2013, bod č. 5, bod 3 usnesení, které zní:

  "RMB doporučuje ZMB schválit prodej pozemků
  -p. č. 470/7zahrada o výměře 112 m2

  -p. č. 470/8zahrada o výměře 72 m2

  v k. ú. Staré Brno
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.979.662, -Kč a za podmínek kupní smlouvy
  ".

   
   

  50.

  Předchozí souhlas Rady města Brna k uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě na pronájem areálu koupaliště Dobrovského Brno, částí pozemků p. č. 3748/1, 3748/2, 3748/3, 3748/4 v k.ú. Královo Pole, Městskou části Brno-Královo Pole za účelem přístavby polyfunkčního objektu Dobrovského č. p. 96 - RM6/09631


  1.RMB bere na vědomí žádost Městské části Brno-Královo Pole ze dne 13. 11. 2013 o udělení předchozího souhlasu k uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ve znění dodatků č. 1 až č. 5 na pronájem areálu koupaliště Dobrovského Brno, částí pozemků p. č. 3748/1, 3748/2, 3748/3, 3748/4 v k. ú. Královo Pole.

  2.RMB


  Varianta I

  uděluje


  Varianta II

  neuděluje

  MČ Brno-Královo Pole předchozí souhlas dle ustanovení či. 75, odst. 4, písm. a) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, k uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě na pronájem areálu koupaliště Dobrovského Brno, částí pozemků:
  - p. č. 3748/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 19 m2

  - p. č. 3748/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 64 m2

  - p. č. 3748/3 ostatní plocha, zeleň a p. č. 3748/4 zast. plocha a nádvoří o souhrnné výměře 78 m2

  v k.ú. Královo Pole,
  za účelem přístavby polyfunkčního objektu Dobrovského č. p. 96 za podmínek uvedených
  v dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ve znění dodatků č. 1 až č. 5 na pronájem areálu koupaliště Dobrovského Brno, částí pozemku p. č. 3748/1, 3748/2, 3748/3, 3748/4 v k.ú. Královo Pole. Dodatek č. 6 tvoří přílohu č. tohoto zápisu.

   
   
   

  62.

  Návrh na změnu investičního transferu MČ Brno-Bystrc - návrh rozpočtového opatření - RM6/09630

  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu investičního transferu poskytnutého na základě rozhodnutí ZMB č. Z6/024 na akce:

  • "Zateplení MŠ Kachlíkova 17" v MČ Brno-Bystrc, snížení investičního transferu z částky 2.000.000,- Kč na částku 895.000,- Kč,
  • "Rekonstrukce sociálního zařízení a úklidových komor na ZŠ Heyrovského 32" v MČ Brno-Bystrc, zvýšení investičního transferu z částky 2.000.000,- Kč na částku 3.105.000,- Kč,
  • rozpočtové opatření z důvodu změny investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Bystrc dle tabulky.


   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
  primátor 1. náměstek primátora

   
   

  Ověřovatelé:

  MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.
  JUDr. Robert Kerndl, v. r.

   

  Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.


   
   
  V Brně dne 4. 12. 2013
  Zapsala Marcela Marečková