Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/113
konané dne 28. srpna 2013

 

 

 

Program:

2.

Záměr prodeje pozemků p. č. 5483/1 a 5486/1, oba v k. ú. Žabovřesky - RM6/08689

3.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Chrlice - návrh rozpočtového opatření - RM6/08671

4.

Projekt Zateplení budovy MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice - rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí podpory - RM6/08703

5.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Tmavomodrý festival 2013 mezi Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a Turistickým informačním centrem města Brna, p. o. - RM6/08670

6.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/08717

7.

"Stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností EUROVIA CZ, a. s., OZ oblast Morava, závod Morava jih - RM6/08681

8.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu uzavřené mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a společností Telefónica Czech Republic, a. s. - RM6/08646

9.

Zrušení usnesení R6/105. schůze RMB, bod č. 14, text oznámení a výzvy ve věci kanalizací v k. ú. Královo Pole (ul. Božetěchova), k. ú. Bystrc (ul. Heyrovského), k. ú. Žabovřesky (ul. Krondlova a Kounicova), k. ú. Horní Heršpice a k. ú. Štýřice (ul. Pražákova) - RM6/08657

10.

Zrušení části usnesení schůze RMB R6/095 ze dne 20. 2. 2013, bod č. 76 - smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Pekařská 36 - RM6/08673

11.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 1455/1 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky - RM6/08676

12.

Smlouva o nájmu nebytových prostor a pozemků v areálu Rybníček 12 v k. ú. Ponava - RM6/08672

13.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 2503/114 v areálu Vinohradská 78 v k. ú. Černovice - RM6/08674

14.

Žádost společnosti KABEŠ, s. r. o., o prominutí nebo snížení nájemného za užívání nebytových prostor v areálu Rumiště 3, 5, 9 v k. ú. Trnitá - RM6/08675

15.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Antonína Slavíka 9 včetně pozemků - RM6/08701

16.

Žádost BASKETBAL SK KRÁLOVO POLE o. s. o poskytnutí 2 bytů v celoměstském zájmu - RM6/08696

17.

Žádost xxxxxxxxxx o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu - RM6/08699

18.

Žádost xxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/08697

19.

Poskytnutí náhradního bytu manželům xxxxxxxxxxxx - RM6/08698

20.

Poskytnutí bytu xxxxxxxxxxxxxxxxx - RM6/08695

21.

Záměr prodeje pozemků p. č. 2787/9, 2787/10, 2787/11, 2787/12, 2787/13, 2787/14, vše v k. ú. Černovice - RM6/08687

23.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 341 v k. ú. Ponava z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/08684

24.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 7469/2 v k. ú. Líšeň z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/08682

25.

Záměr bezúplatného převodu pozemků p. č. 846/150, 846/160, 846/193 a 846/194 v k. ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví Tělovýchovné jednoty TATRAN Kohoutovice - RM6/08685

26.

Pronájem pozemků p. č. 4215, 4220, 4403, 4408, 4412, 4416, 4421 v k. ú. Komín - RM6/08708

27.

Pronájem pozemků p. č. 4694, 4699/1, 4699/15, 4699/23, 4701/1, 4701/2, 4706/3 a 4706/4 v k. ú. Královo Pole - RM6/08706

28.

Pronájem části pozemků p. č. 3125/39 a 3125/65, oba v k. ú. Řečkovice - RM6/08705

29.

Pronájem pozemku p. č. 8907 v k. ú. Židenice - RM6/08704

30.

Pronájem a úhrada za užívání pozemků v k.ú. Pisárky v areálu Cyklistické vesničky v ul. Bauerova 1 s možností podnájmů za účelem umístění mobilního reklamního zařízení a reklamních ploch na části oplocení areálu a ukončení nájemní smlouvy č. 62002013, ve znění jejích dvou dodatků - areál TJ Favorit Brno, občanské sdružení - RM6/08707

31.

Záměr dispozice s částmi pozemku p. č. 884 v k. ú. Veveří - RM6/08683

32.

Návrh svěření majetku MČ Brno-Žebětín, pozemků v k. ú. Žebětín, zahrádkářská lokalita Kopce - RM6/08686

33.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku a budoucí kupní smlouvě - část pozemku p. č. 2312/1 v k. ú. Slatina (lokalita BPZ ČT) - RM6/08690

34.

Uzavření smlouvy o právu provést stavbu - komunikace pro pěší na části pozemku p. č. 97/4 v k. ú. Útěchov u Brna - ulice Dlouhé vrchy "Obytný soubor 5 RD, Brno Útěchov" - RM6/08694

35.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Troubsko - RM6/08679

36.

Vyjádření statutárního města Brna k návrhu zadání změny č. IV Územního plánu obce Chudčice - RM6/08678

37.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - RM6/08692

38.

Návrh smlouvy o poskytnutí půjčky s Ligou vozíčkářů, návrh rozpočtového opatření - RM6/08722

39.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - září 2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/08721

40.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - návrh změny celkových nákladů, návrh rozpočtového opatření - RM6/08723

43.

Projekt Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/08724

44.

Projekt Sadové úpravy v rámci obnovy lesoparku nad ulicí Raisova v Brně Novém Lískovci - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM6/08716

45.

Projekt Regenerace veřejné zeleně v urbánním celku Brno-Bohunice - jihozápad - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM6/08715

47.

Podlimitní veřejná zakázka na služby Lokální biokoridor Medlánky - letiště - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/08718

49.

Podlimitní veřejná zakázka na služby Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/08719

50.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a Brněnskou poliklinikou, s. r. o. - RM6/08714

51.

Podmínky zajištění zdravotnických služeb na Poliklinice akad. Otakara Teyschla na Žerotínově nám. 4/6 soukromými poskytovateli zdravotnických služeb - RM6/08713

53.

Změna účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření - RM6/08709

54.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Teplárny Brno, a. s. - vzdání se práva podle § 7 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev - RM6/08727

55.

Stanovisko k záměru Městské části Brno-Židenice zřídit příspěvkovou organizaci s názvem "Správa zeleně a veřejných ploch městské části Brno-Židenice" - RM6/08728

56.

Vyjádření statutárního města Brna k dokumentaci pro územní řízení "VLNĚNA - etapa 1, ul. Dornych - Přízová - Mlýnská, k. ú. Trnitá" MČ Brno-střed - RM6/08730

57.

Výpůjčky částí staveb účelových komunikací pro tělesně postižené občany za účelem užívání vyhrazených parkovacích stání, vzorová smlouva o výpůjčce - RM6/08667

58.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Stanovení hodnoty obchodního podílu ve společnosti Veletrhy Brno a. s." - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/08731

59.

Vyjádření statutárního města Brna k územnímu řízení (změně využití území) "Obytný soubor Sadová - Vnitřní sektory IMPERA - SO1 - Dětská hřiště" v k. ú. Sadová, MČ Brno-Královo Pole - RM6/08733

60.

Návrh na schválení výjimky ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna - změna termínu podání a projednání žádostí o poskytnutí dotací typu B v oblasti kultury - RM6/08744

62.

Návrh rozpočtového opatření - investiční a provozní výdaje Odboru dopravy MMB - RM6/08745

41.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Brno Expat Centre" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace Brnopolis, občanskému sdružení - RM6/08693

48.

Podlimitní veřejná zakázka na služby Realizace skladebných částí ÚSES - část regionálního biocentra Ráječek - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/08720

61.

Zpracování technických dokumentací v oblasti odkanalizování města Brna - návrh rozpočtového opatření - RM6/08742

 

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/026

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 
 
 

Bod 41 byl projednán po bodě 62.
Bod 48 byl projednán po bodě 41.
Bod 61 byl projednán po bodě 48.

 
 

 
 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

1.

Organizační a personální záležitosti MMB
(k tomuto bodu nebyl předložen žádný materiál)

22.

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Černovice při ulici Těžební (Černovická terasa) - RM6/08688

42.

Projekt IPRM Sportovní areál Brno-Útěchov - žádost o dotaci

46.

Projekty doporučené městem k realizaci vybrané v rámci 7. výzvy Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města

52.

Střednědobé výhledy finančního hospodaření příspěvkových organizací v působnosti Odboru kultury MMB, vyjma Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, na období 2014-2016 - RM6/08710


 

 
Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Vladimír Adam, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

 
 

2.

Záměr prodeje pozemků p. č. 5483/1 a 5486/1, oba v k. ú. Žabovřesky - RM6/08689

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Tyralík, starosta MČ Brno-Žabovřesky. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I.

1.RMB bere na vědomí

 • žádost společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s., o směnu částí pozemků p. č. 5483/1, 5486/1 za části pozemků p. č. 5485, 5486/3, 5484/1, 5484/4, vše v k. ú. Žabovřesky ze dne 2. 12. 2010,
 • přípis společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s., ze dne 9. 11. 2011 včetně doplnění ze dne 11. 11. 2011 obsahující protinávrh kupní ceny ve výši 800,- Kč/m²,
 • přípis společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s., ze dne 2. 1. 2012 obsahující protinávrh kupní ceny ve výši 960,- Kč/m², jehož přílohu tvoří mj. znalecký posudek zpracovaný společností A&CE Consulting, s. r. o., zpracovaný dne 20. 12. 2011 na ocenění pozemků p. č. 5486/1 a 5483/1, oba v k. ú. Žabovřesky, kterým byla cena obvyklá těchto pozemků stanovena na 960,- až 1.200,- Kč/m²,
 • skutečnost, že na osobním jednání konaném v předmětné věci v květnu tohoto roku společnost sdělila jako konečný protinávrh kupní ceny částku 1.200,- Kč/m².


2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 5483/1 - zahrada, o výměře 377 m²
- p. č. 5486/1 - zahrada, o výměře 985 m²

v k. ú. Žabovřesky.

 
3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků
- p. č. 5483/1 - zahrada, o výměře 377 m²
- p. č. 5486/1 - zahrada, o výměře 985 m²

v k. ú. Žabovřesky,
společnosti IMOS development, uzavřený investiční fond, a. s., za dohodnutou kupní cenu 2.267.368,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

3.

Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno-Chrlice - návrh rozpočtového opatření - RM6/08671

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • změnu účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Chrlice na základě rozhodnutí ZMB Z6/024, bod č. 17, ve výši 60 tis. Kč z investiční akce "MŠ Šromova 55 - plynový sporák, vozíky na přepravu jídla 2 ks, termoport, gastronádoby" na investiční akci "MŠ a ZŠ J. Broskvy 3 - elektrický kotel do školní kuchyně ZŠ",
 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu změny účelu použití investičního transferu poskytnutého MČ Brno-Chrlice.


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

4.

Projekt Zateplení budovy MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice - rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouva o poskytnutí podpory - RM6/08703

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje manuál realizace projektu Zateplení budovy MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice, který tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Zateplení budovy MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice".

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Zateplení budovy MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice", které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu č. 12125463 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Zateplení budovy MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice".

5.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit starostu MČ Brno-Bohunice podpisem

 • smlouvy č. 12125463 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt "Zateplení budovy MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice" včetně jejích případných dodatků,
 • soupisu bankovních účtů přiřazených projektu "Zateplení budovy MŠ Běloruská 4 v MČ Brno-Bohunice".


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

5.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Tmavomodrý festival 2013 mezi Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a Turistickým informačním centrem města Brna, p. o. - RM6/08670

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Tmavomodrý festival 2013 ve výši 45.000,- Kč mezi Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a Turistickým informačním centrem města Brna, p. o., která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

6.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/08717

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje, na základě usnesení Z6/020. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 9.D.2, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

7.

"Stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo se společností EUROVIA CZ, a. s., OZ oblast Morava, závod Morava jih - RM6/08681

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská" jako nejvhodnější nabídku firmy

 • EUROVIA CS, a. s., OZ oblast Morava, závod Morava jih

Vídeňská 104, 619 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • EUROVIA CS, a. s., OZ oblast Morava, závod Morava jih

Vídeňská 104, 619 00 Brno

na zhotovení díla "Stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská" zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s. na základě mandátní smlouvy odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/113/07/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • podpis formuláře "Oznámení o zadání zakázky" prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s.,
 • odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s.

Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/113/07/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/113/07/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/113/07/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/113/07/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/113/07/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

8.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o podnájmu uzavřené mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a společností Telefónica Czech Republic, a. s. - RM6/08646

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., ze dne 28. 5. 2013, č. j. 140/010768/2013/ZVo.

2.RMB souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o podnájmu části betonového kanalizačního větracího komínu u větracího objektu kanalizační štoly (inv. č. 07295) na adrese Libušino údolí 2a, Brno, k. ú. Pisárky, uzavřené dne 17. 6. 2004 mezi společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a společností Telefónica Czech Republic, a. s., IČ 601 93 336, který tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB sdělit společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., souhlas RMB s uzavřením tohoto dodatku.
***
úkol č.: [R6/113/08]
zodpovídá: OTS MMB [39]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

9.

Zrušení usnesení R6/105. schůze RMB, bod č. 14, text oznámení a výzvy ve věci kanalizací v k. ú. Královo Pole (ul. Božetěchova), k. ú. Bystrc (ul. Heyrovského), k. ú. Žabovřesky (ul. Krondlova a Kounicova), k. ú. Horní Heršpice a k. ú. Štýřice (ul. Pražákova) - RM6/08657

Bylo hlasováno bez rozpravy.


 
1.RMB ruší usnesení R6/105. schůze RMB konané dne 29. 5. 2013, bod č. 14, které zní:

"1.RMB bere na vědomí, že se na území statutárního města Brna nacházejí dešťové kanalizace, a to:

 • dešťová kanalizace DN 400 délky 122,09 m v pozemcích p. č. 670 a 1751 v k. ú. Medlánky (ulice Ostružinová),
 • dešťová kanalizace DN 250 délky 79,85 m v pozemcích p. č. 4980, 4975 a 4966 v k. ú. Královo Pole (ulice Božetěchova),
 • dešťová kanalizace DN 300 délky 132,71 m v pozemcích p. č. 4966, 4965, 4962, 314/60, 314/62 a 314/65 v k. ú. Královo Pole (ulice Božetěchova),

jejichž vlastníci nejsou známi a není zajištěno jejich řádné provozování v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.

2.RMB schvaluje text oznámení a výzvy, který tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.

3.RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB zajistit vyvěšení oznámení a výzvy na úřední desce MMB po dobu šesti měsíců.
úkol č.: [R6/105/14]
zodpovídá: OTS MMB [39]
termín: [bezodkladně]"


2.RMB bere na vědomí, že se na území statutárního města Brna nacházejí kanalizace, a to:

 • dešťová kanalizace DN 250 délky 79,85 m v pozemcích p. č. 4980, 4975 a 4966 v k. ú. Královo Pole (ulice Božetěchova),
 • dešťová kanalizace DN 300 délky 132,71 m v pozemcích p. č. 4966, 4965, 4962, 314/60, 314/62 a 314/65 v k. ú. Královo Pole (ulice Božetěchova),
 • dešťová kanalizace DN 300 délky 206,17 m v pozemcích p. č. 473/5, 6938/1, 6940/1, 6935/1, 6952/1, 1713/341, 6933, 6936/1, 5972/1, 6935/1 v k. ú. Bystrc (ul. Heyrovského),
 • jednotná kanalizace DN 400 délky 23,34 m v pozemku p. č. 285/1 v k. ú. Žabovřesky (ul. Krondlova),
 • jednotná kanalizace DN 300 délky 147,93 m v pozemcích p. č. 2701/1, 2826, 2706 v k. ú. Žabovřesky (ul. Kounicova),
 • jednotná kanalizace DN 500 délky 171,51 m v pozemcích p. č. 1463/3, 1463/1 v k. ú. Horní Heršpice, p. č. 1728/1 v k. ú. Štýřice (ul. Pražákova),

jejichž vlastníci nejsou známi a není zajištěno jejich řádné provozování v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.

3.RMB schvaluje text oznámení a výzvy, který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB zajistit vyvěšení oznámení a výzvy na úřední desce MMB a úředních deskách Úřadů městských částí Brno-Královo Pole, Brno-Bystrc, Brno-Žabovřesky, Brno-jih, Brno-střed po dobu šesti měsíců.
***
úkol č.: [R6/113/09]
zodpovídá: OTS MMB [39]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

10.

Zrušení části usnesení schůze RMB R6/095 ze dne 20. 2. 2013, bod č. 76 - smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Pekařská 36 - RM6/08673

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • žádost Zbyňka Viskupa, IČ 870 03 562, Národní třída 34, 695 01 Hodonín
 • žádost Valérie Dubnové, IČ 881 48 459, Drobného 325/74, 602 00 Brno

o pronájem nebytových prostor v objektu Pekařská 36,

 • sdělení Břetislava Hercega, kterým vyjádřil nezájem o pronájem bytových prostor.


2.RMB ruší část usnesení schůze RMB č. R6/095 ze dne 20. 2. 2013, bod č. 76, která zní:

"2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Pekařská 36 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a

 • Břetislavem Hercegem

IČ 012 88 750
místo podnikání J. Středovského 1096, 763 31 Brumov-Bylnice

jako nájemcem,
celková plocha: 28,83 m²

účel nájmu: maloobchod s květinami a dárkovým zbožím
navrhované nájemné: 2.142,- Kč/m²/rok, tj. ročně 61.752,- Kč,

která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu."


3.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Pekařská 36 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a jedním ze zájemců uvedených v pořadí:

 1. Zbyňkem Viskupem, IČ 870 03 562, místo podnikání: Národní třída 3562/34, 695 01 Hodonín, účel využití: prodejna s uměleckými potřebami, navrhované nájemn&#$09: 2.200,- Kč/m²/rok, tj. ročně 63.426,- Kč,
 2. Valérií Dubnovou, IČ 881 48 459, místo podnikání: Drobného 325/74, 602 00 Brno, účel využití: prodej ručně vyráběných produktů, workshopy a semináře pro jednotlivce a malé skupiny, navrhované nájemné: 2.000,- Kč/m²/rok, tj. 57.660,- Kč ročně,

jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

11.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 1455/1 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky - RM6/08676

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Ing. Petra Hrubého, IČ 643 04 175, o pronájem prostoru v budově č. 18 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky.

2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 1455/1 v areálu Pisárecká 11, k. ú. Pisárky, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Ing. Petrem Hrubým jako nájemcem,
výměra: 81 m²
návrh nájemného: 700,- Kč/m²/rok, tj. 56.700,- Kč ročně

účel nájmu: truhlářská výroba
která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

12.

Smlouva o nájmu nebytových prostor a pozemků v areálu Rybníček 12 v k. ú. Ponava - RM6/08672

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě a).


1.RMB bere na vědomí

 • žádost společnosti ZNAKOM s. r. o. o pronájem nebytových prostor a pozemků v areálu Rybníček 12 v k. ú. Ponava a o souhlas s podnájmem nebytových prostor pro Martina Weisera-kovoobrábění,
 • žádost společnosti Josef Lídl, spol. s r. o., o pronájem nebytových prostor a pozemků v areálu Rybníček 12 v k. ú. Ponava.


2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 799/2 a pozemků v areálu Rybníček 12, vše v k. ú. Ponava, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a

 • ZNAKOM s. r. o.

Zengrova 2694/4, 615 00 Brno

jako nájemcem,
doba nájmu: neurčitá,
výměra bytových prostor: 696,70 m², výměra pozemků: 2.089 m²
návrh nájemného: 800,- Kč/m²/rok za kancelářské prostory, 480,- Kč/m²/rok za skladové prostory, 360,- Kč/m²/rok za ostatní nebytové prostory, 120,- Kč/m²/rok za pozemky, tj. celkem 636.616,- Kč za rok

účel nájmu: kanceláře firmy, sklady,
která tvoří přílohu č. 9a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

4.RMB souhlasí s podnájmem nebytových prostor - místností č. 12, 23 a 24 v objektu bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 799/2 v k. ú. Ponava

 • Martinu Weiserovi-kovoobrábění

za podmínek podnájmu, které tvoří přílohu č. 9b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

13.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 2503/114 v areálu Vinohradská 78 v k. ú. Černovice - RM6/08674

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti AMMBO, s. r. o., o pronájem nebytových prostor v areálu Vinohradská 78 v k. ú. Černovice.

2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 2503/114 v areálu Vinohradská 78 v k. ú. Černovice uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a

 • AMMBO, s. r. o.

Vranovská 3, 614 00 Brno

jako nájemcem,
výměra: 156,5 m²
návrh nájemného: 300,- Kč/m²/rok, tj. 46.950,- Kč ročně

účel nájmu: kancelář firmy, sklady,
která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

14.

Žádost společnosti KABEŠ, s. r. o., o prominutí nebo snížení nájemného za užívání nebytových prostor v areálu Rumiště 3, 5, 9 v k. ú. Trnitá - RM6/08675

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • žádost společnosti KABEŠ, s. r .o., Rumiště 9, 602 00 Brno, o prominutí nebo snížení nájemného za užívání nebytových prostor v areálu Rumiště 3, 5, 9 v k. ú. Trnitá,
 • stanovisko BVaK, a. s., k žádosti společnosti KABEŠ, s. r. o.,
 • stanovisko společnosti KABEŠ, s. r. o., k možné kompenzaci nájmu.


2.RMB nesouhlasí

 • s prominutím nájemného za dobu od 18. 3. 2013 do 30. 11. 2013 za užívání nebytových prostor dle smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 66052048 uzavřené dne 17. 10. 2005 a smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 66042012 uzavřené dne 5. 1. 2004 na pronájem nebytových prostor v areálu Rumiště 3, 5, 9 v k. ú. Trnitá,
 • se snížením nájemného za dobu od 18. 3. 2013 do 30. 11. 2013 za užívání nebytových prostor dle smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 66052048 uzavřené dne 17. 10. 2005 a smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 66042012 uzavřené dne 5. 1. 2004 na pronájem nebytových prostor v areálu Rumiště 3, 5, 9 v k. ú. Trnitá.


***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB informovat žadatele o přijetí usnesení RMB.
***
úkol č.: [R6/113/14]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

15.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Antonína Slavíka 9 včetně pozemků - RM6/08701

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Antonína Slavíka 9, č. p. 1314, postavený na pozemku p. č. 3307, a pozemky
- p. č. 3307 - zast. plocha a nádv., o výměře 567 m²
- p. č. 3308 - zahrada, o výměře 517 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

16.

Žádost BASKETBAL SK KRÁLOVO POLE o. s. o poskytnutí 2 bytů v celoměstském zájmu - RM6/08696

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje poskytnutí 2pokojového a 1pokojového bytu BASKETBAL SK KRÁLOVO POLE o. s.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/113/16]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle možností odboru]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 3 byli proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

17.

Žádost xxxxxxxxxxx o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu - RM6/08699

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájem bezbariérového bytu 2+kk č. 043 v přízemí domu xxxxxxxx v Brn&#$01 xxxxxxxxxxx na dobu 1 roku za nájemné ve výši 61,08 Kč/m²/měsíc za splnění následujících podmínek:

 • splňuje podmínky dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady,
 • do 60 dnů po uzavření nájemní smlouvy uzavře dohodu o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti,
 • celková výše příjmů všech osob žijících ve společné domácnosti nepřesáhne za jeden měsíc rozhodného období částku 37.652,- Kč, tj. 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné ČSÚ.


***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajištění realizace usnesení.
***
úkol č.: [R6/113/17]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

18.

Žádost xxxxxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/08697

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje prodloužení doby nájmu 4pokojového bytu č. 10 v domě xxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxxxxxx o 1 rok.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/113/18]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

19.

Poskytnutí náhradního bytu manželům xxxxxxxxxxxx - RM6/08698

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájem 3pokojového bytu č. 5 v domě xxxxxxxxx v Brně manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxx v Brně, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/113/19]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

20.

Poskytnutí bytu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - RM6/08695

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo 10 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


 

21.

Záměr prodeje pozemků p. č. 2787/9, 2787/10, 2787/11, 2787/12, 2787/13, 2787/14, vše v k. ú. Černovice - RM6/08687

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti AUTO COM Brno s. r. o. o prodej pozemků p. č. 2787/9, 2787/10, 2787/11, 2787/12, 2787/13, 2787/14, vše v k. ú. Černovice, ze dne 12. 3. 2012.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 2787/9 - orná půda, o výměře 974 m²

- p. č. 2787/10 - orná p&#$10da, o výměře 623 m²
- p. č. 2787/11 - orná půda, o výměře 586 m²
- p. č. 2787/12 - orná půda, o výměře 1.266 m²
- p. č. 2787/13 - orná půda, o výměře 836 m²

- p. č. 2787/14 - orná půda, o výměře 833 m²

vše v k. ú. Černovice.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

23.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 341 v k. ú. Ponava z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/08684

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 24 a 25.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 341 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 2.288 m²

v k. ú. Ponava,
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

24.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 7469/2 v k. ú. Líšeň z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/08682

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 7469/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1 m²

v k. ú. Líšeň,
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

25.

Záměr bezúplatného převodu pozemků p. č. 846/150, 846/160, 846/193 a 846/194 v k. ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví Tělovýchovné jednoty TATRAN Kohoutovice - RM6/08685

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o sdělení, zda statutární město Brno jako vlastník sousedních pozemků souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p. č. 846/150, 846/160, 846/193 a 846/194 v k. ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví Tělovýchovné jednoty TATRAN Kohoutovice.

2.RMB souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p. č. 846/150, 846/160, 846/193 a 846/194 v k. ú. Kohoutovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví Tělovýchovné jednoty TATRAN Kohoutovice.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

26.

Pronájem pozemků p. č. 4215, 4220, 4403, 4408, 4412, 4416, 4421 v k. ú. Komín - RM6/08708

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantách I. spolu s body 27-31.


1.RMB bere na vědomí

 • dopis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 15. 7. 2013, kterým se vyjadřuje k zaslanému konceptu podmínek nájemní smlouvy k pozemku p. č. 4215 v k. ú. Komín, zejm. nesouhlasí s nájemným ve výši 70,- Kč/m²/rok, navrhuje nájemné a úhradu za užívání pozemku ve výši 25,- Kč/m²/rok, 3 měsíční výpovědní lhůtu a doplnění podmínek nájemní smlouvy o závazek pronajímatele k uzavření dodatku k nájemní smlouvě pro případ prodeje bytové jednotky nájemcem,
 • zápis z jednání s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 1. 7. 2013, kterým souhlasí se zaslaným konceptem podmínek nájemní smlouvy a žádá pouze o doplnění účelu nájmu na užití pozemku jako předzahrádka a zázemí k přízemnímu bytu ve vlastnictví nájemce,
 • dopis xxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 27. 6. 2013, kterým se vyjadřuje k zaslanému konceptu podmínek nájemní smlouvy k pozemku p. č. 4408 v k. ú. Komín a nesouhlasí s úhradou za užívání pozemku za 2 roky zpětně z důvodu neuvedení zákona, na základě jakého je výše uvedeného požadováno,
 • zápis z jednání s xxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 17. 6. 2013, na kterém zejm. navrhl nájemné za pozemek p. č. 4412 v k. ú. Komín ve výši max. 300,- Kč/rok (tj. cca 10,- Kč/m²/rok) a výši úhrady za užívání pozemku za 2 roky zpětně ve výši max. 600,- Kč,
 • dopis xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 19. 7. 2013, kterým se vyjadřují k zaslanému konceptu podmínek nájemní smlouvy k pozemku p. č. 4421 v k. ú. Komín a navrhují nájemné ve výši 300,- Kč/rok (tj. 12,- Kč/m²/rok).


2.RMB schvaluje pronájem

  1. pozemku p. č. 4215 - ost. plocha, zeleň, o výměře 32 m² v k. ú. Komín, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 2.240,- Kč/rok s povinností úhrady za užívání pozemku p. č. 4215 v k. ú. Komín za dva roky zpětně za období od 1. 8. 2011 do 31. 12. 2011 ve výši 45,- Kč/m²/rok a za období od 1. 1. 2012 ve výši 70,- Kč/m²/rok a za podmínek n&#$07jemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 28a tohoto zápisu,
  2. pozemku p. č. 4220 - ost. plocha, zeleň, o výměře 29 m² v k. ú. Komín, xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 2.030,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 28b tohoto zápisu,
  3. pozemku p. č. 4403 - ost. plocha, zeleň, o výměře 42 m² v k. ú. Komín, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 2.940,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 28c tohoto zápisu,
  4. pozemku p. č. 4408 - ost. plocha, zeleň, o výměře 33 m² v k. ú. Komín, xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 2.310,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 28d tohoto zápisu,
  5. pozemku p. č. 4412 - ost. plocha, zeleň, o výměře 29 m² v k. ú. Komín, xxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 2.030,- Kč/rok s povinností úhrady za užívání pozemku p. č. 4412 v k. ú. Komín za dva roky zpětně za období od 1. 8. 2011 do 31. 12. 2011 ve výši 45,- Kč/m²/rok a za období od 1. 1. 2012 ve výši 70,- Kč/m²/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 28e tohoto zápisu,
  6. pozemku p. č. 4416 - ost. plocha, zeleň, o výměře 25 m² v k. ú. Komín, xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 1.750,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 28f tohoto zápisu,
  7. pozemku p. č. 4421 - ost. plocha, zeleň, o výměře 25 m² v k. ú. Komín, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 1.750,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 28g tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

27.

Pronájem pozemků p. č. 4694, 4699/1, 4699/15, 4699/23, 4701/1, 4701/2, 4706/3 a 4706/4 v k. ú. Královo Pole - RM6/08706

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí přípisy Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Tesla, ze dne 26. 11. 2012, 28. 3. 2013, 6. 5. 2013, 30. 5. 2013 a 1. 7. 2013, kterými se zejm. vyjadřuje k zaslaným podmínkám nájemní smlouvy na pronájem níže uvedených pozemků v k. ú. Královo Pole.

2.RMB schvaluje pronájem pozemků
- části p. č. 4694 - zast. plocha a nádv., o výměře 165 m²
- p. č. 4699/1 - zahrada, o výměře 5.838 m²
- p. č. 4699/15 - zahrada, o výměře 4.744 m²

- p. č. 4699/23 - zahrada, o výmě&#$04e 944 m²
- p. č. 4701/1 - zahrada, o výměře 2.385 m²
- části p. č. 4701/2 - zahrada, o výměře 195 m²
- p. č. 4706/3 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 800 m²

- p. č. 4706/4 - zahrada, o v&#$06měře 1.229 m²

vše v k. ú. Královo Pole,
Českému zahrádkářskému svazu, základní organizaci Tesla, za dohodnuté nájemné ve výši 97.800,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

28.

Pronájem části pozemků p. č. 3125/39 a 3125/65, oba v k. ú. Řečkovice - RM6/08705

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem částí pozemků
- p. č. 3125/39 - zast. plocha a nádv., o výměře 283 m²

- p. č. 3125/65 - zast. plocha a nádv., o výměře 217 m²

oba v k. ú. Řečkovice,
společnosti Teplárny Brno, a. s., za dohodnuté nájemné 105.000,- Kč/rok (tj. 210,- Kč/m²/rok) za podmínek uvedených v nájemní smlouvě, kter&#$07 tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

29.

Pronájem pozemku p. č. 8907 v k. ú. Židenice - RM6/08704

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem pozemku
- p. č. 8907 - zast. plocha a nádv., o výměře 213 m²

v k. ú. Židenice,
společnosti Teplárny Brno, a. s., za dohodnuté nájemné 44.730,- Kč (tj. 210,- Kč/m²/rok) za podmínek uvedených v nájemní smlouvě, která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

30.

Pronájem a úhrada za užívání pozemků v k.ú. Pisárky v areálu Cyklistické vesničky v ul. Bauerova 1 s možností podnájmů za účelem umístění mobilního reklamního zařízení a reklamních ploch na části oplocení areálu a ukončení nájemní smlouvy č. 62002013, ve znění jejích dvou dodatků - areál TJ Favorit Brno, občanské sdružení - RM6/08707

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje

 • pronájem pozemků

- p. č. 948/1 - ost. plocha, o výměře 17.832 m²
- p. č. 948/8 - ost. plocha, o výměře 122 m²
- p. č. 948/9 - ost. plocha, o výměře 328 m²
- p. č. 948/10 - ost. plocha, o výměře 96 m²

- p. &#$03. 948/11 - ost. plocha, o výměře 6 m²
- p. č. 948/12 - ost. plocha, o výměře 46 m²
- p. č. 948/13 - ost. plocha, o výměře 6 m²
- p. č. 948/15 - ost. plocha, o výměře 12 m²

- p. č. 948/17 - ost. plocha, o výměře 329 m²
- p. č. 954/1 - ost. plocha, o výměře 1. 206 m²
- p. č. 954/9 - ost. plocha, o výměře 140 m²
- p. č. 954/10 - ost. plocha, o výměře 260 m²

- p. č. 954/11 - ost. plocha, o výměře 368 m²

vše v k. ú. Pisárky, o celkové výměře 20.751 m²,

Tělovýchovné jednotě Favorit Brno, občanské sdružení, za dohodnutou cenu 434.042,- Kč/rok,
s umožněním podnájmu částí pozemků p. č. 948/1, 948/9, 948/10, 948/12 a 954/9 v k. ú. Pisárky při hranici oplocení v délce 200 m, v šířce 0,3 m, v celkové ploše 60 m², pro reklamní činnost třetích subjektů v podobě umístění reklam a billboardů na oplocení, které je ve výlučném vlastnictví nájemce, a dále části pozemku p. č. 954/1 o výměře 25 m² pro umístění mobilních reklamních zař&#$08zení,

 • smlouvu o úhradě za užívání spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/3 na pozemcích

- p. č. 948/20 - ost. plocha, o výměře 441 m²
- p. č. 948/21 - ost. plocha, o výměře 149 m²
- p. č. 948/22 - ost. plocha, o výměře 95 m²

vše v k. ú. Pisárky, o celkové výměře 685 m²,

mezi statutárním městem Brnem a Tělovýchovnou jednotou Favorit Brno, občanské sdružení, za dohodnutou cenu 3.785,- Kč/rok,

a za podmínek nájemní smlouvy a smlouvy o úhradě za užívání pozemků, která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

31.

Záměr dispozice s částmi pozemku p. č. 884 v k. ú. Veveří - RM6/08683

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu a budoucího prodeje dvou částí pozemku
- p. č. 884 - ost. plocha, silnice, o celkové výměře 125 m²
(88 m² a 37 m²) v k. ú. Veveří.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

32.

Návrh svěření majetku MČ Brno-Žebětín, pozemků v k. ú. Žebětín, zahrádkářská lokalita Kopce - RM6/08686

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Žebětín svěření pozemků
- p. č. 2257/2 - orná půda, o výměře 39 m²

- p. č. 2454/1 - orná půda, o výměře 97 m²

- p. č. 2454/5 - orná půda, o výměře 113 m²

- p. č. 2501/4 - orná půda, o výměře 333 m²

- p. č. 2577/1 - orná půda, o výměře 324 m²

- p. č. 2590/8 - orná půda, o výměře 481 m²

- p. č. 2590/13 - orná půda, o výměře 43 m²

- p. č. 2625/2 - orná půda, o výměře 61 m²

- p. č. 2681/3 - orná půda, o výměře 80 m²

- p. č. 2713/88 - orná půda, o výměře 30 m²

- p. č. 2891/5 - orná půda, o výměře 17 m²

- p. č. 3955 - orná půda, o výměře 33 m²
- p. č. 2324/4 - zahrada, o výměře 143 m²
- p. č. 2466/2 - zahrada, o výměře 26 m²
- p. č. 2835/4 - zahrada, o výměře 84 m²
- p. č. 2882/2 - zahrada, o výměře 123 m²

- p. č. 2387/1 - trvalý travní porost, o výměře 83 m²
- p. č. 2387/2 - trvalý travní porost, o výměře 25 m²
- p. č. 2609 - trvalý travní porost, o výměře 244 m²

- p. č. 2683 - trval&#$06 travní porost, o výměře 35 m²
- p. č. 2691/1 - trvalý travní porost, o výměře 334 m²
- p. č. 2693/20 - trvalý travní porost, o výměře 47 m²

- p. č. 2696/2 - trvalý travní porost, o výměře 116 m²
- p. č. 2424/3 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 6 m²
- p. č. 2607/2 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 186 m²

- p. č. 2692/4 - ost. plocha, jiná plocha, o výmě&#$04e 2 m²

- p. č. 2424/1 - ost. plocha, neplodná půda, o výměře 172 m²

- p. č. 2669 - ost. plocha, neplodná půda, o výměře 112 m²

- p. č. 2793 - ost. plocha, neplodná půda, o výměře 232 m²

- p. č. 3394 - ost. plocha, neplodná půda, o vým&#$01ře 116 m²
- p. č. 2281/5 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 43 m²
- p. č. 2294/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 74 m²
- p. č. 2302 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 146 m²

- p. &#$03. 2313 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 108 m²
- p. č. 2364 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 202 m²
- p. č. 2386/4 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 96 m²

- p. č. 2386/5 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 77 m²
- p. č. 2392/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 25 m²
- p. č. 2419 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 345 m²

- p. č. 2455 - ost. plocha, ost. komunikace, o v&#$06měře 101 m²
- p. č. 2467/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 159 m²
- p. č. 2480 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 421 m²
- p. č. 2513 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 577 m²
- p. č. 2598/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 169 m²
- p. č. 2598/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 249 m²
- p. č. 2608/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 145 m²

- p. č. 2608/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 61 m²
- p. č. 2661/3 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 86 m²
- p. č. 2678 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 225 m²

- p. č. 2692/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 5.101 m²
- p. č. 2692/3 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 59 m²
- p. č. 2693/11 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 28 m²

- p. č. 2693/12 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 32 m²
- p. č. 2693/13 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 34 m²
- p. č. 2693/14 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 66 m²
- p. č. 2693/15 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 35 m²
- p. č. 2693/16 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 27 m²
- p. č. 2693/18 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 49 m²
- p. č. 2693/19 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 58 m²

- p. č. 2693/21 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 29 m²
- p. č. 2693/23 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 48 m²
- p. č. 2693/25 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 55 m²

- p. č. 2693/26 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 46 m²
- p. č. 2694/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 599 m²
- p. č. 2694/3 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 42 m²

- p. č. 2694/4 - ost. plocha, ost. komunikace, o v&#$06měře 15 m²
- p. č. 2694/5 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 62 m²
- p. č. 2694/6 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 2 m²
- p. č. 2694/7 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 9 m²

- p. č. 2694/9 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 43 m²
- p. č. 2694/10 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 101 m²
- p. č. 2694/11 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 50 m²

- p. č. 2694/12 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 42 m²
- p. č. 2694/14 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 42 m²
- p. č. 2694/15 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 585 m²

- p. č. 2694/25 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 50 m²
- p. č. 2694/26 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 15 m²
- p. č. 2694/27 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 32 m²

- p. č. 2694/29 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 12 m²
- p. č. 2694/36 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 63 m²
- p. č. 2790/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1.707 m²
- p. č. 2790/8 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 51 m²
- p. č. 2790/14 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 26 m²
- p. č. 2792 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 338 m²
- p. č. 2794/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1.026 m²

- p. č. 2806/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 137 m²
- p. č. 2853/3 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 604 m²
- p. č. 2861 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 251 m²

- p. č. 2876 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 158 m²
- p. č. 2914 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 218 m²
- p. č. 2915 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 65 m²

- p. č. 3704 - ost. plocha, ost. komunikace, o výmě&#$04e 2.101 m²

v k. ú. Žebětín,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 94 přílohy č. 4 s doplňující podmínkou omezení pro nájemce zachovat stávající průchody a průjezdy územím.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

33.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku a budoucí kupní smlouvě - část pozemku p. č. 2312/1 v k. ú. Slatina (lokalita BPZ ČT) - RM6/08690

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku a budoucí kupní smlouvě č. 6313171923 uzavřené dne 11. 6. 2013 mezi statutárním městem Brnem a společnosti CTP Invest, spol. s r. o., jejímž předmětem je pronájem a budoucí prodej části pozemku p. č. 2312/1 v k. ú. Slatina, jehož předmětem je přistoupení společnosti CTP Property XXV, spol. s r. o., k právům a závazkům vyplývajícím z předmětné smlouvy pro společnost CTP Invest, spol. s r. o., v části týkající se smlouvy o nájmu části pozemku. Dodatek tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku a budoucí kupní smlouvě č. 6313171923 uzavřené dne 11. 6. 2013 mezi statutárním městem Brnem a společností CTP Invest, spol. s r. o., jejímž předmětem je pronájem a budoucí prodej části pozemku p. č. 2312/1 v k. ú. Slatina, jehož předmětem je přistoupení společnosti CTP Property XXV, spol. s r. o., k právům a závazkům vyplývajícím z předmětné smlouvy pro společnost CTP Invest, spol. s r. o., v části týkající se smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

34.

Uzavření smlouvy o právu provést stavbu - komunikace pro pěší na části pozemku p. č. 97/4 v k. ú. Útěchov u Brna - ulice Dlouhé vrchy "Obytný soubor 5 RD, Brno Útěchov" - RM6/08694

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • žádost společnosti OBD LOFT s. r. o. se sídlem Františkánská 494/17, 602 00 Brno, IČ 293 66 780, zastoupené Mgr. Janou Zemanovou, ze dne 3. 7. 2013, o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p. č. 97/4 v k. ú. Útěchov u Brna ve vlastnictví statutárního města Brna pro stavbu komunikace pro pěší,
 • vydání stavebního povolení pro stavbu "Účelová komunikace na pozemcích p. č. 99/113, 97/8, 97/15, 491 a 91/1 v k. ú. Útěchov u Brna, ul. Dlouhé vrchy" pod č. j. 10/2572/US/302/Jan ze dne 24. 3. 2010, jehož platnost byla prodloužena rozhodnutím ze dne 22. 5. 2012 č. j. 12/4145/US/512/PH do 31. 12. 2013.


2.RMB souhlasí s provedením stavby komunikace pro pěší na části pozemku
- p. č. 97/4 - orná půda, o výměře 15 m²

v k. ú. Útěchov u Brna.

3.RMB schvaluje smlouvu o právu provést stavbu, která opravňuje společnost OBD LOFT s. r. o. vybudovat stavbu komunikace pro pěší na části pozemku
- p. č. 97/4 - o výměře 15 m²

v k. ú. Útěchov u Brna.
Smlouva o právu provést stavbu tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB k podpisu smlouvy o právu provést stavbu komunikace pro pěší na části pozemku
- p. č. 97/4 - o výměře 15 m²

v k. ú. Útěchov u Brna.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

35.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Troubsko - RM6/08679

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Troubsko, které tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

36.

Vyjádření statutárního města Brna k návrhu zadání změny č. IV Územního plánu obce Chudčice - RM6/08678

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna k návrhu zadání změny č. IV Územního plánu obce Chudčice, které tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

37.

Návrh smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - RM6/08692

Dotazy členů RMB zodpověděly Dr. Ing. Zezůlková, vedoucí Kanceláře strategie města MMB, a Ing. Nováková, vedoucí Úseku rozvoje města MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 2.000.000,- Kč JIC, zájmovému sdružení právnických osob.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

38.

Návrh smlouvy o poskytnutí půjčky s Ligou vozíčkářů, návrh rozpočtového opatření - RM6/08722

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí půjčky ve výši 1.335.918,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna Lize vozíčkářů,
 • smlouvu o poskytnutí půjčky z Fondu kofinancování evropských projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna mezi statutárním městem Brnem a Ligou vozíčkářů,
 • rozpočtové opatření dle tabulky za účelem poskytnutí půjčky z Fondu kofinancování evropských projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna Lize vozíčkářů.


Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

39.

Zapojení a přesun finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - září 2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/08721

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky za účelem zapojení a přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

40.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - návrh změny celkových nákladů, návrh rozpočtového opatření - RM6/08723

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu ORG 5122 "Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity" z 16.440 tis. Kč na 51.000 tis. Kč,
 • zařazení projektu ORG 5178 "ZŠ Vranovská - rekonstrukce hřiště" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 6.200 tis. Kč a dobou realizace 2013-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,
 • zařazení projektu ORG 5179 "Rekonstrukce sportovišť v MČ Brno-střed" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 30.139 tis. Kč a dobou realizace 2013-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,
 • zařazení projektu ORG 5180 "Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 6.164 tis. Kč a dobou realizace 2013-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,
 • zařazení projektu ORG 5181 "Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru na území MČ Brno-sever" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 6.743 tis. Kč a dobou realizace 2013-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,
 • zařazení projektu ORG 5182 "Sportovně-rekreační plocha Kartouzská, Brno" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 11.495 tis. Kč a dobou realizace 2013-2015 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,
 • zařazení projektu ORG 5184 "Sanace - skalní řícení v ulici Pod Horkou" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 1.089 tis. Kč a dobou realizace 2013-2014 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,
 • rozpočtové opatření dle tabulky za účelem zapojení Fondu kofinancování evropských projektů.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

43.

Projekt Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička - rozhodnutí o poskytnutí dotace - RM6/08724

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 44 a 45.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s podmínkami poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

44.

Projekt Sadové úpravy v rámci obnovy lesoparku nad ulicí Raisova v Brně Novém Lískovci - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM6/08716

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí dodatek č. 2 ke smlouvě č. 09026376 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR k projektu Sadové úpravy v rámci obnovy lesoparku nad ulicí Raisova v Brně Novém Lískovci.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 2 ke smlouvě č. 09026376 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR k projektu Sadové úpravy v rámci obnovy lesoparku nad ulicí Raisova v Brně Novém Lískovci.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

45.

Projekt Regenerace veřejné zeleně v urbánním celku Brno-Bohunice - jihozápad - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP - RM6/08715

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí dodatek č. 2 ke smlouvě č. 09029416 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR k projektu Regenerace veřejné zeleně v urbánním celku Brno-Bohunice - jihozápad.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 2 ke smlouvě č. 09029416 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR k projektu Regenerace veřejné zeleně v urbánním celku Brno-Bohunice - jihozápad.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

47.

Podlimitní veřejná zakázka na služby Lokální biokoridor Medlánky - letiště - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/08718

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - Lokální biokoridor Medlánky - letiště jako nejvhodnější nabídku uchazeče

 • OK Garden s. r. o.

Sládkovičova 1233/21, Praha 4, 142 00,
IČ 275 71 297.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání oznámení o výběr nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/113/47/01]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a

 • OK Garden s. r. o.

Sládkovičova 1233/21, Praha 4, 142 00,
IČ 275 71 297

na veřejnou zakázku Lokální biokoridor Medlánky - letiště zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona, která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB

 • podpisem výše uvedené smlouvy o dílo, a to bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona,
 • podpisem formuláře oznámení o zadání zakázky.


 
***
5.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře oznámení o zadání zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/113/47/02]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/113/47/03]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/113/47/04]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/113/47/05]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/113/47/06]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

49.

Podlimitní veřejná zakázka na služby Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/08719

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná jako nejvhodnější nabídku uchazeče

 • Wotan Forest, a. s.

Rudolfovská 202/88, České Budějovice 4, 370 01,
IČ 260 60 701.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání oznámení o výběr nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/113/49/01]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a

 • Wotan Forest, a. s.

Rudolfovská 202/88, České Budějovice 4, 370 01,
IČ 260 60 701

na veřejnou zakázku Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB

 • podpisem výše uvedené smlouvy o dílo, a to bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona,
 • podpisem formuláře oznámení o zadání zakázky.


***
5.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře oznámení o zadání zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/113/49/02]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/113/49/03]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/113/49/04]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/113/49/05]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/113/49/06]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

50.

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a Brněnskou poliklinikou, s. r. o. - RM6/08714

Bylo hlasováno bez rozpravy o upraveném usnesení.


RMB nesouhlasí s dohodou o ukončení nájemní smlouvy na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a Brněnskou poliklinikou, s. r. o.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

51.

Podmínky zajištění zdravotnických služeb na Poliklinice akad. Otakara Teyschla na Žerotínově nám. 4/6 soukromými poskytovateli zdravotnických služeb - RM6/08713

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB, v souladu se schválenou Koncepcí zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních, schvaluje

 • zajištění části zdravotnických služeb na Poliklinice akad. Otakara Teyschla na Žerotínově nám. 4/6 soukromými poskytovateli zdravotnických služeb v pronajatých prostorách v objektu polikliniky za podmínek, které tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu,
 • výjimku ze Zásad vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím v části nakládání s nepotřebným movitým majetkem příspěvkové organizace.


***
2. RMB, v souladu se schválenou Koncepcí zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních, ukládá vedoucí Odboru zdraví MMB, ve spolupráci s vedoucím Odboru správy majetku MMB a vedením Centra dětských odborných zdravotnických služeb Brno, p. o., připravit postupnou realizaci zajištění části zdravotnických služeb na poliklinice na Žerotínově nám. 4/6 soukromými poskytovateli zdravotnických služeb.
***
úkol č.: [R6/113/51]
zodpovídá: OZ MMB [19]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

53.

Změna účelu použití neinvestičního transferu MČ Brno-Kohoutovice - návrh rozpočtového opatření - RM6/08709

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • změnu účelu užití neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice na základě rozhodnutí ZMB Z6/024, bod č. 10, ve výši 1.000 tis. Kč z původního účelu "výměna oken v objektu Libušina tř. 27" na "výměna oken a dveří v objektu Libušina tř. 27",
 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu změny účelu použití části neinvestičního transferu poskytnutého MČ Brno-Kohoutovice.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

54.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Teplárny Brno, a. s. - vzdání se práva podle § 7 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev - RM6/08727

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Teplárny Brno, a. s.

 • schvaluje
  • vzdání se všech práv, která jí přísluší v souvislosti s přeměnou fúzí sloučením společnosti TB-služby, s. r. o., jako zanikající společnosti, a společnosti Teplárny Brno, a. s., jako nástupnické společnosti, podle § 7 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev,
  • vzdání se všech práv, která by v budoucnu v souvislosti s tímto mohla vzniknout a stejně tak i práva na podání návrhu na určení neplatnosti projektu přeměny či na vyslovení neplatnosti rozhodnutí o schválení přeměny,
 • pověřuje primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Teplárny Brno, a. s., v působnosti valné hromady v souladu s přijatým usnesením.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

55.

Stanovisko k záměru Městské části Brno-Židenice zřídit příspěvkovou organizaci s názvem "Správa zeleně a veřejných ploch městské části Brno-Židenice" - RM6/08728

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem městské části Brno-Židenice zřídit příspěvkovou organizaci s názvem "Správa zeleně a veřejných ploch městské části Brno-Židenice".

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

56.

Vyjádření statutárního města Brna k dokumentaci pro územní řízení "VLNĚNA - etapa 1, ul. Dornych - Přízová - Mlýnská, k. ú. Trnitá" MČ Brno-střed - RM6/08730

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna k dokumentaci pro územní řízení "VLNĚNA - etapa 1, ul. Dornych - Přízová - Mlýnská, k. ú. Trnitá", MČ Brno-střed, které tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

57.

Výpůjčky částí staveb účelových komunikací pro tělesně postižené občany za účelem užívání vyhrazených parkovacích stání, vzorová smlouva o výpůjčce - RM6/08667

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • výpůjčku částí staveb účelových komunikací na pozemcích:

- p. č. 5277 v k. ú. Královo Pole o výměře 16 m² Bc. Petře Haráskové,

- p. č. 1340/96 v k. ú. Stránice o výměře 16 m² JUDr. Vladimíru Stejskalovi,
- p. č. 1428/4 v k. ú. Staré Brno o výměře 14 m² Ludmile Řezníkové,
- p. č. 584 v k. ú. Štýřice o výměře 19,5 m² Daně Uřičářové,

za účelem užívání vyhrazených parkovacích stání pro tělesně postižené občany,

 • vzorovou smlouvu o výpůjčce, která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu.


2.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smluv o výpůjčkách s uvedenými subjekty.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

58.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Stanovení hodnoty obchodního podílu ve společnosti Veletrhy Brno a. s." - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/08731

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Stanovení hodnoty obchodního podílu ve společnosti Veletrhy Brno, a. s." nabídku společnosti

 • PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4.

2.RMB schvaluje

 • smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, která tvoří přílohu č. 25a tohoto zápisu,
 • dopis společnosti Veletrhy Brno, a. s., který tvoří přílohu č. 25b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

59.

Vyjádření statutárního města Brna k územnímu řízení (změně využití území) "Obytný soubor Sadová - Vnitřní sektory IMPERA - SO1 - Dětská hřiště" v k. ú. Sadová, MČ Brno-Královo Pole - RM6/08733

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k územnímu řízení (změně využití území) "Obytný soubor Sadová - Vnitřní sektory IMPERA - SO1 - Dětská hřiště" v k. ú. Sadová, MČ Brno-Královo Pole, které tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

60.

Návrh na schválení výjimky ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna - změna termínu podání a projednání žádostí o poskytnutí dotací typu B v oblasti kultury - RM6/08744

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit výjimku ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna pro oblast kultury takto:

 • dle čl. 13 Zásad se žádosti o dotace typu B v oblasti kultury podávají v termínu od 9. října 2013 do 29. listopadu 2013,
 • dle č. 16 Zásad Odbor kultury MMB zajistí projednání žádostí o dotace tak, aby o nich Zastupitelstvo města Brna rozhodlo v dubnu 2014.


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

62.

Návrh rozpočtového opatření - investiční a provozní výdaje Odboru dopravy MMB - RM6/08745

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky na investiční a provozní výdaje Odboru dopravy MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

41.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Brno Expat Centre" - návrh smlouvy o poskytnutí dotace Brnopolis, občanskému sdružení - RM6/08693

Dotazy členů RMB zodpověděly Dr. Ing. Zezůlková, vedoucí Kanceláře strategie města MMB, a Ing. Nováková, vedoucí Úseku rozvoje města MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 1.500.000,- Kč Brnopolis, občanskému sdružení, za účelem realizace projektu Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Brno Expat Centre".

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 4 členové se zdrželi hlasování.

 

48.

Podlimitní veřejná zakázka na služby Realizace skladebných částí ÚSES - část regionálního biocentra Ráječek - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/08720

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Nováková, vedoucí Úseku rozvoje města MMB, a Mgr. Řeřicha, vedoucí Oddělení implementace evropských fondů MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí námitky uchazeče GREEN PROJECT s. r. o. proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení, které tvoří přílohu č. 27a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje text rozhodnutí zadavatele o vyhovění námitkám uchazeče GREEN PROJECT s. r. o., které tvoří přílohu č. 27b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB schvaluje a provádí, v souladu s ust. § 79 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), nové posouzení a hodnocení nabídek podaných na podlimitní veřejnou zakázku na služby Realizace skladebných částí ÚSES - část regionálního biocentra Ráječek.

4.RMB schvaluje, v návaznosti na provedení nového posouzení a hodnocení nabídek, zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č. 27c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

5.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona Realizace skladebných částí ÚSES - část regionálního biocentra Ráječek jako nejvhodnější nabídku uchazeče

 • Kavyl, spol. s r. o.

Mohelno 563, 675 75,
IČ 499 75 358.

***
6.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání oznámení o výběr nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/113/48/01]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

7.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a

 • Kavyl, spol. s r. o.

Mohelno 563, 675 75,
IČ 499 75 358

na veřejnou zakázku Realizace skladebných částí ÚSES - část regionálního biocentra Ráječek zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona, která tvoří přílohu č. 27d tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

8.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB

 • podpisem rozhodnutí zadavatele o vyhovění námitkám uchazeče GREEN PROJECT s. r. o.,
 • podpisem výše uvedené smlouvy o dílo, a to bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona,
 • podpisem formuláře oznámení o zadání zakázky.


***
9.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání rozhodnutí zadavatele o vyhovění námitkám uchazeče GREEN PROJECT s. r. o., příslušnému uchazeči zákonem stanoveným způsobem.
Termín: do 10 dnů od obdržení námitek
***
úkol č.: [R6/113/48/02]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
10.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře oznámení o zadání zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/113/48/03]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
11.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/113/48/04]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
12.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/113/48/05]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
13.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/113/48/06]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [dle zákona]

***
14.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/113/48/07]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

61.

Zpracování technických dokumentací v oblasti odkanalizování města Brna - návrh rozpočtového opatření - RM6/08742

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zajištění finančního krytí nákladů na zpracování technických dokumentací v oblasti odkanalizování města Brna v roce 2013.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

 

Návrh na změny programu zasedání ZMB č. Z6/026


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zařadit do programu zasedání ZMB č. Z6/026, které se bude konat od 3. 9. 2013, následující body:

 • Zpracování technických dokumentací v oblasti odkanalizování města Brna - návrh rozpočtového opatření - RM6/08742
 • Návrh rozpočtového opatření - investiční a provozní výdaje Odboru dopravy MMB - RM6/08745
 • Návrh na schválení výjimky ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna - změna termínu podání a projednání žádostí o poskytnutí dotací typu B v oblasti kultury - RM6/08744


 

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 
 

Ověřovatelé:

MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.
JUDr. Robert Kerndl, v. r.

 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

 
V Brně dne 28. 8. 2013
Zapsala Marcela Marečková