Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/111
konané dne 7.srpna 2013

 

 

 

Program:

126.

Záměr podeje části pozemku p. č. 74/5 v k. ú. Husovice - RM6/08583

1a.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna - RM6/08477

1b.

Změny ve složení Komise majetkové RMB - RM6/08460

1c.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Sdružení zdravotnických, zařízení II Brno, příspěvková organizace - RM6/08589

1d.

Odvolání ředitelky MŠ SEDMIKRÁSKA, Brno, Šimáčkova 1 - RM6/08566

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/08441

3.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1560/1 a části pozemku p. č. 1557 v k. ú. Obřanv v ul. Bílovická - RM6/08555

5.

Záměr směny pozemků p. č. 817/6 a p. č. 817/9, k. ú. Staré Brno za pozemek p. č. 5116/34 k. ú. Židenice - RM6/08551

6.

Zpráva o činnosti za rok 2012 a Střednědobý výhled Turistického informačního centra města Brna, p. o. - RM6/08576

7.

Souhlas s podáním návrhu na vydání platebního rozkazu proti společnosti Artelinna s. r. o., se sídlem Botanická 783/16, Brno - RM6/08557

8.

Návrh rozpočtových opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce, jejímž poplatníkem je město Brno - RM6/08484

9.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/08466

10.

Škodní událost - havárie plynového kotle v ZŠ Tuháčkova 25, p. o., rozpočtové opatření - RM6/08482

11.

"Rekonstrukce ulice Klimešova" - změna celkových nákladů, rozpočtové opatření - RM6/08463

12.

Rozpočtové opatření - akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. podle přílohy č. 1 "Roční plán investic" mandátní smlouvy č. 56 019 271, změna celkových nákladů; dodatek č. 55 k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro "Výkon inženýrské činnosti na stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna" - RM6/08524

13.

"ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace" - zahájení zadávacího řízení - RM6/08568

14.

"Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla - úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem - Přístup do garáží JD" - zrušení zadávacího řízení - RM6/08527

15.

"Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla -úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem - Přístup do garáží JD" - výzva k podání nabídek - RM6/08528

16.

"Brno Alešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - výzva k podání nabídky - RM6/08474

17.

"Brno, Škárova, Poděbradova I, Rostislavovo nám. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - výzva k podání nabídky - RM6/08472

18.

"Brno, Cyrilská, Mlýnská II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - výzva k podání nabídky - RM6/08470

19.

"Brno, ČS Nový Lískovec - rekonstrukce technologie" - výzva k podání nabídky - RM6/08471

20.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, dochlorovací stanice Kaštanová, zrušení budovy, vybudování šachty" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/08465

21.

"II. BV - rekonstrukce Evakuační stanice" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/08462

22.

"ZŠ Bosonožské nám. - pohybové prostory" - projektová dokumentace - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností ATELIER A/D spol. s r. o. - RM6/08461

23.

Pověření k podpisu dohod o notářské úschově, uzavíraných mezi notářem, statutárním městem Brnem a vlastníky nemovitostí, u kterých je v katastru nemovitostí uveden duplicitní zápis vlastnického práva, v rámci majetkoprávní přípravy stavby "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" zajišťované Odborem investičním MMB - RM6/08493

24.

Nabytí práv odpovídajících věcnému břemenu k pozemkům ve vlastnictví Jihomoravského kraje pro stavbu "Brno, přívodní a zásobovací vodovodní řad Bosonohy - VDJ Kamenný vrch" - RM6/08464

25.

"Vila Tugendhat - rekonstrukce přípojky kanalizace, II. etapa" - nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům p. č. 3326 a 3328 v k. ú. Černá Pole - RM6/08526

26.

Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k budově č. p. 1361 v k. ú. Bystrc ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. pro stavbu Chovánek dětské centrum rodinného typu - změna usnesení RMB č. R6/097, bod č. 19 - RM6/08567

27.

Brno, Malátova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou JMP Net, s. r. o.; - budoucího zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p. č. 1100 v k. ú. Královo Pole ve prospěch společnosti JMP Net, s. r. o. - RM6/08473

28.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby k pozemku p. č. 263/10 v k. ú. Ivanovice pro stavbu "MČ Brno-Ivanovice, kanalizace III. a IV.etapa - RM6/08476

29.

Záměr výpůjčky částí staveb účelových komunikací pro tělesně postižené občany za účelem užívání uhrazených parkovacích stání - RM6/08429

30.

Návrh nabytí pozemků p. č. 4407/34 a p. č. 8356/13, oba v k. ú. Židenice - RM6/08443

31.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2321/17 v k. ú. Husovice - RM6/08447

32.

Návrh nabytí pozemku p. č. 846/13 v k. ú. Nový Lískovec - RM6/08446

33.

Návrh nabytí pozemků p. č. 9150/11 a p. č. 9152/4 , oba v k. ú. Židenice - RM6/08445

34.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1197/19, 2036/2, 2038/3, 2058/2 a 2058/7 v k. ú. Bohunice - RM6/08444

35.

Záměr směny pozemku p. č. 964/2 za pozemek p. č. 917/2, oba v k. ú. Komárov pro stavbu "Most Jeneweinova přes Ponávku, ev. č. BM - 536" - RM6/08491

 

36.

Návrh směny pozemků a staveb, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, za pozemky, které jsou ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. - RM6/08469

37.

Záměr pronájmu honiteb ve vlastnictví statutárního města Brna - RM6/08468

38.

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 42082003 o pronájmu části pozemku p. č. 3857/1 v k. ú. Černá Pole - RM6/08455

39.

Návrh rozpočtového opatření - uhrazení rozdílu cen směňovaných nemovitostí s Lesy České republiky, s. p. - RM6/08494

41.

Návrh na změnu názvu Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace a návrh nové zřizovací listiny - RM6/08415

42.

Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření Zoologické zahradě města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/08188

43.

Vyřazení majetku statutárního města Brna svěřeného Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/08454

44.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Moravany - RM6/08458

45.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování Regulačního plánu "V aleji, k. ú. Holásky" - RM6/08492

46.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Rekonstrukce opěrné zdi v parku Kraví hora" - RM6/08421

48.

Rozhodnutí zřizovatele o sloučení organizace Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace s organizací Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace a návrh dodatku č. 7 ke Zřizovací listině Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace - RM6/08498

49.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje k realizaci projektu "Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - mediální kampaň k problematice domácího násilí" - RM6/08480

50.

Zapojení statutárního města Brna do soutěže Ministerstva vnitra ČR o Evropskou cenu prevence kriminality 2013 na téma "Prevence domácího násilí mezigenerační konflikty" - RM6/08481

47.

Schválení investičního záměru na akci "Rekonstrukce polikliniky - Zahradníkova" - aktualizace - RM6/08467

51.

Rozvojové záměry statutárního města Brna pro Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2014 - RM6/08475

52.

Dispozice s nepotřebným majetkem předaným k hospodaření Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - RM6/08564

53.

Návrh pronájmu nebytových prostor v objektu Besedního domu v Brně v k. ú. Město Brno a smlouva o postoupení pohledávky - RM6/08574

54.

Záměr pronájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova - RM6/08479

55.

Žádost FC ZBROJOVKA BRNO, a. s. o souhlas s podnájmem Městského fotbalového stadionu na ul. Srbská 47a, Brno a Smlouva o spolupráci mezi FC ZBROJOVKA BRNO, a. s. a statutárním městem Brnem - RM6/08599

56.

Stanovisko Sdružení rodičů MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, k činnosti ředitelky - odpověď jménem náměstkyně primátora - RM6/08478

57.

Zjednodušení podlimitní řízení "Tř. Kpt. Jaroše 24 - výměna oken uliční části" - výzva k podání nabídky - RM6/08525

58.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Veveří 109 - oprava vodovodu v areálu" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností MTc-stav, s. r. o. - RM6/08485

 

59.

"Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" - smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí - RM6/08517

60.

"Bytové domy Vojtova" - záměr výstavby, Smlouva o výkonu autorského dohledu - RM6/08522

61.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Brožíkova 14 včetně pozemku - RM6/08516

62.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Helfertova 5 včetně pozemků - RM6/08519

63.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Jugoslávská 30/Sýpka 1 včetně pozemků - RM6/08515

64.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Tišnovská 103 bez pozemku - RM6/08512

65.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 151 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny - RM6/08521

66.

Záměr prodeje domovního celku Šumavská 23, 21, 19, 17/Botanická 69, 67, 65 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny - RM6/08520

67.

Návrh dispozice s majetkem - Kamenná čtvrť 29 včetně pozemků - RM6/08514

68.

Návrh dispozice s majetkem - Kamenná 67a včetně pozemku - RM6/08513

69.

Poskytnutí bytu xxxxx xxxxxx - RM6/08502

70.

Poskytnutí náhradního bytu manželům xxxxxxxxxx - RM6/08507

71.

Poskytnutí náhradního bytu xxxxxx xxxxxxxx - RM6/08503

72.

Poskytnutí náhradního bytu xxxxxxxx xxxxxxx - RM6/08505

73.

Poskytnutí náhradního bytu manželům xxxxxxxxxxx - RM6/08510

74.

Poskytnutí náhradního bytu xxxx xxxxxxxx - RM6/08511

75.

Poskytnutí náhradního bytu xxxxx xxxxxxxxx a vydání neumořených nákladů na opravy bytu - RM6/08501

76.

Nájem bytu xxxxx xxxxxxxx - RM6/08504

77.

Nájem bytu xxxxxxx xxxxxxxxx - RM6/08508

78.

Nájem bytu v celoměstském zájmu manželům xxxxxxxxxxx - RM6/08506

79.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytů FC ZBROJOVKA BRNO a. s. - RM6/08509

80.

Předchozí souhlas k uzavření podnájemní smlouvy na užívání bytu v budově Lidická 6a v Brně - RM6/08500

81.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Charbulova 84 - RM6/08486

82.

Dodatek č. 2 ke nájemní smlouvě č. 66982039 - objekt Anenská 10, k. ú. Staré Brno - RM6/08488

83.

Změna smlouvy - příloha usnesení R6/109. schůze RMB konané dne 26. 6. 2013, bod č. 62 ve věci pronájmu reklamních ploch na pozemku p. č. 833 k. ú. Veveří - RM6/08487

84.

Žádost REAL PARTNERS GROUP spol. s r. o. o snížení nájemného v obejktu Jabloňová 26, k. ú. Medlánky - RM6/08489

85.

Žádost CK TOUR SPORT, s r. o. o snížení nájemného v objektu Josefská 21, k. ú. Město Brno - RM6/08490

86.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1347/2 v k. ú. Nový Lískovec v ul. Travní - RM6/08553

87.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1688/24 v k. ú. Jundrov - RM6/08541

88.

Záměr prodeje pozemků p. č. 1275 a p. č. 1277 v k. ú. Bohunice - RM6/08552

89.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3403, 3404, 3405, 3406, 3407 a 3408 v k. ú. Líšeň - RM6/08545

91.

Záměr prodeje pozemků p. č. 745/2, p. č. 745/21, p. č.741/3, p. č. 745/22, p. č. 741/2, p. č. 741/4 a p.č. 745/17 v k. ú. Kníničky, žádost o souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 745/2 v k. ú. Kníničky - RM6/08572

92.

Záměr prodeje spoluvlastnických podílů 329/52896 na pozemcích p. č. 8113/2 a p. č. 8113/3 v k. ú. Židenice zastavěných lodžiemi u bytového panelového domu Svatoplukova 5, 7 a dohoda o narovnaní - RM6/08543

93.

Záměr prodeje dvou částí pozemku p. č. 1639/1 v k. ú. Slatina - ulice Matlachova - RM6/08554

94.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 9302 v k. ú. Židenice - RM6/08548

95.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 339/1 a p. č. 339/52, oba v k. ú. Bystrc RM6/08558

96.

Záměr nabytí pozemků p. č. 1636/102, p. č. 1803 a p. č. 1804 v k. ú. Maloměřice při ul. Borky - maloměřické fotbalové hřiště a návrh svěření majetku města MČ Brno- Maloměřice a Obřany - RM6/08542

97.

Návrh nabytí pozemků p. č. 4097 a p. č. 4224/3, oba v k. ú. Bystrc - návrh na změnu části usnesení Z5/030. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 8. 12. 2009, bod č. 75 - RM6/08562

98.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 657/8 a p. č. 657/9 v k. ú. Komárov, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - RM6/08534

99.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 5528/4, p. č. 5528/5, p. č. 5528/57 a p. č. 5528/58 v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM - RM6/08533

100.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 592/5 a 592/6 v k. ú. Bohunice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - návrh změny přílohy č. 68 bodu 97 usnesení Z6/004 ZMB - RM6/08538

101.

Záměr směny pozemků v k. ú. Bystrc a k. ú. Žebětín - lokalita Kamechy - návrh na doplnění - RM6/08523

102.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 1055 v k. ú. Staré Brno - Záměr prodeje pozemku p. č. 1055 v k. ú. Staré Brno - RM6/08518

103.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Slatina, pozemků p. č. 144, p. č. 147/3, p. č. 147/4, p. č. 148/1, p. č. 148/58, p. č. 3486, p. č. 3487 a p. č. 3530 v k. ú. Slatina - RM6/08536

104.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p. č. 2503/30, p. č. 2503/31 a p.č. 2503/107 v k. ú. Černovice - RM6/08559

105.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 338/2, 338/3, 338/4, 338/7 v k. ú. Dolní Heršpice - RM6/08537

106.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 716 v k.ú. Horní Heršpice - RM6/08535

107.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kníničky, pozemku p. č. 455/284 a částí pozemků p. č. 455/281, 455/282 v k. ú. Kníničky - RM6/08547

108.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, části pozemku p. č. 8352/1 v k. ú. Židenice - RM6/08556

109.

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Pisárky v areálu Cyklistické vesničky v ul. Bauerova 1 - areál TJ Favorit Brno, občanské sdružení - RM6/08529

110.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 730/15 v k. ú. Starý Lískovec při ulici Šoustalova - RM6/08546

111.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 8907 v k. ú. Židenice - RM6/08530

113.

Záměr pronájmu části pozemků p. č. 3125/39 a p. č. 3125/65 oba v k. ú. Řečkovice - RM6/08531

114.

Záměr pronájmu a budoucího prodeje části pozemku p. č. 2312/1 v k. ú. Slatina lokalita BPZ ČT - RM6/08532

115.

Záměr pronájmu a budoucího prodeje pozemků (částí pozemků) p. č. 2828/1, 2828/6, 2844/1, 2854/2, 2858/1, vše v k. ú. Černovice (lokalita BZP ČT) - RM6/08570

116.

Záměr pronájmu a budoucího prodeje částí pozemku p. č. 884 v k. ú. Veveří - RM6/08573

117.

Pronájem pozemků v k.ú. Přízřenice - RM6/08563

118.

Pronájem části pozemku p. č. 1931/22 v k. ú. Bystrc - RM6/08560

119.

Pronájem částí pozemků p. č. 3125/327, p. č. 3125/328, p. č. 3125/329, p. č. 3125/387, p. č. 3125/390 a p. č. 3125/391, vše v k. ú. Řečkovice, při ulici Novoměstská - RM6/08561

120.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6312032523 - pronájem části pozemku p. č. 2249 v k. ú. Holásky - RM6/08550

121.

Zřízení předkupního práva na část pozemku p. č. 2972/1 v k. ú. Slatina - RM6/08540

122.

Zrušení věcného břemene zřízeného k části pozemku p. č. 53/1 v k. ú. Dolní Heršpice - RM6/08539

123.

Uzavření smlouvy o právu provést stavbu - protihlukový plot a sadové úpravy na části pozemků p. č. 249, p. č. 251 v k. ú. Sadová - RM6/08579

124.

Źádost o náhradu škody na osobním vozidle - změna usnesení - RM6/08565

125.

Záměr prodeje id. 1/2 nemovitostí objektu Jakubské nám. 2/Rašínova 8 s pozemkem p. č. 47 v k. ú. Město Brno - RM6/08569

127.

"ZOO Brno Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo s firmou Skanska a. s. - RM6/08575

128.

Záměr zapojení statutárního města Brna do projektu "Mapy budoucnosti" připravovaného Ministerstvem vnitra ČR - RM6/08600

129.

"Výroba audiovizuálního zpravodajsko-publicistického pořadu Brněnské oko pro roky 2014-2015" - výzva k podání nabídky - RM6/08590

130.

Zřízení pracovní skupiny pro posouzení regulace provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Brna - RM6/08587

131.

"Výroba a zajištění vysílání rozhlasového pořadu Brněnské echo pro roky 2014-2015" - zahájení zadávacího řízení - RM6/08591

132.

Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - jmenování člena komise - RM6/08601

Bod 126 byl projednán na začátku schůze před bodem 1a.
Bod 47 byl projednán po bodě 50.


 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

4.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1938/550 a 19381567, oba v k. ú. Bystrc - lokalita Páteřní Nad Dědinou - RM6/08549

40.

Střednědobé výhledy finančního hospodaření příspěvkových organizací v působnosti Odboru životního prostředí MMB na období 2014-2016 - RM6/08342

90.

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Černovice při ulici Těžební (Černovická terasa) a návrh výpovědi smlouvy o úhradě za užívání pozemku, uzavřené se spol. VENTO-LINE, s. r. o. - RM6/

112.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 138/1, 138/3, 138/4, id. 1/2 pozemku p. č. 138/2 v k. ú. Štýřice - RM6/08544

 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Dita Havlíčková.

126.

Záměr podeje části pozemku p. č. 74/5 v k. ú. Husovice - RM6/08583

Dotazy členů RMB zodpověděli Ing. Pavel Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB a Ing. Bc. Sabina Tomíšková, starostka MČ Brno-sever. Bylo hlasováno po kratší rozpravě a variantě II.


1. RMB bere na vědomí skutečnost, že Rada městské části Brno-sever na své 6/49. schůzi konané dne 18. 7. 2013 přijala usnesení č. 16/2m, kterým nesouhlasí s prodejem rozšířené části pozemku p. č. 74/5 v k. ú. Husovice společnosti Dene & co. s. r. o.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 74/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 120 m² v k. ú. Husovice

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku
- p. č. 74/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 120 m²

v k. ú. Husovice společnosti Dene & co. s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 3.120,- Kč/m² a za podmínek kupní smlouvy.


Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

1a.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna - RM6/08477

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných Radě města Brna a způsob jejich řešení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

1b.

Změny ve složení Komise majetkové RMB - RM6/08460

Bylo hlasováno bez rozpravy o upraveném návrhu usnesení.


RMB v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a v souladu se Statutem komisí RMB čl. 3, odst. 2, v platném znění bere na vědomí rezignaci Mgr. Libora Šťástky z funkce člena Komise majetkové RMB ke dni 1. 7. 2013.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

1c.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Sdružení zdravotnických, zařízení II Brno, příspěvková organizace - RM6/08589

Bylo hlasováno bez rozpravy o doplněném návrhu usnesení.


1. RMB bere na vědomí vzdání se funkce ředitelky Centra dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvkové organizace, a pověření řízením Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvkové organizace, MUDr. Rut Svobodové k datu 30. 9. 2013.

2. RMB vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace.

3. RMB schvaluje text inzerátu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto.zápisu.

4. RMB jmenuje výběrovou komisi ve složení:
- Ing. Jana Bohuňovská - náměstkyně primátora
- Ing. Karel Doležal - člen ZMB
- Bc. Miloslav Humpolíček - člen ZMB
- Ludvík Kadlec - člen ZMB
- Ing. Vladimír Adam - vedoucí Úseku sociálně-kulturního MMB
- MUDr. Zora Prosková - vedoucí Odboru zdraví MMB
- Bc. Bohuslava Zámečníková - vedoucí Personálního oddělení MMB

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

1d.

Odvolání ředitelky MŠ SEDMIKRÁSKA, Brno, Šimáčkova 1 - RM6/08566

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB odvolává Ing. Hanu Anderlovou z místa ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola SEDMIKRÁSKA, Brno, Šimáčkova 1 v souladu s ustanovením § 166 odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s okamžitou platností.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/08441

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí "Přehled zahraničních pracovních cest za duben - červen 2013".

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru zahraničních vztahů MMB předložit "Přehled zahraničních pracovních cest za duben - červen 2013" formou Informativní zprávy členům Zastupitelstva města Brna.
***
úkol č.: [R6/111/2]
zodpovídá: OZV MMB [45]
termín: [2013-09-03]

3. RMB schvaluje
- zahraniční pracovní cestu Ing. Pavla LOUTOCKÉHO, tajemníka MMB, do NIZOZEMSKA - UTRECHTU na akce spojené s připomenutím 20. výročí spolupráce Brno - Utrecht ve dnech 17. - 20. 9. 2013 (a v době potřebné na cestu);

- zahraniční pracovní cestu koordinátora pro oblast školství PhDr. Josefa FILOUŠE (jako zástupce města Brna) do NIZOZEMSKA - UTRECHTU na akce spojené s připomenutím 20. výročí spolupráce Brno - Utrecht a pracovní jednání o spolupráci v oblasti školství ve dnech 17. - 20. 9. 2013 (a v době potřebné na cestu);

-  úhradu nákladů této cesty z rozpočtu ORJ 3200 - Odboru vnitřních věcí.

 
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

3.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1560/1 a části pozemku p. č. 1557 v k. ú. Obřanv v ul. Bílovická - RM6/08555

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí

- dopis xxxxxxx xxxxxxxxxx ze dne 22. 5. 2013 - protinávrh kupní ceny za prodej pozemku p. č. 1560/1 - trvalý travní porost, o výměře 691 m² v k. ú. Obřany ve výši 342.045,- Kč (495,- Kč/m² v&#$03. nákladů na převod);

- "Návrhy, na dispozici s majetkem města s návrhem na využití nemovitosti" - žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku p. č. 1560/1 - trvalý travní porost, o výměře 691 m² v k. ú. Obřany za účelem užívání jako zahrada a žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx o prodej části pozemku p. č. 1557 - orná půda, o výměře 750 m² v k. ú. Obřany za účelem výstavby rodinného domu;

- "Návrh na dispozici s majetkem města s návrhem na využití nemovitosti" - žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxx. o prodej části pozemku p. č. 1557 - orná půda, o výměře 750 m² v k. ú. Obřany za účelem budoucí výstavby rodinného domu.

2. RMB
a) nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1557 - orná půda, o výměře 750 m² v k. ú. Obřany;

b) souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1560/1 - trvalý travní porost, o výměře 691 m² v k. ú. Obřany formou nabídkového řízení a to nejvyšší nabídce nad 691.000,- Kč.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 
 

5.

Záměr směny pozemků p. č. 817/6 a p. č. 817/9, k. ú. Staré Brno za pozemek p. č. 5116/34 k. ú. Židenice - RM6/08551

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

- žádost xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze dne 12. 10. 2011 o směnu pozemků
p. č. 817/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²
p. č. 817/9 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 m²

oba v k. ú. Staré Brno, ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek
p. č. 5116/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 35 m²

k. ú. Židenice, v podílovém spoluvlastnictví výše uvedených žadatelů

- doplnění žádosti o směnu podané právním zástupcem žadatelů, JUDr. Jaroslavem Kopou, dne 14. 8. 2012 obsahující mimo jiné zdůvodnění směny předmětných pozemků.

2. RMB souhlasí se záměrem směny pozemků:
- p. č. 817/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²
- p. č. 817/9 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 m²

oba v k. ú. Staré Brno.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemků:
- p. č. 817/6 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²

- p. č. 817/9 - zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 3 m²

oba v k. ú. Staré Brno (tj. 6.500,- Kč/m² u obou pozemků) ve vlastnictví statutárního města Brna

za pozemek:

- p. č. 5116/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 35 m²

k. ú. Židenice (tj. 1.550,- Kč/m²) v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (id. 1/3), xxxxxxx xxxxxxxx (id. 1/3) a xxxxxxxxx xxxxxx (id. 1/3) s doplatkem ve výši 82.250,-Kč ve prospěch statutárního m&#$01sta Brna a za podmínek směnné smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

6.

Zpráva o činnosti za rok 2012 a Střednědobý výhled Turistického informačního centra města Brna, p. o. - RM6/08576

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí

 • Zprávu o činnosti za rok 2012 Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace;
 • Střednědobý výhled Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace, na období 2014-2016.


Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

7.

Souhlas s podáním návrhu na vydání platebního rozkazu proti společnosti Artelinna s. r. o., se sídlem Botanická 783/16, Brno - RM6/08557

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním návrhu na vydání platebního rozkazu proti společnosti Artelinna s. r. o. na dlužnou částku 42.230,- Kč a smluvní pokuty a úroky z prodlení dle návrhu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem a podáním návrhu na vydání platebního rozkazu proti společnosti Artelinna s. r. o., se sídlem Botanická 783/16, Brno.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

8.

Návrh rozpočtových opatření ve věci daně z příjmů právnických osob za obce, jejímž poplatníkem je město Brno - RM6/08484

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtová opatření dle tabulek č. 1-2 v souvislosti s úhradou daně z příjmů právnických osob z hlavní činnosti a vedlejší hospodářské činnosti města Brna za rok 2012.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

9.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/08466

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje na základě usnesení Z6/020. Zastupitelstva města Brna, bod 9.D.2, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

10.

Škodní událost - havárie plynového kotle v ZŠ Tuháčkova 25, p. o., rozpočtové opatření - RM6/08482

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Jana Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB.


1. RMB bere na vědomí zprávu škodní komise FKŠ o projednání škodní události - havárie plynového kotle v ZŠ Tuháčkova 25, p. o.

2. RMB schvaluje
- úhradu plnění z Fondu krytí škod dle čl. 7, odst. 2 Statutu Fondu krytí škod ve výši 9 739,- Kč,
- dle čl. 7 odst. 3 Statutu Fondu krytí škod rozpočtové opatření, které tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

11.

"Rekonstrukce ulice Klimešova" - změna celkových nákladů, rozpočtové opatření - RM6/08463

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje

- zvýšení celkových nákladů investiční akce ORG 4284 "Rekonstrukce ulice Klimešova" ze 38.620 tis. Kč na 38.747 tis. Kč;

- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu, z důvodu navýšení základní sazby DPH z 20% na 21%.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

12.

Rozpočtové opatření - akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. podle přílohy č. 1 "Roční plán investic" mandátní smlouvy č. 56 019 271, změna celkových nákladů; dodatek č. 55 k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 pro "Výkon inženýrské činnosti na stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna" - RM6/08524

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí koordinaci staveb vodohospodářské infrastruktury, komunikací a tramvajových tratí dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6a tohoto zápisu.

2. RMB schvaluje

- úpravu rozpočtu kapitálových výdajů města:

 • zařazení nových staveb ORJ 5600, § 2310, pol. 6121, ÚZ 49, ORG 2875, 2874 a ORJ 5600, § 2321, pol. 6121, ÚZ 49, ORG 2873, 2872, 2871, 2870, 2869, 2968, 2867, 2866, 2865, 2864, 2863, 2862, 2861, 2860, 2859, 2858, 2857 a 2856 do rozpočtu kapitálových výdajů statutárního města Brna dle tabulky "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2013

 • snížení celkových nákladů investičních akcí ORG 2916, 3106, 3362, 2969 a 2971 dle tabulky "Roční plán investic - seznam svěřených staveb"

 • zvýšení celkových nákladů investičních akcí ORG 2941, 2975, 3085, 2983, 3082, 3126 a 4130 dle tabulky "Roční plán investic - seznam svěřených staveb"

 • rozpočtové opatření dle tabulky "Rozpočtové opatření - tabulka 1" na základě provedení aktualizace investičních akcí hrazených dle Přílohy č. 1 mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001

 • změnu názvu investiční akce ORG 4649 z "Údolní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Joštova - Úvoz)" na "Údolní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Úvoz - Náměstí Míru)


Tabulky "Rozpočtové opatření - tabulka 1", a "Roční plán investic - seznam svěřených staveb" na rok 2013 tvoří přílohu č. 6b tohoto zápisu.

- dodatek č. 55 k mandátní smlouvě č. 56 01 9 271 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., pro "Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku statutárního města Brna", který tvoří přílohu č. .6c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem tohoto dodatku mandátní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

13.

"ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace" - zahájení zadávacího řízení - RM6/08568

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 14-19.


1. RMB schvaluje

- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku - na stavební práce "ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení;

- údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 7a tohoto zápisu;

- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 7b tohoto zápisu;

- odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 7c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB souhlasí
- s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-1i skutečnosti podle § 40 odst. 2) a 3) zákona;
- s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek;
- s účastí zástupce Státního fondu životního prostředí ČR při jednání hodnotící komise.

 
3. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
- Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
- Ing. Lenka Kasalová - referentka Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

4. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:

členové:
- Ing Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
- Jarmila Kouřilová - členka Zastupitelstva města brna
- Mgr. Martin Jelínek - vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
- Ing. Lenka Kasalová - referentka Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

náhradníci:
- Ing. Petr Kratochvíl - člen Zastupitelstva města Brna
- Naděžda Křemečková - člen Zastupitelstva města Brna
- Ing. Jaromír Novák - technik Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
- Hana Kocourková - referentka Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
- Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky
- podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/111/13/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

 
 
 
 
 
***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/111/13/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
T: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení a zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/111/13/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/111/13/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

14.

"Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla - úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem - Přístup do garáží JD" - zrušení zadávacího řízení - RM6/08527

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB ruší zadávací řízení dle § 21 odst.1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na veřejnou zakázku "Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla - úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem Přístup do garáží JD" dle ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/111/14]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

15.

"Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla -úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem - Přístup do garáží JD" - výzva k podání nabídek - RM6/08528

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- výzvu k podání nabídky podle § 21 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), která tvoří přílohu č. 8a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 8b tohoto zápisu

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:

- FRAMA spol. s r. o., Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
- KOMFORT, a. s., Křenová 478/72, 602 00 Brno
- MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost, Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
- Cooptel a. s., CZ, Černovické nábř. 501/7a, 618 00 Brno
- MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno

3. RMB souhlasí
- s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2) a 3) zákona;
- s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek.

4. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
- JUDr. Eva Siváková - právník odboru investičního MMB
- Dana Škarková - referentka Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

5. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:

členové:
- Naděžda Křemečková - člen Zastupitelstva města Brna
- MgA. Jan Petr - provozně-výrobní náměstek ND Brno
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
- Dana Škarková - referentka Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

náhradníci:
- Jarmila Kouřilová - členka Zastupitelstva města Brna
- Ing. arch. Zdeněk Weber - vedoucí správy budovy Janáčkova divadla
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
- Ing. Jana Škrabalová - referentka Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
- Ing. Jana Markelová - referentka Odd. přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/111/15/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R6/111/15/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek všem dodavatelům podle § 49 odst. 3) zákona a jeho uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/111/15/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

16.

"Brno Alešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - výzva k podání nabídky - RM6/08474

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Brno, Alešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" zadané podle ust. 21 odst. 1 b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a budou vyzváni k podání nabídky:
- SYNER VHS Vysočina, a. s., Na Hranici 14,586 01 Jihlava
- FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 Brno
- Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4
- SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno
- ALPINE Bau CZ s. r. o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí
- GEOSAN GROUP a. s., U Nemocnice 430,280 02 Kolín III
- D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
- Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno
- EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104,619 00 Brno
- "Sdružení Alešova"
Vedoucí účastník sdružení:
PREMYSL VESELY stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
Druhý účastník sdružení:
VHS plus, spol. s r. o., Dobšická 17, 670 21 Znojmo
- OHL ŽS, a. s., Burešova 938/17, 602 00 Brno
- STRABAG a. s., odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno
- Porr a. s., Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1

2. RMB schvaluje výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/111/16]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 
 

17.

"Brno, Škárova, Poděbradova I, Rostislavovo nám. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - výzva k podání nabídky - RM6/08472

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Brno, Škárova, Poděbradova I, Rostislavovo náměstí - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" zadané podle ust. 21 odst. 1 b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a budou vyzváni k podání nabídky:
- FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 Brno
- Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4
- SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno
- ALPINE Bau CZ s. r. o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí
- D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
- Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno
- EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104,619 00 Brno
- COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9
- "Sdružení Škárova"
Vedoucí účastník sdružení:
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inzenyrská a cinnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
Druhý účastník sdružení:
VHS plus, spol. s r. o., Dobšická 17, 670 21 Znojmo
- OHL ŽS, a. s., Burešova 938/17, 602 00 Brno
- Porr a. s., Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1

2. RMB schvaluje výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/111/17]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

18.

"Brno, Cyrilská, Mlýnská II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - výzva k podání nabídky - RM6/08470

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Brno, Cyrilská, Mlýnská II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" zadané podle ust. 21 odst. 1 b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a budou vyzváni k podání nabídky:

- FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 Brno
- SYNER VHS Vysočina, a. s., Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
- Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4
- SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno
- ALPINE Bau CZ s. r. o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí
- GEOSAN GROUP a. s., U Nemocnice 430,280 02 Kolín III
- D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
- Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno
- EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno
- COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9
- "Sdružení Cyrilská"
Vedoucí účastník sdružení:
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
Druhý účastník sdružení:
VHS plus, spol. s r. o., Dobšická 17, 670 21 Znojmo
- OHL ŽS, a. s., Burešova 938/17, 602 00 Brno
- STRABAG a. s., odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno
- Porr a. s., Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1

2. RMB schvaluje výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/111/18]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

19.

"Brno, ČS Nový Lískovec - rekonstrukce technologie" - výzva k podání nabídky - RM6/08471

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Brno, CS Nový Lískovec - rekonstrukce technologie" zadané podle ust. 21 odst. 1 b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a budou vyzváni k podání nabídky:
- VHZ-DIS, spol. s r.o., Mírová 25, 618 00 Brno
- "Sdružení pro realizaci stavby CS Nový Lískovec - rekonstrukce technologie" zahrnující:

 • VHS Brno, a. s., Masná 102, 602 00 Brno (1. účastník)
 • UniCab, s. r. o., Merhautova 173, 613 00 Brno (2. účastník)


2. RMB schvaluje výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 019 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/111/19]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 
 

20.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, dochlorovací stanice Kaštanová, zrušení budovy, vybudování šachty" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/08465

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 21.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Brno, dochlorovací stanice Kaštanová, zrušení budovy, vybudování šachty" jako nejvhodnější nabídku společnosti D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno.
***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/111/20/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/111/20/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

21.

"II. BV - rekonstrukce Evakuační stanice" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/08462

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "II. BV - rekonstrukce Evakuační stanice" jako nejvhodnější nabídku společností UniCab, s. r. o., Merhautova 173, 613 00 Brno a MOTeC spol. s r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno - účastníků "Sdružení Evakuační stanice II. BV", zastoupeného společností UniCab, s. r. o.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/111/21/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/111/21/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/111/21/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/111/21/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/111/21/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

22.

"ZŠ Bosonožské nám. - pohybové prostory" - projektová dokumentace - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností ATELIER A/D spol. s r. o. - RM6/08461

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností ATELIER A/D spol. s r. o., Bohatcova 26a, 621 00 Brno na zhotovení projektové dokumentace na investiční akci "ZŠ Bosonožské nám. - pohybové prostory", který tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

23.

Pověření k podpisu dohod o notářské úschově, uzavíraných mezi notářem, statutárním městem Brnem a vlastníky nemovitostí, u kterých je v katastru nemovitostí uveden duplicitní zápis vlastnického práva, v rámci majetkoprávní přípravy stavby "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" zajišťované Odborem investičním MMB - RM6/08493

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB svěřuje v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Odboru investičnímu MMB pravomoc rozhodovat v rámci majetkoprávní přípravy stavby "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" zajišťované Odborem investičním MMB o uzavírání smluv o složení finanční náhrady do notářské úschovy uzavíraných mezi notářem, statutárním městem Brnem a vlastníky nemovitostí v případech, kdy je tento úkon výslovně uveden v dohodách o narovnání schválených Zastupitelstvem města Brna.

2. RMB pověřuje v rámci majetkoprávní přípravy stavby "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" zajišťované Odborem investičním MMB, podpisem smluv o notářské úschově, uzavíraných mezi notářem, statutárním městem Brnem a vlastníky nemovitostí v případech, kdy je tento úkon výslovně uveden v dohodách o narovnání schválených Zastupitelstvem města Brna

- Ing. Jana Kauckého, vedoucího Odboru investičního MMB,
- Ing. arch. Radomíra Kolomazníka, vedoucího Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb Odboru investičního MMB

Pověření (vzory) tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

24.

Nabytí práv odpovídajících věcnému břemenu k pozemkům ve vlastnictví Jihomoravského kraje pro stavbu "Brno, přívodní a zásobovací vodovodní řad Bosonohy - VDJ Kamenný vrch" - RM6/08464

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje nabytí práv odpovídajících věcnému břemenu (právo umístění, zřízení, provozování, údržby, opravy a odstranění vodovodního potrubí, právo vstupu a vjezdu) k pozemkům p. č. 2162/47 v k. ú. Bosonohy, p. č. 1678/1 v k. ú. Starý Lískovec a p. č. 2277/3 v k. ú. Nový Lískovec ve vlastnictví Jihomoravského kraje ve prospěch statutárního města Brna za cenu 363.097,- Kč včetně DPH, za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

25.

"Vila Tugendhat - rekonstrukce přípojky kanalizace, II. etapa" - nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům p. č. 3326 a 3328 v k. ú. Černá Pole - RM6/08526

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům p.č. 3326 a 3328 v k. ú. Černá Pole, ve vlastnictví Jihomoravského kraje, a to za úplatu dle znaleckého posudku a za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení věcného břemene.
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

26.

Zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k budově č. p. 1361 v k. ú. Bystrc ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. pro stavbu Chovánek dětské centrum rodinného typu - změna usnesení RMB č. R6/097, bod č. 19 - RM6/08567

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění usnesení RMB č. R6/097, bod č. 19 ze dne 20. 3. 2013, které zní:

"RMB schvaluje zřízená práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívajícího v umístěná a provozování rozvaděče VN a kabelové smyčky VN v prostoru trafostanice na pozemku p. č. 2632/73 v k. ú. Bystrc, ve vlastnictví statutárního města Brna ve prospěch společnosti E. ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč bez DPH a za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB."


takto:

RMB schvaluje zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívajícího v umístění a provozování rozvaděče VN a kabelové smyčky VN v prostoru trafostanice v budově č.p. 1361, k.ú. Bystrc, ve vlastnictví statutárního města Brna ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a. s. za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč bez DPH a za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

27.

Brno, Malátova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s firmou JMP Net, s. r. o.; - budoucího zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p. č. 1100 v k. ú. Královo Pole ve prospěch společnosti JMP Net, s. r. o. - RM6/08473

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje
- smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností JMP Net, s. r. o. na investiční akci "Brno, Malátova - rekonstrukce
kanalizace a vodovodu", která tvoří přílohu č. 18a tohoto zápisu;
- budoucí zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (právo umístění, provozování údržby a oprav plynovodu, právo vstupu a jízdy) k pozemku p. č. 1100 v k. ú. Královo Pole ve vlastnictví statutárního města Brna ve prospěch společnosti JMP Net, s. r. o. za podmínek uvedených ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy, kterou bude zřízeno věcné břemeno, která tvoří přílohu č. 18b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem
- smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících;
- smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, kterou bude zřízeno věcné břemeno.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

28.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby k pozemku p. č. 263/10 v k. ú. Ivanovice pro stavbu "MČ Brno-Ivanovice, kanalizace III. a IV.etapa - RM6/08476

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby k pozemku p. č. 263/10 v k. ú. Ivanovice mezi xxxxxxxx xxxxxxxx jako budoucím povinným, spol. JMP Net, s. r. o. jako budoucím oprávněným a statutárním městem Brnem jako investorem, která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 

29.

Záměr výpůjčky částí staveb účelových komunikací pro tělesně postižené občany za účelem užívání uhrazených parkovacích stání - RM6/08429

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem výpůjčky částí staveb účelových komunikací na pozemcích
- p. č. 5277 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 16 m² v k. ú. Královo Pole
- p. č. 1340/96 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 16 m² v k. ú. Stránce
- p. č. 1428/4 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 14 m² v k. ú. Staré Brno
- p. č. 584 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 19,5 m² v k. ú. Štýřice,
za účelem užívání vyhrazených parkovacích stání pro tělesně postižené občany.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

30.

Návrh nabytí pozemků p. č. 4407/34 a p. č. 8356/13, oba v k. ú. Židenice - RM6/08443

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 31-34.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
- p. č. 4407/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 61 m²
- p. č. 8356/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 32 m²

oba v k. ú. Židenice,
ve vlastnictví xxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 77.000 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

31.

Návrh nabytí pozemku p. č. 2321/17 v k. ú. Husovice - RM6/08447

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 2321/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 27 m²

v k. ú. Husovice, ve vlastnictví xxxxxx xxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 41.000 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

32.

Návrh nabytí pozemku p. č. 846/13 v k. ú. Nový Lískovec - RM6/08446

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 846/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 33 m²

v k. ú. Nový Lískovec ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 51.150 Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

33.

Návrh nabytí pozemků p. č. 9150/11 a p. č. 9152/4 , oba v k. ú. Židenice - RM6/08445

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
- p. č. 9150/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 52 m²
- p. č. 9152/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 21 m²

oba v k. ú. Židenice,
v podílovém spoluvlastnictví pana xxxxxx xxxxx, pana xxxxx xxxxx, pana xxxxxxxx xxxxx, pana xxxxxxx xxxxx, paní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 87.000 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

34.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1197/19, 2036/2, 2038/3, 2058/2 a 2058/7 v k. ú. Bohunice - RM6/08444

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
- p. č. 1197/19 - ostatn&#$08 plocha, jiná plocha, o výměře 186 m²
- p. č. 2036/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m²

- p. č. 2038/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 55 m²

- p. č. 2058/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 140 m²
- p. č. 2058/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m²

vše v k. ú. Bohunice
ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 610.000 Kč a poskytnutí náhrady za užívání pozemků ve výši 80.986 Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

35.

Záměr směny pozemku p. č. 964/2 za pozemek p. č. 917/2, oba v k. ú. Komárov pro stavbu "Most Jeneweinova přes Ponávku, ev. č. BM - 536" - RM6/08491

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 36.


1. RMB souhlasí se záměrem směny pozemku
- část p. č. 964 oddělená dle geometrického plánu č. 895-22/2012 a označená jako
- p. č. 964/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m². k. ú. Komárov.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemků
- část p. č. 964 oddělená dle geometrického plánu č. 895-22/2012 a označená jako
p. č. 964/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 14 m², k. ú. Komárov,
ve vlastnictví statutárního města Brna za
- část p. č. 917 oddělená dle geometrického plánu č. 895-22/2012 a označená jako
p. č. 917/2 - ostatn&#$08 plocha, jiná plocha, o výměře 4 m², k. ú. Komárov,
ve spoluvlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
s doplatkem ve prospěch spoluvlastníků pozemku p. č. 917/2 ve výši 6.200,- Kč a za podmínek uvedených ve směnné smlouvě.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

36.

Návrh směny pozemků a staveb, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, za pozemky, které jsou ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. - RM6/08469

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB ruší usnesení R6/078 schůze RMB ze dne 19. 9. 2012, bod č. 38, které zní:
"RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemků a staveb ve vlastnictví statutárního města Brna
- p. č. 305/1 - lesní pozemek, o výmě&#$04e 357.200 m²
- p. č. 306 - lesní pozemek, o výměře 1.960 m²

- p. č. 310/1 - lesní pozemek, o výměře 2.314 m²
- p. č. 422 - lesní pozemek, o výměře 3.125 m²

- p. č. 423 - ost. plocha, o v&#$06měře 781 m²
- p. č. 424 - lesní pozemek, o výměře 54.636 m²
- p. č. 643 - ost. plocha, o výměře 342 m²
- p. č. 644 - lesní pozemek, o výměře 11.403 m²

- p. č. 645 - lesní pozemek, o výměře 148.264 m²
- p. č. 672 - vodní plocha, o výměře 82 m²
- p. č. 677 - vodní plocha, o výměře 427 m²
- p. č. 720 - trvalý travní porost, o výměře 103 m²

- p. č. 721 - trvalý travní porost, o výměře 84 m²
- p. č. 726 - lesní pozemek, o výměře 789 m²
- p. č. 738 - lesní pozemek, o výměře 21 m²
- p. č. 751 - ost. plocha, o výměře 304 m²

- p. č. 818 - lesní pozemek, o výměře 190 m²

vše v k. ú. Skalička u Tišnova,
- p. č. 6/1 - zahrada, o výměře 57 m²
- p. č. 7/1 - vodní plocha, o výměře 23 m²

- p. č. 102/1 - lesní pozemek, o v&#$06měře 51.243 m²
- p. č. 102/2 - zahrada, o výměře 299 m²
- p. č. 129/1 - lesní pozemek, o výměře 39.209 m²
- p. č. 129/4 - zahrada, o výměře 1.131 m²

- p. č. 146/2 - ost. plocha, o vým&#$01ře 365 m²

vše v k. ú. Vlkov u Letovic,
- p. č. 3783 - ost. plocha, o výměře 3.911 m²
- p. č. 3791 - ost. plocha, o výměře 5.118 m²
- p. č. 4567 - ost. plocha, o výměře 529 m²

- p. č. 4982 - ost. plocha, o výměře 2.954 m²

vše v k. ú. Bystrc, včetně komunikace
- část p. č. 1730 oddělená dle GP č. 1116-23/2012 a nově označená jako p. č. 1730/2 - ost. plocha, o výměře 1.733 m² v k. ú. Kníničky včetně komunikace,
o celkové výměře 688.597 m²,


za pozemky ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p.:
- p. č. 1463/1 - lesní pozemek, o výměře 155 m²
- p. č. 1436/2 - lesní pozemek, o výměře 7.574 m²
- p. č. 1437 - lesní pozemek, o výměře 1.541 m²
- p. č. 1989/3 - lesní pozemek, o výměře 552 m²

vše v k. ú. Kohoutovice,
- id. 1/3 z p. č. 3752/1 - lesní pozemek, o výměře 63.795 m²
- id. 1/3 z p. č. 3849/1 - lesní pozemek, o výměře 129.821 m²
- id. 1/3 z p. č. 3849/2 - lesní pozemek, o výměře 98 m²

- id. 1/3 z p. č. 3849/3 - lesní pozemek, o výměře 29 m²

vše v k. ú. Řečkovice,
- p. č. 2189/2 - lesní pozemek, o výměře 24 m²

- část p. č. 2220/1 oddělená dle GP č. 2272-115/2011 a nov&#$01 označená jako p. č. 2200/1 - ost. plocha, o výměře 934 m²
- část p. č. 2200/3 oddělená dle GP č. 2272-115/2011 a nově označená jako p. č. 2200/3 - ost. plocha, o výměře 154 m²
- p. č. 2200/5 - ost. plocha, o výměře 26 m²
- p. č. 2200/6 - ost. plocha, o výměře 88 m²
- p. č. 2200/7 - ost. plocha, o výměře 67 m²
- p. č. 2200/8 - ost. plocha, o výměře 38 m²

- č&#$07st p. č. 2200/9 oddělená dle GP č. 2272-115/2011 a nově označená jako p. č. 2200/9 - ost. plocha, o výměře 51 m²

- část p. č. 2200/10 oddělená dle GP č. 2272-115/2011 a nově označená jako p. č. 2200/10 - ost. plocha, o výměře 47 m²
- část p. č. 2200/11 oddělená dle GP č. 2272-115/2011 a nově označená jako p. č. 2200/11 - ost. plocha, o výměře 43 m²

- část p. č. 2200/13 oddělená dle GP č. 2272-115/2011 a nově označená jako p. č. 2200/13 - ost. plocha, o výměře 53 m²
- p. č. 2200/14 - ost. plocha, o výměře 54 m²

- p. č. 2200/15 - ost. plocha, o výměře 32 m²
- p.č . 2201/1 - lesní pozemek, o výměře 515.150 m²
- p. č. 2201/4 - lesní pozemek, o výměře 12.735 m²

- p. č. 2201/7 - lesní pozemek, o výměře 33 m²

- p. č. 2201/8 - vodní plocha, o výměře 2.130 m²
- p. č. 2201/12 - lesní pozemek, o výměře 46 m²
- p. č. 2201/13 - lesní pozemek, o výměře 145 m²
- p. č. 2201/14 - lesní pozemek, o výměře 93 m²

- p. č. 2201/15 - lesní pozemek, o výměře 93 m²
- p. č. 2201/16 - lesní pozemek, o výměře 80 m²
- p. č. 2201/18 - lesní pozemek, o výměře 93 m²

- p.č . 2201/19 - lesní pozemek, o vým&#$01ře 26 m²
- p.č . 2201/20 - lesní pozemek, o výměře 422 m²
- p. č. 2201/21 - lesní pozemek, o výměře 3 m²
- p. č. 2202/2 - lesní pozemek, o výměře 337 m²

- p. č. 2202/3 - lesní pozemek, o výměře 19 m²
- p.č . 2202/4 - lesní pozemek, o výměře 135 m²
- p.č . 2202/6 - lesní pozemek, o výměře 36 m²
- p. č. 2202/17 - lesní pozemek, o výměře 73 m²

- p. č. 2203/1 - lesní pozemek, o výměře 1.099 m²
- p. č. 2203/13 - ost. plocha, o výměře 263 m²
- p. č. 2203/14 - ost. plocha, o výměře 33 m²
- p. č. 2203/16 - ost. plocha, o výměře 4 m²

- p. č. 2204 - lesní pozemek, o výměře 585 m²
- část p. č. 2207/5 a část p. č. 2207/7 oddělené dle GP č. 2272-115/2011 a nově označené jako p. č. 2207/27 - lesní pozemek, o výměře 31 m²

- &#$03ást p. č. 2207/8 a část p. č. 2207/10 oddělené dle GP č. 2272-115/2011 a nově označené jako p. č. 2207/28 - lesní pozemek, o výměře 8 m²

- část p. č. 2207/1, část p. &#$03. 2207/18 a část p. č. 2207/19 oddělené dle GP č. 2272-115/2011 a nově označené jako p. č. 2207/29 - lesní pozemek, o výměře 22 m²

- část p. č. 2207/2 oddělené dle GP č. 2272-115/2011 a nově označené jako p. č. 2207/30 - lesní pozemek, o výměře 99 m²

- část p. č. 2207/1 oddělená dle GP č. 2272-115/2011 a nově označená jako p. č. 2207/31 - lesní pozemek, o výměře 73 m², jako p. č. 2207/32 - lesní pozemek, o výměře 25 m² a jako p. č. 2207/33 - lesní pozemek, o výměře 20 m²

vše v k. ú. Žebětín,
- p. č. 223 - lesní pozemek, o výměře 92.934 m²
- p. č. 272/1 - lesní pozemek, o výměře 11.968 m²
- p. č. 272/2 - lesní pozemek, o výměře 159.732 m²

- p. č. 421/1 - ost. plocha, o výměře 1.905 m²

vše v k. ú. Vranov u Brna,
o celkové výměře 876.465 m²


s doplatkem ve výši 157,- Kč ze strany statutárního města Brna ve prospěch Lesů České republiky, s. p., a za podmínek směnné smlouvy."

 
2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení Z6/018 zasedání ZMB ze dne 9. 10. 2012, bod č. 90, které zní:

"ZMB schvaluje směnu pozemku a staveb ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s.p., za podmínek směnné smlouvy s doplatkem ve výši 157,- Kč ze strany statutárního města Brna ve prospěch Lesů České republiky, s.p. Směnná smlouva tvoří přílohu č. 71 těchto usnesení."


3. RMB souhlasí se záměrem směny pozemků a staveb uvedených v seznamu, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna. Seznam tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu pozemků a staveb ve vlastnictví statutárního města Brna:
- p. č. 305/1 - lesní pozemek, o výměře 357 200 m²
- p. č. 306 - lesní pozemek, o výměře 1 960 m²

- p. č. 310/1 - lesní pozemek, o výměře 2 314 m²
- p. č. 422 - lesní pozemek, o výměře 3 125 m²
- p. č. 423 - ostatní plocha, o výměře 781 m²
- p. č. 424 - lesní pozemek, o výměře 54 636 m²

- p. č. 643 - ostatn&#$08 plocha, o výměře 342 m²
- p. č. 644 - lesní pozemek, o výměře 11 403 m²
- p. č. 645 - lesní pozemek, o výměře 148 264 m²
- p. č. 672 - vodní plocha, o výměře 82 m²

- p. č. 677 - vodní plocha, o výměře 427 m²
- p. č. 720 - trvalý travní porost, o výměře 103 m²
- p. č. 721 - trvalý travní porost, o výměře 84 m²

- p. č. 726 - lesní pozemek, o výměře 789 m²
- p. č. 738 - lesní pozemek, o výměře 21 m²
- p. č. 751 - ostatní plocha, o výměře 304 m²
- p. č. 818 - lesní pozemek, o výměře 190 m², vše v k. ú. Skalicka u Tišnova
- p. č. 6/1 - zahrada, o výměře 57 m²
- p. č. 7/1 - vodní plocha, o výměře 23 m²
- p. č. 102/1 - lesní pozemek, o výměře 51 243 m²
- p. č. 102/2 - zahrada, o výměře 299 m²

- p. č. 129/1 - lesní pozemek, o výměře 39 209 m²
- p. č. 129/4 - zahrada, o výměře 1 131 m²
- p. č. 146/2 - ostatní plocha, o výměře 365 m², vše v k. ú. Vlkov u Letovic
- p. č. 3783 - ostatní plocha, o vým&#$01ře 3 911 m²
- p. č. 3791 - ostatní plocha, o výměře 5 118 m²
- p. č. 4567 - ostatní plocha, o výměře 529 m², vše v k.ú. Bystrc včetně komunikace
- p. č. 1730 - ostatní plocha, o vým&#$01ře 4 584 m² v k. ú. Kníničky včetně komunikace,
o celkové výměře 688 494 m²


za pozemky ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky,
s. p.:
- p. č. 1463/1 - lesní pozemek o výměře 155 m²
- p. č. 1436/2 - lesní pozemek o výměře 7 574 m²

- p. č. 1437 - lesní pozemek o výměře 1 541 m²
- p. č. 1989/3 - lesní pozemek o výměře 552 m² vše v k. ú. Kohoutovice
- id 1/3 z p. č. 3752/1 - lesní pozemek, o výměře 63 795 m²

- id 1/3 z p. č. 3849/1 - lesní pozemek, o výměře 129 821 m²
- id 1/3 z p. č. 3849/2 - lesní pozemek, o výměře 98 m²

- id 1/3 z p. č. 3849/3 - lesní pozemek, o výměře 29 m² vše v k. ú. Řečkovice
- p. č. 2189/2 - lesní pozemek, o výměře 24 m²

- část p. č. 2200/1 oddělená dle GP č. 2272-115/2011 a nově značná jako p. č. 2200/1 ostatní plocha o v&#$06měře 934 m²
- část p. č. 2200/3 oddělená dle GP č. 2272-115/2011 a nově označená jako p. č. 2200/3 ostatní plocha o výměře 154 m²

- p. č. 2200/5 - ostatní plocha, o výměře 26 m²
- p. č. 2200/6 - ostatní plocha, o výměře 88 m²
- p. č. 2200/7 - ostatní plocha, o výměře 67 m²
- p. č. 2200/8 - ostatní plocha, o výměře 38 m²

- část p. č. 2200/9 oddělen&#$07 dle GP č. 2272-115/2011 a nově označená jako p. č. 2200/9 ostatní plocha o výměře 51 m²

- část p.,č. 2200/10 oddělená dle GP č. 2272-115/2011 a nově označená jako p. č. 2200/10 - ostatní plocha, o výměře 47 m²
- část p. č. 2200/11 oddělná dle GP č. 2272-115/2011 a nově označená jako p. č. 2200/11 ostatní plocha o výměře 43 m²

- část p. č. 2200/13 oddělená dle GP č. 2272-115/2011 a nově označená jako p. č. 2200/13 - ostatní plocha, o výměře 53 m²
- p. č. 2200/14 ostatní plocha o výměře 54 m²

- p. č. 2200/15 ostatní plocha o výměře 32 m2
- p. č. 2201/1 lesní pozemek o výměře 515 150 m²
- p. č. 2201/4 lesní pozemek o výměře 12 735 m²
- p. č. 2201/7 lesní pozemek o výměře 33 m²

- p. č. 2201/8 vodní plocha o výměře 2 130 m²
- p. č. 2201/12 lesní pozemek o výměře 46 m²
- p. č. 2201/13 lesní pozemek o výměře 145 m²
- p. č. 2201/14 lesní pozemek o výměře 93 m²

- p. č. 2201/15 lesn&#$08 pozemek o výměře 93 m²
- p. č. 2201/16 lesní pozemek o výměře 80 m²
- p. č. 2201/18 lesní pozemek o výměře 93 m²
- p. č. 2201/19 lesní pozemek o výměře 26 m²

- p. č. 2201/20 lesní pozemek o výměře 422 m²
- p. č. 2201/21 lesní pozemek o výměře 3 m²
- p. č. 2202/2 lesní pozemek o výměře 337 m²
- p. č. 2202/3 lesní pozemek o výměře 19 m²

- p. č. 2202/4 lesní pozemek o výměře 135 m²
- p. č. 2202/6 lesní pozemek o výměře 36 m²
- p. č. 2202/17 lesní pozemek o výměře 73 m²
- p. č. 2203/1 lesní pozemek o výměře 1099 m²

- p. č. 2203/13 ostatní plocha o výměře 263 m²
- p. č. 2203/14 ostatní plocha o výměře 33 m²
- p. č. 2203/16 ostatní plocha o výměře 4 m²
- p. č. 2204 lesní pozemek o výměře 585 m²

- část p. č. 2207/5 a část p. č. 2207/7 oddělené dle GP č. 2272-115/2011 a nově označené
jako p. č. 2207/27 - 1esní pozemek, o výměře 31 m²

- část p. č. 2207/8 a část p. č. 2207/10 oddělené dle GP č. 2272-115/2011 a nově označené jako p. č. 2207/28 lesní pozemek o výměře 8 m²

- část p. č. 2207/1, část p. č. 2207/18 a část p. č. 2207/19 oddělen&#$09 dle GP č. 2272-115/2011 a nově označené jako p.č. 2207/29 - lesní pozemek, o výměře 22 m²

- část p. č. 2207/2 oddělené dle GP č. 2272-115/2011 a nově označené jako p. č. 2207/30 lesní pozemek, o výměře 99 m²
- část p. č. 2207/1 oddělená dle GP č. 2272-115/2011 a nově označená jako p. č. 2207/31 lesní pozemek, o výměře 73 m², jako p. č. 2207/32 - lesní pozemek, o výměře 25 m² a jako p. č. 2207/33 - lesní pozemek, o výměře 20 m²

vše v k. ú. Žebětín
o celkové výměře 609 926 m²

s doplatkem ve výši 59.860,- Kč ze strany statutárního města Brna ve prospěch Lesů České republiky, s. p. a za podmínek směnné smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 
 

37.

Záměr pronájmu honiteb ve vlastnictví statutárního města Brna - RM6/08468

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o předloženém doplňujícím materiálu.


1. RMB souhlasí se záměrem pronájmu honiteb "Chudčice - Sentice" a "Deblínský les", které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, a honitby "Kuřimská hora", jejímž držitelem je Honební společenstvo Kuřim se sídlem v Kuřimi, Křížkovského 247, ve kterém má statutární město Brno nadpoloviční většinu hlasů.

2. RMB schvaluje
- text záměru pronájmu honiteb "Chudčice - Sentice" a "Deblínský les", které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, a honitby "Kuřimská hora", jejímž držitelem je Honební společenstvo Kuřim se sídlem v Kuřimi, Křížkovského 247, ve kterém má statutární město Brno nadpoloviční většinu hlasů, který tvoří přílohu č. 21a tohoto zápisu;

- podmínky nabídkového řízení na pronájem výše uvedených honiteb, které tvoří přílohu č. 21b tohoto zápisu;

- text vzorové smlouvy o nájmu honitby, který tvoří přílohu č. 21c tohoto zápisu.

- text vzorové smlouvy o složení a užití kauce, který tvoří přílohu č. 21d tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB jmenuje výběrovou komisi pro otvírání obálek a pro výběr nejvhodnější nabídky na pronájem honiteb ve složení:

členové:
- Ladislav Macek - náměstek primátora
- Ludvík Kadlec - předseda představenstva Lesů města Brna, a. s.
- Ing. Jiří Neshyba - ředitel Lesů města Brna, a. s.
- JUDr. Marta Kolková - vedoucí OVLHZ MMB
- Ing. Tomáš Pohl - referent OVHLZ MMB

náhradníci:
- Ing. Olga Nováková - vedoucí ÚRM MMB
- Jiří Novotný - místopředseda představenstva Lesů města Brna, a. s.
- Ing. Pavel Jordán - zaměstnanec Lesů města Brna, a. s.
- Mgr. Petra Jelínková - referent OVLHZ MMB
- Ing. Vladimír Votava - referent OVLHZ MMB

4. RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB
- zajištěním zveřejnění záměru pronájmu honiteb a podmínek nabídkového řízení zákonem stanoveným způsobem;
- podpisem smluv o složení a užití kauce.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 

38.

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 42082003 o pronájmu části pozemku p. č. 3857/1 v k. ú. Černá Pole - RM6/08455

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 42082003 o pronájmu části pozemku
- p. č. 3857/1 - ostatní plocha, o výměře 9 m² v k. ú. Černá Pole uzavřené dne 29. 12. 2008 s xxxxxx xxxxxxxxx, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 4. 2009. Dodatkem č. 2 dojde ke změně nájemce, a to tak, že novým a jediným nájemcem se stane xxx xxxxxx. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. Dodatek č. 2 tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 42082003.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

39.

Návrh rozpočtového opatření - uhrazení rozdílu cen směňovaných nemovitostí s Lesy České republiky, s. p. - RM6/08494

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu uhrazení rozdílu cen směňovaných nemovitostí s Lesy České republiky, s. p.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

41.

Návrh na změnu názvu Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace a návrh nové zřizovací listiny - RM6/08415

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

- souhlasit s tím, aby Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace, vykonávala činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání v souladu se z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- schválit

 • změnu názvu příspěvkové organizace ze Zoologická zahrada města Brna, příspěvková organizace na Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace;
 • zřizovací listinu Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvkové organizace.


Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

42.

Likvidace movitého majetku svěřeného k hospodaření Zoologické zahradě města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/08188

Bylo hlasováno bez rozpravy.


schvaluje vyřazení z účetní evidence a fyzickou likvidaci movitého majetku svěřeného k hospodaření Zoologické zahradě města Brna, příspěvkové organizaci, dle seznamu movitého majetku, který tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

43.

Vyřazení majetku statutárního města Brna svěřeného Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/08454

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměněném návrhu usnesení.


RMB schvaluje vyřazení kolového traktoru Zetor 7245 BM 20-33, inv. č. 69055, z účetní evidence Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, úplatným převodem na základě nabídkového řízení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

44.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Moravany - RM6/08458

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě v příloze materiálu


RMB schvaluje připomínky statutárního města Brna k návrhu Územního plánu Moravany, které tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

45.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování Regulačního plánu "V aleji, k. ú. Holásky" - RM6/08492

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4112053718 mezi statutárním městem Brnem a Ing. arch. Zbyňkem Pechem, Atelier ERA-sdružení architektů Fixel a Pech, Brno, Soběšická 27, který tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

46.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Rekonstrukce opěrné zdi v parku Kraví hora" - RM6/08421

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci "Rekonstrukce opěrné zdi v parku Kraví hora".

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

48.

Rozhodnutí zřizovatele o sloučení organizace Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace s organizací Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace a návrh dodatku č. 7 ke Zřizovací listině Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace - RM6/08498

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje Rozhodnutí zřizovatele o sloučení organizace Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno, příspěvková organizace s organizací Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace, které tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

49.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje k realizaci projektu "Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - mediální kampaň k problematice domácího násilí" - RM6/08480

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje k realizaci projektu "Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně - mediální kampaň k problematice domácího násilí", která tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

50.

Zapojení statutárního města Brna do soutěže Ministerstva vnitra ČR o Evropskou cenu prevence kriminality 2013 na téma "Prevence domácího násilí mezigenerační konflikty" - RM6/08481

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- zapojení statutárního města Brna do soutěže o Evropskou cenu prevence kriminality 2013 (ECPA - European Crime Prevention Award) na téma "Prevence domácího násilí - mezigenerační konflikty" s projektem "Interdisciplinární přístup k řešení případů domácího násilí ve statutárním městě Brně",
- znění Formuláře ECPA 2013, za účelem nominace projektu, který tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu.

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

47.

Schválení investičního záměru na akci "Rekonstrukce polikliniky - Zahradníkova" - aktualizace - RM6/08467

Dotazy členů RMB zodpověděly JUDr. Rabušicová, právník Odboru zdraví MMB a Eva Nováčková, ekonom Odboru zdraví MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB schvaluje investiční záměr na investiční akci "Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova" - aktualizace, ORG 3075 s celkovými náklady 20.330 tis. Kč, který tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

 
 

51.

Rozvojové záměry statutárního města Brna pro Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2014 - RM6/08475

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB rozvojové záměry poskytovatelů sociálních služeb ve statutárním městě Brně a jejich zařazení do Akčního plánu sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2014 uvedené v "Přehledu poskytovatelů sociálních služeb organizací a jejich rozvojových záměrů pro zařazení do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2014 za statutární město Brno", který tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 
 
 

52.

Dispozice s nepotřebným majetkem předaným k hospodaření Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci - RM6/08564

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 11 členů.


 
 
 

53.

Návrh pronájmu nebytových prostor v objektu Besedního domu v Brně v k. ú. Město Brno a smlouva o postoupení pohledávky - RM6/08574

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB bere na vědomí protokol o otvírání obálky s nabídkou na pronájem nebytových prostor za účelem provozování restaurace - kavárny se zázemím o výměře 412,50 m² v objektu Besedního domu v Brně, Komenského nám. 8, č. p. 534, na pozemku p. č. 589, v k. ú. Město Brno.

2. RMB schvaluje na základě nabídkového řízení pronájem nebytových prostor za účelem provozování restaurace - kavárny se zázemím o výměře 412,50 m² v objektu Besedního domu v Brně, Komenského nám. 8, č. p. 534, na pozemku p. č. 589, v k. ú. Město Brno, Davidu Vodákovi s místem podnikání Kneslova 86/6, 618 00 Brno, IČ 681 02 909 za nájemné ve výši 420 000,- Kč ročně, za podmínek uvedených ve smlouvě o nájmu nebytových prostor a za podmínky úhrady úplaty za postoupení pohledávky statutárního města Brna ve výši 35 599,- Kč Davidem Vodákem. Smlouva o nájmu nebytových prostor tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor.

4. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

 • schválit

- postoupení pohledávky statutárního města Brna za společností Artelinna, s. r. o., ve výši 35 599,- Kč Davidu Vodákovi s místem podnikání Kneslova 86/6, 618 00 Brno, IČ 681 02 909, za úplatu ve stejné výši,
- uzavření smlouvy o postoupení pohledávky za společností Artelinna, s. r. o., mezi statutárním městem Brnem jako postupitelem a Davidem Vodákem s místem podnikání Kneslova 86/6, 618 00 Brno, IČ 681 02 909, jako postupníkem.

 • pověřit vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o postoupení pohledávky mezi statutárním městem Brnem a Davidem Vodákem.


 
Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 

54.

Záměr pronájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova - RM6/08479

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova, který tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
***
2. RMB ukládá vedoucí Odboru zdraví MMB zveřejnit záměr pronájmu zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/111/54]
zodpovídá: OZ MMB [19]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

55.

Žádost FC ZBROJOVKA BRNO, a. s. o souhlas s podnájmem Městského fotbalového stadionu na ul. Srbská 47a, Brno a Smlouva o spolupráci mezi FC ZBROJOVKA BRNO, a. s. a statutárním městem Brnem - RM6/08599

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Martin Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB a Vlastimil Ostrý, ředitel FC Zbrojovka Brno. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB schvaluje smlouvu o spolupráci mezi FC ZBROJOVKA BRNO, a. s. a statutárním městem Brnem při fotbalových utkáních 1. SC Znojmo fotbalový klub, a. s. konaných v rámci 1. Gambrinus ligy na Městském fotbalovém stadionu Srbská 47a v Brně, která tvoří přílohu č. 33a tohoto zápisu.

2. RMB pověřuje ředitele Městské policie Brno podpisem této smlouvy.

3. RMB souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu Městského fotbalového stadionu Srbská 47a, Brno, mezi FC ZBROJOVKA BRNO, a. s., se sídlem Srbská 47a, Brno, IČ: 25332457 jako nájemcem a 1. SC Znojmo fotbalový klub a. s., se sídlem Dobšická 3580/17, 671 82 Znojmo, IČ: 29284015, jako podnájemcem, za podmínek smlouvy o podnájmu, která tvoří přílohu č. 33b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 
 
 

56.

Stanovisko Sdružení rodičů MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, k činnosti ředitelky - odpověď jménem náměstkyně primátora - RM6/08478

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí stanovisko Sdružení rodičů a přátel MŠ Brno, U Lípy Svobody 3, k činnosti ředitelky.

 
2. RMB schvaluje odpověď jménem náměstkyně primátora města Brna na výše uvedené stanovisko, která tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

57.

Zjednodušení podlimitní řízení "Tř. Kpt. Jaroše 24 - výměna oken uliční části" - výzva k podání nabídky - RM6/08525

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- výzvu k podání nabídky podle § 21 písm, f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, která tvoří přílohu č. 35a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 35b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:

- CONSISTERA s. r. o., Čechyňská 14a, č. p.419, 602 00 Brno, IČ 27751082
- DBEST s. r. o., Blanenská 167/19, 621 00 Brno, IČ 27752194
- PROTECHSTAV, s. r. o., Vinohradská 78, 618 00 Brno, IČ 28334043
- PS BRNO, s. r. o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno, IČ 25506820
- STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno, IČ 60701455

 
3. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek, která bude zároveň komisí hodnotící a posuzovat kvalifikaci ve složení:

členové:
- Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
- Vít Blaha-člen RMB
- Mgr. Martin Ander, Ph.D. - člen ZMB
- Ing. Pavel Březa - člen ZMB
- Petr Gabriel - vedoucí OSM

náhradníci:
- Naděžda Křemečková - členka ZMB
- Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
- Ing. Vít Beran - člen ZMB
- JUDr. Helena Sýkorová - předsedkyně Kontrolního výboru ZMB
- Ing. Linda Wernischová - referent majetkové správy OSM

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/111/57/01]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R6/111/57/02]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

58.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Veveří 109 - oprava vodovodu v areálu" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností MTc-stav, s. r. o. - RM6/08485

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Veveří 109 - oprava vodovodu v areálu" jako nejvhodnější nabídku společnosti MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, která tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

59.

"Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" - smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí - RM6/08517

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí na akci "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" mezi statutárním městem Brnem a E.ON Distribuce, a. s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, která tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího BO MMB podpisem smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí na akci "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" mezi statutárním městem Brnem a E.ON Distribuce, a. s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

60.

"Bytové domy Vojtova" - záměr výstavby, Smlouva o výkonu autorského dohledu - RM6/08522

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB mění část usnesení schůze R6/054 ze dne 1. 2. 2012, bod 72, který zní:

"RMB schvaluje záměr výstavby bytového domu se startovacími byty a bytového domu - v lokalitě Vojtova, na pozemcích p. č. 507/1 a 507/2 v k. ú. Štýřice, který tvoří přílohu č. 40a tohoto zápisu".


takto:

RMB schvaluje záměr výstavby 2 bytových domů v lokalitě Vojtova, na pozemcích p. č. 507/1 a 507/2 v k. ú. Štýřice, který tvoří přílohu č. 38a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB schvaluje
- zvýšení celkových nákladů investiční akce ORG 2932 z 240 000 tis. Kč na 270 000 tis. Kč a změnu doby realizace na 2012-2017;

- smlouvu o výkonu autorského dohledu mezi statutárním městem Brnem a společností Rudiš-Rudiš architekti s. r. o., Jaselská 21, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 38b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o výkonu autorského dohledu mezi statutárním městem Brnem a společností Rudiš-Rudiš architekti s. r. o., Jaselská 21, 602 00 Brno.

4. RMB bere na vědomí předpokládaný harmonogram výstavby.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

61.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Brožíkova 14 včetně pozemku - RM6/08516

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 62-66.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Brožíkova 14, č. p. 52, postavený na pozemku p. č. 276, a &#$03ást pozemku p. č. 276, dle GP č. 994-96/2012 ze dne 24. 4. 2012 označená jako pozemek p. č. 276/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 517 m² v k. ú. Lesná, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

62.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Helfertova 5 včetně pozemků - RM6/08519

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Helfertova 5, č. p. 505, postavený na pozemku p.č. 3293 a pozemky p. č. 3293 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 442 m² a p. č. 3294 - zahrada o výměře 223 m², vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

63.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Jugoslávská 30/Sýpka 1 včetně pozemků - RM6/08515

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí bytový dům Jugoslávská 30/Sýpka 1, č. p. 1333 postavený na pozemcích p. č. 2351/1, p. č. 2351/2, a pozemky p. č. 2351/1 - zastavěná plocha a nádvoří, výměře 464 m² a p. č. 2351/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m² v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 
 

64.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Tišnovská 103 bez pozemku - RM6/08512

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Tišnovská 103, č. p. 1478, postavený na pozemku p. č. 1898, v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí městské části Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domě a za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

65.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 151 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny - RM6/08521

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

1) schválit záměr prodeje bytového domu Merhautova 151, č. p. 1020, postaveného na pozemku p. č. 1635, a pozemků p. č. 1635 - zastavěná plocha a nádvoří, o v&#$06měře 251 m² a p. č. 1636 - zahrada, o výměře 99 m², k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob;

2) stanovit
- výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 5 700 000,- Kč s tím, že

• kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

• úhrada nákladů na opravy nemovitosti dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje bude kupujícímu poskytnuta pouze za podmínky, že provede výměnu stávajících oken za okna se vzduchovou neprůzvučností min. 38 dB.

- obvyklou cenu půdní vestavby č. 13 v domě ve výši 1 000 000,- Kč
- obvyklou cenu půdní vestavby č. 14 v domě ve výši 2 600 000,- Kč

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

66.

Záměr prodeje domovního celku Šumavská 23, 21, 19, 17/Botanická 69, 67, 65 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny - RM6/08520

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

1) schválit záměr prodeje domovního celku:
bytový dům Šumavská 23, č. p. 419, postavený na pozemku p. č. 297
bytový dům Šumavská 21, č. p. 418, postavený na pozemku p. č. 298
bytový dům Šumavská 19, č. p. 417, postavený na pozemku p. č. 299
bytový dům Šumavská 17, Botanická 69, č. p. 62, postavený na pozemku p.č. 300
bytový dům Botanická 67, č. p. 61, postavený na pozemku p. č. 301
bytový dům Botanická 65, č. p. 59, postavený na pozemku p. č. 302
a pozemků
p. č. 297 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 225 m²

p. č. 298 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 225 m²
p. č. 299 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 183 m²

p. č. 300 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 318 m²
p. č. 301 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 371 m²
p. č. 302 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 227 m²

a dále dle GP pro rozdělení pozemků č. 652-69/2010 ze dne 22. 6. 2010
- část pozemku p. č. 262/10 - ostatní plocha, o výměře 614m² označená jako pozemek p. č. 262/14 - ostatní plocha, o výměře 17 m²

- část pozemku p. č. 293 - ostatní plocha, o výměře 833 m² označená jako pozemek p. č. 293/2 - ostatní plocha, o výměře 111 m²
- část pozemku p. č. 303/1 - ostatní plocha, o výměře 2705 m² označená jako pozemek p. č. 303/3 - ostatní plocha, o výměře 111 m²
- část pozemku p. č. 304/1 - ostatní plocha, o výměře 833 m² označená jako pozemky p. č. 304/6 - ostatní plocha, o výměře 55 m² a p. č. 304/10 - ostatní plocha, o výměře 47 m²
- část pozemku p. č. 304/5 - ostatní plocha, o výměře 172 m² označená jako pozemek p. č. 304/16 - ostatní plocha, o výměře 47 m²,

vše v k. ú. Ponava, město Brno, městská část Brno-Královo Pole, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob za podmínky zřízení věcného břemene pro oprávněného - statutární město Brno spočívající:
- ve strpění existence a provozování podzemních garáží pod pozemkem p. č. 303/1
- v umožnění přístupu k podzemním garážím z pozemků p. č. 304/8 a p. č. 304/12 přes nemovitost č. p. 61, stojící na pozemku p. č. 301, a přes pozemek p. č. 301, ke stavbě garáží
- ve vedení inženýrských sítí a technických zařízení pro provozování garáží včetně práva jejich periodické kontroly a údržby

2) stanovit
- výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 70 040 745,- Kč;

- obvyklou cenu půdních vestaveb v domovním celku:
bytový dům Botanická 65
č. p. 5 9/č.b. l9 ve výši 4 638 480,- Kč
č. p. 59/č.b. 20 ve výši 2 378 160,- Kč

bytový dům Botanická 67
č. p. 61/č.b. 25 ve výši 2 858 400,- Kč
č. p. 61/č.b. 26 ve výši 3 403 290,- Kč
č. p. 61/č.b. 27 ve výši 3 887 400,- Kč

bytový dům Botanická 69
č. p. 62/č.b. 23 ve výši 4 666 200,- Kč
č. p. 62/č.b. 24 ve výši 3 442 890,- Kč

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

67.

Návrh dispozice s majetkem - Kamenná čtvrť 29 včetně pozemků - RM6/08514

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu seznamů bytových domů, schválených na Z3/033. zasedání ZMB, konaném od 11. 12. 2001, ve znění pozdějších změn tak, že přeřazuje dům Kamenná čtvrť 29 v MČ Brno-střed ze seznamu domů, které budou připravovány k prodeji, do seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve vlastnictví nejméně po dobu 15 let.

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 

68.

Návrh dispozice s majetkem - Kamenná 67a včetně pozemku - RM6/08513

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

schválit změnu seznamů bytových domů, schválených na Z3/033. zasedání ZMB, konaném od 11. 12. 2001, ve znění pozdějších změn tak, že přeřazuje rodinný dům Kamenná 67a v MČ Brno-střed ze seznamu domů, které budou připravovány k prodeji, do seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve vlastnictví nejméně po dobu 15 let.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 
 

69.

Poskytnutí bytu xxxxx xxxxxx - RM6/08502

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem bytu 2+kk, č. 37 v domě Francouzská 20 xxxxx xxxxxx, bytem Brno, Bratislavská 36a, na dobu určitou - po dobu oprav domu Bratislavská 36a v Brně, nejdéle do 31. 8. 2014 a za nájemné stanovené MČ Brno-střed.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/111/69]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

70.

Poskytnutí náhradního bytu manželům xxxxxxxxxx - RM6/08507

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem 4pokojového bytu č. 10 v domě Jánská 18/20 v Brně manželům xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, bytem Brno, Bratislavská 39, jako bytu náhradního, tzn. na dobu neurčitou a za nájemné ve výši - do 31. 12. 2013 - 74,42 Kč/m²/měsíc, od 1. 1. 2014 ve výši 86,04 Kč/m²/měsíc, od 1. 1. 2015 ve výši 96,- Kč/m²/měsíc, od r. 2016 každoročn&#$01 k 1. 7. zvyšováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 2pokojového bytu č. 7 v domě Bratislavská 39 v Brně.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/111/70]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

71.

Poskytnutí náhradního bytu xxxxxx xxxxxxxx - RM6/08503

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem 2pokojového bytu č. 5 v domě Francouzská 68 v Brně xxxxxx xxxxxxxx, bytem Brno, Bratislavská 39, jako bytu náhradního - na dobu určitou - po dobu oprav domu Bratislavská 39 v Brně, nejdéle do 28. 2. 2015 a za nájemné stanovené MČ Brno-sever.

 
***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/111/71]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

72.

Poskytnutí náhradního bytu xxxxxxxx xxxxxxx - RM6/08505

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem 3kk pokojového bytu č. 10 v domě Francouzská 64 v Brně xxxxxxxx xxxxxxx, bytem Brno, Bratislavská 39, jako bytu náhradního - na dobu neurčitou a za nájemné ve výši 75,91 Kč/m2/měsíc zvyšovaného každoročně k 1.7. o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 3pokojového bytu č. 14 v domě Bratislavská 39.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/111/72]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

73.

Poskytnutí náhradního bytu manželům xxxxxxxxxxx - RM6/08510

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem 2pokojového bytu č.19 v domě Beethovenova 2 v Brně manželům xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, bytem Brno, Bratislavská 36a, jako bytu náhradního - na dobu neurčitou a za nájemné - do 31. 12. 2013 ve výši 74,42 Kč/m²/měsíc, od 1. 1. 2014 ve výši 86,04 Kč/m²/měsíc, od 1. 1. 2015 ve výši 96,- Kč/m²/měsíc, od r. 2016 každoročně k 1. 7. zvyšováno o míru inflace vyhlášenou ČSÚ, za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 3pokojového bytu č. 13 v domě Bratislavská 36a.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/111/73]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

74.

Poskytnutí náhradního bytu xxxx xxxxxxxx - RM6/08511

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje nájem 2pokojového bytu č.3A v domě Pekařská 52 v Brně xxxx xxxxxxxx, bytem Brno, Bratislavská 36a, jako bytu náhradního - na dobu neurčitou a za nájemné ve výši
- do 31. 12. 2013 - 69,05 Kč/m²/měsíc
- od 1. 1. 2014 - 83,55 Kč/m²/měsíc
- od 1. 1. 2015 - 96,-Kč/m²/měsíc

- od 1. 1. 2016 každoročně k 1. 7. zvyšované o míru inflace vyhlášenou ČSU
za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 2pokojového bytu č. 15 v domě Bratislavská 36a.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/111/74]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

75.

Poskytnutí náhradního bytu xxxxx xxxxxxxxx a vydání neumořených nákladů na opravy bytu - RM6/08501

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).


1. RMB schvaluje nájem bytu 2+kk č.28 v domě Bratislavská 62 v Brně xxxxx xxxxxxxxx, bytem Brno, Bratislavská 39, jako bytu náhradního - na dobu určitou - po dobu stavebních úprav domu Bratislavská 39, nejpozději do 28. 2. 2015 a za nájemné stanovené MČ Brno-střed.

2. RMB schvaluje úhradu neumořených nákladů na opravy bytu č. 29 v domě Bratislavská 39 xxxxx xxxxxxxxx do výše 45 411,- Kč statutárním městem Brnem z Fondu bytové výstavby § 3612, pol. 5192, ORJ6200,ÚZ 41.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/111/75]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

76.

Nájem bytu xxxxx xxxxxxxx - RM6/08504

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem bytu 2+kk č.33 v domě Zderadova 3 v Brně xxxxxx xxxxxxx, bytem Zakřany 229, na dobu určitou - na 2 roky, za nájemné ve výši 58,96 Kč/m²/měsíc a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu a za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky nař. vl. č. 146/2003 Sb .
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/111/76]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

77.

Nájem bytu xxxxxxx xxxxxxxxx - RM6/08508

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem 2pokojového bytu č. 10 v domě Jakubské nám. 2 v Brně xxxxxxx xxxxxxxxx, bytem Ústí nad Orlicí, Kladská 1426, za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***

2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/111/77]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

78.

Nájem bytu v celoměstském zájmu manželům xxxxxxxxxxx - RM6/08506

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem 2pokojového bytu č. 10 v domě Merhautova 181 v Brně manželům xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx, bytem Brno, Špilberk 1, jako bytu náhradního, tzn. na dobu neurčitou a za nájemné stanovené MČ Brno-sever za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího služebního bytu v budově Špilberk 1.

 
***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/111/78]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

79.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytů FC ZBROJOVKA BRNO a. s. - RM6/08509

Dotazy členů RMB zodpověděl Vlastimil Ostrý, ředitel FC Zbrojovka Brno. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB schvaluje poskytnutí 5 bytů FC ZBROJOVKA BRNO a. s v celoměstském zájmu, z toho 3 bytů maximálně 2+kk a 2 bytů maximálně 2pokojových.

 
 
***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
T.: dle možností odboru
***
úkol č.: [R6/111/79]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh unesení hlasovalo 10 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

80.

Předchozí souhlas k uzavření podnájemní smlouvy na užívání bytu v budově Lidická 6a v Brně - RM6/08500

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vydává předchozí souhlas k uzavření podnájemní smlouvy na užívání 2pokojového bytu v přízemí budovy Lidická 6a pronajaté Mateřské škole a Základní škole, Brno, Lidická 6a, za podmínek podnájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/111/80]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

81.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Charbulova 84 - RM6/08486

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB bere na vědomí žádost nájemce Základní umělecká škola, Brno, Charbulova 84 o souhlas s podnájmem nebytových prostor - sálu v objektu Charbulova 84.

2. RMB souhlasí s podnájmem nebytových prostor - sálu v objektu Charbulova 84 občanskému sdružení Rolnička Černovice za účelem hudebně-pohybové výchovy předškolních dětí za podmínek podnájmu, které tvoří přílohu č. 42 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

82.

Dodatek č. 2 ke nájemní smlouvě č. 66982039 - objekt Anenská 10, k. ú. Staré Brno - RM6/08488

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti SETNA s. r. o. o snížení výměry pronajímaných prostor v objektu Anenská 10 o místnost č. 011.

2. RMB schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 66982039 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností SETNA s. r. o., jako nájemcem, týkající se snížení výměry pronajímaných prostor v objektu Anenská 10 o 13,30 m².

Celková v&#$06měra pronajímaných prostor po změně: 77,45 m²

Výše nájemného po změně: 73.624,- ročně
který tvoří přílohu č. 43 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku podpisem dodatku č. 2.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

83.

Změna smlouvy - příloha usnesení R6/109. schůze RMB konané dne 26. 6. 2013, bod č. 62 ve věci pronájmu reklamních ploch na pozemku p. č. 833 k. ú. Veveří - RM6/08487

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost Reakce s. r. o. o změnu textu smlouvy o nájmu 8 ks reklamních ploch na oplocení na pozemku p. č. 833 k. ú. Veveří schválené RMB R6/109 dne 26. 6. 2013.

2. RMB schvaluje změnu přílohy č. 44, bodu č. 62 usnesení R6/109. schůze RMB, konané dne 26. 6. 2013, tj. smlouvy o nájmu 8 ks reklamních ploch o výměře jedné plochy 12,96 m², nacházejících se na oplocení na pozemku p. č. 833 k. ú. Veveří, spočívající ve změně textu čl. III, odst. 3. smlouvy vypuštěním slov "politické strany" a ve změně textu čl.III, odst. 5., který se ruší a nahrazuje se takto:
"Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, vyjma případů přenechání do užívání jiným osobám (klientům nájemce) v rámci podnikatelské činnosti nájemce a poskytování reklamních služeb klientům nájemce." Nová příloha tvoří přílohu č. 44 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

84.

Žádost REAL PARTNERS GROUP spol. s r. o. o snížení nájemného v obejktu Jabloňová 26, k. ú. Medlánky - RM6/08489

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A). Pro návrh usnesení nikdo nehlasoval, 1 člen byl proti, 9 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 

85.

Žádost CK TOUR SPORT, s r. o. o snížení nájemného v objektu Josefská 21, k. ú. Město Brno - RM6/08490

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A). Pro návrh usnesení hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 5 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 
 

86.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1347/2 v k. ú. Nový Lískovec v ul. Travní - RM6/08553

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).


1. RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxxx xxxxx ze dne 1. 7. 2013 - protinávrh kupní ceny za prodej pozemku p. č. 1347/2 - zahrada, o výměře 132 m² v k. ú. Nový Lískovec ve výši 100.320,- Kč (760,- Kč/m² vč. nákladů na převod), pozměněný osobním vyjádřením xxxxxxxxxxxx xxxx na 60. zasedání Komise majetkové Rady města Brna konané dne 9. 7. 2013 na 105.600,- Kč (800,- Kč/m² vč. nákladů na převod) .

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku p. č. 1347/2 - zahrada, o výměře 132 m² v k. ú. Nový Lískovec.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 1347/2 - zahrada, o výměře 132 m² v k. ú. Nový Lískovec xxxxxxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 152.008,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

87.

Záměr prodeje pozemku p. č. 1688/24 v k. ú. Jundrov - RM6/08541

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí přípis vlastníků jednotek garáží Jasanová č. or. 22a, č. p. 867 v k. ú. Jundrov, obsahující zájem o majetkoprávní vypořádání pozemku p. č. 1688/24 v k. ú. Jundrov formou prodeje pozemku.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 1688/24 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 180 m²

v k. ú. Jundrov

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 1688/24 - zastavěná plocha a nádvoří, o výmě&#$04e 180 m²

v k. ú. Jundrov
vlastníkům jednotek - garáží Jasanová č. or. 22a, č. p. 867 podle výše jejich spoluvlastnických podílů k budově garáží Jasanová č. or. 22a, č. p. 867 za dohodnutou kupní cenu ve výši 295.776,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

88.

Záměr prodeje pozemků p. č. 1275 a p. č. 1277 v k. ú. Bohunice - RM6/08552

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 89.


1. RMB bere na vědomí podnět MČ Brno-Bohunice ve věci prodeje pozemků p. č. 1275 a p. č. 1277 v k. ú. Bohunice.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 1275 - zahrada, o výměře 2212 m²

v k. ú. Bohunice formou nabídkového řízení za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 4.718.000,- Kč.

3. RMB schvaluje
- podmínky nabídkového řízení pro prodej pozemku p. č. 1275 - zahrada, o výměře 2212 m² v k. ú. Bohunice, které tvoří přílohu č. 45a tohoto zápisu;

- text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej předmětného pozemku, které tvoří přílohu č. 45b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.

5. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 1277 - zahrada, o výmě&#$04e 2067 m²

v k. ú. Bohunice formou nabídkového řízem za minimální nabídkovou kupní cenu ve výši 4.290.000,- Kč.

6. RMB schvaluje
- podmínky nabídkového řízení pro prodej pozemku
p. č. 1277 - zahrada, o výměře 2067 m²

v k. ú. Bohunice, které tvoří přílohu č. 45c tohoto zápisu;

- text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej předmětného pozemku, které tvoří přílohu č. 45d tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

7. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

89.

Záměr prodeje pozemků p. č. 3403, 3404, 3405, 3406, 3407 a 3408 v k. ú. Líšeň - RM6/08545

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB bere na vědomí
- žádost pana xxxxxx xxxxxxxxxxx o prodej pozemků p. č. 3403, p. č. 3404 a p. č. 3405
v k. ú. Líšeň ze dne 19. 10. 2012
- žádost pana xxxxx xxxxx o prodej pozemků p.č. 3406, p.č. 3407 a p.č. 3408 v k. ú. Líšeň ze dne 19. 10. 2012

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 3403 - zahrada, o výměře 386 m²
- p. č. 3404 - zahrada, o výměře 366 m²
- p. č. 3405 - zahrada, o výměře 356 m²
- p. č. 3406 - zahrada, o výměře 348 m²

- p. č. 3407 - zahrada, o výměře 318 m²
- p. č. 3408 - zahrada, o výměře 399 m²

vše v k. ú. Líšeň

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

91.

Záměr prodeje pozemků p. č. 745/2, p. č. 745/21, p. č.741/3, p. č. 745/22, p. č. 741/2, p. č. 741/4 a p.č. 745/17 v k. ú. Kníničky, žádost o souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 745/2 v k. ú. Kníničky - RM6/08572

Bylo hlasováno po kratší rozpravě, nejprve se hlasovalo o variantě II. - pro hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování - usnesení nebylo přijato.
Poté se hlasovalo o variantě I. - pro návrh usnesení nikdo nehlasoval, nikdo nebyl proti, 9 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 

92.

Záměr prodeje spoluvlastnických podílů 329/52896 na pozemcích p. č. 8113/2 a p. č. 8113/3 v k. ú. Židenice zastavěných lodžiemi u bytového panelového domu Svatoplukova 5, 7 a dohoda o narovnaní - RM6/08543

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 93-95.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje:
- spoluvlastnického pod&#$08lu 329/52896 na pozemku p. č. 8113/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²

- spoluvlastnického podílu 329/52896 na pozemku p. č. 8113/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m², vše v k. ú. Židenice

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej spoluvlastnických podílů 329/52896 na pozemcích p. č. 8113/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výmě&#$04e 4 m² a p. č. 8113/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m², vše v k. ú. Židenice, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 159,-Kč a za podmínek kupní smlouvy a dohody o narovnání.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

93.

Záměr prodeje dvou částí pozemku p. č. 1639/1 v k. ú. Slatina - ulice Matlachova - RM6/08554

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- podání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 10. 6. 2013, ve kterém žádá o samostatné projednání prodeje části pozemku p. č. 1639/1 v k. ú. Slatina a souhlasí s kupní cenou
- podání xxxxxxx xxxxxxxxxze dne 12.6. 2013, ve kterém žádá o samostatné projednání prodeje předzahrádky před domem Matlachova 37 a souhlasí s kupní cenou ve výši 26.480,- Kč.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje dvou částí pozemku
- p. č. 1639/1 - ostatní plocha o celkové výměře 39 m² v k. ú. Slatina (13 m², 26 m²)


3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků

- p. č. 1639/5 - ostatní plocha, o výměře 13 m²

v k. ú. Slatina (dle GP č. 2503-20/2013)
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 26.480,-Kč

- p. č. 1639/3 o výměře 26 m² v k. ú. Slatina (dle GP č. 2488-227/2012) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 51.960,- Kč a za podmínek kupních smluv.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 

94.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 9302 v k. ú. Židenice - RM6/08548

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB bere na vědomí podání xxxxxx xxxxxxxxxx ze dne 26. 2. 2013 ve kterém podává protinávrh kupní ceny za část pozemku p. &#$03. 9302 o výměře 8 m² v k. ú. Židenice ve výši 4.000,- Kč (500,- Kč/m²).


2. RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku p. č. 9302 - ostatní plocha, o výměře 8 m² v k. ú. Židenice.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku p. č. 9302/2 ostatní plocha o výměře 8 m² v k. ú. Židenice (dle GP č. 2652-148/2012) xxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 25.960,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

95.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 339/1 a p. č. 339/52, oba v k. ú. Bystrc RM6/08558

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků:
- části p. č. 339/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m²

- části p. č. 339/52 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 13 m²

oba v k. ú. Bystrc

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

- prodej pozemků:
p. č. 339/64 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 22 m²

p. č. 339/65 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 13 m²

oba v k. ú. Bystrc
xxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 84.720,- Kč

- zřízení věcného břemene spočívajícího:
v povinnosti respektovat ochranné pásmo kanalizační stoky DN 300 a vodovodního řadu DN 200 ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

96.

Záměr nabytí pozemků p. č. 1636/102, p. č. 1803 a p. č. 1804 v k. ú. Maloměřice při ul. Borky - maloměřické fotbalové hřiště a návrh svěření majetku města MČ Brno- Maloměřice a Obřany - RM6/08542

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 97-100.


1. RMB bere na vědomí
- dopis společnosti České dráhy, a. s. ze dne 17. 4. 2013 - nabídka prodeje pozemků
p. č. 1636/102 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 607 m²
p. č. 1803 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 176 m²

p. č. 1804 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 11.919 m²

vše v k. ú. Maloměřice, z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s.
do vlastnictví statutárního města Brna za navrženou kupní cenu 1.950.000,- Kč;

- dopis Ing. Kláry Liptákové, starostky MČ Brno-Maloměřice a Obřany, ze dne 26. 4. 2013 - žádost o nabytí pozemků p. č. 1636/102, p. č. 1803 a p. č. 1804 v k. ú. Maloměřice do vlastnictví statutárního města Brna za navrženou kupní cenu 1.950.000,- Kč.

 
 
 
2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

- schválit nabytí pozemků:
p. č. 1636/102 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 607 m²
p. č. 1803 -ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 176 m²

p. č. 1804 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 11.919 m²

vše v k.ú. Maloměřice, o celkové výměře 12.702 m²

z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.950.000,- Kč, se spoluúčastí městské části Brno-Maloměřice a Obřany na úhradě kupní ceny ve výši 50% tj. v částce 975.000,-Kč a za podmínek kupní smlouvy.

- schválit MČ Brno-Maloměřice a Obřany svěření pozemků:
p. č. 1636/102 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 607 m²
p. č. 1803 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 176 m²

p. &#$03. 1804 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře 11.919 m²

vše v k. ú. Maloměřice, v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 99 přílohy č. 4, za předpokladu povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 
 

97.

Návrh nabytí pozemků p. č. 4097 a p. č. 4224/3, oba v k. ú. Bystrc - návrh na změnu části usnesení Z5/030. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 8. 12. 2009, bod č. 75 - RM6/08562

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB bere na vědomí
- skutečnost, že spoluvlastnice pozemků p. č. 4097 a p. č. 4224/3, oba v k. ú. Bystrc xxxxx xxxxxxx zemřela a vlastníkem těchto pozemků se stal xxxxxxxxxx xxxxxxx;

- vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 10. 6. 2013 obsahující návrh kupní ceny ve výši 332.585,- Kč.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit část usnesení Z5/030. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 8.12.2009, bod č. 75., která zní:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje úplatné nabytí pozemků:
- p. č. 4097 - ostatní plocha, o výměře 39 m²
- p. č. 4224/3 - ostatní plocha, o výměře 266 m²

v k. ú. Bystrc z vlastnictví manželů xxxxx xxxxxxx (ideal. 1/4) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx (ideal. 3/4) do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 302.350,- Kč."


takto:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje platné nabytí pozemků:
- p. č 4097 - ostatní plocha,o výměře 39 m²

- p. č 4224/3 - ostatní plocha, o výměře 266 m²

v k. ú. Bystrc z vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 302.350,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

98.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 657/8 a p. č. 657/9 v k. ú. Komárov, z vlastnictví ČR-ÚZSVM - RM6/08534

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků:
- p. č. 657/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m²
- p. č. 657/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 18 m²

v k. ú. Komárov, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

99.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 5528/4, p. č. 5528/5, p. č. 5528/57 a p. č. 5528/58 v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR-ÚZSVM - RM6/08533

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků:
- p. č. 5528/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 443 m²
- p. č. 5528/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 344 m²

- p. č. 5528/57 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 231 m²

- p. č. 5528/58 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 142 m²

v k. ú. Židenice, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

100.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 592/5 a 592/6 v k. ú. Bohunice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna - návrh změny přílohy č. 68 bodu 97 usnesení Z6/004 ZMB - RM6/08538

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu přílohy č. 68 bodu č. 97 usnesení Z6/004. ZMB konaného dne 7. 3. 2011

takto:

podmínky smlouvy o bezúplatném převodu se v části "Další ujednání" doplňují o ujednání:
"Na převáděných pozemcích váznou tato práva třetích osob:
Nabyvatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že převádějící uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se zavázal k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dal souhlas s tím, aby JMP Net, s. r. o. zřídil a provozoval na převáděném pozemku p. č. 592/5, resp. jeho části plynárenské zařízení STL plynovod DN 315 v rámci stavby "Rekonstrukce STL a NTL plynovodů a přípojek v Brně, ul. Jihlavská + 2". Nabyvatel se zavazuje, že v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene."

V ostatním jsou podmínky smlouvy o bezúplatném převodu beze změny.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 
 
 

101.

Záměr směny pozemků v k. ú. Bystrc a k. ú. Žebětín - lokalita Kamechy - návrh na doplnění - RM6/08523

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje doplnění záměru směny pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna schváleného Radou města Brna na schůzi R6/105 ze dne 29. 5. 2013, bod č. 43 o
- část pozemku p. č. 1993 - ostatní plocha, o výměře 1 m² , v k. ú. Žebětín.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění záměru zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/111/101]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

102.

Svěření majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 1055 v k. ú. Staré Brno - Záměr prodeje pozemku p. č. 1055 v k. ú. Staré Brno - RM6/08518

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 103-108.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
- MČ Brno-střed svěření pozemku p. č. 1055 zahrada o výměře 97 m² v k. ú. Staré Brno v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna v platném znění do kategorie: část II - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 66 přílohy č. 4;

- záměr prodeje pozemku p. č. 1055 - zahrada, o výměře 97 m² v k. ú. Staré Brno dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob - vlastníkům jednotek v domě Pellicova 21 dle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

103.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Slatina, pozemků p. č. 144, p. č. 147/3, p. č. 147/4, p. č. 148/1, p. č. 148/58, p. č. 3486, p. č. 3487 a p. č. 3530 v k. ú. Slatina - RM6/08536

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Slatina svěření pozemků:
- p. č. 144 - ostatní plocha, o výměře 931 m²

- p. č. 147/3 - ostatn&#$08 plocha, o výměře 175 m²
- p. č. 147/4 - ostatní plocha, o výměře 21 m²
- p. č. 148/1 - ostatní plocha, o výměře 713 m²
- p. č. 148/58 - ostatní plocha, o výměře 198 m²

- p. č. 3486- ostatní plocha, o výměře 394 m²
- p. č. 3487- ostatní plocha, o výměře 718 m²
- p. č. 3530 - ostatní plocha, o výměře 73 m²

v k. ú. Slatina
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č.  20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 99 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

104.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Černovice, pozemků p. č. 2503/30, p. č. 2503/31 a p.č. 2503/107 v k. ú. Černovice - RM6/08559

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Černovice svěření pozemků:
- p. č. 2503/30 - ostatní plocha, o výměře 90 m²

- p. č. 2503/31 - ostatní plocha, o výměře 100 m²
- p. č. 2503/107 - ostatní plocha, o výměře 1448 m²

v k. ú. Černovice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 99 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 

105.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 338/2, 338/3, 338/4, 338/7 v k. ú. Dolní Heršpice - RM6/08537

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-jih svěření pozemků
- p. č. 338/2 - zastavěná plocha, o výměře 79 m²
- p. č. 338/3 - zastavěná plocha, o výměře 104 m²
- p. č. 338/4 - zastavěná plocha, o výměře 6 m²

vše v k. ú. Dolní Heršpice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 99 přílohy č. 4.

2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-jih svěření pozemku
- p. č. 338/7 - orná půda, o výměře 1468 m²

v k. ú. Dolní Heršpice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 99 přílohy č. 4 s doplňujícími podmínkami:
1, do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB bez možnosti realizace trvalých staveb
2, budou dodržena ochranná pásma inženýrských sítí.

Schváleno jednomyslně 11členy.

 
 
 

106.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 716 v k.ú. Horní Heršpice - RM6/08535

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-jih svěření pozemku
- p. č. 716 - ostatní plocha, o výměře 492 m²

v k. ú. Horní Heršpice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 99 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 

107.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Kníničky, pozemku p. č. 455/284 a částí pozemků p. č. 455/281, 455/282 v k. ú. Kníničky - RM6/08547

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Kníničky svěření pozemků:
- p. č. 455/284 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 56 m²
- část p. č. 455/281 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 72 m² dle geometrického plánu č. 1138-85/2012

- část p. č. 455/282 - ostatní plocha, zeleň, o výmě&#$04e 133 m² dle geometrického plánu č. 1138- 85/2012 v k. ú. Kníničky
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném zněm, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 99 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 

108.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, části pozemku p. č. 8352/1 v k. ú. Židenice - RM6/08556

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Židenice svěření pozemku:
část p. č. 8352/1 - ostatní plocha, dle GP č. 2632-20150/2012 označena jako p. č. 8352/9 - ostatní plocha, o výměře 390 m²

v k. ú. Židenice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 99 přílohy č. 4. po provedení zápisu GP č. 2632-20150/2012 do KN.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

109.

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Pisárky v areálu Cyklistické vesničky v ul. Bauerova 1 - areál TJ Favorit Brno, občanské sdružení - RM6/08529

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost Tělovýchovné jednoty Favorit Brno, občanské sdružení, o uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem pozemků v k. ú. Pisárky ve vlastnictví statutárního města Brna v oploceném areálu Cyklistické vesničky Bauerova 1, Brno, dle faktického současného užívání městských pozemků, za účelem provozování sportovní činnosti nájemce ve smyslu jeho platných stanov, s umožněním podnájmu částí pozemků při hranici oplocení pro reklamní činnost třetích subjektů v podobě umístění reklam a billboardů na oplocení ve vlastnictví TJ vč. podnájmu části pozemku p. č. 954/1 o výměře 25 m² v k. ú. Pisárky za účelem umístění mobilního reklamního zařízení s tím, že případné finanční užitky, které TJ získá z podnájemních smluv na reklamy, použije pro svoji sportovní činnost dle platných stanov, nikoliv pro své podnikatelské aktivity.

2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků:
- p. č. 948/1 - ostatní plocha, o výměře 17.832 m²
- p. č. 948/8 - ostatní plocha, o výměře 122 m²
- p. č. 948/9 - ostatní plocha, o výměře 328 m²

- p. č. 948/10 - ostatní plocha, o výměře 96 m²
- p. č. 948/11 - ostatní plocha, o výměře 6 m²
- p. č. 948/12 - ostatní plocha, o výměře 46 m²
- p. č. 948/13 - ostatní plocha, o výměře 6 m²

- p. č. 948/15 - ostatní plocha, o výměře 12 m²
- p. č. 948/17 - ostatní plocha, o výměře 329 m²
- p. č. 954/1 - ostatní plocha, o výměře 1.206 m²
- p. č. 954/9 - ostatní plocha, o výměře 140 m²

- p. č. 954/10 - ostatní plocha, o výměře 260 m²
- p. č. 954/11 - ostatní plocha, o výměře 368 m²

vše v k. ú. Pisárky, o celkové výměře 20.751 m²


Schváleno jednomyslně 9 členy.

110.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 730/15 v k. ú. Starý Lískovec při ulici Šoustalova - RM6/08546

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku
- p. č. 730/15 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7 m² v k. ú. Starý Lískovec.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

111.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 8907 v k. ú. Židenice - RM6/08530

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku:
- p. č. 8907 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 213 m²

v k. ú. Židenice.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

113.

Záměr pronájmu části pozemků p. č. 3125/39 a p. č. 3125/65 oba v k. ú. Řečkovice - RM6/08531

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 114.


1. RMB souhlasí se záměrem pronájmu částí pozemků:
- p.č. 3125/39 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 283 m²
- p.č. 3125/65 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 217 m²

oba v k. ú. Řečkovice.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

114.

Záměr pronájmu a budoucího prodeje části pozemku p. č. 2312/1 v k. ú. Slatina lokalita BPZ ČT - RM6/08532

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti CTP Invest, spol. s r. o. a společnosti CTP Property XXV, spol. s r. o. ze dne 16. 5. 2013 "Modifikace smluvního dokumentu s ohledem na financování projektu A4.1"

2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu a budoucího prodeje části pozemku
- p. č. 2312/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8.438 m²

v k. ú. Slatina.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

115.

Záměr pronájmu a budoucího prodeje pozemků (částí pozemků) p. č. 2828/1, 2828/6, 2844/1, 2854/2, 2858/1, vše v k. ú. Černovice (lokalita BZP ČT) - RM6/08570

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.


1. RMB bere na vědomí přípisy společnosti CTP Invest, spol. s r. o.

 • ze dne 21. 5. 2013 - "Žádost o dispozici s pozemky p. č. 2828/6 a částí p. č. 2828/1 v k. ú. Černovice";
 • ze dne 15. 7. 2013 - "Žádost o odkup pozemků v k. ú. Brno-Černovice a představení projektu", kterým společnost CTP Invest, spol. s r. o. žádá o dispozici s pozemky:


- částmi p. č. 2844/1 - ostatní plocha ostatní komunikace (celková vým. 10 265 m2) dle GP 1555-1445/2003 označenými jako p. č. 2844/7 o vým. 180 m², p. č. 2844/8 o výměře 848 m² a p. č. 2844/9 o vým. 1512 m²

- částí p. č. 2828/1 - ostatní plocha jiná plocha dle GP 1555-1445/2013 označenou jako p. č. 2828/303 o vým. 94556 m²

- částí p. č. 2854/2 - otatní plocha jiná plocha dle GP 1556-1447/2013 označenou jako p. č. 2854/26 o vým. 369 m²

- p. č. 2828/6 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o vým. 33 186 m²
- p. č. 2858/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o vým. 2 165 m²

vše v k. ú. Černovice

2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu a budoucího prodeje pozemků
- části p. č. 2828/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 94 439 m²
- p. č. 2828/6 - ostatní plocha, ostatní dopravní plocha, o výměře 33 186 m²

- části p. č. 2844/1 - ostatn&#$08 plocha, ost. komunikace, o výměře 395 m²
- části p. č. 2854/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 369 m²

- části p. č. 2858/1 - ostatní plocha, ost. komunikace, o celkové výměře 1.312 m²

vše v k. ú. Černovice.

 
***
3. RMB ukládá náměstkovi primátora Ing. Pospíšilovi zajistit stanoviska MČ Brno-Černovice, Slatina a Tuřany ke zvažované dispozici a zajistit detailní posouzení dopadu zvažovaného investičního záměru na dopravu v dotčené lokalitě.
***
úkol č.: [R6/111/115]
zodpovídá: náměstek Ing. Pospíšil [3208]
termín: [neprodleně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 
 
 
 

116.

Záměr pronájmu a budoucího prodeje částí pozemku p. č. 884 v k. ú. Veveří - RM6/08573

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 
 
 

117.

Pronájem pozemků v k.ú. Přízřenice - RM6/08563

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 118-119.


RMB schvaluje
- ukončení smlouvy o pronájmu zemědělské půdy č. 62 01 2 004 uzavřené dne 30. 4. 2001 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxx xxxxxxxx jako nájemcem na pronájem pozemků p.č. 902/2, 902/3, 902/5, 902/6, 902/8, 902/11, 902/12, 902/14, 902/19, 902/20, 902/21, 902/22, 902/24, 902/25, 902/27, 902/31, 909 o celkové výměře 49.870 m² vše v k. ú. Přízřenice dohodou.

- pronájem pozemků:
p. č. 902/2 - orná půda, o výměře 352 m²

p. č. 902/5 - orná půda, o výměře 290 m
p. č. 902/20 - orná půda, o výměře 343 m²

p. č. 902/21 - orná půda, o výměře 402 m²

p. č. 902/22 - orná půda, o výměře 334 m²

p. č. 902/24 - orná půda, o výměře 374 m²

p. č. 902/25 - orná půda, o výměře 374 m²

p. č. 902/27 - orná půda, o výměře 371 m²

p. č. 902/31 - orná půda, o výměře 12803 m2,
vše v k. ú. Přízřenice
xxxxx xxxxxxxx za nájemné ve výši 1.960,-Kč/rok za podmínek nájemní smlouvy a dohody o ukončení smlouvy o pronájmu zemědělské půdy č. 6201 2 004. Nájemní smlouva a dohoda o ukončení smlouvy o pronájmu zemědělské půdy č. 6201 2 004 tvoří přílohu č. 46 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

118.

Pronájem části pozemku p. č. 1931/22 v k. ú. Bystrc - RM6/08560

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem pozemku:
- část p. č. 1931/22 - orná půda, o výměře 89 m²

v k. ú. Bystrc
manželům xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 1 068,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 47 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

119.

Pronájem částí pozemků p. č. 3125/327, p. č. 3125/328, p. č. 3125/329, p. č. 3125/387, p. č. 3125/390 a p. č. 3125/391, vše v k. ú. Řečkovice, při ulici Novoměstská - RM6/08561

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantách A).


RMB schvaluje

a) pronájem částí pozemků:
- p. č. 3125/327 - ostatn&#$08 plocha, jiná plocha, o výměře 900 m²
- p. č. 3125/329 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 79 m²
- p. č. 3125/391 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 75 m²

vše v k. ú. Řečkovice, o celkové výměře 1.054 m²

společnosti TOP MORAVIA Q, s. r. o. za dohodnutou cenu: 158.100,- Kč/rok,

b) pronájem částí pozemků:
- p. č. 3125/328 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 100 m²
- p. č. 3125/329 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 78 m²

vše v k. ú. Řečkovice, o celkové výměře 178 m²

xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou cenu: 26.700,- Kč/rok

c) pronájem částí pozemků:
- p. č. 3125/329 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 78 m²
- p. č. 3125/387 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1 m²

- p. č. 3125/390 - ostatní plocha, jiná plocha, o vým&#$01ře 110 m²
- p. č. 3125/391 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²

vše v k. ú. Řečkovice, o celkové výměře 193 m², společnosti D.A.T., spol. s r. o. za dohodnutou cenu: 28.950,- Kč/rok,


a za podmínek nájemních smluv, které tvoří přílohu č. 48 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

120.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6312032523 - pronájem části pozemku p. č. 2249 v k. ú. Holásky - RM6/08550

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 6312032523, uzavřené dne 22. 6. 2012 s xxxxx xxxxxxxxxxx na pronájem části pozemku p. č. 2249 - zahrada, o výměře 129 m² v k. ú. Holásky, kterým se upřesňuje poloha pronajaté části pozemku, její výměra na 128 m² a výše nájemného na 1280,-Kč/rok. Dodatek tvoří přílohu č. 49 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

121.

Zřízení předkupního práva na část pozemku p. č. 2972/1 v k. ú. Slatina - RM6/08540

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze dne 18. 4. 2013, upřesněnou dne 10. 5. 2013, o zřízení předkupního práva jako práva věcného na část pozemku p. č. 2972/1 o výměře 60 m² v k. ú. Slatina, podanou prostřednictvím jejího právního zástupce JUDr. Aleše Pillera.

2. RMB nesouhlasí se zřízením předkupního práva jako práva věcného na část pozemku p. č. 2972/1 ostatní plocha, o výměře 60 m² v k. ú. Slatina ve prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

122.

Zrušení věcného břemene zřízeného k části pozemku p. č. 53/1 v k. ú. Dolní Heršpice - RM6/08539

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje zrušení věcného břemene zřízeného k části pozemku p. č. 53/1 v k. ú. Dolní Heršpice smlouvou o zřízení věcného břemene č. 62 06 9 049 uzavřenou dne 21. 9. 2007 mezi statutárním městem Brnem a společností SBC Develop spol. s r. o. spočívající v povinnosti strpět vybudování, uložení a provozování vodovodu a kanalizace na pozemku p. č. 53/1 v k. ú. Dolní Heršpice v rozsahu podle geometrického plánu č. 512-3965/2006 ve prospěch statutárního města Brna a za podmínek smlouvy o zrušení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 50 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 
 

123.

Uzavření smlouvy o právu provést stavbu - protihlukový plot a sadové úpravy na části pozemků p. č. 249, p. č. 251 v k. ú. Sadová - RM6/08579

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti BRNO Properties PROJECT 21 a. s. ze dne 24. 7. 2013 o uzavření smlouvy o právu stavby na pozemcích p. č. 249, p. č. 251 k. ú. Sadová ve vlastnictví statutárního města Brna pro stavbu SO 10 Protihlukový plot a sadové úpravy.

2. RMB souhlasí v návaznosti na plánovací smlouvu č. 0063101704367 a na smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy uzavřenou mezi městem Brnem a společností BRNO Properties PROJECT 21 a. s. dne 15. 7. 2011 a dohodu o narovnání č. 6313111696 ze dne 16. 5. 2013 uzavřenou mezi městem Brnem, společností BRNO Properties PROJECT 21 a. s. a společností UNISTAV Development, s. r. o.

s provedením stavby
- protihlukového plotu na části pozemku p. č. 251 k. ú. Sadová
- sadových úprav
na části pozemků p. č. 249 a p. č. 251 k. ú. Sadová

3. RMB schvaluje smlouvu o právu provést stavbu, která opravňuje společnost BRNO Properties PROJECT 21 a. s. vybudovat stavbu protihlukového plotu na části pozemku p. č. 251 k. ú. Sadová a sadové úpravy na části pozemků p. č. 249, p. č. 251 k. ú. Sadová. Smlouva o právu provést stavbu tvoří přílohu č. 51 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

124.

Źádost o náhradu škody na osobním vozidle - změna usnesení - RM6/08565

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1. RMB bere na vědomí

- žádost JUDr. Jana Kovaříka, právního zástupce pana xxxxxxx xxxxxxx ze dne 4. 7. 2013 o náhradu škody na osobním vozidle Ford Focus SPZ 3B3 8755 ve vlastnictví pana xxxxxxx xxxxxxx ke které mělo dojít dne 18. 4. 2012 při parkování na parkovišti před obchodním domem BILLA na rozhraní pozemků p. č. 1081/7 a p. č. 1084/6 v k. ú. Ponava, kdy se měl jeden z roštů pro odvod dešťové vody vymrštit a udeřit do podvozku vozidla na straně spolujezdce a aktivovat boční airbag, v částce 41.803.- Kč, představující náklady na prvotní diagnostiku vozidla ve výši 1.380,- Kč, náklady na opravu vozidla ve výši 29.744,- Kč, náklady na vypracování znaleckého posudku ve výši 4.000,- Kč a náklady právního zastoupení za 2 úkony právní služby ve výši 6.679,- Kč, s tím, že pokud nedojde k úhradě uvedené částky do 10 dnů od doručení této výzvy, bude vymáhána soudní cestou a v tom případě bude pan Dvořák požadovat nejen náklady soudního řízení, ale i náhradu škody za poškozený lak na automobilu, přičemž úhrada za lakování vozu není ve výše uvedené částce zahrnuta, neboť lakování nebylo zatím provedeno,

- závěr znaleckého posudku č. 2562-74/2012 ze dne 22. 12. 2012, zadaného advokátní kanceláří JUDr. Jana Kovaříka a zpracovaného znalcem Ing. Milošem Štěrbou, CSc., ve kterém je mimo jiné uvedeno, že k poškození vozidla došlo v důsledku běžného užívání, jízdou po parkovišti a příčinou poškození byl se vší pravděpodobností špatný stav dané komunikace, zejména svodů dešťové vody, přičemž škoda na automobilu byla tímto znaleckým posudkem vyčíslena v částce 38.270,- Kč,

- vyjádření společnosti CARent, a. s. ze dne 12. 4. 2013 ve kterém se uvádí, že k poškození na vozidle skutečně mohlo dojít způsobem, jaký uvádí pan xxxxxx,

- skutečnost, že vlastnické právo statutárního města Brna ke stavbě parkoviště, na kterém mělo ke škodě na vozidle pana xxxxxxx dojít, bylo napadeno žalobou společnosti CZECHCITY, a.s. a soudní spor v této věci dosud nebyl pravomocně ukončen.

2. RMB mění usnesení R6/077. schůze Rady města Brna, konané dne 12. 9. 2012, bod č. 50, odstavec 2., který zní:

"2. RMB souhlasí s odmítnutím výše uvedené žádosti pana xxxxxx xxxxxxx o náhradu škody na osobním vozidle Ford Focus SPZ 3B3 8755."


takto:

RMB souhlasí s úhradou částky 41.803.- Kč panu xxxxxx xxxxxxxxx jako náhrady škody na osobním vozidle Ford Focus SPZ 3B3 8755, ke které mělo dojít dne 18. 4. 2012 při parkování na parkovišti před obchodním domem BILLA na rozhraní pozemků p. č. 1081/7 a p. č. 1084/6 v k. ú. Ponava v důsledku vymrštění jednoho z roštů pro odvod dešťové vody, úderu tohoto roštu do podvozku vozidla na straně spolujezdce a aktivování bočního airbagu a náhrady znalečného a nákladů právního zastoupení, na základě těchto předložených listin:

- znalecký posudek č. 2562-74/2012 ze dne 22. 12. 2012, zadaný advokátní kanceláří JUDr. Jana Kovaříka a zpracovaný znalcem Ing. Milošem Štěrbou, CSc. za účelem zjištění způsobu a výše majetkové újmy na osobním automobilu;
- příjmový pokladní doklad č. 12110795 ze dne 19. 4. 2013, vystavený společností ATOMA Autocentrum s. r. o. (1.380,- Kč za prvotní diagnostiku vozidla)
- faktura č. 1121301395 ze dne 7. 6. 2013, vystavená společností RAŠINO a. s. 29.744,- Kč za opravu vozidla)
- faktura č. 2562-74/2012 ze dne 27. 12. 2012, vystavená znalcem Ing. Milošem Štěrbou 4.000,- Kč za zpracování znaleckého posudku č. 2562-74/2012 ze dne 22. 12. 2012)
- dopis advokáta JUDr. Jana Kovaříka ze dne 4. 7. 2013 (6.679,- Kč za dva úkony právní služby).

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

 
 
 
 
 
 

125.

Záměr prodeje id. 1/2 nemovitostí objektu Jakubské nám. 2/Rašínova 8 s pozemkem p. č. 47 v k. ú. Město Brno - RM6/08569

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí přípis spoluvlastnic objektu Jakubské nám. 2/Rašínova 8 ze dne 21. 3. 2013, kterým sdělují svůj zájem realizovat své zákonné předkupní právo a žádají o přiměřené prodloužení minimální zákonné lhůty k realizaci předkupního práva.

2. RMB souhlasí se záměrem prodeje id. 1/2 nemovitostí:
- budovy Jakubské nám. 2/ Rašínova 8, č. p. 101, postavené na pozemku p. č. 47
- pozemku p. č. 47 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m² vše v k. ú. Město Brno

 
3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej id. 1/2 nemovitostí:
- budovy Jakubské nám. 2/ Rašínova 8, č. p. 101, postavené na pozemku p. č. 47
- pozemku p. č. 47 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 417 m² vše v k. ú. Město Brno xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 26.800.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy

a pro případ, že kupní cena nebude spoluvlastníky uhrazena do tří měsíců od obdržení návrhu kupní smlouvy

souhlasí se záměrem prodeje id. 1/2 nemovitostí:
- budovy Jakubské nám. 2/ Rašínova 8, č. p. 101, postavené na pozemku p.č. 47
- pozemku p. č. 47 - zastav&#$01ná plocha a nádvoří, o výměře 417 m² vše v k. ú. Město Brno formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 26.800.000,- Kč za podmínky splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

127.

"ZOO Brno Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari - africká vesnice" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva o dílo s firmou Skanska a. s. - RM6/08575

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "ZOO Brno -- Expozice klokanů, Expozice orlů , Kalahari - africká vesnice" jako nejvhodnější nabídku firmy Skanska a. s., Líbalova 1/2346, Praha 4 - Chodov, PSČ 149 00.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/111/127/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

3. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a Skanska a. s., Líbalova 1/2346, Praha 4 - Chodov, PSČ 149 00 na veřejnou zakázku "ZOO Brno - Expozice klokanů, Expozice orlů , Kalahari - africká vesnice", zadanou podle ust.§ 21 odst.l písm.b) zákona, která tvoří přílohu č. 52 tohoto zápisu
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky"
- podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp.lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.

 
***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
T: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/111/127/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/111/127/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/111/127/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/111/127/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/111/127/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
 
 
***
10. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/111/127/07]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

128.

Záměr zapojení statutárního města Brna do projektu "Mapy budoucnosti" připravovaného Ministerstvem vnitra ČR - RM6/08600

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, 2 členové byli proti, nikdo se nezdržel hlasování - usnesení nebylo přijato.
V průběhu jednání byl materiál znovuzařazen na program jednání - jednomyslně 11 členy. Po kratší rozpravě bylo opětovně hlasováno o doplněném návrhu usnesení.


1. RMB souhlasí se záměrem zapojení statutárního města Brna - Městské policie Brno do projektu "Mapy budoucnosti" připravovaného Ministerstvem vnitra ČR, Odborem prevence kriminality, bez nároku na finanční plnění z rozpočtu města Brna.

2. RMB deleguje JUDr. Ing. Jaroslava Přikryla, BA, jako zástupce statutárního města Brna do přípravného výboru (řešitelského týmu) tohoto projektu.

***
3. RMB ukládá JUDr. Ing. Jaroslavu Přikrylovi, BA, předložit do orgánů města materiál na zapojení statutárního města Brna do tohoto projektu.
T: bezodkladně po ukončení přípravné fáze projektu
***
úkol č.: [R6/111/128]
zodpovídá: Městská policie Brno [33]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

129.

"Výroba audiovizuálního zpravodajsko-publicistického pořadu Brněnské oko pro roky 2014-2015" - výzva k podání nabídky - RM6/08590

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje
- výzvu k podání nabídky podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, která tvoří přílohu č. 53a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 53b tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:
- AIDEM, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno
- J. D. Production, s. r. o., Panská 25, 686 04 Kunovice
- Brněnská soukromá televize, s. r. o., tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno
- DIRECT FILM, s. r. o., Kounicova 22, 602 00 Brno
- Press Image, s. r. o., Slavkovská 864/9, 627 00 Brno

3. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:
- Bc. Naděžda Křemečková PhDr. - členka ZMB
- Soňa Haluzová - vedoucí referátu Tiskového střediska KPMB
- Mgr. Jakub Geisler - právník Kancelář primátora MB

4. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:
- Mgr. Libor Št'ástka - člen RMB
- Bc. Naděžda Křemečková - členka ZMB
- JUDr. Helena Sýkorová - členka ZMB
- PhDr. Soňa Haluzová - vedoucí referátu Tiskového střediska KPMB
- Mgr. Jakub Geisler - právník Kancelář primátora MB

náhradníci:
- Ing. Stanislav Michalík - člen ZMB
- Mgr. Zdeňka Tůmová - členka ZMB
- Ing. Pavel Březa - člen ZMB
- PhDr. Aleš Pelikán - technický redaktor Tiskového střediska KPMB
- Mgr. Pavel Blažík - koordinátor projektů hospod.propagace KPMB

***
5. RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna informovat členy komisí o usnesení RMB.
***
úkol č.: [R6/111/129/01]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [bezodkladně]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/111/129/02]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [bezodkladně]

 
 
 
 
 
***
7. RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna zajistit uveřejnění celé zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R6/111/129/02]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 11 členy.


 
 
 

130.

Zřízení pracovní skupiny pro posouzení regulace provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Brna - RM6/08587

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení.

1. RMB zřizuje pracovní skupinu pro posouzení regulace provozu loterií a jiných podobných her na území statutárního města Brna ve složení:
- 1 člen ZMB za klub ČSSD
- 1 člen ZMB za klub KDU-ČSL
- 1 člen ZMB za klub KSČM
- 1 člen ZMB za klub ODS
- 1 člen ZMB za klub SZ
- 1 člen ZMB za klub TOP 09
- 1 člen - zástupce národního monitorovacího střediska pro koordinování prevence kriminality
- Ing. Jana Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB
- JUDr. Jana Brabcová, vedoucí Právního oddělení Organizačního odboru MMB.

2. RMB text dopisu předsedům klubů politických stran zastoupených v ZMB, který tvoří přílohu č. 54 tohoto zápisu.

***
3. RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předložit pracovní skupině návrh možností dalšího postupu v regulaci provozu loterií a jiných podobných her na území statutárního města Brna.
Termín: bezodkladně po určení členů pracovní skupiny.
***
úkol č.: [R6/111//130]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 
 
 

131.

"Výroba a zajištění vysílání rozhlasového pořadu Brněnské echo pro roky 2014-2015" - zahájení zadávacího řízení - RM6/08591

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s využitím výjimky dle § 18 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na službu "Výroba a zajištění vysílání rozhlasového pořadu Brněnské echo pro roky 2014-2015".

2. RMB schvaluje pro tuto veřejnou zakázku postup stejný jako pro veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a služby od 200 000,- Kč uvedený v Metodice pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv schválené Radou města Brna.

3. RMB pověřuje vedoucího Kanceláře města Brna jednáním za statutární město Brno u této veřejné zakázky.

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 
 
 

132.

Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - jmenování člena komise - RM6/08601

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění část usnesení schůze R6/104 ze dne 5. 6. 2013, bod 77, který zní:

"RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:
- Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
- Ing. Pavel Březa - člen ZMB
- Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB

náhradníci:
- Naděžda Křemečková - členka MMB
- Ing. Jitka Kalášková - pracovnice BO MMB"


takto:

RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:
- Vít Blaha - člen RMB
- Ing. Pavel Březa - člen ZMB
- Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB

náhradníci:
- Bc. Aleš Jakubec - člen ZMB
- Ing. Jitka Kalášková - pracovnice BO MMB

Schváleno jednomyslně 11 členy.

 

Přehled nepřijatých usnesení:

84.

Žádost REAL PARTNERS GROUP spol. s r. o. o snížení nájemného v obejktu Jabloňová 26, k. ú. Medlánky - RM6/08489


1. RMB bere na vědomí žádost REÁL PARTNERS GROUP spol. s r. o. o snížení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu Jabloňová 26, k. ú.Medlánky.

varianta a)
2. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66090305275 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a REÁL PARTNERS GROUP, spol. s r. o. jako nájemcem, týkající se snížení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu Jabloňová 26, k. ú. Medlánky (nájemné po úpravě: 36 720,- Kč ročně), který tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 1.

varianta b)
2. RMB neschvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 66090305275 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a REÁL PARTNERS GROUP, spol. s r. o. jako nájemcem, týkající se snížení nájemného, za užívání nebytových prostor v objektu Jabloňová 26, k.ú.Medlánky (nájemné po úpravě: 36 720,-Kč ročně).

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB informovat žadatele o přijetí usnesení Rady města Brna.
***
úkol č.: [R6/111/84]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

 
 

85.

Žádost CK TOUR SPORT, s r. o. o snížení nájemného v objektu Josefská 21, k. ú. Město Brno - RM6/08490


1. RMB bere na vědomí žádost CK TOUR SPORT s. r. o. o snížení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu Josefská 21, k. ú. Město Brno, o 20 %.

varianta a)
2. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 300/2000 uzavřené mezi právním předchůdcem pronajímatele statutárního města Brna Správou nemovitostí města Brna, st. p. v likvidaci a CK TOUR SPORT s. r. o. jako nájemcem, týkající se snížení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu Josefská 21 o 20 % (nájemné po úpravě: 100 800,- Kč ročně), který tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 1.

Varianta b)
2. RMB neschvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 300/2000 uzavřené mezi právním předchůdcem pronajímatele statutárního města Brna Správou nemovitostí města Brna, st. p. v likvidaci a CK TOUR SPORT s. r. o. jako nájemcem, týkající se snížení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu Josefská 21 o 20 %. (nájemné po úpravě: 100 800,- Kč ročně).

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB informovat žadatele o přijetí usnesení Rady města Brna.
***
úkol č.: [R6/111/85]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

 
 

91.

Záměr prodeje pozemků p. č. 745/2, p. č. 745/21, p. č.741/3, p. č. 745/22, p. č. 741/2, p. č. 741/4 a p.č. 745/17 v k. ú. Kníničky, žádost o souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 745/2 v k. ú. Kníničky - RM6/08572


1. RMB bere na vědomí
- právní posouzení zřízení veřejného parkoviště na pozemcích p. č. 745/2 a části pozemku p. č. 745/21 v k. ú. Kníničky ve vlastnictví města Brna společností Maximus Resort, a. s. a prodeje těchto pozemků, zpracované ze dne 7. 3. 2013;
- dopis spol. Maximus Resort, a. s. ze dne 15. 4. 2013 - doplnění k žádosti o prodej pozemků;
- dopis společnosti Maximus Resort, a. s. ze dne 2. 5. 2013 - žádost o projednání návrhu
prodeje za kupní cenu dle znaleckého posudku (1000,- Kč/m²);

- dopis společnosti Maximus Resort, a. s. ze dne 10. 6. 2013 - návrh na zahrnutí pozemků p. č. 741/3, 745/22, 741/2, 741/4 a 745/17 v k. ú. Kníničky do předmětu prodeje z důvodu ucelenosti území a žádost o souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 745/2 v k.ú. Kníničky pro účely umístění zařízení staveniště u hotelu;
- dopis starosty MČ Brno-Kníničky ze dne 24. 7. 2013 s přílohou (fotografie zaplněných parkovišť v předmětné lokalitě) - nesouhlas MČ s prodejem pozemků soukromému investorovi pro výstavbu parkoviště.

Varianta I.
2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků
p. č.745/2 - trvalý travní porost, o výměře 3925 m²
p. č. 745/21 - trvalý travní porost, o výměře 457 m²

p. č. 741/3 - ostatní plocha, o výměře 72 m²
p. č. 745/22 - trvalý travní porost, o výměře 4 m²
p. č. 741/2 - ostatní plocha, o výměře 11 m²
p. č. 741/4 - ostatní plocha, o výměře 1 m²
p. č. 745/17 - trvalý travní porost, o výměře 67 m²

vše v k. ú. Kníničky

Varianta II.
2. RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
p. č.745/2 - trvalý travní porost, o výměře 3925 m²
p. č. 745/21 - trvalý travní porost, o výměře 457 m²
p. č. 741/3 - ostatní plocha, o výměře 72 m²

p. č. 745/22 - trvalý travní, porost o výměře 4 m²
p. č. 741/2 - ostatní plocha, o výměře 11 m²
p. č. 741/4 - ostatní plocha, o výměře 1 m²

p. č. 745/17 - trvalý travní porost, o výmě&#$04e 67 m²

vše v k. ú. Kníničky

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
- prodej pozemků
p. č.745/2 - trvalý travní porost, o výměře 3925 m²
p. č. 745/21 - trvalý travní porost, o výměře 457 m²
p. č. 741/3 - ostatní plocha, o výměře 72 m²

p. č. 745/22 - trvalý travní, porost o výměře 4 m²
p. č. 741/2 - ostatní plocha, o výměře l1 m²
p. č. 741/4 - ostatní plocha, o výměře 1 m²

p. č. 745/17 - trvalý travní porost, o výměře 67 m²

vše v k. ú. Kníničky
společnosti Maximus Resort, a. s. za dohodnutou kupní cenu 4.719.480,-Kč
- zřízení věcného břemene
spočívající v povinnosti vlastníka pozemku p. č. 745/2 v k. ú. Kníničky strpět na tomto pozemku uložení vodovodního řadu DN 150 a jeho ochranného pásma, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.

4. RMB souhlasí ve smyslu ust. čl. IX. nájemní smlouvy mezi statutárním městem Brnem a Jiřím Povolným č. 86N02/73, 6007-2-006 ze dne 5. 6. 2002 s podnájmem části pozemku p. č. 745/2 trvalý travní porost o výměře 2000 m² společnosti Maximus Resort, a. s., IČ 269 65 437, za účelem dočasného nezemědělského využití této části pozemku pro zařízení staveniště stavby "Maximus Resort - přístavba areálu - etapa III" do 1. 6. 2014, za podmínek uvedených v dopise zástupci pana Jiřího Povolného, společnosti AVRIOINVEST, a. s., který tvoří přílohu č. .. tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
Ověřovatelé:

Ladislav Macek, v. r.
Vít Blaha, v. r.

V Brně dne 8. 8. 2013
Zapsala Lenka Kadlecová