Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/110
konané dne 17. července 2013

 

 

 

Program:

1a.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - RM6/08311

1b.

Přehled účasti na schůzích komisí RMB - RM6/08329

1c.

Odvolání ředitelky MŠ Brno, Drobného 26 - RM6/08339

1d.

Odměna ředitelce MŠ Brno, Drobného 26, za II. pololetí školního roku 2012/2013 - RM6/08338

1e.

Odměna ředitelce MŠ Brno, Švermova 11 - RM6/08326

1f.

Jmenování a stanovení platu řediteli Základní školy a mateřské školy Brno, Horníkova 1, příspěvkové organizace - RM6/08340

1g.

Přiznání odměny ředitelce příspěvkové organizace - RM6/08348

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/08341

3.

Záměr prodeje pozemků p. č. 745/2, 745/21, 741/3, 745/22, 741/2, 741/4 a 745/17 v k. ú. Kníničky, žádost o souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 745/2 v k. ú. Kníničky - RM6/08434

4.

Stanovisko k záměru MČ Brno-Chrlice zřídit organizační složku s názvem "Údržba městské části Brno-Chrlice" - RM6/08334

5.

Žádost o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu JMK pro rok 2013 na zlepšení aktivizace seniorů pro Odbor pečovatelské služby ÚMČ Brno-Žabovřesky - RM6/08328

6.

Projekt přeměny společností Teplárny Brno, a. s., a TB-služby, s. r. o. - RM6/08422

7.

Poskytnutí věcného daru Jefu Kratochvilovi k životnímu jubileu - RM6/08331

9.

Hodnocení účasti statutárního města Brna na veletrhu MIPIM 2013 a účast na MIPIM 2014 - RM6/08353

10.

"Vydávání informačních novin občanů statutárního města Brna Brněnský Metropolitan" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva a struktura Brněnského Metropolitanu 2013-2017 - RM6/08359

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodávka služeb pro zavedení procesního řízení" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/08290

12.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Xerografický papír pro potřeby Magistrátu města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/08416

14.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/08383

15.

"Sportovní centrum Útěchov" - zahájení zadávacího řízení - RM6/08388

16.

"Stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská" - výzva k podání nabídky - RM6/08335

17.

"Rozšíření a rozvoj systému GINIS" - výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace - RM6/08350

18.

"Poskytování poradenských služeb souvisejících s výběrem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno" - zadání veřejné zakázky - RM6/08344

19.

"Centrální nákup mobilních hlasových a datových služeb pro statutární město Brno" - úprava zadání veřejné zakázky - RM6/08351

20.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Poskytování služeb automatizovaného zasílání hromadné korespondence" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/08349

21.

"Areál dopravní výchovy" - návrh - studie, projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro výběr zhotovitele stavby - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností K4 a. s. - RM6/08389

22.

Model projektu Europoint Brno - dohoda o ukončení smlouvy o nájmu prostor v budově Brněnských komunikací a. s. - RM6/08390

23.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Přeložení komunikace a zrušení silničního mostu BM-066 Vinohradská" - RM6/08312

24.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Parkovací stání na ul. Soudní" - RM6/08310

25.

"MČ Brno-Ivanovice, kanalizace III. a IV. etapa" - budoucí nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům p. č. 263/2 a 263/12 v k. ú. Ivanovice ve prospěch společnosti JMP Net, s. r. o. - RM6/08345

26.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2524/4, 2527/5 a 2527/6 v k. ú. Bystrc - RM6/08317

27.

Návrh nabytí pozemku p. č. 611/3 v k. ú. Královo Pole - RM6/08316

28.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2253/1, 2253/15 a 2275/33, vše v k. ú. Slatina - RM6/08324

29.

Návrh nabytí pozemků p. č. 6177/2, 6690/9, 6690/12, 6736/7, 6777/1, 6777/5, 6848/9, 8390/107 a části p. č. 8390/10, vše v k. ú. Židenice - RM6/08325

30.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/9 k pozemkům p. č. 385/1 a 385/2, oba v k. ú. Ořešín - RM6/08315

31.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/108 k pozemkům p. č. 385/1 a 385/2, oba v k. ú. Ořešín - RM6/08314

32.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/108 k pozemkům p. č. 385/1 a 385/2, oba v k. ú. Ořešín - RM6/08313

33.

Návrh nabytí komunikační stavby - komunikace včetně parkovacích stání při ulici Blažovická umístěné na částech pozemků p. č. 2012/57 a 2058/5 v k. ú. Slatina - RM6/08321

35.

Umístění stavby na pozemku p. č. 879/3 v k. ú. Pisárky a dočasné využití pozemků p. č. 879/3 a 886/4, oba v k. ú. Pisárky, za účelem provedení stavby "Silnice I/42 Brno, VMO Hlinky - dodatečná protihluková stěna ve středním dělícím pásu" - RM6/08309

36.

"Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno" - provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu - zastoupení zadavatele dle § 151 zákona o veřejných zakázkách - RM6/08347

37.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva - RM6/08386

38.

Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o udělení souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti - RM6/08387

39.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Dobrovského 5 včetně pozemku - RM6/08365

40.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Dobrovského 15 včetně pozemku - RM6/08364

41.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Drobného 14 včetně pozemků - RM6/08372

42.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Helfertova 3 včetně pozemků - RM6/08371

43.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Helfertova 46, 48 včetně pozemků - RM6/08370

44.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Hoblíkova 22 včetně pozemků - RM6/08367

45.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Tišnovská 111 bez pozemků - RM6/08381

46.

Záměr prodeje domovního celku Erbenova 10, 12 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/08362

47.

Záměr prodeje bytového domu Helfertova 20 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/08363

48.

Záměr prodeje bytového domu Jugoslávská 32 včetně pozemku, návrh na stanovení ceny - RM6/08360

49.

Záměr prodeje bytového domu Jugoslávská 36 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/08366

50.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 57 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/08385

51.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 174 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/08374

52.

Záměr prodeje domovního celku Milady Horákové 42, 44 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/08361

53.

Záměr prodeje bytového domu Šámalova 87 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/08369

54.

Záměr prodeje bytového domu Třískalova 6 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/08368

55.

Zrušení věcného břemene k vymezeným jednotkám v domě Renneská třída 29 včetně pozemku - RM6/08384

56.

Poskytnutí náhradního bytu manželům xxxxxxxxxx - RM6/08373

57.

Nájem bytu xxxxxxxxxxxxxxxxx - RM6/08376

58.

Nájem bytu xxxxxxxxxxxxx - RM6/08377

59.

Žádost xxxxxxxxxxx o pronájem bytu, změna usnesení - RM6/08382

60.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení nájemních smluv - RM6/08378

61.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/08379

62.

Žádost xxxxxxxxx o menší byt - RM6/08380

63.

Nájem sociálního bytu xxxxxxxxxxxxxx - RM6/08375

64.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Mendlovo nám. 11 v k. ú. Staré Brno - RM6/08355

65.

Smlouvy o krátkodobém nájmu nebytových prostor v Křížové chodbě Nové radnice v Brně s Lubomírem Maďaričem jako nájemcem - RM6/08354

66.

Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu Koliště 43 - RM6/08356

67.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Oprava bytů č. 19 a 20 v objektu Vlhká 4, Brno" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností PRESL s. r. o. - RM6/08357

68.

Zjednodušené podlimitní řízení "Václavská 1 - oprava fasády, výměna oken, zateplení a oprava bytu" - výzva k podání nabídky - RM6/08431

69.

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Bystrc v garážovém dvoře při ulici Černého - RM6/08396

70.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3632 v k. ú. Bystrc - RM6/08412

71.

Záměr prodeje pozemku p. č. 5538 v k. ú. Židenice - RM6/08407

72.

Záměr prodeje objektu Kroupova č. or. 108/U hřiště č. or. 2, č. p. 270, a pozemku p. č. 207/1 v k. ú. Starý Lískovec - RM6/08410

73.

Záměr prodeje pozemku p. č. 211 v k. ú. Maloměřice v ul. Olší - RM6/08392

74.

Záměr prodeje pozemku p. č. 691 a části pozemku p. č. 692/3 v k. ú. Lesná v ul. Trtílkova - RM6/08400

75.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 1894/3 v k. ú. Maloměřice v ul. Babická - RM6/08395

76.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1596/2 v k. ú. Pisárky v ul. Libušino Údolí - RM6/08394

77.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 74/5 v k. ú. Husovice - RM6/08424

78.

Záměr prodeje a pronájmu částí pozemku p. č. 1013/1 v k. ú. Řečkovice v ul. Palackého třída - čerpací stanice pohonných hmot - RM6/08393

79.

Návrh prodeje id. 15/16 pozemku p. č. 6014/2 v k. ú. Líšeň - RM6/08406

80.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1454/3, 1455/20 v k. ú. Žabovřesky - RM6/08411

81.

Záměr nabytí pozemků v k. ú. Komárov při ul. Schwaigrova z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna a návrh postupu ve věci dispozice s pozemky při ul. Schwaigrova - RM6/08433

82.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 424 v k. ú. Stránice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/08408

83.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 102/4, 102/5, 102/6, 102/7 a 102/8 v k. ú. Útěchov u Brna z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/08401

84.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2007/2, 2008/2, 2008/4 a 2008/6 v k. ú. Holásky z vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic - návrh změny přílohy č. 25 bodu č. 38 usnesení Z6/021. ZMB - RM6/08391

86.

Záměr směny části pozemku p. č. 2228/5 za část pozemku p. č. 2228/1 v k. ú. Bosonohy v ul. Křivánky - RM6/08399

87.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 3857/2, 3857/3, 3857/4, 3857/5, 3857/6, 3857/8, 3857/15, 3857/16, 3857/17, 3857/18, 3857/19, 3857/20, 3857/21, 3857/22, 3857/23, 3857/24, 3857/25, 3857/28, 3857/29, 3857/30, 3857/13, 3857/14, 3857/26, 3857/27, 3857/31, 3856/7, 3857/10, 3857/11, 3857/12, 3857/51, 3857/52, 3857/54, 3857/53 v k. ú. Královo Pole - RM6/08404

88.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bohunice, pozemků p. č. 1260/104, 1260/105, 1260/106, 1260/107 v k. ú. Bohunice - RM6/08402

89.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 32/2, 369/4 v k. ú. Dolní Heršpice - RM6/08403

90.

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Přízřenice - RM6/08398

91.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1931/22 v k. ú. Bystrc - RM6/08397

92.

Pronájem pozemku p. č. 8397/21 v k. ú. Židenice - RM6/08427

93.

Pronájem pozemků p. č. 156/2 a 163/2 v k. ú. Husovice v ul. Rotalova - RM6/08423

94.

Změna části usnesení R6/109. schůze RMB ve věci návrhu pronájmu pozemku p. č. 2375/447, částí pozemků p. č. 2375/331, 2375/332, 2375/339 v k. ú. Žabovřesky - RM6/08435

95.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 62062057 - pozemky p. č. 5117 a 5118 v k. ú. Líšeň - RM6/08425

 

96.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků, budoucí kupní smlouvě, budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouvě - pozemky v lokalitě Koliště, Vlhká, Cejl - RM6/08405

97.

Ukončení nájemní smlouvy č. 62082061 a záměr pronájmu částí pozemků p. č. 3125/327, 3125/328, 3125/329, 3125/387, 3125/390 a 3125/391, vše v k. ú. Řečkovice, při ulici Novoměstská - RM6/08426

98.

Vyklizení nemovitostí v k. ú. Trnitá - nabídka provedení exekuce - RM6/08438

99.

"Biocentrum Chrlice" - smlouva o právu provést stavbu - RM6/08456

100.

Změna přílohy usnesení RMB ze dne 4. 5. 2010 - Projektové záměry Koncepce ekonomického rozvoje města: Vytvořit a udržovat kompletně připravené nabídkové balíčky pro investory - brownfields/greenfields, Připravit metodické postupy pro PPP projekty realizované městem, zrušení části usnesení RMB ze dne 4. 1. 2012 - návrh dalšího postupu - RM6/08413

101.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu zadání Územního plánu Modřice - RM6/08337

102.

Projekt Vila Tugendhat - pověření vedoucího OIEF MMB - RM6/08436

103.

Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města - 7. výzva - RM6/08437

104.

Uzavření smluv o umístění automatizovaných externích defibrilátorů - vnitřních mezi statutárním městem Brnem, Českými drahami, a. s., a Veletrhy Brno, a. s. - RM6/08332

105.

Nabídka bezúplatného převodu movitého majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno zřizovateli - statutárnímu městu Brnu - RM6/08343

106.

Realizace jezdecké sochy na Moravském náměstí v Brně - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o dílo - RM6/08430

107.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Návrh a realizace náhrobku spisovatele Jana Trefulky na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo a licenční smlouva - RM6/08432

108.

"Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2013" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/08358

109.

Žádost Českého filharmonického sboru Brno, o. p. s., o navýšení dotace na provozní náklady v roce 2013 - RM6/08419

110.

Návrh na poskytnutí dotací v oblasti kultury II. kolo/2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/08420

111.

Návrh na poskytnutí dotace na aktivity v rámci činnosti BCES - RM6/08352

112.

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMB na období 2014-2016 - RM6/08418

113.

Žádost FC ZBROJOVKA BRNO, a. s., o souhlas s podnájmem Městského fotbalového stadionu na ul. Srbská 47a, Brno - RM6/08417

114.

Žádost Muzea města Brna, příspěvkové organizace, o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod na projekt "Propagace hradu Špilberk" - RM6/08442

115.

Žádost Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod na projekt "Inovace marketingové kampaně Mezinárodního festivalu Janáček Brno 2014" - RM6/08452

117.

Žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast školství - RM6/08448

118.

"Dopravní telematika 2010-2013 - část V, etapa 2 - Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy - Porgesova, konec stavby Dobrovského - lokální velín T 002 HT" - zrušení zadávacího řízení - RM6/08439

119.

"Zateplení ZŠ Vedlejší" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/08449

120.

"Zateplení ZŠ Svážná" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/08451

121.

"Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/08428

122.

"Sportovní areál lokalita Hněvkovského" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společnostmi Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. - účastníky sdružení "Areál Hněvkovského" - RM6/08440

116.

"Dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno-Starý Lískovec" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společnostmi D.I.S., spol. s r. o., a Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. - RM6/08457

123.

Model projektu Europoint Brno - dodatek č. 1 ke smlouvě o provozu a údržbě modelu se společností Arch.Design, s. r. o. - RM6/08453

124.

Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Schrattenbachova paláce v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/08450

125.

Mimořádná valná hromada společnosti Automotodrom Brno, a. s., dne 9. 7. 2013 - informace - RM6/08459

13.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Stanovení hodnoty obchodního podílu ve společnosti Veletrhy Brno a. s." - výzva k předložení nabídek - RM6/08414

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

Bod 13 byl projednán po bodě 125.
Bod 116 byl projednán po bodě 122.

 

 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

8.

Zpráva o činnosti za rok 2012 a střednědobý výhled Turistického informačního centra města Brna, p. o. - RM6/08346

34.

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací na bezúplatný převod úseku stávající silnice I/42 v ulicích Skácelova, Slovanské náměstí, Husitská, Palackého třída, Kosmova a Božetěchova - RM6/08336

85.

Nabídka překupního práva dle § 101 stavebního zákona k pozemku p. č. 4104 v k. ú. Bystrc a nabídka na odkoupení pozemku p. č. 4103 v k. ú. Bystrc do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/08409


 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, Mgr. Libor Šťástka, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:

JUDr. Jiří Oliva.

 
 
 

1a.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB - RM6/08311

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích výborů ZMB za 2. čtvrtletí roku 2013.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

1b.

Přehled účasti na schůzích komisí RMB - RM6/08329

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí přehled účasti na schůzích komisí RMB za 2. čtvrtletí roku 2013.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

1c.

Odvolání ředitelky MŠ Brno, Drobného 26 - RM6/08339

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB odvolává Mgr. Lenku Čoupkovou z místa ředitelky MŠ Brno, Drobného 26, příspěvkové organizace, ke dni 31. 8. 2013, v souladu s § 166 odst. 4 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a v souladu s čl. 59 odst. 1 písm. e) Statutu města Brna.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

1d.

Odměna ředitelce MŠ Brno, Drobného 26, za II. pololetí školního roku 2012/2013 - RM6/08338

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje odměnu ředitelce MŠ Brno, Drobného 26, Mgr. Lence Čoupkové, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Odměna je poskytována za práce spojené se sloučením MŠ Brno, Drobného 26, s MŠ Brno, Tišnovská 169, a za II. pololetí školního roku 2012/2013, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem této odměny.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1e.

Odměna ředitelce MŠ Brno, Švermova 11 - RM6/08326

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje odměnu ředitelce MŠ Brno, Švermova 11, Mgr. Jarmile Krásové, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Odměna je poskytována za úspěšné splnění zvláště významného pracovního úkolu, který ředitelka podstatným způsobem ovlivnila, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných podle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem odměny.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1f.

Jmenování a stanovení platu řediteli Základní školy a mateřské školy Brno, Horníkova 1, příspěvkové organizace - RM6/08340

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • výsledek konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ky Základní školy a mateřské školy Brno, Horníkova 1,
 • stanovisko MČ Brno-Líšeň, kterým se doporučuje RMB jmenovat na místo ředitele v pořadí druhého uchazeče dle výsledku konkurzního řízení, Mgr. Romana Burdu.


2.RMB jmenuje, v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, v platném znění, ke dni 1. 8. 2013 na místo ředitele ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1, Mgr. Romana Burdu.

3.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s účinností k 1. 8. 2013 plat řediteli ZŠ a MŠ Brno, Horníkova 1, Mgr. Romanu Burdovi, z důvodu jeho jmenování, dle přílohy č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele příslušné organizace ve své působnosti o výši stanoveného platu.
***
úkol č.: [R6/110/1f]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1g.

Přiznání odměny ředitelce příspěvkové organizace - RM6/08348

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje, v souladu s § 122 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • PhDr. Petře Kačírkové, Ph.D., ředitelce Turistického informačního centra města Brna, příspěvková organizace,
 • Ing. Magdě Hlinkové, pověřené zastupováním ředitelky Turistického informačního centra města Brna, příspěvková organizace, v době mateřské dovolené ředitelky,

odměnu k ocenění zvýšeného pracovního úsilí a osobního přínosu ředitele na výsledcích organizace za rok 2012 ve výši uvedené v příloze č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna informovat ředitelku Turistického informačního centra města Brna, příspěvková organizace, o výši schválených odměn za rok 2012.
***
úkol č.: [R6/110/1g]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/08341

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje

 • zahraniční pracovní cestu Bc. Romana Onderky, MBA, primátora města Brna, do Francie - Paříže, Le Touquet na pracovní jednání na Velvyslanectví ČR v Paříži a Českém centrum v Paříži + setkání s čestným občanem Brna Milanem Kunderou dne 30. 8. 2013 (a v době potřebné na cestu),
 • zahraniční pracovní cestu Ladislava Macka, náměstka primátora, a Ing. Stanislava Michalíka, člena ZMB, na Ukrajinu do Charkova na oficiální návštěvu při příležitosti "Dne města Charkova" ve dnech 23.-24. 8. 2013 (a v době potřebné na cestu).


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

3.

Záměr prodeje pozemků p. č. 745/2, 745/21, 741/3, 745/22, 741/2, 741/4 a 745/17 v k. ú. Kníničky, žádost o souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 745/2 v k. ú. Kníničky - RM6/08434

Dotazy členů RMB zodpověděl Bc. Žák, starosta MČ Brno-Kníničky. Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě II. Pro tuto variantu hlasovali 4 členové, nikdo nebyl proti, 5 členů se zdrželo hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 

4.

Stanovisko k záměru MČ Brno-Chrlice zřídit organizační složku s názvem "Údržba městské části Brno-Chrlice" - RM6/08334

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem městské části Brno-Chrlice zřídit organizační složku s názvem "Údržba městské části Brno-Chrlice".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

5.

Žádost o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu JMK pro rok 2013 na zlepšení aktivizace seniorů pro Odbor pečovatelské služby ÚMČ Brno-Žabovřesky - RM6/08328

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu JMK na rok 2013 ve výši 146.000,- Kč pro Odbor pečovatelské služby MČ Brno-Žabovřesky na zlepšení aktivizace seniorů bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Brna.

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Žabovřesky Ing. Pavla Tyralíka podpisem žádosti o finanční podporu a souvisejících dokumentů a v případě schválení podpory podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

6.

Projekt přeměny společností Teplárny Brno, a. s., a TB-služby, s. r. o. - RM6/08422

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Teplárny Brno, a. s., schvaluje

 • projekt přeměny - projekt fúze ve formě sloučení společností Teplárny Brno, a. s., a TB-služby, s. r. o.,
 • konečné účetní závěrky společnosti Teplárny Brno, a. s., a společnosti TB-služby, s. r. o., k 30. 9. 2012,
 • pro-forma zahajovací rozvahu Teplárny Brno, a. s., jako nástupnické společnosti, k 1. 10. 2012,
 • nevyhotovení mezitímní účetní závěrky,
 • postup dle § 117 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, s nevyhotovením znalecké zprávy,


2.RMB schvaluje postup dle § 95b) a § 131 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, s nevyslovením požadavku na schválení fúze valnou hromadou.

3.RMB pověřuje primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Teplárny Brno, a. s., v působnosti valné hromady v souladu s přijatým usnesením.

Projekt přeměny - projekt fúze ve formě sloučení společností Teplárny Brno, a. s., a TB-služby, s. r. o., konečná účetní závěrka společnosti Teplárny Brno, a. s., k 30. 9. 2012, konečná účetní závěrka společnosti TB-služby, s. r. o., k 30. 9. 2012 a pro-forma zahajovací rozvaha společnosti Teplárny Brno, a. s., k 1. 10. 2012 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

7.

Poskytnutí věcného daru Jefu Kratochvilovi k životnímu jubileu - RM6/08331

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje poskytnutí věcného daru v hodnotě do 20.000,- Kč Jefu Kratochvilovi k životnímu jubileu.

2.RMB pověřuje primátora města Brna předáním věcného daru.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

9.

Hodnocení účasti statutárního města Brna na veletrhu MIPIM 2013 a účast na MIPIM 2014 - RM6/08353

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě 2).


1.RMB neschvaluje účast statutárního města Brna na mezinárodním veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2014.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna zajistit další potřebné aktivity související s přijatým usnesením RMB.
***
úkol č.: [R6/110/09]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [průběžně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

10.

"Vydávání informačních novin občanů statutárního města Brna Brněnský Metropolitan" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva a struktura Brněnského Metropolitanu 2013-2017 - RM6/08359

Dotazy členů RMB zodpověděla PhDr. Haluzová, vedoucí Tiskového střediska MMB, a Mgr. Geisler, vedoucí Marketingového a ekonomického oddělení Kanceláře primátora města Brna. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Vydávání informačních novin občanů statutárního města Brna Brněnský Metropolitan" jako nejvhodnější nabídku firmy

 • Strategic Consulting s. r. o.

Praha 10-Vinohrady, Pod Rapidem 10.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a

 • Strategic Consulting s. r. o.

Praha 10-Vinohrady, Pod Rapidem 10,

na veřejnou zakázku "Vydávání informačních novin občanů statutárního města Brna Brněnský Metropolitan" zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem

 • formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
 • smlouvy bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. dle § 111 odst. 5 zákona.


***
4.RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/110/10/01]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/110/10/02]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/110/10/03]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/110/10/04]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/110/10/05]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/110/10/06]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [bezodkladně]

10.RMB bere na vědomí strukturu Brněnského Metropolitanu 2013-2017.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodávka služeb pro zavedení procesního řízení" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/08290

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Dodávka služeb pro zavedení procesního řízení" jako nejvhodnější nabídku dodavatele

 • AutoCont CZ a. s.

Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
IČ 476 76 795.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a dodavatelem

 • AutoCont CZ a. s.

Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
IČ 476 76 795,

která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Organizačního odboru MMB podpisem výše uvedené smlouvy o dílo.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB zajistit zveřejnění celého textu smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od uzavření příslušné smlouvy
***
úkol č.: [R6/110/11]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 

12.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Xerografický papír pro potřeby Magistrátu města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/08416

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku "Xerografický papír pro potřeby Magistrátu města Brna" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • LAW CZ s. r. o.

Bílanská 2599, 767 01 Kroměříž.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • LAW CZ s. r. o.

Bílanská 2599, 767 01 Kroměříž,

která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/110/12]
zodpovídá: OVV MMB [22]

termín: [viz usnesení]

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

14.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/08383

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje, na základě usnesení Z6/020. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 9.D.2, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 9 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

15.

"Sportovní centrum Útěchov" - zahájení zadávacího řízení - RM6/08388

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku - na stavební práce "Sportovní centrum Útěchov", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení,
 • údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu,
 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu,
 • odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 10c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB souhlasí

 • s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2 a 3 zákona,
 • s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek,
 • s účastí zástupce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod při jednání hodnotící komise.


3.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

 • Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Hana Kocourková - referentka Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Ing. Jana Markelova - referentka Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


4.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

 • Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
 • Jarmila Kouřilová - členka ZMB
 • Mgr. Martin Jelínek - vedoucí OŠMT MMB
 • Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
 • Ing. Karel Vlček - vedoucí Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Ing. Jana Markelova - referentka Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


náhradníci:

 • Mgr. Libor Šťástka - člen RMB
 • Naděžda Křemečková - člen ZMB
 • PhDr. Zdeněk Drahoš - starosta MČ Brno-Útěchov
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
 • Hana Kocourková - referentka Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
 • Ing. Zdeněk Herodes - referent Odd. přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB


5.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

  • jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky,
  • podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".


***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/110/15/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/110/15/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
Termín: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/110/15/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/110/15/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

16.

"Stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská" - výzva k podání nabídky - RM6/08335

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská" zadané podle ust. § 21 odst. 1b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a budou vyzváni k podání nabídky:

 • SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno
 • FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno
 • STRABAG a. s., odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno
 • IMOS Brno a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
 • Gardenline s. r. o., Šeříkova 405/13, 412 01 Litoměřice
 • EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
 • D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
 • Skanska a. s., divize Silničního stavitelství, závod Morava, Bohunická 133/50, 619 00 Brno
 • OHL ŽS, a. s., Burešova 938/17, 602 00 Brno
 • PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
 • Sdružení pro stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská - vedoucí člen sdružení Poor a. s., odštěpný závod 6 - Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov


2.RMB schvaluje

 • výzvu k podání nabídky, která tvoří přílohu č. 11a tohoto zápisu,
 • údaje obsažené v opravném formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 11b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB souhlasí s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 3 zákona.

4.RMB jmenuje hodnotící komisi, která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek, ve složení:
členové:

    • Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
    • Vít Blaha - člen RMB
    • Mgr. Marián Hnát - člen ZMB
    • Ing. Aleš Keller - technický ředitel Brněnské komunikace a. s.
    • Ing. Bc. Pavel Burian - ved. odd. zakázky a výběrových řízení Brněnské komunikace a. s.


náhradníci:

    • Ludvík Kadlec - člen ZMB
    • doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
    • Bc. Pavel Sázavský - člen ZMB
    • Ing. Ladislav Vyskočil - ved. střediska realizace inženýrských staveb Brněnské komunikace a. s.
    • JUDr. Markéta Sedláková - zástupce ved. odd. zakázky a výběrových řízení Brněnské komunikace a. s.


***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit prostřednictvím společnosti Brněnské komunikace a. s. na základě mandátní smlouvy

 • odeslání výzvy k podání nabídky všem zájemcům, kteří prokázali splnění kvalifikace,
 • podpis opravného formuláře "Oznámení o zakázce",
 • uveřejnění opravného formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.

***
úkol č.: [R6/110/16]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

17.

"Rozšíření a rozvoj systému GINIS" - výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace - RM6/08350

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • písemnou výzvu k jednání pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby "Rozšíření a rozvoj systému GINIS", v souladu s ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v jednacím řízení bez uveřejnění, která tvoří přílohu č. 12a tohoto zápisu,
 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 12b tohoto zápisu,
 • údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", který tvoří přílohu č. 12c tohoto zápisu,
 • odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 12d tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude plnit také funkci komise pro otevírání obálek:
členové:

 • Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
 • Vít Blaha - člen RMB
 • Mgr. Marián Hnát - člen ZMB
 • Ing. Jaromír Emmer - vedoucí OMI MMB
 • Vladimír Halm - vedoucí Oddělení správy IS OMI MMB


náhradníci:

 • Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB
 • Jiří Sedláček - člen ZMB
 • doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
 • Ing. Petr Machala - OMI MMB
 • Mgr. Ladislav Zajíc - vedoucí Ekonomicko-právního oddělení OMI MMB


3.RMB pověřuje vedoucího Odboru městské informatiky MMB jednáním za statutární město Brno u této veřejné zakázky.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání výzvy k jednání dodavateli.
Termín: bezodkladně po uplynutí 1 měsíce od odeslání formuláře "Oznámení předběžných informací"
***
úkol č.: [R6/110/17/01]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
***
úkol č.: [R6/110/17/02]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění odůvodnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
Termín: do 3 pracovních dnů od odeslání výzvy
***
úkol č.: [R6/110/17/03]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

18.

"Poskytování poradenských služeb souvisejících s výběrem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno" - zadání veřejné zakázky - RM6/08344

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Poskytování poradenských služeb souvisejících s výběrem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro statutární město Brno" na poskytování poradenských služeb a zastoupení zadavatele v koncesním řízení jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s.

IČ 471 16 901
se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ 150 00.

 

2.RMB schvaluje mandátní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s.

IČ 471 16 901
se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ 150 00,

která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem mandátní smlouvy vč. plné moci.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/110/18]
zodpovídá: OTS MMB [39]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

19.

"Centrální nákup mobilních hlasových a datových služeb pro statutární město Brno" - úprava zadání veřejné zakázky - RM6/08351

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • úpravu zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby "Centrální nákup mobilních hlasových a datových služeb pro statutární město Brno", která tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu,
 • přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek,
 • údaje obsažené v opravném formuláři "Oznámení o zakázce" veřejné zakázky na služby "Centrální nákup mobilních hlasových a datových služeb pro statutární město Brno", který tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit

 • úpravu zadávací dokumentace a podání dodatečné informace o úpravě zadávací dokumentace všem uchazečům o veřejnou zakázku,
 • uveřejnění dodatečné informace o úpravě zadávací dokumentace na profilu zadavatele,
 • uveřejnění změny lhůty pro podání nabídek prostřednictvím opravného formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

***
úkol č.: [R6/110/19]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

20.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Poskytování služeb automatizovaného zasílání hromadné korespondence" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/08349

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Poskytování služeb automatizovaného zasílání hromadné korespondence" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Česká pošta, s. p.

IČ 471 14 983
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Česká pošta, s. p.

IČ 471 14 983
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha,

která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/110/20]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

21.

"Areál dopravní výchovy" - návrh - studie, projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro výběr zhotovitele stavby - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností K4 a. s. - RM6/08389

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Areál dopravní výchovy" - návrh - studie, projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro výběr zhotovitele stavby - doplněk č. 1 ke smlouvě o dílo.

2.RMB vybírá pro veřejnou zakázku na službu "Areál dopravní výchovy" - návrh - studie, projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro výběr zhotovitele stavby - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • K4 a. s.

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno.

3.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • K4 a. s.

Mlýnská 326/13, 602 00 Brno

na zhotovení díla "Areál dopravní výchovy" - návrh - studie, projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a pro výběr zhotovitele stavby - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

 • podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4, resp. lhůty podle § 111 odst. 5 zákona,
 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".


***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/110/21/01]
zodpovídá: OI MMB [14
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/110/21/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/110/21/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/110/21/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/110/21/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

22.

Model projektu Europoint Brno - dohoda o ukončení smlouvy o nájmu prostor v budově Brněnských komunikací a. s. - RM6/08390

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí přesun Informační kanceláře Europoint z prostor v objektu Běhounská 17 a modelu projektu Europoint Brno z budovy Brněnských komunikací a. s. do objektu ve vlastnictví města Brna na ulici Radnická 2.

2.RMB schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu č. 0019090307089 ze dne 11. 12. 2009 mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této dohody.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

23.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Přeložení komunikace a zrušení silničního mostu BM-066 Vinohradská" - RM6/08312

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci: "Přeložení komunikace a zrušení silničního mostu BM-066 Vinohradská" (MČ Brno-Černovice).

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

24.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Parkovací stání na ul. Soudní" - RM6/08310

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovali 2 členové, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 

25.

"MČ Brno-Ivanovice, kanalizace III. a IV. etapa" - budoucí nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům p. č. 263/2 a 263/12 v k. ú. Ivanovice ve prospěch společnosti JMP Net, s. r. o. - RM6/08345

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje budoucí nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu (právo umístění, provozování, údržby a oprav plynovodních přípojek, právo vstupu a jízdy) k pozemkům p. č. 263/2 a 263/12 v k. ú. Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna ve prospěch společnosti JMP Net, s. r. o., za podmínek uvedených ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy, kterou bude zřízeno věcné břemeno, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

26.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2524/4, 2527/5 a 2527/6 v k. ú. Bystrc - RM6/08317

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 27-29.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
- p. č. 2524/4 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 39 m²

- p. č. 2527/5 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 90 m²
- p. č. 2527/6 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 28 m²

vše v k. ú. Bystrc,
ve spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 189.820,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

27.

Návrh nabytí pozemku p. č. 611/3 v k. ú. Královo Pole - RM6/08316

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 611/3 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 223 m²

v k. ú. Královo Pole,
ve vlastnictví xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 346.650,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

28.

Návrh nabytí pozemků p. č. 2253/1, 2253/15 a 2275/33, vše v k. ú. Slatina - RM6/08324

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a technické úpravě usnesení.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
- p. č. 2253/1 - ost. plocha, silnice, o výměře 634 m²
- p. č. 2253/15 - ost. plocha, silnice, o výměře 33 m²
- p. č. 2275/33 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 539 m²

vše v k. ú. Slatina,
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.805.120,- Kč a finanční náhradu za užívání pozemků ve výši 174.870,- Kč vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

29.

Návrh nabytí pozemků p. č. 6177/2, 6690/9, 6690/12, 6736/7, 6777/1, 6777/5, 6848/9, 8390/107 a části p. č. 8390/10, vše v k. ú. Židenice - RM6/08325

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
- p. č. 6177/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 487 m²

- p. č. 6690/9 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 105 m²
- p. č. 6690/12 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 108 m²
- p. č. 6736/7 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 118 m²

- p. č. 6777/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výmě&#$04e 916 m²
- p. č. 6777/5 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1 m²
- p. č. 6848/9 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 133 m²
- p. č. 8390/107 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 36 m²

- č&#$07st p. č. 8390/10 oddělená geometrickým plánem č. 2606-1/2012 a označená jako p. č. 8390/10 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 77 m²

vše v k. ú. Židenice,
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.079.410,- Kč a finanční náhradu za užívání pozemků ve výši 198.100,- Kč vše za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

30.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/9 k pozemkům p. č. 385/1 a 385/2, oba v k. ú. Ořešín - RM6/08315

Bylo hlasováno po delší rozpravě spolu s body 31 a 32 o stažení těchto materiálů. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 

31.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/108 k pozemkům p. č. 385/1 a 385/2, oba v k. ú. Ořešín - RM6/08314

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení tohoto materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 

32.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu id. 1/108 k pozemkům p. č. 385/1 a 385/2, oba v k. ú. Ořešín - RM6/08313

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 

33.

Návrh nabytí komunikační stavby - komunikace včetně parkovacích stání při ulici Blažovická umístěné na částech pozemků p. č. 2012/57 a 2058/5 v k. ú. Slatina - RM6/08321

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí komunikační stavby - komunikace včetně parkovacích stání při ulici Blažovická umístěné na částech pozemků p. č. 2012/57 a 2058/5 v k. ú. Slatina, ve vlastnictví společnosti STAVOS Brno, a. s., do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč vč. DPH a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

35.

Umístění stavby na pozemku p. č. 879/3 v k. ú. Pisárky a dočasné využití pozemků p. č. 879/3 a 886/4, oba v k. ú. Pisárky, za účelem provedení stavby "Silnice I/42 Brno, VMO Hlinky - dodatečná protihluková stěna ve středním dělícím pásu" - RM6/08309

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích
- p. č. 879/3 - ost. plocha, silnice, o výměře 3.648 m²
- p. č. 886/4 - ost. plocha, silnice, o výměře 3.205 m²

oba v k. ú. Pisárky,
mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem pozemků a Českou republikou, Ředitelstvím silnic a dálnic, jako stavebníkem za účelem provedení stavby "Silnice I/42 Brno, VMO Hlinky - dodatečná protihluková stěna ve středním dělícím pásu". Smlouva tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

36.

"Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno" - provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu - zastoupení zadavatele dle § 151 zákona o veřejných zakázkách - RM6/08347

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zastoupení zadavatele v zadávacím řízení dle ust. § 151 zákona o veřejných zakázkách, v platném znění, při zadání nadlimitní veřejné zakázky "Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno" s využitím elektronické aukce podle § 96 zákona na období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2015.

2.RMB schvaluje

 • provedení průzkumu před zadáním této veřejné zakázky,
 • seznam dodavatelů, u nichž bude průzkum trhu proveden:
  1. eCENTRE, a. s., Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7, IČ 271 49 862
  2. AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s. r. o., Výhon 293, 664 63 Přísnotice, IČ 276 78 971
  3. Nákupní společnost s. r. o., Lhotka 124, 560 02 Česká Třebová, IČ 288 30 768
  4. PPE.CZ s. r. o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava, IČ 258 63 568
  5. DONASY s. r. o., Nezvalova 20, 787 01 Šumperk, IČ 259 29 496
  6. ENSYTRA s. r. o., nám. Svobody 931/22, 789 85 Mohelnice, IČ 285 82 136


  3.RMB jmenuje hodnotící komisi ve složení:
  členové:

  • Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
  • Ing. Vít Beran - člen ZMB
  • Ing. Jana Drápalová - členka ZMB
  • Ing. Dan Chaloupka - vedoucí OTS MMB
  • Ing. Ivo Mrázek - vedoucí Odd. provozu technických sítí OTS MMB


  ***
  4.RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB zajistit provedení průzkumu trhu a předložit do RMB materiál na zadání veřejné zakázky, který bude obsahovat návrh na výběr nejvhodnější nabídky a návrh smlouvy.
  ***
  úkol č.: [R6/110/36]
  zodpovídá: OTS MMB [39]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

37.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva - RM6/08386

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • PSK Group spol. s r. o.

Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • PSK Group spol. s r. o.

Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno

na veřejnou zakázku "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a" zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno, zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/110/37/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
4.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/110/37/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/110/37/03]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/110/37/04]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/110/37/05]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle zákona]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/110/37/06]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

38.

Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o udělení souhlasu k převodu vlastnictví zastavené nemovitosti - RM6/08387

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vydat souhlas s převodem vlastnického práva Ing. Hany Krátké a Ing. Petra Krátkého k rodinnému domu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, v k. ú. Bohunice, obci Brno, ke kterým je zapsáno zástavní právo ve prospěch statutárního města Brna na základě smlouvy č. 0062091304067, do vlastnictví Ing. Petry Štěpánkové.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0062091304067 o půjčce na opravy a modernizaci rodinného domu a vzniku zástavního práva.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit podpisem tohoto dodatku Mgr. Jiřího Lahodu, vedoucího Bytového odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

39.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Dobrovského 5 včetně pozemku - RM6/08365

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 40-54.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Dobrovského 5, č. p. 319, postavený na pozemku p. č. 1836, a pozemek
- p. č. 1836 - zast. plocha a nádv., o výmě&#$04e 435 m²

v k. ú. Královo Pole, město Brno, MČ Brno-Královo Pole,
za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

40.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Dobrovského 15 včetně pozemku - RM6/08364

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Dobrovského 15, č. p. 1399, postavený na pozemku p. č. 1841, a pozemek
- p. č. 1841 - zast. plocha a nádv., o výměře 419 m²

v k. ú. Královo Pole, město Brno, MČ Brno-Královo Pole,
za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

41.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Drobného 14 včetně pozemků - RM6/08372

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Drobného 14, č. p. 293, postavený na pozemku p. č. 3317, a pozemky
- p. č. 3317 - zast. plocha a nádv., o výměře 803 m²
- p. č. 3318 - zahrada, o výměře 4.045 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy a s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky MČ - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.


 

42.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Helfertova 3 včetně pozemků - RM6/08371

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Helfertova 3, č. p. 504, postavený na pozemku p. č. 3295, a pozemky
- p. č. 3295 - zast. plocha a nádv., o výměře 530 m²
- p. č. 3296 - zahrada, o výměře 187 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy a za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

43.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Helfertova 46, 48 včetně pozemků - RM6/08370

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - domovní celek - bytový dům Helfertova 46, č. p. 540, postavený na pozemku p. č. 2329, bytový dům Helfertova 48, č. p. 541, postavený na pozemku p. č. 2330, a pozemky
- p. č. 2329 - zast. plocha a nádv., o výměře 356 m²
- p. č. 2330 - zast. plocha a nádv., o výměře 384 m²
- p. č. 2331 - zahrada, o výměře 636 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit zřízení zástavního práva k nemovitostem - domovnímu celku - bytovému domu Helfertova 46, č. p. 540, postavenému na pozemku p. č. 2329, bytovému domu Helfertova 48, č. p. 541, postavenému na pozemku p. č. 2330, a pozemkům
- p. č. 2329 - zast. plocha a nádv., o výměře 356 m²
- p. č. 2330 - zast. plocha a nádv., o výměře 384 m²

- p. č. 2331 - zahrada, o výměře 636 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
ve prospěch Sberbank CZ, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí BD Helfertova 46, 48, Brno, družstvo.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

44.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Hoblíkova 22 včetně pozemků - RM6/08367

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Hoblíkova 22, č. p. 563, postavený na pozemku p. č. 2418, a pozemky
- p. č. 2418 - zast. plocha a nádv., o výměře 385 m²
- p. č. 2411/1 - zahrada, o výměře 37 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy

 • uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky MČ - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
 • uhradí MČ Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domě.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

45.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Tišnovská 111 bez pozemků - RM6/08381

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Tišnovská 111, č. p. 1483, postavený na pozemcích p. č. 1903/1 a 1903/2 v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

46.

Záměr prodeje domovního celku Erbenova 10, 12 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/08362

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje domovního celku - bytového domu Erbenova 10, č. p. 378, postaveného na pozemku p. č. 3463, bytového domu Erbenova 12, č. p. 380, postaveného na pozemku p. č. 3462/1, a pozemků
- p. č. 3463 - zast. plocha a nádv., o výměře 413 m²
- p. č. 3462/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 813 m²
- p. č. 3462/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 21 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 15.659.523,- Kč s tím, že

 • kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky MČ - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domovním celku Erbenova 10, 12, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
 • kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví uhradí MČ Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domovním celku Erbenova 10, 12.


3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit obvyklou cenu půdní vestavby v domě Erbenova 12, a to bytové jednotky č. 12 ve výši 510.384,- Kč.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

47.

Záměr prodeje bytového domu Helfertova 20 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/08363

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Helfertova 20, č. p. 517, postaveného na pozemku p. č. 2548, a pozemků
- p. č. 2548 - zast. plocha a nádv., o výměře 352 m²
- p. č. 2549 - zahrada, o výměře 417 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 7.434.648,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy:

 • uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky MČ - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
 • uhradí MČ Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domě.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

48.

Záměr prodeje bytového domu Jugoslávská 32 včetně pozemku, návrh na stanovení ceny - RM6/08360

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Jugoslávská 32, č. p. 1739, postaveného na pozemku p. č. 2352, a pozemku
- p. č. 2352 - zast. plocha a nádv., o výměře 474 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 11.351.493,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky MČ - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

49.

Záměr prodeje bytového domu Jugoslávská 36 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/08366

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Jugoslávská 36, č. p. 601, postaveného na pozemku p. č. 2354, a pozemků
- p. č. 2354 - zast. plocha a nádv., o výměře 452 m²

- p. &#$03. 2355 - zahrada, o výměře 219 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 10.075.000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky MČ - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit

 • obvyklou cenu půdní vestavby č. 11 v domě ve výši 3.038.280,- Kč,
 • obvyklou cenu půdní vestavby č. 12 v domě ve výši 3.232.820,- Kč.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

50.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 57 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/08385

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Merhautova 57, č. p. 941, postaveného na pozemku p. č. 2314, a pozemků
- p. č. 2314 - zast. plocha a nádv., o výměře 277 m²

- p. č. 2315 - zahrada, o v&#$06měře 98 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 6.033.830,- Kč s tím, že

 • kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky MČ - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
 • úhrada nákladů na opravy nemovitosti dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje bude kupujícímu poskytnuta pouze za podmínky, že provede výměnu stávajících oken v bytovém domě Merhautova 57 za okna se vzduchovou neprůzvučností min. 37 dB.


3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit obvyklou cenu půdní vestavby v domě Merhautova 57, a to bytové jednotky č. 11 ve výši 2.150.000,- Kč.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

51.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 174 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/08374

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Merhautova 174, č. p. 1038, postaveného na pozemku p. č. 1550, a pozemků
- p. č. 1550 - zast. plocha a nádv., o výměře 290 m²
- p. č. 1551 - zahrada, o výměře 260 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 7.203.405,- Kč za podmínky, že

 • kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
 • úhrada nákladů na opravy nemovitosti dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje bude kupujícímu poskytnuta pouze za podmínky, že provede výměnu stávajících oken v bytovém domě Merhautova 174 za okna se vzduchovou neprůzvučností min. 37 dB.


3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit obvyklou cenu půdní vestavby v domě Merhautova 174 - č. bytové jednotky 10 - ve výši 1.990.000,- Kč.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

52.

Záměr prodeje domovního celku Milady Horákové 42, 44 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/08361

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje domovního celku - bytového domu Milady Horákové 42, č. p. 339, postaveného na pozemku p. č. 467, a bytového domu Milady Horákové 44, č. p. 110, postaveného na pozemku p. č. 466, a pozemků
- p. č. 467 - zast. plocha a nádv., o výměře 272 m²
- p. č. 466 - zast. plocha a nádv., o výměře 397 m²

vše v k. ú. Zábrdovice, město Brno, MČ Brno-střed,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 15.786.246,- Kč s tím, že

 • kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
 • úhrada nákladů na opravy nemovitosti dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje bude kupujícímu poskytnuta pouze za podmínky, že provede výměnu stávajících oken v bytovém domě Milady Horákové 42, 44 za okna se vzduchovou neprůzvučností min. 41 dB.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

53.

Záměr prodeje bytového domu Šámalova 87 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/08369

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Šámalova 87, č. p. 729, postaveného na pozemku p. č. 1425, a pozemků
- p. č. 1425 - zast. plocha a nádv., o výměře 504 m²
- p. č. 1429 - zahrada, o výměře 1.369 m²

vše v k. ú. Zábrdovice, město Brno, MČ Brno-Židenice,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 5.240.380,- Kč.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

54.

Záměr prodeje bytového domu Třískalova 6 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/08368

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Třískalova 6, č. p. 352, postaveného na pozemku p. č. 324/65, a pozemků
- p. č. 324/65 - zast. plocha a nádv., o výměře 321 m²
- p. č. 324/66 - ost. plocha, o výměře 279 m²

v k. ú. Lesná, město Brno, MČ Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 12.300.000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky MČ - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

55.

Zrušení věcného břemene k vymezeným jednotkám v domě Renneská třída 29 včetně pozemku - RM6/08384

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje zrušení věcného břemene k vymezeným jednotkám v domě Renneská třída 29, č. p. 407, postaveném na pozemku p. č. 25, a pozemku p. č. 25 - zast. plocha a nádvoří, v Brně, k. ú. Štýřice, za podmínek, které tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

56.

Poskytnutí náhradního bytu manželům xxxxxxxxxxx - RM6/08373

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájem bytu č. 18 v domě xxxxxxxxxxxx manželům xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxx, jako bytu náhradního - na dobu neurčitou a za nájemné stanovené MČ Brno-sever, za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 2pokojového bytu č. 28 v domě xxxxxxxxxxxxx.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/110/56]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

57.

Nájem bytu xxxxxxxxxxxxxx - RM6/08376

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájem bytu 2+kk č. 316 v domě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxx, na dobu určitou - na 2 roky, za nájemné ve výši 61,08 Kč/m²/měsíc a za podmínek nájemní smlouvy, kter&#$09 tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu a za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky nař. vl. č. 146/2003 Sb. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/110/57]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

58.

Nájem bytu xxxxxxxxxxxx - RM6/08377

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájem bytu 1+kk č. 310 v domě xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxx, na dobu určitou - na 2 roky, za nájemné ve výši 61,08 Kč/m²/měsíc a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu a za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky nař. vl. č. 146/2003 Sb. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/110/58]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

59.

Žádost xxxxxxxxxxxxx o pronájem bytu, změna usnesení - RM6/08382

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB mění usnesení R6/105. schůze RMB ze dne 29. 5. 2013, bod č. 49, které zní:


"1.RMB schvaluje nájem bytu 3+kk č. 17A v domě xxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu, a za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího bytu č. 23 v domě Zámečnická 2. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
úkol č.: [R6/105/49]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]"


takto:

1.RMB schvaluje nájem bytu 3+kk č. 17B v domě xxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxx, na dobu neurčitou a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu a za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího bytu č. 23 v domě Zámečnická 2. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/110/59]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

60.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodloužení nájemních smluv - RM6/08378

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • prodloužení doby nájmu 4pokojového bytu č. 6 v domě xxxxxxxx v Brně xxx xxxxxxxxx o 2 roky,
 • prodloužení doby nájmu 2pokojového bytu č. 4 v domě xxxxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxxxxxxxxx o 1 rok.


***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/110/60]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

61.

Žádost xxxxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/08379

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje prodloužení doby nájmu 5pokojového bytu č. 2 v domě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na dobu neurčitou a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/110/61]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

62.

Žádost xxxxxxxxxx o menší byt - RM6/08380

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje poskytnutí menšího 2pokojového bytu xxxxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxx, za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 2pokojového bytu č. 20 v domě xxxxxx.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/110/62]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle možností odboru]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, 1 byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

63.

Nájem sociálního bytu xxxxxxxxxxxxx - RM6/08375

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje, ve smyslu čl. 8 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a přílohy č. 1 těchto Pravidel, nájem 2pokojového bytu č. 1 v domě xxxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxx, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/110/63]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

64.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Mendlovo nám. 11 v k. ú. Staré Brno - RM6/08355

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 65 a 66..


1.RMB bere na vědomí žádost občanského sdružení ELLENI o pronájem nebytových prostor v objektu Mendlovo nám. 11 v k. ú. Staré Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a

 • občanským sdružením ELLENI

Soudní 52, 569 43 Jevíčko

jako nájemcem,
p&#$04edmět nájmu: nebytové prostory v objektu Mendlovo nám. 11 v k. ú. Staré Brno o celkové výměře 99,10 m²

účel nájmu: sociální poradna
návrh nájemného: 450,- Kč/m²/rok, tj. 44.595,- Kč ročně,
která tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

65.

Smlouvy o krátkodobém nájmu nebytových prostor v Křížové chodbě Nové radnice v Brně s Lubomírem Maďaričem jako nájemcem - RM6/08354

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • smlouvu o krátkodobém nájmu nebytových prostor v Křížové chodbě Nové radnice v Brně na dobu od 14. do 15. března 2014 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Lubomírem Maďaričem, xxxxxxxxx, Brno, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 28a tohoto zápisu,
 • smlouvu o krátkodobém nájmu nebytových prostor v Křížové chodbě Nové radnice v Brně na dobu od 28. do 29. listopadu 2014 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Lubomírem Maďaričem, xxxxxxxxxx, Brno, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 28b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smluv o krátkodobém pronájmu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

66.

Dohoda o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu Koliště 43 - RM6/08356

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost nájemce ZLATÁ HVĚZDA spol. s r. o. o ukončení nájmu nebytových prostor - bufetu v objektu Koliště 43.

2.RMB schvaluje dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor - bufetu v objektu Koliště 43, pronajatých na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 8. 7. 2002 uzavřené mezi právním předchůdcem pronajímatele statutárního města Brna Úrazovou nemocnicí v Brně a ZLATÁ HVĚZDA spol. s r. o. jako nájemcem, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a ZLATÁ HVĚZDA spol. s r. o. jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody o ukončení nájmu specifikované výše.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

67.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Oprava bytů č. 19 a 20 v objektu Vlhká 4, Brno" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností PRESL s. r. o. - RM6/08357

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Oprava bytů č. 19 a 20 v objektu Vlhká 4, Brno" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • PRESL s. r. o.

Komárovská 666/3, 617 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • PRESL s. r. o.

Komárovská 666/3, 617 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

68.

Zjednodušené podlimitní řízení "Václavská 1 - oprava fasády, výměna oken, zateplení a oprava bytu" - výzva k podání nabídky - RM6/08431

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • výzvu k podání nabídky podle § 21 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, která tvoří přílohu č. 31a tohoto zápisu,
 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 31b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:

  • EPIGEN spol. s r. o., Husitská 1762/8a, 612 00 Brno, IČ 253 49 716
  • Jihomoravská stavební s. r. o., Vlhká 166/10, 602 00 Brno, IČ 283 26 881
  • MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČ 255 38 543
  • STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno, IČ 607 01 455
  • VARSTA, s. r. o., Barvy 8, 638 00 Brno, IČ 269 17 840


3.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek, která bude zároveň komisí hodnotící a posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

   • Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
   • Ing. Pavel Březa - člen ZMB
   • Vít Blaha - člen RMB
   • Ing. Vít Beran - člen ZMB
   • Petr Gabriel - vedoucí OSM MMB


náhradníci:

   • Naděžda Křemečková - členka ZMB
   • JUDr. Helena Sýkorová - předsedkyně Kontrolního výboru ZMB
   • doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
   • Mgr. Martin Ander, Ph.D. - člen ZMB
   • Ing. Linda Wernischová - referent majetkové správy OSM MMB


***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/110/68/01]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R6/110/68/02]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

69.

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Bystrc v garážovém dvoře při ulici Černého - RM6/08396

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí

 • žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 19. 10. 2011 o prodej pozemků p. č. 6865/1, 6865/2 v k. ú. Bystrc do společného jmění manželů a o prodej pozemků p. č. 6869/1, 6869/3 v k. ú. Bystrc do spoluvlastnictví s ostatními vlastníky garáží v garážovém dvoře,
 • skutečnost, že dalších 16 vlastníků garáží projevilo zájem o prodej pozemků v k. ú. Bystrc v garážovém dvoře při ulici Černého.


2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 6839 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m²
- p. č. 6840 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 6841 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 6842 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 6843 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 6844 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 6845 - zast. plocha a nádv., o výměře 21 m²
- p. č. 6846 - zast. plocha a nádv,. o výměře 20 m²
- p. č. 6847 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 6848 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 6849 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 6850/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 17 m²

- p. č. 6851/1 - zast. plocha a nádv., o vým&#$01ře 12 m²
- p. č. 6852/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 5 m²
- p. č. 6853 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m²
- p. č. 6854 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 6855/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 15 m²
- p. č. 6856/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 8 m²
- p. č. 6857/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 1 m²

- p. č. 6862/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 6 m²
- p. č. 6863/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 14 m²
- p. č. 6864 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 6865/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 17 m²

- p. č. 6865/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 2 m²
- p. č. 6866/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 10 m²
- p. č. 6866/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 11 m²

- p. č. 6867/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 199 m²
- p. č. 6867/2 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 50 m²
- p. č. 6869/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 33 m²
- p. č. 6869/3 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 48 m²

- p. č. 6869/4 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 13 m²

vše v k. ú. Bystrc,
za kupní cenu ve výši 1.560,- Kč/m² včetně nákladů města Brna spojených s převodem nemovitostí.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

70.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3632 v k. ú. Bystrc - RM6/08412

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 71.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 3632 - zast. plocha a nádv., o výměře 45 m²

v k. ú. Bystrc.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 3632 - zast. plocha a nádv., o výměře 45 m²

v k. ú. Bystrc,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 54.350,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

71.

Záměr prodeje pozemku p. č. 5538 v k. ú. Židenice - RM6/08407

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku p. č. 5538 v k. ú. Židenice.

2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 5538 - zast. plocha a nádv., zbořeniště, o výměře 86 m²

v k. ú. Židenice.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 5538 - zast. plocha a nádv., zbořeniště, o výměře 86 m²

v k. ú. Židenice,
xxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 242.488,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

72.

Záměr prodeje objektu Kroupova č. or. 108/U hřiště č. or. 2, č. p. 270, a pozemku p. č. 207/1 v k. ú. Starý Lískovec - RM6/08410

Bylo hlasováno po delší rozpravě.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje nemovitostí:

 • budovy Kroupova č. or. 108/U hřiště č. or. 2, č. p. 270, obč. vyb. postavené na pozemku p. č. 207/1 - zast. plocha a nádvoří,
 • pozemku p. č. 207/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 207 m²

vše v k. ú. Starý Lískovec,
formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 2.700.000,- Kč za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy.

2.RMB schvaluje

 1. podmínky nabídkového řízení pro prodej nemovitostí:
  • budovy Kroupova č. or. 108/U hřiště č. or. 2, č. p. 270, obč. vyb. postavené na pozemku p. č. 207/1 - zast. plocha a nádvoří,
  • pozemku p. č. 207/1 - zast. plocha a n&#$07dv., o výměře 207 m²

  vše v k. ú. Starý Lískovec,
  které tvoří přílohu č. 32a tohoto zápisu,

  1. text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána se zájemci o prodej předmětných nemovitostí, která tvoří přílohu č. 32b tohoto zápisu.


  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  3.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy specifikované v předchozím odstavci.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   

73.

Záměr prodeje pozemku p. č. 211 v k. ú. Maloměřice v ul. Olší - RM6/08392

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A) spolu s body 74-79.


1.RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxx ze dne 5. 6. 2013 - protinávrh kupní ceny za prodej pozemku
- p. č. 211 - zast. plocha a nádv., o výměře 81 m²

v k. ú. Maloměřice,
ve výši 134.460,- Kč (1.660,- Kč/m² vč. nákladů na převod), tj. dle Cenové mapy č. 9.


2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 211 - zast. plocha a nádv., o výměře 81 m²

v k. ú. Maloměřice.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 211 - zast. plocha a nádv., o výměře 81 m²

v k. ú. Maloměřice,
manželům xxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 152.632,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

74.

Záměr prodeje pozemku p. č. 691 a části pozemku p. č. 692/3 v k. ú. Lesná v ul. Trtílkova - RM6/08400

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


RMB souhlasí se záměrem prodeje
- pozemku p. č. 691 - zahrada, o vým&#$01ře 298 m²
- části pozemku p. č. 692/3 - zahrada, o výměře 121 m²

vše v k. ú. Lesná.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

75.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 1894/3 v k. ú. Maloměřice v ul. Babická - RM6/08395

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 1894/3 - zahrada, o výměře 166 m²

v k. ú. Maloměřice,
(část o výmě&#$04e 6 m², část o výměře 14 m², část o výměře 22 m² a část o výměře 124 m²).


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

76.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1596/2 v k. ú. Pisárky v ul. Libušino Údolí - RM6/08394

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 1596/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 29 m²

v k. ú. Pisárky.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

77.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 74/5 v k. ú. Husovice - RM6/08424

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantách II.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 74/5 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 243 m²

v k. ú. Husovice.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku
- p. č. 74/5 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 243 m²

v k. ú. Husovice,
společnosti Dene & co. s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 3.120,- Kč/m² a za podmínek kupní smlouvy.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

78.

Záměr prodeje a pronájmu částí pozemku p. č. 1013/1 v k. ú. Řečkovice v ul. Palackého třída - čerpací stanice pohonných hmot - RM6/08393

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí "Návrh na dispozici s majetkem města a Návrh na využití nemovitosti" - žádost společnosti Eni Česká republika, s. r. o., o prodej části pozemku
- p. č. 1013/1 - o výměře 11 m²

v k. ú. Řečkovice,
a pronájem části pozemku
- p. č. 1013/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 239 m²

v k. ú. Řečkovice,
- majetkoprávní vypořádání řešení příjezdu a výjezdu z čerpací stanice pohonných hmot.

2.RMB souhlasí

 • se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1013/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 11 m² v k. ú. Řečkovice,
 • se záměrem pronájmu části pozemku p. č. 1013/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 42 m² v k. ú. Řečkovice.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

79.

Návrh prodeje id. 15/16 pozemku p. č. 6014/2 v k. ú. Líšeň - RM6/08406

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí návrh družstva MÍR, stavební bytové družstvo, a fyzických osob - vlastníků bytových jednotek v domě Josefy Faimonové 9 ze dne 28. 1. 2013, doplněný dopisem ze dne 28. 3. 2013, na kupní cenu za id. 15/16 pozemku
- p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m²

v k. ú. Líšeň,
nacházejícího se pod uvedeným bytovým domem, ve výši 4.875,- Kč (tj. 100,- Kč/m²).


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s prodejem pozemku
- p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m²

v k. ú. Líšeň,
družstvu MÍR, stavební bytové družstvo, a fyzickým osobám - vlastníkům bytových jednotek v domě Josefy Faimonové 9, za kupní cenu ve výši 4.875,- Kč (tj. 100,- Kč/m²) s ohledem na skutečnost, že nelze v tomto případě aplikovat Postup při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy schválený na Z3/021. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném ve dnech 5.-6. 9. 2000, ve znění změn a doplňků.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej id. 15/16 pozemku
- p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m²

v k. ú. Líšeň,
družstvu MÍR, stavební bytové dru&#$05stvo, a fyzickým osobám - vlastníkům bytových jednotek v domě Josefy Faimonové 9, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 126.469,- Kč (tj. 2.594,- Kč/m²),

takto:

 1. id. 74/2357 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.235,- Kč,
 2. id. 64/2357 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 3.663,- Kč,
 3. id. 83/2357 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.750,- Kč,
 4. id. 83/2357 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.750,- Kč,
 5. id. 64/2357 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, xxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 3.663,- Kč,
 6. id. 64/2357 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, xxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 3.663,- Kč,
 7. id. 77/4714 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 2.204,- Kč,
 8. id. 77/4714 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a n&#$07dv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 2.204,- Kč,
 9. id. 74/2357 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.235,- Kč,
 10. id. 74/2357 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.235,- Kč,
 11. id. 73/2357 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.178,- Kč,
 12. id. 1011/2357 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, družstvu MÍR, stavební bytové družstvo, za dohodnutou kupní cenu 57.865,- Kč,
 13. id. 64/2357 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 3.663,- Kč,
 14. id. 77/2357 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.407,- Kč,
 15. id. 83/2357 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.750,- Kč,
 16. id.77/2357 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, xxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.407,- Kč,
 17. id. 74/2357 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.235,- Kč,
 18. id. 83/2357 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.750,- Kč,
 19. id. 84/2357 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.808,- Kč,
 20. id. 74/2357 pozemku p. č. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.235,- Kč,

současně s prodejem id. 1/16 pozemku p. &#$03. 6014/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 52 m² v k. ú. Líšeň, z vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví výše uvedených fyzických osob,
za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

80.

Návrh nabytí pozemků p. č. 1454/3, 1455/20 v k. ú. Žabovřesky - RM6/08411

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
- p. č. 1454/3 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 64 m²
- p. č. 1455/20 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 52 m²

v k. ú. Žabovřesky,
z vlastnictví xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 141.060,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

81.

Záměr nabytí pozemků v k. ú. Komárov při ul. Schwaigrova z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna a návrh postupu ve věci dispozice s pozemky při ul. Schwaigrova - RM6/08433

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 

82.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 424 v k. ú. Stránice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/08408

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 83 a 84.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 424 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 2.601 m²

v k. ú. Stránice,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

83.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 102/4, 102/5, 102/6, 102/7 a 102/8 v k. ú. Útěchov u Brna z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/08401

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 102/4 - ost. plocha, zeleň, o výmě&#$04e 20 m²

- p. č. 102/5 - ost. plocha, zeleň, o výměře 7 m²

- p. č. 102/6 - ost. plocha, zeleň, o výměře 9 m²

- p. č. 102/7 - ost. plocha, zeleň, o výměře 36 m²

- p. č. 102/8 - ost. plocha, zeleň, o v&#$06měře 3 m²

v k. ú. Útěchov u Brna,
z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

84.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 2007/2, 2008/2, 2008/4 a 2008/6 v k. ú. Holásky z vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic - návrh změny přílohy č. 25 bodu č. 38 usnesení Z6/021. ZMB - RM6/08391

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu přílohy č. 25 bodu č. 38 usnesení Z6/021. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 22. 1. 2013, takto:

 1. v záhlaví a na místě podpisu darovací smlouvy se mění osoba oprávněná k podpisu smlouvy za Českou republiku - Ředitelství silnic a dálnic, kterou je Ing. Radek Hanačík, ředitel úseku kanceláře GŘ,
 2. v článku V. darovací smlouvy se mění první odstavec a část textu "..., s výjimkou níže uvedeného pozemku p. č. 2008/2 ..." se nahrazuje novým textem, který zní: "..., s výjimkou níže uvedených pozemků p. č. 2008/2 a 2008/6, ..."
 3. článek V. darovací smlouvy se doplňuje o text, který zní:
 4. "Pozemek p. č. 2008/6, k. ú. Holásky je zatížen věcným břemenem na základě Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. ŘSD VB 0003-12360 ze dne 28. 6. 2012, uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako povinným a E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněným, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy."

 5. darovací smlouva se doplňuje o přílohu č. 2, kterou tvoří:
 6. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. ŘSD VB 0003- 12360 ze dne 28. 6. 2012, uzavřená mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako povinným a E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněným,

 7. článek VIII. darovací smlouvy se doplňuje o text, který zní:
 8. "Smluvní strany shodně a závazně prohlašují, že uzavřením této smlouvy jsou jejich vzájemná práva a povinnosti související s převodem a s užíváním převáděných nemovitostí vypořádány a že nemají a nebudou vůči sobě uplatňovat žádné další případné pohledávky."

 9. v článku VIII. darovací smlouvy se mění osmý odstavec a část textu "..., s výjimkou výše uvedeného věcného břemene na pozemku p. č. 2008/2, k. ú. Holásky, ..." se nahrazuje novým textem, který zní:

"..., s výjimkou výše uvedených věcných břemen na pozemcích p. č. 2008/2 a 2008/6, k. ú. Holásky, ..."

V ostatním zůstává usnesení ZMB beze změn.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

86.

Záměr směny části pozemku p. č. 2228/5 za část pozemku p. č. 2228/1 v k. ú. Bosonohy v ul. Křivánky - RM6/08399

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem směny části pozemku
- p. č. 2228/5 - orná půda, o výměře 172 m²

v k. ú. Bosonohy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

87.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 3857/2, 3857/3, 3857/4, 3857/5, 3857/6, 3857/8, 3857/15, 3857/16, 3857/17, 3857/18, 3857/19, 3857/20, 3857/21, 3857/22, 3857/23, 3857/24, 3857/25, 3857/28, 3857/29, 3857/30, 3857/13, 3857/14, 3857/26, 3857/27, 3857/31, 3856/7, 3857/10, 3857/11, 3857/12, 3857/51, 3857/52, 3857/54, 3857/53 v k. ú. Královo Pole - RM6/08404

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Královo Pole svěření pozemků
- p. č. 3857/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3857/4 - zast. plocha a nádv., o vým&#$01ře 18 m²
- p. č. 3857/5 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/6 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/8 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3857/15 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/16 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/17 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3857/18 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/19 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/20 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/21 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. &#$03. 3857/22 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/23 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/24 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3857/25 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/28 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/29 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²

- p. č. 3857/30 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3857/13 - zast. plocha a nádv., společný dvůr, o výměře 18 m²
- p. č. 3857/14 - zast. plocha a nádv., společný dvůr, o výměře 18 m²

- p. č. 3857/26 - zast. plocha a nádv., společný dvůr, o výměře 18 m²
- p. č. 3857/27 - zast. plocha a nádv., společný dvůr, o výměře 18 m²

- p. č. 3857/31 - zast. plocha a nádv., společný dvůr, o výměře 18 m²
- p. č. 3856/7 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 484 m²
- p. č. 3857/10 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 9 m²
- p. č. 3857/11 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 14 m²

- p. č. 3857/12 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 18 m²
- p. č. 3857/51 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 15 m²
- p. č. 3857/52 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 5 m²

- p. č. 3857/54 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1.413 m²

- p. č. 3857/53 - ost. plocha, zeleň, o výměře 35 m²

v k. ú. Královo Pole,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 99 přílohy č. 4 s doplňujícími podmínkami:

 • omezení pro nájemce budova na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu,
 • uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejdéle tří měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

88.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Bohunice, pozemků p. č. 1260/104, 1260/105, 1260/106, 1260/107 v k. ú. Bohunice - RM6/08402

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I.


RMB nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Bohunice svěření pozemků
- p. č. 1260/104 - zast. plocha, o výměře 103 m²
- p. č. 1260/105 - zast. plocha, o výměře 230 m²

- p. č. 1260/106 - ost. plocha, o v&#$06měře 1.527 m²
- p. č. 1260/107 - ost. plocha, o výměře 1.231 m²

v k. ú. Bohunice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 99 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

89.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p. č. 32/2, 369/4 v k. ú. Dolní Heršpice - RM6/08403

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 90-93.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-jih svěření pozemků
- p. č. 32/2 - orná půda, o výměře 483 m²
- p. č. 369/4 - trvalý travní porost, o výměře 344 m²

v k. ú. Dolní Heršpice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 99 přílohy č. 4 do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB a za podmínky, že na pozemcích nebudou realizovány žádné stavby.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

90.

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Přízřenice - RM6/08398

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků
- p. č. 902/2 - orná půda, o výměře 352 m²

- p. č. 902/5 - orná půda, o výměře 290 m²
- p. č. 902/20 - orná půda, o výměře 343 m²
- p. č. 902/21 - orná půda, o výměře 402 m²

- p. č. 902/22 - orná půda, o výměře 334 m²
- p. č. 902/24 - orná půda, o výměře 374 m²
- p. č. 902/25 - orná půda, o výměře 374 m²
- p. č. 902/27 - orná půda, o výměře 371 m²

- p. č. 902/31 - orná půda, o výměře 12.803 m²

vše v k. ú. Přízřenice.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

91.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1931/22 v k. ú. Bystrc - RM6/08397

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku
- části p. č. 1931/22 - orná půda, o výměře 89 m²

v k. ú. Bystrc.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

92.

Pronájem pozemku p. č. 8397/21 v k. ú. Židenice - RM6/08427

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje

 1. ukončení nájemní smlouvy č. 62052049 ze dne 4. 7. 2005 uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností Dopravní podnik města Brna, a. s., jako nájemcem na část pozemku p. č. 8397/10 o výměře 230 m² v k. ú. Židenice,
 2. pronájem pozemku p. č. 8397/21 - zast. plocha a nádv., o výměře 136 m² v k. ú. Židenice, společnosti Dopravní podnik města Brna, a. s., za dohodnuté nájemné 25.160,- Kč/rok


a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

93.

Pronájem pozemků p. č. 156/2 a 163/2 v k. ú. Husovice v ul. Rotalova - RM6/08423

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje

 1. pronájem pozemku p. č. 163/2 - ost. plocha, zeleň, o výměře 90 m² v k. ú. Husovice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 4.050,- Kč/rok,
 2. pronájem pozemku p. č. 156/2 - zahrada, o výměře 66 m² v k. ú. Husovice, xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 2.970,- Kč/rok


a za podmínek nájemních smluv, které tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu, pro případ, že nedojde k realizaci prodeje. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

94.

Změna části usnesení R6/109. schůze RMB ve věci návrhu pronájmu pozemku p. č. 2375/447, částí pozemků p. č. 2375/331, 2375/332, 2375/339 v k. ú. Žabovřesky - RM6/08435

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění část usnesení schůze RMB č. R6/109 konané dne 26. 6. 2013, bod č. 86 odst. 2, které zní:

"2. RMB schvaluje pronájem pozemků:
- p. &#$03. 2375/447 - ostatní plocha, o výměře 32 m²
- části p.č. 2375/331 - ostatní plocha, o výměře 19 m²
- části p.č. 2375/332 - ostatní plocha, o výměře 19 m²

- části p.č. 2375/339 - ostatní plocha, o výměře 4 m²

vše v k.ú. Žabovřesky
společnosti M E D I S P O L , spol. s r.o. za dohodnuté nájemné ve výši 1,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 50 tohoto zápisu."


Odst. 1. bodu č. 86 usnesení R6/109. schůze RMB konané dne 26. 6. 2013 zůstává v platnosti beze změn.

takto:

2.RMB schvaluje pronájem pozemků:
- p. č. 2375/447 - ostatní plocha, o výměře 32 m²

- části p.č. 2375/331 - ostatní plocha, o výměře 19 m²
- části p.č. 2375/332 - ostatní plocha, o výměře 19 m²
- části p.č. 2375/339 - ostatní plocha, o výměře 4 m²

vše v k. ú. Žabovřesky,
společnosti M E D I S P O L , spol. s r.o., za dohodnuté nájemné ve výši 1,- Kč/rok po dobu 10 let od uzavření smlouvy a poté za nájemné ve výši ceny obvyklé a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

95.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 62062057 - pozemky p. č. 5117 a 5118 v k. ú. Líšeň - RM6/08425

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 62062057 ze dne 16. 10. 2006 uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxxx jako nájemcem na pozemky
- p. č. 5117 - orná půda, o výměře 3.638 m²
- p. č. 5118 - orná půda, o výměře 4. 037 m²

v k. ú. Líšeň,
ve kterém pronajímatel souhlasí se zřízením vodovodní přípojky a vodoměrné šachty na pozemku p. č. 5118 v k. ú. Líšeň na vlastní náklady nájemce. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

96.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků, budoucí kupní smlouvě, budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouvě - pozemky v lokalitě Koliště, Vlhká, Cejl - RM6/08405

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě III.


1.RMB schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků, budoucí kupní smlouvě, budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouvě č. 0063101701340 uzavřené dne 29. 4. 2010 mezi statutárním městem Brnem a společností K+Vlhká s. r. o. (nyní CERE Invest Edison Center s. r. o.), ve znění dodatků č. 1 ze dne 8. 2. 2011, č. 2 ze dne 8. 11. 2011 a č. 3 ze dne 2. 4. 2012, jehož předmětem je především

 • změna termínu dohodnutého v souvislosti s oprávněním města vypovědět nájemní smlouvu v případě, že společnost nepožádá v dohodnutém termínu o vydání stavebního povolení,
 • změna termínu stanoveného pro podání žádosti o vydání stavebního povolení,
 • prodloužení lhůt pro splnění dalších závazků ze smlouvy v návaznosti na změny uvedené pod odrážkou první a druhou,
 • závazek společnosti CERE Invest Edison Center s. r. o. k úhradě smluvní pokuty ve výši 300.000,- Kč za nedodržení závazku podat ve stanovené lhůtě žádost o vydání stavebního povolení,
 • souhlas se zápočtem smluvní pokuty na kauci,

v části týkající se nájemní smlouvy. Dodatek č. 4 tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemků, budoucí kupní smlouvě, budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouvě č. 0063101701340 uzavřené dne 29. 4. 2010 mezi statutárním městem Brnem a společností K+Vlhká s. r. o. (nyní CERE Invest Edison Center s. r. o.), ve znění dodatků č. 1 ze dne 8. 2. 2011, č. 2 ze dne 8. 11. 2011 a č. 3 ze dne 2. 4. 2012, jehož předmětem je především

 • změna termínu dohodnutého v souvislosti s oprávněním města vypovědět nájemní smlouvu v případě, že společnost nepožádá v dohodnutém termínu o vydání stavebního povolení,
 • změna termínu stanoveného pro podání žádosti o vydání stavebního povolení,
 • prodloužení lhůt pro splnění dalších závazků ze smlouvy v návaznosti na změny uvedené pod odrážkou první a druhou,
 • závazek společnosti CERE Invest Edison Center s. r. o. k úhradě smluvní pokuty ve výši 300.000,- Kč za nedodržení závazku podat ve stanovené lhůtě žádost o vydání stavebního povolení,
 • souhlas se zápočtem smluvní pokuty na kauci,

v části týkající se budoucí kupní smlouvy, budoucí smlouvy o zřízení věcných břemen a budoucí zástavní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

97.

Ukončení nájemní smlouvy č. 62082061 a záměr pronájmu částí pozemků p. č. 3125/327, 3125/328, 3125/329, 3125/387, 3125/390 a 3125/391, vše v k. ú. Řečkovice, při ulici Novoměstská - RM6/08426

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí dopis společnosti TOP MORAVIA Q, s. r. o., Drahomíra Vedrala a společnosti D.A.T., spol. s r. o., ze dne 15. 11. 2012 - protinávrh ceny za pronájem částí pozemků p. č. 3125/328, 3125/329, 3125/387, 3125/390 a 3125/391 v k. ú. Řečkovice ve výši 130,- Kč/m²/rok.


2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu
- části pozemku p. č. 3125/327 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 900 m²
- části pozemku p. č. 3125/328 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 100 m²

- částí pozemku p. č. 3125/329 - ost. plocha, jiná plocha, o výměrách 79 m², 78 m² a 78 m², tj. celkem 235 m²
- části pozemku p. č. 3125/387 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1 m²

- části pozemku p. č. 3125/390 - ost. plocha, jiná plocha, o vým&#$01ře 110 m²
- částí pozemku p. č. 3125/391 - ost. plocha, jiná plocha, o výměrách 75 m² a 4 m², tj. celkem 79 m²

vše v k. ú. Řečkovice.

3.RMB schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 62082061 uzavřené dne 27. 11. 2008 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností TOP MORAVIA Q, s. r. o., jako nájemcem na pronájem
- části pozemku p. č. 3125/327 - ost. plocha, jin&#$07 plocha, o výměře 900 m²
- části pozemku p. č. 3125/328 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 100 m²
- částí pozemku p. č. 3125/329 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 235 m²

- části pozemku p. č. 3125/387 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1 m²
- části pozemku p. č. 3125/390 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 110 m²

- částí pozemku p. č. 3125/391 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 75 m²

vše v k. ú. Řečkovice, o celkové výměře 1.425 m²,

za dohodnutou cenu 204.150,- Kč/rok. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 62082061 tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

98.

Vyklizení nemovitostí v k. ú. Trnitá - nabídka provedení exekuce - RM6/08438

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí skutečnost

 • že společnost Josef Lídl, spol. s r. o., byla dopisem ze dne 29. 4. 2013 vyzvána k vyklizení pozemků:
  • p. č. 760/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 3.576 m²
  • p. č. 760/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 481 m²
  • p. č. 760/3 - zast. plocha a n&#$07dv., o výměře 1.183 m²
  • p. č. 760/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 462 m²
  • p. č. 760/12 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 148 m²
  • p. č. 763 - zast. plocha a nádv., o výměře 395 m²

vše v k. ú. Trnitá,

budov:

  • č. p. 101 se způsobem využití výroba na pozemku p. č. 763
  • bez č. p./č. e. se způsobem využití výroba na pozemku p. č. 760/2
  • bez č. p./č. e. se způsobem využití výroba na pozemku p. č. 760/3
  • bez č. p./č. e. se způsobem využití výroba na pozemku p. č. 760/4

vše v k. ú. Trnitá,

s termínem vyklizení a předání nemovitostí do 30. 5. 2013,

 • že společnost Josef Lídl, spol. s r. o., nemovitosti nevyklidila a dopisem ze dne 19. 5. 2013 požádala o změnu smlouvy o dílo se společnostmi DIS, spol. s r. o., a Inženýrské stavby Brno, s. r. o.,

 • nabídky na provedení exekuce vyklizením Mgr. Jaroslava Homoly, Mgr. Ing. Josefa Cingroše, Mgr. Lucie Valentové, Mgr. Jana Krejsty.


2.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Provedení exekuce vyklizením nemovitostí v majetku města Brna v k. ú. Trnitá užívaných bez smluvního vztahu společností Josef Lídl, spol. s r. o." jako nejvhodnější nabídku soudního exekutora Jaroslava Homoly.

3.RMB schvaluje smlouvu o vedení exekuce mezi statutárním městem Brnem a Mgr. Jaroslavem Homolou, soudním exekutorem, dle které bude exekuce vyklizením provedena exekutorem bez nároku na zajištění prostor k úschově vyklizených věcí městem Brnem, bez nároku na složení zálohy na náklady exekuce městem Brnem a v případě zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti povinného bez nároku na úhradu nákladů exekuce městem Brnem. Smlouva o vedení exekuce tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB

 • podpisem této smlouvy,
 • ke všem úkonům nezbytným k zajištění exekuce vyklizením uvedených nemovitostí (korespondence a součinnost s exekutorem).


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

99.

"Biocentrum Chrlice" - smlouva o právu provést stavbu - RM6/08456

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí

 • skutečnost, že rozhodnutím Magistrátu města Brna, Pozemkového úřadu města Brna ze dne 25. 3. 2002 byl schválen návrh komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Chrlice,
 • skutečnost, že rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Brno ze dne 19. 9. 2003, na základě předchozího schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chrlice, bylo rozhodnuto o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům v k. ú. Chrlice.


2.RMB schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi statutárním městem Brnem a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem jako stavebníkem, dle které bude stavebníkovi umožněno na pozemcích
- p. č. 2342 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 7.678 m²

- p. č. 2343 - ost. plocha, zeleň, o výměře 3.941 m²
- p. č. 2416/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 2.399 m²

- p. č. 2454 - orná půda, o výměře 19.717 m²
- p. č. 2455 - orná půda, o výměře 42.351 m²
- p. č. 2492/3 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 442 m²

- p. č. 2578 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 15 m²
- p. č. 2580 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 39 m²

- část p. č. 2340 - ost. plocha, ost. komunikace, o v&#$06měře 1.800 m²
- p. č. 2581 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 21 m²

vše v k. ú. Chrlice,
vybudovat stavbu "Biocentrum Chrlice" (objekty SO1-SO5) s tím, že tato stavbu bude, za podmínek uvedených ve smlouvě o právu provést stavbu, po udělení kolaudačního souhlasu převzata bezúplatně do majetku města Brna. Smlouva o právu provést stavbu tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem této smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Majetkového odboru MMB předložit návrh na svěření pozemků v k. ú. Chrlice dotčených stavbou "Biocentrum Chrlice" MČ Brno-Chrlice.
***
úkol č.: [R6/110/99]
zodpovídá: MO MMB [3224]
termín: [2013-10-30]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

100.

Změna přílohy usnesení RMB ze dne 4. 5. 2010 - Projektové záměry Koncepce ekonomického rozvoje města: Vytvořit a udržovat kompletně připravené nabídkové balíčky pro investory - brownfields/greenfields, Připravit metodické postupy pro PPP projekty realizované městem, zrušení části usnesení RMB ze dne 4. 1. 2012 - návrh dalšího postupu - RM6/08413

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje změnu přílohy č. 4 usnesení R5/143. schůze RMB, bod č. 7, konané dne 4. 5. 2010 tak, že se vypouští následující text:

"Projektový záměr: Vytvořit a udržovat kompletně připravené nabídkové balíčky pro investory - greenfields.
Výstup: analyticky podložený návrh realizace projektového záměru,
Vedoucí projektu: Ing. Hana Řepová, vedoucí Úseku hospodářského
- předložit Radě města Brna na vědomí seznam členů projektového týmu T: do 31. 5. 2010
- předložit Radě města Brna na vědomí harmonogram přípravy projektu (projektového záměru) T: do 31. 7. 2010
- předložit Radě města Brna informativní zprávu o projektu (projektovém záměru) T: do 31. 10. 2010

Projektový záměr: Vytvořit a udržovat kompletně připravené nabídkové balíčky pro investory - brownfields.

Výstup: analyticky podložený návrh realizace projektového záměru,
Vedoucí projektu: Ing. Hana Řepová, vedoucí Úseku hospodářského
- předložit Radě města Brna na vědomí seznam členů projektového týmu T: do 31. 5. 2010
- předložit Radě města Brna na vědomí harmonogram přípravy projektu (projektového záměru) T: do 31. 7. 2010
- předložit Radě města Brna informativní zprávu o projektu (projektovém záměru) T: do 31. 10. 2010

Projektový záměr: Připravit metodické postupy pro PPP projekty realizované městem.

Výstup: finální dokument včetně analýzy,
Vedoucí projektu: Ing. Hana Řepová, vedoucí Úseku hospodářského
- předložit Radě města Brna na vědomí seznam členů projektového týmu T: do 31. 5. 2010
- předložit Radě města Brna na vědomí harmonogram přípravy projektu (projektového záměru) T: do 31. 7. 2010
- předložit Radě města Brna informativní zprávu o projektu (projektovém záměru) T: do 31. 10. 2010"

 
2.RMB ruší část usnesení R6/050. schůze RMB, bod č. 28, konané dne 4. 1. 2012, které zní:

"3.RMB ukládá vedoucí Úseku hospodářského MMB zahájit jednání se všemi vlastníky nemovitostí v 6 lokalitách brownfields specifikovaných ve zprávě za účelem formulace společné strategie revitalizace:

 • 1703 Areál Zetor
 • 1304 U nákladového nádraží
 • 2604 Bývalá řečkovická cihelna
 • 3111 Bývalý bytový blok Plotní
 • 3810 Areál stavebnin Staňkova
 • 3201 Agro Tuřany

úkol č.: [R6/050/28]
zodpovídá: ÚH MMB [36]
termín: [bezodkladně]"


 
3.RMB schvaluje Postup při dosahování dílčího cíle KERM "Usnadnit lokalizaci novým investorům" v souvislosti s problematikou "Rozvojové plochy greenfields / brownfields" a "Využití metody PPP městem", který je uveden v příloze č. 41 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

101.

Připomínky statutárního města Brna k návrhu zadání Územního plánu Modřice - RM6/08337

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje připomínky statutárního města Brna k návrhu zadání Územního plánu Modřice, které tvoří přílohu č. 42 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

102.

Projekt Vila Tugendhat - pověření vedoucího OIEF MMB - RM6/08436

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB pověřuje Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů Úseku rozvoje města MMB, k podepisování dokumentů souvisejících s dobou udržitelnosti projektu Vila Tugendhat, s výjimkou dokumentů, které striktně vyžadují podpis primátora města Brna. K podpisu těchto dokumentů je oprávněn s účinností od 27. 6. 2013, a to na základě podkladů, jejichž správnost garantuje ředitel příspěvkové organizace Muzeum města Brna, p. o., čestným prohlášením.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

103.

Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města - 7. výzva - RM6/08437

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města, která tvoří přílohu č. 43 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit vyhlášení 7. výzvy k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města.
***
úkol č.: [R6/110/103]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2013-07-17]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

104.

Uzavření smluv o umístění automatizovaných externích defibrilátorů - vnitřních mezi statutárním městem Brnem, Českými drahami, a. s., a Veletrhy Brno, a. s. - RM6/08332

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • "Smlouvu o umístění a užívání automatizovaného externího defibrilátoru - vnitřního" mezi statutárním městem Brnem a Českými drahami, a. s., která tvoří přílohu č. 44a tohoto zápisu,
 • "Smlouvu o umístění a užívání automatizovaného externího defibrilátoru - vnitřního" mezi statutárním městem Brnem a Veletrhy Brno, a. s., která tvoří přílohu č. 44b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem těchto smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

105.

Nabídka bezúplatného převodu movitého majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno zřizovateli - statutárnímu městu Brnu - RM6/08343

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasovalo 5 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 

106.

Realizace jezdecké sochy na Moravském náměstí v Brně - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva o dílo - RM6/08430

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu zadanou dle ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Realizace jezdecké sochy na Moravském náměstí v Brně" jako nejvhodnější nabídku

 • ak. mal. Jaroslava Róny


 
***
2.RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ak. mal. Jaroslavu Rónovi.
***
úkol č.: [R6/110/106/01]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

 
3.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a

 • ak. mal. Jaroslavem Rónou

na veřejnou zakázku na službu "Realizace jezdecké sochy na Moravském náměstí v Brně", zadanou podle ust. § 21 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, která tvoří přílohu č. 45a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
4.RMB souhlasí s udělením plné moci ak. mal. Jaroslavu Rónovi, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, k veškerým úkonům jménem statutárního města Brna nutným k přípravě, zhotovení a realizaci autorského díla jezdecké sochy na Moravském náměstí v Brně, na základě smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 45b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
5.RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem

 • oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ak. mal. Jaroslavu Rónovi,
 • smlouvy o dílo,
 • formuláře "Oznámení o zadání zakázky".


 
***
6.RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Ústředním věstníku Evropské unie.
Termín: do 15 dnů po uzavření smlouvy o dílo
***
úkol č.: [R6/110/106/02]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/110/106/03]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů po uzavření smlouvy o dílo
***
úkol č.: [R6/110/106/04]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [viz usnesení]

***
9.RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/110/106/05]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [dle zákona]

***
10.RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/110/106/06]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 

107.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Návrh a realizace náhrobku spisovatele Jana Trefulky na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva o dílo a licenční smlouva - RM6/08432

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Návrh a realizace náhrobku spisovatele Jana Trefulky na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna" jako nejvhodnější nabídku

 • Ing. arch. Jaroslava Klenovského

IČ 155 60 970.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo a licenční smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Ing. arch. Jaroslavem Klenovským, která tvoří přílohu č. 46 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o dílo a licenční smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

108.

"Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2013" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/08358

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na službu zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix ČR 2013" jako nejvhodnější nabídku firmy

 • Automotodrom Brno, a. s.

se sídlem Masarykův okruh 201, Ostrovačice 664 81.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Automotodrom Brno, a. s.

se sídlem Masarykův okruh 201, Ostrovačice 664 81,

na veřejnou zakázku "Zajištění propagace statutárního města Brna při pořádání Grand Prix České republiky 2013", zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), která tvoří přílohu č. 47 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem

 • oznámení o výběru nejvhodnější nabídky,
 • formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
 • výše uvedené smlouvy, po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.


 
 
***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému uchazeči.
***
úkol č.: [R6/110/108/01]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů od uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/110/108/02]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/110/108/03]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/110/108/04]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/110/108/05]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/110/108/06]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

109.

Žádost Českého filharmonického sboru Brno, o. p. s., o navýšení dotace na provozní náklady v roce 2013 - RM6/08419

Bylo hlasováno po delší rozpravě nejprve o variantě I. Pro tuto variantu hlasoval 1 člen, 2 byli proti, 4 členové se zdrželi hlasování - tato varianta nebyla přijata. Následně bylo hlasováno o upraveném usnesení.


RMB nesouhlasí se záměrem navýšení dotace typu A - provozní náklady o 2 mil. Kč z rozpočtu statutárního města Brna (Odboru kultury) pro rok 2013 Českému filharmonickému sboru Brno, o. p. s., s ohledem na nedostatek finančních prostředků v rozpočtu statutárního města Brna.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 

110.

Návrh na poskytnutí dotací v oblasti kultury II. kolo/2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/08420

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit poskytnutí dotací typu B v celkové výši 165 tis. Kč schválených Zastupitelstvem města Brna č. Z6/022 konaném dne 5. 3. 2013, bod č. 19, příloha č. 12a - dle tabulky č. 1 "Vrácené dotace typu B".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1. poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 275 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2013 - Odbor kultury (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce č. 2 "Konkrétní projekty - přehled žadatelů 2013/II.",
  2. navýšení dotace typu B na provozní náklady v celkové výši 20 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna - Odboru kultury na rok 2013 (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce č. 3 "Návrh na navýšení dotací typu B - provozní náklady".


3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu finančních prostředků na odpovídající paragrafy a položky v souladu s rozpočtovou skladbou, v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována.

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. uzavření smluv se subjekty uvedenými v tabulce č. 2 dle bodu 2.a) za stanovených podmínek schválených na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/021 dne 22. 1. 2013, bod č. 18 příloha č. 15c těchto usnesení,
 2. uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace dle bodu 2.b) za "Podmínek dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provozní náklady a projekty".


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

111.

Návrh na poskytnutí dotace na aktivity v rámci činnosti BCES - RM6/08352

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí neinvestiční dotace Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno ve výši 80 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3149 (ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže), pol. 5332 (neinvestiční transfery vysokým školám) za účelem úhrady nákladů na konferenci o hygieně a technologii potravin XLIII. Lenfeldovy a Höklovy dny v rámci činnosti BCES v roce 2013,
 • uzavření smlouvy o poskytnutí uvedené dotace z rozpočtu statutárního města Brna.


Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

112.

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMB na období 2014-2016 - RM6/08418

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí střednědobý výhled hospodaření příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMB na období 2014-2016.

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

113.

Žádost FC ZBROJOVKA BRNO, a. s., o souhlas s podnájmem Městského fotbalového stadionu na ul. Srbská 47a, Brno - RM6/08417

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB, a Ing. Ostrý, výkonný ředitel FC ZBROJOVKA BRNO, a. s. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 
 

114.

Žádost Muzea města Brna, příspěvkové organizace, o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod na projekt "Propagace hradu Špilberk" - RM6/08442

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 115.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti Muzea města Brna, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod v oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu na projekt "Propagace hradu Špilberk".

2.RMB pověřuje PhDr. Pavla Cipriana, ředitele Muzea města Brna, příspěvkové organizace, podpisem výše uvedené žádosti a souvisejících dokumentů.

***
3.RMB ukládá PhDr. Pavlu Ciprianovi, řediteli Muzea města Brna, příspěvkové organizace, zajistit řádné a včasné podání žádosti.
***
úkol č.: [R6/110/114]
zodpovídá: Muzeum města Brna, p. o. [80]
termín: [2013-08-02]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

115.

Žádost Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, o souhlas s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod na projekt "Inovace marketingové kampaně Mezinárodního festivalu Janáček Brno 2014" - RM6/08452

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod v oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu na projekt "Inovace marketingové kampaně Mezinárodního festivalu Janáček Brno".

2.RMB pověřuje MgA. Jana Petra, pověřeného zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, podpisem výše uvedené žádosti a souvisejících dokumentů.

***
3.RMB ukládá MgA. Janu Petrovi, pověřenému zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, zajistit řádné a včasné podání žádosti.
***
úkol č.: [R6/110/115]
zodpovídá: Národní divadlo Brno, p. o. [85]
termín: [2013-08-02]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

117.

Žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro oblast školství - RM6/08448

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2013, která tvoří přílohu č. 48 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB k jednání s Krajským úřadem Jihomoravského kraje v záležitostech souvisejících s žádostí o finanční podporu a k podepisování dokumentů týkajících se žádosti.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit předložení žádosti o finanční podporu na Krajský úřad Jihomoravského kraje.
***
úkol č.: [R6/110/117]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2013-07-31]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

118.

"Dopravní telematika 2010-2013 - část V, etapa 2 - Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy - Porgesova, konec stavby Dobrovského - lokální velín T 002 HT" - zrušení zadávacího řízení - RM6/08439

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB ruší zadávací řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na veřejnou zakázku "Dopravní telematika 2010-2013 - část V, etapa 2 - Rekonstrukce a rozšíření přenosových cest řízení dopravy - Porgesova, konec stavby Dobrovského - lokální velín T 002 HT" dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/110/118]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

119.

"Zateplení ZŠ Vedlejší" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/08449

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 120-122.


1.RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Zateplení ZŠ Vedlejší".

2.RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", včetně odůvodnění účelnosti, který tvoří přílohu č. 49 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek,
 • další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***
úkol č.: [R6/110/119]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

120.

"Zateplení ZŠ Svážná" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/08451

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Zateplení ZŠ Svážná".

2.RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", včetně odůvodnění účelnosti, který tvoří přílohu č. 50 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek,
 • další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***
úkol č.: [R6/110/120]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

121.

"Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/08428

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1.RMB souhlasí se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na investiční akce "Park Hvězdička" a "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička".

2.RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", včetně odůvodnění účelnosti, který tvoří přílohu č. 51 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací".

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek,
 • další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.

***
úkol č.: [R6/110/121]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

122.

"Sportovní areál lokalita Hněvkovského" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společnostmi Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. - účastníky sdružení "Areál Hněvkovského" - RM6/08440

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi

 • Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
 • PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o.
 • FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

účastníky sdružení "Areál Hněvkovského", zastoupeného společností Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., na zhotovení díla "Sportovní areál lokalita Hněvkovského", který tvoří přílohu č. 52 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/110/122]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

116.

"Dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno-Starý Lískovec" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společnostmi D.I.S., spol. s r. o., a Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. - RM6/08457

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě usnesení.


1.RMB schvaluje výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno-Starý Lískovec" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

2.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno-Starý Lískovec" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace jako nejvhodnější nabídku společností

 • D.I.S., spol. s r. o.

Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno

a

 • Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

Hudcova 588/70b, 621 00 Brno.

3.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi

 • D.I.S., spol. s r. o.

Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno

a

 • Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

Hudcova 588/70b, 621 00 Brno

na zhotovení díla "Dobudování oddílného kanalizačního systému v MČ Brno-Starý Lískovec", který tvoří přílohu č. 53 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

 • podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo,
 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".


***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/110/116/01]
zodpovídá: OI MMB [14
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/110/116/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/110/116/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/110/116/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/110/116/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

123.

Model projektu Europoint Brno - dodatek č. 1 ke smlouvě o provozu a údržbě modelu se společností Arch.Design, s. r. o. - RM6/08453

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 19089024 o provozu a údržbě fyzického modelu projektu EUROPOINT Brno uzavřené dne 7. 7. 2008 mezi statutárním městem Brnem a společností Arch.Design, s. r. o., který tvoří přílohu č. 54 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem tohoto dodatku smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

124.

Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Schrattenbachova paláce v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/08450

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace, se sídlem Kobližná 4, 601 50 Brno, doručenou na OK MMB dne 25. 6. 2013 o zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v objektu Schrattenbachova paláce v Brně, Kobližná 4, č. p. 70, na pozemku p. č. 143, v k. ú. Město Brno.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor o výměře 1 m² v I. NP objektu Schrattenbachova paláce v Brně, Kobližná 4, č. p. 70, na pozemku p. č. 143, v k. ú. Město Brno.

3.RMB schvaluje text záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 1 m² v I. NP objektu Schrattenbachova paláce v Brně, Kobližná 4, č. p. 70, na pozemku p. č. 143, v k. ú. Město Brno, který tvoří přílohu č. 55 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
4.RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit zveřejnění záměru pronájmu výše uvedených nebytových prostor zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/110/124]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

125.

Mimořádná valná hromada společnosti Automotodrom Brno, a. s., dne 9. 7. 2013 - informace - RM6/08459

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB bere na vědomí informaci náměstka primátora Ladislava Macka o průběhu mimořádné valné hromady společnosti Automotodrom Brno, a. s., konané dne  9. 7. 2013.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

13.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Stanovení hodnoty obchodního podílu ve společnosti Veletrhy Brno a. s." - výzva k předložení nabídek - RM6/08414

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravách usnesení.


1.RMB schvaluje

 • výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv,
 • text výzvy k předložení nabídek v rámci průzkumu trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu "Stanovení hodnoty obchodního podílu ve společnosti Veletrhy Brno, a. s.", která tvoří přílohu č. 56 tohoto zápisu,
 • okruh znaleckých ústavů, které budou osloveny v rámci průzkumu trhu:
   • E&Y Valuations, s. r. o., Karlovo nám. 10, 120 00 Praha 2
   • PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4
   • Deloitte Advisory, s. r. o., Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8
   • Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., Národní 984/15, 110 00 Praha 1


2.RMB jmenuje komisi pro posouzení nabídek předložených na základě průzkumu trhu:

    • JUDr. Robert Kerndl - člen RMB
    • Ing. Stanislav Michalík - člen ZMB
    • MVDr. Vlastimil Žďárský - člen RMB
    • JUDr. Jana Brabcová - ORGO MMB
    • Ing. Jana Červencová - vedoucí ORF MMB


***
3.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit provedení průzkumu trhu a předložit do RMB materiál na zadání veřejné zakázky, který bude obsahovat návrh na výběr nejvhodnější nabídky a návrh smlouvy.
***
úkol č.: [R6/110/13/01]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [bezodkladně]

***
4.RMB ukládá zástupcům statutárního města Brna ve společnosti Veletrhy Brno, a. s., zajistit vybranému dodavateli podklady pro stanovení hodnoty a potřebnou součinnost od společnosti Veletrhy Brno, a. s.
***
úkol č.: [R6/110/13/02]
zodpovídá: zástupci ve spol. Veletrhy Brno (Bc. Roman Onderka, MBA, Jiří Zorník, Ing. Stanislav Michalík, Bc. Miloslav Humpolíček) [31]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 1. Informativní zpráva - přehled zadaných studií a projektů za 2. čtvrtletí 2013
 2. Informativní zpráva - přehled o zadaných veřejných zakázkách malého rozsahu za 1. pololetí roku 2013
 3. Informativní zpráva - přehled probíhajících soudních sporů
 4. Informativní zpráva - Zpráva o činnosti Dozorčí rady Národního divadla Brno, příspěvkové organizace, za období září 2011-prosinec 2012

 
 
 

Přehled nepřijatých usnesení:

 

 

3.

Záměr prodeje pozemků p. č. 745/2, 745/21, 741/3, 745/22, 741/2, 741/4 a 745/17 v k. ú. Kníničky, žádost o souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 745/2 v k. ú. Kníničky - RM6/08434


 
1.RMB bere na vědomí

 • právní posouzení zřízení veřejného parkoviště na pozemcích p. č. 745/2 a části pozemku p. č. 745/21 v k. ú. Kníničky ve vlastnictví města Brna společností Maximus Resort, a. s., a prodeje těchto pozemků, zpracované ze dne 7. 3. 2013,
 • dopis spol. Maximus Resort, a. s., ze dne 15. 4. 2013 - doplnění žádosti o prodej pozemků,
 • dopis společnosti Maximus Resort, a. s., ze dne 2. 5. 2013 - žádost o projednání návrhu prodeje za kupní cenu dle znaleckého posudku (1.000,- Kč/m²),
 • dopis společnosti Maximus Resort, a. s., ze dne 10. 6. 2013 - návrh na zahrnutí pozemků p. č. 741/3, 745/22, 741/2, 741/4 a 745/17 v k. ú. Kníničky do předmětu prodeje z důvodu ucelenosti území a žádost o souhlas s podnájmem části pozemku p. č. 745/2 v k. ú. Kníničky pro účely umístění zařízení staveniště u hotelu.


 

Varianta I.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 745/2 - trvalý travní porost, o výměře 3.925 m²
- p. č. 745/21 - trvalý travní porost, o výměře 457 m²

- p. č. 741/3 - ost. plocha, o výměře 72 m²
- p. č. 745/22 - trvalý travní porost, o výměře 4 m²
- p. č. 741/2 - ost. plocha, o výměře 11 m²
- p. č. 741/4 - ost. plocha, o výměře 1 m²

- p. č. 745/17 - trvalý travní porost, o výměře 67 m²

vše v k. ú. Kníničky.

 

Varianta II.

2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 745/2 - trvalý travní porost, o výměře 3.925 m²
- p. č. 745/21 - trvalý travní porost, o výměře 457 m²
- p. č. 741/3 - ost. plocha, o výměře 72 m²
- p. č. 745/22 - trvalý travní porost, o výměře 4 m²

- p. č. 741/2 - ost. plocha, o výměře 11 m²
- p. č. 741/4 - ost. plocha, o výměře 1 m²
- p. č. 745/17 - trvalý travní porost, o výměře 67 m²

vše v k. ú. Kníničky.

 
 
 
 
3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • prodej pozemků

- p. č. 745/2 - trvalý travní porost, o výměře 3.925 m²
- p. č. 745/21 - trvalý travní porost, o výměře 457 m²

- p. č. 741/3 - ost. plocha, o výměře 72 m²
- p. č. 745/22 - trvalý travní porost, o výměře 4 m²
- p. č. 741/2 - ost. plocha, o výměře 11 m²
- p. č. 741/4 - ost. plocha, o výměře 1 m²
- p. č. 745/17 - trvalý travní porost, o výměře 67 m²

vše v k. ú. Kníničky,
společnosti Maximus Resort, a. s., za dohodnutou kupní cenu 4.719.480,- Kč,

 • zřízení věcného břemene spočívající v povinnosti vlastníka pozemku p. č. 745/2 v k. ú. Kníničky strpět na tomto pozemku uložení vodovodního řadu DN 150 a jeho ochranného pásma, v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,


a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.

 
4.RMB souhlasí, ve smyslu ust. čl. IX. nájemní smlouvy mezi statutárním městem Brnem a Jiřím Povolným č. 86N02/73, 60072006 ze dne 5. 6. 2002 s podnájmem části pozemku
- p. č. 745/2 - trvalý travní porost, o výměře 2.000 m²

společnosti Maximus Resort, a. s., IČ 269 65 437, za účelem dočasného nezemědělského využití této části pozemku pro zařízení staveniště stavby "Maximus Resort - přístavba areálu - etapa III" do 1. 6. 2014, za podmínek uvedených v dopise zástupci Jiřího Povolného, společnosti AVRIOINVEST, a. s. Dopis - souhlas s podnájmem tvoří přílohu.

 
 

24.

Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci: "Parkovací stání na ul. Soudní" - RM6/08310


 
RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci: "Parkovací stání na ul. Soudní" (MČ Brno-sever).

 
 

105.

Nabídka bezúplatného převodu movitého majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno zřizovateli - statutárnímu městu Brnu - RM6/08343


 
1.RMB nepřijímá, ve smyslu ust. § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nabídku bezúplatného převodu movitého majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Sdružení zdravotnických zařízení II Brno - vybavení pracoviště radiodiagnostiky v poliklinice Zahradníkova 2/8, dle seznamu majetku uvedeném ve výpisu ze znaleckého posudku, který tvoří přílohu.

 
2.RMB souhlasí s prodejem vybavení pracoviště radiodiagnostiky do vlastnictví jiné osoby za podmínky, že majetek bude přednostně nabídnut k odprodeji organizaci, která bude zajišťovat provoz RTG pracoviště na poliklinice Zahradníkova 2/8, a to za ceny stanovené Znaleckým posudkem č. 566-16-2013.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 
v z. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
1. náměstek primátora

 
 
 
 

Ověřovatelé:

MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.
JUDr. Robert Kerndl, v. r.

 
 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

 
V Brně dne 17. 7. 2013
Zapsala Marcela Marečková