Statutární město Brno
Rada města Brna

 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/109
konané dne 26. června 2013

 
 

Program:

101.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost Koncepce restrukturalizace dluhové služby společnosti - RM6/08304

1a.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna - RM6/08228

1b.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/025 - RM6/08333

1c.

Stanovení platu řediteli/ce příspěvkové organizace - RM6/08291

1d.

Přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace - RM6/08292

1e.

Jmenování a stanovení platu ředitelce Školní jídelny Brno, Horní 16, příspěvkové organizace - RM6/08292

1f.

Stanovení odměn ředitelkám ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské nám. 44 a ŠJ Brno, Horní 16 za 2. pololetí školního roku 2012/2013 - RM6/08190

1g.

Vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizace - RM6/08320

1h.

Vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace - RM6/08319

2.

Žádost městské části Brno-Žabovřesky o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na projekt Oranžové hřiště - RM6/08214

3.

Rozpočtové opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/08250

4.

Uplatnění finančního zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem - RM6/08220

5.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektů DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2013 a LEOŠ JANÁČEK A BRNO mezi Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a Turistickým informačním centrem města Brna, p. o. - RM6/08283

7.

Přesun v rozpočtu provozních výdajů OMI - rozpočtové opatření - RM6/08284

8.

Žádost o souhlas RMB se zpracování investičního záměru na akci: "Rekonstrukce komunikace Vinohrady" - RM6/08226

9.

Žádost o souhlas RMB se zpracování investičního záměru na akci: "Parkovací dům Panenská - komunikace" - RM6/08225

10.

Žádost o souhlas RMB se zpracování investičního záměru na akci: "Rekonstrukce Besední a Veselé" - RM6/08224

11.

Žádost o souhlas RMB se zpracování investičního záměru na akci: "Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz" - RM6/08223

13.

"Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla - úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem - Přístup do garáží JD" - výzva k podání nabídky - RM6/08294

16.

"Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti" - zahájení zadávacího řízení - RM6/08279

17.

"Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa" - zahájení zadávacího řízení - RM6/08251

23.

"Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno" - vzorová smlouva - dohoda o centralizovaném zadání veřejné zakázky - RM6/08217

24.

"Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva RM6/08252

25.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Sjednocení technické podpory licencí VMware" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/08253

26.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2.etapa" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o dílo s firmou GEOtest, a. s. - RM6/08297

27.

Veřejná zakázka malého rozsahu na studii "Propojení Pražákova - Heršpická Jihlavská"" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/08209

28.

"Sportovní areál, ZŠ a MŠ Zemědělská" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o dílo se společností SWIETELSKY stavební s. r. o. - RM6/08293

30.

"Brno, Minská - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společností Sweco Hydroprojekt a. s. - RM6/08322

31.

"Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 57 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/07871

32.

"Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 58 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/08238

34.

Bezúplatné užití ortofotomapy na území statutárního města Brna - podlicenční smlouva - RM6/08254

35.

Dohoda o užívání části velínu vodojemu Palacký vrch mezi statutárním městem Brnem - Městskou policií Brno a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - RM6/08184

36.

Návrh darování monitorovacího vrtu v k. ú. Vendolí z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví obce Vendolí - RM6/08118

37.

Jmenování zástupce statutárního města Brna a jeho náhradníka do komisí pro realizaci veřejných zakázek zajišťovaných společností Technické sítě Brno, akciová společnost - RM6/08181

38.

Zrušení části usnesení R6/094, schůze RMB konané dne 30. 1. 2013, bod 27 a odstranění 9 ks železobetonových stožárů na ul. Výzkumní v Brně-Soběšicích a jejich vyřazení z účetní evidence statutárního města Brna - RM6/08119

39.

Evropský týden mobility 2013 - RM6/08249

40.

Střednědobé výhledy finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru zdraví MMB na období 2014 - 2016 - RM6/08186

41.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Výměna prosklené fasády sportovní haly MORENDA, ul. Vídeňská 470/9 v Brně" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/08285

42.

Vyřazení movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkovým organizacím v působnosti OŠMT MMB - RM6/08221

43.

Smlouva o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Milanem Rumlerem - RM6/08296

44.

Smlouva o pronájmu nebytových prostor - informačního centra se zázemím (bývalé trafostanice) v objektu NKP hrad Špilberk v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/08302

45.

Dohoda o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizaci - RM6/08208

46.

"Neinvestiční dotace na činnost Jednotných kontaktních míst (JKM) zřizovaných podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb" - RM6/08272

47.

Zjednodušené podlimitní řízení "Koliště 19 - výměna zdroje chladu a fancoilových jednotek" - výzva k podání nabídky - RM6/08275

48.

Zjednodušení podlimitní řízení "Pekařská 36 - oprava fasády, výměna oken a dveří, oprava pavlačí" - výzva k podání nabídky - RM6/08276

49.

"Zadavatelská činnost při výběru dodavatele úklidové služby pro ostatní objekty, areály a pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" -zadání veřejné zakázky - RM6/08230

50.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností W.A.K. spol. s r. o. - RM6/08229

51.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Táborská 185 - výměna oken" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností PRAMOS, a. s. - RM6/08231

52.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Dominikánské nám. 3 - úprava výměníkové stanice" výběr nejvhodnější nabídky - smlouvy se společností TB - služby, s. r. o. - RM6/08232

53.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Husova 12 - stavební úpravy výměníkové stanice" výběr nejvhodnější nabídky - smlouva se společností MTc-stav, s. r. o. - RM6/08278

56.

Pronájem nebytového prostoru - místnosti č. 120 v objektu Starobrněnská 20, k. ú. Město Brno - RM6/08236

57.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6612033785 v objektu Starobrněnská 20 k. ú. Město Brno - RM6/08233

58.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Radnická 2 k. ú. Město Brno - RM6/08237

59.

Dodatky ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a smlouvě o nájmu movitého majetku s ČR - Úřad práce ČR, vše v objektu Koliště 19 - RM6/08305

60.

Uzavření plánovací smlouvy v souvislosti s návrhem projektu "Ubytovna včetně souvisejících staveb" v k. ú. Kníničky - RM6/08248

62.

Pronájem reklamních ploch na pozemku p. č. 833 k. ú. Veveří - RM6/08234

63.

Nájem bytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - RM6/08266

64.

Prodloužení doby nájmu bytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - RM6/08263

65.

Prodloužení doby nájmu bytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - RM6/08261

66.

Poskytnutí náhradního bytu xxxxxxxxx xxxxxxxx - RM6/08262

67.

Nájem sociálního bytu xxxxxxxx xxxxxxxxx - RM6/08260

68.

Nájem sociálního bytu xxxxxx xxxxxxxxxx - RM6/08259

69.

Dotace na regenerace panelových sídlišť v roce 2013 - RM6/8264

70.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Husovická 18 včetně pozemku - RM6/08267

71.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 32 včetně pozemků na základě opakované nabídky - Návrh na stanovením ceny - RM6/8265

72.

Záměr prodeje pozemku pod bytovým domem Kachlíková 2 v Brně, k. ú. Bystrc - RM6/08271

73.

Záměr prodeje pozemku pod bytovým domem Kursová 7 v Brně, k. ú. Bystrc - RM6/08268

74.

Záměr prodeje pozemků pod bytovým domem Ondrouškova 9, 11, 13 v Brně, k. ú. Bystrc - RM6/08269

75.

Záměr prodeje pozemku pod bytovým domem Teyschlova 20, 22, 24 v Brně, k. ú. Bystrc - RM6/08270

76.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 545/1 v k. ú. Kohoutovice v ul. Návrší Svobody a zřízení věcných břemen - RM6/08243

77.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1571/1 a p. č. 1492/1 v k. ú. Obřany při ul. Bílovická - RM6/08240

78.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 3125/165 a p. č. 4881 v k. ú. Řečkovice v ul. Hapalova, návrh na určení vlastnického práva k části pozemku p. č. 4881 v k. ú. Řečkovice a návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p. č. 3125/165 a p. č. 4881 v k. ú. Řečkovice - RM6/08242

79.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 579/1 v k. ú. Staré Brno z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - návrh změny usnesení - RM6/08245

80.

Návrh nabytí id. 1/2 pozemků p. č. 2502/2, 2502/3, 2502/4, 2502/5 v k. ú. Bystrc - RM6/08246

81.

Nabytí nemovitého majetku, stavby vrtané studny postavené na části pozemku p. č. 1533/1 v k. ú. Jundrov a svěření MC Brno-Jundrov - RM6/08247

82.

Záměr směny části pozemku p. č. 1034/1 za pozemek p. č. 1035/171 v k. ú. Ivanovice a zřízení věcného břemene - "obratiště V Kolíbkách" a řešení prodloužení komunikace U Křížku a návrh změny části usnesení Rady města Brna č. R6/057, bod č. 72. - RM6/08241

83.

Výpůjčka části pozemku p. č. 5301 v k. ú. Komín - RM6/08244

84.

Dispozice s částí pozemku p. č. 1958/1 v k. ú. Komín - RM6/08295

85.

Záměr pronájmu a budoucího prodeje pozemků v k. ú. Zábrdovice v lokalitě nároží Vlhká - Koliště - Cejl - RM6/08239

86.

Návrh pronájmu pozemku p. č. 2375/447, částí pozemků p. č. 2375/331, 2375/332, 2375/339 v k. ú. Žabovřesky - RM6/08303

87.

Pronájem částí pozemku p. č. 1691/47 v k. ú. Černovice - RM6/08280

88.

Pronájem částí pozemku p. č. 636/1 v k. ú. Obřany v ul. Hlaváčova a návrh dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 62 05 2 044 na pronájem části pozemku p. č. 671/4 a dodatků nájemních smluv č. 62 99 2 043 na pronájem části pozemku p. č. 670/2, č. 62 05 2 043 na pronájem části pozemku p. č. 669/3 a č. 0063110300126 na pronájem části pozemku p. č. 668/2, vše v k. ú. Obřany v ul. Hlaváčova - RM6/08282

89.

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na užívání budovy Staňkova čp. 386. č. or. 47 v k. ú. Ponava - RM6/08281

90.

Dohody o narovnání s občanským sdružením Rundenstein, o. s. - úpravy na pozemku p. č. 2 v k. ú. Husovice - RM6/08274

92.

Projekt Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná - manuál realizace projektu; zadání veřejné zakázky - RM6/08299

93.

Podlimitní veřejná zakázka na služby "Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/08307

94.

Projekt Biocentrum a biokoridor u Žebětínského potoka - ukončení administrace projektu - RM6/08298

95.

Projekt Vila Tugendhat - pověření vedoucího OIEF - RM6/08218

96.

Vyjádření statutárního města Brna k dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí "Parkovací dům Panenská - objekt optického kabelu, související úpravy vjezdů" v k. ú. Město Brno, MČ Brno-střed - RM6/08289

97.

Analýza změny finanční spoluúčasti na systém nakládání s komunálním odpadem - RM6/08206

98.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Úprava vyvolávacího systému Odboru dopravněsprávních činností v budově Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/08287

100.

Dodatky k Nájemním smlouvám o nájmu věcí movitých se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/08286

102.

"Zavedení služby tísňové péče pro seniory" - zrušení zadávacího řízení - RM6/08318

103.

Realizace "Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických Zařízeních" - návrh dalšího postupu - RM6/08301

6.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Dodávka služeb pro zavedení procesního řízení" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/08290

54.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "SR Mečová 3 - stavební úpravy objektu" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností PROJECT building s. r. o. - RM6/08277

55.

Návrh smlouvy o právu průchodu a průjezdu přes část pozemku p. č. 412/3 na pozemek p. č. 412/2, vše v k. ú. Tuřany, se SLUŽBA družstvo invalidů - RM6/08235

99.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Provádění stěhovacích prací pro Magistrát města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/08288

15.

"Centrální nákup mobilních hlasových a datových služeb pro statutární město Brno" - úprava zadání veřejné zakázky - RM6/08257

33.

"Poskytování mobilních hlasových služeb" - Dodatek č. 5 k rámcové smlouvě č. 33029017 - RM6/08256

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


 
Bod 101 byl projednán na začátku chůze před bodem 1a)
Body 6, 54, 55, 99, 15, 33 byly projednány na konci schůzi po bodě 103 v uvedeném pořadí


 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

12.

"Stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská" - výzva k podání nabídky - RM6/

14.

"Rozšíření a rozvoj systému GINIS" - výzva k podání nabídek - zadávací dokumentace - RM6/08255

18.

"Dopravní telematiky ve městě Brně - Blok 01" záměr zadání, předběžné oznámení, odůvodnění účelnosti veřejné zakázky - RM6/

19.

"Dopravní telematiky ve městě Brně - Blok 02" záměr zadání, předběžné oznámení, odůvodnění účelnosti veřejné zakázky - RM6/

20.

"Dopravní telematiky ve městě Brně - Blok 03" záměr zadání, předběžné oznámení, odůvodnění účelnosti veřejné zakázky - RM6/

21.

"Dopravní telematiky ve městě Brně - Blok 04" záměr zadání, předběžné oznámení, odůvodnění účelnosti veřejné zakázky - RM6/

22.

"Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno" - provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu - zastoupení zadavatele dle § 151 zákona o veřejných zakázkách - RM6/08216

29.

"Sportovní areál lokalita Hněvkovského" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společnostmi Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s. r. o., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. - účastníky sdružení "Areál Hněvkovského" - RM6/08273

61.

"Technická infrastruktura v lokalitě Tuřany-Holásky" - návrh smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy, návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí - RM6/

91.

Strategie projekty města Brna v kontextu nového programového období EU 2014+
- RM6/

104.

Změna ve složení Dozorčí rady Městského divadla Brno, příspěvkové organizace - RM6/08323

105.

Hodnocení účasti statutárního města Brna na veletrhu MIPIM 2013 a účast na MIPIM 2014 - RM6/08306

 

 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:

Ing. Oliver Pospíšil, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D.

 

101.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost Koncepce restrukturalizace dluhové služby společnosti - RM6/08304

Při projednávání bodu byli přítomni zástupci společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, dotazy členů RMB zodpověděl JUDr. Michal Chládek, předseda představenstva Technické sítě Brno, akciová společnosti. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost souhlasí s koncepcí restrukturalizace dluhové služby předložené představenstvem společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

1a.

Zpráva o podáních adresovaných Radě města Brna - RM6/08228

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných Radě města Brna a způsob jejich řešení.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

1b.

Úkoly uložené Radě města Brna zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/025 - RM6/08333

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB ukládá splnění úkolů vyplývajících z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/025 vedoucím pracovníkům:

1. Úkol č. Z6/025/06

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

***
RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB vydat "úplné znění" této vyhlášky.
***
úkol č. [R6/109/1b/01]
zodpovídá: vedoucí ORGO MMB [8]
termín: [2013-07-30]

2.Úkol č. Z6/025/15/01

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, rozsah a struktura rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2015 - 2019

***
RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit provádění prací na přípravě návrhu rozpočtu města Brna na rok 2014 v souladu se schváleným harmonogramem .
***
úkol č. [R6/109/1b/02]
zodpovídá: vedoucí ORF MMB [24]
termín: [dle harmonogramu]

3. Úkol č. Z6/025/15/02

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2014, rozsah a struktura rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2015 - 2019

***
RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit, ve spolupráci s orgány městských částí, provádění prací na přípravě rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2015 - 2019 v souladu se schváleným rozsahem a strukturou
***
úkol č. [R6/109/1b/03]
zodpovídá: vedoucí ORF MMB [24]
termín: [bezodkladně]

 
4. Úkol č. Z6/025/129

Záměr prodeje pozemku p. č. 758 k.ú. Černovice

***
RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění záměru zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č. [R6/109/1b/04]
zodpovídá: vedoucí BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

1c.

Stanovení platu řediteli/ce příspěvkové organizace - RM6/08291

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB stanoví v souladu s § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 7. 2013
- Ing. Zdence Čillíkové, ředitelce Domova pro seniory Nopova, příspěvková organizace,
- Ing. Rudolfu Nytlovi, řediteli Domova pro seniory Věstonická, příspěvková organizace,
plat ve výši uvedené v příloze č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

1d.

Přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace - RM6/08292

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje v souladu s § 122 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- Mgr. Rostislavu Koryčánkovi
odměnu za výkon funkce ředitele Domu umění města Brna, příspěvková organizace, k ocenění zvýšeného pracovního úsilí a osobního přínosu na výsledcích organizace za rok 2012, ve výši uvedené v příloze č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 
 
 

1e.

Jmenování a stanovení platu ředitelce Školní jídelny Brno, Horní 16, příspěvkové organizace - RM6/08292

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB jmenuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, § 166 odst. 2 a v souladu s čl. 59 Statutu města Brna, ke dni 1. 8. 2013 na místo ředitelky ŠJ Brno, Horní 16, Bc. Martu Mandincovou, na dobu šesti let.

2. RMB stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
s účinností k 1. 8. 2013
plat ředitelce Školní jídelny Brno, Horní 16, Bc. Martě Mandincové z důvodu jejího jmenování na místo ředitelky ŠJ Brno, Horní 16, dle přílohy č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace o výši stanoveného platu.
***
úkol č.: [R6/109/1e]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

1f.

Stanovení odměn ředitelkám ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské nám. 44 a ŠJ Brno, Horní 16 za 2. pololetí školního roku 2012/2013 - RM6/08190

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Brno, Bosonožské nám. 44, Mgr. Jarmile Habrové k 30. 6. 2013 a ředitelce ŠJ Brno, Horní 16, paní Jitce Hemalové k 31. 7. 2013 za 2. pololetí školního roku 2012/2013, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, v souladu s Nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení, dle přílohy č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem těchto odměn.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

1g.

Vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizace - RM6/08320

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace.

2. RMB schvaluje text inzerátu, který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

3. RMB jmenuje výběrovou komisi ve složení:
předseda komise:
- Ing. Jana Bohuňovská - náměstkyně primátora,

 
členové výběrové komise:
- Ludvík Kadlec - předseda Komise sociální a zdravotní RMB
- Bc. Miloslav Humpolíček - místopředseda Komise sociální a kulturní RMB
- doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen Komise sociální a zdravotní RMB
- Ing. Karel Doleža1- člen Komise sociální a zdravotní RMB
- Vladan Krásný - starosta MČ Brno-Starý Lískovec
- Ing. Vladimír Adam - vedoucí úseku sociálně-kulturního MMB
- Ing. Miroslav Foltýn - vedoucí Odboru sociální péče MMB
- Bc. Bohuslava Zámečníková - vedoucí Personálního oddělení MMB
- PhDr. Jarmila Daxnerová-Kvapilová - psycholog, hlas poradní.

Schváleno jednomyslně 9 členy.


 
 

1h.

Vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace - RM6/08319

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Hvězdárny a planetária Brno, příspěvková organizace.

2. RMB schvaluje text inzerátu, který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

3. RMB jmenuje výběrovou komisi ve složení:

předseda komise
- Bc. Roman Onderka MBA - primátor města Brna

členové výběrové komise:
- Ing. Jana Bohuňovská - náměstkyně primátora
- Ing. Stanislav Michalík - předseda Komise RMB pro kulturu
- Mgr. Vlastimil Volák - ředitel Techmania Science Center, o. p. s., Plzeň
- Mgr. Pavel Coufal - ředitel LABYRINT BOHEMIA o. p. s., provozovatel iQpark science center Liberec
- Mgr. Lukáš Richter - ředitel Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
- Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. - ředitel Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity
- Ing. Marcel Grün - ředitel, Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, příspěvková organizace
- PhDr. Viera Rusinková - vedoucí Odboru kultury MMB
- Bc. Bohuslava Zámečníková - vedoucí Personálního oddělení MMB, hlas poradní
- PhDr. Jarmila Daxnerová-Kvapilová - psycholog, hlas poradní.

Schváleno jednomyslně 9 členy.


 

2.

Žádost městské části Brno-Žabovřesky o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na projekt Oranžové hřiště - RM6/08214

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB souhlasí s podáním žádosti MČ Brno-Žabovřesky o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na projekt Oranžové hřiště pro rok 2013 a to bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2. RMB pověřuje starostu MČ Brno-Žabovřesky podpisem žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na projekt Oranžové hřiště pro rok 2013 a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

3.

Rozpočtové opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/08250

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 4.


RMB schvaluje na základě usnesení Z6/020. Zastupitelstva města Brna, bod 9.D.2, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných rozpočtů, dle přílohy č. 8 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

4.

Uplatnění finančního zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem - RM6/08220

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje
- uplatnění finančního zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nesprávným úředním postupem spočívajícím v nedodržení povinnosti vydat v řízení, vedeném u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 42C 92/93, rozhodnutí v přiměřené lhůtě vůči Ministerstvu spravedlnosti ČR;
- text výzvy k poskytnutí finančního zadostiučinění za nemajetkovou újmu, který tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

5.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektů DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2013 a LEOŠ JANÁČEK A BRNO mezi Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a Turistickým informačním centrem města Brna, p. o. - RM6/08283

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje
- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu DIVADELNÍ SVĚT BRNO 2013 ve výši 3.000.000,- Kč mezi Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a Turistickým informačním centrem města Brna, p. o., která tvoří přílohu č. 10a tohoto zápisu;

- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu LEOŠ JANÁČEK A BRNO ve výši 60.000,- Kč mezi Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a Turistickým informačním centrem města Brna, p. o., která tvoří přílohu č. 10b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

7.

Přesun v rozpočtu provozních výdajů OMI - rozpočtové opatření - RM6/08284

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu, z důvodu dopadu změny sazeb DPH od 1. 1. 2013 do rozpočtu provozních výdajů OMI.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

8.

Žádost o souhlas RMB se zpracování investičního záměru na akci: "Rekonstrukce komunikace Vinohrady" - RM6/08226

Bylo hlasováno bez rozpravy o pozměňujícím návrhu usnesení.


RMB nesouhlasí se zpracováním investičního záměru na akci: "Rekonstrukce komunikace Vinohrady" (MČ Brno-střed).

Schváleno jednomyslně 9 členy.


9.

Žádost o souhlas RMB se zpracování investičního záměru na akci: "Parkovací dům Panenská - komunikace" - RM6/08225

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci: "Parkovací dům Panenská - komunikace" (MČ Brno-střed).

Schváleno jednomyslně 9 členy.

10.

Žádost o souhlas RMB se zpracování investičního záměru na akci: "Rekonstrukce Besední a Veselé" - RM6/08224

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměňujícím návrhu usnesení.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci: "Rekonstrukce Besední a Veselé" - (MČ Brno-střed).

 
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

11.

Žádost o souhlas RMB se zpracování investičního záměru na akci: "Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz" - RM6/08223

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění v příloze materiálu.


RMB souhlasí se zpracováním investičního záměru na akci: "Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz" - (MČ Brno-střed).

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

13.

"Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla - úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem - Přístup do garáží JD" - výzva k podání nabídky - RM6/08294

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- výzvu k podání nabídky podle § 21 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), která tvoří přílohu č. 12a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 12b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB schvaluje

 • seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:


- FRAMA spol. s r. o., Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
- PROSTAVBY a. s., Zengrova 2, 615 00 Brno
- Tocháček spol. s r. o., Slovinská 36, 612 00 Brno
- KOMFORT a. s., Křenová 72, 602 00 Brno
- PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno
- TOPGEO BRNO, spol. s r. o., Olomoucká 1166/75, 627 00 Brno

3. RMB souhlasí
- s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle § 40 odst. 2) a 3) zákona;
- s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek.

4. RMB

 • jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:


členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - náměstek primátora
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. Karel Vlček - vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Dana Škarková - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

 • jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:


členové:
- Naděžda Křemečková - členka Zastupitelstva města Brna
- MgA. Jan Petr - provozně-výrobní náměstek ND Brno
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. Karel Vlček - vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Dana Škarková - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB

náhradníci:
- Jarmila Kouřilová - členka Zastupitelstva města Brna
- Zdeněk Weber - vedoucí správy budovy Janáčkova divadla
- Ing. arch. Radomír Kolomazník - vedoucí Oddělení přípravy a real. inž. staveb MMB
- Ing. Elena Škrabalová - referent Oddělení přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
- Ing. Jana Markelová - referent Oddělení přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/109/13/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R6/109/13/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

 
 
 
 
 
 
***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o případném prodloužení lhůty pro podání nabídek všem dodavatelům podle § 49 odst. 3) zákona a jeho uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/109/13/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

16.

"Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti" - zahájení zadávacího řízení - RM6/08279

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje

- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku - na stavební práce "Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení;
- údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 13a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 13b tohoto zápisu;
- odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 13c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB souhlasí
- s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle
§ 40 odst. 2) a 3) zákona;
- s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek;
- s účastí zástupce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod při jednání hodnotící komise.

3. RMB bere na vědomí možné zvýšení celkových rozpočtových nákladů na investiční akci cca o 1 mil. Kč.

4. RMB

 • jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. Karel Vlček - vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Hana Kocourková - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Jana Markelová - referent Oddělení přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
- Ing. Zdeněk Herodes - referent Oddělení přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

 • jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:


členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
- Jarmila Kouřilová - členka Zastupitelstva města Brna
- Ing. Libuše Nivnická - ředitelka Knihovny Jiřího Mahena v Brně
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Ol MMB
- Ing. Karel Vlček - vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Hana Kocourková - referent Oddělení přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

náhradníci:
- Mgr. Libor Šťástka - člen RMB
- Naděžda Křemečková - členka ZMB
- Ing. Irena Antošová -ved. útvaru ekonomicko-správní Knihovny Jiřího Mahena v Brně
- Ing. arch Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
- Ing. Zdeněk Herodes - referent Oddělení přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
- Ing. Jana Markelová - referent Oddělení přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky
- podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/109/16/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/109/16/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
T: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/109/16/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/109/16/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

17.

"Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa" - zahájení zadávacího řízení - RM6/08251

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku - na stavební práce "Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - III. etapa" v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení;

- údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce", který tvoří přílohu č. 14a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 14b tohoto zápisu;

- odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 14c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB souhlasí
- s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, nastanou-li skutečnosti podle
§ 40 odst. 2) a 3) zákona;
- s účastí nejvýše dvou pověřených zástupců každého uchazeče na jednání komise pro otevírání obálek;
- s účastí zástupce Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod při jednání hodnotící komise.

3. RMB

 • jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:


členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí Odboru investičního MMB
- Ing. Karel Vlček - vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Hana Kocourková - referent Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb OI MMB
- Ing. Jana Markelová - referent Oddělení přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
- Ing. Zdeněk Herodes - referent Oddělení přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

 • jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:


členové:
- Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora města Brna
- Jarmila Kouřilová - členka Zastupitelstva města Brna
- Mgr. Martin Jelínek - vedoucí OŠMT
- Ing. Jan Kaucký - vedoucí OI MMB
- Ing. Karel Vlček - vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb Ol MMB
- Ing. Jana Markelová - referent Oddělení přípravy a real. pozemních staveb OI MMB


náhradníci:
- Mgr. Libor Šťástka - člen RMB
- Naděžda Křemečková - členka ZMB
- Ing. Jiří Pustina - místostarosta MČ Brno-Vinohrady
- Ing. arch Radomír Kolomazník - vedoucí Odd. přípravy a real. inž. staveb OI MMB
- Hana Kocourková - referent Oddělení přípravy a real. pozemních staveb OI MMB
- Ing. Zdeněk Herodes - referent Oddělení přípravy a real. pozemních staveb OI MMB

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
- jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky
- podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (otevřeného řízení) prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.
***
úkol č.: [R6/109/17/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/109/17/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
T: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/109/17/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/109/17/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

23.

"Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno" - vzorová smlouva - dohoda o centralizovaném zadání veřejné zakázky - RM6/08217

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje vzorovou smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 15a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem smluv o centralizovaném zadání veřejné zakázky s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatel je statutární město Brno nebo jeho městské části a s obchodními společnostmi s majoritní majetkovou účastí statutárního města Brna, které projeví souhlas s účastí na veřejné zakázce "Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno".

3. RMB schvaluje vzorovou dohodu o centralizovaném zadání veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 15b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem dohod o centralizovaném zadání veřejné zakázky s Městskou policí Brno a s městskými částmi statutárního města Brna, které projeví souhlas s účastí na veřejné zakázce "Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno".

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

24.

"Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva RM6/08252

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá
- pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") "Zajištění technické podpory produktů Oracle Magistrátu města Brna" jako nejvhodnější nabídku společnosti Oracle Czech s. r. o., IČ: 61498483 se sídlem V Parku 2308/8, PSČ 148 00 Praha 4.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Oracle Czech s. r. o., IČ: 61498483 se sídlem V Parku 2308/8, PSČ 148 00 Praha 4, která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje
- Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora města Brna, podpisem této smlouvy;
- vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/109/24/01]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
T: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/109/24/02]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/109/24/03]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/109/24/04]

zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

 
 
 
***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/109/24/05]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/109/24/06]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
10. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/109/24/07]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

 
 
 

25.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Sjednocení technické podpory licencí VMware" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/08253

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Sjednocení technické podpory licencí VMware" jako nejvhodnější nabídku společnosti K-net Technical International Group, s. r. o., IČ 47916745, Antonínská 20, 602 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností K-net Technical International Group, s. r. o., IČ 47916745, Antonínská 20, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.

 
 
***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/109/25]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

26.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2.etapa" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o dílo s firmou GEOtest, a. s. - RM6/08297

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Sanace odvodňovacích vrtů Brno-Bystrc, 2.etapa" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti GEOtest, a. s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností GEOtest, a. s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/109/26]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

27.

Veřejná zakázka malého rozsahu na studii "Propojení Pražákova - Heršpická Jihlavská"" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/08209

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Propojení Pražákova - Heršpická - Jihlavská" jako nejvhodnější nabídku firmy PK OSSENDORF s. r. o, Tomešova 1, 602 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou PK OSSENDORF s. r. o, Tomešova 1, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

28.

"Sportovní areál, ZŠ a MŠ Zemědělská" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva o dílo se společností SWIETELSKY stavební s. r. o. - RM6/08293

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Sportovní areál, ZŠ a MŠ Zemědělská" jako nejvhodnější nabídku firmy SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno na zhotovení díla "Sportovní areál, ZŠ a MS Zemědělská", která tvoří přílohu č. 20 tohoto Zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje
- vedoucího Odboru investičního MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky";
- vedoucího Odboru investičního MMB podpisem smlouvy o dílo.

T: bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/109/28/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
T: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/109/28/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/109/28/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/109/28/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/109/28/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/109/28/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
10. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/109/28/07]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

30.

"Brno, Minská - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace" - projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společností Sweco Hydroprojekt a. s. - RM6/08322

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností Sweco Hydroprojekt a. s., odštěpný závod Brno, Minská 18, 616 00 Brno na projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby na investiční akci "Brno, Minská - rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace", který tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
T: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/109/30/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/109/30/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
T: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/109/30/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/109/30/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 

31.

"Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 57 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/07871

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 32.


1. RMB schvaluje dodatek č. 57 k mandátní smlouvě č. 5/2000 mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno, který tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 57 k mandátní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

32.

"Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 58 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/08238

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 58 k mandátní smlouvě č. 5/2000 mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1 a, 639 00 Brno, který tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 58 k mandátní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

34.

Bezúplatné užití ortofotomapy na území statutárního města Brna - podlicenční smlouva - RM6/08254

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje podlicenční smlouvu uzavíranou mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, jako poskytovatelem a statutárním městem Brnem, jako nabyvatelem, která tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 

35.

Dohoda o užívání části velínu vodojemu Palacký vrch mezi statutárním městem Brnem - Městskou policií Brno a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - RM6/08184

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. č.j. 140/010012/2013/ZVo ze dne 20. 5. 2013.

2. RMB souhlasí s umístěním základnové stanice radiokomunikačního systému Městskou policií Brno v části velínu vodojemu Palacký vrch inv. č. 07696 na pozemku p. č. 5522/3 k. ú. Žabovřesky ve vlastnictví statutárního města Brna a pronajatého společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

3. RMB schvaluje dohodu o užívání části velínu vodojemu Palacký vrch mezi statutárním městem Brnem - Městskou policií Brno a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., která tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje JUDr. Ing. Jaroslava Přikryla, BA, ředitele Městské policie Brno podpisem dohody o užívání části velínu vodojemu Palacký vrch mezi statutárním městem Brnem - Městskou policií Brno a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB informovat společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. o přijatém usnesení.
***
úkol č.: [R6/109/35]
zodpovídá: OTS MMB [39]
termín: [bezodkladně]

 
Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

36.

Návrh darování monitorovacího vrtu v k. ú. Vendolí z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví obce Vendolí - RM6/08118

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
- schválit darování monitorovacího vrtu "Vendolí - IV116/1" na pozemku p. č. 4378, ostatní plocha - ostatní komunikace, k. ú. Vendolí, z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví obce Vendolí, za podmínek darovací smlouvy;

- pověřit vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem darovací smlouvy mezi statutárním městem Brnem a obcí Vendolí.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

37.

Jmenování zástupce statutárního města Brna a jeho náhradníka do komisí pro realizaci veřejných zakázek zajišťovaných společností Technické sítě Brno, akciová společnost - RM6/08181

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB jmenuje Víta Blahu jako zástupce statutárního města Brna a jeho náhradníka Ladislava Macka do komisí pro realizaci veřejných zakázek zajišťovaných společností Technické sítě Brno, akciová společnost v období 07/2013 - 6/2014.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

38.

Zrušení části usnesení R6/094, schůze RMB konané dne 30. 1. 2013, bod 27 a odstranění 9 ks železobetonových stožárů na ul. Výzkumní v Brně-Soběšicích a jejich vyřazení z účetní evidence statutárního města Brna - RM6/08119

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB ruší část usnesení R6/094. schůze RMB konané dne 30. 1. 2013, bod 27, které zní:

"2. RMB schvaluje
- převedení dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví statutárního města Brna, tj. 9 ks železobetonových stožárů na ul. Výzkumní v Brně-Soběšicích v pořizovací ceně 170.000,- Kč z účetní a majetkové evidence statutárního města Brna do účetní a majetkové evidence MČ Brno-sever formou protokolu, který tvoří přílohu č. 22a tohoto zápisu,
- vynětí dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví statutárního města Brna, tj. 9 ks železobetonových stožárů na ul. Výzkumní v Brně-Soběšicích z nájmu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., dodatkem č. 856 k Nájemní a provozní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., který tvoří přílohu č. 22b tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje
- vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem protokolu o předání a převzetí dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví statutárního města Brna z účetní a majetkové evidence statutárního města Brna do účetní a majetkové evidence MČ Brno-sever,
- vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem dodatku č. 856 k Nájemní a provozní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s."


2. RMB bere na vědomí sdělení Městské části Brno-sever č. j. MCBSev/009166/13VED/Tom ze dne 3. 4. 2013 ve věci žádosti o převzetí železobetonových stožárů na ul. Výzkumní v Brně-Soběšicích.

3. RMB nesouhlasí s užíváním 4 ks železobetonových stožárů na pozemcích p. č. 688/4, p. č. 681/2 a p. č. 667/2 k. ú. Soběšice na ul. Výzkumní společností Telefónica 02 Czech Republic, a. s. (nyní Telefónica Czech Republic, a. s.) jako podnájemcem dle Smlouvy o podnájmu uzavřené 20. 4. 2010.

4. RMB schvaluje odstranění 9 ks železobetonových stožárů na ul. Výzkumní v Brně-Soběšicích, inv. č. 17858, PC 170.000 Kč, ZC 101.574 Kč, jako stavby dočasné ve smyslu § 2, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jejich vyřazení z účetní evidence statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 

39.

Evropský týden mobility 2013 - RM6/08249

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje připojení města Brna k Chartě Evropského týdne mobility 2013 zorganizováním týdne aktivit pro veřejnost, která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu.

***
2. RMB ukládá vedoucí Kanceláře Brno-Zdravé město MMB a vedoucímu Odboru dopravy MMB zajistit program akcí a propagaci Evropského týdne mobility 2013.
***
úkol č.: [R6/109/39]
zodpovídá: Kancelář Brno-Zdravé město MMB, OD [50,15]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 

40.

Střednědobé výhledy finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru zdraví MMB na období 2014 - 2016 - RM6/08186

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí Střednědobé výhledy finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru zdraví MMB na období 2014 - 2016:
- Sdružení zdravotnických zařízení II Brno. příspěvková organizace
- Centrum dětských odborných zdravotnických služeb Brno. příspěvková organizace
- Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace
- Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
- Úrazová nemocnice v Brně

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 

41.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Výměna prosklené fasády sportovní haly MORENDA, ul. Vídeňská 470/9 v Brně" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/08285

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Výměna prosklené fasády sportovní haly MORENDA, ul. Vídeňská 470/9 v Brně" jako nejvhodnější nabídku firmy AL-OK, spol. s r. o., Zákoutí 29, 616 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou AL-OK, spol. s r. o., Zákoutí 29, 616 00 Brno, která tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/109/41]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

42.

Vyřazení movitého majetku svěřeného k hospodaření příspěvkovým organizacím v působnosti OŠMT MMB - RM6/08221

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyřazení z účetní evidence a fyzickou likvidaci majetku

1) svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Domov mládeže JUVENTUS, který byl k datu zrušení organizace převeden do správy OŠMT MMB
- PC IBM x series 206 m, server, inv. č. 10022006493/0, sériové č. 8485ECY KDYL PG0, rok poř. 2006, poř. cena 67 864,- Kč

2) svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci Lázně města Brna
- travní traktor Hurricane HTE92, inv. č. 4.26331001, výr. č. 206941 F, rok poř. 2006, poř. cena 50 139,- Kč,
- bazénový vysavač Robotech, inv. č. 23 3 81001, výr. č. 215331, rok poř. 2003, poř. cena 244 151,30 Kč.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 
 

43.

Smlouva o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Milanem Rumlerem - RM6/08296

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 44.


1. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Milanem Rumlerem, která tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.


 
 

 

44.

Smlouva o pronájmu nebytových prostor - informačního centra se zázemím (bývalé trafostanice) v objektu NKP hrad Špilberk v Brně v k. ú. Město Brno - RM6/08302

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje pronájem nebytových prostor - informačního centra (bývalé trafostanice) v objektu při východním vstupu do areálu hradu Špilberk, Špilberk 1, Brno, č. p. 210, na pozemku p. č. 672/1, v k. ú. Město Brno o výměře 14,95 m² Turistickému informačnímu centru města Brna, příspěvkové organizaci, se sídlem Radnická 2-10 Brno, PSČ 658 78, IČ 001 01 460, za nájemné 7 475,- Kč/rok a za podmínek smlouvy o nájmu nebytových prostor, která tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem smlouvy o nájmu nebytových prostor.

Schváleno jednomyslně 7 členy.


 
 

45.

Dohoda o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizaci - RM6/08208

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Domova pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvkové organizaci, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Houssamem Najjar Dit Midani a žádost o skončení této smlouvy ke dni 30. 6. 2013.

2. RMB schvaluje dohodu o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 7212034726, uzavřenou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Houssamem Najjar Dit Midani, IČ 462 37 755 jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem této dohody.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

46.

"Neinvestiční dotace na činnost Jednotných kontaktních míst (JKM) zřizovaných podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb" - RM6/08272

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB
- schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu v předpokládané maximální výši 300 000,- Kč na činnost JKM na odboru ŽÚ MMB dle přílohy č. 31 tohoto zápisu;

- pověřuje vedoucí odboru ŽÚ MMB k podpisu žádosti o neinvestiční dotaci a všech souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

47.

Zjednodušené podlimitní řízení "Koliště 19 - výměna zdroje chladu a fancoilových jednotek" - výzva k podání nabídky - RM6/08275

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje
- výzvu k podání nabídky podle § 21 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, která tvoří přílohu č. 32a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 32b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2. RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:
- AB Klimatizace, s. r. o., Bráfova 9a, 616 00 Brno IČ 15549291
- AISECO s. r. o., Bednářova 400/26, 619 00 Brno IČ 27729109
- BRNOCL1MA spol. s r. o., Kosinová 2974/13, 612 00 Brno IČ 25578456
- KLIMASPOL. spol. s r. o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno IČ 46963073
- PERFEKT SERVIS spol. s r. o., Václavská 1, 603 00 Brno IČ 00569097

3. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek, která bude zároveň komisí hodnotící a posuzovat kvalifikaci ve složení:

členové:
- Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
- Petr Gabriel - vedoucí OSM
- JUDr. Helena Sýkorová - předsedkyně Kontrolního výboru ZMB
- Ing. Stanislav Michalík - předseda Komise RMB pro kulturu
- Ing. Vít Beran - člen ZMB

náhradníci:
- Naděžda Křemečková - členka ZMB
- Ing. Linda Wernischová - referent majetkové správy OSM
- Ing. Pavel Březa - člen ZMB
- Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
- Mgr. Martin Ander, Ph.D. - člen ZMB

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/109/47/01]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

 
***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R6/109/47/02]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

48.

Zjednodušení podlimitní řízení "Pekařská 36 - oprava fasády, výměna oken a dveří, oprava pavlačí" - výzva k podání nabídky - RM6/08276

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB schvaluje
- výzvu k podání nabídky podle § 21 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, která tvoří přílohu č. 33a tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 33b tohoto zápisu.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB

2. RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:
- EPIGEN spol. s r. o., Husitská 1762/8a, 612 00 Brno IČ 25349716
- MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno IČ 25538543
- PRESL s. r. o., Komárovská 663/3, 617 00 Brno IČ 26915791
- PSK Group, spol. s r. o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno IČ 25597710
- W.A.K. spol. s r. o., Hudcova 78b, 612 00 Brno IČ 18565832

3. RMB jmenuje komisi pro otevírám obálek, která bude zároveň komisí hodnotící a posuzovat kvalifikaci ve složení:

 
členové:
- Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
- Petr Gabriel - vedoucí OSM
- JUDr. Helena Sýkorová - předsedkyně Kontrolního výboru ZMB
- Ing. Stanislav Michalík - předseda Komise RMB pro kulturu
- Ing. Vít Beran - člen ZMB

náhradníci:
- Naděžda Křemečková - členka ZMB
- Ing. Linda Wernischová - referent majetkové správy OSM
- Ing. Pavel Březa - člen ZMB
- Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
- Mgr. Martin Ander, Ph.D. - člen ZMB

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/109/48/01]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

***
5. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
T: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R6/109/48/02]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

49.

"Zadavatelská činnost při výběru dodavatele úklidové služby pro ostatní objekty, areály a pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" -zadání veřejné zakázky - RM6/08230

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu "Zadavatelská činnost při výběru dodavatele úklidové služby pro ostatní objekty, areály a pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna, ve správě Odboru správy majetku" jako nejvhodnější nabídku společnosti WALLET s. r. o., Karlovo náměstí 14-15/292, 120 00 Praha 2.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností WALLET s. r. o., Karlovo náměstí 14-15/292, 120 00 Praha 2, která tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

50.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností W.A.K. spol. s r. o. - RM6/08229

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 51-53.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna" jako nejvhodnější nabídku společnosti W.A.K. spol. s r. o., Hudcova 78b, 612 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností W.A.K. spol. s r. o., Hudcova 78b, 612 00 Brno, která tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/109/50]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

51.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Táborská 185 - výměna oken" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností PRAMOS, a. s. - RM6/08231

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Táborská 185 - výměna oken" jako nejvhodnější nabídku společnosti PRAMOS, a. s., Brněnská 577, 691 76 Šitbořice.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností PRAMOS, a. s., Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, která tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu. Ověřená příloha j e uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

52.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Dominikánské nám. 3 - úprava výměníkové stanice" výběr nejvhodnější nabídky - smlouvy se společností TB - služby, s. r. o. - RM6/08232

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Dominikánské nám. 3 - úprava výměníkové stanice" jako nejvhodnější nabídku společnosti TB - služby, s. r. o., Janouškova la, 613 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností TB - služby, s. r. o., Janouškova 1 a, 613 00 Brno, která tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/109/52]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

53.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Husova 12 - stavební úpravy výměníkové stanice" výběr nejvhodnější nabídky - smlouva se společností MTc-stav, s. r. o. - RM6/08278

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Husova 12 - stavební úpravy výměníkové stanice" jako nejvhodnější nabídku společnosti MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností MTc-stav, s. r. o., Slunečná 4, 634 00 Brno, která tvoří přílohu č. 38 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

 
 
 
 
***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/109/53]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

56.

Pronájem nebytového prostoru - místnosti č. 120 v objektu Starobrněnská 20, k. ú. Město Brno - RM6/08236

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádosti o pronájem nebytových prostor - místnosti č. 120 v přízemí objektu Starobrněnská 20, k. ú. Město Brno
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, IČ: 70453209, Kobližná 34/13, 602 00 Brno
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, IČ: 67053114, Ondrouškova 861/4, 635 00 Brno

2. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Starobrněnská 20, celková plocha 41,29m² uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a jedním ze zájemců uvedených v pořadí jako nájemcem

1) xxxxxxxx xxxxxxxx, IČ: 70453209, Kobližná 34/13, 602 00 Brno
účel nájmu : galerie výtvarného umění
návrh nájemného : 400,-Kč/m2/měsíc, tj.4.800,-Kč/m²/rok, tj. 198.192,- Kč za rok


2) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx IČ: 67053114, Ondrouškova 861/4, 635 00 Brno
účel nájmu: prodejna s oblečením
návrh nájemného: 4.390,- Kč/m²/rok, tj. 181 264,- Kč/rok


která tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

57.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6612033785 v objektu Starobrněnská 20 k. ú. Město Brno - RM6/08233

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 58-59.


1. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Starobrněnská 20 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxx xxxxxxx, Dvorského 18a), 639 00 Brno a xxxxx xxxxxxxxx, Ondrouškova 4, 635 00 Brno jako nájemci, týkající se úpravy nájemného do doby nabytí právní moci kolaudačního souhlasu stavby "Starobrněnská 20 - stavební úpravy pro zřízení druhé únikové cesty" na 100,- Kč měsíčně, který tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

58.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Radnická 2 k. ú. Město Brno - RM6/08237

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Radnická 2 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Turistickým informačním centrem města Brna, příspěvkovou organizací, jako nájemcem, týkající se snížení výměry pronajímaných prostor o 43,27 m²,
celková výměra pronajatých prostor po změně: 722,34 m²

výše nájemného po změně: 205.521,- Kč za rok
který tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

59.

Dodatky ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a smlouvě o nájmu movitého majetku s ČR - Úřad práce ČR, vše v objektu Koliště 19 - RM6/08305

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost ČR - Úřadu práce České republiky o rozšíření předmětu nájmu o kanceláře č. 114+115 a č. 108 v objektu Koliště 19.

2. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Koliště 19 č. 6612033130 ze dne 13. 6. 2012, uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Českou republikou - Úřadem práce České republiky jako nájemcem, týkající se rozšíření předmětu nájmu o místnosti č. 108 a č. 114+115 ve 2. NP objektu o celkové výměře 46,05 m², který tvoří přílohu č. 42a tohoto zápisu.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor.

4. RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu movitého majetku v objektu Koliště 19 č. 5312033090 ze dne 13. 6. 2012, uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Českou republikou - Úřadem práce České republiky jako nájemcem, týkající se rozšíření předmětu nájmu o techniku, která se nachází v místnostech č. 108 a č. 114-115, který tvoří přílohu č. 42b tohoto zápisu. Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

5. RMB pověřuje vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu movitého majetku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

60.

Uzavření plánovací smlouvy v souvislosti s návrhem projektu "Ubytovna včetně souvisejících staveb" v k. ú. Kníničky - RM6/08248

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- žádost investora pana Petra Hirta o uzavření plánovací smlouvy ze dne 13. 6. 2012
- žádost o zpětvzetí žádosti ze dne 9. 10. 2012 a podání nové žádosti ze dne 16. 11. 2012
- stanovisko Zastupitelstva Městské části Brno-Kníničky ze dne 10. 9. 2012 - nesouhlas s uzavřením plánovací smlouvy potvrzené dne 27. 3. 2013.

2. RMB schvaluje plánovací smlouvu mezi statutárním městem Brnem a investorem panem Petrem Hirtem, jejímž předmětem je vybudování kanalizační stoky kanalizace splaškové pro veřejnou potřebu DN 300, která bude napojena na stávající kanalizaci splaškovou pro veřejnou potřebu DN 500, a to v souvislosti s projektem "Ubytovna včetně souvisejících staveb" v k. ú. Kníničky.
Plánovací smlouva tvoří přílohu č. 43 tohoto zápisu a ověřené přílohy, které jsou nedílnou součástí plánovací smlouvy s panem Petrem Hirtem, jsou pro obsáhlost uloženy na Majetkovém odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 

62.

Pronájem reklamních ploch na pozemku p. č. 833 k. ú. Veveří - RM6/08234

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- žádosti

 • Věroslava Kučírka, IČ: 75408318, Mojmírovo nám.2, 612 00 Brno
 • Daniely Matějkové, IČ: 86589458, Kloboučnická 1438/18,140 00 Praha
 • Reakce s.r.o. IČ: 26882931, Ke Klínku 1313, 662 02 Předklášteří
 • BTCentrum s. r.o., IČ: 28308654, Rostislavovo nám.6, 612 00 Brno
 • Ing. Arch. Davida Halíře, IČ: 01678582, sídl. Svobody 3569/70, 796 01 Prostějov

o pronájem reklamních ploch na pozemku p.č. 833 k. ú.Veveří

- návrh Ing. Ondřeje Žižky zrušit nabídku pronájmu reklamních ploch.

2. RMB schvaluje smlouvu o nájmu 8 ks reklamních ploch o výměře jedné plochy 12,96 m², nacházejících se na oplocení na pozemku p.č. 833 k. ú. Veveří uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a jedním ze zájemců uvedených v pořadí jako nájemcem

- Reakce s. r. o., IČ: 26882931, Ke Klínku 1313, 666 02 Předklášteří
navrhované nájemné: 6.400,- Kč /měsíc, tj. 76.800,- Kč ročně za 8 ks ploch

-Ing. arch. David Halíř, IČ: 01678582, sídl.Svobody 33569/70, 796 01 Prostějov
navrhované nájemné: 5.000,- Kč/měsíc, tj. 60.000,- Kč ročně za 8 ks ploch

- VěrosIav Kučírek, IČ: 75405318, Mojmírovo nám.2, 612 00 Brno
navrhované nájemné: 4.100,- Kč/měsíc, tj. 49.200,- Kč ročně za 8 ks ploch

- Daniela Matějková, IČ 86589458, Kloboučnická 1438/18, Praha 4
navrhované nájemné: 39.360,-Kč ročně za 8 ks ploch

- BTCentrum s.r.o., IČ: 28308654, Rostislavovo nám.6, 612 00 Brno
Navrhované nájemné: 1.600,- Kč/měsíc, tj. 19.200,- Kč ročně za 8 ks ploch,

která tvoří přílohu č. 44 toho zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu s vybraným zájemcem dle pořadí výše uvedeného.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

63.

Nájem bytu xxxxxx xxxxxxxxx - RM6/08266

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem bytu 1+kk č.47 v domě Jabloňová 22 xxxxxxxx xxxxxxx, studentce doktorandského studia VUT Brno, na dobu určitou - na 2 roky, za nájemné ve výši 61,08 Kč/m²/měsíc a za podm&#$08nek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 45 tohoto zápisu a za podmínky, že ke dni uzavření nájemní smlouvy bude splňovat podmínky nař. vl. č. 146/2003 Sb. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/109/63]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

64.

Prodloužení doby nájmu bytu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - RM6/08263

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 65.

1. RMB schvaluje prodloužení doby nájmu bytu 1+kk č. 4 v domě Tržní 2 v Brně xxxxxx xxxxxxxxxxx o 2 roky.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/109/64]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

65.

Prodloužení doby nájmu bytu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - RM6/08261

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje prodloužení doby nájmu 3pokojového bytu č. 12 v domě Jakubské nám. 2 v Brně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do 30. 6. 2015.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/109/65]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

66.

Poskytnutí náhradního bytu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - RM6/08262

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje nájem 2pokojového bytu č. l1 v domě Francouzská 64 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytem Brno, Bratislavská 39, jako bytu náhradního - na dobu určitou - po dobu stavebních úprav domu Bratislavská 39 v Brně, nejdéle do 28. 2. 2015 a za nájemné ve výši 75,91 Kč/m²/měsíc, zvyšované k 1.7. každoročně o míru inflace.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/109/66]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

67.

Nájem sociálního bytu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - RM6/08260

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 68.


1. RMB schvaluje ve smyslu čl. 8 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a Přílohy č. l těchto Pravidel nájem 2+kk pokojového bytu č. 203 v domě Mendlovo nám. 14 v Brně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, bytem Brno, Václavská 18a, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 46 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/109/67]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

68.

Nájem sociálního bytu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - RM6/08259

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje ve smyslu čl. 8 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a Přílohy č. l těchto Pravidel nájem 2+kk pokojového bytu č. 201 v domě Mendlovo nám. 14 v Brně xxxxxxxxx xxxxxxx, bytem Brno, Ondrouškova 9, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 47 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/109/68]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

69.

Dotace na regenerace panelových sídlišť v roce 2013 - RM6/8264

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí přiznání dotace v roce 2013 z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora regenerace panelových sídlišť" na regenerace panelových sídlišť v městských částech Brno-Bohunice a Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

2. RMB schvaluje otevření zvláštních běžných účtů určených výhradně pro čerpání výdajů státního rozpočtu u pobočky banky stanovené v Pokynu k nastavení rozpočtového limitu pro akce vedené pod identifikačním číslem EDS:
117D512003462 - RPS Brno-Bohunice - VII.etapa,
117D512003463 - RPS Brno-Řečkovice - VI.etapa.

3. RMB pověřuje starostu městské části Brno-Bohunice a starostu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora podpisem smluv o zřízení účtů a všemi úkony souvisejícími s nakládáním s těmito účty v souladu s plnými mocemi, které tvoří přílohy č. 48 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

70.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Husovická 18 včetně pozemku - RM6/08267

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Husovická 18, č. p. 902, postavený na pozemku p. č. 604, a pozemky
- p. č. 604 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 500 m²
- p. č. 605/1 - zahrada, o výměře 95 m²

v k. ú. Husovice, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

71.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 32 včetně pozemků na základě opakované nabídky - Návrh na stanovením ceny - RM6/8265

Bylo hlasováno po kratší rozpravě. Pro návrh usnesení nikdo nehlasoval, nikdo nebyl proti, 5 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.


 
 

72.

Záměr prodeje pozemku pod bytovým domem Kachlíková 2 v Brně, k. ú. Bystrc - RM6/08271

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálů společně s body 73 až 75 - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 
 

73.

Záměr prodeje pozemku pod bytovým domem Kursová 7 v Brně, k. ú. Bystrc - RM6/08268

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 
 
 

74.

Záměr prodeje pozemků pod bytovým domem Ondrouškova 9, 11, 13 v Brně, k. ú. Bystrc - RM6/08269

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 
 
 

75.

Záměr prodeje pozemku pod bytovým domem Teyschlova 20, 22, 24 v Brně, k. ú. Bystrc - RM6/08270

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 

76.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 545/1 v k. ú. Kohoutovice v ul. Návrší Svobody a zřízení věcných břemen - RM6/08243

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 77 až 78.


RMB souhlasí se záměrem prodeje částí pozemku
- p. č. 545/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 164 m²

v k. ú. Kohoutovice (část o výměře 52 m² a část o výměře 112 m²).


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

77.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1571/1 a p. č. 1492/1 v k. ú. Obřany při ul. Bílovická - RM6/08240

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem prodeje částí pozemků:
- p. č. 1492/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 9 m²

- p. č. 1571/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 38 m²

v k. ú. Obřany.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

78.

Záměr prodeje částí pozemků p. č. 3125/165 a p. č. 4881 v k. ú. Řečkovice v ul. Hapalova, návrh na určení vlastnického práva k části pozemku p. č. 4881 v k. ú. Řečkovice a návrh svěření majetku města MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, pozemků p. č. 3125/165 a p. č. 4881 v k. ú. Řečkovice - RM6/08242

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- dopis právního zástupce manželů xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ze dne 17. 4. 2013

 • námitka vydržení vlastnického práva k části pozemku p. č. 4881 v k. ú. Řečkovice o výměře 111 m², dopis manželů xxxxxxxxxxxx ze dne 21. 3. 20Í2 a dopis jejich právního zástupce, Mgr. Ondřeje Víta ze dne 9. 2. 2012 označený "Problematika prodeje p. č. 108/10"
 • zpochybnění vlastnictví statutárního města Brna k části pozemku p. č. 4881 v k. ú. Řečkovice;

- "Záznam zjednání ve věci žádosti manželů xxxxxxxxxxxx o uznání vlastnického práva k části pozemku p. č. 4881 v k. ú. Řečkovice konaného dne 8. 12. 2011 na Majetkovém odboru MMB."

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje částí pozemků:
- p. č. 3125/165 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m²

- p. č. 4881 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 70 m²
(část o výměře 23 m², část o výměře 34 m² a část o výměře 13 m² ), vše v k. ú. Řečkovice.

3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
- nesouhlasit s uznáním vlastnického práva manželů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k části pozemku p. č. 4881 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 111 m² v k. ú. Řečkovice;

- schválit MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora svěření pozemků:
p. č. 3125/165 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o v&#$06měře 2.165 m²

p. č. 4881 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 791 m²

vše v k. ú. Řečkovice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 99 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

79.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 579/1 v k. ú. Staré Brno z majetku ČR - Státní pozemkový úřad - návrh změny usnesení - RM6/08245

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 80.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení Z4/027. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 13. 9. 2005, bod č. 71, které zní:

"ZMB schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku
- p. č. 579 - zahrada, o výměře cca 450 m²

z celkové výměry 642 m²

v k. ú. Staré Brno
z majetku ČR - Pozemkový fond ČR, do vlastnictví statutárního města Brna za stanovených podmínek, které tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení."


takto:

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 579/1 - zahrada, o výměře 270 m²

dle geometrického plánu č.744-1/2005 ze dne 5. 12. 2005
v k. ú. Staré Brno, z majetku ČR - Státní pozemkový úřad, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

80.

Návrh nabytí id. 1/2 pozemků p. č. 2502/2, 2502/3, 2502/4, 2502/5 v k. ú. Bystrc - RM6/08246

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí spoluvlastnického podílu na pozemcích
- p. č. 2502/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 47 m²

- p. č. 2502/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 15 m²

- p. č. 2502/4 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 46 m²
- p. č. 2502/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 2 m²

vše v k. ú. Bystrc
ve výši id. ½ z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 66 775,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

81.

Nabytí nemovitého majetku, stavby vrtané studny postavené na části pozemku p. č. 1533/1 v k. ú. Jundrov a svěření MC Brno-Jundrov - RM6/08247

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí
- nabytí stavby vrtané studny postavené na části pozemku p. č. 1533/1 v k. ú. Jundrov do majetku statutárního města Brna;
- že dle čl. 75, odst. 4, písm. f) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, je stavba vrtané studny postavená na části pozemku p. č. 1533/1 v k. ú. Jundrov, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, svěřena MČ Brno - Jundrov dnem přijetí oznamovací povinnosti Radou města Brna v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, vedený jako doplněk č. 98 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

82.

Záměr směny části pozemku p. č. 1034/1 za pozemek p. č. 1035/171 v k. ú. Ivanovice a zřízení věcného břemene - "obratiště V Kolíbkách" a řešení prodloužení komunikace U Křížku a návrh změny části usnesení Rady města Brna č. R6/057, bod č. 72. - RM6/08241

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


1. RMB bere na vědomí
- dopis xxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 11. 5. 2012 - žádost vlastníků RD a spoluvlastníků pozemků v k.ú. Ivanovice, včetně zkolaudované stavby účelové komunikace v ul. V Kolíbkách, o realizaci směny části pozemku p. č. 1034/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna, na které je postaveno obratiště účelové komunikace V Kolíbkách za pozemek p. č. 1035/171 - orná půda v k. ú. Ivanovice ve spoluvlastnictví vlastníků RD v ul. V Kolíbkách;
- návrh dopravního řešení komunikace U Křížku dle vyjádření Odboru dopravy MMB ze dne 11. 2. 2013.

2. RMB souhlasí se změnou části usnesení Rady města Brna č. R6/057. konané dne 14. 3. 2012, bod č. 72, které zní:

"1. RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doručený MMB dne 30. 4. 2010 - žádost spoluvlastníků pozemků p. č. 347/3, p. č. 1033/4, p. č. 1033/32, p. č. 1033/36, p. č. 1033/37 a p. č. 1033/80 v k. ú. Ivanovice, včetně zkolaudované stavby účelové komunikace na pozemcích p. č. 1034/1, p. č. 1033/4, p. č. 347/3, p. č. 1033/3, p. č. 1034/2 a p. č. 345/2 v k. ú. Ivanovice, o prodej části pozemku p. č. 1034/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 113 m² v k.  ú. Ivanovice, na které je postaveno obratiště účelové komunikace V Kolíbkách.

2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje a pronájmu části pozemku p. č. 1034/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 113 m² v k. ú. Ivanovice pod obratištěm účelové komunikace Kolíbkách.

3. RMB souhlasí s podáním žaloby na neoprávněnost stavby v souladu s ustanovením § 135 c zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, s návrhem přikázat stavbu účelové komunikace na části pozemku p. č. 1034/1 v k. ú. Ivanovice pod obratištěm v ul. V Kolíbkách do vlastnictví statutárního města Brna."


v odst. 3 takto :

RMB
- souhlasí se záměrem směny části pozemku p. č. 1034/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 60 m² v k. ú. Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna, pod částí obratiště účelové komunikace V Kolíbkách.

- doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu části pozemku p. č. 1034/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 60 m² v k. ú. Ivanovice ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p. č. 1035/171 - orná půda, o výměře 168 m² v k. ú. Ivanovice ve spoluvlastnictví vlastníků RD a spoluvlastníků pozemků v ul. V Kolíbkách v k.ú. Ivanovice, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, na LV č. 1455,
bez doplatku směny
a zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu DN 100, oddílných kanalizačních stok, dešťové kanalizační stoky DN 300 a splaškové kanalizační stoky DN 300, s omezením činnosti v ochranných pásmech na části pozemku p. č. 1034/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Ivanovice, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. a za podmínek směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene,

- pro případ, že ve lhůtě do konce měsíce září 2013 nedojde k uzavření směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, souhlasí s podáním žaloby na neoprávněnost stavby v souladu s ustanovením § 135 c zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, s návrhem přikázat stavbu účelové komunikace na části pozemku p. č. 1034/1 v k. ú. Ivanovice pod obratištěm v ul. V Kolíbkách do vlastnictví statutárního města Brna.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

83.

Výpůjčka části pozemku p. č. 5301 v k. ú. Komín - RM6/08244

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje výpůjčku části pozemku:
- p. č. 5301 - lesní pozemek, o výměře 177 m²

v k. ú. Komín
České republice - Ministerstvu obrany, za podmínek smlouvy o výpůjčce, která tvoří přílohu č. 49 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

84.

Dispozice s částí pozemku p. č. 1958/1 v k. ú. Komín - RM6/08295

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí
- žádost xxxxxxx xxxxxx ze dne 17. 5. 2012 o zřízení věcného břemene práva průchodu a průjezdu přes část pozemku p. č. 1958/1 o výměře 99 m² v k. ú. Komín k nemovitostem v jeho vlastnictví: pozemkům p. č. 433, 434/3 a budově č. e. 652 na pozemku p. č. 433 vše v k.ú. Komín se sdělením, že upřednostňuje odkup uvedené části pozemku p. č. 1958/1 v k. ú. Komín;
- skutečnost, že Rada města Brna na své R6/034. schůzi konané dne 10. 8. 2011 mj. vzala na vědomí žádost xxxxxxxxx xxxxxx o prodej části pozemku p. č. 1958/1 trvalý travní porost o výměře 99 m² v k. ú. Komín ze dne 23. 9. 2010 a nesouhlasila se záměrem prodeje části pozemku p. č. 1958/1 v k. ú. Komín;
- přípisy právního zástupce zájemce xxxxxxxx xxxxx ze dne 10. 10. 2012, ze dne 7. 3. 2013 a ze dne 2. 4. 2013 ve věci žádosti jeho klienta o zřízení věcného břemene;
- právní rozbor ve věci požadovaného zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu přes pozemek v k. ú. Komín (lokalita Miranka) ze dne 10. 5. 2013.

2. RMB nesouhlasí se zřízením věcného břemene práva průchodu a průjezdu přes část pozemku p.č. 1958/1 o výměře 99 m v k.ú. Komín.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

85.

Záměr pronájmu a budoucího prodeje pozemků v k. ú. Zábrdovice v lokalitě nároží Vlhká - Koliště - Cejl - RM6/08239

Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 87 až 90.


1. RMB bere na vědomí přípis společnosti CERE Invest Edison Center s. r. o. ze dne 19. 4. 2013 - žádost o uzavření dodatku ke smlouvě, jehož předmětem by bylo prodloužení termínu stanoveného pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a stanovení povinnosti k úhradě smluvní pokuty ve výši 300.000,- Kč.

2. RMB souhlasí se záměrem pronájmu a budoucího prodeje pozemků:
- p. č. 633/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 154 m²

- p. č. 633/3 - ostatní plocha, jin&#$07 plocha, o výměře 18 m²
- p. č. 633/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 133 m²
- p. č. 633/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 146 m²

- p. č. 647 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²
- p. č. 648 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 20 m²
- p. č. 649/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 70 m²

- p. č. 652/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 253 m²
- p. č. 652/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 58 m²
- p. č. 652/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 127 m²

- p. č. 681 - zastavěná plocha a nádvo&#$04í, o výměře 34 m²
- části p. č. 679 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m²
- p. č. 675/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m²

vše v k. ú. Zábrdovice.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

86.

Návrh pronájmu pozemku p. č. 2375/447, částí pozemků p. č. 2375/331, 2375/332, 2375/339 v k. ú. Žabovřesky - RM6/08303

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.


1. RMB bere na vědomí
- dopis společnosti M E D I S P O L , spol. s r. o. ze dne 23. 4. 2013, kterým se vyjadřuje k zaslaným podmínkám nájemní smlouvy, ke správě zeleně na Makovského náměstí a navrhuje nájemné za pozemek p. č. 2375/447, části pozemků p. č. 2375/331, 2375/332, 2375/339 o celkové výměře 74 m² v k. ú. Žabovřesky ve výši 1,- Kč/rok.
- dopis Městské části Brno-Žabovřesky ze dne 6. 5. 2013, kterým se vyjadřuje k pronájmu pozemků p. č. 2375/447, p. č. 2375/331, 2375/332, 2375/339 v k. ú. Žabovřesky z hlediska prováděné správy.

2. RMB schvaluje pronájem pozemků:
- p. č. 2375/447 - ostatatní plocha, o výměře 32 m²
- části p.č. 2375/331 - ostatní plocha, o výměře 19 m²
- části p.č. 2375/332 - ostatní plocha, o výměře 19 m²

- části p.č. 2375/339 - ostatní plocha, o výměře 4 m²

vše v k.ú. Žabovřesky
společnosti M E D I S P O L , spol. s r.o. za dohodnuté nájemné ve výši 1,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 50 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 
 

87.

Pronájem částí pozemku p. č. 1691/47 v k. ú. Černovice - RM6/08280

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem

a) části pozemku p. č. 1691/47 - zahrada, o výměře 318 m² v k. ú. Černovice Robertu Pavézkovi za dohodnuté nájemné 3.816,- Kč/rok;

b) &#$03ásti pozemku p. č. 1691/47 - zahrada, o výměře 225 m² v k. ú. Černovice Evě Sloukové za dohodnuté nájemné 2.700,- Kč/rok

a za podmínek nájemních smluv, které tvoří přílohu č. 51 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

88.

Pronájem částí pozemku p. č. 636/1 v k. ú. Obřany v ul. Hlaváčova a návrh dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 62 05 2 044 na pronájem části pozemku p. č. 671/4 a dodatků nájemních smluv č. 62 99 2 043 na pronájem části pozemku p. č. 670/2, č. 62 05 2 043 na pronájem části pozemku p. č. 669/3 a č. 0063110300126 na pronájem části pozemku p. č. 668/2, vše v k. ú. Obřany v ul. Hlaváčova - RM6/08282

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje
a) dodatek č. 2 nájemní smlouvy č. 62 05 2 044 ze dne 4. 7. 2005 na pronájem části pozemku p. č. 671/4 - orná půda, o výměře 247 m² v k. ú. Obřany xxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou cenu 1.235,- Kč/rok (5,- Kč/m²/rok), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, na základě kterého se předmět nájmu rozšiřuje o část pozemku p. č. 636/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 119 m² v k. ú. Obřany, dochází ke změně na straně nájemců na manžele xxxxxxxx xxxxxxxxxx a cena za pronájem částí pozemků:
- p. č. 671/4 - orná půda, o výměře 247 m²
- p. č. 636/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 119 m²

vše v k. ú. Obřany, o celkové v&#$06měře 366 m², činí 4.623,- Kč/rok,

dodatek č. 2 nájemní smlouvy č. 62 05 2 044 tvoří přílohu č. 52a tohoto zápisu;

b) dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 62 99 2 043 ze dne 17. 12. 1999 na pronájem pozemku p. č. 670/2 - orná půda, o výměře 86 m² v k. ú. Obřany xxxxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou cenu 344,- Kč/rok (4,- Kč/m²/rok), na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou, na základě kterého se předmět nájmu rozšiřuje o část pozemku p. č. 636/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 15 m² v k. ú. Obřany, namísto celého pozemku p. č. 670/2 v k. ú. Obřany se v souladu s oplocením pronajímá jeho část o výměře 65 m², dochází ke změně na straně nájemce na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výpovědní lhůta činí tři měsíce a cena za pronájem:
- části pozemku p. č. 670/2 - orná půda, o výměře 65 m²
- části pozemku p. č. 636/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 15 m²

vše v k. ú. Obřany, o celkové v&#$06měře 80 m², činí 960,- Kč/rok,

dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 62 99 2 043 tvoří přílohu č. 52b tohoto zápisu;

c) dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 62 05 2 043 ze dne 1. 7. 2005 na pronájem části pozemku p. č. 669/3 - zahrada, o výměře 32 m² v k. ú. Obřany xxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 128,- Kč/rok (4,-Kč/m²/rok), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, na základě kterého se předmět nájmu rozšiřuje o část pozemku p. č. 636/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m² v k. ú. Obřany a cena za pronájem částí pozemků:
- p. č. 669/3 - zahrada, o výměře 32 m²
- p. č. 636/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 8 m²

vše v k. ú. Obřany, o celkové výměře 40 m², činí 480,- Kč/rok,
dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 62 05 2 043 tvoří přílohu č. 52c tohoto zápisu;

d) dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 0063110300126 ze dne 10. 2. 2011 na pronájem části pozemku p. č. 668/2 - orná půda, o výměře 24 m² v k. ú. Obřany manželům xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 120,- Kč/rok (5,- Kč/m²/rok), na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, na základě kterého cena za pronájem části pozemku p. č. 668/2 orná půda, o výměře 24 m² v k. ú. Obřany činí 288,- Kč/rok, dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 0063110300126 tvoří přílohu č. 52d tohoto zápisu;

e) pronájem části pozemku p. č. 636/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m² v k. ú. Obřany xxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou cenu 48,- Kč/rok;

f) pronájem části pozemku p. č. 636/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m² v k. ú. Obřany xxxxxxxx xxxxxxxxxx za dohodnutou cenu 276,-Kč/rok;

g) pronájem části pozemku p. č. 636/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 42 m² v k. ú. Obřany xxxxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou cenu 1.890,- Kč/rok, a za podmínek nájemních smluv, které tvoří přílohu č. 52e tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

89.

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na užívání budovy Staňkova čp. 386. č. or. 47 v k. ú. Ponava - RM6/08281

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB bere na vědomí žádost Diecézní charity Brno o prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2014 obsaženou v přípise ze dne 16. 5. 2013.

2. RMB schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 2. 1993 mezi Městem Brnem a Diecézní charitou Brno ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2012, jejímž předmětem je užívání budovy Staňkova čp. 386, č. or. 47 postavené na pozemku p. č. 473, vše v k. ú. Ponava jehož obsahem je prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2014.
Dodatek č. 2 tvoří přílohu č. 53 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 
 

90.

Dohody o narovnání s občanským sdružením Rundenstein, o. s. - úpravy na pozemku p. č. 2 v k. ú. Husovice - RM6/08274

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě II.

1. RMB bere na vědomí skutečnost, že:

 • ÚMČ Brno-sever, odborem stavebním je vedeno řízení o odstranění terénních úprav na pozemku p.č. 2 v k. ú. Husovice tyto terénní úpravy byly realizovány občanským sdružením Rundenstein, o. s. z prostředků poskytnutých občanskému sdružení Rundenstein, o. s. statutárním městem Brnem na základě smlouvy č. 0072110902835 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Brna na dílčí projekt programu prevence kriminality v Brně v roce 2011, uzavřené dne 24. 5. 2011 mezi statutárním městem Brnem a Rundenstein, o. s.;

 • MČ Brno-sever souhlasí s převzetím terénních úprav a mobiliáře na pozemku p. č. 2 v k. ú. Husovice do správy MČ Brno-sever poté, co je město Brno na základě dohody o narovnání nabude od Rundenstein, o. s.

 • Biskupství brněnské, obč. sdružení Parky Husovice, ÚMČ - OŽPMH Brno-sever požadují terénní úpravy a mobiliář z p. č. 2 v k. ú. Husovice odstranit a pozemek vrátit do původního stavu (parková úprava), OPP MMB nesouhlasí s provedením stavby, OŽP MMB doporučuje uvést plochu do původního stavu.


2. RMB nesouhlasí s narovnáním vzájemných vztahů s občanským sdružením Rundenstein, o. s. formou dohody o narovnání.

***
3. RMB ukládá MO informovat ÚMČ Brno-sever, odbor stavební, který vede řízení o odstranění terénních úprav na pozemku p.č. 2 v k. ú. Husovice, o této skutečnosti.
***
úkol č.: [R6/109/90]
zodpovídá: MO MMB [32]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

92.

Projekt Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná - manuál realizace projektu; zadání veřejné zakázky - RM6/08299

Bylo hlasováno bez rozpravy.

1. RMB bere na vědomí registrační list Státního fondu životního prostředí ČR na akci "Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná", který tvoří přílohu č. 54a tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB schvaluje manuál realizace projektu "Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná", který tvoří přílohu č. 54 b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB schvaluje
- výzvu k podání nabídky podle § 21 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), která tvoří přílohu č. 54c tohoto zápisu;
- zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 54d tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

4. RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:

- Kaisler s. r. o., Měřičkova 48, 621 00 Brno, IČ: 25523406
- Kavyl, spol. s r. o., Mohelno 563, 675 75, IČ: 49975358
- GREEN PROJECT s. r. o., Dobřejovická 194,25 243 Praha, IČ: 27195783
- Ing. Jiří Vrbas, Nádražní 155, 664 08 Blažovice, IČ: 42316065
- OK GARDEN s. r. o., Sládkovičova 1233/21,142 00 Praha 4, IČ: 27571297
- Petr Vykrut - zahradní služby, U Haldy 1616/68, 700 30 Ostrava, IČ: 47165006

5. RMB souhlasí
- s přiměřeným prodloužením lhůty pro podání nabídek, pokud na stanou okolnosti předvídané ust. § 40 odst. 2 a 3 zákona
- s účastí zástupců Státního fondu životního prostředí ČR najednáních hodnotící komise
- s účastí maximálně dvou zástupců každého uchazeče na otevírání obálek s nabídkami.

6. RMB pověřuje Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB,
- administrací zadávacího řízení na realizaci akce "Realizace skladebných částí územního systému ekologické stability - biokoridory Bosonožský hájek a K ulici Dlážděná"
- podpisem případných dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

7. RMB

 • jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:


členové:
- Mgr. Radek Řeřicha - vedoucí OIEF
- Mgr. Radim Gold - vedoucí Referátu právně-ekonomického OIEF
- Mgr. Jan Beneš - projektový manažer EU OIEF

náhradníci:
Ing. Ivan Hloušek - vedoucí Implementační projektové jednotky OIEF
Mgr. Veronika Maxová - právník OIEF
Ing. Vladislav Koudelík - projektový manažer EU OIEF

 • jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:


 
 
členové:
- Naděžda Křemečková - členka ZMB
- Ing. Olga Nováková - vedoucí ÚRM
- Mgr. Radek Řeřicha - vedoucí OIEF
- Mgr. Radim Gold - vedoucí Referátu právně-ekonomického OIEF
- Ing. Jozef Kasala - ředitel VZMB, p. o.

náhradníci:
- Ladislav Macek - náměstek primátora pro oblast rozvoje města
- Ing. Martin Vaněček - vedoucí OŽP
- Mgr. Jan Beneš - projektový manažer EU OIEF
- Mgr. Veronika Maxova - právník OIEF
- Ing. Lucie Loutocká - zaměstnanec VZMB, p. o.

***
8. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/109/92/01]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R6/109/92/02]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

 
Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 

93.

Podlimitní veřejná zakázka na služby "Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/08307

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská jako nejvhodnější nabídku uchazeče GREEN PROJECT s. r. o., Dobřejovická 194, Průhonice 25243, IČ: 27195783.

 
 
 
***
2. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/109/93/01]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

3. RMB schvaluje
- smlouvu mezi statutárním městem Brnem a GREEN PROJECT s. r. o., Dobřejovická 194, Průhonice 25243, IČ: 27195783 na veřejnou zakázku Výsadba izolační zeleně - Žarošická, Jedovnická, Novolíšeňská zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona, která tvoří přílohu č. 55 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4. RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB
- podpisem výše uvedené smlouvy o dílo, a to bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání
námitek dle § 110 odst. 4, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona;
- podpisem formuláře oznámení o zadání zakázky.

***
5. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře oznámení o zadání zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/109/93/02]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

***
6. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/109/93/03]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
7. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/109/93/04]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

 
***
8. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
Termín: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/109/93/05]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
9. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
Termín: v termínu stanoveném zákonem
***
úkol č.: [R6/109/93/06]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
10. RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/109/93/07]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 
 

94.

Projekt Biocentrum a biokoridor u Žebětínského potoka - ukončení administrace projektu - RM6/08298

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I.


1. RMB schvaluje ukončení administrace projektu bez nároku na dotaci z prostředků OPŽP ČR.

2. RMB pověřuje Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání se Státním fondem životního prostředí za účelem ukončení registrace projektu.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 
 

95.

Projekt Vila Tugendhat - pověření vedoucího OIEF - RM6/08218

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Řeřicha, vedoucí Oddělení implementace evropských fond MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 
 

96.

Vyjádření statutárního města Brna k dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí "Parkovací dům Panenská - objekt optického kabelu, související úpravy vjezdů" v k. ú. Město Brno, MČ Brno-střed - RM6/08289

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí "Parkovací dům Panenská - objekt optického kabelu, související úpravy vjezdů" v k.ú. Město Brno, MČ Brno-střed, které tvoří přílohu č. 56 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

97.

Analýza změny finanční spoluúčasti na systém nakládání s komunálním odpadem - RM6/08206

Bylo hlasováno bez rozpravy o pozměněném návrhu usnesení.


RMB bere na vědomí předloženou analýzu "Poplatku za komunální odpad".

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

98.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku "Úprava vyvolávacího systému Odboru dopravněsprávních činností v budově Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/08287

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku "Úprava vyvolávacího systému Odboru dopravněsprávních činností v budově Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno" jako nejvhodnější nabídku společnosti Kadlec - elektronika, s. r. o., Hviezdoslavova 1335/55e, 627 00 Brno.

2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností Kadlec - elektronika, s. r. o., Hviezdoslavova 1335/55e, 627 00 Brno, která tvoří přílohu č. 57 tohoto zápisu Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

100.

Dodatky k Nájemním smlouvám o nájmu věcí movitých se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/08286

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje

- dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě o nájmu věcí movitých ze dne 13. 8. 2009, uzavíraný mezi společností Brněnské komunikace a. s. jako pronajímatelem a statutárním městem Brnem jako nájemcem, který tvoří přílohu č. 58a tohoto zápisu;

- dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě o nájmu věcí movitých ze dne 24. 11. 2010, uzavíraný mezi společností Brněnské komunikace a.s. jako pronajímatelem a statutárním městem Brnem jako nájemcem, který tvoří přílohu č. 58b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

102.

"Zavedení služby tísňové péče pro seniory" - zrušení zadávacího řízení - RM6/08318

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB ruší zadávací řízení dle § 21 odst.1 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na veřejnou zakázku "Zavedení služby tísňové péče pro seniory" dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/109/102]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

103.

Realizace "Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických Zařízeních" - návrh dalšího postupu - RM6/08301

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1. RMB schvaluje další postup při realizaci "Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních" tak, jak je uvedeno v příloze č. 59 tohoto zápisu .

***
1. RMB ukládá vedoucí Odboru zdraví MMB ve spolupráci s vedením Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, p. o. a Centra dětských odborných zdravotnických služeb Brno, p. o. zajistit plnění schváleného dalšího postupu při realizaci "Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních".
T : postupně od září 2013 do konce roku 2013
***
úkol č.: [R6/109/103]
zodpovídá: OZ MMB [19]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

6.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Dodávka služeb pro zavedení procesního řízení" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva - RM6/08290

Dotazy členů RMB zodpověděl JUDr. Obrlík, vedoucí Úseku organizačního MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 
 

54.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "SR Mečová 3 - stavební úpravy objektu" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností PROJECT building s. r. o. - RM6/08277

Dotazy členů RMB zodpověděl Petr Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 
 

55.

Návrh smlouvy o právu průchodu a průjezdu přes část pozemku p. č. 412/3 na pozemek p. č. 412/2, vše v k. ú. Tuřany, se SLUŽBA družstvo invalidů - RM6/08235

Dotazy členů RMB zodpověděl Petr Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 
 
 

99.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Provádění stěhovacích prací pro Magistrát města Brna" - výběr nejvhodnější nabídky - smlouva - RM6/08288

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Radim Sedláček, referent výběrových řízení Odboru vnitřních věcí MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku "Provádění stěhovacích prací pro Magistrát města Brna" jako nejvhodnější nabídku firmy Luděk Bureš, Novoměstská 1392/27, 621 00 Brno.

2. RMB schvaluje rámcovou smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou Luděk Bureš, Novoměstská 1392/27, 621 00 Brno, která tvoří přílohu č. 60 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3. RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem této smlouvy.

***
4. RMB ukládá vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/109/99]
zodpovídá: OVV MMB [22]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 

15.

"Centrální nákup mobilních hlasových a datových služeb pro statutární město Brno" - úprava zadání veřejné zakázky - RM6/08257

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Jaromír Emmer, vedoucí Odboru městské informatiky MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o předloženém doplňujícím materiálu.


1. RMB schvaluje

- prodloužení lhůty pro podání nabídek do 14. 8. 2013;

- údaje obsažené v opravném formuláři "Oznámení o zakázce", veřejné zakázky na služby "Centrální nákup mobilních hlasových a datových služeb pro statutární město Brno", který tvoří přílohu č. 61 tohoto zápisu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem formuláře "Oznámení o zakázce".

 
***
3. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění dodatečné informace o úpravě zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/109/15/01]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

 
 
 
***
4. RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění změny lhůty pro podání nabídek prostřednictvím opravného formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
***
úkol č.: [R6/109/15/02]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

33.

"Poskytování mobilních hlasových služeb" - Dodatek č. 5 k rámcové smlouvě č. 33029017 - RM6/08256

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Jaromír Emmer, vedoucí Odboru městské informatiky. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1. RMB schvaluje dodatek č. 5 k rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb č. 33029017, uzavřené dne 6. 3. 2002 mezi statutárním městem Brnem a společností Eurotel Praha, spol. s r. o. (nyní Telefónica Czech Republic, a. s.), IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, který tvoří přílohu č. 62 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2. RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora města Brna, podpisem dodatku č. 5 k rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


Informativní zpráva o přípravě Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje na léta 2014-2020

Informativní zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti OŠMT MMB za rok 2012

Vyhodnocení Návrhu Strategií restrukturalizace společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost - informativní zpráva

 
 
 
 
 
 

Přehled nepřijatých usnesení:

71.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 32 včetně pozemků na základě opakované nabídky - Návrh na stanovením ceny - RM6/8265


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
- schválit záměr prodeje bytového domu Merhautova 32, č. p. 443, postaveného na pozemku p. č. 329, a pozemků
p. č. 329 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 455 m²
p. č. 330 - zahrada, o výměře 38 m²

v k. ú. Zábrdovice, město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob;

- stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 9.733.675,- Kč s tím, že

 • kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;
 • úhrada nákladů na opravy nemovitosti dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje bude kupujícímu poskytnuta pouze za podmínky, že provede výměnu stávajících oken v bytovém domě Merhautova 32 za okna se vzduchovou neprůzvučností min. 38 dB.

 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 
Ověřovatelé:

JUDr. Robert Kerndl, v. r.
MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.

 
 
 
V Brně dne 27. 6. 2013
Zapsala Lenka Kadlecová