Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/106
konané dne 5. června 2013

 

 

 

Program:

1a.

Program zasedání ZMB č. Z6/025 - RM6/08182

1b.

Úprava platu osobě pověřené zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele/ky Národního divadla Brno, příspěvková organizace - RM6/08142

2.

Záměr prodeje, pronájmu pozemků p. č. 4215, 4220, 4403, 4408, 4412, 4416, 4421 v k. ú. Komín - RM6/08086

3.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2317/1 v k. ú. Komín - RM6/08087

4.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost - činnost a hospodaření společnosti za rok 2012, roční účetní závěrka, rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2012 a určení auditora - RM6/07926

5.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost; Zkratka: SAKO Brno, a. s. - činnost a hospodaření společnosti za rok 2012, určení auditora společnosti pro rok 2013 - RM6/07944

6.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost; Zkratka: SAKO Brno, a. s. - změna stanov společnosti - RM6/07945

7.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/08088

8.

Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2014-2019 - RM6/08100

9.

"Přezkoumání hospodaření - audit statutárního města Brna za roky 2013, 2014 a 2015" - smlouvy - RM6/08013

10.

Návrh na uzavření soudního smíru s paní xxxxx xxxxxxxxxxx - RM6/08012

11.

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje - RM6/08075

12.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 7/2012 - RM6/08072

13.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2011 - RM6/08071

14.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek - RM6/08073

15.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2011, Požární řád města Brna - RM6/08076

16.

Návrh na přejmenování komunikace, návrh na pojmenování stávajících ulic a pojmenování nové lávky, vše na území města Brna - RM6/08074

17.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/08046

18.

Návrh dohody o narovnání jako řešení duplicitního zápisu vlastnického práva k pozemkům p. č. 6265/14, 6266/36, 6266/59, 6266/60, 6266/65, 6266/105, 6268/4, 6268/14, 6276/28 a 6288/6 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08041

19.

Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p. č. 468/11, 468/17 s 471/27 v k. ú. Černá Pole - návrh na změnu usnesení - RM6/07955

20.

Návrh nabytí pozemku p. č. 453/26, 453/34, 453/36 a 1122/12, vše v k. ú. Ivanovice - RM6/08003

21.

Návrh nabytí pozemku p. č. 327/3 v k. ú. Kníničky - RM6/08005

22.

Návrh nabytí pozemku p. č. 611/3 v k. ú. Královo Pole - RM6/08004

23.

Návrh nabytí pozemku p. č. 436/23 v k. ú. Mokrá Hora - RM6/08002

24.

Návrh nabytí pozemku p. č. 76/2 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08024

25.

Návrh nabytí pozemků p. č. 4859/2 a 4862/2 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08023

26.

Návrh nabytí pozemků p. č. 76/4 a 144/3 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08025

27.

Návrh nabytí pozemku p. č. 142/2 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08026

28.

Návrh nabytí pozemku p. č. 64/1 a p. č. 64/2 k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08028

29.

Návrh nabytí pozemku p. č. 123/2 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08029

31.

Návrh nabytí pozemků p. č. 76/3 a 140/2 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08031

32.

Návrh nabytí pozemku p. č. 138/3 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08032

33.

Návrh nabytí pozemku p. č. 122/2 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08033

34.

Návrh nabytí pozemku p. č. 13/3 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08034

35.

Návrh nabytí pozemků p. č. 4857/2, 4858, 4860 a 4861 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08035

36.

Návrh nabytí pozemků p. č. 148/18, 148/27, 151/2, 151/4, 4840/4, 4840/37, 4840/57, 4847/8, 4847/10, 4847/18 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08036

37.

Návrh nabytí pozemků p. č. 4847/23 a 4872/177 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08037

38.

Návrh nabytí pozemku p. č. 150/2 a 4866/3 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08038

39.

Návrh nabytí pozemku p. č. 126/3 v k. ů. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08039

41.

Návrh nabytí pozemku p. č. 4840/122 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" a návrh uzavření dohody o narovnání pro uhrazení náhrady za užívání pozemků p. č. 944/14, 5149/11, 5149/49, 5149/49, 5149/50, 5149/60 a 5093/12 v k. ú. Žabovřesky - RM6/08042

42.

Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. ½ k pozemkům p. č. 6266/40, 6266/46, 6266/48, 6268/16 a 6288/1 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno,, VMO Žabovřeská I" - RM6/08027

43.

Návrh nabytí pozemku p. č. PK 902/1 díl 2. v k. ú. Řečkovice pro stavbu "Brno Vránova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - RM6/08045

44.

Návrh nabytí pozemku p. č. 7623/89 v k. ú. Židenice - RM6/08091

45.

Návrh nabytí pozemků p. č. 6625/67, 7623/194, 7623/196, 7623/202, 9149/42, 9151/6 v k. ú. Židenice - RM6/08092

46.

Návrh nabytí pozemku p. č. 6646/8 v k. ú. Líšeň - RM6/08106

47.

Návrh nabytí id. 6/180 pozemků p. č. 4096/8, 4104/3, 4109/3, 4109/7, 4111/2, 4112/2 vše v k. ú. Komín - RM6/08105

48.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 45/5 a 45/7 v k. ú. Brněnské Ivanovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM - RM6/08089

49.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1413/13 a 1413/15 v k. ú. Stránice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna návrh změny přílohy č. 73 bodu 102 usnesení Z5/033 ZMB - RM6/08085

50.

Záměr nabytí části pozemku p. č. 1664/107 v k. ú. Starý Lískovec při ul. Jemelkova a Bítešská - návrh zrušení nebo změny usnesení Z5/026. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 23. 6. 2009, bod č. 107 - RM6/08084

51.

Nabídka předkupního práva k id. 17/24 pozemků p. č. 2565/2 a p. č. 2565/3 v k. ú. Bohunice - RM6/08099

52.

Návrh darování části pozemku p. č. 2831 v k. ú. Černovice do vlastnictví Jihomoravského kraje - RM6/08114

53.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p. č. 1336 v k. ú. Zábrdovice - RM6/08107

54.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 2857, k. ú. Černá Pole - Záměr prodeje pozemku p. č. 2857, k. ú. Černá Pole - RM6/08060

55.

Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, bytového domu č. pop. 376 na ul. Francouzská 42 a pozemků p. č. 162 a 163, vše k. ú. Zábrdovice - RM6/08061

56.

Návrh prodeje pozemku p. č. 1688/49 v k. ú. Jundrov - RM6/08090

57.

Návrh prodeje části pozemku p .č. 141/1 v k. ú. Slatina - RM6/08110

58.

Prodej budovy č. e. 1135 na pozemku p. č. 1770 a pozemku p. č. 1770 vše v k. ú. Bystrc - RM6/08109

59.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Brožíkova 17 včetně pozemku - RM6/08051

60.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Dobrovského 7 včetně pozemku - RM6/08050

61.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Dobrovského 9 včetně pozemku - RM6/08052

62.

Návrh prodeje nemovitosti - bytový dům Dobrovského 88 bez pozemku - RM6/08049

63.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Helfertova 37/Jugoslávská 40 včetně pozemku - RM6/08053

64.

Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Palackého tř. 5, 7, 7a včetně pozemků - RM6/08054

65.

Záměr prodeje bytového domu Mathonova 28 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny po nepřijetí opakované nabídky - RM6/08062

66.

Záměr prodeje bytového domu Fišova 19 včetně pozemku - Návrh na stanovení ceny - Návrh na změnu části usnesení RMB č. R6/091, bod č. 27 - Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z6/021, bod č. 27 - RM6/08055

67.

Záměr prodeje domovního celku Fišova 21, 23, 25 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny - Návrh na změnu usnesení RMB č. R6/094, bod č. 97 - RM6/08067

68.

Návrh změny seznamů bytových domů prodávaných dle Pravidel prodeje - RM6/08066

70.

Nájem sociálního bytu xxxxxx xxxxxxx - RM6/08020

71.

Žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o snížení nájemného v objektu Anenská 10 k. ú. Staré Brno - RM6/08009

72.

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 66082036 - prodloužení doby nájmu prostor v budově Žerotínovo nám. 6, č. p. 533 na pozemku p. č. 345/1, k. ú. Veveří - RM6/08010

73.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti - Letohrádku Mitrovských, Veletržní 19 - RM6/08017

74.

Návrh "Metodiky pro postup při odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům nebo stavbám za účelem realizace veřejně prospěšných staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření, jejichž stavebníkem nebo investorem je statutární město Brno" - RM6/08113

75.

Podání žaloby na náhradu škody způsobené zatečením v objektu Křenová 20 - RM6/08133

77.

Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - předběžné oznámení a zahájení zadávacího řízení - RM6/08019

78.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Údržba pozemků v k. ú. Pisárky a v areálu Pisárecká 11" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností PRESL s. r. o. - RM6/08006

79.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Údržba pozemků - malé vodní toky - Ponávka" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností KAVYL, spol. s r. o. - RM6/08007

80.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "ZŠ Palackého 70 - výměna osvětlení učeben" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva s xxxxxx xxxxxxxx - RM6/08008

81.

Delegování zástupce města do hodnotící komise v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Realizace stavebních úprav kina SCALA" zadávané Masarykovou univerzitou - RM6/08070

82.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - červen 2013 - RM6/08080

83.

Projekt Nákup nízkopodlažních kloubových trolejbusů pro MHD v Brně - souhlas s podáním žádosti o dotaci - RM6/08081

84.

Projekt Obnova vozového parku drážních vozidel - nákup tramvají - souhlas s podáním žádosti o dotaci - RM6/08082

85.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa - žádost o dotaci - RM6/08101

86.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Brno Ph.D. talent" - smlouva o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob - RM6/08078

87.

Nový Územní plán města Brna - návrh dalšího postupu pořizování - RM6/08083

88.

Vyjádření statutárního města Brna k návrhu změny č. 2 Územního plánu obce Moravské Knínice - RM6/07972

89.

Vyjádření statutárního města Brna k dokumentaci pro územní řízení "OC TESCO BRNO DORNYCH - rekonstrukce a přístavba obchodního domu a navazující novostavba", ul. Dornych, k. ú. Trnitá, MČ Brno-střed - RM6/08044

90.

Návrh Protokolu č. 47 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/07999

91.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 353/6 v k. ú. Město Brno - RM6/0800

92.

Návrh na svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, objektu na ul. Obřanská č. pop. 260/č. or. 7 postaveného na pozemku p. č. 289 a pozemků p. č. 289 a 293, vše v k.ú. Maloměřice - RM6/08047

93.

Úhrada bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání id 1/4 pozemku p. č. 4418/2 v k. ú. Řečkovice ( ZŠ Novoměstská) v majetku ČR - ÚZSVM - RM6/08011

94.

Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci OŠMT MMB - RM6/08094

95.

Návrh rozpočtového opatření - odvod z investičního fondu p. o. Lázně města Brna, navýšení neinvestičního příspěvku Lázním města Brna a zapojení do rozpočtu OŠMT MMB - RM6/08095

96.

Změny výše neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2013 - návrh rozpočtových opatření - RM6/08097

97.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/08146

98.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví - návrh rozpočtového opatření - RM6/08147

99.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2013 - RM6/08141

100.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2013 - II. kolo - RM6/08140

101.

Schválení pojistné smlouvy mezi Českou pojišťovnou a. s. a statutárním městem Brnem na pojištění movitých věcí - automatizovaných externích defibrilátorů včetně skříněk v nichž jsou uloženy - RM6/08021

102.

Uzavření smluv o umístění automatizovaných externích defibrilátorů včetně skříněk na objektech jiného vlastníka, mezi statutárním městem Brnem a vlastníky objektů - RM6/08096

103.

Uzavření smluv o umístění a užívání automatizovaných externích defibrilátorů - vnitřních - RM6/08048

104.

Smlouva o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a UPIRA s. r. o. - RM6/08022

105.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek - RM6/08098

106.

Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci k projektu "Moravian Science Centre Brno" - RM6/08132

107.

Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na podporu mládežnických družstev Občanského sdružení FC ZBROJOVKA BRNO pro rok 2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/08145

108.

"Revitalizace městských parků, II. etapa - park Koliště" - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společnostmi FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. a Dopravní stavby Brno, s. r. o., zvýšení celkových rozpočtových nákladů - RM6/08137

109.

Odpověď na "PETICI PARK KRAVÍ HORA" - RM6/08148

111.

"Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno" -vzorové smlouvy - RM6/08134

112.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská" -smlouva o dílo na projekt změny stavby - RM6/08167

113.

Návrh na delegování zástupce statutárního města Brna na valnou hromadu společnosti KORDIS JMK, a. s. - RM6/08187

110.

Žádost Městského divadla Brno, příspěvkové organizace, o souhlas s pořízením nákladního automobilu, motorového tahače, formou smlouvy o nájmu s právem koupě - RM6/08139

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


 

Bod 110 byl projednán po bodě 113.


 
 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

30.

Návrh nabytí pozemků p. č. 4840/133 a 4840/104 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08030

40.

Návrh nabytí pozemku p. č. 4840/124 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08040

69.

Žádost MČ Brno-střed o možnost použití zisku z VHČ bytového hospodářství na jiný účel než je uvedeno v čl. 76, odst. 51 Statutu města Brna - RM6/08059

76.

Dům s pečovatelskou službou Mlýnská - předběžné oznámení a zahájení zadávacího řízení - RM6/08018

 

 
 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Bc. Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

 
 

 
 
 
 
 

1a.

Program zasedání ZMB č. Z6/025 - RM6/08182

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o změnách v programu zasedání ZMB č. Z6/025.


1. RMB bere na vědomí "Předběžný program" zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/025 konaného od 18. 6. 2013.

***
2. RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB:

 • zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB

 • předložit Svolání ZMB s takto upraveným programem zasedání ZMB primátorovi města Brna k podpisu .
  ***
  úkol č.: [R6/106/1a]
  zodpovídá: ORGO MMB [8]
  termín: [2013-06-07]

  3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit takto upravený program zasedání.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
 • 1b.

  Úprava platu osobě pověřené zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele/ky Národního divadla Brno, příspěvková organizace - RM6/08142

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB stanoví v souladu s § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 7. 2013 po dobu zastupování dočasně neobsazené funkce ředitele/ky Národního divadla Brno, příspěvková organizace,
  - MgA. Janu Petrovi, osobní příplatek ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   

  2.

  Záměr prodeje, pronájmu pozemků p. č. 4215, 4220, 4403, 4408, 4412, 4416, 4421 v k. ú. Komín - RM6/08086

  Dotazy členů RMB zodpověděli Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB a Ing. Josef Dvořák, starosta MČ Brno-Komín. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě II.


  1. RMB bere na vědomí žádosti fyzických osob evidované MO MMB o prodej nebo pronájem pozemků p. č. 4215, 4220, 4403, 4408, 4412, 4416, 4421 v k. ú. Komín k užívání jako předzahrádky k přízemním bytům ve vlastnictví zájemců.

  2. RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků:
  - p. č. 4215 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 32 m²

  - p. č. 4220 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 29 m²

  - p. č. 4403 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 42 m²

  - p. č. 4408 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 33 m²

  - p. č. 4412 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 29 m²

  - p. č. 4416 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 25 m²

  - p. č. 4421 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 25 m²

  vše v k. ú. Komín

  3. RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků:
  - p. č. 4215 ostatní plocha, zeleň, o výměře 32 m²

  - p. č. 4220 ostatní plocha, zeleň, o výměře 29 m²

  - p. č. 4403 ostatní plocha, zeleň, o výměře 42 m²

  - p. č. 4408 ostatní plocha, zeleň, o výměře 33 m²

  - p. č. 4412 ostatní plocha, zeleň, o výměře 29 m²

  - p. č. 4416 ostatní plocha, zeleň, o výměře 25 m²

  - p. č. 4421 ostatní plocha, zeleň, o výměře 25 m²

  vše v k. ú. Komín za nájemné ve výši 70,- Kč/m ²/rok.


  Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, 1 člen byl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

   
   

  3.

  Záměr prodeje části pozemku p. č. 2317/1 v k. ú. Komín - RM6/08087

  Dotazy členů RMB zodpověděli Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB a Ing. Josef Dvořák, starosta MČ Brno-Komín. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 11 členů.


   
   

  4.

  Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost - činnost a hospodaření společnosti za rok 2012, roční účetní závěrka, rozdělení zisku z hospodaření společnosti za rok 2012 a určení auditora - RM6/07926

  Při projednávání bodu byli přítomni zástupci společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost a dotazy členům RMB zodpověděl JUDr. Michal Chládek, předseda představenstva. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o doplněném návrhu usnesení..


  1. RMB v působnosti valné hromady společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost

  • bere na vědomí

  Výroční zprávu společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012 včetně zprávy auditora, zprávy dozorčí rady, zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou;

  • schvaluje

  - roční účetní závěrku společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost za rok 2012
  - rozdělení zisku společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost za rok 2012;

  • určuje

  jako auditora společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost na rok 2014 společnost Ekonofin, s. r. o., se sídlem Vlhká 14, 602 00 Brno, IČ 269 21 847, č. osvědčení KAČR 497;

  • pověřuje

  primátora města Brna vydat "Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady" v souladu s přijatým usnesením.

  Výroční zpráva společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost za rok 2012 a rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost za rok
  2012 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  ***
  2. RMB v působnosti valné hromady společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, ukládá představenstvu zpracovat a předložit koncepci restrukturalizace dluhové služby společnosti.
  ***
  úkol č.: [R6/106/04]
  zodpovídá: TSB, a. s. [98]
  termín: [2013-06-30]

   
  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  5.

  Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost; Zkratka: SAKO Brno, a. s. - činnost a hospodaření společnosti za rok 2012, určení auditora společnosti pro rok 2013 - RM6/07944

  Dotazy členů RMB zodpověděli zástupci společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


  RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost; Zkratka: SAKO Brno, a. s.

  • bere na vědomí

  - Výroční zprávu konsolidovaného celku za rok 2012 včetně zprávy dozorčí rady Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost; Zkratka: SAKO Brno, a. s. a výroků auditora společnosti BDO CA s. r. o. ze dne 11. 3. 2013 a 9. 4. 2013;
  - Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou podle § 66a, odst. 9 obchodního zákoníku.

  • schvaluje

  a) řádnou účetní závěrku za rok 2012
  b) konsolidovanou účetní závěrku za rok 2012,
  c) rozdělení zisku za rok 2012,

  • určuje

  auditora účetní závěrky společnosti. Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost; Zkratka: SAKO Brno, a. s. sestavené k 31.12. 2013 společnost AUDIT BUSINESS SERVICE s. r. o., IČ 49975323, se sídlem Velkopavlovická 12, 628 00 Brno;

  • pověřuje

  primátora města Brna vydat "Rozhodnutí jediného akcionáře" v působnosti valné hromady společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost; Zkratka: SAKO Brno, a. s. v souladu s přijatým usnesením.

  Výroční zpráva konsolidovaného celku včetně řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2012, zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a rozdělení zisku tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  6.

  Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost; Zkratka: SAKO Brno, a. s. - změna stanov společnosti - RM6/07945

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB v působnosti valné hromady obchodní společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost; Zkratka: SAKO Brno, a. s.

  • schvaluje

  změnu stanov společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost; Zkratka: SAKO Brno, a. s. která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  • pověřuje

  primátora města Brna vydat "Rozhodnutí jediného akcionáře" v působnosti valné hromady společnosti Spalovna a komunální odpady Brno, akciová společnost; Zkratka: SAKO Brno, a. s. formou notářského zápisu v souladu s přijatým usnesením.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  7.

  Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/08088

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje na základě usnesení Z6/020. Zastupitelstva města Brna, bod 9.D.2, rozpočtová opatření, týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 5 tohoto zápisu.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

  8.

  Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2014-2019 - RM6/08100

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí rozpočtový výhled statutárního města Brna na období 2014-2019.

  2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí rozpočtový výhled statutárního města Brna na období 2014-2019.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  9.

  "Přezkoumání hospodaření - audit statutárního města Brna za roky 2013, 2014 a 2015" - smlouvy - RM6/08013

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a Sdružením společností KPMG Česká republika Audit, s. r. o., Pobřežní 648/la, Praha 8 a Finaudit, s. r. o. Třída Svobody 645/2, Olomouc na "Přezkoumání hospodaření - audit statutárního města Brna za roky 2013, 2014 a 2015", která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru rozpočtu a financování podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".

  ***
  3. RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
  T: do 15 dnů od uzavření smlouvy
  ***
  úkol č.: [R6/106/09/01]
  zodpovídá: ORF MMB [24]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  4. RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
  T: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
  ***
  úkol č.: [R6/106/09/02]
  zodpovídá: ORF MMB [24]
  termín: [viz usnesení]

   
   
  ***
  5. RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
  T: do 15 dnů od jejího uzavření
  ***
  úkol č.: [R6/106/09/03]
  zodpovídá: ORF MMB [24]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  6. RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
  T: v termínu stanoveném zákonem
  ***
  úkol č.: [R6/106/09/04]
  zodpovídá: ORF MMB [24]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  7. RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
  ***
  úkol č.: [R6/106/09/05]
  zodpovídá: ORF MMB [24]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  10.

  Návrh na uzavření soudního smíru s paní xxxxxxx xxxxxxxxxx - RM6/08012

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna neschválit
  - uzavření soudního smíru v řízení vedeném u Městského soudu v Brně pod sp. zn. l08C
  14/2009, podle kterého paní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Brnu z celkové dlužné částky 213.656,- Kč, vzniklé jako pohledávka za odtažení a uskladnění nepojízdného motorového vozidla, částku 11.000,- Kč do 30 dnů od uzavření soudního smíru;
  - vzdání se práva na vymáhání zbývající části pohledávky za paní Sylvií Trenčanskou, vzniklé jako pohledávka za odtažení a uskladnění motorového vozidla ve výši 202.656,- Kč s úrokem z prodlení.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   
   

  11.

  Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje - RM6/08075

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

  - schválit smlouvu o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku na provoz a vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ve výši 3 mil. Kč;

  - pověřit vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem této smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  12.

  Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 7/2012 - RM6/08072

  Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňujícího materiálu.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 7/2012.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  13.

  Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2011 - RM6/08071

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2011.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.


   

  14.

  Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek - RM6/08073

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  15.

  Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2011, Požární řád města Brna - RM6/08076

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2011, Požární řád města Brna.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  16.

  Návrh na přejmenování komunikace, návrh na pojmenování stávajících ulic a pojmenování nové lávky, vše na území města Brna - RM6/08074

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
  - přejmenování přístupové komunikace k letišti Brno-Tuřany v k. ú. Tuřany z názvu ulice Evropské na ulici s názvem "Letiště Brno-Tuřany"
  - pojmenování prodloužení stávající ulice Myslivecké v k. ú. Tuřany názvem "Myslivecká"
  - pojmenování prodloužení stávající ulice Ledárenské v k. ú. Holásky názvem "Ledárenská"
  - pojmenování lávky v k. ú. Obřany a v k. ú. Maloměřice názvem "lávka Simony Monyové"

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  17.

  Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/08046

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti DUIS s. r. o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno.

  ***
  2. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
  T: do 15 dnů od jejího uzavření
  ***
  úkol č.: [R6/106/17/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  3. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001.
  ***
  úkol č.: [R6/106/17/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  18.

  Návrh dohody o narovnání jako řešení duplicitního zápisu vlastnického práva k pozemkům p. č. 6265/14, 6266/36, 6266/59, 6266/60, 6266/65, 6266/105, 6268/4, 6268/14, 6276/28 a 6288/6 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08041

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dohodu o narovnání mezi xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako spoluvlastníky pozemků
  - p. č. 6265/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 452 m²

  - p. č. 6266/36 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 363 m²
  - p. č. 6266/59 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 33 m²

  - p. č. 6266/60 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 17 m²
  - p. č. 6266/65 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 32 m²

  - p. č. 6266/105 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m²

  - p. č. 6268/4 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 169 m²

  - p. č. 6268/14 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 19 m²

  - p. č. 6272/28 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 402 m²

  - p. č. 6288/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 22 m²

  vše v k. ú. Žabovřesky
  a statutárním městem Brnem jako stavebníkem stavby "Silnice I./42 Brno, VMO Žabovřeská I" na základě které bude:

  - xxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx zaplacena statutárním městem Brnem částka ve výši 1.558.720,- Kč;
  - xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx podepsáno souhlasné prohlášení o vlastnickém právu ČR-ÚZSVM k výše uvedeným pozemkům v k. ú. Žabovřesky včetně součástí a příslušenství.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  19.

  Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p. č. 468/11, 468/17 s 471/27 v k. ú. Černá Pole - návrh na změnu usnesení - RM6/07955

  Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení hlasoval 1 člen, nikdo nebyl proti, 8 členů se zdrželo hlasování - usnesení nebylo přijato.

   

  20.

  Návrh nabytí pozemku p. č. 453/26, 453/34, 453/36 a 1122/12, vše v k. ú. Ivanovice - RM6/08003

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
  - p. č. 453/26 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m²
  - p. č. 453/34 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 27 m²

  - p. č. 453/36 - ostatní plocha, jiná plocha, o v&#$06měře 3 m²

  které jsou odděleny dle geometrického plánu č. 1454-77/2012 z pozemku p. č. 453/1
  - p. č. 1122/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 42 m²

  vše v k. ú. Ivanovice
  ve vlastnictví xxxxxxxxx xxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 98.750,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  21.

  Návrh nabytí pozemku p. č. 327/3 v k. ú. Kníničky - RM6/08005

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
  - p. č. 327/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 237 m²

  v k. ú. Kníničky
  ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 286.540,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  22.

  Návrh nabytí pozemku p. č. 611/3 v k. ú. Královo Pole - RM6/08004

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

   
   

  23.

  Návrh nabytí pozemku p. č. 436/23 v k. ú. Mokrá Hora - RM6/08002

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 24-29.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
  - p. č. 436/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 43 m²

  v k. ú. Mokrá Hora
  ve vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 47.300,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  24.

  Návrh nabytí pozemku p. č. 76/2 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08024

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:
  - p. č. 76/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 25 m²

  v k. ú. Žabovřesky včetně součástí a příslušenství z vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 50.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  25.

  Návrh nabytí pozemků p. č. 4859/2 a 4862/2 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08023

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
  - p. č. 4859/2 - zahrada, o výměře 60 m²

  - p. č. 4862/2 - zahrada, o výměře 279 m²

  v k. ú. Žabovřesky včetně součástí a příslušenství z vlastnictví xxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 680.000 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  26.

  Návrh nabytí pozemků p. č. 76/4 a 144/3 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08025

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
  - p. č. 76/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 15 m²
  - p. č. 144/3 - zahrada, o výměře 129 m²

  v k. ú. Žabovřesky včetně součástí a příslušenství ze spoluvlastnictví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 290.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  27.

  Návrh nabytí pozemku p. č. 142/2 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08026

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:
  - p. č. 142/2 - orná půda, o výměře 227 m²

  v k. ú. Žabovřesky včetně součástí a příslušenství z vlastnictví xxxxxxx xxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 455.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   

  28.

  Návrh nabytí pozemku p. č. 64/1 a p. č. 64/2 k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08028

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
  - p. č. 64/1 - zahrada, o výměře 223 m² k. ú. Žabovřesky,
  - p. č. 64/2 - zahrada, o výměře 1 101 m² k. ú. Žabovřesky
  v podílovém spoluvlastnictví xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.459.630,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   
   

  29.

  Návrh nabytí pozemku p. č. 123/2 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08029

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:
  - p. č. 123/2 - zahrada, o výměře 113 m²

  v k. ú. Žabovřesky včetně součástí a příslušenství z vlastnictví xxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 254.340,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  31.

  Návrh nabytí pozemků p. č. 76/3 a 140/2 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08031

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I. společně s body 32-39.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
  - p. č. 76/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 13 m²
  - p. č. 140/2 - trvalý travní porost, o výměře 224 m²

  v k. ú. Žabovřesky včetně součástí a příslušenství ze spoluvlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 475.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  32.

  Návrh nabytí pozemku p. č. 138/3 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08032

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:
  - p. č. 138/3 - zahrada, o výměře 209 m²

  v k. ú. Žabovřesky včetně součástí a příslušenství z vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 420.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   
   
   
   

  33.

  Návrh nabytí pozemku p. č. 122/2 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08033

  Bylo hlasováno bez rozpravy.

  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:
  - p.č. 122/2 - zahrada, o výměře 43 m² v k.ú. Žabovřesky,
  ve společném jmění manželů xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 141.840,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  34.

  Návrh nabytí pozemku p. č. 13/3 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08034

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:
  - p. č. 13/3 - zahrada, o výměře 926 m²

  v k. ú. Žabovřesky, v podílovém spoluvlastnictví xxxx xxxxx a xxxx. xxxxnxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.850.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  35.

  Návrh nabytí pozemků p. č. 4857/2, 4858, 4860 a 4861 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08035

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
  - p. č. 4857/2 - zahrada, o výměře 66 m²
  - p. č. 4858 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6 m²
  - p. č. 4860 - zahrada, o výměře 266 m²
  - p. č. 4861 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 17 m²

  v k. ú. Žabovřesky včetně součástí a příslušenství ze společného jmění manželů xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 778.668,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

   
  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   
   

  36.

  Návrh nabytí pozemků p. č. 148/18, 148/27, 151/2, 151/4, 4840/4, 4840/37, 4840/57, 4847/8, 4847/10, 4847/18 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08036

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků
  - p. č. 148/18 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 66 m²
  - p. č. 148/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 160 m²
  - p. č. 151/2 - orná půda, o výměře 279 m²

  - p. č. 151/4 - orná půda, o výměře 200 m²
  - p. č. 4840/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 80 m²
  - p. č. 4840/37 - ostatní plocha, silnice, o výměře 319 m²

  - p. č. 4840/57 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 64 m²
  - p. č. 4847/8 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 281 m²
  - p. č. 4847/10 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 116 m²

  - p. č. 4847/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 80 m²

  vše k. ú. Žabovřesky včetně součástí a příslušenství z vlastnictví LOGIN TALK s. r. o. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.290.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  37.

  Návrh nabytí pozemků p. č. 4847/23 a 4872/177 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08037

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Radě a Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
  - p. č. 4847/23 - ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 234 m²
  - p. č. 4872/177 - orná půda, o výměře 354 m²

  v k. ú. Žabovřesky včetně součástí a příslušenství z vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.175.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  38.

  Návrh nabytí pozemku p. č. 150/2 a 4866/3 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08038

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
  - p. č. 150/2 - orná půda, o výměře 264 m²

  - p. &#$03. 4866/3 - zahrada, o výměře 6 m²

  v k. ú. Žabovřesky včetně součástí a příslušenství z vlastnictví společnosti NET Development, s. r. o. do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 540.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

  39.

  Návrh nabytí pozemku p. č. 126/3 v k. ů. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - RM6/08039

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku:
  - p. č. 126/3 - zahrada, o výměře 87 m²

  ve vlastnictví MUDr. Ruly Machačové do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 175.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  41.

  Návrh nabytí pozemku p. č. 4840/122 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" a návrh uzavření dohody o narovnání pro uhrazení náhrady za užívání pozemků p. č. 944/14, 5149/11, 5149/49, 5149/49, 5149/50, 5149/60 a 5093/12 v k. ú. Žabovřesky - RM6/08042

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 42-46.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

  a) změnit
  usnesení Z6/018, Zastupitelstva města Brna, konaného dne 9. 10. 2012, bod 75, které zní:

  " ZMB schvaluje nabytí pozemku
  - část p. č. 4840/87 oddělená dle geometrického plánu č. 2255-212/2011 a označená jako
  p. č. 4840/122 - orná půda, o v&#$06měře 162 m² v k. ú. Žabovřesky,
  v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 325.000,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení:"


  takto:

  ZMB schvaluje nabytí pozemku:
  - p. č. 4840/122 - orná půda, o výměře 162 m² v k. ú. Žabovřesky,
  v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 334.405,- Kč a za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy, který je přílohou materiálu.

  b) schválit
  dohodu o narovnání mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako spoluvlastníky pozemků:
  - p. č. 944/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 217 m²
  - p. č. 5149/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 455 m²
  - p. č. 5149/49 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 413 m²

  - p. č. 5149/50 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 184 m²
  - p. č. 5149/60 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 948 m²
  - p. č. 5093/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 783 m²

  vše v k. ú. Žabovřesky
  a statutárním městem Brnem jako stavebníkem stavby "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I", na základě které bude xxxxxxxxxi xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uhrazena statutárním městem Brnem náhrada za užívání uvedených pozemků ve výši 393.750,- Kč.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  42.

  Návrh nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. ½ k pozemkům p. č. 6266/40, 6266/46, 6266/48, 6268/16 a 6288/1 v k. ú. Žabovřesky pro stavbu "Silnice I/42 Brno,, VMO Žabovřeská I" - RM6/08027

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 k pozemkům:
  - p. č. 6266/40 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 65 m²
  - p. č. 6266/46 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 47 m²

  - p. č. 6266/48 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 44 m²

  - p. č. 6268/16 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 92 m²
  - p. č. 6288/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 53 m²

  v k. ú. Žabovřesky včetně součástí a příslušenství
  v podílovém spoluvlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxy xxxxxxx (id. 1/2) do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 300.000,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  43.

  Návrh nabytí pozemku p. č. PK 902/1 díl 2. v k. ú. Řečkovice pro stavbu "Brno Vránova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - RM6/08045

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku p. č. PK 902/1 díl 2. výměře 139 m² v k. ú. Řečkovice z podílového spoluvlastnictví xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 216.070,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   
   

  44.

  Návrh nabytí pozemku p. č. 7623/89 v k. ú. Židenice - RM6/08091

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
  - p. č. 7623/89 - orná půda, o výměře 10 m²

  v k. ú. Židenice z vlastnictví pana xxxxx xxxxx id. 1/4), xxxxxxxx xxxxx (id. 1/4), paní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (id. 1/4),xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (id. 1/4) do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 7 772,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  45.

  Návrh nabytí pozemků p. č. 6625/67, 7623/194, 7623/196, 7623/202, 9149/42, 9151/6 v k. ú. Židenice - RM6/08092

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemků:
  - p. č. 6625/67 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 83 m²
  - p. č. 7623/194 - orná půda, o výměře 52 m²
  - p. č. 7623/196 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 161 m²

  - p. č. 7623/202 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 34 m²

  - p. č. 9149/42 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 68 m²

  - p. č. 9151/6 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 34 m²

  vše v k. ú. Židenice
  z vlastnictví pana xxxxxx xxxxx (id.1/8), xxxxx xxxxx (id.1/8), xxxxxxxx xxxxx (id.1/8), xxxxxx xxxx (id.1/8), paní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (id.1/4), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (id.1/4) do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 383 784,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  46.

  Návrh nabytí pozemku p. č. 6646/8 v k. ú. Líšeň - RM6/08106

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
  - p. č. 6646/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 51 m²

  v k. ú. Líšeň z vlastnictví xxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 50 150,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   
   

  47.

  Návrh nabytí id. 6/180 pozemků p. č. 4096/8, 4104/3, 4109/3, 4109/7, 4111/2, 4112/2 vše v k. ú. Komín - RM6/08105

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí spoluvlastnického podílu na pozemcích
  - p. č. 4096/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 382 m²

  - p. č. 4104/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1264 m²
  - p. č. 4109/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 324 m²
  - p. č. 4109/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 164 m²

  - p. č. 4111/2 - ostatní plocha, zeleň, o v&#$06měře 257 m²

  - p. č. 4112/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 48 m²

  vše v k. ú. Komín
  ve výši id. 6/180 z vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 249 320,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

   
   

  48.

  Návrh na bezúplatné nabytí pozemků p. č. 45/5 a 45/7 v k. ú. Brněnské Ivanovice z vlastnictví ČR-ÚZSVM - RM6/08089

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 47-50.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemků
  - p. č. 45/5 - ostatní plocha zeleň, o výměře 120 m²
  - p. č. 45/7 - ostatní plocha silnice, o výměře 384 m²

  oba v k. ú. Brněnské Ivanovice z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  49.

  Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 1413/13 a 1413/15 v k. ú. Stránice z majetku ČR - Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Brna návrh změny přílohy č. 73 bodu 102 usnesení Z5/033 ZMB - RM6/08085

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit změnu přílohy č. 73 bodu č. 102 usnesení Z5/033. ZMB konaného dne 20. 4. 2010.

  takto:

  podmínky smlouvy o bezúplatném převodu se v části "Další ujednání" doplňují o ujednání:
  Na převáděných pozemcích váznou tato práva třetích osob:

  Nabyvatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že převádějící uzavřel smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterou se zavázal k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dal souhlas s tím, aby JMP Net, s. r. o., umístila na převáděných pozemcích, resp. jejich částech stavbu STL plynovodní řady dn 90 a dn 315, STL plynovodní přípojku dn 40 a NTL plynovodní přípojky dn 50 a dn 63. Nabyvatel se zavazuje, že v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene.

  Nabyvatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že převádějící vydal souhlasné prohlášení s tím, aby DPMB a. s., Hlinky 151, 656 46 Brno umístila na převáděných pozemcích, resp. jejich částech liniovou stavbu "Rekonstrukce kabelové trasy DPMB v úseku Barvičova - Úvoz" a zavázal se k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

  Nabyvatel se zavazuje, že v souladu a za podmínek stanovených v souhlasném vyjádření vydaném převádějícím dne 10. 4. 2003 pod č. j . 4703/03 uzavře smlouvu o zřízení věcného břemene na uvedenou stavbu.

  Nabyvatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že se na převáděných pozemcích, resp. Jejich částech nachází kabelová trasa DPMB."

  V ostatním jsou podmínky smlouvy o bezúplatném převodu beze změny.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  50.

  Záměr nabytí části pozemku p. č. 1664/107 v k. ú. Starý Lískovec při ul. Jemelkova a Bítešská - návrh zrušení nebo změny usnesení Z5/026. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 23. 6. 2009, bod č. 107 - RM6/08084

  Bylo hlasováno bez rozpravy.

  1. RMB bere na vědomí
  - skutečnost, že nedošlo k uzavření kupní smlouvy č. 0063090204820 na prodej pozemku
  - p. č. 1664/107 - orná půda, o výměře 558 m²

  v k. ú. Starý Lískovec z vlastnictví xxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 238.266,- Kč v souladu s usnesením Z5/026. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 23. 6. 2009, bod č. 107, z důvodu nesouhlasu xxxx xxxxxxx s prodejem pozemku p. č. 1664/107 v k.ú. Starý Lískovec v celé jeho výměře,
  - opakovanou nabídku xxxx xxxxxxx na prodej části pozemku p. č. 1664/107 - orná půda v k. ú. Starý Lískovec, geometrickým plánem č. 997-171/2008 pro k. ú. Starý Lískovec označené jako pozemek p. č. 1664/107 - orná půda, o výměře 500 m² v k. ú. Starý Lískovec, za kupní cenu 374.785,- Kč.

  2. RMB nesouhlasí se záměrem nabytí části pozemku p. č. 1664/107 - orná půda, v k. ú. Starý Lískovec, geometrickým plánem č. 997-171/2008 pro k. ú. Starý Lískovec označené jako pozemek p. č. 1664/107 - orná půda, o výměře 500 m² v k. ú. Starý Lískovec, z vlastnictví xxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna.

  3. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení Z5/026. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 23. 6. 2009, bod č. 107, které zní:

  "Zastupitelstvo města Brna schvaluje nabytí pozemku p. č. 1664/107 - orná půda, o výměře 558 m² v k. ú. Starý Lískovec z vlastnictví xxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 238.266,- Kč, a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 81 těchto usnesení."


  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  51.

  Nabídka předkupního práva k id. 17/24 pozemků p. č. 2565/2 a p. č. 2565/3 v k. ú. Bohunice - RM6/08099

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí opakovanou nabídku xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx ze dne 7. 5. 2013 na uplatnění předkupního práva statutárního města Brna k id. 17/24 pozemků:
  - p. č. 2565/2 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 2104 m²

  - p. č. 2565/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 1374 m²

  vše v k. ú. Bohunice
  za kupní cenu ve výši 5.938.112,- Kč (tj. 2.580,- Kč/m² za pozemek p. č. 2565/2, 2.150,- Kč/m² za pozemek p. č. 2565/3).


  2. RMB nesouhlasí s využitím výše uvedené nabídky na uplatnění předkupního práva.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

   
   

  52.

  Návrh darování části pozemku p. č. 2831 v k. ú. Černovice do vlastnictví Jihomoravského kraje - RM6/08114

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě smlouvy o smlouvě budoucí darovací uzavřené mezi JMK a městem Brnem dne 22. 6. 2011, která obsahuje závazek města Brna bezúplatně převést níže specifikované pozemky do vlastnictví JMK za sjednaných podmínek

  - darování části pozemku p. č. 2831 - ostatní plocha, zeleň oddělené GP č. 1560-1039/2013 a tímto GP označené jako p. č. 2831/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 5000 m² v k. ú. Černovice do vlastnictví Jihomoravského kraje,

  - zřízení věcného břemene uložení vodovodních řadů DN 300 a DN 100 včetně jejich ochranných pásem a umístění ochranného pásma kanalizační stoky DN 300 na části pozemku p. č. 2831 ostatní plocha, zeleň oddělené GP č. 1560-1039/2013 a tímto GP označené jako - p. č. 2831/1 - ostatní plocha, zeleň o výměře 5000 m² v k. ú. Černovice, omezení činností v ochranných pásmech a práva chůze a jízdy pro statutární město Brno a Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,

  za podmínek darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  53.

  Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemku p. č. 1336 v k. ú. Zábrdovice - RM6/08107

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 54.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Židenice svěření pozemku:
  - p. č. 1336 - ostatní plocha, o výměře 1223 m²

  v k. ú. Zábrdovice
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 98 přílohy č. 4.

  Schváleno jednomyslně 11členy.

   

  54.

  Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 2857, k. ú. Černá Pole - Záměr prodeje pozemku p. č. 2857, k. ú. Černá Pole - RM6/08060

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  - MČ Brno-sever svěření pozemku
  p. č. 2857 - zahrada, o výměře 300 m²

  v k. ú. Černá Pole
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhl. statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna v platném znění do kategorie: část II - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 65 Přílohy č. 4;

  - záměr prodeje pozemku
  p. č. 2857 - zahrada, o výměře 300 m²

  v k. ú. Černá Pole
  dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob - vlastníkům jednotek v domě Demlova 30a dle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  55.

  Návrh na odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, bytového domu č. pop. 376 na ul. Francouzská 42 a pozemků p. č. 162 a 163, vše k. ú. Zábrdovice - RM6/08061

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-střed odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění:
  - bytového domu č. pop. 376 na ul. Francouzská 42 na pozemku p. č. 162
  - pozemku p. č. 162 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1541 m²
  - pozemku p. č. 163 - zahrada, o výměře 271 m²

  vše k. ú. Zábrdovice
  z kategorie: část II. - obytné domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, svěřený Zl/030. zasedáním ZMB dne 1. 7. 1993, se souhlasem MČ Brno-střed, k datu předání staveniště dodavateli.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  56.

  Návrh prodeje pozemku p. č. 1688/49 v k. ú. Jundrov - RM6/08090

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 57-67.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
  - p. č. 1688/49 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 202 m²

  v k. ú. Jundrov
  vlastníkům jednotek - garáží Jasanová č. or. 12a, č. p. 864 podle výše jejich spoluvlastnických podílů k budově garáží Jasanová č. or. 12a, č. p. 864 za dohodnutou kupní cenu ve výši 331.926,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  57.

  Návrh prodeje části pozemku p .č. 141/1 v k. ú. Slatina - RM6/08110

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej části pozemku
  - p. č. 141/1 - ostatní plocha, o výměře 22 m²

  v k. ú. Slatina, označenou GP č. 2538-64/2013 jako p. č. 141/4 ostatní plocha v k. ú. Slatina, xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 33.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  58.

  Prodej budovy č. e. 1135 na pozemku p. č. 1770 a pozemku p. č. 1770 vše v k. ú. Bystrc - RM6/08109

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje

  - podmínky nabídkového řízení na prodej:
  budovy č.e. 1135, způsob využití rodinná rekreace postavené na pozemku p. č. 1770,
  pozemku p. č. 1770 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 41 m²

  vše v k. ú. Bystrc, které tvoří přílohu č. 7a tohoto zápisu;

  - text smlouvy o složení a užití kauce, která bude uzavírána mezi statutárním městem Brnem a zájemci o prodej výše uvedených nemovitostí formou nabídkového řízení, která tvoří přílohu č. 7b tohoto zápisu.
  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smlouvy o složení a užití kauce specifikované v předchozím odstavci.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  59.

  Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Brožíkova 17 včetně pozemku - RM6/08051

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitost&#$08 - bytový dům Brožíkova 17, č. p. 56, postavený na pozemku p. č. 272, a pozemek p. č. 272 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 529 m² v k. ú. Lesná, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  60.

  Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Dobrovského 7 včetně pozemku - RM6/08050

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu m&#$01sta Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Dobrovského 7, č. p. 1238, postavený na pozemku p. č. 1837 a pozemek p. č. 1837 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 423 m², k. ú. Královo Pole, město Brno, městská část Brno - Královo Pole, za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  61.

  Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Dobrovského 9 včetně pozemku - RM6/08052

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Dobrovského 9, č. p. 1239, postavený na pozemku p. č. 1838 a pozemek p. &#$03. 1838 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 540 m², k. ú. Královo Pole, město Brno, městská část Brno-Královo Pole, za podmínek kupní smlouvy.


  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  62.

  Návrh prodeje nemovitosti - bytový dům Dobrovského 88 bez pozemku - RM6/08049

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej bytového domu Dobrovského 88, č. p. 1872, postaveného na pozemku p. č. 3715, k. ú. Královo Pole, město Brno, městská část Brno-Královo Pole, za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  63.

  Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Helfertova 37/Jugoslávská 40 včetně pozemku - RM6/08053

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Helfertova 37/Jugoslávsk&#$07 40, č. p. 532, postavený na pozemku p. č. 2299 a pozemek p. č. 2299 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 532 m², v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, za podmínek kupní smlouvy, s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  64.

  Návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Palackého tř. 5, 7, 7a včetně pozemků - RM6/08054

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - domovní celek - bytový dům Palackého tř. 5, č. p. 2745, postavený na pozemku p. č. 1847, bytový dům Palackého tř. 7, č. p. 80, postavený na pozemku p. č. 1846, bytový dům Palackého tř. 7a, č. p. 83, postavený na pozemku p. č. 1845, a pozemky
  - p. č. 1847 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 167 m²

  - p. č. 1846 - zastavěná plocha a nádvoří, o vým&#$01ře 202 m²
  - p. č. 1845 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 200 m²
  - p. č. 1848/2 - ostatní plocha, o výměře 40 m²

  vše v k. ú. Královo Pole, město Brno, městská část Brno-Královo Pole, za podmínek kupní smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   

  65.

  Záměr prodeje bytového domu Mathonova 28 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny po nepřijetí opakované nabídky - RM6/08062

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Mathonova 28, č. p. 899 postaveného na pozemku p. č. 1051 a pozemků p. č. 1051 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 155 m² a p. č. 1052 - zahrada, o výměře 140 m², k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, nájemcům bytů v tomto domě za podmínek stanovených Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob pro opakovanou nabídku, za kupní cenu splatnou před podpisem kupní smlouvy ve výši 3.131.190,- Kč, za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  66.

  Záměr prodeje bytového domu Fišova 19 včetně pozemku - Návrh na stanovení ceny - Návrh na změnu části usnesení RMB č. R6/091, bod č. 27 - Návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z6/021, bod č. 27 - RM6/08055

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB mění část usnesení R6/091. schůze konané dne 9. 1. 2013 bod č.27, která zní:

  "Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Fišova 19, č. p. 415, postaveného na pozemku p. č. 3453 a pozemku p. č. 3453 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 436 m² v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob;"


  takto:

   
  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit část usnesení Z6/021, bod č. 27, která zní:

  "Zastupitelstvo města Brna schvaluje záměr prodeje bytového domu Fišova 19, č.p. 415, postaveného na pozemku p. č. 3453 a pozemku p. č. 3453 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 436 m² v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob;"

   
  takto:

  Zastupitelstvo města Brna schvaluje záměr prodeje bytového domu Fišova 19, č. p. 415, postaveného na pozemku p. č. 3453/1 a pozemku p. č. 3453/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m² v k.ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  67.

  Záměr prodeje domovního celku Fišova 21, 23, 25 včetně pozemků - Návrh na stanovení ceny - Návrh na změnu usnesení RMB č. R6/094, bod č. 97 - RM6/08067

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB mění usnesení R6/094. schůze konané dne 30. 1. 2013 bod č. 97, které zní:

  "Rada města Brna doporučuje Zastupitelstvu města Brna
  - schválit záměr prodeje domovního celku - bytového domu Fišova 21, č. p. 417, postaveného na pozemku p. č. 3455, bytového domu Fišova 23, č. p. 419, postaveného na pozemku p. č. 3457, Fišova 25, č. p. 421, postaveného na pozemku p. č. 3458 a pozemků
  p. č. 3455 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 381 m²

  p. č. 3457 - zastavěná plocha a nádvoří, o v&#$06měře 721 m²
  p. č. 3458 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 378 m²
  p. č. 3456/1 - zahrada, o výměře 739 m²
  p. č. 3459 - zahrada, o výměře 1 044 m²

  v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob;

  - stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 29.400.000,- Kč, za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí městské části Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domovním celku a za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou části Brno-sever, smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy a to včetně poplatků z prodlení."


  takto:

  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
  - schválit záměr prodeje domovního celku - bytového domu Fišova 21, č. p. 417, postaveného na pozemku p. č. 3455, bytového domu Fišova 23, č. p. 419, postaveného na pozemku p. č. 3457, Fišova 25, č. p. 421, postaveného na pozemku p. č. 3458 a pozemků
  p. č. 3455 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 381 m²

  p. č. 3457 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 721 m ,
  p. č. 3458 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 378 m2,
  p. č. 3459 - zahrada, o výměře 1 044 m²

  v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob;

  - stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 27.800.000,-Kč, za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí městské části Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domovním celku a za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou části Brno-sever, smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy a to včetně poplatků z prodlení.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  68.

  Návrh změny seznamů bytových domů prodávaných dle Pravidel prodeje - RM6/08066

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě o pozměněném návrhu usnesení.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

  I. schválit změnu seznamů bytových domů, schválených na Z3/033. zasedání ZMB, konaném od 11. 12. 2001, ve znění pozdějších změn, tak, že

  1. přeřazuje následující domy ze seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let, do seznamu domů, které budou připravovány k prodeji:

  a) nám. 28.října 11 v MČ Brno-střed
  b) Jílkova 201 v MČ Brno-Židenice
  c) domovní celky Písková 8,10,12, Filipova 8,10,12, Filipova 14,16,18 v MČ Brno-Bystrc

  2. přeřazuje následující domy ze seznamu domů, které budou připravovány k prodeji, do seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let:

  a) Kamenná čtvrť 29 v MČ Brno-střed
  b) Pechova 30 v MČ Brno-Židenice
  c) Plotní 61 v MČ Brno-jih

  3. zařazuje dům Josefská 21 v Brně do seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let

  II. neschválit přeřazení následujících domů ze seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let, do seznamu domů, které budou připravovány k prodeji:

  a) domovní celek Fanderlíkova 1, Smejkalova 50,52,54 v MČ Brno-Žabovřesky
  b) Táborská 30 v MČ Brno-Židenice
  c) Jana Uhra 1, Mášova 21, Suková 5 v MČ Brno-střed
  d) Foltýnova 9, domovní celek Ondrouškova 1,3,5 v MČ Brno-Bystrc
  e) Přední 5a,b,c v MČ Brno-Černovice
  f) Labská 35, Labská 37 v MČ Brno-Starý Lískovec

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  70.

  Nájem sociálního bytu xxxxxx xxxxxxx - RM6/08020

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje ve smyslu čl. 8 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a Přílohy č. l těchto Pravidel nájem 2pokojového bytu č. 4 v domě Vranovská 10 v Brně xxxxxx xxxxxxx, bytem Brno, Bratislavská 72, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  ***
  2. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
  ***
  úkol č.: [R6/106/70]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  71.

  Žádost xxxxxxxx xxxxxx xxxx o snížení nájemného v objektu Anenská 10 k. ú. Staré Brno - RM6/08009

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě c).


  1. RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxx xxxxx, xxxx, Dukelská 17, 614 00 Brno, o snížení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu Anenská 10, k. ú. Staré Brno, na částku 1.000,- Kč/m²/rok.


  2. RMB schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č.66982038 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, Dukelská tř. 17, 614 00 Brno, jako nájemcem, týkající se snížení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu Anenská 10 na částku 1.350,- Kč/m²/rok nájemné po úpravě: 29.903,-Kč ročně, který tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  72.

  Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 66082036 - prodloužení doby nájmu prostor v budově Žerotínovo nám. 6, č. p. 533 na pozemku p. č. 345/1, k. ú. Veveří - RM6/08010

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 73.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 66082036 uzavřené dne 9. 10. 2008 mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2,140 22 Praha 4, jako nájemcem na pronájem části terasy v 7.NP a části boční stěny střešní atiky v budově č. p. 533 nacházející se na pozemku p. č. 345/1 v katastrálním území Veveří, týkající se prodloužení doby nájmu do 8. 10. 2018, který tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. l.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  73.

  Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti - Letohrádku Mitrovských, Veletržní 19 - RM6/08017

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nemovitosti - Letohrádku Mitrovských, Veletržní 19, ze dne 29. 11. 2007, č. 66072048, uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kunštátská 11, Brno, jako nájemcem, týkající se upřesnění povinností nájemce v souvislosti se zajištěním ochrany pronajatého objektu, který tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku podpisem tohoto dodatku.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  74.

  Návrh "Metodiky pro postup při odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům nebo stavbám za účelem realizace veřejně prospěšných staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření, jejichž stavebníkem nebo investorem je statutární město Brno" - RM6/08113

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí skutečnost, že byl přijat zákon č. 405/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.

  2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit "Metodiku pro postup při odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům nebo stavbám za účelem realizace veřejně prospěšných staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření, jejichž stavebníkem nebo investorem je statutární město Brno", kterou se nahrazuje "Metodika pro postup při odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemkům nebo stavbám za účelem realizace veřejně prospěšných staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření, jejichž stavebníkem nebo investorem je statutární město Brno", která byla schválena na Z5/027. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 8. 9. 2009, bod č. 192.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  75.

  Podání žaloby na náhradu škody způsobené zatečením v objektu Křenová 20 - RM6/08133

  Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.

  1. RMB bere na vědomí
  - přípis ze dne 7. 5. 2013 společnosti Tocháček spol. s r. o., ve kterém je vyjádřen nesouhlas společnosti s uplatněným nárokem na náhradu škody požadované městem Brnem;
  - sdělení OSP MMB ohledně nároku na odškodnění za movité věci, které byly v důsledku zatečení zničeny.

  2. RMB souhlasí s uplatněním nároku na náhradu škody vzniklé ve dnech 17. až 19. 6. 2011 zatečením v objektu Křenová 20 v důsledku prasklé přívodní hadice ke splachovací nádrži WC ve IV. NP uvedeného objektu formou soudního sporu, a to podáním žaloby proti společnosti Tocháček spol. s r. o. na zaplacení částky 826 975,- Kč představující náklady vynaložené na odstranění škod po zatečení v objektu Křenová 20 ve výši 520 306,- Kč a škodu na movitém majetku v užívání OSP MMB ve výši 306.669,- Kč.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   
   

  77.

  Dům s pečovatelskou službou Křídlovická - předběžné oznámení a zahájení zadávacího řízení - RM6/08019

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit se záměrem zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Dům s pečovatelskou službou Křídlovická".

  2. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
  - údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací"
  - zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" v souladu s ustanovením §21 odst. 1 písm. a) z. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v otevřeném řízení
  - údaje obsažené ve formuláři "Oznámení o zakázce"
  - zadávací dokumentaci
  - odůvodnění veřejné zakázky.

  3. RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:

  členové:
  - Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
  - Ing. Pavel Březa - člen ZMB
  - Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB

  náhradníci:
  - Naděžda Křemečková - členka ZMB
  - Ing. Jitka Kalášková - pracovnice BO MMB

  4. RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci ve složení:
  - Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
  - doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen ZMB
  - Ing. Pavel Březa - člen ZMB
  - Mgr. Jitka Ivičičová - členka ZMB
  - Ing. Jaroslav Kacer - člen ZMB
  - Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB

  náhradníci:
  - Naděžda Křemečková - členka ZMB
  - Vít Blaha - člen ZMB
  - Ing. Jana Drápalová - členka ZMB
  - Mgr. Martin Ander - člen ZMB
  - Mgr. Jaroslav Suchý - člen ZMB
  - Ing. Jitka Kalášková - pracovnice BO MMB

  5. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB
  - podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací"
  - podpisem formuláře "Oznámení o zakázce"
  - jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky

   
  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit  prostřednictvím společnosti WALLET s. r. o. uveřejnění předběžného oznámení podlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek.
  ***
  úkol č.: [R6/106/77/01]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [bezodkladně]

   
   
   
  ***
  7. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit  prostřednictvím společnosti WALLET s. r. o. uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zakázce" ve Věstníku veřejných zakázek.
  T: bezodkladně po uplynutí 1 měsíce po odeslání formuláře "Oznámení předběžných Informací"
  ***
  úkol č.: [R6/106/77/02]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  8. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
  T: ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
  ***
  úkol č.: [R6/106/77/03]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  9. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění odůvodnění na profilu zadavatele.
  T: do 3 pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
  ***
  úkol č.: [R6/106/77/04]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  10. RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
  ***
  úkol č.: [R6/106/77/05]
  zodpovídá: BO MMB [3225]
  termín: [bezodkladně]

  Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   
   

  78.

  Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Údržba pozemků v k. ú. Pisárky a v areálu Pisárecká 11" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností PRESL s. r. o. - RM6/08006

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 79-80.


  1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Údržba pozemků v k. ú. Pisárky a v areálu Pisárecká 11" jako nejvhodnější nabídku společnosti PRESL s. r. o., Komárovská 663/3, 617 00 Brno.

  2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností PRESL s. r. o., Komárovská 663/3, 617 00 Brno, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  79.

  Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Údržba pozemků - malé vodní toky - Ponávka" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva se společností KAVYL, spol. s r. o. - RM6/08007

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Údržba pozemků - malé vodní toky - Ponávka" jako nejvhodnější nabídku společnosti KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno.

  2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, která tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  80.

  Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "ZŠ Palackého 70 - výměna osvětlení učeben" - výběr nejvhodnější nabídky; smlouva s xxxxxx xxxxxxxx - RM6/08008

  Dotazy členů RMB zodpověděl Petr Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


  1. RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "ZŠ Palackého 70 - výměna osvětlení učeben" jako nejvhodnější nabídku podnikatele xxxxx xxxxxxx, Náměstí SNP 1136/28,613 00 Brno.

  2. RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a podnikatelem xxxxxx xxxxxxxx, Náměstí SNP 1136/28, 613 00 Brno, která tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu.
  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  3. RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  81.

  Delegování zástupce města do hodnotící komise v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Realizace stavebních úprav kina SCALA" zadávané Masarykovou univerzitou - RM6/08070

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB deleguje Ing. Olivera Pospíšila, náměstka primátora, jako zástupce statutárního města Brna do hodnotící komise ustanovené Masarykovou univerzitou v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Realizace stavebních úprav kina SCALA" a Petra Gabriela, vedoucího Odboru správy majetku MMB, jako jeho náhradníka, a to v souladu s čl. IV. odst. 11 smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Moravské nám. 3 schválené Radou města Brna R6/100 konanou dne 17. 4. 2013, bod č. 62.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  82.

  Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - červen 2013 - RM6/08080

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města dle seznamu "Projekty k zařazení do Integrovaného plánu rozvoje města", který tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu, a to bez nároku na spolufinancování z rozpočtu statutárního města Brna.

  2. RMB pověřuje Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB, vystavením a podpisem potvrzení o zařazení do IPRM.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   

  83.

  Projekt Nákup nízkopodlažních kloubových trolejbusů pro MHD v Brně - souhlas s podáním žádosti o dotaci - RM6/08081

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s bodem 84.


  RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Dopravním podnikem města Brna, a. s. na projekt Nákup nízkopodlažních kloubových trolejbusů pro MHD v Brně, a to bez nároku na spolufinancování z rozpočtu statutárního města Brna.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   
   

  84.

  Projekt Obnova vozového parku drážních vozidel - nákup tramvají - souhlas s podáním žádosti o dotaci - RM6/08082

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Dopravním podnikem města Brna, a. s., na projekt Obnova vozového parku drážních vozidel - nákup tramvají, a to bez nároku na spolufinancování z rozpočtu statutárního města Brna.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  85.

  Projekt Integrovaného plánu rozvoje města Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa - žádost o dotaci - RM6/08101

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje

  - manuál realizace projektu "Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa", který tvoří přílohu č. 16a tohoto zápisu;

  - podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa", která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 16b tohoto zápisu.

  Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje

  - Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených;

  - Mgr. Veroniku Daňkovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádostí o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.

   
   
   
   
   
   
   
   
  ***
  3. RMB ukládá Mgr. Radku Řeřichovi, vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB, zajistit
  - dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt "Rekonstrukce sportoviště při ZŠ Jasanová 2, Jundrov - 2. etapa";
  - předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod;
  - oslovit Městskou část Brno-Jundrov s žádostí o finanční spoluúčast u tohoto projektu.
  ***
  úkol č.: [R6/106/85]
  zodpovídá: OIEF MMB [3218]
  termín: [2013-06-30]

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  86.

  Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Brno Ph.D. talent" - smlouva o poskytnutí dotace Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob - RM6/08078

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 4.000.000,- Kč Jihomoravskému centru pro mezinárodní mobilitu, zájmovému sdružení právnických osob.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  87.

  Nový Územní plán města Brna - návrh dalšího postupu pořizování - RM6/08083

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit pokračování v procesu pořizování nového Územního plánu města Brna dalšími úkony v mezích stavebního zákona.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  88.

  Vyjádření statutárního města Brna k návrhu změny č. 2 Územního plánu obce Moravské Knínice - RM6/07972

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna k návrhu změny č. 2 Územního plánu obce Moravské Knínice, které tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

  89.

  Vyjádření statutárního města Brna k dokumentaci pro územní řízení "OC TESCO BRNO DORNYCH - rekonstrukce a přístavba obchodního domu a navazující novostavba", ul. Dornych, k. ú. Trnitá, MČ Brno-střed - RM6/08044

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


  RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna k dokumentaci pro územní řízení "OC TESCO BRNO DORNYCH - rekonstrukce a přístavba obchodního domu a navazující novostavba", ul. Dornych, k. ú. Trnitá, MČ Brno-střed, které tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

   
  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  90.

  Návrh Protokolu č. 47 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/07999

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna
  - schválit předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu navrhovaného Protokolu č. 47 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci;

  - pověřit vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Protokolu č. 47 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   
   
   

  91.

  Záměr pronájmu části pozemku p. č. 353/6 v k. ú. Město Brno - RM6/0800

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku p. č. 353/6 - ostatní plocha, o výměře 40 m² v k. ú. Město Brno.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   
   
   

  92.

  Návrh na svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, objektu na ul. Obřanská č. pop. 260/č. or. 7 postaveného na pozemku p. č. 289 a pozemků p. č. 289 a 293, vše v k.ú. Maloměřice - RM6/08047

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Maloměřice a Obřany svěření nemovitostí
  - objekt na ul. Obřanská č. pop. 260/č. or. 7, občanská vybavenost na pozemku p. č. 289,
  - pozemek p. č. 289 - zast. plocha a nádvoří, o výměře 1640 m²
  - pozemek p. č. 293 - ostatní plocha, o výměře 361 m²

  vše v k. ú. Maloměřice
  v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část I - předškolní zařízení, školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk č. 25 přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna v platném znění.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  93.

  Úhrada bezdůvodného obohacení statutárního města Brna za bezesmluvní užívání id 1/4 pozemku p. č. 4418/2 v k. ú. Řečkovice ( ZŠ Novoměstská) v majetku ČR - ÚZSVM - RM6/08011

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB souhlasí s úhradou nároku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za bezdůvodné obohacení získané statutárním městem Brnem užíváním id. 1/4 pozemku p. č. 4418/2 v k. ú. Řečkovice (ZŠ Novoměstská), bez právního důvodu, za období od 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012 ve výši 938,- Kč.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  94.

  Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci OŠMT MMB - RM6/08094

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci OŠMT MMB.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   
   

  95.

  Návrh rozpočtového opatření - odvod z investičního fondu p. o. Lázně města Brna, navýšení neinvestičního příspěvku Lázním města Brna a zapojení do rozpočtu OŠMT MMB - RM6/08095

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit
  - odvod finančních prostředků ve výši 1 000 tis. Kč z investičního fondu p.o. Lázně města Brna do rozpočtu zřizovatele a navýšení neinvestičního příspěvku na r. 2013
  - odvod finančních prostředků ve výši 6 467 tis. Kč z investičního fondu p. o. Lázně města Brna do rozpočtu zřizovatele a zapojení prostředků do rozpočtu OŠMT MMB
  - rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zapojení finančních prostředků investičního fondu na navýšení neinvestičního příspěvku Lázním města Brna, příspěvkové organizaci a rozpočtu OŠMT.

  ***
  2. RMB ukládá řediteli Lázní města Brna, příspěvkové organizace zajistit odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 7 467 tis. Kč dle ust. § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Termín: po schválení rozpočtového opatření v ZMB
  ***
  úkol č.: [R6/106/95]
  zodpovídá: Lázně města Brna, p. o. [1802]
  termín: [viz usnesení]

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  96.

  Změny výše neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2013 - návrh rozpočtových opatření - RM6/08097

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1) zvýšení nařízeného odvodu z investičního fondu z důvodu přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů majetku u příspěvkových organizací:
  - Divadlo Radost o částku 432 tis. Kč;
  - Muzeum města Brna o částku 199 tis. Kč;
  - Hvězdárna a planetárium Brno o částku 700 tis. Kč;

  2) zvýšení nařízeného odvodu z investičního fondu z důvodu vyššího čerpání plánovaných provozních prostředků, a to u příspěvkové organizace:
  - Knihovna Jiřího Mahena v Brně o částku 1 060 tis. Kč;
  - Hvězdárna a planetárium Brno o částku 1 300 tis. Kč;

   
   
  3) snížení nařízeného odvodu z investičního fondu z důvodu přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů majetku u příspěvkových organizací:
  - Národní divadlo Brno o částku 780 tis. Kč;
  - Městské divadlo Brno o částku 2 710 tis. Kč;
  - Dům umění města Brna o částku 13 tis. Kč;

  4) snížení výše příjmů statutárního města Brna z ostatních nemovitostí z důvodu aktualizace nájemních smluv u příspěvkové organizace:
  - Muzeum města Brna o částku 300 tis. Kč;

  5) změny výše neinvestičních příspěvků z důvodu změn nařízeného odvodu z investičních fondů a změny plnění příjmů statutárního města Brna z ostatních nemovitostí, a to u příspěvkových organizací:
  - Divadlo Radost zvýšení o částku 432 tis. Kč;
  - Muzeum města Brna snížení o částku 101 tis. Kč;
  - Hvězdárna a planetárium Brno zvýšení o částku 2 000 tis. Kč;
  - Knihovna Jiřího Mahena v Brně zvýšení o částku 1 060 tis. Kč;
  - Národní divadlo Brno snížení o částku 780 tis. Kč;
  - Městské divadlo Brno snížení o částku 2 710 tis. Kč;
  - Dům umění města Brna snížení o částku 13 tis. Kč;

  6) rozpočtová opatření.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   

  97.

  Návrh na poskytnutí dotací na podporu mládežnického sportu pro rok 2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/08146

  Bylo hlasováno bez rozpravy společně s body 98-99.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1) poskytnutí neinvestičních dotací občanským sdružením ve výši 5 549 000,- Kč, dle tabulek 1. a 3. "Neinvestiční dotace občanským sdružením na aktivity v oblasti mládežnického sportu pro rok 2013", z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením, ve j.n.: Dotace - Mládežnický sport;

  2. poskytnutí neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické
  osobě ve výši 228.000,- Kč, dle tabulky 2. "Neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě na aktivity v oblasti mládežnického sportu pro rok 2013", z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j.n.: Dotace - Mládežnický sport;

  3. rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí dotace nejen občanským sdružením, ale také i jiné právnické osobě;

  4. uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1. a 2., za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  98.

  Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu sportovních odvětví - návrh rozpočtového opatření - RM6/08147

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1) poskytnutí neinvestičních dotací občanským sdružením ve výši 600.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením, ve j.n.: Dotace - Podpora sportovních odvětví, dle tabulky "1. Neinvestiční dotace občanským sdružením
  na podporu sportovních odvětví na sezónu 2013/2014";

  2) poskytnutí neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě ve výši 1.500.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům, ve j.n.: Dotace - Podpora sportovních odvětví, dle tabulky "2. Neinvestiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě na podporu sportovních odvětví na sezónu 2013/2014";

  3) rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí dotací nejen občanským sdružením, ale také i jiným právnickým osobám;

  4) uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1. a 2., za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  99.

  Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu talentované mládeže pro rok 2013 - RM6/08141

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1) poskytnutí neinvestičních dotací občanským sdružením ve výši 1.680 tis. Kč dle tabulek 1. a 2. "Neinvestiční dotace občanským sdružením na podporu talentované mládeže pro rok 2013", z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením, ve j .n.: Dotace - Talentovaná mládež;

  2) uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1. za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  100.

  Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2013 - II. kolo - RM6/08140

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

  1) poskytnutí neinvestičních dotací občanským sdružením ve výši 425.700,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením, ve j.n: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "1. Neinvestiční dotace občanským sdružením na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2013 - II. kolo";

   
  2) uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1. usnesení, za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   
   
   

  101.

  Schválení pojistné smlouvy mezi Českou pojišťovnou a. s. a statutárním městem Brnem na pojištění movitých věcí - automatizovaných externích defibrilátorů včetně skříněk v nichž jsou uloženy - RM6/08021

  Dotazy členů RMB zodpověděla MUDr. Prosková, vedoucí Odboru zdraví MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


  1. RMB schvaluje pojistnou smlouvu č. 25955539-17 mezi Českou pojišťovnou a. s. a statutárním městem Brnem o pojištění movitých věcí - živelného pojištění a pojištění pro případ úmyslného poškození nebo zničení, která je přílohou č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   
   
   
   
   

  102.

  Uzavření smluv o umístění automatizovaných externích defibrilátorů včetně skříněk na objektech jiného vlastníka, mezi statutárním městem Brnem a vlastníky objektů - RM6/08096

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje uzavření
  - "Smlouvy o umístění automatizovaného externího defibrilátorů včetně skříňky na objektu vlastníka objektu" mezi statutárním městem Brnem a Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, která tvoří přílohu č. 20a tohoto zápisu;

  - "Smlouvy o umístění automatizovaného externího defibrilátorů včetně skříňky na objektu vlastníka objektu" mezi statutárním městem Brnem a ČSAD Brno - holding, a. s., Opuštěná 4, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 20b tohoto zápisu;

  - "Smlouvy o umístění automatizovaného externího defibrilátorů včetně skříňky ha objektu vlastníka objektu" mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s., Hlinky 151, 656 46 Brno , která tvoří přílohu č. 20c tohoto zápisu.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem těchto smluv.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   
   

  103.

  Uzavření smluv o umístění a užívání automatizovaných externích defibrilátorů - vnitřních - RM6/08048

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje uzavření "Smluv o umístění a užívání automatizovaných externích defibrilátorů - vnitřních" mezi statutárním městem Brnem a subjekty, uvedenými v seznamu , který tvoří přílohu č. 21a tohoto zápisu, za podmínek vzorové smlouvy, která tvoří přílohu č. 21b tohoto zápisu.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem těchto smluv.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  104.

  Smlouva o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a UPIRA s. r. o. - RM6/08022

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a UPIRA s. r. o., která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu.
  Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

  Schváleno jednomyslně 11 členy.

   

  105.

  Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek - RM6/08098

  Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna:
  - schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek;
  - uložit Radě města Brna vydat "úplné znění" této vyhlášky.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   
   

  106.

  Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci k projektu "Moravian Science Centre Brno" - RM6/08132

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna

  - vzít na vědomí
  žádost Jihomoravského kraje ze dne 28. 5. 2013 o projednání a uzavření Dodatku č. 1 ke
  smlouvě o spolupráci k projektu "Moravian Science Centra Brno" z důvodu provedených změn;

  - schválit
  dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci k projektu "Moravian Science Centre Brno" uzavřené mezi Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem dne 24. 6. 2010, jehož účelem je aktualizace složení řídící komise projektu "Moravian Science Centre Brno", období přípravy, období realizace, výdajů projektu a termínu pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem z důvodu schválených změn v projektu "Moravian Science Centre Brno" řídícím orgánem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   
   

  107.

  Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na podporu mládežnických družstev Občanského sdružení FC ZBROJOVKA BRNO pro rok 2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/08145

  Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo jednomyslně 11 členů.


   
   

  108.

  "Revitalizace městských parků, II. etapa - park Koliště" - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společnostmi FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s. a Dopravní stavby Brno, s. r. o., zvýšení celkových rozpočtových nákladů - RM6/08137

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB schvaluje
  - výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Revitalizace městských parků, II. etapa - park Koliště" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo;

  - písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 23a tohoto zápisu.

  2. RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Revitalizace městských parků, II. etapa - park Koliště" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace, jako nejvhodnější nabídku společností FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno a Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno, účastníků sdruženi pod názvem "Sdružení Park Koliště - FIRESTA - DS BRNO", zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení společností FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

  3. RMB schvaluje zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu ORG 5094 "Revitalizace městských parků, II. etapa" z 53.000 tis. Kč na 57.200 tis. Kč v rozpočtu kapitálových výdajů města Brna.

  4. RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno a Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150, 628 00 Brno, účastníky sdružení pod názvem "Sdružení Park Koliště - FIRESTA - DS BRNO", zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení společností FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., který tvoří přílohu č. 23b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  5. RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB
  - podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
  - podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky"

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
  T: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
  ***
  úkol č.: [R6/106/108/01]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [viz usnesení]

   
   
  ***
  7. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
  T: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
  ***
  úkol č.: [R6/106/108/02]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  8. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
  T : v termínu stanoveném zákonem
  ***
  úkol č.: [R6/106/108/03]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  9. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.
  T: v termínu stanoveném zákonem
  ***
  úkol č.: [R6/106/108/04]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  10. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
  T : do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
  ***
  úkol č.: [R6/106/108/05]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  11. RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
  ***
  úkol č.: [R6/106/108/06]
  zodpovídá: OI MMB [14]
  termín: [bezodkladně]

  Pro návrh usnesení hlasovalo 10 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   
   
   

  109.

  Odpověď na "PETICI PARK KRAVÍ HORA" - RM6/08148

  Bylo hlasováno bez rozpravy.


  1. RMB bere na vědomí petici občanů označenou jako "PETICI PARK KRAVÍ HORA".

  2. RMB schvaluje text odpovědí jménem primátora města Brna na "PETICI PARK KRAVÍ HORA". Text odpovědi tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   

  111.

  "Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno" -vzorové smlouvy - RM6/08134

  Bylo hlasováno bez rozpravy dle předloženého doplňujícího materiálu.


  1. RMB bere na vědomí
  - vzorové smlouvy se společností E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a to:

  • vzorovou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí pro zákazníky kategorie C včetně příloh (pro nízké napětí);
  • vzorovou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny včetně příloh (pro vysoké napětí)


  - vzorové smlouvy se společností BOHEMIA ENERGY entity s. r. o., Na Poříčí 1046,
  1047/24-26, 110 00 Praha 1 a to:

  • vzorovou smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu zákazníkovi - středoodběr včetně příloh
  • vzorovou smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu zákazníkovi - maloodběr včetně příloh

  na veřejnou zakázku "Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno" zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které tvoří přílohy č. 25 tohoto zápisu Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky" po uzavření smluv mezi pověřujícími zadavateli a dodavateli a mezi centrálním zadavatelem a dodavateli.

  ***
  3. RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
  T: do 15 dnů po uzavření smluv mezi pověřujícími zadavateli a dodavateli a mezi centrálním zadavatelem a dodavateli
  ***
  úkol č.: [R6/106/111/01]
  zodpovídá: OTS MMB [39]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  4. RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
  T: do 15 dnů po ukončení zadávacího řízení
  ***
  úkol č.: [R6/106/111/02]
  zodpovídá: OTS MMB [39]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  5. RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB zajistit uveřejnění smluv mezi pověřujícími zadavateli a dodavateli a mezi centrálním zadavatelem a dodavateli na profilu centrálního zadavatele.
  T: do 15 dnů od jejich uzavření
  ***
  úkol č.: [R6/106/111/03]
  zodpovídá: OTS MMB [39]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  6. RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB zajistit uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu centrálního zadavatele.
  T: v termínu stanoveném zákonem
  ***
  úkol č.: [R6/106/111/04]
  zodpovídá: OTS MMB [39]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  7. RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB zajistit uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu centrálního zadavatele
  T: v termínu stanoveném zákonem
  ***
  úkol č.: [R6/106/111/05]
  zodpovídá: OTS MMB [39]
  termín: [viz usnesení]

  ***
  8. RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
  ***
  úkol č.: [R6/106/111/06]
  zodpovídá: OTS MMB [39]
  termín: [bezodkladně]

   
   
   
  ***
  9. RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB zajistit informování pověřujících zadavatelů o přijatém usnesení.
  ***
  úkol č.: [R6/106/111/07]
  zodpovídá: OTS MMB [39]
  termín: [bezodkladně]

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   

  112.

  Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská" -smlouva o dílo na projekt změny stavby - RM6/08167

  Bylo hlasováno bez rozpravy.

  1. RMB schvaluje smlouvu o dílo na projekt změny stavby na akci "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská" mezi statutárním městem Brnem a společností Ateliér Habina s. r. o., Kopečná 978/11, 602 00 Brno, která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

  2. RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem smlouvy o dílo na projekt změny stavby na akci "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská" mezi statutárním městem Brnem a společností Ateliér Habina s. r. o., Kopečná 978/11, 602 00 Brno.

  Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

   
   
   

  113.

  Návrh na delegování zástupce statutárního města Brna na valnou hromadu společnosti KORDIS JMK, a. s. - RM6/08187

  Bylo hlasováno bez rozpravy o doplněném návrhu usnesení.


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna delegovat
  v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

  - Ludvíka Kadlece

  k zastupování na valné hromadě společnosti KORDIS JMK, a. s., konané dne 25. června 2013.

  Schváleno jednomyslně 10 členy.

   
   
   
   
   

  110.

  Žádost Městského divadla Brno, příspěvkové organizace, o souhlas s pořízením nákladního automobilu, motorového tahače, formou smlouvy o nájmu s právem koupě - RM6/08139

  Dotazy členů RMB zodpověděli Stanislav Moša, ředitel Městského divadla Brno, p. o., Zdeněk Helbich, náměstek ředitele pro vnější vztahy Městského divadla Brno, p. o., a PhDr. Viera Rusinková, vedoucí Odboru kultury MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu - pro hlasovalo 9 členů, 1 člen byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.


   
   

   

   

  Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


  Informativní zpráva k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisů

  Informativní zpráva - o průběhu zrealizovaného ročníku mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno 2012 a zajištění připravovaného letošního ročníku

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Přehled nepřijatých usnesení:

  19.

  Návrh majetkoprávního vypořádání pozemků p. č. 468/11, 468/17 s 471/27 v k. ú. Černá Pole - návrh na změnu usnesení - RM6/07955


  RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/022 konaného dne 5. 3. 2013, bod 57, které zní:
  "ZMB schvaluje nabytí pozemků
  - p. č. 468/11, o výměře 27 m², orná půda
  - p. č. 468/17, o výměře 28 m², ostatní plocha, zeleň
  - p. č. 471/27, o výměře 34 m², ostatní plocha, jiná plocha
  vše v k. ú. Černá Pole
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 142.400,- Kč a jednorázovou kompenzaci za užívání pozemků ve výši 8.900,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB."

  takto:

  Zastupitelstvo města Brna schvaluje nabytí pozemků
  - p. č. 468/11 - orná půda, o výměře 27 m²

  - p. č. 468/17 - ostatní plocha zeleň, o výměře 28 m²

  - p. č.471/27 - ostatní plocha, jin&#$07 plocha, o výměře 34 m²

  vše v k. ú. Černá Pole
  ve vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 142.400,- Kč a jednorázovou kompenzaci za užívání pozemků ve výši 10.012,50 Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

   
   
   
   
   
   
  Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
  primátor 1. náměstek primátora

   
   

  Ověřovatelé:

  MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.
  JUDr. Robert Kerndl, v. r.

   
   
   
  V Brně dne 6. 6. 2013
  Zapsala Lenka Kadlecová