Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/101
konané dne 24. dubna 2013

 
 

Program:

1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/024 - RM6/07738

1b.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/07676

1c.

Zvýšení osobních příplatků ředitelům základních škol - RM6/07655

1d.

Odvolání ředitele Lázní města Brna, příspěvkové organizace - RM6/07730

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/07666

3.

"Přezkoumání hospodaření - audit statutárního města Brna za roky 2013, 2014 a 2015" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/07705

4.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/07699

5.

Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2012, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2012 - RM6/07707

6.

Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření - RM6/07700

7.

Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru vnitřních věcí MMB - RM6/07696

8.

Poskytnutí finančního daru představitelům občanského sdružení Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR - RM6/07695

9.

"Vydávání informačních novin občanů statutárního města Brna Brněnský Metropolitan" - jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise - RM6/07661

10.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 28/2005, o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna - RM6/07648

11.

Souhlas s podáním žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2013 - dotace ztráty z poskytování žákovského jízdného v rámci IDS JMK - RM6/07660

12.

Strategie parkování ve městě Brně - analytická část - RM6/07658

14.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Podešvova - drobná rekonstrukce na kanalizační síti" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/07690

15.

"Park Hvězdička" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. Zdeňkem Sendlerem - RM6/07686

16.

"Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. arch. Radkem Sládečkem - RM6/07685

56.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s. - projekt fúze společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., se společností Brněnské komunikace, a. s. - RM6/07713

57.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace, a. s. - projekt fúze společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., se společností Brněnské komunikace, a. s. - RM6/07712

17.

Odpověď na žádost o vydání rozhodnutí RMB žadatele Ing. Rudolfa Kunzmanna, CSc. - RM6/07656

18.

Výpůjčky částí pozemků a staveb účelových komunikací ve vnitroblocích v lokalitách MČ Brno-střed pro tělesně postižené občany za účelem užívání vyhrazených parkovacích stání, vzorová smlouva o výpůjčce - RM6/07598

19.

Nájemní smlouva na pronájem části účelové komunikace umístěné na pozemku p. č. 1099/8 v k. ú. Veveří v lokalitě MČ Brno-střed, ul. Sevřená, za účelem vyhrazeného parkování - RM6/07599

20.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové organizace zřízené městem Brnem v oblasti kultury - RM6/07714

21.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města Brna pro rok 2013 - RM6/07659

22.

Návrh na podporu mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2013 - 2. kolo - návrh rozpočtového opatření - RM6/07665

23.

Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na nábytkové vybavení školských zařízení - návrh rozpočtového opatření - RM6/07663

24.

Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů na vybavení školních kuchyní a jídelen - návrh rozpočtového opatření - RM6/07662

25.

Návrh rozpočtového opatření - úprava příjmů za pronájem nebytových prostor a úprava neinvestičního příspěvku p. o. Lázně města Brna, Rašínova 12, na rok 2013 - RM6/07664

27.

Dispozice s nepotřebným majetkem předaným k hospodaření Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/07678

28.

Dispozice s nepotřebným majetkem předaným k hospodaření Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci - RM6/07677

29.

Žádost o projednání přerušení provozu WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8 - RM6/07654

30.

Zprávy o činnosti zdravotnických zařízení - příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno, v roce 2012 - RM6/07697

31.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II. etapa 2013, návrh rozpočtového opatření - RM6/07671

32.

Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o udělení dodatečného souhlasu se změnou vlastnictví zastavené nemovitosti - RM6/07682

33.

Zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská" - zadání veřejné zakázky - RM6/07680

34.

Zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" - zadání veřejné zakázky - RM6/07679

35.

Zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" - zadání veřejné zakázky - RM6/07701

36.

Zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" - zadání veřejné zakázky - RM6/07702

37.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva - RM6/07681

38.

Určení sociálního bytu - RM6/07675

39.

Záměr prodeje domovního celku Bayerova 25, 27, 29 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/07670

40.

Záměr prodeje bytového domu Klecandova 2/Provazníkova 17 včetně pozemku, návrh na stanovení ceny - RM6/07673

41.

Záměr prodeje bytového domu náměstí 28. října 14 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/07672

42.

Záměr prodeje bytového domu Šumavská 12 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/07683

43.

Záměr prodeje bytového domu Trávníky 10 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/07674

44.

Záměr prodeje pozemků p. č. 965/84, 1130/11 a 1130/78 v k. ú. Ivanovice při ulici Maříkova a zřízení věcného břemene - RM6/07708

45.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 1836 v k. ú. Maloměřice - restaurace "Na konečné" - RM6/07691

46.

Záměr prodeje/pronájmu částí pozemku p. č. 210/1 v k. ú. Přízřenice - RM6/07709

47.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 5446 v k. ú. Bystrc - RM6/07692

48.

Výzva k vyklizení a předání nemovitostí v k. ú. Trnitá a zrušení usnesení R6/018. schůze RMB konané dne 14. 4. 2011, bod č. 72, ve znění usnesení R6/031. schůze RMB konané dne 28. 6. 2011, bod č. 112 - RM6/07704

49.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2013 a návrh rozpočtového opatření - RM6/07716

50.

Pověření ředitele Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace, na zajištění akce uvedení vodního díla do neškodného stavu - RM6/07575

51.

Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna 2012-I - 34. soubor - RM6/07684

52.

Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města - 6. výzva - RM6/07719

53.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace - žádost o dotaci - RM6/07718

55.

Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, návrh úplného znění zřizovací listiny - RM6/07669

58.

Uložení ostatků doc. PhDr. Karla Valocha, DrSc., na čestné pohřebiště města Brna - RM6/07729

59.

Smlouva o výpůjčce nebytových prostor v objektu lázní Rašínova č. or. 12 - RM6/07723

60.

Úprava schváleného rozpočtu Odboru kultury MMB v roce 2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/07726

26.

Smlouvy a dodatky ke smlouvám o provozování sportovních a rekreačních zařízení společností STAREZ-SPORT, a. s., dohody o ukončení smluv o nájmu nebytových prostor v objektu Rašínova č. or. 12, dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor v objektu Ponávka č. or. 3a - RM6/07693

61.

"Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společnostmi Skanska a. s. a Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s. r. o. - RM6/07728

62.

Žádost MČ Brno-Ořešín o souhlas statutárního města Brna s podáním žádosti o jednotnou platbu na plochu podle vládního nařízení č. 47/2007 Sb. pro rok 2013 a 2014 - RM6/07727

63.

Veletrhy Brno, a. s. - text dopisu zástupcům společnosti Messe Düsseldorf GmbH - RM6/07739

64.

Výzva ÚZSVM ze dne 3. 4. 2013 k úhradě majetkového prospěchu města za užívání pozemků bez právního důvodu - odpověď - RM6/07740

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

Bod 26 byl projednán po bodě 60.
Body 56 a 57 byly projednány po bodě 16.


 

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

13.

"Stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská" - zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky

54.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města Stavební úpravy ZŠ Mutěnická - 3. etapa - žádost o dotaci


 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, JUDr. Jiří Oliva, MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:

Ing. Jana Bohuňovská, Mgr. Libor Šťástka, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D.

 

1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/024 - RM6/07738

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění materiálu.

1.RMB bere na vědomí "Předběžný program" zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/024 konaného od 14. 5. 2013.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB

 • zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB,
 • odeslat jménem RMB takto upravený "Předběžný program" zasedání ZMB předsedům klubů.

***
úkol č.: [R6/101/1a/01]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [2013-04-30]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB předložit Svolání ZMB s takto upraveným programem zasedání ZMB primátorovi města Brna k podpisu.
***
úkol č.: [R6/101/1a/02]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [2013-05-03]

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit takto upravený program zasedání.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

1b.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/07676

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných RMB a způsob jejich řešení.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

1c.

Zvýšení osobních příplatků ředitelům základních škol - RM6/07655

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení s účinností k 1. 5. 2013 zvýšení osobního příplatku RNDr. Jarmila Bavlnkové, ředitelce ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b, Mgr. Danu Jedličkovi, řediteli ZŠ Brno, Sirotkova 36, a Mgr. Petru Urbánkovi, řediteli ZŠ Brno, Labská 27, dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitele příslušných škol ve své působnosti o stanovení osobního příplatku.
***
úkol č.: [R6/101/1c]
zodpovídá: OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

1d.

Odvolání ředitele Lázní města Brna, příspěvkové organizace - RM6/07730

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB odvolává JUDr. Česlava Gojného z funkce ředitele Lázní města Brna, příspěvková organizace, ke dni 30. 6. 2013, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z6/023 konaného 9. 4. 2013, kterým se ruší Lázně města Brna, příspěvková organizace, ke dni 30. 6. 2013.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 
 

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/07666

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje zahraniční pracovní cestu Ing. Olivera Pospíšila, náměstka primátora, do Německa - Lipska na akce v rámci 40. výročí spolupráce Brno - Lipsko a akce ke 200. výročí narození lipského rodáka Richarda Wagnera ve dnech 21.-23. 5. 2013.

2.RMB schvaluje zahraniční pracovní cestu Mgr. Jarmily Zobačové, ZŠ Merhautova, Mgr. Jakuba Hradila, ZŠ Merhautova, Mgr. Aleny Mrhačové, SOŠ Merhautova, Mgr. Martina Pírka, ZŠ nám. 28. října, Bc. Adama Pompy, ZŠ nám. 28. října, Mgr. Julie Svatoňové, Muzeum romské kultury, Bc. Petry Banďouchové, Muzeum romské kultury, Bc. Waila Khazala, IQ Roma servis, Veroniky Vaňkové, IQ Roma servis, do Velké Británie - Leedsu na pracovní setkání partnerů projektu COMENIUS REGIO - RICE (Využití kultury a vzdělávání pro začleňování Romů) ve dnech 23.-27. 6. 2013 (a v době potřebné na cestu).

3.RMB schvaluje úhradu nákladů spojených s touto cestou z rozpočtu ORJ 3200 - Odboru vnitřních věcí MMB, z grantu projektu RICE.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

3.

"Přezkoumání hospodaření - audit statutárního města Brna za roky 2013, 2014 a 2015" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/07705

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu "Přezkoumání hospodaření - audit statutárního města Brna za roky 2013, 2014 a 2015" jako nejvhodnější nabídku sdružení společností

 • KPMG Česká republika Audit, s. r. o.

Pobřežní 648/1a, Praha 8

a

 • Finaudit, s. r. o.

Třída Svobody 645/2, Olomouc.

***
2.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/101/03/01]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [bezodkladně]

***
3.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB předložit návrh smlouvy s vybraným uchazečem RMB ke schválení.
Termín: bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona
***
úkol č.: [R6/101/03/02]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

4.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/07699

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje, na základě usnesení Z6/020. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 9.D.2., rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 2 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

5.

Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2012, účetní závěrka statutárního města Brna za rok 2012 - RM6/07707

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě usnesení.


1.RMB bere na vědomí návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2012.

***
2.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB zákonným způsobem zveřejnit návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2012.
***
úkol č.: [R6/101/05]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [2013-04-26]

3.RMB vyzývá rady městských částí, aby realizovaly doporučení auditora k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při závěrečném přezkoumání hospodaření dle Zpráv auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 a ověření účetní závěrky městské části k 31. 12. 2012.
Termín: bezodkladně

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2012 se stavem celkových:
- příjmů ..................................................................................................... 12.124,6 mil. Kč
- výdajů ..................................................................................................... 10.843,2 mil. Kč

5.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s celoročním hospodařením a finančním vypořádáním statutárního města Brna za rok 2012, a to bez výhrad.

6.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • závěrečný účet města Brna za rok 2012
  1. stav celkových:
  2. - příjmů ............................................................................ 10.684,4 mil. Kč
   - výdajů ............................................................................. 9.933,5 mil. Kč

  3. účetní stav zdrojů v účelových fondech po finančním vypořádání

  ............................................................................................ 1.990,5 mil. Kč

 • ponechání finančních prostředků z nedočerpaných neinvestičních transferů poskytnutých z rozpočtu města ve výši 10.445 tis. Kč k využití městským částem v roce 2013,
 • ponechání finančních prostředků z nedočerpaných investičních transferů poskytnutých z rozpočtu města ve výši 93.877 tis. Kč k využití městským částem v roce 2013,
 • ponechání nedočerpaného neinvestičního příspěvku poskytnutého z rozpočtu města ve výši 300 tis. Kč k využití Turistickému informačnímu centru města Brna v roce 2013,
 • výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti města - Jídelny MMB včetně provozu klubu zastupitelů a účtu DPH za rok 2012,
 • příděly do fondů příspěvkových organizací zřízených městem ze zlepšeného výsledku hospodaření organizací za rok 2012,
 • vykrytí ztráty hospodaření za rok 2012 z rezervního fondu organizace:
  1. Úrazová nemocnice v Brně ve výši 19.888 tis. Kč,
  2. Národní divadlo Brno ve výši 747 tis. Kč,
  3. Filharmonie Brno ve výši 33 tis. Kč.


  7.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit účetní závěrku statutárního města Brna za rok 2012.

  Schváleno jednomyslně 7 členy.

   

6.

Návrh změn rozpočtů účelových fondů města Brna, návrh rozpočtových opatření - RM6/07700

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu s tím, že tento materiál bude opětovně předložen k projednání na příští schůzi RMB. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 7 členů.


 

7.

Návrh rozpočtového opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru vnitřních věcí MMB - RM6/07696

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu finančních prostředků z provozních do kapitálových výdajů Odboru vnitřních věcí MMB na úpravu vyvolávacího systému v budově MMB Kounicova 67.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

8.

Poskytnutí finančního daru představitelům občanského sdružení Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR - RM6/07695

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • darovací smlouvu mezi statutárním městem Brnem a plk. Ing. Ladislavem Procházkou, xxxxxxxxxxxxxxx Brno, na poskytnutí finančního daru, která tvoří přílohu č. 3a tohoto zápisu,
 • darovací smlouvu mezi statutárním městem Brnem a pplk. Františkem Končelem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno, na poskytnutí finančního daru, která tvoří přílohu č. 3b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem darovacích smluv.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

9.

"Vydávání informačních novin občanů statutárního města Brna Brněnský Metropolitan" - jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise - RM6/07661

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kohout, vedoucí Kanceláře primátora města Brna. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB jmenuje pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu "Vydávání informačních novin občanů statutárního města Brna Brněnský Metropolitan" komisi pro otevírání obálek ve složení:

 • Naděžda Křemečková
 • PhDr. Soňa Haluzová
 • Mgr. Jakub Geisler


2.RMB jmenuje pro nadlimitní veřejnou zakázku na službu "Vydávání informačních novin občanů statutárního města Brna Brněnský Metropolitan" hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

 • Mgr. Libor Šťástka
 • Naděžda Křemečková
 • MUDr. Libor Vyskočil
 • Ing. Antonín Crha
 • JUDr. Helena Sýkorová
 • PhDr. Soňa Haluzová
 • Mgr. Jakub Geisler


náhradníci:

 • Ing. Stanislav Michalík
 • Mgr. Zdeňka Tůmová
 • Ing. Jaroslav Kacer
 • Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
 • Ing. Pavel Březa
 • Mgr. Zuzana Gregorová
 • Mgr. Pavel Blažík


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

10.

Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 28/2005, o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna - RM6/07648

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 28/2005, o stanovení podmínky provozování taxislužby na území města Brna.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

11.

Souhlas s podáním žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2013 - dotace ztráty z poskytování žákovského jízdného v rámci IDS JMK - RM6/07660

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB schvaluje žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2013 - dotace ztráty z poskytování žákovského jízdného v rámci IDS JMK, která tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB zajistit odeslání žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2013 Jihomoravskému kraji.
***
úkol č.: [R6/101/11]
zodpovídá: OD MMB [15]
termín: [2013-05-31]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

12.

Strategie parkování ve městě Brně - analytická část - RM6/07658

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • Strategii parkování ve městě Brně - analytická část,
 • Shrnutí obsahu ze Strategie parkování ve městě Brně - analytická část, která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


2.RMB souhlasí se zpracováním konceptu návrhové části Strategie parkování ve městě Brně.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

14.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Podešvova - drobná rekonstrukce na kanalizační síti" - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/07690

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Brno, Podešvova - drobná rekonstrukce na kanalizační síti" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Skanska a. s.

Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4-Chodov.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/101/14/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.
***
úkol č.: [R6/101/14/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

15.

"Park Hvězdička" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. Zdeňkem Sendlerem - RM6/07686

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě spolu s bodem 16.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a

 • Ing. Zdeňkem Sendlerem

na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby "Park Hvězdička", který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

16.

"Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. arch. Radkem Sládečkem - RM6/07685

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB. Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a

 • Ing. arch. Radkem Sládečkem

na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a volného interiéru "Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička", který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 
 

56.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s. - projekt fúze společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., se společností Brněnské komunikace, a. s. - RM6/07713

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 57.


RMB v působnosti valné hromady společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s.,

 • schvaluje
  • projekt přeměny fúze sloučení akciových společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., a Brněnské komunikace, a. s.,
  • konečnou účetní závěrku zanikající společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s.,
  • zahajovací rozvahu nástupnické společnosti Brněnské komunikace, a. s.,

 • souhlasí s postupem dle § 117 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů,

 • bere na vědomí zprávu představenstva společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., k projektu přeměny fúze sloučením akciových společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., a Brněnské komunikace, a. s.,

 • pověřuje primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., v souladu s přijatým usnesením.


Projekt přeměny fúze sloučením výše uvedených akciových společností včetně konečné účetní závěrky zanikající společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., konečné účetní závěrky nástupnické společnosti Brněnské komunikace, a. s., a zahajovací rozvahy nástupnické společnosti Brněnské komunikace, a .s., tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

57.

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace, a. s. - projekt fúze společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., se společností Brněnské komunikace, a. s. - RM6/07712

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace, a. s.,

 • schvaluje
  • projekt přeměny fúze sloučení akciových společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., a Brněnské komunikace, a. s.,
  • konečnou účetní závěrku nástupnické společnosti Brněnské komunikace, a. s.,
  • zahajovací rozvahu nástupnické společnosti Brněnské komunikace, a. s.,

 • souhlasí s postupem dle § 117 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů,

 • bere na vědomí zprávu představenstva společnosti Brněnské komunikace, a. s., k projektu přeměny fúze sloučením akciových společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., a Brněnské komunikace, a. s.,

 • pověřuje primátora města Brna vydat rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Brněnské komunikace, a. s., v souladu s přijatým usnesením.


Projekt přeměny fúze sloučením výše uvedených akciových společností včetně konečné účetní závěrky zanikající společnosti JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., konečné účetní závěrky nástupnické společnosti Brněnské komunikace, a. s., a zahajovací rozvahy nástupnické společnosti Brněnské komunikace, a .s., tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

17.

Odpověď na žádost o vydání rozhodnutí RMB žadatele Ing. Rudolfa Kunzmanna, CSc. - RM6/07656

Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě přílohy.


1.RMB bere na vědomí žádost o vydání rozhodnutí RMB na přepracování připravovaného projektu na realizaci podzemního vjezdového parkovacího domu na ul. Veselá na podzemní automatický parkovací dům ze dne 2. 4. 2013 od žadatele Ing. Rudolfa Kunzmanna, CSc.

2.RMB schvaluje zamítavou odpověď pro žadatele Ing. Rudolfa Kunzmanna, CSc., která tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru dopravy MMB zajistit odeslání odpovědi žadateli Ing. Rudolfu Kunzmannovi, CSc.
***
úkol č.: [R6/101/17]
zodpovídá: OD MMB [15]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

18.

Výpůjčky částí pozemků a staveb účelových komunikací ve vnitroblocích v lokalitách MČ Brno-střed pro tělesně postižené občany za účelem užívání vyhrazených parkovacích stání, vzorová smlouva o výpůjčce - RM6/07598

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • výpůjčky částí pozemků a staveb účelových komunikací ve vnitroblocích v lokalitách MČ Brno-střed:
  • p. č. 1619/1 v k. ú. Staré Brno, o výměře 16 m², xxxxxxxxx,
  • p. č. 1428/4 v k. ú. Staré Brno, o výměře 16 m², xxxxxxxxxxx,
  • p. č. 849/2 v k. ú. Staré Brno, o výměře 16 m², xxxxxxxxxxxx,
  • p. č. 1633/10 v k. ú. Štýřice, o výměře 16 m², xxxxxxxxxx,
  • p. č. 1633/10 v k. ú. Štýřice, o výměře 16 m², xxxxxxxxxx,
  • p. č. 102/1 v k. ú. Veveří, o výměře 18 m², xxxxxxxxxx,
  • p. č. 102/1 v k. ú. Veveř&#$08, o výměře 18 m², xxxxxxxxxxxx,
  • p. č. 926/1 v k. ú. Veveří, o výměře 18 m², xxxxxxxxxxxx,

za účelem užívání vyhrazených parkovacích stání pro tělesně postižené občany,

 • vzorovou smlouvu o výpůjčce, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu.


2.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smluv o výpůjčkách s uvedenými subjekty.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

19.

Nájemní smlouva na pronájem části účelové komunikace umístěné na pozemku p. č. 1099/8 v k. ú. Veveří v lokalitě MČ Brno-střed, ul. Sevřená, za účelem vyhrazeného parkování - RM6/07599

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části účelové komunikace umístěné na pozemku
- p. č. 1099/8 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 11 m²

v k. ú. Veveří,
zapsaném na LV 10001, v lokalitě MČ Brno-střed, ul. Sevřená, za účelem vyhrazeného parkování 1 vozidla pro Vysoké učení technické v Brně se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, za sjednané nájemné ve výši 32.120,- Kč/rok, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem této nájemní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

20.

Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové organizace zřízené městem Brnem v oblasti kultury - RM6/07714

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro příspěvkové organizace zřízené městem Brnem v oblasti kultury:

 • Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci, ve výši 100.000,- Kč, na realizaci projektu IX. ročník Divadla v pohybu (honoráře umělců),
 • Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci, ve výši 170.000,- Kč, na realizaci projektu Betlém 2013: Jihomoravský kraj (honoráře a doprava),
 • Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci, ve výši 200.000,- Kč, na realizaci projektu Mezinárodní hudební festival Špilberk (pronájem, půjčovné nových materiálů),
 • Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci, ve výši 750.000,- Kč, na realizaci projektu Mozartovy děti (honoráře, pronájem, technické zabezpečení),
 • Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci, ve výši 150.000,- Kč, na realizaci projektu Pořádání vybraných koncertů (pronájem prostor pro pořádání koncertů),
 • Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, ve výši 1.400.000,- Kč, na realizaci projektu Inscenace Cyril a Metoděj (náklady na výrobu dekorací včetně animace a projekce, honoráře),
 • Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, ve výši 250.000,- Kč, na realizaci projektu Činoherní festival TRIALOG 2013 (honoráře umělců a propagace),
 • Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, ve výši 600.000,- Kč, na realizaci projektu Podpora vybraných projektů - Podpora dostupnosti NDB v JMK a Nebojte se divadla (náklady na dopravu, náklady na propagaci),
 • Národní divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, ve výši 200.000,- Kč, na realizaci Projektu Taneční most/Tanzbrücke (honoráře, náklady na propagaci).

Smlouvy tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

21.

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na pronájem plaveckých drah na území města Brna pro rok 2013 - RM6/07659

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. poskytnutí neinvestičních dotací občanským sdružením ve výši 2.311 tis. Kč dle tabulky I. "Neinvestiční dotace občanským sdružením na úhradu nájemného plaveckých drah na území města Brna pro rok 2013" z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením, ve j. n.: Dotace - Nájemné plaveckých drah,
 2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1) za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

22.

Návrh na podporu mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2013 - 2. kolo - návrh rozpočtového opatření - RM6/07665

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. poskytnutí neinvestičního příspěvku zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Husova 17 v celkové výši 30 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), dle tabulky "Žadatelé o dotace a příspěvky na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2013 - 2. kolo" s tím, že základní škola je povinna poskytnutý příspěvek vyúčtovat OŠMT MMB do 31. 1. 2014,
 2. poskytnutí neinvestiční dotace občanskému sdružení SK Líšeň v celkové výši 25 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5222 (neinvestiční transfery občanským sdružením), dle tabulky "Žadatelé o dotace a příspěvky na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2013 - 2. kolo",
 3. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu, že mezi uspokojenými žadateli jsou jiné organizace než občanská sdružení,
 4. uzavření smlouvy o poskytnutí uvedené dotace z rozpočtu statutárního města Brna.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

23.

Návrh na poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na nábytkové vybavení školských zařízení - návrh rozpočtového opatření - RM6/07663

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 24.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 1.350 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 dle tabulky "Žadatelé o neinvestiční transfery na nábytkové vybavení školských zařízení v roce 2013" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 15. 1. 2014,
 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí neinvestičních transferů městským částem na nábytkové vybavení školských zařízení.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

24.

Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních transferů na vybavení školních kuchyní a jídelen - návrh rozpočtového opatření - RM6/07662

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí investičních transferů městským částem v celkové výši 1.520 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na vybavení školních kuchyní a jídelen v roce 2013" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 15. 1. 2014,
 • poskytnutí neinvestičních transferů městským částem v celkové výši 354 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na vybavení školních kuchyní a jídelen v roce 2013" s tím, že MČ tyto finanční prostředky vyúčtují Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB v termínu do 15. 1. 2014,
 • poskytnutí investičního transferu ZŠ Brno, Čejkovická 10, p. o., ve výši 100 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na vybavení školních kuchyní a jídelen v roce 2013",
 • poskytnutí neinvestičního transfery MŠ Veslařská 256, p. o., ve výši 26 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 dle tabulky "Žadatelé o investiční a neinvestiční transfery na vybavení školních kuchyní a jídelen v roce 2013",
 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí investičních a neinvestičních transferů na vybavení školních kuchyní a jídelen.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

25.

Návrh rozpočtového opatření - úprava příjmů za pronájem nebytových prostor a úprava neinvestičního příspěvku p. o. Lázně města Brna, Rašínova 12, na rok 2013 - RM6/07664

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu změny výše příjmů v roce 2013 za pronájem nebytových prostor v objektech p. o. Lázně města Brna, Rašínova 12, hrazených na účet statutárního města Brna.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

27.

Dispozice s nepotřebným majetkem předaným k hospodaření Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci - RM6/07678

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 28.


RMB schvaluje vyřazení z účetní evidence a fyzickou likvidaci movitého majetku předaného k hospodaření Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, dle seznamu, který tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

28.

Dispozice s nepotřebným majetkem předaným k hospodaření Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci - RM6/07677

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyřazení z účetní evidence a fyzickou likvidaci movitého majetku předaného k hospodaření Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, dle seznamu, který tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

29.

Žádost o projednání přerušení provozu WZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8 - RM6/07654

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí přerušení provozu Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno, Plovdivská 8, v období hlavních prázdnin, a to od 1. 7. 2013 do 31. 8. 2013, v souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

30.

Zprávy o činnosti zdravotnických zařízení - příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno, v roce 2012 - RM6/07697

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí zprávy o činnosti zdravotnických zařízení - příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno, v roce 2012 a informaci o projednání těchto zpráv.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

31.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - II. etapa 2013, návrh rozpočtového opatření - RM6/07671

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. poskytnutí půjček na opravu a modernizaci rodinných domů, bytových domů a bytových jednotek v Brně dle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna:
  • ve výši až 130.000,- Kč pro Adélu Gallovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 2501/5 v bytovém domě xxxxxxxxx,
  • ve výši až 310.000,- Kč pro Zdeňka Jelínka a Miroslavu Jelínkovou na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 250.000,- Kč pro Helenu Kandusovou na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.000,- Kč pro Miroslava Koukala a Kateřinu Koukalovou na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 120.000,- Kč pro PhDr. Alici Kozákovou na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 220.000,- Kč pro Jaroslava Kvardu na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 2159/4 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 280.000,- Kč pro Petra Polmana a Mgr. Renatu Polmanovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 2196/2 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 220.000,- Kč pro Jindřicha Procházku a Lucii Procházkovou na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 80.000,- Kč pro Michala Procházku a Danu Procházkovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 877/6 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 145.000,- Kč pro Pavla Šešulku na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 650.000,- Kč pro Ladislava Vitámvás na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 60.000,- Kč pro Jiřího Vrbackého a Helenu Vrbackou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 373/21 v bytovém domě roh xxxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 60.000,- Kč pro Jindřicha Vystrčila na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 830/1 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 530.000,- Kč pro Ing. Danu Zahradníkovou na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 525.000,- Kč pro doc. Mgr. Martina Zvonaře, Ph.D., na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 3078/5 v bytovém domě xxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 500.000,- Kč pro Aloise Wagnera a Libora Wagnera na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 1.550.000,- Kč pro Luboše Cardy a Ing. Hanu Cardovou na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxxxxxx,

  1. vzorovou smlouvu o půjčce na opravy a modernizaci bytového - rodinného domu a vzniku zástavního práva výše uvedeným žadatelům,
  2. poskytnutí půjček dle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna na opravu a modernizaci bytových jednotek v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Černovice:
   • ve výši až 1.986.250,- Kč na opravu a modernizaci bytových jednotek v bytovém domě Klíčova 135/3,
   • ve výši až 7.840.000,- Kč na opravu a modernizaci bytových jednotek v bytovém domě Húskova 1039, 1040, 1041/6, 8, 10,

  podle vzorového protokolu,

  1. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí jednotlivých půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna.


  Schváleno jednomyslně 8 členy.

   

32.

Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost o udělení dodatečného souhlasu se změnou vlastnictví zastavené nemovitosti - RM6/07682

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vydat dodatečný souhlas s převodem spoluvlastnického podílu xxxxxxxxxxxxx ve výši id. ½ k bytovému domu Dřevařská 6, č. p. 852, postavenému na pozemku p. č. 1709, a id. ½ k zastavěnému pozemku p. č. 1709 v k. ú. Veveří, ke kterým je zapsáno zástavní právo ve prospěch statutárního města Brna na základě smlouvy č. 0062101303919 do vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0062101303919 o půjčce na opravy a modernizaci bytového domu a vzniku zástavního práva.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit podpisem tohoto dodatku Mgr. Jiřího Lahodu, vedoucího Bytového odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

33.

Zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská" - zadání veřejné zakázky - RM6/07680

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu - zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • WALLET s. r. o.

Karlovo nám. 14-15/292, 120 00 Praha 2,
provozovna Lidická 8, 680 01 Boskovice.

2.RMB schvaluje mandátní smlouvu na zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská" mezi statutárním městem Brnem a společností

 • WALLET s. r. o.

Karlovo nám. 14-15/292, 120 00 Praha 2,
provozovna Lidická 8, 680 01 Boskovice,

která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem mandátní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

34.

Zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" - zadání veřejné zakázky - RM6/07679

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 35 a 36.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu - zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • WALLET s. r. o.

Karlovo nám. 14-15/292, 120 00 Praha 2,
provozovna Lidická 8, 680 01 Boskovice.

2.RMB schvaluje mandátní smlouvu na zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" mezi statutárním městem Brnem a společností

 • WALLET s. r. o.

Karlovo nám. 14-15/292, 120 00 Praha 2,
provozovna Lidická 8, 680 01 Boskovice,

která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem mandátní smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

35.

Zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" - zadání veřejné zakázky - RM6/07701

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu - zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Roviko s. r. o.

Vlárská 22, 627 00 Brno.

2.RMB schvaluje mandátní smlouvu na zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Roviko s. r. o.

Vlárská 22, 627 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem mandátní smlouvy na zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39" mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Roviko s. r. o.

Vlárská 22, 627 00 Brno.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

36.

Zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" - zadání veřejné zakázky - RM6/07702

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu - zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Roviko s. r. o.

Vlárská 22, 627 00 Brno.

2.RMB schvaluje mandátní smlouvu na zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Roviko s. r. o.

Vlárská 22, 627 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem mandátní smlouvy na zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42" mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Roviko s. r. o.

Vlárská 22, 627 00 Brno.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

37.

IPRM v problémové obytné zóně města - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" - výběr nejvhodnější nabídky a smlouva - RM6/07681

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Cooptel, stavební a. s.

Černovické nábřeží 501/7a, 618 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu o dílo mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Cooptel, stavební a. s.

Černovické nábřeží 501/7a, 618 00 Brno,

na veřejnou zakázku "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60" zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky" prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB prostřednictvím společnosti Roviko, s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno, zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/101/37/01]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/101/37/02]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/101/37/03]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/101/37/04]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/101/37/05]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/101/37/06]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

38.

Určení sociálního bytu - RM6/07675

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB určuje byt 2+kk č. 203 v domě Mendlovo nám. 14 jako sociální ve smyslu čl. 8 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

39.

Záměr prodeje domovního celku Bayerova 25, 27, 29 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/07670

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B) spolu s body 40-46.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje domovního celku - bytového domu Bayerova 25, č. p. 794, postaveného na pozemku p. č. 1590, bytového domu Bayerova 27, č. p. 796, postaveného na pozemku p. č. 1591, bytového domu Bayerova 29, č. p. 798, postaveného na pozemku p. č. 1592, a pozemků
- p. č. 1590 - zast. plocha a nádv., o výměře 617 m²
- p. č. 1591 - zast. plocha a nádv., o výměře 629 m²
- p. č. 1592 - zast. plocha a nádv., o výměře 626 m²

v k. ú. Veveří, město Brno, MČ Brno-střed,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob:

 1. ve výši 55.134.486,- Kč za podmínky, že kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy skutečně vynaložené náklady na rekonstrukci výměníkové stanice umístěné v domě Bayerova 27, kdy rozpočtové náklady MČ Brno-střed vyčíslila na 1.333.721,- Kč vč. DPH, za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
 2. obvyklou cenu půdních vestaveb v domovním celku Bayerova 25, 27, 29, a to:
  • bytové jednotky č. 794/21 ve výši 1.390.000,- Kč,
  • bytové jednotky č. 794/22 ve výši 2.160.000,- Kč,
  • bytové jednotky č. 796/21 ve výši 2.660.000,- Kč,
  • bytové jednotky č. 796/22 ve výši 984.525,- Kč,
  • bytové jednotky č. 796/22 ve výši 735.475,- Kč,
  • bytové jednotky č. 798/17 ve výši 1.690.000,- Kč,
  • bytové jednotky č. 798/21,5 ve výši 2.290.000,- Kč.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

40.

Záměr prodeje bytového domu Klecandova 2/Provazníkova 17 včetně pozemku, návrh na stanovení ceny - RM6/07673

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Klecandova 2/Provazníkova 17, č. p. 1237, postaveného na pozemku p. č. 1181, a pozemku
- p. č. 1181 - zast. plocha a nádv., o výměře 632 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 9.000.000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit obvyklou cenu půdních vestaveb v domě Klecandova 2/Provazníkova 17, a to:

 • vestavby č. 10 v domě Klecandova 2 o výměře 140,95 m² ve výši 4.323.000,- K&#$03,
 • vestavby č. 10 v domě Provazníkova 17 o výměře 53,48 m² ve výši 1.640.000,- Kč,
 • vestavby č. 11 v domě Provazníkova 17 o výměře 55,42 m² ve výši 1.700.000,- Kč.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

41.

Záměr prodeje bytového domu náměstí 28. října 14 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/07672

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu náměstí 28. října 14, č. p. 1108, postaveného na pozemku p. č. 3249, a pozemků
- p. č. 3249 - zast. plocha a nádv., o výměře 439 m²
- p. č. 3250 - zahrada, o výměře 534 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 11.190.128,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

42.

Záměr prodeje bytového domu Šumavská 12 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/07683

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu bytového domu Šumavská 12, č. p. 494, postaveného na pozemku p. č. 957, a pozemků
- p. č. 957 - zast. plocha a nádv., o výměře 219 m²
- p. č. 958 - zahrada, o výměře 196 m²

v k. ú. Ponava, město Brno, MČ Brno-Královo Pole,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 6.691.234,- Kč.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

43.

Záměr prodeje bytového domu Trávníky 10 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/07674

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Trávníky 10, č. p. 1566, postaveného na pozemku p. č. 3015, a pozemků
- p. č. 3015 - zast. plocha a nádv., o výměře 772 m²
- p. č. 3016/1 - zahrada, o výměře 230 m²

- p. č. 3016/2 - zahrada, o v&#$06měře 195 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 6.647.432,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

44.

Záměr prodeje pozemků p. č. 965/84, 1130/11 a 1130/78 v k. ú. Ivanovice při ulici Maříkova a zřízení věcného břemene - RM6/07708

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 965/84 - orná půda, o výměře 349 m²
- p. č. 1130/11 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 53 m²

- p. č. 1130/78 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 49 m²

vše v k. ú. Ivanovice.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. prodej pozemků
 2. - p. č. 965/84 - orná půda, o výměře 349 m²

  - p. č. 1130/11 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 53 m²
  - p. č. 1130/78 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 49 m²

  vše v k. ú. Ivanovice, o celkové výměře 451 m²,

  společnosti MOTORTEC spol. s r. o. za dohodnutou kupní cenu 1.408.120,- Kč,

 3. zřízení věcného břemene uložení vodovodního řadu DN 150 a splaškové kanalizační stoky DN 400 na části pozemku p. č. 965/84 - orná půda, v k. ú. Ivanovice, s omezením činnosti v ochranných pásmech ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,


a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

45.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 1836 v k. ú. Maloměřice - restaurace "Na konečné" - RM6/07691

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí dopis xxxxxxxxxxxxxx ze dne 22. 10. 2012 - žádost o uzavření kupní smlouvy na prodej dvou částí pozemku
- p. č. 1836 - zahrada, o celkové výměře 500 m²

v k. ú. Maloměřice,
pod výletní restaurací "Na konečné" dle dohody o budoucím prodeji č. 62049045 ze dne 24. 11. 2004.

2.RMB souhlasí se záměrem prodeje dvou částí pozemku
- p. č. 1836 - zahrada, o celkové výměře 500 m²

v k. ú. Maloměřice (185 m² + 315 m²).


3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků
- p. č. 1836/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 185 m²
- p. č. 1836/3 - zahrada, o výměře 315 m²

v k. ú. Maloměřice, o celkové výměře 500 m²,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 550.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

46.

Záměr prodeje/pronájmu částí pozemku p. č. 210/1 v k. ú. Přízřenice - RM6/07709

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájem částí pozemku p. č. 210/1 v k. ú. Přízřenice,
 • žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej částí pozemku p. č. 210/1 v k. ú. Přízřenice.


2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje částí pozemku
- p. č. 210/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o celkové výměře 63 m² (10 m² + 18 m² + 6 m² + 10 m² + 14 m² + 5 m²) v k. ú. Přízřenice.

3.RMB souhlasí se záměrem pronájmu částí pozemku
- p. č. 210/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o celkové výměře 1.473 m² (5 m² + 7 m² + 18 m² + 33 m² + 117 m² + 298 m² + 995 m²) v k. ú. Přízřenice.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

47.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 5446 v k. ú. Bystrc - RM6/07692

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku
- p. č. 5446 - zast. plocha a nádv., o výměře 51 m²

v k. ú. Bystrc.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

48.

Výzva k vyklizení a předání nemovitostí v k. ú. Trnitá a zrušení usnesení R6/018. schůze RMB konané dne 14. 4. 2011, bod č. 72, ve znění usnesení R6/031. schůze RMB konané dne 28. 6. 2011, bod č. 112 - RM6/07704

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • žádost společnosti Brněnské komunikace, a. s., ze dne 28. 1. 2013 o zajištění vyklizení objektů na pozemcích p. č. 763, 760/2, 760/3 a 760/4, vše v k. ú. Trnitá, užívaných dosud společností Josef Lídl, spol. s r. o., v termínu do 31. 5. 2013,
 • vyjádření OI MMB ze dne 22. 4. 2013 k aktuální situaci plánu výstavby veřejně prospěšné stavby "Tramvaj Plotní - soubor staveb" a k plánované demolici objektů na pozemcích p. č. 763, 760/2, 760/3 a 760/4, vše v k. ú. Trnitá.


2.RMB souhlasí s výzvou k vyklizení a předání nemovitostí:
pozemků:
- p. č. 760/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 3.576 m²

- p. č. 760/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 481 m²
- p. č. 760/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.183 m²
- p. č. 760/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 462 m²

- p. č. 760/12 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 148 m²
- p. č. 763 - zast. plocha a nádv., o výměře 395 m²

vše v k. ú. Trnitá,
budov:
- č. p. 101 se způsobem využití výroba na pozemku p. č. 763
- bez č. p./č. e. se způsobem využití výroba na pozemku p. č. 760/2
- bez č. p./č. e. se způsobem využití výroba na pozemku p. č. 760/3
- bez č. p./č. e. se způsobem využití výroba na pozemku p. č. 760/4
vše v k. ú. Trnitá,
určenou společnosti Josef Lídl, spol. s r. o., s termínem vyklizení a předání nemovitostí do 30. 5. 2013. Výzva k vyklizení a předání nemovitostí tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem výzvy k vyklizení a předání nemovitostí.

4.RMB ruší usnesení R6/018. schůze RMB konané dne 14. 4. 2011, bod č. 72, ve znění usnesení R6/031. schůze RMB konané dne 28. 6. 2011, bod č. 112.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

49.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2013 a návrh rozpočtového opatření - RM6/07716

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB ruší usnesení R6/095. schůze RMB konané dne 20. 2. 2013, bod č. 119, a R6/099. schůze konané dne 3. 4. 2013, bod č. 51, týkající se návrhu na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy na rok 2013 a návrhu rozpočtového opatření.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v městě Brně z rozpočtu města Brna na rok 2013 v celkové výši 800 tis. Kč dle Přehledu navržených dotací uvedených v tabulce,
 • uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu města Brna za stanovených podmínek,
 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu jiné právní subjektivity žadatelů o výše uvedené dotace než bylo schváleno v rozpočtu města na rok 2013.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

50.

Pověření ředitele Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace, na zajištění akce uvedení vodního díla do neškodného stavu - RM6/07575

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB pověřuje MVDr. Martina Hovorku, Ph.D., ředitele Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace, jednáním, přípravou a realizací akce "uvedení vodního díla - přívodního potrubí, umožňujícího odběr povrchové vody z brněnské přehrady pro Zoologickou zahradu města Brna, příspěvkovou organizaci, do neškodného stavu" za vlastníka stavby, tj. statutární město Brno, v souladu s usnesením Zastupitelstva města Brna č. Z6/019 ze dne 6. 11. 2012, bod č. 20.

2.RMB stanovuje rozsah pověření řediteli Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace, za statutární město Brno uvedeného vodního díla, zejména:

 • podávat návrhy, žádosti, vyjádření, prohlášení a předkládat písemná podání,
 • podávat řádné i mimořádné opravné prostředky při správních řízeních, vzdávat se jich,
 • zúčastňovat se veškerých jednání,
 • přijímat veškeré doručované písemnosti včetně rozhodnutí,
 • činit další úkony, které budou vyžadovány k realizaci akce "uvedení vodního díla - přívodního potrubí, umožňujícího odběr povrchové vody z brněnské přehrady pro Zoologickou zahradu města Brna, příspěvkovou organizaci, do neškodného stavu".


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 
 

51.

Záměr pořídit změny Územního plánu města Brna 2012-I - 34. soubor - RM6/07684

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Mgr. Leopoldová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu s tím, že tento materiál bude opětovně předložen k projednání na příští schůzi RMB. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 8 členů.


 
 

52.

Integrovaný plán rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města - 6. výzva - RM6/07719

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje vyhlášení výzvy k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města, která tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit vyhlášení 6. výzvy k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města.
***
úkol č.: [R6/101/52]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2013-04-25]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

53.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace - žádost o dotaci - RM6/07718

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB ruší usnesení R5/136. schůze RMB konané dne 9. 2. 2010, bod č. 67, které zní:

"1.RMB schvaluje podání žádosti o dotaci z regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 49 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje primátora města Brna podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených.

3.RMB pověřuje Ing. Martinu Grmolcovou, projektovou manažerku Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, protokolů z provedených kontrol, zejména ex ante, interim a ex post, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.

4.RMB ukládá Mgr. Martinu Anderovi, Ph.D., náměstkovi primátora města Brna, zajistit

  • dopracování žádosti o dotaci z regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod na projekt ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace,
  • předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt k podpisu primátorovi města Brna,
  • předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod."


2.RMB schvaluje

  • manuál realizace projektu ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace, který tvoří přílohu č. 22a tohoto zápisu,
  • podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 22b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje

 • Ladislava Macka, náměstka primátora pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených,
 • Mgr. Vladimíra Petlacha, projektového manažera Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádostí o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.


***
4.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit

 • dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace,
 • předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

***
úkol č.: [R6/101/53]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2013-05-18]

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

55.

Návrh dodatku č. 3 ke zřizovací listině Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace, návrh úplného znění zřizovací listiny - RM6/07669

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • dodatek č. 3 ke zřizovací listině Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace,
 • úplné znění zřizovací listiny Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace.


Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

58.

Uložení ostatků doc. PhDr. Karla Valocha, DrSc., na čestné pohřebiště města Brna - RM6/07729

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje, v souladu s ust. čl. 2 odst. (1) Statutu čestného pohřebiště města Brna, uložení ostatků doc. PhDr. Karla Valocha, DrSc., na čestném pohřebišti města Brna ve skupině čestných hrobů č. H5E, hrobové místo č. 33.

Schváleno jednomyslně 7 členy.

 

59.

Smlouva o výpůjčce nebytových prostor v objektu lázní Rašínova č. or. 12 - RM6/07723

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v objektu lázní Rašínova č. or. 12 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Lázně města Brna jako vypůjčitelem. Smlouva tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem výše uvedené smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 6 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

60.

Úprava schváleného rozpočtu Odboru kultury MMB v roce 2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/07726

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 8 členů.


 

26.

Smlouvy a dodatky ke smlouvám o provozování sportovních a rekreačních zařízení společností STAREZ-SPORT, a. s., dohody o ukončení smluv o nájmu nebytových prostor v objektu Rašínova č. or. 12, dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor v objektu Ponávka č. or. 3a - RM6/07693

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě a doplnění materiálu.


1.RMB schvaluje

 • smlouvu o provozování lázní Rašínova,
 • smlouvu o provozování bazénu Ponávka,
 • smlouvu o provozování koupaliště Zábrdovice,

všechny uzavírané mezi statutárním městem Brnem a společností STAREZ-SPORT, a. s., se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČ 269 32 211, které tvoří přílohu č. 24a tohoto zápisu,

 • dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování plaveckého stadionu za Lužánkami č. 0074101700398,
 • dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování kluziště za Lužánkami č. 0074091701878,
 • dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování plaveckého bazénu Kohoutovice č. 0074101701572,

všechny uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností STAREZ-SPORT, a. s., se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČ 269 32 211, které tvoří přílohu č. 24b tohoto zápisu,

 • dohodu o ukončení smlouvy č. 74042019, ve znění dodatků č. 1-3, o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Ivetou Maláškovou jako nájemkyní k 30. 4. 2013, která tvoří přílohu č. 24c tohoto zápisu,
 • dohodu o ukončení smlouvy č. 7412030500 o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Markétou Cahovou a Naděždou Poláčkovou jako nájemkyněmi k 30. 4. 2013, která tvoří přílohu č. 24d tohoto zápisu,
 • dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 74072001 uzavřený mezi statutárním městem Brnem jako stávajícím pronajímatelem a Klubem plaveckých sportů policie KOMETA Brno, o. s., jako nájemcem a společností STAREZ-SPORT, a. s., jako novým pronajímatelem, který tvoří přílohu č. 24e tohoto zápisu,
 • dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 74082002 uzavřený mezi statutárním městem Brnem jako stávajícím pronajímatelem a Klubem plaveckých sportů policie KOMETA Brno, o. s., jako nájemcem a společností STAREZ-SPORT, a. s., jako novým pronajímatelem, který tvoří přílohu č. 24f tohoto zápisu,
 • dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 74082001 uzavřený mezi statutárním městem Brnem jako stávajícím pronajímatelem a ČR - Centrem sportu MV, organizační složkou státu, jako nájemcem a společností STAREZ-SPORT, a. s., jako novým pronajímatelem, který tvoří přílohu č. 24g tohoto zápisu,
 • dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 74072002 uzavřený mezi statutárním městem Brnem jako stávajícím pronajímatelem a ČR - Centrem sportu MV, organizační složkou státu, jako nájemcem a společností STAREZ-SPORT, a. s., jako novým pronajímatelem, který tvoří přílohu č. 24h tohoto zápisu,
 • dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 74072003 uzavřený mezi statutárním městem Brnem jako stávajícím pronajímatelem a ČR - Centrem sportu MV, organizační složkou státu, jako nájemcem a společností STAREZ-SPORT, a. s., jako novým pronajímatelem, který tvoří přílohu č. 24i tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB podpisem výše uvedených smluv, dohod a dodatků.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

61.

"Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společnostmi Skanska a. s. a Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s. r. o. - RM6/07728

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • výjimku z Metodiky pro zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv u veřejné zakázky "Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo,
 • písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací včetně ceny, který tvoří přílohu č. 25a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


2.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), na investiční akci "Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na práce nad rámec zadávací dokumentace jako nejvhodnější nabídku společností

 • Skanska a. s.

Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov

a

 • Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s. r. o.

Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou.

3.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi

 • Skanska a. s.

Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov

a

 • Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s. r. o.

Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

na zhotovení díla "Areál VUT v Brně CEITEC - komunikace", který tvoří přílohu č. 25b tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

 • podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo,
 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".


***
5.RMB vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo
***
úkol č.: [R6/101/61/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění dodatku ke smlouvě o dílo na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jeho uzavření
***
úkol č.: [R6/101/61/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/101/61/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/101/61/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/101/61/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

62.

Žádost MČ Brno-Ořešín o souhlas statutárního města Brna s podáním žádosti o jednotnou platbu na plochu podle vládního nařízení č. 47/2007 Sb. pro rok 2013 a 2014 - RM6/07727

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti statutárního města Brna o jednotnou platbu na plochu dle vl. nař. č. 47/2007 Sb. pro rok 2013 a 2014.

2.RMB pověřuje starostu MČ Brno-Ořešín Mgr. Jana Levíčka podáním těchto žádostí a podpisem příslušných dokumentů a v případě schválení dotace podpisem smlouvy a souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

63.

Veletrhy Brno, a. s. - text dopisu zástupcům společnosti Messe Düsseldorf GmbH - RM6/07739

Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě přílohy.


1.RMB bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny konaného dne 22. 4. 2013.

2.RMB schvaluje text dopisu zástupcům společnosti Messe Düsseldorf GmbH ve věci sdělení stanoviska k dopisu primátora města Brna ze dne 18. 12. 2012, který tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

64.

Výzva ÚZSVM ze dne 3. 4. 2013 k úhradě majetkového prospěchu města za užívání pozemků bez právního důvodu - odpověď - RM6/07740

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí výzvu ÚZSVM - BO č. 2305/13, č. j.: ÚZSVM/B/10965/2013-HMU1 ze dne 3. 4. 2013 k úhradě majetkového prospěchu za užívání pozemků ve vlastnictví ČR - ÚZSVM pod stavbami místních komunikací ve vlastnictví města bez právního důvodu v období od 1. 5. 2011 do 31. 12. 2012, vyčísleného ve výši 1.685.103,- Kč.

2.RMB nesouhlasí s úhradou za užívání pozemků ve vlastnictví ČR - ÚZSVM pod stavbami místních komunikací ve vlastnictví města bez právního důvodu v období 1. 5. 2011 do 31. 12. 2012.

3.RMB schvaluje text odpovědi statutárního města Brna adresovaný ÚZSVM, který tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu.

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


Informativní zpráva - Výdaje městských částí statutárního města Brna v roce 2012

 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
primátor 1. náměstek primátora

 
v z. Ladislav Macek, v. r.
náměstek primátora

 

Ověřovatelé:

MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.
JUDr. Robert Kerndl, v. r.

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

 
V Brně dne 24. 4. 2013
Zapsala Marcela Marečková