Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/095
konané dne 20. února 2013

 

 

 

Program:

1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/022 - RM6/07279

1b.

Odpověď na podněty člena ZMB vznesené na zasedání ZMB č. Z6/021 dne 22. 1. 2013 adresované RMB - RM6/07145

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/07122

5.

Žádost MČ Brno-Líšeň o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Neklež 1a v Brně-Líšni" - RM6/07228

6.

Žádost MČ Brno-Líšeň o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Pohádka, Bratří Pelíšků 1 v Brně-Líšni" - RM6/07227

7.

Žádost MČ Brno-Líšeň o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Trnkova 81 v Brně-Líšni" - RM6/07226

3.

Záměr dispozice s pozemkem p. č. 2967/7 v k. ú. Komín - RM6/07206

8.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Milady Horákové 18 - RM6/07112

10.

Smlouva o běžném účtu mezi statutárním městem Brnem a Českou národní bankou - RM6/07118

11.

Poskytnutí finančního daru představitelům občanského sdružení Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory o. s. - RM6/07152

9.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/07225

14.

Kupní smlouva o prodeji výstavních plakátů "Retenční nádrž Jeneweinova" s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a. s. - RM6/07124

12.

Zrušení členství statutárního města Brna v síti evropských měst pro kulturu "Les Rencontres" - RM6/07224

13.

Licenční smlouva o veřejném provozování s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o. s. - RM6/07123

15.

Záměr pronájmu nebytových prostor - kanceláří č. 201, 212, 213, 214 a 215 a místností č. 204 a 216 - v objektu kina Art Cihlářská 19-Botanická 16, č. p. 783, Brno - RM6/07140

17.

Schválení investičního záměru "Úprava zpevněné plochy při ulici Jihlavské" - RM6/07089

19.

Žádost o udělení souhlasu RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Prodloužení kanalizace v ul. Černohorská k pozemku p. č. 547/1 v k. ú. Ivanovice" - RM6/06911

21.

"Centrální nákup mobilních hlasových a datových služeb pro statutární město Brno" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/07141

22.

"Systémová podpora při řešení požadavků v prostředí MOSS" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/07144

23.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Zajištění systémové podpory serverových produktů Microsoft" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/07143

24.

Nákup produktů Microsoft Enterprise Agreement na základě rámcové obchodní a servisní smlouvy č. U6993710 a rámcové smlouvy č. 38S68801, které byly uzavřeny dne 12. 6. 2008 mezi Ministerstvem vnitra České republiky a společností Microsoft Ireland Operations Limited, dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě č. 5312175357 - RM6/07142

25.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5412054952 ke "Studii obsluhy letiště Brno Tuřany veřejnou dopravou za využití železniční vlečky" - RM6/07121

26.

"Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se společností Arch. Design, s. r. o. - RM6/07159

27.

"Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 55 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/07119

28.

Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi statutárním městem Brnem a obcí Rozdrojovice - RM6/07116

29.

Návrh nabytí pozemků p. č. 468/11, 468/17 a 471/27 v k. ú. Černá Pole - RM6/07098

30.

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Královo Pole, Líšeň a Žebětín - RM6/07097

32.

Budoucí nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p. č. 87/6 v k. ú. Brněnské Ivanovice pro stavbu "Brno, OK D02 Královka - monitoring a měření na kanalizační síti" - RM6/07125

33.

Aktualizace Metodiky pro uzavírání smluv o zřizování věcných břemen k pozemkům statutárního města Brna dotčených inženýrskými sítěmi v části Metodika oceňování věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí - RM6/07094

34.

Návrh na poskytnutí dotací a uzavření smluv s organizacemi národnostních menšin a organizacemi působícími v oblasti etnik na rok 2013 - RM6/07126

35.

Návrh na poskytnutí dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2013 - RM6/07150

36.

Návrh na poskytnutí dotací v oblasti kultury I./2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/07096

37.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/07215

38.

Návrh na podporu mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/07151

39.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/07235

40.

Návrh na poskytnutí neinvestičních prostředků na zajištění základní plavecké výuky žáků ZŠ - návrh rozpočtového opatření - RM6/07138

41.

Návrh dodatku č. 7 ke Zřizovací listině Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace - RM6/07134

43.

Záměr zrušení příspěvkové organizace Lázně města Brna - RM6/07135

44.

Návrh na svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, objektu na ul. Kachlíkova č. p. 1365/č. or 15c s pozemkem p. č. 6496 v k. ú. Bystrc - RM6/07137

45.

Výzva 2013 - odpověď - RM6/7280

46.

Smlouva o partnerství pro projekty OP LZZ bez finančního příspěvku - RM6/07111

47.

Smlouva o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a DIABMED, s. r. o. - RM6/07148

49.

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 7112025187 na nákup zdravotnické techniky - dodání automatizovaných externích defibrilátorů a ochranných obalů (skříněk) mezi statutárním městem Brnem a společností S & T Plus s. r. o. - RM6/07149

48.

Uzavření nájemních smluv na poliklinice Zahradníkova s MUDr. Šimůnkovou, s. r. o., a MUDr. Eliškou Karáskovou - RM6/07147

50.

"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" - provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu - zastoupení zadavatele dle § 151 zákona o veřejných zakázkách - RM6/07191

51.

"Dům s pečovatelskou službou Mlýnská" - provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu - zastoupení zadavatele dle § 151 zákona o veřejných zakázkách - RM6/07190

52.

"Startovací byty na území města Brna" - veřejná zakázka - RM6/07200

53.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Václavská 1 - oprava volného bytu č. 11" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností SKR stav, s. r. o. - RM6/07133

54.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace pro akci "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 39" - dodatek č. 2 smlouvy o dílo - RM6/07192

55.

Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o vydání souhlasu s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - RM6/07193

56.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa 2013, návrh rozpočtového opatření - RM6/07196

57.

Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost manželů Žaloudkových o udělení výjimky z Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - RM6/07195

58.

Zpráva o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna - RM6/07194

59.

Pověření Mgr. Jiřího Lahody k úkonům za statutární město Brno - RM6/07189

60.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Údolní 54 včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky - RM6/07199

61.

Změna části usnesení RMB č. R6/083, bod č. 41, návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z6/019, bod č. 41, návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Oblá 53, 55, 57, 59 včetně pozemků - RM6/07198

62.

Záměr prodeje bytového domu Drobného 14 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/07188

63.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 138 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/07183

64.

Záměr prodeje bytového domu Sýpka 31 včetně pozemku, návrh na stanovení ceny - RM6/07181

65.

Záměr prodeje a návrh na stanovení ceny bytového domu Stará 6 včetně pozemku po nepřijetí opakované nabídky - RM6/07182

 

66.

Záměr prodeje nemovitosti bez č. p./č. e. postavené na pozemku p. č. 469/2 v k. ú. Husovice, návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 6212014258 o prodeji nemovitostí - rodinného domu Jilemnického 16 včetně pozemků - RM6/07186

67.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Osová 2, Osová 4, Osová 6, Osová 8, bez pozemků - RM6/07197

68.

Záměr prodeje bytové jednotky č. 254/9 v domovním celku Souběžná 21, 23, 25 včetně podílu o velikosti 3650/304050 na společných částech domů a pozemcích v k. ú. Židenice - RM6/07185

69.

Návrh dispozice s bytovou jednotkou č. 4 v domě Jeronýmova 24 v Brně - RM6/07187

70.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - žádost ParaCENTRA Fenix, občanského sdružení, o pronájem bytu - RM6/07178

71.

Žádost ČR - Nejvyššího státního zastupitelství, o poskytnutí bytu v celoměstském zájmu - RM6/07179

72.

Pronájem startovacích bytů v bytovém domě v Brně, Stamicova 11 - RM6/07176

73.

Poskytnutí náhradního bytu manželům xxxxxxxxxx - RM6/07180

74.

Žádost pí xxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/07177

75.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Josefská 21 - RM6/07131

76.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Pekařská 36 - RM6/07130

77.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6612033586 - areál Pisárecká 11 v k. ú. Pisárky - RM6/07129

78.

Dohoda o ukončení užívání nebytových prostor v objektu Josefská 23 - RM6/07132

79.

Návrh budoucího prodeje pozemků p. č. 3220/1, 3220/3, 3220/4, 3220/5 a 3221/1 v k. ú. Židenice - RM6/07156

80.

Návrh prodeje pozemků p. č. 2743 a 2744 v k. ú. Žebětín - RM6/07165

81.

Návrh prodeje pozemku p. č. 1688/17 v k. ú. Jundrov - RM6/07207

82.

Záměr prodeje pozemků p. č. 6765/2, 6763/2, 6762/1 a 6767/2 v k. ú. Židenice, návrh prodeje pozemků p. č. 6765/2, 6763/2, 6762/1 a 6767/2 v k. ú. Židenice - RM6/07184

83.

Záměr prodeje pozemku p. č. 190 v k. ú. Maloměřice v ul. Olší - RM6/07170

84.

Záměr prodeje nebo svěření pozemku p. č. 1955 v k. ú. Pisárky v lokalitě Na Jurance - RM6/07160

85.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1226 v k. ú. Obřany - zahrada v ulici Fryčajova nebo svěření pozemku p. č. 1226 v k. ú. Obřany - RM6/07158

86.

Záměr prodeje nebo pronájmu částí pozemků p. č. 1265, 1577/1 v k. ú. Slatina - ulice Budínská - RM6/07210

87.

Záměr prodeje nebo pronájmu částí pozemků p. č. 1639/1, 1640/5 v k. ú. Slatina - ulice Matlachova - RM6/07211

88.

Záměr prodeje a pronájmu částí pozemků p. č. 738/1 a 738/6 v k. ú. Jehnice - zahrádka rekreační chaty - RM6/07204

89.

Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z6/010, bod č. 43, ve věci prodeje pozemků p. č. 5409 a 5411 v k. ú. Bystrc a záměr pronájmu uvedených pozemků - RM6/07219

90.

Záměr prodeje bývalého areálu kojeneckého ústavu při ulici Hlinky tvořeného pozemky p. č. 294, 295, 296, 297, 298, 299 a 300 a budovami umístěnými na těchto pozemcích, vše v k. ú. Pisárky - RM6/07218

91.

Záměr prodeje budovy Rozmarýnová č. or. 3, č. p. 676, a pozemků p. č. 1688/76 a 1688/78, vše v k. ú. Jundrov - RM6/07201

92.

Návrh prodeje budovy Mendlovo nám. č. or. 16, č. p. 149, a pozemku p. č. 947, vše v k. ú. Staré Brno - RM6/07166

93.

Návrh prodeje objektu Jamborova č. or. 1, č. p. 385, na pozemku p. č. 5625, pozemku p. č. 5625 a pozemku p. č. 5626, vše v k. ú. Židenice - RM6/07203

94.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 8397/1 v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/07164

95.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4417/3 v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/07154

96.

Návrh nabytí pozemku p. č. 4417/7 v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/07161

97.

Návrh nabytí a svěření pozemku p. č. 1585/8 v k. ú. Pisárky v ul. Libušino údolí - RM6/07202

98.

Návrh směny části pozemku p. č. 3459 v k. ú. Líšeň - RM6/07205

99.

Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 937 v k. ú. Ponava - RM6/07173

100.

Záměr dispozice s pozemky v k. ú. Chrlice - návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemků v k. ú. Chrlice - RM6/07157

101.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemku p. č. 2210/1 v k. ú. Žebětín - RM6/07209

102.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 1483/1 v k. ú. Černá Pole - RM6/07168

103.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, části pozemku p. č. 4935/1 v k. ú. Židenice - RM6/07167

104.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 745/6 v k. ú. Tuřany - RM6/07169

105.

Pronájem pozemku p. č. 1641 v k. ú. Staré Brno - RM6/07208

106.

Pronájem pozemků p. č. 5455 a části p. č. 5456 v k. ú. Bystrc - RM6/07171

107.

Pronájem pozemků p. č. 1035/1, 1035/7 v k. ú. Veveří - RM6/07172

108.

Pronájem části pozemku p. č. 9700/23 v k. ú. Židenice - RM6/07175

109.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 212/1 v k. ú. Žebětín - RM6/07163

110.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 8250/1 v k. ú. Líšeň - RM6/07162

111.

Záměr pronájmu částí pozemku p. č. 2972/1 v k. ú. Slatina - RM6/07212

112.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2552/23 v k. ú. Nový Lískovec - RM6/07155

113.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 600/1, 600/3 a 600/4 v k. ú. Ponava - RM6/07153

114.

Záměr pronájmu a budoucího prodeje pozemků v k. ú. Trnitá, návrh principů řešení vzájemných smluvních vztahů mezi statutárním městem Brnem a společností Tesco Stores ČR, a. s. - RM6/07217

115.

Zrušení části usnesení RMB č. R6/040, bod č. 37a), ve věci pronájmu pozemku p. č. 3906 a částí pozemků p. č. 3911/4 a 3911/5 v k. ú. Bystrc - RM6/07214

116.

Pronájem částí pozemků p. č. 1604/1 a 1605/1 v k. ú. Bystrc - návrh na změnu usnesení R5/156. schůze RMB konané dne 31. 8. 2010, bod č. 61 - RM6/07213

117.

Dohoda o ukončení a vypořádání nájemní smlouvy na pozemky v k. ú. Ponava při ulici Sportovní uzavřené se společností ACB Ponava, s. r. o. - RM6/07174

118.

Projekt Úprava zahrady v přírodní stylu, MŠ Veslařská - žádost o dotaci - RM6/07273

119.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2013 a návrh rozpočtového opatření - RM6/07136

120.

Návrh dodatku k dohodě o spolupráci s Povodím Moravy, s. p., návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, návrh rozpočtového opatření - RM6/07117

121.

Záměr pronájmu nemovitého majetku statutárního města Brna, který je svěřen k hospodaření Zoologické zahradě města Brna, příspěvkové organizaci - volné plochy pro atrakce - RM6/07114

122.

Seznam smluv o nájmu hrobových míst uzavřených v roce 2012 - RM6/07085

123.

Dodatek č. 13 ke smlouvě o pronájmu majetku uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a. s., ev. č. 51002089 - RM6/07113

124.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 51059001 a dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 51066025 - RM6/07120

125.

Dodatek č. 6 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu drobných vodních toků a retenčních nádrží na území města Brna - RM6/07110

126.

Dodatek č. 11 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby mostu přes Kohoutovický potok - RM6/07101

127.

Dodatek č. 11 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby retenční nádrže - Divišova čtvrť - RM6/07102

128.

Dodatek č. 13 k příkazní smlouvě na správu vodního díla a přilehlých ploch na potoce Čertík a dodatku č. 13 k příkazní smlouvě na zajištění provozu a údržby revitalizovaných ploch na pravém břehu řeky Svratky uzavřených se společností Lesy města Brna, a. s. - RM6/07103

129.

Dodatek č. 16 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna - RM6/07104

130.

Dodatek č. 17 na zajištění provozu a údržby objektu "Rozhledna - lokalita Ostrá Horka v Brně" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna - RM6/07105

131.

Dodatek č. 24 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna a dodatek č. 23 k příkazní smlouvě na údržbu pozemků s nevyjasněným vlastnictvím uzavřeným se společností Lesy města Brna, a. s. - RM6/07106

132.

Dodatek č. 27 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na provoz a údržbu rekreačních ploch a cest v areálu Brněnské přehrady - RM6/07107

133.

Dodatek č. 28 na zajištění provozu a údržby objektu "Brněnská přehrada - sociální a technické zařízení - lokalita Sokolské koupaliště" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady - RM6/07108

134.

Dodatek č. 29 na zajištění provozu a údržby objektu "Brněnská přehrada - sociální a technické zařízení - lokalita Přístaviště" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady - RM6/07109

135.

Soutěž "Stavba Jihomoravského kraje 2012" - souhlas s přihlášením stavby "Brno, Pionýrská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" pro společnost Skanska a. s. - RM6/07258

136.

Podlimitní veřejná zakázka na služby "Projekty městské zeleně - 27. výzva OPŽP" - výběr nejvhodnějších nabídek, smlouvy - RM6/07271

137.

Účast statutárního města Brna na veletrhu URBIS INVEST 2013 - změna usnesení - RM6/07284

138.

Smlouva o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2013 a dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění repase a realizaci expozice statutárního města Brna na veletrhu MIPIM 2013 - RM6/07283

139.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Národního divadla Brno, příspěvková organizace - RM6/07288

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna

 

Bod 9 byl projednán po bodě 11.
Bod 12 byl projednán po bodě 14.
Bod 48 byl projednán po bodě 49.

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

4.

Projekt Integrovaného plánu rozvoje města Zelená mateřská škola Oblá - svěření investorství městské části, návrh rozpočtového opatření

16.

Návrh nařízení statutárního města Brna o maximálních cenách za nucené odtahy osobních automobilů a za služby parkovišť určených ke střežení takto odtažených osobních automobilů platných na území města Brna - RM6/07115

18.

Schválení investičního záměru "Výstavba mostu přes Svratku v Jundrově" - RM6/07090

20.

Zařazení investiční akce "Stavební úpravy křižovatky Kaštanová - Popelova - Vinohradská" do závazného plánu, návrh rozpočtového opatření

31.

Pronájem části pozemku p. č. 1323/5 v k. ú. Černovice - návrh na zrušení usnesení schůze RMB č. R6/075 konané dne 29. 8. 2012, bod č. 29 - RM6/07099

42.

Návrh nové zřizovací listiny Městského divadla Brno, příspěvkové organizace - RM6/07127


 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, Mgr. Libor Šťástka, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Dita Havlíčková.

Nepřítomni:

Ladislav Macek, JUDr. Jiří Oliva.

 

1a.

Návrh programu zasedání ZMB č. Z6/022 - RM6/07279

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě materiálu.

1.RMB bere na vědomí "Předběžný program" zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/022 konaného od 5. 3. 2013.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Organizačního odboru MMB

 • zapracovat do tohoto materiálu případné změny na základě jednání RMB,
 • odeslat jménem RMB takto upravený "Předběžný program" zasedání ZMB předsedům klubů,
 • předložit Svolání ZMB s takto upraveným programem zasedání ZMB primátorovi města Brna k podpisu.

***
úkol č.: [R6/095/1a]
zodpovídá: ORGO MMB [8]
termín: [2013-02-22]

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit takto upravený program zasedání.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

1b.

Odpověď na podněty člena ZMB vznesené na zasedání ZMB č. Z6/021 dne 22. 1. 2013 adresované RMB - RM6/07145

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě materiálu.


RMB schvaluje odpověď RNDr. Mojmíru Vlašínovi na jeho podněty vznesené na zasedání ZMB č. Z6/021 dne 22. 1. 2013, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/07122

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje

 • zahraniční pracovní cestu Ing. Jany Bohuňovské, náměstkyně primátora, a Ing. Stanislava Michalíka, člena ZMB, do Německa - Lipska na oficiální návštěvu v rámci 40. výročí partnerství Brno - Lipsko a návštěvu Kreativního centra Spinnerei v Lipsku ve dnech 15.-17. 3. 2013 (a v době potřebné na cestu),
 • zahraniční pracovní cestu Ing. Jany Bohuňovské, náměstkyně primátora, a Ludvíka Kadlece, člena ZMB, do Německa - Frankfurtu na pracovní jednání o terapeutickém centru ve dnech 17.-19. 4. 2013 (a v době potřebné na cestu).


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

5.

Žádost MČ Brno-Líšeň o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Neklež 1a v Brně-Líšni" - RM6/07228

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 6 a 7.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti městskou částí Brno-Líšeň o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Neklež 1a v Brně-Líšni" bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje Mgr. Břetislava Štefana, starostu MČ, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Neklež 1a v Brně-Líšni" a k jednání se Státním fondem životního prostředí v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se administrace projektu, konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.

3.RMB žádá Mgr. Břetislava Štefana, starostu MČ, o zaslání informativní zprávy o finální podobě žádosti o dotaci Magistrátu města Brna, Oddělení implementace evropských fondů MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

6.

Žádost MČ Brno-Líšeň o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Pohádka, Bratří Pelíšků 1 v Brně-Líšni" - RM6/07227

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti městskou částí Brno-Líšeň o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Pohádka, Bratří Pelíšků 1 v Brně-Líšni" bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje Mgr. Břetislava Štefana, starostu MČ, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Pohádka, Bratří Pelíšků 1 v Brně-Líšni" a k jednání se Státním fondem životního prostředí v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se administrace projektu, konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.

3.RMB žádá Mgr. Břetislava Štefana, starostu MČ, o zaslání informativní zprávy o finální podobě žádosti o dotaci Magistrátu města Brna, Oddělení implementace evropských fondů MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

7.

Žádost MČ Brno-Líšeň o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Trnkova 81 v Brně-Líšni" - RM6/07226

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s podáním žádosti městskou částí Brno-Líšeň o dotaci z operačního programu Životní prostředí na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Trnkova 81 v Brně-Líšni" bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města Brna.

2.RMB pověřuje Mgr. Břetislava Štefana, starostu MČ, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených na projekt "Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské školy Trnkova 81 v Brně-Líšni" a k jednání se Státním fondem životního prostředí v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se administrace projektu, konkrétně zápisů z kontrolních dnů, změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu.

3.RMB žádá Mgr. Břetislava Štefana, starostu MČ, o zaslání informativní zprávy o finální podobě žádosti o dotaci Magistrátu města Brna, Oddělení implementace evropských fondů MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

3.

Záměr dispozice s pozemkem p. č. 2967/7 v k. ú. Komín - RM6/07206

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Dvořák, starosta MČ Brno-Komín. Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě I.


1.RMB bere na vědomí

 • skutečnost, že xxxxxxxxxxxxx podala dne 30. 6. 2011 žádost o prodej pozemku p. č. 2967/7 v k. ú. Komín nebo o směnu pozemku p. č. 2967/7 v k. ú. Komín za část pozemku p. č. 2958 - o výměře 39 m² v k. ú. Komín,
 • žádost MČ Brno-Komín ze dne 16. 1. 2012 o svěření pozemku p. č. 2967/7 v k. ú. Komín.


2.RMB nesouhlasí se záměrem směny pozemku
- p. č. 2967/7 - zahrada, o výměře 39 m²

v k. ú. Komín.

3.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 2967/7 - zahrada, o výměře 39 m²

v k. ú. Komín.

4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 2967/7 - zahrada, o výměře 39 m²

v k. ú. Komín,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 21.280,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

8.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Milady Horákové 18 - RM6/07112

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Milady Horákové 18, Brno, uzavíranou mezi statutárním městem Brnem, Městskou policií Brno a Mgr. Ing. Jiřím Viktorinem, MBA, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje ředitele Městské policie Brno podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

10.

Smlouva o běžném účtu mezi statutárním městem Brnem a Českou národní bankou - RM6/07118

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • smlouvu o běžném účtu uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a Českou národní bankou, která tvoří přílohu č. 3a tohoto zápisu,
 • žádost o vyloučení použití účtu v České národní bance pro převod příjmů z výnosu daní nebo podílu na výnosu sdílených daní dle zákona o rozpočtovém určení daní, která tvoří přílohu č. 3b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB svěřuje, v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Odboru rozpočtu a financování MMB pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o zřízení účtů u České národní banky určených k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu.

3.RMB pověřuje vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB podpisem smluv a další dokumentace v souvislosti se založením účtu u ČNB dle plné moci, která tvoří přílohu č. 3c tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

11.

Poskytnutí finančního daru představitelům občanského sdružení Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory o. s. - RM6/07152

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • darovací smlouvu mezi statutárním městem Brnem a JUDr. Vratislavem Appelem, xxxxxxxxxxxxxxxxx Brno, na poskytnutí finančního daru, která tvoří přílohu č. 4a tohoto zápisu,
 • darovací smlouvu mezi statutárním městem Brnem a JUDr. Bohumírem Dufkem, xxxxxxxxxxxxxx Brno, na poskytnutí finančního daru, která tvoří přílohu č. 4b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vnitřních věcí MMB podpisem darovacích smluv.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

9.

Rozpočtová opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů - RM6/07225

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB schvaluje, na základě usnesení Z6/020. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 9.D.2, rozpočtová opatření týkající se účelově přijatých transferů z jiných veřejných rozpočtů, dle přílohy č. 5 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

14.

Kupní smlouva o prodeji výstavních plakátů "Retenční nádrž Jeneweinova" s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a. s. - RM6/07124

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje kupní smlouvu o prodeji výstavních plakátů "Retenční nádrž Jeneweinova" uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a

 • Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a. s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno,

která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smlouvy.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

12.

Zrušení členství statutárního města Brna v síti evropských měst pro kulturu "Les Rencontres" - RM6/07224

Dotazy členů RMB zodpověděla Mgr. Šancová, pracovnice Odboru zahraničních vztahů MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě usnesení.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s vystoupením statutárního města Brna ze sítě evropských měst pro kulturu "Les Rencontres".

Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 2 členové se zdrželi hlasování.

 

13.

Licenční smlouva o veřejném provozování s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o. s. - RM6/07123

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování uzavíranou mezi statutárním městem Brnem a

 • Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o. s.

Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6 - Bubeneč,

která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

15.

Záměr pronájmu nebytových prostor - kanceláří č. 201, 212, 213, 214 a 215 a místností č. 204 a 216 - v objektu kina Art Cihlářská 19-Botanická 16, č. p. 783, Brno - RM6/07140

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor v objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19-Botanická 16, č. p. 783, na pozemku p. č. 1271, v k. ú. Veveří:

 • kancelář č. 201 o výměře 50,40 m² a zázemí o výměře 20,40 m²
 • místnost č. 204 o výměře 11 m²

obě v III. nadzemním podlaží

 • kancelář č. 212 o výměře 35,37 m²
 • kancelář č. 213 o výměře 55 m² a zázemí o výměře 4,60 m²
 • kancelář č. 214 o výměře 35 m²
 • kancelář č. 215 o výměře 15,20 m²
 • místnost č. 216 o výměře 12,40 m²

vše v II. nadzemním podlaží.

2.RMB schvaluje podmínky nabídkových řízení na pronájem nebytových prostor v objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19-Botanická 16, č. p. 783, na pozemku p. č. 1271, v k. ú. Veveří:

 • kancelář č. 201 o výměře 50,40 m² a zázemí o výměře 20,40 m²
 • místnost č. 204 o výměře 11 m²

obě v III. nadzemním podlaží

 • kancelář č. 212 o výměře 35,37 m²
 • kancelář č. 213 o výměře 55 m² a zázemí o výměře 4,60 m²
 • kancelář č. 214 o výměře 35 m²
 • kancelář č. 215 o výměře 15,20 m²
 • místnost č. 216 o výměře 12,40 m²

vše v II. nadzemním podlaží,

které tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna zajistit zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor a podmínek nabídkového řízení zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/095/15]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

17.

Schválení investičního záměru "Úprava zpevněné plochy při ulici Jihlavské" - RM6/07089

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 

19.

Žádost o udělení souhlasu RMB se zpracováním investičního záměru na akci "Prodloužení kanalizace v ul. Černohorská k pozemku p. č. 547/1 v k. ú. Ivanovice" - RM6/06911

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B).


1.RMB bere na vědomí žádost MČ Brno-Ivanovice o udělení souhlasu RMB se zpracováním investičního záměru.

2.RMB nesouhlasí se zpracováním investičního záměru na akci "Prodloužení kanalizace v ul. Černohorská k pozemku p. č. 547/1 v k. ú. Ivanovice".

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

21.

"Centrální nákup mobilních hlasových a datových služeb pro statutární město Brno" - záměr zadání, předběžné oznámení - RM6/07141

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby "Centrální nákup mobilních hlasových a datových služeb pro statutární město Brno".

2.RMB schvaluje údaje obsažené ve formuláři "Oznámení předběžných informací", který tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru městské informatiky MMB

 • podpisem formuláře "Oznámení předběžných informací",
 • jednáním za statutární město Brno u této nadlimitní veřejné zakázky.


***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky prostřednictvím formuláře "Oznámení předběžných informací" ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
***
úkol č.: [R6/095/21]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

22.

"Systémová podpora při řešení požadavků v prostředí MOSS" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/07144

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 23.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), "Systémová podpora při řešení požadavků v prostředí MOSS" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • AutoCont CZ a. s.

IČ 476 76 795
se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • AutoCont CZ a. s.

IČ 476 76 795
se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava,

která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje

 • Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora města Brna, podpisem této smlouvy,
 • vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".


***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/095/22/01]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/095/22/02]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/095/22/03]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/095/22/04]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/095/22/05]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/095/22/06]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

23.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Zajištění systémové podpory serverových produktů Microsoft" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/07143

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Zajištění systémové podpory serverových produktů Microsoft" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • AutoCont CZ a. s.

IČ 476 76 795
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • AutoCont CZ a. s.

IČ 476 76 795
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava,

která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/095/23]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

24.

Nákup produktů Microsoft Enterprise Agreement na základě rámcové obchodní a servisní smlouvy č. U6993710 a rámcové smlouvy č. 38S68801, které byly uzavřeny dne 12. 6. 2008 mezi Ministerstvem vnitra České republiky a společností Microsoft Ireland Operations Limited, dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě č. 5312175357 - RM6/07142

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě č. 5312175357 uzavřené dne 20. 12. 2012 mezi statutárním městem Brnem, Ministerstvem vnitra České republiky, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 a společností Fujitsu Technology Solutions s. r. o., se sídlem V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, která tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě č. 5312175357.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě č. 5312175357.
Termín: do 15 dnů od uzavření dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě č. 5312175357
***
úkol č.: [R6/095/24]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

25.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5412054952 ke "Studii obsluhy letiště Brno Tuřany veřejnou dopravou za využití železniční vlečky" - RM6/07121

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5412054952 "Studie obsluhy letiště Brno Tuřany veřejnou dopravou za využití železniční vlečky" mezi statutárním městem Brnem a firmou

 • SUDOP BRNO, spol. s r. o.

Kounicova 688/26, 611 36 Brno,

který tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

26.

"Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova" - projektová dokumentace pro územní řízení, stavební řízení a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby - dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se společností Arch. Design, s. r. o. - RM6/07159

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 

27.

"Mandátní smlouva č. 5/2000 o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích města Brna" - dodatek č. 55 se společností Brněnské komunikace a. s. - RM6/07119

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě materiálu (vypuštění položky 3412 - 2886).


1.RMB schvaluje dodatek č. 55 k mandátní smlouvě č. 5/2000 mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Brněnské komunikace a. s.

Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno,

který tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 55 k mandátní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

28.

Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi statutárním městem Brnem a obcí Rozdrojovice - RM6/07116

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi statutárním městem Brnem a obcí Rozdrojovice, která tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem této dohody.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

29.

Návrh nabytí pozemků p. č. 468/11, 468/17 a 471/27 v k. ú. Černá Pole - RM6/07098

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě usnesení.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit úplatné nabytí pozemků
- p. č. 468/11 - orná půda, o výměře 27 m²

- p. č. 468/17 - ost. plocha, zeleň, o výměře 28 m²
- p. č. 471/27 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 34 m²

vše v k. ú. Černá Pole,
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 124.600,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

30.

Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Královo Pole, Líšeň a Žebětín - RM6/07097

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků
- p. č. 4073/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 28 m² v k. ú. Královo Pole,

- p. č. 2540/80 - zast. plocha a nádv., o v&#$06měře 24 m² v k. ú. Líšeň,
- p. č. 2540/86 - ost. plocha, o výměře 557 m² v k. ú. Líšeň,
- p. č. 2164/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 222 m² v k. ú. Žebětín.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

32.

Budoucí nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku p. č. 87/6 v k. ú. Brněnské Ivanovice pro stavbu "Brno, OK D02 Královka - monitoring a měření na kanalizační síti" - RM6/07125

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje budoucí nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu (právo umístění, provozování a údržby stavby kabelového rozvodu NN, právo chůze a jízdy) k pozemku p. č. 87/6 v k. ú. Brněnské Ivanovice ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s. p., za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucím zřízení věcného břemene, která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

33.

Aktualizace Metodiky pro uzavírání smluv o zřizování věcných břemen k pozemkům statutárního města Brna dotčených inženýrskými sítěmi v části Metodika oceňování věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí - RM6/07094

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje aktualizaci Metodiky pro uzavírání smluv o zřizování věcných břemen k pozemkům statutárního města Brna dotčených inženýrskými sítěmi v části Metodika oceňování věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí. Aktualizované znění Metodiky oceňování věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru technických sítí MMB zajistit zveřejňování příkladu výpočtu ceny pozemku při změně koeficientů Ki (koeficient změny cen staveb pro ostatní inženýrská díla jinde neuvedená) a Kp (koeficient úpravy základních cen zemědělských pozemků) na základě změny právních předpisů na internetových stránkách statutárního města Brna.
***
úkol č.: [R6/095/33]
zodpovídá: OTS MMB [39]
termín: [průběžně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

34.

Návrh na poskytnutí dotací a uzavření smluv s organizacemi národnostních menšin a organizacemi působícími v oblasti etnik na rok 2013 - RM6/07126

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 950 tis. Kč ze schváleného rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 z ORJ 7200 - Odbor sociální péče (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce "Návrh dotací organizacím národnostních menšin a organizacím působícím v oblasti etnik na rok 2013",
 2. uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodu a) za "Podmínek smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013 na projekty organizací národnostních menšin a organizací působících v oblasti etnik".


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

35.

Návrh na poskytnutí dotací na provozní náklady středisek volného času v roce 2013 - RM6/07150

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. poskytnutí neinvestiční dotace příspěvkové organizaci LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50, ve výši 1.800 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím) na úhradu provozních nákladů,
 2. poskytnutí neinvestiční dotace příspěvkové organizaci LIPKA - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20, ve výši 300 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím) na úhradu provozních nákladů,
 3. uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu statutárního města Brna.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

36.

Návrh na poskytnutí dotací v oblasti kultury I./2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/07096

Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravách materiálu. Bylo samostatně hlasováno o snížení položek 170, 171, 172, 176, 184 a 275 - schváleno jednomyslně 9 členy. Následně bylo hlasováno o snížení položky 291 - schváleno jednomyslně 9 členy. Poté bylo hlasováno o předloženém usnesení.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 9.710 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2013 - Odbor kultury MMB (včetně § a položek) subjektům uvedeným v tabulce č. 1 "Provozní náklady - přehled žadatelů 2013" a tabulce č. 2 "Konkrétní projekty - přehled žadatelů 2013",
 2. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu přesunu finančních prostředků na odpovídající paragrafy a položky v souladu s rozpočtovou skladbou v závislosti na právní formě subjektů, kterým je dotace poskytována,
 3. uzavření smluv o poskytnutí schválených dotací dle bodu 1) za "Podmínek smluv o poskytnutí dotací typu A a B na projekty a provozní náklady pro rok 2013" schválených na zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/021 konaném 22. 1. 2013.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

37.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/07215

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. poskytnutí neinvestičních dotací občanským sdružením v celkové výši 7.519 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5222 (neinvestiční transfery občanským sdružením) dle tabulky "I. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2013 - Občanská sdružení pol. 5222",
 2. poskytnutí neinvestičních dotací podnikatelským subjektům v celkové výši 73 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5213 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám) dle tabulky "II. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2013 - K. Podnikatelské subjekty pol. 5213",
 3. poskytnutí neinvestičních dotací obecně prospěšným společnostem v celkové výši 120 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5221 (neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem) dle tabulky "III. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2013 - L. Obecně prospěšné společnosti pol. 5221",
 4. poskytnutí neinvestičních dotací církvím a náboženským společnostem v celkové výši 266 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5223 (neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem) dle tabulky "IV. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2013 - M. Církve a náboženské společnosti pol. 5223",
 5. poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým a podobným organizacím v celkové výši 94 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5229 (ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím) dle tabulky "V. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2013 - N. Neziskové a podobné organizace pol. 5229",
 6. poskytnutí neinvestičních dotací cizím příspěvkovým organizacím v celkové výši 506 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím) dle tabulky "VI. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2013 - O. Cizí příspěvkové organizace pol. 5339",
 7. poskytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v celkové výši 6 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5493 (účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám) dle tabulky "VII. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2013 - P. Fyzické osoby pol. 5212 a pol. 5493",
 8. poskytnutí neinvestičních dotací fyzickým osobám v celkové výši 169 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5212 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám) dle tabulky "VII. Žadatelé o dotace na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce 2013 - P. Fyzické osoby pol. 5212 a pol. 5493",
 9. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu, že mezi uspokojenými žadateli jsou jiné organizace než občanská sdružení,
 10. uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu statutárního města Brna za podmínek pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

38.

Návrh na podporu mezinárodních aktivit dětí a mládeže v roce 2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/07151

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. poskytnutí neinvestičních dotací podnikatelským subjektům v celkové výši 18 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5213 (neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám) dle tabulky "I. Žadatelé o dotace na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2013 - A. Podnikatelské subjekty pol. 5213",
 2. poskytnutí neinvestičních dotací církvím a náboženským společnostem v celkové výši 32 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5223 (neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem) dle tabulky "II. Žadatelé o dotace na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2013 - B. Církve a náboženské společnosti pol. 5223",
 3. poskytnutí neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v celkové výši 120 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím), z toho:
 4. ZŠ Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace ................................ + 40 tis. Kč
  ZŠ J. A. Komenského Brno, nám. Republiky 10, příspěvková organizace ..........
  .............................................................................................................. + 31 tis. Kč
  ZŠ Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace ..................................... + 9 tis. Kč
  ZŠ Brno, Masarova 11, příspěvková organizace ................................ + 40 tis. Kč
  dle tabulky "III. Žadatelé o příspěvky na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2013 - C. Zřízené příspěvkové organizace pol. 5331" s tím, že základní školy jsou povinny poskytnutý příspěvek vyúčtovat OŠMT MMB do 31. 1. 2014,

 5. poskytnutí neinvestičních dotací cizím příspěvkovým organizacím v celkové výši 30 tis. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5339 (neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím) dle tabulky "IV. Žadatelé o dotace na mezinárodní aktivity dětí a mládeže v roce 2013 - D. Cizí příspěvkové organizace pol. 5339",
 6. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu, že mezi uspokojenými žadateli jsou jiné organizace než občanská sdružení,
 7. uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu statutárního města Brna za podmínek pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

39.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu tělovýchovných a sportovních aktivit pro rok 2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/07235

Dotazy členů RMB zodpověděl Mgr. Jelínek, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě a úpravě materiálu (zvýšení položky 80).


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. poskytnutí neinvestičních dotací občanským sdružením ve výši 31.741.250,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením, ve j. n.: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "I. Neinvestiční dotace občanským sdružením na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2013",
 2. poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve výši 2.770.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5213 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, ve j. n.: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "II. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2013",
 3. poskytnutí neinvestičních dotací cizím příspěvkovým organizacím ve výši 80.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5339 - neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, dle tabulky "III. Neinvestiční dotace cizím příspěvkovým organizacím na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2013",
 4. poskytnutí neinvestičních dotací církvím a náboženským společnostem ve výši 18.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5223 - neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem, dle tabulky "IV. Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2013",
 5. poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým organizacím ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5229 - ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, dle tabulky "V. Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2013",
 6. poskytnutí neinvestičních dotací nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám ve výši 120.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5212 - neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám, dle tabulky "VI. Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2013",
 7. poskytnutí neinvestičních dotací vysokým školám ve výši 600.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2013, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5332 - neinvestiční transfery vysokým školám, dle tabulky "VII. Neinvestiční dotace vysokým školám na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2013",
 8. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí dotací nejen občanským sdružením, ale také jiným právnickým a fyzickým osobám,
 9. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu 1)-7) usnesení za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

40.

Návrh na poskytnutí neinvestičních prostředků na zajištění základní plavecké výuky žáků ZŠ - návrh rozpočtového opatření - RM6/07138

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí neinvestičního příspěvku pro 65 základních škol ve městě Brně na zajištění základní plavecké výuky,
 • rozpočtové opatření dle tabulky,

z důvodu poskytnutí neinvestičního příspěvku na zajištění základní plavecké výuky žáků ZŠ.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

41.

Návrh dodatku č. 7 ke Zřizovací listině Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace - RM6/07134

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 7 ke Zřizovací listině Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace, týkající se upřesnění svěřeného nemovitého majetku podle katastru nemovitostí.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

43.

Záměr zrušení příspěvkové organizace Lázně města Brna - RM6/07135

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr zrušení příspěvkové organizace Lázně města Brna ke dni 30. 4. 2013.

2.RMB souhlasí s následným zabezpečením provozu objektů předaných k hospodaření Lázním města Brna, p. o., z úrovně společnosti STAREZ-SPORT, a. s., Křídlovická 34, 603 00 Brno.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

44.

Návrh na svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, objektu na ul. Kachlíkova č. p. 1365/č. or 15c s pozemkem p. č. 6496 v k. ú. Bystrc - RM6/07137

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Bystrc svěření nemovitostí:

 • objekt na ul. Kachlíkova č. p. 1365/č. or. 15c, stavba technického vybavení, na pozemku p. č. 6496,
 • pozemek p. č. 6496 - zast. plocha a nádv., o výměře 100 m²

vše v k. ú. Bystrc,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část I. - předškolní zařízení, školy a školská zařízení, uvedený jako doplněk č. 22 přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

45.

Výzva 2013 - odpověď - RM6/7280

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí text Výzvy 2013 doručené dne 21. 1. 2013 na MMB.

2.RMB schvaluje odpověď na Výzvu 2013, která tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Úseku sociálně-kulturního MMB odeslat odpověď předkladatelce podání.
***
úkol č.: [R6/095/45]
zodpovídá: ÚSK MMB [37]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

46.

Smlouva o partnerství pro projekty OP LZZ bez finančního příspěvku - RM6/07111

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje Smlouvu o partnerství pro projekty OP LZZ bez finančního příspěvku, která tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem Smlouvy o partnerství pro projekty OP LZZ bez finančního příspěvku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

47.

Smlouva o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a DIABMED, s. r. o. - RM6/07148

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a DIABMED, s. r. o., která tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

49.

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 7112025187 na nákup zdravotnické techniky - dodání automatizovaných externích defibrilátorů a ochranných obalů (skříněk) mezi statutárním městem Brnem a společností S & T Plus s. r. o. - RM6/07149

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 kupní smlouvy č. 7112025187 mezi statutárním městem Brnem a společností S & T Plus s. r. o., který tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem tohoto dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

48.

Uzavření nájemních smluv na poliklinice Zahradníkova s MUDr. Šimůnkovou, s. r. o., a MUDr. Eliškou Karáskovou - RM6/07147

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Adam, vedoucí Úseku sociálně-kulturního MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě a doplnění názvu materiálu o stažení tohoto materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 

50.

"Dům s pečovatelskou službou Křídlovická" - provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu - zastoupení zadavatele dle § 151 zákona o veřejných zakázkách - RM6/07191

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu - zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Dům s pečovatelskou službou Křídlovická".

2.RMB schvaluje

 • provedení průzkumu trhu před zadáním této veřejné zakázky,
 • seznam dodavatelů u nichž bude průzkum trhu proveden:
  • Roviko s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno
  • ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brno-Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
  • WALLET s. r. o., Karlovo náměstí 14-15/292, 120 00 Praha 2
  • AP INVESTING, s. r. o., Palackého 12, 612 00 Brno


3.RMB jmenuje hodnotící komisi ve složení:
členové:

 • Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
 • Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB
 • Ing. Jitka Kalášková - BO MMB


***
4.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit provedení průzkumu trhu a předložit materiál na zadání veřejné zakázky do RMB.
***
úkol č.: [R6/095/50]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

51.

"Dům s pečovatelskou službou Mlýnská" - provedení průzkumu trhu před zadáním veřejné zakázky malého rozsahu - zastoupení zadavatele dle § 151 zákona o veřejných zakázkách - RM6/07190

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na službu - zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Dům s pečovatelskou službou Mlýnská".

2.RMB schvaluje

 • provedení průzkumu trhu před zadáním této veřejné zakázky,
 • seznam dodavatelů u nichž bude průzkum trhu proveden:
  • Roviko s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno
  • ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brno-Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
  • WALLET s. r. o., Karlovo náměstí 14-15/292, 120 00 Praha 2
  • AP INVESTING, s. r. o., Palackého 12, 612 00 Brno


3.RMB jmenuje hodnotící komisi ve složení:
členové:

 • Ing. Oliver Pospíšil - náměstek primátora
 • Mgr. Jiří Lahoda - vedoucí BO MMB
 • Ing. Jitka Kalášková - BO MMB


***
4.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit provedení průzkumu trhu a předložit materiál na zadání veřejné zakázky do RMB.
***
úkol č.: [R6/095/51]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

52.

"Startovací byty na území města Brna" - veřejná zakázka - RM6/07200

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí zrušení veřejné zakázky "Startovací byty na území města Brna" Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit odpis nákladů na zrušenou veřejnou zakázku "Startovací byty na území města Brna" akce ORG 2978 z účtu nedokončených investic města Brna v celkové výši 96.000,- Kč.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

53.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Václavská 1 - oprava volného bytu č. 11" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností SKR stav, s. r. o. - RM6/07133

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Václavská 1 - oprava volného bytu č. 11" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • SKR stav, s. r. o.

Nováčkova 18, 614 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • SKR stav, s. r. o.

Nováčkova 18, 614 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 22 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/095/53]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

54.

Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace pro akci "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 39" - dodatek č. 2 smlouvy o dílo - RM6/07192

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 0062110502132 na zhotovení projektové dokumentace pro akci "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 39" uzavíraný mezi statutárním městem Brnem a

 • Ing. arch. Ivo Brandštetrem

který tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 0062110502132 na zhotovení projektové dokumentace pro akci "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 39" uzavíraného mezi statutárním městem Brnem a

 • Ing. arch. Ivo Brandštetrem


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

55.

Žádost MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o vydání souhlasu s použitím části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí k jinému účelu - RM6/07193

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora použití části postoupených příjmů z prodeje nemovitostí ve výši 4.196 tis. Kč, z toho:

 • 2.200 tis. Kč na rekonstrukci ZTI a úpravu kuchyně v MŠ Škrétova,
 • 1.996 tis. Kč na rekonstrukci hřiště na Horáckém náměstí.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

56.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Brna - I. etapa 2013, návrh rozpočtového opatření - RM6/07196

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. poskytnutí půjček na opravu a modernizaci rodinných domů, bytových domů a bytových jednotek v Brně dle Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna
  • ve výši až 120.000,- Kč pro Ing. Simonu Adámkovou, Ing. Jiřího Bačáka a Ing. Ludmilu Bačákovou na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 320.000,- Kč pro Vladimíru Bednářovou na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 45.000,- Kč pro Natalii Bystrzonovskou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 42/16 v bytovém domě xxxxxxxxx,
  • ve výši až 120.000,- Kč pro Libora Černého a MUDr. Janu Kláskovou na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Miroslava Daniše a Jarmilu Danišovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 813/4 v bytovém domě xxxxxx xxxxx,
  • ve výši až 190.000,- Kč pro Pavla Davida na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 500/19 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Pavla Davida a Miladu Davidovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 813/6 v bytovém domě xxxxxxxx xxxxx,
  • ve výši až 770.000,- Kč pro Hanu Dostalovou a Jolanu Jakubcovou na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 250.000,- Kč pro Alexeje Dubova na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 149/3 v bytovém domě xxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Danuši Dundáčkovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 814/5 v bytovém domě xxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Ing. Miloše Dvořáka na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 814/11 v bytovém domě xxxxxxx xxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Emila Fialu na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 812/5 v bytovém domě xxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Bc. Irenu Gešvindrovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 814/8 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 800.000,- Kč pro Jiřího Hamana a Růženu Hamanovou na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Ing. Vladimíra Kartouse na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 812/2 v bytovém domě xxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Jiřího Klementa a Jarmilu Klementovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 814/10 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Petra Kubíčka na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 813/7 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 490.000,- Kč pro Miluši Kučerovou na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 60.000,- Kč pro Rostislava Ludese na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 1074/1 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 190.000,- Kč pro Ing. Roberta Macků a Lenku Macků na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 1.440.000,- Kč pro Mgr. Kateřinu Martincovou, MUDr. Pavla Martince a Marii Reichovou na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 1.200.000,- Kč pro Roberta Michala na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Marii Novákovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 813/5 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 261.200,- Kč pro Libora Novotného a Helenu Novotnou na opravu a modernizaci bytových jednotek č. 814/3 a č. 814/7 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 355.000,- Kč pro Zoru Pavlíkovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 1930/1 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Mgr. Ivu Pokornou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 812/3 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Ilonu Popelkovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 812/9 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 45.000,- Kč pro Emilii Procházkovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 49/16 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Jindřicha Růžičku a Andreu Růžičkovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 813/1 v bytovém domě xxxxxx xxxxxx,
  • ve výši až 720.000,- Kč pro Libora Sanitzera na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Marii Soukupovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 812/10 v bytovém domě xxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Věru Stehlíkovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 812/11 v bytovém domě xxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Hanu Suzovičovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 813/10 v bytovém domě xxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 180.000,- Kč pro Hanu Šípovou a Janu Škárkovou na opravu a modernizaci rodinného domu xxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 80.000,- Kč pro Janu Šrámkovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 561/19 v bytovém domě xxxxxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Jana Tesaře na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 814/9 v bytovém domě xxxxxxxxxx,
  • ve výši až 80.000,- Kč pro Miroslavu Tomáškovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 2550/57 v bytovém domě xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Jaromíra Veselého a Blanku Veselou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 812/1 v bytovém domě xxxxx xxxxxx,
  • ve výši až 840.000,- Kč pro Kateřinu Vestmanovou na opravu a modernizaci bytového domu xxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Hanu Vlašicovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 813/8 v bytovém domě xxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 45.000,- Kč pro Blanku Vlčovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 50/2 v bytovém domě xxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Michala Žemlu na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 812/8 v bytovém domě xxxxxxxxxxxx,
  • ve výši až 130.600,- Kč pro Rudolfa Žemlu a Marii Žemlovou na opravu a modernizaci bytové jednotky č. 812/7 v bytovém domě xxxxxxxx xxxxxx,

  1. vzorovou smlouvu o půjčce na opravy a modernizaci bytového - rodinného domu a vzniku zástavního práva výše uvedeným žadatelům,
  2. rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu poskytnutí jednotlivých půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna.


  Schváleno jednomyslně 8 členy.

   

57.

Fond rozvoje bydlení města Brna - žádost manželů Žaloudkových o udělení výjimky z Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna - RM6/07195

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí půjčky do výše 1.005.000,- Kč manželům Žaloudkovým jako výjimky z čl. 1 odst. 1 a čl. 3 odst. 1 Pravidel poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna na stavební úpravy zemědělské stavby - stodoly na objekt k rodinnému bydlení na ulici Kroupova, č. e. 343, na pozemku p. č. 492, a jeho přístavby na části pozemku p. č. 493/3 v k. ú. Starý Lískovec, obci Brno, LV č. 1558,
 • smlouvy o půjčce na stavební úpravy zemědělské stavby - stodoly na objekt k rodinnému bydlení a vzniku zástavního práva mezi statutárním městem Brnem a manželi Žaloudkovými.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

58.

Zpráva o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení města Brna - RM6/07194

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí zprávu o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení města Brna v letech 1995-2012.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

59.

Pověření Mgr. Jiřího Lahody k úkonům za statutární město Brno - RM6/07189

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB pověřuje Mgr. Jiřího Lahodu, vedoucího Bytového odboru MMB, podpisem kupních smluv na prodej pozemků zastavěných bytovými domy a pozemků, které s nimi tvoří funkční celek, nebo jejich podílů, prodávaných podle "Postupu při majetkoprávním vypořádání pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna zastavěných bytovými domy, schváleného na zasedání ZMB č. Z3/021 dne 5.-6. 9. 2000, bod č. 72, ve znění schváleném na zasedání ZMB č. Z3/032 dne 13. 11. 2001, bod č. 55, ve znění schváleném na zasedání ZMB č. Z4/015 dne 6. 4. 2004, bod č. 69". Pověření tvoří přílohu č. 24 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

60.

Návrh prodeje nemovitostí - bytový dům Údolní 54 včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky - RM6/07199

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej nemovitostí - bytový dům Údolní 54, č. p. 409, postavený na pozemku p. č. 550, a pozemky
- p. č. 550 - zast. plocha a nádv., o výměře 372 m²
- p. č. 551 - zahrada, o výměře 154 m²

v k. ú. Veveří, město Brno, MČ Brno-střed,
za podmínek kupní smlouvy s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

61.

Změna části usnesení RMB č. R6/083, bod č. 41, návrh na změnu části usnesení ZMB č. Z6/019, bod č. 41, návrh prodeje nemovitostí - domovní celek Oblá 53, 55, 57, 59 včetně pozemků - RM6/07198

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění část svého usnesení R6/083. schůze konané dne 24. 10. 2012, bod č. 41, které zní:

"RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • prodej nemovitostí - domovního celku - bytový dům Oblá 53, č. p. 445, postavený na pozemku p. č. 2602/1, bytový dům Oblá 55, č. p. 446, postavený na pozemku p. č. 2603/1, bytový dům Oblá 57, č. p. 447, postavený na pozemku p. č. 2604/1, bytový dům Oblá 59, č. p. 448, postavený na pozemku p. č. 2605/1, a pozemky

- p. č. 1988/3 - ost. plocha, o výměře 35 m²
- p. č. 1989/17 - ost. plocha, o výměře 30 m²
- p. č. 2602/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 262 m²
- p. č. 2603/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 263 m²

- p. č. 2604/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 262 m²
- p. č. 2605/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 262 m²
- p. č. 2606/1 - ost. plocha, o výměře 15 m²

- p. č. 2607/1 - ost. plocha, o výmě&#$04e 43 m²
- p. č. 2608/2 - ost. plocha, o výměře 101 m²
- p. č. 2609 - ost. plocha, o výměře 16 m²
- p. č. 2610 - ost. plocha, o výměře 42 m²
- p. č. 2612/2 - ost. plocha, o výměře 10 m²

- p. č. 2614/3 - ost. plocha, o výměře 10 m²
- p. č. 2616/2 - ost. plocha, o výměře 9 m²
- p. č. 2676/83 - ost. plocha, o výměře 5 m²
- p. č. 2676/84 - ost. plocha, o výměře 49 m²

- p. č. 2611/1 - ost. plocha, o výměře 36 m²
- p. č. 2613/1 - ost. plocha, o výměře 37 m²
- p. č. 2615 - ost. plocha, o výměře 37 m²
- p. č. 2617/1 - ost. plocha, o výměře 37 m²

v k. ú. Nový Lískovec, město Brno, MČ Brno-Nový Lískovec,
za podmínek kupní smlouvy a za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-Nový Lískovec smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,"

takto:

RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnit část svého usnesení Z6/019, bod č. 41, které zní:

"ZMB schvaluje

 • prodej nemovitostí - domovní celek - bytový dům Oblá 53, č. p. 445, postavený na pozemku p. č. 2602/1, bytový dům Oblá 55, č. p. 446, postavený na pozemku p. č. 2603/1, bytový dům Oblá 57, č. p. 447, postavený na pozemku p. č. 2604/1, bytový dům Oblá 59, č. p. 448, postavený na pozemku p. č. 2605/1, a pozemky

- p. č. 1988/3 - ostatní plocha, o výměře 35 m²
- p. č. 1989/17 - ostatní plocha, o výměře 30 m²

- p. č. 2602/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 262 m²
- p. č. 2603/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 263 m²

- p. č. 2604/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o vým&#$01ře 262 m²
- p. č. 2605/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 262 m²
- p. č. 2606/1 - ostatní plocha, o výměře 15 m²
- p. č. 2607/1 - ostatní plocha, o výměře 43 m²

- p. &#$03. 2608/2 - ostatní plocha, o výměře 101 m²
- p. č. 2609 - ostatní plocha, o výměře 16 m²
- p. č. 2610 - ostatní plocha, o výměře 42 m²

- p. č. 2612/2 - ostatní plocha, o výměře 10 m²
- p. č. 2614/3 - ostatní plocha, o výměře 10 m²
- p. č. 2616/2 - ostatní plocha, o výměře 9 m²
- p. č. 2676/83 - ostatní plocha, o výměře 5 m²

- p. č. 2676/84 - ostatní plocha, o v&#$06měře 49 m²
- p. č. 2611/1 - ostatní plocha, o výměře 36 m²
- p. č. 2613/1 - ostatní plocha, o výměře 37 m²
- p. č. 2615 - ostatní plocha, o výměře 37 m²

- p. č. 2617/1 - ostatn&#$08 plocha, o výměře 37 m²

v k. ú. Nový Lískovec, město Brno, MČ Brno-Nový Lískovec,

za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení, a za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-Nový Lískovec smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení."


takto:

ZMB schvaluje
prodej nemovitostí - domovní celek - bytový dům Oblá 53, č. p. 445, postavený na pozemku p. č. 2602/1, bytový dům Oblá 55, č. p. 446, postavený na pozemku p. č. 2603/1, bytový dům Oblá 57, č. p. 447, postavený na pozemku p. č. 2604/1, bytový dům Oblá 59, č. p. 448, postavený na pozemku p. č. 2605/1, a pozemky

- p. č. 1988/3 - ostatní plocha, o výměře 35 m²
- p. č. 1989/17 - ostatní plocha, o výměře 30 m²

- p. č. 2602/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 262 m²
- p. č. 2603/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 263 m²

- p. č. 2604/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 262 m²
- p. č. 2605/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 262 m²
- p. č. 2606/1 - ostatní plocha, o výměře 15 m²
- p. č. 2607/1 - ostatní plocha, o výměře 43 m²

- p. č. 2608/2 - ostatní plocha, o výměře 101 m²
- p. č. 2609 - ostatní plocha, o výměře 16 m²
- p. č. 2610 - ostatní plocha, o výměře 42 m²

- p. č. 2612/2 - ostatní plocha, o výmě&#$04e 10 m²
- p. č. 2614/3 - ostatní plocha, o výměře 10 m²
- p. č. 2616/2 - ostatní plocha, o výměře 9 m²
- p. č. 2676/83 - ostatní plocha, o výměře 5 m²

- p. č. 2676/84 - ostatní plocha, o výměře 49 m²
- p. č. 2611/1 - ostatní plocha, o výměře 36 m²
- p. č. 2613/1 - ostatní plocha, o výměře 37 m²
- p. č. 2615 - ostatní plocha, o výměře 37 m²

- p. č. 2617/1 - ostatn&#$08 plocha, o výměře 37 m²

v k. ú. Nový Lískovec, město Brno, MČ Brno-Nový Lískovec,

za podmínek kupní smlouvy, za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-Nový Lískovec smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

62.

Záměr prodeje bytového domu Drobného 14 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/07188

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B).


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Drobného 14, č. p. 293, postaveného na pozemku p. č. 3317, a pozemků
- p. č. 3317 - zast. plocha a nádv., o výměře 803 m²
- p. č. 3318 - zahrada, o výměře 4.045 m²

v k. ú. Černá Pole, města Brno, MČ Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu bytového domu Drobného 14, č. p. 293, postaveného na pozemku p. č. 3317, a pozemků
- p. č. 3317 - zast. plocha a nádv., o výměře 803 m²
- p. č. 3318 - zahrada, o výměře 4.045 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 19.771.767,- Kč s tím, že

 • kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
 • úhrada nákladů na opravy nemovitosti dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje bude kupujícímu poskytnuta pouze za podmínky, že provede výměnu stávajících oken za okna se vzduchovou neprůzvučností min. 36 dB.


3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit obvyklou cenu půdních vestaveb v domě Drobného 14, a to:

 • vestavby č. 7 - ve výši 6.350.000,- Kč,
 • vestavby č. 8 - ve výši 1.220.000,- Kč.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 
 

63.

Záměr prodeje bytového domu Merhautova 138 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/07183

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 64-69.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Merhautova 138, č. p. 1008, postaveného na pozemku p. č. 1860, a pozemků
- p. č. 1860 - zast. plocha a nádv., o výměře 278 m²

- p. č. 1861 - zahrada, o výměře 434 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 6.981.228,- Kč s tím, že

 • kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,
 • úhrada nákladů na opravy nemovitosti dle čl. 7 odst. 5 Pravidel prodeje bude kupujícímu poskytnuta pouze za podmínky, že provede výměnu stávajících oken za okna se vzduchovou neprůzvučností min. 37 dB.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

64.

Záměr prodeje bytového domu Sýpka 31 včetně pozemku, návrh na stanovení ceny - RM6/07181

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Sýpka 31, č. p. 1354, postaveného na pozemku p. č. 2121, a pozemku
- p. č. 2121 - zast. plocha a nádv., o výměře 399 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 6.600.000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit obvyklou cenu půdních vestaveb v domě Sýpka 31, a to:

 • vestavby č. 9 - o výměře 15,8 m², ve výši 300.060,- Kč,
 • vestavby č. 9 - o výměře 17,9 m², ve výši 339.940,- Kč.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

65.

Záměr prodeje a návrh na stanovení ceny bytového domu Stará 6 včetně pozemku po nepřijetí opakované nabídky - RM6/07182

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Stará 6, č. p. 269, postaveného na pozemku p. č. 431, a části pozemku
- p. č. 431 - zast. plocha a nádv., dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 754-151/2009 ze dne 19. 5. 2009 označené jako p. č. 431/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 481 m²,

v k. ú. Zábrdovice, město Brno, MČ Brno-střed,
nájemcům bytů v tomto domě za podmínek stanovených Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob pro opakovanou nabídku, za kupní cenu splatnou před podpisem kupní smlouvy ve výši 5.996.681,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

66.

Záměr prodeje nemovitosti bez č. p./č. e. postavené na pozemku p. č. 469/2 v k. ú. Husovice, návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 6212014258 o prodeji nemovitostí - rodinného domu Jilemnického 16 včetně pozemků - RM6/07186

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje nemovitosti - stavby bez č. p./č. e. postavené na pozemku p. č. 469/2 v k. ú. Husovice, město Brno, MČ Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 6212014258 o převodu nemovitosti - stavby bez č. p./č. e. postavené na pozemku p. č. 469/2 v Brno, k. ú. Husovice.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

67.

Záměr prodeje vymezených jednotek v bytových domech Osová 2, Osová 4, Osová 6, Osová 8, bez pozemků - RM6/07197

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje

 1. vymezených jednotek č. 579/1-579/22 v budově č. p. 579, Osová 2, postavené na pozemku p. č. 2758 v k. ú. Starý Lískovec, město Brno, včetně jejich spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy, v Brně, k. ú. Starý Lískovec,
 2. vymezených jednotek č. 591/1-591/22 v budově č. p. 591, Osová 4, postavené na pozemku p. č. 2759 v k. ú. Starý Lískovec, město Brno, včetně jejich spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy, v Brně, k. ú. Starý Lískovec,
 3. vymezených jednotek č. 593/1-593/22 v budově č. p. 593, Osová 6, postavené na pozemku p. č. 2760 v k. ú. Starý Lískovec, město Brno, včetně jejich spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy, v Brně, k. ú. Starý Lískovec,
 4. vymezených jednotek č. 596/1-596/22 v budově č. p. 596, Osová 8, postavené na pozemku p. č. 2761 v k. ú. Starý Lískovec, město Brno, včetně jejich spoluvlastnických podílů na společných částech uvedené budovy, v Brně, k. ú. Starý Lískovec.


Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

68.

Záměr prodeje bytové jednotky č. 254/9 v domovním celku Souběžná 21, 23, 25 včetně podílu o velikosti 3650/304050 na společných částech domů a pozemcích v k. ú. Židenice - RM6/07185

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna, ve smyslu čl. 9 odst. 6 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města do vlastnictví právnických a fyzických osob, schválit záměr prodeje bytové jednotky č. 254/9 v domovním celku Souběžná 21, 23, 25, č. p. 96, č. p. 254, č. p. 260, postaveném na pozemcích p. č. 4373, 4372, 4371, 4367/10, 4363/22, 4363/20, 4367/9, 4363/19, 4363/17, 4367/8, 4363/16, 4363/14 - zast. plochy a nádv., včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 3650/304050 na společných částech uvedené budovy a pozemcích p. č. 4373, 4372, 4371, 4367/10, 4363/22, 4363/20, 4367/9, 4363/19, 4363/17, 4367/8, 4363/16, 4363/14 - zast. plochy a nádv., a p. č. 4363/21, 4363/18 a 4363/15 - ost. plochy, vše v k. ú. Židenice, město Brno, MČ Brno-Židenice, jejíž nájemce neprojevil zájem o koupi při předchozích 2 nabídkách, nájemci této jednotky za podmínek stanovených Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města do vlastnictví právnických a fyzických osob pro opakovanou nabídku za kupní cenu splatnou před podpisem kupní smlouvy ve výši 717.444,- Kč.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

69.

Návrh dispozice s bytovou jednotkou č. 4 v domě Jeronýmova 24 v Brně - RM6/07187

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit výjimku z Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města do vlastnictví právnických a fyzických osob a souhlasit s tím, že po vkladu prohlášení vlastníka budovy Jeronýmova 24, č. p. 1891, postavené na pozemku p. č. 231 v k. ú. Židenice bude volná jednotka č. 4 v této budově včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech uvedené budovy a pozemku prodána v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

70.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - žádost ParaCENTRA Fenix, občanského sdružení, o pronájem bytu - RM6/07178

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost ParaCENTRA Fenix, občanského sdružení, ze dne 12. 12. 2012 o pronájem bezbariérového bytu.

2.RMB schvaluje poskytnutí bezbariérového bytu ParaCENTRU Fenix, občanskému sdružení, v celoměstském zájmu mimo pořadník žadatelů o byt zvláštního určení schválený Komisí bydlení RMB dne 14. 1. 2013.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/095/70]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle možností odboru]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

71.

Žádost ČR - Nejvyššího státního zastupitelství, o poskytnutí bytu v celoměstském zájmu - RM6/07179

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě A).


1.RMB bere na vědomí žádost JUDr. Pavla Zemana, nejvyššího státního zástupce, o poskytnutí bytu v celoměstském zájmu.

2.RMB schvaluje poskytnutí bytu ČR - Nejvyššímu státnímu zastupitelství, v celoměstském zájmu.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/095/71]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [dle možností odboru]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

72.

Pronájem startovacích bytů v bytovém domě v Brně, Stamicova 11 - RM6/07176

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájem startovacího bytu v bytovém domě v Brně, Stamicova 11:

 • č. 67 o velikosti 1+1 v 6. nadzemním podlaží xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
 • č. 69 o velikosti 2+kk v 7. nadzemním podlaží xxxxxxxxxxxxxxxx,
 • č. 75 o velikosti 1+1 v 7. nadzemním podlaží xxxxxxxxxxxxxxx,
 • č. 79 o velikosti 1+1 v 7. nadzemním podlaží manželům xxxxxxxxxxxxx,
 • č. 90 o velikosti 1+1 v 8. nadzemním podlaží xxxxxxxxxxxxxxxx,

za podmínek daných statutem startovacího bytu, který tvoří přílohu č. 2 Pravidel pronájmu v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/095/72]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

 
Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 

73.

Poskytnutí náhradního bytu manželům xxxxxxxxxxxxx - RM6/07180

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájem 1pokojového bytu č. 18 v domě xxxxxxxxxxxxxxx v Brně manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxx, jako bytu náhradního, na dobu neurčitou, za nájemné stanovené MČ Brno-sever a za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 2pokojového bytu č. 16 v domě xxxxxxxxxxxxxxx.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/095/73]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

74.

Žádost pí xxxxxxxxxxxxxx o prodloužení doby nájmu bytu - RM6/07177

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje prodloužení doby nájmu 2pokojového bytu č. 8 v domě xxxxxxxxxxxxxxx v Brně manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na dobu neurčitou za podmínky, že dohodou ukončí nájem stávajícího 2pokojového bytu č. 34 v domě xxxxxxxxxxxxxxxx v Brně.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/095/74]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

75.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Josefská 21 - RM6/07131

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Zdenky Kingové, IČ 114 71 166, místo podnikání Kobližná 59/18, 602 00 Brno, o pronájem nebytových prostor v objektu Josefská 21.

2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Josefská 21 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a

 • Zdenkou Kingovou

IČ 114 71 166
místo podnikání Kobližná 59/18, 602 00 Brno

jako nájemcem,
celková plocha: 956,37 m²

účel nájmu: prodejna dámské konfekce, kavárna a cukrárna, dětský koutek
navrhované nájemné: 800,- Kč/m²/rok, tj. ročně 765.096,- Kč,

která tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

76.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Pekařská 36 - RM6/07130

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Břetislava Hercega, IČ 012 88 750, místo podnikání J. Středovského 1096, 763 31 Brumov-Bylnice, o pronájem nebytových prostor v objektu Pekařská 36.

2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu Pekařská 36 uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a

 • Břetislavem Hercegem

IČ 012 88 750
místo podnikání J. Středovského 1096, 763 31 Brumov-Bylnice

jako nájemcem,
celková plocha: 28,83 m²

účel nájmu: maloobchod s květinami a dárkovým zbožím
navrhované nájemné: 2.142,- Kč/m²/rok, tj. ročně 61.752,- Kč,

která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

77.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 6612033586 - areál Pisárecká 11 v k. ú. Pisárky - RM6/07129

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti ESEP o. p. s. o ukončení nájmu v objektu č. 14 bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 1472 v areálu Pisárecká 11, vše v k. ú. Pisárky.

2.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v areálu Pisárecká 11 v k. ú. Pisárky uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a

 • ESEP o. p. s.

Točná 382/4, 625 00 Brno

týkající se úpravy pronajímaných nebytových prostor, a to snížením výměry místnosti v objektu č. 14 bez č. p. a č. ev. na pozemku p. č. 1472 v k. ú. Pisárky, tj. celkem o 212 m², který tvoří přílohu č. 27 tohoto zápisu.
Celková výměra po změně: 120 m²

Výše nájemného po změně: 24.000,- Kč ročně

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 1.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

78.

Dohoda o ukončení užívání nebytových prostor v objektu Josefská 23 - RM6/07132

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dohodu o ukončení užívání nebytových prostor v objektu Josefská 23 mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed jako poskytovatelem a statutárním městem Brnem jako uživatelem k 28. 2. 2013, která tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dohody o ukončení užívání.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

79.

Návrh budoucího prodeje pozemků p. č. 3220/1, 3220/3, 3220/4, 3220/5 a 3221/1 v k. ú. Židenice - RM6/07156

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí doporučení Komise určené RMB pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, které zní:

"Komise doporučuje KM RMB, Radě a Zastupitelstvu města Brna schválit budoucí prodej pozemků p. č. 3220/1, 3220/3, 3220/4, 3220/5 a 3221/1, vše v k. ú. Židenice, xxxxxxxxxxxxxxxxx za jím nabídnutou kupní cenu 1.058.400,- Kč."


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě nabídkového řízení budoucí prodej pozemků
- p. č. 3220/1 - ost. plocha, manipulační plocha, o v&#$06měře 26 m²
- p. č. 3220/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m²
- p. č. 3220/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²
- p. č. 3220/5 - zast. plocha a nádv., o výměře 19 m²

- p. č. 3221/1 - zahrada, o výměře 308 m²

vše v k. ú. Židenice,
xxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 1.058.400,- Kč a za podmínek smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

80.

Návrh prodeje pozemků p. č. 2743 a 2744 v k. ú. Žebětín - RM6/07165

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 81-83.


1.RMB bere na vědomí

 1. protokol z otevření obálek doručených v nabídkovém řízení vyhlášeném na prodej pozemků
 2. - p. č. 2743 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 415 m²
  - p. č. 2744 - trvalý travní porost, o výměře 280 m²

  oba v k. ú. Žebětín,
  ze dne 27. 11. 2012,

 3. usnesení 50. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 29. 1. 2013, bod č. 10, ve věci hodnocení nabídek, které statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej pozemků

- p. č. 2743 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 415 m²

- p. č. 2744 - trvalý travní porost, o výmě&#$04e 280 m²

oba v k. ú. Žebětín.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě nabídkového řízení prodej pozemků
- p. č. 2743 - ost. plocha, jiná plocha, o výmě&#$04e 415 m²
- p. č. 2744 - trvalý travní porost, o výměře 280 m²

oba v k. ú. Žebětín,
xxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 2.918.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

81.

Návrh prodeje pozemku p. č. 1688/17 v k. ú. Jundrov - RM6/07207

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB bere na vědomí přípis společenství vlastníků jednotek - garáží Jasanová 24a ze dne 17. 12. 2012 obsahující cenový protinávrh ve výši 1.000,- Kč/m².


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 1688/17 - zast. plocha a nádv., o v&#$06měře 157 m²

v k. ú. Jundrov,
vlastníkům jednotek - garáží Jasanová č. or. 24a, č. p. 868, podle výše jejich spoluvlastnických podílů za dohodnutou kupní cenu ve výši 257.982,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

82.

Záměr prodeje pozemků p. č. 6765/2, 6763/2, 6762/1 a 6767/2 v k. ú. Židenice, návrh prodeje pozemků p. č. 6765/2, 6763/2, 6762/1 a 6767/2 v k. ú. Židenice - RM6/07184

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 6765/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 43 m²

- p. č. 6763/2 - zast. plocha a n&#$07dv., o výměře 67 m²
- p. č. 6762/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 81 m²
- p. č. 6767/2 - ost. plocha, o výměře 96 m²

v Brně, k. ú. Židenice,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků
- p. č. 6765/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 43 m²
- p. č. 6763/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 67 m²
- p. č. 6762/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 81 m²

- p. č. 6767/2 - ost. plocha, o výmě&#$04e 96 m²

v Brně, k. ú. Židenice,
za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

83.

Záměr prodeje pozemku p. č. 190 v k. ú. Maloměřice v ul. Olší - RM6/07170

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 190 - zast. plocha a nádv., o výměře 97 m²

v k. ú. Maloměřice.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 190 - zast. plocha a nádv., o výměře 97 m²

v k. ú. Maloměřice,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 182.584,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

 

84.

Záměr prodeje nebo svěření pozemku p. č. 1955 v k. ú. Pisárky v lokalitě Na Jurance - RM6/07160

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě usnesení.


1.RMB bere na vědomí "Návrh na dispozici s majetkem města" - žádost xxxxxxxxxxxx o prodej nebo pronájem pozemku
- p. č. 1955 - zast. plocha a nádv., o výměře 26 m²

v k. ú. Pisárky,
pod budovou rodinné rekreace, č. e. 470, ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 1955 - zast. plocha a nádv., o výměře 26 m²

v k. ú. Pisárky.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna neschválit MČ Brno-Kohoutovice svěření pozemku
- p. č. 1955 - zast. plocha a nádv., o výměře 26 m²

v k. ú. Pisárky,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 95 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

85.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1226 v k. ú. Obřany - zahrada v ulici Fryčajova nebo svěření pozemku p. č. 1226 v k. ú. Obřany - RM6/07158

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí přípis xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 27. 6. 2012 - žádost o prodej části pozemku
- p. č. 1226 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 233 m²

v k. ú. Obřany.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 1226 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 233 m²

v k. ú. Obřany.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Maloměřice a Obřany svěření pozemku
- p. č. 1226 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 289 m²

v k. ú. Obřany,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 95 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

86.

Záměr prodeje nebo pronájmu částí pozemků p. č. 1265, 1577/1 v k. ú. Slatina - ulice Budínská - RM6/07210

Dotazy členů RMB zodpověděl Ing. Sršeň, Ph.D., vedoucí Majetkového odboru MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě spolu s bodem 87 o stažení těchto bodů. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 

87.

Záměr prodeje nebo pronájmu částí pozemků p. č. 1639/1, 1640/5 v k. ú. Slatina - ulice Matlachova - RM6/07211

Bylo hlasováno bez rozpravy o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 

88.

Záměr prodeje a pronájmu částí pozemků p. č. 738/1 a 738/6 v k. ú. Jehnice - zahrádka rekreační chaty - RM6/07204

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje částí pozemků
- p. č. 738/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 19 m²

- p. č. 738/6 - ost. plocha, zeleň, o výměře 20 m²

vše v k. ú. Jehnice.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu částí pozemků
- p. č. 738/1 - ost. plocha, zeleň, o výměře 9 m²

- p. č. 738/6 - ost. plocha, zeleň, o výměře 6 m²

vše v k. ú. Jehnice.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 738/8 - ost. plocha, zeleň, o výmě&#$04e 39 m²

v k. ú. Jehnice,
dle geometrického plánu č. 750-59/2009 pro k. ú. Jehnice část pozemku p. č. 738/1 - ost. plocha, zeleň, v k. ú. Jehnice, o výměře 19 m², označená písmenem "a" a č&#$07st pozemku p. č. 738/6 - ost. plocha, zeleň, v k. ú. Jehnice, o výměře 20 m², označená písmenem "b",

xxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 17.224,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

89.

Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z6/010, bod č. 43, ve věci prodeje pozemků p. č. 5409 a 5411 v k. ú. Bystrc a záměr pronájmu uvedených pozemků - RM6/07219

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí skutečnost, že kupní smlouva na prodej pozemků p. č. 5409 a 5411 v k. ú. Bystrc s xxxxxxxxxxxxxxx nebyla uzavřena.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků
- p. č. 5409 - zast. plocha a nádv., o výměře 24 m²
- p. č. 5411 - zast. plocha a nádv., o výměře 49 m²

vše v k. ú. Bystrc.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna zrušit usnesení Z6/010. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 8. 11. 2011, bod č. 43, které zní:

"ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 5409 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m²

- p. č. 5411 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 49 m²

vše v k. ú. Bystrc
xxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 49.374 Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 31 těchto usnesení
."

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

90.

Záměr prodeje bývalého areálu kojeneckého ústavu při ulici Hlinky tvořeného pozemky p. č. 294, 295, 296, 297, 298, 299 a 300 a budovami umístěnými na těchto pozemcích, vše v k. ú. Pisárky - RM6/07218

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí skutečnosti, že

 • xxxxxxxxxxxxxxxxxxx v souvislosti s dříve zaslanou nabídkou na odkoupení dále uvedených nemovitostí za kupní cenu 65.000.000,- Kč uzavřela smlouvu o složení a užití kauce a uhradila na depozitní účet města kauci ve výši 6.665.220,- Kč,
 • společnost ENERGOCENTRUM MK, spol. s r. o., přípisem ze dne 10. 1. 2013 projevila zájem o odkoupení dále uvedených nemovitostí, nabídla kupní cenu 65.000.000,- Kč a následně v této souvislosti uzavřela smlouvu o složení a užití kauce a uhradila na depozitní účet města kauci ve výši 6.500.000,- Kč.


2.RMB souhlasí se záměrem prodeje nemovitostí:
budov:
- č. p. 52 - občanská vybavenost, postavené na pozemku p. č. 300
- č. p. 53 - občanská vybavenost, postavené na pozemku p. č. 297
- č. p. 500 - jiná stavba, postavené na pozemku p. č. 298
- bez č. p./č. e. - způsob využití rodinný dům, postavené na pozemku p. č. 296
pozemků:
- p. č. 294 - zahrada, o výměře 431 m²
- p. č. 295 - zahrada, o výměře 1.698 m²

- p. č. 296 - zast. plocha a nádv., o výmě&#$04e 100 m²
- p. č. 297 - zast. plocha a nádv., o výměře 427 m²
- p. č. 298 - zast. plocha a nádv., o výměře 143 m²

- p. č. 299 - ost. plocha, zeleň, o výměře 5.645 m²

- p. č. 300 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.670 m²

vše v k. ú. Pisárky,
formou nabídkového řízení za minimální kupní cenu ve výši 65.000.000,- Kč za podmínky splatnosti před podpisem kupní smlouvy.

3.RMB schvaluje podmínky nabídkového řízení pro prodej nemovitostí specifikovaných v předchozím odstavci, které tvoří přílohu č. 29a tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB schvaluje texty smluv o složení a užití kauce uzavíraných

 • s xxxxxxxxxxxxxxxx v případě, že xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx podá v rámci nabídkového řízení na prodej nemovitostí specifikovaných výše nabídku na jejich odkoupení. Smlouva tvoří přílohu č. 29b tohoto zápisu,
 • se společností ENERGOCENTRUM MK, s. r. o., v případě, že tato společnost podá v rámci nabídkového řízení na prodej nemovitostí specifikovaných výše nabídku na jejich odkoupení. Smlouva tvoří přílohu č. 29c tohoto zápisu,
 • s dalšími zájemci o prodej nemovitostí specifikovaných výše. Smlouva tvoří přílohu č. 29d tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

5.RMB pověřuje vedoucího Majetkového odboru MMB podpisem smluv specifikovaných v předchozím odstavci.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

91.

Záměr prodeje budovy Rozmarýnová č. or. 3, č. p. 676, a pozemků p. č. 1688/76 a 1688/78, vše v k. ú. Jundrov - RM6/07201

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 92 a 93.


1.RMB bere na vědomí

 • přípis společnosti Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. ze dne 18. 2. 2012 obsahující projev zájmu o odkoupení budovy Rozmarýnová č. or. 3, č. p. 676, a pozemků p. č. 1688/76 a 1688/78, vše v k. ú. Jundrov,
 • stanovisko MČ Brno-Jundrov k návrhu prodeje předmětných nemovitostí obsažené v usnesení 48. schůze RMČ konané dne 23. 7. 2012,
 • přípis Ivany Fajnorové, starostky MČ, ze dne 3. 10. 2012 obsahující žádost o podporu stanoviska MČ ve věci včetně specifikace důvodů, které MČ vedly k vyjádření nesouhlasného stanoviska k návrhu prodeje dále uvedených nemovitostí,
 • přípis Mgr. Prokopa, jednatele společnosti Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o., který MO MMB obdržel elektronickou cestou dne 5. 10. 2012 obsahující sdělení, že společnost má i nadále zájem o koupi předmětných nemovitostí, avšak ne za kupní cenu ve výši 21.000.000,- Kč,
 • přípis Mgr. Prokopa, jednatele společnosti Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o., obsahující požadavek na vypracování nového, metodicky bezchybného znaleckého posudku, který by stanovil odpovídající obvyklou cenu.


2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje
- budovy Rozmarýnová č. or. 3, č. p. 676, způsob využití občanská vybavenost, postavené na pozemku p. č. 1688/76
- pozemku p. č. 1688/76 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.658 m²

- pozemku p. č. 1688/78 - ost. plocha, zeleň, o výměře 3.768 m²

vše v k. ú. Jundrov.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

92.

Návrh prodeje budovy Mendlovo nám. č. or. 16, č. p. 149, a pozemku p. č. 947, vše v k. ú. Staré Brno - RM6/07166

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • protokol z otevření nabídky doručené v nabídkovém řízení na prodej budovy Mendlovo nám. č. or. 16, č. p. 149, a pozemku p. č. 947, vše v k. ú. Staré Brno, ze dne 29. 1. 2013,
 • usnesení 50. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 29. 1. 2013, bod č. 50/37, ve věci hodnocení nabídky, kterou statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej budovy Mendlovo nám. č. or. 16, č. p. 149, a pozemku p. č. 947, vše v k. ú. Staré Brno.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě nabídkového řízení

 1. prodej nemovitostí:
  • budovy Mendlovo nám. č. or. 16, č. p. 149, na pozemku p. č. 947
  • pozemku p. č. 947 - zast. plocha a nádv., o výměře 155 m²

vše v k. ú. Staré Brno,

společnosti Pharmawell a. s. za dohodnutou kupní cenu ve výši 16.400.000,- Kč,

 1. zřízení věcného břemene umístění výložníkového svítidla veřejného osvětlení přívodního el. kabelu a rozpínací skříně na fasádě budovy Mendlovo nám. č. or. 16, č. p. 149, postavené na pozemku p. č. 947- zast. plocha a nádv., v k. ú. Staré Brno, ve prospěch společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost,
 2. zřízení věcného břemene
  • umístění parabol (zařízení sloužícího jako duplexní mikrovlnný spoj video-data přejímací sada) na střeše budovy Mendlovo nám. č. or. 16, č. p. 149, postavené na pozemku p. č. 947 - zast. plocha a nádv., v k. ú. Staré Brno, ve prospěch statutárního města Brna,
  • práva přístupu do budovy Mendlovo nám. č. or. 16, č. p. 149, postavené na pozemku p. č. 947 - zast. plocha a nádv., v k. ú. Staré Brno, za účelem provádění oprav a údržby parabol a plnění povinností spojených s údržbou systému, jehož jsou paraboly součástí, ve prospěch statutárního města Brna,


  a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen.

  Schváleno jednomyslně 9 členy.

   

93.

Návrh prodeje objektu Jamborova č. or. 1, č. p. 385, na pozemku p. č. 5625, pozemku p. č. 5625 a pozemku p. č. 5626, vše v k. ú. Židenice - RM6/07203

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 1. protokol z otevření obálek doručených v nabídkovém řízení vyhlášeném na prodej
 2. - budovy Jamborova č. or. 1, č. p. 385, obč. vybavenost, na pozemku p. č. 5625
  - pozemku p. č. 5625 - zast. plocha a nádv., o výměře 520 m²
  - pozemku p. č. 5626 - zahrada, o výměře 497 m²

  vše v k. ú. Židenice,
  ze dne 27. 11. 2012,

 3. usnesení 50. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 29. 1. 2013, bod č. 8, ve věci hodnocení nabídek, které statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej

- budovy Jamborova č. or. 1, č. p. 385, obč. vybavenost, na pozemku p. č. 5625
- pozemku p. č. 5625 - zast. plocha a nádv., o výměře 520 m²
- pozemku p. č. 5626 - zahrada, o výměře 497 m²

vše v k. ú. Židenice.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit na základě nabídkového řízení prodej
- budovy Jamborova č. or. 1, č. p. 385, obč. vybavenost, na pozemku p. č. 5625
- pozemku p. č. 5625 - zast. plocha a nádv., o výměře 520 m²
- pozemku p. č. 5626 - zahrada, o výměře 497 m²

vše v k. ú. Židenice,
společnosti Výrek KID, s. r. o., za dohodnutou kupní cenu 3.610.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

94.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 8397/1 v k. ú. Židenice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/07164

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 95-97.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 8397/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 1.947 m²

v k. ú. Židenice,
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

95.

Návrh na bezúplatné nabytí pozemku p. č. 4417/3 v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/07154

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 4417/3 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 900 m²

v k. ú. Řečkovice,
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

96.

Návrh nabytí pozemku p. č. 4417/7 v k. ú. Řečkovice z vlastnictví ČR - ÚZSVM - RM6/07161

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit nabytí pozemku
- p. č. 4417/7 - zast. plocha a nádv., o výměře 4 m²

v k. ú. Řečkovice,
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 9.800,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

97.

Návrh nabytí a svěření pozemku p. č. 1585/8 v k. ú. Pisárky v ul. Libušino údolí - RM6/07202

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB bere na vědomí "Návrh na dispozici s majetkem města" - nabídka prodeje pozemku
- p. č. 1585/8 - trvalý travní porost, o výměře 96 m²

v k. ú. Pisárky,
z vlastnictví xxxxxxxxxxxxx (id. ½) a xxxxxxxxxxxxxxxxx (id. ½) do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 120.000,- Kč (1.250,- Kč/m² vč. nákladů na převod).


2.RMB nesouhlasí se záměrem nabytí pozemku
- p. &#$03. 1585/8 - trvalý travní porost, o výměře 96 m²

v k. ú. Pisárky,
z vlastnictví xxxxxxxxxxxx (id. ½) a xxxxxxxxxxx (id. ½) do vlastnictví statutárního města Brna.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

98.

Návrh směny části pozemku p. č. 3459 v k. ú. Líšeň - RM6/07205

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 99 a 100.


1.RMB bere na vědomí uzavření dohody o vybudování zpevněné cesty ze dne 10. 1. 2013 mezi statutárním městem Brnem zastoupeným starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit směnu části pozemku
- p. č. 3459 - trvalý travní porost, o výmě&#$04e 87 m²

v k. ú. Líšeň (dle GP č. 3604-125/2010 p. č. 3459/2),
ve vlastnictví statutárního města Brna

za část pozemku
- p. č. 3458 - trvalý travní porost, o výměře 87 m²

v k. ú. Líšeň (dle GP č. 3604-125/2010 p. č. 3458/2),
ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxxxx,

bez doplatku a za podmínek směnné smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

99.

Návrh dispozice s částmi pozemku p. č. 937 v k. ú. Ponava - RM6/07173

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje pronájem částí pozemku
- p. č. 937 - ost. plocha, zeleň, o výměře 86 m²

v k. ú. Ponava,
společnosti Šelepova No 1, spol. s r. o., za dohodnuté nájemné ve výši 15.480,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit budoucí prodej částí pozemku
- p. č. 937 - ost. plocha, zeleň, o výměře 86 m²

v k. ú. Ponava,
společnosti Šelepova No 1, spol. s r. o., za dohodnutou kupní cenu 258.000,- Kč a za podmínek nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

100.

Záměr dispozice s pozemky v k. ú. Chrlice - návrh svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemků v k. ú. Chrlice - RM6/07157

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • dopis xxxxxxxxxxxx ze dne 16. 1. 2013, kterým mj. žádá o pronájem pozemků p. č. 2022, 2023/1, 2023/2, 2023/3, 4266 v k. ú. Chrlice z úrovně statutárního města Brna,
 • žádost MČ Brno-Chrlice ze dne 13. 12. 2012 o svěření pozemků p. č. 2022, 2023/1, 2023/2, 2023/3, 4266 v k. ú. Chrlice.


2.RMB nesouhlasí se záměrem pronájmu pozemků z úrovně statutárního města Brna
- p. č. 2022 - zast. plocha, o výměře 378 m²
- p. č. 2023/1 - ost. plocha, o výměře 1.259 m²
- p. č. 2023/2 - ost. plocha, o výměře 665 m²

- p. č. 2023/3 - ost. plocha, o výměře 9.488 m²
- p. č. 4266 - ost. plocha, o výměře 39 m²

vše v k. ú. Chrlice.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Chrlice svěření pozemků
- p. č. 2022 - zast. plocha, o výmě&#$04e 378 m²
- p. č. 2023/1 - ost. plocha, o výměře 1.259 m²
- p. č. 2023/2 - ost. plocha, o výměře 665 m²
- p. č. 2023/3 - ost. plocha, o výměře 9.488 m²

- p. č. 4266 - ost. plocha, o výměře 39 m²

vše v k. ú. Chrlice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 96 přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

101.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Žebětín, pozemku p. č. 2210/1 v k. ú. Žebětín - RM6/07209

Bylo hlasováno po kratší rozpravě o variantě II.


RMB nedoporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Žebětín svěření pozemku
- p. č. 2210/1 - ost. plocha, dobývací prostor, o výměře 5.239 m²

v k. ú. Žebětín,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 95 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

102.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemku p. č. 1483/1 v k. ú. Černá Pole - RM6/07168

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 103 a 104.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-sever svěření pozemku
- p. č. 1483/1 - ost. plocha, o výměře 4.633 m²

v k. ú. Černá Pole,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 96 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

103.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Židenice, části pozemku p. č. 4935/1 v k. ú. Židenice - RM6/07167

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Židenice svěření pozemku
- část p. č. 4935/1 - ost. plocha, o výměře 1.580 m², dle GP č. 2679-2626/2012 označena jako p. č. 4953/3 - ost. plocha, o výměře 174 m²

v k. ú. Židenice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 96 přílohy č. 4, po provedení zápisu GP č. 2679-2626/2012 do KN.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

104.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Tuřany, pozemku p. č. 745/6 v k. ú. Tuřany - RM6/07169

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Tuřany svěření pozemku
- p. č. 745/6 - zast. plocha a nádv., o výměře 64 m²

v k. ú. Tuřany,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 96 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

105.

Pronájem pozemku p. č. 1641 v k. ú. Staré Brno - RM6/07208

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I. spolu s body 106-114.


1.RMB bere na vědomí přípis zástupce SVJ, Zahradnická 11, Brno, ze dne 9. 11. 2012 ve věci akceptace podmínek nájemní smlouvy, žádosti o upuštění od požadavku na vydání bezdůvodného obohacení a žádosti o sjednání předkupního práva.

2.RMB schvaluje pronájem pozemku
- p. č. 1641 - zahrada, o výměře 289 m²

v k. ú. Staré Brno,
Společenství vlastníků jednotek, Zahradnická 11, Brno, za dohodnuté nájemné ve výši 13.005,- Kč/rok se sjednáním úhrady za užívání pozemku p. č. 1641 v k. ú. Staré Brno za 2 roky zpětně ve výši 26.010,- Kč a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu, bez sjednání předkupního práva.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

106.

Pronájem pozemků p. č. 5455 a části p. č. 5456 v k. ú. Bystrc - RM6/07171

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem pozemků
- p. č. 5455 - zast. plocha a nádv., o výměře 36 m²

- část p. č. 5456 - ost. plocha, zeleň, o výměře 255 m²

vše v k. ú. Bystrc,
xxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 4.680,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

107.

Pronájem pozemků p. č. 1035/1, 1035/7 v k. ú. Veveří - RM6/07172

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem pozemků
- p. č. 1035/1 - zahrada, o výměře 444 m²
- p. č. 1035/7 - zahrada, o výměře 56 m²

oba v k. ú. Veveří,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 20.000,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

108.

Pronájem části pozemku p. č. 9700/23 v k. ú. Židenice - RM6/07175

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem části pozemku
- p. č. 9700/23 - ost. plocha, o výměře 185 m²

v k. ú. Židenice,
xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou cenu nájemného 16.650,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

109.

Záměr pronájmu pozemku p. č. 212/1 v k. ú. Žebětín - RM6/07163

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemku
- p. č. 212/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 158 m²

v k. ú. Žebětín.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

110.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 8250/1 v k. ú. Líšeň - RM6/07162

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku
- p. č. 8250/1 - ost. plocha, o výměře 33 m²

v k. ú. Líšeň.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

111.

Záměr pronájmu částí pozemku p. č. 2972/1 v k. ú. Slatina - RM6/07212

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • podání JUDr. Aleše Pillera, advokáta, ze dne 30. 11. 2012, kter&#$06 v zastoupení xxxxxxxxxxxxxxx podává protinávrh kupní ceny za část pozemku p. č. 2972/1 - o výměře 60 m², v k. ú. Slatina, ve výši 100.000,- Kč (1.666,- Kč/m²),
 • podání xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 20. 9. 2012, kterým podává protinávrh kupní ceny za část pozemku p. č. 2972/1 - o výměře 97 m², v k. ú. Slatina, ve výši 2.150,- Kč/m² a sděluje, že po dohodě s xxxxxxxxxxx má zájem o pronájem jí užívané části pozemku p. č. 2972/1 - o výměře 57 m², v k. ú. Slatina,
 • podání xxxxxxxxxxxxxxxxxxx doručené dne 18. 9. 2012, ve kterém žádá o odprodej části pozemku p. č. 2972/1 - o výměře 17 m², v k. ú. Slatina (z užívané výměry 61 m²) za nabídnutou kupní cenu 2.990,- Kč/m² + 1.000,- Kč,
 • podání xxxxxxxxxxxx ze dne 12. 9. 2012, ve kterém žádá o odprodej části pozemku p. č. 2972/1 - o výměře 22 m², v k. ú. Slatina, (z užívané výměry 59 m²) za nabídnutou kupní cenu 2.990,- Kč/m²,
 • podání Mgr. Ing. Pavla Drahovzala ze dne 25. 9. 2012, který v zastoupení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sděluje, že jeho klienti trvají na nabytí částí pozemku p. č. 2972/1 v k. ú. Slatina vydržením a budou se domáhat svých práv žalobou.


2.RMB nesouhlasí

  1. se záměrem prodeje 4 částí pozemku p. č. 2972/1 - o celkové výměře 196 m² v k. ú. Slatina (60 m², 97 m², 17 m², 22 m²),
  2. se záměrem prodeje části pozemku p. č. 2972/1 - o výměře 60 m² v k. ú. Slatina xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 100.000,- Kč,
  3. se záměrem prodeje části pozemku p. č. 2972/1 - o výměře 97 m² v k. ú. Slatina xxxxxxxxxxxx za kupní cenu 2.150,- Kč/m².


3.RMB souhlasí se záměrem pronájmu 6 částí pozemku p. č. 2972/1 - ost. plocha, o celkové výměře 442 m² v k. ú. Slatina (51 m², 59 m², 57 m², 61 m², 154 m², 60 m²).


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

112.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2552/23 v k. ú. Nový Lískovec - RM6/07155

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, o prodej části pozemku
- p. č. 2552/23 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 181 m²

v k. ú. Nový Lískovec.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku
- p. č. 2552/23 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 181 m²

v k. ú. Nový Lískovec.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

113.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 600/1, 600/3 a 600/4 v k. ú. Ponava - RM6/07153

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Tenisového klubu Tesla Brno, občanského sdružení, o pronájem částí pozemků p. č. 600/1, 600/3, 600/4 v k. ú. Ponava za účelem rozšíření tenisových kurtů.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků
- části p. č. 600/1 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 572 m²
- části p. č. 600/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 73 m²
- části p. č. 600/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 89 m²

vše v k. ú. Ponava.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

114.

Záměr pronájmu a budoucího prodeje pozemků v k. ú. Trnitá, návrh principů řešení vzájemných smluvních vztahů mezi statutárním městem Brnem a společností Tesco Stores ČR, a. s. - RM6/07217

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí

 1. se záměrem pronájmu a budoucího prodeje pozemků
 2. - p. č. 708/4 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 291 m²

  - p. č. 708/13 - ost. plocha, zeleň, o výměře 21 m²

  - část p. č. 708/34 - ost. plocha, zeleň, o výměře 1 m²
  - část p. č. 708/45 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 33 m²

  - část p. č. 708/91 - ost. plocha, zeleň, o výměře 23 m²

  - část p. č. 708/93 - ost. plocha, zeleň, o výměře 18 m²
  - p. č. 708/94 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 298 m²

  - část p. č. 708/106 - ost. plocha, ost. komunikace, o v&#$06měře 106 m²

  - p. č. 708/110 - ost. plocha, zeleň, o výměře 3 m²
  - část p. č. 708/114 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 85 m²

  - p. č. 998/2 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 10 m²
  - p. č. 998/3 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 12 m²
  - p. č. 998/4 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 11 m²

  - část p. č. 1000/2 - zast. plocha a nádv., č. p. 420, o výměře 112 m²

  vše v k. ú. Trnitá,

 3. s návrhem kupní ceny za tyto pozemky ve výši 12.300,- Kč/m² v případě jejich prodeje spol. Tesco Stores ČR, a. s.,
 4. s návrhem nájemného za tyto pozemky ve výši 1.200,- Kč/m²/rok v případě jejich pronájmu spol. Tesco Stores ČR, a. s.,
 5. s principy řešení vzájemných smluvních vztahů mezi statutárním městem Brnem a společností Tesco Stores ČR, a. s., které tvoří přílohu č. 35 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

115.

Zrušení části usnesení RMB č. R6/040, bod č. 37a), ve věci pronájmu pozemku p. č. 3906 a částí pozemků p. č. 3911/4 a 3911/5 v k. ú. Bystrc - RM6/07214

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí skutečnost, že na pozemky p. č. 3906, 3911/4 - část (dle GP p. č. 3911/8) a p. č. 3911/5 - část (dle GP p. č. 3911/17) byla uzavřena kupní smlouva s xxxxxxxxxxx dne 20. 12. 2012.

2.RMB ruší část usnesení R6/040. schůze RMB konané dne 5. 10. 2011, bod 37 písm. a), která zní:

"RMB schvaluje pronájem pozemků:

 1. - p. č. 3906 - zast. plocha a nádv., o výměře 54 m²

- část p. č. 3911/4 - ost. plocha, o v&#$06měře 326 m²
- část p. č. 3911/5 - ost. plocha, o výměře 222 m²

v k. ú. Bystrc,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 6.180,- Kč/rok,"

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

116.

Pronájem částí pozemků p. č. 1604/1 a 1605/1 v k. ú. Bystrc - návrh na změnu usnesení R5/156. schůze RMB konané dne 31. 8. 2010, bod č. 61 - RM6/07213

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění usnesení R5/156. schůze RMB konané dne 31. 8. 2010, bod č. 61, které zní:

"RMB schvaluje pronájem částí pozemků
- p. č. 1604/1 - ost. plocha, o výměře 357 m²

- p. č. 1605/1 - ost. plocha, o výměře 257 m²

oba v k. ú. Bystrc,
manželům Ing. Romanu a xxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 7.368,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu."


takto:

RMB schvaluje pronájem částí pozemků
- p. č. 1604/1 - ost. plocha, o výměře 357 m²
- p. č. 1605/1 - ost. plocha, o výměře 247 m²

oba v k. ú. Bystrc,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné 4.000,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

117.

Dohoda o ukončení a vypořádání nájemní smlouvy na pozemky v k. ú. Ponava při ulici Sportovní uzavřené se společností ACB Ponava, s. r. o. - RM6/07174

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravě usnesení.


RMB neschvaluje dohodu o ukončení a vypořádání nájemní smlouvy č. 0063090306436 uzavřené dne 9. 12. 2009 se společností ACB Ponava, s. r. o., na pronájem pozemků v k. ú. Ponava při ulici Sportovní.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

118.

Projekt Úprava zahrady v přírodní stylu, MŠ Veslařská - žádost o dotaci - RM6/07273

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • celkové předpokládané rozpočtové náklady projektu ve výši 700 tis. Kč, z toho celkové uznatelné náklady projektu ve výši 700 tis. Kč,
 • předpokládanou výši dotace 630 tis. Kč.


2.RMB schvaluje

 • výjimku z Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů,
 • manuál realizace projektu Úprava zahrady v přírodním stylu, MŠ Veslařská, který tvoří přílohu č. 37a tohoto zápisu,
 • podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Úprava zahrady v přírodním stylu, MŠ Veslařská, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 37b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje

 • Mgr. Radka Řeřichu, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB,
  • podpisem žádosti o dotaci,
  • k jednání se Státním fondem životního prostředí ČR v záležitostech souvisejících s výše uvedeným projektem,
 • Ing. Alexandru Musilovou, projektovou manažerku OIEF MMB,
  • k parafování žádosti o dotaci včetně příloh a parafování a podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, faktur, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečných monitorovacích zpráv, včetně žádosti o platbu,
  • k jednání za statutární město Brno se Státním fondem životního prostředí ČR v souvislosti s výše uvedenými dokumenty v rámci předmětného projektu.


***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru implementace evropských fondů MMB zajistit

 • dopracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí v rámci předmětného projektu,
 • předložení žádosti o dotaci na předmětný projekt na Státní fond Životního prostředí ČR,
 • předložení informativní zprávy o finální podobě žádosti o dotaci na předmětný projekt RMB.

***
úkol č.: [R6/095/118]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2013-02-28]

5.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí posouzení projektu Úprava zahrady v přírodním stylu, MŠ Veslařská.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

119.

Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v Brně na rok 2013 a návrh rozpočtového opatření - RM6/07136

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a úpravách materiálu (upraveny položky 3, 25 a 33).


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí dotací na podporu projektů ekologické výchovy v městě Brně z rozpočtu města Brna na rok 2013 v celkový výši 800 tis. Kč dle Přehledu navržených dotací uvedených v tabulce,
 • uzavření smluv o poskytnutí uvedených dotací z rozpočtu města Brna za stanovených podmínek,
 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu jiné právní subjektivity žadatelů o výše uvedené dotace než bylo schváleno v rozpočtu města na rok 2013.


Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

120.

Návrh dodatku k dohodě o spolupráci s Povodím Moravy, s. p., návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna, návrh rozpočtového opatření - RM6/07117

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí Závěrečnou zprávu o realizaci projektu "Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • dodatek č. 1 k dohodě o spolupráci č. 43089003 uzavřené dne 30. 10. 2008 mezi statutárním městem Brnem a Povodím Moravy, s. p.,
 • smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna mezi statutárním městem Brnem a Povodím Moravy, s. p.,
 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu hrazení provozních nákladů projektu.


3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit náměstka primátora Ladislava Macka podpisem výše uvedených dokumentů.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

121.

Záměr pronájmu nemovitého majetku statutárního města Brna, který je svěřen k hospodaření Zoologické zahradě města Brna, příspěvkové organizaci - volné plochy pro atrakce - RM6/07114

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu nemovitého majetku statutárního města Brna, který je svěřen k hospodaření Zoologické zahradě města Brna, příspěvkové organizaci, v souladu se zřizovací listinou Zoologické zahrady města Brna, příspěvkové organizace, čl. VI. bod (4), a to pozemků:

 • části 1 až 17 p. č. 1654/1 - ost. plocha, zeleň, o celkové výměře 166 m²

v k. ú. Bystrc,
uvedených v zákresu a výčtu ploch, který tvoří včetně záměru pronájmu přílohu č. 38 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

122.

Seznam smluv o nájmu hrobových míst uzavřených v roce 2012 - RM6/07085

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí informaci, že Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, uzavřela v roce 2012 smlouvy o nájmu hrobových míst v počtu 6.238 s příjmy 10.369 tis. Kč.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

123.

Dodatek č. 13 ke smlouvě o pronájmu majetku uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a. s., ev. č. 51002089 - RM6/07113

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje dodatek č. 13 ke smlouvě o pronájmu majetku a obstarávání náležitostí spojených s tímto majetkem uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a. s., ev. č. 51002089, který tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

124.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 51059001 a dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 51066025 - RM6/07120

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 51059001 uzavřené dne 24. 3. 2005 mezi statutárním městem Brnem a Zdeňkem Černým, xxxxxxxxxxxxxxxxx Blučina, který tvoří přílohu č. 40a tohoto zápisu,
 • dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 51066025 uzavřené dne 24. 3. 2005 mezi statutárním městem Brnem a SITA Facility a. s., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, který tvoří přílohu č. 40b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem obou dodatků.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

125.

Dodatek č. 6 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu drobných vodních toků a retenčních nádrží na území města Brna - RM6/07110

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 6 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu drobných vodních toků a retenčních nádrží na území města Brna, který tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

126.

Dodatek č. 11 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby mostu přes Kohoutovický potok - RM6/07101

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 127-134.


1.RMB schvaluje dodatek č. 11 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby mostu přes Kohoutovický potok, který tvoří přílohu č. 42 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

127.

Dodatek č. 11 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby retenční nádrže - Divišova čtvrť - RM6/07102

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 11 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby retenční nádrže - Divišova čtvrť, který tvoří přílohu č. 43 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

128.

Dodatek č. 13 k příkazní smlouvě na správu vodního díla a přilehlých ploch na potoce Čertík a dodatku č. 13 k příkazní smlouvě na zajištění provozu a údržby revitalizovaných ploch na pravém břehu řeky Svratky uzavřených se společností Lesy města Brna, a. s. - RM6/07103

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • dodatek č. 13 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na správu vodního díla a přilehlých ploch na potoce Čertík, který tvoří přílohu č. 44a tohoto zápisu,
 • dodatek č. 13 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby revitalizovaných ploch na pravém břehu řeky Svratky, který tvoří přílohu č. 44b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem obou dodatků.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

129.

Dodatek č. 16 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna - RM6/07104

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 16 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna, který tvoří přílohu č. 45 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

130.

Dodatek č. 17 na zajištění provozu a údržby objektu "Rozhledna - lokalita Ostrá Horka v Brně" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby ploch ve vlastnictví statutárního města Brna nacházejících se v rekreačních oblastech města Brna - RM6/07105

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 17 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby objektu "Rozhledna - lokalita Ostrá Horka v Brně", který tvoří přílohu č. 46 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

131.

Dodatek č. 24 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna a dodatek č. 23 k příkazní smlouvě na údržbu pozemků s nevyjasněným vlastnictvím uzavřeným se společností Lesy města Brna, a. s. - RM6/07106

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • dodatek č. 24 k nájemní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna, který tvoří přílohu č. 47a tohoto zápisu,
 • dodatek č. 23 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na údržbu pozemků s nevyjasněným vlastnictvím, který tvoří přílohu č. 47b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem obou dodatků.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

132.

Dodatek č. 27 k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na provoz a údržbu rekreačních ploch a cest v areálu Brněnské přehrady - RM6/07107

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 27 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na provoz a údržbu rekreačních ploch a cest v areálu Brněnské přehrady, který tvoří přílohu č. 48 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

133.

Dodatek č. 28 na zajištění provozu a údržby objektu "Brněnská přehrada - sociální a technické zařízení - lokalita Sokolské koupaliště" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady - RM6/07108

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 28 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby veřejného WC - lokalita "Sokolské koupaliště" v areálu Brněnské přehrady, který tvoří přílohu č. 49 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

134.

Dodatek č. 29 na zajištění provozu a údržby objektu "Brněnská přehrada - sociální a technické zařízení - lokalita Přístaviště" k příkazní smlouvě uzavřené se společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby rekreačních ploch areálu Brněnské přehrady - RM6/07109

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 29 k příkazní smlouvě uzavřené mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy města Brna, a. s., na zajištění provozu a údržby veřejného WC - lokalita "Přístaviště" v areálu Brněnské přehrady, který tvoří přílohu č. 50 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB podpisem dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

135.

Soutěž "Stavba Jihomoravského kraje 2012" - souhlas s přihlášením stavby "Brno, Pionýrská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" pro společnost Skanska a. s. - RM6/07258

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s přihlášením stavby "Brno, Pionýrská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" společností

 • Skanska a. s.

Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4

do soutěže "Stavba Jihomoravského kraje 2012".

2.RMB schvaluje souhlas s přihlášením stavby do soutěže, který tvoří přílohu č. 51 tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem souhlasu s přihlášením stavby do soutěže.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

136.

Podlimitní veřejná zakázka na služby "Projekty městské zeleně - 27. výzva OPŽP" - výběr nejvhodnějších nabídek, smlouvy - RM6/07271

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá v rámci podlimitní veřejné zakázky na služby zadané podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Projekty regenerace městské zeleně schválené v rámci 27. výzvy OPŽP pro

 • I. ČÁST veřejné zakázky Zřízení parčíku v MČ Brno-Útěchov jako nejvhodnější nabídku uchazeče OK Garden s. r. o., Sládkovičova 1233/21, Praha 4, 142 00, IČ 275 71 297,
 • II. ČÁST veřejné zakázky Farská zahrada v MČ Brno-Komín jako nejvhodnější nabídku uchazeče ZÁBOJNÍK contractors, s. r. o., Jeřabinová 1424, Bystřice p. Hostýnem, 768 61, IČ 262 58 692,
 • III. ČÁST veřejné zakázky Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno-Bohunice jako nejvhodnější nabídku uchazeče ZÁBOJNÍK contractors, s. r. o., Jeřabinová 1424, Bystřice p. Hostýnem, 768 61, IČ 262 58 692.


***
2.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/095/136/01]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje

 • smlouvu mezi statutárním městem Brnem a OK Garden s. r. o., Sládkovičova 1233/1, Praha 4, 142 00, IČ 275 71 297, na I. ČÁST veřejné zakázky Projekty regenerace městské zeleně schválené v rámci 27. výzvy OPŽP zadané podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona, která tvoří přílohu č. 52a tohoto zápisu,
 • smlouvu mezi statutárním městem Brnem a ZÁBOJNÍK contractors, s. r. o., Jeřabinová 1424, Bystřice p. Hostýnem, 768 61, IČ 262 58 692m na II. ČÁST veřejné zakázky Projekty regenerace městské zeleně schválené v rámci 27. výzvy OPŽP zadané podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona, která tvoří přílohu č. 52b tohoto zápisu,
 • smlouvu mezi statutárním městem Brnem a ZÁBOJNÍK contractors, s. r. o., Jeřabinová 1424, Bystřice p. Hostýnem, 768 61, IČ 262 58 692, na III. ČÁST veřejné zakázky Projekty regenerace městské zeleně schválené v rámci 27. výzvy OPŽP zadané podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona, která tvoří přílohu č. 52c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB podpisem formuláře Oznámení o zadání zakázky.

***
5.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře Oznámení o zadání zakázky k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/095/136/02]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/095/136/03]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/095/136/04]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/095/136/05]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [dle zákona]

 
***
9.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/095/136/06]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

137.

Účast statutárního města Brna na veletrhu URBIS INVEST 2013 - změna usnesení - RM6/07284

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB mění usnesení R6/091. schůze RMB konané dne 9. 1. 2013, bod č. 4, které zní:

"RMB neschvaluje účast statutárního města Brna na veletrhu URBIS INVEST 2013."


takto:

***
RMB ukládá vedoucímu Kanceláře primátora města Brna

 • projednat společnou účast na veletrhu URBIS INVEST 2013 s Jihomoravským krajem,
 • zajistit další potřebné aktivity související s účastí města na veletrhu URBIS INVEST 2013.

***
úkol č.: [R6/095/..]
zodpovídá: KPMB [2]
termín: [průběžně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

138.

Smlouva o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2013 a dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění repase a realizaci expozice statutárního města Brna na veletrhu MIPIM 2013 - RM6/07283

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • smlouvu o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2013 mezi MORÁVKA CENTRUM a. s., Veletrhy Brno, a. s., a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 53a tohoto zápisu,
 • dodatek č. 1 k smlouvě č. 1912175132 o zajištění repase a realizace expozice statutárního města Brna na veletrhu MIPIM 2013 ze dne 4. 12. 2012 mezi Veletrhy Brno, a. s., a statutárním městem Brnem, který tvoří přílohu č. 53b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smlouvy a dodatku.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

139.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ky Národního divadla Brno, příspěvková organizace - RM6/07288

Bylo hlasováno po delší rozpravě o variantě I.


 
1.RMB vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Národního divadla Brno, příspěvková organizace.

 
2.RMB schvaluje text inzerátu, který tvoří přílohu č. 54 tohoto zápisu.

 
3.RMB jmenuje výběrovou komisi ve složení:

předseda komise:

 • Bc. Roman Onderka, MBA - primátor města Brna


členové výběrové komise:

 • Ing. Jana Bohuňovská - náměstkyně primátora města Brna
 • Naděžda Křemečková - předsedkyně Dozorčí rady Národního divadla Brno, příspěvkové organizace
 • Ing. Stanislav Michalík - předseda Komise RMB pro kulturu
 • doc. MgA. Jan Burian - ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni, předseda Asociace profesionálních divadel ČR
 • Mgr. Jiří Šesták - ředitel Jihočeského divadla v Českých Budějovicích
 • prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. - rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
 • PhDr. Josef Herman, CSc. - kritik, redaktor Divadelních novin, předseda Jednoty hudebního divadla
 • MgA. David Mareček, Ph.D. - generální ředitel České filharmonie
 • MgA. Jan Petr - pověřený zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele Národního divadla Brno, příspěvková organizace
 • PhDr. Viera Rusinková - vedoucí Odboru kultury MMB
 • Bc. Bohuslava Zámečníková - vedoucí Personálního oddělení MMB, hlas poradní
 • PhDr. Jarmila Daxnerová-Kvapilová - psycholog, hlas poradní


 
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 
 
 

 

Přehled informativních zpráv předložených Radě města Brna


 
Informativní zpráva k IZ zařazených do operativního plánu investic města Brna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 
 

Ověřovatelé:

MVDr. Vlastimil Žďárský, v. r.
JUDr. Robert Kerndl, v. r.

 
 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

 
V Brně dne 20. 2. 2013
Zapsala Marcela Marečková