Statutární město Brno
Rada města Brna

 
 
 

Z Á P I S


 
schůze Rady města Brna č. R6/094
konané dne 30. ledna 2013

 

 

 

Program:

1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/06976

1b.

Úkol uložený RMB zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/021 - RM6/07084

1c.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB a komisí RMB v roce 2012 - RM6/07066

1d.

Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací - RM6/07025

1e.

Zvýšení platového stupně ředitelce MŠ Brno, Bieblova 25 - RM6/07009

1f.

Organizační změna Odboru správy majetku MMB - RM6/07081

1g.

Změna ve složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Městského divadla Brno, příspěvková organizace - RM6/07091

1h.

Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace - RM6/07092

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/06971

3.

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování překladatelských a tlumočnických služeb uzavíraný s Ilijou Dorovským - RM6/07043

4.

Návrh přerozdělení neúčelové dotace postupované v roce 2013 z rozpočtu města městským částem dle kritéria "Počet žáků základních škol a dětí mateřských škol městské části" - RM6/07018

6.

Doplnění usnesení zastupitelstev městských částí k žádostem o poskytování účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu, státních fondů a Jihomoravského kraje - RM6/07007

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/06997

9.

Využití elektronického tržiště Odborem městské informatiky MMB pro nákup vhodných komodit - zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím elektronického tržiště - RM6/07004

10.

"Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností ENVItech Bohemia s. r. o. - RM6/07001

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Magistrát města Brna - Antivirový systém" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/07015

12.

"Maintenance datového úložiště" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/07016

13.

"Okružní křižovatka Hraničky - Dlouhá - Čeňka Růžičky" - výzva k podání nabídky - RM6/06999

14.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro budovu transformovny na pozemcích p. č. 977/1, 977/20 a 968/1 v k. ú. Komárov pro stavbu "RN Jeneweinova a vodovod Komárov" - RM6/07002

15.

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a. s. - RM6/06975

16.

Výpůjčka částí stěn podchodu pod hlavním nádraží ČD v Brně za účelem umístění velkoplošných nosičů uměleckých děl studentů Vysokého učení technického v Brně a jeho partnerských škol - projekt "GALERIE MYŠINA" - krátkodobá smlouva o výpůjčce a záměr výpůjčky - RM6/07013

17.

"Revitalizace městských parků, II. etapa - park Koliště" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společnostmi FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a . s. a Dopravní stavby Brno, s. r. o. - RM6/07067

18.

"Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společnostmi Nowatron Elektronik, spol. s r. o., a RSA Cosmos - účastníky sdružení "Digitárium" - RM6/07011

19.

Dodatek č. 20 ke komisionářské smlouvě č. 56029008 uzavřené s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., na operativní nákup strojů a zařízení investičního charakteru - RM6/06998

20.

"Strategie parkování ve městě Brně", dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5412053438 - RM6/06985

21.

"Petrov - úprava areálu" - licenční smlouva s občanským sdružením DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura - RM6/07012

22.

Soutěž STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2012 - souhlas s přihlášením stavby "Statické zajištění budovy Staré radnice" pro společnost Komfort, a. s. - RM6/06987

23.

Soutěž STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2012 - souhlas s přihlášením stavby "ZŠ Otevřená - výstavba nové základní školy a víceúčelové tělocvičny, MČ Brno-Žebětín" pro společnost PS BRNO, s. r. o. - RM6/06986

24.

Soutěž STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2012 - souhlas s přihlášením stavby "Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49" pro společnost Komfort, a. s. - RM6/06989

107.

"Zpřístupnění brněnského podzemí - část Kostnice" - souhlas s přihlášením stavby do soutěže - STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2012 pro společnost IMOS Brno a. s. - RM6/07093

25.

Změna přílohy usnesení R6/087. schůze RMB, bod č. 23 - Nákup produktů Microsoft Enterprise Agreement na základě rámcové obchodní a servisní smlouvy č. U6993710 a rámcové smlouvy Select č. 38S68801, které byly uzavřeny dne 12. 6. 2008 mezi Ministerstvem vnitra České republiky a společností Microsoft Ireland Operations Limited - RM6/07017

26.

Změna přílohy č. 87b usnesení R6/049. schůze RMB konané dne 14. 12. 2011, bod č. 137, ve věci svěření působnosti uzavírat nájemní smlouvy na pronájem částí místních komunikací a záměr pronájmu částí místních komunikací - RM6/06995

27.

Protokolární převod 9 ks železobetonových stožárů na ul. Výzkumní z účetní a majetkové evidence statutárního města Brna do účetní a majetkové evidence městské části Brno-sever - RM6/06963

28.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - leden 2013 - RM6/07071

29.

Projekty realizace energeticky úsporných opatření u veřejných budov v roce 2013-2014 - RM6/07074

30.

Projekt Nový vstupní areál Zoo Brno - žádost o dotaci - RM6/07095

31.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Hodnocení kvality projektů v rámci výzvy pro předkládání projektů do IPRM Brna" - RM6/07072

32.

Pověření ke schvalování monitorovacích hlášení a zpráv - RM6/07073

33.

Vzorový dodatek ke smlouvám OÚPR MMB z důvodu platby DPH - RM6/07065

34.

Připomínky statutárního města Brna ke konceptu Územního plánu města Šlapanice - RM6/06978

35.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení o dělení a scelování pozemků pro "Obytný soubor Sadová - Na Výsluní" v k. ú. Sadová, MČ Brno-Královo Pole - RM6/07006

36.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Obytný soubor Sadová, vnitřní sektory IMPERA - komunikace, sítě a bytové domy" v k. ú. Sadová, MČ Brno-Královo Pole - RM6/07008

37.

Zpráva o výsledcích soudních sporů statutárního města Brna ve věcech územně plánovací dokumentace za rok 2012 - RM6/06996

38.

Dopis primátora města Brna ministrovi dopravy na změnu vyhlášky č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, v platném znění - RM6/07003

39.

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 0073101704244 o správě Multifunkčního hodinového stroje - zvýšení sazby DPH, snížení záloh na el. energii - RM6/07070

40.

Dodatek č. 1 ke smlouvě na poskytování technické podpory č. 0071101705508 - RM6/06983

41.

Uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB - RM6/07079

42.

Čestné vstupenky na akce příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v oblasti kultury - RM6/07069

43.

Smlouva o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Jitřenkou Konečnou - RM6/07042

44.

Uzavření nájemních smluv na poliklinice Zahradníkova - RM6/07023

45.

Záměr pronájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova - RM6/07024

46.

Návrh na poskytnutí dotací organizacím doplňujícím zdravotnické služby na rok 2013, návrh rozpočtového opatření - RM6/07022

47.

Návrh na poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2013, návrh rozpočtového opatření - RM6/07021

48.

Návrh na poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog - Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/07019

49.

Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených v rozpočtu města Brna na rok 2013 s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna - RM6/06982

50.

Žádost o státní účelovou dotaci na projekty č. 1, 2, 3, 4 Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2013 - RM6/07020

51.

Žádost Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace, o schválení poskytnutí finančních příspěvků od krajských poboček úřadu práce v rámci podpory aktivní politiky zaměstnanosti - RM6/07014

52.

Žádost Houssama Najjar Dit Midani o prominutí nájemného, dohoda o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu Domova pro seniory Holásecká, příspěvkové organizaci - RM6/06981

53.

Projekt Společně pro úspěch Romů na trhu práce - účast na projektu, smlouva o partnerství - RM6/06984

54.

Zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a" - zadání veřejní zakázky - RM6/07039

55.

Stavební úpravy 4 bytových jednotek ve 4. NP bytového domu Francouzská 20 - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/07080

56.

Zjednodušené podlimitní řízení "Stará radnice, Radnická 8-12 - elektroinstalace" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/07086

57.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Masná 5 v k. ú. Trnitá - RM6/06991

58.

Smlouva o nájmu nebytových prostor - garáží v areálu Masná 3a v k. ú. Trnitá - RM6/06992

59.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10 v k. ú. Staré Brno - RM6/06990

60.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 v k. ú. Veveří - Centrum dětských odborných zdravotnických služeb, dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 v k. ú. Veveří - OPTIKA RICHTER, s. r. o. - RM6/06994

61.

Dohoda o narovnání mezi městem Brnem a insolvenčním správcem dlužníka TECHNICKÉ SLUŽBY BRNO, s. r. o., Mgr. Radkem Frkalem - RM6/07068

62.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Studánka 1 - RM6/06993

63.

Záměr prodeje id. 39/64 nemovitostí: objektu bydlení Drobného 60, č. p. 318, s pozemky p. č. 3548 a 3549 v k. ú. Černá Pole - RM6/07044

64.

Záměr prodeje pozemku p. č. 279/5 v k. ú. Hořice u Blanska - RM6/07050

65.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3125/459 v k. ú. Řečkovice v ul. Novoměstská - RM6/07053

66.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 576/2 a pozemků p. č. 576/3, 576/4 a 576/6, vše v k. ú. Starý Lískovec v ul. Čermákova - RM6/07054

67.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 182 v k. ú. Maloměřice v ul. Olší - RM6/07057

68.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 3994 v k. ú. Královo Pole - RM6/07052

69.

Návrh prodeje pozemků p. č. 73/2 a 2/8 v k. ú. Ivanovice v ul. Mácova a zřízení věcného břemene - RM6/07049

70.

Dispozice s pozemky v k. ú. Žabovřesky - lokalita Bochořákova - RM6/07046

72.

Záměr dispozice s částmi pozemku p. č. 937 v k. ú. Ponava - RM6/07047

73.

Záměr dispozice s částmi pozemku p. č. 1571 v k. ú. Slatina - RM6/07063

74.

Nabytí nemovitého majetku, stavby občanského vybavení Vzhledná č. or. 5, č. p. 500, postavené na pozemku p. č. 264/3 v k. ú. Bosonohy a svěření MČ Brno-Bosonohy - RM6/07045

75.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 3872/1 a 3872/2 v k. ú. Královo Pole - RM6/07055

76.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 568 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/07056

77.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 1121/4 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/07058

78.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků v k. ú. Dolní Heršpice - RM6/07059

79.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p. č. 3284/2, 3284/3, 3284/4, 3284/5, vše v k. ú. Černá Pole - RM6/07030

80.

Nabídka předkupního práva k id. 17/24 pozemků p. č. 2565/2 a 2565/3 v k. ú. Bohunice - RM6/07048

81.

Nabídka xxxxxxxxxxxxxxxx na odkoupení id. 2/3 nemovitostí: budovy Francouzská 36, č. p. 851, s pozemky p. č. 174, 173/1, 173/2, 173/3 v k. ú. Zábrdovice do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/07083

82.

Předchozí souhlas RMB MČ Brno-Nový Lískovec k uzavření smlouvy na pronájem pozemků p. č. 958, 959 v k. ú. Nový Lískovec na dobu neurčitou za účelem přístavby k RD - RM6/07060

83.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 5455 a části p. č. 5456 v k. ú. Bystrc - RM6/07061

84.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 1035/1 a 1035/7 v k. ú. Veveří - RM6/07051

85.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 9700/23 v k. ú. Židenice - RM6/07062

86.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 7/1, 8, 10 a 11 v k. ú. Město Brno - podzemní garáže v lokalitě u Janáčkova divadla - RM6/07077

87.

Pronájem pozemků p. č. 754/2, 832, 2555/5, 2555/6, 2555/7, 2555/12, 2555/18 v k. ú. Bosonohy - RM6/07076

88.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 1604/1 a 1605/1, oba v k. ú. Bystrc - RM6/07064

89.

Dohoda o užívání částí pozemků p. č. 1423/9 a 1423/21 v k. ú. Chrlice - RM6/07075

90.

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti JUVENTUS na DPS se sociálními byty zvláštního určení - dohoda o narovnání - RM6/07035

91.

Nájem bytu č. 11 v domě xxxxxxxxxx v Brně - RM6/07032

92.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu xxxxxxxxxxxx - RM6/07033

93.

Nájem sociálního bytu xxxxxxxxxxxxxx - RM6/07034

94.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o dotaci na nájemné z bytu - RM6/07031

95.

Záměr prodeje bytového domu Antonína Slavíka 13 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/07026

96.

Záměr prodeje bytového domu Tišnovská 103 bez pozemku, návrh na stanovení ceny - RM6/07028

97.

Záměr prodeje domovního celku Fišova 21, 23, 25 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/07027

98.

Záměr prodeje bytového domu Hrnčířská 17 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny po nepřijetí opakované nabídky - RM6/07029

99.

Regenerace panelového sídliště Brno-Bohunice, VII. etapa - RM6/07037

100.

Regenerace panelového sídliště Brno-Kohoutovice, VI. etapa - RM6/07040

101.

Regenerace panelového sídliště Brno-Řečkovice, VI. etapa - RM6/07038

102.

Regenerace panelového sídliště Brno-Vinohrady, IV. etapa - RM6/07041

103.

Regenerace panelového sídliště Brno-Žabovřesky, III. etapa - RM6/07036

104.

Záměr výpůjčky nemovitostí v k. ú. Pisárky Dopravnímu podniku města Brna, a. s. - RM6/07088

105.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku a budoucí kupní smlouvě č. 0063111702717 - část pozemku p. č. 209/3 v k. ú. Město Brno, lokalita Římské náměstí, zrušení usnesení R6/092. schůze RMB konané dne 16. 1. 2013, bod č. 45 - RM6/07087

106.

Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2013 a dodatek č. 2 ke smlouvě o komplexní realizaci služeb na veletrhu MIPIM 2013 - RM6/07100

 

Bod 107 byl projednán po bodě 24.

Body stažené z programu v rámci projednávání programu schůze:

5.

Návrh rozpočtových opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů

7.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti" - projektová dokumentace pro provádění stavby a volného interiéru, výkon autorského dozoru - výběr nejvhodnější nabídky a návrh smlouvy o dílo se společností PROJECT building s. r. o. - RM6/07005

71.

Záměr dispozice s pozemky v k.ú. Trnitá se společností Tesco Stores ČR a. s.


 

Přítomni:

Bc. Roman Onderka, MBA, Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Ladislav Macek, Ing. Jana Bohuňovská, Ing. Oliver Pospíšil, Vít Blaha, JUDr. Robert Kerndl, Mgr. Libor Šťástka, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., MVDr. Vlastimil Žďárský, Ing. Pavel Loutocký, JUDr. Jana Brabcová, Mgr. Pavel Žára.

Nepřítomni:

JUDr. Jiří Oliva.

 
 

1a.

Zpráva o podáních adresovaných RMB - RM6/06976

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB bere na vědomí zprávu o podáních adresovaných RMB a způsob jejich řešení.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

1b.

Úkol uložený RMB zasedáním Zastupitelstva města Brna č. Z6/021 - RM6/07084

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB ukládá splnění úkolu vyplývajícího z usnesení zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/021 vedoucí pracovnici:

Úkol č. Z6/021/54

Projekt Nový vstupní areál Zoo Brno - posouzení projektu


***
RMB ukládá vedoucí Úseku rozvoje města MMB zajistit přípravu žádosti o dotaci v rámci 2. kola výzvy z Regionálního operačního programu Jihovýchod na projekt Nový vstupní areál Zoo Brno v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.
***
úkol č.: [R6/094/1b]
zodpovídá: ÚRM MMB [3216]
termín: [2013-01-31]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

1c.

Přehled účasti na schůzích výborů ZMB a komisí RMB v roce 2012 - RM6/07066

Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu s tím, že bude opětovně předložen na schůzi RMB 27. 2. 2013. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 9 členů.


 

1d.

Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací - RM6/07025

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB stanoví, v souladu s § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

 • s účinností od 1. 2. 2013 MUDr. Josefu Drbalovi, řediteli Nemocnice milosrdných bratří, příspěvková organizace,
 • s účinností od 1. 4. 2013 Ing. Evě Spáčilové Pilátové, ředitelce Chovánku - dětského centra rodinného typu, příspěvková organizace,

platové tarify uvedené v příloze č. 1 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

1e.

Zvýšení platového stupně ředitelce MŠ Brno, Bieblova 25 - RM6/07009

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB stanovuje, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení a k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům škol a školských zařízení, s účinností k 1. 1. 2013 ředitelce Mateřské školy Brno, Bieblova 25, Mgr. Ireně Šopíkové, zvýšený platový stupeň dle přílohy č. 2 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB informovat ředitelku příslušné organizace ve své působnosti o zvýšení platového stupně.
***
úkol č.: [R6/094/1e]
zodpovídá:OŠMT MMB [18]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

1f.

Organizační změna Odboru správy majetku MMB - RM6/07081

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB stanoví, v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, celkový počet plánovaných funkčních míst MMB k 1. 2. 2013 na 1.174, což je zvýšení o 2 funkční místa uklizeček, které bude realizováno v Odboru správy majetku MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zapracovat popisy pracovních funkcí pro nově zřízená funkční místa a předložit je formou návrhu interní organizační změny prostřednictvím Organizačního odboru MMB tajemníkovi MMB ke schválení.
***
úkol č.: [R6/093/1f]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

1g.

Změna ve složení výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Městského divadla Brno, příspěvková organizace - RM6/07091

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB ruší jmenování Ing. Vladimíra Adama, vedoucího Úseku sociálně-kulturního MMB, členem výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Městského divadla Brno, příspěvková organizace.

2.RMB jmenuje doc. Romana Poláka, ředitele činohry Slovenského národního divadla, členem výběrové komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Městského divadla Brno, příspěvková organizace.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

1h.

Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace - RM6/07092

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB stanoví, v souladu s § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 3. 2013 PhDr. Marii Kučerové, ředitelce Filharmonie Brno, příspěvková organizace, plat ve výši uvedené v příloze č. 3 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

2.

Zahraniční pracovní cesty - RM6/06971

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí "Přehled zahraničních pracovních cest za říjen-prosinec 2012".

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru zahraničních vztahů MMB předložit "Přehled zahraničních pracovních cest za říjen-prosinec 2012" formou informativní zprávy členům Zastupitelstva města Brna.
***
úkol č.: [R6/094/02]
zodpovídá: OZV MMB [45]
termín: [2013-03-05]

3.RMB schvaluje

 • zahraniční pracovní cestu Mgr. Petra Štědroně, Ph.D., pracovníka Národního divadla Brno (jako zástupce města Brna), do Německa - Engers na výroční zasedání a jednání pracovních skupin mezinárodního spolku Evropské Mozartovy cesty ve dnech 7.-8. 3. 2013 (a v době potřebné na cestu),
 • úhradu nákladů spojených s touto cestou z rozpočtu ORJ 3200 - Odboru vnitřních věcí MMB.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

3.

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování překladatelských a tlumočnických služeb uzavíraný s Ilijou Dorovským - RM6/07043

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování překladatelských a tlumočnických služeb mezi statutárním městem Brnem a firmou Ilija Dorovský, který tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru zahraničních vztahů MMB podpisem dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování překladatelských a tlumočnických služeb.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

4.

Návrh přerozdělení neúčelové dotace postupované v roce 2013 z rozpočtu města městským částem dle kritéria "Počet žáků základních škol a dětí mateřských škol městské části" - RM6/07018

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit přerozdělení neúčelové dotace postupované v roce 2013 z rozpočtu města městským částem dle kritéria "Počet žáků základních škol a dětí mateřských škol městské části".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

6.

Doplnění usnesení zastupitelstev městských částí k žádostem o poskytování účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu, státních fondů a Jihomoravského kraje - RM6/07007

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB žádá zastupitelstva městských částí uvádět v usneseních k žádostem o poskytování účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu, státních fondů a Jihomoravského kraje text dle přílohy č. 5 tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB informovat o výše uvedeném usnesení městské části.
***
úkol č.: [R6/094/06]
zodpovídá: ORF MMB [24]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci "Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby - výběr nejvhodnější nabídky - RM6/06997

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu na akci "Brno, Krkoškova, Zátiší, Fügnerova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Kovoprojekta Brno a. s.

Šumavská 416/15, 602 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • zveřejnění smlouvy o dílo na profilu zadavatele,
 • další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., v souladu s plnou mocí udělenou na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001.

***
úkol č.: [R6/094/08]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

9.

Využití elektronického tržiště Odborem městské informatiky MMB pro nákup vhodných komodit - zadávání veřejných zakázek malého rozsahu prostřednictvím elektronického tržiště - RM6/07004

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí s využitím certifikovaných elektronických tržišť Odborem městské informatiky MMB pro nákup vhodných komodit v případě veřejných zakázek malého rozsahu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

10.

"Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva se společností ENVItech Bohemia s. r. o. - RM6/07001

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší" jako nejvhodnější nabídku firmy

 • ENVItech Bohemia s. r. o.

Ovocná 1021/34, 161 00 Praha 6.

2.RMB smlouvu mezi statutárním městem Brnem a firmou

 • ENVItech Bohemia s. r. o.

Ovocná 1021/34, 161 00 Praha 6

na veřejnou zakázku "Imisní monitoring statutárního města Brna - obnova systému sledování kvality ovzduší" zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB

 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
 • podpisem smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.


***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/094/10/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/094/10/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/094/10/03]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]


***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/094/10/04]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/094/10/05]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/094/10/06]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

11.

Veřejná zakázka malého rozsahu "Magistrát města Brna - Antivirový systém" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/07015

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 12.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Magistrát města Brna - Antivirový systém" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • M-COM LAN solution, spol. s r. o.

IČ 256 72 959
se sídlem Pod viaduktem 647/51, 155 00 Praha 5.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • M-COM LAN solution, spol. s r. o.

IČ 256 72 959
se sídlem Pod viaduktem 647/51, 155 00 Praha 5,

která tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy.

***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/094/11]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

12.

"Maintenance datového úložiště" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/07016

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, "Maintenance datového úložiště" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • TECHNISERV IT, spol. s r. o.

IČ 262 98 953
se sídlem Traťová 1/574, 619 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • TECHNISERV IT, spol. s r. o.

IČ 262 98 953
se sídlem Traťová 1/574, 619 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje

 • Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora, podpisem této smlouvy,
 • vedoucího Odboru městské informatiky MMB podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky".


***
4.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/094/12/01]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/094/12/02]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/094/12/03]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/094/12/04]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/094/12/05]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru městské informatiky MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/094/12/06]
zodpovídá: OMI MMB [23]
termín: [bezodkladně]

 
Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

13.

"Okružní křižovatka Hraničky - Dlouhá - Čeňka Růžičky" - výzva k podání nabídky - RM6/06999

Bylo hlasováno po kratší rozpravě a doplnění usnesení.


1.RMB schvaluje

 • výzvu k podání nabídky podle § 21 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, která tvoří přílohu č. 9a tohoto zápisu,
 • zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 9b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:

 • Skanska a. s., divize Pozemní stavitelství, závod 03 Brno, Bohunická 133/50
 • FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno
 • D.I.S., spol. s r. o., Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
 • IMOS Brno, a. s., Olomoucká 174, 627 00 Brno
 • Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., Hudcova 70b, 621 00 Brno
 • ZEMAKO s. r. o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany


3.RMB jmenuje komisi pro otevírání obálek ve složení:
členové:

 • Ing. Robert Kotzian, Ph.D. - 1. náměstek primátora
 • Naděžda Křemečková - členka ZMB
 • JUDr. Eva Siváková - právník OI MMB
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
 • Ing. Bc. Pavel Burian - ved. odd. zakázky a výběrových řízení BKOM a. s.


4.RMB jmenuje hodnotící komisi, která bude zároveň posuzovat kvalifikaci, ve složení:
členové:

 • Vít Blaha - člen RMB
 • Jiří Ides - člen ZMB
 • Ing. arch. Radomír Kolomazník - ved. Odd. přípravy a realizace inženýrských staveb OI MMB
 • Ing. Aleš Keller - technický ředitel BKOM a. s.
 • Ing. Bc. Pavel Burian - ved. odd. zakázky a výběrových řízení BKOM a. s.


náhradníci:

 • doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. - člen RMB
 • Mgr. Marián Hnát - člen ZMB
 • Ing. Petr Hudec - referent OI MMB
 • Ing. Ladislav Vyskočil - pracovník BKOM a. s.
 • JUDr. Markéta Sedláková - BKOM a. s.


5.RMB pověřuje vedoucího oddělení zakázky a výběrových řízení společnosti Brněnské komunikace a. s. Ing. Bc. Pavla Buriana jednáním za statutární město Brno u této podlimitní veřejné zakázky, v rámci kterého je rovněž v souladu s ust. § 59 odst. 2, § 71 odst. 8 a § 75 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn účastnit se jednání všech komisí jmenovaných zadavatelem, a to včetně svých asistentů.

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit odeslání výzvy k podání nabídky dodavatelům a její uveřejnění na profilu zadavatele.
***
úkol č.: [R6/094/13/01]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [bezodkladně]

***
7.RMB ukládá vedoucímu Odboru investičního MMB zajistit uveřejnění textové části zadávací dokumentace na profilu zadavatele.
Termín: ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek
***
úkol č.: [R6/094/13/02]
zodpovídá: OI MMB [14]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

14.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro budovu transformovny na pozemcích p. č. 977/1, 977/20 a 968/1 v k. ú. Komárov pro stavbu "RN Jeneweinova a vodovod Komárov" - RM6/07002

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, které spočívá v právu umístit a provozovat rozvaděč VN - dvě vstupní pole a jedno výstupní pole pro transformátor (technologie 22 kV), kabelovou smyčku VN v prostoru rozvodny VN a v instalačním prostoru vestavěné odběratelské trafostanice a v právu přístupu zaměstnanců budoucího oprávněného k této technologii za účelem provozu, kontroly, údržby a oprav této technologie umístěné v budově transformovny na pozemcích p. č. 968/1, 977/1 a 977/20 v k. ú. Komárov, mezi statutárním městem Brnem jako vlastníkem budovy transformovny a budoucím povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a. s., jako budoucím oprávněným z věcného břemene, která tvoří přílohu č. 10 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

15.

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a. s. - RM6/06975

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 3.850.000,- Kč na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a. s.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů společnosti KORDIS JMK, a. s.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

16.

Výpůjčka částí stěn podchodu pod hlavním nádraží ČD v Brně za účelem umístění velkoplošných nosičů uměleckých děl studentů Vysokého učení technického v Brně a jeho partnerských škol - projekt "GALERIE MYŠINA" - krátkodobá smlouva o výpůjčce a záměr výpůjčky - RM6/07013

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o výpůjčce částí stěn podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně za účelem umístění nosičů uměleckých děl studentů Vysokého učení technického v Brně a jeho partnerských škol - projekt "GALERIE MYŠINA" pro Vysoké učení technické v Brně se sídlem v Brně, Antonínská 548/1, PSČ 601 90, IČ 002 16 305, za podmínek uvedených ve smlouvě o výpůjčce, která tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem smlouvy o výpůjčce.

3.RMB souhlasí se záměrem výpůjčky částí stěn podchodu pod hlavním nádražím ČD v Brně za účelem umístění nosičů uměleckých děl studentů Vysokého učení technického v Brně a jeho partnerských škol - projekt "GALERIE MYŠINA".

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

17.

"Revitalizace městských parků, II. etapa - park Koliště" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společnostmi FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a . s. a Dopravní stavby Brno, s. r. o. - RM6/07067

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi

 • FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

Mlýnská 68, 602 00 Brno

a

 • Dopravní stavby Brno, s. r. o.

Trnkova 150, 628 00 Brno,

účastníky sdružení pod názvem "Sdružení park Koliště - FIRESTA - DS BRNO", zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení společností FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., na zhotovení díla "Revitalizace městských parků, II. etapa - park Koliště", který tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

18.

"Přírodovědné digitárium - návštěvnické centrum" - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společnostmi Nowatron Elektronik, spol. s r. o., a RSA Cosmos - účastníky sdružení "Digitárium" - RM6/07011

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.MB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi statutárním městem Brnem a společnostmi

 • Nowatron Elektronik, spol. s r. o.

Na Radosti 298/4, 155 21 Praha 5

a

 • RSA Cosmos

Rue des Mineurs, Z.I. de la Vaure, 422 90 Sorbiers, Francie

účastníky sdružení "Digitárium". Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

19.

Dodatek č. 20 ke komisionářské smlouvě č. 56029008 uzavřené s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., na operativní nákup strojů a zařízení investičního charakteru - RM6/06998

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 20 ke komisionářské smlouvě č. 56029008 na operativní nákup strojů a zařízení investičního charakteru uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s. Dodatek č. 20 komisionářské smlouvy tvoří přílohu č. 14 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem tohoto dodatku komisionářské smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

20.

"Strategie parkování ve městě Brně", dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5412053438 - RM6/06985

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5412053438 mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace a. s., který tvoří přílohu č. 15 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru dopravy MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5412053438.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

21.

"Petrov - úprava areálu" - licenční smlouva s občanským sdružením DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura - RM6/07012

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje licenční smlouvu mezi statutárním městem Brnem a občanským sdružením

 • DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura

Krátkého 1, 190 03 Praha 9,

která tvoří přílohu č. 16 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem licenční smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

22.

Soutěž STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2012 - souhlas s přihlášením stavby "Statické zajištění budovy Staré radnice" pro společnost Komfort, a. s. - RM6/06987

Bylo hlasováno bez rozpravy. Pro návrh usnesení nehlasoval nikdo, nikdo nebyl proti, 10 členů se zdrželo hlasování - usnesení k tomuto bodu nebylo přijato.


 

23.

Soutěž STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2012 - souhlas s přihlášením stavby "ZŠ Otevřená - výstavba nové základní školy a víceúčelové tělocvičny, MČ Brno-Žebětín" pro společnost PS BRNO, s. r. o. - RM6/06986

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 24 a 107.


1.RMB souhlasí s přihlášením stavby "ZŠ Otevřená - výstavba nové základní školy a víceúčelové tělocvičny, MČ Brno-Žebětín" společností

 • PS BRNO, s. r. o.

Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

do soutěže "Stavba Jihomoravského kraje 2012".

2.RMB schvaluje "souhlas s přihlášením stavby do soutěže", který tvoří přílohu č. 17 tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem "souhlasu s přihlášením stavby do soutěže".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

24.

Soutěž STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2012 - souhlas s přihlášením stavby "Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49" pro společnost Komfort, a. s. - RM6/06989

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s přihlášením stavby "Výstavba tělocvičny při ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova 49" společností

 • Komfort a. s.

Křenová 478/72, 602 00 Brno

do soutěže "Stavba Jihomoravského kraje 2012".

2.RMB schvaluje "souhlas s přihlášením stavby do soutěže", který tvoří přílohu č. 18 tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem "souhlasu s přihlášením stavby do soutěže".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

107.

"Zpřístupnění brněnského podzemí - část Kostnice" - souhlas s přihlášením stavby do soutěže - STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2012 pro společnost IMOS Brno a. s. - RM6/07093

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s přihlášením stavby "Zpřístupnění brněnského podzemí - část Kostnice" společností

 • IMOS Brno a. s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno

do soutěže STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2012.

2.RMB schvaluje "Souhlas s přihlášením stavby do soutěže", který tvoří přílohu č. 19 tohoto zápisu.

 
3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem "Souhlasu s přihlášením stavby do soutěže".

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

25.

Změna přílohy usnesení R6/087. schůze RMB, bod č. 23 - Nákup produktů Microsoft Enterprise Agreement na základě rámcové obchodní a servisní smlouvy č. U6993710 a rámcové smlouvy Select č. 38S68801, které byly uzavřeny dne 12. 6. 2008 mezi Ministerstvem vnitra České republiky a společností Microsoft Ireland Operations Limited - RM6/07017

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje změnu přílohy č. 12b zápisu R6/087. schůze RMB, bod č. 23, konané dne 28. 11. 2012, tj. žádosti o nákup produktů Microsoft Enterprise Agreement. Nový text žádosti o nákup produktů Microsoft Enterprise Agreement - uzavření dodatku prováděcí smlouvy tvoří přílohu č. 20 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

26.

Změna přílohy č. 87b usnesení R6/049. schůze RMB konané dne 14. 12. 2011, bod č. 137, ve věci svěření působnosti uzavírat nájemní smlouvy na pronájem částí místních komunikací a záměr pronájmu částí místních komunikací - RM6/06995

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • změnu přílohy č. 87b usnesení R6/049. schůze RMB konané dne 14. 12. 2011 "Svěření působnosti uzavírat nájemní smlouvy na pronájem částí místních komunikací" změněné usnesením R6/067. schůze RMB konané dne 23. 5. 2012, která spočívá ve výměně tabulky a situačního plánu č. 9 v příloze č. 87b Seznam lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemní smlouvy pro vybrané subjekty,
 • nový Seznam lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty, který tvoří přílohu č. 21 tohoto zápisu.


2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu částí místních komunikací podle nového Seznamu lokalit určených pro vyhrazené parkování na základě nájemních smluv pro vybrané subjekty.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

27.

Protokolární převod 9 ks železobetonových stožárů na ul. Výzkumní z účetní a majetkové evidence statutárního města Brna do účetní a majetkové evidence městské části Brno-sever - RM6/06963

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí sdělení MČ Brno-sever č. j. MCBSev/025037/2012 ze dne 21. 11. 2012 ve věci usnesení 6/37. schůze Rady městské části Brno-sever konané dne 15. 11. 2012.

2.RMB schvaluje

 • převedení dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví statutárního města Brna, tj. 9 ks železobetonových stožárů na ul. Výzkumní v Brně-Soběšicích v pořizovací ceně 170.000,- Kč z účetní a majetkové evidence statutárního města Brna do účetní a majetkové evidence MČ Brno-sever formou protokolu, který tvoří přílohu č. 22a tohoto zápisu,
 • vynětí dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví statutárního města Brna, tj. 9 ks železobetonových stožárů na ul. Výzkumní v Brně-Soběšicích z nájmu společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., dodatkem č. 856 k Nájemní a provozní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., který tvoří přílohu č. 22b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje

 • vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem protokolu o předání a převzetí dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví statutárního města Brna z účetní a majetkové evidence statutárního města Brna do účetní a majetkové evidence MČ Brno-sever,
 • vedoucího Odboru technických sítí MMB podpisem dodatku č. 856 k Nájemní a provozní smlouvě mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

28.

Zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna - leden 2013 - RM6/07071

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje zařazení projektů do Integrovaného plánu rozvoje města dle seznamu "Projekty k zařazení do Integrovaného plánu rozvoje města", který tvoří přílohu č. 23 tohoto zápisu, a to bez nároku na spolufinancování z rozpočtu statutárního města Brna.

2.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB vystavením a podpisem potvrzení o zařazení do IPRM.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

29.

Projekty realizace energeticky úsporných opatření u veřejných budov v roce 2013-2014 - RM6/07074

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • text dopisu nositelům projektových záměrů, který tvoří přílohu č. 24a tohoto zápisu,
 • text dopisu primátora statutárního města Brna ministru životního prostředí ČR, který tvoří přílohu č. 24b tohoto zápisu.


***
2.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB distribuci dopisu nositelům projektových záměrů.
***
úkol č.: [R6/094/29]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

30.

Projekt Nový vstupní areál Zoo Brno - žádost o dotaci - RM6/07095

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí změnu v rámci analýzy dotačních příležitostí projektu "Nový vstupní areál Zoo Brno" na základě vyjádření Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod ze dne 25. 1. 2013 ve věci notifikace dotčené výzvy Evropskou komisí.

2.RMB schvaluje, v souladu s čl. 3.1.2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů, podání žádosti o dotaci se změněnými parametry projektu v rámci 2. kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Nový vstupní areál Zoo Brno, která v nefinální verzi tvoří přílohu č. 25 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje

 • Ladislava Macka, náměstka primátora města Brna pro oblast rozvoje města, podpisem žádosti o dotaci včetně čestných prohlášení v ní obsažených,
 • Mgr. Marka Havlíka, projektového manažeru Oddělení implementace evropských fondů MMB, k jednání s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v záležitostech souvisejících s projektem a k podepisování dokumentů týkajících se projektu, konkrétně změnových listů, protokolů o provedení změny a souhlasů se změnou, předávacích protokolů, monitorovacích hlášení, etapových monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy, včetně žádosti o platbu a čestných prohlášení v nich obsažených.


4.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna vzít na vědomí

 • změnu v rámci analýzy dotačních příležitostí projektu "Nový vstupní areál Zoo Brno" v důsledku vyjádření Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod ze dne 25. 1. 2013 ve věci notifikace dotčené výzvy Evropské komisi,
 • nové parametry posouzení projektu "Nový vstupní areál Zoo Brno",
 • podání žádosti o dotaci v rámci nových parametrů posouzení projektu "Nový vstupní areál Zoo Brno".


***
5.RMB ukládá vedoucímu Oddělení implementace evropských fondů MMB zajistit

 • dopracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Nový vstupní areál Zoo Brno,
 • předložení žádosti o dotaci na uvedený projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.

***
úkol č.: [R6/094/30]
zodpovídá: OIEF MMB [3218]
termín: [2013-01-31]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

31.

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Hodnocení kvality projektů v rámci výzvy pro předkládání projektů do IPRM Brna" - RM6/07072

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby "Hodnocení kvality projektů v rámci výzvy pro předkládání projektů do IPRM Brna", která tvoří přílohu č. 26 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB,
 • seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky, ve složení:
  • Centrum pro regionální rozvoj, Přírodovědecká fakulta MU - Geografický ústav, Kotlářská 2, 611 37 Brno, IČ 002 16 224
  • eCBA s. r. o., Neumannova 237/52, 602 00 Brno, IČ 277 27 599
  • EURION, s. r. o., Drobného 304/30, 602 00 Brno, IČ 277 40 391
  • GaREP, spol. s r. o., náměstí 28. října 3, 602 00 Brno, IČ 607 02 672
  • RENARDS dotační, s. r. o., Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ 283 37 361


2.RMB jmenuje komisi pro posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí dle kritérií stanovených ve výzvě pro předkládání projektů do IPRM Brna ve složení:

   • Mgr. Radek Řeřicha - vedoucí OIEF MMB
   • Mgr. Lenka Vašková - koordinátor EU
   • Mgr. Kateřina Fuxová - projektový manažer IPRM Brna


3.RMB pověřuje vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB

    • výběrem první a druhé nejvhodnější nabídky,
    • uzavřením a podpisem smluv s dodavateli umístěnými v rámci hodnocení na prvním a druhém místě v pořadí.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

32.

Pověření ke schvalování monitorovacích hlášení a zpráv - RM6/07073

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB pověřuje, na základě čl. 2 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů, vedoucího Oddělení implementace evropských fondů MMB schvalováním monitorovacích hlášení a monitorovacích zpráv (průběžných, etapových a závěrečných zpráv, zpráv o udržitelnosti projektu a dalších obdobných dokumentů ve smyslu definičního vymezení uvedeného v čl. 1 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů) v rámci projektů spolufinancova(tel)ných ze strukturálních fondů EU.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

33.

Vzorový dodatek ke smlouvám OÚPR MMB z důvodu platby DPH - RM6/07065

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje vzorový dodatek ke smlouvám o dílo spadajících do kompetence Odboru územního plánování a rozvoje MMB uzavíraných mezi statutárním městem Brnem a fyzickými a právnickými osobami, u kterých se účtuje DPH na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který je přílohou č. 27 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB podepisováním dodatků k těmto smlouvám.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

34.

Připomínky statutárního města Brna ke konceptu Územního plánu města Šlapanice - RM6/06978

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje připomínky statutárního města Brna ke konceptu Územního plánu města Šlapanice, které tvoří přílohu č. 28 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

35.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení o dělení a scelování pozemků pro "Obytný soubor Sadová - Na Výsluní" v k. ú. Sadová, MČ Brno-Královo Pole - RM6/07006

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 36.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k projektové dokumentaci pro územní řízení o dělení a scelování pozemků pro "Obytný soubor Sadová - Na Výsluní" v k. ú. Sadová, MČ Brno-Královo Pole, které tvoří přílohu č. 29 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

36.

Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení "Obytný soubor Sadová, vnitřní sektory IMPERA - komunikace, sítě a bytové domy" v k. ú. Sadová, MČ Brno-Královo Pole - RM6/07008

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje vyjádření statutárního města Brna, zastoupeného primátorem města Brna, k projektové dokumentaci pro územní řízení "Obytný soubor Sadová, vnitřní sektory IMPERA - komunikace, sítě a bytové domy" v k. ú. Sadová, MČ Brno-Královo Pole, které tvoří přílohu č. 30 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

37.

Zpráva o výsledcích soudních sporů statutárního města Brna ve věcech územně plánovací dokumentace za rok 2012 - RM6/06996

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí Zprávu o výsledcích soudních sporů statutárního města Brna ve věcech územně plánovací dokumentace za rok 2012.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

38.

Dopis primátora města Brna ministrovi dopravy na změnu vyhlášky č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, v platném znění - RM6/07003

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje text dopisu primátora města Brna ministrovi dopravy na změnu vyhlášky č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, v platném znění, který tvoří přílohu č. 31 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

39.

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 0073101704244 o správě Multifunkčního hodinového stroje - zvýšení sazby DPH, snížení záloh na el. energii - RM6/07070

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o správě Multifunkčního hodinového stroje č. 0073101704244 ze dne 30. 8. 2010, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 2. 2011, uzavřené mezi statutárním městem Brnem jako objednatelem a Technickými sítěmi Brno, akciovou společností, jako správcem. Dodatek č. 2 tvoří přílohu č. 32 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru kultury MMB podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o správě Multifunkčního hodinového stroje č. 0073101704244.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

40.

Dodatek č. 1 ke smlouvě na poskytování technické podpory č. 0071101705508 - RM6/06983

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě na poskytování technické podpory č. 0071101705508, který tvoří přílohu č. 33 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytování technické podpory č. 0071101705508.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

41.

Uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB - RM6/07079

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B).


***
1.RMB ukládá odvod do rozpočtu zřizovatele dle ust. § 28 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, z důvodu použití finančních prostředků v rozporu se stanoveným účelem:

 • Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci, ve výši 732,- Kč,
 • Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci, ve výši 7.630,- Kč,
 • Divadlu Radost, příspěvkové organizaci, ve výši 3.100,- Kč.

Termín: do 30 dnů od schválení RMB
***
úkol č.: [R6/094/41/01]
zodpovídá: Národní divadlo Brno, Centrum experimentálního divadla, Divadlo Radost, p. o. [85,3243,3241]
termín: [viz usnesení]

***
2.RMB ukládá odvod do rozpočtu zřizovatele dle ust. § 28 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, z důvodu použití finančních prostředků v rozporu se stanoveným účelem - Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci, ve výši 190.145,- Kč.
***
úkol č.: [R6/094/41/02]
zodpovídá: Městské divadlo Brno, p. o. [1201]
termín: [2013-06-30]

3.RMB neschvaluje prominutí odvodu do rozpočtu zřizovatele, v souladu s ust. § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:

 • Národnímu divadlu Brno, příspěvkové organizaci, ve výši 732,- Kč,
 • Centru experimentálního divadla, příspěvkové organizaci, ve výši 7.630,- Kč,
 • Divadlu Radost, příspěvkové organizaci, ve výši 3.100,- Kč,
 • Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci, ve výši 190.145,- Kč.


Pro návrh usnesení hlasovalo 7 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

42.

Čestné vstupenky na akce příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v oblasti kultury - RM6/07069

Dotazy členů RMB zodpověděla Ing. Červencová, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB. Bylo hlasováno po delší rozpravě o stažení materiálu. Pro stažení hlasovalo jednomyslně 10 členů.


 

43.

Smlouva o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Jitřenkou Konečnou - RM6/07042

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a MUDr. Jitřenkou Konečnou, která tvoří přílohu č. 34 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem této smlouvy.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

44.

Uzavření nájemních smluv na poliklinice Zahradníkova - RM6/07023

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 45.


1.RMB schvaluje uzavření nájemních smluv na poliklinice Zahradníkova nájemcům uvedeným v "Přehledu nájemců", který tvoří přílohu č. 35a tohoto zápisu, za stanovených podmínek, které tvoří přílohu č. 35b tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucí Odboru zdraví MMB podpisem těchto nájemních smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

45.

Záměr pronájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova - RM6/07024

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor na poliklinice Zahradníkova, který tvoří přílohu č. 36 tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá vedoucí Odboru zdraví MMB zveřejnit záměr pronájmu zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/094/45]
zodpovídá: OZ MMB [19]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

46.

Návrh na poskytnutí dotací organizacím doplňujícím zdravotnické služby na rok 2013, návrh rozpočtového opatření - RM6/07022

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí neinvestičních dotací typu "B" z rozpočtu města Brna na rok 2013 organizacím doplňujícím zdravotnické služby v celkové výši 740.000,- Kč uvedeným v "Přehledu žádostí o dotace na zajištění činnosti doplňující zdravotnické služby na území města Brna - dotace typu "B" pro rok 2013",
 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna,
 • uzavření smluv s organizacemi doplňujícími zdravotnické služby, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2013 za stanovených podmínek.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

47.

Návrh na poskytnutí dotací na projekty v oblasti podpory rodiny na rok 2013, návrh rozpočtového opatření - RM6/07021

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • poskytnutí neinvestičních dotací typu "B" z rozpočtu města Brna na rok 2013 na projekty v oblasti podpory rodiny v celkové výši 760.000,- Kč uvedené v "Přehledu žadatelů o dotaci na projekty v oblasti podpory rodiny na území města Brna pro rok 2013",
 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu realizace dotací z rozpočtu města Brna,
 • uzavření smluv s organizacemi realizujícími projekty v oblasti podpory rodiny, jimž byla schválena dotace z rozpočtu města Brna na rok 2013 za stanovených podmínek.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

48.

Návrh na poskytnutí dotací na projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog - Městský program prevence kriminality v Brně na rok 2013 - návrh rozpočtového opatření - RM6/07019

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 • projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog a zařazené do Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2013,
 • poskytnutí neinvestičních dotací na projekty nestátních neziskových organizací směřující k prevenci kriminality spojené se zneužíváním drog v celkové výši 3.082.000,- Kč podle přiloženého přehledu financování projektů,
 • uzavření smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2013 podle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na dílčí projekt Městského programu kriminality v Brně schválené na Z6/016. zasedání ZMB konaného 19. 6. 2012 (materiál ZM6/1413, bod č. 31),
 • rozpočtové opatření podle tabulky z důvodu přesunu finančních prostředků mezi položkami z důvodu poskytnutí dotací subjektům s různou právní formou.


2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem smluv a všech souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

49.

Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených v rozpočtu města Brna na rok 2013 s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna - RM6/06982

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit uzavření smluv o poskytnutí dotací schválených v rozpočtu města Brna na rok 2013 s organizacemi poskytujícími služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna dle "Přehledu organizací" za "Podmínek uzavíraných smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna na rok 2013 organizacím poskytujícím služby v souladu s protidrogovou politikou a potřebami města Brna".

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna pověřit vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem těchto smluv.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

50.

Žádost o státní účelovou dotaci na projekty č. 1, 2, 3, 4 Městského programu prevence kriminality v Brně na rok 2013 - RM6/07020

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje podání žádosti o státní účelovou dotaci na projekty předkladatele statutárního města Brna prostřednictvím Odboru sociální péče MMB:

 • projekt č. 1, název projektu: Asistent prevence kriminality III.
 • projekt č. 2, název projektu: Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
 • projekt č. 3, název projektu: Komplexní řešení vyloučené lokality
 • projekt č. 4, název projektu: Práce s rizikovou mládeží - probační programy


2.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem žádosti a všech souvisejících dokumentů.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

51.

Žádost Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace, o schválení poskytnutí finančních příspěvků od krajských poboček úřadu práce v rámci podpory aktivní politiky zaměstnanosti - RM6/07014

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí s podáním žádosti Domova pro seniory Foltýnova, příspěvkové organizace, o poskytnutí finančních příspěvků od krajských poboček úřadů práce v roce 2013 v rámci podpory aktivní politiky zaměstnanosti.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

52.

Žádost Houssama Najjar Dit Midani o prominutí nájemného, dohoda o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu Domova pro seniory Holásecká, příspěvkové organizaci - RM6/06981

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • žádost Houssama Najjar Dit Midani o prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor (kantýny) v objektu Domova pro seniory Holásecká, příspěvkové organizaci, za měsíc prosinec 2012,
 • výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor v objektu Domova pro seniory Holásecká, příspěvkové organizaci, uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Houssamem Najjar Dit Midani a žádost o ukončení této smlouvy před uplynutím výpovědní doby.


2.RMB neschvaluje prominutí nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu Domova pro seniory Holásecká, příspěvkové organizaci, za měsíc prosinec 2012.

3.RMB schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 7212035238 uzavřenou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Houssamem Najjar Dit Midani, IČ 462 37 755, jako nájemcem, která tvoří přílohu č. 37 tohoto zápisu.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem této dohody.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

53.

Projekt Společně pro úspěch Romů na trhu práce - účast na projektu, smlouva o partnerství - RM6/06984

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí s účastí statutárního města Brna jako partnera v projektu "Společně pro úspěch Romů na trhu práce" předkládaném občanským sdružením IQ Roma servis v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a to bez nároku na rozpočet statutárního města Brna.

2.RMB schvaluje

 • text formuláře prohlášení o partnerství, který tvoří přílohu č. 38a tohoto zápisu,
 • smlouvu o partnerství mezi občanským sdružením IQ Roma servis, se sídlem v Brně, Cejl 49, PSČ 602 00, IČ 653 41 511, a statutárním městem Brnem v rámci projektu "Společně pro úspěch Romů na trhu práce", která tvoří přílohu č. 38b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

***
3.RMB ukládá vedoucímu Odboru sociální péče MMB zajistit veškeré povinnosti statutárního města Brna v projektu vyplývající z jeho partnerství.
***
úkol č.: [R6/094/53]
zodpovídá: OSP MMB [20]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

54.

Zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a" - zadání veřejní zakázky - RM6/07039

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na službu - zastupování zadavatele v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • Roviko s. r. o.

Vlárská 22, 627 00 Brno.

2.RMB schvaluje mandátní smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • Roviko s. r. o.

Vlárská 22, 627 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 39 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB

 • podpisem mandátní smlouvy,
 • řádnou a včasnou organizací řízení investiční akce "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Bratislavská 36a".


 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

55.

Stavební úpravy 4 bytových jednotek ve 4. NP bytového domu Francouzská 20 - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/07080

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Stavební úpravy 4 bytových jednotek ve 4. NP bytového domu Francouzská 20" jako nejvhodnější nabídku firmy

 • KOMFORT a. s.

Křenová 478/72, 602 00 Brno.

2.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • KOMFORT a. s.

Křenová 478/72, 602 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 40 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB

 • podpisem smlouvy,
 • řádnou a včasnou organizací řízení investiční akce "Stavební úpravy 4 bytových jednotek ve 4. NP bytového domu Francouzská 20".


***
4.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit na profilu zadavatele zveřejnění celého textu smlouvy.
Termín: do 15 dnů od uzavření smlouvy
***
úkol č.: [R6/094/55]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [viz usnesení]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

56.

Zjednodušené podlimitní řízení "Stará radnice, Radnická 8-12 - elektroinstalace" - výběr nejvhodnější nabídky, smlouva - RM6/07086

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB vybírá pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) - "Stará radnice, Radnická 8-12 - elektroinstalace" jako nejvhodnější nabídku společnosti

 • ELEKTRO PLUS, spol. s r. o.

Vodařská 7, 619 00 Brno.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit odeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
***
úkol č.: [R6/094/56/01]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

3.RMB schvaluje smlouvu mezi statutárním městem Brnem a společností

 • ELEKTRO PLUS, spol. s r. o.

Vodařská 7, 619 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 41 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

4.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB

 • podpisem formuláře "Oznámení o zadání zakázky",
 • podpisem smlouvy bezodkladně po uplynutí lhůty pro podání námitek dle § 110 odst. 4 zákona, resp. lhůty dle § 111 odst. 5 zákona.


***
5.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení prostřednictvím formuláře "Oznámení o zadání zakázky" k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.
Termín: do 15 dnů po uzavření výše uvedené smlouvy
***
úkol č.: [R6/094/56/02]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

***
6.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit zveřejnění písemné zprávy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení
***
úkol č.: [R6/094/56/03]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

***
7.RMB ukládá vedoucího Odboru správy majetku MMB zajistit uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele.
Termín: do 15 dnů od jejího uzavření
***
úkol č.: [R6/094/56/04]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [viz usnesení]

***
8.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit

 • uveřejnění výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele,
 • uveřejnění seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele.

***
úkol č.: [R6/094/56/05]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [dle zákona]

***
9.RMB ukládá vedoucímu Odboru správy majetku MMB zajistit další náležitosti stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu.
***
úkol č.: [R6/094/56/06]
zodpovídá: OSM MMB [3239]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

57.

Smlouva o nájmu nebytových prostor v objektu Masná 5 v k. ú. Trnitá - RM6/06991

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost společnosti Firmament, s. r. o., o pronájem nebytových prostor v objektu Masná 5.

2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a společností Firmament, s. r. o., jako nájemcem,
předmět nájmu: nebytové prostory o celkové výměře 30,9 m² v objektu Masná 5, k. ú. Trnitá
návrh nájemného: 200,- Kč/m²/rok, tj. 6.180,- Kč ročně,

účel nájmu: sklad,
která tvoří přílohu č. 42 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

58.

Smlouva o nájmu nebytových prostor - garáží v areálu Masná 3a v k. ú. Trnitá - RM6/06992

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě o pronájem nebytových prostor v objektu na pozemku p. č. 250/1 v areálu Masná 3a v k. ú. Trnitá.

2.RMB schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavíranou mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě jako nájemcem,
předmět nájmu: nebytové prostory - 6 garáží v objektu nezapsaném v KN na pozemku p. č. 250/1 v k. ú. Trnitá v areálu Masná 3a o celkové výměře 120 m²

doba nájmu: od 1. 2. 2013 do 31. 3. 2013
návrh nájemného: 491,- Kč/m²/rok, tj. 9.820,- Kč za sjednanou dobu nájmu,

která tvoří přílohu č. 43 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem smlouvy o nájmu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

59.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10 v k. ú. Staré Brno - RM6/06990

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, p. o., o úpravu smluvního vztahu týkající se nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10 v k. ú. Staré Brno.

2.RMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Anenská 10 č. 66042027 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, příspěvkovou organizací, jako nájemcem, týkající se upřesnění identifikace nemovitosti, ve které se předmět nájmu nachází, který tvoří přílohu č. 44 tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatku č. 2.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

60.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 v k. ú. Veveří - Centrum dětských odborných zdravotnických služeb, dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 v k. ú. Veveří - OPTIKA RICHTER, s. r. o. - RM6/06994

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • žádost Centra dětských odborných zdravotnických služeb, p. o., o úpravu předmětu nájmu v objektu Žerotínovo nám. 6 v k. ú. Veveří,
 • žádost OPTIKA RICHTER, s. r. o., o úpravu předmětu nájmu v objektu Žerotínovo nám. 6 v k. ú. Veveří,
 • žádost Dr. med. Josipa Slipaca, Brožíkova 19a, Brno, o pronájem místnosti ordinace v 1. NP o výměře 11,1 m² objektu Žerotínovo nám. 6.


2.RMB schvaluje

 • dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a Centrem dětských odborných zdravotnických služeb, p. o., Žerotínovo nám. č. 4/6, Brno, jako nájemcem týkající se změny pronajímaných nebytových prostor, celková plocha pronajatých nebytových prostor po změně 5.727,09 m², který tvoří přílohu č. 45a tohoto zápisu,
 • dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu Žerotínovo nám. 6 uzavíraný mezi statutárním městem Brnem jako pronajímatelem a OPTIKOU RICHTER, s. r. o., Veveří 476/39, Brno, jako nájemcem týkající se změny pronajímaných nebytových prostor, který tvoří přílohu č. 45b tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem dodatků ke smlouvám o nájmu.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

61.

Dohoda o narovnání mezi městem Brnem a insolvenčním správcem dlužníka TECHNICKÉ SLUŽBY BRNO, s. r. o., Mgr. Radkem Frkalem - RM6/07068

Bylo hlasováno po kratší rozpravě.


1.RMB bere na vědomí žádost o vyjádření ve věci navrhované dohody o narovnání v insolvenční věci dlužníka TECHNICKÉ SLUŽBY BRNO, s. r. o., IČ 494 50 536.

2.RMB schvaluje dohodu o narovnání mezi městem Brnem a insolvenčním správcem dlužníka TECHNICKÉ SLUŽBY BRNO, s. r. o., IČ 494 50 536, Mgr. Radkem Frkalem, která tvoří přílohu č. 46 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru správy majetku MMB podpisem této dohody o narovnání.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

62.

Žádost o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Studánka 1 - RM6/06993

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí žádost nájemce Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno o souhlas s podnájmem nebytových prostor v objektu Studánka 1.

2.RMB souhlasí s podnájmem nebytových prostor v objektu Studánka 1 Ivaně Olšanové za účelem pedagogicko-výtvarné činnosti podnájemce a jeho výtvarné skupiny za podmínek podnájmu, které tvoří přílohu č. 47 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

63.

Záměr prodeje id. 39/64 nemovitostí: objektu bydlení Drobného 60, č. p. 318, s pozemky p. č. 3548 a 3549 v k. ú. Černá Pole - RM6/07044

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 64-70.


1.RMB bere na vědomí ukončení dědického řízení po xxxxxxxxxxxxxxxxx, z nichž každý byl vlastníkem id. 2/192 nemovitostí: objektu bydlení Drobného 60, č. p. 318, postaveného na pozemku p. č. 3548, pozemku
- p. č. 3548 - zast. plocha a nádv., o výměře 388 m²
- p. č. 3549 - zahrada, o výměře 172 m²

vše v k. ú. Černá Pole.

2.RMB souhlasí se záměrem prodeje id. 39/64 nemovitostí:
- objektu bydlení Drobného 60, č. p. 318, postaveného na pozemku p. č. 3548
- pozemku p. č. 3548 - zast. plocha a nádv., o výměře 388 m²

- pozemku p. &#$03. 3549 - zahrada, o výměře 172 m²

vše v k. ú. Černá Pole.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

64.

Záměr prodeje pozemku p. č. 279/5 v k. ú. Hořice u Blanska - RM6/07050

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě I.


1.RMB bere na vědomí

 • přípis xxxxxxxxxxxxxx ze dne 12. 11. 2012 obdržený elektronickou cestou, kterým se vyjadřuje k zaslaným podmínkám kupní smlouvy a navrhuje kupní cenu za pozemek p. č. 279/5 v k. ú. Hořice u Blanska ve výši 14.904,- Kč,
 • přípis xxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 7. 1. 2013 obdržený elektronickou cestou, kterým se vyjadřuje k návrhu kupní ceny ve výši 22.321,- Kč dle návrhu KM RMB a trvá na kupní ceně ve výši 14.904,- Kč.


2.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 279/5 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 69 m²

v k. ú. Hořice u Blanska.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 279/5 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 69 m²

v k. ú. Hořice u Blanska,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 22.321,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

65.

Záměr prodeje pozemku p. č. 3125/459 v k. ú. Řečkovice v ul. Novoměstská - RM6/07053

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje pozemku
- p. č. 3125/459 - ost. plocha, zeleň, o výměře 2 m²

v k. ú. Řečkovice.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemku
- p. č. 3125/459 - ost. plocha, zeleň, o výměře 2 m²

v k. ú. Řečkovice,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 4.120,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

66.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 576/2 a pozemků p. č. 576/3, 576/4 a 576/6, vše v k. ú. Starý Lískovec v ul. Čermákova - RM6/07054

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem prodeje
- částí pozemku p. č. 576/2 - orná půda, o výměře 35 m² (část o výměře 26 m² a část o výměře 9 m²)
- pozemku p. č. 576/3 - orná půda, o výměře 2 m²

- pozemku p. č. 576/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 2 m²
- pozemku p. č. 576/6 - zast. plocha a nádv., o výměře 4 m²

vše v k. ú. Starý Lískovec.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

67.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 182 v k. ú. Maloměřice v ul. Olší - RM6/07057

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 182 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 11 m²

v k. ú. Maloměřice.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

68.

Záměr prodeje částí pozemku p. č. 3994 v k. ú. Královo Pole - RM6/07052

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje částí pozemku
- p. č. 3994 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 14 m²

v k. ú. Královo Pole.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit prodej pozemků
- p. č. 3994/2 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 13 m²

- p. č. 3994/3 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 1 m²

oba v k. ú. Královo Pole,
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 30.120,- Kč a za podmínek kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

69.

Návrh prodeje pozemků p. č. 73/2 a 2/8 v k. ú. Ivanovice v ul. Mácova a zřízení věcného břemene - RM6/07049

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit

 1. prodej pozemků
 2. - p. č. 73/2 - zast. plocha a nádv., zbořeniště, o výměře 92 m²
  - p. č. 2/8 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 42 m²

  vše v k. ú. Ivanovice, o celkové výmě&#$04e 134 m²

  xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 307.592,- Kč,

 3. zřízení věcného břemene omezení činnosti v ochranném pásmu kanalizační stoky DN 500 na částech pozemků p. č. 73/2 - zast. plocha a nádv., zbořeniště, a p. č. 2/8 - ost. plocha, ost. komunikace, vše v k. ú. Ivanovice, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.,


a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

70.

Dispozice s pozemky v k. ú. Žabovřesky - lokalita Bochořákova - RM6/07046

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • žádosti xxxxxxxxxx ze dne 6. 12. 2012 o prodej pozemků p. č. 5492/4 a 5492/5, oba v k. ú. Žabovřesky,
 • žádost xxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 19. 12. 2012 o prodej pozemku p. č. 5492/3 v k. ú. Žabovřesky.


2.RMB ruší nabídkové řízení na prodej pozemků v k. ú. Žabovřesky při ulici Bochořákova vypsané na základě usnesení R6/082. schůze RMB konané dne 17. 10. 2012, bod č. 41.

3.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje pozemků
- p. č. 5492/4 - ost. plocha, neplodná půda, o výměře 2.024 m²
- p. č. 5492/5 - zast. plocha a nádv., o výměře 16 m²

- p. č. 5492/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 15 m²

vše v k. ú. Žabovřesky.

4.RMB souhlasí se zveřejněním inzerátu na prodej celého souboru pozemků
- p. č. 5489/1 - zahrada, o výměře 1.140 m²

- p. č. 5489/2 - zast. plocha a nádv., o výmě&#$04e 17 m²
- p. č. 5490/1 - zahrada, o výměře 427 m²
- p. č. 5490/2 - zahrada, o výměře 88 m²
- p. č. 5491 - zast. plocha a nádv., o výměře 16 m²

- p. č. 5492/1 - ost. plocha, neplodná půda, o výměře 27 m²
- p. č. 5492/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 16 m²
- p. č. 5492/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 15 m²

- p. č. 5492/4 - ost. plocha, neplodná půda, o výměře 2.024 m²
- p. č. 5492/5 - zast. plocha a nádv., o výměře 16 m²
- p. č. 5493/1 - zahrada, o výměře 448 m²
- p. č. 5493/2 - zahrada, o výměře 130 m²
- p. č. 5494/1 - zahrada, o výměře 1.790 m²

v k. ú. Žabovřesky,
za kupní cenu 9.846.400,- Kč.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

72.

Záměr dispozice s částmi pozemku p. č. 937 v k. ú. Ponava - RM6/07047

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s bodem 73.


RMB souhlasí se záměrem pronájmu a budoucího prodeje částí pozemku
- p. č. 937 - ost. plocha, zeleň, o výměře 86 m²

v k. ú. Ponava.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

73.

Záměr dispozice s částmi pozemku p. č. 1571 v k. ú. Slatina - RM6/07063

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB souhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 1571 - orná půda, o výměře 156 m²

v k. ú. Slatina.

2.RMB souhlasí se záměrem směny části pozemku
- p. č. 1571 - orná půda, o výměře 75 m²

v k. ú. Slatina.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

74.

Nabytí nemovitého majetku, stavby občanského vybavení Vzhledná č. or. 5, č. p. 500, postavené na pozemku p. č. 264/3 v k. ú. Bosonohy a svěření MČ Brno-Bosonohy - RM6/07045

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB bere na vědomí

 • nabytí stavby občanského vybavení Vzhledná č. or. 5, č. p. 500, postavené na pozemku p. č. 264/3 v k. ú. Bosonohy do majetku statutárního města Brna,
 • že dle čl. 75 odst. 4 písm. f) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, zápisem v katastru nemovitostí je stavba občanského vybavení Vzhledná č. or. 5, č. p. 500, postavená na pozemku p. č. 264/3 v k. ú. Bosonohy svěřena MČ Brno-Bosonohy v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 95 přílohy č. 4.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

75.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 3872/1 a 3872/2 v k. ú. Královo Pole - RM6/07055

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 76-79.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-Královo Pole svěření pozemků
- p. č. 3872/1 - ost. plocha, dráha, o výměře 5.503 m²
- p. č. 3872/2 - zast. plocha a nádv., společný dvůr, o výměře 37 m²

v k. ú. Královo Pole,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 96 přílohy č. 4, s doplňujícími podmínkami:

 • omezení pro nájemce budovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu,
 • uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejdéle 3 měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele,
 • omezit nájemce nezapisovat stávající stavby do katastru nemovitostí.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

76.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 568 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/07056

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-jih svěření pozemku
- p. č. 568 - ost. plocha, o výměře 965 m²

v k. ú. Horní Heršpice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 96 přílohy č. 4, do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

77.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemku p. č. 1121/4 v k. ú. Horní Heršpice - RM6/07058

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-jih svěření pozemku
- p. č. 1121/4 - ost. plocha, o výměře 897 m²

v k. ú. Horní Heršpice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 96 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

78.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků v k. ú. Dolní Heršpice - RM6/07059

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-jih svěření pozemků
- p. &#$03. 229 - ost. plocha, o výměře 234 m²
- p. č. 397/39 - orná půda, o výměře 246 m²
- p. č. 399 - ost. plocha, o výměře 1.471 m²
- p. č. 400 - trvalý tr. porost, o výměře 650 m²

- p. &#$03. 406/4 - orná půda, o výměře 2.551 m²
- p. č. 406/5 - orná půda, o výměře 1.095 m²
- p. č. 406/6 - orná půda, o výměře 1.115 m²

- p. č. 406/7 - orná půda, o výmě&#$04e 1.145 m²
- p. č. 406/8 - orná půda, o výměře 1.165 m²
- p. č. 406/9 - orná půda, o výměře 1.150 m²
- p. č. 406/10 - orná půda, o výměře 1.180 m²

- p. č. 406/12 - orná p&#$10da, o výměře 461 m²
- p. č. 406/13 - orná půda, o výměře 1.189 m²
- p. č. 406/14 - orná půda, o výměře 1.148 m²
- p. č. 406/15 - orná půda, o výměře 1.048 m²

- p. č. 406/16 - orná půda, o výměře 1.048 m²
- p. č. 406/17 - orná půda, o výměře 133 m²
- p. č. 406/34 - orná půda, o výměře 735 m²

- p. č. 406/35 - orná půda, o výměře 1.137 m²
- p. č. 406/36 - orná půda, o výměře 67 m²
- p. č. 406/39 - orná půda, o výměře 806 m²
- p. č. 406/42 - orná půda, o výměře 1.140 m²

- p. č. 406/45 - orná půda, o v&#$06měře 2.300 m²
- p. č. 406/48 - orná půda, o výměře 2.600 m²
- p. č. 406/49 - orná půda, o výměře 2.847 m²
- p. č. 406/51 - orná půda, o výměře 2.734 m²

- p. č. 406/53 - orná půda, o výměře 2.700 m²
- p. č. 406/55 - orná půda, o výměře 1.360 m²
- p. č. 406/58 - orná půda, o výměře 44 m²
- p. č. 406/59 - orná půda, o výměře 1.663 m²
- p. č. 406/60 - orná půda, o výměře 2.213 m²
- p. č. 406/61 - orná půda, o výměře 624 m²
- p. č. 406/62 - orná půda, o výměře 4.719 m²

- p. č. 406/64 - orná půda, o v&#$06měře 404 m²

v k. ú. Dolní Heršpice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 96 přílohy č. 4, do doby realizace záměrů v souladu s ÚPmB a za podmínky, že na pozemcích nebudou realizovány žádné stavby.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

79.

Návrh svěření majetku města MČ Brno-sever, pozemků p. č. 3284/2, 3284/3, 3284/4, 3284/5, vše v k. ú. Černá Pole - RM6/07030

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit MČ Brno-sever svěření pozemků
- p. č. 3284/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 23 m²
- p. č. 3284/3 - zast. plocha a nádv., o výměře 18 m²
- p. č. 3284/4 - zast. plocha a nádv., o výměře 20 m²

- p. č. 3284/5 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 19 m²

vše v k. ú. Černá Pole,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část II - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 61 přílohy č. 4.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

80.

Nabídka předkupního práva k id. 17/24 pozemků p. č. 2565/2 a 2565/3 v k. ú. Bohunice - RM6/07048

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí opakovanou nabídku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ze dne 21. 12. 2012 na uplatnění předkupního práva statutárního města Brna k id. 17/24 pozemků:
- p. č. 2565/2 - ost. plocha, zeleň, o výměře 2.104 m²

- p. č. 1565/3 - ost. plocha, zeleň, o výměře 1.374 m²

vše v k. ú. Bohunice,
za kupní cenu ve výši 1.946.500,- Kč (tj. 790,- Kč/m²).


2.RMB nesouhlasí s využitím výše uvedené nabídky na uplatnění předkupního práva.

Pro návrh usnesení hlasovalo 8 členů, 1 byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

81.

Nabídka xxxxxxxxxxxxxx na odkoupení id. 2/3 nemovitostí: budovy Francouzská 36, č. p. 851, s pozemky p. č. 174, 173/1, 173/2, 173/3 v k. ú. Zábrdovice do vlastnictví statutárního města Brna - RM6/07083

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • nabídku xxxxxxxxxx ze dne 17. 12. 2012 doručenou dne 21. 12. 2012 na odkoupení id. 2/3 nemovitostí:

- budovy občanské vybavenosti č. p. 851 stojící na pozemku p. č. 174
- pozemku p. č. 174 - zast. plocha a nádv., o výměře 2.061 m²
- pozemku p. č. 173/1 - ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 776 m²

- pozemku p. č. 173/2 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 842 m²

- pozemku p. č. 173/3 - ost. plocha, zeleň, o výměře 3.747 m²

vše v k. ú. Zábrdovice,
do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 20.000.000,- Kč se splatností do dvou měsíců od doručení této nabídky,

 • skutečnost, že u Nejvyššího soudu ČR probíhá řízení o dovolání statutárního města Brna proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 37 Co 357/2012, kterým bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Brně č. j. 42 C 113/2011 o zastavení řízení o určení výlučného vlastnictví statutárního města Brna ke shora uvedeným nemovitostem.


2.RMB nesouhlasí s využitím výše uvedené nabídky xxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 17. 12. 2012.

3.RMB schvaluje text dopisu adresovaného xxxxxxxxxxxxxxxx obsahující sdělení o odmítnutí jeho nabídky ze dne 17. 12. 2012, který tvoří přílohu č. 48 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

82.

Předchozí souhlas RMB MČ Brno-Nový Lískovec k uzavření smlouvy na pronájem pozemků p. č. 958, 959 v k. ú. Nový Lískovec na dobu neurčitou za účelem přístavby k RD - RM6/07060

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB uděluje MČ Brno-Nový Lískovec předchozí souhlas dle ust. čl. 75 odst. 4 písm. a) vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, k uzavření smlouvy na pronájem pozemků
- p. č. 958 - zast. plocha, o výměře 73 m²
- p. č. 959 - zahrada, o výměře 306 m²

v k. ú. Nový Lískovec,
na dobu neurčitou za účelem přístavby RD Zoubkova 16d za podmínek, které tvoří přílohu č. 49 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 
 

83.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 5455 a části p. č. 5456 v k. ú. Bystrc - RM6/07061

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 84-88.


1.RMB bere na vědomí žádost xxxxxxxxxxxx ze dne 14. 10. 2012 o pronájem části pozemku p. č. 5456 - o výměře 200 m², a pozemku p. č. 5455, vše v k. ú. Bystrc.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků
- p. č. 5455 - zast. plocha a nádv., o výměře 36 m²

- část p. č. 5456 - ost. plocha, zeleň, o výměře 255 m²

vše v k. ú. Bystrc.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

84.

Záměr pronájmu pozemků p. č. 1035/1 a 1035/7 v k. ú. Veveří - RM6/07051

Bylo hlasováno bez rozpravy.

RMB souhlasí se záměrem pronájmu pozemků
- p. č. 1035/1 - zahrada, o výměře 444 m²
- p. č. 1035/7 - zahrada, o výměře 56 m²

oba v k. ú. Veveří.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

85.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 9700/23 v k. ú. Židenice - RM6/07062

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí návrh na dispozici s majetkem města podaný xxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 14. 10. 2011 - prodej nebo pronájem části pozemku p. č. 9700/23 - o výměře 185 m², v k. ú. Židenice.

2.RMB nesouhlasí se záměrem prodeje části pozemku
- p. č. 9700/23 - ost. plocha, o výměře 185 m²

v k. ú. Židenice.

3.RMB souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku
- p. č. 9700/23 - ost. plocha, o výměře 185 m²

v k. ú. Židenice.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

86.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 7/1, 8, 10 a 11 v k. ú. Město Brno - podzemní garáže v lokalitě u Janáčkova divadla - RM6/07077

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí přípis společnosti Tymet, a. s., ze dne 14. 1. 2013 obsahující žádost o uzavření smluvního vztahu na rozšíření předmětu nájmu smlouvy č. 6312172100 ze dne 14. 7. 2012 uzavřené za účelem výstavby a následného provozování podzemního garážového objektu v lokalitě před Janáčkovým divadlem.

2.RMB souhlasí se záměrem pronájmu
- části pozemku p. č. 7/1 - ost. plocha, o výměře 3.890 m²

- části pozemku p. č. 8 - ost. plocha, o výměře 4.275 m²
- části pozemku p. č. 10 - ost. plocha, o výměře 178 m²
- části pozemku p. č. 11 - ost. plocha, o výměře 63 m²

vše v k. ú. Město Brno.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

87.

Pronájem pozemků p. č. 754/2, 832, 2555/5, 2555/6, 2555/7, 2555/12, 2555/18 v k. ú. Bosonohy - RM6/07076

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB schvaluje pronájem pozemků
- p. č. 754/2 - ost. plocha, jiná plocha, o výměře 20 m²
- p. č. 832 - orná půda, o výměře 156 m²
- p. č. 2555/5 - orná půda, o výměře 2.736 m²

- p. č. 2555/6 - orná půda, o výměře 925 m²
- p. č. 2555/7 - orná půda, o výměře 1.549 m²
- p. č. 2555/12 - orná půda, o výměře 4.806 m²
- p. č. 2555/18 - orná půda, o výměře 4.453 m²

vše v k. ú. Bosonohy,
xxxxxxxxxx za dohodnuté nájemné ve výši 1.970,- Kč/rok a za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 50 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

88.

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 1604/1 a 1605/1, oba v k. ú. Bystrc - RM6/07064

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí

 • vyjádření Odboru dopravy MMB dne 27. 11. 2012, podle kterého výstavba komunikace přes pozemky p. č. 1604/1 a 1605/1, oba v k. ú. Bystrc, není v současné době aktuální,
 • e-mail manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 15. 10. 2012 obsahující návrh na úpravu ujednání týkající se inflační doložky a návrh na prodloužení výpovědní lhůty na minimálně 6 měsíců,
 • dopis manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doručený MO MMB dne 14. 9. 2012 obsahující souhlas s výší nájemného 4.000,- Kč/rok a s výší kompenzace 7.916,- Kč,
 • e-mail manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 30. 7. 2012 obsahující nesouhlas s výší kompenzace za užívání částí pozemků p. č. 1604/1 a 1605/1, oba v k. ú. Bystrc, za období dvou let zpětně a návrh na snížení výše kompenzace o 8.000,- Kč,
 • e-mail manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 29. 5. 2012 obsahující návrh nájemného ve výši 2.500,- Kč/rok.


2.RMB souhlasí

 1. se záměrem pronájmu částí pozemků
 2. - p. č. 1604/1 - ost. plocha, o výměře 357 m²
  - p. č. 1605/1 - ost. plocha, o výměře 257 m²

  oba v k. ú. Bystrc,

 3. se zasláním výzvy manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k úhradě kompenzace za užívání částí pozemků

- p. č. 1604/1 - ost. plocha, o výměře 357 m²
- p. č. 1605/1 - ost. plocha, o výměře 257 m²

oba v k. ú. Bystrc,
za období dvou let zpětně ve výši 7.916,- Kč.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

89.

Dohoda o užívání částí pozemků p. č. 1423/9 a 1423/21 v k. ú. Chrlice - RM6/07075

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí návrh na dispozici s majetkem města podaný manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 26. 3. 2010 - zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu na částech pozemků p. č. 1423/9, 1423/21 o celkové výměře 49 m² v k. ú. Chrlice.

2.RMB nesouhlasí se zřízením věcného břemene průchodu a průjezdu na části pozemku
- p. č. 1423/9 - ost. plocha, o výměře 42 m²

a na části pozemku
- p. č. 1423/21 - ost. plocha, o výměře 7 m²

v k. ú. Chrlice,
ve prospěch manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

3.RMB schvaluje užívání části pozemku
- p. č. 1423/9 - ost. plocha, o výměře 42 m²

a části pozemku
- p. č. 1423/21 - ost. plocha, o výměře 7 m²

v k. ú. Chrlice,
ve vlastnictví statutárního města Brna manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx za dohodnutou úhradu za užívání ve výši 2.205,- Kč/rok + 21 % DPH ve výši 463,- Kč a za podmínek dohody o užívání, které tvoří přílohu č. 51 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

90.

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti JUVENTUS na DPS se sociálními byty zvláštního určení - dohoda o narovnání - RM6/07035

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dohodu o narovnání uzavřenou mezi statutárním městem Brnem a společností

 • RGB STUDIO s. r. o.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno,

která tvoří přílohu č. 52 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Bytového odboru MMB podpisem dohody o narovnání mezi statutárním městem Brnem a společností

 • RGB STUDIO s. r. o.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno.

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

91.

Nájem bytu č. 11 v domě xxxxxxxxxxxxx v Brně - RM6/07032

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájem 2pokojového bytu č. 11 v domě xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za podmínek nájemní smlouvy, která tvoří přílohu č. 53 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/094/91]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Schváleno jednomyslně 9 členy.

 

92.

Nájem bytu v celoměstském zájmu - poskytnutí bytu xxxxxxxxxxxxxxxxxx - RM6/07033

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje nájem bytu 2+kk č. 27 v domě xxxxxxxxxxxx v Brně xxxxxx xxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxx, na dobu určitou - na 1 rok a za nájemné stanovené MČ Brno-střed.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/094/92]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

 

93.

Nájem sociálního bytu xxxxxxxxxxxx - RM6/07034

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje, ve smyslu čl. 8 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a přílohy č. 1 těchto pravidel, nájem sociálního bytu 1+kk č. 1B v domě xxxxxxxxxxxxx v Brně xxxxxxxxxxxx, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxxxx, za podmínek nájemní smlouvy, které tvoří přílohu č. 54 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

***
2.RMB ukládá vedoucímu Bytového odboru MMB zajistit realizaci usnesení.
***
úkol č.: [R6/094/93]
zodpovídá: BO MMB [3225]
termín: [bezodkladně]

Pro návrh usnesení hlasovalo 9 členů, nikdo nebyl proti, 1 člen se zdržel hlasování.

 

94.

Žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o dotaci na nájemné z bytu - RM6/07031

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k úhradě čistého nájemného z části rodinného domu xxxxxxxxxxxxxxx v Brně v rámci státního integračního programu o zajištění bydlení azylantu - xxxxxxxxxxxxxx a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce pro rok 2013,
 • žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k úhradě čistého nájemného z bytu č. 11 v domě xxxxxxxxxxxxx v Brně v rámci státního integračního programu o zajištění bydlení azylantu - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

podle vzoru, který tvoří přílohu č. 55 tohoto zápisu.

2.RMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče MMB podpisem žádostí a smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k úhradě čistého nájemného z bytu v rámci státního integračního programu o zajištění bydlení azylantům - xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce pro rok 2013.

3.RMB souhlasí s tím, aby účelová neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce byla použita na opravy domů ve správě Odboru správy majetku MMB.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

95.

Záměr prodeje bytového domu Antonína Slavíka 13 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/07026

Bylo hlasováno bez rozpravy o variantě B).


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Antonína Slavíka 13, č. p. 1318, postaveného na pozemku p. č. 3303, a pozemků
- p. č. 3303 - zast. plocha a nádv., o výměře 525 m²
- p. č. 3304 - zahrada, o výměře 585 m²
- p. č. 3319 - zahrada, o výměře 1.747 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu bytového domu Antonína Slavíka 13, č. p. 1318, postaveného na pozemku p. č. 3303, a pozemků
- p. č. 3303 - zast. plocha a nádv., o v&#$06měře 525 m²
- p. č. 3304 - zahrada, o výměře 585 m²
- p. č. 3319 - zahrada, o výměře 1.747 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 13.315.090,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

3.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit obvyklou cenu půdních vestaveb v domě, a to:

 • bytové jednotky č. 7 ve výši 3.635.000,- Kč,
 • bytové jednotky č. 8 ve výši 3.700.000,- Kč.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

96.

Záměr prodeje bytového domu Tišnovská 103 bez pozemku, návrh na stanovení ceny - RM6/07028

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 97 a 98.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Tišnovská 103, č. p. 1478, postaveného na pozemku p. č. 1898 v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu této nemovitosti dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 4.580.595,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení, a s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí MČ Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domě.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

97.

Záměr prodeje domovního celku Fišova 21, 23, 25 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny - RM6/07027

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje domovního celku - bytového domu Fišova 21, č. p. 417, postaveného na pozemku p. č. 3455, bytového domu Fišova 23, č. p. 419, postaveného na pozemku p. č. 3457, Fišova 25, č. p. 421, postaveného na pozemku p. č. 3458, a pozemků
- p. č. 3455 - zast. plocha a nádv., o výměře 381 m²

- p. č. 3457 - zast. plocha a nádv., o výměře 721 m²
- p. č. 3458 - zast. plocha a nádv., o výměře 378 m²
- p. č. 3456/1 - zahrada, o výměře 739 m²
- p. č. 3459 - zahrada, o výměře 1.044 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2.RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna stanovit výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 29.400.000,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uhradí MČ Brno-sever zůstatkovou cenu za měřící a regulační techniku instalovanou v domovním celku a za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

98.

Záměr prodeje bytového domu Hrnčířská 17 včetně pozemků, návrh na stanovení ceny po nepřijetí opakované nabídky - RM6/07029

Bylo hlasováno bez rozpravy.


RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit záměr prodeje bytového domu Hrnčířská 17, č. p. 891, postaveného na pozemku p. č. 1731, a pozemků
- p. č. 1731 - zast. plocha a nádv., o výměře 226 m²
- p. č. 1732 - zahrada, o výměře 333 m²

v k. ú. Veveří, město Brno, MČ Brno-střed,
nájemcům bytů v tomto domě za podmínek stanovených Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob pro opakovanou nabídku, za kupní cenu splatnou před podpisem kupní smlouvy ve výši 4.066.135,- Kč a za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

99.

Regenerace panelového sídliště Brno-Bohunice, VII. etapa - RM6/07037

Bylo hlasováno bez rozpravy spolu s body 100-103.


1.RMB bere na vědomí rozsah VII. etapy projektu regenerace.

2.RMB schvaluje pro VII. etapu "Projektu regenerace panelového sídliště Brno-Bohunice" v roce 2013 uplatnění žádosti o státní dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu 117 512 "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2013".

3.RMB pověřuje

 • vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB k podpisu prohlášení města, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům,
 • starostu MČ Brno-Bohunice k podpisu žádosti o státní dotaci, předepsaných formulářů a registrů i k předání kompletní žádosti v písemné i elektronické formě ve stanoveném termínu na Ministerstvo pro místní rozvoj.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

100.

Regenerace panelového sídliště Brno-Kohoutovice, VI. etapa - RM6/07040

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí rozsah VI. etapy projektu regenerace.

2.RMB schvaluje pro VI. etapu "Projektu regenerace panelového sídliště Brno-Kohoutovice" v roce 2013 uplatnění žádosti o státní dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu 117 512 "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2013".

3.RMB pověřuje

 • vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB k podpisu prohlášení města, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům,
 • starostu MČ Brno-Kohoutovice k podpisu žádosti o státní dotaci, předepsaných formulářů a registrů i k předání kompletní žádosti v písemné i elektronické formě ve stanoveném termínu na Ministerstvo pro místní rozvoj.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

101.

Regenerace panelového sídliště Brno-Řečkovice, VI. etapa - RM6/07038

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí rozsah VI. etapy projektu regenerace.

2.RMB schvaluje pro VI. etapu "Projektu regenerace panelového sídliště Brno-Řečkovice" v roce 2013 uplatnění žádosti o státní dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu 117 512 "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2013".

3.RMB pověřuje

 • vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB k podpisu prohlášení města, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům,
 • starostu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k podpisu žádosti o státní dotaci, předepsaných formulářů a registrů i k předání kompletní žádosti v písemné i elektronické formě ve stanoveném termínu na Ministerstvo pro místní rozvoj.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

102.

Regenerace panelového sídliště Brno-Vinohrady, IV. etapa - RM6/07041

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí rozsah IV. etapy projektu regenerace panelového sídliště Brno-Vinohrady.

2.RMB schvaluje pro IV. etapu "Projektu regenerace panelového sídliště Brno-Vinohrady" v roce 2013 uplatnění žádosti o státní dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu 117 512 "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2013".

3.RMB pověřuje

 • vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB k podpisu prohlášení města, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům,
 • starostu MČ Brno-Vinohrady k podpisu žádosti o státní dotaci, předepsaných formulářů a registrů i k předání kompletní žádosti v písemné i elektronické formě ve stanoveném termínu na Ministerstvo pro místní rozvoj.


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

103.

Regenerace panelového sídliště Brno-Žabovřesky, III. etapa - RM6/07036

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB bere na vědomí rozsah III. etapy projektu regenerace panelového sídliště Brno-Žabovřesky.

2.RMB schvaluje pro III. etapu "Projektu regenerace panelového sídliště Brno-Žabovřesky" v roce 2013 uplatnění žádosti o státní dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu 117 512 "Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2013".

3.RMB pověřuje

 • vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB k podpisu prohlášení města, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům,
 • starostu MČ Brno-Žabovřesky k podpisu žádosti o státní dotaci, předepsaných formulářů a registrů i k předání kompletní žádosti v písemné i elektronické formě ve stanoveném termínu na Ministerstvo pro místní rozvoj.


 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

104.

Záměr výpůjčky nemovitostí v k. ú. Pisárky Dopravnímu podniku města Brna, a. s. - RM6/07088

Bylo hlasováno bez rozpravy.


 
1.RMB souhlasí se záměrem výpůjčky
- budovy bez č. p./č. e. (stavba technického vybavení) na pozemku p. č. 181
- pozemku p. č. 181 - zast. plocha a nádv., o výměře 1.025 m²

- budovy bez č. p./č. e. (garáž) na pozemcích p. č. 182/1 a 182/2
- pozemku p. č. 182/1 - zast. plocha a nádv., o výměře 672 m²

- pozemku p. č. 182/2 - zast. plocha a nádv., o výměře 4 m²
- pozemku p. č. 186/38 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 2.878 m²
- pozemku p. č. 186/39 - ost. plocha, manipulační plocha, o výměře 255 m²

vše v k. ú. Pisárky, obec Brno.
Text záměru výpůjčky tvoří přílohu č. 56 tohoto zápisu.

***
2.RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB zajistit zveřejnění záměru výpůjčky nemovitostí zákonem stanoveným způsobem.
***
úkol č.: [R6/094/104]
zodpovídá: OK MMB [12]
termín: [bezodkladně]

3.RMB ruší usnesení RMB č. R6/059 konané dne 28. 3. 2012, bod č. 44 část 2., ve znění:

"RMB ukládá vedoucí Odboru kultury MMB

 • zajistit určení správce, z okruhu příspěvkových organizací zřízených městem Brnem v oblasti kultury, nemovitostí v k. ú. Pisárky, které město Brno nabude směnou se společností Veletrhy Brno, a. s., a směnou se společností Dopravní podnik města Brna, a. s., jenž převezme nemovitosti za město Brno do správy po provedení vkladu vlastnického práva do KN,
 • dojednat s Dopravním podnikem města Brna, a. s., podmínky přístupu k pozemkům a budovám v k. ú. Pisárky, které město Brno nabude směnou se společností Veletrhy Brno, a. s., a směnou se společností Dopravní podnik města Brna, a. s., a podmínky pro zásobování těchto budov energiemi.

termín: [bezodkladně]"


 
Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

105.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku a budoucí kupní smlouvě č. 0063111702717 - část pozemku p. č. 209/3 v k. ú. Město Brno, lokalita Římské náměstí, zrušení usnesení R6/092. schůze RMB konané dne 16. 1. 2013, bod č. 45 - RM6/07087

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku a budoucí kupní smlouvě &#$03. 63111702717 uzavřené dne 18. 7. 2011 mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jehož obsahem je zejm. upřesnění výměry pozemku p. č. 209/3 - ost. plocha, na 52 m² v k. ú. Město Brno, v návaznosti na to úprava výše nájemného a kupní cena za tento pozemek a úprava termínů pro zahájení a ukončení výstavby a prodloužení doby trvání závazku k uzavření kupní smlouvy v části týkající se pronájmu části pozemku p. č. 209/3 v k. ú. Město Brno. Dodatek č. 1 tvoří přílohu č. 57 tohoto zápisu. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

2.RMB ruší usnesení R6/092. schůze RMB konané dne 16. 1. 2013, bod č. 45, které zní:

"RMB doporučuje Zastupitelstvu města Brna schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku a budoucí kupní smlouvě č. 63111702717 uzavřené dne 18. 7. 2011 mezi statutárním městem Brnem a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jehož obsahem je zejm. upřesnění výměry pozemku p. č. 209/3 - ostatní plocha, na 52 m² v k. ú. Město Brno, v návaznosti na to úprava výše nájemného a kupní cena za tento pozemek a úprava termínů pro zahájení a ukončení výstavby a prodloužení doby trvání závazku k uzavření kupní smlouvy, v části týkající se pronájmu části pozemku p. č. 209/3 v k. ú. Město Brno."


Schváleno jednomyslně 10 členy.

 
 

106.

Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2013 a dodatek č. 2 ke smlouvě o komplexní realizaci služeb na veletrhu MIPIM 2013 - RM6/07100

Bylo hlasováno bez rozpravy.


1.RMB schvaluje

 • smlouvu o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2013 mezi BRNO INN, a. s., Crest Communications a. s. a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 58a tohoto zápisu,
 • smlouvu o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM 2013 mezi JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a. s., Crest Communications a. s. a statutárním městem Brnem, která tvoří přílohu č. 58b tohoto zápisu,
 • dodatek č. 2 k smlouvě č. 1912175054 o komplexní realizaci služeb pro statutární město Brno na veletrhu MIPIM 2013 ze dne 23. 11. 2012 mezi Crest Communications a. s. a statutárním městem Brnem, který tvoří přílohu č. 58c tohoto zápisu.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

2.RMB pověřuje vedoucího Kanceláře primátora města Brna podpisem smluv a dodatku.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

 

Přehled nepřijatých usnesení:

22.

Soutěž STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2012 - souhlas s přihlášením stavby "Statické zajištění budovy Staré radnice" pro společnost Komfort, a. s. - RM6/06987


1.RMB souhlasí s přihlášením stavby "Statické zajištění budovy Staré radnice" společností

 • Komfort a. s.

Křenová 478/72, 602 00 Brno

do soutěže "Stavba Jihomoravského kraje 2012".

2.RMB schvaluje "souhlas s přihlášením stavby do soutěže", který tvoří přílohu tohoto zápisu.

3.RMB pověřuje vedoucího Odboru investičního MMB podpisem "souhlasu s přihlášením stavby do soutěže".

 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
primátor 1. náměstek primátora

 
v z. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r. v z. Ing. Jana Bohuňovská, v. r.
1. náměstek primátora náměstkyně primátora

 

Ověřovatelé:

MVDr. Vlastimil Žďárský
JUDr. Robert Kerndl

 

Některé údaje byly vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

 
V Brně dne 30. 1. 2013
Zapsala Marcela Marečková