STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
PRÁVNÍ PŘEDPISY 2009

 
 
 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 8/2009,

o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně

 
 
____________________________

datum nabytí účinnosti: 10. 10. 2009
______________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 8/2009,

o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně

 

Zastupitelstvo města Brna se na svém zasedání č. Z5/027. konaném dne 8. 9. 2009 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a c) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen "vyhláška"):
 

Článek 1
Účel vyhlášky

 1. Tato obecně závazná vyhláška se vydává za účelem ochrany veřejného zájmu na zachování dobrých životních podmínek a pohody bydlení občanů, jejich bezpečnosti a zdraví, jakož i za účelem zajištění čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a v této souvislosti upravuje postup právnických a fyzických osob při přípravě a provádění výkopových prací na veřejných prostranstvích na území města Brna (dále jen "města").
 2.  

 3. Vyhláška stanoví:
 1. ohlašovací povinnost k záboru veřejného prostranství ve vymezených případech
 2. systém koordinace výkopových prací na území města
 3. bližší podmínky pro vydání souhlasu k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce

 

Článek 2
Vymezení pojmů


Pro účely této vyhlášky se rozumí:

 1. "budoucím stavebníkem" - subjekt, který má v souvislosti se svojí činností záměr provádět výkopové práce na veřejných prostranstvích na území města
 2. "orgánem města" - Odbor technických sítí Magistrátu města Brna
 3. "záborem veřejného prostranství" - stav, kdy je veřejné prostranství odňato obecnému užívání a přestane být přístupné každému bez omezení
 4. " výkopovými pracemi" - činnosti spojené s výstavbou, rekonstrukcí, údržbou či opravami technických sítí, pozemních komunikací, kolektorů, tramvajových tratí, jakož i s výsadbou veřejné zeleně, sanací podzemních prostor, případně s jinými stavbami, při nichž se narušuje celistvost veřejných prostranství
 5. "koordinačním harmonogramem" - veřejně přístupný seznam, který obsahuje souhrn informací, shromážděný orgánem města pro účely koordinace výkopových prací na území města
 6. "ochrannou lhůtou" - období osmi roků počínající běžet dnem předání novostavby, rekonstrukce nebo opravy veřejného prostranství nebo jeho části budoucímu správci tohoto prostranství nebo období čtyř roků počínající běžet dnem předání ukončené souvislé výměny povrchu (bez spodních konstrukčních vrstev) správci komunikace
 7. "technickými sítěmi" - sítě technického vybavení
 8. "stavbou" - stavba, terénní úprava a údržba stavby ve smyslu stavebního zákona

Článek 3
Ohlašovací povinnost k záboru veřejného prostranství

 1. Ohlašovací povinnosti podléhají výkopové práce, jejichž rozsah přesahuje délku 10 m podélných nebo plochu 20 m2 . Jde zejména o výkopové práce v souvislosti se stavbou nebo opravou a rekonstrukcí technických sítí, kolektorů, komunikací, tramvajových tratí, výsadbou veřejné zeleně, sanací podzemních prostor apod.
 2.  

 3. Ohlašovací povinnost podle této vyhlášky se nevztahuje na výkopové práce prováděné v souvislosti se stavbami:
 1. menšího rozsahu a lokálního významu nepřesahujícími rozměry uvedené v čl. 3 odst. 1 této vyhlášky (např. přípojky technických sítí budov, opravy povrchů, budování vjezdů apod.)
 2. nutnými k odstranění havárií technických sítí, kdy je nutno zásah do veřejných prostranství provádět neprodleně
 3. nesouvisejícími se stavebně-montážními akcemi při pokládání a správě technických sítí (např. výkopy spojené s osazením sloupků k označníkům zastávek MHD nebo součástí a příslušenství pozemních komunikací, jako jsou dopravní značky, a lokální údržba povrchů veřejných prostranství prováděná jejich správcem)

 1. Budoucí stavebníci, kteří plánují v daném roce zahájit stavby, v jejichž důsledku dojde k záboru veřejného prostranství výkopovými pracemi v rozsahu uvedeném v čl. 3 odst. 1 této vyhlášky, ohlásí svůj záměr orgánu města nejpozději do 30. 11. předcházejícího roku.
 2. Budoucí stavebníci, kteří jsou vlastníky a správci technické a dopravní infrastruktury, veřejné zeleně nebo podzemních prostor pod veřejným prostranstvím, předloží orgánu města v témže termínu výhled plánovaných staveb na následující 4 roky.
 3.  

 4. V ohlášení je budoucí stavebník povinen uvést:
 1. - u právnických osob obchodní firmu (název) včetně IČ
 2. - u fyzických osob jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu a datum narození stavebníka
  - u podnikajících fyzických osob jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu, datum narození stavebníka, místo podnikání, IČ a DIČ, je-li přiděleno

 3. název plánované stavby
 4. místo stavby s uvedením celkové trasy dotčené stavbou po jednotlivých ulicích se specifikací úseku a místa zásahu, příp. po parcelách s uvedením katastrálního území, případně situaci se zakreslením (barevně odlišeným) rozsahu výkopových prací
 5. předpokládaný termín zahájení a ukončení výkopových prací a realizace celé stavby
 6. specifikaci požadavku na případné omezení provozu na komunikaci
 7. návrh řešení uzavírky, objízdných tras a výluky městské hromadné dopravy (dále jen "MHD")

 1. Dojde-li ke změně v ohlášených údajích, to znamená, že je třeba ohlášení doplnit nebo ohlásit novou stavbu, je budoucí stavebník povinen údaje orgánu města upřesnit nebo doplnit bez zbytečného odkladu, nejpozději v termínech k 31. 1., 30. 4. a k 31. 7. příslušného roku.
 2.  

 3. Ohlášení podle odst. 1 nenahrazuje:
 1. žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství podle čl. 5 této vyhlášky
 2. ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
 3. ohlašovací povinnost podle zvláštního předpisu
 4. žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, příp. jinou žádost o rozhodnutí vydávané v přenesené působnosti

 

Článek 4
Koordinace výkopových prací

 1. Orgán města shromažďuje údaje z ohlášení budoucích stavebníků a na jejich podkladě a po projednání s jednotlivými budoucími stavebníky sestavuje harmonogram plánovaných staveb spojených s výkopovými pracemi - koordinační harmonogram, a to s přihlédnutím k předpokládanému termínu jejich zahájení, technickému provedení, době trvání, rozsahu a návaznosti na jiné ohlášené akce.
 2. Nedojde-li mezi orgánem města a budoucím stavebníkem k dohodě o zařazení stavby do koordinačního harmonogramu, orgán města v rámci sestavení koordinačního harmonogramu stanoví v kolizních případech rozsah, termín zahájení i dobu trvání realizace výkopových prací, jakož i časovou návaznost na další stavby zařazené do koordinačního harmonogramu tak, aby byl naplněn účel této vyhlášky.

 3.  
   
   

 4. Do koordinačního harmonogramu orgán města nezařadí stavby:
 1. s realizací v  zimním období, tj. od 1. 12. kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku s výjimkou těch, jejichž lhůta výstavby přesahuje 9 měsíců a stavbu není možno na zimní období přerušit 
 2. které by narušily souvislý povrch nového, rekonstruovaného či opraveného veřejného prostranství, u něhož dosud neuplynula ochranná lhůta
 3. je-li možné uložit technickou síť do sdružených tras - kolektoru, kabelovodu apod.

 1. Do koordinačního harmonogramu orgán města zařadí stavby, jejichž součástí jsou výkopové práce ve veřejném prostranství v ochranné lhůtě, pokud stavebník prokáže, že:
 1. neexistuje technické řešení stavby bez nutnosti narušení zpevněné části veřejného prostranství
 2. stavba nemohla být realizována před provedením nových povrchů
 3. stavba nemůže být provedena až po uplynutí ochranné lhůty

 1. Orgán města vydává roční koordinační harmonogram vždy ke dni 1. 3. příslušného kalendářního roku na tento rok a střednědobý koordinační harmonogram na období následujících 4 let.
 2. Orgán města aktualizuje roční koordinační harmonogram dle hlášených změn a doplnění vždy ke dni 1. 6. a 1. 9. příslušného kalendářního roku.
 3. Orgán města zařadí stavbu do koordinačního harmonogramu i mimo termíny uvedené v čl. 4 odst. 5 a 6 jen v případech, kdy:
 1. na stavbu bylo vydáno rozhodnutí o provedení nutných zabezpečovacích prací
 2. stavebník provede stavbu v souběhu se stavbou veřejné komunikace, jejímž investorem je statutární město Brno
  1. Koordinační harmonogram je orgán města povinen zveřejnit na elektronické úřední desce Magistrátu města Brna s těmito údaji:
 1. číslo stavby, pod kterým je zařazena v koordinačním harmonogramu
 2. ulici a úsek dotčený stavbou
 3. rozsah omezení průjezdnosti komunikace
 4. místo zásahu
 5. název stavby
 6. termín zahájení a ukončení stavby
 7. případné další podmínky realizace stavby


(9) Na podkladě sestaveného ročního koordinačního harmonogramu a jeho aktualizací k 1. 6. a 1. 9. vydává orgán města souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce uvedené v čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.

 
Článek 5
Náležitosti žádosti o souhlas k záboru veřejného prostranství

(1)Žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce uvedené v čl. 3 odst. 1 této vyhlášky musí obsahovat :

 1. - u právnických osob obchodní firmu (název) včetně IČ
 2. - u fyzických osob jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu a datum narození stavebníka
  - u podnikajících fyzických osob jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu, datum narození stavebníka, místo podnikání, IČ a DIČ, je-li přiděleno

 3. název stavby a číslo stavby uvedené v koordinačním harmonogramu
 4. požadovaný termín zahájení a ukončení výkopových prací na veřejných prostranstvích (včetně obnovy konstrukce dotčených ploch) a termín realizace stavby
 5. místo stavby s uvedením celkové trasy dotčené stavbou po jednotlivých ulicích se specifikací úseku a místa zásahu, příp. po parcelách s uvedením katastrálního území
 6. stručnou technickou zprávu
 7. specifikaci požadavku na omezení provozu na komunikaci, včetně návrhů řešení uzavírky, objízdných tras a výluky MHD, jsou-li nutné pro realizaci stavby
 8. situaci v M 1:500, příp. detailnějším, se zakreslením (barevně odlišeným) rozsahu výkopových prací, všech nových technických sítí a všech změn na stávajících sítích stavbou vyvolaných (přeložky apod.), úprav komunikací apod.
 9. kopii územního rozhodnutí, případně stavebního povolení s vyznačenou doložkou nabytí právní moci, územní souhlas nebo ohlášení stavby, pokud je ho k realizaci stavby zapotřebí

 1. Žádost se podává orgánu města nejpozději 30 dnů před požadovaným zahájením užívání veřejného prostranství.

 

Článek 6
Souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce

(1) Orgán města vydává souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce v případech, kdy je město účastníkem řízení podle zvláštních předpisů a dále kdy jedná jako vlastník těchto prostranství.

(2) Orgán města nevydá souhlas k záboru veřejného prostranství pro účely výkopových prací:

 1. nebyla-li plánovaná stavba zahrnuta do aktuálního ročního koordinačního harmonogramu dle čl. 4 této vyhlášky
 2. má-li být plánovaná stavba provedena v jiném termínu zahájení, v jiné době trvání, v jiném rozsahu nebo s jinými podmínkami, než stanoví aktuální roční koordinační harmonogram


(3) Jedno písemné vyhotovení souhlasu k záboru veřejného prostranství obdrží příslušný správní úřad, který vede řízení podle zvláštního právního předpisu.

(4) Souhlas k záboru veřejného prostranství nenahrazuje rozhodnutí vydávaná v přenesené působnosti.10


Článek 7

Závěrečná a zrušovací ustanovení

 1. Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 39/2005, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 


 
 
 
 

 
 
 
 
Roman Onderka, v. r.
primátor města Brna

 
 
 
 
 
 
MUDr. Daniel Rychnovský, v. r.
1. náměstek primátora města Brna