Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

 
 

USNESENÍ


 
Zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z6/020
konaného dne 11. prosince 2012

 
 
 

Program 11. 12. 2012

 

1.

Technický bod

2.

Dotazy, připomínky a podněty občanů

4.

Představení nově jmenovaného ředitele - informace

5.

Udělení Ceny města Brna pro rok 2012 - ZM6/2000

6.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna - ZM6/1921

7.

Pojmenování nově vznikající ulice a pojmenování prodloužení stávajících ulic, vše na území města Brna - ZM6/2011

8.

Výše náhrady ušlého výdělku členům ZMB, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni - ZM6/1941

9.

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2013 - ZM6/2013

10.

Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) - ZM6/1933

11.

Snížení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a. s. - vzetím akcií z oběhu - ZM6/1939

12.

Žádost městské části Brno-Královo Pole o zajištění finanční spoluúčasti města v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů - rozpočtové opatření - ZM6/1935

13.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru vnitřních věcí MMB - ZM6/2012

14.

Rozpočtová opatření v souvislosti s nákupem licencí Microsoft - přesun z provozních do kapitálových výdajů v rámci Odboru městské informatiky MMB a k využití v roce 2013 - ZM6/1949

15.

Přesun a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - prosinec 2012 - rozpočtové opatření - ZM6/1932

16.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - změna celkových nákladů, rozpočtové opatření - ZM6/1936

17.

"Terminál IDS Chrlice, nádraží" - rozpočtové opatření - ZM6/2017

18.

Poskytnutí investičního transferu na přesun a technické zhodnocení sběrného střediska odpadů Zemanova - rozpočtové opatření - ZM6/1924

19.

Převod příjmů z veřejných zakázek v rámci projektu "Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji" do Fondu rezerv a rozvoje, rozpočtové opatření - ZM6/1923

20.

Rozpočtové opatření - úprava příjmů za pronájem nebytových prostor a úprava neinvestičního příspěvku p. o. Lázně města Brna, Rašínova 12 na rok 2012 - ZM6/1934

21.

Rozpočtové opatření v ORJ 7400 - odvod z investičního fondu a navýšení neinvestičního příspěvku Lázním města Brna, příspěvkové organizaci - ZM6/1945

22.

Poskytnutí neinvestičních a investičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu - rozpočtové opatření - ZM6/1943

23.

Navýšení neinvestičního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na nákup knihovního fondu - rozpočtové opatření - ZM6/1956

24.

Změny výše neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2012 - rozpočtová opatření - ZM6/1992

25.

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Armádě spásy v ČR a Diecézní charitě Brno, rozpočtové opatření - ZM6/1922

26.

Smlouva o poskytnutí investiční dotace mezi statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a. s., rozpočtové opatření ORJ 4200 Odbor životního prostředí MMB - realizace projektu "Zajištění základních hygienických podmínek vybraných sběrných středisek odpadů" - ZM6/1928

27.

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace - ZM6/1950

28.

Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Lázní města Brna, příspěvkové organizace - ZM6/1944

29.

Změna seznamů bytových domů prodávaných dle Pravidel prodeje - ZM6/2006

30.

Prodej nemovitostí - bytový dům Antonínská 24 včetně pozemku - ZM6/2003

31.

Prodej nemovitostí - bytový dům Dobrovského 3 včetně pozemku - ZM6/2002

33.

Prodej nemovitostí - domovní celek Hromádkova 17, 19, 21 včetně pozemků - ZM6/2001

34.

Prodej nemovitostí - domovní celek Kamenná 4a, 6 včetně pozemků - ZM6/1998

35.

Prodej nemovitostí - bytový dům Labská 1 bez pozemků - ZM6/1985

36.

Prodej nemovitostí - domovní celek Svážná 10, 12, 14, 16 včetně pozemků - ZM6/1997

37.

Prodej nemovitostí - bytový dům Vltavská 17 včetně pozemků - ZM6/2004

39.

Prodej nemovitostí - bytový dům Výstavní 15 včetně pozemku - ZM6/1981

40.

Prodej nemovitostí - bytový dům Dolnopolní 105 včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky - ZM6/1991

41.

Záměr prodeje bytového domu Antonína Slavíka 9 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/1989

42.

Záměr prodeje bytového domu Brožíkova 14 včetně pozemku
Stanovení ceny - ZM6/1980

43.

Záměr prodeje bytového domu Brožíkova 17 včetně pozemku
Stanovení ceny - ZM6/1988

44.

Záměr prodeje bytového domu Fišova 22/Martínkova 1 včetně pozemku
Stanovení ceny - ZM6/1987

45.

Záměr prodeje bytového domu Helfertova 3 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/1996

46.

Záměr prodeje bytového domu Helfertova 5 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/1995

47.

Záměr prodeje bytového domu Helfertova 37/Jugoslávská 40 včetně pozemku
Stanovení ceny - ZM6/1986

48.

Záměr prodeje bytového domu Jugoslávská 30/Sýpka 1 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/1994

49.

Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 19/Babičkova 2 včetně pozemku
Stanovení ceny - ZM6/1993

50.

Záměr prodeje bytového domu Tišnovská 111 bez pozemků
Stanovení ceny - ZM6/1990

51.

Prodej pozemku p. č. 5489 v k. ú. Bystrc - ZM6/1963

52.

Prodej pozemku p. č. 2399 v k. ú. Starý Lískovec - ZM6/1966

53.

Prodej pozemku p. č. 1521/25 v k. ú. Maloměřice v ul. Dolnopolní - ZM6/1973

54.

Prodej pozemků p. č. 2119/42 a p. č. 2119/62 v k. ú. Maloměřice při ul. Zimní - ZM6/1977

55.

Prodej pozemků p. č. 6414/1 a p. č. 6414/3, oba v k. ú. Bystrc - ZM6/2009

56.

Prodej pozemků p. č. 1211/5, 1211/6 v k. ú. Slatina - ZM6/1979

57.

Prodej pozemků p. č. 2828/4, 2828/5 a 2828/210 v k. ú. Černovice - ZM6/1974

58.

Prodej pozemků p. č. 308/16, 308/19, směna pozemku p. č. 308/17 za pozemek p. č. 308/20, vše v k. ú. Dvorska - ZM6/1975

59.

Prodej části  pozemku p. č. 5377/3 zahrada o výměře 244 m2 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/2019

60.

Prodej nemovitostí v k. ú. Jinačovice do vlastnictví společnosti Lesy města Brna, a. s. - ZM6/1938

61.

Prodej spoluvlastnického podílu statutárního města Brna na nemovitostech - areál Šumavská 31, 33 v k. ú. Veveří - ZM6/2008

62.

Prodej id. 3/8 nemovitostí: objektu bydlení Klecandova 6 s pozemky p. č. 1177 a p. č. 1178 v k. ú. Černá Pole - změna usnesení - ZM6/2018

63.

Zrušení usnesení ZMB č. Z5/030, bod č. 64 - "Prodej pozemku p. č. 1203/3 v k. ú. Maloměřice v ul. Švábenského" - ZM6/1976

64.

Zrušení usnesení ZMB č. Z5/038, bod č. 58 - "Prodej jednotek vymezených v budově Podpěrova č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů - majetkoprávní vypořádání se společnostmi Marka, spol. s r. o., a MARKA real, s. r. o." a rozpočtové opatření - ZM6/1978

65.

Nabytí pozemku p. č. 502/17 v k. ú. Slatina - ZM6/1942

66.

Nabytí pozemku p. č. 436/17, k. ú. Mokrá Hora - ZM6/1948

67.

Nabytí objektu garáže bez čp/če na pozemcích p. č. 1580/4 a p. č. 1580/14, oba v k. ú. Bystrc a pozemku p. č. 1580/4 v k. ú. Bystrc - z vlastnictví ČR - Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci - ZM6/2016

68.

Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2768/1 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/2005

69.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 9353/8 a p. č. 9353/54 k. ú. Líšeň z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - ZM6/1951

70.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bohunice z majetku ČR - Pozemkový fond ČR - ZM6/1961

71.

Bezúplatné nabytí podzemního objektu na pozemku p. č. 5301 v k. ú. Komín z vlatnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Brna - ZM6/1952

72.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2531/143 v k. ú. Bosonohy z majetku ČR - Pozemkový fond ČR - změna usnesení - ZM6/1968

74.

Směna spoluvlastnických podílů statutárního města Brna na pozemcích v k. ú. Trnitá při ulici Zvonařka - ZM6/1972

75.

Směna nemovitostí v k. ú. Pisárky se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - ZM6/1999

76.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 403/2, 1300/13 v k. ú. Královo Pole - ZM6/1967

77.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 31/7, 203/14, 203/17, 397/20, 401/11, 401/12, 401/13, 401/14, 401/15, 401/16, 401/17, 401/18, 401/19, 401/20, 401/21, 401/22, 401/23, 401/24, 401/25, 401/27, 401/28, 401/29, 401/30, 401/31, 401/32, 401/33, 203/11, 203/12, 203/13, 203/15, 394/3, 401/10, 401/26, 31/5, 31/6, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 203/2, 203/7, 203/9, 392/1, 392/2, 394/1, 394/2, 396/2, 397/22, 397/24, 398/2, 398/3, 399/3, 399/4, 401/35, 52/1, 52/2, 401/7, 5644/2, 5365/30, 5365/32 v k. ú. Královo Pole - ZM6/1964

78.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 37/2, 40/2, 41/2, 48/2, 50/2, 52/2, 72/2, 74/2, 76/2, 78/2, 87/2, 89/2, 91/2, 93/2, 95/3, 95/5, 95/6, 95/8 v k. ú. Sadová - ZM6/1969

79.

Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 1142/21, 6261/21 v k. ú. Bystrc - ZM6/1962

80.

Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 2480/4, 1142/138, 1411/3, 1428/1, 1938/1, 6261/22, 7226/1, 7366/44, 7366/45, 7366/51, 7698, 2093/109, 2093/138, 2338/3, 2338/4, 2339/3, 2339/15, 2480/87, 2480/88, 2483/65, 6991/1, 6991/3, 7959/3, 2480/84, 6426 v k. ú. Bystrc - ZM6/1970

81.

Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 2334/5, 2334/7, 2340/3, 2340/4 v k. ú. Bystrc - ZM6/2010

82.

Svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemků p. č. 4244, p. č. 4245, p. č. 4246, p. č. 4247, p. č. 4248, p. č. 4249, p. č. 4250, p. č. 4251 a p. č. 4252 v k. ú. Chrlice - ZM6/2014

83.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany pozemků p. č. 1583, p. č. 1589 a p. č. 1590 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM6/1958

84.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany pozemků p. č. 317, p. č. 318, p. č. 319, p. č. 320/1, p. č. 332/1, p. č. 334/1 a p. č. 334/3 v k. ú. Dvorska - ZM6/1959

85.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p. č. 3682/3, k. ú. Královo Pole - ZM6/1983

86.

Svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků: p. č. 6524, 3575, 3649/1, 3653, 3658, vše k. ú. Židenice - ZM6/1984

87.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 513/2 zahrada, k. ú. Stránice - ZM6/1982

88.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Černovice, budovy Charbulova č. or. 84 č. p. 108 a pozemku p. č. 638/1 v k. ú. Černovice a doplnění omezujících podmínek pro nakládání se svěřeným majetkem, nebytový prostor v budově Charbulova č. or. 86 č. p. 1229 v k. ú. Černovice - ZM6/2015

89.

Dispozice s pozemky p. č. 7513/1 a p. č. 7561/2 v k. ú. Bystrc a částí pozemku p. č. 3278/18 v k. ú. Líšeň - ZM6/2007

90.

Zpráva ve věci problematiky ust. § 1 odst. 1,2 zák. č. 172/1991 Sb., včetně související problematiky (soudní spory o určení vlastnictví ČR, soudní spory o vrácení kupních cen z odprodejů pozemků SBD DRUŽBA) a další možný postup v souvislosti se soudními výklady ust. § 1 zák. č. 172/1991 Sb. - ZM6/2020

91.

Zařazení světelného signalizačního zařízení, vybudovaného v rámci novostavby "Prodejna potravin LIDL při ul. Hněvkovského", do majetku statutárního města Brna na základě vydržení - ZM6/1947

92.

"Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno". Odůvodnění veřejné zakázky - ZM6/1917

93.

Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - ZM6/1917

94.

Protokol č. 45 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - ZM6/1937

95.

Nový Územní plán města Brna - Návrh Pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu města Brna - ZM6/1955

96.

Strategie pro Brno - aktualizace analytické části 2012 - ZM6/1953

97.

Indikátorová soustava Strategie pro Brno - vyhodnocení výsledků měření - ZM6/1954

98.

Projekt CIVITAS CAPITAL - účast na projektu - ZM6/1929

99.

Projekt TROLLEY - změna v projektu - ZM6/1925

100.

Projekt Digitalizace archivu města Brna - rozhodnutí o poskytnutí dotace, zrušení usnesení - ZM6/1930

101.

Projekty IPRM IOP - změny v rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/1927

102.

Projekt Revitalizace městských parků, II. etapa - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/1926

103.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Kreativní centrum Brno" - dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - ZM6/1940

104.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu kofinancování evropských projektů v rámci IPRM Brna uzavřené se společností IQ Roma servis, o. s. - ZM6/1931

105.

Prodej objektu Táborská č. or. 114, č. p. 223 a pozemku p. č. 1965 v k. ú. Židenice - ZM6/1957

106.

Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě se společností ESPYRA, a. s. - "Administrativně bytový komplex Sochorova II - ZM6/1960

107.

Svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p. č. 1022/6, p. č. 1023/4, p. č. 1023/5, p. č. 1023/6, p. č. 1023/7, p. č. 1023/8 a p. č. 1023/9 v k. ú. Obřany - ZM6/1965

108.

Svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemku p. č. 2106 v k. ú. Kohoutovice - ZM6/1971

109.

"Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - smlouva o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM6/2022

3.

Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB
(dle ust. § 82, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění)

 

Jednání 11. 12. 2012

 

1.

Technický bod

ZMB schvaluje ověřovatele zápisu:
Jiří Sedláček, doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D.

ZMB schvaluje program zasedání ZMB č. Z6/020 předložený RMB, ve znění změn.

 

4.

Představení nově jmenovaného ředitele - informace

ZMB bere na vědomí (bez hlasování), že se představenstvo rozhodlo ustanovit na svém zasedání dne 30. 10. 2012
Mgr. Michala Tomáška

na pozici ředitele společnosti Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s.,
s účinností od 1. 11. 2012.

 

5.

Udělení Ceny města Brna pro rok 2012 - ZM6/2000

ZMB uděluje v souladu s 1. článkem Pravidel pro udílení Ceny města Brna Cenu města Brna pro rok 2012 v jednotlivých oblastech následovně:

v oblasti technický pokrok: prof. Ing. Radimíru Vrbovi, CSc.
v oblasti přírodní vědy: Ing. Radanu Květovi, CSc.
v oblasti společenské vědy: prof. PhDr. Ivu Možnému, CSc.
v oblasti architektura a urbanismus: Ing. arch. Miroslavu Spurnému
v oblasti užité umění: Jiřímu Drlíkovi
v oblasti výtvarné umění: Zdeně Höhmové
v oblasti hudba: Mgr. Janu Slabákovi
v oblasti literární činnost: PhDr. Viktoru Kudělkovi
v oblasti dramatické umění: doc. Mgr. Janě Hlaváčkové
v oblasti sport: Jindřichu a Janovi Pospíšilovým
v oblasti žurnalistika a publicistika: Josefu Koláčkovi
v oblasti výchova a vzdělávání: prof. RNDr. Eduardu Schmidtovi, CSc.
v oblasti mezinárodní spolupráce města Brna: Ryszardu Grobelnemu

 

6.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna - ZM6/1921

ZMB schvaluje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna, která tvoří přílohu č. 1 těchto usnesení.

 

7.

Pojmenování nově vznikající ulice a pojmenování prodloužení stávajících ulic, vše na území města Brna - ZM6/2011

ZMB schvaluje
- pojmenování nové ulice v k. ú. Starý Lískovec názvem "Pod Školou"
- pojmenování prodloužení stávající ulice Nad Pisárkami v k. ú. Kohoutovice, Pisárky a Bosonohy názvem "Nad Pisárkami"
- pojmenování prodloužení stávající ulice Kovařovicova názvem "Kovařovicova" a pojmenování prodloužení stávající ulice Sochorova názvem "Sochorova", obě v k. ú. Žabovřesky.
Situační plánky tvoří přílohu č. 2 těchto usnesení.

 
 
 
 
 

8.

Výše náhrady ušlého výdělku členům ZMB, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni - ZM6/1941

ZMB schvaluje výši náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena ZMB pro rok 2013 s účinností od 1. 1. 2013 ve výši uvedené v příloze č. 3 těchto usnesení. Příloha je uložena na Personálním oddělení MMB.


 

9.

Rozpočet statutárního města Brna na rok 2013 - ZM6/2013

A. ZMB bere na vědomí návrh bilance zdrojů a výdajů statutárního města Brna na rok 2013:
- zdroje .............................................................................................. 10.787,3 mil. Kč
v tom: - příjmy ................................................................................ 10.228,5 mil. Kč
- financování ........................................................................ 558,8 mil. Kč
- výdaje ............................................................................................... 10.787,3 mil. Kč

 
B. ZMB schvaluje rozpočet města Brna na rok 2013:
- zdroje ............................................................................................... 9.668,7 mil. Kč
v tom: - příjmy ................................................................................. 9.304,4 mil. Kč
- financování ......................................................................... 364,3 mil. Kč
- výdaje .............................................................................................. 9.668,7 mil. Kč
v tom: - provozní výdaje .................................................................. 7.675,1 mil. Kč
- kapitálové výdaje ................................................................ 1.993,6 mil. Kč
- rozpočet účelových fondů a veřejné sbírky Městské policie Brno,
- finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím a společnostem, v nichž město drží majetkový podíl,
- plán nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města - Jídelny MMB.
Obsah bodu B. tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení.

C. ZMB stanoví závazné ukazatele rozpočtu města Brna na rok 2013 dle § 12 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:

 1. celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby,
 2. celkový objem provozních výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby - z toho platy a ostatní platby za provedenou práci,
 3. celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby,
 4. celkový objem financování v členění dle položek rozpočtové skladby,
 5. finanční vztah k právnickým osobám zřízeným nebo založeným městem,
 6. finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města,
 7. celkový objem transferů městským částem,
 8. celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů a veřejné sbírky Městské policie Brno.
 9. Obsah bodu C tvoří přílohu č. 4 těchto usnesení.

  D. ZMB pověřuje RMB, ve smyslu § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2013 v tomto rozsahu:

  1. v rámci aktuálního ročního objemu rozpočtu správců rozpočtových prostředků města:
   1. přesuny provozních výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce, a to kumulativně do částky 5 mil. Kč za rok (vyjma závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem města Brna), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu provozních výdajů, které provede ORF MMB na návrh správců:
  • kumulativně do výše 1 mil. Kč na správce a rok formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby, či jmenovitých náplní vybraných položek, tzv. ORG (vyjma závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem města Brna a výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů),
  • označením výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU a souvisejících výdajů účelovým znakem, nástrojem a zdrojem financování (ÚZ),
   1. převody kapitálových výdajů - jednotlivých investičních akcí, tzv. ORG - v rámci paragrafu rozpočtové skladby (vyjma závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem města Brna), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu kapitálových výdajů, které provede ORF MMB na návrh správců:
  • formou přesunů mezi položkami rozpočtové skladby v rámci konkrétní investiční akce, tzv. ORG (vyjma závazných ukazatelů stanovených Zastupitelstvem města Brna a výdajů hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů),
  • označením výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU a souvisejících výdajů účelovým znakem, nástrojem a zdrojem financování (ÚZ),

  1. nad rámec aktuálního ročního objemu rozpočtu správců rozpočtových prostředků města na účelově přijaté transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů.


E.
***
ZMB ukládá RMB zabezpečit prostřednictvím ORF MMB rozpis rozpočtu města Brna na rok 2013 podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné rozpočtové skladby, účelových znaků, nástrojů a zdrojů financování (ÚZ), jmenovitých náplní vybraných položek provozních výdajů a konkrétních investičních akcí (ORG).
***
úkol č.: [Z6/020/09/01]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2013-01-09]

 
***
ZMB ukládá RMB předložit Zastupitelstvu města Brna k projednání souhrnný rozpočet statutárního města Brna na rok 2013 v členění na rozpočet města a rozpočty městských částí schválené jejich zastupitelstvy.
***
úkol č.: [Z6/020/09/02]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2013-04-09]

***
ZMB ukládá RMB předkládat Zastupitelstvu města Brna současně s projednáváním zprávy o rozpočtovém hospodaření statutárního města Brna rozpočtová opatření schválená RMB na základě pověření dle bodu D.
Termín: vždy po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí, ve zprávě o výsledcích rozpočtového hospodaření statutárního města Brna.
***
úkol č.: [Z6/020/09/03]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [viz usnesení]

***
ZMB ukládá RMB předložit Zastupitelstvu města Brna vyrovnané finanční plány příspěvkových organizací zřízených městem, které respektují schválený rozpočet města na rok 2013.
***
úkol č.: [Z6/020/09/04]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2013-04-09]

 

10.

Výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) - ZM6/1933

ZMB bere na vědomí výsledky analýzy úvěrové spolehlivosti statutárního města Brna (rating) provedené agenturami Standard & Poor's (A+) a Moody's Investors Service (A2).

 

11.

Snížení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a. s. - vzetím akcií z oběhu - ZM6/1939

ZMB schvaluje návrh představenstva a dozorčí rady společnosti STAREZ - SPORT, a. s., IČ: 26932211, se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu úhrady ztráty a převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty o částku 133.000.000,- Kč takto:

 1. důvodem snížení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a. s., je úhrada ztráty a převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, a to tak, že částka 117.180.873,49 Kč bude použita na úhradu ztráty společnosti a částka 15.819.126,- Kč bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 133.000.000,- Kč, z částky 994.112.430,- Kč na částku 861.112.430,- Kč;
 2. ke snížení základního kapitálu společnosti STAREZ - SPORT, a. s., dojde vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu a jejich zničením, kdy by z oběhu měl být vzat 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 133.000.000,- Kč. Lhůta pro předložení listinných akcií vzatých z oběhu společnosti ke zničení se stanovuje v termínu do 14 dnů po provedení zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku.


 

12.

Žádost městské části Brno-Královo Pole o zajištění finanční spoluúčasti města v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů - rozpočtové opatření - ZM6/1935

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 5 těchto usnesení, za účelem částečného pokrytí povinné finanční spoluúčasti MČ Brno-Královo Pole v souvislosti s přijetím neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 300 tis. Kč na provoz Jednotky sboru dobrovolných hasičů městské části Brno-Královo Pole, s čerpáním, dle podmínek přijaté dotace, do 30. 4. 2013.


 

13.

Rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků v rámci Odboru vnitřních věcí MMB - ZM6/2012

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 6 těchto usnesení, z důvodu přesunu finančních prostředků v rámci provozních a kapitálových výdajů Odboru vnitřních věcí MMB na nákup fotoaparátu pro potřeby MMB.


 

14.

Rozpočtová opatření v souvislosti s nákupem licencí Microsoft - přesun z provozních do kapitálových výdajů v rámci Odboru městské informatiky MMB a k využití v roce 2013 - ZM6/1949

ZMB schvaluje rozpočtová opatření dle tabulky, v souvislosti s nákupem licencí Microsoft v roce 2013, která tvoří přílohu č. 7 těchto usnesení.


 

15.

Přesun a zapojení finančních prostředků z Fondu kofinancování evropských projektů - prosinec 2012 - rozpočtové opatření - ZM6/1932

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 8 těchto usnesení, za účelem zapojení a přesunu v rámci kapitálových a provozních výdajů Fondu kofinancování evropských projektů.

 
 
 
 

16.

Projekty financované z Fondu kofinancování evropských projektů - změna celkových nákladů, rozpočtové opatření - ZM6/1936


ZMB schvaluje

 • zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu ORG 5073 "Rekonstrukce bytového domu Bratislavská 60" z 20.000 tis. Kč na 29.000 tis. Kč,

 • zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu ORG 5072 "Rekonstrukce bytového domu Bratislavská 36a" z 22.000 tis. Kč na 32.000 tis. Kč,

 • snížení celkových rozpočtových nákladů projektu ORG 5057 "Areál volného času při ulici Mírová u pramene sv. Floriána" z 8.777 tis. Kč na 6.922 tis. Kč,

 • zařazení projektu ORG 2884 "Cyklistická stezka při ulici Mírová" s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 1.855 tis. Kč a dobou realizace 2012 do rozpočtu kapitálových výdajů města Brna,

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 9 těchto usnesení, za účelem zapojení Fondu kofinancování evropských projektů.

 

17.

"Terminál IDS Chrlice, nádraží" - rozpočtové opatření - ZM6/2017

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu zapojení finanční spoluúčasti MČ Brno-Chrlice na investiční akci ORG 2908 "Terminál IDS Chrlice, nádraží," která tvoří přílohu č. 10 těchto usnesení.

 

18.

Poskytnutí investičního transferu na přesun a technické zhodnocení sběrného střediska odpadů Zemanova - rozpočtové opatření - ZM6/1924

ZMB schvaluje

 • poskytnutí investičního transferu městské části Brno-Slatina v celkové výši 2.000 tis Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2012 na přesun a technické zhodnocení sběrného střediska odpadů Zemanova s tím, že MČ Brno-Slatina vyúčtuje tyto prostředky v termínu do 30. 11. 2013;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 11 těchto usnesení, z důvodu zajištění finančního plnění.

 

19.

Převod příjmů z veřejných zakázek v rámci projektu "Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji" do Fondu rezerv a rozvoje, rozpočtové opatření - ZM6/1923

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 12 těchto usnesení, z důvodu převodu finančních prostředků z veřejných zakázek v rámci projektu

 
"Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji" do Fondu rezerv a rozvoje k využití v následujících letech.


 

20.

Rozpočtové opatření - úprava příjmů za pronájem nebytových prostor a úprava neinvestičního příspěvku p. o. Lázně města Brna, Rašínova 12 na rok 2012 - ZM6/1934

ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu změny výše příjmů v roce 2012 za pronájem nebytových prostor v objektu p. o. Lázně města Brna, Rašínova 12 hrazených na účet statutárního města Brna. Tabulka tvoří přílohu č. 13 těchto usnesení.


 

21.

Rozpočtové opatření v ORJ 7400 - odvod z investičního fondu a navýšení neinvestičního příspěvku Lázním města Brna, příspěvkové organizaci - ZM6/1945

1. ZMB schvaluje

 • odvod finančních prostředků ve výši 665 tis. Kč z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele a navýšení neinvestičního příspěvku Lázním města Brna, příspěvkové organizaci, z důvodu pokrytí provozních nákladů při pokračující správě objektů Nádražní 16 a Ponávka 3 a;

 • rozpočtové opatření dle tabulky z důvodu pokrytí provozních nákladů při pokračující správě objektů Nádražní 16 a Ponávka 3a.

Tabulka tvoří přílohu č. 14 těchto usnesení.


22.

Poskytnutí neinvestičních a investičních dotací pro oblast tělovýchovy a sportu - rozpočtové opatření - ZM6/1943

1. ZMB schvaluje

 1. poskytnutí neinvestičních dotací občanským sdružením ve výši 130.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2012, OŠMT, § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost, pol. 5222 - neinvestiční transfery občanským sdružením, ve j.n: Dotace do sportu (granty), dle tabulky "1. Neinvestiční dotace občanským sdružením pro oblast tělovýchovy a sportu", která tvoří přílohu č. 15a těchto usnesení;
 2. poskytnutí investičních dotací občanským sdružením ve výši 1.271.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2012, OŠMT MMB, § 3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol. 6322 - investiční transfery občanským sdružením, dle tabulky "3. Investiční dotace občanským sdružením pro oblast tělovýchovy a sportu, která tvoří přílohu č. 15b těchto usnesení;
 3. poskytnutí investiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu - právnické osobě ve výši 1.250.000,- Kč z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2012, OŠMT MMB, § 3419 ostatní tělovýchovná činnost, pol. 6313 - investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám, dle tabulky "4. Investiční dotace nefinančnímu podnikatelskému subjektu pro oblast tělovýchovy a sportu, která tvoří přílohu č. 15c těchto usnesení;
 4. rozpočtové opatření dle tabulky, z důvodu poskytnutí neinvestičních a investičních dotací, která tvoří přílohu č. 15d těchto usnesení;
 5. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu a) usnesení, za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 15e těchto usnesení;
 6. uzavření smluv o poskytnutí investičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna dle bodu b) a c) usnesení, za podmínek pro uzavření smluv o poskytnutí investičních dotací z rozpočtu statutárního města Brna, které tvoří přílohu č. 15f těchto usnesení.


2. ZMB pověřuje vedoucího OŠMT MMB podpisem smluv o poskytnutí dotace.


 

23.

Navýšení neinvestičního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, na nákup knihovního fondu - rozpočtové opatření - ZM6/1956

ZMB schvaluje

 • zvýšení neinvestičního příspěvku Knihovně Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizaci, o 350 tis. Kč na nákup knihovního fondu;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 16 těchto usnesení.


 

24.

Změny výše neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím v působnosti Odboru kultury MMB z rozpočtu zřizovatele v roce 2012 - rozpočtová opatření - ZM6/1992

ZMB schvaluje
1) zvýšení nařízeného odvodu z investičního fondu, z důvodu přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů majetku u příspěvkové organizace:
- Dům umění města Brna o částku 14 tis. Kč;

2) snížení nařízeného odvodu z investičního fondu, z důvodu přehodnocení plánovaného objemu majetku a změny výše odpisů majetku, případně úspory v čerpání plánovaných provozních prostředků, a to u příspěvkových organizací:
- Národní divadlo Brno o částku 455 tis. Kč;
- Městské divadlo Brno o částku 194 tis. Kč;
- Filharmonie Brno o částku 500 tis. Kč;
- Knihovna Jiřího Mahena v Brně o částku 525 tis. Kč;
- Muzeum města Brna o částku 500 tis. Kč;
- Hvězdárna a planetárium Brno o částku 950 tis. Kč;

 
 
3) změny ve výši plnění příjmů statutárního města Brna z ostatních nemovitostí, z důvodu aktualizace nájemních smluv u příspěvkových organizací:
- Centrum experimentálního divadla zvýšení o částku 2 tis. Kč;
- Knihovna Jiřího Mahena v Brně zvýšení o částku 123 tis. Kč;
- Muzeum města Brna zvýšení o částku 23 tis. Kč;
- Dům umění města Brna zvýšení o částku 129 tis. Kč;
- Národní divadlo Brno snížení o částku 714 tis. Kč;

4) změny výše neinvestičních příspěvků, z důvodu změn nařízeného odvodu z investičních fondů a změn ve výši plnění příjmů statutárního města Brna z ostatních nemovitostí, a to u příspěvkových organizací:
- Národní divadlo Brno snížení o částku 1.169 tis. Kč
- Centrum experimentálního divadla zvýšení o částku 2 tis. Kč
- Městské divadlo Brno snížení o částku 194 tis. Kč
- Filharmonie Brno snížení o částku 500 tis. Kč
- Knihovna Jiřího Mahena v Brně snížení o částku 402 tis. Kč
- Muzeum města Brna snížení o částku 477 tis. Kč
- Dům umění města Brna zvýšení o částku 143 tis. Kč
- Hvězdárna a planetárium Brno snížení o částku 950 tis. Kč

5) přesun části rozpočtových příjmů z pronájmů ostatních nemovitostí Odboru kultury MMB do zdanitelných ekonomických činností statutárního města Brna u Muzea města Brna ve výši 41 tis. Kč;

6) zvýšení neinvestičních příspěvků, z důvodu úhrady sankcí z nájemních smluv v objektech předaných příspěvkovým organizacím k hospodaření, a to u příspěvkových organizací:
- Národní divadlo Brno o částku 46 tis. Kč
- Centrum experimentálního divadla o částku 1 tis. Kč
- Městské divadlo Brno o částku 86 tis. Kč
- Filharmonie Brno o částku 12 tis. Kč
- Knihovna Jiřího Mahena v Brně o částku 2 tis. Kč
- Dům umění města Brna o částku 12 tis. Kč

7) rozpočtová opatření dle tabulek č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, které tvoří přílohu č. 17 těchto usnesení.


 

25.

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Armádě spásy v ČR a Diecézní charitě Brno, rozpočtové opatření - ZM6/1922

1. ZMB schvaluje

 • poskytnutí neinvestiční dotace Armádě spásy v ČR, občanskému sdružení, IČ 40613411 ve výši 60 tis. Kč a Diecézní charitě Brno, církevní právnické osobě, IČ 44990260 ve výši 60 tis. Kč na zajištění zimního provozu nočního krizového centra;


 
 
 

 • uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2012 s Armádou spásy v ČR, občanským sdružením ve výši 60 tis. Kč a Diecézní charitou Brno - Oblastní charitou Brno, církevní právnickou osobou ve výši 60 tis. Kč, která tvoří přílohu č. 18a těchto usnesení;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 18b těchto usnesení za účelem poskytnutí neinvestičních dotací Armádě spásy v ČR a Diecézní charitě Brno.


2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru sociální péče Magistrátu města Brna podpisem těchto smluv.

 

26.

Smlouva o poskytnutí investiční dotace mezi statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a. s., rozpočtové opatření ORJ 4200 Odbor životního prostředí MMB - realizace projektu "Zajištění základních hygienických podmínek vybraných sběrných středisek odpadů" - ZM6/1928

ZMB schvaluje

 • smlouvu o poskytnutí investiční dotace na práce spojené s realizací projektu "Zajištění základních hygienických podmínek vybraných sběrných středisek odpadů" mezi statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a. s., která tvoří přílohu č. 19a těchto usnesení;

 • rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 19b těchto usnesení, z důvodu zajištění finančního plnění smlouvy o poskytnutí investiční dotace mezi statutárním městem Brnem a společností SAKO Brno, a. s., - realizace projektu "Zajištění základních hygienických podmínek vybraných sběrných středisek odpadů".


 

27.

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace - ZM6/1950

ZMB schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 20 těchto usnesení.


 

28.

Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Lázní města Brna, příspěvkové organizace - ZM6/1944

ZMB schvaluje
1) odejmutí nemovitého majetku předaného k hospodaření Lázním města Brna, příspěvkové organizaci ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a to:
- budovy Nádražní, č. or. 16, č. pop. 203 na pozemcích p. č. 1246 a 1160/9
- pozemku p. č. 1246 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 351 m²

- pozemku p. č. 1160/9 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 14 m²

vše k. ú. Staré Brno k datu nabytí právních účinků vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí;

2. dodatek č. 6 ke zřizovací listině Lázní města Brna, příspěvkové organizace, který tvoří přílohu č. 21 těchto usnesení.

 

29.

Změna seznamů bytových domů prodávaných dle Pravidel prodeje - ZM6/2006

I. ZMB schvaluje změnu seznamů bytových domů, schválených na Z3/033. zasedání ZMB, konaném od 11. 12. 2001, ve znění pozdějších změn, tak, že

1) přeřazuje následující domy ze seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let, do seznamu domů, které budou připravovány k prodeji:

a) Gorazdova 7, Nové Sady 32, Údolní 52, Veveří 51, v MČ Brno-střed

b) Bendlova 27, Cejl 84a, Černopolní 37, Erbenova 12, Erbenova 14, Merhautova 10, Merhautova 89, Merhautova 102, Provazníkova 13, Tišnovská 118, Zemědělská 28 , Zemědělská 34 a Zemědělská 14 - s podmínkou oddělení z domovního celku Durďákova 55, Zemědělská 12, 14 v MČ Brno-sever

c) domovní celek Purkyňova 1, 3, 5, 7 v MČ Brno-Královo Pole

d) domy Kounicova63/Nerudova 14, Kamenná 25, Pellicova 1 a v MČ Brno-střed

2) přeřazuje dům Merhautova 143 v MČ Brno-sever ze seznamu domů, které budou připravovány k prodeji, do seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let, a to jako součást domovního celku Merhautova 141, 143, 145.

II. ZMB neschvaluje přeřazení následujících domů ze seznamu domů, které si statutární město Brno ponechá ve svém vlastnictví nejméně po dobu 15 let, do seznamu domů, které budou připravovány k prodeji:

a) domovní celek Pod Kaštany 12, 14, 16 v MČ Brno-Žabovřesky
b) dům Kuldova 17 v MČ Brno-Židenice
c) domy Česká 14, Masarykova 3, Moravské nám. 12, Starobrněnská 7, Francouzská 22 v MČ Brno-střed
d) domovní celek Palackého třída 130, 132, 134 v MČ Brno-Královo Pole
e) domovní celek Heleny Malířové 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14 v MČ Brno-sever.

 

30.

Prodej nemovitostí - bytový dům Antonínská 24 včetně pozemku - ZM6/2003

1. ZMB schvaluje

 • prodej nemovitostí - bytový dům Antonínská 24, č. p. 567, postavený na pozemku p. č. 1413, a pozemek p. č. 1413 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 353 m², vše v k. ú. Veveří, město Brno, městská část Brno-střed, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 22 těchto usnesení, a za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

 • zřízení zástavního práva k nemovitostem - bytovému domu Antonínská 24, č. p. 567, postavenému na pozemku p. č. 1413, a pozemku p. č. 1413 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 353 m², vše v k. ú. Veveří, město Brno, městská část Brno - střed, ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Antonínská 24.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

31.

Prodej nemovitostí - bytový dům Dobrovského 3 včetně pozemku - ZM6/2002

ZMB schvaluje prodej nemovitostí - bytový dům Dobrovského 3, č. p. 269, postavený na pozemku p. č. 1835, a pozemek p. č. 1835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 398 m² vše v k. ú. Královo Pole, město Brno, městská část Brno-Královo Pole, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 23 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

33.

Prodej nemovitostí - domovní celek Hromádkova 17, 19, 21 včetně pozemků - ZM6/2001

ZMB schvaluje

 • prodej nemovitostí - domovní celek - bytový dům Hromádkova 17, č. p. 39, postavený na pozemku p. č. 4830, bytový dům Hromádkova 19, č. p. 40, postavený na pozemku p. č. 4831, bytový dům Hromádkova 21, č. p. 41, postavený na pozemku p. č. 4832 a pozemky p. č. 4830 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 159 m², p. č. 4831 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 158 m², p. č. 4832 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 158 m², p. č. 4833 - ostatní plocha, o výměře 567 m², p. č. 4834/1 - zahrada, o v&#$06měře 871 m², p. č. 4834/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m², vše v k. ú. Židenice, město Brno, městská část Brno-Židenice, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 24 těchto usnesení;

 • zřízení zástavního práva k nemovitostem - domovnímu celku - bytovému domu Hromádkova 17, č. p. 39, postavenému na pozemku p. č. 4830, bytovému domu Hromádkova 19, č. p. 40, postavenému na pozemku p. č. 4831, bytovému domu Hromádkova 21, č. p. 41, postavenému na pozemku p. č. 4832 a pozemkům p. č. 4830 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 159 m², p. č. 4831 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 158 m², p. č. 4832 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 158 m², p. č. 4833 - ostatní plocha, o výměře 567 m², p. č. 4834/1 - zahrada, o výměře 871 m², p. č. 4834/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m², vše v k. ú. Židenice, město Brno, městská část Brno-Židenice, ve prospěch Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., Praha 3, která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí Bytovému družstvu Hromádkova 17, 19 a 21 Brno.

Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

34.

Prodej nemovitostí - domovní celek Kamenná 4a, 6 včetně pozemků - ZM6/1998

ZMB schvaluje
1) prodej nemovitostí - domovní celek - bytový dům Kamenná 4a, č. p. 175, postavený na pozemku p. č. 695, bytový dům Kamenná 6, č. p. 177, postavený na pozemku p. č. 696 a pozemky
- p. č. 695 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 244 m²
- p. č. 696 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m²

- p. č. 697/4 - ostatní plocha, o výmě&#$04e 144 m²

v k. ú. Štýřice, město Brno, městská část Brno-střed, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 25a těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení,

2) dohodu o narovnání, která tvoří přílohu č. 25b těchto usnesení, uzavřenou mezi statutárním městem Brnem, BD Kamenná 4a a 6, družstvem a xxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxx, xxxxxxx xx,

3) zřízení zástavního práva k nemovitostem - domovnímu celku - bytovému domu Kamenná 4a, č. p. 175, postavenému na pozemku p. č. 695, bytovému domu Kamenná 6, č. p. 177, postavenému na pozemku p. č. 696, a pozemkům
- p. č. 695 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 244 m²
- p. č. 696 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 342 m²

- p. č. 697/4 - ostatn&#$08 plocha, o výměře 144 m²

v k. ú. Štýřice, město Brno, městská část Brno-střed ve prospěch České spořitelny, a. s., která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí BD Kamenná 4a a 6, družstvo.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 

35.

Prodej nemovitostí - bytový dům Labská 1 bez pozemků - ZM6/1985

ZMB schvaluje prodej nemovitostí - bytový dům Labská 1, č. p. 221, postavený na pozemku p. č. 2119, k. ú. Starý Lískovec, město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 26 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví uhradí městské části Brno-Starý Lískovec zůstatkovou cenu za měřicí a regulační techniku instalovanou v domě.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 
 
 
 

36.

Prodej nemovitostí - domovní celek Svážná 10, 12, 14, 16 včetně pozemků - ZM6/1997

ZMB schvaluje prodej nemovitostí - domovní celek - bytový dům Svážná 10, č. p. 386, postavený na pozemku p. č. 2505/1, bytový dům Svážná 12, č. p. 390, postavený na pozemku p. č. 2504, bytový dům Svážná 14, č. p. 391, postavený na pozemku p.č. 2503, bytový dům Svážná 16, č. p. 389, postavený na pozemku p. č. 2502 a pozemky
- p. č. 2471/15 - ostatní plocha, o výměře 14 m²
- p. č. 2471/16 - ostatní plocha, o výměře 100 m²
- p. č. 2471/17 - ostatní plocha, o výměře 14 m²
- p. č. 2489/2 - ostatní plocha, o výměře 40 m²

- p. č. 2489/3 - ostatní plocha, o výměře 49 m²
- p. č. 2502 - zastavěná plocha nádvoří, o výměře 273 m²
- p. č. 2503 - zastavěná plocha nádvoří, o výměře 272 m²

- p. č. 2504 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 266 m²
- p. č. 2505/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 266 m²
- p. č. 2506/5 - ostatní plocha, o výměře 34 m²

- p. &#$03. 2506/6 - ostatní plocha, o výměře 49 m²
- p. č. 2507 - ostatní plocha, o výměře 51 m²
- p. č. 2508 - ostatní plocha, o výměře 45 m²

- p. č. 2509/4 - ostatní plocha, o výměře 10 m²
- p. č. 2509/5 - ostatní plocha, o výměře 10 m²
- p. č. 2509/6 - ostatní plocha, o výměře 10 m²
- p. č. 2509/7 - ostatní plocha, o výměře 10 m²

- p. č. 2510 - ostatní plocha, o v&#$06měře 72 m²
- p. č. 2511 - ostatní plocha, o výměře 74 m²
- p. č. 2512/1 - ostatní plocha,o výměře 73 m²

část pozemku p. č. 2506/1 ostatní plocha označená GP pro rozdělení pozemku č. 978-51/2011 ze dne 4. 4. 2011 jako pozemek p. č. 2506/7 - ostatní plocha o výměře 10 m², vše v k. ú. Nový Lískovec, město Brno, městská část Brno-Nový Lískovec za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 27 těchto usnesení a za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-Nový Lískovec smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

37.

Prodej nemovitostí - bytový dům Vltavská 17 včetně pozemků - ZM6/2004

ZMB schvaluje prodej nemovitostí - bytový dům Vltavská 17, č. p. 246, postavený na pozemku p. č. 2122, a pozemky
- p. č. 2122 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 362 m²

- p. č. 2249/26 - ostatní plocha, o vým&#$01ře 19 m²
- p. č. 2249/27 - ostatní plocha, o výměře 3 m²
- p. č. 2257/3 - ostatní plocha, o výměře 9 m²
- p. č. 2258/2 - ostatní plocha, o výměře 10 m²

vše v k. ú. Starý Lískovec, město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 28 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví uhradí městské části Brno-Starý Lískovec zůstatkovou cenu za měřicí a regulační techniku instalovanou v domě.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


39.

Prodej nemovitostí - bytový dům Výstavní 15 včetně pozemku - ZM6/1981

ZMB schvaluje prodej nemovitostí - bytový dům Výstavní 15, č. p. 303, postavený na pozemku p. č. 800, a pozemek
- p. č. 800 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 321 m²

k. ú. Staré Brno, město Brno, městská část Brno-střed, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 29 těchto usnesení s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-střed smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

40.

Prodej nemovitostí - bytový dům Dolnopolní 105 včetně pozemků po nepřijetí opakované nabídky - ZM6/1991

1. ZMB schvaluje prodej nemovitostí - bytový dům Dolnopolní 105, č. p. 907, postavený na pozemku p. č. 1425 a pozemky
- p. č. 1425 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 468 m²

- p. č. 1426 - ostatn&#$08 plocha, o výměře 266 m²

v k. ú. Maloměřice, město Brno, městská část Brno-Maloměřice a Obřany, za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 30 těchto usnesení.

2. ZMB schvaluje zřízení zástavního práva k nemovitostem - bytovému domu Dolnopolní 105, č. p. 907, postavenému na pozemku p. č. 1425 a pozemkům p.č. 1425 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 468 m² a p. č. 1426 ostatní plocha o výměře 266 m², v k. ú. Maloměřice, město Brno, městská část Brno-Maloměřice a Obřany, ve prospěch Československé obchodní banky, a. s., Praha 5, která poskytne úvěr na zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí V DOLNÍM POLI, bytovému družstvu.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

41.

Záměr prodeje bytového domu Antonína Slavíka 9 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/1989

I. ZMB schvaluje záměr prodeje bytového domu Antonína Slavíka 9, č. p. 1314, postaveného na pozemku p. č. 3307, a pozemků
p. č. 3307 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 567 m²
p. č. 3308 - zahrada, o výměře 517 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, dle
Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků
z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

 
II. ZMB stanoví
1) výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 9.459.709,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

2) obvyklou cenu půdních vestaveb v domě, a to:
- bytové jednotky č. 8 ve výši 5.570.000,- Kč
- bytové jednotky č. 9 ve výši 5.350.000,- Kč.


 

42.

Záměr prodeje bytového domu Brožíkova 14 včetně pozemku
Stanovení ceny - ZM6/1980

1. ZMB schvaluje záměr prodeje bytového domu Brožíkova 14, č. p. 52, postaveného na pozemku p. č. 276, a části pozemku p. č. 276, dle GP č. 994-96/2012 ze dne 24. 4. 2012 označené jako pozemek p. č. 276/1 - zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 517 m² v k. ú. Lesná, město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 12.000.000,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.


 

43.

Záměr prodeje bytového domu Brožíkova 17 včetně pozemku
Stanovení ceny - ZM6/1988

1. ZMB schvaluje záměr prodeje bytového domu Brožíkova 17, č. p. 56, postaveného na pozemku p. č. 272, a pozemku
p. č. 272 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 529 m²

v k. ú. Lesná, město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 12.000.000,- Kč s tím, že

 • kupující před podpisem kupní smlouvy o převodu vlastnictví uhradí městské části Brno-sever zůstatkovou cenu za měřicí a regulační techniku instalovanou v domě;
 • kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.


 

44.

Záměr prodeje bytového domu Fišova 22/Martínkova 1 včetně pozemku
Stanovení ceny - ZM6/1987

1. ZMB schvaluje záměr prodeje - bytového domu Fišova 22/Martínkova 1, č. p. 418, postaveného na pozemku p. č. 3492 a pozemku
p. č. 3492 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 796 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 15.745.636,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.


 

45.

Záměr prodeje bytového domu Helfertova 3 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/1996

I. ZMB schvaluje záměr prodeje bytového domu Helfertova 3, č. p. 504, postaveného na pozemku p. č. 3295 a pozemků
p. č. 3295 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 530 m²

p. č. 3296 - zahrada, o výměře 187 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

II. ZMB stanoví
1) výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 10.750.000,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

2) obvyklou cenu půdních vestaveb v domě Helfertova 3, a to:
č. bytové jednotky 10 ve výši 4.891.920,- Kč
č. bytové jednotky 11 ve výši 4.996.200,- Kč

46.

Záměr prodeje bytového domu Helfertova 5 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/1995

1. ZMB schvaluje záměr prodeje bytového domu Helfertova 5, č. p. 505, postaveného na pozemku p. č. 3293 a pozemků
p. č. 3293 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 442 m²
p. č. 3294 - zahrada, o výměře 223 m²

vše v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 11.400.000,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.


 

47.

Záměr prodeje bytového domu Helfertova 37/Jugoslávská 40 včetně pozemku
Stanovení ceny - ZM6/1986

1. ZMB schvaluje záměr prodeje bytového domu Helfertova 37/Jugoslávská 40, č. p. 532, postaveného na pozemku p. č. 2299, a pozemku
- p. č. 2299 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 532 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, MČ Brno-sever,
dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

2. ZMB stanoví

 • výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 18.344.531,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s MČ Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

 • obvyklou cenu půdních vestaveb v domě Helfertova 37/Jugoslávská 40

- č. bytové jednotky 19 - ve výši 1.282.000,- Kč,
- č. bytové jednotky 20 - ve výši 1.164.000,- Kč.

 

48.

Záměr prodeje bytového domu Jugoslávská 30/Sýpka 1 včetně pozemků
Stanovení ceny - ZM6/1994

I. ZMB schvaluje záměr prodeje bytového domu Jugoslávská 30/Sýpka 1, č. p. 1333, postaveného na pozemcích p. č. 2351/1, p. č. 2351/2, a pozemků
p. č. 2351/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 464 m²
p. č. 2351/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

II. ZMB stanoví
1) výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 13.306.214,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení;

2) obvyklou cenu půdních vestaveb v domě, a to:
- bytové jednotky č. 16 ve výši 995.500,- Kč
- bytové jednotky č. 17 ve výši 2.387.640,- Kč
- bytové jednotky č. 18 ve výši 1.149.640,- Kč
- bytové jednotky č. 19 ve výši 1.484.830,- Kč.


 

49.

Záměr prodeje bytového domu Zemědělská 19/Babičkova 2 včetně pozemku
Stanovení ceny - ZM6/1993

1. ZMB schvaluje záměr prodeje bytového domu Zemědělská 19/Babičkova 2, č. p. 90, postaveného na pozemku p. č. 303, a pozemku
p. č. 303 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 585 m²

v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob;

2. ZMB stanoví výchozí cenu těchto nemovitostí dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 11.906.642,- Kč s tím, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky městské části - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.


 

50.

Záměr prodeje bytového domu Tišnovská 111 bez pozemků
Stanovení ceny - ZM6/1990

I. ZMB schvaluje záměr prodeje - bytového domu Tišnovská 111, č.p. 1483, postaveného na pozemcích p. č. 1903/1 a p. č. 1903/2, v k. ú. Černá Pole, město Brno, městská část Brno-sever, dle Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob.

II. ZMB stanoví
1) výchozí cenu této nemovitosti dle čl. 9 odst. 1 Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob ve výši 7.645.000,- Kč za podmínky, že kupující před podpisem kupní smlouvy uzavře s městskou částí Brno-sever smlouvu o postoupení pohledávky - nepromlčeného dlužného nájemného a plateb za služby stávajících nájemců v domě, a to za úplatu ve výši této pohledávky, splatnou před podpisem kupní smlouvy, a to včetně poplatků z prodlení.

2) obvyklou cenu půdní vestavby v domě Tišnovská 111
- č. bytové jednotky 13 ve výši 3.920.000,- Kč.


 

51.

Prodej pozemku p. č. 5489 v k. ú. Bystrc - ZM6/1963

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 5489 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 51 m²

v k. ú. Bystrc xxxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 35.145,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 31 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

52.

Prodej pozemku p. č. 2399 v k. ú. Starý Lískovec - ZM6/1966

ZMB schvaluje prodej pozemku
- p. č. 2399 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 208 m²

v k. ú. Starý Lískovec,
společnosti EGV group, s. r. o., za dohodnutou kupní cenu 441.960,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 32 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

53.

Prodej pozemku p. č. 1521/25 v k. ú. Maloměřice v ul. Dolnopolní - ZM6/1973

ZMB schvaluje prodej pozemku p. č. 1521/25 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m² v k. ú. Maloměřice manželům xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx (id. 1/2) a xxxxxxxxx xxxxxxxx (id. 1/2) za dohodnutou kupní cenu 36.535,-Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 33 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

54.

Prodej pozemků p. č. 2119/42 a p. č. 2119/62 v k. ú. Maloměřice při ul. Zimní - ZM6/1977

ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 2119/42 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 292 m²
- p. č. 2119/62 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 10 m²


 
 
vše v k. ú. Maloměřice, o celkové výměře 302 m² xxxxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 380.493,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 34 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

55.

Prodej pozemků p. č. 6414/1 a p. č. 6414/3, oba v k. ú. Bystrc - ZM6/2009

ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 6414/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.359 m²

- p. č. 6414/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 387 m²

oba v k. ú. Bystrc družstvu Průkopník, stavební bytové družstvo za dohodnutou kupní cenu 1.833.300,- Kč s povinností uhradit kompenzaci za užívání pozemků za období dvou let zpětně ve výši 69.840,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

56.

Prodej pozemků p. č. 1211/5, 1211/6 v k. ú. Slatina - ZM6/1979

ZMB schvaluje prodej

 1. pozemku
 2. - p. č. 1211/5 - ostatní plocha, o výměře 8 m²

  v k. ú. Slatina,
  manželům xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 18.760,- Kč,

 3. pozemku

- p. č. 1211/6 - ostatní plocha, o výměře 6 m²

v k. ú. Slatina,
manželům xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 14.320,- Kč,

a za podmínek kupních smluv, které tvoří přílohu č. 36 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

57.

Prodej pozemků p. č. 2828/4, 2828/5 a 2828/210 v k. ú. Černovice - ZM6/1974

1. ZMB bere na vědomí přípis společnosti METAL STEEL s. r. o. ze dne 21. 9. 2012 obsahující zejména protinávrh kupní ceny ve výši 4.435.186,- Kč.

2. ZMB schvaluje prodej pozemků
- p. č. 2828/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 573 m²
- p. č. 2828/5 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 2.766 m²
- p. č. 2828/210 - ostatní plocha, jiná plocha a nádvoří, o výměře 455 m²

v k. ú. Černovice
společnosti METAL STEEL s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 7.034.076,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 37 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

58.

Prodej pozemků p. č. 308/16, 308/19, směna pozemku p. č. 308/17 za pozemek p. č. 308/20, vše v k. ú. Dvorska - ZM6/1975

ZMB schvaluje

 • prodej pozemků

- p. č. 308/16 - ostatní plocha, o výměře 252 m²

- p. č. 308/19 - ostatní plocha, o výměře 21 m²

v k. ú. Dvorska,
xxxxxxxxx xxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 110.746,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 38a těchto usnesení,

 • směnu

- pozemku p. č. 308/17 - ostatní plocha, o výměře 54 m²

v k. ú. Dvorska,
ve vlastnictví statutárního města Brna
za
- pozemek p. č. 308/20 - ostatní plocha, o výměře 54 m²

v k. ú. Dvorska,
ve vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
bez doplatku a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 38b těchto usnesení.

Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 

59.

Prodej části  pozemku p. č. 5377/3 zahrada o výměře 244 m2 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/2019

ZMB schvaluje prodej části pozemku
- p. č. 5377/3 - zahrada, o výměře 244 m²

v k. ú. Žabovřesky xxxx. xxxxxxxx xxxxxx a xxxx. xxxxxx xxxxxxx za dohodnutou kupní cenu ve výši 630.520,- Kč;
- věcné břemeno spočívající v povinnosti vlastníka části pozemku p. č. 5377/3 - zahrada o výměře 244 m² v k. ú. Žabovřesky strpět na tomto pozemku uložení vedení vodovodního řadu DN 600 vč. jeho ochranného pásma, ochranné pásmo jednotné kanalizační stoky DN 400 - odpad z vodojemu a uložení vedení sdělovacího kabelu vč. jeho ochranného pásma, vše v rozsahu dle geometrického plánu pro vyznačení věcných břemen, ve prospěch statutárního města Brna a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a za podmínek kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, které tvoří přílohu č. 39 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

60.

Prodej nemovitostí v k. ú. Jinačovice do vlastnictví společnosti Lesy města Brna, a. s. - ZM6/1938

ZMB schvaluje prodej nemovitostí

 • budova bez č. p./č. e. stavba pro administrativu - administrativní budova, postavená na pozemku p. č. 824
 • budova bez č. p./č. e. jiná stavba - objekt ostrahy, postavená na pozemku p. č. 825
 • budova bez č. p./č. e. stavba pro výrobu a skladování - sklad, postavená na pozemku p. č. 823/5
 • budova bez č. p./ č. e. garáž, postavená na pozemku p. č. 823/14

vše v k. ú. Jinačovice, včetně příslušenství,

 • pozemek p. č. 824 o výměře 2.427 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
 • pozemek p. č. 825 o výměře 60 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
 • pozemek p. č. 823/5 o výměře 184 m², druh pozemku: lesní pozemek
 • pozemek p. č. 823/14 o výměře 65 m², druh pozemku: lesní pozemek

vše v k. ú. Jinačovice,

z vlastnictví statutárního města Brna do vlastnictví společnosti Lesy města Brna, a. s., za sjednanou kupní cenu 2.129.300,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 40 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

61.

Prodej spoluvlastnického podílu statutárního města Brna na nemovitostech - areál Šumavská 31, 33 v k. ú. Veveří - ZM6/2008

1. ZMB bere na vědomí skutečnost,

 • že na základě nabídky prodeje spoluvlastnického podílu statutárního města Brna - id. 926/10000 na nemovitostech zapsaných na LV 389 pro k. ú. Veveří, obec Brno, areál Šumavská 31, 33 za kupní cenu 15.000.000,- Kč, která byla doručena všem spoluvlastníkům, byl spoluvlastnický podíl města Brna vyplacen pouze spoluvlastníkem společností MRNA a. s. (částka 15.000.000,- Kč byla dne 23. 10. 2012 složena na účet města Brna),
 • že následně bude k projednání v kolektivních orgánech města předložen návrh nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor a parkovacích stání v areálu Šumavská 31, 33 pro potřeby Magistrátu města Brna mezi pronajímatelem MRNA a. s. a nájemcem statutárním městem Brnem,
 • že spoluvlastník AGRIE, akciová společnost dopisem ze dne 19. 10. 2012 oznámila městu Brnu, že uplatňuje předkupní právo spoluvlastníka na část nabízeného podílu, a to ve velikosti 271/10000 vzhledem k celku, kupní cena za spoluvlastnický podíl touto společností vyplacena nebyla a tato společnost dopisem ze dne 8. 11. 2012 sdělila, že považuje předkupní právo společnosti AGRIE, akciová společnost za řádně uplatněné.


2. ZMB schvaluje prodej id. 926/10000 na nemovitostech
- budova č. p. 524, jiná stavba, na parcelách číslo 1098/3 a 1098/8
- budova č. p. 525, jiná stavba, na parcelách číslo 1098/4 a 1098/19
- budova č. p. 982, jiná stavba, na parcelách číslo 1098/5, 1098/7 a 1098/13
- p. č. 1098/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 515 m²

- p. č. 1098/4 - zastavěná plocha a n&#$07dvoří, o výměře 1.475 m²
- p. č. 1098/5 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 548 m²
- p. č. 1098/7 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 539 m²

- p. č. 1098/8 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 5.586 m²

- p. č. 1098/9 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 536 m²
- p. č. 1098/17 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 601 m²
- p. č. 1098/19 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 122 m²

zapsaných na LV č. 389 pro k. ú. Veveří, obec Brno,
za dohodnutou kupní cenu 15.000.000,- Kč společnosti MRNA a. s. a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 41 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

62.

Prodej id. 3/8 nemovitostí: objektu bydlení Klecandova 6 s pozemky p. č. 1177 a p. č. 1178 v k. ú. Černá Pole - změna usnesení - ZM6/2018

1. ZMB bere na vědomí

A) přípis xxx. xxxxx xxxxxx ze dne 8. 8. 2012, ve kterém žádá o nové projednání prodeje id. 3/8 nemovitostí: objektu bydlení Klecandova č. or. 6, č. pop. 707 postaveného na pozemku p. č. 1177,
pozemku p. č. 1177 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 410 m²

pozemku p. č. 1178 - zahrada, o výměře 346 m²

vše v k. ú. Černá Pole v orgánech města Brna a o schválení prodeje výše uvedeného spoluvlastnického podílu do jeho vlastnictví za kupní cenu ve výši 1.316.844,- Kč s tím, že zároveň uhradí dluh vůči MČ Brno-sever z titulu užívání předmětných nemovitostí jeho rodinou nad rámec jejich spoluvlastnického podílu ve výši 136.067,50 Kč a zároveň uhradí statutárnímu městu Brnu zaplacený soudní poplatek ve výši 4.000,- Kč a zálohu na znalečné ve výši 3.000,- Kč v soudním sporu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví předmětných nemovitostí, vedeného u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 34 C 49/2005 a celkem tedy uhradí částku 1.459.911,50 Kč;

B) email xxx. xxxxx xxxxxx ze dne 19. 9. 2012, ve kterém sděluje další argumenty pro prodej spoluvlastnického podílu statutárního města Brna na domu Klecandova 6 s pozemky p. č. 1177 a 1178 v k. ú. Klecandova do jeho vlastnictví za jím navrženou kupní cenu a žádá o přepracovaní materiálu předkládaného orgánům města Brna v souladu s jeho návrhem;

C) přípis xxxx xxxxxxxx ze dne 24. 9. 2012, ve kterém sděluje další argumenty pro prodej spoluvlastnického podílu statutárního města Brna na domu Klecandova 6 s pozemky p.č. 1177 a 1178 v k. ú. Klecandova do vlastnictví jejího manžela xxxx xxxxx xxxxxx za jím navrženou kupní cenu.

2. ZMB mění usnesení Z4/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 11. 5. 2004, bod č. 35, které zní:

"ZMB schvaluje prodej id. 3/8 nemovitostí:
- objektu bydlení Klecandova č. or. 6, č. pop. 707, postaveného na pozemku p. č. 1177,
- pozemku p. č. 1177 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 410 m²
- pozemku p. č. 1178 - zahrada, o výměře 346 m²

vše v k. ú. Černá Pole
xxx. xxxxx xxxxxxxx, xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx za dohodnutou kupní cenu 968.439,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 28a těchto usnesení a pro případ, že kupní cena nebude spoluvlastníky uhrazena dle schválených podmínek kupní smlouvy, schvaluje prodej id. 3/8 nemovitostí:
- objektu bydlení Klecandova č. or. 6, č. pop. 707, postaveného na pozemku p. č. 1177,
- pozemku p. č. 1177 - zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 410 m²
- pozemku p. č. 1178 - zahrada, o výměře 346 m²

vše v k. ú. Černá Pole
xxxx xxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 968.439,- Kč a za podmínek uvedených v  kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 28b těchto usnesení a pro případ, že kupní cena nebude spoluvlastníkem uhrazena dle schválených podmínek kupní smlouvy, souhlasí se zrušením spoluvlastnictví soudní cestou dle ustanovení § 142 občanského zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů k nemovitostem:

- objektu bydlení Klecandova č. or. 6, č. pop. 707, postavenému na pozemku p. č. 1177,
- pozemku p. č. 1177 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 410 m²

- pozemku p. č. 1178 - zahrada, o výměře 346 m²

vše v k. ú. Černá Pole
přikázáním jednomu nebo více spoluvlastníkům za náhradu nebo nařízením prodeje a rozdělením výtěžku podle podílů."


takto:

Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej id. 3/8 nemovitostí:
- objektu bydlení Klecandova č. or. 6, č. pop. 707, postaveného na pozemku p. č. 1177,
- pozemku p. č. 1177 - zastavěná plocha a nádvoř&#$08, o výměře 410 m²
- pozemku p. č. 1178 - zahrada, o výměře 346 m²

vše v k. ú. Černá Pole
xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx za dohodnutou kupní cenu
1.316.844,- Kč s předkupním právem pro statutární město Brno na dobu 15ti let za kupní cenu 1.316.844,- Kč, za podmínky úhrady pohledávky ve výši 136.067,50 Kč xxxx xxxxxx xxxxxxx Městské části Brno-sever a úhrady zaplaceného soudního poplatku a zálohy na znalečné v soudním sporu vedeném u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 34 C 49/2005 v celkové výši 7.000,- Kč statutárnímu městu Brnu před podpisem kupní smlouvy a za podmínek uvedených v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, která tvoří přílohu č. 42a těchto usnesení

a pro případ, že kupní smlouva schválená Zastupitelstvem města Brna nebude výše uvedenými spoluvlastníky akceptována a kupní cena a další výše uvedené úhrady zaplaceny nejpozději do dvou měsíců od doručení návrhu kupní smlouvy na adresu posledního ze spoluvlastníků

schvaluje prodej id. 3/8 nemovitostí:
- objektu bydlení Klecandova č. or. 6, č. pop. 707, postaveného na pozemku p. č. 1177,
- pozemku p. č. 1177 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 410 m²
- pozemku p. č. 1178 - zahrada, o výměře 346 m²

vše v k. ú. Černá Pole
xxxxx xxxxx xxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu.
1.316.844,-Kč
s předkupním právem pro statutární město Brno na dobu 15-ti let za kupní cenu 1.316.844,-Kč, za podmínky úhrady pohledávky ve výši 136.067,50 Kč xxxx xxxxxx xxxxxxx Městské části Brno-sever a úhrady zaplaceného soudního poplatku a zálohy na znalečné v soudním sporu vedeném u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 34 C 49/2005 v celkové výši 7.000,- Kč statutárnímu městu Brnu před podpisem kupní smlouvy a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 42b těchto usnesení

a pro případ, že kupní smlouva schválená Zastupitelstvem města Brna nebude výše uvedeným spoluvlastníkem akceptována a kupní cena a další výše uvedené úhrady zaplaceny nejpozději do dvou měsíců od doručení návrhu kupní smlouvy na adresu xxxx xxxxx xxxxxx.

souhlasí s pokračováním soudního sporu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitostí:
- objektu bydlení Klecandova č. or. 6, č. pop. 707, postaveného na pozemku p. č. 1177,
- pozemku p. č. 1177 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 410 m²
- pozemku p. č. 1178 - zahrada, o výměře 346 m²

vše v k. ú. Černá Pole
přikázáním jednomu nebo více spoluvlastníkům za náhradu nebo nařízením prodeje a rozdělením výtěžku podle podílů.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.


 

63.

Zrušení usnesení ZMB č. Z5/030, bod č. 64 - "Prodej pozemku p. č. 1203/3 v k. ú. Maloměřice v ul. Švábenského" - ZM6/1976

ZMB ruší usnesení Z5/030. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 8. prosince 2009, bod č. 64, které zní:

"Zastupitelstvo města Brna schvaluje prodej pozemku ¨
- p. č. 1203/3 - ostatní plocha o výměře 22 m²

v k. ú. Maloměřice manželům xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx za dohodnutou kupní cenu 34.490,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, které tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení."


 

64.

Zrušení usnesení ZMB č. Z5/038, bod č. 58 - "Prodej jednotek vymezených v budově Podpěrova č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů - majetkoprávní vypořádání se společnostmi Marka, spol. s r. o., a MARKA real, s. r. o." a rozpočtové opatření - ZM6/1978

1. ZMB ruší usnesení ZMB č. Z5/038 konaného dne 5. 10. 2010, bod č. 58, které zní:

"ZMB schvaluje

 1. prodej
  • vlastnictví jednotek č. 439/21, č. 439/22, č. 439/23, č. 439/24, č. 439/25, č. 439/26, č. 439/27 a č. 439/28 vymezených v budově č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 678 m² v k. ú. Medlánky,
  • spoluvlastnického podílu id. 512/990 na společných částech budovy č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 678 m² v k. ú. Medlánky,
  • spoluvlastnického podílu id. 512/990 na pozemku p. č. 1704/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 678 m² v k. ú. Medlánky,
  • vlastnictví k celé společné části SP 2 (druhé podlaží),

  dle prohlášení vlastníka ze dne 20. 4. 2005, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, do vlastnictví společnosti MARKA, spol. s r. o., za dohodnutou kupní cenu 9.376.606,- Kč,

  1. dohodu o narovnání mezi statutárním městem Brnem, společností MARKA, spol. s r. o., a společností MARKA real, s. r. o., na základě které společnost MARKA, spol. s r. o., a společnost MARKA real, s. r. o., uznávají pohledávku statutárního města Brna vůči společnosti MARKA, spol. s r. o., ve výši 9.376.606,- Kč jako kupní cenu za prodej jednotek č. 439/21, č. 439/22, č. 439/23, č. 439/24, č. 439/25, č. 439/26, č. 439/27 a č. 439/28 vymezených v budově č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 678 m² v k. ú. Medlánky, spoluvlastnického podílu id. 512/990 na společných částech budovy č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky, spoluvlastnického podílu id. 512/990 na pozemku p. č. 1704/1 v k. ú. Medlánky a celé společné části SP 2 (druhé podlaží), dle prohlášení vlastníka ze dne 20. 4. 2005, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, statutární město Brno uznává pohledávku společností MARKA, spol. s r. o., a MARKA real, s. r. o., vůči statutárnímu městu Brnu ve výši 8.500.000,- Kč za zbudované jednotky č. 439/21,č. 439/22, č. 439/23, č. 439/24, č. 439/25, č. 439/26, č. 439/27 a č. 439/28 vymezených v budově č. p. 439 na pozemku p. č. 1704/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 678 m² v k. ú. Medlánky dle prohlášení vlastníka ze dne 20. 4. 2005, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění, přičemž rozdíl vzájemných pohledávek statutárního města Brna a společností MARKA, spol. s r. o., a MARKA real, s. r. o., činí 876.606,- Kč ve prospěch statutárního města Brna, který společnost MARKA, spol. s r. o., uhradí statutárnímu městu Brnu na jeho účet v plné výši před podpisem kupní smlouvy a dohody o narovnání,


  a za podmínek kupní smlouvy a dohody o narovnání, které tvoří přílohu č. 35 těchto usnesení."


  2. ZMB souhlasí s vrácením částky 876.606,- Kč s příslušenstvím, která byla zaplacena společností MARKA, spol. s r. o., na základě kupní smlouvy a dohody o narovnání č. 0063101704713 v souladu s usnesením ZMB č. Z5/038 konaného dne 5. 10. 2010, bod č. 58, na účet společnosti.

  3. ZMB schvaluje rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. 43 těchto usnesení, z důvodu vrácení částky 876.606,- Kč s příslušenstvím, která byla zaplacena společností MARKA, spol. s r. o., v plné výši ke dni 2. 6. 2011 na účet statutárního města Brna na základě kupní smlouvy a dohody o narovnání č. 0063101704713 v souladu s usnesením ZMB č. Z5/038 konaného dne 5. 10. 2010, bod č. 58, společnosti MARKA, spol. s r. o., na účet společnosti.


   

65.

Nabytí pozemku p. č. 502/17 v k. ú. Slatina - ZM6/1942

ZMB schvaluje nabytí pozemku p. č. 502/17 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m²

v k. ú. Slatina ve vlastnictví xxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu 40.300,- Kč a poskytnutí kompenzace za užívání pozemku ve výši 4.935,- Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 44 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

66.

Nabytí pozemku p. č. 436/17, k. ú. Mokrá Hora - ZM6/1948

ZMB schvaluje nabytí pozemku
- p. č. 436/17 - ostatn&#$08 plocha, ostatní komunikace, o výměře 123 m²

v k. ú. Mokrá Hora,
ve společném jmění manželů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za dohodnutou kupní cenu ve výši 135.300,- Kč a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 45 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

67.

Nabytí objektu garáže bez čp/če na pozemcích p. č. 1580/4 a p. č. 1580/14, oba v k. ú. Bystrc a pozemku p. č. 1580/4 v k. ú. Bystrc - z vlastnictví ČR - Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci - ZM6/2016

ZMB schvaluje nabytí garáže bez čp/če na pozemcích p. č. 1580/4 a p. č. 1580/14 a pozemku
- p. č. 1580/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 42 m²

vše v k. ú. Bystrc z vlastnictví ČR s právem hospodaření Správa nemovitostí města Brna, státní podnik v likvidaci do vlastnictví statutárního města Brna za cenu 166.800,-Kč za podmínek uvedených v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 46 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

68.

Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 2768/1 v k. ú. Žabovřesky - ZM6/2005

ZMB schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. č. 2768/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.106 m² v k. ú. Zabovřesky, obec Brno, z vlastnictví ČR - Správy nemovitostí města Brna, s. p. v likvidaci, na statutární město Brno, která tvoří přílohu č. 47 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

69.

Bezúplatné nabytí pozemků p. č. 9353/8 a p. č. 9353/54 k. ú. Líšeň z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna - ZM6/1951

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemků
- p. č. 9353/8 - ostatn&#$08 plocha, jiná plocha, o výměře 297 m²
- p. č. 9353/54 - ostatní plocha, dráha, o výměře 71 m²

vše v k. ú. Líšeň, z vlastnictví České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, která tvoří přílohu č. 48 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.70.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Bohunice z majetku ČR - Pozemkový fond ČR - ZM6/1961

ZMB schvaluje nabytí pozemků
- p. č. 1329/19 - ostatní plocha, o výměře 41 m²
- p. č. 1329/23 - ostatní plocha, o výměře 61 m²

- p. &#$03. 1331/82 - ostatní plocha, o výměře 295 m²
- p. č. 1331/120 - ostatní plocha, o výměře 75 m²
- p. č. 1333/23 - ostatní plocha, o výměře 42 m²

v k. ú. Bohunice, z majetku ČR - Pozemkový fond ČR, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků, které tvoří přílohu č. 49 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

71.

Bezúplatné nabytí podzemního objektu na pozemku p. č. 5301 v k. ú. Komín z vlatnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Brna - ZM6/1952

ZMB neschvaluje nabytí jednoduché podzemní stavby (typový podzemní úkryt ÚŽ - 6) na pozemku p. č. 5301 v k. ú. Komín z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví.


 

72.

Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 2531/143 v k. ú. Bosonohy z majetku ČR - Pozemkový fond ČR - změna usnesení - ZM6/1968

ZMB mění usnesení Z5/038. zasedání Zastupitelstva města Brna konaného dne 5. 10. 2010, bod č. 111, které zní:

"ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 2531/143 - orná půda, o výměře 519 m²

v k. ú. Bosonohy, z majetku ČR - Pozemkový fond ČR, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu, která tvoří přílohu č. 72 těchto usnesení."


takto

ZMB schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
- p. č. 2531/143 - orná půda, o výměře 316 m²

dle geometrického plánu č.1653-20174/2012 ze dne 2. 8. 2012
v k. ú. Bosonohy,
z majetku ČR - Pozemkový fond ČR, do vlastnictví statutárního města Brna za podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemku, které tvoří přílohu č. 50 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

74.

Směna spoluvlastnických podílů statutárního města Brna na pozemcích v k. ú. Trnitá při ulici Zvonařka - ZM6/1972

ZMB schvaluje směnu

id. 3/7 pozemků
- p. č. 377/18 - zahrada, o výměře 2 m²
- p. č. 377/19 - zahrada, o výměře 95 m²

- p. č. 377/21 - zahrada, o výměře 287 m²


id. 1/4 pozemků:
- p. č. 377/41 - zahrada o výměře 251 m²

- p. č. 377/44 - zahrada, o výměře 570 m²

- p. č. 377/45 - zahrada, o výměře 137 m
- p. č. 377/47 - zahrada, o výměře 110 m
- p. č. 377/48 - zahrada, o výměře 21 m²


id. 3/4 pozemků:
- p. č. 377/43 - zahrada, o výměře 164 m²
- p. č. 377/46 - zahrada, o výměře 30 m²

vše v k. ú. Trnitá
ve vlastnictví statutárního města Brna

za
id. 3/4 pozemků:
- p. č. 377/10 - zahrada, o výměře 69 m²
- p. č. 377/22 - zahrada, o výměře 30 m²


id. 4/7 pozemků:
- p. č. 377/34 - zahrada, o výměře 39 m²

- p. č. 377/36 - zahrada, o výměře 5 m²

vše v k. ú. Trnitá
ve vlastnictví společnosti Autonova Brno, spol. s r. o.
s doplatkem ve výši 1.559.860,- Kč ve prospěch statutárního města Brna a za podmínek směnné smlouvy, které tvoří přílohu č. 51 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

75.

Směna nemovitostí v k. ú. Pisárky se společností Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. - ZM6/1999

ZMB schvaluje
- směnu nemovitostí
budova č. p. 555 jiná stavba na pozemku p. č. 892/2
pozemek p. č. 892/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výmě&#$04e 1.370 m²
pozemek p. č. 892/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 m²

část pozemku p. č. 891/4 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 33 m², oddělená GP č. 1338-97/2012 a označená jako pozemek p. č. 891/8 - ostatní plocha, o výměře 33 m²

část pozemku p. č. 894/1 - ostatní plocha, manipulačn&#$08 plocha, o výměře 367 m² oddělená GP č. 1338-97/2012 a označená jako pozemek p. č. 894/14 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 367 m², vše v k. ú. Pisárky včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví statutárního města Brna
za budovu č. p. 917 způsob využití jiná stavba na pozemku p. č. 166/1 (bez pozemku p. č. 166/1) v k. ú. Staré Brno včetně součástí a příslušenství ve vlastnictví akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., s doplatkem směny ve prospěch města Brna ve výši 21.127.000,- Kč;

- zřízení věcného břemene
spočívající v povinnosti vlastníka pozemku p. č. 894/14 (dle GP č. 1338-97/2012), budovy č. p. 555 jiná stavba na pozemku p. č. 892/2 a pozemku p. č. 892/2 vše v k. ú. Pisárky trpět v těchto nemovitostech uložení technických sítí, ve prospěch statutárního města Brna jako oprávněného z věcného břemene,

- zřízení předkupního práva k nemovitostem
budova č. p. 555 jiná stavba na pozemku p. č. 892/2
pozemek p. č. 892/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.370 m²
pozemek p. č. 892/3 - ostatní plocha jiná plocha, o výměře 21 m²

část pozemku p. č. 891/4 - ostatní plocha zeleň, o výměře 33 m², oddělená GP č. 1338-97/2012 a tímto GP označená jako p. č. 891/8 - ostatní plocha, o výměře 33 m²

část pozemku p. č. 894/1 - ostatní plocha, manipula&#$03ní plocha, o výměře 367 m² oddělená GP č. 1338-97/2012 a tímto GP označená jako p. č. 894/14 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 367 m², vše v k. ú. Pisárky,
na dobu 10 let, ve prospěch statutárního města Brna a za podmínek směnné smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o zřízení věcného předkupního práva, která tvoří přílohu č. 52 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

76.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 403/2, 1300/13 v k. ú. Královo Pole - ZM6/1967

ZMB schvaluje MČ Brno-Královo Pole svěření pozemků
- p. č. 403/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 7 m²
- p. č. 1300/13 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměre 203 m²

v k. ú. Královo Pole
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 94 přílohy č. 4.


 

77.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 31/7, 203/14, 203/17, 397/20, 401/11, 401/12, 401/13, 401/14, 401/15, 401/16, 401/17, 401/18, 401/19, 401/20, 401/21, 401/22, 401/23, 401/24, 401/25, 401/27, 401/28, 401/29, 401/30, 401/31, 401/32, 401/33, 203/11, 203/12, 203/13, 203/15, 394/3, 401/10, 401/26, 31/5, 31/6, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 203/2, 203/7, 203/9, 392/1, 392/2, 394/1, 394/2, 396/2, 397/22, 397/24, 398/2, 398/3, 399/3, 399/4, 401/35, 52/1, 52/2, 401/7, 5644/2, 5365/30, 5365/32 v k. ú. Královo Pole - ZM6/1964

ZMB schvaluje MČ Brno-Královo Pole svěření pozemků
- p. č. 31/7 - zastavěn&#$07 plocha a nádvoří, o výměře 23 m²
- p. č. 203/14 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 m²
- p. č. 203/17 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m²

- p. &#$03. 397/20 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m²
- p. č. 401/11 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m²

- p. č. 401/12 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²
- p. č. 401/13 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m²
- p. č. 401/14 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m²

- p. č. 401/15 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m²
- p. č. 401/16 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m²
- p. č. 401/17 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m²

- p. &#$03. 401/18 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²
- p. č. 401/19 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

- p. č. 401/20 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²
- p. č. 401/21 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²
- p. č. 401/22 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²

- p. č. 401/23 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²
- p. č. 401/24 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²
- p. č. 401/25 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²

- p. &#$03. 401/27 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²
- p. č. 401/28 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

- p. č. 401/29 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m²
- p. č. 401/30 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²
- p. č. 401/31 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

- p. č. 401/32 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 4 m²
- p. č. 401/33 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m²
- p. č. 203/11 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m²

- p. č. 203/12 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m²
- p. č. 203/13 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2 m²

- p. č. 203/15 - zastavěná plocha a nádvoří, o v&#$06měře 3 m²
- p. č. 394/3 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1 m²
- p. č. 401/10 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²

- p. č. 401/26 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m²
- p. č. 31/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 9 m²
- p. č. 31/6 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 5 m²

- p. č. 54/1 - ostatní plocha, jin&#$07 plocha, o výměře 92 m²
- p. č. 54/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 53 m²
- p. č. 54/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 48 m²

- p. č. 54/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 8 m²
- p. č. 203/2 - ostatní plocha, jiná plocha , o výměře 310 m²
- p. č. 203/7 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 34 m²

- p. č. 203/9 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 127 m²
- p. č. 392/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 21 m²
- p. č. 392/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 27 m²

- p. č. 394/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 30 m²
- p. č. 394/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 58 m²
- p. č. 396/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.182 m²

- p. č. 397/22 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 23 m²
- p. č. 397/24 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 80 m²
- p. č. 398/2 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 22 m²

- p. č. 398/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 93 m²
- p. č. 399/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 64 m²
- p. č. 399/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 99 m²

- p. č. 401/35 - ostatní plocha, jiná plocha, o v&#$06měře 1.009 m²
- p. č. 52/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m²
- p. č. 52/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 39 m²

- p. č. 401/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 46 m²
- p. č. 5644/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m²
- p. č. 5365/30 - ostatní plocha, silnice, o výměře 1 m²

- p. č. 5365/32 - ostatní plocha, silnice, o výměře 4 m²

v k. ú. Královo Pole v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 94 přílohy č. 4 s doplňujícími podmínkami:
- omezení pro nájemce budovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu,
- uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejdéle 3 měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele.


 

78.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemků p. č. 37/2, 40/2, 41/2, 48/2, 50/2, 52/2, 72/2, 74/2, 76/2, 78/2, 87/2, 89/2, 91/2, 93/2, 95/3, 95/5, 95/6, 95/8 v k. ú. Sadová - ZM6/1969

ZMB schvaluje MČ Brno-Královo Pole svěření pozemků
- p. č. 37/2 - zahrada, o výměře 51 m²
- p. č. 40/2 - zahrada, o výměře 50 m²

- p. č. 41/2 - zahrada, o v&#$06měře 5 m²
- p. č. 48/2 - zahrada, o výměře 10 m²
- p. č. 50/2 - zahrada, o výměře 103 m²
- p. č. 52/2 - zahrada, o výměře 115 m²
- p. č. 72/2 - zahrada, o výměře 124 m²

- p. č. 74/2 - zahrada, o výměře 109 m²
- p. č. 76/2 - zahrada, o výměře 57 m²
- p. č. 78/2 - zahrada, o výměře 9 m²
- p. č. 87/2 - zahrada, o výměře 172 m²

- p. č. 89/2 - zahrada, o vým&#$01ře 182 m²
- p. č. 91/2 - zahrada, o výměře 163 m²
- p. č. 93/2 - zahrada, o výměře 37m²
- p. č. 95/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 133 m²

- p. č. 95/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 36 m²
- p. č. 95/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 43 m²
- p. č. 95/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 5 m²

v k. ú. Sadová
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna
č.20/2001-Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý
majetek, uvedený jako doplněk č. 94 přílohy č. 4 s doplňujícími podmínkami:

 • omezení pro nájemce budovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu,
 • uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejdéle 3 měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele.


 

79.

Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 1142/21, 6261/21 v k. ú. Bystrc - ZM6/1962

ZMB schvaluje MČ Brno-Bystrc svěření pozemků
- p. č. 1142/21 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 148 m²

- p. č. 6261/21 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 18.558 m²

v k. ú. Bystrc
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 94 přílohy č. 4.


 

80.

Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 2480/4, 1142/138, 1411/3, 1428/1, 1938/1, 6261/22, 7226/1, 7366/44, 7366/45, 7366/51, 7698, 2093/109, 2093/138, 2338/3, 2338/4, 2339/3, 2339/15, 2480/87, 2480/88, 2483/65, 6991/1, 6991/3, 7959/3, 2480/84, 6426 v k. ú. Bystrc - ZM6/1970

ZMB schvaluje MČ Brno-Bystrc svěření pozemků
- p. č. 2480/4 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 195 m²

- p. č. 1142/138 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 460 m²

- p. č. 1411/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 732 m²

- p. č. 1428/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 114 m²

- p. č. 1938/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 11.992 m²

- p. č. 6261/22 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 31 m²

- p. č. 7226/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 912 m²

- p.č. 7366/44 - ostatní plocha, zeleň, o v&#$06měře 293 m²

- p. č. 7366/45 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 1 m²

- p. č. 7366/51 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 342 m²

- p. č. 7698 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 1.216 m²

- p. &#$03. 2093/109 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 673 m²
- p. č. 2093/138 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 31 m²
- p. č. 2338/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 232 m²

- p. č. 2338/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 m²
- p. č. 2339/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 38 m²
- p. č. 2339/15 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 165 m²

- p. č. 2480/87 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 109 m²
- p. č. 2480/88 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 60 m²

- p. č. 2483/65 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 853 m²
- p. č. 6991/1 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 139 m²
- p. č. 6991/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 152 m²

- p. č. 7959/3 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 108 m²
- p. č. 2480/84 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 m²
- p. č. 6426 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 785 m²

v k. ú. Bystrc
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 94 přílohy č. 4 s doplňujícími podmínkami:
- omezení pro nájemce budovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu,

 
- uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejdéle 3 měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele,
- omezit nájemce nezapisovat stavbu do katastru nemovitostí.

 

81.

Svěření majetku města MČ Brno-Bystrc, pozemků p. č. 2334/5, 2334/7, 2340/3, 2340/4 v k. ú. Bystrc - ZM6/2010

ZMB schvaluje MČ Brno-Bystrc
svěření pozemků
- p. č. 2334/5 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 6 m²
- p. č. 2334/7 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 65 m²

- p. č. 2340/3 - ostatn&#$08 plocha, jiná plocha, o výměře 51 m²
- p. č. 2340/4 - ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 187 m²

v k. ú. Bystrc
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 94 přílohy č. 4 s doplňujícími podmínkami:
- omezení pro nájemce budovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu,
- uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejdéle 3 měsíců bez udání důvodu ze strany nájemce i pronajímatele,
- omezit nájemce nezapisovat stavbu do katastru nemovitostí.

 

82.

Svěření majetku města MČ Brno-Chrlice, pozemků p. č. 4244, p. č. 4245, p. č. 4246, p. č. 4247, p. č. 4248, p. č. 4249, p. č. 4250, p. č. 4251 a p. č. 4252 v k. ú. Chrlice - ZM6/2014

ZMB neschvaluje MČ Brno-Chrlice svěření pozemků
- p. č. 4244 - orná půda, o výměře 1.101 m²

- p. č. 4245 - orná půda, o výměře 367 m²

- p. č. 4246 - orná půda, o výměře 446 m²

- p. č. 4247 - orná půda, o výměře 399 m²

- p. č. 4248 - orná půda, o výměře 732 m²

- p. č. 4249 - orná půda, o výměře 309 m²

- p. č. 4250 - orná půda, o výměře 309 m²

- p. č. 4251 - orná půda, o výměře 155 m²

- p. č. 4252 - orná půda, o výměře 223 m²

v k. ú. Chrlice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platné znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 94 přílohy č. 4.


 

83.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany pozemků p. č. 1583, p. č. 1589 a p. č. 1590 v k. ú. Brněnské Ivanovice - ZM6/1958

ZMB schvaluje MČ Brno-Tuřany svěření pozemků
- p. č. 1583 - zahrada, o výměře 1.423 m²
- p. č. 1589 - zahrada, o výměře 763 m²

- p. č. 1590 - orná půda, o výměře 1.606 m²

v k. ú. Brněnské Ivanovice,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 94 přílohy č. 4.


 

84.

Svěření majetku města MČ Brno-Tuřany pozemků p. č. 317, p. č. 318, p. č. 319, p. č. 320/1, p. č. 332/1, p. č. 334/1 a p. č. 334/3 v k. ú. Dvorska - ZM6/1959

ZMB schvaluje MČ Brno-Tuřany svěření pozemků
- p. č. 317 - orná půda, o výměře 785 m²

- p. č. 318 - orná půda, o výměře 1.864 m²

- p. č. 319 - orná půda, o výměře 711 m²

- p. č. 320/1 - orná půda, o výměře 2.593 m²

- p. č. 332/1 - orná půda, o výměře 914 m²

- p. č. 334/1 - orná půda, o výměře 381 m²

- p. č. 334/3 - orná půda, o výměře 488 m²

v k. ú. Dvorska,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 94 přílohy č. 4.


 

85.

Svěření majetku města MČ Brno-Královo Pole, pozemku p. č. 3682/3, k. ú. Královo Pole - ZM6/1983

ZMB schvaluje MČ Brno-Královo Pole svěření pozemku
- p. č. 3682/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 47 m²

v k. ú. Královo Pole
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna v platném znění do kategorie: část II - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 60 přílohy č. 4.


 

86.

Svěření majetku města MČ Brno-Židenice, pozemků: p. č. 6524, 3575, 3649/1, 3653, 3658, vše k. ú. Židenice - ZM6/1984

ZMB schvaluje MČ Brno-Židenice svěření pozemků
- p. č. 6524 - zastavěn&#$07 plocha a nádvoří, o výměře 291 m²
- p. č. 3575 - zahrada, o výměře 289 m²

- p. č. 3649/1 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 1.363 m²

- p. č. 3653 - ostatní plocha, zeleň, o výmě&#$04e 1.455 m²

- p. č. 3658 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 667 m²

vše k. ú. Židenice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění do kategorie: část II - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, uvedený jako doplněk č. 59 přílohy č. 4.

87.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-střed, pozemku p. č. 513/2 zahrada, k. ú. Stránice - ZM6/1982

ZMB schvaluje MČ Brno-střed odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění, pozemku
- p. č. 513/2 - zahrada, o výměře 792 m ²

v k. ú. Stránice z kategorie: část II - bytové domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, svěřený rozhodnutím ZMB č. Z3/021, dne 5. 9. 2000, se souhlasem MČ Brno-střed.


88.

Odnětí svěřeného majetku města MČ Brno-Černovice, budovy Charbulova č. or. 84 č. p. 108 a pozemku p. č. 638/1 v k. ú. Černovice a doplnění omezujících podmínek pro nakládání se svěřeným majetkem, nebytový prostor v budově Charbulova č. or. 86 č. p. 1229 v k. ú. Černovice - ZM6/2015

1. ZMB schvaluje MČ Brno-Černovice odnětí svěřeného majetku ve smyslu čl. 75 odst. 6 Statutu města Brna, v platném znění
- budovy Charbulova č. or. 84 č. p. 108 postavené na pozemku p. č. 638/1,
- pozemku p. č. 638/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 459 m²,

v k. ú. Černovice
z kategorie: část I. - předškolní zařízení, školy a školská zařízení svěřený ZMB č. XXIV. na zasedání konaném ve dnech 15. - 17. 12. 1992 se souhlasem MČ Brno-Černovice.

2. ZMB schvaluje doplňující podmínky:
"Pravidla pro umístění technologie Metropolitní sítě města Brna a její provoz", které tvoří přílohu č. 53 těchto usnesení, pro nakl&#$07dání s nebytovým prostorem o výměře 2,0 x 1,7 = 3,4 m², ve kterém je umístěna technologie Distribučního bodu Metropolitní sítě města Brna v budově Charbulova č. or. 86 č. p. 1229 postavené na pozemku p. č. 638/3 v k. ú. Černovice
svěřené MČ Brno-Černovice v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném zněm, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, vedený v příloze č. 4 vyhlášky statutárního města Brna.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

89.

Dispozice s pozemky p. č. 7513/1 a p. č. 7561/2 v k. ú. Bystrc a částí pozemku p. č. 3278/18 v k. ú. Líšeň - ZM6/2007

1. ZMB schvaluje

 1. prodej pozemků
 2. - p. č. 7513/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.270 m²

  - p. č. 7561/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.258 m²

  oba v k. ú. Bystrc,
  xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do podílového spoluvlastnictví za dohodnutou kupní cenu 5.208.680,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 54a těchto usnesení;

 3. nabytí části pozemku

- p. č. 3278/18 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 406 m²

v k. ú. Líšeň,
dle GP č. 3887-125/2012 označena jako p. č. 3278/513 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 406 m², v k. ú. Líšeň,
z vlastnictví xxxxx xxxxxxx do vlastnictví statutárního města Brna za kupní cenu 751.100,- Kč za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 54b těchto usnesení.

2. ZMB souhlasí s vzájemným zápočtem pohledávky z kupní ceny za pozemky převáděné z vlastnictví statutárního města Brna proti pohledávce za kupní cenu za pozemek převáděný z vlastnictví xxxxx xxxxxxx.

3. ZMB schvaluje MČ Brno-Líšeň svěření části pozemku
- p. č. 3278/18 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 406 m²

v k. ú. Líšeň,
dle GP č. 3887-125/2012 označena jako p. č. 3278/513 - ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 406 m², v k. ú. Líšeň,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 94 přílohy č. 4 vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, po nabytí právní moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy dle bodu 1.a) tohoto usnesení a po provedení zápisu GP č. 3887-125/2012 do KN.
Ověřené přílohy jsou uloženy na Organizačním odboru MMB.

 

90.

Zpráva ve věci problematiky ust. § 1 odst. 1,2 zák. č. 172/1991 Sb., včetně související problematiky (soudní spory o určení vlastnictví ČR, soudní spory o vrácení kupních cen z odprodejů pozemků SBD DRUŽBA) a další možný postup v souvislosti se soudními výklady ust. § 1 zák. č. 172/1991 Sb. - ZM6/2020

ZMB bere na vědomí

 • zprávu ve věci problematiky ust. § 1 odst. 1,2 zák.č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, vč. právní analýzy a stanoviska Majetkového odboru MMB k výkladovým problémům ust. § 1 odst. 1,2 zák.č. 172/1991 Sb. ze dne 5. 11. 2012;

 • skutečnost, že RMB na R6/087. schůzi konané dne 28. 11. 2012 uložila vedoucímu Majetkového odboru MMB danou problematiku sledovat a vyhodnocovat s ohledem na snížení možných negativních dopadů na statutární město Brno a předkládat RMB návrhy řešení.


Zpráva tvoří přílohu č. 55 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

91.

Zařazení světelného signalizačního zařízení, vybudovaného v rámci novostavby "Prodejna potravin LIDL při ul. Hněvkovského", do majetku statutárního města Brna na základě vydržení - ZM6/1947

ZMB schvaluje zařazení světelného signalizačního zařízení na pozemcích p. č. 488/34, p. č. 488/36, p. č. 505/18, p. č. 558/3, p. č. 584, k. ú. Komárov, vybudovaného v rámci novostavby "Prodejna potravin LIDL při ul. Hněvkovského", do majetku statutárního města Brna na základě vydržení podle ust. § 134 odstavec 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.


 

92.

"Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno". Odůvodnění veřejné zakázky - ZM6/1917

ZMB schvaluje odůvodnění veřejné zakázky, které tvoří přílohu č. 56 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

93.

Dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s. - ZM6/1917

ZMB schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, a. s., který tvoří přílohu č. 57 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

94.

Protokol č. 45 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci - ZM6/1937

1. ZMB schvaluje předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, ve smyslu navrhovaného Protokolu č. 45 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci, který tvoří přílohu č. 58 těchto usnesení.

2. ZMB pověřuje vedoucího Odboru životního prostředí MMB podpisem Protokolu č. 45 o předání majetku statutárního města Brna k hospodaření Veřejné zeleni města Brna, příspěvkové organizaci.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

95.

Nový Územní plán města Brna - Návrh Pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu města Brna - ZM6/1955

1. ZMB bere na vědomí první verzi Návrhu Pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu města Brna.

2. ZMB schvaluje pozastavení procesu pořizování nového Územního plánu města Brna.

3. ZMB schvaluje pozastavení procesu pořizování změn Územního plánu města Brna vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

***
4. ZMB ukládá Radě města Brna předložit Zastupitelstvu města Brna po nabytí účinnosti novely stavebního zákona (zákona č. 350/2012 Sb.) a novel prováděcích vyhlášek č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb. návrh dalšího postupu pořizování nového územního plánu zpracovaný na základě konzultace s Krajským úřadem Jihomoravského kraje a metodické konzultace s Ministerstvem pro místní rozvoj.
***
úkol č.: [Z6/020/95]
zodpovídá: RMB [29]
termín: [2013-06-30]

 

96.

Strategie pro Brno - aktualizace analytické části 2012 - ZM6/1953

ZMB bere na vědomí dokument "Strategie pro Brno - aktualizace analytické části 2012".


 

97.

Indikátorová soustava Strategie pro Brno - vyhodnocení výsledků měření - ZM6/1954

ZMB bere na vědomí vyhodnocení výsledků měření Indikátorové soustavy Strategie pro Brno.

 

98.

Projekt CIVITAS CAPITAL - účast na projektu - ZM6/1929

Bod byl stažen z jednání Zastupitelstva města Brna.


 

99.

Projekt TROLLEY - změna v projektu - ZM6/1925

1. ZMB ruší část usnesení ZMB č. Z5/023 ze dne 3. 3. 2009, bod č. 103, která zní:

"ZMB schvaluje text anglického originálu Co-financing Statement, Declaration on Administrative and Financial Capacity and on Legal status by the Legal Representative of Partner Organization (except International Organizations acting under international law) /Prohlášení o spolufinancování, Prohlášení oprávněných zástupců partnerské organizace o administrativní a finanční kapacitě a právním subjektu (mimo mezinárodních organizací vystupujících pod mezinárodními zákony) - český překlad/. Anglický originál a český překlad tvoří přílohu č. 75a těchto usnesení;"


2. ZMB schvaluje nový text prohlášení Co-financing Statement, Declaration of Administrative a Financial Capacity and on Legal status by the Legal Representative of Partner Organisation (except International Organizations acting under international law) /Prohlášení o spolufinancování, Prohlášení oprávněných zástupců partnerské organizace o administrativní a finanční kapacitě a právním subjektu (mimo mezinárodních organizací vystupujících pod mezinárodními zákony) - český překlad/, který tvoří přílohu č. 59 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

100.

Projekt Digitalizace archivu města Brna - rozhodnutí o poskytnutí dotace, zrušení usnesení - ZM6/1930

1. ZMB ruší usnesení ZMB č. Z6/008 ze dne 6. 9. 2011, bod 148, 2. část, která zní:

2. ZMB souhlasí s rozhodnutím o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt "Digitalizace archivu města Brna", které tvoří přílohu č. 106 těchto usnesení. Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB."


2. ZMB bere na vědomí nové rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Digitalizace archivu města Brna.

3. ZMB souhlasí s novými podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu na projekt Digitalizace archivu města Brna. Nové rozhodnutí vč. podmínek tvoří přílohu č 60 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

101.

Projekty IPRM IOP - změny v rozhodnutí o poskytnutí dotace - ZM6/1927

ZMB souhlasí s novými rozhodnutími o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu, včetně nových podmínek poskytnutí dotace na projekty:

 • "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Přadlácká 9",
 • "Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Francouzská 20",

která tvoří přílohu č. 61 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

102.

Projekt Revitalizace městských parků, II. etapa - smlouva o poskytnutí dotace - ZM6/1926

ZMB schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 35.728.894,90 Kč z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod k projektu Revitalizace městských parků, II. etapa, která tvoří přílohu č. 62 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 

103.

Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 "Kreativní centrum Brno" - dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob - ZM6/1940

ZMB schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob, které tvoří přílohu č. 63 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

104.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu kofinancování evropských projektů v rámci IPRM Brna uzavřené se společností IQ Roma servis, o. s. - ZM6/1931

1. ZMB bere na vědomí žádost příjemce IQ Roma servis, o. s., o prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace z Fondu kofinancování evropských projektů v rámci IPRM Brna.

2. ZMB schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu kofinancování evropských projektů v rámci IPRM Brna uzavřené se společností IQ Roma servis, o. s., pro projekt s názvem Centrum integračních služeb Brno, který tvoří přílohu č. 64 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


105.

Prodej objektu Táborská č. or. 114, č. p. 223 a pozemku p. č. 1965 v k. ú. Židenice - ZM6/1957

1. ZMB bere na vědomí

 • protokol z otevření obálek doručených v nabídkovém řízení vyhlášeném na prodej

- budovy Táborská č. or. 114, č. p. 223, postavené na pozemku p. č. 1965
- pozemku p. č. 1965 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 488 m²

vše v k. ú. Židenice
ze dne 27. 11. 2012,

 • usnesení 47. zasedání Komise majetkové RMB konaného dne 27. 11. 2012, bod č. 19, ve věci hodnocení nabídek, které statutární město Brno obdrželo na základě nabídkového řízení vypsaného na prodej

- budovy Táborská č. or. 114, č. p. 223, postavené na pozemku p. č. 1965
- pozemku p. č. 1965 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 488 m²

vše v k. ú. Židenice.

2. ZMB schvaluje na základě nabídkového řízení prodej
- budovy Táborská č. or. 114, č. p. 223, postavené na pozemku p. č. 1965
- pozemku p. č. 1965 - zastavěná plocha a n&#$07dvoří, o výměře 488 m²

vše v k. ú. Židenice,
společnosti INSPIRA 3000 s. r. o. za dohodnutou kupní cenu 3.650.000,- Kč a za podmínek kupní smlouvy, která tvoří přílohu č. 65 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.


 
 

106.

Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě se společností ESPYRA, a. s. - "Administrativně bytový komplex Sochorova II - ZM6/1960

1. ZMB bere na vědomí

 • žádost společnosti ESPYRA, a. s., o uvolnění kauce ze dne 6. 6. 2012 obsahující sdělení společnosti, že splnila poslední ze závazků sjednaných v plánovací smlouvě (v čl. III odst. 1 bod a) až d) plánovací smlouvy) a žádost o uvolnění a vrácení kauce ve výši 3.000.000,- Kč, kterou složila v souladu se smlouvou dne 12. 4. 2010 na účet statutárního města Brna,

 • žádost společnosti ESPYRA, a. s., o dodatek č. 2 k plánovací smlouvě ze dne 16. 7. 2012 obsahující změnu závazků vyplývajících z uzavřené plánovací smlouvy pro vrácení kauce: vypuštění povinnosti společnosti vybudovat přípojku elektro z podmínky pro výstavbu nového sběrného střediska odpadů (SSO) dle čl. I odst. 5 odrážka 4) plánovací smlouvy a vypuštění závazku vybudovat veřejné osvětlení - část IO 121 - veřejné osvětlení podél účelové komunikace vedoucí kolem bytových domů,

 • žádost spol. ESPYRA, a. s., o doplnění obsahu dodatku č. 2 ze dne 4. 10. 2012, upřesněná dne 19. 11. 2012, obsahující doplnění týkající se výše požadované části kauce, o jejíž vrácení společnost ESPYRA, a. s., žádá, dále prodloužení termínu pro dokončení výstavby veřejného osvětlení a změnu termínu pro dokončení výstavby přípojky elektro.


2 ZMB schvaluje dodatek č. 2 k plánovací smlouvě uzavřené mezi společností ESPYRA, a. s., a statutárním městem Brnem ze dne 23. 4. 2010, ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě uzavřeného dne 19. 3. 2012, obsahující ujednání, která spočívají ve změně ujednání o výši kauce, kdy část kauce ve výši 2.800.000,- Kč bude společnosti vrácena s ohledem na splnění převážné většiny závazků vyplývajících z uzavřené plánovací smlouvy a v prodloužení lhůty pro dokončení výstavby veřejného osvětlení podél účelové komunikace vedoucí kolem bytových domů nejpozději do 31. 12. 2017, který tvoří přílohu č. 66 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 

 

107.

Svěření majetku města MČ Brno-Maloměřice a Obřany, pozemků p. č. 1022/6, p. č. 1023/4, p. č. 1023/5, p. č. 1023/6, p. č. 1023/7, p. č. 1023/8 a p. č. 1023/9 v k. ú. Obřany - ZM6/1965

ZMB schvaluje MČ Brno-Maloměřice a Obřany svěření pozemků
- p. č. 1022/6 - zastavěná plocha, o výměře 16 m²
- p. č. 1023/4 - zastavěná plocha, o výměře 18 m²
- p. č. 1023/5 - zastavěná plocha, o výměře 18 m²

- p. č. 1023/6 - zastavěná plocha, o výměře 18 m²
- p. č. 1023/7 - zastavěná plocha, o výměře 18 m²
- p. č. 1023/8 - zastavěná plocha, o výměře 18 m²

- p. č. 1023/9 - zastavěná plocha, o výměře 18 m²

v k. ú. Obřany,
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 - Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III - ost. nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 94 přílohy č. 4.


 

 

108.

Svěření majetku města MČ Brno-Kohoutovice, pozemku p. č. 2106 v k. ú. Kohoutovice - ZM6/1971

ZMB schvaluje MČ Brno-Kohoutovice svěření pozemku
- p. č. 2106 - ostatní plocha, o vým&#$01ře 2.578 m²

v k. ú. Kohoutovice
v rozsahu práv a povinností dle příslušných článků vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001 Statutu města Brna, v platném znění, do kategorie: část III - ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 94 přílohy č. 4.


 

109.

"Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" - smlouva o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - ZM6/2022

1. ZMB ruší usnesení Z6/017 zasedání ZMB ze dne 4. 9. 2012, bod č. 143, které zní:

ZMB schvaluje smlouvu o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 pro stavbu "Silnice I/42, VMO Žabovřeská I", která tvoří přílohu č. 106 těchto usnesení.


2. ZMB schvaluje smlouvu o spolupráci mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 pro stavbu "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I", která tvoří přílohu č. 67 těchto usnesení.
Ověřená příloha je uložena na Organizačním odboru MMB.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
primátor 1. náměstek primátora

 

Ověřovatelé:

Jiří Sedláček, v. r.
doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., v. r.

 
V Brně 12. listopadu 2012
Zápis zpracovala Anna Mikošková, Organizační odbor MMB
Usnesení zapsala Marie Doubravová, Organizační odbor MMB