71.schůze Rady města Brna

 
Rada města Brna V Brně dne 14.10.1992

 
Členům Zastupitelstva města Brna
Starostům městských částí města Brna
Městskému prokurátorovi
Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna
Řediteli Archivu města Brna

 
Zasíláme Vám zápis ze 71. schůze Rady města Brna, konané
ve dnech 13. a 14. října 1992.

Program:

Jednání 13. 10. 1992

1. Schválení zařazení provozních jednotek do malé privatizace
2. Neschválení zařazení provozních jednotek do malé privatizace
3. Plnění rozpočtu města Brna za leden - srpen 1992
4. Koncepce městské hromadné dopravy v Brně, její financování
a provozování
5. Současný stav technické vybavenosti ZOO města Brna a návrh
na zvýšení dotace z rezervy kapitoly 74l v roce 1992
6. Jmenování členů komise životního prostředí RMB
7. Návrh na rozpočtové opatření převodu finančních prostředků
z rozpočtu městské části Brno-střed na kapitolu 716
kultura pro Centrum experimentálního divadla
8. Komplexní řešení umístění Archivu města Brna
9. Brněnský věstník
10. Záměr města Brna dlouhodobě pronajmout pozemky p.č. 4814/2
a část p.č. 5037/1 v k.ú. Líšeň za účelem výstavby obchod-
ně-správního centra na ulici Jírova
11. Návrh na svěření majetku města Brna městským částem
12. Záměr města Brna pronajmout 35 m2 pozemku p.č. 877/2 v k.ú.
Žabovřesky
13. Záměr města Brna zapůjčit 325 m2 pozemku v k.ú. Královo Pole
p.č. 3900 pro zařízení staveniště
14. Záměr města Brna zapůjčit pozemek v k.ú. Vranov u Brna
na výstavbu vodovodu
15. Návrh odprodeje pozemku p.č. 495/2-orná o výměře 7 m2
v k.ú. Nový Lískovec manželům Šelleovým za účelem
výstavby rodinného domku
16. Příkazní smlouva se Správou veřejného majetku města Brna

Jednání 14. 1O. 1992

17. Návrh bezúplatného převodu majetku s.p. Geospol do majetku
města Brna - pozemek p.č. 250/27 ost. pl. o výměře 1 562 m2
a p.č. 250/28 míst. komunikace o výměře 1 222 m2 v k.ú.
Brněnské Ivanovice
18. Návrh na svěření pozemku p.č. 1929/3 zast. pl. o výměře
104 m2 a část pozemku p.č. 1929//1 ost. pl. o výměře 132 m2
v k.ú. Řečkovice
19. Záměr města Brna dlouhodobě pronajmout pozemek p.č. 2698/2-
orná o výměře 532 m2 a zapůjčit část p.č. 2698/1 o výměře
1 156 m2 v k.ú. Kuřim BVaK Brno za účelem výstavby "hrubého
předčištění odpadních vod"
20. Návrh dispozic s pozemky v k.ú. Staré Brno pro firmu INKO
21. Zřízení pracovní skupiny pro vyhodnocení výběrového řízení
na vyklizené domy v majetku města Brna, jejichž seznam byl
vyvěšen dne 29. 7. 1992
22. Závěrečná zpráva o likvidaci státního podniku Akcent

v likvidaci
23. Změna ve složení dozorčí rady s.p. Pohřebnictví města Brna
24. Změna ve složení dozorčí rady státního podniku Autonova
25. Nájemní smlouva o pronájmu márnice v Brně
26. Zhodnocení smlouvy města Brna a MOST International
27. Návrh na zrušení státního podniku Inpros a stanovení termínu
jeho vstupu do likvidace
28. Schválení pronájmu majetku státního podniku RaJ Brno I
do doby zahájení přípravy Okresní privatizační komise
na malou privatizaci
29. Odvolání ředitelky státního podniku Dřevopodnik města Brna
a návrh na jmenování likvidátora státního podniku Dřevopod-
nik města Brna a uložení úkolů spojených s likvidací
30. Smlouva o zřízení poradensko-informačního střediska
České obchodní inspekce
31. Zajištění úkolů spojených s ukončením činnosti Nemocniční
lékárenské služby Brno
32. Odvolání RNDr. Jany Střítecké z funkce ředitelky Nemocniční
lékárenské služby Brno
33. Schválení nájemních smluv Sdružení zdravotnických zařízení
IV a V Brno
34. Zpráva o výsledku činnosti skupiny pro privatizaci zdravot-
nických zařízení v městě Brně
35. Odvolání MUDr. Pavla Doubravy z funkce ředitele Sdružení
zdravotnických zařízení III Brno
36. Jmenování vedoucího odboru vodního a lesního hospodářství
a zemědělství Magistrátu města Brna
37. Stanovení tarifního platu a příplatků vedoucí odboru
školství, mládeže a tělovýchovy MMB
38. Spolupráce města Brna s partnerskými městy a zřízení odboru
zahraničních styků MMB
39. Vedení odboru kultury Magistrátu města Brna
40. Úkoly vyplývající ze zrušení Divadla u Jakuba
41. Jmenování komise pro využití Divadla u Jakuba
42. Opatření k dalšímu využívání divadelních prostor na
Tučkově 34

43. Oznámení o pořadí uchazečů na 1. - 3. místě v I. části
výběrového řízení na funkci ředitele organizace Lesy
města Brna a oznámení výsledků psychologických testů
44. Návrh libreta využití areálu Nové Radnice v Brně - doplněk
45. Rozvoj specifických forem bydlení, obsluhy a rekreace
starých občanů města Brna
46. Majetkoprávní vztahy k nemovitosti Brno, Josefská 10
47. Prodej budovy Žerotínovo nám. 1/2 - sídlo Universitní knihovny
48. Roční odměny ředitelů rozpočtových a příspěvkových orga-
nizací řízených a spravovaných městem Brnem a státních
podniků založených městem Brnem za rok 1990

Jednání 13. 10. 1992

Přítomni

ing. Jiří Horák, ing. Milan Šimonovský, RNDr. Luděk Zahradníček,
ing. Jaromír Puk, MUDr. Jiří Berka, ing. Ludvík Doležal,
ing. Stanislav Lupač, ing. Zdeněk Pospíchal, MUDr. Jaroslav Tová-
rek, ing. Jiří Vachek, Jiří Lazar, dipl. tech., ing. Jiří Kle-
mensevič, JUDr. Miloslav Minařík

1. Schválení zařazení provozních jednotek do malé privatizace

RMB souhlasí se zařazením níže uvedených provozních jedno-
tek do malé privatizace

0945 Prodejna Tabák Cejl 45 Potraviny Brno nájem
závod 06-17
1096 Širokosort.prod. Šimáčkova 135 Potraviny Brno nájem
potravin s obsl. závod 06-17
1248 Prod. ovoce a Vavřinecká 1 Zelenina Brno objekt
zeleniny bez pozemku
1262 Sklad Černovice Vinohradská 1 Zelenina Brno objekt
/zelenina/ vč. pozemku
1778 Kniha - sklad Lidická 8 Kniha Brno nájem
1782 Prodejna-partio-Bayerova 9 Klenoty Brno nájem
vé a komisní
zboží
1802 Prodejna punčo- Jánská 7 Textil a oděvy nájem
chového zboží Brno
1803 Prodejna texti- Minoritská 4 Textil a oděvy nájem
lu nadměrné Brno
velikosti
1804 Prodejna oděvů Zámečnická 1 Textil a oděvy nájem
Luxus Brno
1779 Kniha Běhounská 22/24 Kniha Brno soubor
zařízení
0556 Bufet Zátoka Brněnská RaJ Brno II soubor
mob. stánek přehrada mob.
buněk
1068 Rest. a cukr. Veslařská 44 RaJ Brno II nemovitost
"Svratka" bez pozemku
1073 Obora Brněnská RaJ Brno II nemov. s po-
přehrada zemkem +
další část po-
zemku o výmě-
ře 19020 m2 k
pronajmutí
1702 Správa domov. Zahradníkova 22 Správa nemovit. nájem
služeb města Brna
1704 Správa domov. Voroněžská 4 Správa nemovit. nájem
služeb města Brna
1809 Rekord M. Horákové 21 RaJ Brno II nájem
1807 OD Petrov Masarykova Textil a oděvy nemovitost
26/28/30 Brno a pozemek
189 U zlaté konve Joštova 40 RaJ Brno II soubor
zařízení
O646 Cukrárna bří Kotlanů 5 Potraviny Brno nemovitost
závod 06-17 bez pozemku

Schváleno jednomyslně.

2. Neschválení zařazení provozních jednotek do malé privatizace

RMB nesouhlasí se zařazením níže uvedených provozních jednotek
do malé privatizace

1780 Textilní velko- Cejl 77/79 Textil a oděvy objekt
obchodní sklad Brno s pozemkem
a nájmem
1072 Přístav Brněnská RaJ Brno II nemovitost
přehrada 21 s pozemkem

Zařazení provozních jednotek do malé privatizace schváleno
2 členy, 8 členů se zdrželo hlasování.

3. Plnění rozpočtu města Brna za leden - srpen 1992

1. RMB bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu MMB za období
leden-srpen 1992.
*
2. RMB ukládá vedoucímu odboru rozpočtu a financování MMB
zpracovat návrh změny rozpočtu roku 1992.
*
úkol č. [71/03] [24] zodpovídá: vedoucí odboru rozpočtu
a financování MMB
termín: [11. 11. 1992]

Schváleno jednomyslně.

 
4. Koncepce městské hromadné dopravy v Brně, její financování
a provozování

1. RMB bere na vědomí informaci o věcném obsahu a termínech
studie k problematice městské hromadné dopravy v Brně,
zpracované francouzskou konzultační firmou SOFRETU.
*
2. RMB ukládá vedoucímu odboru dopravy MMB informovat RMB
o doporučeních, která vyplynou ze studie a navrhnout
v souladu s nimi do 31. 1. 1993 změny v organizaci městské
hromadné dopravy v Brně v roce 1993.
*
úkol č. [71/04/01] [15] zodpovídá: vedoucí odboru
dopravy MMB
termín: [31. 01. 1993]

Schváleno 9 členy, 1 člen se zdržel hlasování.
*
3. RMB ukládá vedoucímu odboru dopravy MMB projednat
financování pokračování studie k problematice městské
hromadné dopravy pro rok 1993 s Evropskou bankou, po-
případě jinými zahraničními institucemi
*
úkol č. [71/04/02] [15] zodpovídá: vedoucí odboru
dopravy MMB
termín: [31. 12. 1992]

Schváleno jednomyslně.

5. Současný stav technické vybavenosti ZOO města Brna a návrh
na zvýšení dotace z rezervy kapitoly 74l v roce 1992

1. RMB bere na vědomí současný stav a potřeby technického,
organizačního a kulturního zlepšení situace v ZOO města
Brna.

2. RMB doporučuje ZMB schválit rozpočtové opatření na
řešení havarijní situace v ZOO města Brna.
*
3. RMB ukládá odboru životního prostředí MMB zpracovat
návrh nezbytných opatření k řešení havarijní situace
v ZOO města Brna a projednat je s finanční komisí RMB.
*
úkol č. [71/05] [10] zodpovídá: vedoucí odboru
životního prostředí MMB
termín: [03. 11. 1992]

Schváleno jednomyslně.

 
 
6. Jmenování členů komise životního prostředí RMB

RMB jmenuje ing. Igora Maršu a ing. Pavla Podsedníka členy
komise životního prostředí RMB.

Schváleno jednomyslně.

7. Návrh na rozpočtové opatření převodu finančních prostředků
z rozpočtu městské části Brno-střed na kapitolu 716
kultura pro Centrum experimentálního divadla

RMB doporučuje ZMB schválit rozpočtové opatření na převede-
ní finanční dotace 8.549 tis. Kčs z městské části
Brno-střed na kapitolu 716 kultura /města Brna/ pro Centrum
experimentálního divadla z důvodu změny přímého
investorství od 1. 9. 1992.

Schváleno jednomyslně.

8. Komplexní řešení umístění Archivu města Brna

1. RMB schvaluje koncepci prostorového řešení Archivu města
Brna.
*
2. RMB ukládá vedoucímu majetkového odboru MMB spolu s ve-
doucím odboru vnitřních věcí MMB zajistit převzetí
objektu sýpky v Kuřimi do majetku města Brna.
*
úkol č. [71/08/01] [32,22] zodpovídá: vedoucí majetkového
odboru MMB
vedoucí odboru
vnitřních věcí MMB
termín: [31. 10. 92]
*
3. RMB ukládá vedoucímu odboru rozpočtu a financování MMB
zahrnout částku 200.000,- Kčs do návrhu změny rozpočtu
na rok 1992.
*
úkol č. [71/08/02] [24] zodpovídá: vedoucí odboru roz-
počtu a financování
MMB
termín: [11. 11. 1992]
*
4. RMB ukládá vedoucímu odboru rozpočtu a financování MMB
zahrnout částku 5,OOO.OOO,- Kčs, určenou na zaměření,
projektovou dokumentaci a stavební realizaci oprav a úprav,
do návrhu rozpočtu na rok 1993.
*
úkol č. [71/08/03] [24] zodpovídá: vedoucí odboru roz-
počtu a financování MMB
termín: [31. 12. 1992]
*
5. RMB ukládá vedoucímu odboru vnitřních věcí MMB a řediteli
Archivu města Brna zajistit potřebné práce k urychlené
realizaci.
*
úkol č. [71/08/04] [22,31] zodpovídá: vedoucí odboru
vnitřních věcí MMB
termín: [31. 12. 1992] ředitel Archivu
města Brna
Schváleno jednomyslně.

9. Brněnský věstník

1. RMB bere na vědomí situační zprávu o Brněnském věstníku.

2. RMB souhlasí s návrhem rozpočtu Brněnského věstníku na rok
1993, tj. s náklady 252 OOO,- Kčs a příjmy minimálně
21 600,- Kčs.

3. RMB odvolává JUDr. Petra Vedru z členství v redakční radě
Brněnského věstníku v souvislosti se zrušením Okresního
úřadu Brno, který JUDr. Petr Vedra v redakční radě zastu-
poval.

Schváleno jednomyslně.

10. Záměr města Brna dlouhodobě pronajmout pozemky p.č. 4814/2
a část p.č. 5037/1 v k.ú. Líšeň za účelem výstavby obchod-
ně-správního centra na ulici Jírova

1. RMB souhlasí se záměrem města Brna pronajmout pozemky p.č.
4814/2 a část p.č. 5037/1 v k.ú. Líšeň o celkové výměře
32.522 m2 na dobu 51 let za účelem výstavby obchod-
něsprávního centra na ulici Jírova.
*
2. RMB ukládá vedoucímu majetkového odboru MMB zveřejnit
tento záměr zákonem stanoveným způsobem.
*
úkol č. [71/10] [32] zodpovídá: vedoucí majetkového
odboru MMB
termín: ihned

Schváleno jednomyslně.

11. Návrh na svěření majetku města Brna městským částem

RMB doporučuje ZMB svěřit městským částem dle § 75 Statutu
města Brna nemovité věci z vlastnictví města Brna, které jsou
uvedeny v návrhu Přílohy Statutu města Brna Seznamu
nemovitých věcí svěřených městským částem č. 6, a to za pod-
mínky, že
- MČ Ořešín se svěřuje p.č. 171, 172, 176, 177, 178 v k.ú.
Ořešín za podmínek stanovených ÚHA města Brna
- MČ Tuřany se svěřuje p. č. 45 v k.ú. Dvorská, ul. Zapletalova 61
se záměrem prodeje a p.č. 1391 a p.č. 1392 v k.ú. Tuřany
se záměrem pronájmu na dobu 30 let.

Schváleno 8 členy, 1 člen se zdržel hlasování.

12. Záměr města Brna pronajmout 35 m2 pozemku p.č. 877/2 v k.ú.
Žabovřesky

1. RMB souhlasí se záměrem města Brna pronajmout část pozemku
p.č. 877/2 o výměře 35 m2 v k.ú. Žabovřesky za účelem
vybudování prodejního stánku INTERKONTAKTSERVIS
*
2. RMB ukládá vedoucímu majetkového odboru MMB zveřejnit tento
záměr zákonem stanoveným způsobem
*
úkol č. [71/12/01] [32] zodpovídá: vedoucí majetkového
odboru MMB
termín: ihned
*
3. RMB ukládá odboru územního a stavebního řízení MMB
doporučit stavebnímu úřadu městské části Brno-Žabovřesky
uložení sankce za porušení stavebního zákona.
*
úkol č. [71/12/02] [09] zodpovídá: vedoucí odboru územ-
ního a stavebního ří-
zení MMB

Schváleno 7 členy, 2 členové se zdrželi hlasování

13. Záměr města Brna zapůjčit 325 m2 pozemku v k.ú. Královo Pole
p.č. 3900 pro zařízení staveniště

1. RMB souhlasí se záměrem města Brna zapůjčit část pozemku
p.č. 3900 o výměře 325 m2 v k.ú. Královo Pole za účelem
zřízení zařízení staveniště pro odkanalizování v ulici
Myslínova firmě BVaK, a.s. Brno do 31. 12. 1993.
*
2. RMB ukládá vedoucímu majetkového odboru MMB zveřejnit tento
záměr zákonem stanoveným způsobem.
*

úkol č. [71/13] [32] zodpovídá: vedoucí majetkového
odboru MMB
termín: ihned

Schváleno jednomyslně.

 
14. Záměr města Brna zapůjčit pozemek v k.ú. Vranov u Brna
na výstavbu vodovodu

1. RMB souhlasí se záměrem města Brna zapůjčit část pozemku
p.č. 223, o výměře 2 300 m2 v k.ú. Vranov u Brna za úče-
lem výstavby vodovodu pro obec Vranov u Brna do 31. 12.
1993.
*
2. RMB ukládá vedoucímu majetkového odboru MMB zveřejnit
tento záměr zákonem stanoveným způsobem.
*
úkol č. [71/14] [32] zodpovídá: vedoucí majetkového
odboru MMB
termín: ihned

Schváleno 9 členy, 1 člen se zdržel hlasování.

15. Návrh odprodeje pozemku p.č. 495/2-orná o výměře 7 m2
v k.ú. Nový Lískovec manželům Šelleovým za účelem
výstavby rodinného domku

RMB doporučuje ZMB schválit odprodej p.č. 495/2 orná
o výměře 7 m2 v k.ú. Nový Lískovec manželům Šelleovým
za účelem výstavby rodinného domku, za dodržení podmínek
kupní smlouvy.

Schváleno jednomyslně.

16. Příkazní smlouva se Správou veřejného majetku města Brna

RMB schvaluje příkazní smlouvu uzavřenou mezi městem
Brnem a Správou veřejného majetku města Brna na výkon
správy objektů:
- Pekařská 76, č.pop. 364, p.č. 985, k.ú. Staré Brno
- při ul. Rosická, č.pop. 161, p.č. 868, k.ú. Trnitá
- Porážka 4, č.pop. 206, p.č. 444, k.ú. Trnitá
- Porážka 6, č.pop. 176, p.č. 443, k.ú. Trnitá
- Porážka 3, č.pop. 208, p.č. 435/1, k.ú. Trnitá
- Masná 104, č.pop. 226, p.č. 58, k.ú. Trnitá
- Masná 102, č.pop. 220, p.č. 556/1, k.ú. Trnitá
- Masná 34, č.pop. 229, p.č. 611, k.ú. Trnitá
- Porážka 1, č.pop. 2O7, p.č. 429, k.ú. Trnitá
- Jihlavská 20, č.pop. 340, p.č. 1284, 1282, 1283, 1281,
1285, k.ú. Bohunice
- Bratislavská 68, č.pop. 249, p.č. 2/1, k.ú. Zábrdovice
- Černovická 2b, č.pop. 33, p.č. 3, k.ú. Komárov
- Hněvkovského 55, č.pop. 167, p.č. 501, k.ú. Komárov
- Svatopetrská 28, č.pop. 60, p.č. 1318, k.ú. Komárov
- Klobásova 9, č.pop. 107, p.č. 588, k.ú. Starý Lískovec
- Starý dvůr, p.č. 5 a p.č. 11, k.ú. Kuřim

 
- Nádražní 10, č.pop. 654, p.č. 358, 357, 356, 355, k.ú.
Město Brno
- Husova 3, č.pop. 164, p.č. 1146, k.ú. Staré Brno
- Kopečná 8, č.pop. 217, p.č. 1241, k.ú. Staré Brno
- Hybešova 41, č.pop. 545, p.č. 1545, k.ú. Staré Brno
- Hybešova 41a, č.pop. 288, p.č. 1558, k.ú. Staré Brno
- Solniční 12, č.pop. 240, p.č. 580, k.ú. Město Brno
- Šilingrovo nám. 3, Dominikánská 6, Husova 4, č.pop. 257,
p.č. 487, k.ú. Město Brno
- Šilingrovo nám. 2, Biskupská 2, č.pop. 265, p.č. 371, k.ú.
Město Brno
- Starobrněnská 20, p.č. 482/2, k.ú. Město Brno

Schváleno jednomyslně.

 
Jednání 14. 10. 1992

Přítomni

ing. Jiří Horák, ing. Milan Šimonovský, RNDr. Luděk Zahradníček,
ing. Jaromír Puk, ing. Václav Benda, MUDr. Jiří Berka, ing. Lud-
vík Doležal, ing. Stanislav Lupač, ing. Zdeněk Pospíchal,
MUDr. Jaroslav Továrek, ing. Jiří Vachek, Jiří Lazar, dipl.
tech., ing. Jiří Klemensevič, ing. arch. Jaroslav Josífek,
JUDr. Miloslav Minařík

 
17. Návrh bezúplatného převodu majetku s.p. Geospol do majetku
města Brna - pozemek p.č. 250/27 ost. pl. o výměře 1 562 m2
a p.č. 250/28 míst. komunikace o výměře 1 222 m2 v k.ú. Br-
něnské Ivanovice

1. RMB nedoporučuje ZMB schválit bezúplatný převod p.č. 25O/27
a 250/28 z majetku s.p. Geospol Brno do majetku města Brna.

Návrh na doporučení ZMB schválen 5 členy, 3 členové se
zdrželi hlasování.
*
2. RMB ukládá náměstku primátora ing. Jaromíru Pukovi
dopracovat a nově předložit materiál do RMB.

*
úkol č. [71/17] [06] zodpovídá: ing. Jaromír Puk
termín: [11. 11. 1992]

Schváleno jednomyslně.

 
 
 
18. Návrh na svěření pozemku p.č. 1929/3 zast. pl. o výměře
104 m2 a část pozemku p.č. 1929//1 ost. pl. o výměře 132 m2
v k.ú. Řečkovice

RMB doporučuje ZMB svěřit MČ Brno - Řečkovice pozemek
p.č. 1929/1 ost. pl. o celkové výměře 132 m2 a p.č.
1929/3 zast. plocha o výměře 104 m2 v k.ú. Řečkovice.

Schváleno jednomyslně.

19. Záměr města Brna dlouhodobě pronajmout pozemek p.č. 2698/2-
orná o výměře 532 m2 a zapůjčit část p.č. 2698/1 o výměře
1 156 m2 v k.ú. Kuřim BVaK Brno za účelem výstavby "hrubého
předčištění odpadních vod"

RMB nesouhlasí se záměrem pronajmout pozemek p.č. 2698/2-or-
ná o výměře 532 m2 na dobu 99 let a zapůjčit část p.č. 2698/1
o výměře 1 156 m2 v k.ú. Kuřim BVaK Brno, a.s., Brno,
Hybešova 16 za účelem výstavby "hrubého předčištění odpadních
vod".

Návrh na souhlas se záměrem schválen 3 členy, 4 členové byli
proti, 3 členové se zdrželi hlasování.

20. Návrh dispozic s pozemky v k.ú. Staré Brno pro firmu INKO

1. RMB schvaluje pronájem pozemku p.č. 1108 a p.č. 1109
o výměře 1 233 m2 v k.ú. Staré Brno firmě INKO pro využí-
vání jako park.

2. RMB doporučuje ZMB schválit prodej pozemků p.č. 1117/1 a
1116 o výměře 1 287 m2 v k.ú. Staré Brno firmě INKO, s.r.o.
pro výstavbu polikliniky za kupní cenu
6.957.300,- Kčs.
*
3. RMB ukládá vedoucímu majetkového odboru MMB zabezpečit
vypracování návrhu nájemní smlouvy.
*
úkol č. [71/20] [32] zodpovídá: vedoucí majetkového
odboru MMB
termín: ihned

Schváleno 6 členy, 4 členové se zdrželi hlasování.

 
21. Zřízení pracovní skupiny pro vyhodnocení výběrového řízení
na vyklizené domy v majetku města Brna, jejichž seznam byl
vyvěšen dne 29. 7. 1992

1. RMB ruší své usnesení z 63. schůze RMB bod 42.4.

2. RMB zřizuje dnem 15. 10. 1992 pracovní skupinu pro
vyhodnocení výběrového řízení na vyklizené domy, jejichž
seznam byl vyvěšen dne 29. 7. 1992.

3. RMB jmenuje
a/ členy s hlasem rozhodovacím
- MUDr. Jiří Berka - předseda zdravotní a sociální
komise RMB
- ing. Ludvík Doležal - uvolněný člen RMB pro
dislokační záměry
- Ivan Drahola, dipl. tech. - předseda komise pro
správu městského majetku
RMB
- Michael Dymáček - předseda komise pro hospo-
dářský rozvoj RMB
- Doc. ing. Zdeněk Kolíbal - předseda dopravní komise
RMB
- Jiří Lazar, dipl. tech. - předseda bytové komise RMB
- ing. Zdeněk Pospíchal - předseda pracovní skupiny pro
výběr dodavatelů
- ing. Milan Šimonovský - náměstek primátora města Brna
- ing. Jan Sochor - člen komise pro výběr investorů
za městské části
- ing. Jaromír Puk - náměstek primátora města Brna

b/ členy s hlasem poradním
- ing. Juraj Tréger - vedoucí odboru hospodářského
rozvoje MMB
- ing. arch. Miloš Kabela - ÚHA města Brna - rozvoj
městských částí

Schváleno jednomyslně.

 
22. Závěrečná zpráva o likvidaci státního podniku Akcent
v likvidaci

1. RMB bere na vědomí informativní zprávu o průběhu likvidace
státního podniku Akcent v likvidaci.
*
2. RMB ukládá likvidátorce s.p. Akcent v likvidaci předložit
RMB do 31. 10. 1992 závěrečnou zprávu a účetní závěrku
uvedené do souladu s výsledky finanční revize a kontroly
průběhu likvidace a projednané ve finanční komisi RMB.
*
úkol č. [71/22] [31] zodpovídá: likvidátorka s.p. Akcent
termín: [31. 10. 1992]

Schváleno jednomyslně.

 
23. Změna ve složení dozorčí rady s.p. Pohřebnictví města Brna

1. RMB odvolává Ivu Pěčkovou z dozorčí rady státního podniku
Pohřebnictví města Brna ke dni 15. 10. 1992.

2. RMB ustanovuje Milana Chovance členem dozorčí rady s.p.
Pohřebnictví města Brna dnem 16. 10. 1992.

Schváleno jednomyslně.

 
24. Změna ve složení dozorčí rady státního podniku Autonova

1. RMB odvolává Ivu Pěčkovou z dozorčí rady státního podniku
Autonova ke dni 15. 10. 1992.

2. RMB ustanovuje ing. Ladislava Kabáta členem dozorčí
rady s.p. Autonova dnem 16. 10. 1992.

Schváleno jednomyslně.

 
25. Nájemní smlouva o pronájmu márnice v Brně

1. RMB ruší výsledky výběrového řízení na provozovatele
městské márnice v Brně.
*
2. RMB ukládá odboru veřejných služeb Magistrátu města Brna
zpracovat v termínu do 31. 12. 1992 návrh koncepce veřejné
služby pohřebnictví.
*
úkol č. [71/25] [31] zodpovídá: vedoucí odboru
veřejných služeb MMB
termín: [31. 12. 1992]

Schváleno jednomyslně.

 
26. Zhodnocení smlouvy města Brna a MOST International
*
RMB ukládá pracovní skupině pro volnou ekonomickou zónu
zhodnotit oponentní posudky studie volné ekonomické
zóny a předložit stanovisko Radě města Brna s návrhem
dalšího postupu.
*
úkol č. [71/26] [31] zodpovídá: pracovní skupina pro volnou
ekonomickou zónu

termín: [11. 11. 1992]

Schváleno jednomyslně.

 
27. Návrh na zrušení státního podniku Inpros a stanovení termínu
jeho vstupu do likvidace

RMB doporučuje ZMB zrušit státní podnik Inpros v souladu s
ust. § 26 zák. čís. 111/1990 Sb., o státním podniku,
likvidací a stanovit den 1. 12. 1992 dnem vstupu státního
podniku do likvidace.

Schváleno 7 členy, 1 člen se zdržel hlasování.

 
28. Schválení pronájmu majetku státního podniku RaJ Brno I
do doby zahájení přípravy Okresní privatizační komise
na malou privatizaci

RMB souhlasí s pronájmem provozních jednotek státního podni-
ku RaJ Brno I do doby zahájení přípravy Okresní privatizační
komise Brno-město na veřejnou aukci v rámci malé privatizace
u těchto provozních jednotek
- Lipsko
- Na Moravanské
- Na rozcestí
- Špalíček
- U formana
- U kolejí
- V sídlišti
- Opera
- Evropa

Schváleno jednomyslně.

 
29. Odvolání ředitelky státního podniku Dřevopodnik města Brna
a návrh na jmenování likvidátora státního podniku Dřevopod-
nik města Brna a uložení úkolů spojených s likvidací

1. RMB ruší své rozhodnutí 64. schůze Rady města Brna,
bod 2.2.

2. RMB odvolává dnem 31. 10. 1992 z funkce ředitelky státního
podniku Dřevopodnik města Brna ing. Alici Kouřilovou z dů-
vodu vstupu podniku do likvidace.

3. RMB jmenuje ing. Radka Skoumala likvidátorem státního pod-
niku Dřevopodnik města Brna dnem 1. 11. 1992.

4. RMB stanoví ing. Radku Skoumalovi, likvidátorovi s.p.
Dřevopodnik města Brna smluvní mzdu ve výši 7.84O,- Kčs.
*

5. RMB ukládá vedoucímu odboru veřejných služeb MMB navrhnout
zápis vstupu státního podniku Dřevopodnik města Brna do
likvidace a likvidátora do obchodního rejstříku.
*
úkol č. [71/29/01] [31] zodpovídá: vedoucí odboru veřej-
ných služeb MMB
termín: [31. 10. 1992]
*
6. RMB ukládá likvidátorovi s.p. Dřevopodnik města Brna před-
ložit RMB návrh likvidačního plánu a rozpočtu likvidace
do 30 dnů ode dne zápisu vstupu do likvidace a likvidátora
do obchodního rejstříku.
*
úkol č. [79/29/02] [31] zodpovídá: likvidátor s.p.
Dřevopodnik
termín: [30. 11. 1992]

Schváleno jednomyslně.

30. Smlouva o zřízení poradensko-informačního střediska
České obchodní inspekce

1. RMB schvaluje smlouvu s Českou obchodní inspekcí na zří-
zení bezplatné poradensko-informační služby občanům města
Brna.

2. RMB pověřuje statutárního zástupce města Brna podpisem
smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Schváleno jednomyslně.

 
31. Zajištění úkolů spojených s ukončením činnosti Nemocniční
lékárenské služby Brno

1. RMB bere na vědomí informaci o průběžném zajištění prací
s ukončením činnosti Nemocniční lékárenské služby Brno a
přípravě delimitačních prací v období od 1. 10. do 30. 11.
1992.

2. RMB doporučuje ZMB schválit snížení odvodu ze zisku Nemoc-
niční lékárenské služby Brno na rok 1992 ve výši 3,75O
tis. Kčs jako alikvotní část předpisu odvodu ze zisku na
rok 1992 ve výši 15. mil. Kčs, připadající na IV. čtvrtletí
1992.

Schváleno 8 členy, 1 člen se zdržel hlasování.

 
 
 
32. Odvolání RNDr. Jany Střítecké z funkce ředitelky Nemocniční
lékárenské služby Brno

RMB odvolává podle ust. § 45 písm. b/ zák. č. 367/1990 Sb.
o obcích, z důvodu zániku organizace, RNDr. Janu Stříteckou
z funkce ředitelky Nemocniční lékárenské služby Brno, ke dni
15. 1O. 1992.

Schváleno jednomyslně.

33. Schválení nájemních smluv Sdružení zdravotnických zařízení
IV a V Brno

RMB souhlasí s uzavřením nájemních smluv mezi:
- Sdružením zdravotnických zařízení IV Brno a MUDr. Pav-
lem Zmeškalem za účelem provozování soukromé lékařské
ordinace v objektu polikliniky Viniční 235, Brno.
- Sdružením zdravotnických zařízení V Brno a Soukromým
gymnásiem INTEGRA k zajištění prostoru pro výuku žáků.

Schváleno jednomyslně.

34. Zpráva o výsledku činnosti skupiny pro privatizaci zdravot-
nických zařízení v městě Brně

1. RMB bere na vědomí zprávu o výsledku I. etapy činnosti
poradní skupiny pro přípravu privatizace zdravotnických
organizací.

Schváleno jednomyslně.
*
2. RMB ukládá tajemníkovi MMB vytvořit odboru zdravotnictví
MMB takové podmínky, aby základní privatizační projekty
mohly být zpracovány ve vládou stanoveném termínu.
*
úkol č. [71/34] [07] zodpovídá: tajemník MMB
termín: ihned

Schváleno 8 členy, 2 členové se zdrželi hlasování

35. Odvolání MUDr. Pavla Doubravy z funkce ředitele Sdružení
zdravotnických zařízení III Brno

1. RMB bere na vědomí žádost MUDr. Pavla Doubravy, ředite-
le SZZ III, Brno, o uvolnění z funkce ředitele ke dni
31. 12. 1992.

2. RMB odvolává podle ust. § 45 písm. b/ zák. č. 367/1990 Sb.
o obcích MUDr. Pavla Doubravu, na vlastní žádost, z funkce
ředitele Sdružení zdravotnických zařízení III Brno, ke
dni 31. 12. 1992.
*
3. RMB ukládá vedoucímu odboru zdravotnictví MMB zajistit
vyhlášení konkursu na obsazení funkce ředitele SZZ III,
Brno.
*
úkol č. [71/35] [19] zodpovídá: vedoucí odboru
zdravotnictví MMB
termín: [31. 10. 1992]

Schváleno jednomyslně.

36. Jmenování vedoucího odboru vodního a lesního hospodářství
a zemědělství Magistrátu města Brna

1. RMB jmenuje ing. Pavla Černého vedoucím odboru vodního
a lesního hospodářství a zemědělství MMB dnem 15. 10. 1992.

Schváleno 8 členy, 2 členové se zdrželi hlasování.

2. RMB stanoví ing. Pavlu Černému
osobní příplatek 460,- Kčs
příplatek za vedení 1.560,- Kčs
k tarifnímu platu 6.380,- Kčs
Celkem 8.400,- Kčs

Schváleno jednomyslně.

37. Stanovení tarifního platu a příplatků vedoucí odboru
školství, mládeže a tělovýchovy MMB

RMB stanoví vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
MMB PhDr. Miladě Blažkové
osobní příplatek ve výši 1.040,- Kčs
příplatek za vedení ve výši l.400,- Kčs
k tarifnímu platu 5.280,- Kčs
Celkem 7.720,- Kčs

Schváleno jednomyslně.

 
38. Spolupráce města Brna s partnerskými městy a zřízení odboru
zahraničních styků MMB

1. RMB konstatuje, že program partnerské spolupráce mezi
městy St. Pölten a Brnem bude řešen v rámci projednávání
problematiky spolupráce všech partnerských měst.

Schváleno jednomyslně.
*
2. RMB ukládá zahraničnímu oddělení kanceláře primátora MMB
zpracovat informaci o stavu a spolupráci se všemi part-
nerskými městy města Brna a připravit návrh jejího dalšího
rozvoje.
*
úkol č. [71/38/01] [31] zodpovídá: vedoucí zahranič-
ního oddělení kan-
celáře primátora MMB
termín: [11. 11. 1992]

Schváleno jednomyslně.
*
3. RMB ukládá tajemníkovi MMB připravit návrh na zřízení
nového odboru MMB - odboru zahraničních styků MMB a sou-
časně návrh vypsání výběrového řízení na vedoucího tohoto
odboru.
*
úkol č. [71/38/02] [07] zodpovídá: tajemník MMB
termín: [11. 11. 1992]

Schváleno jednomyslně.

39. Vedení odboru kultury Magistrátu města Brna

1. RMB rozhodla nejmenovat navrženou PhDr. Marii Blažkovou
vedoucí odboru kultury MMB.

Schváleno jednomyslně.
*
2. RMB ukládá tajemníkovi MMB pozvat na schůzi RMB 11. 11.
1992 účastníky výběrového řízení pro funkci vedoucího od-
boru kultury MMB:
ing. Josefa Pecla,CSc., PhDr. Karlu Hofmannovou a p. Ja-
roslavu Chalupovou.
*
úkol č. [71/39] [07] zodpovídá: tajemník MMB
termín: [11. 11. 1992]

Schváleno jednomyslně.

40. Úkoly vyplývající ze zrušení Divadla u Jakuba

1. RMB odvolává z funkce ředitele Divadla u Jakuba
Jiřího Taubera ke dni 15. 10. 1992.

2. RMB zřizuje dnem 15. 10. 1992 odbornou pracovní skupinu
k zajištění všech úkolů spojených s ukončením činnosti
Divadla u Jakuba.

3. RMB jmenuje Jiřího Taubera vedoucím pracovní skupiny k za-
jištění všech úkolů spojených s ukončením činnosti Divadla
u Jakuba.
*
4. RMB ukládá Jiřímu Tauberovi provést inventarizaci a další
úkoly spojené se zrušením Divadla u Jakuba a podat o tom
písemnou zprávu RMB.
*
úkol č. [71/40] [31] zodpovídá: Jiří Tauber, vedoucí
pracovní skupiny
termín: [24. 11. 1992]

Schváleno jednomyslně.

 
41. Jmenování komise pro využití Divadla u Jakuba

1. RMB schvaluje záměr pronajmout prostory Divadla
u Jakuba pro kulturní účely.
*
2. RMB ukládá vedoucímu odboru kultury MMB zveřejnit tento
záměr zákonem stanoveným způsobem.
*
úkol č. [71/41/01] [12] zodpovídá: vedoucí odboru
kultury MMB
termín: ihned

3. RMB prodlužuje termín ukončení přihlášek do výběrového
řízení do 15. 11. 1992.
*
4. RMB ukládá vedoucímu odboru kultury MMB zpracovat nový
návrh složení výběrové komise a projednat ho s komisí
kultury RMB před novým předložením do RMB.
*
úkol č. [71/41/02] [12] zodpovídá: vedoucí odboru
kultury MMB
termín:[11. 11. 1992]

Schváleno jednomyslně.

 
42. Opatření k dalšímu využívání divadelních prostor na
Tučkově 34
*
1. RMB ukládá majetkovému odboru MMB ujasnit vlastnické
vztahy k nemovitostem v Brně, Tučkova 34.
*
úkol č. [71/42/01] [32] zodpovídá: vedoucí majetkového
odboru MMB
termín: [22. 10. 1992]
*
2. RMB ukládá odboru kultury MMB předložit takto doplněný
materiál spolu s návrhem usnesení schůzi RMB dne 22. 10.
1992.
*
úkol č. [71/42/02] [12] zodpovídá: vedoucí odboru
kultury MMB
termín: [22. 10. 1992]

Schváleno jednomyslně.

 
43. Oznámení o pořadí uchazečů na 1. - 3. místě v I. části
výběrového řízení na funkci ředitele organizace Lesy
města Brna a oznámení výsledků psychologických testů.
*
RMB ukládá tajemníkovi MMB pozvat ing. Josefa Košíčka
a ing. Leopolda Černého na jednání RMB dne 22. 10. 1992.
*
úkol č. [71/43] [07] zodpovídá: tajemník MMB
termín: [22. 10. 1992]

Schváleno jednomyslně.

 
44. Návrh libreta využití areálu Nové Radnice v Brně - doplněk

RMB doporučuje, aby návrhy Ing. Václava Čermáka projednané
RMB byly spolu s přijatým libretem využity při zpracování
zadání ke studii řešení využití areálu Nové radnice v Brně.

Schváleno jednomyslně.

 
45. Rozvoj specifických forem bydlení, obsluhy a rekreace
starých občanů města Brna

RMB doporučuje komisi zdravotně sociální RMB využít závěry
obsažené v materiálech ing. Václava Čermáka při zpracování
koncepce sociálního bydlení v městě Brně.

Schváleno jednomyslně.

 
46. Majetkoprávní vztahy k nemovitosti Brno, Josefská 10.
*
RMB ukládá majetkovému odboru MMB prověřit platnost
příslušných smluv s ohledem na ust. zák. č. 20/1987 Sb.
*
úkol č. [71/46] [32] zodpovídá: vedoucí majetkového
odboru MMB
termín: [15. 11. 1992]

Schváleno jednomyslně.

 
47. Prodej budovy Žerotínovo nám. 1/2 - sídlo Universitní knihovny
*
RMB ukládá odboru hospodářského rozvoje MMB připravit
stanovisko - dopis, týkající se objektu Žerotínovo nám. 1/2
a jeho text předložit RMB dne 22. 10. 1992.
*
úkol č. [71/47] [11] zodpovídá: vedoucí odboru
hospodářského rozvoje MMB
termín: [22. 10. 1992]

Schváleno jednomyslně.

48. Roční odměny ředitelů rozpočtových a příspěvkových orga-
nizací řízených a spravovaných městem Brnem a státních
podniků založených městem Brnem za rok 1990.

1. RMB bere na vědomí zprávu o výsledku soudního sporu
mezi bývalým ředitelem Stavební a bytové údržby města
Brna ing. Vladimírem Sázavským a městem Brnem, které
v tomto sporu zastupoval komerční právník JUDr. Miloš
Svoboda.

2. RMB pověřuje JUDr. Miloše Svobodu uzavřením smíru v roz-
sahu smíru uzavřeného s ing. Sázavským s
- ing. Quido Müllerem, bývalým ředitelem BVAK
- Josefem Musilem, bývalým ředitelem TaZS
- ing. Josefem Nesvadbou, bývalým ředitelem DPMB
- ing. Milanem Štaudem, bývalým ředitelem NOVA
- Josefem Machačem, bývalým ředitelem Kovopodniku města
Brna.

3. RMB souhlasí s tím, aby Kancelář tajemníka Magistrátu
města Brna postupovala stejným způsobem v případě podání
obdobných žalob.

Schváleno jednomyslně.

 
 
ing. Jiří Horák, v.r. ing. Milan Šimonovský, v.r.
1. náměstek primátora náměstek primátora
města Brna města Brna

 
Ověřovatelé:
ing. Zdeněk Pospíchal, v.r.
ing. Jaromír Puk, v.r.

 
Zapsala:
Emilie Němcová