STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
PRÁVNÍ PŘEDPISY 2011

 
 
 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 17/2011,

Požární řád města Brna

 
 
____________________________

datum nabytí účinnosti: 31. 12. 2011
______________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 17/2011,

Požární řád města Brna

 

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z6/011. zasedání konaném dne 6. 12. 2011, na základě zmocnění § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1 odst. 2 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku):


 
Článek 1
Účel obecně závazné vyhlášky


Účelem této vyhlášky je upravit organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území statutárního města Brna (dále jen na území města Brna) podle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.


 

Článek 2
Organizace požární ochrany - vymezení činnosti osob pověřených zabezpečením požární ochrany


 

 1. Za zabezpečení požární ochrany (dále jen PO) odpovídají na svém území městské části v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek.
 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry na území města Brna je zajištěna:
 1. jednotkami sboru dobrovolných hasičů (dále jen jednotky SDH) u městských částí, které mají tuto jednotku zřízenu (viz Příloha č. 1).
 2. jednotkami Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (dále jen jednotky HZS JmK) na stanicích HZS JmK (viz Příloha č. 1).
 1. Starosta městské části vymezuje činnosti dalších osob pověřených zabezpečením PO na území městské části; určení konkrétní osoby nebo osob a rozsah jejich působnosti je součástí dokumentace PO městské části (ust. § 1 odst. 2 nařízení vlády).
 2. Zastupitelstvo města Brna projednává 4x ročně zprávu HZS JmK, zastupitelstvo městské části projednává stav PO v městské části minimálně 1x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k PO městské části.

 
 
Článek 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Místní situace nevyžaduje zvláštní úpravu podmínek požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Stanovení podmínek požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru upravuje nařízení Jihomoravského kraje č. 164/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.


Článek 4
Způsoby nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
 

 1. Přijetí ohlášení požáru je ve statutárním městě Brně zabezpečeno ohlašovnou požáru, uvedenou v článku 7 a systémem dalších míst, odkud lze hlásit požár (viz Příloha č. 4).
 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry ve městě Brně a v městských částech je zabezpečena:
 1. nepřetržitou službou na stanicích HZS JMK, Územní odbor Brno (viz Příloha č. 1)
 2. akceschopností jednotek SDH městských částí (viz Příloha č. 1).

 
Článek 5
Kategorie jednotek SDH na území města Brna, početní stav a vybavení

Kategorie jednotek SDH na území města Brna, jejich početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jsou uvedeny v Příloze č. 2.


 
Článek 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů, včetně stanovení dalších zdrojů vody a podmínky jejich trvalé použitelnosti
 

 1. Zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje vody jsou uvedeny v Příloze č. 3.
 2. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
 3. Vlastník pozemku nebo příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení požárů musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.


 
 
 
 
 
 
Článek 7
Ohlašovna požárů a seznam dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 1. Na území města Brna je ohlašovnou požáru:

Místo - objekt

Adresa

Telefonní spojení

Krajské operační a informační středisko HZS JmK

Cihlářská 26, Brno

150
112

 1. 640 400

 

 1. Další místa, odkud lze hlásit požár na území města Brna, jsou vyznačena v Příloze č. 4. Tato další místa jsou označena tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem čísla 150.
 2. Požár lze ohlásit telefonicky odkudkoliv na telefonních číslech tísňového volání 150 nebo 112 Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje.


 
Článek 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

 1. Požární poplach se na území města Brna centrálně nevyhlašuje.
 2. Požární poplach se na území města Brna jednotkám SDH vyhlašuje:
 1. SMS zprávami zaslanými Krajským operačním a informačním střediskem HZS JmK nebo
 2. sirénou, která se spouští na budově úřadu městské části, buď oznamovatelem požáru, nebo dálkově po oznámení HZS JmK telefonicky jednotlivým členům jednotek SDH nebo
 3. radiostanicí.

 

Článek 9
Výpis z Požárního poplachového plánu kraje

Seznam jednotek Požární ochrany Jihomoravského kraje je, v souladu s nařízením Jihomoravského kraje č. 24/2004, v platném znění, kterým se vydává Požární a poplachový plán Jihomoravského kraje, operativní dokumentací poplachového plánu kraje. Je veřejný, vede jej Hasičský záchranný sbor a je uložen na Krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru. Součástí tohoto seznamu jsou i jednotky Požární ochrany ve městě Brně.


 
Článek 10
Přílohy obecně závazné vyhlášky
 

Nedílnou součástí této vyhlášky jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Seznam stanic HZS JmK na území města Brna a Přehled jednotek SDH na území města Brna
Příloha č. 2 Kategorie jednotek SDH na území města Brna, početní stav a vybavení
 
Příloha č. 3 Přehled zdrojů vody pro hašení požárů na území města Brna
Příloha č. 4 Seznam dalších míst, odkud lze hlásit požár na území města Brna

 
Článek 11
Závěrečná ustanovení


(1) Tato vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 6/2009, kterou se vydávají požární řády městských částí města Brna, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 19/2009.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 
 
 
 
 
 
 
Bc. Roman Onderka, MBA, v. r.
primátor města Brna

 
 
 
 
 
Ing. Robert Kotzian, Ph.D., v. r.
1. náměstek primátora města Brna