Generel ovzduší – Program snižování emisí a imisí statutárního města Brna. Hlavní zpracovatel ENVIROS, s. r. o.
Generel ovzduší – Program snižování emisí a imisí statutárního města Brna. Hlavní zpracovatel ENVIROS, s. r. o.Hlavní zpracovatel projektu ENVIROS, s. r. o., www.enviros.czGenerel ovzduší – Program snižování emisí a imisí statutárního města Brna. Hlavní zpracovatel ENVIROS, s. r. o.
Generel ovzduší – Program snižování emisí a imisí statutárního města Brna. Hlavní zpracovatel ENVIROS, s. r. o.

Generel ovzduší – úvodem

Podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, § 7 odst. 2 je statutární město Brno, jako sídelní aglomerace s více jak 350 tis. obyvateli, zařazeno mezi lokality vyžadující zvláštní opatření k ochraně ovzduší. Dle Věstníku Ministerstva životního prostředí (MŽP) č. 4/2004 a 12/2004 bylo navíc město Brno zařazeno do seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Obrázek

V souladu s § 6 a § 7 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění, a v souladu s Metodickým pokynem MŽP zveřejněným ve Věstníku MŽP č. 11/2002, zadalo město Brno zpracování místního programu snižování emisí a imisí pod názvem "Generel ovzduší – Program snižování emisí a imisí statutárního města Brna". Na základě výběrového řízení byla zpracováním Generelu pověřena společnost ENVIROS, s. r. o., Praha. Na realizaci se finančně spolupodílel Státní fond životního prostředí ČR, a to ve výši téměř 60 % z celkové ceny díla.

Cílem Generelu ovzduší – Programu snižování emisí a imisí statutárního města Brna bylo tedy připravit městu podklady pro kvalitní řízení kvality ovzduší, tj. podrobně vyhodnotit současnou situaci a vypracovat návrh opatření, jejichž realizací by bylo možné v zákonem stanovených lhůtách zlepšit kvalitu ovzduší, snižovat emise znečišťujících látek a skleníkových plynů a přispět na území města Brna k dosahování cílů státní politiky životního prostředí v oblasti ochrany ovzduší.

Řešení Generelu ovzduší probíhalo od dubna roku 2004 do dubna roku 2005. V souladu s požadavky zadavatele obsahují výstupy Generelu ovzduší:

  • Program snižování emisí statutárního města Brna;
  • Program ke zlepšení kvality ovzduší statutárního města Brna;
  • Souhrnné zhodnocení kvality ovzduší na území města Brna;
  • Program specifických problémů města Brna;
  • Program opatření a projektů – Souhrnný akční program Statutárního města Brna;
  • Databáze zdrojů znečištění a projekty GIS;
  • Podklady pro prezentaci projektu a vzdělávací akce.