Programový dodatek k PZKOmB – Aktualizace 2009

Součástí Programu ke zlepšení kvality ovzduší je ze zákona také Programový dodatek. Struktura programového dodatku odpovídá zvláštnímu předpisu. Do programového dodatku zahrnuje aglomerace Brno vlastní prioritní opatření a projekty rozhodující pro kvalitu ovzduší na území statutárního města Brna.

Smyslem Programového dodatku je stanovit priority z hlediska řízení kvality ovzduší, a to způsobem, který umožní jich využít při rozhodování o výběru konkrétních akcí pro financování z dostupných zdrojů veřejného financování, zejména zdrojů Operačního programu životní prostředí.

Východiskem pro stanovení priorit byla, na základě doporučení odboru ochrany ovzduší MŽP ČR, analýza imisní situace v letech 2004 až 2007. Imisní situace (vyhodnocená z údajů měření a doplněna výstupy rozptylové studie) a emisní inventura jsou podrobně popsány v Programu snižování emisí statutárního města Brna – aktualizace 2009 a v Integrovaném programu ke zlepšení kvality ovzduší statutárního města Brna – aktualizace 2009.

Programový dodatek k Integrovanému programu ke zlepšení kvality ovzduší aglomerace Brno není vázán na konkrétní podpůrný program či zdroj financí. Je ale zřejmé, že významná část konkrétních akcí, které jsou v návrhu Programového dodatku uvedeny, bude financována ze zdrojů mimo město – ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního fondu životního prostředí, Operačního programu životní prostředí, Operačního programu podnikání a inovace apod.

Některé konkrétní akce, které byly do Programového dodatku zařazeny např. v oblasti dopravní infrastruktury není primárně zaměřena na zlepšení kvality ovzduší, ale snížení imisní zátěže v osídlených oblastech bude postupně jejich žádoucím vedlejším efektem.

Programový dodatek ke stažení