Program snižování emisí statutárního města Brna – Aktualizace 2009

Plným názvem se jedná o Program snižování emisí suspendovaných částic PM10, oxidů dusíku, benzenu a benzo(a)pyrenu na území statutárního města Brna (dále také Program snižování emisí města Brna – PSEmB).

Program snižování emisí statutárního města Brna byl v roce 2009 aktualizován vzhledem k tomu, že na území statutárního města Brna došlo v roce 2007, dle Sdělení Ministerstva životního prostředí, k překročení imisních limitů pro 24hodinové koncentrace suspendovaných částic frakce PM10, imisního limitu pro roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého (NO2) a cílového imisního limitu pro polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren (B(a)P) a jako podpora dosažení emisních stropů na území Jihomoravského kraje pro látky SO2, NOx, NH3 a VOC.

Program snižování emisí statutárního města Brna – aktualizace 2009 je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (poslední změna: zákon č. 124/2008 Sb.) (dále jen Zákon).

Cílem Programu snižování emisí statutárního města Brna – aktualizace 2009 – je snížení primárních i sekundárních emisí znečišťujících látek, u kterých jsou stanoveny emisní stropy, a zejména těch, u kterých dochází na území města Brna k překračování limitních hodnot v ochraně ovzduší dle měření ve stanicích imisního monitoringu (PM10 a NO2), případně existuje riziko v překračování limitních hodnot v krátkodobém výhledu (benzen, benzo(a)pyren).