Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší statutárního města Brna – Aktualizace 2009

Z důvodů překračování imisních limitů u PM10 a NO2 byl v roce 2006 aktualizován Program ke zlepšení kvality ovzduší z roku 2004. Aktualizace se zaměřovala na všechny problémové škodliviny a plný název programu byl Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší aglomerace Brno. Program byl spolu s Programem snižování emisí statutárního města Brna vydán Nařízením města Brna č. 2/2007.

Tato aktualizace je k dispozici na: http://www.brno.cz/main/dokumenty/index.php?dokument=1.
Jedná se o nařízení č. 2/2007 statutárního města Brna, kterým se vydává aktualizovaný Program snižování emisí statutárního města Brna a Integrovaný program zlepšení kvality ovzduší statutárního města Brna.

Tabulka: Souhrnný přehled o překročení imisních limitů na území aglomerace Brno
Aglomerace Brno PM10 (r IL) PM10 (d IL) NO2 (r IL) Benzen Souhrn překročení IL B(a)P Souhrn překročení CIL
2002 - 63,9 3,3 - 63,9 - -
2003 - 50,8 - - 50,8 - -
2004 - 10,0 - - 10,0 - -
2005 3,0 96,7 1,7 - 96,7 78,0 98,6
2006 2,1 62,9 5,2 - 62,9 76,8 76,8
2007 - 31,5 2,6 - 32,8 11,8 11,8

Zdroj: ČHMÚ
Pozn.: IL = imisní limit, CIL = cílový imisní limit

V roce 2008 byla Statutárním městem Brnem zadána další aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší – pro dodržení 3letého intervalu daného zákonem k roku 2009 a také pro posílení opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Legislativa v ochraně ovzduší není plněna na území Brna plošně zejména kvůli suspendovaným částicím frakce PM10 a překračování imisního limitu platného od 1. 1. 2005 včetně počtu povolených překročení.

Cílem Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší statutárního města Brna – aktualizace 2009 – je zajistit na území aglomerace Brno kvalitu ovzduší splňující zákonem stanovené požadavky a tedy snížit:

  • imisní zátěž suspendovanými částicemi (prašným aerosolem) velikostní frakce PM10 k roku 2011 pod úroveň imisního limitu,
  • imisní zátěž látkami NO2 k roku 2010 pod úroveň imisního limitu,
  • emise B(a)P a benzenu.

Cíle programu jsou dosahovány postupnou realizací opatření, která jsou ke zlepšení kvality ovzduší navrhována.