Program snižování emisí a imisí & Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší statutárního města Brna – o programech

Zákon o ovzduší č. 86/2002 Sb. jehož cílem bylo naplnit požadavky evropského práva v oblasti ochrany a řízení kvality ovzduší, požaduje a definuje následující koncepční nástroje a programové dokumenty, které musí v souladu s tímto zákonem zpracovávat i statutární město Brno (dle zákona sídelní aglomerace s počtem obyvatel vyšším než 350 000 obyvatel):

  • program snižování emisí znečišťujících látek,
  • program ke zlepšení kvality ovzduší.

Programy snižování emisí znečišťujících látek

Pro znečišťující látky oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), těkavé organické látky (VOC) a amoniak (NH3) jsou stanoveny Nařízením vlády národní emisní stropy a jejich doporučené krajské hodnoty. Pro tyto znečišťující látky musí být zpracovány národní a krajské programy snižování emisí, které vyhodnocují vývoj v emisích těchto látek a navrhují opatření k dosažení emisních stropů a snižování emisí.

Brno Národní, krajské i místní programy snižování emisí se vypracovávají také pro znečišťující látky, které nemají stanoveny emisní stropy, ale dochází u nich k překračování imisních limitů stanovených pro ochranu lidského zdraví nebo ekosystémů.

Národní program snižování emisí schvaluje vláda ČR. Krajské i místní programy vydávají orgány krajů a obcí ve svých nařízeních, která jsou závazná pro všechny orgány a správní úřady, konající v řízeních o udělení stanovisek a povolení podle zákona o ochraně ovzduší. To znamená, že tyto programy jsou vedle imisních limitů závazné pro rozhodování podle zákona o ovzduší. Při rozhodovacích a jiných činnostech upravených například stavebním zákonem a zákony o posuzování vlivů na životní prostředí jsou příslušné správní úřady povinny z krajských a obecních programů snižování emisí vycházet.

Programy ke zlepšení kvality ovzduší

Programy ke zlepšení kvality ovzduší jsou orgány krajů a obcí povinny vypracovat pro ty znečišťující látky, u kterých jsou překračovány jak imisní limity, tak meze tolerance, a to za účelem plnění limitních hodnot.

V případě, že jsou imisní limity překračovány u více než jedné znečišťující látky, musí být pro dotčenou oblast zpracován integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší. Z tohoto programu se opět vychází při výkonu veřejné správy na místní úrovni, zejména při územním plánování, územním rozhodování a povolování staveb nebo jejich změn a při posuzování vlivů staveb nebo technologií na životní prostředí.

Tento program je koncepčním nástrojem pro řízení kvality ovzduší zejména v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, které jsou každoročně Českým hydrometeorologickým ústavem a Ministerstvem životního prostředí vyhlašovány podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, jako ta území v rámci zóny nebo aglomerace, ve kterých došlo v uplynulém roce k překročení hodnoty imisního limitu pro jednu nebo více znečišťujících látek. Nejmenší územní jednotkou, pro kterou je oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší vymezena, je území stavebních úřadů.

Statutární město Brno je povinno vypracovat oba programy – jak Program snižování emisí, tak Program ke zlepšení kvality ovzduší. Poprvé byly tyto programy vypracovány v roce 2004 v rámci Generelu ovzduší statutárního města Brna. Byly aktualizovány v roce 2006 a vydány Nařízením statutárního města Brna:

V roce 2009 byla vypracována druhá aktualizace těchto programů.