Hodnocení kvality ovzduší na území města Brna

V aglomeraci Brno se v letech 2002–2008 podílelo na měření kvality ovzduší 14 stanic imisního monitoringu spravovaných: Magistrát města Brna (lokality na mapě vyznačeny červenou barvou), Český hydrometeorologický ústav (lokality na mapě vyznačeny modrou barvou) a Zdravotní ústav se sídlem v Brně (lokality na mapě vyznačeny fialovou barvou). Z těchto stanic je 8 stanic automatizovaného imisního monitoringu (AIM – na mapě čtverečky) a 6 stanic manuálního imisního monitoringu (MIM – na mapě kolečka).

Obrázek: Rozmístění měřících stanic na území aglomerace Brno

Rozmístění měřících stanic na území aglomerace Brno

Tabulka: Hodnoty koncentrací znečišťujících látek na měřících stanicích na území města Brna, rok 2008 (červeně je vyznačeno překročení imisního limitu včetně četnosti překročení)

Hodnoty koncentrací znečišťujících látek na měřících stanicích na území města Brna, rok 2008

Zdroj: Přehled stanic, registrovaných v IIS-ISKO, ČHMÚ, 2004, MMB – monitoring kvality ovzduší

Poznámka: V názvu stanice se objevuje termín „hot-spot”, Pod tímto názvem ČHMÚ se rozumí stanice orientovaná výhradně na dopravu a z toho vyplývající imisní zatížení. Jedná se o lokality splňující kritéria umístění odběrových zařízení zaměřených na dopravu dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb.

36. nejvyšší denní koncentrace – překročení imisního limitu pro 24 hodinový průměr u škodliviny PM10 je tolerováno 35krát ročně. 36. překročení znamená překročení imisního limitu.

Překročení imisních limitů na jednotlivých stanicích v roce 2008 je vyznačeno červeně. V roce 2008 byl překročen imisní limit pro průměrné roční koncentrace prašného aerosolu PM10, průměrné denní koncentrace včetně doby překročení prašného aerosolu PM10, roční průměrné koncentrace NO2. Byl překročen také cílový imisní limit pro benzo(a)pyren.

Monitorovací stanice provozované MMB pracují v nepřetržitém provozu, naměřená data jsou v reálném čase předávána radiovou sítí do centrálního dispečinku OŽP MMB. Údaje imisního monitoringu jsou dostupné na webových stránkách Magistrátu města Brna, na: www.brno.cz/monitoring/

Aktuální stanice imisního monitoringu včetně popisu lokality a měřících programů je vždy možné nalézt na následujících webových stránkách:

http://www.chmi.cz/uoco/isko/isko2/exceed/class/actual_hour_data_CZ.html